Indsamling af energiforbrugsdata i BBR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsamling af energiforbrugsdata i BBR"

Transkript

1 Erhvervs- og Byggestyrelsen Indsamling af energiforbrugsdata i BBR 10 juni 2009

2 COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax wwwcowidk Erhvervs- og Byggestyrelsen Indsamling af energiforbrugsdata i BBR 10 juni 2009 Dokumentnr 1 Version 10 Udgivelsesdato 10 juni 2009 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt crl/hlap/ksba/o-kn (DMU) ksba/lokr ksba

3 Indsamling af energiforbrugsdata i BBR 1 Indholdsfortegnelse Forord 4 1 Sammenfatning og konklusion 5 2 Afgrænsning og metode 9 21 Afgrænsning af forsyningsarter 9 22 Bagatelgrænse for forsyningsselskabers størrelse Afgrænsning i forhold til databehandling Afgrænsning i forhold til energiproducenter Øvrige afgrænsninger og forudsætninger Interessenthåndtering Etablerings- kontra driftsomkostninger Afgrænsning i forhold dataleverancen til BBR Forudsætning om fortrolige data Historiske data Forudsætning om datas aggregering Procesmodel Dataindsamlingsmetode 16 3 Energimarkedet i Danmark El Naturgas Bygas Fjernvarme Fjernkøling Fyringsolie Andre fossile brændsler Biobrændsler 23 4 Adgang til energiforbrugsdata El og naturgas 25

4 Indsamling af energiforbrugsdata i BBR Energiforbrugsdata relateret til det liberaliserede elog gasmarked Den overordnede struktur af forbrugsdata på el- og naturgasmarkedet Baggrundsinformation: Afregning af energiforbrug Forenkling af energinetselskabernes indberetningsopgave Historiske data Fjernvarme Perioder, enheder og fordeling af forbrug Erfaring med brug af BBR-data Anvendte brancheløsninger Fyringsolie og LPG Perioder, enheder og fordeling af forbrug Anvendte EDB-systemer 36 5 Processen for dataoverførsel Den generelle proces Energiselskabets indsamling og validering af data Udvælgelse af data og afsendelse til BBR Modtagelse og modtagelseskontrol i BBR Indlæsning af data i BBR Efterbehandling af data i BBR og leverance af data fra BBR til brugere af data Udvælgelse af data og afsendelse til BBR - el og naturgas - 3 scenarier Udvælgelse af data og afsendelse til BBR - el og naturgas - scenarie 1 - Overførsel af eldata via datahub Udvælgelse af data og afsendelse til BBR - el og naturgas - scenarie 2 - Anvendelse af eksisterende EDI-overførselssystem Udvælgelse af data og afsendelse til BBR - el og naturgas - scenarie 3 - Etablering af månedlig rapport og overførsel til BBR Årsaflæste (og skabelonafregnede) målesteder for el og naturgas Timeaflæste målesteder for el og naturgas Månedsaflæste målesteder for naturgas Naturgasnetselskabernes vurdering af muligheden for at etablere rapporten Manuel løsning til små fjernvarmeselskaber 43 6 Etablerings- og driftsomkostninger for dataoverførsel Generelle bemærkninger 45

5 Indsamling af energiforbrugsdata i BBR 3 62 El og naturgas El Naturgas Andre forsyningsarter Omkostningskomponenter Estimat af omkostninger Fjernvarmeselskaber der benytter en brancheløsning Manuel løsning til fjernvarmeselskaber med <100 målere Fyringsolie Samlede omkostninger 49 7 Relationer til tilgrænsende initiativer Kortlægning af energidata Etablering af datahub 52 8 Bilag 1 Leverandører af fyringsolie og LPG Leverandører af fyringsolie Leverandører af LPG 55

6 Indsamling af energiforbrugsdata i BBR 4 Forord Den 21 februar 2008 blev der indgået en bred aftale mellem en række partier i Folketinget om den danske energipolitik i årene Af aftalen fremgår, at der skal udarbejdes en strategi for reduktion af energiforbrug i bygninger I denne strategi indgår et tiltag om at få belyst det faktiske energiforbrug i konkrete, eksisterende bygninger ved at oplyse dette til BBR Oplysningerne kan være relevante ved bolighandel, ved håndværkeres markedsføring, ved energiselskabers energispareforpligtelser, ved offentlige kampagner og til analytiske og administrative formål I sidste ende er formålet naturligvis at reducere energiforbruget Bygnings- og boligregistret (BBR) rummer en række fysiske oplysninger om landets samlede bygningsmasse Registret samler oplysningerne om de bygninger, der står på den samme grund, og om eventuelle boliger eller erhvervsenheder inde i bygningerne Oplysningerne omfatter bygningernes areal, etageantal, opførelsesår, anvendelse, varmeinstallationer mv Målet med nærværende rapport er at undersøge, hvilke data relevante forsyningsvirksomheder i Danmark håndterer om forbrug på enkeltaftagested og hvorvidt det med rimelighed kan antages, at det vil være muligt at overføre disse data til BBR via automatiserede IT tjenester Det supplerende mål er at estimere, hvilke omkostninger for virksomhederne der vil være forbundet med denne overførsel af data Undersøgelsen er gennemført i perioden april-juni 2009 af COWI A/S for Erhvervs- og Byggestyrelsen Danmarks Miljøundersøgelser har bistået som medforfattere af dele af afsnit 2

7 Indsamling af energiforbrugsdata i BBR 5 1 Sammenfatning og konklusion Nærværende rapport indeholder resultaterne af en analyse af mulighederne for at overføre data vedrørende energiforsyning via et elektronisk medie til Bygnings- og boligregistret (BBR) Omfattede forsyningsarter På basis af en indledende screening er det valgt at lade undersøgelsen omfatte følgende forsyningsarter: el (inkl jordvarme), naturgas, bygas, fjernvarme, fyringsolie og LPG Øvrige forsyningsarter såsom biobrændsler, kul, petroleum og koks er fravalgt, fordi det på baggrund af den indledende screening blev vurderet, at det ikke var muligt at opnå en tilfredsstillende dækning Af disse forsyningsarter udgør biobrændsler en væsentlig del af energiforbruget i enfamiliehuse (ca 33 %), mens de øvrige udgør en ubetydelig del for alle boligtyper Når der ses på den tilknyttede CO 2 -udledning, udgør de omfattede forsyningsarter mere end 99 % af udledningerne relateret til opvarmning af enfamiliehuse og etageboliger Aktører Det samlede antal aktører, som vil kunne omfattes af regler for indberetning af energiforsyningsdata, er knapt 600 selskaber fordelt på 69 elnetselskaber, 4 naturgasdistributionsselskaber, 475 fjernvarmeselskaber, 3 leverandører af bygas (som også leverer fjernvarme), leverandører af fyringsolie samt 3 leverandører af LPG (udover de selskaber, som leverer både LPG og fyringsolie) Tilgængelige data Det er undersøgt, hvilke data selskaberne ligger inde med vedrørende de enkelte aftageres energiforbrug, og i hvilken form data gemmes Generelt gemmer virksomhederne energiforbrugsoplysninger for det enkelte aftagested, som for el, naturgas of fjernvarme typisk vil være en måleridentitet Der er forskel på, hvilke enheder de forskellige selskaber bruger til at angive energiforbruget, eksempelvis bruges der for fjernvarme både m 3 varmt vand, m 3 kondensat og MWh Da der vil være knyttet en usikkerhed til omregning mellem enheder, anbefales det, at data lagres i BBR i samme enhed, som bruges af det enkelte selskab For enfamiliehuse vil der være en nogenlunde entydig kobling mellem målereller leveringsadresse og en ejendomsadresse i BBR For boligforeninger, ejerlejlighedsforening, institutioner, mv vil der kunne være problemer med at lave en entydig kobling mellem måleradresse og ejendoms-, bygnings- eller enheds-

8 Indsamling af energiforbrugsdata i BBR 6 identiteter i BBR Mange fjernvarmeselskaber bruger i dag BBR-data til beregning af de faste afgifter, og der er i mange selskaber gjort en indsats for at matche måleradresser med de relevante bygninger i BBR Med en sådan indsats kan der for mindre provinsbyer opnås et match på omkring 99 % af alle måleradresser Samlet set er det muligt at overføre data om energiforbrug afleveret til et afleveringssted i elektronisk form til BBR, men der vil kunne være visse vanskeligheder ved at lave et præcist match for boligforeninger, institutioner, mm Der vil for fyringsolie og LPG være nogle tilfælde, hvor leverings- eller forbrugsadresse ikke registreres For fyringsolie drejer det sig om fyringsolie, som afhentes af brugeren på tankstationer Denne del vurderes at udgøre i størrelsesordenen 2-3 % af det samlede forbrug af fyringsolie For LPG vil et system for indberetning primært kunne dække LPG leveret som tankgas, som udgør mere end halvdelen af forbruget af LPG Det er dog kun en meget beskeden del af den leverede tankgas, der anvendes til bygningsopvarmning Overførsel af data fra elnetselskaber Energistyrelsen har 25 april 2009 udsendt en pressemeddelelse om etablering af et centralt stamdataregister for elmarkedet - en såkaldt "datahub" COWI vurderer i samarbejde med Energinetdk, der skal etablere registeret, at dette register vil komme til at indeholde alle de elforbrugsdata, der er relevante for BBR Såfremt BBR vælger at hente sine data fra den kommende datahub, vil leverance af elforbrugsdata til BBR således kunne etableres, uden at elnetselskaberne vil have meromkostninger i forhold til omkostningen ved at levere data til en datahub Der er derfor ikke regnet med, at der vil være meromkostninger for elnetselskaberne Overførsel af data fra naturgasdistributionsselskaber Der findes tre IT-systemkomplekser til håndtering af data om leverancer af naturgas i Danmark Selskaberne har ikke kunnet identificere præcise omkostninger til etablering af dataoverførslen, men på basis af oplysninger fra de kontaktede selskaber vurderes tidsforbruget til etablering af en IT-løsning at være 800 timer pr IT-systemkompleks, eller samlet 2400 timer Overførsel af data fra fjernvarmeselskaber Der findes en række IT-systemer til administration af fjernvarmeselskaber Den mest udbredte brancheløsning, som er udviklet af DFF-EDB, bruges således af ca 300 ud af landets 475 fjernvarmeselskaber Andre brancheløsninger omfatter en løsning fra KMD, som anvendes af mange kommunale selskaber De helt små selskaber, feks et selskab der ejes af en landmand som leverer varme til 20 naboer, bruger i høj grad forskellige individuelle løsninger, hvor de mest enkle systemer består af papir og blyant Ved de indledende estimater over omkostninger til etablering af automatiserede IT tjenester blev det klart, at sådanne løsninger kunne være uforholdsmæssigt dyre for små selskaber Der er derfor regnet med, at der for de små selskaber etableres en forenklet manuel løsning for indberetning af data Leverandører af bygas er alle også leverandører af fjernvarme, og der er derfor ikke lavet et selvstændigt estimat for bygas

9 Indsamling af energiforbrugsdata i BBR 7 Tabel 11 Estimerede omkostninger til etablering af indberetning for samtlige fjernevarmeselskaber Bedste bud med usikkerhedsinterval i parentes Fjernvarmeselskaber Kommunale selskaber (ca 62 % af leverancen): Antal selskaber Omkostning pr virksomhed (timer) Samlede omkostninger (timer, afrundet) Brugere af brancheløsning fra DFF-EDB 5 26 (20-31) 130 ( ) Brugere af andre brancheløsninger (20 brugere pr løsning) (26-41) 1300 ( ) Brugere af individuelle systemer ( ) 1800 ( ) Samlede omkostninger, kommunale selskaber ( ) Private selskaber, > 99 brugere (ca 37 %): Brugere af brancheløsning fra DFF-EDB (20-31) 7800 ( ) Brugere af andre brancheløsninger (20 brugere pr løsning) (26-41) 1680 ( ) Brugere af individuelle systemer ( ) 2240 ( ) Samlede omkostninger, private selskaber, >99 målere Private selskaber, 1-99 målere (ca 1 %): ( ) Brugere af brancheløsning fra DFF-EDB 1 26 (20-31) 30 (20-30) Brugere af andre brancheløsninger (20 brugere pr løsning) Brugere af individuelle systemer (manuel indberetning, udgifter første år) Samlede omkostninger, private selskaber, 1-99 målere 3 34 (26-41) 100 (80-90) 46 8 (6-10) 370 ( ) ( ) Samlede omkostninger, alle selskaber ( ) Alternative opdelinger Samlede omkostninger, private selskaber ( ) Samlede omkostninger, selskaber >99 målere ( ) Overførsel af data fra leverandører af fyringsolie og LPG Inden for dette forsyningsområde findes en brancheløsning, som dækker de fleste grovvareselskaber, som typisk også er leverandører af fyringsolie De øvrige selskaber vurderes at have individuelle løsninger, og mange af de mindste af selskaberne anvender tekstbaserede IT-systemer uden databaseegenskaber, og det påvirker mulighederne for at overføre data direkte via elektroniske medier til BBR Disse virksomheder vil skulle investere større beløb i at opnå samme IT-mæssige modenhed som resten af branchen Det er i opgørelse af de estimerede omkostninger valgt at opdele virksomhederne i en lille gruppe på fem virksomheder, som har relativt mange kunder og dækker omkring 80 % af det samlede marked, og en gruppe omfattende de øvrige virksomheder, som enten er mindre brændselshandlere eller virksomheder, for hvem levering af fyrings-

10 Indsamling af energiforbrugsdata i BBR 8 olie er en mindre aktivitet De samlede omkostninger til etablering af systemerne er estimeret til 6700 mandtimer Tabel 12 Estimerede omkostninger til etablering af indberetning for samtlige leverandører af fyringsolie og LPG Bedste bud med usikkerhedsinterval i parentes Leverandører af fyringsolie Antal selskaber Omkostning pr virksomhed (timer) Samlede omkostninger (timer, afrundet) Selskaber med >10000 kunder årligt (80 %) Sum, brugere af individuelle systemer ( ) 800 ( ) Selskaber med <10000 kunder årligt Brugere af brancheløsninger (10 brugere pr løsning) (32-25) 300 ( ) Brugere af individuelle systemer ( ) 5600 ( ) Sum, selskaber med <10000 kunder ( ) Samlede omkostninger, alle selskaber ( ) Samlede omkostninger På basis af undersøgelsen kan de samlede omkostninger til at etablere ITfunktionalitet til at overføre energiforbrugsdata til BBR for de omfattede forsyningsarter således estimeres til mandtimer fordelt på 523 virksomheder Af de 523 virksomheder er de 56 kommunale selskaber (fjernvarme), hvis udgifter udgør ca 14 % (3200 mandtimer) af de samlede omkostninger

11 Indsamling af energiforbrugsdata i BBR 9 2 Afgrænsning og metode 21 Afgrænsning af forsyningsarter De primære forsyningsarter til opvarmning er naturgas, fjernvarme (inkl jordvarme), fyringsolie, el og biobrændsler Hertil kommer i stigende omfang solvarmeanlæg Endelig anvendes LPG (flaskegas), kul og koks i beskedent omfang I rapporten belyses alene forholdene for el, naturgas, bygas, fjernvarme, LPG og olie For fjernvarme er såvel vandbaseret som dampbaseret fjernvarme omfattet Alle forsyningsarter nyttiggøres til andre formål sideløbende med anvendelse til opvarmning, men det er uden for denne rapports omfang at belyse forsyningsarternes fordeling på forskellige anvendelsesformer Mange husstande vil udover den primære forsyningsart vælge at supplere varmeforsyningen med solvarme, brændeovn, mv, og især i landområder er biobrændsler den primære kilde i mange enfamiliehuse Energiforbruget til rumopvarmning fordelt på forsyningsarter er vist i Figur 22 på basis af Energistyrelsens energistatistik Beregning af de tilhørende CO 2 -emissioner viser, at opvarmning med fyringsolie og naturgas udgør omkring halvdelen af de samlede emissioner, selvom disse forsyningsarter kun udgør 32 % af det samlede energiforbrug Fordelingen af energiforbruget til rumopvarmning for henholdsvis enfamiliehuse og etageboliger fremgår af figur 22 og 23 Ved udarbejdelsen af de viste fordelinger er der foretaget en vurdering af, hvor stor en del af elforbruget der går til opvarmning Der er sket en kraftig stigning i forbruget af brænde og træpiller de seneste år En undersøgelse af brændeforbruget i Danmark viser, at omkring halvdelen af brændeforbruget stammer fra private haver, læhegn, mm, mens den øvrige part er leveret fra mange forskellige leverandører såsom byggemarkeder, landmænd, savværker, træindustri, benzinstationer foruden egentlige brændeforhandlere 1 Brænde leveret som brændetårne udgør eksempelvis kun omkring 6 % af det samlede brændeforbrug Det er vurderet urealistisk at få et nogenlunde dækkende billede af den enkelte ejendoms energiforbrug på basis af oplysninger om levering af brænde 1 Evald, A 2006 Brændeforbrug i Danmark Force Technology

12 Indsamling af energiforbrugsdata i BBR 10 fra brændeleverandører, og markedet er ikke nærmere undersøgt Mulighederne for at omfatte træpiller diskuteres nærmere i afsnit 38 Denne rapport beskæftiger sig ikke med den "sløring" af husstandens reelle energiforbrug til opvarmning, der som følge heraf vil være knyttet til de registrerede forbrugsdata Der er ved undersøgelsen sigtet mod en løsning, hvor oplysningerne i BBR giver så entydigt som muligt et billede af ejendommens energiforbrug af udvalgte forsyningsarter, men der er ikke sigtet mod at kunne give et fuldt dækkende billede af ejendommes energiforbrug Total brændselsforbrug til rumopvarmning Vedvarende energi 2% Anden biomasse 4% Brænde 12% Andet 2% El 4% Træpiller 4% Fjernvarme 40% Naturgas 19% Fyringsolie 13% CO2 emission - rumopvarmning Andet 4% El 7% Naturgas 28% Fjernvarme 37% Fyringsolie 24% Figur 21 Energiforbrug til rumopvarmning fordelt på forsyningsarter i 2007 (baseret på Energistyrelsen) samt den tilhørende CO 2 -emission Udredt med bistand fra Danmarks Miljøundersøgelser

13 Indsamling af energiforbrugsdata i BBR 11 Vedvarende energi 3% Anden biomasse 3% Enfamiliehuse Andet 05% El 4% Brænde 23% Fjernvarme 25% Træpiller 7% Fyringsolie 15% Naturgas 19% CO2 emission - Enfamiliehuse Andet 1% El 9% Naturgas 31% Fjernvarme 26% Fyringsolie 33% Figur 22 Energiforbrug til opvarmning i enfamiliehuse fordelt på forsyningsarter i 2007 (baseret på Energistyrelsen) med tilhørende CO 2 -emissioner Udredt med bistand fra Danmarks Miljøundersøgelser

14 Indsamling af energiforbrugsdata i BBR 12 Fyringsolie 4% Vedvarende energi Andet 0% 0% El Naturgas 2% 12% Fjernvarme 82% CO2 emission - Etageboliger Naturgas 16% Andet 0% El 3% Fyringsolie 7% Fjernvarme 74% Figur 23 Energiforbrug til opvarmning i etageboliger fordelt på forsyningsarter i 2007 (baseret på Energistyrelsen) med tilhørende CO 2 -emissioner Udredt med bistand fra Danmarks Miljøundersøgelser En vurdering af det samlede miljømæssige potentiale i at ændre på forbrugsmønsteret for så vidt angår forbrugerens valg af opvarmningsform er ikke muligt at medtage inden for denne rapports rammer Til det er spørgsmålet om emission af drivhusgasser alt for omfattende en felt og dette kan anbefales behandlet særskilt Fig giver nogle retningslinjer for det relative forhold mellem forbrug til opvarmning og kildernes bidrag til CO2 emission Der er flere iøjefaldende punkter her, for eksempel at fyringsolie udgør 13 % af det samlede brændselsforbrug til rumopvarmning, men at dette samtidigt udgør 25 % af den samlede

15 Indsamling af energiforbrugsdata i BBR 13 CO2 emission fra rumopvarmning fordelt på alle boligtyper Kigger man på det relative forhold mellem forbrug af hhv naturgas og el til rumopvarmning stemmer det forbrug og CO2 emissionsbidrag bedre Det kunne give anledning til at overveje at indsatsen for at nedbringe forbruget af fyringsolie enten ved mere effektive oliefyr hos forbrugeren eller ved migrering til andre forsyningsarter feks naturgas, kunne være et attraktivt indsatsområde Som det fremgår af afsnit 6 i nærværende rapport, er fyringsolie dog en forsyningsart, der er noget vanskeligere at tilslutte ordningen med direkte elektronisk overførsel til BBR pga relativt store omkostninger ved tilslutning Omvendt udgør fjernvarme og naturgas næsten 2/3 af den samlede CO2 emission for alle forsyningsarter, og her vil en ensartet synliggørelse af forbruget via OIS kunne åbne mulighed for at parter, der anvender disse oplysninger vil kunne arbejde for at nedbringe forbruget og dermed direkte også CO2 udledningen 22 Bagatelgrænse for forsyningsselskabers størrelse Der findes skønsmæssigt 1000 energiselskaber i Danmark Mange af disse er meget små, og det skønnes relativt set at være byrdefuldt for disse at etablere systemer til dataoverførsel, hvorfor det forudsættes, at energiselskaber med færre end et nærmere defineret antal forbrugere ikke skal have indberetningspligt For el og naturgas vil alle netselskaber være omfattet, og for fjernvarme er det ikke enkelt at fastlægge en grænse, men DFF-medlemskab kunne være et kriterium For LPG og fyringsolie forudsættes selskaberne nævnt i bilag 1 at være omfattet af indberetningspligten 23 Afgrænsning i forhold til databehandling Energiforbrugsdata gennemløber en lang række behandlingstrin fra den indledende måling til den endelige anvendelse i form af forbrugsafregning og rapportering, samt øvrige slutanvendelser Energiforbrugsdata karakteriseres ved at være afhængige af omverdensforhold, primært årets temperaturforhold, der udtrykkes ved de såkaldte graddage Det forudsættes, at de data, der udveksles, i størst muligt omfang har form af grundregistreringer, således at eventuel efterbehandling i form af graddagekorrektion mv sker efter overførslen til BBR 24 Afgrænsning i forhold til energiproducenter Undersøgelsen omfatter leverance af energi til slutforbrugere, dvs forbrugere der ikke leverer energien videre til andre slutforbrugere Således afgrænser vi os fra undersøgelse af at overføre data om olie- og naturgasleverancer til kraftvarmeværker og varmecentraler, da disse selv leverer energi til slutkunder Der findes et antal virksomheder, der leverer overskudsvarme fra produktionen i form af fjernvarme til andre kunder I det omfang denne varmeleverance håndteres som leverance fra et fjernvarmeværk, vil de være omfattet af denne

16 Indsamling af energiforbrugsdata i BBR 14 undersøgelse, mens det ellers alene vil være energileverancen til virksomheden, der udveksles data for 25 Øvrige afgrænsninger og forudsætninger 251 Interessenthåndtering I forbindelse med gennemførelsen af undersøgelsen har COWI identificeret en række interessenter inden for energiforsyningsområdet, herunder navnlig: Energistyrelsen Energitilsynet Energiens brancheorganisationer Energinetselskaberne Energileverandørerne Energikunderne IT-leverandører Der er ikke i gennemførelsen af opgaven gennemført samtaler med alle interessenter fra COWIs side, men det forventes/antages, at alle interessenter direkte eller indirekte er blevet/vil blive inddraget i rapporteringen eller de praktiske tiltag/initiativer, der kan være en udløber af rapporteringen COWI har på den baggrund ikke udført egentlig interessenthåndtering ud over de direkte involverede parter, navnlig EBST og de interviewede energiforsyningsvirksomheder og interesseorganisationer EBST har stået for kontakten til det politiske niveau, navnlig Økonomi- og Erhvervsministeriet 252 Etablerings- kontra driftsomkostninger Den endelige model for udveksling af data er forudsat at skulle indebære færrest mulige driftsomkostninger for de involverede energiselskaber Der er derfor i undersøgelsen søgt efter løsninger med størst mulig automatisering af dataoverførslen Rapporten estimerer omkostninger ved at etablere de nødvendige IT-systemer til overførsel af data for de energiselskaber, der er indeholdt i afgrænsningen 253 Afgrænsning i forhold dataleverancen til BBR Det vurderes i rapporten, hvad der skal til for, at energiselskaberne kan levere de relevante data i et neutralt dataformat, hvorfra EBST kan konvertere data videre ind i BBR, eksempelvis ved at opfylde den offentlige integrationsmodel for portaler EBST's aktiviteter til at tilpasse BBR til at kunne modtage de på-

17 Indsamling af energiforbrugsdata i BBR 15 gældende data, samt lagre, bearbejde og videreformidle dem til relevante interessenter, er således ikke indeholdt i denne rapport 254 Forudsætning om fortrolige data En lang række energiforbrugsdata opfattes af forskellige grunde som fortrolige Eksempelvis vil viden om virksomheders el- og naturgasforbrug kunne give information om virksomhedens produktion, som den ikke ønsker kommer til konkurrenternes kendskab Det forudsættes, at EBST i driften af BBR sikrer, at disse data behandles i henhold til fortrolighedsforskrifter Det forudsættes, at data om fortrolighedsstatus ikke udveksles som en del af den elektroniske dataoverførsel fra energiselskaberne, men bringes til EBST's kendskab ad kanaler, som det ligger uden for denne rapport at beskrive 255 Historiske data EBST har ved undersøgelsens start antaget, at dataudleveringen skulle påbegyndes i år 2011 For at sikre maksimal udnyttelse af registreringen fra starten ønskes historiske data 5 år tilbage fra startåret, og det er der derfor undersøgt, i hvilket omfang data for kan forventes at kunne overføres i forbindelse med idriftsættelsen af systemet 256 Forudsætning om datas aggregering Som det fremgår af et senere afsnit, foreligger energiforsyningsdata på forskellige aggregeringsniveauer fra timeregistreringer over månedsregistreringer til årsregistreringer Det forudsættes i denne rapport, at data for el og naturgas som udgangspunkt leveres til BBR på samme aggregeringsniveau, som energileverandørerne modtager disse data fra netselskaberne til brug for energileverandørernes afregning af kundernes forbrug Dette uddybes i afsnit 4 For fjernvarme, olie og LPG aggregeres data til samme niveau, som data afregnes med kunderne 26 Procesmodel Der er blevet gennemført et procesforløb, aftalt mellem EBST og COWI ved projektstart, opdelt i fire hovedfaser: Kick-off (projektmobilisering) Dataindsamling Analyse Rapportering

18 Indsamling af energiforbrugsdata i BBR 16 Formålet med processen har været at sikre et tilstrækkeligt retvisende billede af energiforsyningssektoren gennem en systematisk screening og dataindsamling Der er indsamlet oplysninger forsyningsvirksomhederne som branche og disses ITsystemer, og der er baseret dels på interviews, dels på COWIs IT-ekspertise sikret estimater på det forventede mandtimeforbrug til etablering af automatisk overførsel 27 Dataindsamlingsmetode Som udgangspunkt for dataindsamlingen har der været kontakt med relevante brancheorganisationer og sammenslutninger: Dansk Energi og Energinetdk (el og naturgas) Dansk Fjernvarme og DFF-EDB (fjernvarme) Energi- og Olieforum (fyringsolie og LPG) Formålet med den indledende kommunikation med brancheorganisationerne var at sikre et retvisende billede af de enkelte sektorer, deres bredde, forbehold og andre opmærksomhedspunkter Dette forud for kommunikation med bran-

19 Indsamling af energiforbrugsdata i BBR 17 cheorganisationens medlemmer, der kan have et andet syn på branchen som helhed, feks ud fra kommercielle hensyn Der har været gennemført en række interviews ud fra et grundlæggende spørgeskema, der omfatter spørgsmål om energiselskabets organisation, håndtering af forbrugsdata/afregningsdata, anvendelse af IT-systemer mm Spørgsmålene er blevet registreret af COWI og dokumenteret i telefonnotater eller referater Konklusioner (og tidlige teser) fra gennemførelsen af interviews af forsyningsvirksomhederne er løbende blevet indført i hovedrapporten som drafts Konklusioner, nøgletal mm er sidenhen blevet kvalitetssikret og opløftet til blivende konklusioner i rapporten

20 Indsamling af energiforbrugsdata i BBR 18 3 Energimarkedet i Danmark Det er centralt for denne rapport at vurdere energibranchens samlede omkostninger ved at stille energiforbrugsdata til rådighed for BBR Som grundlag for den økonomiske vurdering redegøres her for den forståelse af strukturen på det danske energimarked, der ligger til grund for de økonomiske vurderinger Selskabsoversigt findes i bilag 1 31 El Elnetselskaberne har bevilling til måling og opgørelse af elforbrugsdata Elmarkedet i Danmark er fuldstændigt liberaliseret og er således underlagt elliberaliseringens krav om elektronisk dataudveksling (beskrives i afsnit 4) Elnetselskaberne er organiseret i Dansk Energi Der findes 69 elnetselskaber i Danmark 32 Naturgas Naturgasdistributionsselskaberne har bevilling til måling og opgørelse af naturgasforbrugsdata Naturgasmarkedet i Danmark er fuldstændigt liberaliseret og er således underlagt naturgasliberaliseringens krav om elektronisk dataudveksling (beskrives i afsnit 4) Naturgasdistributionsselskaberne er ikke organiseret i en brancheorganisation, men er så få, at de relativt let indbyrdes koordinerer forhold af fælles interesse De danske naturgasdistributionsselskaber er DONG Energy (Vestsjælland og Syd- og Sønderjylland), HNG (Hovedstadsområdet og Nordsjælland), Naturgas Fyn Distribution (Fyn) og Naturgas Midt-Nord (Midt- og Nordjylland) 33 Bygas I København og Frederiksberg samt Aalborg konverteres naturgas til bygas ved opblanding med luft Konverteringen sker, fordi der findes et stort antal installationer, som vil være kostbare at udskifte, og som ikke kan anvende naturgas Bygasmarkedet er ikke liberaliseret, og der findes således ingen krav om elektronisk dataudveksling

21 Indsamling af energiforbrugsdata i BBR Fjernvarme Fjernvarme leveres fra fjernvarmeselskaber i alle størrelser Der er ca 475 fjernvarmeselskaber i Danmark Et fjernvarmeselskab er et selskab, som sælger fjernvarme til andre og skal anmeldes hos Energistyrelsen jf Varmeforsyningsloven (LBK nr 347 af 17/05/2005) Fjernvarmeværkerne i Danmark er organiseret i Dansk Fjernvarme (DF, tidligere Danske Fjernvarmeværkers Forening) og Foreningen Danske Kraftvarmeværker (FDKV) Dansk Fjernvarme er medlemsorganisation for omkring 405 fjernvarmeværker eller fjernvarmedistributører fordelt over hele landet Af disse er 55 offentlige med ca 62 % af fjernvarmeleverancen, og resten private med ca 38 % af varmeleveringen På nær et enkelt meget lille værk er alle offentlige selskaber medlemmer af Dansk Fjernvarme Fjernvarmeselskaber, som er medlem af Dansk Fjernvarme, repræsenterer ca 98,5 % af det samlede fjernvarmeforbrug og forsyner ca 1,5 mio boliger med fjernvarme Foreningen Danske Kraftvarmeværker (FDKV) har 135 medlemmer fordelt på fjernvarmeværker (47 medlemmer), industri (27), gartnerier (37), minianlæg (13) og biogasanlæg (15) FDKV organiserer således en hel del af de mindre anlæg Omkring 15 fjernvarmeselskaber er medlem af både Dansk Fjernvarme og FDKV, og det er typisk de største af virksomhederne i FDKV Anlæggene inden for grupperne industri, gartnerier og minianlæg producerer typisk kun til eget forbrug Biogasanlæg afsætter fjernvarmen til fjernvarmeselskaber og ikke direkte til slutbrugerne Der er ca 35 fjernvarmeselskaber, der ikke er med i hverken Dansk Fjernvarme eller FDKV Det er typisk små gas- eller halmfyrede kraftvarmeværker, eller gårde som leverer til naboer Største virksomhed er Københavns Energi med husstande og målere Christiansø er den mindste Der er en stor gruppe af fjernvarmeselskaberne med målere Da en del af de mindste værker ikke er tilsluttet Dansk Fjernvarme, har foreningen intet klart billede af, hvor mange fjernvarmeselskaber der har mindre end 100 målere På basis af den foreliggende viden vurderes det her, at der er i størrelsesordenen anmeldte fjernvarmeselskaber med mindre end 100 målere Udover de anmeldte fjernvarmevirksomheder anslår Dansk Fjernvarme, at der formentlig er en række små ikke-anmeldte fjernvarmeværker - typisk ejet af landmænd, der leverer til en række naboer Dansk Fjernvarme anslår, at der kunne være tale om 50, men har ingen konkret viden om omfanget Fjernvarmeområdet er i de større byer typisk organiseret således, at produktionen varetages af centrale kraftvarmeværker (ejet af DONG Energy og Vattenfall), forbrændingsanlæg eller store decentrale kraftvarmeværker, mens distributionen varetages af fjernvarmedistributører Imellem disse er der i nogle til-

Kortlægning af energiforbrug i bygninger Regeringens strategi for reduktion af energiforbrug i bygninger

Kortlægning af energiforbrug i bygninger Regeringens strategi for reduktion af energiforbrug i bygninger Kortlægning af energiforbrug i bygninger Regeringens strategi for reduktion af energiforbrug i bygninger V/ specialkonsulent Lars Misser Erhvervs- og Byggestyrelsen Vi fik et nyt BBR 1. december 2009 Fordele:

Læs mere

Energiforbrugsdata i BBR

Energiforbrugsdata i BBR Energiforbrugsdata i BBR Lidt om data, kvalitet, loven og de fremtidige planer Lars Misser Geoforum Temadag 27. november 2014 BBR som register for energidata Energiområdet er ét af 3 primære formål med

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2014

Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Den 29. april 2015 Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie har samlet indberettet energi på 9,2 PJ i 2014. Dette

Læs mere

Gasdetailmarkedet. Workshop 13:00-15:15. 19. November 2014. 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1

Gasdetailmarkedet. Workshop 13:00-15:15. 19. November 2014. 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1 Gasdetailmarkedet Workshop 13:00-15:15 19. November 2014 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1 Program 13.00 Velkommen Dorte Kristiansen, Energinet.dk 13.10 10 års jubilæum og overvejelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 December 2014 Udarbejdet af: Rune Schmidt Ærø Energi- og Miljøkontor

Læs mere

Energitilsynets Fjernvarmestatistik

Energitilsynets Fjernvarmestatistik Energitilsynet Energitilsynets Fjernvarmestatistik Udarbejdet af Sekretariatet for Energitilsynets Center for Varme 2014 Indhold Introduktion til Energitilsynets fjernvarmestatistik... 3 Fjernvarmesektoren

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Kampen om biomasse og affald til forbrænding

Kampen om biomasse og affald til forbrænding til forbrænding Kommunernes Landsforening Politisk Forum den 14. april Forsyningsdirektør Astrid Birnbaum Københavns Energi 1 Hvad laver Københavns Energi? Vand Afløb Bygas Fjernvarme Fjernkøling Vind

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 285 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0022 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse af energiafgifterne,

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Energicenter Aalborg Byrådet traf i 1992 beslutning om etablering af Energicenter Aalborg

Læs mere

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Scandic Aalborg den 21. januar 2014 Per Jan Pedersen Energisynskonsulent Mobilnr. 045 2964 6562 Energi Nord A/S Over Bækken

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets Notatark Sagsnr. 1.5.12-G-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff 27.3.215 Hedensted Kommune har forpligtet sig til at reducere udledningen af CO 2 med 2% fra 1,1 tons pr. borger i 1995 til 8.1 tons pr. borger

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 6. september 2000 fra om gebyr for måleraflæsning af forbrug af

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 6. september 2000 fra om gebyr for måleraflæsning af forbrug af ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0017 /JDA A F G Ø

Læs mere

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION Få svar på dine spørgsmål Side 4-5 Gode spareråd I denne folder kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, vores kunder oftest stiller os.

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

FAKTA Energi. Lovgrundlag

FAKTA Energi. Lovgrundlag Side 1 af 5 FAKTA Energi Lovgrundlag Myndigheder og andre aktører Kortlægning Se gældende love og bekendtgørelser på Energistyrelsens og Miljøstyrelsens hjemmeside. Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Er der penge i skidtet?

Er der penge i skidtet? Er der penge i skidtet? Gasnettet, oprindelsescertifikater og ny støtteordning Foreningen for Danske Biogasanlæg Dorte Gren Kristiansen dgk@energinet.dk Dato - Dok.nr. 1 Indhold 1. Energinet.dk s opgaver

Læs mere

Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr. med støtte til biogasanvendelse. Sammenfatning. 1. Tilskudsmuligheder. Version 2.

Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr. med støtte til biogasanvendelse. Sammenfatning. 1. Tilskudsmuligheder. Version 2. Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr ved støtte til biogasanvendelse Version 2.0 April 2013 Denne vejledning beskriver krav til installation og kontrol af måleudstyr i forbindelse med støtte

Læs mere

FJERNVARME. Hvad er det?

FJERNVARME. Hvad er det? 1 FJERNVARME Hvad er det? 2 Fjernvarmens tre led Fjernvarmekunde Ledningsnet Produktionsanlæg 3 Fjernvarme er nem varme derhjemme Radiator Varmvandsbeholder Varmeveksler Vand fra vandværket FJERNVARME

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba.

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba. SDE, Sammensluttede Danske Energiforbrugere FAF, Foreningen Af Fjernvarmeforbrugere LNTV, Landsforeningen Naboer Til Vindmøller Forbrugernes stemme i energidebatten! Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt

Læs mere

Aage Johnsen Peter Jacob Jørgensen [planmidt.pjj@mail.tele.dk] Sendt: 2. marts 2001 12:03 Aage Johnsen Nielsen Olieforbrug på Samsø

Aage Johnsen Peter Jacob Jørgensen [planmidt.pjj@mail.tele.dk] Sendt: 2. marts 2001 12:03 Aage Johnsen Nielsen Olieforbrug på Samsø Aage Johnsen Fra: Peter Jacob Jørgensen [planmidt.pjj@mail.tele.dk] Sendt: 2. marts 2001 12:03 Til: Aage Johnsen Nielsen Emne: Olieforbrug på Samsø olie på Samsø.doc Hej Åge og Lasse Hermed vedhæftet opgørelserne

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober Vejledning til indberetning af brændselspriser. Indberetningen af brændselsmængder og -priser er blevet opdateret sådan at det nu kommer til at foregå digitalt via indberetningssiden: http://braendsel.fjernvarmeindberetning.dk/.

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne 1 KAPITEL 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dette bilag uddybet udvalgte beregningerne i rapporten om markedet for el til forbrugerne. Bilaget er

Læs mere

2. Markedet for træpiller

2. Markedet for træpiller 2. Markedet for træpiller Kapitlet beskriver udviklingen i forbrug og priser på træpiller, samt potentialet for varmeforsyning med træpiller i Danmark. Potentialet for varmeforsyning med træpiller er beskrevet

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

1. Dansk energipolitik for træpiller

1. Dansk energipolitik for træpiller 1. Dansk energipolitik for træpiller En aktiv dansk energipolitik har gennem mere end 25 år medvirket til, at Danmark er blevet førende indenfor vedvarende energi. Deriblandt at skabe rammerne for en kraftig

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Fjernvarmens udbredelse Varmeatlas præsentation ved Else Bernsen, COWI (ebe@cowi.dk) 1 Bygningsatlas 2013 for alle byområder i Danmark BBR oplyser

Læs mere

Bedsted Fjernvarmes ordinære. Generalforsamling

Bedsted Fjernvarmes ordinære. Generalforsamling Bedsted Fjernvarmes ordinære Generalforsamling Torsdag, den 25. september 2014 Bestyrelsens mundtlige årsberetning v/ formand Jesper Abel Skovsted 1 Beretning Indledning Indledningsvis kan bestyrelsen

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Basisfremskrivning og scenarieanalyser

Basisfremskrivning og scenarieanalyser Vordingborg Kommune Basisfremskrivning og scenarieanalyser Oktober 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Vordingborg Kommune Basisfremskrivning

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse Søren Schmidt Thomsen Disposition Kort præsentation Udgangspunktet Lidt historik Dansk energipolitik EU energipolitik Hvad sker der så fremadrettet? Dansk

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Aftalen mellem dansk fjernvarme og energiministeren

Aftalen mellem dansk fjernvarme og energiministeren Aftalen mellem dansk fjernvarme og energiministeren Hovedindhold af aftalen om energibesparelser nedskrevet til "kort format". Med baggrund i det energipolitiske forlig af 21. februar 2008 indgås der aftale

Læs mere

Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035

Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035 Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035 Udgivet af Energianalyse, Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 www.energinet.dk Marts 2015

Læs mere

Udfordringer for måling af elektrisk energi. Henrik Weldingh Dansk Energi

Udfordringer for måling af elektrisk energi. Henrik Weldingh Dansk Energi Udfordringer for måling af elektrisk energi Henrik Weldingh Dansk Energi Baggrunden Ønsket om at reducere CO 2 udslippet Ved at anvende energien intelligent Ved at udnytte vedvarende energikilder Dette

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer

Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer Kim Behnke, Forskningschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Målrettet dansk klima- og energipolitik 2012 2020 2030 2035 2050 30 % vind 42 % VE 50

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt Biogas Ringkjøbing-Skjern Lars Byberg, Bioenergikoordinator Kortlægning af bioenergi i Ringkøbing-Skjern Kommune Bioenergi Gas Flydende Fast CO 2 deponering

Læs mere

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Hvilke roller og opgaver skal kommunernes energiselskaber have i udvikling af optimale rammer for fjernvarmen, og hvordan skal selskaberne samarbejde på tværs af kommuner?

Læs mere

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Temadag om energiaftalens analyser, Grøn Energi Hovedfokuspunkter Fjernvarmens udbredelse Produktion af Fjernvarme

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Blommenslyst og Holmstrup v. Pernille Høgstrøm Resen, Naturgas

Læs mere

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelserne er gældende pr. 10. januar 2014. Disse betingelser er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi A/S, herefter

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik Udarbejdet af: Morten Torp 1 Egelykke Jensen Maskinfabrik 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

Effektiv varmeplanlægning

Effektiv varmeplanlægning VARMETIPS nyhedsbrev til ENERGISEKTOREN #2 OKTOBER 2013 TEMA FREMTIDENS FJERNVARME- FORRETNING Effektiv varmeplanlægning Ifølge Varmeforsyningsloven skal kommunerne arbejde med varmeplanlægning som en

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2011

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2011 Danmarks Naturfredningsforening l Att: Jens la Cour, jlc@dn.dk Dato: 3. juli 2012 Reference: Rikke Flinterup Direkte telefon: 89594009 E-mail: rmf@norddjurs.dk Journalnr.: 12/6771 af CO2-udledning fra

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0) Regler for Gasdistribution (Version 3.0) Gældende fra 1. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Energirenovering af etagebyggeriet

Energirenovering af etagebyggeriet Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Energirenovering af etagebyggeriet Juni 2010 Titel Energirenovering af etagebyggeriet Udgave 1.

Læs mere

Manualen. CO2-opgørelsen for Høje-Taastrup Kommune

Manualen. CO2-opgørelsen for Høje-Taastrup Kommune Manualen CO2-opgørelsen for Høje-Taastrup Kommune INDHOLD Forord............................................. 4 Baggrund........................................... 5 Metodevalg.........................................

Læs mere

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Udarbejdet af: Kasper Hingebjerg K.P.Komponenter 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

Godt nytår med udsigt til billigere varme

Godt nytår med udsigt til billigere varme Godt nytår med udsigt til billigere varme Af bestyrelsesformand Robert P. Sørensen Først og fremmest godt nytår til alle. Set med Holte Fjernvarmes øjne kan 2009 bestemt godt blive et rigtigt godt nyt

Læs mere

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark skøbing Fjernvarme Beskrivelse skøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel på 1.600 kw, samt et solfangeranlæg på ca. 4.900 m 2 leveret af ARCON Solvarme. Ved etableringen af solvarmeanlægget

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilaget beskriver den dokumentation, som sælger er forpligtet til at levere til køber. Dette bilag er med direkte relation til

Læs mere

INTELLIGENT FJERNVARME OG NYE SAMARBEJDER. AffaldVarme Aarhus Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø

INTELLIGENT FJERNVARME OG NYE SAMARBEJDER. AffaldVarme Aarhus Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø INTELLIGENT FJERNVARME OG NYE SAMARBEJDER Klimavarmeplan 2010 Klimavarmeplan 2010 er den strategiske plan for udviklingen af fjernvarmen i Aarhus frem mod 2030: Frem mod 2030 ønsker Aarhus Byråd : Forsyningssikkerhed

Læs mere

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1.

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. Til Netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige og øvrige parter 1 Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. 04. januar 2013 JOG/JOG Energinet.dk gennemførte en

Læs mere