KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET"

Transkript

1 DA DA DA

2 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2009) 20 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den teknologiske udvikling inden for e-fakturering og foranstaltninger til yderligere forenkling, modernisering og harmonisering af regler for fakturering med hensyn til merværdiafgift DA DA

3 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den teknologiske udvikling inden for e-fakturering og foranstaltninger til yderligere forenkling, modernisering og harmonisering af regler for fakturering med hensyn til merværdiafgift 1. INDLEDNING Kommissionen skal i henhold til artikel 237 i Rådets direktiv 2006/112/EF 1 (momsdirektivet) inden 31. december 2008 fremlægge en rapport og eventuelt et forslag til ændring af betingelserne for elektronisk fakturering for at tage hensyn til den teknologiske udvikling. Denne meddelelse ledsages af et forslag til ændring af betingelserne for e-fakturering. Både meddelelsen og forslaget er mere vidtrækkende end kravet i artikel 237. Dette er berettiget i erkendelse af, at Rådets direktiv 2001/115/EF 2 (faktureringsdirektivet), som nu er indarbejdet i momsdirektivet, ikke fuldt ud har nået målet med at forenkle, modernisere og harmonisere reglerne for fakturering med hensyn til merværdiafgift, momsfakturering. De forskellige muligheder, som står åbne for medlemsstaterne, og den måde, disse muligheder udnyttes på, har betydet, at der fortsat findes forskellige regler for fakturering. Disse forskelle i reglerne er særligt tydelige for e-fakturering og har hæmmet udbredelsen af e-fakturering på tværs af grænserne. Også på andre områder er forskelle i reglerne en ekstra belastning for erhvervslivet og forebygger eller hindrer dem i at udnytte muligheder såsom selvfakturering, samlefakturering og elektronisk oplagring. 2. TEKNOLOGISK UDVIKLING INDEN FOR E-FAKTURERING For at opfylde kravet om at aflægge rapport om den teknologiske udvikling inden for e-fakturering er dette emne genstand for en undersøgelse om fakturering, som Kommissionen har ladet foretage. Undersøgelsens resultater kan læses på Kommissionens websted 3. E-faktureringsteknologien er beskrevet i et særskilt dokument med titlen "Appendix: White paper on technology development", der er udarbejdet som opfølgning på anbefalingerne i fase 3. Dokumentet indeholder en oversigt over det historiske forløb og en beskrivelse af den nuværende situation i henseende til systemer, der sikrer dataægthed og -integritet, såsom fakturaer, der fremsendes elektronisk EUT L 347 af , s. 1. EFT L 15 af , s DA 2 DA

4 2.1. Faktureringsundersøgelsens konklusioner vedrørende ny teknologi til e- fakturering Faktureringsundersøgelsen kommer ikke frem til en specifik teknologi, som skulle være den foretrukne metode til sikker overførsel og modtagelse af e-fakturaer. For så vidt angår e-signaturer, fremgår det af undersøgelsen, at der bruges forskellige signatursystemer til at sikre originalens ægthed og indholdets integritet. Disse systemer har forskellige fordele og ulemper i henseende til sikkerhed, kompleksitet og hurtighed. Public Key Infrastructure, der er baseret på asymmetriske, men komplementære nøgler, har f.eks. et højt sikkerhedsniveau og bruges i applikationer i relation til banker, men da det er et kompliceret system, er det ikke så hurtigt som andre sigtnatursystemer. Det står også klart, at der for nuværende ikke findes en enkelt, erhvervsvenlig teknologi til at støtte e-fakturering i EU, som opfylder både de små og store virksomheders behov og har fuld tilslutning fra alle skattemyndigheder. Desuden er der ikke udsigt til, at man inden for de næste par år vil finde en hensigtsmæssig, teknologibaseret løsning, der opfylder alle parters behov. Det kan derfor ikke forventes, at teknologi vil øge udbredelsen af e-fakturering. Af ovenstående grunde forekommer en anden tilgang mere hensigtsmæssig. Det fremgår af faktureringsundersøgelsen, at: "i stedet for at lede efter nye teknologi bør der findes en løsning på problemerne med den nuværende teknologi". Ekspertgruppen for e-fakturering 4, som er nedsat i medfør af Kommissionens afgørelse, skriver i et åbent brev til Kommissionen, at en løsning på e- faktureringsproblemet i princippet bør være teknologi-neutral. Også erhvervslivet ønsker en bredere, men sikker adgang til e-fakturering, som dog skal være bygget op omkring virksomhedernes behov og de allerede eksisterende kontroller for at sikre, at fakturaerne generelt overholder kravene. 3. MOMSMÆSSIGE HINDRINGER FOR UDBREDELSE AF E-FAKTURERING Da der ikke findes en entydig teknologisk løsning, er det ikke overraskende, at momsdirektivet, der er baseret på en teknologisk tilgang til e-fakturering, ikke har medført en hurtig udbredelse af e-fakturering. Hvor den teknologiske tilgang desuden giver adgang til flere forskellige muligheder, kan medlemsstaterne gennemføre reglerne for e-fakturering på forskellige måder. Det har bevirket, at der findes forskellige regler for e-fakturering, som virksomhederne har haft vanskeligt ved at overholde, især i forbindelse med grænseoverskridende e-fakturering. Faktureringsundersøgelsen omfatter en gennemgang af medlemsstaterne nuværende lovgivning om fakturering. For e-faktureringens vedkommende bekræfter undersøgelsen, at der findes en lang række forskellige fortolkninger og systemer. Det har ført til en situation, hvor det er vanskeligt og dyrt for virksomhederne at indføre et EU-dækkende e-faktureringssystem, der overholder reglerne /717/EF (EUT L 289 af , s. 38) DA 3 DA

5 3.1. Løsninger på de momsmæssige hindringer for e-fakturering De momsmæssige hindringer for e-fakturering kan fjernes på mange forskellige måder. Den foretrukne løsning for virksomhederne ville være at behandle e-fakturaer og papirfakturaer ens. En anden løsning ville være at udvikle en modelaftale mellem parterne i en e-fakturering, mens en tredje er at beholde e-signaturer og EDI som overførselsmetoder, men at fjerne de problematiske muligheder. Kommissionens foretrukne løsning er at behandle overførsel af alle fakturaer ens, uanset om det er papirfakturaer eller e-fakturaer, og derfor ophæve de specifikke krav til avanceret elektronisk signatur eller EDI til e-fakturaer. Dette vil være en teknologi-neutral løsning. Lige som med papirfakturaer skal en e-fakturas gyldighed kontrolleres ud fra virksomhedens regnskabsbilag såsom indkøbsordrer, betalingskvitteringer og følgesedler. Det er uvægerligt kontrollen i en virksomhed, som bestemmer en fakturas gyldighed, uanset hvordan den er overført. Løsningen på problemet med e-faktureringens begrænsede udbredelse bør også baseres på andre ideer; f.eks. kan de principper, som ekspertgruppen om e- fakturering har fastlagt, være en vigtig rettesnor. Gruppen mener, at e-fakturaer bør behandles på samme måde som papirfakturaer. Den ønsker også at beholde hjørnestenene i de nugældende regler for e-fakturering, dvs. at originalens ægthed og indholdets integritet sikres på en teknologi-neutral måde. Gruppen overvejer at bruge ovennævnte principper som grundlag for udviklingen af en adfærdskodeks vedrørende e-fakturering. Kun tiden vil vise, om denne tilgang møder tilslutning. Det kritiske punkt er, at medlemsstaterne skal være enige om at behandle papir- og e-fakturaer ens af momshensyn og samtidig tilslutte sig en fælles tilgang til e-fakturering, således at virksomhederne præsenteres for et sæt harmoniserede regler baseret på fælles principper og dermed let og omkostningseffektivt kan indføre et e-faktureringssystem. 4. FORANSTALTNINGER TIL YDERLIGERE FORENKLING, MODERNISERING OG HARMONISERING AF MOMSREGLERNE Som nævnt ovenfor er det nødvendigt med en yderligere forenkling, modernisering og harmonisering af reglerne for fakturering, og derfor har denne rapport til Rådet et bredere indhold end oprindeligt fastlagt i momsdirektivet. Nedenstående afsnit beskriver de problemer, som virksomhederne har med de nugældende regler, efterprøver løsninger og beskriver Kommissionens foretrukne løsning. Denne analyseres på baggrund af udstedelse, indhold og oplagring af fakturaer samt relaterede regler til støtte for forholdsregler mod svig Udstedelse af en faktura Problemer med udstedelse af en faktura Det fremgår ikke klart af en enkelt artikel i momsdirektivet, hvilken medlemsstats regler om fakturering der finder anvendelse. Det er dog den almene opfattelse, at de regler, der er gældende for fakturering, er reglerne i den medlemsstat, hvor momsen DA 4 DA

6 skal betales, eftersom det er den medlemsstat, der kontrollerer forfalden moms, og forskellige muligheder er også relateret til denne medlemsstat. Denne generelle accept af, at de gældende regler er reglerne i det land, hvor momsen er forfalden, skaber dog visse problemer for virksomhederne. En afgiftspligtig person, der foretager en leverance, hvoraf der skal svares moms i en anden medlemsstat, skal opfylde denne medlemsstats krav til fakturering. Hvis leverancerne er omfattet af "reverse charge-proceduren", skal leverandøren overholde faktureringsreglerne, også selvom der ikke er krav om, at han er momsregistreret i den medlemsstat, hvor momsen er forfalden. Dette problem kan blive mere aktuelt, eftersom en af grundreglerne ifølge den nyligt vedtagne momspakke 5 er, at leveringsstedet for tjenesteydelser mellem virksomheder (B2B) er det sted, hvor kunden har hjemsted Løsninger på problemer i relation til udstedelse af en faktura Det ser ud til, at der er to tilgange til at sikre virksomhederne gennemsigtighed og retssikkerhed med hensyn til de fakturaer, de udsteder. Den første består i at indføre et middel, der giver let adgang til information om fakturering, og hvor kravene til overholdelse er lette at forstå. På den måde kan medlemsstaterne beholde deres forskellige regler for fakturering. På grund af de mange forskelle mellem medlemsstaternes faktureringsregler vil dette dog ikke mindske virksomhedernes byrde i særlig høj grad. Alternativet kan være at harmonisere faktureringsreglerne i større eller mindre grad Kommissionens holdning til B2B-salg Den foretrukne strategi er at skabe et komplet sæt harmoniserede regler, således at en afgiftspligtig person, der udsteder en faktura fra et salgssted, hvor han er momspligtig, har retssikkerhed for, at fakturaen er gyldig i hele EU. Det er muligt at indføre et sæt harmoniserede regler for B2B-salg. Med faktureringsdirektivet er der allerede skabt harmonisering på en lang række områder, men i forbindelse med kravet om at udstede en faktura er der stadig områder, hvor faktureringsreglerne ikke er harmoniseret. Det gælder f.eks. momsfritagne transaktioner, fristen for udstedelse af en faktura, samlefakturaer, selvfakturering og outsourcing til tredjemand uden for EU Momsfritagne leverancer For at mindske byrderne for virksomhederne tillader momsdirektivet medlemsstaterne at fritage afgiftspligtige personer fra kravet om at udstede fakturaer for bestemte leverancer, der er fritaget for moms. Medlemsstaterne har meget forskellige holdninger til denne mulighed: nogle udnytter den fuldt ud, andre anvender den restriktivt, og atter andre slet ikke. Følgelig støder virksomhederne ofte på selektive undtagelser fra den generelle regel og påføres dermed også en større administrativ byrde. 5 EUT L 44 af , s. 11. DA 5 DA

7 For at harmonisere disse regler og samtidig sikre balance mellem forenkling og relevant kontrol foreslås det derfor, at der i alle tilfælde kræves en faktura for momsfritagne B2B-leverancer, men at det kun behøver være en forenklet faktura, hvis kunden befinder sig i samme medlemsstat som leverandøren, og sidstnævnte ikke har ret til at fratrække momsen på det foregående trin Frist for udstedelse af en faktura Ifølge momsdirektivet kan medlemsstaterne selv beslutte fristen for udstedelse af en faktura. Dette skaber naturligvis forskellige regler i EU og mulighed for forskellige forfaldstidspunkter. Hvor grænseoverskridende leverancer af tjenesteydelser bliver momspligtige, har det allerede givet anledning til et forslag om ændring af bestemmelserne for at indføre et fælles forfaldstidspunkt for at sikre nøjagtig informationsudveksling om oversigter over tjenesteydelser. For at få indført et fælles forfaldstidspunkt for betaling af moms på vareleverancer i EU og grænseoverskridende tjenesteydelser (med forbehold af reverse chargeproceduren) er det vigtigt, at fakturaen udstedes så tidligt, at der kan fremlægges dokumentation for disse leverancer. Ifølge forslaget skal momspligtige personer derfor udstede en faktura senest 15 kalenderdage i den måned, der følger efter den måned, hvor den afgiftsudløsende begivenhed fandt sted. På den måde har både leverandøren og kunden tid nok til at registrere leverancen i samme afgiftsperiode. Forskellige regler i medlemsstaterne for nationale og grænseoverskridende leverancer påfører virksomhederne ekstra byrder. Derfor er der samme frist for alle fakturaer Samlefakturaer Ifølge momsdirektivet kan medlemsstaterne selv fastlægge betingelserne for samlefakturaer, og der er derfor forskellige betingelser fra medlemsstat til medlemsstat. Forslaget sigter mod at harmonisere betingelserne for samlefakturaer, således at virksomhederne kan drage fordel af denne praksis i hele EU. Samlefakturaer er derfor tilladt i løbet af en kalendermåned på det grundlag, at de data, der kræves for de enkelte leverancer, medtages i samlefakturaen. Medlemsstaterne kan ikke indføre yderligere betingelser vedrørende samlefakturaer Selvfakturering I henhold til de nugældende bestemmelser kan en faktura udstedes af leverandøren, kunden eller tredjemand på vegne af leverandøren. Det anerkendes, at det af kommercielle hensyn er vigtigt at bevare disse muligheder. I forbindelse med selvfakturering (fakturaer udstedt af kunden) er der dog forskelle i medlemsstaternes regler. Forslaget sigter mod at ophæve medlemsstaternes mulighed for at selv at fastsætte betingelser for selvfakturerede fakturaer for at opnå et mere harmoniseret regelsæt i hele EU. For at gøre det lettere at kontrollere selvfakturerede fakturaer skal kunden samtidig angive ordene 'selvfaktureret faktura' på fakturaen, så leverandøren og skattemyndighederne ved, hvem udstederen er. Kundens momsnummer skal også fremgå af fakturaen. DA 6 DA

8 Outsourcing til tredjeparter uden for EU Generelt mener både erhvervslivet og medlemsstaterne, at det er unødvendigt at indføre særlige betingelser for tredjeparter uden for EU, der udsteder fakturaer på vegne af afgiftspligtige personer, der foretager leverancer i EU. Der findes allerede på nuværende tidspunkt tilstrækkelige kontrolforanstaltninger til at holde den afgiftspligtige person, der skal udstede fakturaen, ansvarlig. Det foreslås derfor, at der ikke indføres særlige betingelser for tredjeparter, der udsteder fakturaer på vegne af en afgiftspligtig person. De nugældende regler i artikel 225 og 235 ophæves Kommissionens holdning til virksomhed til forbruger-salg (B2C) Det er usandsynligt, at der på kort sigt vil blive indført harmoniserede regler for B2C-salg. Her er reglerne mindre harmoniserede. Medlemsstaterne kan selv indføre krav om, at den afgiftspligtige person skal udstede en faktura. Nogle medlemsstater udnytter i vidt omfang denne mulighed, andre kræver, at der skal udstedes en faktura for bestemte transaktioner, f.eks. i forbindelse med byggeri, eller hvis værdien ligger over en bestemt grænse, mens atter andre medlemsstater ikke kræver B2C-fakturaer. Det anerkendes, at medlemsstaterne skal have fleksibilitet til at kunne kontrollere afgiften. Samtidig er det vigtigt at reducere virksomhedernes byrder og forenkle faktureringsreglerne. For at sikre balance mellem disse to behov skal der fortsat være mulighed for at kræve, at afgiftspligtige personer udsteder en faktura for B2C-salg, men det skal være en forenklet faktura, som kun skal indeholde en begrænset mængde information. Desuden skal etablerede og ikke-etablerede afgiftspligtige personer behandles ens. Det betyder, at ikke-etablerede afgiftspligtige personer kun skal udstede en momsfaktura, hvis der for et tilsvarende salg er krav om, at en etableret afgiftspligtig person, der gennemfører en B2C-salg, skal udstede en faktura. Dette burde sammen med kravet om kun at udstede forenklede fakturaer reducere byrden ved fjernsalg. Særordningen for e-tjenesteydelser og momspakkens bredere anvendelsesområde kan betyde, at virksomheder skal udstede fakturaer i medlemsstater, hvor de ikke er momspligtige. Lige som ved fjernsalg er det vigtigt med gennemsigtige regler, det er let at overholde. Dette er muligt, hvis medlemsstaterne forpligtes til at lægge nærmere oplysninger om deres faktureringsregler for B2C-salg ud på en webside. Dette har Kommissionen allerede indarbejdet i sit forslag om etstedsordningen 6 den såkaldte one-stop-shop-ordning hvorfor der under mini-one-stop-shop-ordningen under alle omstændigheder vil blive krævet noget lignende Medlemsstat, hvis regler er gældende Med et harmoniseret sæt regler for fakturering af B2B-leverancer vil det være muligt at fastslå, at de gældende regler for fakturering er reglerne i den medlemsstat, hvor den leverandør, der foretager leverancen, er momspligtig. Dette ville bygge på 6 KOM (2004) 728 endelig, EUT C 24 af , s. 8. DA 7 DA

9 etstedsordningen, hvor momsforpligtelser kan opfyldes i den medlemsstat, hvor den pågældende er etableret, og ikke, hvor afgiften er forfalden. B2C-leverancer bør også være omfattet af de regler, der er baseret på, hvor den leverandør, der foretager leverancen, er momspligtig, da der generelt kræves registrering i kundens medlemsstat Fakturaoplysninger Problemer vedrørende krav til oplysninger på en faktura Generelt skaber kravene til oplysninger på en faktura færre problemer for virksomhederne. Oplysningerne i momsdirektivets artikel 226 ser ud til at opfylde skattemyndighedernes behov uden at være for tyngende for virksomhederne. Det kan dog konstateres, at der, når medlemsstaterne kræver, at der skal udstedes fakturaer for bestemte leverancer, typisk B2C, er en tilsvarende forskel mellem fakturaernes indhold, fordi medlemsstaterne kan vælge at stille krav om færre oplysninger. Dette har dog kun sjældent den ønskede virkning i retning af at mindske byrden på grund af virksomhedernes omkostninger til at indføre og tilpasse faktureringssystemer til de forskellige regler Løsninger på problemer i relation til oplysninger på en faktura Den ideelle løsning kan være at standardisere oplysningerne på fakturaen for alle former for leverancer. Hvis der imidlertid indføres en enkelt liste over nødvendige fakturaoplysninger, kan det blive vanskeligt at skabe balance mellem forskellige former for leverancer såsom B2C, B2B eller momsfritagelse. En standardiseret liste over fakturaoplysninger kan derfor resultere i en lang række undtagelser for at tage hensyn til handelspraksis. De nugældende regler omfatter en harmoniseret liste over fakturaoplysninger, hvor medlemsstaterne har ret til at kræve færre oplysninger for bestemte typer leverancer. Ulempen er, at medlemsstaterne udnytter denne mulighed forskelligt, og virksomhederne er derfor ofte slet ikke klar over fordelene. En anden løsning kunne være at slå bro over kløften mellem en enkelt liste og de mange undtagelser, som medlemsstaterne har indført Kommissionen holdning Forslaget tager sigte på at oprette to kategorier fakturaer: fakturaer, hvor momsen sandsynligvis kan fratrækkes, og hvor der derfor er behov for kontrol af både leverandør og køber, og fakturaer, hvor momsen sandsynligvis ikke kan trækkes fra, og hvor kontrollen hovedsagelig er begrænset til leverandøren. Førstnævnte kaldes en fuldstændig momsfaktura, sidstnævnte en forenklet momsfaktura. Medlemsstaterne får ikke tilladelse til at kræve andre typer fakturaer end fuldstændige eller forenklede momsfakturaer. Virksomhederne har naturligvis ret til at tilføje andre oplysninger på fakturaen. DA 8 DA

10 Fuldstændig momsfaktura Krav vedrørende udstedelse af en fuldstændig momsfaktura Det gældende princip er fortsat, at en momspligtig person skal udstede en faktura, hvis leverancen er momspligtig, og modtageren er en momspligtig person eller en ikke-momspligtig juridisk person. Disse fakturaer skal indeholde samtlige oplysninger. For kreditnotaer og små fakturaer til en værdi af under 200 EUR findes der undtagelser fra denne regel for bestemte afgiftsfritagne leverancer, hvor kunden befinder sig i samme medlemsstat. Disse tilfælde henhører under reglerne for forenklede fakturaer Oplysninger, der skal anføres på en fuldstændig momsfaktura Artikel 226 i momsdirektivet indeholder en harmoniseret liste over de oplysninger, der skal anføres på en faktura. Der er ingen grund til at ændre væsentligt ved denne liste. Som hjælp til kontrol af afgiften og for at forenkle kravene til virksomhederne foreslår Kommissionen dog tre større ændringer. For det første er leverandøren forpligtet til at angive kundens momsregistreringsnummer på fakturaen. Dette forslag stilles af flere grunde. Det vil hjælpe skattemyndighederne til en bedre kontrol med afgiften, fordi de kan kontrollere, om kundens momsnummer på fakturaen stemmer overens med nummeret på den virksomhed, der ønsker at fratrække momsen. Det harmoniserer faktureringsreglerne i hele EU, således at kravene er de samme for leverancer til kunder i samme medlemsstat som for leverancer til en kunde i en anden medlemsstat. Virksomhederne kan også se, om der eventuelt skal udstedes en fuldstændig faktura, fordi kunden ikke har noget momsregistreringsnummer for B2C-leverancer. Da forslaget desuden sigter mod at øge brugen af e-fakturering, bliver det endnu vigtigere at have et unikt nummer til at identificere kunden, især hvor udbydere af tjenesteydelser skal udveksle e-fakturaer på vegne af deres erhvervskunder. Momsnummeret kan fungere som det unikke nummer, der bruges til udveksling af e- fakturaer og hvis brugen af e-fakturering forhåbentlig øges ville der så allerede findes et unikt nummer. For det andet udskiftes datoen for levering af varer eller tjenesteydelser med den dato, hvor afgiften forfalder. Eftersom reglerne for, hvornår fradragsretten kan udnyttes, afhænger af, hvornår afgiften forfalder, er det logisk at anføre denne dato på fakturaen. Det gør det også lettere for kunden at udnytte sin fradragsret, hvis leverandøren angiver momsen ved betaling, hvilket er en anden foranstaltning, der indgår i forslaget. For "reverse charge-leverancer", hvor kunden i en anden medlemsstat er momspligtig, kan de for at gøre det lettere for leverandøren for det tredje udskifte momssatsen og det forfaldne momsbeløb som påkrævet på en fuldstændig momsfaktura med beløbet for hver type leveret vare eller tjenesteydelse. DA 9 DA

11 Forenklet momsfaktura Brug af en forenklet momsfaktura Forenklede momsfakturaer kan bruges i to tilfælde. For det første kan medlemsstaterne kræve, at der bruges en forenklet faktura, men kun over for afgiftspligtige personer, der foretager B2C-leverancer. For det andet kan den afgiftspligtige person for nogle B2B-leverancer udstede en forenklet faktura i stedet for en fuldstændig. I forbindelse med B2C-leverancer ligger risikoen for svig hovedsagelig hos kunden, fordi denne sandsynligvis ikke har nogen fradragsret. På fakturaen anføres kun de oplysninger, der er nødvendige for at sikre, at leverandøren har angivet momsen korrekt, og følgelig er det påkrævede detailniveau lavere end i tilfælde, hvor der er en fradragsret. For B2B-leverancer kan der bruges forenklede fakturaer for leverancer, hvor risikoen for svig er minimal. I disse tilfælde bør leverandøren kunne vælge at udstede en forenklet faktura, f.eks. for visse momsfritagne leverancer, da der ikke består en tilsvarende fradragsret, selvom der stadig kræves en fuldstændig faktura, hvis kunden befinder sig i en anden medlemsstat. I tilfælde hvor fakturabeløbet er under 200 EUR, og det momsbeløb, der kan trækkes fra, er lavt, hvilket så også gælder den deraf følgende risiko for medlemsstaternes budget, kan leverandøren vælge at udstede en forenklet faktura. Dette er baseret på Momsudvalgets høringer, hvor de fleste medlemsstater fremsatte ønske om at bruge forenklet fakturering i forbindelse med mindre beløb. En anden situation, hvor en leverandør kan udstede forenklede fakturaer, er, hvis der er udstedt en kreditnota. Her indeholder den originale faktura, der anføres på kreditnotaen, alle de nødvendige oplysninger Indholdet af en forenklet momsfaktura De oplysninger, der skal anføres på en forenklet faktura, er fastlagt i artikel 238 i momsdirektivet. I henhold hertil kan medlemsstaterne efter høring af Momsudvalget tillade forenklede fakturaer i visse tilfælde. Den eneste tilføjelse er kravet om, at de leverede varers eller ydelsers værdi skal oplyses Brug af skatteregistreringsnummer Kun få medlemsstater vil udnytte muligheden i momsdirektivets artikel 239 og 240 til at bruge et andet nummer end momsregistreringsnummeret til at identificere en leverandør på en faktura. I lyset af denne situation ophæves denne mulighed, og i stedet skal det nationale momsregistreringsnummer anføres på fakturaen i alle tilfælde, således at der kommer en ensartet tilgang. DA 10 DA

12 4.3. Oplagring af fakturaer Problemer med oplagring af fakturaer Medlemsstaterne har mulighed for at indføre forskellige regler for oplagring. Dette skaber hindringer, ikke kun for store virksomheder, der gerne ville have fælles oplagringsprocedurer i hele EU, men også for mindre virksomheder, som de forskellige betingelser måske hindrer i at foretage effektivitetsbesparelser, f.eks. i form af elektronisk arkivering Løsninger på problemer i relation til oplagring af fakturaer Målet er her at reducere byrderne for virksomhederne uden at underminere skattemyndighedernes mulighed for at kontrollere afgiften. Virksomhederne skal under alle omstændigheder oplagre fakturaer af kommercielle hensyn, men ønsker større fleksibilitet i forbindelse med oplagringsmidler og -sted, og hvis de er etableret i flere end en medlemsstat samme oplagringsperioder. Uanset hvilken løsning man vælger, skal der sikres balance mellem forenkling og kontrol. Målet skal være den videst mulige harmonisering af reglerne uden at skabe hindringer for skattemyndighedernes mulighed for at sikre, at afgifterne inddrives Kommissionen holdning Det er Kommissionens holdning, at det er muligt at indføre fælles regler på bestemte områder. Et område, der kan harmoniseres, er oplagringsperioden, som på grundlag af de nuværende oplagringsperioder for medlemsstaterne kan fastsættes til seks år. På den måde burde det også blive muligt at indføre ensartet udveksling af fakturaer mellem medlemsstater, som skal kontrollere grænseoverskridende transaktioner. Reglerne om elektronisk oplagring af fakturaer bør ændres, så virksomhederne uden videre kan bruge denne oplagringsform. Virksomhederne vil derfor kunne konvertere papirfakturaer til elektronisk form, hvis fakturaerne er tilgængelige uden forsinkelser, og det kan sikres, at indholdet af den oprindelige faktura er det samme som den elektroniske fakturas. I medlemsstater, der har regler for oplagring af fakturaer, skal disse regler også være klart fastlagt ved lov. For leverandøren skal de gældende regler være reglerne i den medlemsstat, hvor de er momsregistreret. For kunden skal de gældende regler være reglerne i den medlemsstat, de bor i. Dette burde ikke skabe problemer med hensyn til skattemyndighedernes kontrol, da medlemsstaten stadig vil have adgang til fakturaerne der, hvor afgiften er forfalden. Visse andre muligheder kan også udelukkes, f.eks. kravet om, at ikke-afgiftspligtige personer skal oplagre fakturaer, at papirfakturaer skal lagres i den medlemsstat, hvor den afgiftspligtige person er etableret, og at man skal anmelde, hvor fakturaen er oplagret. DA 11 DA

13 5. FORANSTALTNINGER TIL BEKÆMPELSE AF MOMSSVIG 5.1. Beskatning af leverancer inden for Fællesskabet Kommissionen har allerede foreslået at afkorte fristen for indsendelse af oversigter fra tre måneder til en 7. Dette vil bidrage til, at medlemsstaterne kan udveksle information hurtigere, hvilket burde være en hjælp til at bekæmpe "karrusel-svig". Reglerne for forfald af afgifter på leverancer inden for Fællesskabet giver dog den afgiftspligtige person mulighed for at forsinke forfaldstidspunktet til den 15. i den måned, der følger efter den afgiftsudløsende begivenhed. En faktura, der er udstedt før den 15. i måneden efter den afgiftsudløsende begivenhed, er bestemmende for, hvornår afgiften forfalder. En leverance inden for Fællesskabet, der sker i januar, og hvor fakturaen udstedes i februar, men før den 15. februar, betyder, at oversigten kan anmeldes i februar og ikke i januar. Desuden anvender medlemsstaterne ikke reglerne på samme måde. Dette spørgsmål er allerede blevet drøftet i Momsudvalget, der dog ikke er nået frem til en konklusion. Hovedproblemet opstår, når en faktura udstedes forud for leverancen af varerne, idet nogle medlemsstater behandler dette som det tidspunkt, hvor afgiften forfalder, mens andre ikke gør det. Det ville være at foretrække, at der fastsættes et enkelt tidspunkt for, hvornår afgiften forfalder, nemlig datoen for den afgiftsudløsende begivenhed, der bestemmes af leveringstidspunktet. Ved at kræve, at fakturaen skal udstedes senest den 15. i måneden efter den afgiftsudløsende begivenhed, sikres det, at fakturaen fortsat er den vigtigste dokumentation for en leverance inden for Fællesskabet. Tidspunktet for forfald af afgift på erhvervelser inden for Fællesskabet bør ændres, så det svarer til det tidspunkt, der gælder for leverancer inden for Fællesskabet Fradragsret I de fleste tilfælde skal en afgiftspligtig person, der udnytter sin fradragsret, være i besiddelse af en momsfaktura, som er udstedt i overensstemmelse med reglerne i momsdirektivet. Der er dog undtagelser fra denne regel, især i forbindelse med reverse charge-transaktioner. I Bockemühl-sagen 8 fastslog Domstolen, at en medlemsstat ikke kan indføre et krav om, at virksomheder skal være i besiddelse af en momsfaktura for at kunne udnytte deres fradragsret i forbindelse med en reverse charge-leverance. Trods disse undtagelser skal en afgiftspligtig person, der foretager en leverance, udstede en faktura i overensstemmelse med momsdirektivet. Dette giver anledning til forskel mellem kravet om at udstede en faktura som dokumentation for leverancen og kravet om at være i besiddelse af en faktura for at kunne udøve en fradragsret. Leverandøren og kunden bør behandles ens i henseende til disse krav. Lige som leverandøren er forpligtet til at udstede en faktura som dokumentation for leverancen, skal kunden være forpligtet til at være i besiddelse af denne faktura for at 7 8 KOM(2008) 147. EUT C 106 af , s. 7. DA 12 DA

14 kunne udøve sin fradragsret. Som det er nu, kan medlemsstaterne indrømme fradragsret baseret på anden dokumentation, når der ikke findes en gyldig faktura. 6. ANDRE FORENKLINGSFORANSTALTNINGER KASSEREGNSKAB Nogle medlemsstater har tilladelse til at anvende en fravigelse 9 med hensyn til det tidspunkt, hvor fradragsretten kan udnyttes af en afgiftspligtig person, der angiver moms under en valgfri kasseregnskabsordning. Denne fravigelse udskyder fradragsretten for personer i kasseregnskabsordningen, indtil deres leverandører har modtaget betaling. Det foreslås, at denne kasseregnskabsbaserede forenklingsforanstaltning udvides til at omfatte alle medlemsstater. Når leverandøren først angiver momsen efter at have modtaget betalingen, bør modtageren af den pågældende leverance dog gives ret til at fradrage den med det samme. Dette forslag giver medlemsstaterne hjemmel til at yde mere støtte til virksomheder, der anvender et kasseregnskabssystem. 7. KONKLUSION For e-fakturering bortfalder den grundlæggende tilgang med at bruge teknologi til at sikre, at en faktura er korrekt. I stedet skal papirfakturaer og elektroniske fakturaer behandles ens, idet kontrollen af rigtigheden fakturaoplysningerne på e-fakturaer foretages på samme måde som for papirfakturaer i dag. Forslaget indebærer en betydelig reduktion i antallet af muligheder, der står åbne for medlemsstaterne. Dette vil skabe et mere harmoniseret sæt af EU-faktureringsregler, således at virksomhederne lettere kan opfylde deres forpligtelser vedrørende fakturering. Virksomheder, der indgår i grænseoverskridende transaktioner, og virksomheder, der er momsregistreret i mange medlemsstater, vil få reduceret deres byrder. For små og mellemstore virksomheder vil den øgede brug af forenklede fakturaer være en direkte fordel, især i relation til fakturaer med et lavt fakturabeløb. Desuden vil et mere harmoniseret sæt EU-regler gøre det lettere at overholde reglerne og gøre grænseoverskridende handel mere tillokkende. Endelig er der indført foranstaltninger for at sætte medlemsstaterne i stand til hurtigere at udveksle information om leverancer inden for Fællesskabet. Dette supplerer Kommissionens forslag om at reducere oversigtsperioden, hvilket er et nøgleelement i bekæmpelsen af momssvig inden for Fællesskabet. 9 Rådets beslutning 2006/659/EF, EUT L 272 af , s. 15. DA 13 DA

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 21 endelig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.1.2010 2009/0009(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 250 Offentligt J.nr.: 2009-251-0130 Dato: 2. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes til orientering grundnotat til Folketingets Europaudvalg om Europa-Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 14. januar 2013 Supplerende grundnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer og

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår behandlingen af vouchere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår behandlingen af vouchere EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.5.2012 COM(2012) 206 final 2012/0102 (CNS) C7-0127/12 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.5.2003 KOM(2003) 234 endelig 2003/0091 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 77/388/EØF hvad angår merværdiafgift på ydelser

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget

Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 184 Offentligt J.nr. 2008-251-0070 Dato: 10. juni 2008 Til Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Til udvalgenes orientering vedlægges supplerende

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 22.2.2013 2011/0284(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Retsudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 168 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Notat J.nr. 2010-221-0034 Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om

Læs mere

Forslag. Til. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1

Forslag. Til. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 Skatteministeriet Udkast 16. december 2013 Forslag Til Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 (Ændring af leveringsstedet for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) Lovforslag nr. L 19 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Indhold Kontakt Sandra Erichsen T: 8932 5654 E: sae@pwc.dk Irene Drejsig Petersen T: 3945 3424 E: idp@pwc.dk Hvad skal du være opmærksom på ved en leverance

