3. Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd: Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper)...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd: Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper)..."

Transkript

1 Europaudvalget konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt SAMLET SAMLENOTAT Samlenotat vedr. rådsmøde (Konkurrenceevne) d marts 2009 Indholdsfortegnelse 1. Opfølgning på EU s indre markedsstrategi Bedre regulering Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd: Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper) Den europæiske bilindustri Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer KOM(2008) 311 endelig Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om pesticidudbringningsudstyr og om ændring af direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner KOM (2008) 535 endelig Europa Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/116/EF om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder, KOM (2008)

2 2/48 1. Opfølgning på EU s indre markedsstrategi Resumé Det tjekkiske EU-formandskab har den 6. januar 2009 fremlagt et udkast til rådskonklusioner (konkurrenceevne) vedrørende Kommissionens fremskridtrapport som opfølgning på EU s indre markedsstrategi (Single Market Review) fra november Konklusionerne forventes vedtaget på rådsmødet (konkurrenceevne) den marts 2009 og fremsendes herefter til Det Europæiske Råd i marts I konklusionerne hilser formandskabet Kommissionens fremskridtrapport velkommen, idet der fremhæves en række forhold med henblik på at styrke det indre marked yderligere. Det pointeres overordnet, at der er behov for at foretage en sammenhængende og effektiv implementering af indre markedsstrategien. 1. Baggrund og indhold Det tjekkiske EU-formandskab har den 6. januar 2009 fremlagt et udkast til rådskonklusioner (konkurrenceevne) vedrørende Kommissionens fremskridtrapport som opfølgning på EU s indre markedsstrategi, The Single Market Review one year later af 16. december [SEC (2008) 3064]. Konklusionerne forventes vedtaget på rådsmødet (konkurrenceevne) den marts 2009 og fremsendes herefter til Det Europæiske Råd i marts Tilsvarende forventes rådsformationen ECOFIN også at vedtage konklusioner om Kommissionens fremskridtsrapport som opfølgning på indre markedsstrategien. Disse konklusioner sendes ligeledes til Det Europæiske Råd i marts Formandskabet hilser overordnet Kommissionens fremskridtsrapport velkommen, idet det fremhæves, at det indre marked er en hjørnesten og et af de vigtigste resultater i EU-samarbejdet. Det påpeges, at ny EU-regulering bør indeholde konsekvensanalyser i forhold til at sikre den globale konkurrence med henblik på at styrke europæiske virksomheders konkurrenceevne. Herudover fremhæves behovet for et åbent marked for services og øget konkurrence i netværksindustrierne.

3 3/48 Kommissionen opfordres til at intensivere det igangværende arbejde med en fælles portal for alle kontaktpunkter og informationstjenester vedrørende det indre marked. Kommissionens kommende anbefalinger om bedre myndighedsudøvelse i det indre marked imødeses også med forventning. Medlemsstaterne opfordres til at styrke indsatsen for at nedbringe deres implementeringsunderskud. I den forbindelse fremhæves resultattavlen for det indre marked som et nyttigt redskab. Indsatsen for at fremme fælles IKT-løsninger hilses velkommen. Herudover fremhæves det nye forbrugerrettighedsdirektiv og indsatsen for at sikre forbrugernes rettigheder. I forhold til det videre arbejde med indre markedsstrategien fremhæves behovet for en sammenhængende og effektiv implementering. Det foreslås, at prioriterede indsatsområder inkluderes i det nationale reformprogram og i den nye post-2010 Lissabon-strategi. Rådet (konkurrenceevne) vil fremover en gang om året evaluere fremskridt i forhold til implementering af indre markedsstrategien. 2. Europa-Parlamentets holdning Europa-Parlamentet har ikke været hørt i sagen. 3. Nærhedsprincippet Ikke relevant. 4. Gældende dansk ret Sagen har ingen konsekvenser for gældende dansk ret. 5. Høring Formandskabets udkast til rådskonklusioner (konkurrenceevne) har været i høring i specialudvalget for konkurrenceevne og vækst med frist den 21. januar Der er modtaget høringssvar fra Dansk Erhverv. Dansk Erhverv hilser formandskabets udkast til konklusioner velkommen, idet man er særlig positiv over for forslaget om øget brug af konsekvensanalyser i forhold til ny EU-lovgivning. Man støtter desuden, at der skabes en fælles national portal for EU-kontaktpunkter og -services. Dansk Erhverv fremhæver servicesektorens betydning for økonomien i EU og foreslår på den baggrund, at servicesektoren tildeles en separat sektion i Kommissionens fremskridtsrapport.

4 4/48 Dansk Erhverv advarer imod, at teksten vedrørende reduktion i administrative byrder bliver for uambitiøs. Man finder det endvidere vigtigt, at de nationale regeringer i lyset af den økonomiske situation fastholder de resultater, der er opnået vedrørende frihandel og et åbent indre marked. 6. Andre landes holdninger Medlemslandene har generelt udtrykt stor opbakning til konklusionerne. Flere lande har rejst forslag til tekstændringer med henblik på at udtrykke en klar kobling mellem den økonomiske krise og behovet for at styrke det indre marked yderligere. En række lande har haft ændringsforslag vedrørende spørgsmålet om den eksterne dimension af det indre marked. Nogle lande har haft ønske om at indføre reference til reciprocitet, mens andre lande har ønsket at fremhæve behovet for yderligere åbenhed. Der har været forslag om at udvikle den eksterne dimension gennem øget koordinering mellem forskellige politikområder. Der har desuden været forslag til en række mindre tilføjelser vedrørende implementering af servicedirektivet og behovet for at styrke konkurrencen i netværksindustrierne samt at sikre en lovgivningsmæssig ramme for at fremme fælles IKT-løsninger. Nogle lande har fremhævet behovet for en mere stringent fremtidig rapportering fra Kommissionen på implementering af indre markedsstrategien. Det har været anført, at fremskridtsrapporter også bør indeholde oplysninger om de initiativer, der endnu udestår. 7. Foreløbig dansk holdning Danmark finder overordnet, at konklusionerne er velbalancerede og kan derfor støtte, at de vedtages i deres nuværende form. I særdeleshed støtter Danmark, at konklusionerne fremhæver et åbent og velfungerende indre marked som en væsentlig del af løsningen på den økonomiske situation. Danmark har fremhævet behovet for øget ekstern åbenhed og vigtigheden af at koordinere forskellige politikområder med henblik på at udvikle den eksterne dimension af det indre marked. Danmark mener, at kommende fremskridtsrapporter vedrørende det indre marked bør indeholde klare tilkendegivelser af, hvilke initiativer, der udestår i forhold til indre markedsstratgien.

5 5/48 8. Lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser Sagen har ingen konsekvenser for gældende dansk ret eller direkte statsfinansielle konsekvenser. 9. Samfundsøkonomiske konsekvenser Sagen har ingen samfundsøkonomiske konsekvenser. 10. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Sagen har ingen direkte administrative konsekvenser. Gennemførelsen af visse anbefalinger vil imidlertid have positive administrative konsekvenser for erhvervslivet. Det gælder bl.a. forslaget om, at nye forslag til EUregulering bør indeholde konsekvensanalyser i forhold til at sikre den globale konkurrence. Det gælder desuden opfordringen til Kommissionen om at intensivere det igangværende arbejde med en fælles portal for kontaktpunkter og informationstjenester vedrørende det indre marked. Herudover gælder det indsatsen for at fremme fælles IKT-løsninger. 11. Tidligere forelæggelse i Europaudvalget Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.

6 6/48 2. Bedre regulering Resumé Bedre regulering er på dagordenen på rådsmødet (konkurrenceevne) den 5. og 6. marts 2009 i form af en fremskridtsrapport, som er særligt knyttet til Kommissionens strategiske meddelelse om bedre regulering, vedtaget den 28. januar. Den strategiske meddelelse indeholder status og fremadrettede initiativer om konsekvensvurderinger, reduktion af administrative byrder samt forenkling af EU-reguleringen. Den strategiske meddelelse og fremskridtsrapporten har ingen lovgivningsmæssige konsekvenser. 1. Baggrund og indhold I marts 2000 pålagde Det Europæiske Råd (DER) Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne at udarbejde en fælles EU-strategi for bedre regulering. I 2002 offentliggjorde Kommissionen en handlingsplan for bedre regulering, og som led i gennemførelsen heraf vedtog Rådet, Kommissionen og Europa-Parlamentet i 2003 en interinstitutionel aftale om bedre regulering. Fra 2003 og frem til 2007 iværksatte Kommissionen en række initiativer, der lagde op til at måle de administrative byrder samt at introducere målsætningen om at reducere de administrative byrder på EU-plan. Kommissionen udsendte i januar 2007 handlingsprogrammet for administrative lettelser. Her foreslog Kommissionen bl.a. på dansk foranledning en fælles målemetode til at opgøre de administrative byrder, et reduktionsmål på 25 pct. for administrative byrder i EU og etableringen af en særlig enhed (Impact Assessment Board) til at kvalitetssikre Kommissionens konsekvensvurderinger. På Det Europæiske Råd (DER) i 2007 var der enighed om Kommissionen forslag, herunder en liste over 13 prioriterede indsatsområder samt en liste over såkaldte fast track forenklingsforslag. Det vil sige forenklingsforslag, der med relativt simple tiltag vil kunne reducere virksomhedernes administrative byrder inden for en kort tidshorisont. Desuden opfordrede DER medlemslandene til at fastsætte tilsvarende ambitiøse mål på nationalt niveau. I januar 2008 vedtog Kommissionen den anden strategiske meddelelse om bedre regulering i EU. I meddelelsen blev status og nye tiltag beskrevet.

7 7/48 Kommissionen udsendte den 10. marts 2008 en ny liste med 11 fast track forenklingsforslag. Den 28. januar 2009 udsendte Kommissionen den tredje strategiske meddelelse om bedre regulering (KOM(2009)15). Sammen med meddelelsen vedtog Kommissionen to arbejdspapirer, som redegør mere detaljeret for fremskridt med henholdsvis forenklingen af lovgivningen og med implementeringen af handlingsprogrammet for bedre regulering. Den strategiske meddelelse indeholder en overordnet status for det hidtidige arbejde med bedre regulering (forenkling af lovgivning, handlingsprogrammet og konsekvensvurderinger) samt fremhæver, hvor der er behov for yderligere indsats. Meddelelsen skal ses som bidrag til Det Europæiske Råds drøftelse af indsatsen. Kommissionens såkaldte rullende regelforenklingsprogram er opdateret med forslag til vedtagelse i 2009 og indeholder nu 185 regelforenklingsinitiativer, hvoraf 132 er vedtaget i Kommissionen. 75 forslag er endeligt vedtaget af Rådet og Europa-Parlamentet. Kommissionen har identificeret en række forslag, som den kommende Kommission kan arbejde videre med. Målingerne af de administrative byrder på de 13 prioriterede områder er nu færdig, og der er identificeret byrder for mia. euro. Målingerne viser, at selskabsret og moms er de mest byrdetunge målte områder og Kommissionen har derfor i sinde at udarbejde regelforenklingsforslag her inden for. Dette gælder et e-faktureringssystem på momsområdet (som forventes et lettelsespotentiale på 18 mia. euro) og mulighed for undtagelse af mikrovirksomheder for nogle af regnskabsdirektiverne (forventet lettelsespotentiale 8 mia. euro) Kommissionen har ligeledes noteret sig, at 21 lande nu har sat nationale reduktionsmål. Derudover vil Kommissionen fremadrettet identificere specifikke regelforenklingsforslag på de 13 prioriterede områder. Kommissionen håber på, at det vil være muligt at få fremlagt disse forslag før denne Kommissions afgang. Kommissionen foreslår ligeledes handlingsprogrammet udvides med 30 retsakter dog stadig inden for de 13 områder. Kommissionen opfordrer endvidere Rådet og Europa-Parlamentet til at vedtage forslag til EU-forenkling, som venter på vedtagelse i disse institutioner. Kommissionens konsekvensvurderingssystem strammes yderligere op. Kommissionen søger bl.a. at skabe større ejerskab i tjenestegrenene ved at generaldirektøren skal godkende konsekvensvurderingen før den kvalitetssikres i Impact Assessment Boardet. Derudover vil vejledning i udarbejdelse af konsekvensvurderinger blive styrket. Nye it-redskaber bl.a. til at kvantificere potentielle administrative byrder i nye forslag, vil blive introduceret for medarbejdere i tjenestegrenene.

8 8/48 Alle tre institutioner bør prioritere arbejdet med at evaluere den fælles tilgang til konsekvensvurdering (Common Approach to Impact Assessment) fra Som det også er beskrevet i En Small Business Act for Europa, vil Kommissionen hvor muligt anvende fælles ikrafttrædelsesdatoer for erhvervsrettede direktiver og forordninger. 2. Europa-Parlamentets holdning Europa-Parlamentet skal ikke høres om meddelelsen og fremskridtsrapporten. 3. Nærhedsprincippet Omkring 40 pct. af danske virksomheders administrative byrder kan relateres til EU og den nationale implementering af EU-lovgivning, herunder f.eks. i forbindelse med implementeringen af det indre marked. Regeringens mål om at reducere byrderne med op til 25 pct. i 2010 gør det relevant både at fokusere på byrder som følge af danske love og regler og byrder afledt af EU-regulering. Regeringen finder, at sagen er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. 4. Gældende dansk ret Meddelelsen og fremskridtsrapporten medfører ingen lovgivningsmæssige konsekvenser. 5. Høring Meddelelsen har været sendt i høring i Specialudvalget for Konkurrenceevne og vækst d. 28. januar DI støtter Kommissionens indsats for at nedbringe de administrative byrder i EU. DI finder det positivt, at der nu er en måling af den enkelte lovgivnings betydning for virksomhederne, og DI opfordrer til, at målingerne bliver et styringsredskab til at forhindre, at byrderne vokser fremover. For at redskabet bliver effektivt opfordrer DI til at 25 pct. målsætningen bliver en nettomålsætning, så den samlede udvikling i byrderne kan følges samt at ansvaret for at nå målet delegeres til de enkelte DG er for at skabe politisk ansvar for opgaven. DI hilser forslaget om en fritagelse af de mindste virksomheder for pligten til at indberette årsregnskab velkommen og opfordrer den danske regering til at implementere den forventede ændring i dansk lov hurtigst muligt. DI opfordrer Kommissionen til at fremlægge en handlingsplan med konkrete forslag til, hvordan en 25 pct. reducering kan nås inden for de enkelte sektorer.

9 9/48 LO finder metoden, Kommissionen måler efter, kritisabel, da der fokuseres entydigt på omkostninger og ikke på gevinster (benefit). LO mener derfor, at det i forbindelse med reduktion af administrative byrder på arbejdsmiljøområdet, er nødvendigt at se både på direkte omkostninger og direkte gevinster. I notatet til EU-specialudvalget under punkt 7. Foreløbig dansk holdning, vil LO foreslå, at der i andet afsnit efter "miljøbeskyttelsesniveauet" tilføjes "arbejdsmiljøbeskyttelsen". Derudover har LO konkret holdning til en evt. senere behandling af to direktiver, der er beskrevet i anneks 1 (Scope for simplification activities during the next Commission) til arbejdsdokumentet: Third progress report on the strategy for simplifying the regulatory environment. 6. Andre landes holdninger Der er generel enighed i Rådet om arbejdet med bedre regulering i EU og der forventes ikke nævneværdige uoverensstemmelser under drøftelsen af fremskridtsrapporten. 7. Foreløbig dansk holdning Danmark støtter aktivt arbejdet med bedre regulering i EU, og forventer at hilse fremskridtsrapporten velkommen og lægger stor vægt på, at momentum i arbejdet med administrative lettelser opretholdes i Kommissionen. Arbejdet med bedre regulering i EU ligger i naturlig forlængelse af indsatsen for regelforenkling og administrative lettelser i Danmark. Danmark støtter, at bedre regulering sker ud fra en balanceret og integreret tilgang, som ikke sænker arbejdsmiljøbeskyttelsen, miljøbeskyttelsesniveauet, fødevaresikkerheden, forbrugerbeskyttelsen eller sundhedsstandarder. Danmark ser endvidere bedre reguleringsindsatsen som en mulighed for også at kunne øge kvaliteten i reguleringen og derigennem forbedre beskyttelsesniveauet. 8. Lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser Meddelelsen og fremskridtsrapporten ventes ikke at få direkte lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser for Danmark. Gennemførelsen af konkrete regelforenklinger i EU kan medføre både lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser for Danmark, men konsekvenserne skal vurderes fra sag til sag. 9. Samfundsøkonomiske konsekvenser Meddelelsen og fremskridtsrapporten medfører ingen direkte samfundsøkonomiske konsekvenser for Danmark. Bedre regulering og derigennem omkostningseffektive løsninger vil have positive konsekvenser. Administrative lettelser for virksomheder vil have positive samfundsøkonomiske konsekvenser for Danmark.

10 10/ Administrative konsekvenser for erhvervslivet Meddelelsen og fremskridtsrapporten medfører ingen administrative konsekvenser for erhvervslivet. 11. Tidligere forelæggelse i Europaudvalget Bedre regulering har siden 2001 været forelagt Folketingets Europaudvalg flere gange bl.a. forud for rådsmødet (konkurrenceevne) den 4. december 2006 til orientering, forud for rådsmødet (ECOFIN) den 30. januar 2007 til orientering, forud for rådsmødet (konkurrenceevne) den 19. februar 2007 til orientering, for rådsmødet (konkurrenceevne) den 21. maj 2007 til orientering, forud for rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 til orientering samt forud for rådsmødet (konkurrenceevne) den november Kommissionens handlingsprogram har været forelagt Folketingets Europaudvalg den 26. januar 2007 i forbindelse med ECOFINs behandling af Kommissionens handlingsprogram den 30. januar 2007 til orientering. Kommissionens anden strategiske meddelelse har været forelagt Folketingets Europaudvalg til orientering forud for rådsmødet (ECOFIN) den 8. februar 2008, til orientering forud for rådsmødet (konkurrenceevne) den 23. maj Sagen har senest været forelagt Folketingets Europaudvalg den 19. september 2008 forud for rådsmøde (konkurrenceevne) den 25. september Sagen forelægges Folketingets Europaudvalg til orientering.

11 11/48 3. Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd: Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper) Resumé Det tjekkiske EU-formandskab har den 5. januar 2009 fremlagt et udkast til Rådets (konkurrenceevne) nøglebudskaber til Det Europæiske Råd den marts Dokumentet indeholder en række anbefalinger under overskriften Proaktiv respons på den økonomiske afmatning. Formandskabet har desuden fremlagt et udkast til Rådets synspunkter vedrørende implementeringsrapporten for Fællesskabets Lissabonprogram Heri gennemgås de initiativer, som Kommissionen i sin implementeringsrapport har beskrevet vedrørende de 10 centrale målsætninger for Fællesskabets Lissabon-program Udkast til rådets synspunkter vedrørende implementeringsrapporten forhandles både i rådsformationen for konkurrenceevne og ECOFIN. Den fælles tekst vil blive tilføjet som anneks til de to rådsformationers nøglebudskaber (Key Issues Paper) til Det Europæiske Råd. 1. Baggrund og indhold Nøglebudskaber (Key Issues Paper) Det tjekkiske EU-formandskab har den 5. januar 2009 fremlagt et udkast til Rådets (konkurrenceevne) nøglebudskaber (Key Issues Paper) til Det Europæiske Råd i marts Dokumentet indeholder en række anbefalinger under overskriften Proaktiv respons på den økonomiske afmatning. Anbefalingerne falder i fem hovedafsnit: - Afhjælpning af tilbageværende barrierer i det indre marked. - Reduktion i omfanget af administrative byrder. - Forbedrede rammevilkår for erhvervsliv og innovation med særligt fokus på små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne. - Forøgede og bedre investeringer i viden, uddannelse og forskning. - Fokus på den eksterne dimension af konkurrenceevnen. Formandskabet anfører, at en velfungerende afhjælpning af tilbageværende barrierer i det indre marked indebærer en effektiv opfølgning på indre markedsstrategien fra november Det pointeres, at der er behov for at styrke konkurrencen inden for EU s netværksindustrier og for at få det indre marked til at fungere bedre på detailhandelsområdet. Det anbefales i øvrigt, at Kommissionen og medlemslandene sikrer en fyldestgørende implementering af servicedirektivet og dets iboende instrumenter.

12 12/48 Formandskabet imødeser den tredje strategiske meddelelse om bedre regulering, som Kommissionen forventes at fremsende ultimo januar Det anbefales, at Kommissionen anvender et bredt spektrum af instrumenter for at sikre hurtigt fremskridt hen imod målet om at nå en 25 pct. reduktion i de administrative byrder i Kommissionen opfordres herudover til at fremlægge en årlig fremskridtsrapport for Det Europæisk Råd om udviklingen i de administrative byrder. Formandskabet anfører behovet for, at der fortsat er fokus på at sikre virksomhederne adgang til finansiering. Det påpeges, at der både på kort og længere sigt er behov for yderligere investeringer i infrastruktur, nye grønne teknologier, uddannelse og træning med henblik på at forbedre konkurrenceevnen. Der lægges særligt vægt på at forbedre konkurrenceevnen for små og mellemstore virksomheder, i forhold til hvilket Small Business Act fra december 2008 fremhæves som et nøgleinstrument. Formandskabet fremhæver, at der fortsat er behov for at øge investeringerne i uddannelse, forskning og innovation samt at styrke samarbejdet mellem universiteter, forskningsinstitutioner og erhvervsliv. Det anbefales at koordinere investeringer i medlemslandene og på fællesskabsplan med henblik på at opnå en velfungerende forskningsinfrastruktur i Europa. Herudover er der fokus på at fremme regionale forskningssamarbejder i tæt koordinering med den førte innovations- og klyngepolitik. Formandskabet anfører, at den eksterne dimension af konkurrenceevnen har stor betydning, og at EU således skal sikre sig fuldt udbytte af nye globale samhandelsmuligheder. Det anbefales, at EU fortsat afdækker mulighederne for at opnå resultater i WTO, og at det bilaterale samarbejde med strategiske samhandelspartnere herudover intensiveres. På den baggrund hilser formandskabet Kommissionens nye meddelelse om den eksterne dimension af Lissabon strategien (KOM (2008) 874) velkommen. Rådets synspunkter vedrørende implementeringsrapporten for Fællesskabets Lissabon program Formandskabet har den 15. januar 2009 fremlagt et udkast til Rådets synspunkter vedrørende implementeringsrapporten for Fællesskabets Lissabon program [KOM (2008) 881]. Denne tekst forhandles både i rådsformationen for konkurrenceevne og ECOFIN. Den fælles tekst vil blive tilføjet som anneks til de to rådsformationers Key Issues Papers 2009 til Det Europæiske Råd. I tekstudkastet indledes med en reference til den økonomiske genopretningsplan fra december 2008 og til behovet for simplificering af låneprocedurerne i EU s Socialfond og Globaliseringsfonden. Herudover påpeges nødvendigheden af at fortsætte den reformproces, som er fastlagt i Lissabon-strategien.

13 13/48 Tekstudkastet indeholder herudover en gennemgang af de initiativer, som Kommissionen har beskrevet i sin implementeringsrapport. Det drejer sig om initiativer i forhold til følgende 10 nøglemålsætninger for perioden : 1) Fremlæggelse af ny social og arbejdsmarkedspolitisk dagsorden i EU. 2) Forslag om fælles immigrationspolitik. 3) Vedtagelse af Small Business Act. 4) EU s indsats for 25 pct. reduktion i administrative byrder. 5) Styrkelse af det indre marked, herunder servicedirektiv og varepakke. 6) EU s investeringer i viden og innovation. 7) Forbedrede rammevilkår for innovation i EU. 8) Etablering af et indre marked på energiområdet. 9) Fremme af EU-industripolitik med fokus på bæredygtig produktion. 10) Bi- og multilaterale forhandlinger med henblik på øget frihandel. 2. Europa-Parlamentets holdning Europa-Parlamentet har ikke været hørt i sagen. 3. Nærhedsprincippet Ikke relevant. 4. Gældende dansk ret Sagen har ingen konsekvenser for gældende dansk ret. 5. Høring Forslaget har været i høring i specialudvalget for konkurrenceevne og vækst med frist den 20. januar Der er modtaget høringssvar fra AC Forbrugerrådet, DI, LO og Dansk Erhverv. AC oplyser, at de ikke har bemærkninger til materialet. Forbrugerrådet oplyser, at de af ressourcemæssige årsager ikke har haft mulighed for at forholde sig til materialet. DI støtter formuleringerne vedrørende behovet for bedre implementering, herunder implementering af servicedirektivet, samt yderligere markedsåbninger, vedtagelse af et nyt forbrugerdirektiv og gennemførelse af Small Business Act. Endvidere støttes det, at EU både arbejder multilateralt og bilateralt for øget samarbejde med tredjelande. DI finder det vigtigt at fastholde, at målet for reduktion i administrative byrder er et nettomål, som også gælder ny lovgivning, og at det er vigtigt med reduktionsmål for alle tjenestegrene i Kommissionen.

14 14/48 DI fremhæver, at økonomiske indgreb må reflektere de enkelte landes situationer. Det noteres med tilfredshed, at teksten lægger op til fortsatte reformer i regi af Lissabon-strategien efter Herudover understreges behovet for at sikre alle virksomheders adgang til kapital. DI foreslår, at der oprettes en europæisk energisparefond og investeres yderligere i energibesparende teknologier. Man håber, at arbejdet med et EU-patent og en europæisk patentdomstol vil bære frugt i LO finder overordnet, at den største udfordring for EU i fremtiden bliver at skabe tilstrækkelig med gode jobs. Det noteres med tilfredshed, at der i teksten er fokus på behovet for investeringer i infrastruktur, grønne teknologier, uddannelse og træning. LO støtter EU s bestræbelser på at reducere de administrative byrder, men advarer mod at deregulering har negative afledte konsekvenser for arbejdstagere. LO påpeger, at regulering på fx arbejdsmiljøområdet også kan have positive økonomiske effekter. LO finder, at medarbejdere er en vigtig kilde til innovation, og at samarbejdsudvalg derfor bør anvendes mere aktivt med henblik på udvikling af produkter og ydelser. LO ser gerne, at der er mere fokus på at bygge bro mellem virksomheder og vidensinstitutioner, herunder på at uddanne ikke-akademisk arbejdskraft til at håndtere kontakten til det akademiske miljø. Dansk Erhverv oplyser, at man overordnet er enig i prioriteringerne i teksten, herunder særligt fokus på at fjerne resterende barrierer i det indre marked og behovet for en konsekvent og systematisk opfølgning på indre markedsstrategien. Dansk Erhverv er enig i nødvendigheden af en korrekt implementering af servicedirektivet. Dansk Erhverv finder, at formålet med servicedirektivet er at skabe et indre marked for tjenesteydelser på linje med det indre marked for varer. Dansk Erhverv mener ikke, at servicedirektivet må medføre forringede forbrugerrettigheder i det indre marked for varer. Dansk Erhverv er glade for, at der fokus på det nye EU-forslag om forbrugerrettigheder. Her finder Dansk Erhverv det væsentligt, at EUreglerne harmoniseres i overensstemmelse med det danske niveau. 6. Andre landes holdninger Medlemslandene har generelt udtrykt stor opbakning til dokumentet, som overordnet vurderes at afspejle de væsentligste emner i forhold til EU s konkurrenceevne.

15 15/48 En række lande har peget på nødvendigheden af en ambitiøs tekst vedrørende målsætningen om reduktion i de administrative byrder. Landene har fremhævet, at 25 pct. målsætningen også dækker ny lovgivning, at det er vigtigt med sektormål og, at der skal laves en klar tidsplan for Kommissionens arbejde. Kommissionen med støtte fra enkelte lande har heroverfor påpeget, at teksten er ambitiøs nok uden disse tilføjelser. Under forhandlingerne er der tilføjet tekst vedrørende behovet for særlige initiativer inden for bilindustrien. 7. Foreløbig dansk holdning Danmark finder overordnet, at det foreliggende udkast til nøglebudskaber er velbalanceret. Danmark støtter i særdeleshed, at dokumentet fremhæver en række instrumenter til brug for håndhævelse af forbrugerbeskyttelsen i det indre marked, herunder informationssystemet IMI, problemløsningsnetværket SOLVIT og den styrkede markedsovervågning i medfør af EU s indre markedspakke for varer. Danmark lægger vægt på, at der fastlægges ambitiøse mål for Kommissionens arbejde med at reducere de administrative byrder. I teksten bør der henvises til, at målsætningen om 25 pct. reduktion i administrative byrder både vedrører eksisterende og ny lovgivning. Herudover bør 25 pct. målet udmøntes i sektormål med henblik på at skabe ejerskab til reduktionsmålet i alle grene af Kommissionen. Endeligt er det centralt, at der fastlægges en tidsplan for Kommissionens arbejde med at reducere de administrative byrder frem mod Danmark lægger desuden vægt på, at medlemslandene forpligter hinanden på at fortsætte implementering af strukturelle reformer efter I den forbindelse støtter Danmark, at teksten adresserer en række forskellige konkrete instrumenter i det indre marked. Danmark er grundlæggende skeptisk overfor at inkludere sektorinitiativer vedrørende bilindustrien. Danmark forudsætter, at de forslag, som Kommissionen opmuntres til at komme med, ikke på nogle måder vil være konkurrenceforvridende eller på anden vis have karakter af defensive handelsinstrumenter. Danmark er tilfreds med, at formandskabet har indført en reference til Corporate Social Responsibility, som et instrument til at øge konkurrenceevnen. Danmark mener, at teksten vedrørende den eksterne dimension ikke burde indeholde henvisninger til reciprocitet. Dette begreb kan give indtryk af, at man ønsker øget anvendelse af antidumping instrumenter eller, at men ønsker at matche statsstøtte i tredjelande med statsstøtte i EU.

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0311 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0311 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0311 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. juni 2008 Sag 08/01433 jgm/mdy/ejj-ebst Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3016 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3016 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3016 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Side 1 af 119 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 26. april 2010 / IS-dep Samlenotat vedr. rådsmøde (konkurrenceevne) den 25.-26.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 158 Offentligt 23. februar 2009 Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten a) Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 55 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. november 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende energieffektivitet og

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 22. august 2008 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØ- OG PLAN- LÆGNINGSUDVALGET Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. november 2015 Nyt notat Situationen i den europæiske stålindustri 1. Resumé På opfordring fra

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGE TS EUROP AU D V AL G Klima-, Energi- og Bygnings ministeriet 31. oktober 2014 Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 26. oktober 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2004 2629 - transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 1. december 2004 Med

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 564 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPMHE Sags nr.: 1109266 Dok. Nr.: 643094 Dato: 8. september 2011 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt KOMITÉNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 18. juni 2015 Europa-Kommissionens forslag af 11. juni 2015 om gennemførelsesretsakt vedrørende

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Notat MILJØSTYRELSEN Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. fje/asc BIDRAG TIL SAMLENOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 29. november 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. april 2005 Med henblik

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Europaudvalget konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2645 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 24. februar 2005 Med henblik på

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 210 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Side 1/6 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til orientering fremsendes

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 10. February 17 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 10. juli 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 23.

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Fælles samråd ( nationalt semester

Læs mere

Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) SAMLENOTAT

Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) SAMLENOTAT Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 8. oktober

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 14. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0275 Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0275 Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0275 Bilag 6 Offentligt SUPPLERENDE NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2007 /nwj Kommissionens grønbog En fremtidig havpolitik for EU: En europæisk vision for

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007

SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007 Europaudvalget 2007 2837 - Beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt 1. 19. november 2007 SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007 17. Kommissionens Hvidbog om en EU-strategi om sundhedsproblemer

Læs mere

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 296 Offentligt 28. april 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 1. Økonomisk og finansiel situation - Udveksling af synspunkter 2. Kvalitet

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt 3. november 2015 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015 1) Kommissionens handlingsplan for en kapitalmarkedsunion - Rådskonklusioner

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 20. juni 2014

Samlenotat til ECOFIN 20. juni 2014 Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3324 - Økofin Bilag 3 Offentligt Enhed International Økonomi Samlenotat til ECOFIN 20. juni 2014 Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med 1. Udkast til EU s budget for 2014 - Præsentation

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 01. juli 2016 Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-2301-00738/Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. marts 2011 FVM 886 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0593 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0593 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0593 Bilag 1 Offentligt G R UNDNO T AT 9. december 2009 J.nr. 2505/1232-0004 Ref. LHO/svf Forslag til forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjer

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 9. juni 2015 Forslag om bedre lovgivning i EU Europa-Kommissionen fremlagde

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. december 2007 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0491 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0491 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0491 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 28. september 2016 2016-4471 Grund- og nærhedsnotat om Kommissionens forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om EU-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kontrol med likvide midler, der føres ind

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

SKAT Told, EU-kontoret J. nr

SKAT Told, EU-kontoret J. nr Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0464 Bilag 1 Offentligt SKAT Told, EU-kontoret J. nr. 12-0198819 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc REVIDERET GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Info Note 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om ændring

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT

Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT Kontor Sagsbehandler Dato 22. september 2008 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer direktiv 2005/32/EF

Læs mere

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Kemikalier J.nr. 001-05574 Ref. Jukof/beand Dep/kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 185 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Fødevarestyrelsen 6. kt./ Departementet 3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 13121 Den 16.

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 20. december 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 108 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Ernæring/Fødevareenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-27-221-01521/Dep.sagsnr. 16039

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

ETA-Danmark Sikkerhedsbranchen DBI 24 oktober 2013

ETA-Danmark Sikkerhedsbranchen DBI 24 oktober 2013 ETA-Danmark Sikkerhedsbranchen DBI 24 oktober 2013 ETA-Danmark A/S er et datterselskab af Dansk Standard ETA-Danmark A/S er akkrediteret af som Teknisk vurderingsorgan i henhold til Byggevareforordningen

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

GRUNDNOTAT 4. november 2010

GRUNDNOTAT 4. november 2010 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 75 Offentligt GRUNDNOTAT 4. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. RIN Side 1/5 Revideret grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om to delegerede forordninger

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere