Metoder til sporing af indtrængningsveje for poreluft til indeklima

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metoder til sporing af indtrængningsveje for poreluft til indeklima"

Transkript

1 Metoder til sporing af indtrængningsveje for poreluft til indeklima Teknologiprogram for jordog grundvandsforurening Miljøprojekt nr. 1590, 2014

2 Titel: Metoder til sporing af indtrængningsveje for poreluft til indeklima Redaktion: Jesper Bruun Petersen, NIRAS A/S Mette Neerup Jeppesen, NIRAS A/S Børge Hvidberg, Region Midtjylland Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade København K År: 2014 ISBN nr Ansvarsfraskrivelse: Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik. Må citeres med kildeangivelse. 2 Metoder til sporing af indtrængnings-veje for poreluft til indeklima

3 Indhold Forord... 5 Sammenfatning og konklusion... 6 Sammenfatning... 6 Hovedkonklusioner... 6 Summary and Conclusion... 9 Summery... 9 Principal conclusions Indledning Baggrund og formål Undersøgelsen Erfaringsindsamling Metodebeskrivelser Forudsætninger for undersøgelse Sporgasundersøgelser Udstyr Fremgangsmåde Forudsætning for brug Fordele og ulemper Erfaringer Alternativt værktøj Screening for flygtige organiske forbindelser med avanceret PID-måler Udstyr Fremgangsmåde Forudsætning for brug Fordele og ulemper Erfaringer Termografering Udstyr Fremgangsmåde Forudsætning for brug Fordele og ulemper Erfaringer Thoronmålinger Udstyr Fremgangsmåde Forudsætning for brug Fordele og ulemper Erfaringer Alternativt værktøj Kloakmålinger Udstyr Fremgangsmåde Metoder til sporing af indtrængnings-veje for poreluft til indeklima 3

4 3.6.3 Fordele og ulemper Erfaringer Supplerende undersøgelsesmetoder Trykdifferensmålinger Blowerdoor Radonmålinger Anvendelsesmuligheder Forudgående undersøgelser (før afværge) Afdækkende undersøgelser i forbindelse med afværge Undersøgelsesstrategi Sammenfatning Anbefalinger Referencer Bilag 1: Spredningsmekanismer Metoder til sporing af indtrængnings-veje for poreluft til indeklima

5 Forord Denne rapport er udarbejdet på baggrund af flere teknologiudviklingsprojekter gennemført for Miljøstyrelsen. Projekterne er afrapporteret i miljøprojekterne /3, 4/. De nævnte projekter omhandler begge specifikke undersøgelser af metoder til lokalisering af advektive indtrængningsveje for flygtige forureningsstoffer fra poreluft til indeluft. Projekterne er gennemført i perioden marts 2010 til december Som baggrund for dette projekt er endvidere inddraget generel erfaring opnået gennem andre projekter, hvor lokalisering af indtrængningsveje har indgået som et undersøgelseselement /2, 6, 8, 9, 10/. Denne rapport indeholder en beskrivelse af de enkelte metoder med angivelse af fordele og ulemper, samt en vurdering af fordelene ved kombination af de forskellige metoder. En del af projektaktiviteterne er gennemført ved hjælp af udstyr venligst udlånt af VIA University College, Horsens v. lektor Inga Sørensen. Projektet er udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Region Midtjylland og indgår i Miljøstyrelsens Teknologiudviklingsprogram for jord- og grundvandsforurening. Projektet har været finansieret af Miljøstyrelsen og Region Midtjylland. Metoder til sporing af indtrængnings-veje for poreluft til indeklima 5

6 Sammenfatning og konklusion Sammenfatning Indtrængning af forurenet poreluft til indeklima er påvirket af en række faktorer, samt fysiske, kemiske, geologiske og biologiske processer. Indtrængning gennem gulvkonstruktionen skyldes advektiv/konvektiv strømning og diffusion, hvor førstnævnte som regel vurderes at udgøre den primære kilde. Advektiv strømning er flow grundet bevægelse af et volumen poreluft, som kontinuerligt strømmer til eller fra indeklimaet, afhængig af lokale trykforhold, der igen afhænger af faktorer som bl.a. atmosfæretryk, vindpåvirkning og temperaturforhold. Den konvektive strømning af poreluft foregår gennem utætheder og lækager i konstruktionen (gulv, vægge, rørgennemføringer, kloakker mm). Idet der ofte sker en væsentlig indtrængning af flygtig forurening via disse indtrængningsveje, er det vigtigt at kunne opnå et samlet billede, så en efterfølgende afværge overfor disse kan medvirke til at reducere indeklimapåvirkningen. I dag benyttes en række forskellige metoder til kortlægning af indtrængningsveje og forureningsspredning i bygninger, herunder primært byggeteknisk gennemgang, screening for flygtige organiske forbindelser med avanceret PID-måler /1,3/ samt gasmålinger af injiceret tracergas eller røg /2/. Desuden er der inden for de seneste år undersøgt nye og supplerende metoder, herunder brugen af termografering /3/ og målinger af den radioaktive radonisotop thoron /4/. Metoderne er alle underlagt forskellige fordele, ulemper og usikkerheder. Formålet med dette projekt er at præsentere, overordnet beskrive og sammenligne anvendelsespotentiale for en række metoder til lokalisering af indtrængende forurenet poreluft til indeklimaet. Hovedkonklusioner På baggrund af den gennemførte erfaringsopsamling, litteraturstudier og workshop er det valgt at præsentere nedenstående nye og kendte metoder til sporing af advektive indtrængnings- og spredningsveje, samt supplerende værktøjer der kan benyttes afhængig af det ønskede detaljegrad: Sporgasundersøgelser Avancerede PID-målinger Termografering Thoronmålinger Kloakmålinger Trykdifferensmålinger Blowerdoor Radonmålinger De tre sidstnævnte værktøjer - trykdifferensmålinger, blowerdoor og radonmålinger - er beskrevet som supplerende værktøjer. Herunder sammenfattes projektets erfaringer kort. Uddybende forklaringer til de enkelte metoder og deres anvendelighed i kombination kan ses i kapitel 4 og 5. 6 Metoder til sporing af indtrængnings-veje for poreluft til indeklima

7 Metode God til Anvendes Byggeteknisk gennemgang Alle former for undersøgelser Som uundværligt grundlag forud for andre undersøgelser. Bør altid gennemføres, men står sjældent alene. Avanceret PID-målinger (ppb-rae) Simpel undersøgelse Ved mindre undersøgelser, hvor der blot ønskes indikationer på omfanget af den advektive indtrængning, og hvor stor usikkerhed kan tolereres. Billig metode. Thoron Moderat undersøgelse Når der ønskes øget sikkerhed. Højt detaljeringsniveau er muligt ved brug af supplerende metoder og værktøjer. Sporgas Detaljeret undersøgelse Når der ønskes høj sikkerhed. Meget detaljeret niveau og høj sikkerhed. Kloak Alle undersøgelser Når der ønskes høj sikkerhed omkring eventuel indtrængning via kloak. Termografi Ikke egnet Bør ikke anvendes. Trykdifferens-målinger Alle former for undersøgelser Generelt ofte med stor fordel. Skaber stor sikkerhed for øvrige målinger. Blowerdoor Moderat undersøgelse Når der ønskes høj detaljerigdom i undersøgelsen og høj sikkerhed for sporing af alle indtrængningspunkter Radonmålinger Moderat undersøgelse Anvendes til at bestemme dæmpningsfaktor, samt til vurdering af særligt udsatte rum. Metoder til sporing af indtrængnings-veje for poreluft til indeklima 7

8 Undersøgelser, der har til formål at kortlægge indtrængningsveje, bør altid igangsættes ud fra klare retningslinjer for, hvad formålet med undersøgelsen er og hvor højt et detaljeringsniveau, der vurderes at være nødvendigt i den givne sag: - Skal alle indtrængningsveje findes? - Ønskes blot en fornemmelse af omfanget af de advektive indtrængningsveje? Såfremt der ønskes viden på et detaljeret og sikkert niveau, anbefales det, afhængigt af bygningskonstruktionen, at gennemføre en byggeteknisk gennemgang, supplere denne med sporgas- eller thoronmålinger og understøtte disse ved trykdifferensmålinger. Desuden skal indtrængning via kloakkerne belyses hvis det vurderes at dette kan være en risiko. Det supplerende værktøj Blowerdoor kan sikre at der er opadrettet trykgradient. Valg af Blowerdoor afhænger af hvilken sikkerhed man ønsker i sin undersøgelse, og bør overvejes individuelt i hver sag. Blowerdoor vurderes som en god metode, hvis der ønskes stor sikkerhed for at finde samtlige indtrængningsveje. Radonmålinger er et godt supplement til andre undersøgelser, hvis man har behov for at kende dæmpningsfaktoren over gulv. Termografi anbefales ikke taget i anvendelse ved undersøgelserne. 8 Metoder til sporing af indtrængnings-veje for poreluft til indeklima

9 Summary and Conclusion Summery Intrusion of contaminated soil gas to indoor air is influenced by numerous factors and physical, chemical, geological and biological processes. Infiltration through a floor structure is caused jointly by advective/convective flow and diffusion, where the former is usually considered the primary contributor. Advective flow is flow caused by the movement of a volume of soil gas continuously flowing to and from indoor air, depending on local pressure conditions, which again depend on erratic factors such as i.a. atmospheric pressure differences, wind action and temperature conditions. This convective flow of soil gas progresses through leakages in the structure (floor, walls, pipe penetrations, sewers etc.). Given that there is frequently a significant intrusion of volatile contamination via intrusion pathways, it is important to obtain a complete picture, so the remediation can reduce the effects on indoor air. Today, various methods for surveying intrusion pathways and pollutant dispersion in buildings are available. These primarily include the use of a technical structure review and gas screening with an advanced PID-meter /1/ and measurements of an injected tracer gas or fume /2/. In addition new and additional methods have been introduced within the past years, including the use of thermography /3/ and measuring the radioactive isotope of radon called thoron /4/. The methods are all subject to a variety of advantages, disadvantages and uncertainties. The purpose of this project is to present, in general terms describe and compare the application potential for a variety of methods for the detection of volatile contaminated soil gas intrusion pathwayes to indoor air. Principal conclusions On the basis of the experience gathering carried out, the literature study and the workshop, the below new and well-known methods for tracing advective intrusion and dispersion pathways, along with supplementary tools to increase the level of investigatory detail are presented: Tracer gas investigations Advanced PID measurements Thermography Thoron measurements Sewer measurements Pressure difference measurements Blowerdoor Radon measurements The latter three methods pressure difference measurements, Blowerdoor and radon measurements are described as supplementary tools. Below the experiences of the project are shortly summed up. Supplementary information about the methods and their applicability in combination can be found in chapter 5, 6 and 7. Metoder til sporing af indtrængnings-veje for poreluft til indeklima 9

10 Method Suitable for Used Technical structure review All kinds of investigations As the essential base ahead of other investigations. Should always be performed but stand rarely alone. Advanced PID measurements Simple investigation For small investigations, where only indications of the extent of the advective intrusion are required, and where large uncertainties are tolerated. Inexpensive method. Thoron Moderate / detailed investigation When increased certainty is required. High detail level is possible when using supplementary methods and tools. Tracer gas Detailed investigation When a high degree of certainty is required. Very detailed level and a high degree of certainty. Sewer measurements All kinds of investigations Used to detect intrusion via sewer and pipe installations. creates certainty for other measurements Thermography Not suitable Should not be used. Pressure difference measurements All kinds of investigations Generally with advantage. Better assessment of accuracy for other measurements. Blowerdoor Moderate investigation When a high level of detail and a high degree of certainty of detecting all possible intrusion points are required. Radon measurements Moderate investigation Used to determine the attenuation factor for floor constructions. 10 Metoder til sporing af indtrængnings-veje for poreluft til indeklima

11 Investigations, which aim to map intrusion pathways, should always be initiated with basis in clear guidelines for the purpose of the investigation, and the level of detail necessary in the given case should be considered before initiation. - Must all leakages be found? - Is only an idea of the extent of the advective intrusion pathways required? If knowledge of a detailed and certain level is required, it is, depending on the site and structure conditions, recommended to carry out a technical structure review, supplement this with thoron and tracer gas measurements and support these by means of pressure difference measurements. In addition, the intrusion through sewers should be investigated. The supplemental tool, Blowerdoor, can ensure an upward pressure gradient. Only tracer gas measurements will be able to detect gas intrusion in the absence of an upward pressure gradient, since the gas is injected at high pressure. Choosing a Blowerdoor depends on the level of certainty wanted in the investigation and should be individually considered from case to case. A Blowerdoor is considered a sound method in the case where great certainty for detecting all intrusion pathways is needed. It is not recommended to use thermography in the investigations. Metoder til sporing af indtrængnings-veje for poreluft til indeklima 11

12 1. Indledning 1.1 Baggrund og formål Indtrængning af poreluft til indeklimaet er en naturlig proces, som primært forårsages af det relative undertryk i indeklimaet. Undertrykket opstår primært som følge af (A) vindpåvirkning af konstruktionen, (B) temperaturforskelle mellem indenfor og udenfor (skorstenseffekt) og (C) brugen af ventilationssystemer i bygningens indeklima, se bilag 1. Undertrykket giver anledning til, at der fra en zone i jorden under bygningen, kaldet influenszonen, suges luft ind i indeklimaet. Bygningens gulvkonstruktion er ofte sidste forsvar mod indtrængning af poreluft, og tætheden (fladens tæthed og mængde af revner og andre større utætheder) er derfor afgørende for mængden af indtrængende poreluft samt eventuelle forureningsstoffer. I Danmark findes en lang række lokaliteter, hvis undergrund er forurenet af menneskelige aktiviteter. En sådan underliggende forurening kan give indeklimamæssige problemer for en given bebyggelse, idet flygtige organiske forureningsstoffer (VOC) kan trænge op fra poreluften under gulvet til indeluften. Indtrængningen af VOC foregår primært via strømningen af poreluft mod indeklimaet og dermed gennem utætheder i bygningens gulvkonstruktion. Lokalisering af disse indtrængningsveje foregår traditionelt ved byggeteknisk gennemgang, ved måling med avanceret PID-måler, kloakmålinger eller ved sporgasmålinger. I løbet af de seneste år har Region Midtjylland sammen med Grontmij og NIRAS undersøgt en række forskellige metoder til kortlægning af indtrængningsveje og forureningsspredning i bygninger, herunder primært byggeteknisk gennemgang, screening for flygtige organiske forbindelser med avanceret PID-måler /1,3/ samt gasmålinger af injiceret tracergas eller røg /2/. Desuden er der inden for de seneste år undersøgt nye og supplerende metoder, herunder brugen af termografering /3/ og målinger af den radioaktive radonisotop thoron /4/. Metoderne er alle underlagt forskellige fordele, ulemper og usikkerheder. Formålet med dette projekt er at præsentere, overordnet beskrive og sammenligne anvendelsespotentiale for en række metoder til lokalisering af indtrængningsveje for forurenet poreluft til indeklimaet. Projektets formål er således: at sammenligne og beskrive de forskellige metoder, der i dag benyttes til identifikation af indtrængnings- og spredningsveje for flygtige forureningskomponenter fra poreluft til indeklimaet (anvendt hver for sig eller i kombination). at udarbejde anvisninger for fremtidig undersøgelser Det fremtidige potentiale for projektet er: Muligheder for kortlægning af indtrængningsveje ved konstateret forurening. Fastlæggelse af alternativ strategi for afværge. Minimering af usikkerheder i forbindelse med måling, vurdering, valg af afværge mm. Projektet skal beskrive god praksis for anvendelsen af de forskellige metoder. 12 Metoder til sporing af indtrængnings-veje for poreluft til indeklima

13 1.2 Undersøgelsen Projektet indeholder en erfaringsopsamling og et litteraturstudie af allerede udførte målinger i andet projektregi. Forud for projektet er udført to selvstændige miljøprojekter indeholdende metodeafprøvning af nye og kendte metoder til sporing af indtrængningsveje. Projekterne er afrapporteret i /3, 4/. Desuden indeholder projektet opsamling fra en åben workshop afholdt d. 27. september 2012 af NIRAS A/S med deltagelse af bl.a. Miljøstyrelsen, regioner og rådgivere i branchen, hvor erfaringer, metoder, styrker og svagheder ved diverse teknikker blev delt, se afsnit 3. Metoder til sporing af indtrængnings-veje for poreluft til indeklima 13

14 2. Erfaringsindsamling Den 27. september 2012 afholdte NIRAS, som en del af projektet, en heldags workshop omkring forureningspåvirkning af indeklimaet i boliger. Til workshoppen deltog Miljøstyrelsen, regioner, forskningsinstitutioner og rådgivere. Workshoppen blev afholdt i Aarhus og indeholdte en række indlæg og præsentationer om ovenstående tema. Et væsentligt mål med dagen var specifik dialog, diskussion og erfaringsudveksling om forskellige metoders anvendelighed til at spore indtrængningsveje. Forud for diskussionen blev metoder og erfaringer indsamlet af NIRAS i forbindelse med projektet præsenteret ved oplæg. Input fra workshoppen er indarbejdet i den samlede rapportering. 14 Metoder til sporing af indtrængnings-veje for poreluft til indeklima

15 3. Metodebeskrivelser Dette kapitel indeholder en præsentation og gennemgang af de forskellige benyttede metoder, der kan anvendes til lokalisering af indtrængnings- og spredningsveje for poreluft til indeklimaet. Kapitlet er et sammenkog af litteratur- og projektstudier, erfaringsindsamling i forbindelse med dette projekt samt feltstudier foretaget i forbindelse med miljøprojekterne i /3, 4/. Afsnittet indeholder for hver metode en beskrivelse af: Overordnede principper for metoden, specifikt udstyr, fremgangsmåde i forbindelse med undersøgelse, forudsætninger for anvendelse af metoden, fordele og ulemper ved metoden, prisniveau for undersøgelse ved hjælp af metoden og eksempler på resultater opnået ved anvendelse af metoden i konkrete projekter. I forbindelse med indledende undersøgelser på forurenede grunde vil der, hvis der påvises en kraftig poreluft forurening under en bolig, blive vurderet, om der skal udføres indeklimamålinger. Hvis der her påvises en uacceptabel påvirkning af indeklima, søges indtrængningsveje for forurenet poreluft ofte identificeret. De anvendte metoder, beskrevet i denne rapport, til identificering er følgende: Sporgasmålinger Avancerede PID-målinger Termografering Thoronmålinger Kloakmålinger Baggrunden for kapitlet er som beskrevet i kapitel 2 erfaringsindsamling på workshop d. 27. september 2012 samt uddybende undersøgelser gennemført i /2, 3, 4/ hvori de enkelte metoder er grundigt forklaret og beskrevet. 3.1 Forudsætninger for undersøgelse I lighed med sager med grundvandsforurening bør der i sager med indeklimapåvirkning opstilles en konceptuel model, der beskriver forureningens beliggenhed og spredning til indeluften. Den konceptuelle model vil være en viderebearbejdning af den konceptuelle model, der foreligger fra de indledende og evt. supplerende undersøgelser. Modellen opstilles ud fra indsamlet viden om geologi, hydrogeologi, forureningens egenskaber og beliggenhed samt oplysninger om bygningens konstruktion og kloakledninger. I takt med at der hentes oplysninger fra den byggetekniske gennemgang og feltundersøgelser, udbygges og forbedres den konceptuelle model, se figur 2 i bilag 1. Formålet med den konceptuelle model er, at anskueliggøre de forhold der spiller ind på forureningens indtrængnig og spredning i indeklimaet, og derved bedre kunne tilrettelægge undersøgelsesstrategien, samt for at kunne understøtte vurderingen af resultaterne af de udførte undersøgelser. En vigtig del af den konceptuelle model er oplysningerne fra en byggeteknisk gennemgang, som er en detaljeret besigtigelse og registrering af bygningen foretaget af en bygge- og forureningssagkyndig person. Den byggetekniske gennemgang er en væsentlig del af beslutningsgrundlaget for at Metoder til sporing af indtrængnings-veje for poreluft til indeklima 15

16 vurdere hvilke eventuelle afværgeforanstaltninger, der er teknisk, økonomisk og miljømæssigt relevante. Den byggetekniske gennemgang anvendes således til at give et overblik over de byggetekniske forhold, bygningens tilstand samt et kendskab til potentielle indtrængningsveje. En byggetekniske gennemgang udføres ofte i forbindelse med undersøgelser på forurenede grunde, hvor der er påvist indtrængning af forurenet poreluft til indeklimaet. Der bør ved besigtigelsen fokuseres på de i /21/ beskrevne potentielle indtrængningsveje. Ved gennemgangen foretages en skematisk registrering, en optegning og en foto- samt evt. videoregistrering. Der foretages både en ind- og udvendig registrering af nødvendige forhold. Viden om bygningskonstruktionen fra det kommunale byggesagsarkiv inddrages desuden. Den byggetekniske gennemgang, herunder lister af de byggetekniske forhold, der bør registreres ved gennemgangen, er detaljeret beskrevet i /21/. 3.2 Sporgasundersøgelser Injektion og efterfølgende kontrolmåling vha. af sporgas er en metode, der i dag ofte benyttes til lokalisering af konvektive trængningsveje for poreluft til indeklima. Metoden er undersøgt og velbeskrevet i /2/ og er ligeledes efterprøvet i /3/. Formålet med metoden er, via injektion af en specifik gasart under gulvkonstruktionen i en given bygning, at kunne spore de punkter hvorigennem gassen bevæger sig i konstruktionen. Drivkraften for sporgassens bevægelser er både selve injektionen, som foretages ved højt tryk, diffusion, gassens lave densitet, der giver anledning til opadrettet flow, samt det naturligt eller menneskeskabte relative indendørs undertryk, der giver anledning til luftflow fra jord mod indeklima. Efter injektion af gassen under gulvet, kan indeklimaet screenes for sporgassen med en håndholdt detektor. Sporgasundersøgelser kan endvidere anvendes til sporing af utætheder i kloaksystemer Udstyr Sporgas Som sporgas anvendes oftest en specialgasblanding bestående af 5 % brint og 95 % kvælstof. Gassen klassificeres som inert, idet brintindholdet er under 5,7 %. Der kan også anvendes andre sporgasser Gasflaske og injektion Fra trykflasken udledes gassen via en ventil til regulering af det ønskede flow. Flowet kan varieres individuelt fra lokalitet til lokalitet afhængig af omstændighederne. Gassen ledes f.eks. gennem et etablerede injektionshul i gulvet eller soklen til spredning under gulvniveau. På lokaliteter med dræn under gulv, kan disse også anvendes i forbindelse med spredning af sporgas Håndholdt detektor Til detektion af sporgassen ved håndholdt screening benyttes ofte en batteridreven lækagedetektor af typen Digitron DGS-10, som uden brug af en ekstern pumpe reagerer på 16 forskellige gasarter, herunder eksempelvis metan, propan, ammoniak, brint, butan, acetone og industrielle opløsningsmidler. Detektoren virker ved hjælp af en solid state sensor påsat en fleksibel arm, der muliggør måling på ellers ufremkommelige steder. Sensoren har en følsomhed på 10 ppm metan og giver øjeblikkeligt udslag. Detektoren betjenes audiovisuelt via både lyd- og lyssignaler, der stiger i intensitet med stigende gasindhold ved detektorens sensor. Forinden screening indstilles apparatet til at nedtone et eventuelt baggrundsniveau, således at kun forhøjet indhold giver anledning til udslag. 16 Metoder til sporing af indtrængnings-veje for poreluft til indeklima

17 Detektoren angiver med en farveskala visuelt hvor høj gaskoncentrationen er i et givent målepunkt, hvilket herefter benyttes til graduering af sporgastesten. Farveskalaen er som følger: Grønt niveau = baggrund Gult niveau = lettere forhøjet udslag Rødt niveau = forhøjet udslag Fremgangsmåde Proceduren ved sporgasundersøgelser afhænger af om undersøgelsens formål er identifikation af indtrængningsveje gennem gulvkonstruktionen eller spredningsveje til bygningens øvrige etager. Dette afsnit beskæftiger sig blot med identifikation af indtrængning gennem gulvet som testet i /3/. For proceduren vedrørende spredning videre i bygningen, se /2/. En sporgasundersøgelse følger sædvanligvis en fire-trins procedure. 1. Gennemboring af gulv eller fundament og installation af injektionssonder samt etablering af kontrolpunkter til kontrol af gasudbredelse. Baggrundstjek i de områder der, på baggrund af den byggetekniske gennemgang, ønskes testet. Dette skal udføres for at indstille detektoren, således at falsk-positive undgås. Desuden udføres baggrundstjek af eventuelle tætningsmaterialer, som anvendes til tætning ved injektionssonder. 2. Udledning af sporgas. 3. Målinger foretages til kontrol af gasudbredelse i det ønskede område. 4. Screening med håndholdt detektor. Løbende notering af de audiovisuelle signaler på en situationsplan Forudsætning for brug Sporgasundersøgelser kræver få forudsætninger for at de kan benyttes på en given lokalitet. Af størst betydning er, at injektionssonderne installeres i et permeabelt lag, eksempelvis et kapillarbrydende lag under betondækket. Det er nødvendigt, at sporgassen injiceres i et permeabelt lag for at gassen kan fordeles nogenlunde ligeligt under gulvet. Hvor permeabelt et sådan lag skal være, er ikke undersøgt nærmere, men det forventes ikke at metoden kan benyttes på lokaliteter, hvor et betondæk er støbt direkte på afrettede leroverflader eller andre lavpermeable jordlag (som regel ældre byggerier). Herudover er det en forudsætning, at der efter injektionen er mulighed for at kontrollere sporgassens udbredelse via kontrolpunkter, idet en uventet eller manglende udbredelse kan give anledning til at indtrængningsveje overses. Et højtstående grundvandsspejl vil ligeledes kunne umuliggøre sporgasmålinger Fordele og ulemper Herunder er listet de primære fordele og ulemper ved anvendelse af sporgas til identifikation af indtrængningsveje Fordele Primært er sporgasmetoden en hurtig, effektiv og relativt billig måde at undersøge og detektere indtrængning af poreluft. Metoden er visuelt orienteret og indtrængningsveje konstateres omgående og meget simpelt. Der er således ikke brug for efterfølgende databehandling, men blot direkte notering på situationsplan. Man måler ikke i på forhånd udvalgte punkter, men kan undersøge hele flader med instrumentet. Den øjeblikkelige responstid på detektorens sensor er en stor styrke for metoden, idet det giver mulighed for at føre sensoren langs med vægge, støbeskel, rørgennemføringer mm. Sporgasundersøgelsen giver endvidere mulighed for at man løbende kan tilpasse undersøgelsen i forhold til de målinger man får.. Herved undgår man, at skulle gennemføre flere undersøgelsesrunder, hvorved feltarbejdet optimeres markant. Metoder til sporing af indtrængnings-veje for poreluft til indeklima 17

18 Idet metoden gør brug af en let gasart er der mulighed for at identificere indtrængningsveje. Idet gassen har en lav densitet, vil sporgasmetoden kunne benyttes, selvom der er en nedadrettet trykgradient over fladen, der skal undersøges Ulemper Der er ved måling en vis risiko for falsk-positive. Detektoren måler på uspecificerede gasarter, ikke kun den anvendte sporgas, og derfor kan kemikalier o. lign. i indeklimaet give anledning til udslag. Det er desuden observeret, at detektoren giver udslag ved vanddamp og i meget våde miljøer. Denne risiko elimineres dog ved forudgående baggrundstjek. Metoden kræver et forudgående valg af måleområder områder hvorunder sporgassen injiceres. Dette valg udføres som regel på baggrund af en byggeteknisk gennemgang og er ofte nødvendig for ikke at gennembore gulvkonstruktionen mere end nødvendigt (hvilket i sig selv er en ulempe). Derfor kan man også vælge at foretage en gennemboring af fundamentet i stedet for af gulvet og/eller anvende allerede udførte målepunkter i forbindelse med de forudgående forureningsundersøgelser Erfaringer Ved sporgasmålinger detekteres ofte indtrængning gennem gulvkonstruktionen ved de i tabel 4.1 anførte konstruktionsdetaljer /2/. Efter endt måling kan der samme dag udføres tætning af de detekterede indtrængningspunkter og efterfølgende kontrolmåling af tætheden i det tætnede indtrængningspunkt. Sporgasundersøgelser er relativt simple og hurtige at udføre, og kan som regel udføres på én feltdag af to udførende. Afhængig af bygningens størrelse og den efterfølgende afrapportering varierer prislejet for undersøgelserne indenfor et interval på typisk kr. Hyppighed Høj Indtrængningspunkt Støbeskel herunder bl.a. mellem betongulv og bærende vægge, betongulve i forskellige rum (dørtrin) mv. Ved gennemgående huller, eksempelvis ved nedboltet inventar Rørgennemføringer; vand- og varmeinstallationer Samlinger mellem betonelementer Middel Lav Via hulmur gennem installationer i væggen Afproppede huller i gulve (eks. tidl. injektionspunkter) Gennem kældervægge ved radiatorophæng, kabelføringer og tilmurede huller Ved umiddelbart intakt betongulv (kan muligvis skyldes mikrorevner og dermed svækkelse af betonens kvalitet). TABEL 1 HYPPIGHED AF INDTRÆNGNINGSVEJE FUNDET VED SPORGASMETODEN Alternativt værktøj Som alternativ til normal sporgasinjektion kan benyttes injektion af røg. En sådan røgtest kan benyttes til visuel identifikation af utætheder og foregår ved, at der injiceres røg ind under en konstruktion, som derefter siver op og ud af utætheder. Røgtest benyttes oftest i USA til membrantest for at sikre en tæt membrandækning af en konstruktion /24/. 18 Metoder til sporing af indtrængnings-veje for poreluft til indeklima

19 3.3 Screening for flygtige organiske forbindelser med avanceret PIDmåler På lokaliteter med en underliggende forurening, der giver anledning til migration af flygtige organiske forureningsstoffer til indeklimaet, benyttes ofte målinger med en fintfølende PI-Detektor (fotoionisationsdetektor), til at lokalisere indtrængende forurenet poreluft. Hvor en almindelig PI- Detektor måler i ppm (10-6 ) måler en mere følsom udgave af instrumentet i ppb (10-9 ) og kan således detektere forureningsstoffer i luften på en meget lille skala. Avancerede PID-målinger benyttes i en række forskellige sammenhænge udover sporing af indtrængningsveje. Denne rapport omhandler imidlertid kun denne brug af udstyret. Instrumentet er udstyret med en 10,6 ev lampe, og kan således detektere stoffer med et ioniseringspotentiale lavere end dette, eksempelvis TCE, PCE, vinylclorid, benzen og en lang række andre stoffer. Metoden benyttes til lokalisering af advektiv forureningsspredning til indeklimaet. Således udføres ofte en byggeteknisk gennemgang i forbindelse med screening med avanceret PID-måler Udstyr Screening af flygtige organiske forbindelser med en ppb PID-måler er i dette projekt beskrevet med et instrument af fabrikatet ppb-rae. Der findes andre tilsvarende instrumenter på markedet. Ppb-RAE instrumentet benyttes direkte til screening uden forudgående opsætning. Apparatet virker ved at suge luft gennem flere filtre, der blokerer for aerosoler. Apparatet er håndholdt og batteridrevet, og målespidsen er forlænget og fleksibel for måling på ufremkommelige steder. Selve detektoren virker ved at nedbryde gasmolekylerne til positivt ladede ioner via belysning med en 10,6 ev lampe, oftest i UV spektret (afhængig af detektor). Herved bliver gassen elektrisk ladet og ionerne producerer en elektrisk strøm som output fra detektoren. Strømmen forstærkes og vises på et amperemeter. Detektoren betjenes både ved lydsignal, såfremt gaskoncentration overstiger en vis værdi, og visuelt ved direkte aflæsning på instrumentets display. Der udføres ikke efterfølgende databehandling. Måleprocessen er øjeblikkelig og giver derved den udførende omgående besked ved forhøjet udslag Fremgangsmåde Screening med ppb-rae følger sædvanligvis følgende procedure, og udføres ofte i forbindelse med en byggeteknisk gennemgang. 1. Verificering af udstyret via medfølgende kalibreringsgas. Denne procedure udføres ved hver undersøgelse for at minimere målefejl. 2. Screening med den håndholdte detektor ved baggrundsmålinger i samtlige rum samt langs støbeskel, rørgennemføringer, vægge, dørtrin og andre mulige indtrængningsveje. Løbende notering af det visuelle signal fra instrumentets display på en situationsplan Forudsætning for brug Ppb-RAE instrumentet slår ud på en lang række stoffer, der findes mange steder og som ikke er relateret til en underliggende forurening. Målingerne kan kun gennemføres, hvis der i ejendommen ikke findes høje koncentrationer af disse i indeklimaet Fordele og ulemper Herunder er listet de typiske fordele og ulemper ved måling med avanceret PID-måler. Metoder til sporing af indtrængnings-veje for poreluft til indeklima 19

20 Fordele Avancerede PID-målinger er hurtige, simple og billige. Metoden er visuelt orienteret og eventuelle indtrængningsveje konstateres omgående. Der er således ikke brug for efterfølgende databehandling, men blot direkte notering på situationsplan. Der måles på faktisk indtrængning af forurenet gas. Dvs. at de reelle indtrængningsveje findes. Den øjeblikkelige responstid er af stor styrke for metoden, idet det giver mulighed for at føre sensoren langs flader, støbeskel, rørgennemføringer mm., og dermed ikke kun i på forhånd udpegede punkter Ulemper Der er ved måling en risiko for falsk-positive og falsk-negative. Detektoren måler på en lang række uspecificerede stoffer og er meget fintfølende. Måleresultater kan derfor let påvirkes af øvrige kilder til afdampning i indeklimaet, herunder afløb og kloakker, byggematerialer, maling, fugemasser mv. Desuden kan indhold af svovlbrinte give anledning til relativt høje udslag. Måling med ppb-rae over etageadskillelser vurderes ikke at kunne anvendes, med mindre der ses et meget forhøjet indhold af forurening i den underliggende etage.. Det i displayet viste måleresultat ved måling med ppb-rae instrumentet kan ikke umiddelbart anvendes til omregning til en forureningskoncentration. Målingen er relativ, forstået på den måde, at målingen giver et øjebliksbillede, afhængig af indtrængningsraten samt den underliggende kildekoncentration. Instrumentet kan således kun detektere en forurening, såfremt der i måleøjeblikket foregår en opadrettet transport af forureningskomponenter, og såfremt forureningskomponenterne transporteres via den givne transportvej. Det er derfor muligt, at instrumentet ikke giver udslag ved måling ved en gennemgående revne, selvom revnen er transportvej for poreluft til indeklima, såfremt forureningskilden ikke giver anledning til udbredelse af flygtige stoffer til netop denne revne Erfaringer Erfaringsgrundlaget for brugen af ppbrae-måleren knytter sig til en lang række lokaliteter, hvor der i forskelligt omfang er udtaget luftprøver på kul- og ATD rør til kemisk analyse for primært klorerede opløsningsmidler. Prøverne er ikke udtaget samtidigt, idet prøveudtagning på ATD-rør gennemføres passivt over længere tid.. Det vurderes, at fluktuerende måleforhold ved måletidspunktet for ppbrae en er den primære årsag til afvigelser mellem målinger. Målinger med avanceret PID-måler skal derfor tolkes med forsigtighed. Som screeningsværktøj vurderes målinger med avanceret PID-måler dog at være anvendelig, men som absolut måleinstrument i indeklima bør den ikke anvendes. Ved undersøgelser med avanceret PID-måler detekteres oftest indtrængning gennem gulvkonstruktionen ved de i tabel 4.1 anførte konstruktionsdetaljer /2/. Effekten af en tætning med fugemasser vil ikke kunne dokumenteres med ppb-rae målinger umiddelbart efter fugemassen er udlagt, idet disse afgiver flygtige gasser under hærdningen, som instrumentet vil slå ud på. En screening med en avanceret PID-måler er relativ simpel og hurtig at udføre, og kan som regel udføres på én feltdag af én udførende. Afhængig af arbejdets størrelse og den efterfølgende dokumentationsrapport varierer prislejet for undersøgelserne indenfor et interval på ca kr. 3.4 Termografering Infrarød termografi eller termisk billedbehandling, er brugen af et termografikamera til detektion af temperaturforskelle. Termografikameraer registrerer infrarød stråling af det elektromagnetiske 20 Metoder til sporing af indtrængnings-veje for poreluft til indeklima

Sporing af indtrængningsveje for poreluft til indeklimaet i boliger ved blowerdoor, termografi, PID og sporgas

Sporing af indtrængningsveje for poreluft til indeklimaet i boliger ved blowerdoor, termografi, PID og sporgas Sporing af indtrængningsveje for poreluft til indeklimaet i boliger ved blowerdoor, termografi, PID og sporgas Teknologiprogram for jordog grundvandsforurening Miljøprojekt nr. 1589, 2014 Titel: Sporing

Læs mere

Undersøgelse af radonsikring

Undersøgelse af radonsikring Undersøgelse af radonsikring Nybyggeri Mette Neerup Jeppesen Temadag, Vintermøde 2011 Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde 2011 1 / 62 Overordnet projektpræsentation formål

Læs mere

Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS

Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS ERFARINGS OPSAMLING Passiv ventilation under huse Miljøprojekt nr. 1348 2010 Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS Følgegruppe Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen Susanne

Læs mere

Nye anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager

Nye anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager Nye anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager Per Loll, udviklingsleder, Ph.D Poul Larsen, civilingeniør, Ph.D. Nanna Muchitsch, fagchef, civilingeniør Niels Christian Bergsøe, seniorforsker,

Læs mere

Risikovurdering for 4 boliger på en villavej i Humlebæk i forhold til indeklimaet

Risikovurdering for 4 boliger på en villavej i Humlebæk i forhold til indeklimaet Risikovurdering for 4 boliger på en villavej i Humlebæk i forhold til indeklimaet ATV-Vintermøde, 6. marts 2012 Grontmij A/S Majbrith Langeland Tværsnit udbredelse af fri fase olie i jord og tidl. kloak

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

INDEKLIMASIKRING I PRAKSIS -

INDEKLIMASIKRING I PRAKSIS - INDEKLIMASIKRING I PRAKSIS - LÆRING OG OPTIMERING AF PASSIV VENTILATIONSLØSNING Arne Rokkjær, Region Hovedstaden Disposition Baggrund - lokalitet Afværge - princip Etablering Grundejer Dokumentation Sammenfatning

Læs mere

Sporgasundersøgelser til fastlæggelse af aktive transportveje til indeklimaet

Sporgasundersøgelser til fastlæggelse af aktive transportveje til indeklimaet Sporgasundersøgelser til fastlæggelse af aktive transportveje til indeklimaet Per Loll, Poul Larsen, Maria Grøn, Tonny Jensen og Claus Larsen Dansk Miljørådgivning A/S Miljøprojekt Nr. 1352 2010 Teknologiprogrammet

Læs mere

Nye anvisninger om radon fra SBi. Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU

Nye anvisninger om radon fra SBi. Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU Nye anvisninger om radon fra SBi Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU Temadag om indeklima, Vintermøde 7. marts 2011 Introduktion Radon dannes i mange forskellige isotoper i henfaldskæder fra thorium-232,

Læs mere

TERMOGRAFI AF BYGNINGER

TERMOGRAFI AF BYGNINGER TERMOGRAFI AF BYGNINGER Præsentation fra:. Har drevet virksomhed: Dansk Infrarød Inspektion A/S siden september 2001. Mit erfaringsgrundlag med tæthed i byggeriet, bygger på udførsel af mere end 1500 stk.

Læs mere

Passiv ventilation der virker!

Passiv ventilation der virker! 1 Passiv ventilation der virker! Indeklimasikring ved etablering af ventileret krybekælder Dansk Miljørådgivning A/S: Rikke Berg Mørch, diplomingeniør Per Loll, udviklingsleder, civilingeniør Ph.D Region

Læs mere

Passiv Ventilation med Cupolex

Passiv Ventilation med Cupolex Passiv Ventilation med Cupolex Pernille Kjærsgaard, Orbicon Kresten B. Andersen, Orbicon Martin Stærmose, Region Sjælland Christian Fabricius, Region Sjælland Thomas Hauerberg Larsen, Orbicon Beliggenhed

Læs mere

Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187

Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187 Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187 Bygningstype Boligblok Medlem af foreningen klimaskærm Bygningen er undersøgt efter DS/EN 13187 Bygningers termiske ydeevne- Kvalitativ sporing

Læs mere

Erfaringsopsamling Passiv ventilation under huse

Erfaringsopsamling Passiv ventilation under huse Erfaringsopsamling Passiv ventilation under huse Henrik Husum Nielsen, Nanna Muchitsch og Anders G. Christensen NIRAS A/S Miljøprojekt Nr. 1348 2010 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

Læs mere

Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde

Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde Modelberegninger og indeklimamålinger Teknik og Administration Nr. 1 2002 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Indledning...5 3. Sammenfatning...7 4. Udførelse

Læs mere

UDVALGSHØRING OM HUSEFTERSYNSORDNINGEN

UDVALGSHØRING OM HUSEFTERSYNSORDNINGEN Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 15 Offentligt Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Boligudvalget UDVALGSHØRING OM HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ang. inkludering af radon i tilstandsrapporten

Læs mere

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri 03/2012 RADONSIKRING i eksisterende og nyt byggeri Radonsikring Radon er en radioaktiv luftart, som over tid er kræftfremkaldende. Radon dannes, når det radioaktive grundstof radium nedbrydes. Radon findes

Læs mere

LÆKAGESPORING ENTRÉ xxxxxxxx 2100 København

LÆKAGESPORING ENTRÉ xxxxxxxx 2100 København LÆKAGESPORING ENTRÉ xxxxxxxx 2100 København 18/01-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Termografisk inspektion af bygning xxxxxxx, 2100

Læs mere

Snedker & Tømrer A/S Skodsbølvej 8-10 Ådum 6880 Tarm Tlf. 97 37 63 36 Fax. 97 37 63 30 Bil tlf. 40 19 63 36. Bygnings lækagetest

Snedker & Tømrer A/S Skodsbølvej 8-10 Ådum 6880 Tarm Tlf. 97 37 63 36 Fax. 97 37 63 30 Bil tlf. 40 19 63 36. Bygnings lækagetest LASSE NIELSEN ÅPARKEN 1 6880 TARM Bygnings lækagetest PRØVNINGSMETODE MED UNDERTRYK SKABT AF VENTILATOR EFTER: DS/EN 13928 THERMOGRAFISK INSPEKTION UDFØRES EFTER :DS/EN 13187 Formålet med undersøgelsen

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 177 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. -10 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Konceptuelle modeller

Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller fra indledende undersøgelser til videregående undersøgelser, inddragelse af geologi, hydrogeologi, transportprocesser, forureningsspredning og indeklima. ATV-Vest

Læs mere

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE BO-VEST. AFD. 10. HYLDESPJÆLDET SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SÆRUNDERSØGELSE PROJEKTNR.

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829

Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829 Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829 Bygningstype Et plan parcelhus Medlem af foreningen klimaskærm Virksomhed som udførte tæthedsafprøvningen Ansvarlig for testen Lars Due,

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Leca. Weber Leca X Radonsikring i nybyggeri. Montagevejledning. Lorem ipsum underoverskrift

Leca. Weber Leca X Radonsikring i nybyggeri. Montagevejledning. Lorem ipsum underoverskrift Weber Leca X Radonsikring i nybyggeri Lorem ipsum underoverskrift Leca Montagevejledning I denne montagevejledning vil du kunne finde oplysninger om, hvordan du bedst monterer facadesystemet. Systemet

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en national handlingsplan mod radon i bygninger

Forslag til folketingsbeslutning om en national handlingsplan mod radon i bygninger Beslutningsforslag nr. B 134 Folketinget 2010-11 Fremsat den 3. maj 2011 af Anne Grete Holmsgaard (SF), Sophie Hæstorp Andersen (S) og Thomas Jensen (S) Forslag til folketingsbeslutning om en national

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Radon og enfamiliehuse

Radon og enfamiliehuse Radon og enfamiliehuse August 2007 Indhold Forord 3 Hvad er radon? 4 Radon og lungekræft 5 Hvordan kommer radon ind i huset? 6 Radonindhold i boliger varierer 7 Hvad kan jeg gøre? 8 Tjekliste 10 Ventilation

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

Bygningsundersøgelse 2

Bygningsundersøgelse 2 Bygningsundersøgelse 2 med termografi og undertryk XXXXXXXXXXXXX Udført d. 15. januar 2010 af: Morten Klausholm Mobil: 25 59 64 65 Gl. Skolebakke Vej 9, Gjessø 8600 Silkeborg CVR-nr. 25 92 48 00 Web: www.silkeborgtermofoto.dk

Læs mere

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere

Afværgekatalog byggetekniske afværgeforanstaltninger til indeklimasikring

Afværgekatalog byggetekniske afværgeforanstaltninger til indeklimasikring Afværgekatalog byggetekniske afværgeforanstaltninger til indeklimasikring Miljøprojekt nr. 1436, 2012 Teknologiprogrammet for jord- og grundvandsforurening Titel: Afværgekatalog byggetekniske afværgeforanstaltninger

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Teknisk forståelse af termografiske

Teknisk forståelse af termografiske Teknisk forståelse af termografiske billeder - Vinduer Teknisk forståelse af termografiske billeder - Vinduer Termografiske billeder kan, hvis de anvendes rigtigt, være gode som indikatorer for fejl Stol

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Radon og enfamiliehuse. forside > publikationer > 1998 > her

Radon og enfamiliehuse. forside > publikationer > 1998 > her forside > publikationer > 1998 > her Radon og enfamiliehuse Forord Radon er en radioaktiv luftart og er kræftfremkaldende. Det er derfor af sundhedsmæssige betydning at holde indeholdet af radon i luften

Læs mere

Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829

Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829 Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829 Bygningstype Et plan parcelhus Medlem af foreningen klimaskærm Virksomhed som udførte tæthedsafprøvningen Ansvarlig for testen Lars Due,

Læs mere

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Vedr.: Skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i klasselokalerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Nordisk Guideline Certificering af personer, der udfører el-termografering Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Side 1 af 8 BF 1020:1 Forord De nordiske brandforsvarsforeninger er blevet enige om at

Læs mere

Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation)

Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation) Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 OK A.M.B.A. Åhave Parkvej 11 8260 Viby J ag3@viborg.dk www.viborg.dk Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade

Læs mere

Udvikling af solcelledrevet ventilation til brug for indeklimasikring et Offentligt Privat Innovationssamarbejde

Udvikling af solcelledrevet ventilation til brug for indeklimasikring et Offentligt Privat Innovationssamarbejde Udvikling af solcelledrevet ventilation til brug for indeklimasikring et Offentligt Privat Innovationssamarbejde Ole Mikkelsen, Region Syddanmark Finn Jensen, Bellinge Ventilation A/S Lars Nissen, Tage

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Præsentation ved konference om udvikling af det almene byggeri 13. juni 2012 Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Torvegade 66 1400 København K Tlf. 32 57 82 50 Fax 32 57 82 22 ing.fa@bangbeen.dk www.bangbeen.dk

Torvegade 66 1400 København K Tlf. 32 57 82 50 Fax 32 57 82 22 ing.fa@bangbeen.dk www.bangbeen.dk BANG & BEENFELDT A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. Torvegade 66 1400 København K Tlf. 32 57 82 50 Fax 32 57 82 22 ing.fa@bangbeen.dk www.bangbeen.dk Termografirapport Vuggestuen Firkanten Firkanten I

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering BioDetect System Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering NAC Europe Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 7442 6292 Fax: +45 7442 4786 Mobil: +45 4021 4787 info@nac-europe.com

Læs mere

Termografi Rapport. Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090. Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup. Dato for undersøgelse:

Termografi Rapport. Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090. Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup. Dato for undersøgelse: Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090 Termografi Rapport Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup Dato for undersøgelse Udført af 1(18) Peter Jensen Indholdsfortegnelse Side 1 Forside Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD Direktør Mikael E. Nielsen Dansk Miljørådgivning A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Dynamiske undersøgelser

Dynamiske undersøgelser Dynamiske undersøgelser Erfaringer og udfordringer ved dynamiske undersøgelser med udgangspunkt i undersøgelserne i Holstebro, herunder kort gennemgang af principperne ved metoden og hvor den er mest anvendelig

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Energirigtig Brugeradfærd

Energirigtig Brugeradfærd Energirigtig Brugeradfærd Rapport om konklusioner fra fase 1 brugeradfærd før energirenoveringen Rune Vinther Andersen 15. april 2011 Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Institut

Læs mere

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Gør tanke til handling VIA University College Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Inga Sørensen, Senior lektor, geolog VIA Byggeri, Energi & Miljø Center for forskning & udvikling Udnyttelse af

Læs mere

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller Birger Plovsing DELTA Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Målerapport for luftgennemtrængelighed i bygning, samt termografisk inspektion af bygning. Demo Rapport

Målerapport for luftgennemtrængelighed i bygning, samt termografisk inspektion af bygning. Demo Rapport Målerapport for luftgennemtrængelighed i bygning, samt termografisk inspektion af bygning. Undersøgelsessted: Dato for undersøgelse: Undersøgelsessted Dato for undersøgelse Afd. Nord. Thomasmindevej 10

Læs mere

Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering

Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering Guide Guide til håndværksmæssig udførelse: Hvorfor tætne et eksisterende hus? UDGIVET NOVEMBER 2009 Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering Når man vil spare på varmen i sit hus, er et

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001 By og Byg Anvisning 200 Vådrum 1. udgave, 2001 Vådrum Erik Brandt By og Byg Anvisning 200 Statens Byggeforskningsinstitut 2001 Titel Vådrum Serietitel By og Byg Anvisning 200 Udgave 1. udgave, 2. oplag

Læs mere

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Funkisvilla Opført i perioden: ca. 1925-1940 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Thermografi rapport indefra

Thermografi rapport indefra Gate 21 Vognporten 2 26 Albertslund Charlotte Schunck Dato: 4/2 13 Rapport nr.: 5585,4 Thermografi rapport indefra Opgaven: Kurt Andersen Thermografi har fået til opgave, at kontrollere, måle og vurdere

Læs mere

Bilag 4.A s MASH. Indhold

Bilag 4.A s MASH. Indhold Bilag 4.A s MASH Indhold 1.1 Indledning 1 1.1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.1.2 Beskrivelse af smash metoden 1 1.2 s MASH målinger (omfang, placering og resultater) 1.2.1 Undersøgelsens forløb 5 5 1.2.2

Læs mere

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller.

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken boligbyggeriet i Herning består af i alt 72 boliger, som

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Termografi. Tag temperaturen på energiforbruget

Termografi. Tag temperaturen på energiforbruget Tag temperaturen på energiforbruget Termografi-undersøgelser afslører, hvor godt boligejere passer på energi til boliopvarmning. Med termografi kan man se, hvor varmen slipper ud og dermed også, hvor man

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16 Notat 8 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF SKIMMELFOREKOMSTEN I TAG- KONSTRUKTION OG INDEKLIMA, BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400

Læs mere

Trykprøvning med blowerdoor

Trykprøvning med blowerdoor Trykprøvning med blowerdoor Tæthedsprøvning af bygninger efter DS/EN 13829 Udførende virksomhed Prøvningsmetode iht. DS/EN 13829 Dato for testen Adresse på den undersøgte bygning Bestiller af undersøgelsen

Læs mere

Trykprøvning med blowerdoor Tæthedsprøvning af bygninger efter DS/EN 13829

Trykprøvning med blowerdoor Tæthedsprøvning af bygninger efter DS/EN 13829 Trykprøvning med blowerdoor Tæthedsprøvning af bygninger efter DS/EN 13829 Udførende virksomhed Prøvningsmetode iht. DS/EN 13829 Dato for testen Adresse på den undersøgte bygning Bestiller af undersøgelsen

Læs mere

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Gregersensvej 3 2630 Taastrup Tlf. +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning Denne

Læs mere

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker.

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker. STEFFENSEN Rådgivende Ingeniører Att.: Poul Steffensen Lyngbyvej 343A 2820 Gentofte 5. marts 2009 Prøvetagning og kemisk undersøgelse, Kattesundet 14, 1458 København K Efter aftale med Poul Steffensen

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Fredensborg Kommune v. Susanne Prior Drønen ATV vintermøde, Vingsted 2012 Villaejer i Humlebæk kontakter Fredensborg

Læs mere

Bungalow. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1930-1945

Bungalow. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1930-1945 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Bungalow Opført i perioden: ca. 1930-1945 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2010

Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2010 Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2010 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2010 Indhold INDHOLD 3 SAMMENFATNING 5 SUMMARY 7 1 BAGGRUND 9 1.1 MÅLSÆTNING 9 2 STATUS FOR ORDNINGEN 11 2.1

Læs mere

Energitekniske grundfag 5 ECTS

Energitekniske grundfag 5 ECTS Energitekniske grundfag 5 ECTS Kursusplan 1. Jeg har valgt energistudiet. Hvad er det for noget? 2. Elektro-magnetiske grundbegreber 3. The Engineering Practice 4. Elektro-magnetiske grundbegreber 5. Termodynamiske

Læs mere

Eksempler og anbefalinger vedr. design

Eksempler og anbefalinger vedr. design Gør tanke til handling VIA University College Eksempler og anbefalinger vedr. design Inga Sørensen, Senior lekt or, geolog VIA Byggeri, Energi & Miljø Center for forskning & udvikling Lukkede jordvarmeboringer

Læs mere