Indsamling af energiforbrugsdata i BBR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsamling af energiforbrugsdata i BBR"

Transkript

1 Erhvervs- og Byggestyrelsen Indsamling af energiforbrugsdata i BBR 10 juni 2009

2 COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax wwwcowidk Erhvervs- og Byggestyrelsen Indsamling af energiforbrugsdata i BBR 10 juni 2009 Dokumentnr 1 Version 10 Udgivelsesdato 10 juni 2009 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt crl/hlap/ksba/o-kn (DMU) ksba/lokr ksba

3 Indsamling af energiforbrugsdata i BBR 1 Indholdsfortegnelse Forord 4 1 Sammenfatning og konklusion 5 2 Afgrænsning og metode 9 21 Afgrænsning af forsyningsarter 9 22 Bagatelgrænse for forsyningsselskabers størrelse Afgrænsning i forhold til databehandling Afgrænsning i forhold til energiproducenter Øvrige afgrænsninger og forudsætninger Interessenthåndtering Etablerings- kontra driftsomkostninger Afgrænsning i forhold dataleverancen til BBR Forudsætning om fortrolige data Historiske data Forudsætning om datas aggregering Procesmodel Dataindsamlingsmetode 16 3 Energimarkedet i Danmark El Naturgas Bygas Fjernvarme Fjernkøling Fyringsolie Andre fossile brændsler Biobrændsler 23 4 Adgang til energiforbrugsdata El og naturgas 25

4 Indsamling af energiforbrugsdata i BBR Energiforbrugsdata relateret til det liberaliserede elog gasmarked Den overordnede struktur af forbrugsdata på el- og naturgasmarkedet Baggrundsinformation: Afregning af energiforbrug Forenkling af energinetselskabernes indberetningsopgave Historiske data Fjernvarme Perioder, enheder og fordeling af forbrug Erfaring med brug af BBR-data Anvendte brancheløsninger Fyringsolie og LPG Perioder, enheder og fordeling af forbrug Anvendte EDB-systemer 36 5 Processen for dataoverførsel Den generelle proces Energiselskabets indsamling og validering af data Udvælgelse af data og afsendelse til BBR Modtagelse og modtagelseskontrol i BBR Indlæsning af data i BBR Efterbehandling af data i BBR og leverance af data fra BBR til brugere af data Udvælgelse af data og afsendelse til BBR - el og naturgas - 3 scenarier Udvælgelse af data og afsendelse til BBR - el og naturgas - scenarie 1 - Overførsel af eldata via datahub Udvælgelse af data og afsendelse til BBR - el og naturgas - scenarie 2 - Anvendelse af eksisterende EDI-overførselssystem Udvælgelse af data og afsendelse til BBR - el og naturgas - scenarie 3 - Etablering af månedlig rapport og overførsel til BBR Årsaflæste (og skabelonafregnede) målesteder for el og naturgas Timeaflæste målesteder for el og naturgas Månedsaflæste målesteder for naturgas Naturgasnetselskabernes vurdering af muligheden for at etablere rapporten Manuel løsning til små fjernvarmeselskaber 43 6 Etablerings- og driftsomkostninger for dataoverførsel Generelle bemærkninger 45

5 Indsamling af energiforbrugsdata i BBR 3 62 El og naturgas El Naturgas Andre forsyningsarter Omkostningskomponenter Estimat af omkostninger Fjernvarmeselskaber der benytter en brancheløsning Manuel løsning til fjernvarmeselskaber med <100 målere Fyringsolie Samlede omkostninger 49 7 Relationer til tilgrænsende initiativer Kortlægning af energidata Etablering af datahub 52 8 Bilag 1 Leverandører af fyringsolie og LPG Leverandører af fyringsolie Leverandører af LPG 55

6 Indsamling af energiforbrugsdata i BBR 4 Forord Den 21 februar 2008 blev der indgået en bred aftale mellem en række partier i Folketinget om den danske energipolitik i årene Af aftalen fremgår, at der skal udarbejdes en strategi for reduktion af energiforbrug i bygninger I denne strategi indgår et tiltag om at få belyst det faktiske energiforbrug i konkrete, eksisterende bygninger ved at oplyse dette til BBR Oplysningerne kan være relevante ved bolighandel, ved håndværkeres markedsføring, ved energiselskabers energispareforpligtelser, ved offentlige kampagner og til analytiske og administrative formål I sidste ende er formålet naturligvis at reducere energiforbruget Bygnings- og boligregistret (BBR) rummer en række fysiske oplysninger om landets samlede bygningsmasse Registret samler oplysningerne om de bygninger, der står på den samme grund, og om eventuelle boliger eller erhvervsenheder inde i bygningerne Oplysningerne omfatter bygningernes areal, etageantal, opførelsesår, anvendelse, varmeinstallationer mv Målet med nærværende rapport er at undersøge, hvilke data relevante forsyningsvirksomheder i Danmark håndterer om forbrug på enkeltaftagested og hvorvidt det med rimelighed kan antages, at det vil være muligt at overføre disse data til BBR via automatiserede IT tjenester Det supplerende mål er at estimere, hvilke omkostninger for virksomhederne der vil være forbundet med denne overførsel af data Undersøgelsen er gennemført i perioden april-juni 2009 af COWI A/S for Erhvervs- og Byggestyrelsen Danmarks Miljøundersøgelser har bistået som medforfattere af dele af afsnit 2

7 Indsamling af energiforbrugsdata i BBR 5 1 Sammenfatning og konklusion Nærværende rapport indeholder resultaterne af en analyse af mulighederne for at overføre data vedrørende energiforsyning via et elektronisk medie til Bygnings- og boligregistret (BBR) Omfattede forsyningsarter På basis af en indledende screening er det valgt at lade undersøgelsen omfatte følgende forsyningsarter: el (inkl jordvarme), naturgas, bygas, fjernvarme, fyringsolie og LPG Øvrige forsyningsarter såsom biobrændsler, kul, petroleum og koks er fravalgt, fordi det på baggrund af den indledende screening blev vurderet, at det ikke var muligt at opnå en tilfredsstillende dækning Af disse forsyningsarter udgør biobrændsler en væsentlig del af energiforbruget i enfamiliehuse (ca 33 %), mens de øvrige udgør en ubetydelig del for alle boligtyper Når der ses på den tilknyttede CO 2 -udledning, udgør de omfattede forsyningsarter mere end 99 % af udledningerne relateret til opvarmning af enfamiliehuse og etageboliger Aktører Det samlede antal aktører, som vil kunne omfattes af regler for indberetning af energiforsyningsdata, er knapt 600 selskaber fordelt på 69 elnetselskaber, 4 naturgasdistributionsselskaber, 475 fjernvarmeselskaber, 3 leverandører af bygas (som også leverer fjernvarme), leverandører af fyringsolie samt 3 leverandører af LPG (udover de selskaber, som leverer både LPG og fyringsolie) Tilgængelige data Det er undersøgt, hvilke data selskaberne ligger inde med vedrørende de enkelte aftageres energiforbrug, og i hvilken form data gemmes Generelt gemmer virksomhederne energiforbrugsoplysninger for det enkelte aftagested, som for el, naturgas of fjernvarme typisk vil være en måleridentitet Der er forskel på, hvilke enheder de forskellige selskaber bruger til at angive energiforbruget, eksempelvis bruges der for fjernvarme både m 3 varmt vand, m 3 kondensat og MWh Da der vil være knyttet en usikkerhed til omregning mellem enheder, anbefales det, at data lagres i BBR i samme enhed, som bruges af det enkelte selskab For enfamiliehuse vil der være en nogenlunde entydig kobling mellem målereller leveringsadresse og en ejendomsadresse i BBR For boligforeninger, ejerlejlighedsforening, institutioner, mv vil der kunne være problemer med at lave en entydig kobling mellem måleradresse og ejendoms-, bygnings- eller enheds-

8 Indsamling af energiforbrugsdata i BBR 6 identiteter i BBR Mange fjernvarmeselskaber bruger i dag BBR-data til beregning af de faste afgifter, og der er i mange selskaber gjort en indsats for at matche måleradresser med de relevante bygninger i BBR Med en sådan indsats kan der for mindre provinsbyer opnås et match på omkring 99 % af alle måleradresser Samlet set er det muligt at overføre data om energiforbrug afleveret til et afleveringssted i elektronisk form til BBR, men der vil kunne være visse vanskeligheder ved at lave et præcist match for boligforeninger, institutioner, mm Der vil for fyringsolie og LPG være nogle tilfælde, hvor leverings- eller forbrugsadresse ikke registreres For fyringsolie drejer det sig om fyringsolie, som afhentes af brugeren på tankstationer Denne del vurderes at udgøre i størrelsesordenen 2-3 % af det samlede forbrug af fyringsolie For LPG vil et system for indberetning primært kunne dække LPG leveret som tankgas, som udgør mere end halvdelen af forbruget af LPG Det er dog kun en meget beskeden del af den leverede tankgas, der anvendes til bygningsopvarmning Overførsel af data fra elnetselskaber Energistyrelsen har 25 april 2009 udsendt en pressemeddelelse om etablering af et centralt stamdataregister for elmarkedet - en såkaldt "datahub" COWI vurderer i samarbejde med Energinetdk, der skal etablere registeret, at dette register vil komme til at indeholde alle de elforbrugsdata, der er relevante for BBR Såfremt BBR vælger at hente sine data fra den kommende datahub, vil leverance af elforbrugsdata til BBR således kunne etableres, uden at elnetselskaberne vil have meromkostninger i forhold til omkostningen ved at levere data til en datahub Der er derfor ikke regnet med, at der vil være meromkostninger for elnetselskaberne Overførsel af data fra naturgasdistributionsselskaber Der findes tre IT-systemkomplekser til håndtering af data om leverancer af naturgas i Danmark Selskaberne har ikke kunnet identificere præcise omkostninger til etablering af dataoverførslen, men på basis af oplysninger fra de kontaktede selskaber vurderes tidsforbruget til etablering af en IT-løsning at være 800 timer pr IT-systemkompleks, eller samlet 2400 timer Overførsel af data fra fjernvarmeselskaber Der findes en række IT-systemer til administration af fjernvarmeselskaber Den mest udbredte brancheløsning, som er udviklet af DFF-EDB, bruges således af ca 300 ud af landets 475 fjernvarmeselskaber Andre brancheløsninger omfatter en løsning fra KMD, som anvendes af mange kommunale selskaber De helt små selskaber, feks et selskab der ejes af en landmand som leverer varme til 20 naboer, bruger i høj grad forskellige individuelle løsninger, hvor de mest enkle systemer består af papir og blyant Ved de indledende estimater over omkostninger til etablering af automatiserede IT tjenester blev det klart, at sådanne løsninger kunne være uforholdsmæssigt dyre for små selskaber Der er derfor regnet med, at der for de små selskaber etableres en forenklet manuel løsning for indberetning af data Leverandører af bygas er alle også leverandører af fjernvarme, og der er derfor ikke lavet et selvstændigt estimat for bygas

9 Indsamling af energiforbrugsdata i BBR 7 Tabel 11 Estimerede omkostninger til etablering af indberetning for samtlige fjernevarmeselskaber Bedste bud med usikkerhedsinterval i parentes Fjernvarmeselskaber Kommunale selskaber (ca 62 % af leverancen): Antal selskaber Omkostning pr virksomhed (timer) Samlede omkostninger (timer, afrundet) Brugere af brancheløsning fra DFF-EDB 5 26 (20-31) 130 ( ) Brugere af andre brancheløsninger (20 brugere pr løsning) (26-41) 1300 ( ) Brugere af individuelle systemer ( ) 1800 ( ) Samlede omkostninger, kommunale selskaber ( ) Private selskaber, > 99 brugere (ca 37 %): Brugere af brancheløsning fra DFF-EDB (20-31) 7800 ( ) Brugere af andre brancheløsninger (20 brugere pr løsning) (26-41) 1680 ( ) Brugere af individuelle systemer ( ) 2240 ( ) Samlede omkostninger, private selskaber, >99 målere Private selskaber, 1-99 målere (ca 1 %): ( ) Brugere af brancheløsning fra DFF-EDB 1 26 (20-31) 30 (20-30) Brugere af andre brancheløsninger (20 brugere pr løsning) Brugere af individuelle systemer (manuel indberetning, udgifter første år) Samlede omkostninger, private selskaber, 1-99 målere 3 34 (26-41) 100 (80-90) 46 8 (6-10) 370 ( ) ( ) Samlede omkostninger, alle selskaber ( ) Alternative opdelinger Samlede omkostninger, private selskaber ( ) Samlede omkostninger, selskaber >99 målere ( ) Overførsel af data fra leverandører af fyringsolie og LPG Inden for dette forsyningsområde findes en brancheløsning, som dækker de fleste grovvareselskaber, som typisk også er leverandører af fyringsolie De øvrige selskaber vurderes at have individuelle løsninger, og mange af de mindste af selskaberne anvender tekstbaserede IT-systemer uden databaseegenskaber, og det påvirker mulighederne for at overføre data direkte via elektroniske medier til BBR Disse virksomheder vil skulle investere større beløb i at opnå samme IT-mæssige modenhed som resten af branchen Det er i opgørelse af de estimerede omkostninger valgt at opdele virksomhederne i en lille gruppe på fem virksomheder, som har relativt mange kunder og dækker omkring 80 % af det samlede marked, og en gruppe omfattende de øvrige virksomheder, som enten er mindre brændselshandlere eller virksomheder, for hvem levering af fyrings-

10 Indsamling af energiforbrugsdata i BBR 8 olie er en mindre aktivitet De samlede omkostninger til etablering af systemerne er estimeret til 6700 mandtimer Tabel 12 Estimerede omkostninger til etablering af indberetning for samtlige leverandører af fyringsolie og LPG Bedste bud med usikkerhedsinterval i parentes Leverandører af fyringsolie Antal selskaber Omkostning pr virksomhed (timer) Samlede omkostninger (timer, afrundet) Selskaber med >10000 kunder årligt (80 %) Sum, brugere af individuelle systemer ( ) 800 ( ) Selskaber med <10000 kunder årligt Brugere af brancheløsninger (10 brugere pr løsning) (32-25) 300 ( ) Brugere af individuelle systemer ( ) 5600 ( ) Sum, selskaber med <10000 kunder ( ) Samlede omkostninger, alle selskaber ( ) Samlede omkostninger På basis af undersøgelsen kan de samlede omkostninger til at etablere ITfunktionalitet til at overføre energiforbrugsdata til BBR for de omfattede forsyningsarter således estimeres til mandtimer fordelt på 523 virksomheder Af de 523 virksomheder er de 56 kommunale selskaber (fjernvarme), hvis udgifter udgør ca 14 % (3200 mandtimer) af de samlede omkostninger

11 Indsamling af energiforbrugsdata i BBR 9 2 Afgrænsning og metode 21 Afgrænsning af forsyningsarter De primære forsyningsarter til opvarmning er naturgas, fjernvarme (inkl jordvarme), fyringsolie, el og biobrændsler Hertil kommer i stigende omfang solvarmeanlæg Endelig anvendes LPG (flaskegas), kul og koks i beskedent omfang I rapporten belyses alene forholdene for el, naturgas, bygas, fjernvarme, LPG og olie For fjernvarme er såvel vandbaseret som dampbaseret fjernvarme omfattet Alle forsyningsarter nyttiggøres til andre formål sideløbende med anvendelse til opvarmning, men det er uden for denne rapports omfang at belyse forsyningsarternes fordeling på forskellige anvendelsesformer Mange husstande vil udover den primære forsyningsart vælge at supplere varmeforsyningen med solvarme, brændeovn, mv, og især i landområder er biobrændsler den primære kilde i mange enfamiliehuse Energiforbruget til rumopvarmning fordelt på forsyningsarter er vist i Figur 22 på basis af Energistyrelsens energistatistik Beregning af de tilhørende CO 2 -emissioner viser, at opvarmning med fyringsolie og naturgas udgør omkring halvdelen af de samlede emissioner, selvom disse forsyningsarter kun udgør 32 % af det samlede energiforbrug Fordelingen af energiforbruget til rumopvarmning for henholdsvis enfamiliehuse og etageboliger fremgår af figur 22 og 23 Ved udarbejdelsen af de viste fordelinger er der foretaget en vurdering af, hvor stor en del af elforbruget der går til opvarmning Der er sket en kraftig stigning i forbruget af brænde og træpiller de seneste år En undersøgelse af brændeforbruget i Danmark viser, at omkring halvdelen af brændeforbruget stammer fra private haver, læhegn, mm, mens den øvrige part er leveret fra mange forskellige leverandører såsom byggemarkeder, landmænd, savværker, træindustri, benzinstationer foruden egentlige brændeforhandlere 1 Brænde leveret som brændetårne udgør eksempelvis kun omkring 6 % af det samlede brændeforbrug Det er vurderet urealistisk at få et nogenlunde dækkende billede af den enkelte ejendoms energiforbrug på basis af oplysninger om levering af brænde 1 Evald, A 2006 Brændeforbrug i Danmark Force Technology

12 Indsamling af energiforbrugsdata i BBR 10 fra brændeleverandører, og markedet er ikke nærmere undersøgt Mulighederne for at omfatte træpiller diskuteres nærmere i afsnit 38 Denne rapport beskæftiger sig ikke med den "sløring" af husstandens reelle energiforbrug til opvarmning, der som følge heraf vil være knyttet til de registrerede forbrugsdata Der er ved undersøgelsen sigtet mod en løsning, hvor oplysningerne i BBR giver så entydigt som muligt et billede af ejendommens energiforbrug af udvalgte forsyningsarter, men der er ikke sigtet mod at kunne give et fuldt dækkende billede af ejendommes energiforbrug Total brændselsforbrug til rumopvarmning Vedvarende energi 2% Anden biomasse 4% Brænde 12% Andet 2% El 4% Træpiller 4% Fjernvarme 40% Naturgas 19% Fyringsolie 13% CO2 emission - rumopvarmning Andet 4% El 7% Naturgas 28% Fjernvarme 37% Fyringsolie 24% Figur 21 Energiforbrug til rumopvarmning fordelt på forsyningsarter i 2007 (baseret på Energistyrelsen) samt den tilhørende CO 2 -emission Udredt med bistand fra Danmarks Miljøundersøgelser

13 Indsamling af energiforbrugsdata i BBR 11 Vedvarende energi 3% Anden biomasse 3% Enfamiliehuse Andet 05% El 4% Brænde 23% Fjernvarme 25% Træpiller 7% Fyringsolie 15% Naturgas 19% CO2 emission - Enfamiliehuse Andet 1% El 9% Naturgas 31% Fjernvarme 26% Fyringsolie 33% Figur 22 Energiforbrug til opvarmning i enfamiliehuse fordelt på forsyningsarter i 2007 (baseret på Energistyrelsen) med tilhørende CO 2 -emissioner Udredt med bistand fra Danmarks Miljøundersøgelser

14 Indsamling af energiforbrugsdata i BBR 12 Fyringsolie 4% Vedvarende energi Andet 0% 0% El Naturgas 2% 12% Fjernvarme 82% CO2 emission - Etageboliger Naturgas 16% Andet 0% El 3% Fyringsolie 7% Fjernvarme 74% Figur 23 Energiforbrug til opvarmning i etageboliger fordelt på forsyningsarter i 2007 (baseret på Energistyrelsen) med tilhørende CO 2 -emissioner Udredt med bistand fra Danmarks Miljøundersøgelser En vurdering af det samlede miljømæssige potentiale i at ændre på forbrugsmønsteret for så vidt angår forbrugerens valg af opvarmningsform er ikke muligt at medtage inden for denne rapports rammer Til det er spørgsmålet om emission af drivhusgasser alt for omfattende en felt og dette kan anbefales behandlet særskilt Fig giver nogle retningslinjer for det relative forhold mellem forbrug til opvarmning og kildernes bidrag til CO2 emission Der er flere iøjefaldende punkter her, for eksempel at fyringsolie udgør 13 % af det samlede brændselsforbrug til rumopvarmning, men at dette samtidigt udgør 25 % af den samlede

15 Indsamling af energiforbrugsdata i BBR 13 CO2 emission fra rumopvarmning fordelt på alle boligtyper Kigger man på det relative forhold mellem forbrug af hhv naturgas og el til rumopvarmning stemmer det forbrug og CO2 emissionsbidrag bedre Det kunne give anledning til at overveje at indsatsen for at nedbringe forbruget af fyringsolie enten ved mere effektive oliefyr hos forbrugeren eller ved migrering til andre forsyningsarter feks naturgas, kunne være et attraktivt indsatsområde Som det fremgår af afsnit 6 i nærværende rapport, er fyringsolie dog en forsyningsart, der er noget vanskeligere at tilslutte ordningen med direkte elektronisk overførsel til BBR pga relativt store omkostninger ved tilslutning Omvendt udgør fjernvarme og naturgas næsten 2/3 af den samlede CO2 emission for alle forsyningsarter, og her vil en ensartet synliggørelse af forbruget via OIS kunne åbne mulighed for at parter, der anvender disse oplysninger vil kunne arbejde for at nedbringe forbruget og dermed direkte også CO2 udledningen 22 Bagatelgrænse for forsyningsselskabers størrelse Der findes skønsmæssigt 1000 energiselskaber i Danmark Mange af disse er meget små, og det skønnes relativt set at være byrdefuldt for disse at etablere systemer til dataoverførsel, hvorfor det forudsættes, at energiselskaber med færre end et nærmere defineret antal forbrugere ikke skal have indberetningspligt For el og naturgas vil alle netselskaber være omfattet, og for fjernvarme er det ikke enkelt at fastlægge en grænse, men DFF-medlemskab kunne være et kriterium For LPG og fyringsolie forudsættes selskaberne nævnt i bilag 1 at være omfattet af indberetningspligten 23 Afgrænsning i forhold til databehandling Energiforbrugsdata gennemløber en lang række behandlingstrin fra den indledende måling til den endelige anvendelse i form af forbrugsafregning og rapportering, samt øvrige slutanvendelser Energiforbrugsdata karakteriseres ved at være afhængige af omverdensforhold, primært årets temperaturforhold, der udtrykkes ved de såkaldte graddage Det forudsættes, at de data, der udveksles, i størst muligt omfang har form af grundregistreringer, således at eventuel efterbehandling i form af graddagekorrektion mv sker efter overførslen til BBR 24 Afgrænsning i forhold til energiproducenter Undersøgelsen omfatter leverance af energi til slutforbrugere, dvs forbrugere der ikke leverer energien videre til andre slutforbrugere Således afgrænser vi os fra undersøgelse af at overføre data om olie- og naturgasleverancer til kraftvarmeværker og varmecentraler, da disse selv leverer energi til slutkunder Der findes et antal virksomheder, der leverer overskudsvarme fra produktionen i form af fjernvarme til andre kunder I det omfang denne varmeleverance håndteres som leverance fra et fjernvarmeværk, vil de være omfattet af denne

16 Indsamling af energiforbrugsdata i BBR 14 undersøgelse, mens det ellers alene vil være energileverancen til virksomheden, der udveksles data for 25 Øvrige afgrænsninger og forudsætninger 251 Interessenthåndtering I forbindelse med gennemførelsen af undersøgelsen har COWI identificeret en række interessenter inden for energiforsyningsområdet, herunder navnlig: Energistyrelsen Energitilsynet Energiens brancheorganisationer Energinetselskaberne Energileverandørerne Energikunderne IT-leverandører Der er ikke i gennemførelsen af opgaven gennemført samtaler med alle interessenter fra COWIs side, men det forventes/antages, at alle interessenter direkte eller indirekte er blevet/vil blive inddraget i rapporteringen eller de praktiske tiltag/initiativer, der kan være en udløber af rapporteringen COWI har på den baggrund ikke udført egentlig interessenthåndtering ud over de direkte involverede parter, navnlig EBST og de interviewede energiforsyningsvirksomheder og interesseorganisationer EBST har stået for kontakten til det politiske niveau, navnlig Økonomi- og Erhvervsministeriet 252 Etablerings- kontra driftsomkostninger Den endelige model for udveksling af data er forudsat at skulle indebære færrest mulige driftsomkostninger for de involverede energiselskaber Der er derfor i undersøgelsen søgt efter løsninger med størst mulig automatisering af dataoverførslen Rapporten estimerer omkostninger ved at etablere de nødvendige IT-systemer til overførsel af data for de energiselskaber, der er indeholdt i afgrænsningen 253 Afgrænsning i forhold dataleverancen til BBR Det vurderes i rapporten, hvad der skal til for, at energiselskaberne kan levere de relevante data i et neutralt dataformat, hvorfra EBST kan konvertere data videre ind i BBR, eksempelvis ved at opfylde den offentlige integrationsmodel for portaler EBST's aktiviteter til at tilpasse BBR til at kunne modtage de på-

17 Indsamling af energiforbrugsdata i BBR 15 gældende data, samt lagre, bearbejde og videreformidle dem til relevante interessenter, er således ikke indeholdt i denne rapport 254 Forudsætning om fortrolige data En lang række energiforbrugsdata opfattes af forskellige grunde som fortrolige Eksempelvis vil viden om virksomheders el- og naturgasforbrug kunne give information om virksomhedens produktion, som den ikke ønsker kommer til konkurrenternes kendskab Det forudsættes, at EBST i driften af BBR sikrer, at disse data behandles i henhold til fortrolighedsforskrifter Det forudsættes, at data om fortrolighedsstatus ikke udveksles som en del af den elektroniske dataoverførsel fra energiselskaberne, men bringes til EBST's kendskab ad kanaler, som det ligger uden for denne rapport at beskrive 255 Historiske data EBST har ved undersøgelsens start antaget, at dataudleveringen skulle påbegyndes i år 2011 For at sikre maksimal udnyttelse af registreringen fra starten ønskes historiske data 5 år tilbage fra startåret, og det er der derfor undersøgt, i hvilket omfang data for kan forventes at kunne overføres i forbindelse med idriftsættelsen af systemet 256 Forudsætning om datas aggregering Som det fremgår af et senere afsnit, foreligger energiforsyningsdata på forskellige aggregeringsniveauer fra timeregistreringer over månedsregistreringer til årsregistreringer Det forudsættes i denne rapport, at data for el og naturgas som udgangspunkt leveres til BBR på samme aggregeringsniveau, som energileverandørerne modtager disse data fra netselskaberne til brug for energileverandørernes afregning af kundernes forbrug Dette uddybes i afsnit 4 For fjernvarme, olie og LPG aggregeres data til samme niveau, som data afregnes med kunderne 26 Procesmodel Der er blevet gennemført et procesforløb, aftalt mellem EBST og COWI ved projektstart, opdelt i fire hovedfaser: Kick-off (projektmobilisering) Dataindsamling Analyse Rapportering

18 Indsamling af energiforbrugsdata i BBR 16 Formålet med processen har været at sikre et tilstrækkeligt retvisende billede af energiforsyningssektoren gennem en systematisk screening og dataindsamling Der er indsamlet oplysninger forsyningsvirksomhederne som branche og disses ITsystemer, og der er baseret dels på interviews, dels på COWIs IT-ekspertise sikret estimater på det forventede mandtimeforbrug til etablering af automatisk overførsel 27 Dataindsamlingsmetode Som udgangspunkt for dataindsamlingen har der været kontakt med relevante brancheorganisationer og sammenslutninger: Dansk Energi og Energinetdk (el og naturgas) Dansk Fjernvarme og DFF-EDB (fjernvarme) Energi- og Olieforum (fyringsolie og LPG) Formålet med den indledende kommunikation med brancheorganisationerne var at sikre et retvisende billede af de enkelte sektorer, deres bredde, forbehold og andre opmærksomhedspunkter Dette forud for kommunikation med bran-

19 Indsamling af energiforbrugsdata i BBR 17 cheorganisationens medlemmer, der kan have et andet syn på branchen som helhed, feks ud fra kommercielle hensyn Der har været gennemført en række interviews ud fra et grundlæggende spørgeskema, der omfatter spørgsmål om energiselskabets organisation, håndtering af forbrugsdata/afregningsdata, anvendelse af IT-systemer mm Spørgsmålene er blevet registreret af COWI og dokumenteret i telefonnotater eller referater Konklusioner (og tidlige teser) fra gennemførelsen af interviews af forsyningsvirksomhederne er løbende blevet indført i hovedrapporten som drafts Konklusioner, nøgletal mm er sidenhen blevet kvalitetssikret og opløftet til blivende konklusioner i rapporten

20 Indsamling af energiforbrugsdata i BBR 18 3 Energimarkedet i Danmark Det er centralt for denne rapport at vurdere energibranchens samlede omkostninger ved at stille energiforbrugsdata til rådighed for BBR Som grundlag for den økonomiske vurdering redegøres her for den forståelse af strukturen på det danske energimarked, der ligger til grund for de økonomiske vurderinger Selskabsoversigt findes i bilag 1 31 El Elnetselskaberne har bevilling til måling og opgørelse af elforbrugsdata Elmarkedet i Danmark er fuldstændigt liberaliseret og er således underlagt elliberaliseringens krav om elektronisk dataudveksling (beskrives i afsnit 4) Elnetselskaberne er organiseret i Dansk Energi Der findes 69 elnetselskaber i Danmark 32 Naturgas Naturgasdistributionsselskaberne har bevilling til måling og opgørelse af naturgasforbrugsdata Naturgasmarkedet i Danmark er fuldstændigt liberaliseret og er således underlagt naturgasliberaliseringens krav om elektronisk dataudveksling (beskrives i afsnit 4) Naturgasdistributionsselskaberne er ikke organiseret i en brancheorganisation, men er så få, at de relativt let indbyrdes koordinerer forhold af fælles interesse De danske naturgasdistributionsselskaber er DONG Energy (Vestsjælland og Syd- og Sønderjylland), HNG (Hovedstadsområdet og Nordsjælland), Naturgas Fyn Distribution (Fyn) og Naturgas Midt-Nord (Midt- og Nordjylland) 33 Bygas I København og Frederiksberg samt Aalborg konverteres naturgas til bygas ved opblanding med luft Konverteringen sker, fordi der findes et stort antal installationer, som vil være kostbare at udskifte, og som ikke kan anvende naturgas Bygasmarkedet er ikke liberaliseret, og der findes således ingen krav om elektronisk dataudveksling

21 Indsamling af energiforbrugsdata i BBR Fjernvarme Fjernvarme leveres fra fjernvarmeselskaber i alle størrelser Der er ca 475 fjernvarmeselskaber i Danmark Et fjernvarmeselskab er et selskab, som sælger fjernvarme til andre og skal anmeldes hos Energistyrelsen jf Varmeforsyningsloven (LBK nr 347 af 17/05/2005) Fjernvarmeværkerne i Danmark er organiseret i Dansk Fjernvarme (DF, tidligere Danske Fjernvarmeværkers Forening) og Foreningen Danske Kraftvarmeværker (FDKV) Dansk Fjernvarme er medlemsorganisation for omkring 405 fjernvarmeværker eller fjernvarmedistributører fordelt over hele landet Af disse er 55 offentlige med ca 62 % af fjernvarmeleverancen, og resten private med ca 38 % af varmeleveringen På nær et enkelt meget lille værk er alle offentlige selskaber medlemmer af Dansk Fjernvarme Fjernvarmeselskaber, som er medlem af Dansk Fjernvarme, repræsenterer ca 98,5 % af det samlede fjernvarmeforbrug og forsyner ca 1,5 mio boliger med fjernvarme Foreningen Danske Kraftvarmeværker (FDKV) har 135 medlemmer fordelt på fjernvarmeværker (47 medlemmer), industri (27), gartnerier (37), minianlæg (13) og biogasanlæg (15) FDKV organiserer således en hel del af de mindre anlæg Omkring 15 fjernvarmeselskaber er medlem af både Dansk Fjernvarme og FDKV, og det er typisk de største af virksomhederne i FDKV Anlæggene inden for grupperne industri, gartnerier og minianlæg producerer typisk kun til eget forbrug Biogasanlæg afsætter fjernvarmen til fjernvarmeselskaber og ikke direkte til slutbrugerne Der er ca 35 fjernvarmeselskaber, der ikke er med i hverken Dansk Fjernvarme eller FDKV Det er typisk små gas- eller halmfyrede kraftvarmeværker, eller gårde som leverer til naboer Største virksomhed er Københavns Energi med husstande og målere Christiansø er den mindste Der er en stor gruppe af fjernvarmeselskaberne med målere Da en del af de mindste værker ikke er tilsluttet Dansk Fjernvarme, har foreningen intet klart billede af, hvor mange fjernvarmeselskaber der har mindre end 100 målere På basis af den foreliggende viden vurderes det her, at der er i størrelsesordenen anmeldte fjernvarmeselskaber med mindre end 100 målere Udover de anmeldte fjernvarmevirksomheder anslår Dansk Fjernvarme, at der formentlig er en række små ikke-anmeldte fjernvarmeværker - typisk ejet af landmænd, der leverer til en række naboer Dansk Fjernvarme anslår, at der kunne være tale om 50, men har ingen konkret viden om omfanget Fjernvarmeområdet er i de større byer typisk organiseret således, at produktionen varetages af centrale kraftvarmeværker (ejet af DONG Energy og Vattenfall), forbrændingsanlæg eller store decentrale kraftvarmeværker, mens distributionen varetages af fjernvarmedistributører Imellem disse er der i nogle til-

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland Jørgen Olesen Dagsorden Udfordringer for energiforsyningen Hvorfor udarbejde kommunale energiregnskaber? Hvilke data bygger regnskaberne på? Hvor nøjagtige

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet

Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet 26-2-29 Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet IDA-Fyn og det Økonoliske råd Torsdag den 26. februar 29 Brian Vad Mathiesen Institut for samfundsudvikling og planlægning Aalborg Universitet www.plan.aau.dk/~bvm

Læs mere

Kortlægning af energiforbrug i bygninger Regeringens strategi for reduktion af energiforbrug i bygninger

Kortlægning af energiforbrug i bygninger Regeringens strategi for reduktion af energiforbrug i bygninger Kortlægning af energiforbrug i bygninger Regeringens strategi for reduktion af energiforbrug i bygninger V/ specialkonsulent Lars Misser Erhvervs- og Byggestyrelsen Vi fik et nyt BBR 1. december 2009 Fordele:

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2013 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Energiforbrugsdata i BBR

Energiforbrugsdata i BBR Energiforbrugsdata i BBR Lidt om data, kvalitet, loven og de fremtidige planer Lars Misser Geoforum Temadag 27. november 2014 BBR som register for energidata Energiområdet er ét af 3 primære formål med

Læs mere

Vejledning til den kommunale energiplanlægger. Energistyrelsen

Vejledning til den kommunale energiplanlægger. Energistyrelsen Vejledning til den kommunale energiplanlægger Energistyrelsen November 2015 PROJEKT NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI T: +45 4810 4200 F: +45 4810 4300 E: niras@niras.dk

Læs mere

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område November 2013 Indhold 01 INDLEDNING... 2 02 RESULTATER 2012... 2 2.1 Den samlede

Læs mere

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Resume Deloitte har foretaget en afstemning mellem de officielle historiske CO 2 -rapporteringer og det nutidige energiforbrug registreret

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS BALLERUP KOMMUNE ENERGIREGNSKAB ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2 Kongens Lyngby TLF +45 56000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energiregnskab 2 2.1 3 2.2 Elbalance

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi N O T AT Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi Initiativerne samt finansieringsmodellen fra Vores energi vil give gevinster såvel som udgifter

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2012 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 01

Læs mere

Før markedsåbningen og unbundlingen af naturgasselskaberne varetog gasleverandørerne hele aftaleforholdet

Før markedsåbningen og unbundlingen af naturgasselskaberne varetog gasleverandørerne hele aftaleforholdet Betingelser og vilkår for distribution af naturgas I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal Energitilsynet godkende de metoder, der er anvendt ved fastlæggelsen af betingelser og vilkår for distribution

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt FAKTAARK OM ENERGIBESPARELSER NOTAT 22. oktober 2015 LOJ 1. Baggrund Net- og distributionsselskaber inden for fjernvarme, el,

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS GLOSTRUP KOMMUNE ENERGIBALANCE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energibalance 2 2.1 3 2.2

Læs mere

1. Læsevejledning Håndbogens indhold og struktur...1

1. Læsevejledning Håndbogens indhold og struktur...1 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning... 1 1.1. Håndbogens indhold og struktur...1 2. Formål med energimærkningsordningen... 1 3. Bygninger der kan energimærkes uden bygningsgennemgang... 1 4. Energimærkningsrapportens

Læs mere

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016 Miljørapport til Udkast til Varmeplan Indhold Miljørapport til Udkast til Varmeplan...1 Varmeplanens indhold...1 Formål:...1 Mål:...1 Indhold:...1 Nul-alternativ...2 Indvirkning på miljøet...2 Bilag 1.

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2014

Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Den 29. april 2015 Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie har samlet indberettet energi på 9,2 PJ i 2014. Dette

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2012. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 17/14850 5762 V. Skerninge Udgivet september 2017 CO 2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016

Læs mere

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI HVAD SIGER EU? Forslag opdatering VE direktiv i Vinterpakken Forslag

Læs mere

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune 2011-2012 November 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Svendborg Kommune

Læs mere

Det åbne land og de mindre byer

Det åbne land og de mindre byer Udkast strategi Det åbne land og de mindre byer Fælles mål Der anvendes ikke fossile brændsler i boligopvarmningen på landet i 2035. Der gennemføres energirenovering af boliger på landet koordineret med

Læs mere

Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015

Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015 Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015 Kontor/afdeling Center for Erhverv og Energieffektivitet Dato 7. juni 2016 J.nr. 2016-6298 PJA/MCR/PB Sammenfatning Net- og distributionsselskaberne

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 Foto Marianne Diers Regnskab udarbejdet af Odsherred Kommune 2015 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014... 1 Foto Marianne Diers... 1 Regnskab udarbejdet af

Læs mere

Deklarering af el i Danmark

Deklarering af el i Danmark Til Deklarering af el i Danmark 4. juni 2015 CFN/CFN Elhandlere er, ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen, forpligtet til at udarbejde deklarationer for deres levering af el til forbrugerne i det forgangne

Læs mere

DataHub Markedsrapport

DataHub Markedsrapport Nr. 3 - August 216 DataHub Markedsrapport 15-11-216 Dok. 16/398-1 1. Introduktion Indhold Energidata fra DataHub Energinet.dk ejer og driver den danske DataHub landets centrale register over danskernes

Læs mere

Nr. 2 - Januar Detailmarkedsrapport. Dok. 15/

Nr. 2 - Januar Detailmarkedsrapport. Dok. 15/ Nr. 2 - Januar 2016 Detailmarkedsrapport 05-02-2016 Dok. 15/12493-5 1. Introduktion Indhold Energinet.dk ejer og driver den danske DataHub landets centrale register over danskernes elforbrug og aktiviteterne

Læs mere

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-142-00012 Ref:Medal Den 11. juni 2013 Klimaplan Udsortering af plast fra affald 1. Beskrivelse af virkemidlet Dette virkemiddel består i at kommunerne fastsætter regler for

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015.

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. Punkt 10. Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. 2012-38084. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at den indsats, der er beskrevet

Læs mere

Gasdetailmarkedet. Workshop 13:00-15:15. 19. November 2014. 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1

Gasdetailmarkedet. Workshop 13:00-15:15. 19. November 2014. 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1 Gasdetailmarkedet Workshop 13:00-15:15 19. November 2014 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1 Program 13.00 Velkommen Dorte Kristiansen, Energinet.dk 13.10 10 års jubilæum og overvejelser

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG Gyldig fra den 1. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning... 1 1.1. Håndbogens indhold og struktur...1 2. Formål

Læs mere

Forsyning med og forbrug af træpiller i 2004

Forsyning med og forbrug af træpiller i 2004 Forsyning med og forbrug af træpiller i 2004 Forord På grund af den kraftige stigning i forbruget af træpiller i Danmark i starten af dette årtusinde, blev det besluttet, at FORCE Technology for Energistyrelsen

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 215 Dato: 2-8-216 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 952 Skørping Tel. +45 9682 4 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8 Århus C Tel. +45 9682

Læs mere

CO 2 regnskab

CO 2 regnskab CO 2 regnskab 2007-2010 CO 2 regnskab for Frederiksberg Kommune 2007-2010 Frederiksberg Kommune har den 10. december 2008 indgået en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Aftalens mål

Læs mere

DataHub Markedsrapport

DataHub Markedsrapport Nr. 4 Februar 2017 DataHub Markedsrapport 13-02-2017 Dok. 16/16227-2 1. Introduktion Indhold Energidata fra DataHub Energinet.dk ejer og driver den danske DataHub landets centrale register over danskernes

Læs mere

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord Til Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord 1. Indledning Energinet.dk's centrale analyseforudsætninger er Energinet.dk's bedste bud på fremtidens elsystem

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

CO 2 -regnskab. Svendborg Kommune ,05 Tons / Indbygger

CO 2 -regnskab. Svendborg Kommune ,05 Tons / Indbygger CO 2 -regnskab Svendborg Kommune 2010 9,05 Tons / Indbygger 1 CO 2 -regnskabet 2010 Svendborg Byråd vedtog i 2008 en klimapolitik, hvori kommunen har besluttet at opstille mål for reduktionen af CO 2 -emissionen

Læs mere

Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014

Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014 Kortlægning af udledningen af drivhusgasser i Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014 Regin Gaarsmand & Tyge Kjær Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet Den 17. april 2016,

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2014. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Marts 2011 1/15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Samlet CO2-opgørelse... 4 Samlet energiopgørelse... 6 Odense Kommunes varmeforbrug... 8 Odense Kommunes elforbrug...

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 287 Offentligt Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Kontor/afdeling Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global

Læs mere

Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles. Pjecen er vedlagt.

Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles. Pjecen er vedlagt. Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles Pjecen er vedlagt. Dampbaseret fjernvarme afvikles Fjernvarmen fra den ombyggede blok på Amagerværket vil føre til en markant reduktion af CO 2 -udslippet,

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2012

Status for energiselskabernes energispareindsats 2012 Status for energiselskabernes energispareindsats 2012 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie har tilsammen indberettet realiserede energibesparelser på 8.524 TJ i 2012,

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Opsummering af CO -kortlægning 2007 Teknik og Miljø Århus Kommune

Opsummering af CO -kortlægning 2007 Teknik og Miljø Århus Kommune Opsummering af CO 2 -kortlægning 2007 Teknik og Miljø Århus Kommune 2 Århus Kommune som samfund 3 Beregningsmetode Kortlægningen er gennemført efter principperne i den CO 2 -beregner, som er udviklet for

Læs mere

CO2 beregning 2016 og Klimatiltag 2017

CO2 beregning 2016 og Klimatiltag 2017 CO2 2016 og Klimatiltag 2017 Gribskov Kommune 1 CO2 2016 og Klimatiltag 2017 Indholdstegnelse Indholdstegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2 2016...4 2.1 Afgrænsning...4 2.2 CO2 udledning fra energibrug

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION Få svar på dine spørgsmål Side 4-5 Gode spareråd I denne folder kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, vores kunder oftest stiller os.

Læs mere

Aage Johnsen Peter Jacob Jørgensen [planmidt.pjj@mail.tele.dk] Sendt: 2. marts 2001 12:03 Aage Johnsen Nielsen Olieforbrug på Samsø

Aage Johnsen Peter Jacob Jørgensen [planmidt.pjj@mail.tele.dk] Sendt: 2. marts 2001 12:03 Aage Johnsen Nielsen Olieforbrug på Samsø Aage Johnsen Fra: Peter Jacob Jørgensen [planmidt.pjj@mail.tele.dk] Sendt: 2. marts 2001 12:03 Til: Aage Johnsen Nielsen Emne: Olieforbrug på Samsø olie på Samsø.doc Hej Åge og Lasse Hermed vedhæftet opgørelserne

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Indholdsfortegnelse. CO 2 fra kommunens eget el- og varmeforbrug. Greve Kommune. Valideringsnotat. 1 Baggrund. 2 Baggrundsdata

Indholdsfortegnelse. CO 2 fra kommunens eget el- og varmeforbrug. Greve Kommune. Valideringsnotat. 1 Baggrund. 2 Baggrundsdata Greve Kommune CO 2 fra kommunens eget el- og varmeforbrug Valideringsnotat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v. BEK nr 1395 af 25/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5534

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2016 Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd 1 Dagsorden Bestyrelsesformand Thorkild Løkke for Hadsund By's Fjernvarmeværk byder velkommen Præsentation af Hadsund

Læs mere

Udfordringer for måling af elektrisk energi. Henrik Weldingh Dansk Energi

Udfordringer for måling af elektrisk energi. Henrik Weldingh Dansk Energi Udfordringer for måling af elektrisk energi Henrik Weldingh Dansk Energi Baggrunden Ønsket om at reducere CO 2 udslippet Ved at anvende energien intelligent Ved at udnytte vedvarende energikilder Dette

Læs mere

Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO 2 -udledning for perioden

Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO 2 -udledning for perioden 2015 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO 2 -udledning for perioden 2007 2015 1. Konklusion - 2015 Monitoreringsrapporten i overblik I 2015 er Sønderborg-områdets

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Verificering af monitorering af CO 2 -udledning 2016

Verificering af monitorering af CO 2 -udledning 2016 Verificering af monitorering af CO 2 -udledning 2016 Simon Stendorf Sørensen Tel. +45 9682 0400 Mobil +45 2758 4916 sss@planenergi.dk Gennemgang af monitoreringsrapport og værktøj fra ProjectZero Dato:

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet.

Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet. Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet. Version: 1.0, maj 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 2 2. Mål... 2 3. Definition

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Dansk Gas Forenings årsmøde Hotel Nyborg Strand, November 2007 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse www.eaea.dk Disposition Naturgas i Danmark Udsyn til

Læs mere

København Vest området: Biomasseressourcer i Roskilde og Lejre kommuner Den 9. juni 2013. Revideret den 7. september 2013.

København Vest området: Biomasseressourcer i Roskilde og Lejre kommuner Den 9. juni 2013. Revideret den 7. september 2013. Biomasse.Dok.2.5 København Vest området: Biomasseressourcer i Roskilde og Lejre kommuner Den 9. juni 2013. Revideret den 7. september 2013. Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand, Cristina C. Landt og Tyge Kjær,

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 December 2014 Udarbejdet af: Rune Schmidt Ærø Energi- og Miljøkontor

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) 16. november 2010.

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) 16. november 2010. Lovtidende A 2010 16. november 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) I medfør af 4, stk. 4, og 8, stk. 2, i lov om bygnings- og boligregistrering,

Læs mere

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober Vejledning til indberetning af brændselspriser. Indberetningen af brændselsmængder og -priser er blevet opdateret sådan at det nu kommer til at foregå digitalt via indberetningssiden: http://braendsel.fjernvarmeindberetning.dk/.

Læs mere

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2015 Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato August 2014 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2013 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2013 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7.

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7. GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 7. februar 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren gennemgår en markant grøn

Læs mere

Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I

Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I Til Energitilsynet Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af

Læs mere

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 214 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Elforbrug... 4 Kommunale bygningers varmeforbrug... 5 Kommunale bygningers vandforbrug... 6 Transport... 7

Læs mere

CO2 beregning 2015 (inkl. opdateret beregning for 2014) og Klimatiltag for Gribskov Kommune. CO2 beregning 2015 og Klimatiltag 2016

CO2 beregning 2015 (inkl. opdateret beregning for 2014) og Klimatiltag for Gribskov Kommune. CO2 beregning 2015 og Klimatiltag 2016 CO2 2015 (inkl. opdateret 2014) og Klimatiltag 2016 Gribskov Kommune 1 CO2 2015 og Klimatiltag 2016 Indholdstegnelse Indholdstegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2 2015...3 2.1 Afgrænsning...3 2.2 Ændring

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 CO 2 opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 Dato: 28082015 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel.

Læs mere