3. Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd: Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper)...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd: Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper)..."

Transkript

1 Europaudvalget konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt SAMLET SAMLENOTAT Samlenotat vedr. rådsmøde (Konkurrenceevne) d marts 2009 Indholdsfortegnelse 1. Opfølgning på EU s indre markedsstrategi Bedre regulering Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd: Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper) Den europæiske bilindustri Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer KOM(2008) 311 endelig Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om pesticidudbringningsudstyr og om ændring af direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner KOM (2008) 535 endelig Europa Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/116/EF om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder, KOM (2008)

2 2/48 1. Opfølgning på EU s indre markedsstrategi Resumé Det tjekkiske EU-formandskab har den 6. januar 2009 fremlagt et udkast til rådskonklusioner (konkurrenceevne) vedrørende Kommissionens fremskridtrapport som opfølgning på EU s indre markedsstrategi (Single Market Review) fra november Konklusionerne forventes vedtaget på rådsmødet (konkurrenceevne) den marts 2009 og fremsendes herefter til Det Europæiske Råd i marts I konklusionerne hilser formandskabet Kommissionens fremskridtrapport velkommen, idet der fremhæves en række forhold med henblik på at styrke det indre marked yderligere. Det pointeres overordnet, at der er behov for at foretage en sammenhængende og effektiv implementering af indre markedsstrategien. 1. Baggrund og indhold Det tjekkiske EU-formandskab har den 6. januar 2009 fremlagt et udkast til rådskonklusioner (konkurrenceevne) vedrørende Kommissionens fremskridtrapport som opfølgning på EU s indre markedsstrategi, The Single Market Review one year later af 16. december [SEC (2008) 3064]. Konklusionerne forventes vedtaget på rådsmødet (konkurrenceevne) den marts 2009 og fremsendes herefter til Det Europæiske Råd i marts Tilsvarende forventes rådsformationen ECOFIN også at vedtage konklusioner om Kommissionens fremskridtsrapport som opfølgning på indre markedsstrategien. Disse konklusioner sendes ligeledes til Det Europæiske Råd i marts Formandskabet hilser overordnet Kommissionens fremskridtsrapport velkommen, idet det fremhæves, at det indre marked er en hjørnesten og et af de vigtigste resultater i EU-samarbejdet. Det påpeges, at ny EU-regulering bør indeholde konsekvensanalyser i forhold til at sikre den globale konkurrence med henblik på at styrke europæiske virksomheders konkurrenceevne. Herudover fremhæves behovet for et åbent marked for services og øget konkurrence i netværksindustrierne.

3 3/48 Kommissionen opfordres til at intensivere det igangværende arbejde med en fælles portal for alle kontaktpunkter og informationstjenester vedrørende det indre marked. Kommissionens kommende anbefalinger om bedre myndighedsudøvelse i det indre marked imødeses også med forventning. Medlemsstaterne opfordres til at styrke indsatsen for at nedbringe deres implementeringsunderskud. I den forbindelse fremhæves resultattavlen for det indre marked som et nyttigt redskab. Indsatsen for at fremme fælles IKT-løsninger hilses velkommen. Herudover fremhæves det nye forbrugerrettighedsdirektiv og indsatsen for at sikre forbrugernes rettigheder. I forhold til det videre arbejde med indre markedsstrategien fremhæves behovet for en sammenhængende og effektiv implementering. Det foreslås, at prioriterede indsatsområder inkluderes i det nationale reformprogram og i den nye post-2010 Lissabon-strategi. Rådet (konkurrenceevne) vil fremover en gang om året evaluere fremskridt i forhold til implementering af indre markedsstrategien. 2. Europa-Parlamentets holdning Europa-Parlamentet har ikke været hørt i sagen. 3. Nærhedsprincippet Ikke relevant. 4. Gældende dansk ret Sagen har ingen konsekvenser for gældende dansk ret. 5. Høring Formandskabets udkast til rådskonklusioner (konkurrenceevne) har været i høring i specialudvalget for konkurrenceevne og vækst med frist den 21. januar Der er modtaget høringssvar fra Dansk Erhverv. Dansk Erhverv hilser formandskabets udkast til konklusioner velkommen, idet man er særlig positiv over for forslaget om øget brug af konsekvensanalyser i forhold til ny EU-lovgivning. Man støtter desuden, at der skabes en fælles national portal for EU-kontaktpunkter og -services. Dansk Erhverv fremhæver servicesektorens betydning for økonomien i EU og foreslår på den baggrund, at servicesektoren tildeles en separat sektion i Kommissionens fremskridtsrapport.

4 4/48 Dansk Erhverv advarer imod, at teksten vedrørende reduktion i administrative byrder bliver for uambitiøs. Man finder det endvidere vigtigt, at de nationale regeringer i lyset af den økonomiske situation fastholder de resultater, der er opnået vedrørende frihandel og et åbent indre marked. 6. Andre landes holdninger Medlemslandene har generelt udtrykt stor opbakning til konklusionerne. Flere lande har rejst forslag til tekstændringer med henblik på at udtrykke en klar kobling mellem den økonomiske krise og behovet for at styrke det indre marked yderligere. En række lande har haft ændringsforslag vedrørende spørgsmålet om den eksterne dimension af det indre marked. Nogle lande har haft ønske om at indføre reference til reciprocitet, mens andre lande har ønsket at fremhæve behovet for yderligere åbenhed. Der har været forslag om at udvikle den eksterne dimension gennem øget koordinering mellem forskellige politikområder. Der har desuden været forslag til en række mindre tilføjelser vedrørende implementering af servicedirektivet og behovet for at styrke konkurrencen i netværksindustrierne samt at sikre en lovgivningsmæssig ramme for at fremme fælles IKT-løsninger. Nogle lande har fremhævet behovet for en mere stringent fremtidig rapportering fra Kommissionen på implementering af indre markedsstrategien. Det har været anført, at fremskridtsrapporter også bør indeholde oplysninger om de initiativer, der endnu udestår. 7. Foreløbig dansk holdning Danmark finder overordnet, at konklusionerne er velbalancerede og kan derfor støtte, at de vedtages i deres nuværende form. I særdeleshed støtter Danmark, at konklusionerne fremhæver et åbent og velfungerende indre marked som en væsentlig del af løsningen på den økonomiske situation. Danmark har fremhævet behovet for øget ekstern åbenhed og vigtigheden af at koordinere forskellige politikområder med henblik på at udvikle den eksterne dimension af det indre marked. Danmark mener, at kommende fremskridtsrapporter vedrørende det indre marked bør indeholde klare tilkendegivelser af, hvilke initiativer, der udestår i forhold til indre markedsstratgien.

5 5/48 8. Lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser Sagen har ingen konsekvenser for gældende dansk ret eller direkte statsfinansielle konsekvenser. 9. Samfundsøkonomiske konsekvenser Sagen har ingen samfundsøkonomiske konsekvenser. 10. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Sagen har ingen direkte administrative konsekvenser. Gennemførelsen af visse anbefalinger vil imidlertid have positive administrative konsekvenser for erhvervslivet. Det gælder bl.a. forslaget om, at nye forslag til EUregulering bør indeholde konsekvensanalyser i forhold til at sikre den globale konkurrence. Det gælder desuden opfordringen til Kommissionen om at intensivere det igangværende arbejde med en fælles portal for kontaktpunkter og informationstjenester vedrørende det indre marked. Herudover gælder det indsatsen for at fremme fælles IKT-løsninger. 11. Tidligere forelæggelse i Europaudvalget Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.

6 6/48 2. Bedre regulering Resumé Bedre regulering er på dagordenen på rådsmødet (konkurrenceevne) den 5. og 6. marts 2009 i form af en fremskridtsrapport, som er særligt knyttet til Kommissionens strategiske meddelelse om bedre regulering, vedtaget den 28. januar. Den strategiske meddelelse indeholder status og fremadrettede initiativer om konsekvensvurderinger, reduktion af administrative byrder samt forenkling af EU-reguleringen. Den strategiske meddelelse og fremskridtsrapporten har ingen lovgivningsmæssige konsekvenser. 1. Baggrund og indhold I marts 2000 pålagde Det Europæiske Råd (DER) Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne at udarbejde en fælles EU-strategi for bedre regulering. I 2002 offentliggjorde Kommissionen en handlingsplan for bedre regulering, og som led i gennemførelsen heraf vedtog Rådet, Kommissionen og Europa-Parlamentet i 2003 en interinstitutionel aftale om bedre regulering. Fra 2003 og frem til 2007 iværksatte Kommissionen en række initiativer, der lagde op til at måle de administrative byrder samt at introducere målsætningen om at reducere de administrative byrder på EU-plan. Kommissionen udsendte i januar 2007 handlingsprogrammet for administrative lettelser. Her foreslog Kommissionen bl.a. på dansk foranledning en fælles målemetode til at opgøre de administrative byrder, et reduktionsmål på 25 pct. for administrative byrder i EU og etableringen af en særlig enhed (Impact Assessment Board) til at kvalitetssikre Kommissionens konsekvensvurderinger. På Det Europæiske Råd (DER) i 2007 var der enighed om Kommissionen forslag, herunder en liste over 13 prioriterede indsatsområder samt en liste over såkaldte fast track forenklingsforslag. Det vil sige forenklingsforslag, der med relativt simple tiltag vil kunne reducere virksomhedernes administrative byrder inden for en kort tidshorisont. Desuden opfordrede DER medlemslandene til at fastsætte tilsvarende ambitiøse mål på nationalt niveau. I januar 2008 vedtog Kommissionen den anden strategiske meddelelse om bedre regulering i EU. I meddelelsen blev status og nye tiltag beskrevet.

7 7/48 Kommissionen udsendte den 10. marts 2008 en ny liste med 11 fast track forenklingsforslag. Den 28. januar 2009 udsendte Kommissionen den tredje strategiske meddelelse om bedre regulering (KOM(2009)15). Sammen med meddelelsen vedtog Kommissionen to arbejdspapirer, som redegør mere detaljeret for fremskridt med henholdsvis forenklingen af lovgivningen og med implementeringen af handlingsprogrammet for bedre regulering. Den strategiske meddelelse indeholder en overordnet status for det hidtidige arbejde med bedre regulering (forenkling af lovgivning, handlingsprogrammet og konsekvensvurderinger) samt fremhæver, hvor der er behov for yderligere indsats. Meddelelsen skal ses som bidrag til Det Europæiske Råds drøftelse af indsatsen. Kommissionens såkaldte rullende regelforenklingsprogram er opdateret med forslag til vedtagelse i 2009 og indeholder nu 185 regelforenklingsinitiativer, hvoraf 132 er vedtaget i Kommissionen. 75 forslag er endeligt vedtaget af Rådet og Europa-Parlamentet. Kommissionen har identificeret en række forslag, som den kommende Kommission kan arbejde videre med. Målingerne af de administrative byrder på de 13 prioriterede områder er nu færdig, og der er identificeret byrder for mia. euro. Målingerne viser, at selskabsret og moms er de mest byrdetunge målte områder og Kommissionen har derfor i sinde at udarbejde regelforenklingsforslag her inden for. Dette gælder et e-faktureringssystem på momsområdet (som forventes et lettelsespotentiale på 18 mia. euro) og mulighed for undtagelse af mikrovirksomheder for nogle af regnskabsdirektiverne (forventet lettelsespotentiale 8 mia. euro) Kommissionen har ligeledes noteret sig, at 21 lande nu har sat nationale reduktionsmål. Derudover vil Kommissionen fremadrettet identificere specifikke regelforenklingsforslag på de 13 prioriterede områder. Kommissionen håber på, at det vil være muligt at få fremlagt disse forslag før denne Kommissions afgang. Kommissionen foreslår ligeledes handlingsprogrammet udvides med 30 retsakter dog stadig inden for de 13 områder. Kommissionen opfordrer endvidere Rådet og Europa-Parlamentet til at vedtage forslag til EU-forenkling, som venter på vedtagelse i disse institutioner. Kommissionens konsekvensvurderingssystem strammes yderligere op. Kommissionen søger bl.a. at skabe større ejerskab i tjenestegrenene ved at generaldirektøren skal godkende konsekvensvurderingen før den kvalitetssikres i Impact Assessment Boardet. Derudover vil vejledning i udarbejdelse af konsekvensvurderinger blive styrket. Nye it-redskaber bl.a. til at kvantificere potentielle administrative byrder i nye forslag, vil blive introduceret for medarbejdere i tjenestegrenene.

8 8/48 Alle tre institutioner bør prioritere arbejdet med at evaluere den fælles tilgang til konsekvensvurdering (Common Approach to Impact Assessment) fra Som det også er beskrevet i En Small Business Act for Europa, vil Kommissionen hvor muligt anvende fælles ikrafttrædelsesdatoer for erhvervsrettede direktiver og forordninger. 2. Europa-Parlamentets holdning Europa-Parlamentet skal ikke høres om meddelelsen og fremskridtsrapporten. 3. Nærhedsprincippet Omkring 40 pct. af danske virksomheders administrative byrder kan relateres til EU og den nationale implementering af EU-lovgivning, herunder f.eks. i forbindelse med implementeringen af det indre marked. Regeringens mål om at reducere byrderne med op til 25 pct. i 2010 gør det relevant både at fokusere på byrder som følge af danske love og regler og byrder afledt af EU-regulering. Regeringen finder, at sagen er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. 4. Gældende dansk ret Meddelelsen og fremskridtsrapporten medfører ingen lovgivningsmæssige konsekvenser. 5. Høring Meddelelsen har været sendt i høring i Specialudvalget for Konkurrenceevne og vækst d. 28. januar DI støtter Kommissionens indsats for at nedbringe de administrative byrder i EU. DI finder det positivt, at der nu er en måling af den enkelte lovgivnings betydning for virksomhederne, og DI opfordrer til, at målingerne bliver et styringsredskab til at forhindre, at byrderne vokser fremover. For at redskabet bliver effektivt opfordrer DI til at 25 pct. målsætningen bliver en nettomålsætning, så den samlede udvikling i byrderne kan følges samt at ansvaret for at nå målet delegeres til de enkelte DG er for at skabe politisk ansvar for opgaven. DI hilser forslaget om en fritagelse af de mindste virksomheder for pligten til at indberette årsregnskab velkommen og opfordrer den danske regering til at implementere den forventede ændring i dansk lov hurtigst muligt. DI opfordrer Kommissionen til at fremlægge en handlingsplan med konkrete forslag til, hvordan en 25 pct. reducering kan nås inden for de enkelte sektorer.

9 9/48 LO finder metoden, Kommissionen måler efter, kritisabel, da der fokuseres entydigt på omkostninger og ikke på gevinster (benefit). LO mener derfor, at det i forbindelse med reduktion af administrative byrder på arbejdsmiljøområdet, er nødvendigt at se både på direkte omkostninger og direkte gevinster. I notatet til EU-specialudvalget under punkt 7. Foreløbig dansk holdning, vil LO foreslå, at der i andet afsnit efter "miljøbeskyttelsesniveauet" tilføjes "arbejdsmiljøbeskyttelsen". Derudover har LO konkret holdning til en evt. senere behandling af to direktiver, der er beskrevet i anneks 1 (Scope for simplification activities during the next Commission) til arbejdsdokumentet: Third progress report on the strategy for simplifying the regulatory environment. 6. Andre landes holdninger Der er generel enighed i Rådet om arbejdet med bedre regulering i EU og der forventes ikke nævneværdige uoverensstemmelser under drøftelsen af fremskridtsrapporten. 7. Foreløbig dansk holdning Danmark støtter aktivt arbejdet med bedre regulering i EU, og forventer at hilse fremskridtsrapporten velkommen og lægger stor vægt på, at momentum i arbejdet med administrative lettelser opretholdes i Kommissionen. Arbejdet med bedre regulering i EU ligger i naturlig forlængelse af indsatsen for regelforenkling og administrative lettelser i Danmark. Danmark støtter, at bedre regulering sker ud fra en balanceret og integreret tilgang, som ikke sænker arbejdsmiljøbeskyttelsen, miljøbeskyttelsesniveauet, fødevaresikkerheden, forbrugerbeskyttelsen eller sundhedsstandarder. Danmark ser endvidere bedre reguleringsindsatsen som en mulighed for også at kunne øge kvaliteten i reguleringen og derigennem forbedre beskyttelsesniveauet. 8. Lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser Meddelelsen og fremskridtsrapporten ventes ikke at få direkte lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser for Danmark. Gennemførelsen af konkrete regelforenklinger i EU kan medføre både lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser for Danmark, men konsekvenserne skal vurderes fra sag til sag. 9. Samfundsøkonomiske konsekvenser Meddelelsen og fremskridtsrapporten medfører ingen direkte samfundsøkonomiske konsekvenser for Danmark. Bedre regulering og derigennem omkostningseffektive løsninger vil have positive konsekvenser. Administrative lettelser for virksomheder vil have positive samfundsøkonomiske konsekvenser for Danmark.

10 10/ Administrative konsekvenser for erhvervslivet Meddelelsen og fremskridtsrapporten medfører ingen administrative konsekvenser for erhvervslivet. 11. Tidligere forelæggelse i Europaudvalget Bedre regulering har siden 2001 været forelagt Folketingets Europaudvalg flere gange bl.a. forud for rådsmødet (konkurrenceevne) den 4. december 2006 til orientering, forud for rådsmødet (ECOFIN) den 30. januar 2007 til orientering, forud for rådsmødet (konkurrenceevne) den 19. februar 2007 til orientering, for rådsmødet (konkurrenceevne) den 21. maj 2007 til orientering, forud for rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 til orientering samt forud for rådsmødet (konkurrenceevne) den november Kommissionens handlingsprogram har været forelagt Folketingets Europaudvalg den 26. januar 2007 i forbindelse med ECOFINs behandling af Kommissionens handlingsprogram den 30. januar 2007 til orientering. Kommissionens anden strategiske meddelelse har været forelagt Folketingets Europaudvalg til orientering forud for rådsmødet (ECOFIN) den 8. februar 2008, til orientering forud for rådsmødet (konkurrenceevne) den 23. maj Sagen har senest været forelagt Folketingets Europaudvalg den 19. september 2008 forud for rådsmøde (konkurrenceevne) den 25. september Sagen forelægges Folketingets Europaudvalg til orientering.

11 11/48 3. Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd: Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper) Resumé Det tjekkiske EU-formandskab har den 5. januar 2009 fremlagt et udkast til Rådets (konkurrenceevne) nøglebudskaber til Det Europæiske Råd den marts Dokumentet indeholder en række anbefalinger under overskriften Proaktiv respons på den økonomiske afmatning. Formandskabet har desuden fremlagt et udkast til Rådets synspunkter vedrørende implementeringsrapporten for Fællesskabets Lissabonprogram Heri gennemgås de initiativer, som Kommissionen i sin implementeringsrapport har beskrevet vedrørende de 10 centrale målsætninger for Fællesskabets Lissabon-program Udkast til rådets synspunkter vedrørende implementeringsrapporten forhandles både i rådsformationen for konkurrenceevne og ECOFIN. Den fælles tekst vil blive tilføjet som anneks til de to rådsformationers nøglebudskaber (Key Issues Paper) til Det Europæiske Råd. 1. Baggrund og indhold Nøglebudskaber (Key Issues Paper) Det tjekkiske EU-formandskab har den 5. januar 2009 fremlagt et udkast til Rådets (konkurrenceevne) nøglebudskaber (Key Issues Paper) til Det Europæiske Råd i marts Dokumentet indeholder en række anbefalinger under overskriften Proaktiv respons på den økonomiske afmatning. Anbefalingerne falder i fem hovedafsnit: - Afhjælpning af tilbageværende barrierer i det indre marked. - Reduktion i omfanget af administrative byrder. - Forbedrede rammevilkår for erhvervsliv og innovation med særligt fokus på små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne. - Forøgede og bedre investeringer i viden, uddannelse og forskning. - Fokus på den eksterne dimension af konkurrenceevnen. Formandskabet anfører, at en velfungerende afhjælpning af tilbageværende barrierer i det indre marked indebærer en effektiv opfølgning på indre markedsstrategien fra november Det pointeres, at der er behov for at styrke konkurrencen inden for EU s netværksindustrier og for at få det indre marked til at fungere bedre på detailhandelsområdet. Det anbefales i øvrigt, at Kommissionen og medlemslandene sikrer en fyldestgørende implementering af servicedirektivet og dets iboende instrumenter.

12 12/48 Formandskabet imødeser den tredje strategiske meddelelse om bedre regulering, som Kommissionen forventes at fremsende ultimo januar Det anbefales, at Kommissionen anvender et bredt spektrum af instrumenter for at sikre hurtigt fremskridt hen imod målet om at nå en 25 pct. reduktion i de administrative byrder i Kommissionen opfordres herudover til at fremlægge en årlig fremskridtsrapport for Det Europæisk Råd om udviklingen i de administrative byrder. Formandskabet anfører behovet for, at der fortsat er fokus på at sikre virksomhederne adgang til finansiering. Det påpeges, at der både på kort og længere sigt er behov for yderligere investeringer i infrastruktur, nye grønne teknologier, uddannelse og træning med henblik på at forbedre konkurrenceevnen. Der lægges særligt vægt på at forbedre konkurrenceevnen for små og mellemstore virksomheder, i forhold til hvilket Small Business Act fra december 2008 fremhæves som et nøgleinstrument. Formandskabet fremhæver, at der fortsat er behov for at øge investeringerne i uddannelse, forskning og innovation samt at styrke samarbejdet mellem universiteter, forskningsinstitutioner og erhvervsliv. Det anbefales at koordinere investeringer i medlemslandene og på fællesskabsplan med henblik på at opnå en velfungerende forskningsinfrastruktur i Europa. Herudover er der fokus på at fremme regionale forskningssamarbejder i tæt koordinering med den førte innovations- og klyngepolitik. Formandskabet anfører, at den eksterne dimension af konkurrenceevnen har stor betydning, og at EU således skal sikre sig fuldt udbytte af nye globale samhandelsmuligheder. Det anbefales, at EU fortsat afdækker mulighederne for at opnå resultater i WTO, og at det bilaterale samarbejde med strategiske samhandelspartnere herudover intensiveres. På den baggrund hilser formandskabet Kommissionens nye meddelelse om den eksterne dimension af Lissabon strategien (KOM (2008) 874) velkommen. Rådets synspunkter vedrørende implementeringsrapporten for Fællesskabets Lissabon program Formandskabet har den 15. januar 2009 fremlagt et udkast til Rådets synspunkter vedrørende implementeringsrapporten for Fællesskabets Lissabon program [KOM (2008) 881]. Denne tekst forhandles både i rådsformationen for konkurrenceevne og ECOFIN. Den fælles tekst vil blive tilføjet som anneks til de to rådsformationers Key Issues Papers 2009 til Det Europæiske Råd. I tekstudkastet indledes med en reference til den økonomiske genopretningsplan fra december 2008 og til behovet for simplificering af låneprocedurerne i EU s Socialfond og Globaliseringsfonden. Herudover påpeges nødvendigheden af at fortsætte den reformproces, som er fastlagt i Lissabon-strategien.

13 13/48 Tekstudkastet indeholder herudover en gennemgang af de initiativer, som Kommissionen har beskrevet i sin implementeringsrapport. Det drejer sig om initiativer i forhold til følgende 10 nøglemålsætninger for perioden : 1) Fremlæggelse af ny social og arbejdsmarkedspolitisk dagsorden i EU. 2) Forslag om fælles immigrationspolitik. 3) Vedtagelse af Small Business Act. 4) EU s indsats for 25 pct. reduktion i administrative byrder. 5) Styrkelse af det indre marked, herunder servicedirektiv og varepakke. 6) EU s investeringer i viden og innovation. 7) Forbedrede rammevilkår for innovation i EU. 8) Etablering af et indre marked på energiområdet. 9) Fremme af EU-industripolitik med fokus på bæredygtig produktion. 10) Bi- og multilaterale forhandlinger med henblik på øget frihandel. 2. Europa-Parlamentets holdning Europa-Parlamentet har ikke været hørt i sagen. 3. Nærhedsprincippet Ikke relevant. 4. Gældende dansk ret Sagen har ingen konsekvenser for gældende dansk ret. 5. Høring Forslaget har været i høring i specialudvalget for konkurrenceevne og vækst med frist den 20. januar Der er modtaget høringssvar fra AC Forbrugerrådet, DI, LO og Dansk Erhverv. AC oplyser, at de ikke har bemærkninger til materialet. Forbrugerrådet oplyser, at de af ressourcemæssige årsager ikke har haft mulighed for at forholde sig til materialet. DI støtter formuleringerne vedrørende behovet for bedre implementering, herunder implementering af servicedirektivet, samt yderligere markedsåbninger, vedtagelse af et nyt forbrugerdirektiv og gennemførelse af Small Business Act. Endvidere støttes det, at EU både arbejder multilateralt og bilateralt for øget samarbejde med tredjelande. DI finder det vigtigt at fastholde, at målet for reduktion i administrative byrder er et nettomål, som også gælder ny lovgivning, og at det er vigtigt med reduktionsmål for alle tjenestegrene i Kommissionen.

14 14/48 DI fremhæver, at økonomiske indgreb må reflektere de enkelte landes situationer. Det noteres med tilfredshed, at teksten lægger op til fortsatte reformer i regi af Lissabon-strategien efter Herudover understreges behovet for at sikre alle virksomheders adgang til kapital. DI foreslår, at der oprettes en europæisk energisparefond og investeres yderligere i energibesparende teknologier. Man håber, at arbejdet med et EU-patent og en europæisk patentdomstol vil bære frugt i LO finder overordnet, at den største udfordring for EU i fremtiden bliver at skabe tilstrækkelig med gode jobs. Det noteres med tilfredshed, at der i teksten er fokus på behovet for investeringer i infrastruktur, grønne teknologier, uddannelse og træning. LO støtter EU s bestræbelser på at reducere de administrative byrder, men advarer mod at deregulering har negative afledte konsekvenser for arbejdstagere. LO påpeger, at regulering på fx arbejdsmiljøområdet også kan have positive økonomiske effekter. LO finder, at medarbejdere er en vigtig kilde til innovation, og at samarbejdsudvalg derfor bør anvendes mere aktivt med henblik på udvikling af produkter og ydelser. LO ser gerne, at der er mere fokus på at bygge bro mellem virksomheder og vidensinstitutioner, herunder på at uddanne ikke-akademisk arbejdskraft til at håndtere kontakten til det akademiske miljø. Dansk Erhverv oplyser, at man overordnet er enig i prioriteringerne i teksten, herunder særligt fokus på at fjerne resterende barrierer i det indre marked og behovet for en konsekvent og systematisk opfølgning på indre markedsstrategien. Dansk Erhverv er enig i nødvendigheden af en korrekt implementering af servicedirektivet. Dansk Erhverv finder, at formålet med servicedirektivet er at skabe et indre marked for tjenesteydelser på linje med det indre marked for varer. Dansk Erhverv mener ikke, at servicedirektivet må medføre forringede forbrugerrettigheder i det indre marked for varer. Dansk Erhverv er glade for, at der fokus på det nye EU-forslag om forbrugerrettigheder. Her finder Dansk Erhverv det væsentligt, at EUreglerne harmoniseres i overensstemmelse med det danske niveau. 6. Andre landes holdninger Medlemslandene har generelt udtrykt stor opbakning til dokumentet, som overordnet vurderes at afspejle de væsentligste emner i forhold til EU s konkurrenceevne.

15 15/48 En række lande har peget på nødvendigheden af en ambitiøs tekst vedrørende målsætningen om reduktion i de administrative byrder. Landene har fremhævet, at 25 pct. målsætningen også dækker ny lovgivning, at det er vigtigt med sektormål og, at der skal laves en klar tidsplan for Kommissionens arbejde. Kommissionen med støtte fra enkelte lande har heroverfor påpeget, at teksten er ambitiøs nok uden disse tilføjelser. Under forhandlingerne er der tilføjet tekst vedrørende behovet for særlige initiativer inden for bilindustrien. 7. Foreløbig dansk holdning Danmark finder overordnet, at det foreliggende udkast til nøglebudskaber er velbalanceret. Danmark støtter i særdeleshed, at dokumentet fremhæver en række instrumenter til brug for håndhævelse af forbrugerbeskyttelsen i det indre marked, herunder informationssystemet IMI, problemløsningsnetværket SOLVIT og den styrkede markedsovervågning i medfør af EU s indre markedspakke for varer. Danmark lægger vægt på, at der fastlægges ambitiøse mål for Kommissionens arbejde med at reducere de administrative byrder. I teksten bør der henvises til, at målsætningen om 25 pct. reduktion i administrative byrder både vedrører eksisterende og ny lovgivning. Herudover bør 25 pct. målet udmøntes i sektormål med henblik på at skabe ejerskab til reduktionsmålet i alle grene af Kommissionen. Endeligt er det centralt, at der fastlægges en tidsplan for Kommissionens arbejde med at reducere de administrative byrder frem mod Danmark lægger desuden vægt på, at medlemslandene forpligter hinanden på at fortsætte implementering af strukturelle reformer efter I den forbindelse støtter Danmark, at teksten adresserer en række forskellige konkrete instrumenter i det indre marked. Danmark er grundlæggende skeptisk overfor at inkludere sektorinitiativer vedrørende bilindustrien. Danmark forudsætter, at de forslag, som Kommissionen opmuntres til at komme med, ikke på nogle måder vil være konkurrenceforvridende eller på anden vis have karakter af defensive handelsinstrumenter. Danmark er tilfreds med, at formandskabet har indført en reference til Corporate Social Responsibility, som et instrument til at øge konkurrenceevnen. Danmark mener, at teksten vedrørende den eksterne dimension ikke burde indeholde henvisninger til reciprocitet. Dette begreb kan give indtryk af, at man ønsker øget anvendelse af antidumping instrumenter eller, at men ønsker at matche statsstøtte i tredjelande med statsstøtte i EU.

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 3 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 3. september 2008 REVIDERET GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. marts 2009 2009-0018853 /mtg Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2014 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 24. februar 2014 Uddannelse Punkt 1: Effektiv

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober 2010.

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse Frem mod en indre markedspakke fremlagt d. 27. oktober 2010. Indre Markeds Center Att.: Maja Svankjær Thagaard og Susanne Bo Christensen 10. november 2010 Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, 2008 X Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets to direktiver om enklere

Læs mere

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0348 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 7. januar 2013 Proces og Administration ABL SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Plantedirektoratet/departement Sagsnr.: PD 11-2221-000001/Dep. sagsnr.: 10815 Den 29. juni 2011 FVM 903 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2015 15/02055-8 Indholdsfortegnelse 9. Politik for det digitale indre marked...

Læs mere

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for EU-patentet, KOM(2010) 350

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato: INM 319 Grund- og nærhedsnotat notat vedrørende forslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 3. juli 2013 Hollandsk nærhedsundersøgelse Sammenfatning Den hollandske regering

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

En anden vej til CE-mærkning

En anden vej til CE-mærkning En anden vej til CE-mærkning Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Hvad er en ETA og hvornår kan man bruge den mulighed? 1 2 3 Det filosofiske ETA er handler om at kunne CE mærke innovative byggeprodukter

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut VA-Bekendtgørelsen Leon Buhl Teknologisk Institut Godkendelser BR10 2012 BR 10 kap. 8.4.1 Generelt Stk. 6 Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer, skal for så vidt

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 06.07.2012 ARBEJDSDOKUMENT om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. Kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-221-00784/Dep. sagsnr. 7598 Den 14. januar 2011 FVM 852 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kvalitetspakken

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 168 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Notat J.nr. 2010-221-0034 Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt 30. november 2010 Supplerende kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 1) Moms forlængelse af regel om minimumsniveau

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 24. maj 2005 Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre)

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Manden på podiet Birger T. Christiansen VVS-konsulent Bygningsingeniør, speciale vvs Medlem af diverse udvalg og netværk, herunder hos Dansk Standard,

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.1.2010 2009/0009(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005 Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 138 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005 KOMITÉSAG Til underretning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2014 C(2014) 1371 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010, 1060/2010,

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt 20. august 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. september 2010 1. Europæisk Semester - Politisk enighed KOM-dokument foreligger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0153(COD) 12.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt 15. juli 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere