ravnø data Side 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2002-2007 ravnø data Side 2"

Transkript

1

2 ravnø data Side 2

3 ! "! #$%&! " #' $ "" () " #!* " "+,-! ". /$0 0 " 1!0 &-!0 " 2/$$ 3/--,- + 3'",-4" &!" " ('! "" 5!'! "" 6!$$"" ",-$!$$"" 0 7 " &" 4!- "+ " 7!-!"+ 1!"+ ",-4!" /)" 5 $-!-8!" " &" 9!",-!!" + " +" 6!$$" +"" 1!" +" &" +" #$"0 +"+.$!$$"0 +" 9 " + &" +" " + /! + &! +" -! + 1 " + 1" ravnø data Side 3

4 ++ ++" "! ++ &! ++ */ +++ */! " &!+! 6$ 7 '!4:;! $/! *-!.! <$ #! (4! Når du læser i brugervejledningen har typografierne forskellig betydning: <Delete> Dagsplan Aftaler Tekst i Courier New omgivet af to spidse parenteser < > henviser til en knap på tastaturet. Tekst i kursiv omgivet af anførselstegn henviser til det aktive vindue. Almindelig tekst omgivet af anførselstegn henviser til et faneblad eller et felt i det aktive vindue ravnø data Side 4

5 "! Når RD RideCenter startes op, ser du programmets hovedbillede. Herfra har du adgang til de enkelte områder: Medlemskartotek Hestekartotek Planlægningsværktøjet - Holdplan Kalender- og advissystem Driftsregnskabet Katalog / Prisliste Stald Kreditorkartotek For at vælge den ønskede funktion, skal du blot klikke på den tilhørende knap. Hvis RD RideCenter anvendes til at administrere flere afdelinger, skiftes der også mellem afdelingerne her. Knappen afslutter RD RideCenter. Denne brugervejledning forklarer trin for trin opsætning og drift af RD RideCenter. Følger du anvisningerne vil du kunne få et velfungerende og udbytterigt system til din rådighed. Vejledningen er delt i tre hovedområder: Opsætning Klargøring Drift Valg af en række indstillinger, oprettelse af indhold i listbokse osv., regnskab og kontoplan. Oprettelse af grunddata medlemmer, regnskab, heste, priskatalog. Planlægning af hold, tilmelding af medlemmer til disse Oprettelse af betalingsaftaler Vedligehold og uddata. Vejledningen omtaler ikke backup rigtige mænd tager ikke back-up, de græder en gang imellem. (Backup af systemet foretages ved at kopiere filen RideCenterData.mdb. Den findes ved standard-installationen i mappen c:\programmer\ravnø data\rd ridecenter\) ravnø data Side 5

6 #$%&! Inden RD RideCenter tages i anvendelse, er der nogle opsætninger og indstillinger, der skal udføres. Dette afsnit gennemgår alle opsætninger og indstillinger. Klubbens egne grunddata skal ligeledes lægges ind i databasen. " #' $ Klik på i startbilledet. Vinduet System åbnes nu. Der er en række faneblade, som hver især beskrives efterfølgende. "" () Fanebladet Licens indeholder licensoplysninger samt evt øvrige fakta omkring klubben. Dette vil normalt være udfyldt ved levering af systemet. Mange af disse kommer med på de forskellige udskrifter, systemet tilbyder, så udfyld manglende oplysninger. Her vælger du også et logo, hvis det skal med på udskrifter. Programmet kan kun anvendes fuldt ud med en gyldig licenskode. Endelig viser siden oplysninger om program- og databaseversioner ravnø data Side 6

7 " #!* Fodertyper Boxe Her indtastes de fodertyper, der anvendes. Når du senere skal arbejde med foderplaner, vælger du fodertyperne fra tabellen. Kiloprisen anvendes til automatisk beregning af foderomkostningerne for den enkelte hest. Her angives hvilke typer af bokse der rådes over. Disse anvendes i staldmodulet. Halmforbrug og pris anvendes til automatisk beregning af opstaldningsomkostningerne for den enkelte hest. Redigering af tabellerne er såre simpel: Tilføj Skriv teksten i rækken med * til venstre for. Ændre Slet den ønskede tekst og skriv den nye Slet Klik på knappen til venstre for feltet tryk på <Delete>-tasten og svar ja til at slette. " På denne fane er der en række indstillinger: Hvor langt frem i tiden skal kalenderen være opdateret? Hvor langt tilbage i tiden skal kalenderen gemme oplysninger. Lukkede medlemsaftaler kan ligeledes slettes efter en vis tid. Flueben i gør, at systemet sletter oplysninger og lukkede aftaler automatisk efter det angivne antal dage. Flueben her åbner et felt på medlemmer, hvor de sidste fire cifre i CPR-nummer kan registreres. På denne side kan du også vælge hvilken af de to størrelser medlemskort, du ønsker at anvende. Den lille størrelse passer til Kold-laminering den store er kreditkortstørrelse. "+,-! Systemet gør brug af en række opslagstabeller. Oplysningerne anvendes i opslagslister listboxe rundt omkring i systemet. Under fanebladet Tabeller findes 5 opslagstabeller: Holdtyper Ridebaner Kommuner HesteKategorier Hestetyper En holdbetegnelse, der anvendes i planlægningsmodulet De baner, klubben råder over Medlemmernes hjemkommuner Kategorierne for de heste, klubben råder over Hvordan anser du hestene for være. Redigering af tabellerne: Tilføj Skriv teksten i rækken med * til venstre for. Ændre Slet den ønskede tekst og skriv den nye Slet Klik på knappen til venstre for feltet tryk på <Delete>-tasten ravnø data Side 7

8 og svar ja til at slette. Tabellerne Foderplan og Aldersgrupper fungerer på samme måde. ". /$ Postnummertabellen indeholder alle danske postnumre og skal normalt ikke redigeres. Når du opkræver via PBS og skal opkræve en kommune for betalingen, skal det ske lidt specielt, da kommuner kun accepterer elektronisk opkrævning via et såkaldt EAN-nummer. Dette nummer oplyses af kommunen. Der skal oprettes et postnummer Faktureringsadressen skal i første adresselinie indeholde EAN-nummeret og postnummeret skal være Fanen Regnskaber viser de regnskaber, der er oprettet, hvilket der er det aktive samt funktioner, der kan udføres i relation til regnskaberne. Det er også her, du opretter nye regnskaber: Klik på. I vinduet angiver du et navn og en periode for regnskabet. for at oprette regn- Klik på skabet. Bemærk, at kontoplaner kan kopieres fra tidligere regnskaber. Første gang skal du dog oprette kontoplanen fra bunden " 1! RD RideCenter håndterer flere regnskaber i samme periode gennem afdelinger. Hvis du fx ønsker at arbejde med både rideklubbens og støtteforeningens regnskaber, skal de oprettes som afdelinger. Hver afdeling har sine egne regnskaber, prisliste og aftaler. Alle afdelinger har adgang til medlemskartoteket, hestekartoteket og øvrige moduler. Klik på systemet. for at oprette en afdeling. Afdelinger kan kun nedlægges, hvis der ikke er regnskabsdata i &-! Vælg regnskabet i listen over regnskaber og klik på. Vinduet Kontoplan åbnes ravnø data Side 8

9 " 2/$$ Såvel Grupper som Samlekonti og almindelige konti kan nummereres. Nummeret kan være en lettelse ved kontoopslag i posteringer og angiver sorteringsrækkefølge ved udskrifter. Nummereringen er fri og styrer ikke strukturen i kontoplanen. 3/-- Du anvender Grupper og samlekonti til at strukturere kontoplanen. På status- og driftsudskrifter dannes automatisk sumlinier på begge niveauer Klik på for at redigere grupperne. I vinduet Gruppe- & Samlekonti kan du tilføje eller slette konti. Grupper er øverste niveau en Samlekonto skal høre til en Gruppe,- Opret konto med klik på Markér kontoen og klik på. Udfyld kontonavn. Kontoen vil nu vises i listen Ikke-anvendte konti. for at sætte den i kontoplanen. Redigér efterfølgende kontoen: Dobbeltklik eller markér kontoen og klik på. Giv kontoen et nummer Angiv kontotype: Drift / Status ravnø data Side 9

10 Angiv evt Automatisk momsafløftning på driftskonti. Angiv evt. Primosaldo på statuskonti. Vælg evt Gruppe og Samlekonto eller ændringer. Når kontoplanen er færdig, skal de faste konti angives. Luk kontoplanen og åben den igen. Angiv: Medlemskonti Kreditorkonto Debitorindbetalinger Momsafregning. Årets Resultat Med opsætningen af disse konti slipper du mange gange for at skulle angive konti ved posteringer. + 3' Udfyld gebyrer med beløb, konti og tekster til fakturaer. Rykkergebyr opkræves ikke automatisk, men kan opkræves i forbindelse med fakturing og rykkerskrivelser. Sæt beløbet til 0,00 hvis der aldrig skal opkræves gebyr. Hvis administrationsgebyret sættes større end 0, vil alle opkrævninger automatisk blive pålagt gebyret. Hvis du sætter beløb = 0 vil der ikke blive opkrævet gebyr.,-4 Ved afkrydsning i Refundering opnås, at ydelser, der er prissat til et beløb pr. gang automatisk refunderes ved aflysning. På dette faneblad angiver du information, der skal anvendes ved opkrævninger. Alt efter hvilken opkrævningsform, du ønsker at anvende, skal de forskellige felter udfyldes. PBS Oplysningerne skal kun indtastes, hvis der opkræves via BetalingsService Total. Oplysningerne fås ved PBS og Pengeinstitut. Indbetalingskort Her vælges korttype. Afhængig af valgt korttype, åbnes der for indtastning i de relevante felter. Rykkerskrivelse Skrivelsen er bygget op af to tekstblokke, adskilt af en saldolinie. Saldobeløb dannes automatisk ved udskrivning. &! ravnø data Side 10

11 I kataloget oprettes de ydelser, klubben tilbyder med de gældende priser og betalingsperioder. " ('! Løbende ydelser er abonnementer, der leveres til medlemmerne. Oplysningerne herfra anvendes af den automatiske fakturering. Vælg i startbilledet, Vinduet Katalog åbnes nu. I venstre side ser du en liste over de ydelser, der er oprettet i kataloget, i højre side detaljer for den enkelte ydelse. Klik på knapperne for den ønskede funktion. For hver Prisgruppe ydelse i kataloget skal du udfylde felterne: Navn Bemærkning Bogføringskonto Pris Moms Prisperiode Forudbetaling Overskrift, der vises i alle oversigter og lister Udfyldes efter behov. Den konto, indbetalingerne skal registreres på. Netto-pris for den angivne periode Angiv moms-beløb, der skal lægges til nettoprisen, samt momskontoen. Her angiver du den periode, medlemmet skal betale for ad gangen. Sæt flueben, hvis dette ønskes Opkrævning: Antal perioder Det antal prisperioder, du ønsker at opkræve for ad gangen normalt 1. Men der intet til hinder for at opkræve fx for ti uger eller to måneder ad gangen. Bemærk, at feltet ikke kan anvendes sammen med Prisperiode = Pr. gang, her tælles det aktuelle antal forekomster for en måned. Kort (max 25 tegn) og lang (max 43 tegn) fakturatekst skal udfyldes. Klik på for at gemme oplysningerne. 5!'! Enkeltydelser som f. eks. ormekure, foder osv. kan nemt tilføjes på Fakturakladder. 6!$$ ",-$!$$ Klik på i startbilledet. I vinduet Medlem klikker du på fanen Stamkort ravnø data Side 11

12 Klik på knappen og udfyld kortet. Afkrydsningsfelterne Instruktør og Hjælper angiver, om medlemmet udfører disse funktioner. Opkrævning Opkræv hos andet medlem : Hvis du sætter flueben her, kan du vælge at medlemmets betalinger skal opkræves hos et andet medlem. Køn, Status og disciplinfelterne anvendes sammen med fødselsdato til udtræk at statistikker til DRF og opgørelser i forbindelse med kommunalt tilskud. Klik på medlemmet. for at gemme Bemærk at medlemmer skal være indmeldt for at der kan oprettes aftaler med dem. Der kan heller ikke oprettes nye aftaler med udmeldte medlemmer. Instruktører, hjælpere, sponsorer skal også oprettes i kartoteket. Har du en medlemsliste på elektronisk form Excel, Acces etc, kan disse oplysninger ofte overføres automatisk. 0 7 Hestene skal oprettes: Klik på i startbilledet. Klik på fanen Stamkort Klik på knappen og udfyld kortet: Faktuelle oplysninger om hesten. Regler og begrænsninger for hestens deltagelse i undervisningen. Sæt flueben i Aktiv, hvis hesten anvendes i undervisning? Hvis reglerne overskrides under planlægning, gives der advarsel om overskridelsen, men den ønskede ændring kan gennemføres på trods heraf. Dyrlæge- og beslagsmedplan. Disse anvendes i kalenderen til påmindelser. Udfyld evt ejerforhold og klik på knappen ravnø data Side 12

13 & Kreditorkartoteket holder styr på klubbens kreditorer og deres fordringer. Kartoteket åbnes fra hovedbilledet med klik på. Her oprettes kreditorerne. I vinduet Kreditorer klikker du på fanen Stamkort. Klik på kreditor. og udfyld stamoplysninger om hver Kreditorer søges frem i toppen af billedet på enten Nummer eller Navn samme metode som ved medlemmer ravnø data Side 13

14 4!- RD RideCenter udfører en række opgaver automatisk, f. eks. Planlægning og Fakturering. Igangsætningen og tilpasningen af RD RideCenter består af oprettelse af holdplanen skoleskemaet. Derefter skal medlemmerne tilmeldes de respektive hold, der skal vælges hest, evt hjælper og der skal bestemmes pris og betalingsbetingelser. " 7!-! Et hold beslaglægger flere ressourcer - en ridebane, en instruktør og et tidspunkt. Holdet tilbyder samtidig pladser til elever. Åben holdplanen og opret de ønskede hold med tid og sted. Der behøves ikke angivet Instruktør eller ridebane Ændring gælder fra: hvornår skal holdet starte. 1! Med aftaler styrer du en række funktioner i RD RideCenter: Automatisk fakturering. Hold- og dagsplaner. Belægningsoversigt for ridestalden Oprettede aftaler ses på fanebladet Oversigt i medlemskartoteket. Aftalen kan senere reguleres fra medlemskartoteket. Aftalens undervisningsforhold kan endvidere ændres fra Holdplan-modulet. En aftale stoppes ved at angive en slutdato på aftalen. Hvis et medlem udmeldes, stoppes alle aftaler automatisk på udmeldelsesdatoen. Ændringer i aftaler vil få virkning fra den angivne dato og fremefter. Såfremt du ønsker at foretage enkeltstående ændringer for en enkelt dag i Kalender, skal du over i Kalender, Dagsplan Aftaler kan oprettes fra såvel medlemskartoteket som fra holdplanen ravnø data Side 14

15 Tilmeldingen omfatter 3 områder, som kan anvendes uafhængigt af hinanden: Opkrævning og betaling. Her angives oplysninger til det automatiske faktureringssystem Ressourcer. Her angives, om der er tale om ridning eller opstaldning. Reserverer ressourcer i forbindelse med undervisningsaftaler. I forbindelse med en opstaldningsaftale angives også her, hvilken hest, det drejer sig om. ",-4! Vælg prisgruppe, som fastlægger pris og opkrævningsbetingelserne. Angiv startdatoen for betalingsforløbet typisk den 1. i en måned Regulering Her kan du regulere, hvis undervisningen og betalingsstarten ikke er samtidig. Hvis der ikke skal opkræves betaling for denne aftale, sættes flueben i Ingen Opkrævning. /) Her angiver du, om der er tale om en rideaftale og i så fald, hvilket hold, medlemmet deltager på. Er der tale om en opstaldningsaftale, angiver du, hvilken boks, aftalen omhandler. Nederst på siden kan for rideaftaler angives, hvilken hest og hjælper, der reserveres. Ved opstaldning kan vælges, hvilken hest, aftalen omhandler. Hest Hjælper Vælg en af hestene på listen eller Egen Hest. Bemærk, at billedet fortæller, hvor mange gange hesten har gået hhv. i dag og denne uge, samt det maximale antal, den må gå. Hvilke ugedage, den kan anvendes fremgår ligeledes. Vælg evt. en hjælper i listen. Knappen under listen frigiver hjælperen igen. Når du er færdig med at redigere aftalen, klikker du på. 5 $-!-8! Der gives her eksempler på tre typer af aftaler: Kontingent Undervisningsaftale Opstaldningsaftale Afhængig af aftalernes karakter, skal der udfyldes forskellige felter i skærmbilledet ravnø data Side 15

16 " & Angiv Prisgruppe Startdato Evt regulering 9! En undervisningsaftale involverer naturligvis en rytter, men også en hest, evt en hjælper og endelig et hold. Udfyldning af alle felter skal overvejes: Betalingsoplysninger: Prisgruppe Startdato Slutdato Regulering Pris og betalingsbetingelser Hvornår skal den automitiske betalingsstyring starte typisk den første i næste måned Evt Slutdato for aftalen, typisk blank. Hvis der skal betales for en periode, fx frem til automatisk betalingsstyring starter Undervisningsoplysninger til brug for planlægningsmodulet: Hold Hest Hvilket hold skal medlemmet tilmeldes Hvilken hest skal der rides på evt Egen hest Hjælper Skal der tilknyttes hjælpere til ekvipagen? UV aftale gælder fra ½ Lektion Bemærkning Ressourcerne reserveres i henhold til aftalen umiddelbart efter datoen. Evt bemærkningsfelt Evt bemærkningsfelt,-!! Involverer et medlem og en hest samt noget betaling Følgende felter har betydning og deres udfyldning bør hver overvejes: Prisgruppe Startdato Slutdato Pris og betalingsbetingelser Hvornår skal den automitiske betalingsstyring starte typisk den første i næste måned Evt Slutdato for aftalen, typisk blank. Hest Hvilken hest drejer det sig om? Bemærk: Hesten vil ikke blive reserveret. Éngangsindbetaling Hvis der skal betales for en periode, fx frem til automatisk betalingsstyring starter ravnø data Side 16

17 + Driften af RD RideCenter består i at vedligeholde systemets oplysninger, udskrive planer, lister og girokort. Der skal føres kassekladde, rykkes for manglende indbetalinger. DRF og kommunen skal have statistikker. Bogholderiet skal have regnskabsoplysninger. RD RideCenter er automatiseret, så systemet et langt stykke selv foretager opdateringer og beregninger. Du skal således kun foretage ændringer, når der er tale om ændringer i forhold til gældende planer. Det er altså nu, det tiden at høste frugten af det arbejde, der er blevet lagt i opsætningen og klargøringen af systemet. +" 6!$$ Når du åbner medlemskartoteket får du en række aktuelle oversigter for det enkelte medlem. Du kan søge efter det enkelte medlem på medlemsnummer eller navn øverst i vinduet. På fanebladene ser du: Oversigt Konto Aflysninger Stamkort Udskrifter Status for det enkelte medlem betalings- og rideaftaler. Alle opkrævninger og indbetalinger for den angivne periode. Oversigt over aflysninger både hold og medlemmet selv Alle stamoplysninger vedrørende det aktuelle medlem. Her udskrives diverse lister, statistikker mm. fra medlemskartoteket. +"" 1! Aftaleoversigten viser øverst de aftaler, der er og har været truffet med det enkelte medlem. Det er også her, du kan oprette nye aftaler og ændre i de eksisterende. Nederst vises de rideaftaler, der aktuelt er aftalt med medlemmet +" & Fanen Konto viser status på mellemværendet med medlemmet inden for den angivne periode. Perioden er standard sidste tre måneder, men kan skiftes. Knapperne: Viser detaljer for den valgte faktura. Samme funktion fås ved dobbeltklik på en faktura. Giver mulighed for at udstede en kreditnota for den valgte faktura. Udskriver girokort for den valgte faktura ravnø data Side 17

18 Udskriv rykkerskrivelse til medlemmet rykkeren indeholder rykkertekst1, saldo, Rykkertekst2. Hvis der opkræves gebyr, vil dette automatisk blive opkrævet på næste faktura. Opsætning af rykkerteksterne foretages under System, Regnskab. Udskriver et kontoudtog for medlemmets konto. Udtoget indeholder bevægelser for de sidste tre måneder. +" #$ På medlemmets stamkort kan se alle faktuelle oplysninger om medlemmet. Med knapperne og kan du vedligeholde medlemskartoteket. Medlemmer slettes ikke, men udmeldes. Herved stoppes alle aftaler og medlemmet markeres som udmeldt. Stamoplysninger om medlemmet gemmes. Knappen viser hvilke hold medlemmet er tilknyttet som hhv. Instruktør og Hjælper. Opkrævninger sendes som standard til medlemmets postadresse. Opkrævningerne kan også sendes til at andet medlem, fx hvis man vil samle opkrævninger for en familie eller der er en anden betaler end medlemmet selv. Under Redigér kan der vælges det medlem, der skal opkræves. Systemet håndterer også opkrævning hos kommuner via elektronisk fakturering, når man opkræver via BetalingsService. Udskriv stamkort, medlemskort eller ridehuskort med klik på den relevante knap. +"+.$!$$ Du kan oprette medlemmer som prøvemedlemmer. Der kan ikke oprettes faste aftaler med disse, men de kan lægges ind i kalenderen med enkelte ridetimer på hold. Prøvemedlemmer oprettes ved at sætte flueben i Prøvemedlem under oprettelsen. Prøvemedlemmer kan ikke gives et medlemsnummer ravnø data Side 18

19 Knappen viser en oversigt over prøvemedlemmerne samt hvornår de har været til ridning. I vinduet kan du slette prøvemedlemmet eller indmelde vedkommende som almindeligt medlem. Ved indmeldelse fjernes flueben i Prøvemedlem og medlemmet tildeles et nummer. +" 9 Fanebladet Udskrifter indeholder en række udskrifter fra medlemskartoteket: Medlemsliste Medlemskort Statistik Adresselabels Udskriver alle medlemmer på en liste, vælg Sortering Filtrering, dvs hvilke medlemmer skal med på listen Type for enkel eller detaljeret liste. Udskriver medlemskort til alle indmeldte medlemmer. Liste over medlemmerne, inddelt i valgfri aldersgrupper og evt. opdelt på kommuner. I vinduet Medlemmer pr Aldersgruppe kan du frit ændre aldersgrupperne. Hvis du vil slette en gruppe, markerer du den og trykker på <Delete>. Husk, at den første gruppe skal starte med 0 og den sidste slutte med 999. Vælg filter Alle medlemmer på samme liste eller opdelt på kommuner. Udskriver adresselabels til alle indmeldte elever. Labels er kan sorteres og er grupperet holdvis. Der kan udskrives et enkelt eller alle hold. Adressefilteret betyder, at der kun udskrives én label pr adresse. Der udskrives på A4 med 3 kolonner og 8 rækker. + & Vinduet Kreditorer åbner med en oversigt over kreditors konto de sidste tre måneders bevægelser Herfra kan man registrere Fordringer og Udbetalinger på kontoen +" : Klik på knappen og vinduet Registrer fordring åbnes I vinduet angives øverst posteringstekst og beløb for fordringen. I midten fordeles beløbet ud på en eller flere konti / heste. Udfyld Posteringstekst, Konto, evt. Hest og Beløb, evt moms ravnø data Side 19

20 Klik på for at registrere hver enkelt indtastning. Når fordelingen er færdig, bogføres bilaget klik på. + /! I kreditorbilledet klikker du på åbnes., og vinduet Registrér udbetaling Angiv udbetalingskonto og beløb. Klik på for at bogføre udbetalingen. + &! Kalenderen giver dig oversigt over alle dagens aktiviteter. I advis-delen bliver du mindet om aftaler omkring dine heste dyrlæge og smed. +" -! Dag for dag oversigt over planlagte aktiviteter og ressourceforbrug. Du kan på en vilkårlig dag se hvilke hold, der skal gennemføres med instruktører, hjælpere, heste og ryttere. Dagsplanen rulles automatisk 60 dage frem i tiden med udgangspunkt i de holdplaner, du har oprettet. Øverst vælger du datoen skriv datoen eller skift med pilene til højre for datoen. Herunder ser du de hold, der er planlagt på den valgte dato. Endelig ser du nederst de elever, der er planlagt til at deltage på det aktuelle hold. I dagsplanen kan du foretage en række ændringer, der kun gælder for denne ene dag. Du kan skifte hest og hjælper, aflyse såvel et helt hold, som en enkelt rytters deltagelse den pågældende dag. Du kan endvidere flytte en elev til et andet hold og endelig kan du sætte en elev med hest og hjælper på et hold som en engangsdeltagelse. x i Hvile betyder, at hesten er markeret, og du skal overveje at skifte hesten ud med en anden denne dag. Som nævnt gælder de ændringer, du foretager her, kun for den enkelte forekomst. Ønsker du at foretage varige ændringer, skal du foretage disse i Holdplanen. Aflysning af et hold Find det aktuelle hold frem, klik på. Bemærk, at ved aflysning af et hold frigives såvel instruktøren som ridebanen, ligesom alle holdets ekvipager markeres som aflyst. Alle dagens hold aflyses ved klik på ravnø data Side 20

21 Aflysning kan fortrydes under redigering af et hold Aflysning af medlem Hvis et medlems deltagelse på et hold skal aflyses for en given dag, så find det aktuelle hold frem, find ekvipagen frem og klik på. Eleven vil nu stå som aflyst, mens såvel hest som hjælper vil fremstå som ledige. Aflysningen kan fortrydes under redigering af ekvipagen. Flytning til andet hold I forbindelse med en elev-aflysning, kan du vælge at flytte eleven til et andet hold som erstatning. Find holdet og eleven frem, klik på og vælg det ønskede hold i listen. Oprettelse af engangstilmelding Du kan sætte en elev på et hold denne ene gang, for eksempel som en ekstra undervisningstime. Klik på. I vinduet kan du nu sætte en elev på holdet. + 1 RD Ridecenter har et advissystem, der hjælper dig med at huske aktiviteter som beslagsmed og dyrlæge. Vælg fanen Dyrlæge. I listen ser du hvilke heste, der skal tilses, og hvorvidt, der er truffet aftale. Listen dannes automatisk ud fra de frekvenser, der er angivet for den enkelte hest. Ønsker at skubbe planlægningen, markerer du hesten, angiver den nye dato og klikker på. Når du bestiller nyt besøg til en hest, vælger du hesten, angiver datoen og klikker på. Registrering af gennemførte besøg foretages på dyrlægejournalen i hestekartoteket Fanebladet Beslagsmed adviserer om planer og virker på samme måde som dyrlæge. + 1 Fanebladet Aktiviteter indeholder en komplet oversigt over dagens aktiviteter ud fra medlemmer, heste og ridebaner. ++ Regnskabsmodulet giver dig en enkelt og overskuelig oversigt over fakturerings-, opkrævnings- og indbetalingsforløbet. I modulet er i vid udstrækning mulighed for at håndtere forløbet automatisk via klik på en enkelt knap. Straks du åbner regnskabsmodulet, vises en oversigt med hovedtal for året til dato du kan selv vælge perioden ved at klikke på en måned, flytte ned til periode og angive datoerne ravnø data Side 21

22 For den valgte periode kan yderligere detaljer vises: Status/Drift Skift mellem visning af status eller drift ved at flytte prikken. Klik på udskriver regnskabsrapporten. Kontokort Klik på eller på for at få et opdateret Kontokort på kontoen. På kontokortet kan endvidere klikkes ind på en detaljeret visning af det enkelte bilag Indbetalinger pr. reg. Dato. Knappen under giver en oversigt over indbetalinger samlet pr registreringsdato. Oversigten anvendes til at afstemme i forhold til kontoudtog fra bank eller PBS. giver adgang til at opgøre momskontoen samt overføre beløbet til en momsopgørelseskon- Knappen to. Klik på, hvis du vil justere på kontoplanen for det aktuelle regnskab. Mange steder i regnskabsmodulet er der mulighed for at tilknytte en hest til posteringer. Ved at benytte denne facilitet opnås en detaljeret økonomistyring på den enkelte hest. ++"! Debitorlisten giver et opdateret øjebliksbillede over konti for de med ravnø data Side 22

23 lemmer, hvor saldoen ikke er 0. Fra listen kan der hoppes direkte til et medlems konto klik på. Debitorlisten kan udskrives, der kan udskrives kontoudtog og der kan dannes en rykkerskrivelse for et medlem. ++ &! Fanen Kreditorliste giver status på de kreditorer, hvor saldoen ikke er 0, altså som har et tilgodehavende eller skylder dig penge. Knapperne Fordring og Udbetaling har samme funktion som i kreditorkartoteket se 4.2 Kreditorer på side */ Girokort der udskrives girokort/regninger på printeren. Betalingsservice der dannes en fil, som sendes til PBS. Tidligere opkrævede fakturaer kan kun opkræves, hvis der er flueben i Opkræv igen Bemærk: Indbetalingskort til et enkelt medlem kan også skrives ud fra medlemskartoteket. Her ser du de fakturaer, der er bogført. Du kan se, datoerne for hvornår den enkelte faktura har forfald og er opkrævet. Fra oversigten kan direkte ses fakturadetaljer og dannes kreditnota. Fakturaerne opkræves ved at markere de ønskede fakturaer og sende dem til Betalingsforslag Knappen anvendes, hvis man registrerer indbetalinger manuelt og indbetalingerne generelt kan henføres til en faktura. På baggrund af de markerede fakturaer, dannes indbetalingskladder, som efterfølgende kan tilrettes og bogføres ravnø data Side 23

24 +++ */! Den automatiske fakturering danner en fakturakladde til det enkelte medlem på baggrund af de oprettede aftaler. Hvis du kører flere autofaktureringer uden at bogføre, vil den enkelte faktura blot blive opdateret. Fanen viser de kladder, der for tiden ligger klar til bogføring. Klik på fakturakladder på baggrund af de aftaler, der er sat op for det enkelte medlem. og systemet vil generere Fakturakladderne kan efterfølgende redigeres, ligesom der manuelt kan oprettes kladder Under redigering kan der nemt tilføjes linier med ydelser fra kataloget, ligesom fakturagebyr mm. tilføjes med et klik. Hvis du fortryder en faktureringskørsel fx har du fået sat opgørelsesdatoen forkert eller glemt at opdatere priser forinden kan du tilbageføre fakturakladder. Herved rulles hver markeret opkrævning tilbage og kan gennemføres på et senere tidspunkt. Markér de fakturakladder, der ønskes annuleret og klik på. Hvis du derimod under redigéring af en fakturakladde manuelt sletter en fakturalinie, vil en evt. tilhørende aftales Opkrævetdato ikke blive reguleret. Når fakturakladderne er klar, markeres de, Bogføringsdatoen samt Forfaldsdatoen angives og du klikker på. Fakturakladderne vil nu forsvinde fra billedet og overføres til Fakturaer. Bogføring: De enkelte fakturalinier krediteres på den tilhørende konto. Det samlede fakturabeløb debiteres medlemmets konto debitorkonto. ++ &! Kassekladden anvendes til at indberette posteringer til regnskabet. Et bilag kan bestå af et vilkårligt antal posteringer. Systemet holder selv rede på, at bilaget balancerer bilaget kan ikke afsluttes, hvis det ikke balancerer. Bilagene nummereres automatisk fortløbende. Klik på eller for at oprette eller redigere bilag ravnø data Side 24

25 Indtast de enkelte linier i bunden af vinduet brug Entertasten til at hoppe mellem felterne og hen på - Enter her registrerer posteringen og gør klar til næste. Tryk Alt+t eller klik på, når bilaget er færdigt. Hvis en postering foregår på en konto med automatisk afløftning af moms, lukkes momsfeltet og viser den aktuelle momsprocent indtast blot bruttobeløb og systemet løfter selv den rette moms af. Markér bilagene og klik på for at bogføre bilagene. Posteringsliste for en dag eller ikke bogførte bilag kan udskrives. ++ :! I fanen Indbetalingskladde foretager du indberetning af medlemmernes indbetalinger. Indbetalinger kan registreres på flere måder: Manuelt klik på knappen og der åbnes et vindue, hvor du kan indtaste indbetalinger. Ved manuel indtastning slår systemet op på medlemmets konto og foreslår selv saldo som beløb. Anvend Enter-tasten til at hoppe fra felt til felt. Registreres der flere indbetalinger, bogføres de på samme bilagsnummer ravnø data Side 25

26 Hvis du anvender BetalingsService til opkrævning, modtages oplysninger om indbetalinger på en fil fra PBS. Klik på, udpeg filen og klik. Filen indlæses nu, og danner indbetalingsforslag. Endelig kan der dannes indbetalingsforslag på baggrund af udskrevne fakturaer se under Fakturaer. Når indbetalingsforslagene er klar, markeres de og bogføres med klik på. Bogføring Beløbet krediteres medlemmets konto debitorkonto. Beløbet debiteres den konto, der er valgt til medlemsindbetalinger. Indlæsning af PBS-filer kan give anledning til Advis. Advis er oplysninger om afviste, afmeldte eller tilbageførte betalinger, som du skal tage stilling til. Afviste betalinger og afmeldte betalinger giver ikke anledning til posteringer i regnskabet de skal blot kvitteres, når de er færdigbehandlede. Tilbageførte betalinger derimod skal også tilbageføres i regnskabet klik på, og der vil automatisk blive lagt en postering ind i kassekladden og advis en bliver kvitteret. Kvitterede advis kan slettes efterhånden. ++ 6$ På oversigtsfanen DagsDato vælges momsregnskabet med knappen vinduet Moms vises. Øverst vises ikke-bogført moms. Momsen er opgjort i Ind- og Udgående moms pr måned. Bogfør beløb på momsafregningskontoen ved at markere en linie og klik på. I midten oversigt over bogført moms i den angivne periode. Til indberetning angiver hvad der skal indbetales eller haves retur for perioden. Klik på for at registrere indbetaling af moms plusbeløb eller tilbagebetaling af overskydende moms minusbeløb. Nederst vises årets momsafregninger ravnø data Side 26

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Forslag til ændringer eller tilføjelser sendes til kontakt@foreninglet.dk Sidst opdateret 19. dec. 2014 ForeningLet.dk

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

Winfinans for Menighedsråd Manual

Winfinans for Menighedsråd Manual Winfinans for Menighedsråd Manual Indholdsfortegnelse Før du går i gang 3 1. Installation, licensnummer og opsætning 3 Licensnummer 3 Brugere og adgangskontrol 4 Ret/opret menighedsråd 4 Opret regnskabsår

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du skal foretage

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

Pc Tandlægesystem. Brugervejledning

Pc Tandlægesystem. Brugervejledning Pc Tandlægesystem Brugervejledning 1 PC Tandlægesystem Programmet dækker tandklinikkers behov for administration, og det sammenkæder den daglige patientbehandling med klinikkens bogholderi. Dette betyder,

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

Payment Manage- ment

Payment Manage- ment Payment Management Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion Om Payment Management kurset Kursets indhold Kursets indhold Målgruppe Forudsætninger Udbytte Varighed Demonstrationsdata Kapitel 2 Payment

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

TimePlus version 2013

TimePlus version 2013 2 Timesag - Dagligt 2 Timesag - Dagligt... 1 2.1 Medarbejderportal... 4 2.1.1 Fanebladet Generelt... 4 2.1.2 Fanebladet Poster... 5 2.1.3 Fanebladet Ugekladder... 5 2.1.4 Fanebladet Overtid/Ferie... 5

Læs mere

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 I gang med e-conomic 1.1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Opbygning...3 Opsætning...4 Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 e-conomic er som ASP-løsning et økonomisystem,

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

FAKTURERING. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

FAKTURERING. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot AutoPilot Fakturering FAKTURERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til fakturering...4 2 Dannelse af fakturaforslag...5 2.1 Listen over delsager...5 2.2

Læs mere

SALDI. Det frie danske økonomiprogram. Brugervejledning. revision 2.4 08 sep. 2009. Copyright 2003-2009 DANOSOFT aps

SALDI. Det frie danske økonomiprogram. Brugervejledning. revision 2.4 08 sep. 2009. Copyright 2003-2009 DANOSOFT aps SALDI Det frie danske økonomiprogram Brugervejledning revision 2.4 08 sep. 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt...4 2 Hovedmenuen...5 3 Finans...6 Kassekladde...6 [Import]...8 Regnskab...8 Rapporter...9

Læs mere

dit-online-regnskab.dk Brugervejledning

dit-online-regnskab.dk Brugervejledning dit-online-regnskab.dk Brugervejledning Dette er en vejledning til hvordan Online Regnskabs programmet, dit-online-regnskab.dk skal bruges. Redigeret af: Kay Gisela Kristensen 1 Dit-online-regnskab.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC DIRECT DEBIT FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 INDHOLD 1 Indledning... 3 1 Opbygning... 4 2 Opsætning generelt... 5 2.1 Opsætning af

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

WinPLC Fodterapi. Manual

WinPLC Fodterapi. Manual WinPLC Fodterapi Manual V1.0 juli 2011 Indhold 01. WinPLC Fodterapis opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Stamkortet... 5 04. Notater/dagens tekst... 6 05. Medicinkort... 7 06. Diagnoser... 8 07.

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

En gennemgang af Winfinans.NET

En gennemgang af Winfinans.NET En gennemgang af Winfinans.NET Generelt om Winfinans.NET Winfinans.NET er en administrativ løsning, der leveres som en service på internettet. Nemt og bekvemt for dig, dine kolleger, bogholder og revisor.

Læs mere