PILOTPROJEKT BRØNDBY STRAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PILOTPROJEKT BRØNDBY STRAND"

Transkript

1 PILOTPROJEKT BRØNDBY STRAND PCB sanering Brøndby Strand Sendt til: Tranemosegård T13 v/ administrator Bo-Vest Postfunktionærernes Andels-Boligforening (PAB) Afdeling 8 v/ administrator FA09 Brøndby Almennyttige Boligselskab (BAB) Rheumpark v/ administrator DAB RAPPORT Projekt nr

2 Sammenfatning Baggrund Golder Associates A/S har i perioden gennemført en række målinger i Brøndby Strand bebyggelsen med henblik på, at kortlægge forekomsten af Polychlorerede Biphenyler, PCB 1, i indeklimaet i lejligheder, rækkehuse og lavhuse. Målingerne har vist, at Sundhedsstyrelsens aktionsværdi på 300 ng PCB/m 3 luft er overskredet i mange lejemål, og at koncentrationerne i en del tilfælde overskrider 2000 ng PCB/m 3. Målingerne er løbende afrapporteret jf. resultatoversigt [1]. Målingerne indikerer, at bygninger med et indeklimaproblem begrænser sig til Albjergparken 1, Tranumparken 1, Tranumparken 2, Albjergparken 2 og Albjergparken 6. Koncentrationerne af PCB påvist i luftmålingerne udtaget i de resterende bygninger i Brøndby Strand indikerer at der ikke er et indeklimaproblem med hensyn til PCB. Materialeprøver af fuger, inventar og malinger viser dog, at der PCB i bygninger, men i lavere koncentrationer [2], [3], [4] og [5]. Det skal dog her bemærkes, at der vil være betydelige omkostninger forbundet med at efterleve særlige krav til arbejdsmiljø og affaldshåndtering i relation til PCB i forbindelse med en renovering. Den fundne PCB i indeluften stammer oprindelig fra elastiske fuger, der er anvendt som tætning mellem vinduesfacader og beton. Undersøgelser har vist, at fugerne har et indhold på op til mg PCB/kg (svarende til 25 %). Fra fugerne er der løbende fordampet PCB, som igen er fældet ud på alle overflader i lejlighederne. I dag stammer den PCB, der findes i luften således fra både fuger og fra de overflader, der gennem årene er blevet forurenet med PCB. Undersøgelsen viste også, at der er store variationer i de målte koncentrationer af PCB i indeluften, selv i samme højhus, og at der kun er lille korrelation mellem PCB i luften og prøver udtaget af fuger og materialerne i samme lejemål. Dette indikerer, at andre forhold såsom ventilation og bygningsfysik har stor betydning for PCB-koncentrationerne i indeluften. I forbindelse med den kommende renovering af Brøndby Strand, også kaldet Hovedplan 4 (HP4), har SBS Rådgivning på vegne af Tranemosegård T13 v/ administrator Bo-Vest, Postfunktionærernes Andels- Boligforening (PAB) Afdeling 8 v/ administrator FA09 og Brøndby Almennyttige Boligselskab (BAB) Rheumpark v/ administrator DAB anmodet Golder om, at gennemføre et pilotprojekt med det formål, at undersøge muligheden for at nedbringe PCB-indholdet i lejlighederne til under Sundhedsstyrelsens aktionsværdi på 300 ng PCB/m 3 luft i lejlighederne i de fem højhuse, hvor der er påvist et indeklimaproblem. Effekten af det gennemførte pilotprojekt er rapporteret i nærværende notat. Pilotprojektet har også til formål, at der på baggrund af erfaringerne, som er opnået i forbindelse med projektet, kan gives overslag på tidsforbrug og de omkostninger der er forbundet med de testede afværgetiltag i stor skala. Disse overslag rapporteres i et særskilt notat. 1 Når der i det følgende skrives PCB menes der totalindholdet af PCB. Projekt nr i

3 Pilotprojektet Det blev besluttet, at udføre forsøg i to lejligheder i Albjergparken 6, hvor der tidligere er målt høje koncentrationer af PCB i indeluften [1], og hvor der var tomme lejligheder til rådighed. I begge lejligheder blev alle fuger, den lette facade, gulve, køkkener, gerigter, dørtrin, tapet, maling og toiletarmaturer fjernet (strippet), således, at kun den rå beton var tilbage. På beton, hvor fugerne har siddet, er der sket en afsmitning af PCB ved kontaktdiffusion (sekundære kilder). De sekundære kilder blev slebet og forseglet i begge lejligheder. Med henblik på at behandle den PCB, som er spredt via luften til overflader og materialer (tertiære kilder) blev der lavet to separate forsøg: I lejlighed blev der udført forsøg med termisk stripning, dvs. at lejligheden i dette tilfælde blev varmet op til 50 C i to perioder á 14 dage med det formål, at forcere afdampningen af PCB fra de tilbageværende overflader. I den anden lejlighed, 6.3.2, blev alle overflader forseglet med en særlig kunststofbaseret maling som PCB kun vanskeligt trænger igennem. Pilotprojektet blev udformet på baggrund af erfaringer fra andre lignende sager, og blev løbende tilpasset mht. økonomi, hensynet til beboerne og logistiske forhold. Resultater og erfaringer fra pilotprojektet Målinger af de to lejligheders indhold af PCB i indeluften efter stripning, herunder fjernelse fuger (primær kilder) og forsegling af fugekanter (sekundære kilder), har et meget betydeligt fald i PCB-koncentrationen på henholdsvis 57 og 70 % i de to lejligheder. Målinger udtaget efter termisk stripning (tertiære kilder) viste et fald i koncentrationen i indeluften i forhold til udgangsniveauet på yderlige 3 %. Tilsvarende målinger efter forsegling af indvendige betonoverflader (tertiære kilder) viste et fald på 10 % ved forsegling. Samlet var der således muligt at opnå en reduktion af PCB niveauet i de to lejligheder på 60 % henholdsvis 80 %. Niveauet af PCB i indeluften i de to lejligheder på henholdsvis ng/m 3 og 572 ng/m 3 er dog fortsat over målet på 300 ng/m 3. Det er Golders vurdering, at udveksling af PCB-holdig luft mellem de behandlede lejligheder og den restende ubehandlede del af bygningen, er den primære årsag til at det ikke i pilotforsøgene har været muligt at nå målsætningen på under 300 ng/m 3. Erfaringer fra Farum Midtpunkt viste tilsvarende, at det var vanskeligt at nå målet på 300 ng/m 3 ved forsøg med sanering af enkeltlejligheder, men først ved en totalrenovering. At effekten af forsøget med forsegling af indvendige overflader var størst, kan blandt andet skyldes, at forseglingen bidrager til at reducere udvekslingen af luft mellem lejlighederne. Samlet er det Golders vurdering, at de opnåede resultater er overmåde positive. Sammenholdt med erfaringerne fra PCB-saneringen i Farum Midtpunkt, og med helt nye resultater fra den termiske stripning af indskolingen på Gadstrup Skole i Roskilde Kommune, er det Golders vurdering, at det formentlig vil være muligt ved en samlet renovering, at nedbringe koncentrationen af PCB i indeklimaet til et niveau omkring Sundhedsstyrelsen nedre aktionsværdi på 300 ng PCB/m 3. Den termiske stripning i det aktuelle forsøg ikke har vist en målebar effekt. Dette skyldes efter Golders vurdering, at størstedelen af PCB i de tertiært kontaminerede overflader allerede inden den termiske stripning var afrenset. Det gennemførte pilotprojekt i kun to lejligheder har imidlertid ikke givet mulighed for, at foretage flere parallelle forsøg, og dermed mulighed for at vurdere i hvilket omfang de indhentede erfaringer er repræsentative for bygningerne som helhed. I forbindelse med den kommende planlægning af saneringsarbejdet anbefaler Golder, at der prøvesaneres et større sammenhængende område. Videre anbefaler Golder, at det nærmere undersøges, om udbagning vil kunne være et alternativ til sandblæsning af de indvendige vægge. Projekt nr ii

4 Konklusion På baggrund af pilotprojektet kan det samlet konkluderes: PCB fra fugematerialerne har medført en kraftig forurening af lejlighedernes indeklima, og at PCB har spredt sig til alle materialer i høje koncentrationer. Pilotforsøgene har vist, at det er muligt at reducere koncentrationen i indeluften betydeligt, ca %. Det er i første række saneringen af fuger og stripningen af lejlighederne, kombineret med forsegling af sekundære kilder (kontaktflader på beton), der bidrager mest. I anden række er det forsegling og termisk stripning (udbagning). Det vurderes vanskeligt, at nå helt ned på Sundhedsstyrelsen nedre aktionsværdi på 300 ng/m 3 ved pilotforsøg i enkeltlejligheder. Det vil formentligt være nødvendigt at sanere et større sammenhængende område for at nedbringe koncentrationerne af PCB i indeluften yderligere. Årsagen til dette vurderes at være, at der sker en luftudveksling med ikke sanerede områder. Dette er i tråd med erfaringerne fra Farum Midtpunkt, hvor man er lykkedes med at nå under 300 ng/m 3 med lignende metoder i forbindelse med sanering af en hel blok. Forsøg med sanering af enkeltlejligheder havde tilsvarende vist, at det var vanskeligt at nå under målsætningen på 300 ng/m 3. I Tranumparken 1, hvor der er målt lavere koncentrationer af PCB i indeluften på de øverste etager samt i enkelte lejligheder spredt i højhuset, vurderer Golder, at det vil være risikabelt ikke at udføre de samme, eller delvist de samme afværgetiltag til nedbringelse af PCB i indeluften, som i resten af lejlighederne. Der er opnået vigtige praktiske erfaringer i forbindelse med planlægningen og udførelsen af pilotforsøgene, som kan anvendes i den videre planlægning af PCB-saneringer i forbindelse med Hovedplan 4. Projekt nr iii

5 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING OG BAGGRUND TIDLIGERE PCB-UNDERSØGELSER I BRØNDBY STRAND Luftprøver Materialeprøver PILOTPROJEKT Omfang og indhold af pilotprojekt Udvælgelse af to lejemål til pilotforsøg Referencemålinger, luft Supplerende materialeprøver Beskrivelse af Pilotprojektets gennemførelse Udbud og kontrakt med entreprenør Tidsplan Byggeplads Indretning af arbejdsområder Personlige værnemidler Udførelse af Model Udførelse af Model Udførelse af Model 3a - Udbagning Udførelse af Model 3b Forsegling Affald RESULTATER Beskrivelse af metode for udtagning af luftprøver Ventilation og frisk luft under målingerne Resultater af luftprøver Måling efter stripning af lejligheder - Model Måling efter afrensning af malinger - Model Måling efter udbagning - Model 3a Måling efter forsegling med PCB-spærre - Model 3b Vurdering af resultater Øvrige resultater fra pilotprojektet Projekt nr iv

6 5.0 PERSPEKTIVERING FORSLAG TIL UDFØRELSE AF SANERING UNDER HP TID ØKONOMI REFERENCELISTE TABELLER Tabel 1: Indtrængningsdybder for PCB i beton i vægge og gulve Tabel 2: Affaldsmængder produceret ved pilotforsøg Tabel 3: Udførte luftmålinger før, under og efter tiltag FIGURER Figur 1: PCB indtrængning i betonvægge Figur 2: PCB indtrængning i betongulve... 6 Figur 3: Indeluftmålinger i Lejlighed for PCB med temperaturkorrektion Figur 4: Indeluftmålinger i Lejlighed for PCB med temperaturkorrektion BILAG bilag A Kort om PCB. bilag B Plantegninger med angivelse af primærkilder. bilag C Datablad til PCB-spærrende maling brugt til forsegling. bilag D Analyserapporter fra luftprøver. bilag E Analyserapporter fra materialeprøver. bilag F Analyserapport fra borekerner af beton. Projekt nr v

7 1.0 INDLEDNING OG BAGGRUND Golder Associates A/S har efter anmodning fra Martin Kjølby fra SBS Rådgivning på vegne af Tranemosegård T13 v/ administrator Bo-Vest, Postfunktionærernes Andels-Boligforening (PAB) Afdeling 8 v/ administrator FA09 og Brøndby Almennyttige Boligselskab (BAB) Rheumpark v/ administrator DAB udført pilotforsøg til testning af effekten af metoder for permanente afværgetiltag til nedbringelse af PCB i indeluften i Brøndby Strand. Golder Associates har gennemført en række indeklimaundersøgelser for PCB i bebyggelsen Brøndby Strand. I BAB, Rheumpark, PAB, Afd. 8 og Tranemosegård, T13, nærmere betegnet Tranumpark 1, i alt 5 højhuse, er der påvist forhøjede koncentrationer af PCB i indeluften. Generelt anbefaler Sundhedsstyrelsen, at koncentrationen af PCB i indeluften i boliger ikke overstiger 300 ng PCB total /m 3 luft. På den baggrund ønsker boligselskaberne at iværksætte tiltag til at nedbringe koncentrationen af PCB i indeluften i de 5 højhuse med indeklimaproblemer, herunder fjernelse af PCBholdige kilder. Foreløbige tekniske undersøgelser peger på, at årsagen til de aktuelle indeklimaproblemer er PCB i fugematerialer anvendt omkring facadepartier, vinduer og under døre til altaner og PCB kontaminerede overflader. Forsøg med fjernelsen af de PCB-holdige kilder ønskes udført forud for et større renoveringsprojekt omfattende hele Brøndby Strand bebyggelsen, også kaldet Hovedplan 4 (HP4). Pilotprojektet er således gennemført med det formål, at identificere og fjerne PCB-kilderne på den økonomisk mest fordelagtige måde. I rapporten er angivelsen PCB tilsvarende begrebet PCB total (totalindholdet af PCB), jf. afsnittet Kort om PCB i bilag A. Projekt nr

8 2.0 TIDLIGERE PCB-UNDERSØGELSER I BRØNDBY STRAND 2.1 Luftprøver Golder har udført forskellige målekampagner af PCB-indholdet i luften i lejligheder i alle 12 højhuse og i et antal lavhuse hos alle fire boligselskaber. Resultaterne viser overordnet set, at der i BAB, Rheumpark, PAB, Afd. 8 og Tranemosegård, T13, nærmere betegnet Tranumpark 1, altså i de 5 første højhuse set fra øst, er påvist forhøjede koncentrationer af PCB i indeluften over Sundhedsstyrelsens nedre aktionsværdi på 300 ng PCB/m 3. I Albjergparken 2 og 6 (BAB, Rheumpark) varierer indeluftkoncentrationerne mellem 300 og 4750 ng PCB/m 3. Resultaterne indikerer, at Albjergparken 2 og 6 har de højeste niveauer af PCB i indeluften i Brøndby Strand. I Albjergparken 1 og Tranumparken 2 (PAB afd. 8) varierer indeluftkoncentrationerne mellem 290 og ng PCB/m 3. I Tranumpark 1 (Tranemosegård, afd. T13) varierer indeluftkoncentrationerne mellem 7 og ng PCB/m 3. I de øverste etager er der ikke målt koncentrationer over 300 ng PCB/m 3 ( ng PCB/m 3 ). Ved hjælp af en effektiv fugeforsegling i ultimo 2013 i lejligheder med særligt høje niveauer, blev luftkoncentrationerne her nedbragt til under ng PCB/m 3. I de resterende 7 højhuse og i lavhusene er der ikke påvist PCB i indeluften på over 300 ng PCB/m 3. Det tyder på, at byggeriet i sin tid er startet med opførelsen af højhuse i øst med anvendelse af fuger med høje koncentrationer af PCB. Samtidig med at byggeriet af højhusene har bevæget sig mod vest, er der sket en hel eller delvis udfasning i anvendelsen af PCB. Heri ligger formodentlig en del af forklaringen på variationerne i de målte koncentrationer af PCB i indeluften. 2.2 Materialeprøver I forbindelse med tidligere undersøgelser blev der udtaget en række prøver af bl.a. gulvbrædder, maling, køkkenelementer og beton. Med resultaterne af materialeprøver fra de fem højhuse med et indeklimaproblem med hensyn til PCB blev det afdækket, at PCB har spredt sig til alle overflader og i vidt omfang er trængt ind i materialerne [2], [3], [5]. Koncentrationerne var i mange prøver så høje, at materialerne skal bortskaffes til Nord, det tidligere Kommunekemi, som farligt affald med et indhold på mere end 50 mg PCB/kg. Materialeprøver af fuger, inventar og malinger indikerer foreløbigt, at der også er PCB i de resterende bygninger i Brøndby Strand, men i væsentlig mindre koncentrationer. Selvom koncentrationerne ikke vurderes at afstedkomme et indeklimaproblem med hensyn til PCB, er der en overvejende sandsynlighed for, at PCB er udfældet på overflader såsom på malinger og gulvlak m.m. over renhedskriteriet på 0,1 mg PCB/kg i hele Brøndby Strand bebyggelsen. Der skal derfor regnes med at der vil være væsentlige omkostninger forbundet med at efterleve krav til arbejdsmiljø og affaldshåndtering under HP4. I Tranumpark 1 (Tranemosegård, afd. T13) er der på de øverste etager ikke målt koncentrationer over 300 ng PCB/m 3 i indeluften. Der er dog i forbindelse med udtagning af luftprøver også udtaget prøver af fugemateriale i facaderne og altandøre. Resultaterne af fugeprøverne viste relativt høje koncentrationer af PCB. På den baggrund anbefales det, at disse lejligheder omfattes af samme tiltag til nedbringelse af PCB i indeluften som for de øvrige lejligheder i Tranumpark 1. Projekt nr

9 3.0 PILOTPROJEKT 3.1 Omfang og indhold af pilotprojekt Alle erfaringer tyder på, at en permanent løsning kræver vidtgående tiltag. Det blev forventet, at ikke blot de PCB-holdige fuger (primære kilder) skulle fjernes, men også at fugekanter/kontaktflader (sekundære kilder) og de kontaminerede indvendige overflader (tertiære kilder) forventedes at skulle behandles. Med henblik på at kunne bedømme effekten og nødvendigheden af de enkelte tiltag har Golder gennemført pilotprojektet, hvor de enkelte tiltag er afprøvet og dokumenteret. Det første oplæg fra Golder til pilotprojektet omfattede forsøg med forskellige tiltag i fire lejemål. Af bl.a. økonomiske årsager og af hensyn til beboerne, blev det besluttet at udføre pilotforsøgene i to lejemål. Det endelige projekt omfattede følgende: A: Fjernelse af primære kilder Arbejdet omfattede fjernelse af PCB-holdige fugematerialer (primære kilder) omkring facadepartier, vinduer og enkelte dørpartier. Derudover blev der konstateret skjult PCB under trægulvene i form af klatter og plamager af fugemasse fra opførelsen af bygningen. Dette blev ligeledes fjernet. En effektiv fjernelse af fugerne var vigtig, da selv små rester af PCB-holdige fugematerialer vil kunne afgasse PCB til indeklimaet. En effektiv fjernelse af fuger krævede at eksisterende facadepartier, vinduer og dørpartier måtte udskiftes. Ligeledes var det nødvendigt, at fjerne trægulvene i lejlighederne. B: Behandling af sekundære kilder I forbindelse med fjernelse af de primære kilder (fugematerialer) behandledes også de kanter/kontaktflader (sekundære kilder), hvor der har siddet fuger eller fugemasse. De sekundære kilder, dvs. kontaktflader, blev slebet og efterfølgende behandlet med en særlig PCB-spærre. C: Behandling af tertiære kilder Behandlingen af de kontaminerede indvendige overflader (tertiære kilder) bestod i første omgang i at fjerne tapet og malinger på vægge og lofter. Den efterfølgende og afsluttende behandling var oprindeligt planlagt udført med termisk behandling af overflader (opvarmning af overflader og udbagning af PCB). Undervejs i udførelsen af projektet fik Golder kendskab til en type af PCB-spærre fra Remmers, som der har været gode erfaringer med i Tyskland. PCB-spærren ønskedes også testet og projektet blev derfor delt op, således at der som tidligere planlagt blev udført termisk behandling af overflader i den ene lejlighed og forsegling med PCB-spærre i den anden. I praksis blev pilotforsøget kronologisk udført på følgende måde: I første omgang fjernes primære kilder og sekundære kilder forsegles i begge lejligheder (Model 1). Dernæst fjernes tapet og malinger på vægge og malinger på lofter i begge lejligheder (Model 2). Til sidst opdeles forsøgene i to modeller (Model 3a og 3b), en model i hver lejlighed. I den ene lejlighed blev gulve, vægge og lofter fuldspartlet og forseglet med PCB-spærre. I den anden lejlighed blev udført forsøg med opvarmning med henblik på at udbage de tertiært forurenede overflader, dvs. tilbageværende PCB i beton bag malinger på vægge og lofter samt beton i gulve. PCB-spærre kunne ikke hæfte på vægge og lofter. Dette var en af årsagerne til at malingerne blev fjernet. Projekt nr

10 Model 1: - Gulve, rørkasser, køkkener, døre og plastpaneler fjernes. - Eventuelle utætheder ved rørgennemføringer m.m. tætnes. - Vinduesfacader, altandør og små vinduer fjernes og PCB-fugerester på betonfalse afrenses ved slibning. - Eventuelle skjulte fuger under gulve fjernes og PCB-fugerester på beton afrenses ved slibning. - Afrenset beton forsegles med PCB-spærre fra Remmers. - Huller i facader lukkes med isolerede krydsfinervægge. Effekten af tiltagene blev målt efter ca. to uger. Da effekten vurderedes ikke at være tilstrækkelig, blev der fortsat til model 2. Model 2: - Fjernelse af maling og tapet på vægge og maling på lofter. Effekten af tiltagene blev målt efter ca. to uger. Da effekten vurderedes ikke at være tilstrækkelig, blev der fortsat til model 3. Model 3a, lejlighed 6.2.2: - Udbagning af tertiære kilder. Model 3b, lejlighed 6.3.2: - Fuldspartling af vægge og lofter. - Fuldstændig forsegling af vægge, lofter og gulve med PCB-spærre. Effekten af Model 3a og 3b blev målt af flere omgange under forskellige forudsætninger med hensyn til luftskifte og undertryk/overtryk i lejlighederne, se afsnit Udvælgelse af to lejemål til pilotforsøg Lejlighederne er udvalgt efter kriterier om beliggenhed og deres repræsentation med hensyn til koncentrationen af PCB i indeluften samt at de ikke var beboet. Lejlighederne og i Rheumpark blev udvalgt fordi lejemålene er identiske, var tomme og er placeret relativt lavt i højhuset og over hinanden. 3.3 Referencemålinger, luft Med henblik på at kende udgangsniveauet blev luftkoncentrationerne målt ved at udtage en luftprøve i køkkenet og en prøve i stuen, hvor gennemsnittet af de to målinger angiver PCB-koncentrationen i lejligheden. I og var gennemsnittet af luftprøverne henholdsvis og ng PCB/m 3. Dette ligger tæt på middelværdien for øvrige resultater i samme blok (Albjergparken 6). Resultaterne er temperaturkorrigeret til og ng PCB/m 3 med henblik på efterfølgende at kunne sammenligne resultaterne fra pilotforsøgene, se afsnit 4.1. Projekt nr

11 3.4 Supplerende materialeprøver For at belyse fordelingen af tertiær PCB i råhusets materialer, blev der udtaget 6 borekerner af gulve og 7 af vægge. Fra alle borekernerne blev der udtaget tre sektioner i dybderne 0-2 mm, 4-6 mm og 8-10 mm med det formål, at kunne beskrive fordelingen af PCB ind gennem materialerne. Da væggene, i modsætning til gulvene, er malede, blev malingen herfra analyseret særskilt. Resultaterne af analyserne fremgår af Figur 1, Figur 2 og Tabel 1. Prøverne fra væggene viser, at malingen på væggene har virket som en barriere for luftens PCB. På trods af det endog meget høje indhold af PCB på op til 770 mg PCB/kg, er de højeste koncentrationer i den underliggende beton i væggene kun 5,6 mg/kg. Koncentrationen falder kun langsomt som funktion af dybden, og det er forventeligt, at betonen i væggene som helhed er forurenet med PCB med et indhold på over 0,1 mg PCB/kg. Det er forventeligt, at malingen i lofterne på samme måde har virket som en barriere for indtrængen i dækkenes beton fra neden. PCB-koncentration [mg PCB total /kg] PCB indtrængning i betonvægge, Lejlighed og væg, lille rum maling væg, store rum tapet 5, væg, værelse tapet 5 3,7 3, væg, lille rum maling 2,2 1,8 2, væg, store rum tapet 1,4 0,97 1,4 1,2 0,85 0, væg, værelse tapet 0,75 0,47 0,64 0,44 0, Indtrængningsdybde [mm] Figur 1: PCB indtrængning i betonvægge. Prøverne fra gulvene viser, at mens overfladekoncentrationerne i den rå beton er lavere end i væggenes maling, er koncentrationerne i betonen væsentligt højere og koncentrationerne falder endnu langsommere som funktion af dybden end tilfældet er for væggene. I en enkelt prøve overskrider koncentrationen grænsen på farligt affald på 50 mg PCB/kg. Den gennemsnitlige koncentration i gulvene er med godt 36,5 mg PCB/kg ca. 13 gange højere end det gennemsnitlige overfladeindhold på 2,7 mg PCB/kg i væggene. Den samlede mængde PCB i gulvene vurderes på den baggrund at være af samme størrelse eller større end mængden af PCB i væggene, på trods af den mindre samlede masse af beton i gulvene sammenlignet med væggene, Årsagen til de meget høje koncentrationer i betondækkene er dels den fuge, der ligger under trægulvet og dels de klatter og plamager med et varmerør i umiddelbar nærhed. Her vil varmen have forårsaget en permanent høj afdampning fra fugen og plamager som så er udfældet på betondækkene. Projekt nr

12 Det skal bemærkes, at borekernerne er udtaget fra områder på gulvene, hvor det ikke var muligt, at iagttage rester af fugemasse og formodes kun at være tertiært forurenede. Prøven udtaget af den umalede væg i Lejlighed blev udtaget af en del af væggen, der sad bag et fastmonteret skab. Formålet med prøven var, at afklare om betonen fra starten kunne have indeholdt PCB fra f.eks. formolie. Den lave overfladekoncentration og manglen på påviseligt PCB længere inde indikerer, at der ikke oprindeligt har været PCB i betonen. Samlet viser resultaterne fra borekernerne, at hele bygningen er kraftigt tertiært forurenet med PCB fra fugematerialer. Dette forhold har stor betydning for valg af metode til at nedbringe indholdet af PCB i luften til et acceptabelt niveau i forbindelse med den forestående renovering PCB indtrængning i betongulv, Lejlighed og PCB-koncentration [mg PCB total /kg] ,5 8,2 7,2 6,7 5,1 4,4 3, Indtrængningsdybde [mm] gulv, v. facade gulv, midt gulv, bagvæg gulv, v. facade gulv, v. midt gulv, v. bagvæg Figur 2: PCB indtrængning i betongulve. Projekt nr

13 Tabel 1: Indtrængningsdybder for PCB i beton i vægge og gulve. Prøve ID Indtrængningsdybde, mg PCB total /kg Maling / tapet 0-2 mm 4-6 mm 8-10 mm Lejlighed væg lille rum (maling) 770 1,8 0,97 0, væg store rum (tapet) 170 5,0 3,7 1, væg værelse (tapet) 160 5,6 2,2 2, gulv v. facade - 49,0 18,0 8, gulv midt - 31,0 16,0 9, gulv v. bagvæg - 16,0 6,7 5, væg entre (uden maling) - 0,63 Ikke detekteret Ikke detekteret Lejlighed væg lille rum (maling) 270 1,4 0,64 0, væg store rum (tapet) 140 3,1 0,85 0, væg værelse (tapet) 160 1,2 0,75 0, gulv v. facade - 76,0 33,0 21, gulv midt - 40,0 16,0 4, gulv v. bagvæg - 7,2 3,7 4,0 Gennemsnit Beton i vægge 2,68 mg PCB/kg Beton i gulve 36,53 mg PCB/kg 3.5 Beskrivelse af Pilotprojektets gennemførelse I nærværende kapitel beskrives hvordan pilotprojektet blev afviklet fra udbud til projektets afslutning. I forbindelse med udførelse af pilotprojektet er der indsamlet praktiske erfaringer om behandling af de PCBholdige kilder samt skjulte forhold, som vil være af stor betydning for en hensigtsmæssig gennemførelse af det kommende renoveringsprojekt. Nærværende afsnit beskriver de forhold som vi er stødt på under gennemførelse af pilotprojektet og som vi finder relevante i forhold til en kommende renoveringsentreprise Udbud og kontrakt med entreprenør Golder udarbejdede et udbud med en grundig beskrivelse af arbejdets udførelse, herunder krav til miljø og arbejdsmiljø [6]. Pilotprojektet og arbejde med PCB er i henhold til Arbejdstilsynet betegnet som farligt arbejde. Alene af den grund er det lovpligtigt, at beskrive arbejdet med hensyn til risici og de sikkerhedsforanstaltninger der skal til for at nedbringe risici for arbejderne. Formålet med det grundige udbud var derudover, at få erfaringer med om beskrivelserne også passede med det arbejde som faktisk blev udført. Disse erfaringer med beskrivelserne under pilotprojektet er vigtige at få korrigeret og inddraget i et udbudsmateriale for gennemførelsen af PCB-saneringer i forbindelse med HP4. I stor skala vil selv små fejl og mangler i udbuddet kunne betyde store uforudsete ekstraomkostninger i form af ekstraarbejder. Projekt nr

14 Selv om der var tale om et pilotprojekt med de usikkerheder det medfører, blev udbuddet udformet således at de bydende entreprenører kunne give deres priser under ensartede forudsætninger. Dette betød at Golder måtte beskrive arbejdet og stipulere mængder så godt det var muligt med den viden der var på tidspunktet for udbuddet. På trods af de grundige beskrivelser blev der alligevel tale om betydelige uforudsete udfordringer. Dette medførte ekstraomkostninger, som i lille skala er tålelige. Hvis disse forhold ikke planlægges og beskrives nøje ifm. HP4 kan det få meget store økonomiske konsekvenser. Pilotprojektet gav således nyttig viden i forhold til den fremtidige renovering. Samtidigt omfattede pilotprojektet håndtering og bortskaffelse af asbest og mineraluld i facaderne. Fliser på toiletgulve, som kan indeholde asbest i fliseklæb, blev ikke fjernet og derfor ikke undersøgt for indhold af asbest. Tre entreprenører, som alle har stor erfaring med PCB-saneringer, blev indbudt til at give tilbud. Tilbuddene blev vurderet efter mest økonomisk fordelagtige tilbud, dvs. at de blev bedømt efter pris, metode, organisation og overholdelse af tidsplan. Tilbuddene blev af Golder evalueret ved hjælp af et pointsystem, hvor alle tildelelseskriterierne blev vægtet. På den baggrund blev tilbuddet fra J. Jensen A/S accepteret og der blev efterfølgende skrevet kontrakt Tidsplan Den oprindelige tidsplan for gennemførelsen af pilotprojektet løb fra den 1. januar 2014 til 13. marts På grund af ændringer i projektets udformning og uforudsete udfordringer var projektet først endelig færdigt omkring den 1. maj 2014 og de afsluttende målinger i juni Byggeplads Inden opstart af selve PCB-saneringen blev byggepladsen indrettet. På facaden ud for lejlighederne blev der som det første opstillet et tungt stillads (klasse 4). Det tunge stillads var nødvendigt for at kunne modstå vægten (4 x ca. 400 kg) fra nogle store filtre til filtrering af PCB-dampe under arbejderne. På stilladset blev monteret en materialehejs til transport af tungt udstyr, affald og materialer. Personopgang skete via en indvendig trappe i stilladset. På græsrabatten langs vejen blev der indrettet en plads med køreplader i stål til affaldscontainere. Det var et krav at affaldscontainere var lukkede og at de blev aflåst hver dag efter fyraften. Dette er et krav fra Arbejdstilsynet ved farligt affald. Hele området omkring stillads og containere blev forsvarligt indhegnet med byggepladshegn for at forhindre adgang for uvedkommende. Mandskabsskur blev placeret for enden af Thybjergparken ud for P-kælder, hvor Rheumpark har etableret vand, el-udtag og kloak til skure i forbindelse med øvrige renoveringer. Skuret var et særligt indrettet skur også kaldet en miljøvogn, hvor omklædning/bad er adskilt fra opholdsrum. Projekt nr

15 Foto 1. Tungt stillads blev opstillet på facaden. På stillads blev monteret en hejs til transport af affald og materialer. Foto 2. I umiddelbart nærhed på græsrabatten ved vejen blev der indrettet en plads til affaldscontainere. På græsrabatten blev der udlagt køreplader i stål. (Fotoet er fra før opstart) Indretning af arbejdsområder I projektet var det forudsat at PCB-saneringen, herunder fjernelse af PCB-holdige fuger, slibning på beton med fugerester og slibning af malinger samt øvrige stripningsarbejder, ville frigive PCB-holdigt støv og dampe. Af hensyn til beboerne i højhuset blev det fundet mest hensigtsmæssigt, at adgang og fjernelse af affald m.m. skete via stillads og ikke gennem entredøre. For at holde styr på PCB-holdigt støv og dampe blev lejlighederne støvinddækket. Konkret blev der opstillet en støvskærm i plastfolie foran facaden ind til stuerne. Adgang til støvskærmen skete gennem en trekammer sluse, ligeledes i plastfolie. For filtrering af luften blev der på stilladset ud for hver lejlighed opstillet serieforbundne støvfiltre med HEPAfiltre og kulfiltre til filtrering af PCB-dampe. Luftudtrækket fra lejlighederne til filtrene skete gennem flexrør. Flexrøret blev ført gennem skydevindue på altan. Vinduer i altan mod køkkener samt entredør blev tætnet med tape. Støvtætningen, slusen og filtrering bevirker, at der til stadighed er undertryk i arbejdsområdet og at støv og dampe ikke kan undslippe. Kulfiltrene er specialudviklet af J. Jensen A/S og overholder kommunens grænseværdi på 500 ng PCB/m 3 luft på afkastluften til det fri. Filtrene blev under saneringen kontrolleret og fundet i orden. Projekt nr

16 Foto 3. Støvskærm foran facaden. Billedet er taget fra stuen og mod facaden efter at vinduespartiet er fjernet. Foto 4. Kulfiltre placeret på stilladset. På billedet ses, hvordan flexrør fra lejlighederne er monteret filtrenes indtag. Ligeledes ses afkasthullet. Billedet er taget under en kontrolmåling af filtrenes effektivitet (måleinstrument foran afkasthullet). Foto 5. På billedet ses udsug med HEPA-støvfilter. Projekt nr

17 Foto 6. På billedet ses flexrørene der forbinder støvfiltre i lejligheder med kulfiltre på stillads. Flexrørene er ført igennem skydeglas på altan. Skydeglas blev efterfølgende forseglet med plastfolie og tape Personlige værnemidler Under alle arbejder og tilsyn i arbejdsområderne i forbindelse med PCB-saneringen, blev der anvendt følgende personlige værnemidler: Åndedrætsværn af turbotypen med kulfiltre (PCB-dampe) og støvfiltre (A2/P3). Et turboværn fungerer ved at blæse den filtrerede luft ind i masken. Herved undgår man selv at skulle suge luft gennem filtrene, hvilket er sundhedsskadeligt for lungerne. Åndedrætsværnet er forsynet med et visir og fungerer derfor også som sikkerhedsbrille. Heldækkene engangsdragt type 3, dvs. støv- og damptæt. PCB-resistente handsker i nitril under en slidhandske i strik. Gummistøvler Udførelse af Model 1 De tidligere undersøgelser af PCB-indhold i fuger (primære kilder), tilstødende materialer med fugerester (sekundære kilder) og malinger, inventar m.m. (tertiære kilder) viste, at alle materialer er forurenet med PCB fra de primære kilder. Model 1 omfatter følgende arbejder i kronologisk rækkefølge: 1. Afbrydelse af el, vand og varme. 2. Fjernelse af døre (ikke entredør), karme, køkkener og rørkasser. 3. Fjernelse af el-skab og kabler. 4. Fjernelse af radiatorer, trægulve og radiatorrør under trægulve. 5. Fjernelse af mineraluldsisolering på rør. 6. Fjernelse af vinylbeklædning på vægge i toiletter. 7. Tætninger af lejligheder. 8. Fjernelse af facadepartier i stue og køkken. Ud over PCB-holdige fuger indeholder facadepartierne termoruder med PCB-holdig forseglingslim samt asbestholdige inddækningsplader. 9. Fjernelse af altandør og vindue. Ud over PCB-holdige fuger indeholder altandøre termoruder med PCB-holdig forseglingslim. 10. Fjernelse af fuge under altandør og under væg ved altandør. 11. Slibning af fugerester på kontaktflader på beton i facadehuller, dørhul mod altan og vindueshul. 12. Slibning af fugemateriale på gulve. 13. Slibning af fugemateriale under toiletdør. Projekt nr

18 14. Slutrengøring efter PCB-arbejderne. 15. Spartling på kontaktflader, sekundære kilder, med Remmers PCB spærrepuds. 16. Forsegling af sekundære kilder med Remmers PCB spærre EP 2K, Bilag C. 17. Lukning af facader i køkken og stue og vindue i kammer. Udført af tømrer. 18. Opsætning og fugning af ny altandør. Udført af tømrer. 19. Kontrolmåling, se afsnit 4.0 Resultater. I skemaet nedenfor er vist udvalgte fotos af de vigtigste bygningsdele omfattet af saneringen. For en mere overskuelig visning af fugernes (primære kilder) placering henvises til plantegninger i Bilag B. Punkt 1 6. Indvendig stripning Foto 7. Foto taget efter fjernelse af køkken, døre, dørkarme, el-kabler (ikke kabler skjult i mure), trægulve, radiatorrør og isolering på stigstrenge (1.700 mg PCB/kg i tjærepap). Derudover blev vinylbeklædninger på vægge i toiletter fjernet. Fliser på gulve blev ikke fjernet. Projekt nr

19 Punkt 7. Tætninger af lejligheder Foto 8 og 9. Ud over tætning af entredøre og lem i toiletvæg blev rørgennemføringer gennemgået og tætnet. På underside af loftdæk ses undersiden af en insitustøbning med synlig armering, foto 8. På oversiden af dæk (gulv) ses støbning rundt om rør, foto 9. Selvom støbningen synes tæt kunne det et sted konstateres luftstrømninger på underside af dæk, som formodentlig kommer fra træk gennem kanaler i huldækket. Dette var meget svært at tætne effektivt og der var derfor en risiko for at kontrolmålingerne (luftmålingerne) er blevet påvirket af indtrængende luft fra øvrige PCB-forurenede dele af bygningen. Punkt 8. Fjernelse af facadepartier Foto 10. På billedet ses hvidmalede inddækningsplader i asbestholdig eternit. Pladerne og mineraluldsisolering i facadepartierne blev fjernet, forseglet i plastfolie og bortskaffet særskilt som asbestaffald. Herefter blev termoruderne med karme taget ud og lagt på trægulv. Efter tapening mellem glas og karm blev glasset skåret med glasskærer, slået ud og bortskaffet til genbrug. Projekt nr

20 Punkt 8. Fjernelse af facadepartier Foto 11. Billedet viser rester af fugemateriale efter facadeparti mod altan er fjernet. Facadepartier mod altan er indvendigt fuget hele vejen rundt. Udvendigt er der fuget i siderne og i toppen med blød fuge. I det andet facadeparti i stuen er der indvendigt fuget hele vejen rundt. Udvendigt er der ikke fuget med blød fuge. Fuger i sider er tætnet med neoprenbånd. Punkt 9. Fjernelse af altandøre og vinduer Foto 12. Billedet viser rester af fugemateriale efter altandør er fjernet. Døren er kun fuget på ydersiden. Punkt 10. Fjernelse af fuge under altandør og under væg ved altandør Foto 13. Fuge under altandørens bundstykke blev bortslebet. Fuge under væg: Fuge blev banket fri med mejselhammer og beton med fugerester blev efterfølgende slebet. Projekt nr

Erfaringer med termisk stripning. Case Gadstrup Skole

Erfaringer med termisk stripning. Case Gadstrup Skole IDA Bygningsfysik Ingeniørernes Hus Tirsdag d. 8. juni Erfaringer med termisk stripning af PCB fra bygninger Case Gadstrup Skole Thomas Hougaard Cand. Scient. et Scient. Seniorrådgiver Associate Det hele

Læs mere

Erfaringer med sikring af indeklima ved brug af termisk stripning af PCB i bygninger

Erfaringer med sikring af indeklima ved brug af termisk stripning af PCB i bygninger PCB-netværksmøde Sbi Aalborg Universitet Onsdag d. 15. juni 2016 Erfaringer med sikring af indeklima ved brug af termisk stripning af PCB i bygninger Thomas Hougaard Cand. Scient. et Scient. Seniorrådgiver,

Læs mere

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5. Rekvirent: Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Mandrup Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.2015 Mandrup Tlf.: 86 60 15 88 Randersvej 12 www.jensmandrup.dk

Læs mere

Børnehuset Foto af Børnehuset

Børnehuset Foto af Børnehuset - historien om Børnehuset Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Børnehuset i Holte Opført 1971 Børnehave og vuggestue Børnehuset Foto af Børnehuset 1 Projektets parter Bygherre:

Læs mere

PCB på Carl Nielsen Skolen

PCB på Carl Nielsen Skolen Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sanering af PCB og asbest Carl Nielsen Skolen Fåborg-Midtfyn Kommune Bent Bukh Mobil: 27264792 Mail: bbu@obh-gruppen.dk Rapport udarbejdet

Læs mere

Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25

Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25 Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25 oto indsættes her F Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

- historien om Børnehuset. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

- historien om Børnehuset. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering - historien om Børnehuset Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Børnehuset i Holte Opført 1971 Børnehave og vuggestue Børnehuset Foto af Børnehuset Projektets parter Bygherre: Rudersdal

Læs mere

PCB i byggematerialer, i boliger og i blod med eksempler fra Farum Midtpunkt For IDA Bygningsfysik 5. november 2013

PCB i byggematerialer, i boliger og i blod med eksempler fra Farum Midtpunkt For IDA Bygningsfysik 5. november 2013 PCB i byggematerialer, i boliger og i blod med eksempler fra Farum Midtpunkt For IDA Bygningsfysik 5. november 2013 Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Polychloreret biphenyl

Læs mere

Håndtering af PCBholdige. Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij-Cowi. 10. Oktober 2014

Håndtering af PCBholdige. Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij-Cowi. 10. Oktober 2014 Håndtering af PCBholdige termoruder 1 Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij-Cowi Majbrith Langeland, Teknisk chef Contamination Management 10. Oktober 2014 PCB Anvendelse i byggeriet i Danmark

Læs mere

Furesø Boligselskab v/kab Vester Voldgade 17 1552 København V Att. Torben Trampe/Bente Heltberg Hørsholm 29.12.2010 SBMI 15000/CL

Furesø Boligselskab v/kab Vester Voldgade 17 1552 København V Att. Torben Trampe/Bente Heltberg Hørsholm 29.12.2010 SBMI 15000/CL Furesø Boligselskab v/kab Vester Voldgade 17 1552 København V Att. Torben Trampe/Bente Heltberg Hørsholm 29.12.2010 SBMI 15000/CL NOTAT PCB-målinger i relation til Pilotprojekt 3, 4 og 5 i Farum Midtpunkt.

Læs mere

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød Maglebjergvej 6, 1. DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD Udarbejdet for: Boligkontoret

Læs mere

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse PCB M Å L I N G E R Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse af afværgetiltag Frederiksberg Skole Sorø Juli 2011 Udarbejdet af: Jesper Jørgensen kemiingeniør, MEM Dorte Jørgensen kemiingeniør, MEM

Læs mere

PCB-HANDLINGSPLAN OG CFD-ANALYSE VINKELVEJ 20, 8800 VIBORG

PCB-HANDLINGSPLAN OG CFD-ANALYSE VINKELVEJ 20, 8800 VIBORG Til Viborg Kommune og Mercantec Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2015 PCB-HANDLINGSPLAN OG CFD-ANALYSE VINKELVEJ 20, 8800 VIBORG VINKELVEJ 20, 8800 VIBORG Revision 0 Dato 2015-02-27 Udarbejdet af Jacob

Læs mere

Furesø Boligselskab v/kab Vester Voldgade 17 1552 København V Att. Torben Trampe/Bente Heltberg Hørsholm 24.10.2010 SBMI 14242/CL

Furesø Boligselskab v/kab Vester Voldgade 17 1552 København V Att. Torben Trampe/Bente Heltberg Hørsholm 24.10.2010 SBMI 14242/CL Furesø Boligselskab v/kab Vester Voldgade 17 1552 København V Att. Torben Trampe/Bente Heltberg Hørsholm 24.10.2010 SBMI 14242/CL NOTAT PCB-målinger i relation til Pilotprojekt 3 og 4 i Farum Midtpunkt.

Læs mere

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse PCB M Å L I N G E R Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse af afværgetiltag Frederiksberg Skole Sorø 1. måleserie 2014 Projektnr.: 103118-0008-P003 Udarbejdet af: Dorte Jørgensen kemiingeniør, MEM

Læs mere

PCB Rapport - prøvelokaler Assens Kommune. Dato 14.08.2015 PCB-RAPPORT. Konklusion Anbefaling Økonomi Uddybende rapport

PCB Rapport - prøvelokaler Assens Kommune. Dato 14.08.2015 PCB-RAPPORT. Konklusion Anbefaling Økonomi Uddybende rapport PCB Rapport - prøvelokaler Assens Kommune Dato 14.08.2015 PCB-RAPPORT Konklusion Anbefaling Økonomi Uddybende rapport 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Konklusion 3 Anbefaling 2.0 ØKONOMISAMMENSTILLING 4 UDDYBENDE

Læs mere

Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger

Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Hvorfor har man brugt PCB i byggematerialer? blødgører i elastiske og bløde byggematerialer

Læs mere

VARIATIONER I PCB-INDHOLD VED GENTAGNE MÅLINGER OG SPORING AF KILDER TIL PCB I INDELUFTEN LISBETH ODSBJERG RAMBØLL

VARIATIONER I PCB-INDHOLD VED GENTAGNE MÅLINGER OG SPORING AF KILDER TIL PCB I INDELUFTEN LISBETH ODSBJERG RAMBØLL VARIATIONER I PCB-INDHOLD VED GENTAGNE MÅLINGER OG SPORING AF KILDER TIL PCB I INDELUFTEN LISBETH ODSBJERG RAMBØLL ATV VINTERMØDE 2013 BAGGRUND Resultater og observationer tager udgangspunkt i en række

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. Projekt Økonomisk beregning over PCB-sanering og reetablering af hovedbygning på Vinkelvej Kunde Viborg Kommune Notat nr.

NOTAT. 1. Indledning. Projekt Økonomisk beregning over PCB-sanering og reetablering af hovedbygning på Vinkelvej Kunde Viborg Kommune Notat nr. NOTAT Projekt Økonomisk beregning over PCB-sanering og reetablering af hovedbygning på Vinkelvej Kunde Viborg Kommune Notat nr. 4 Dato 2015-03-13 Til Viborg Kommune Fra Carsten Ammitzbøll Bjørn (CAB) Jacob

Læs mere

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling NOTAT Projekt Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 02 Dato 06-12-2013 Til Fra Kopi til Kasper Michaelsen Lisbeth Odsbjerg Peter Kjær

Læs mere

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer Kortlægning af problematiske stoffer Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 27. august 2013 Dagens tema Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan

Læs mere

NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN

NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN NOTAT 10 DATO 27-02-2017 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Hvad er pcb? Pcb er en gruppe af svært nedbrydelige organiske stoffer. I alt findes pcb i 209 forskellige varianter. Pcb kan i et vist omfang afdampe

Læs mere

Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger

Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger / Jesper Jørgensen 24. november 2011 Sorø Fynsplan Skoler Er bygget i perioden 1960érne og frem til i hvertfald 1977 Betonelementbyggeri Foreskrevet

Læs mere

afindeluftindeluften Måling af PCB Måling af PCB i indeluft på Tommerup skole Supplerende målinger Stadionvænget 7, 5690 Tommerup

afindeluftindeluften Måling af PCB Måling af PCB i indeluft på Tommerup skole Supplerende målinger Stadionvænget 7, 5690 Tommerup Måling af PCB afindeluftindeluften Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sagsbehandler Jytte V. Jensen Mobil: 2726 4584 Mail: jvj@obh-gruppen.dk Godkendt af Mads Peacock

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen (hva@sbi.aau.dk) Tak til alle bidragsydere Anvisning 1 Undersøgelse og vurdering af PCB i bygninger Anvisning 2 Renovering af bygninger

Læs mere

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger Miljøfarlige stoffer i bygninger MINI-GUIDE Asbest, PCB, klorerede paraffiner (KP), bly og andre tungmetaller er miljøfarlige stoffer som gennem tiderne er blandet i andre materialer (f.eks malinger og

Læs mere

Screenings rapport Asbest Bly PCB

Screenings rapport Asbest Bly PCB Screenings rapport Asbest Bly PCB Af Rådhuset beliggende Toften 2 6818 Årre Rapport udfærdiget d. 5/07 2016 Sagsnr. 16052 Rådhuset Toften 2 Årre side 1 Indledning: EM Screening & Sanering Aps har foretaget

Læs mere

T i l s t e d e v æ r e l s e a f P C B k a n i k k e s e s

T i l s t e d e v æ r e l s e a f P C B k a n i k k e s e s Kortlægning af PCB i byggematerialer ift. affaldshåndtering Helle Vibeke Anders en Statens Byggefors k ningsinstitut Aalborg Univers itet T i l s t e d e v æ r e l s e a f P C B k a n i k k e s e s e l

Læs mere

PCB Hvordan undersøges og afværges

PCB Hvordan undersøges og afværges PCB Hvordan undersøges og afværges Temadag Vintermøde 7. marts 2011 1 PCB Generelt PCB = Polychlorerede Biphenyler 209 forskellige stoffer (congenere) Forskelle i kemiske og fysiske egenskaber Flere chloratomer

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: A4 Arkitekter og Ingeniører A/S Gladsaxevej 104 2860 Søborg Att: Peter Tordgaard Sagsnavn/ ref: Bellmansgade 7-37

Læs mere

B I L A G 2. Alle afløb i bygningen skal tildækkes inden en sanering.

B I L A G 2. Alle afløb i bygningen skal tildækkes inden en sanering. HÅNDTERING AF FORURENET OG FARLIGT AFFALD Generelle retningslinjer Gældende for alt saneringsarbejde er, at det planlægges og udføres, så støvende arbejde i videst muligt omfang begrænses. Generelt gældende

Læs mere

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen & Peter Vogelius, Marie Frederiksen, Barbara Kolarik, Nadja Lyng, Lars Gunnarsen, Lise Lotte Beck Raunkær Anvisning 1 Undersøgelse

Læs mere

Bygningsgennemgang. Bygning: Bygningsadresse: Bygningsgennemgang gennemført: Tjekliste til bygningsgennemgang: Konsortiet Grontmij/Cowi

Bygningsgennemgang. Bygning: Bygningsadresse: Bygningsgennemgang gennemført: Tjekliste til bygningsgennemgang: Konsortiet Grontmij/Cowi Bygningsgennemgang Konsortiet Grontmij/Cowi Bygning: Fredensgade 11, 9870 Sindal, Areal: 88 Bygningsadresse: Vej og Fredensgade 11 husnr.: Billeder af bygning er vedlagt som bilag A. Bygningsgennemgang

Læs mere

- Bilag 1: Analyserapport nr. 1334106 og analyserapport nr. 1334107 fra Højvang Laboratorier A/S.

- Bilag 1: Analyserapport nr. 1334106 og analyserapport nr. 1334107 fra Højvang Laboratorier A/S. Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby UNDERSØGELSE AF PCB I INDEKLIMA OG MATERIALEPRØVER ØSTERVANGSKLUBBEN ASTERSVEJ 15 4000 ROSKILDE Udarbejdet for: Roskilde Kommune Rådhusebuen 1 4000 Roskilde Udarbejdet

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Håndteringsplan Juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972 Om-/tilbygning:

Læs mere

Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede

Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede Bygningsundersøgelse Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede UNDERSØGELSE FOR MILJØSKADELIGE STOFFER Rekvirent Center for Ejendomme Kommunale Bygninger Tingvej 7 4690 Haslev Att.: Morten Kristoffersen

Læs mere

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT Lokalitet: Annekset Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Rapporten er udarbejdet af: Sujegan Chandran (SCH, DGE Miljø & Ingeniørfirma)

Læs mere

KL-konference - teknik og miljø

KL-konference - teknik og miljø KL-konference - teknik og miljø PCB Farum Midtpunkt, v/ Teknisk chef Torben Trampe 14. April 2011 PCB - Farum Midtpunkt Hvorfor gik vi i gang Faktaark foråret 2009 og pressen skriver om KBH KAB screener

Læs mere

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft...

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft... 11-08-2016 Sag: S16-0381-2 Udarbejdet af: Jørgen Vendelbo NOTAT SAG : Rønde Efterskole EMNE : Prøvetagning af PCB i indeklima REKVIRENT : Gorm Skovsgaard, Forstander INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

PCB i bygninger- materialer og indeluft

PCB i bygninger- materialer og indeluft PCB i bygninger- materialer og indeluft Teknisk chef, Majbrith Langeland SBI PCB netværksmøde nr. 2, den 16. april 2013 Et konsortie dannet af COWI - Grontmij Tidsmæssig fordeling af bygninger i PCB perioden

Læs mere

Efter gennemførelse af termisk stripning er der udført kontrolmålinger.

Efter gennemførelse af termisk stripning er der udført kontrolmålinger. NOTAT 6 DATO 02-09-2016 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB MÅLING EFTER SANERING OG OMBYGNING Baggrund

Læs mere

Beskrivelse af miljøfarlige stoffer

Beskrivelse af miljøfarlige stoffer DJ Miljø & Geoteknik P/S Falkevej 12 3400 Hillerød Telefon 25940666 miljoe@dj-mg.dk www.dj-mg.dk Beskrivelse af miljøfarlige stoffer - Kort om PCB, asbest, bly, kviksølv og klorerede paraffiner Kort om

Læs mere

Ejerforeningen Gammel Køge Landevej Hvidovre

Ejerforeningen Gammel Køge Landevej Hvidovre Bygningsundersøgelse Ejerforeningen Gammel Køge Landevej 233-235 2650 Hvidovre UNDERSØGELSE FOR PCB OG KLORPARAFFINER Rekvirent E/F Gammel Køge Landevej 233-235 Att.: Casper Hansen Rådgiver Orbicon A/S

Læs mere

PCB- LUFTPRØVER DEL 2 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte.

PCB- LUFTPRØVER DEL 2 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte. Maglebjergvej 6 DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk PCB- LUFTPRØVER DEL 2 SKOVLYSKOLEN Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal

Læs mere

PCB Rapport for institutioner i Assens Kommune. Dato 19.12.2014 Rev. 25.02.2015. Undersøgelser Afhjælpningsforslag Økonomi PCB-RAPPORT

PCB Rapport for institutioner i Assens Kommune. Dato 19.12.2014 Rev. 25.02.2015. Undersøgelser Afhjælpningsforslag Økonomi PCB-RAPPORT PCB-RAPPORT PCB Rapport for institutioner i Assens Kommune Dato 19.12.2014 Rev. 25.02.2015 Undersøgelser Afhjælpningsforslag Økonomi 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Konklusion 3 Aarupskolen 4 Skallebølle skole

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer Notat BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- arbejdsmiljøfarlige stoffer 06. aug. 2013 Projekt nr. 214301 Dokument nr. 128111832 Version 2 Udarbejdet

Læs mere

PCB-luftundersøgelser og supplerende materialeundersøgelser på skoler mv. i Vesthimmerlands Kommune

PCB-luftundersøgelser og supplerende materialeundersøgelser på skoler mv. i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Att.: Jens Chr. Olesen og Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 29. oktober 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1321529_368538_ffm10_014.doc PCB-luftundersøgelser og supplerende

Læs mere

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Gregersensvej 3 2630 Taastrup Tlf. +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning Denne

Læs mere

PCB Polychlorerede biphenyler. Årsmøde Lys og luft, 10. juni 2010

PCB Polychlorerede biphenyler. Årsmøde Lys og luft, 10. juni 2010 PCB Polychlorerede biphenyler Årsmøde Lys og luft, 10. juni 2010 PCB fakta 209 forskellige forbindelser, kaldet congenere Dioxinlignende (12 congenere) Ikke dioxinlignende Chlorindhold Højt Lavt PCB fakta

Læs mere

Furesø Boligselskab. Pilotprojekt 1, PCB sanering. Birkhøjterrasserne. Farum Midtpunkt

Furesø Boligselskab. Pilotprojekt 1, PCB sanering. Birkhøjterrasserne. Farum Midtpunkt Furesø Boligselskab v/kab Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf.: 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Furesø Boligselskab Pilotprojekt 1, PCB sanering Birkhøjterrasserne Farum Midtpunkt Side 1 af 39 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Selektiv Nedrivning. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate. Hvad er selektiv nedrivning?

Selektiv Nedrivning. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate. Hvad er selektiv nedrivning? Selektiv Nedrivning Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate 30 min DAKOFA 03.04.2013 Rådgiver fordomme Hvad er selektiv nedrivning? En brancheaftale for nedrivere som ikke

Læs mere

PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP Udarbejdet for: Tårnby Kommune

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 03.06.2008 Golder Associates International Miljørådgiver 6000 ansatte 150 kontorer 100% medarbejderejet Kontor

Læs mere

PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL

PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL 4 Effekt af udførte pilotforsøg Sendt til: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte RAPPORT Projekt nr. 12501120012 Distribution: Rudersdal Kommune

Læs mere

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE BO-VEST. AFD. 10. HYLDESPJÆLDET SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SÆRUNDERSØGELSE PROJEKTNR.

Læs mere

MODUL 2 FARLIGE STOFFER

MODUL 2 FARLIGE STOFFER MODUL 2 FARLIGE STOFFER SCHOOL OF ENGINEERING HVAD ER FARLIGE STOFFER?? SCHOOL OF ENGINEERING BYGHERRENS(/RÅDGIVERS) FORPLIGTELSER SCHOOL OF ENGINEERING AT-BEKENDTGØRELSE #117 BILAG 1 AT_Bekendtgorels

Læs mere

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 108 Offentligt KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT SAMLET RAPPORT 10. DECEMBER 2013 Konsortiet Grontmij/Cowi ADRESSE Grontmij A/S

Læs mere

Nedrivning, Kokkedal Danmark. j-jensen.com

Nedrivning, Kokkedal Danmark. j-jensen.com j-jensen.com PCB Nedrivning, Kokkedal Danmark j-jensen.com EDA Konference, Rom 29.5.2008 Nedrivningen i billeder Processen Delvis nedrivning af 2 boligblokke Rydning og Stripning PCB i Dilatationsfuger?

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Byggeriets Arbejdsmiljøbus Byggeriets Arbejdsmiljøbus 3F - Blik- og Rørarbejderforbundet - Dansk Metal - El - Forbundet - BJMF i København - Dansk Byggeri Dansk Håndværk- Danske Isoleringsforeningers Brancheforening-

Læs mere

Indstilling. Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8.

Indstilling. Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. oktober 2015 Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger Strategi for kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger.

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Trappeopgang.... 2 Indgang 3m2 + trappe:... 2 Lejlghed 1-89m2:... 3 Stueetage.... 3 Indgang:... 3 Entre 5m2:... 3 Wc

Læs mere

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft TRØRØD SKOLE Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion På Trørødskolen er der ved en tidligere

Læs mere

NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM

NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune att. Christian Brejner og Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion Golder

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

TIL BEBOERNE I EF EMDRUPVEJ 12-20/TEGLSTRUPVEJ 3-9

TIL BEBOERNE I EF EMDRUPVEJ 12-20/TEGLSTRUPVEJ 3-9 TIL BEBOERNE I EF EMDRUPVEJ 12-20/TEGLSTRUPVEJ 3-9 Udskiftning af tag, maleristandsættelse af vinduer, istandsættelse af facader Ovenstående arbejder igangsættes i løbet af kort tid. Arbejdet forestås

Læs mere

Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger

Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 71 Offentligt Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Baggrund PCB er en miljøgift, der i perioden 1950-1977 har været anvendt

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Passivhuse under 1600 m 2

Passivhuse under 1600 m 2 Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og passivhus kravet Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som dels angiver

Læs mere

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde Registrering af rørinstallationer Februar 2016 Norconsult Wessberg A/S Rådgivende ingeniørfirma Herlev Bygade 14 2730 Herlev Rapport Dato 25.02.2016 Sag 157421 Ini LM

Læs mere

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling Stålsanering J. Jensen har som de eneste mange års erfaring med sanering i sikre, lukkede kredsløb. Nu har vi udviklet Stål Jet, som er markedets mest effektive, miljørigtige saneringsanlæg. 2 J. Jensen

Læs mere

Trykprøvning af eksisterende byggeri

Trykprøvning af eksisterende byggeri Trykprøvning af eksisterende byggeri I bygningsreglementet er der ikke fokus på tæthed i forbindelse med energirenovering. Tæthed er en vigtig faktor i forbindelse med energibesparelse og har stor betydning

Læs mere

Screeningsrapport Januar 2016

Screeningsrapport Januar 2016 Screeningsrapport Januar 2016 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sysseltinget, Banegårdspladsen 2, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 306 Hjørring Bygrunde Opførelsesår: 1963 Om-/tilbygning:1996

Læs mere

PCB- LUFTPRØVER DEL 3 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte.

PCB- LUFTPRØVER DEL 3 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte. Maglebjergvej 6 DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com PCB- LUFTPRØVER DEL 3 SKOVLYSKOLEN Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø

Læs mere

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB.

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB. Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af. Stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse Forventet afslutning:

Læs mere

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015 Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015 DAGSORDEN 1. Velkommen v/ Marianne Salomonsen 2. Valg af dirigent 3. Gennemførelse af renoveringen - Beboerkoordinator v/ Annette

Læs mere

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Screeningsrapport juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972

Læs mere

Anmeldeskema for byggeaffald

Anmeldeskema for byggeaffald Anmeldeskema for byggeaffald Asbest, screeningsskema for PCB, genanvendelse Anmeldelse af farligt affald, forbrændingsegnet affald og deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Byggeår:

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

ÅB 51 1.tv. Fordør, udvendig: Ingen bemærkninger Fordør, indvendig: ÅB 51 1.th. Fordør, udvendig: Ingen bemærkninger Fordør, indvendig: 2

ÅB 51 1.tv. Fordør, udvendig: Ingen bemærkninger Fordør, indvendig: ÅB 51 1.th. Fordør, udvendig: Ingen bemærkninger Fordør, indvendig: 2 ÅB 5.tv. Fordør, udvendig: : Trekantsliste (monteres ikke) ÅB 5.th. Fordør, udvendig: 2 : Trekantsliste (monteres) 2: Udbedres (pletmales) : Afslutning af vinyl på dørtrin 2: Fuge ved kabelkasse mod loft

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Har du brug for mere information så kontakt: Region Hovedstaden: www.regionh.dk Region Sjælland: www.regionsjaelland.dk Region Syddanmark: www.regionsyddanmark.dk Region Midtjylland: www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

SJÆLSØSKOLEN RAVNSNÆSVEJ 120 3460 BIRKERØD

SJÆLSØSKOLEN RAVNSNÆSVEJ 120 3460 BIRKERØD SJÆLSØSKOLEN RAVNSNÆSVEJ 120 3460 BIRKERØD Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune Att. Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion Golder Associates

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement

Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

Vejledende retningslinjer for sanering af PCB

Vejledende retningslinjer for sanering af PCB Dansk Asbestforening Vejledende retningslinjer for sanering af PCB November 2009 Golder Associates A/S 1 Forord Det miljø- og sundhedsskadelige stof PCB har vist sig at være et udbredt problem i danske

Læs mere

Introduktion til PCB i bygninger

Introduktion til PCB i bygninger Introduktion til PCB i bygninger Lars Gunnarsen, SBi SBi den 24. november 2011 Polychloreret biphenyl 1 Indeluft Overfladestøv Jord Grundlæggende om PCB er Sum 22 congenerer: 28, 31, 44, 49, 52, 99, 101,

Læs mere