E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE"

Transkript

1 Irlandsvej København S Tlf Fax SAG NR A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE København V. T I L S T A N D S V U R D E R I N G Bygningsrenovering Konstruktioner Installationer

2 Dybbølsgade 27/ Esbern Snares Gade 1-3, 1721 København V. Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål Overordnet konklusion Ejendomsoplysninger Rapportens opbygning og indhold Tilstandsvurdering Fundamenter og kældervægge Klimaskærm Øvrige primære bygningsdele Fællesarealer Byggeplads Øvrige vedligeholdelsesudgifter Teknisk rådgivning Oversigt over overslagspriser 20 2

3 1.0 Rapportens formål. Formålet med denne rapport er, at få udarbejdet et beslutningsgrundlag vedrørende de fremtidige istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejder på de bærende konstruktioner i ejendommen Dybbølsgade 27 og Esbern Snares Gade 1-3, som er beliggende på matr. nr. 1211, Udenbys Vester Kvarter, 1721 København V. Endvidere beskrives den aktuelle sætningsskade i kældergulvet og kældervæggen, og der gives et forslag til udbedring og økonomisk overslag på udbedringen. Rapporten indeholder udover en registrering af de enkelte bærende bygningsdele en optegnelse over forslag til arbejder på bygningsdelene, som bør udføres nu eller i fremtiden. Rapporten kan således danne grundlag for en egentlig prioritering af arbejderne, med henblik på at bringe ejendommen i god og sund stand. Den detaljerede prioritering af arbejderne bør ske i samarbejde mellem ejerforeningen E/F Dybbølsgade/Esbern Snares Gade 1-3 og ApS, og der bør udarbejdes en plan over aktiviteternes rækkefølge. I forbindelse med denne planlægning deltager vi gerne i et kommende bestyrelsesmøde eller andet møde, hvor vi kan være behjælpelige. Hvor der er foreslået udført arbejder, er der oplyst overslagspriser, der er beregnet på grundlag af erfaringer og prisoplysninger fra entreprenører. Der er ved registreringen ikke foretaget en specificeret registrering/optegning over eventuelle råd og/eller svampeangreb. Derimod er det visuelt vurderet, hvor der kan være eventuelle angreb/skader. I forbindelse med udarbejdelse af rapporten har følgende dokumenter været til stede: - BBR- ejermeddelelse, dateret Police for bygningsforsikring, dateret Diverse plantegninger af ejendommen 3

4 2.0 Overordnet konklusion. Ejendommen må generelt betegnes som værende i god stand, dog er der ikke løbende udført vedligeholdelse af alle bygningsdele, hvorfor bitrapperummene samt store dele af kælderetagen fremstår i mindre god stand. Desuden trænger facaderne flere steder til at blive istandsat. Der er i samtlige hovedtrapperum foretaget en løbende vedligeholdelse af gulve, vægge og trapper og de fremstår derfor i god stand. Den aktuelle skade i kældergulvet og kældervæggen er opstået i forbindelse med sætninger i jordbunden, men skaden vurderes ikke at være kritisk rent sikkerhedsmæssigt. Det anbefales dog, at der foretages udbedring af skaden snarest muligt. Med hensyn til gulve og vægge i badeværelser anbefales det løbende at efterses belægninger og fuger for begyndende revnedannelser, idet der ved besigtigelsen kunne konstateres mindre revner i gulve med risiko for opfugtning af etageadskillelse. 4

5 3.0 Ejendomsoplysninger. Opførelsestidspunkt I henhold til det udleverede materiale er ejendommen opført i Arealer Der er 5 etager til beboelse i alle 3 opgange (stueplan til 4. etage). Af det udleveret materiale fremgår, at ejendommens arealer fordeler sig som følgende: Samlet boligareal i bygningen m 2 I den udleveret BBR- ejermeddelelse er der ingen yderligere specifikation af arealernes fordeling. Ejendommen indeholder i alt 29 lejligheder, som alle har bad og køkken. Alle lejligheder er 2 eller 3-værelses lejligheder. Installationer Ejendommen opvarmes med fjernvarme som damp, og der findes installationer for gas samt varmt og koldt brugsvand. Vandforsyning er fra offentligt vandværk. Der findes faldstammer i køkken og baderum. Afledning af spildevand sker til offentligt spildevandsanlæg. Ejendommen har overvejende faste elinstallationer af ældre dato. Ikke faste installationer som stikkontakter m.m. er af nyere dato. Denne rapport indeholder ikke en vurdering af installationernes stand. Forsikringsforhold Ejendommen er forsikret gennem Codan Forsikring og har følgende dækning: - Bygningsbrand, eksl. restværdi, eksl. kortslutning *) - Anden bygningsbeskadigelse, inkl. restværdi *) - Svampeskade - Insektskade - Husejeransvarsdækning Forsikringen er en nyværdiforsikring. Ud over de ovenfor anførte dækninger er der foretaget udvidelser af policen for ejerlejlighedsforeninger. *) restværdi betyder, at man i tilfælde af eksempelvis brand, som efterlader f.eks. 1/3 af bygningen tilbage, ikke bygger op på resterne, men river bygningen helt ned og opbygger helt ny ejendom fra bunden. 5

6 4.0 Rapportens opbygning og indhold 4.1 Generelt I det efterfølgende gennemgås den overvejende del af ejendommens bærende bygningsdele med hensyn til: Konstruktion: I dette afsnit beskrives den pågældende bygningsdels opbygning, materialer m.v. Stand: I dette afsnit beskrives den pågældende bygningsdels vedligeholdelsesmæssige tilstand. For bedømmelse af bygningsdelens stand og vedligeholdelsesgrad anvendes nedenstående karakterskala: Karakterer 1, 2 og 3: Anvendes hvor konstruktionerne er i almindelig god stand, og der således ikke kræves egentlige vedligeholdelses- eller reparationsarbejder. Karakter 1 er den helt nye eller nyligt vedligeholdte bygningsdel, og karakter 3 er den vel vedligeholdte bygningsdel, der indenfor en kortere periode vil trænge til fornyet vedligehold. Karakterer 4, 5 og 6: Anvendes hvor mindre vedligeholdelsesarbejder eller istandsættelser er nødvendige for at hindre yderligere forfald, og for at sætte konstruktionerne i acceptabel stand. Karakter 4 er bygningsdelen, hvor grænsen for nødvendigt vedligeholdelse er overskredet, og karakter 6 er den bygningsdel, der er på vej mod egentligt forfald. Karakterer 7, 8 og 9: Anvendes hvor bygningsdelen er i en sådan forfatning, at store istandsættelsesarbejder eller egentlig udskiftning er nødvendig. Foranstaltninger: I dette afsnit beskrives hvilke foranstaltninger der foreslås udført på de enkelte bygningsdele. I visse tilfælde foreslås alternative foranstaltninger eller etablering af alternative konstruktioner. De foreslåede foranstaltninger prissættes overslagsmæssigt. Alle priser er beregnet som ultimo 1999 priser eksl. moms. 4.2 Forudsætninger for registreringen. Registreringen er foretaget fredag d. 26. november 1999 i en periode, hvor vejrliget har været meget ens i den foregående periode med skyer, men kun lidt regn. Der er ikke foretaget hultagning eller adskillelse i forbindelse med registreringen. Registreringen af ejendommens facader er foretaget fra gade og gård samt gennem vinduer på trappereposer. Tagflader inkl. skorstene, inddækninger, brandkamme m.v. er foretaget gennem tagvinduer. Registreringen af kælderydervægge m.v. er foretaget fra kælderen og fra gade og gård. Etageadskillelser og indvendige vægge er registreret fra kælder, lejligheder og loftsrum. 6

7 Der blev foretaget besigtigelse og fotografering i følgende lejligheder: Dybbølsgade 27, 3. tv. Esbern Snares Gade 1, 1. tv. Esbern Snares Gade 1, 3. th. (Tone Galsøe) (Signe Bonderup) (Grethe Ingvordsen) 7

8 5.0 Tilstandsvurdering 5.1 Fundamenter og kælder Fundamenter og kældervægge Konstruktion Fundamenterne er opført i murværk under kælderydervæggene. Undersiden af fundamenterne ligger ca. 2,20 m under terræn på bæredygtig jordbund. Funderingen er enten foretaget på murede banketter eller på grundsten. Kælderydervægge er opført i murværk (2 1 / 2 sten) og er opført uden hulrum eller anden form for isolering. Der er påført puds af én behandling på væggenes indvendige side, og det antages, at der ligeledes findes et pudslag på den udvendige side. Stand Eftersom der ikke ses egentlige sætningsrevner i det overliggende murværk og selve facaden antages det, at fundamenterne er i god stand. Det skal dog bemærkes, at der er revner i kælderydervæggenes murværk, som skyldes sætninger af ældre dato. Der forventes ikke at opstå yderligere sætninger i fundamenterne. Karakter 3 Der ses tydelige salpeterudtræk på visse områder af kælderydervæggene. Dette er et udtryk for, at der sker vandgennemsivning. Desuden ses stort set overalt store revner og/eller afskalninger af pudslaget på den indvendige side af kælderydervæggene. Specielt i kælderrummet op mod varmecentralen er der en stor vandgennemtrængning lokale steder i kælderydervæggene. Gennemtrængningen forventes at skyldes dels lodret opstigende fugt, dels vandret gennemstrømmende fugt. Det skal bemærkes, at de kraftige opfugtninger af murværket i kælderen ikke indebærer sikkerhedsmæssige eller sammenstyrtningsmæssige risici. Opfugtningen indebærer dog en stor risiko for svampeangreb, og den skaber et generelt dårligt klima i kælderen. Karakter 5-6 Foranstaltninger Det skønnes, at være nødvendigt at ofre et beløb på vedligeholdelse af ejendommens kælderydervægge, så kælderen kan bringes i en æstetisk og komfortmæssig bedre stand. Dette vil på længere sigt gøre kælderen mere anvendelig og sikre den mod yderligere forfald. Udbedring af kælderydervæggene kan udvendig foretages ved opgravning omkring kælderydervægge, afrensning af vægge, fugereparationer, påføring af membran samt sluttelig retablering af den opgravede jord. Det anbefales endvidere, at der foretages en kontrol af dræningen langs fundamenterne. Hvis der ikke allerede ligger omfangsdræn omkring bygningen, anbefales det at udlægge dette i forbindelse med den udvendige behandling af kælderydervæggene. Der skal søges om kommunal tilladelse til dræning af ejendommen. Indvendigt afhugges puds, fuger udkradses, saltspærre påføres, nitratspærre påføres, udfugning af udkradset murværk, udkastning af murværk, pudsning af murværk samt eventuel overfladebehandling som maling. Alle ovennævnte arbejder, inkl. dræning, forventes at beløbe sig til ca. kr eksl. moms. Arbejderne udføres på både gade- og gårdside. 8

9 5.1.2 Kældergulve Konstruktion Kældergulvene består af et betonlag, der er udstøbt på råjorden. Betongulvet ligger ca. 1,6 m under terræn. Der er således ikke isolering under kældergulvet. Overfladen på kældergulvene er dels glittede dels afkostede. Stand Generelt fremstår kældergulvene hele og pæne med kun få revner og der kunne ikke konstateres fugtgennemtrængning på oversiden af gulvene. Gulvene har en del ubetydelige lunker og toppe. Karakter 3-4 Den aktuelle skade i rummet op mod varmecentralen viser sig som en meget kraftig sætning af både kældergulvet og muret væg mod varmecentralen. Ifølge foreningen er skaden sket i forbindelse med renoveringen af varmecentralen, da nye fjernvarmerør blev etableret og gamle eksisterende rør er blevet fjernet. Der er tale om en sætningsskade på ca. 20 cm med fald fra kælderydervægge og indvendige vægge mod midten af gulvet. Ud over det stærke fald består skaden af store revner i gulvet og mindre afskalninger. Karakter 8 Foranstaltninger Det vil være formålsløst at reparere kældergulvet, idet et større udbedringsarbejde vil være påkrævet. Der foreslås følgende udbedring af den aktuelle skade som strækker sig over ca. 25 m 2 : - Kældergulvet ophugges - Råjorden afgraves - Kapilarbrydende lag udlægges i en tykkelse på ca. 200 mm - Trykfast isolering udlægges - Der foretages en udbedring af afløb fra eksisterende gulvafløb - Udstøbning af nyt betondæk med svindarmering - Overfladebehandling som glittet betonoverflade uden yderligere gulvbelægning Dette arbejde forventes, at beløbe sig til ca. kr eksl. moms Indvendige kældervægge Konstruktion Indvendige kældervægge er murede vægge påført pudslag på begge sider. Stand Generelt er de murede indvendige kældervægge i mindre god stand, idet der på enkelte af væggene ses revner og/eller afskalninger af pudslaget. Der ses kun få steder egentlige fugtskader, primært på de vægge som afgrænser hovedtrapperne og bitrapperne i kælderplan. Flere af revnerne vurderes at være sætningsrevner af ældre dato. 9

10 Karakter 5 Den aktuelle skade i kælderrum ved varmecentral er opstået samtidigt med sætningen af kældergulvet i samme rum. Der er tydelige sætningsrevner som forløber vandret på langs af væggen. Revnerne har ligeledes forårsaget afskalninger af pudslaget på begge sider af væggen. Der vurderes ikke at være risiko for yderligere sætningsrevner ej heller sikkerhedsmæssige risici. Karakter 7 Foranstaltninger Der bør foretages istandsættelse af de alvorligste revner og afskalninger inden kældervæggene forfalder yderligere. Istandsættelsen bør bestå af nedbankning af løstsiddende puds og retablering af ny puds. De kældervægge som afgrænser hoved- og bitrapper bør desuden påføres en horisontal og vertikal fugtspærring. Istandsættelse af indvendige kældervægge vil beløbe sig til ca. kr eksl. moms. Fugtisolering og reparation af kældervægge som afgrænser trapperum forventes at beløbe sig til ca. kr eksl. moms. Den aktuelle sætningsskade i væggen mod varmecentralen bør udbedres på følgende måde: - Opsætning af midlertidigt afstivende system - Fjernelse af muret væg i hele kælderetagens højde - Opmuring af ny væg - Væggen pudses på begge sider Dette arbejde forventes at beløbe sig til ca. kr eksl. moms. 10

11 5.2 Klimaskærm Tag Konstruktion Taget er et såkaldt Københavnertag bestående af skrå tagflader ved facaderne og en næsten vandret tagflade over midten af ejendommen. Tagdækningen på de skrå tagflader er af skifer og på den næsten vandrette tagflade er der udlagt tagpap på underlag af brædder. Spærene består af tømmer 125 x 125 mm, hvorpå der er monteret taglægter i dimensionen 38 x 56 mm. Tagfladerne er gennembrudt af skorstene, faldstammeudluftninger, udluftninger fra køkkener og badeværelser. Skorsten er muret, faldstammeudluftninger er udført som blykraver og øvrige udluftninger er udført i zink. Tagvinduer er dels af plast dels af støbejern. Brandkamme er murede vægge afsluttet med afdækningssten. Afdækningssten på brandkamme er af tegl lagt i mørtel. Tagrender og nedløbsrør er udført af plast, og de er monteret i rendejern og hængselstifter. Stand Tagdækningen på både den skrå og næsten vandrette del af taget ser ud til at være i udmærket stand. Der ses ikke umiddelbart løstsiddende skifre eller utæt tagpap. Der kunne ikke konstateres utætheder i tagdækningen. Karakter 2-3 Spærene og taglægter synes generelt at være i god stand. Karakter 2 Skorsten over tag synes at være i god stand. Karakter 2 Faldstammeudluftninger og øvrige udluftninger er i god stand. Karakter 2 Tagvinduer er alle i god stand og kan lukke tæt omkring karmene. Der kunne ikke konstateres utætheder omkring tagvinduerne. Det må dog forventes, at støbejernsvinduerne med tiden vil blive utætte. Karakter 3 Brandkamme synes alle at være i god stand. Karakter 2 11

12 Afdækningssten er alle i god stand. Karakter 2 Tagrender og tagnedløb er alle steder i god stand, og der ses ingen tydelige fugtige områder på facaderne, som følge af utætte eller bladfyldte tagrender. Dog er rendejern og hængelsstifter en smule overfladerustne. Karakter 2 Foranstaltninger Taget, inkl. tagrender, tagnedløb, tagvinduer, udluftninger m.m. er af nyere dato, og er som følge heraf i rimelig god stand. Der afsættes derfor intet beløb af til istandsættelse af taget. Omvendt anbefales det, at de i budgettet afsatte penge til vedligeholdelse af ejendommen delvist bruges til løbende vedligeholdelse af samtlige dele af taget. Dette forventes først at blive aktuelt om ca. 2-5 år Facader Konstruktion Gadefacade: Gadefacaden er delt op i under- og overfacade. Underfacaden strækker sig til etageadskillelsen mellem stueetage og 1. sal på både Esbern Snares Gade og Dybbølsgade. Underfacaden består af murede facader med refendfuger, hvor ca. hver 6. skifte er tilbagetrukket i forhold til facadens plan. Facaderne er pudset med ca mm puds. Pudslaget er malerbehandlet i rød farve. Der er opmuret gesims over stueplan. Overfacaden på øvrige etager er udført i blank mur af røde sten med fyldte fuger. Over 1.- og 3. etage findes der gesimser, som er overfladebehandlet med puds i grå farve. Ejendommen har desuden muret hovedgesims. På hjørnet af Esbern Snares Gade og Dybbølsgade er der udført spring i facaden og denne del af facaden fremstår derfor som en karnap. Der er murede stik over vinduer ved 2. og 3. sal. Øvrige vinduer har overliggere af stål. Samtlige sålbænke er udført i skifer, dog eksl. ved gesimsbånd. På samtlige etager er der udført pudsede lyse bånd. På overfacaden er der monteret udsmykningsornamenter som bukket og svejst fladstål. 12

13 Gårdfacaden: Konstruktion Gårdfacaden er delt op i under- og overfacade. Underfacaden strækker sig til etageadskillelse mellem stueetage og 1. sal på både Esbern Snares Gade og Dybbølsgade. Underfacaden er muret med overfladebehandling i puds og blå maling. Der er opmuret hovedgesims og gesims over stueplan. Overfacaden på øvrige etager er udført i blank mur af gule sten med fyldte fuger. Der er murede stik over samtlige vinduer. Sålbænke er udført i skifer. Stand Gadefacaden: Underfacaden på gadesiden er i god stand og der ses hverken større afskalninger eller revner i puds- og malerbehandlingen. Karakter 3 Gesimser er i god stand, men der ses enkelte revner i overfladen. Karakter 3 4 Overfacaden på gadesiden er i mindre god stand, idet der flere steder ses forvitrede eller udvaskede fuger. Der er ingen tegn på væsentlige revner eller afskalninger af stenene. Murværket er meget mørkt og trænger generelt til at blive renset. Karakter 5 Der er kun få sålbænke med revner eller afskalninger. De øvrige er i god stand. Karakter 3 De pudsede lyse bånd trænger, som den øvrige facade, til at blive afrenset. Karakter 4 Udsmykningsornamenter er i god stand. Karakter 3 Gårdfacade: Gårdsidens underfacade er i mindre god stand, og der ses tydelige afskalninger og revner i malerbehandlingen. Nogle af afskalningerne skyldes saltpeterudtræk. Afskalningerne kan endvidere skyldes, at der er påført en maling, som ikke er beregnet til udvendig brug 13

14 og/eller at underlaget for malingen ikke har haft den rette beskaffenhed ved påføringen af malingen. Karakter 6 Gesimser er i god stand, dog med ubetydelige revner. Karakter 3 4 Gårdsidens overfacade er i mindre god stand, idet der generelt trænges til fugereparationer og afrensning af murværket. Karakter 5 Sålbænke er i generelt samme varierende stand som på gadesiden, hvor enkelte af sålbænkene har revner og/eller afskalninger. Karakter 3 Foranstaltninger Der bør på længere sigt foretages en totalgennemgang af facaderne med fokus på de få revner i tegl, revner og afskalninger i underfacade, porøse/manglende fuger og defekte sålbænke. Dette arbejde bør foretages inden for de næste 2 år, således at utilsigtet vandnedsivning/gennemtrængning i murværket kan undgås. Arbejdet bør bestå i afrensning af underfacade på gårdside, reparation af revner og afskalninger samt overfladebehandling som malerbehandling. Endvidere bør defekte sålbænke udskiftes og tegl og fuger efterses og udbedres, hvor det måtte være tiltrængt. Samme arbejder bør gennemføres på gadesiden. Der anbefales ligeledes en afrensning af det blanke murværk på både gade- og gårdside. Afrensning, reparation og malerbehandling af underfacade på gårdside vil beløbe sig til ca. kr eksl. moms, eksl. stillads. Udskiftning af defekte sålbænke på både gade- og gårdside vil beløbe sig til ca. kr eksl. moms, eksl. stillads ved udskiftning af ca. 20 stk. skifersålbænke. En totalafrensning af det blanke murværk på både gade- og gårdsiden vil beløbe sig til ca. kr eksl. moms, eksl. stillads. Gennemgang af fugerne i det blanke murværk på både gade- og gårdside og udskiftning af eventuelle tegl med gennemgående revner vil beløbe sig til ca. kr eksl. moms, eksl. stillads. 14

15 5.3 Øvrige primære bygningsdele Indvendige vægge Konstruktion De indvendige vægge i lejlighederne er opbygget som enten koksvægge med pudslag på begge sider, eller som dobbelte bræddeskillevægge, ligeledes med pudslag på begge sider. Bærende hovedskillerum er pudsede murede vægge. Stand De indvendige vægge må betegnes som værende i god stand, eftersom der ikke ses alvorlige revnedannelser eller lignende i vægge eller stukke. Karakter 3 De aktuelle skader i de indvendige vægge blev gennemgået med foreningen. Disse befinder sig primært i de murede vægge ved bitrapperne og skyldes følgende årsager: - I de dele af væggene på bitrapperne, hvor der tidligere har været døre, er murværket ikke opmuret i forbandt med det eksisterende murværk. Ved en sådan opmuring vil revner altid opstå og vil ved pudsreparation altid komme igen. - Ved opsætning af køkkenelementer er der opstået en revne i bagvedliggende væg på badeværelse. Denne skade kan udbedres og vil ikke komme igen. - Øvrige revner ses primært i bitrapperummene og skyldes dels ældre sætningsrevner, dels temperaturbevægelser. Foranstaltninger Generelle revnedannelser i bitrapperummene er behandlet under afsnittet Bitrapper. De øvrige revnedannelser som skyldes, at der ikke er opmuret i forbandt kan enten fjernes ved opsætning af fleksibel og elastisk beklædning eller ved at fjerne murværket og opmure nyt murværk i forbandt. Det anbefales, at der opsættes fleksibel beklædning som eventuel elastikmåtte ved samtlige tilmuringer og derefter maler beklædningen Dette arbejde forventes at beløbe sig til ca. kr eksl. moms. Der forventes ikke at skulle ofres yderlige beløb til udbedring af de indvendige vægge Etageadskillelser Konstruktion Etageadskillelserne består af bærende træetagebjælker, hvorpå der er monteret gulvbrædder på oversiden og spredt forskalling og puds på undersiden. I midten af konstruktionen er der et indskudslag af brædder og ler. Badeværelsesgulvene er opbygget på udstøbte betondæk, hvorpå afretningslag er udlagt og belagt med 15

16 enten klinker, terrazzo eller vinyl. Stand Etageadskillelserne synes at være i god stand, dog er der mindre bevægelser i dem, når man går rundt på gulvene. Karakter 3 I de besigtigede lejligheder blev badeværelsernes gulve og vægge nøje gennemgået. Der kunne flere steder konstateres mindre områder med skimmelsvamp primært ved gulv ved rørgennemføringer. Endvidere kunne der i både gulvene belagt med klinker, terrazzo og vinyl konstateres mindre utætheder som enten nu eller i fremtiden kan forårsage vandskader i underliggende konstruktioner med risiko for råd- og svampedannelse. Karakter 5 Foranstaltninger Det forventes ikke, at der skal ofres væsentlige beløb i forbindelse med etageadskillelserne udenfor badeværelserne. Eventuelle knirkende gulve kan afhjælpes ved at skrue eller sømme gulvbrædderne fast, og der afsættes ikke beløb til dette arbejde i budgettet. De enkelte ejere/lejere må forestå en egentlig vedligeholdelse af gulvene i form af nedslibning af gulvbrædder og efterfølgende oliebehandling eller lakering. Med hensyn til badeværelsesgulvene anbefales det, at foreningen anmoder de enkelte beboere om, at udbedre de utætheder som kunne konstateres i de besigtigede lejligheder. Det anbefales løbende, at eftergå badeværelsesgulvenes belægninger for revner eller svigt i gulvlimens klæbeevne til underlaget, samt at revner og/eller afskalninger i klinker eller terrazzo hurtigst muligt bliver udbedret. Vinyl er generelt en dårligere belægningsløsning end gulvklinker, idet vinyl ikke har samme levetid og bestandighed over for vand som klinker har. Vinylen bliver hård efter nogle års brug, og der opstår risiko for, at svejsningerne bliver trukket i stykker af fugt- og temperaturbevægelser i underlaget. Hvis det på et senere tidspunkt viser sig, at være nødvendigt at ophugge badeværelsesgulve for at retablere nye vil dette beløbe sig til ca. kr eksl. moms pr. stk. 16

17 5.4 Fællesarealer Hovedtrapper Konstruktion Hovedtrapperne er placeret i trapperum med murede vægge. Samtlige vægge er pudsede og malede. Trapperne er udført af træ med vanger, trin og stødtrin af træ. Endvidere er håndlister og balustre af træ. Indgangsreposerne er udført som terrazzogulve udlagt på betondæk, der bæres af stålprofiler. Trinfladerne og reposerne er beklædt med linoleum. På undersiden af trappeløb og reposer er der etableret spredt forskalling og pudslag. Stand Trapperumsvæggene er i generelt god stand. Der ses ingen væsentlige afskalninger og revner i væggene. Dog skal det bemærkes, at vægge og lofter i trapperummene på øverste etage er i mindre god stand, idet der er revnedannelser og mindre afskalninger. Karakter 3-4 Vanger, trin og stødtrin er i udmærket funktionel stand, og en istandsættelse af træværket på nuværende tidspunkt er ikke nødvendigt. Karakter 2-3 Håndlister og balustre er i god funktionel stand og fremstår med pæne overfladebehandlinger. Karakter 2 Indgangsreposerne fremstår i udmærket stand, men det skal bemærkes, at der er mindre revnedannelser i terrazzoens overflader. Disse opstår hovedsageligt fordi de bærende stålprofiler under indgangsreposen begynder at ruste, hvorved de udvider sig. Skaden har endnu ikke udviklet sig til afskalninger af terrazzooverfladen. Karakter 6 Trinflader og reposer er i god stand. Karakter 2-3 Underside af trappeløb og reposer fremstår i god stand uden revner og afskalninger. Karakter

18 Foranstaltninger På nuværende tidspunkt vurderes det ikke at være nødvendigt, at afsætte beløb til istandsættelse af hovedtrapperummene. Det må forventes, at det inden for de næste 5 år vil være formålstjenstligt, at udskifte indgangsreposerne i alle tre opgange. Dette arbejde vil omfatte ophugning af eksisterende terrazzo og beton og efterfølgende udstøbning af ny beton og belægning. Dette arbejde i alle tre opgange vil beløbe sig til ca. kr eksl. moms Bitrapper Konstruktion For hver opgang findes der en bitrappe, som er omgivet af murede bærende vægge, som er pudsede og malerbehandlede. Bitrapperne står som selvstændige trapperum, hvor vægge er murede i forbandt med ejendommens facade. Trappetrin, stødtrin, vanger, håndlister og balustre er af træ. Underside af trappeløb er pudset på spredt forskalling. Stand Vægge og loft i trapperummene er generelt i mindre god stand, og der ses flere steder mindre revnedannelser og afskalninger af pudslag og maling. Karakter 6 Trappetrin, stødtrin, håndlister og balustre er meget nedslidt i overfladen, men er fuldt funktionel. Karakter 5 Underside trappeløb og reposer er i mindre god stand. Karakter 5 Foranstaltninger Der bør foretages en generel udbedring af skader i alle bitrapperummene. Der bør foretages en reparation af pudslag på vægge, loft og underside af trappeløb. Herefter bør vægge, loft og underside af trappeløb malerbehandles. Ligeledes bør alt træværk nedslibes og malerbehandles. Da trin på nuværende tidspunkt er lakerede, anbefales trin lakeret på ny. Dette arbejde forventes at beløbe sig til ca. kr eksl. moms pr. trapperum. 18

19 5.5 Byggeplads Til facadereparationerne opstilles stillads. I forbindelse med samtlige arbejder, etableres mandskabsskure med toilet- og badefaciliteter. Dette arbejde forventes af beløbe sig til ca. 15 % af håndværkeromkostningerne. 5.6 Øvrige vedligeholdelsesudgifter Udover de i denne rapport foreslåede større arbejder bør der afsættes beløb til løbende vedligeholdelse af ejendommen. Det årlige vedligeholdelsesbeløb bør ligge på ca. kr. på kr Teknisk rådgivning I forbindelse med visse af de foreslåede arbejder må det anbefales, at der medvirker en rådgivende ingeniør, således at de optimale løsninger vælges. Teknisk rådgivning vil typisk omfatte detaljeret fastlæggelse af arbejdernes omfang, opstilling af budget, udformning af udbudsmateriale inkl. tegningsmateriale, afholdelse af licitation, kontrahering med den billigste entreprenør, fagtilsyn med arbejdernes udførelse, byggeledelse, afholdelse af byggemøder, afholdelse af afleveringsforretning, udformning af byggeregnskab m.v. 19

20 6.0 Oversigt over overslagspriser Nedenfor er der opstillet en samlet oversigt over de foreslåede arbejder. Arbejderne er ikke prioriteret, men alene opstillet i rækkefølge efter bygningsdelsnumre. Priserne indeholder ikke moms, rådighedsbeløb til uforudseelige udgifter samt beløb til teknisk rådgivning. Position Arbejde Budgetpris Fugtisolering af kælderydervægge samt fugereparationer, retablering af puds og evt. dræning ca. kr Udbedring af sætningsskade i kældergulv ca. kr Udbedring af indvendige kældervægge ca. kr Fugtisolering og reparation af vægge omkring trapperum ca. kr Udbedring af sætningsskadet muret væg ca. kr Afrensning, reparation og malerbehandling af underfacade ca. kr Udskiftning af defekte sålbænke ca. kr Totalafrensning af blankt murværk på gade-og gårdside ca. kr Fugereparationer på gade- og gårdside ca. kr Udbedring af skader på indvendige vægge ca. kr Ophugning og retablering af badeværelsesdæk, pr. stk. ca. kr Ophugning og retablering af indgangsreposer, 3 stk. ca. kr Istandsættelse af bitrapperum, pr. stk. ca. kr Opsætning/nedtagning og leje af stillads ca. kr

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden EF MARSTALSGADE 28-32 Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden Dette informationsmateriale fremsendes til alle ejere i EF Marstalsgade 28-32 til almen orientering omkring det eventuelt

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING Side 1 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING MARTS 2003 Side 2 Indholdsfortegnelse. 1.0 Rapportens formål... Side 3 2.0 Gennemgangsmetode... Side 4 3.0 Tilstandsvurdering... Side

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT

AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål.... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen.... 3 3.0 Overordnet konklusion.... 5 4.0 Ejendomsoplysninger....

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 SAG NR. 04.2339.40 JUNI 2010 OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0 - OVERORDNET

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI Kim Olsson A/S Rådgivende Ingeniører FRI EF Højagerbo Fotodokumentation til tilstandsrapport Sag nr. 16.022 9. marts 2016 Sag: Tilstandsrapport Side 2 af 25 Billede 1. Fuger i murværk ses i stort omfang

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C 16. april 2012 Udført af: Stine Gjesten og Anders Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail

Læs mere

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 Vedligeholdelsesplan A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 1. Ejendommen: Beliggende Matrikelnummer Bygget Ejer Bebygget areal Etageareal XXX gade København. XX. 1894. A/B XX. 203 m². 1000 m² fordelt på 5 etager.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Jagtvej 177 2100 København Ø Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN 17. maj 2010 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 BvB's byggetekniske

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Page 1 of 2. Revneregistrering Cityringen Side 1 af 198

Page 1 of 2. Revneregistrering Cityringen Side 1 af 198 Page 1 of 2 Cityringen Side 1 af 198 Matr. nr.: Adresse: Opført: 11le, Frederiksberg Aksel Møllers Have 6-18 Opført 1944 år: Denne rapport omhandler: - Udvendig revneregistrering - Indvendig revneregistrering

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK 5. SEMESTER PRO DK Førregistrering Ejendommene J.M. MØRKS GADE 9 og 11 samt CHRISTIANS GADE 20, 8000 AARHUS C er opført i 1921 som en samlet bebyggelse. Registreringen omfatter kun J.M. MØRKS GADE 9. Tag,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum UDKAST E/F VIRUMBO II Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum Maj 2011 Indhold 1.0. NOTATETS FORMÅL 3 2.0. KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0. KONKLUSION 3 4.0. TILSTANDSVURDERING 4 4.1 Generelt....

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: 08.2810.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: Pos. Bygningsdel Tekst Udskiftning af tagflader, herunder

Læs mere

Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises.

Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises. Skønsmandens erklæring Bygning A: Oversigt over klagepunkter 1. Skader i sokkel. 2. Skader i udvendige trapper. 3. Gulv i vaskerum. 4. Fugt i viktualiekælder. 5. Skader i facader. 6. Skader i døre. 7.

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 712. Købmagergade 50. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 712. Købmagergade 50. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 712 Købmagergade 50 Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Trinitatis Annekset, Købmagergade

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Besigtigelsesdato: 16.05.2013 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse.

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. E/F SANDALSPARKEN Sag nr. 10.141A September 2010 PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. Udført for: E/F Sandalsparken 3660 Stenløse. Eibye Rådgivning

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 705. Fiolstr.10,St.K.18. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 705. Fiolstr.10,St.K.18. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 705 Fiolstr.10,St.K.18 Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: FIOLSTRÆDE 10 Dato: 01.02.2013

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER AB RINGERTOFTEN SAG NR. 02.1943.40 MAJ 2010 VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER AB RINGERTOFTEN Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL. 2 2.0

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 783,3. Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 50, 51) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 783,3. Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 50, 51) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 783,3 Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 50, 51) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rolighedsvej

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 785. Område 5, Djursland / Eldrupgaard. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 785. Område 5, Djursland / Eldrupgaard. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 785 Område 5, Djursland / Eldrupgaard Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Eldrupgård Dato:

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE- konsulent Jacob Bulls Alle 120, 2860 Søborg 01-12- 2014 H- 14-02517- 0329 159-62988 Morten Aagesen Som sælger

Læs mere

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT Til Anders Christian Pinholt Kancir Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Dokumenttype Tilstandsrapport Dato December

Læs mere

Page 1 of 2. Revneregistrering Cityringen Side 1 af 142

Page 1 of 2. Revneregistrering Cityringen Side 1 af 142 Page 1 of 2 Cityringen Side 1 af 142 Matr. nr.: Adresse: Opført: 11lc, Frederiksberg Aksel Møllers Have 2-4/Godthåbsvej 35-41 Opført 1943 år: Denne rapport omhandler: - Udvendig revneregistrering - Indvendig

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr

SKØNSERKLÆRING. J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 10064 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Vandret revne i sokkel mod sydvest 2. Fugtig kældervæg ved hjørne vendende mod sydvest. Fugtig kældervæg i gildestue. 3. Fugtskade

Læs mere