Råder etskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Råder etskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2"

Transkript

1 Råder etskatalog Individuel råderet Kollektiv råderet Installationsret B - ordning Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 17

2 Indholdsfortegnelse Generelt side 3 o Baggrund o Begreber Individuel råderet side 3 o Finansiering o Inde i boligen Forbedringer Forandringer o Uden for boligen Forbedringer Forandringer o Anmeldelse af arbejder o Vedligeholdelse Kollektiv råderet side 8 o Finansiering o Inde i boligen o Uden for boligen o Vedligeholdelse Installationsret side 10 o Finansiering o Anmeldelse af arbejder o Vedligeholdelse o Ansvar B - ordning side 11 Vedligeholdelsesreglement side 14 o Inde i boligen o Uden for boligen Side 2 af 17

3 Generelt Baggrund Begreber Vores bolig er vores base, og derfor vil vi også gerne have mulighed for at forbedre eller ændre vores bolig. Råderetten giver mulighed herfor, uanset der er tale om mindre justeringer eller større ændringer. Vi har altså nu mulighed for at bestemme over egen bolig, og vi har bedre muligheder for at præge denne efter egne ønsker og behov. Der er dog visse regler og begrænsninger, og det er afdelingsbestyrelsens håb, at dette katalog vil gøre det nemmere for beboerne, når beslutning om at ændre boligen skal træffes. Al myndighedsbehandling vedrørende byggesager, skal ske via administrationen. Administrationen beregner sig et honorar for denne ydelse. Honoraret betales af ansøger. Siden 1. juli 2005 har lejere i almennyttige boliger haft mulighed for at udføre ændringer i deres boliger i mere udstrakt grad end tidligere. I visse tilfælde er det også muligt, at få godtgørelse efter nærmere regler, som er beskrevet under de enkelte afsnit. Der er særligt 4 begreber, som man skal være opmærksom på: 1. Individuelle forbedringer. Forøger det lejedes værdi, og giver ret til godtgørelse efter nærmere regler ved fraflytning. 2. Individuelle forandringer. Forøger ikke det lejedes værdi, og giver ikke ret til godtgørelse. 3. Kollektive forbedringer. Fælles konkrete forbedringer der øger det lejedes værdi. Forbedringerne skal vedtages på et afdelingsmøde. 4. Kollektiv råderet. Fælles konkrete forbedringer, efter lejers ønske, der øger det lejedes værdi. Forbedringerne skal vedtages på et afdelingsmøde. Individuel råderet. Finansiering Omfatter individuelle forbedringer og individuelle forandringer. Arbejderne skal være rimelige og hensigtsmæssige, og de må ikke fratage boligen dens karakter af almen bolig. Forbedringsarbejder: Arbejdet finansieres af lejer. Giver ret til godtgørelse ved fraflytning, forudsat fraflytning finder sted inden for afskrivningsperioden. Godtgørelsen nedskrives i lige store dele svarende til gældende afskrivningsperiode. Afskrivningsperioden er normalt min. 20 år og max. 30 år, men kan i særlige tilfælde fastsættes kortere end 20 år efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Side 3 af 17

4 Afskrivningsperioden for skabe / inventar m.v. er 10 år. Ved fastsættelse af afskrivningsperioden tages hensyn til arbejdets karakter. Maksimumbeløbet er i 2009 fastsat til kr ,- inkl. moms. (beløbet indeksreguleres i henhold til lovgivning herom). Godtgørelsen reduceres med: Værdi af eksisterende bygningsdele, installationer m.v. Evt. for høje håndværkerudgifter i forhold til sædvanlige udgifter for tilsvarende typer arbejder. Særligt energiforbrugende installationer. Der ydes ikke godtgørelse for: Arbejder / ydelser uden moms. Eget arbejde. Udokumenterede håndværkerudgifter (uden faktura). Beregning af godtgørelse og dennes afskrivning skal foreligge senest 60 arbejdsdage efter datoen for arbejdets godkendelse. En forudsætning for godtgørelse i forbindelse med arbejder i køkken er, at administrationen enten har godkendt, eller kan godkende, baderummets tekniske tilstand, samt at administrationen vurderer, at de ønskede forbedringer i eksisterende køkken er hensigtsmæssige. Forbedringer i boligen Forandringsarbejder: Arbejdet finansieres af lejer. Der ydes ingen godtgørelse. Der er ingen retableringspligt ved fraflytning. Følgende arbejder er forbedringer: Køkken o Bordplade o Køkkenvask o Skabe / inventar o Vandbesparende blandingsbatterier o Vandinstallationer o Afløb o El-installationer inkl. evt. etablering af ny gruppe o Vandafvisende vægbeklædning o Fliser o Loftbeklædning (gips) o Gulvbelægning o Indvendig efterisolering o Radiator inkl. termostatventil o Ventilationsanlæg o Ændring af vægge i forbindelse med totalrenovering af køkken o Udskiftning af dør Side 4 af 17

5 Bad o Bordplade o Håndvask o Skabe / inventar o Vandbesparende blandingsbatterier o Bruser o Badekar o Vandbesparende toilet o Vandinstallationer o Afløb o El-installationer inkl. evt. etablering af ny gruppe o Vandafvisende vægbeklædning o Fliser o Loftbeklædning (vådrumsgips) o Vandtæt gulvbelægning o Indvendig efterisolering o Radiator inkl. termostatventil (ikke håndklæderadiator) o Ventilationsanlæg o Ændring af vægge i forbindelse med totalrenovering af bad o Udskiftning af dør Øvrige rum o Loftbeklædning (gips) o Indvendig efterisolering o Gulvbelægning (ikke overflader som linoleum, tæpper eller lignende) o Udskiftning af døre o Vindueskarme o Radiator inkl. termostatventil o Nagelfaste garderobeskabe o El-installationer inkl. evt. etablering af ny gruppe o Stikkontakter o Afbrydere Forandringer i boligen Der er ikke reetableringspligt på nedtagning, flytning eller opsætning af ikke bærende vægge. Afdelingsbestyrelsen kan kræve reetablering for visse arbejder ved fraflytning. Er der aftalt reetableringspligt skal der betales depositum som sikkerhed for udgiften til reetablering. Følgende arbejder er forandringer: Arbejder aftalt individuelt med afdelingsbestyrelsen Ændring af fuldklæbet gulvbeklædning (ikke tæpper) Opsætning af tapet i stedet for malede vægge Side 5 af 17

6 Sænkning af loft Nedtagning, flytning eller opsætning af ikke bærende skillevægge med mindre det sker i forbindelse med køkkenrenovering. Forbedringer uden for boligen Forandringer uden for boligen Anmeldelse af arbejder Der er ingen retableringspligt ved fraflytning. Følgende arbejder er forbedringer: Terrasseoverdækning Markise Trykimprægnerede træterrasser og fliser. Udestue Cykelskur Følgende arbejder er forandringer: Almindelig haveindretning. Alle forbedrings- og forandringsarbejder skal meddeles skriftligt til afdelingsbestyrelsen før lejeren går i gang. Intet arbejde må påbegyndes før administrationen har givet skriftlig tilladelse. Normalt foreligger svaret senest 40 arbejdsdage efter modtaget ansøgning. I denne frist indgår juli måned ikke. For at ansøgningen skal kunne behandles inden for den givne frist skal den indeholde følgende: Navn, adresse og bolignummer. Beskrivelse af forbedringen eller forandringen. Start- og sluttidspunkt for udførelse. Liste over de materialer og det inventar som skal anvendes (type, modeller, fabrikat m.v.). Eventuelle tegninger. Prisoverslag for dokumenterbare udgifter til momsregistrerede håndværkere og leverandører. Administrationen oplyser, om forbedringerne eller forandringerne helt eller delvist kræver byggetilladelse. I givet fald ansøger lejeren via administrationen om kommunens tilladelse, og afholder udgiften hertil. Kommunens tilladelse skal foreligge, før administrationen kan give skriftlig tilladelse. For udestuer og terrasseoverdækninger gælder endvidere følgende: Den til enhver tid siddende afdelingsbestyrelse skal godkende udseendet af udestuer og overdækkede terrasser, forinden projektet sendes til kommunen. Side 6 af 17

7 Afdelingsbestyrelsens godkendelse har ingen indflydelse på den kommunale myndighedsbehandling. Der skal i hvert enkelt tilfælde søges om byggetilladelse. Udestuer og overdækkede terrasser skal opfylde den til enhver tid gældende bygningslovgivning med følgende lempelser jf. kommunens tidligere brev herom. o Udestuer og overdækkede terrasser må opføres i max. en etage med en største højde fra terræn på 3 meter. o Udestuer og overdækkede terrasser må opføres i boligens fulde bredde frem til en byggelinie der ligger 3,4 meter fra facaden (udhæng og tagrender skal ligge inden for byggelinien). Alt arbejde der kræver autorisation (eksempelvis el-arbejde), skal udføres af autoriserede installatører. Efter opførelsen skal færdigmelding sendes til kommunen via administrationen. Er man i tvivl om kommunens krav til projektet, er det en god ide at snakke med Teknisk forvaltning, inden man går i gang. Terræn langs boligens murede facade mod haven ligger 20 cm. under overside sokkel (overgang mellem sokkelpuds og murværk). Terræn langs havens/hækkens sydside = overside fliser på stien umidelbart udenfor haven. Terræn over alt inde i haven er et retlinet plan mellem de to nævnte ydre begrænsninger uanset udførte reguleringer m.v. af havens oprindelige terræn, eksempelvis opbyggede bede. For skure gælder endvidere følgende: Den til enhver tid siddende afdelingsbestyrelse skal godkende skuret. Der må kun opføres et skur pr. lejemål. Ved ansøgning til afdelingsbestyrelsen skal ansøgningen ledsages af en situationsplan, visende skurets størrelse, højde og placering. Skurets højde over terræn må max. være 1,8 meter. Skure må opføres op til 10 m2 (inkl. tagudhæng). Skure må kun anvendes til havemøbler, haveredskaber og cykler. Skuret må ikke bygges sammen med en udestue. Alt arbejde, der kræver autorisation (eksempelvis el-arbejde), skal udføres af autoriserede installatører. Efter opførelsen skal skuret godkendes af administrationen. Terræn langs boligens murede facade mod haven ligger 20 cm. under overside sokkel (overgang mellem sokkelpuds og murværk). Terræn langs havens/hækkens sydside = overside fliser Side 7 af 17

8 på stien umidelbart udenfor haven. Terræn over alt inde i haven er et retlinet plan mellem de to nævnte ydre begrænsninger uanset udførte reguleringer m.v. af havens oprindelige terræn, eksempelvis opbyggede bede. Vedligeholdelse af forbedringer og forandringer Kollektiv råderet Finansiering Inde i boligen Medfører forbedringerne eller forandringerne særlige vedligeholdelsesudgifter for afdelingen, betales disse af lejeren ved en forhøjelse af huslejen for den enkelte bolig. Der kan aftales vedligeholdelse ved lejerens foranstaltning. I givet fald skal det fremgå af et tillæg til lejekontrakten. Der henvises i øvrigt til vedligeholdelsesreglementet. Omfatter kollektive forbedringer og kollektiv råderet. Arbejderne gennemføres af afdelingen. Afdelingen kan optage lån til finansiering af kollektive forbedringer og kollektiv råderet. Løbetiden på lån til kollektiv råderet er fastsat til højest 20 år. Ved kollektive forbedringer vil alle lejere blive pålignet en lejeforhøjelse. Ved kollektiv råderet vil kun den bolig, der bliver forbedret, blive pålignet en lejeforhøjelse. Kollektive forbedringer og kollektiv råderetsarbejder skal i hvert enkelt tilfælde alle godkendes på et afdelingsmøde. Eksempler på arbejder i boligen: Udskiftning af køkkener Udskiftning af badeværelser Udskiftning af fælles tekniske installationer Afdelingsmødet har den 1. september 2009 godkendt udskiftning af køkkener under nedenstående vilkår: Alle de til enhver tid gældende relevante regler i lovgivningen vedrørende almennyttigt boligbyggeri skal overholdes. Alle de til enhver tid gældende relevante regler i bygningsreglementet skal overholdes. Alle arbejder skal udføres af anerkendte momsregistrerede håndværkere. Arbejder der kræver særlig autorisation skal udføres af autoriserede håndværkere. Inventardele skal være af anerkendt fabrikat med dokumentation for, at de er egnet til anvendelse i køkken og med udskiftelige låger. Kvalitet af inventardele skal være som HTH med laminatbelægning, eller bedre. Vandarmaturer skal være af anerkendt fabrikat (eksempelvis Børma, Grohe eller Oras) med keramiske skiver. Side 8 af 17

9 En forudsætning for udskiftning af køkken er, at administrationen enten har godkendt, eller kan godkende, baderummets tekniske tilstand, samt at administrationen vurderer, at eksisterende køkken er tjenligt til udskiftning. Arbejderne gennemføres af afdelingen under administrationens ledelse. Afskrivningsperioden for skabe / inventar m.v. er 10 år for øvrige arbejder max. 20 år. Summen af de samlede ombygningsudgifter der kan lånefinancieres via afdelingen, for badeværelse og køkken til sammen, kan højst udgøre kr incl. moms pr. lejemål (prisniveau 2009). Hårde hvidevarer kan ikke financieres over denne ordning. Når lånet er færdigbetalt bortfalder huslejestigningen. Såfremt udgiften til renovering af køkken og badeværelse overstiger ovenstående låneramme, kan der supplerende gøres brug af financieringsmodellen for individuelle forbedringer. Den maksimale ombygningsudgift udgør således kr ,- incl. moms pr. lejemål (prisniveau 2009). Beløbet reguleres efter gældende regler. Udgifter herudover betales af lejer uden afdelingen hæfter for dette. Forinden arbejderne igangsættes skal lejer godkende og underskrive en huslejeberegning, der tydelig angiver de økonomiske konsekvenser af køkkenudskiftningen. Afdelingsmødet har den 1. september 2009 godkendt udskiftning af badeværelser under nedenstående vilkår: Alle de til enhver tid gældende relevante regler i lovgivningen vedrørende almennyttigt boligbyggeri skal overholdes. Alle de til enhver tid gældende relevante regler i bygningsreglementet skal overholdes. Alle de til enhver tid gældende relevante myndighedskrav vedrørende indretning af vådrum skal overholdes, herunder især regler for vådrumssikring. Alle arbejder skal udføres af anerkendte momsregistrerede håndværkere. Arbejder der kræver særlig autorisation skal udføres af autoriserede håndværkere. Farver på beklædning af loft, vægge og gulv skal være ensfarvet neutrale. Vægge kan forsynes med en smal bort i kontrastfarve eller med mønster. Der må ikke anvendes organiske materialer i badeværelset. Inventardele skal være af anerkendt fabrikat med dokumentation for at de er egnet til anvendelse i vådrum og med udskiftelige låger. Kvalitet af inventardele skal være som HTH med laminatbelæg- Side 9 af 17

10 ning eller bedre. Sanitetsporcelæn skal være hvid og af anerkendt fabrikat (eksempelvis Ifö eller Gustavsberg). Vandarmaturer skal være af anerkendt fabrikat (eksempelvis Børma, Grohe eller Oras) med keramiske skiver. Arbejderne gennemføres af afdelingen under administrationens ledelse. Afskrivningsperioden for skabe / inventar m.v. er 10 år for øvrige arbejder max. 20 år. Summen af de samlede ombygningsudgifter der kan lånefinancieres via afdelingen, for badeværelse og køkken til sammen, kan højst udgøre kr incl. moms pr. lejemål (prisniveau 2009). Hårde hvidevarer kan ikke financieres over denne ordning. Når lånet er færdigbetalt bortfalder huslejestigningen. Såfremt udgiften til renovering af badeværelse og køkken overstiger ovenstående låneramme, kan der supplerende gøres brug af financieringsmodellen for individuelle forbedringer. Den maksimale ombygningsudgift udgør således kr ,- incl. moms pr. lejemål (prisniveau år 2009). Beløbet reguleres efter gældende regler. Udgifter herudover betales af lejer uden afdelingen hæfter for dette. Forinden arbejderne igangsættes skal lejer godkende og underskrive en huslejeberegning, der tydelig angiver de økonomiske konsekvenser af badeværelsesudskiftningen. Uden for boligen Vedligeholdelse Installationsret Finansiering Anmeldelse af arbejderne. Kollektive forbedringer og kollektiv råderetsarbejder skal i hvert enkelt tilfælde alle godkendes på et afdelingsmøde. Eksempler på arbejder uden for boligen: Nye isolerede gavle Nye vinduer Nye tage inkl. isolering Nye P-pladser Vedligeholdelse påhviler afdelingen. Omfatter eksempelvis installation af vaskemaskine, tørretumbler, opvaskemaskine, køleskab m.v. Lejer afholder selv alle udgifter i forbindelse med installationen, herunder også evt. ændringer i basisinstallationerne. Lejeren skal give administrationen besked om installationen inden arbejdet udføres således at det kan vurderes om ejendommens basisinstallationer kan klare installationen. Side 10 af 17

11 Vedligeholdelse Ansvar Forretningsgang for B-ordning Generelt Overtagelse af bolig ved indflytning Den vaskemaskine, tørretumbler m.v. som er installeret efter installationsretten tilhører lejeren, der derfor også selv skal afholde udgiften til vedligeholdelse og reparation af det installerede. Lejeren har erstatningsansvar, hvis der sker skader forårsaget af installationen. Boliger med vedligeholdelseskonto. Reglernes ikrafttrædelse Med virkning fra den 1. januar 2004 erstattede denne forretningsgang eventuelle tidligere gældende reglementer. Ændring af leje kontrakten Denne forretningsgang gælder uanset eventuelle modstående kontraktbestemmelser, og træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, der står i lejekontrakten. Beboerklagenævn. Uenighed om henholdsvis afdelingens og beboerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet. Boligens stand. Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i forsvarlig stand. Boligen kan ikke påregnes at være nyistandsat. Hvor der efter afdelingens skøn er behov for det, vil træværk og inventar blive istandsat. Dette sker efter indflytningen. Grundlaget for bedømmelsen af boligens stand er baseret på afdelingens vedligeholdelsesreglement. Indflytningssyn. I tilknytning til lejemålets begyndelse foretages et indflytningssyn, hvor det konstateres, hvordan boligens vedligeholdelsesstandard er for denne type bolig. Tilflytter indkaldes til synet. Afdelingsbestyrelsens deltagelse i indflytningssynet. En repræsentant for afdelingsbestyrelsen kan deltage i synet som observatør. Indflytningsrapport. Varmemesteren udarbejder en indflytningsrapport, hvor eventuelle bemærkninger om boligens stand påføres. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til tilflytter ved synet, eller fremsendes til tilflytter, såfremt denne ikke er til stede ved synet, eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten. Side 11 af 17

12 Samtidig med indflytningssynet udleverer varmemesteren også en fejlog mangel-liste til tilflytteren. Fejl- og mangelliste. Hvis tilflytteren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, der ikke er medtaget i indflytningsrapporten, skal tilflytter notere dette i fejl- og mangellisten, og aflevere denne til varmemesteren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse. Varmemesteren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige, og derfor ikke skal udbedres. Tilflytter hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning. Vedligeholdelse i boperioden. Ved fraflytning Se Vedligeholdelsesreglement. Ingen istandsættelse ved fraflytning. Når boligen er opsagt til fraflytning, kan der ikke længere disponeres over beløb på boligens vedligeholdelseskonto. Boligen istandsættes ikke ved fraflytning, med undtagelse af istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse. Boligen afleveres til den tilflyttende lejer med de midler, der eventuelt står på kontoen på overdragelsestidspunktet. Misligholdelse. Fraflytter afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf, er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af fraflytter, medlemmer af dennes husstand eller andre, som fraflytter har givet adgang til boligen. Haver incl. forhaver udgør en integreret del af boligen, hvorfor eksempelvis skader på hække er misligholdelse. Ekstraordinær rengøring Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af inventar, sanitetsgenstande m.v., betragtes dette også som misligholdelse. Førsyn. Når administrationen har modtaget en opsigelse, foretager varmemesteren et førsyn, hvor der dels gives en mundtligt vejledning omkring hele flytteproceduren og dels foretages et foreløbigt syn, således at fraflytter har en mulighed for at udbedre eventuelle forhold, der ellers vil blive vurderet som misligholdelse ved det endelige flyttesyn. Såfremt varmemesteren konstaterer, at der skal udføres væsentlige misligholdelsesarbejder af afdelingens håndværkere, informeres fraflytter om, at denne skal betale husleje i en periode efter fraflytningen, medens disse arbejder udføres. Side 12 af 17

13 Ændring af fraflytningsdato. Fra - og tilflytning vil kunne ske samme dag, men i tilfælde af mange misligholdelsesarbejder må fraflytningsdatoen rykkes. Hvis dette er tilfældet, skal varmemesteren give besked til administrationen senest dagen efter. Flyttesyn. Der indkaldes til flyttesyn med et varsel på mindst 7 dage. Fraflytningsrapporten. Ved synet udarbejder varmemesteren en fraflytningsrapport, hvor det fremgår hvilke istandsættelsesarbejder der er misligholdelse og hvilke, der skal betales af afdelingen på grund af slid og ælde. Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til fraflytter ved synet, eller sendes til fraflytter senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet, eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien af rapporten. Afdelingsbestyrelsens deltagelse i flyttesynet. En repræsentant for afdelingsbestyrelsen kan deltage i synet som observatør. Oplysning om istandsættelsesudgifter. Senest 14 dage efter synsdatoen sender administrationen fraflytter skriftlig oplysning om den anslåede udgift til eventuel istandsættelse som følge af misligholdelse. Flytteopgørelse. Administrationen sender den endelige flytteopgørelse til fraflytter senest 4 uger efter modtagelse af sidste håndværkerregning. Flytteopgørelsen indeholder en specifikation af de afholdte istandsættelsesarbejder, der ikke må overstige den anslåede udgift med mere end 10 %. Istandsættelse ved bytning. Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger. Særligt om udestuer og skure. Udestuer og overdækkede terrasser opført til og med 1992: Ved fraflytning nedrives udestue og overdækket terrasse og boligen retableres, herunder hæk og terrassebelægning. Alt for fraflytters regning. Nedrivning og retablering af bolig, herunder hæk og terrassebelægning, kan, efter nærmere aftale med administrationen, foretages af fraflytter, forinden fraflytning finder sted. Side 13 af 17

14 Udestuer og overdækkede terrasser opført efter 1992: Ved fraflytning nedrives udestue og overdækket terrasse, der ikke kan dokumenteres godkendt af kommunen eller administrationen og boligen retableres, herunder hæk og terrassebelægning. Alt for fraflytters regning. Nedrivning og retablering af bolig, herunder hæk og terrassebelægning, kan, efter nærmere aftale med administrationen, foretages af fraflytter, forinden fraflytning finder sted. Udestuer og overdækkede terrasser opført efter reglerne for Individuel råderet: Videreføres til tilflytter. Skure: Opfylder disse ikke vilkårene angivet under individuel råderet nedrives de og haven retableres for fraflytters regning. Nedrivning og retablering kan, efter nærmere aftale med administrationen, foretages af fraflytter, forinden fraflytning finder sted. Vedligeholdelsesreglement B-ordning Vedligeholdelsesreglement er en del af lejekontrakten og misligholdelse kan medføre opsigelse af lejekontrakten. Boligens vedligeholdelseskonto. Beboeren skal vedligeholde boligen indvendigt med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling i boperioden. Vedligeholdelsen skal foretages så ofte, at boligen ikke forringes - bortset fra slid og ælde. Udgifterne kan dækkes af beløb på boligens vedligeholdelseskonto. Mindste udbetaling. Det mindste samlede beløb der kan hæves fra kontoen er kr. 500, og kontoen kan ikke overtrækkes. Til dækning af udgifterne indbetaler beboeren et månedligt beløb via huslejen til boligens vedligeholdelseskonto. Beløbet fastsættes i afdelingens budget. Beboeren kan enten selv udføre arbejderne eller lade disse udføre af en momsregistreret malermester m.fl. Før arbejdet udføres, skal det aftales med varmemesteren. Såfremt beboeren selv vil udføre arbejdet, aftales dette med varmemesteren, der kan give oplysninger om særlige forhold, som beboeren skal være opmærksom på ved udførelsen, ligesom varmemesteren vil kunne oplyse om evt. rabatordninger ved materialekøb. Side 14 af 17

15 Indsendelse af regninger. Senest 6 måneder efter arbejdets udførelse skal beboeren indsende regninger på materialekøb eller faktura fra håndværker til administrationen. Syn af vedligeholdelsesarbejder. Forinden udbetaling skal varmemesteren foretages et syn af det udførte. Såfremt arbejdet ikke er udført håndværksmæssigt korrekt, kan der ikke udbetales fra boligens vedligeholdelses-konto, og beboeren må selv afholde udgiften. Udbetalingsskema. Når varmemesteren har godkendt et arbejde udfylder denne skemaet: Anmodning om udbetaling fra boligens vedligeholdelseskonto. Skemaet underskrives af beboeren. Skemaet vedhæftes dokumentation på de afholdte udgifter, og indsendes til administrationen. Hvis beløbet er mindre end en måneds husleje, modregnes dette ved næste huslejeopkrævning. Hvis beløbet overstiger en måned husleje, overføres beløbet til beboerens bankkonto. Udskrift fra boligens vedligeholdelseskonto. Saldoen fremgår af huslejeopkrævningen. Øvrigt indvendigt. Ud over hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling kan udgiften til følgende arbejder, evt. som alternativ til finansieringen af råderetsarbejder, afholdes over vedligeholdelseskontoen: Udskiftning af stikkontakter og afbrydere. Afhøvling af gulve. Udskiftning af køkkenbordsplade. Udskiftning af køkkenvask. Udskiftning af fliser i køkken og bad. Udskiftning af sanitet i baderum. Udskiftning af vandarmaturer. Opsætning af glasvæv på lofter. Forudsætningen for, at en beboer kan finansiere arbejder jf. ovenfor er, at lejemålet i øvrigt er vel vedligeholdt og at saldoen på vedligeholdelseskontoen ikke er mindre end et beløb svarende til to års hensættelser. Udvendigt. Udgifter til vedligeholdelse af udestuer, overdækkede terrasser og sku- Side 15 af 17

16 re, i særdeleshed overfladebehandling, kan afholdes over vedligeholdelseskontoen., Overfladebehandling svarende til standardfarverne som angivet i farvekortet for GORI 88 dækkende årgang 2007 (www.dyrup.dk) må anvendes for så vidt angår farverne: 222 Sort umbra 270 Skifer 460 Ler 504 Svensk rød 520 Lys dodenkop 522 Lys Sienna 620 Brun umbra 703 Marehalm 720 Grøn umbra 808 Havblå Herudover neutrale olier og træbeskyttelsesmidler Forudsætningen for, at en beboer kan finansiere arbejder jf. ovenfor er, at lejemålet i øvrigt er vel vedligeholdt. Vedligehold ud over B-ordningen. Haver, hegn og hække Lejeren har pligt til at holde haver, hegn og hække der hører til lejemålet i rengjort og ryddelig stand. Hækkenes normale vækst må ikke forhindres af hegn, plankeværker, skure eller lignende. Hække må ikke fjernes, flyttes, ændres eller lignende. Haven skal fremstå som prydhave og må ikke anvendes som urte-/ køkkenhave. Hække i skellinier må ikke være over 180 cm. høje. Højden afsættes ud fra terræn. Terræn langs boligens murede facade mod haven ligger 20 cm. under overside sokkel (overgang mellem sokkelpuds og murværk). Terræn langs havens/hækkens sydside = overside fliser på stien umiddelbart udenfor haven. Terræn over alt inde i haven er et retlinet plan mellem de to nævnte ydre begrænsninger uanset udførte reguleringer m.v. af havens oprindelige terræn, eksempelvis opbyggede bede. Hække skal være klippet således, at de altid holder en afstand på 10 cm. fra stisystemets flisekanter. Bevoksningen i forhaven må ikke overstige 150 cm. Småhegn m.v. i forhaven skal holdes 10 cm. fra stisystemets flisekanter. Træer i haver må ikke være højere end tagrendehøjde eller være til gene for naboer/genboer. Der må ikke opføres nogen form for bebyggelse i forhaven. Misligholdte og ikke vedligeholdte haver og hække kan af afdelingen, på lejernes regning, blive retableret, ryddet og beskåret og haven tilsået Side 16 af 17

17 med græs, efter forudgående syn af bestyrelsen. Lyskasser renholdes af lejer. Side 17 af 17

Vedligeholdelsesreglement for AAB Afdeling 16

Vedligeholdelsesreglement for AAB Afdeling 16 Vedligeholdelsesreglement for AAB Afdeling 16 ( B - ordning ) Generelt Reglernes ikrafttrædelse Ændring af lejekontrakten Beboerklagenævn Med virkning fra 15.maj 2007 erstatter dette reglement eventuelle

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Vedligeholdsreglement. Model B med vedligeholdskonto Grundlaget for dette vedligeholdsreglement er udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening,

Læs mere

Boligselskabet Hjem Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement

Boligselskabet Hjem Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Boligselskabet Hjem Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Side 1 af 6 14-10-2010 Generelt Med virkning fra den 1. december 2010 erstatter denne forretnings-

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening. Forretningsgang for. B-ordning. Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement

Postfunktionærernes Andels Boligforening. Forretningsgang for. B-ordning. Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Postfunktionærernes Andels Boligforening Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 13.11.03 Side 1 af 6 Generelt Med virkning

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 B-ordning godkendt ved urafstemning iht. beslutning på beboermøde september 2013 Sidst redigeret efter beboermødebeslutning den 10. september 2014 Indhold

Læs mere

Råderetskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Råderetskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Råderetskatalog Individuel råderet Kollektiv råderet Installationsret B - ordning Vedligeholdelsesreglement Husorden Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Generelt side 3 o Baggr und o Begr eber Individuel

Læs mere

Råderetsregler gældende fra 1. juli 2005

Råderetsregler gældende fra 1. juli 2005 Boligselskabet Danbo Råderetsregler gældende fra 1. juli 2005 Forbedring inden for boligen Lejeren har ret til at udføre enhver form for forbedring inde i boligen og få økonomisk godtgørelse ved fraflytning.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 39, Danagården 2-88 / 11-139 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret.

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret. Råderetten Om råderet Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller ændre deres

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 6, Filstedvej 45-139, Liselund 1-83 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 49, Helgolandsgade 23 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning Vedligeholdelsesreglement B-ordning B-ordning kort fortalt Med B-ordningen følger en form for tvungen opsparing, hvor du hver måned betaler et beløb sammen med huslejen til en konto for indvendig vedligeholdelse.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 3, Henning Smiths Vej 8-40, Poul Buaas Vej 11-17 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 21, Næssundvej 1-222 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 60, Egholm Færgevej 11-17 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige.

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Principperne bag råderetten. RÅDERETTEN Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. Afdeling 26. Møllevænget. Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement. Afdeling 26. Møllevænget. Model B med vedligeholdelseskonto Vedligeholdelsesreglement Afdeling 26. Møllevænget Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Lejeren indbetaler månedligt et beløb via huslejen på boligens vedligeholdelseskonto, til

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. De 5 hovedregler side 1-2. Forbedringer side 3. Forandringer side 4. Kollektiv råderet side 5. Godtgørelse side 6

INDHOLDSFORTEGNELSE. De 5 hovedregler side 1-2. Forbedringer side 3. Forandringer side 4. Kollektiv råderet side 5. Godtgørelse side 6 RÅDERET 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE De 5 hovedregler side 1-2 Forbedringer side 3 Forandringer side 4 Kollektiv råderet side 5 Godtgørelse side 6 Installationsretten side 7 RÅDERET i din afdeling Princippet

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING EGELYPARKEN

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING EGELYPARKEN Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Råderetten i Fortegårdens udlejningsboliger

Råderetten i Fortegårdens udlejningsboliger Råderetten i Fortegårdens udlejningsboliger Hvad er råderet Råderetten blev indført i lovgivningen i 1993 og er siden blevet udvidet, og er nu fastlagt i lejeloven 62.a, lov om almene boliger og bekendtgørelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. For afdeling 18. Skovvænget. Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement. For afdeling 18. Skovvænget. Model B med vedligeholdelseskonto Vedligeholdelsesreglement For afdeling 18. Skovvænget Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Lejeren indbetaler månedligt et beløb via huslejen på boligens vedligeholdelseskonto,

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedringer af boligen. danmarks almene boliger

Råderetten og andre muligheder for forbedringer af boligen. danmarks almene boliger Råderetten og andre muligheder for forbedringer af boligen bl danmarks almene boliger 2 Råderetten Indhold Om råderet 4 Arbejder inde i boligen 6 Arbejder uden for boligen 8 Anmeldelse af arbejderne 10

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17.

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Munkegård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

BOLIGSELSKAB AFDELING

BOLIGSELSKAB AFDELING Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Det selvejende Boligselskab FOLKEBO Afdeling I Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. Afdeling 23. Helleholm. Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement. Afdeling 23. Helleholm. Model B med vedligeholdelseskonto Vedligeholdelsesreglement Afdeling 23. Helleholm Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Lejeren indbetaler månedligt et beløb via huslejen på boligens vedligeholdelseskonto, til tapetsering,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter, tapetsering

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 26. februar 2015

Vedtaget på afdelingsmødet: 26. februar 2015 B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 22, Tambosundvej 1-81 / 2-40 Model A med normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger for i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Side: Side 1 af 6 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse

Læs mere

for afdeling 1 GODTHÅBSVÆNGET

for afdeling 1 GODTHÅBSVÆNGET BOLIGFORENINGEN Standard-vedligeholdelsesreglement. Model A - med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for afdeling 1 GODTHÅBSVÆNGET A-ordningen - med NI-beløb kort fortalt Lejeren sørger i boperioden

Læs mere

Standard vedligeholdelsesreglement

Standard vedligeholdelsesreglement Alabu Bolig Standard vedligeholdelsesreglement Pr. 1. januar 2016 Alabu Bolig gør venligst opmærksom på, at flere afdelinger har eget vedligeholdelsesreglement. Kontakt Beboerservice for yderligere oplysninger.

Læs mere

Afdeling 9. Vedligeholdelsesreglement

Afdeling 9. Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 001 - Herninglund Godkendt på afdelingsmødet den 18.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Skovlund Boligselskab

Skovlund Boligselskab Vedligeholdelsesreglement for Skovlund Boligselskab. Udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 987 af 21. oktober 2009, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 005 Tietgensgade/ Thrigesvej/Banegårdspladsen Godkendt på afdelingsmødet den 11.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 19, Sallingsundvej 1-73 / 2-36 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 64, Mølleriet, Ditlev Bergs Vej Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 27/ erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 27/ erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Vedligeholdelsesreglement Model A Afdeling 607 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter,

Læs mere

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen Råderetten - - og andre muligheder for forbedringer af boligen Indhold Om råderet... 2 Forbedringsarbejder... 2 Forandringsarbejder... 2 Arbejder inde i boligen... 2 Installationsretten... 2 Forandringsarbejder...

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model B - med vedligeholdelseskonto

Standard-vedligeholdelsesreglement Model B - med vedligeholdelseskonto Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen med normalistandsættelse - kort fortalt I boperioden skal du sørge for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Indledning. Det er dit hjem. Design: Rumfang.dk Maj 2015 BO-VEST

Indledning. Det er dit hjem. Design: Rumfang.dk Maj 2015 BO-VEST Råderet Indledning Når du bor alment, kan du sætte dit eget præg på din bolig. Med råderetten kan du indrette din almene bolig, så den passer til dine krav og forventninger. Det er dit hjem. Design: Rumfang.dk

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement A-ordning

Vedligeholdelsesreglement A-ordning Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Afd. 45 Østerkobbel 2-96

Afd. 45 Østerkobbel 2-96 Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 45 Østerkobbel 2-96 Afd. 45 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med

Læs mere

Herlev Boligselskab 3917-4 Cederbo Gældende indtil afdelingen vedtager eget. Vedligeholdelsesreglement. Model A. A-ordningen - kort fortalt

Herlev Boligselskab 3917-4 Cederbo Gældende indtil afdelingen vedtager eget. Vedligeholdelsesreglement. Model A. A-ordningen - kort fortalt udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse.

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for KONGSHVILEPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Januar 2012 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

AFD. - Lavbrinkevej 11 45 & 14 48. R Å D E R E TT E N

AFD. - Lavbrinkevej 11 45 & 14 48. R Å D E R E TT E N AFD. - Lavbrinkevej 11 45 & 14 48. R Å D E R E TT E N Den 1. juli 2005 blev der vedtaget en lov om råderet i den almene boligsektor. Boligindretning optager mange danskere, og ideer og muligheder for at

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

AFD. 14 - Skovkrogen 1-20 RÅDERETTEN

AFD. 14 - Skovkrogen 1-20 RÅDERETTEN AFD. 14 - Skovkrogen 1-20 RÅDERETTEN Den 1. juli 2005 blev lov om råderet i den almene boligsektor vedtaget. Boligindretning optager mange danskere, og ideer og muligheder for at forandre boligerne synes

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afdeling Markedspladsen Model A med istandsættelse Ved fraflytning.

Vedligeholdelsesreglement for afdeling Markedspladsen Model A med istandsættelse Ved fraflytning. Boligselskabet DFB Domea Oldenburg Alle 3 2630 Høje-Taastrup Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for. Boligselskabet " Futura Fredericia " afd A-ordningen - kort fortalt

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for. Boligselskabet  Futura Fredericia  afd A-ordningen - kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for Boligselskabet " Futura Fredericia " afd. 4512 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR BORREPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Juni 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse Fakse Boligselskab Torvegården 1-86 4640 Fakse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr.

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig!

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig! AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog for afdeling 9 Lindevænget Silkeborg Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 4 Forbedringer og

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for TORVEPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Marts 2014 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT Standard vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordning kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i

Læs mere

Råderetsregler 2006. Afd. 13. Præsteskoven 1-109.

Råderetsregler 2006. Afd. 13. Præsteskoven 1-109. Råderetsregler 2006 Afd. 13 Præsteskoven 1-109. Indledning Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst

Læs mere

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Forsøg med udvidet brug af vedligeholdelseskontoen

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Forsøg med udvidet brug af vedligeholdelseskontoen udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Gulvene kan have farveforskelle, hvor der har ligget tæpper o.lign. Mindre overfladeridser samt trykmærker kan forekomme.

Gulvene kan have farveforskelle, hvor der har ligget tæpper o.lign. Mindre overfladeridser samt trykmærker kan forekomme. B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Standard-vedligeholdelsessreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 233 - Rosenvænget Godkendt på afdelingsmødet den 20.08.2013 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelse. for Hobro Boligforening

Vedligeholdelse. for Hobro Boligforening Vedligeholdelse for Hobro Boligforening Standard-vedligeholdelsesreglementet udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af

Læs mere