98 r Dagrenovationskoncession

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "98 r98 1898-2011 Dagrenovationskoncession 1952 99"

Transkript

1 98 r Dagrenovationskoncession Del 2: R98 har koncession til 2020, men presses til at indgå en førtidig frivillig ophørsaftale af en kombination af nyliberale politikere, private entreprenører og konkurrencemyndigheder.

2 100 vi tog skraldet R til kapitel 5 R til 2011 på vej mod enden R98 runder de 100 år på vej mod de næste 100, men nyliberale kræfter vil det anderledes og sporer selskabet ind på konkurrenceudsættelse på vej mod enden. Årene omkring år 2000 stod i informationsteknologiens tegn. Årtusindskiftet blev frygtet som det store altomfattende sammenbrud for den nye teknologi. Eksperter mente, at de avancerede systemer ikke kunne absorbere de mange nuller og ville gå i sort ved årsskiftet 1999/2000. Så galt gik det nu ikke, men postyret viste, at selv en matematisk-naturvidenskabeligt baseret teknologi kunne få tillagt momenter af mystik og overtro. Lige så uvirkelig forekom it-boblen, der var opstået i 1990 erne, hvor dot-com-millionærerne skød op som paddehatte på en efterårsdag og teknologibørsindekset Nasdaq lå over point. Da boblen brast i foråret 2000, mente mange, at dot-com-revolutionen var forbi. Men blot tre år senere, i 2003, begyndte it-investeringer atter at blive attraktive, og et nyt økonomisk opsving tegnede nye muligheder. Var det den nyliberale politik, der nu slog igennem og skulle bevise sit værd? I hvert fald fik nyliberalismen ikke lagt hindringer i vejen af den nye regering med Fogh Rasmussen (V), der i 2001 havde afløst den socialdemokratiske med Nyrup Rasmussen som regeringsleder. Den nye statsminister var kendt som superliberalist med bogen fra 1993 Fra socialstat til minimalstat og lagde ud med at nedbryde den bygning, Socialdemokratiet havde rejst på miljøområdet, hvilket fik følger for R98 s koncession og for koncessionsparterne. Med 100 år på bagen I forbindelse med 100-års-jubilæet i 1998 gjorde R98 status. Bestyrelsesformand Henning Vang Jensen lagde vægt på at fremhæve to forhold, der havde forvandlet R98 fra en avanceret vognmandsforretning til en moderne, højteknologisk virksomhed: At R98 siden 1980 erne havde gennemløbet en teknisk revolution via en udstrakt forsøgsvirksomhed i samarbejde med Københavns og Frederiksberg Kommuner og Miljøstyrelsen At R98 i 1990 erne gennemløb en organisatorisk revolution, der forvandlede R98 til et netværk af selskaber med datterselskaber og associerede selskaber R98 Gruppen og egentlige udskillelser som Renoflex

3 102 vi tog skraldet R til R98 benyttede jubilæumsåret til at introducere en række nye tiltag her er det den første miljøstation, der åbner i Vævergade 6 på Nørrebro den 18. marts Et andet jubilæumstiltag var den kunstneriske udsmykning af containere. Her svinger kunstneren Jeppe Eisner penslen på en vipcontainer på Gammel Strand i København, mens hans bror Morten Eisner læser eventyr. Bestyrelsesformand Henning Vang Jensen (tv) og administrerende direktør Niels Jørn Hahn ved 100-års-jubilæumsfesten i november Formanden fremhævede endvidere det positive i, at R98 som koncessioneret selskab havde skabt et selvejende selskab uden krav om at skabe overskud til nogen ejer. Endelig tog formanden tyren ved hornene og fastslog, at koncessionen, der løb frem til 2020, ikke ville blive forlænget som tidligere. På den anden siden mente han ikke, at koncessionen kunne opsiges før tid. Deri tog han fejl. Inden for 10 år var R98 inde i en afviklingsproces ikke fordi virksomheden var i krise, men fordi presset fra det politiske miljø og erhvervsmiljøet blev uimodståeligt. Fortællingen om en mønstervirksomhed R98 hentede sidst i 1990 erne affald fra ca indbyggere i hovedstaden (København og Frederiksberg). Det ikke-profitdrevne koncessionerede selskab var velfungerende med en høj grad af tilfredshed blandt kunder og medarbejdere, det var kendt for at levere kvalitet, kendt for at tage ansvar for miljøet og kendt for sin sociale profil. De ca. 500 medarbejdere var tilfredse, og fagforbundet SiD kårede i 2002 R98 som årets arbejdsplads. Der var bred enighed om, at R98 leverede et gedigent og tidssvarende produkt, men der var delte meninger om selskabets koncession. Den gav eneret på at håndtere husholdningsaffald og dagrenovationslignende erhvervsaffald i København og på Frederiksberg frem til Koncessionen havde længe været en torn i øjet på konkurrenterne og bragte selskabet i konkurrencemyndighedernes søgelys. Historien om R98 s afvikling som koncessioneret selskab er den ene fortælling i den efterfølgende fremstilling. Den anden fortælling handler om R98 s teknologiske, miljømæssige og selskabsmæssige indsats fra 1998 til 2011, mens den tredje og sidste fortælling vil søge at indkredse virksomhedskulturen i R98. Indkredsningen af virksomhedskulturen baserer sig dels på spørgeskemabesvarelser fra de ansatte (fra sommeren 2009), dels på interview med udvalgte personer i og uden for selskabet personer, der som interessenter i bred forstand (stakeholders) har forskelligartede relationer til selskabet. De tre fortællinger vil blive kædet sammen til en sammenhængende fremstilling om sidste fase af historien om R98 fra 100-års-jubilæet til selskabets afvikling i renovationskrigen R98 s koncession havde været under angreb gennem 1990 erne. Angrebene blev intensiveret sidst i årtiet og kan inddeles i to faser. Den første fase fra 1997/98 til 2002 kan igen deles i to perioder én, hvor Konkurrencestyrelsen rejste tvivl om koncessionens holdbarhed, og én, der bestod i et konkret angreb på koncessionen lanceret af et konkurrerende selskab Farum Industrirenovation/Marius Pedersen. Det angreb bragte Klagenævnet for Udbud på banen med en direkte underkendelse af koncessionen. Det lå fra begyndelsen klart, at koncessionen og løbetiden på 50 år stod i modsætning til tidens løsen: markedsudbud og typiske kontraktløbetider på tre til fem år. Koncessionens lange løbetid var umiddelbart forståelig og blev forståeligt nok det første angrebspunkt. Indvendinger mod den lange løbetid var lettere at sælge end de juridiske og politiske indvendinger, der kunne rejses mod koncessionsaftalen. Disse kunne i sig selv være vanskelige at forstå og blev ikke mindre komplicerede af at blive spundet ind i et net af nationale og overnationale juridiske komplekser. Der kom da heller ikke megen offentlig debat om koncessionsaftalen og dens ophør, ikke kun fordi den var vanskelig at forstå, men nok så meget, fordi borgerne/forbrugerne havde det med affaldshåndtering som med elektricitet og togdrift det var bare noget, der skulle fungere og det gjorde det. Den anden fase fra 2002 til 2005/06 bragte igen Konkurrencestyrelsen på banen, nu med fokus på retten til at vurdere, om affaldsområdet var relevant for koncessionen. Vurderingsretten havde ligget hos kommunerne, men blev under den nye borgerlige regering med Anders Fogh Rasmussen som statsminister overført til ressortministeriet her Miljøministeriet. Signalet i disse tiltag fra konkurrencemyndighederne og regeringen var, at koncessionens dage var talte, men først i slutfasen blev tiltagene opfattet sådan af koncessionsparterne Københavns og Frederiksberg Kommuner og R98. Det skete bl.a. under indtryk af udviklingen i R98 s datterselskab RGS90. Det kom ikke til en egentlig, åben konfrontation om koncessionen bortset fra diverse retssager, men mundede ud i en frivillig aftale i 2006 mellem kommunerne og R98 om at ophæve koncessionen, før tiden var inde.

4 104 vi tog skraldet R til Fra gallafesten på Københavns Rådhus, november 1998 til højre overborgmester Jens Kramer Mikkelsen, til venstre R98 s formand Henning Vang Jensen og administrerende direktør Niels Jørn Hahn, der holder en af de mange gaver i vejret. Festen var knap forbi, før angrebene på R98 og koncessionen fortsatte mere intenst end nogensinde. R98 s bestyrelse i jubilæumsåret: Siddende fra venstre Flemming Kitte (medarbejderrepræsentant), Anni Grimm (Boligselskabernes Landsforening), Hans Åge Zabel (grundejerne), bestyrelsesformand Henning Vang Jensen, borgmester Bo Asmus Kjeldgaard og Ole Hentzen (Borgerrepræsentationen). Stående fra venstre: Palle Nissen (medarbejderrepræsentant), Jan E. Jørgensen (Borgerrepræsentationen), John R. Frederiksen (grundejerne), Jens Erik Udsen (grundejerne), Niels Busck (lejerne), Hamid El Musti (Borgerrepræsentationen). Den tilsyneladende udramatiske, nærmest fredelige fælles forståelse dækkede imidlertid over betydelige uoverensstemmelser først mellem koncessionsparterne på den ene side og branchen, konkurrencemyndighederne og regeringen på den anden side og siden også mellem koncessionsparterne indbyrdes. I denne anden fase søgte R98 at geare sig til en ny situation, som ingen præcist vidste, hvad indebar, dels ved at rationalisere og trimme sig til konkurrence, dels ved at satse stort på et nyt miljøtiltag med behandling og genbrug af spildevandsslam og pvc og endelig ved at søge at få en klarere adskillelse mellem koncessionsområdet og det kommercielle område ved etablering af et holdingselskab. Den følgende tredje fase fra 2006 til 2011 drejede sig om at afvikle de koncessionerede aktiviteter og opløse det koncessionerede selskab. Det skulle foregå i to tempi med en forberedelsesfase fra 2006 til 2009 og en implementeringsfase fra 2009 til 2011, i hvilken renovationsområdet i de to kommuner gradvist skulle konkurrenceudsættes. Kommunerne var fortsat ansvarlige for bortskaffelse af affaldet, men det skulle nu i udbud, hvor private vognmænd konkurrerede R98 kunne ifølge egen beslutning ikke deltage i konkurrencen i modsætning til Renoflex. Processens første fase Den første fase havde baggrund dels i en ny skærpet konkurrencelovgivning fra 1997, dels i Nyhavnskonflikten mellem 13 uorganiserede restauratører i Nyhavn og deres uorganiserede ansatte på den ene side og RBF (Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet) på den anden side. Konflikten var lovligt varslet og tog sin begyndelse midt i 1990 erne. I foråret 1996 blev konflikten skærpet, og få måneder senere, i juli 1996, blev centralsugeanlægget i Nyhavn sat i drift. Det fik betydning for R98, der ikke var involveret direkte i konflikten, men blev involveret indirekte som følge af omfattende sympatiaktioner, hvor bl.a. skraldemænd og ansatte på forbrændingsanlæg deltog i sympati med restaurationsarbejderne i RBF. Sympatikonflikten førte til, at ingen af restauranterne i Nyhavn, heller ikke de ikke-konfliktramte, kunne komme af med deres affald som følge af det nye centralsugeanlæg, der blev lukket af sympatikonflikten, og som følge af lukkede forbrændingsanlæg. Konkurrencestyrelsen Under konflikten rettede en række af de berørte restauratører i februar 1997 henvendelse til Konkurrencestyrelsen. Restauratørerne hævdede, at det var leveringsnægtelse fra R98 s side, når de ikke kunne komme af med deres affald. Det gav Konkurrencestyrelsen restauratørerne ret i, men inden der blev foretaget yderligere, var konflikten slut i april 1997 indgik RBF og restauranterne i Nyhavn forlig. Nyhavns-konflikten blev en optakt til, at Konkurrencestyrelsen i forbindelse med den nye konkurrencelov (lov nr. 387 af 12. juni 1997) rettede søgelyset mod R98 og koncessionen, som Københavns og Frederiksberg Kommuner havde udstedt. Konkurrenceloven af 1997 skærpede det hidtil gældende kontrolprincip til et forbudsprincip og indeholdt en anmeldepligt for kommunerne af konkurrencebegrænsende aftaler. For at være på den sikre side anmeldte R98 koncessionen til Konkurrencestyrelsen, og kommunerne erklærede, at koncessionen var en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering. Det tilfredsstillede dog ikke Konkurrencestyrelsen, der rettede sit søgelys mod R98 s vedtægtsændring i 1993 og selskabets takststigninger i perioden fra 1992 til Takststigningerne kunne forklares tilfredsstillende med stigende priser hos forbrændingsanlæggene og et stigende pristal. Vedtægtsændringen viste sig at være mere kompleks med relationer til en ny strategi for udviklingen i R98, til EF s indre marked, der trådte i kraft den 1. januar 1993 og åbnede for fri bevægelighed for varer, arbejdskraft og tjenesteydelser, til fondslovgivningen, til Affaldsbekendtgørelsen fra 1993 og til et nyt regulativ for husholdningsaffald i København, vedtaget i december 1993 til ikrafttræden 1. januar Vedtægtsændringen var i dagbladet Børsen med henvisning til juraprofessor Peter Paghs responsum af 28. september 1993 blevet udlagt således, at kommunerne var forpligtet til at sende dagrenovationsvirksomheden i EU-udbud. 80 R98 s advokat havde udlagt det anderledes, men i et notat af 18. september 1997 pegede advokaten dog på, at koncessionens varighed kunne være en anstødssten. Den 50-årige løbetid fra

5 106 vi tog skraldet R til Anlægsarbejder i forbindelse med etableringen af centralsugeanlægget i Nyhavn Mobil- og centralsug repræsenterede en ny og revolutionerende infrastruktur i renovationshåndteringen på linje med indførelsen af wc-teknologien på natrenovationens område 100 år tidligere. Finn Toft fra R98-datterselskabet Renovationsteknik åbner centralsugeanlægget i Nyhavn. Centralsugeanlægget blev taget i brug i juli Få måneder før, i foråret 1996, var en konflikt brudt ud mellem RBF (Restaurations og Bryggeriarbejder Forbundet) og de uorganiserede restauratører i Nyhavn. Centralsugeanlægget blev omdrejningspunkt i konflikten, da skraldemændene i sympati med de strejkende kolleger lukkede for anlægget, og ingen restauratører i Nyhavn kunne benytte det. På denne indirekte måde blev R98 inddraget i konflikten. Niels rytter Niels Rytter, der var kontorchef i Konkurrencestyrelsen, behandlede koncessionssagen gennem det forholdsvist langstrakte forløb til 2020 havde sine historiske forklaringer, den var ikke i modstrid med en i 1970 eksisterende praksis og var, da den blev indgået, begrundet i de store investeringer (omkring 25 mio. kr.) i det nye anlæg på Kraftværksvej, som R98 måtte foretage og have en lang afskrivningsperiode på. 81 Niels Rytter, der var kontorchef i Konkurrencestyrelsen og behandlede koncessionssagen, fortæller: Det begyndte i 1993, da EF s tjenesteydelsesdirektiv blev sat i værk. Det indebar, at man skulle udbyde den slags ydelser, som R98 udførte for Københavns og Frederiksberg Kommuner. Der var tale om en helt usædvanligt lang kontrakt, og der var en diskussion på det tidspunkt om, hvorvidt man havde omgået tjenesteydelsesdirektivet ved at have en så lang kontrakt og alligevel ændrede på vedtægterne [i 1993]. Der startede det hele. Men baggrunden for direktivet var, at ydelserne skulle i udbud, og baggrunden for det var, at dels skulle den, der var bedst og billigst, have lov til at udføre opgaven, og dels skulle der være lige vilkår, ingen skulle favoriseres. Hvis R98 skulle fortsætte, måtte selskabet demonstrere, at det var bedst og billigst. Den tankegang lå bag direktivet, men der skete ikke rigtig noget. Der blev så skrevet nogle redegørelser fra Konkurrencestyrelsens side sidst i 1990 erne, hvor man talte kraftigt for et udbud. Man var også inde over hele reguleringen af affaldsområdet og talte for at lempe reguleringen, så der blev åbnet for konkurrence. 82 EU-problematikken blev taget op i et af Justitsministeriet nedsat tværministerielt udvalg om fælleskommunale selskaber, hvilket fik opsættende virkning på Konkurrencestyrelsens intervention. Udvalgets rapport af 23. februar 1998 konkluderede, at koncessionsaftaler som R98 s formentlig ikke var omfattet af EU s tjenesteydelsesdirektiv, men faldt ind under undtagelsesbestemmelsen i artikel 6, og at kommunerne derfor ikke er forpligtet til at udbyde disse affaldsydelser. På den baggrund og på baggrund af EU-generaladvokaturets afgørelser i lignende sager accepterede Konkurrencestyrelsen at stille sagen i bero efter at R98 i juni 1998 havde anmeldt koncessionsaftalen til Konkurrencestyrelsen med anmodning om en ikke-indgrebserklæring, og kommunerne havde meddelt, at de anså aftalen for at være en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering. Dermed sluttede det første slag i renovationskrigen med en sejr for koncessionen. Den stod ikke alene uantastet, men styrket. Branchen Men koncessionen var også under angreb fra en anden kant, nemlig fra branchen, der så den indbyrdes fordeling af affaldshåndteringen mellem R98 og Renoflex som et lige lovligt kreativt tiltag, der kunne føre til, at R98 satte sig på alt københavnsk affald. Arbejdsdelingen havde historiske rødder helt tilbage fra containerafdelingens tid i R98. Containerafdelingen, der fra starten midt i 1960 erne fik navnet Anden Virksomhed (AV) og siden kaldtes Erhvervsaffaldsafdelingen (EAA), havde taget sig af kørsel med containere, mens R98 håndterede affaldsbeholderne. Den arbejdsdeling var pragmatisk og rationel der skulle køres færre kilometer, der blev brugt mindre brændstof, og der kom mindre CO 2 -udslip m.m. Arbejdsdelingen medførte, at AV/EAA indgik aftaler med erhvervskunder, gennemførte alle containertømningerne uanset om det drejede sig om containere med erhvervsaffald eller med husholdningsaffald og overlod tømningerne af affaldsbeholdere fra sine erhvervskunder til R98 s almindelige driftsafdeling. Da det var vedtægtsbestemt, at R98 skulle aflægge et særskilt regnskab for den koncessionerede virksomhed, førte den nævnte arbejdsdeling til, at man måtte arbejde med et internt faktureringssystem, og med et bogholderi, der i størst muligt omfang sikrede vandtætte skotter mellem økonomien i den koncessionerede drift og i AV/EAA. På denne måde fik AV/EAA opbygget en ikke uanseelig kapital, der fandt anvendelse i Renoflex på et senere tidspunkt desuden tilførtes en del af indtjeningen Forureningsfonden af Da EAA i 1987 skiftede navn til Renoflex, vakte det ikke større opmærksomhed, men da Renoflex i 1994 blev søsat som aktieselskab, og der blev indgået en Management-, service- og samhandelsaftale af 1. juni 1994 mellem R98 og Renoflex, tiltrak det branchens opmærksomhed. Konkurrencen med de private selskaber blev mere åbenbar end tidligere, og store

6 108 vi tog skraldet R til Mobilsugeanlæg blev i 1990 erne etableret i en række nye byggerier og ældre renoverede ejendomme. Mobilsugebilen kunne med sin lange fleksible sugearm tømme anlægget hurtigt og effektivt. Sugeanlæggene, der blev udviklet og tilpasset københavnske forhold i samarbejde med Envac, var dyre i etablering, men mandskabsbesparende. R98 s genbrugsafdeling blev en forløber for Renoflex, der blev etableret som aktieselskab i Finn Junge Andersen Finn Junge Andersen var direktør i renovationsselskabet Marius Pedersen A/S, der samarbejdede og konkurrerede med R98 og dets datterselskaber. private entreprenører som Renovadan og Marius Pedersen rettede et kritisk søgelys mod, hvad de betragtede som en urimelig konkurrencesituation Renoflex arbejde for R98 skulle i udbud, og R98 s arbejde for Renoflex var et brud på koncessionen, mente man. Med til billedet hører, at genbrugsstationerne, der blev etableret fra omkring 1990 erne og typisk modtog affald fra private (dog ikke dagrenovation) altså koncessioneret affald opererede med containere, hvilket betød et tilskud af kørsel til Renoflex for R98. Også kørslen af ordningen Spise til Grise med indsamling af madaffald fra storkøkkener, der blev etableret i 1986/87, blev overladt til Renoflex for R98. Det var baggrunden for, at Danmarks største private affaldsselskab Marius Pedersen A/S gik i aktion. Finn Junge Andersen, der var direktør i Marius Pedersen A/S, fortæller: Der er ingen objektive kriterier for skelnen mellem husholdningsaffald, dagrenovationslignende affald og erhvervsaffald. Kommunerne og R98 kunne selv definere, hvad der var dagrenovationslignende affald. Vi rejste en sag via Entreprenørforeningen i forbindelse med, at kommunerne tog rundt til supermarkeder og andre virksomheder og sagde det affald i jeres container er dagrenovationslignende affald. Det må Marius Pedersen ikke indsamle, I skal skifte over til R98. Det kunne kommunerne og R98 gøre med koncessionen i hånden, men når vore kunder havde skiftet containeren ud, og vi havde mistet kunden, tog R98 datterselskabet Renoflex ind som underentreprenør til at samle det ind. Det ville vi ikke finde os i. Renoflex var et selskab, der konkurrerede med os på markedsmæssige betingelser. Samtidig havde Renoflex for et betydeligt millionbeløb underentrepriser for R98. Det grundlag kunne de så gå ud fra i konkurrencen med os. Det var baggrunden for vores angreb på R98. Vores primære sigte var at få de underentrepriser, Renoflex havde for R98, ud i licitation. Vi kunne ikke gå efter Renoflex, men vi kunne gå efter moderselskabet og sigtede i anden række mod at få monopolet ophævet, så det hele kom i licitation. Ofte er det almindelige erhvervsaffald i en supermarkedscontainer blandet med fødevarer, der er blevet for gamle. Det var ikke det, men det forhold, at R98 gav det i underentreprise til Renoflex, uden at det kom i licitation. Det opponerede vi over fra midt i 1990 erne, og retssagen kom i Finn Junge Andersen, der blev præsenteret under overskriften Danmarks affaldskonge i dagbladet Børsen, 84 havde forberedt sig og Marius Pedersen godt. I sommeren 1995 havde han taget initiativ til at etablere Foreningen for Danske Affalds- og Genbrugsservicevirksomheder, DAG. Den nye brancheforening fik sekretariat i Entreprenørforeningen, og formålet var at varetage medlemmernes interesser særligt over for: 1. De offentlige myndigheder [kommuner, fælleskommunale selskaber mv.] som samarbejdspartner [kunder/konkurrenter]; 2. Øvrige interessenter/interesseområder: Organisationer, myndigheder, lovgivning, regulativer mv. som det hed i en rundskrivelse. 85 Danmarks affaldskonge begrundede rundskrivelsen og foreningen med de stadigt mere og mere omfattende konkurrencemæssige begrænsninger, private affaldsvirksomheder konfronteres med specielt på grund af en stærkt styrende og restriktiv lovgivning I 1997 var jernet varmt, og der kunne smedes. Pressen havde pustet til ilden især dagbladet Børsen, der kom ud med overskrifter som Københavns affaldsmonopol revner i fugerne og Affaldsmonopolet skal væk. 86 Klagenævnet for Udbud I forbindelse med en ændring af erhvervsaffaldsregulativet for Københavns Kommune indklagede Entreprenørforeningen i august 1997 på vegne af Farum Industrirenovation (et selskab under Marius Pedersen A/S) Københavns Kommune for Klagenævnet for Udbud. 87 Klagen gik dels på, at kommunen kun ville acceptere godkendte vognmænd til indsamling af erhvervsaffald, dels på R98 s koncession som sådan. I Børsen hed det: Får Entreprenørforeningen ret i klagen, står det private erhvervsliv foran et marked på 360 mio. kr. der over 22 år [til koncessionens udløb i 2020] svarer til næsten 8 mia. kr Nu er Klagenævnet godt på vej, og samtidig har Venstres medlem af Europa-Parlamentet, Karen Riis Jørgensen, stillet spørgsmål til EU-Kommissionen. Professor Ellen Margrethe Basse, Århus Universitet, har også beskæftiget

7 110 vi tog skraldet R til Interiør fra R98 s økonomiafdeling 1988/89 med Thomas Christensen (tv). I 1994 blev Thomas Christensen økonomidirektør i Renoflex A/S, og i 2003 blev han direktør i Renoflex. Henrik Fausing Henrik Fausing var juridisk sagsbehandler i Entreprenørforeningen, der behandlede koncessionssagen. sig meget med Københavns affaldsmonopol. Hun giver Entreprenørforeningen ret i, at EU-direktivet er overtrådt 88 Ændringen af erhvervsaffaldsregulativet trådte i kraft den 1. januar 1998 og førte til, at en række kunder skiftede til en anden transportør. Erhvervsaffald svarende til cirka tons blev frameldt R98 i Koncessionsaftalen Koncessionsaftalen var under angreb i den anden del af klagen fra Marius Pedersen. Denne del af klagen førte til, at Klagenævnet for Udbud den 21. oktober 1998 underkendte koncessionen til trods for kommunernes erklæring af 30. juni 1998 om, at koncessionsaftalen med R98 var en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering, og på trods af, at Justitsministeriets tværministerielle udvalg om fælleskommunale selskaber i sin rapport fra februar 1998 havde konkluderet, at kommunerne ikke var forpligtet til at udbyde affaldsydelser. Der var med andre ord en stor grad af forvirring og usikkerhed fra officiel side over for koncessionen og dens status. Usikkerheden udsprang af de revner og sprækker, der opstod mellem EU s direktiver og den nationale lovgivning, der skulle rettes ind efter EU-direktiverne. Men også R98 s selskabsretlige status gav anledning til usikkerhed. Klagenævnet for Udbud tog udgangspunkt i EU s tjenesteydelsesdirektiv og sammenholdt det med de ændringer af R98 s vedtægter, der var foretaget i 1993 med virkning fra Nævnets pointe var ikke alene, om koncessionerede selskaber var omfattet af tjenesteydelsesdirektivet, men specifikt, om vedtægtsændringen i 1993 var så væsentlig, at der var tale om en ny aftale, og om den i givet fald skulle i udbud, eftersom den trådte i kraft under tjenesteydelsesdirektivet. Entreprenørforeningens jurist Henrik Fausing, der undersøgte problematikken for brancheforeningen DAG og medlemsvirksomheden Marius Pedersen A/S, fortæller: Ændringen af R98 s vedtægter i 1993 blev lavet efter, at EU s tjenesteydelsesdirektiv var trådt i kraft. Vores pointe var, at vedtægtsændringen var så central, at der i virkeligheden var tale om en fornyet aftale. Vores påstand var, at R98 havde indgået en ny aftale med kommunerne. Det sagde kommunerne nej til. Jeg brugte så flere uger til at gennemgå Borgerrepræsentationens [BR] forhandlinger og fandt frem til via bilagene til BR s dagsordener, at et underbilag vedrørende vedtægten for R98 sagde, at vedtægt og aftale skulle ses som synonymer. Vedtægten var altså lig med aftalen. Dermed kunne vi løfte beviset for, at ændringen af vedtægten også var en ændring af aftalen. Det kom som en stor overraskelse for kommunernes advokater. Klagenævnet sagde så, at der med vedtægtsændringen var tale om en ny aftale, og en sådan skulle ifølge tjenesteydelsesdirektivet sendes i EU-udbud. 90 Niels Jørn Hahn konkluderede i en rundskrivelse med en kort historisk redegørelse for sagen: Jeg er overbevist om, at vi har en god sag. Vores stævning er meget veldokumenteret, og to sager, der ligner vores, har i EU fået medhold. Det er klart, at vi først og fremmest har bedt om, at ankesagen skal have opsættende virkning. Vi forudser, at der kan gå flere år, før sagen er færdigbehandlet. Vi ser med alvor på sagen, selv om vi mener, at vi har en sikker sag. 91 Koncessionsparterne havde indbragt Klagenævnets afgørelse for Østre Landsret, hvorved spørgsmålet om, hvorvidt dette skulle have opsættende virkning eller ej, opstod. I sin kendelse af 10. november 1999 afviste landsretten at give opsættende virkning, men Københavns Kommune fik Procesbevillingsnævnets tilladelse til at indbringe Østre Landsrets kendelse for Højesteret. Højesteret meddelte i sin kendelse af 23. februar 2000 opsættende virkning, så længe klagenævnssagen verserede ved landsretten. Efter halvandet års usikkerhed gav Højesterets afgørelse arbejdsro i R98, men inden sagen var afgjort ved Landsretten, indgik parterne forlig. Direktør Finn Junge Andersen fra Marius Pedersen A/S fortæller: Da jeg drøftede det med Niels Jørn Hahn, viste det sig, at han meget gerne ville have retssagen stoppet. Jeg ville godt gå med til at stoppe retssagen, men under forudsætning af, at han udbød Renoflex underentrepriser for R98 i licitation. Det lovede han så at

8 112 vi tog skraldet R til Miljø- og forsyningsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard (tv) forklædt som skraldemand foran Storkespringvandet på Amagertorv sammen med en flok skraldemænd bl.a. fællestillidsmand Palle Nissen (nr. 2 fra højre) ved den nye bil Kolibrien. Kolibrien blev indsat på Strøget i København i september Den nye belægning på Amagertorv, designet af multikunstneren Bjørn Nørgaard, kunne ikke bære de tunge skraldebiler. Kolibrien var lille, let og go ved bymiljøet. Miljø- og energiminister Svend Auken vises rundt på R98 af administrerende direktør Niels Jørn Hahn den 13. marts gøre. Det var et mundtligt tilsagn, ikke noget, der var skrevet ned, og så henvendte jeg mig til Entreprenørforeningen og sagde, at vi opgav sagen. 92 Niels Jørn Hahn er en gentleman, og jeg tog hans ord for gode varer. Han sørgede da også for, at de underentrepriser, Renoflex havde for R98, kom i licitation. Det gjorde han i to omgange. Vores interesse lå ikke inden for det koncessionerede område. Direktør Niels Jørn Hahn fortæller om forløbet: Mens landsretssagen kørte, var jeg i dialog med Marius Pedersen A/S [moderselskabet for Farum Industrirenovation], hvis direktør Finn Junge Andersen tilkendegav, at de ikke havde til hensigt at undergrave koncessionen. Deres mål var alene erhvervsaffaldet. Det mundede så ud i, at vi i fællesskab forhandlede et forlig på plads i maj 2002 mellem Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og R98 på den ene side og Klagenævnet for Udbud og Farum Industrirenovation på den anden side. Det indebar, at Klagenævnet afsagde en ny kendelse, der annullerede den oprindelige. Forliget havde ingen forpligtelser for R98. Og Marius Pedersen kunne jo godt se, at koncessionssagen ikke ville være sluttet ved danske domstole. Den ville ryge videre til EF-Domstolen. 93 Gentlemanaftalen mellem de to direktører var fordelagtig for de private entreprenører og mindre fordelagtig for R98, der kunne have valgt at etablere en containerafdeling igen og tage kørslen med det affald, som Renoflex kørte for R98, ind som en del af koncessionen. At det ikke skete, må forstås i sammenhæng med den store bevågenhed, der i årene omkring årtusindskiftet var på R98 og koncessionen både fra branchen, fra konkurrencemyndighederne og fra politisk hold. Aftalen mellem de to store skabte ro. 94 Med forliget af 28. maj 2002 var tavlen vasket ren. Arbejdsdelingen mellem R98 og datterselskabet Renoflex foregik efter klare og af alle accepterede linjer Renoflex kørsel med koncessioneret affald for R98 var blevet og blev konkurrenceudsat, mens R98 s kørsel for Renoflex var ophørt. Da forliget blev indgået, lå der to afgørelser fra EFdomstolen fra maj 2000, der tegnede billedet af en god sag for R98 og kommunerne. Det underbyggede det tværministerielle udvalgs rapport og gav koncessionsparterne tiltro til, at koncessionen var robust og nok skulle modstå fremtidige angreb. Den fælles front mellem kommunerne og selskabet syntes stærkere end nogensinde, efter at angreb på koncessionen nu i to omgange var blevet afvist med held. Dertil kom, at Konkurrencestyrelsen i maj 2001 havde meddelt Københavns og Frederiksberg Kommuner, at koncessionen ikke var omfattet af konkurrenceloven. Slangen i paradiset var imidlertid den lange koncessionsperiode, og styrelsen anbefalede kommunerne for fremtiden at udbyde affaldsindsamlingen hvert femte år. Styrelsen gik ind på at afvente udfaldet af de verserende sager om udbudsretlige forhold, der endte med forliget af 28. maj Erhvervsaffaldet I september 2002 afsluttedes første trin i implementeringen af aftalen mellem Finn Junge Andersen og Niels Jørn Hahn. Det drejede sig om udbud af kørsel med store containere omfattende ca. 200 kunder. Opgaven overgik for halvdelens vedkommende (ca containertømninger pr. år) den 1. januar 2003 fra Renoflex til H C Container Service A/S, der sammen med seks andre firmaer var udvalgt til at deltage i den afgørende udbudsrunde. De syv firmaer var udvalgt blandt 11, der ønskede at give tilbud. Interessen fra firmaer, der ønskede at give bud, gjorde, at R98 kunne vælge og vrage blandt de private vognmænd, hvilket bekræftede en af de verserende myter: at affaldsindsamlingen i København/Frederiksberg var en guldgrube, som vognmændene ville stå i kø for at få fingre i. Det blev af betydning for den udvikling, der efterfølgende blev iscenesat på området for det koncessionerede affald. Renoflex varetog fortsat kørslen med de resterende containere, men denne opgave skulle i licitation i 2003 med virkning fra 1. januar Kørslen med storskraldscontainere ville ligeledes komme i licitation. Renoflex havde tilpasset sine aktiviteter til denne udvikling og var i stigende grad begyndt at satse også på husholdningsaffald uden for København/Frederiksberg. Det skete samtidig med, at selskabet fra sidst i 1990 erne fik nye ejere, da kommunerne solgte deres

vi tog skraldet renholdning i københavn 1898-2011

vi tog skraldet renholdning i københavn 1898-2011 vi tog skraldet renholdning i københavn 1898-2011 1 forord: vi tog skraldet renholdning i københavn 1898-2011 6 Privatiseringsbølgen og koncessionen 7 Tidslinje 8 1. Kjøbenhavns Grundejeres Renholdningsselskab

Læs mere

først blev et selvstændigt politisk felt, da forureningen var blevet et massivt problem ude i virkeligheden. 27

først blev et selvstændigt politisk felt, da forureningen var blevet et massivt problem ude i virkeligheden. 27 I 1960-70 erne udviklede R98 miljøet og arbejdsmiljøet før kommunen kærede sig om den slags: I det meste af direktør Seitzbergs tid kørte vi fuldstændig vores eget løb. Kommunen havde en sundhedskommission,

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Minister klar til at modernisere taxiloven. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister klar til at modernisere taxiloven. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 11 - November 2013-10. årgang Minister klar til at modernisere taxiloven side 6 Frygt for fremtiden Vognmænd på tværs af landet ser flere faldgruber i forslagene

Læs mere

DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum

DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum Gammel Køge Landevej 55, 3., 2500 Valby CVR-nr. 25 55 16 05 Årsregnskab for perioden 1. juli 1999-31. december 2000 (1. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Af Britta Schall Holberg, tidl. indenrigsminister, (V).

Af Britta Schall Holberg, tidl. indenrigsminister, (V). aburetten NR. 5 NOVEMBER 2003 At være liberal 1& 5 Strukturdebat Indlæg fra Kurt E. Christoffersen, kommunaldirektør på Frederiksberg, Jens Kramer Mikkelsen (A), overborgmester i København og Jesper Bach

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2009 Beretning fra formanden 2009 Et år præget af finanskrise Allerede fra starten af 2009 var året præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem i anden halvdel af 2008, og hermed

Læs mere

NOTAT. Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger. Maj 2001. Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen

NOTAT. Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger. Maj 2001. Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen NOTAT Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger Maj 2001 Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA NOTAT Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk beretning 2008 Set i bakspejlet Sydtrafik har på årsplan ansvaret for, at omkring 25 millioner mennesker kan komme frem og tilbage mellem hjem og uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET SELVJUSTITS MIDDELALDERENS LAUG I NYE KLÆDER MORAL NYT BOGPROJEKT UDFORDRER ADVOKATER LOGO DEN BESYNDERLIGE HISTORIE OM PALLAS ATHENE ADVOKATERNES SERVIC 1 2008 UDGIVET

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Køb og salg af fast ejendom

Køb og salg af fast ejendom Kandidatafhandling Juridisk Institut Cand.merc.jur 10. sem. Forfatter Jacob Outzen Vejleder Hans Henrik Edlund Køb og salg af fast ejendom - med fokus på Lov om omsætning af fast ejendom og de nye lovregler:

Læs mere

indsigt i FArum FriFuNdEt lidt om PliGtEN til At indhente bevillinger

indsigt i FArum FriFuNdEt lidt om PliGtEN til At indhente bevillinger Nyhedsbrev for kommuner Nr. 01 /2008 Ret & Indsigt horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Byrådsmedlemmerne i Farum frifundet Lidt om pligten til

Læs mere

Århus Retshjælp 1935-2010

Århus Retshjælp 1935-2010 Århus Retshjælp 1935-2010 Redigeret af STEEN ELKJÆR JØRGENSEN SØREN KJEMS BETTINA LEMANN KRISTIANSEN DORTE Æ. KRISTIANSEN BIRTHE RISINGE HEIDI TOFT SIMONSEN JENS VEDSTED-HANSEN ÅRHUS RETSHJÆLP 2010 ÅRHUS

Læs mere

Nye mål - nye muligheder

Nye mål - nye muligheder Nye mål - nye muligheder Debat om offentligt-privat samarbejde Professor: Udlicitering med politiske mål Borgmester: Alt kan udliciteres Fagforbund: Længere kontrakter ISS: Partnerskaber og fælles selskaber

Læs mere

Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet

Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet 087 OK 2008 Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet Forskningsnotat udarbejdet for Månedsmagasinet Undervisere Jesper Due og Jørgen Steen Madsen oktober 2007 ISBN nr. 87-91833-21-3 Employment

Læs mere

Forbundsformand Poul Erik Skov Christensens mundtlige beretning på SiD's 47. ordinære kongres 2004

Forbundsformand Poul Erik Skov Christensens mundtlige beretning på SiD's 47. ordinære kongres 2004 Forbundsformand Poul Erik Skov Christensens mundtlige beretning på SiD's 47. ordinære kongres 2004 Indledning... 3 En historisk kongres... 4 Regeringen angriber lønmodtagerne... 5 Forfejlet beskæftigelsespolitik...

Læs mere

Nye tider for a-kasserne

Nye tider for a-kasserne Nye tider for a-kasserne Henrik Hegner Larsen Roskilde Universitetscenter, Institut for Samfund og Globalisering Forvaltning, K3, forår 2009 Vejleder: Herman Schmid Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Problemfelt...5

Læs mere

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere

101. møde. Fredag den 27. maj 2011 (D) 1

101. møde. Fredag den 27. maj 2011 (D) 1 Fredag den 27. maj 2011 (D) 1 101. møde Fredag den 27. maj 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 13 [afstemning]: Forespørgsel til udenrigsministeren og integrationsministeren

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Årsberetning 2014. Fiolstræde 17 Postboks 2188 1017 København K

Årsberetning 2014. Fiolstræde 17 Postboks 2188 1017 København K Årsberetning 2014 Fiolstræde 17 Postboks 2188 1017 København K Indholdsfortegnelse Forord... 5 Kampagner i 2014 8 Giftfri barndom Har du tænkt over, at dine apps har frit spil? Mindre kampagner De vigtigste

Læs mere

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001 Flertal siger ja til fjerrenseri NEJ: Erik Ingerslev imod forretnings ombygning NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 17.01.2001 Yderdøren står nemlig åben, så længe forretningen har åben, begrunder Aage Toftegaard

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2010 Beretning fra formanden 2010 et udfordrende år Allerede ved indgangen til det nye årti var 2010 et udfordrende år fortsat præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem to år tidligere.

Læs mere

ADMINISTRATIVE TVANGSINDGREB ANSÆTTELSESRET DET ALMENE BYGGERI ENTREPRISE, LEJERET OG FAST EJENDOM ERSTATNING OG FORSIKRING EU-RET FOR SVAR OG

ADMINISTRATIVE TVANGSINDGREB ANSÆTTELSESRET DET ALMENE BYGGERI ENTREPRISE, LEJERET OG FAST EJENDOM ERSTATNING OG FORSIKRING EU-RET FOR SVAR OG ADMINISTRATIVE TVANGSINDGREB ANSÆTTELSESRET DET ALMENE BYGGERI ENTREPRISE, LEJERET OG FAST EJENDOM ERSTATNING OG FORSIKRING EU-RET FOR SVAR OG SIKKERHED IMMA TERIALRET INFRASTRUKTUR INSOLVENS IT OG DIGITALI

Læs mere

grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12

grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12 grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12 www.grundejeren.dk Fællesforeningens bestyrelse Formand: Hans-Jørgen Lykkeboe J. P. E. Hartmanns Allé 26 2500

Læs mere