Læs mere

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne IP/04/37 Bruxelles, den 13. januar 2004 Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne Europa-Kommissionen har fremlagt

Læs mere

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Sammendrag af de anbefalinger om lovændring, som findes i rapporten fra den eksterne Arbejdsgruppe om momsloven og 6. momsdirektiv. En arbejdsgruppe under Skatteministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 11601/DA WP 90 Udtalelse nr. 5/2004 om uanmodet kommunikation med henblik på markedsføring, jf. artikel 13 i direktiv 2002/58/EF Vedtaget den 27. februar 2004

Læs mere

6. I 25 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Ved løbende erhvervelse af varer, der er nævnt i

6. I 25 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Ved løbende erhvervelse af varer, der er nævnt i Lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Fremsat den 9. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

Nethandel få styr på moms og told

Nethandel få styr på moms og told www.pwc.dk Nethandel få styr på moms og told Få overblik over de vigtigste moms-, toldog afgiftsmæssige forhold ved internetsalg til privatkunder. Nethandel Nethandel er en nem måde at sælge til kunder

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet

Lov om tjenester i informationssamfundet Lov om tjenester i informationssamfundet Jan Trzaskowski, juridisk konsulent Telia den 23. maj 2002 2 Forventninger og særlige interesseområder E-handelsdirektivet Baggrund Det store overblik Almindelige

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011)

Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 248 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011) Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven 1, opkrævningsloven,

Læs mere

Høring af EU-Kommissionens Grønbog Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel i EU (COM (2012) 698)

Høring af EU-Kommissionens Grønbog Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel i EU (COM (2012) 698) Transportministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Mail til: jke@trm.dk Cc.: bhb@trm.dk; mas@evm.dk 18. februar, 2013 Høring af EU-Kommissionens Grønbog Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0822 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0822 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0822 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 4 oktober 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL SELSKABSRET Selv om der ikke findes en kodificeret europæisk selskabsret som sådan, er der gennem EU-lovgivning indført minimumsstandarder, der gælder for alle selskaber i hele Den Europæiske Union. To

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 172 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager I ønsket om at tilslutte sig bestræbelserne

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Jan Trzaskowski Copenhagen Business School

Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Jan Trzaskowski Copenhagen Business School!""! #$ E-handelsdirektivet Baggrund Det store overblik Almindelige bestemmelser Afsenderlandsprincippet Principper Krav vedrørende etablering og oplysninger Kommerciel

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 36 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Kongeriget Danmarks

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje ,3 Bruxelles, den 12. juli 2000.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGHU UHJOHU RP V UVNLOWH UHJQVNDEHUIRUSXEOLFVHUYLFHYLUNVRPKHGHU (XURSD.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGWH L GDJ HQ QGULQJ DI GHW VnNDOGWH JHQQHPVNXHOLJKHGVGLUHNWLY 0HG

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2014 SWD(2014) 233 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Kommissionens henstilling om principper

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet.

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet. H Ø R I N G SKAT Att.: Karin S. R. Rasmussen, Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Karin.SR.Rasmussen@skat.dk og juraskat@skat.dk Høringssvar vedrørende Genoptagelse Forvaltning af investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Den danske Fondsmæglerforenings bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen

Den danske Fondsmæglerforenings bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen SKAT Sendt pr. e-mail til juraskat@skat.dk Dato: 29. juni 2015 Vores ref.: SAG-2012-04786 Tre styresignaler i høring - ATP sagen s bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen SKAT den 8. juni 2015 sendt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, 2008 X Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets to direktiver om enklere

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 23 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 30. november 2010 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Moms inden for EU PRAKSIS I MEDLEMS- OG TILTRÆDELSESSTATERNE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

Moms inden for EU PRAKSIS I MEDLEMS- OG TILTRÆDELSESSTATERNE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles TAXUD/D/1 Moms inden for EU PRAKSIS I MEDLEMS- OG TILTRÆDELSESSTATERNE,

Læs mere

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Moms på fast ejendom Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Skatter og moms 2 3 Retskilder EF-traktaten art. 99 Momssystemdirektivet (2006/112/EØF) m.fl. Momsloven (Lovbekendtgørelse nr. 106

Læs mere

Jan Trzaskowski. Andre typer fjernkommunikation CPR registret Orientering om muligheder for indsigelse Nem adgang til frameldelse

Jan Trzaskowski. Andre typer fjernkommunikation CPR registret Orientering om muligheder for indsigelse Nem adgang til frameldelse Jan Trzaskowski!"# Forbud mod uopfordret kommerciel e-post Nyhedsbreve Autosignaturer, flyttemeddelelser, pressemeddelelser etc. Løbende kundeforhold Krav til samtykket Frivilligt, informeret og specifikt

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 NYHEDER

Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 NYHEDER Copyright 2004 Microsoft Business Solutions ApS Frydenlunds Allé 6, DK-2950 Vedbaek Denmark CBR.NO. 76247218, All right reserved Vedbæk Maj 2004 Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 Nyheder C5 3.0 SP2

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere