Råder etskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Råder etskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2"

Transkript

1 Råder etskatalog Individuel råderet Kollektiv råderet Installationsret B - ordning Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 17

2 Indholdsfortegnelse Generelt side 3 o Baggrund o Begreber Individuel råderet side 3 o Finansiering o Inde i boligen Forbedringer Forandringer o Uden for boligen Forbedringer Forandringer o Anmeldelse af arbejder o Vedligeholdelse Kollektiv råderet side 8 o Finansiering o Inde i boligen o Uden for boligen o Vedligeholdelse Installationsret side 10 o Finansiering o Anmeldelse af arbejder o Vedligeholdelse o Ansvar B - ordning side 11 Vedligeholdelsesreglement side 14 o Inde i boligen o Uden for boligen Side 2 af 17

3 Generelt Baggrund Begreber Vores bolig er vores base, og derfor vil vi også gerne have mulighed for at forbedre eller ændre vores bolig. Råderetten giver mulighed herfor, uanset der er tale om mindre justeringer eller større ændringer. Vi har altså nu mulighed for at bestemme over egen bolig, og vi har bedre muligheder for at præge denne efter egne ønsker og behov. Der er dog visse regler og begrænsninger, og det er afdelingsbestyrelsens håb, at dette katalog vil gøre det nemmere for beboerne, når beslutning om at ændre boligen skal træffes. Al myndighedsbehandling vedrørende byggesager, skal ske via administrationen. Administrationen beregner sig et honorar for denne ydelse. Honoraret betales af ansøger. Siden 1. juli 2005 har lejere i almennyttige boliger haft mulighed for at udføre ændringer i deres boliger i mere udstrakt grad end tidligere. I visse tilfælde er det også muligt, at få godtgørelse efter nærmere regler, som er beskrevet under de enkelte afsnit. Der er særligt 4 begreber, som man skal være opmærksom på: 1. Individuelle forbedringer. Forøger det lejedes værdi, og giver ret til godtgørelse efter nærmere regler ved fraflytning. 2. Individuelle forandringer. Forøger ikke det lejedes værdi, og giver ikke ret til godtgørelse. 3. Kollektive forbedringer. Fælles konkrete forbedringer der øger det lejedes værdi. Forbedringerne skal vedtages på et afdelingsmøde. 4. Kollektiv råderet. Fælles konkrete forbedringer, efter lejers ønske, der øger det lejedes værdi. Forbedringerne skal vedtages på et afdelingsmøde. Individuel råderet. Finansiering Omfatter individuelle forbedringer og individuelle forandringer. Arbejderne skal være rimelige og hensigtsmæssige, og de må ikke fratage boligen dens karakter af almen bolig. Forbedringsarbejder: Arbejdet finansieres af lejer. Giver ret til godtgørelse ved fraflytning, forudsat fraflytning finder sted inden for afskrivningsperioden. Godtgørelsen nedskrives i lige store dele svarende til gældende afskrivningsperiode. Afskrivningsperioden er normalt min. 20 år og max. 30 år, men kan i særlige tilfælde fastsættes kortere end 20 år efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Side 3 af 17

4 Afskrivningsperioden for skabe / inventar m.v. er 10 år. Ved fastsættelse af afskrivningsperioden tages hensyn til arbejdets karakter. Maksimumbeløbet er i 2009 fastsat til kr ,- inkl. moms. (beløbet indeksreguleres i henhold til lovgivning herom). Godtgørelsen reduceres med: Værdi af eksisterende bygningsdele, installationer m.v. Evt. for høje håndværkerudgifter i forhold til sædvanlige udgifter for tilsvarende typer arbejder. Særligt energiforbrugende installationer. Der ydes ikke godtgørelse for: Arbejder / ydelser uden moms. Eget arbejde. Udokumenterede håndværkerudgifter (uden faktura). Beregning af godtgørelse og dennes afskrivning skal foreligge senest 60 arbejdsdage efter datoen for arbejdets godkendelse. En forudsætning for godtgørelse i forbindelse med arbejder i køkken er, at administrationen enten har godkendt, eller kan godkende, baderummets tekniske tilstand, samt at administrationen vurderer, at de ønskede forbedringer i eksisterende køkken er hensigtsmæssige. Forbedringer i boligen Forandringsarbejder: Arbejdet finansieres af lejer. Der ydes ingen godtgørelse. Der er ingen retableringspligt ved fraflytning. Følgende arbejder er forbedringer: Køkken o Bordplade o Køkkenvask o Skabe / inventar o Vandbesparende blandingsbatterier o Vandinstallationer o Afløb o El-installationer inkl. evt. etablering af ny gruppe o Vandafvisende vægbeklædning o Fliser o Loftbeklædning (gips) o Gulvbelægning o Indvendig efterisolering o Radiator inkl. termostatventil o Ventilationsanlæg o Ændring af vægge i forbindelse med totalrenovering af køkken o Udskiftning af dør Side 4 af 17

5 Bad o Bordplade o Håndvask o Skabe / inventar o Vandbesparende blandingsbatterier o Bruser o Badekar o Vandbesparende toilet o Vandinstallationer o Afløb o El-installationer inkl. evt. etablering af ny gruppe o Vandafvisende vægbeklædning o Fliser o Loftbeklædning (vådrumsgips) o Vandtæt gulvbelægning o Indvendig efterisolering o Radiator inkl. termostatventil (ikke håndklæderadiator) o Ventilationsanlæg o Ændring af vægge i forbindelse med totalrenovering af bad o Udskiftning af dør Øvrige rum o Loftbeklædning (gips) o Indvendig efterisolering o Gulvbelægning (ikke overflader som linoleum, tæpper eller lignende) o Udskiftning af døre o Vindueskarme o Radiator inkl. termostatventil o Nagelfaste garderobeskabe o El-installationer inkl. evt. etablering af ny gruppe o Stikkontakter o Afbrydere Forandringer i boligen Der er ikke reetableringspligt på nedtagning, flytning eller opsætning af ikke bærende vægge. Afdelingsbestyrelsen kan kræve reetablering for visse arbejder ved fraflytning. Er der aftalt reetableringspligt skal der betales depositum som sikkerhed for udgiften til reetablering. Følgende arbejder er forandringer: Arbejder aftalt individuelt med afdelingsbestyrelsen Ændring af fuldklæbet gulvbeklædning (ikke tæpper) Opsætning af tapet i stedet for malede vægge Side 5 af 17

6 Sænkning af loft Nedtagning, flytning eller opsætning af ikke bærende skillevægge med mindre det sker i forbindelse med køkkenrenovering. Forbedringer uden for boligen Forandringer uden for boligen Anmeldelse af arbejder Der er ingen retableringspligt ved fraflytning. Følgende arbejder er forbedringer: Terrasseoverdækning Markise Trykimprægnerede træterrasser og fliser. Udestue Cykelskur Følgende arbejder er forandringer: Almindelig haveindretning. Alle forbedrings- og forandringsarbejder skal meddeles skriftligt til afdelingsbestyrelsen før lejeren går i gang. Intet arbejde må påbegyndes før administrationen har givet skriftlig tilladelse. Normalt foreligger svaret senest 40 arbejdsdage efter modtaget ansøgning. I denne frist indgår juli måned ikke. For at ansøgningen skal kunne behandles inden for den givne frist skal den indeholde følgende: Navn, adresse og bolignummer. Beskrivelse af forbedringen eller forandringen. Start- og sluttidspunkt for udførelse. Liste over de materialer og det inventar som skal anvendes (type, modeller, fabrikat m.v.). Eventuelle tegninger. Prisoverslag for dokumenterbare udgifter til momsregistrerede håndværkere og leverandører. Administrationen oplyser, om forbedringerne eller forandringerne helt eller delvist kræver byggetilladelse. I givet fald ansøger lejeren via administrationen om kommunens tilladelse, og afholder udgiften hertil. Kommunens tilladelse skal foreligge, før administrationen kan give skriftlig tilladelse. For udestuer og terrasseoverdækninger gælder endvidere følgende: Den til enhver tid siddende afdelingsbestyrelse skal godkende udseendet af udestuer og overdækkede terrasser, forinden projektet sendes til kommunen. Side 6 af 17

7 Afdelingsbestyrelsens godkendelse har ingen indflydelse på den kommunale myndighedsbehandling. Der skal i hvert enkelt tilfælde søges om byggetilladelse. Udestuer og overdækkede terrasser skal opfylde den til enhver tid gældende bygningslovgivning med følgende lempelser jf. kommunens tidligere brev herom. o Udestuer og overdækkede terrasser må opføres i max. en etage med en største højde fra terræn på 3 meter. o Udestuer og overdækkede terrasser må opføres i boligens fulde bredde frem til en byggelinie der ligger 3,4 meter fra facaden (udhæng og tagrender skal ligge inden for byggelinien). Alt arbejde der kræver autorisation (eksempelvis el-arbejde), skal udføres af autoriserede installatører. Efter opførelsen skal færdigmelding sendes til kommunen via administrationen. Er man i tvivl om kommunens krav til projektet, er det en god ide at snakke med Teknisk forvaltning, inden man går i gang. Terræn langs boligens murede facade mod haven ligger 20 cm. under overside sokkel (overgang mellem sokkelpuds og murværk). Terræn langs havens/hækkens sydside = overside fliser på stien umidelbart udenfor haven. Terræn over alt inde i haven er et retlinet plan mellem de to nævnte ydre begrænsninger uanset udførte reguleringer m.v. af havens oprindelige terræn, eksempelvis opbyggede bede. For skure gælder endvidere følgende: Den til enhver tid siddende afdelingsbestyrelse skal godkende skuret. Der må kun opføres et skur pr. lejemål. Ved ansøgning til afdelingsbestyrelsen skal ansøgningen ledsages af en situationsplan, visende skurets størrelse, højde og placering. Skurets højde over terræn må max. være 1,8 meter. Skure må opføres op til 10 m2 (inkl. tagudhæng). Skure må kun anvendes til havemøbler, haveredskaber og cykler. Skuret må ikke bygges sammen med en udestue. Alt arbejde, der kræver autorisation (eksempelvis el-arbejde), skal udføres af autoriserede installatører. Efter opførelsen skal skuret godkendes af administrationen. Terræn langs boligens murede facade mod haven ligger 20 cm. under overside sokkel (overgang mellem sokkelpuds og murværk). Terræn langs havens/hækkens sydside = overside fliser Side 7 af 17

8 på stien umidelbart udenfor haven. Terræn over alt inde i haven er et retlinet plan mellem de to nævnte ydre begrænsninger uanset udførte reguleringer m.v. af havens oprindelige terræn, eksempelvis opbyggede bede. Vedligeholdelse af forbedringer og forandringer Kollektiv råderet Finansiering Inde i boligen Medfører forbedringerne eller forandringerne særlige vedligeholdelsesudgifter for afdelingen, betales disse af lejeren ved en forhøjelse af huslejen for den enkelte bolig. Der kan aftales vedligeholdelse ved lejerens foranstaltning. I givet fald skal det fremgå af et tillæg til lejekontrakten. Der henvises i øvrigt til vedligeholdelsesreglementet. Omfatter kollektive forbedringer og kollektiv råderet. Arbejderne gennemføres af afdelingen. Afdelingen kan optage lån til finansiering af kollektive forbedringer og kollektiv råderet. Løbetiden på lån til kollektiv råderet er fastsat til højest 20 år. Ved kollektive forbedringer vil alle lejere blive pålignet en lejeforhøjelse. Ved kollektiv råderet vil kun den bolig, der bliver forbedret, blive pålignet en lejeforhøjelse. Kollektive forbedringer og kollektiv råderetsarbejder skal i hvert enkelt tilfælde alle godkendes på et afdelingsmøde. Eksempler på arbejder i boligen: Udskiftning af køkkener Udskiftning af badeværelser Udskiftning af fælles tekniske installationer Afdelingsmødet har den 1. september 2009 godkendt udskiftning af køkkener under nedenstående vilkår: Alle de til enhver tid gældende relevante regler i lovgivningen vedrørende almennyttigt boligbyggeri skal overholdes. Alle de til enhver tid gældende relevante regler i bygningsreglementet skal overholdes. Alle arbejder skal udføres af anerkendte momsregistrerede håndværkere. Arbejder der kræver særlig autorisation skal udføres af autoriserede håndværkere. Inventardele skal være af anerkendt fabrikat med dokumentation for, at de er egnet til anvendelse i køkken og med udskiftelige låger. Kvalitet af inventardele skal være som HTH med laminatbelægning, eller bedre. Vandarmaturer skal være af anerkendt fabrikat (eksempelvis Børma, Grohe eller Oras) med keramiske skiver. Side 8 af 17

9 En forudsætning for udskiftning af køkken er, at administrationen enten har godkendt, eller kan godkende, baderummets tekniske tilstand, samt at administrationen vurderer, at eksisterende køkken er tjenligt til udskiftning. Arbejderne gennemføres af afdelingen under administrationens ledelse. Afskrivningsperioden for skabe / inventar m.v. er 10 år for øvrige arbejder max. 20 år. Summen af de samlede ombygningsudgifter der kan lånefinancieres via afdelingen, for badeværelse og køkken til sammen, kan højst udgøre kr incl. moms pr. lejemål (prisniveau 2009). Hårde hvidevarer kan ikke financieres over denne ordning. Når lånet er færdigbetalt bortfalder huslejestigningen. Såfremt udgiften til renovering af køkken og badeværelse overstiger ovenstående låneramme, kan der supplerende gøres brug af financieringsmodellen for individuelle forbedringer. Den maksimale ombygningsudgift udgør således kr ,- incl. moms pr. lejemål (prisniveau 2009). Beløbet reguleres efter gældende regler. Udgifter herudover betales af lejer uden afdelingen hæfter for dette. Forinden arbejderne igangsættes skal lejer godkende og underskrive en huslejeberegning, der tydelig angiver de økonomiske konsekvenser af køkkenudskiftningen. Afdelingsmødet har den 1. september 2009 godkendt udskiftning af badeværelser under nedenstående vilkår: Alle de til enhver tid gældende relevante regler i lovgivningen vedrørende almennyttigt boligbyggeri skal overholdes. Alle de til enhver tid gældende relevante regler i bygningsreglementet skal overholdes. Alle de til enhver tid gældende relevante myndighedskrav vedrørende indretning af vådrum skal overholdes, herunder især regler for vådrumssikring. Alle arbejder skal udføres af anerkendte momsregistrerede håndværkere. Arbejder der kræver særlig autorisation skal udføres af autoriserede håndværkere. Farver på beklædning af loft, vægge og gulv skal være ensfarvet neutrale. Vægge kan forsynes med en smal bort i kontrastfarve eller med mønster. Der må ikke anvendes organiske materialer i badeværelset. Inventardele skal være af anerkendt fabrikat med dokumentation for at de er egnet til anvendelse i vådrum og med udskiftelige låger. Kvalitet af inventardele skal være som HTH med laminatbelæg- Side 9 af 17

10 ning eller bedre. Sanitetsporcelæn skal være hvid og af anerkendt fabrikat (eksempelvis Ifö eller Gustavsberg). Vandarmaturer skal være af anerkendt fabrikat (eksempelvis Børma, Grohe eller Oras) med keramiske skiver. Arbejderne gennemføres af afdelingen under administrationens ledelse. Afskrivningsperioden for skabe / inventar m.v. er 10 år for øvrige arbejder max. 20 år. Summen af de samlede ombygningsudgifter der kan lånefinancieres via afdelingen, for badeværelse og køkken til sammen, kan højst udgøre kr incl. moms pr. lejemål (prisniveau 2009). Hårde hvidevarer kan ikke financieres over denne ordning. Når lånet er færdigbetalt bortfalder huslejestigningen. Såfremt udgiften til renovering af badeværelse og køkken overstiger ovenstående låneramme, kan der supplerende gøres brug af financieringsmodellen for individuelle forbedringer. Den maksimale ombygningsudgift udgør således kr ,- incl. moms pr. lejemål (prisniveau år 2009). Beløbet reguleres efter gældende regler. Udgifter herudover betales af lejer uden afdelingen hæfter for dette. Forinden arbejderne igangsættes skal lejer godkende og underskrive en huslejeberegning, der tydelig angiver de økonomiske konsekvenser af badeværelsesudskiftningen. Uden for boligen Vedligeholdelse Installationsret Finansiering Anmeldelse af arbejderne. Kollektive forbedringer og kollektiv råderetsarbejder skal i hvert enkelt tilfælde alle godkendes på et afdelingsmøde. Eksempler på arbejder uden for boligen: Nye isolerede gavle Nye vinduer Nye tage inkl. isolering Nye P-pladser Vedligeholdelse påhviler afdelingen. Omfatter eksempelvis installation af vaskemaskine, tørretumbler, opvaskemaskine, køleskab m.v. Lejer afholder selv alle udgifter i forbindelse med installationen, herunder også evt. ændringer i basisinstallationerne. Lejeren skal give administrationen besked om installationen inden arbejdet udføres således at det kan vurderes om ejendommens basisinstallationer kan klare installationen. Side 10 af 17

11 Vedligeholdelse Ansvar Forretningsgang for B-ordning Generelt Overtagelse af bolig ved indflytning Den vaskemaskine, tørretumbler m.v. som er installeret efter installationsretten tilhører lejeren, der derfor også selv skal afholde udgiften til vedligeholdelse og reparation af det installerede. Lejeren har erstatningsansvar, hvis der sker skader forårsaget af installationen. Boliger med vedligeholdelseskonto. Reglernes ikrafttrædelse Med virkning fra den 1. januar 2004 erstattede denne forretningsgang eventuelle tidligere gældende reglementer. Ændring af leje kontrakten Denne forretningsgang gælder uanset eventuelle modstående kontraktbestemmelser, og træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, der står i lejekontrakten. Beboerklagenævn. Uenighed om henholdsvis afdelingens og beboerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet. Boligens stand. Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i forsvarlig stand. Boligen kan ikke påregnes at være nyistandsat. Hvor der efter afdelingens skøn er behov for det, vil træværk og inventar blive istandsat. Dette sker efter indflytningen. Grundlaget for bedømmelsen af boligens stand er baseret på afdelingens vedligeholdelsesreglement. Indflytningssyn. I tilknytning til lejemålets begyndelse foretages et indflytningssyn, hvor det konstateres, hvordan boligens vedligeholdelsesstandard er for denne type bolig. Tilflytter indkaldes til synet. Afdelingsbestyrelsens deltagelse i indflytningssynet. En repræsentant for afdelingsbestyrelsen kan deltage i synet som observatør. Indflytningsrapport. Varmemesteren udarbejder en indflytningsrapport, hvor eventuelle bemærkninger om boligens stand påføres. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til tilflytter ved synet, eller fremsendes til tilflytter, såfremt denne ikke er til stede ved synet, eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten. Side 11 af 17

12 Samtidig med indflytningssynet udleverer varmemesteren også en fejlog mangel-liste til tilflytteren. Fejl- og mangelliste. Hvis tilflytteren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, der ikke er medtaget i indflytningsrapporten, skal tilflytter notere dette i fejl- og mangellisten, og aflevere denne til varmemesteren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse. Varmemesteren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige, og derfor ikke skal udbedres. Tilflytter hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning. Vedligeholdelse i boperioden. Ved fraflytning Se Vedligeholdelsesreglement. Ingen istandsættelse ved fraflytning. Når boligen er opsagt til fraflytning, kan der ikke længere disponeres over beløb på boligens vedligeholdelseskonto. Boligen istandsættes ikke ved fraflytning, med undtagelse af istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse. Boligen afleveres til den tilflyttende lejer med de midler, der eventuelt står på kontoen på overdragelsestidspunktet. Misligholdelse. Fraflytter afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf, er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af fraflytter, medlemmer af dennes husstand eller andre, som fraflytter har givet adgang til boligen. Haver incl. forhaver udgør en integreret del af boligen, hvorfor eksempelvis skader på hække er misligholdelse. Ekstraordinær rengøring Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af inventar, sanitetsgenstande m.v., betragtes dette også som misligholdelse. Førsyn. Når administrationen har modtaget en opsigelse, foretager varmemesteren et førsyn, hvor der dels gives en mundtligt vejledning omkring hele flytteproceduren og dels foretages et foreløbigt syn, således at fraflytter har en mulighed for at udbedre eventuelle forhold, der ellers vil blive vurderet som misligholdelse ved det endelige flyttesyn. Såfremt varmemesteren konstaterer, at der skal udføres væsentlige misligholdelsesarbejder af afdelingens håndværkere, informeres fraflytter om, at denne skal betale husleje i en periode efter fraflytningen, medens disse arbejder udføres. Side 12 af 17

13 Ændring af fraflytningsdato. Fra - og tilflytning vil kunne ske samme dag, men i tilfælde af mange misligholdelsesarbejder må fraflytningsdatoen rykkes. Hvis dette er tilfældet, skal varmemesteren give besked til administrationen senest dagen efter. Flyttesyn. Der indkaldes til flyttesyn med et varsel på mindst 7 dage. Fraflytningsrapporten. Ved synet udarbejder varmemesteren en fraflytningsrapport, hvor det fremgår hvilke istandsættelsesarbejder der er misligholdelse og hvilke, der skal betales af afdelingen på grund af slid og ælde. Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til fraflytter ved synet, eller sendes til fraflytter senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet, eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien af rapporten. Afdelingsbestyrelsens deltagelse i flyttesynet. En repræsentant for afdelingsbestyrelsen kan deltage i synet som observatør. Oplysning om istandsættelsesudgifter. Senest 14 dage efter synsdatoen sender administrationen fraflytter skriftlig oplysning om den anslåede udgift til eventuel istandsættelse som følge af misligholdelse. Flytteopgørelse. Administrationen sender den endelige flytteopgørelse til fraflytter senest 4 uger efter modtagelse af sidste håndværkerregning. Flytteopgørelsen indeholder en specifikation af de afholdte istandsættelsesarbejder, der ikke må overstige den anslåede udgift med mere end 10 %. Istandsættelse ved bytning. Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger. Særligt om udestuer og skure. Udestuer og overdækkede terrasser opført til og med 1992: Ved fraflytning nedrives udestue og overdækket terrasse og boligen retableres, herunder hæk og terrassebelægning. Alt for fraflytters regning. Nedrivning og retablering af bolig, herunder hæk og terrassebelægning, kan, efter nærmere aftale med administrationen, foretages af fraflytter, forinden fraflytning finder sted. Side 13 af 17

14 Udestuer og overdækkede terrasser opført efter 1992: Ved fraflytning nedrives udestue og overdækket terrasse, der ikke kan dokumenteres godkendt af kommunen eller administrationen og boligen retableres, herunder hæk og terrassebelægning. Alt for fraflytters regning. Nedrivning og retablering af bolig, herunder hæk og terrassebelægning, kan, efter nærmere aftale med administrationen, foretages af fraflytter, forinden fraflytning finder sted. Udestuer og overdækkede terrasser opført efter reglerne for Individuel råderet: Videreføres til tilflytter. Skure: Opfylder disse ikke vilkårene angivet under individuel råderet nedrives de og haven retableres for fraflytters regning. Nedrivning og retablering kan, efter nærmere aftale med administrationen, foretages af fraflytter, forinden fraflytning finder sted. Vedligeholdelsesreglement B-ordning Vedligeholdelsesreglement er en del af lejekontrakten og misligholdelse kan medføre opsigelse af lejekontrakten. Boligens vedligeholdelseskonto. Beboeren skal vedligeholde boligen indvendigt med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling i boperioden. Vedligeholdelsen skal foretages så ofte, at boligen ikke forringes - bortset fra slid og ælde. Udgifterne kan dækkes af beløb på boligens vedligeholdelseskonto. Mindste udbetaling. Det mindste samlede beløb der kan hæves fra kontoen er kr. 500, og kontoen kan ikke overtrækkes. Til dækning af udgifterne indbetaler beboeren et månedligt beløb via huslejen til boligens vedligeholdelseskonto. Beløbet fastsættes i afdelingens budget. Beboeren kan enten selv udføre arbejderne eller lade disse udføre af en momsregistreret malermester m.fl. Før arbejdet udføres, skal det aftales med varmemesteren. Såfremt beboeren selv vil udføre arbejdet, aftales dette med varmemesteren, der kan give oplysninger om særlige forhold, som beboeren skal være opmærksom på ved udførelsen, ligesom varmemesteren vil kunne oplyse om evt. rabatordninger ved materialekøb. Side 14 af 17

15 Indsendelse af regninger. Senest 6 måneder efter arbejdets udførelse skal beboeren indsende regninger på materialekøb eller faktura fra håndværker til administrationen. Syn af vedligeholdelsesarbejder. Forinden udbetaling skal varmemesteren foretages et syn af det udførte. Såfremt arbejdet ikke er udført håndværksmæssigt korrekt, kan der ikke udbetales fra boligens vedligeholdelses-konto, og beboeren må selv afholde udgiften. Udbetalingsskema. Når varmemesteren har godkendt et arbejde udfylder denne skemaet: Anmodning om udbetaling fra boligens vedligeholdelseskonto. Skemaet underskrives af beboeren. Skemaet vedhæftes dokumentation på de afholdte udgifter, og indsendes til administrationen. Hvis beløbet er mindre end en måneds husleje, modregnes dette ved næste huslejeopkrævning. Hvis beløbet overstiger en måned husleje, overføres beløbet til beboerens bankkonto. Udskrift fra boligens vedligeholdelseskonto. Saldoen fremgår af huslejeopkrævningen. Øvrigt indvendigt. Ud over hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling kan udgiften til følgende arbejder, evt. som alternativ til finansieringen af råderetsarbejder, afholdes over vedligeholdelseskontoen: Udskiftning af stikkontakter og afbrydere. Afhøvling af gulve. Udskiftning af køkkenbordsplade. Udskiftning af køkkenvask. Udskiftning af fliser i køkken og bad. Udskiftning af sanitet i baderum. Udskiftning af vandarmaturer. Opsætning af glasvæv på lofter. Forudsætningen for, at en beboer kan finansiere arbejder jf. ovenfor er, at lejemålet i øvrigt er vel vedligeholdt og at saldoen på vedligeholdelseskontoen ikke er mindre end et beløb svarende til to års hensættelser. Udvendigt. Udgifter til vedligeholdelse af udestuer, overdækkede terrasser og sku- Side 15 af 17

16 re, i særdeleshed overfladebehandling, kan afholdes over vedligeholdelseskontoen., Overfladebehandling svarende til standardfarverne som angivet i farvekortet for GORI 88 dækkende årgang 2007 (www.dyrup.dk) må anvendes for så vidt angår farverne: 222 Sort umbra 270 Skifer 460 Ler 504 Svensk rød 520 Lys dodenkop 522 Lys Sienna 620 Brun umbra 703 Marehalm 720 Grøn umbra 808 Havblå Herudover neutrale olier og træbeskyttelsesmidler Forudsætningen for, at en beboer kan finansiere arbejder jf. ovenfor er, at lejemålet i øvrigt er vel vedligeholdt. Vedligehold ud over B-ordningen. Haver, hegn og hække Lejeren har pligt til at holde haver, hegn og hække der hører til lejemålet i rengjort og ryddelig stand. Hækkenes normale vækst må ikke forhindres af hegn, plankeværker, skure eller lignende. Hække må ikke fjernes, flyttes, ændres eller lignende. Haven skal fremstå som prydhave og må ikke anvendes som urte-/ køkkenhave. Hække i skellinier må ikke være over 180 cm. høje. Højden afsættes ud fra terræn. Terræn langs boligens murede facade mod haven ligger 20 cm. under overside sokkel (overgang mellem sokkelpuds og murværk). Terræn langs havens/hækkens sydside = overside fliser på stien umiddelbart udenfor haven. Terræn over alt inde i haven er et retlinet plan mellem de to nævnte ydre begrænsninger uanset udførte reguleringer m.v. af havens oprindelige terræn, eksempelvis opbyggede bede. Hække skal være klippet således, at de altid holder en afstand på 10 cm. fra stisystemets flisekanter. Bevoksningen i forhaven må ikke overstige 150 cm. Småhegn m.v. i forhaven skal holdes 10 cm. fra stisystemets flisekanter. Træer i haver må ikke være højere end tagrendehøjde eller være til gene for naboer/genboer. Der må ikke opføres nogen form for bebyggelse i forhaven. Misligholdte og ikke vedligeholdte haver og hække kan af afdelingen, på lejernes regning, blive retableret, ryddet og beskåret og haven tilsået Side 16 af 17

17 med græs, efter forudgående syn af bestyrelsen. Lyskasser renholdes af lejer. Side 17 af 17

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret.

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret. Råderetten Om råderet Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller ændre deres

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedringer af boligen. danmarks almene boliger

Råderetten og andre muligheder for forbedringer af boligen. danmarks almene boliger Råderetten og andre muligheder for forbedringer af boligen bl danmarks almene boliger 2 Råderetten Indhold Om råderet 4 Arbejder inde i boligen 6 Arbejder uden for boligen 8 Anmeldelse af arbejderne 10

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning Vedligeholdelsesreglement B-ordning B-ordning kort fortalt Med B-ordningen følger en form for tvungen opsparing, hvor du hver måned betaler et beløb sammen med huslejen til en konto for indvendig vedligeholdelse.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig!

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig! AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog for afdeling 9 Lindevænget Silkeborg Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 4 Forbedringer og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Forsøg med udvidet brug af vedligeholdelseskontoen

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Forsøg med udvidet brug af vedligeholdelseskontoen udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

råderet og godtgørelse

råderet og godtgørelse 2012 råderet og godtgørelse Forbedringsarbejder Forandringsarbejder Indendørs og udendørs Installationsretten Godtgørelse Individuelle moderniseringer almen boligorganisation aarhus Indhold: Om råderet

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2605-6 - Sværdagergård Godkendt på afdelingsmødet den 18. marts 2003

Roskilde Nord Boligselskab 2605-6 - Sværdagergård Godkendt på afdelingsmødet den 18. marts 2003 udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen Råderetten - - og andre muligheder for forbedringer af boligen Indhold Om råderet... 2 Forbedringsarbejder... 2 Forandringsarbejder... 2 Arbejder inde i boligen... 2 Installationsretten... 2 Forandringsarbejder...

Læs mere

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter B-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Boligen er i boperioden vedligeholdt med maling,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger LBK nr. 961 af 11. august 2010, og bekendtgørelse

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

RÅDERETSREGLER. Afdeling 234 Skolegade, Kastaniealle. Inkl. information om installationsret/parabol

RÅDERETSREGLER. Afdeling 234 Skolegade, Kastaniealle. Inkl. information om installationsret/parabol RÅDERETSREGLER Inkl. information om installationsret/parabol Afdeling 234 Skolegade, Kastaniealle Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Individuel råderet... 3 Skillevægge... 4 Godtgørelse ved

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmøde den 14. september 2006.

Vedtaget på afdelingsmøde den 14. september 2006. Vedtaget på afdelingsmøde den 14. september 2006. Tiden er vokset fra det ensartede bomiljø. Mennesker ønsker at bo individuelt, også vi der bor alment. Råderetreglerne åbner mulighed for, at den enkelt

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A - 2% Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter A-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Mens du bor i din bolig, skal du sørge

Læs mere

Råderetsregler 2014. Afd. 28. Barsøvænget Løjt Kirkeby

Råderetsregler 2014. Afd. 28. Barsøvænget Løjt Kirkeby Råderetsregler 2014 Afd. 28 Barsøvænget Løjt Kirkeby Indledning Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR KILDEPARKEN 2 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Juni 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Lejerbo Brøndby. Råderet. gældende for: Afd. 90 Gildhøj Afd. 94 Dammene Afd. 157 Lunden

Lejerbo Brøndby. Råderet. gældende for: Afd. 90 Gildhøj Afd. 94 Dammene Afd. 157 Lunden Lejerbo Brøndby Råderet gældende for: Afd. 90 Gildhøj Afd. 94 Dammene Afd. 157 Lunden Gældende fra 1. juli 2006 Råderet Individuel råderet, kollektiv råderet og installationsret Individuel råderet Reglerne

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Lejet, men helt dit eget

Lejet, men helt dit eget Lejet, men helt dit eget Råderetten DOMEA HOVEDKONTOR Borgergade 6, 1300 København K Telefon: 76 64 64 64 Fax: 76 64 64 65 domea@domea.dk Åbningstider: Man-Ons 8.30-16 Tors 8.30-17 Fre 8.30-14.30 www.domea.dk

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING RÅDERETSKATALOG AFDELING 405 LANGBJERG PARK GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 5. SEPTEMBER 2011 GENERELT OM RÅDERET Det skal være attraktivt at bo i en almen bolig, og det

Læs mere

Afdeling 25 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig!

Afdeling 25 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig! Afdeling 25 RÅDERET Hvis du vil lave om i din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 3 Forbedringer og forandringer.... 3 Udenfor eller indenfor boligen....

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-beløb for afdeling 1-3074 Signalgården Din afdeling har valgt at vedligeholde Almen Bolig+ familieboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Råderet DIN BOLIG DIT VALG

Råderet DIN BOLIG DIT VALG Råderet DIN BOLIG DIT VALG Hvad er råderet? Råderet handler i bund og grund om, hvordan du som lejer kan ændre på din bolig, så den passer netop til dig og dine behov. At du som lejer har ret til at forbedre

Læs mere

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdelingerne: 04 + 06 Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

Generelt. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt

Generelt. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Afdelingerne: afd. 35 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Tønder Andelsboligforening

Tønder Andelsboligforening Tønder Andelsboligforening Råderetskatalog Afdeling 6 Hvad er råderet? Råderet er en ret for lejerne i alle almene boliger. Det gælder både for familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Råderetten

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B - med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B - med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement

Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling.

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 14 Grønnevej

Råderetskatalog. Afdeling 14 Grønnevej Råderetskatalog for Afdeling 14 Grønnevej Domea Hedensted Tørring Råderetskatalog Grønnevej, Tørring Side 2 af 11 INDHOLD 1. Lejet men helt dit eget... 3 2. Forbedringer... 5 3. Forandringer... 7 4. Økonomisk

Læs mere

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger Indhold Generelt om råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer i Baunevangens Ældreboliger... 3 Generelle betingelser... 4 Ansøgningsprocedure...

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Råderetskatalog Afdeling 28, Nørrebrogade Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Vedtaget den 30. januar 2006 Side 2 boligforeningen Østerbo Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hovedregler

Læs mere

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005 1. Generelt Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF 1. Regelsættet er udarbejdet med baggrund i Foreningens vedtægter og opfylder de krav

Læs mere

Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen 1 Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen 2 Boligdrømme 3 4 5 Råderet handler om: Større frihed Større fleksibilitet Flere individuelle hensyn Styrket engagement og bokvalitet Et kvalitetsmæssigt

Læs mere

Indholds. holdsfortegnelse: Indledning... Arbejder uden for boligen. Arbejder inden for boligen. side 3. side 4. - forbedringer...

Indholds. holdsfortegnelse: Indledning... Arbejder uden for boligen. Arbejder inden for boligen. side 3. side 4. - forbedringer... Indholds holdsfortegnelse: Indledning... side 3 Arbejder uden for boligen - forbedringer... side 4 - forandringer... side 5 Arbejder inden for boligen - forbedringer/forandringer... side 6 Side 2 Indledning

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

Brug af råderet i AlmenBolig+

Brug af råderet i AlmenBolig+ Brug af råderet i AlmenBolig+ 1. Dine muligheder 2. Forandringsarbejde 3. Forbedringsarbejde 4. Fremgangsmåde - hvordan kommer jeg i gang 5. Hvordan kommer jeg i gang med arbejder der kræver særlig tilladelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for alle afdelinger. Særlige bestemmelser gældende for Afd. 25, Klostervangen indsat Sidst revideret efter afdelingsmøde afholdt den 25. maj 2009. Administrativ ændring

Læs mere

Istandsættelse ved fraflytning

Istandsættelse ved fraflytning Istandsættelse ved fraflytning Indhold Istandsættelse ved fraflytning 3 Boligorganisationens vedligeholdelsesforpligtelse 4 En fraflytning i korte træk 5 Vedligeholdelses og istandsættelsesordninger 6

Læs mere

Humlebæk Boligselskab. Råderetskatalog Ravnsbjerg I. Administreret af

Humlebæk Boligselskab. Råderetskatalog Ravnsbjerg I. Administreret af Humlebæk Boligselskab Råderetskatalog Ravnsbjerg I Administreret af Indhold Råderetten Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen... 3 Hvidevarer er

Læs mere

Fjerritslev Boligforening

Fjerritslev Boligforening Vedligeholdelsesreglement for Fjerritslev Boligforening Model A - Normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

RÅDERETSREGLER. Afdeling 412 - Bekkasinvej. Inkl. information om installationsret/parabol

RÅDERETSREGLER. Afdeling 412 - Bekkasinvej. Inkl. information om installationsret/parabol RÅDERETSREGLER Inkl. information om installationsret/parabol Afdeling 412 - Bekkasinvej Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Individuel råderet... 3 Skillevægge... 4 Godtgørelse ved fraflytning...

Læs mere

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. Altandør samt fransk altandør Det er ikke tilladt at male, bore eller på anden måde beskadige altandørens aluminium Antenne, Parabol Placering kun efter afdelingens

Læs mere

Vedligeholdelsesbestemmelser samt bestemmelser for Råderet for Arbejdernes Andels- Boligforening Varde

Vedligeholdelsesbestemmelser samt bestemmelser for Råderet for Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Vedligeholdelsesbestemmelser samt bestemmelser for Råderet for Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Vedligeholdelse i bo perioden Beboerklagenævn Råderet og godtgørelse for individuelle

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i ' 82 til og med ' 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger Ind- og fraflytning bl danmarks almene boliger Forsidefoto: Laila på sin altan i Urbanplanen. Foto: Nils Juel Berg Indhold Om ind- og fraflytning 4 Indflytning 5 Boligorganisationens vedligeholdelsespligt

Læs mere

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet.

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. 1 Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. Det anbefales at De deltager i fraflytningssynet. I givet fald får De udleveret en kopi af synsrapporten. Ellers bliver denne tilsendt Dem senest

Læs mere

Råderetsregler 2006. Afd. 4. Mågen og Ternen

Råderetsregler 2006. Afd. 4. Mågen og Ternen Råderetsregler 2006 Afd. 4 Mågen og Ternen Arbejder inde i boligen Inde i boligen må du udføre enhver form for forbedringer og forandringer. Arbejderne skal være rimelige og hensigtsmæssige og de må ikke

Læs mere

RÅDERETSKATALOG Boligselskabet Trollebo afdeling 3401 Nøddehegnet

RÅDERETSKATALOG Boligselskabet Trollebo afdeling 3401 Nøddehegnet Afdelingsmødets beslutninger om forbedringer og forandringer skal fremgå af et råderetskatalog. Skal gives til alle nuværende og kommende lejere. Skal godkendes af ets bestyrelse. Dette katalog indeholde

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i ' 82 til og med ' 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BYENGEN- NORDENGEN

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BYENGEN- NORDENGEN VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BYENGEN- NORDENGEN Hørsholm Kokkedal Afd. 9 NUVÆRENDE VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FORSLAG TIL NYT VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT GENERELT REGLERNES IKRAFTTRÆDEN Med virkning fra

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for alle afdelinger. Særlige bestemmelser for afdeling 9, Viborggården indsat Sidst revideret efter afdelingsmødet afholdt den 24. april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indhold

Læs mere

1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsvinduer, termostatventiler

1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsvinduer, termostatventiler De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Positivlisten ser således ud: 1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering,

Læs mere

Afd. 01 15 - Fyrreparken. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 01 15 - Fyrreparken. Vedligeholdelsesreglement Afd. 01 15 - Fyrreparken Vedligeholdelsesreglement INDHOLDSFORTEGNELSE A. Generelt... 3 Reglernes ikrafttræden... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn... 3 B. Overtagelse af boligen ved indflytning...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for. Funktionærernes Boligselskab, Rødovre, Afd.Titusparken.

Vedligeholdelsesreglement for. Funktionærernes Boligselskab, Rødovre, Afd.Titusparken. Sep. 2003/2011/2013 Vedligeholdelsesreglement for Funktionærernes Boligselskab, Rødovre, Afd.Titusparken. Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes

Læs mere

Istandsættelse. ved fraflytning. Boligselskabernes Landsforening. 2. udgave. August 1998

Istandsættelse. ved fraflytning. Boligselskabernes Landsforening. 2. udgave. August 1998 Istandsættelse ved fraflytning Boligselskabernes Landsforening August 1998 2. udgave 2 Istandsættelse ved fraflytning I forbindelse med vedtagelsen af vedligeholdelses- og fraflytningsreglerne i 1986-87

Læs mere

Råderetskatalog Positivliste

Råderetskatalog Positivliste Råderetskatalog Positivliste Heimdalsparken Afdeling 24 (Godkendt på afdelingsmødet den 9. marts 2015) Kontakt altid inspektørkontoret og få vejledning og godkendelse før du går i gang med at ændre på

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Den legale råderet De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Positivlisten ser således ud: 1. Energibesparende foranstaltninger,

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Lejerforhold ved fraflytning

Lejerforhold ved fraflytning Lejerforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Lejerforhold ved fraflytning Istandsættelse...side 3 Flyttesyn og fraflytningsrapport...side 4 Ombygning eller ændringer...side 4 Det koster penge at flytte

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Råderetskatalog. samt fortegnelse over andre arbejder med/uden retableringspligt

Råderetskatalog. samt fortegnelse over andre arbejder med/uden retableringspligt skatalog samt fortegnelse over andre arbejder med/uden retableringspligt Boligselskabet Rosenvænget 08-52 - Haragergård Godkendt på beboermødet den 27.06.2013 Side 1 af 18 skatalog Regler og retningslinier

Læs mere

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Positivlisten ser således ud: 1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering,

Læs mere

VBA. Råderetskatalog. Gældende for Skovlund Boligselskab Afdeling 1 og 2. Godkendt på repræsentantskabsmødet, afholdt den 21. juni 2010.

VBA. Råderetskatalog. Gældende for Skovlund Boligselskab Afdeling 1 og 2. Godkendt på repræsentantskabsmødet, afholdt den 21. juni 2010. VBA Råderetskatalog Gældende for Skovlund Boligselskab Afdeling 1 og 2. Godkendt på repræsentantskabsmødet, afholdt den 21. juni 2010. Forord Sådan bruger du din råderet: Det være attraktivt at bo alment,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer Når du flytter Når du flytter Kære beboer Du har nu valgt at fraflytte din bolig i Baldersbo. I den forbindelse ønsker vi at sikre dig en så problemfri fraflytning som mulig. Når du læser denne brochure,

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Lovgivning i forbindelse med ændret råderetsreglement

Lovgivning i forbindelse med ændret råderetsreglement Lovgivning i forbindelse med ændret råderetsreglement Råderetten er reguleret i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m. v. kapitel 5 og driftsbekendtgørelsen kapitel 18. I forbindelse

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO FLYTTEPJECE APRIL 1997 SENEST REVIDERET I 2010 NÅR MAN FLYTTER Nu og da skifter vi alle bolig. Alt efter om man fraflytter en lejlighed eller man flytter ind i

Læs mere

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Positivlisten ser således ud: 1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering,

Læs mere

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning EJENDOMSPARTNER Lejeforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Istandsættelse... Side F lyttesyn og frafly tningsrapport... Side 4 3 D et koster penge at flytte... -også som lejer! U dgifterne i forbindelse

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere