Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1"

Transkript

1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14

2 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] CVR-nr. [XXXXXXXX] 2. Rammeaftalegrundlag Nærværende rammeaftale er indgået i henhold til gennemført annoncering vedrørende produktion og udbringning af mad til Jammerbugt Kommune som offentliggjort 26. juni 2015 Rammeaftalen beskriver Ordregivers og Leverandørs forpligtigelser og rettigheder. Rammeaftalegrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: 1. Rammeaftale mellem Leverandør og Ordregiver 2. Supplerende oplysninger, herunder evt. rettelsesdokumenter samt spørgsmål og svar 3. Øvrigt annonceringsmateriale med bilag fra Ordregiver 4. Leverandørs tilbud af [dd.mm.åååå] Leverandørs almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til ydelser i henhold til nærværende rammeaftale. 3. Ydelsen Leverandør forpligter sig ved nærværende rammeaftale til at udføre de i rammeaftalegrundlaget nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. I det omfang rammeaftalegrundlaget ikke giver tilstrækkelig vejledning, skal opgaven udføres efter god skik og fagmæssigt korrekt. Krav til opgaveløsningen følger af Rammeaftalebilag A Kravspecifikation, Delaftale 1 4. Rammeaftaleperiode Rammeaftalen er uopsigelig i perioden fra og indtil Side 2 af 14

3 Ordregiver er berettiget til at opsige rammeaftalen med 3 måneders varsel, såfremt en administrativ myndighed, herunder, men ikke begrænset til, Klagenævnet for udbud, Konkurrencestyrelsen eller Europa Kommissionen eller en dansk eller europæisk retsinstans træffer afgørelse/dom om, at beslutningen om tildeling af rammeaftalen annulleres eller erklæres for uden virkning. Ordregiver er i den forbindelse ikke ansvarlig for driftstab eller andet indirekte tab i den resterende rammeaftaleperiode. Ordregivers ret til at opsige rammeaftalen gælder uanset, at afgørelsen/dommen ankes. 5. Optioner Ordregiver kan forlænge rammeaftalen. Forlængelse sker i givet fald på uændrede rammeaftalevilkår. Meddelelse herom skal gives til Leverandør senest 6 måneder før rammeaftalen udløber, i modsat fald ophører rammeaftalen uden særskilt opsigelse. Såfremt forlængelsen udnyttes, ophører rammeaftalen først ved særskilt opsigelse. Leverandør og Ordregiver kan opsiges når som helst med et varsel på 12 måneder til en månedsudgang. 6. Kontakt mellem parterne Parterne udpeger hver især de personer, der varetager den daglige kontakt i relation til rammeaftalen. Ordregivers kontaktperson er: Leverandørens kontaktperson er: Parterne kan individuelt tage initiativ til en fælles evaluering af samarbejdet mellem Leverandør og Ordregiver. Sker der udskiftning af kontaktpersonerne skal parterne straks give den anden part besked om, hvem kontaktpersonen udskiftes med, hvilket skal accepteres af den anden part. 7. Fakturering og statistik Faktura skal gebyrfrit fremsendes elektronisk, jf. LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. Elektronisk faktura skal udarbejdes i det fællesoffentlige format OIOUBL. Fakturering skal ske månedsvis bagud, således at regningen omfatter den foregående (kalender)måned. Leverandøren skal via leverandørens bestillings- og faktureringssystem sikre en korrekt og effektiv afregning mellem Ordregiver og leverandøren, herunder sikre leveringen af den fornødne dokumentation for leverede måltider. Leverandørens bestillings- og faktureringssystem skal kunne tilvejebringe Ordregiver alle relevante oplysninger som er nødvendige for opkrævning af egenbetaling hos Ordregivers beboer. Side 3 af 14

4 Leverandøren skal uden beregning for Ordregiver fremsende en specifikation af, hvad der reelt opkræves betaling for. Denne specifikation skal være opdelt på hvert enkelt plejecenter. Statistik skal fremsendes elektronisk i excel-kompatibelt format. Med mindre andet fremgår af nærværende aftale, kan der alene faktureres for faktisk bestilte og leverede retter. Der kan kun faktureres for diætkost og specialkost, hvis der er bestilt diætkost eller specialkost. Faktura skal som minimum indeholde følgende oplysninger: EAN-lokationsnummer på den enhed hos ordregiver, som skal modtage fakturaen Ordregiverens ordre-/rekvisitionsnummer Rekvirent Antal måltider samt kosttyper Fakturabeløb Leverandørens CVR-nummer Ovennævnte specifikation af leverancer (evt. som bilag) Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler eller er mangelfulde. 8. Betalingsbetingelser 30 dage regnet fra det tidspunkt, hvor der er afsendt eller fremsat korrekt anmodning om betaling. 9. Priser For tjenesteydelser udført i henhold til rammeaftalen gælder de i Leverandørs tilbud af [dd.mm.åååå] angivne enhedspriser. 10. Prisregulering Priserne er faste i 12 måneder regnet fra Rammeaftalens start. Herefter kan der ske dokumenterede prisreguleringer én gang årligt. Første prisregulering kan ske med virkning fra den 1. december 2016 svarende til udviklingen fra den 1. august 2015 til den 1. oktober Anden prisregulering kan ske med virkning fra den 1. december 2017 svarende til udviklingen fra den 1. oktober 2016 til den 1. oktober Og så fremdeles. Priserne kan reguleres i henhold til udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Prisregulering sker på leverandørens foranledning ved meddelelse af indekstal og den procentvise regulering, der ønskes foretaget. Såfremt prisreguleringen vedrører lovgivningsmæssigt fastsatte afgiftsændringer, skal dokumentation for afgiftsændringerne fremsendes. Side 4 af 14

5 Prisregulering sker kun såfremt følgende er opfyldt: Leverandørs initiativ ved meddelelse om dokumenteret reguleringssats i procent. Varsel om prisreguleringer, som sendes senest 30 dage før ikrafttræden. Et opdateret prisskema fremsendes pr. til Ordregiver inden ændringens ikrafttræden. Varsel om prisreguleringer sendes elektronisk til: Jammerbugt Kommune Økonomi Social og Sundhed Beskæftigelse Att.: eller rette vedkommende Parterne kan altid forlange ændringer i den aftalte tjenesteydelses pris, når nye lovkrav eller ændret offentlig regulering bevirker en fordyrelse eller billiggørelse af leveringen af tjenesteydelsen. Sådanne ændringer får virkning fra det tidspunkt, hvor de nye lovkrav eller den ændrede offentlige regulering konkret fordyrer eller billiggør leveringen af tjenesteydelsen. Prisregulering betinges af fremsendt dokumentation herfor, som godkendes af Ordregiver. 11. Underleverandører Det er tilladt Leverandør at anvende underleverandører, forudsat underleverandøren er godkendt af Ordregiver. Såfremt Leverandør anvender underleverandører til opfyldelsen af rammeaftalen, garanterer Leverandør for opfyldelsen af rammeaftalen i samme omfang, som hvis Leverandør selv havde udført leverancen. Tilsvarende skal underleverandøren opfylde samtlige krav i forbindelse med ydelsen. Leverandør er forpligtet til skriftligt at orientere Ordregiver ved anvendelse af underleverandører senest 20 arbejdsdage før denne overdrages opgaven. Orienteringen skal indeholde: 1. Navnet på underleverandøren 2. Underleverandørens CVR. 3. Angivelse af den pågældende opgave, som denne skal udføre. Anvendelse af underleverandør kræver Ordregivers skiftlige godkendelse. Såfremt Leverandør anvender underleverandører til udførelsen af opgaven, som ikke er godkendt af Ordregiver, er Ordregiver berettiget til at pålægge Leverandør en bod, jf. punkt Arbejdsklausul Forpligtigelsen: Ansatte hos Leverandør samt hos Leverandørs eventuelle underleverandører (herunder underleverandører i flere led) som medvirker til at opfylde rammeaftalen, skal være sikret løn (herunder særlige ydelser), Side 5 af 14

6 arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres, Krav til medarbejderens ansættelsesforhold og identifikation Alle medarbejdere skal inden 4 uger efter arbejdets påbegyndelse have modtaget et ansættelsesbevis samt orienteres, af Leverandør, om egnens gældende løn- og arbejdsvilkår. Leverandør er endvidere ansvarlig for, at der kun anvendes medarbejdere med gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Medarbejdere skal på forlangende kunne dokumentere deres identitet ved fremvisning af billedlegitimation Krav om registrering af udenlandske tjenesteydere Såfremt Leverandør eller dennes underleverandør er forpligtiget til, at der sker anmeldelse til registret for udenlandske tjenesteydelser (RUT-registret), skal Leverandør sikre sig, at der er sket faktisk anmeldelse af Leverandør eller dennes underleverandør og straks efter anmeldelsen og på eget initiativ sende en kvittering for anmeldelsen til Ordregiver Dokumentation for overholdelse af forpligtelsen Der skelnes i nærværende arbejdsklausul mellem krav til dokumentation og krav til redegørelse Dokumentation Leverandør har bevisbyrden for, at forpligtelsen jf. klausulens afsnit er overholdt, og Ordregiver kan på forlangende kræve at se dokumentation for Leverandørs og dennes underleverandørers overholdelse heraf. Ordregiver kan kræve dokumentation direkte fra Leverandørs eller dennes underleverandørers medarbejdere. Relevant dokumentation skal som minimum omfatte lønsedler, E-indkomstkvittering, lønregnskaber, opholds- og arbejdstilladelser og ansættelsesbeviser samt den referenceramme Leverandøren har anvendt i forbindelse med fastsættelsen af løn- og arbejdsvilkår for de ansatte. Herudover kan Ordregiver i den konkrete sag anmode Leverandør om at fremsende andre relevante dokumenter Redegørelse Såfremt Ordregiver har en mistanke om overtrædelse, skal Leverandør, efter påkrav, fremsende en fyldestgørende redegørelse. Parterne har endvidere pligt til egenhændigt at orientere hinanden ved mistanke om manglende overholdelse af arbejdsklausulen. Leverandør skal som minimum redegøre for, under hvilke forhold og/eller metoder de tjenesteydelser, der indgår til opfyldelsen af rammeaftalen, er udført. Ordregiver kan i den konkrete sag anmode Leverandør om at uddybe andre relevante forhold Frister Dokumentationen skal være Ordregiver i hænde senest 10 arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Redegørelsen skal være Ordregiver i hænde senest 20 arbejdsdage efter påkravets modtagelse Sanktion for manglende overholdelse af forpligtelsen Leverandør eller dennes underleverandørers væsentlige overtrædelser af Arbejdsklausulen vil altid berettige Ordregiver til at ophæve rammeaftalen helt eller delvist. Side 6 af 14

7 Ifalder Leverandør nedenstående sanktioner eller andre misligholdelsesbeføjelser, fritages denne ikke for pligten til at opfylde rammeaftalen Sanktioner ved leverandørens overtrædelse af klausulens afsnit (Forpligtelsen) Ordregiver er berettiget til at tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese berettigede krav fra Leverandør eller underleverandørers ansatte. Leverandør ifalder bod ved overtrædelse af klausulens afsnit 1. Boden pr. påbegyndt ugedag andrager DKK dog minimum DKK pr. overtrædelse, indtil overtrædelsen er bragt til ophør. Beløbet kan modregnes i Leverandørs vederlag Sanktioner ved leverandørens overtrædelse af klausulens afsnit 14.2 (Dokumentation) Leverandør ifalder bod ved overtrædelse af klausulens afsnit 2. Boden pr. påbegyndt ugedag andrager DKK dog minimum DKK pr. overtrædelse indtil Leverandør har imødekommet Ordregivers påkrav. Beløbet kan modregnes i Leverandørs vederlag Kontrolbesøg Ordregiver eller en tredjepart vil i rammeaftalens løbetid løbende kunne foretage uanmeldte kontrolbesøg på arbejdspladsen for at sikre overholdelse af Arbejdsklausulen. 13. Sociale klausuler Leverandøren skal indgå i et samarbejde med Ordregiver om de sociale forpligtigelser i form af jobrotation, aktivering eller ansættelse af personer på særlige vilkår. De nærmere rammer og indhold aftales løbende. Der vil blive udarbejdet forpligtende referater fra møderne, som begge parter skal godkende og som fremadrettet bliver et tillæg til rammeaftalen. Ordregiver forventer, at Leverandøren er proaktiv og indgår i et positivt, forpligtende og konstruktivt samarbejde med Ordregiver omkring dette punkt. 14. Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer Leverandørs rettigheder og forpligtigelser i henhold til denne rammeaftale kan hverken helt eller delvist overdrages til anden/andre leverandør(er) uden forudgående skriftlig samtykke fra Ordregiver. Manglende overholdelse af bestemmelsen anses som en væsentlig misligholdelse, der berettiger Ordregiver til at hæve rammeaftalen. 15. Misligholdelse Er tjenesteydelse ikke udført i overensstemmelse med rammeaftalegrundlaget, uden at dette skyldes Ordregivers forhold, eller forhold i øvrigt som Ordregiver bærer risikoen for, foreligger der misligholdelse. Tilsvarende foreligger der misligholdelse, hvis tjenesteydelsen ikke lever op til Ordregivers berettigede krav eller hvis leverandøren ikke opfylder andre krav, som ifølge aftalen stilles i forbindelse med levering af tjenesteydelsen, eller som følger af aftalen i øvrigt. Side 7 af 14

8 Følgende ikke udtømmende punkter betragtes som væsentlig misligholdelse: Manglende overholdelse af krav om arbejdsklausuler, jf. punkt 12 Manglende overholdelse af kravet om godkendelse af underleverandører, jf. punkt 11 Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer mv. jf. punkt 14 Gentagne tilfælde af manglende dokumentation for overholdelse af krav om ernæringsindhold og energiprocentfordeling, som skriftligt er påpeget af Ordregiver Fødevareregionens tilsynsbesøg er lavere end højeste eller næsthøjeste karakter (smiley), dvs. ingen anmærkninger eller indskærpelser givet Overtrædelse af offentlige påbud jf. punkt 30 Konkurs, betalingsvanskeligheder, insolvens, betalingsstandsning, likvidation, åbning og forhandling om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt. Hvis boet har ret til at indtræde i Rammeaftalen en i medfør af konkurslovens bestemmelser, skal boet efter forespørgsel inden fem arbejdsdage give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet vil indtræde, jf. punkt 23 Overtrædelse af Leverandørens loyalitetsforpligtelser, herunder sin tavshedsforpligtelse jf. afsnit 26 Manglende overholdelse af bestemmelserne om etik og socialt ansvar jf. punkt 32 Gentagne tilfælde af misligholdelse, som skriftligt er blevet påpeget og advaret af Ordregiver, betragtes som væsentlig misligholdelse, som berettiger til ophævelse af rammeaftalen En rammeaftalepart, som må indse, at der er risiko for misligholdelse, har pligt til uden ugrundet ophold at give den anden rammeaftalepart begrundet meddelelse herom. 16. Reklamation og varsel Vil en part påberåbe sig en misligholdelse, skal denne give den anden rammeaftalepart meddelelse herom uden ugrundet ophold, efter at misligholdelsen er eller burde være opdaget. Vil en part hæve rammeaftalen eller kræve omlevering, skal denne uden ugrundet ophold, efter at misligholdelsen er eller burde være opdaget, give den anden rammeaftalepart meddelelse herom. Undlader parten dette, har parten fortabt sin ret til at hæve rammeaftalen eller kræve afhjælpning. Det samme gælder for Ordregivers ret til at kræve bod, jf. punkt 20 Krav om forholdsmæssigt afslag eller erstatning skal opgøres og fremsættes uden ugrundet ophold efter meddelelse i henhold til ovenstående, idet retten ellers fortabes. En part fortaber dog uanset ovenstående ikke sin ret til at påberåbe sig misligholdelse, bod, forholdsmæssigt afslag eller erstatning, når den anden part har handlet svigagtigt, eller når denne part har gjort sig skyld i grove fejl og forsømmelser, og dette medfører skade for parten. 17. Omlevering Ordregiver kan, hvor dette er praktisk muligt og rimeligt, kræve omlevering medmindre det vil volde Leverandør uforholdsmæssig omkostning eller væsentlig ulempe. Side 8 af 14

9 Såfremt omlevering kan ske uden væsentlig forsinkelse og uden væsentlig gene for Ordregiver i øvrigt, har Leverandøren ret til at foretage dette. Leverandøren skal straks efter modtagelse af reklamation give Ordregiver meddelelse, hvis Leverandøren ønsker at udøve denne ret. Parterne kan aftale at der ske kompensation på anden vis og i henhold til leverancens værdi. 18. Forholdsmæssigt afslag I det omfang den leverede tjenesteydelse ikke er aftalemæssige, jf. rammeaftalegrundlaget, og dette har bevirket en værdiforringelse, som ikke er kompenseret ved omlevering, jf. punkt 17, er Ordregiver berettiget til at kræve et forholdsmæssigt afslag i den aftalte pris. 19. Erstatningsansvar og forsikring Hvis Leverandør eller dennes medarbejdere under udførelse af forpligtelserne i henhold til rammeaftalen ved handlinger eller undladelser forårsager skader på personer eller fysiske genstande, er alene Leverandør ansvarlig for sådanne skader. Hvis skadelidte rejser krav mod Ordregiver i anledning af skader af enhver art forårsaget af Leverandør og dennes medarbejder, skal Leverandør friholde Ordregiver for ethvert krav og enhver udgift, herunder tillige sagsomkostninger, renter m.v., som et sådan krav måtte medføre. Leverandør er i hele rammeaftalens løbetid forpligtet til at opretholde en produkt- og erhvervsansvarsforsikring med en årlig forsikringssum på minimum DKK 10 mio. pr. år for personskader og DKK 2 mio. pr. år for tingsskader. Leverandør skal på Ordregivers anmodning godtgøre forsikringens eksistens og omfang. Leverandøren skal ved brug af forsikringen genkøbe forsikringssummerne, så der til enhver tid er minimum DKK 10 mio. pr. år for personskader og DKK 2 mio. pr. år for tingsskader. Leverandør kan ikke ændre væsentlige forhold, herunder regulering af forsikringssummer i nedadgående retning, uden Ordregivers forudgående accept. Betjener Leverandør sig af underleverandører, er Leverandør forpligtet til at sørge for, at underleverandørerne på samme måde opfylder de nævnte krav om forsikringsdækning. Ordregiver kan ligeledes forlange dokumentation herfor. 20. Bod Ordregiver kan pålægge Leverandør en bod i overensstemmelse med det i rammeaftalegrundlaget fastsatte. Boden udelukker ikke muligheden for tillige at gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, jf. nærværende rammeaftale. Side 9 af 14

10 Såfremt Leverandør anvender underleverandører til udførelsen af opgaven, som ikke er skriftlig godkendt af Ordregiver, er Ordregiver berettiget til at pålægge Leverandør bod pålydende DKK pr. dag, hvor underleverandøren udfører ydelsen. Tilsvarende kan Ordregiver pålægge Leverandøren en bod, såfremt der konstateres fejl på de fremsendte fakturaer, under forudsætning af, at fejlen kan henføres til forhold hos Leverandør. Boden kan pålægges uanset Leverandørs pligt til berigtigelse af fejlen. Boden fastsættes til DKK 500 pr. fejlbehæftet faktura. Leverandøren ifalder bod for manglende overholdelse af arbejdsklausuler, jf. punkt Ophævelse Aftalen kan ophæves helt eller delvist af Ordregiver, hvis der foreligger en væsentlig misligholdelse fra Leverandørens side. I bedømmelse af misligholdelsens væsentlighed indgår tjenesteydelsens beskaffenhed, misligholdelsens karakter, risiko for gentagelse, misligholdelsens betydning for Ordregiver, Ordregivers eventuelle offentligretlige forpligtelse til at sørge for tjenesteydelsen, ophævelsens betydning for Leverandøren samt omstændighederne i øvrigt. Hæves aftalen helt eller delvis, er Ordregiver berettiget til at foretage dækningskøb for Leverandørs regning. Leverandør er ligeledes erstatningsansvarlig for direkte tab opstået som følge af misligholdelsen. Hvor et leveringsophør efter en ophævelse vil være velfærdstruende for borgere, der er afhængige af ydelsen, kan Ordregiver uanset aftalens ophævelse kræve, at Leverandør i en overgangsperiode stiller ressourcer til rådighed for levering af ydelsen, indtil leveringen med rimeligt varsel kan overtages af Ordregiver eller en anden leverandør. Levering i overgangsperioden sker på samme vilkår som i den ophævede aftale. 22. Sikkerhedsstillelse Til sikkerhed for Rammeaftalehavers opfyldelse af rammeaftalen skal Rammeaftalehaver stille en anfordringsgaranti på 1 million danske kroner. Sikkerheden skal stilles senest ti Arbejdsdage efter rammeaftalens indgåelse i form af pengeinstitutgaranti eller kautionsforsikring eller på anden betryggende måde. Sikkerheden skal opretholdes indtil tre måneder efter rammeaftalens udløb, med mindre Ordregiver forinden over for Rammeaftalehaver og garanten har fremsat krav om udbetaling under garantien. I så fald bortfalder garantien først, når Ordregiver meddeler garanten, at garantien kan bortfalde eller garanten har udbetalt hele garantisummen. Garantien nedskrives ikke i perioden. Side 10 af 14

11 23. Konkurs m.v. Konkurs, betalingsvanskeligheder, insolvens, rekonstruktionsbehandling eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, som giver Ordregiver begrundet mistanke om, at Leverandør ikke er i stand til at varetage sin forpligtelse overfor Ordregiver i rammeaftaleperioden vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse, og vil berettige Ordregiver til omgående at ophæve rammeaftalen. Såfremt boet har ret til at indtræde i rammeaftalen i medfør af konkurslovens bestemmelser, skal boet efter forespørgsel uden ugrundet ophold give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet vil indtræde. 24. Opfyldelseshindringer, herunder force majeure I tilfælde af force majeure suspenderes parternes forpligtelser så længe force majeure er til stede og i det omfang force majeure er til hinder for Leverandørs opfyldelse af sine forpligtelser. Som force majeure regnes ikke årstidsbetingede vejrlige forhold, strejke og lockout (opremsningen er ikke udtømmende). Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part skriftlig meddelelse herom, så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Meddelelsen skal angive: Årsagen til force majeure situationen Forventet varighed af force majeure situationen Indsats fra Leverandørs side for at kunne genoptage leveringen Hvor opgaver er overladt til underleverandør, jf. punkt 13, og denne forhindres i at udføre disse, kan Leverandør alene påberåbe sig force majeure over for Ordregiver, i det omfang samme forhold ville have forhindret Leverandør i at levere ydelsen, dersom denne havde valgt en anden underleverandør eller havde valgt ikke at betjene sig af underleverandører. 25. Ændring af ydelsen Såfremt ændringer i lovgivningen og/eller myndighedskrav medfører, at der skal foretages korrektioner/ændringer, er Leverandør pligtig til omgående at informere Ordregiver herom samt omgående at ændre ydelserne som påkrævet. Ændringer som følge af nye lovkrav eller ændret offentlig regulering skal dog ske hurtigst muligt og senest med lovens ikrafttræden, således at driften og opgavens udførelse til enhver tid er i overensstemmelse med seneste praksis for området og gældende lovgivning. Leverandøren skal tilpasse driften i overensstemmelse med Ordregivers tilpasning til serviceniveauet. Tilpasninger på under 3% af den samlede årlige rammeaftaleværdi skal implementeres umiddelbart. Tilpasninger på over 3% af rammeaftalens samlede årlige værdi skal være fuldt implementere efter modtaget varsel på tre måneder. Rammeaftalens parter kan forlange forhandling om regulering af betaling som følger af tilpasninger i opeller nedadgående retning forudsat forholdene er dokumenterbare i relation til en eventuel fordyrelse eller Side 11 af 14

12 formindskelse af Leverandørens udgifter. Forhandlingen vil blive gennemført efter fremlagt ønske herom af Leverandør eller Ordregiver. Leverandøren skal opretholde en fælles ændringslog, der indeholder al relevant dokumentation vedrørende ændringer, herunder: Daterede ændringsanmodninger, Daterede løsningsforslag, Godkendte løsningsforslag, Tidsplaner for ændringsforlaget, Øvrige relevante dokumenter. Hver ændringsanmodning skal tildeles et særligt identifikationsnummer, således at ændringsanmodningen og de hertil knyttede dokumenter kan følges i ændringslog en. 26. Tavshedspligt og offentliggørelse af rammeaftalen Nærværende rammeaftale skal behandles i overensstemmelse med reglerne i forvaltningslovens og/eller offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt. Parterne skal i opstarten af rammeaftalen aftale de nærmere retningslinjer for rammeaftalens offentliggørelse. Leverandøren og dennes medarbejdere har tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger, som de bliver bekendt med gennem opgaveløsningen. Med fortrolige oplysninger menes oplysninger, som skal undtages for aktindsigt. Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, hvilket berettiger Ordregiver til at ophæve rammeaftalen med omgående virkning. 27. Rammeaftaleændringer Nærværende rammeaftale, herunder bilag til rammeaftalen, kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Ordregiver og Leverandør. Indførte ændringer, der ikke må forrykke annonceringsgrundlaget væsentligt, skal fremgå af ændringsmeddelelser, som er underskrevet af begge parter. Undtaget herfra er kvalitetsstandarderne, som skal revideres i overensstemmelse med gældende lov. Ordregiver kan ligeledes omstrukturer i antallet af plejecentreboliger og antal plejecentre uden dette medfører ændringer i Leverandørens pris. 28. Rammeaftalens ophør Ved ophør af rammeaftalen skal Leverandør til Ordregiver aflevere følgende uden beregning: Side 12 af 14

13 Notater, som er udarbejdet i forbindelse med opgaveløsningen Sagsoplysninger vedrørende den enkelte bruger, som er indhentet i forbindelse med opgaveløsningen Øvrige informationer som er relevante for opgaveløsningen Statistik over Leverandørs forbrug i Rammeaftalens periode. 29. Lovvalg og afgørelse af tvister Nærværende rammeaftale er undergivet dansk ret. Alle tvister herunder ethvert spørgsmål om forståelse og fortolkningen af rammeaftalen, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af tvisten. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab, medmindre mægleren fastslår, at årsagen til konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part. Såfremt tvisten ikke kan løses gennem parternes forhandling eller ved mægling, kan hver part kræve tvisten indbragt for domstolene til pådømmelse efter dansk lov. Værnetinget er Ordregivers retskreds. 30. Offentlige påbud Leverandør er forpligtet til at overholde alle gældende direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud på tidspunktet for indgåelse af rammeaftalen som i rammeaftaleperioden. Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, hvilket berettiger Ordregiver til at ophæve rammeaftalen med omgående virkning. 31. Miljø Leverandør garanterer, at alt hvad der bliver leveret under nærværende rammeaftale opfylder de til en hver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EU-direktiver mv. Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, hvilket berettiger Ordregiver til at ophæve rammeaftalen med omgående virkning. 32. Etik og socialt ansvar Ordregiver forudsætter, at Leverandør og dennes eventuelle underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Arbejdsklausuler (ILO-konvention nr. 94) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt Side 13 af 14

14 Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135) inden for rammerne af gældende lovgivning. Det forudsættes endvidere, at Leverandør og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, hvilket berettiger Ordregiver til at ophæve rammeaftalen med omgående virkning. 33. Regnskab Leverandøren skal årligt indsende en årsrapport og det revisionspåtegnede årsregnskab til Ordregiver. 34. Underskrift Nærværende rammeaftale underskrives i to eksemplarer, hvoraf hver part modtager et eksemplar. Dato: Dato: Ordregiver Leverandør Side 14 af 14

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEAFTALEHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2.

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf. 7248 1000 cv@ucsj.dk www.ucsj.dk/ RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast EU-UDBUD Specialkørsler i Vesthimmerlands Kommune Bilag 2 - Kontraktudkast Bilag 2 - Kontraktudkast Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. Rammeaftale vedrørende udbringning af dagligvarer 1 Parterne Nærværende aftale er indgået mellem Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde (i det følgende kaldet udbyder) Og Virksomhedens navn Vejnavn

Læs mere

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af:

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af: Bilag 3 Udkast til rammeaftale Rammeaftale på levering af belægningssten, fortovsfliser, kantsten ol. 1. Parterne Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Udbudskonsulent Lisbeth

Læs mere

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune Bilag 8 Kontraktudkast levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3 4. Kontraktperiode... 4 5. Kontakt

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 01. oktober 2014 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Synscentralen, Færgegaardsvej 15, Vordingborg Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere