Strategi for Danske Erhvervsakademier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for Danske Erhvervsakademier 2015-2017"

Transkript

1 Strategi STRATEGI for FOR DANSKE Danske ERHVERVSAKADEMIER Erhvervsakademier

2 Strategi for Danske Erhvervsakademier Erhvervsakademierne er med deres etablering i 2009 og frem de yngste institutioner i den videregående uddannelsessektor. Erhvervsakademierne tager afsæt i erhvervsskolerne og har med den baggrund et udbud af praksisnære uddannelser og et tæt samarbejde med erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter. Der er store forhåbninger til, hvad sektoren skal løfte i forhold til at skabe vækst, udvikling og beskæftigelse i den private sektor, ligesom vi har fået pålagt forsknings- og udviklingsopgaver på linje med resten af den videregående uddannelsessektor. Samtidigt er der mange uddannelsespolitiske dagsordner og forventninger, som bedst kan løftes i et fællesskab. Danske Erhvervsakademier har derfor valgt at lave denne strategi for, hvordan vi vil håndtere forventninger og krav til sektoren. Der er mange bolde, vi som sektor kan vælge at gribe, men det er ikke dem alle sammen, der er lige vigtige. Strategien prioriterer blandt mulighederne og sætter en begrundet retning for, hvordan vi vil udnytte dem. Dette betyder ikke, at strategien er altomfattende. Der er mange opgaver, som akademierne udfører, og som ikke er nævnt i strategien. Dette hænger bl.a. sammen med, at hvert akademi måles på en række centralt og lokalt fastsatte mål, der styres efter i udviklingskontrakter og årsrapporter. Strategien er lavet efter en model med flere niveauer (se en grafisk afbildning af den på næste side). Vores platform er visionen og missionen samt en kernefortælling. Platformen fortæller, hvorfor sektoren er sat i verden. De udviklinger og faktorer i omverdenen, som får størst betydning for os, er beskrevet i afsnittet om omverdenstendenser. Af platformen og omverdenstendenserne har vi udledt den overordnede strategiske retning, der skal sættes for vores sektor. Det, vi rent faktisk vælger at gøre i strategiperioden, er beskrevet som strategiske temaer, med must-win battles, brændende ønsker og herunder mere konkrete indsatser. Must-win battles er sejre, sektoren for alt i verden skal vinde, fordi alternativet vil være ødelæggende. 2

3 Vision Platform Kernefortælling Mission Omverdenens tendenser Effektivisering FOU-krav Kvalitetskrav Vækst Internationalisering Strategiske temaer FOU Efter- og videreuddannelse Internationalisering Samordning af udbud Synlighed Must-Win Battles Vise værdien af FOU på EA Udmønte VEUmilliarden Få flere på udlandsophold Sikre reg. udbud Øge EA ernes synlighed Strategiske indsatser A: B: C: D: E: F: G: A: B: C: D: E: F: G: A: B: C: D: E: F: G: A: B: C: D: E: F: G: A: B: C: D: E: F: G: 3

4 Strategisk platform Vision Erhvervsakademierne skaber vækst, viden og innovation med praksisnære uddannelser. Mission Erhvervsakademierne samarbejder med erhvervslivet om at skabe attraktive praksisnære, videregående uddannelser med på- og afstigningsmuligheder. Kernefortælling Erhvervsakademierne blev skabt i 2009 med en ambition om at gøre det attraktivt for flere at gennemføre en videregående uddannelse og at opkvalificere arbejdsstyrken gennem efter- og videreuddannelse. Vi har siden været på en eventyrlig innovationsrejse, som har - og fortsat vil - udvikle erhvervsakademierne og vores uddannelser, så vi i fællesskab kan løfte opgaven med at tiltrække og uddanne studerende, som matcher erhvervslivets behov. Vores fornemmeste opgave er at samarbejde med erhvervslivet og uddannelses- og videninstitutioner i og uden for Danmark om at sikre et varieret og relevant udbud af forsknings- og praksisbaserede uddannelser på et internationalt fagligt niveau. Med vores geografiske spredning i alle regioner tiltrækker vi studerende fra hele landet og udlandet til vores uddannelser. Vi er stolte over, at vi udvikler mennesker, som skaber vækst og innovation i samfundet. Sådan medvirker vi til at sikre, at Danmark har et konkurrencedygtigt erhvervsliv, som leverer vækst, beskæftigelse og velfærd til Danmark såvel som til udlandet. 4

5 Omverdenstendenser Uddannelse er i høj grad i fokus politisk og i medierne. Der er mange dagsordener, styringsmekanismer, forventninger og nye tiltag, man som uddannelsesinstitution og sektor skal forholde sig til. Nogle tendenser og tiltag er udtryk for enkeltstående initiativer, mens andre må forventes at have en længerevarende effekt og bevågenhed. I strategien for erhvervsakademisektoren har vi valgt at fokusere på de tendenser og politiske dagsordener, vi ser som væsentlige. Det er tendenser af en vis volumen, og som har eller vil kunne få stor betydning for erhvervsakademierne enkeltvis og for sektoren, hvis vi ikke agerer i forhold til dem enkeltvis eller i fællesskab. De omverdenstendenser, vi anser som de væsentligste i strategiperioden er: Uddannelseskvalitet Forskning og udvikling Internationalisering Effektivisering Vækst Nedenfor uddybes de enkelte tendenser. Tendens 1: Uddannelseskvalitet Overordnet tendens: Der er et stigende politisk fokus på uddannelsernes kvalitet og relevans. Alle erhvervsakademierne skal institutionsakkrediteres inden Fokus i en institutionsakkreditering er uddannelsesinstitutionens løbende og systematiske arbejde med sikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet og relevans. Ny stillingsstruktur skal medvirke til at løfte uddannelsernes kvalitet, da alle nyansatte ansættes i en adjunktstilling, hvor de skal beskæftige sig med undervisning på fuldtids- og deltidsuddannelser og forsknings- og udviklingsarbejde og i en lektoranmodning redegøre for forløbet og refleksioner herover. Stillingsstrukturen skal medvirke til at give de bedste rammer for at udvikle uddannelserne, så de matcher arbejdsmarkedets behov for kompetencer og at øge kvaliteten i uddannelserne. 1) Aftalen om erhvervsakademierne har fokus på kvalitetssikring af videngrundlaget, idet det fremgår, at institutionsakkrediteringen af erhvervsakademierne skal omfatte en specifik vurdering af den enkelte institutions kvalitetssikring af videngrundlaget for udvikling og selvstændigt udbud af 1) Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, indledende bemærkninger 5

6 teknisk-merkantile professionsbacheloruddannelser. 2) Udvalget for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser sætter ny dagsorden for uddannelserne. I efteråret 2013 nedsatte daværende forskningsminister Morten Østergaard et udvalg, der skal komme med anbefalinger til forbedring af de videregåendes uddannelsers kvalitet og relevans og sammenhæng i uddannelsessystemet. Udvalget offentliggjorde den første rapport i april 2014, og de sidste rapporter offentliggøres i oktober/november og ved årsskiftet. Den første rapport indeholder blandt andet en baggrundsrapport om små udbud på erhvervsakademier og professionshøjskoler, og udvalget anbefaler et minimumsoptag på 30 for at skabe bæredygtige faglige miljøer. 3) Tendens 2: Forskning og udvikling Overordnet tendens: Uddannelsernes vidensgrundlag skal styrkes gennem forsknings- og udviklingsaktiviteter. Loven stiller krav om, at erhvervsakademierne skal varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter og herigennem aktivt medvirke til, at ny viden tilvejebringes og bringes i anvendelse i såvel den private som den offentlige sektor. 4) Der er afsat midler på finansloven til erhvervsakademiernes forsknings- og udviklingsaktiviteter. Første gang i 2013 til kapacitetsopbygning, og midlerne er forlænget med 3 år i 2014 og videreført i forslaget til finanslov 15. Ministeren har særligt forventninger, idet hun peger entydigt på, at erhvervsakademiernes forpligtelse er af en særlig karakter, som afviger fra universiteternes. Erhvervsakademiernes FoU-aktiviteter skal udvikle de udbudte uddannelsers kvalitet og bidrage med viden og løsninger på konkrete udfordringer på arbejdsmarkedet. Især skal videnoverførsel til de små og mellem store virksomheder være i fokus. Forskning og udvikling er et pligtigt mål i udviklingskontrakterne, idet det fremgår af ministerens uddybning af kravene i udviklingskontrakterne: En væsentlig forudsætning for udviklingen af erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelsers kvalitet og relevans, er disse institutioners involvering i praksisnær og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter. 5) 2) Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen, 3) 4) 5) Bilag til ministerens brev om pligtige mål i udviklingskontrakter, 18. juni

7 Tendens 3: Internationalisering Overordnet tendens: En global verden stiller krav om internationale kompetencer. Forventninger om øget internationalisering i Regeringens strategier, der har fokus på henholdsvis danske studerendes udsyn og internationale kompetencer og Danmark som et attraktivt uddannelsesland for udenlandske talenter. 50 % af de danske studerende skal på studie- eller praktikophold i udlandet løbet af deres studietid, og vi skal tiltrække de dygtigste udenlandske studerende. Uddannelse som eksportvare. Der er også fokus på mulighederne for uddannelseseksport. Tænketanken DEA har i 2013 lavet en række anbefalinger for at øge uddannelseseksporten 6), og ministeriet arbejder med en regelsanering og -forenkling på området. Tendens 4: Effektivisering Overordnet tendens: Produktiviteten i den offentlige sektor skal øges. Der er en generel forventning, også til offentlige organisationer, om at alle muligheder for at effektivisere processer, ydelser mv. bliver udnyttet. De offentlige midler skal anvendes mest effektivt, hvilket blandt andet Produktivitetskommissionen har behandlet. Reduktion i taxameterbevillingerne. Erhvervsakademierne henter hovedparten af deres indtægter i form af taxametre, som fastsættes på de årlige finanslove. Af finanslovsforslaget for 2015 fremgår det, at taxameterbevillingerne til erhvervsakademiuddannelserne (målt på enhedsomkostninger) reduceres med 6,6 % over de næste tre år. Fra er tilskuddene reduceret med 15,6 %. Ændrede bevillingsforudsætninger på vej. En taxameterreform er i støbeskeen. Aktuelt er der igangsat en forundersøgelse. En reform vil kunne ændre på tilskudsstrukturen (faste bevillinger vs. aktivitetsbestemte tilskud), ligesom den vil kunne ændre fordelingen af taxametre mellem for eksempel tekniske og merkantile uddannelser. Det er ikke givet, at en taxameterreform bliver et nulsumsspil. Hvis uddannelser vurderes at være overfinansierede i de eksisterende taxametre, er det ikke givet, at et besparelsesproveny flyttes til andre uddannelser. Der er således mulighed for, at tilskuddene efter en taxameterreform samlet set reduceres med mere end nævnte 6,6 %. 6) 7

8 Tendens 5: Vækst Overordnet tendens: Vækst er en forudsætning for opretholdelse af velfærdssamfundet, og den skal finde sted i den private sektor. Vækst på den politiske dagsorden. Den økonomiske tilbagegang, som har været konsekvensen af finanskrisen i 2008, og som først nu er ved at blive indhentet, har accentueret den danske vækstdagsorden. Så godt som alle politiske partier ser vækst som den primære betingelse for opretholdelse af velfærden, fremme af miljøtiltag og andre tunge og vedvarende, politiske dagsordener. Centralt i debatten om økonomisk vækst står behovet for at øge produktiviteten i servicevirksomhederne og konkurrencedygtigheden i industrien. Produktivitetskommissionens anbefalinger herom har vundet genklang mange steder. Væksten skal finde sted i den private sektor, og i regeringsgrundlaget hedder det således, at der for hver ny stilling i den offentlige sektor skal oprettes 15 nye i den private sektor. Uddannelse er en af de afgørende faktorer for skabelsen af vækst, og Udvalget for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser har dokumenteret et mismatch mellem især universiteternes produktion og erhvervslivets efterspørgsel. Hvis de universitetskandidater, som ikke ansættes i det offentlige, alle skal have jobs i det private, så skal der hvert år skabes nye jobs til akademikere i den private sektor, primært blandt de mindre og mellemstore virksomheder. Dette kalder ifølge udvalget på tiltag i forhold til udbuddet af heltidsuddannelser, således at det gøres mere oplagt for de unge at tilegne sig kompetencer, der efterspørges i den private sektor. 7) Vækst gennem det dobbelte kompetenceløft. Fagbevægelsen har rejst kravet om det dobbelte kompetenceløft, som skal øge kompetencerne blandt dem, der allerede er på arbejdsmarkedet. Flere ufaglærte skal blive faglærte, og flere faglærte skal have en kort, videregående uddannelse. Regeringen har som en del af sin vækststrategi bevilget den såkaldte VEU-milliard til at gennemføre disse planer. Der skal fortsat ske en vækst i antal studerende på erhvervsakademierne. Der er politisk opbakning til at øge optaget på erhvervsakademierne og en generel anerkendelse af uddannelsernes værdi i forhold til at skabe vækst i det private erhvervsliv og samfundet, men jævnfør uddannelses- og forskningsministerens udspil om dimensionering skal væksten ske på uddannelser med gode beskæftigelsesmuligheder. Et øget optag vil desuden medvirke til at skabe muligheder for udvikling af nye uddannelsestilbud, udnytte ressourcerne bedre og sikre økonomisk stabilitet. 7) 8

9 9

10 Strategiske temaer og indsatser De omverdenstendenser, som er beskrevet i det forrige afsnit, er dem, vi mener, er blivende, og som har betydning for erhvervsakademisektoren. De påvirker sektoren på forskellig vis og nogle får større umiddelbar betydning end andre. I sig selv sætter omverdenstendenserne dog ikke strategisk retning. Den strategiske retning for erhvervsakademisektoren skal i stedet sættes ud fra vores platform, dvs. visionen og missionen, og ud fra en vurdering af de største udfordringer. Synlighed Udfordring: I sektoren har vi både et brændende ønske og behov for at arbejde med vores synlighed i bred forstand. Der er ikke tale om en brændende platform, hvad årets (2014) optag vidner om. Men alt for ofte forveksles erhvervsakademierne med erhvervsskolerne og navngivningen af sektor, uddannelsestyper mv. bidrager ikke til at gøre billedet klarere. Hertil kommer, at erhvervsakademierne og sektoren ikke har eksisteret så længe som de øvrige delsektorer, og vi er derfor først nu begyndt at slå vores navn fast. Behovet for synliggørelse omfatter mange aspekter. Dels at gøre opmærksom på vores eksistens, dels at formidle, at vores uddannelser fører til jobs og endda i den private sektor. Vi har også behov for at slå fast, at det ikke er mindre fint at læse hos os end andre steder, og at vi har en pædagogik, som markant adskiller sig fra de andre delsektorers. Hvad vil vi? (must win battle) Sammen skal vi øge erhvervsakademiernes synlighed blandt befolkningen, journalister, politikere, embedsmænd og andre interessenter. Vi skal være kendte og anerkendte for vores kernefortælling. Hvordan vil vi gøre det? (strategiske indsatser) Sammen og hver især vil vi først og fremmest arbejde for at øge sektorens synlighed blandt forskellige målgrupper. Det vil vi ved blandt andet, at: Måle vores synlighed gennem en kendskabsanalyse. Skabe yderligere synlighed for sektoren. Lave en årlig handlingsplan. Forskning og udvikling Udfordring: På forsknings- og udviklingsområdet er erhvervsakademierne ganske nye og skal håndtere et særligt sæt af forventninger, som kan opleves som diffuse af omverdenen og medarbejderne på akademierne. Akademierne har endnu ikke fuldt ud opbygget deres organisationer på området og er derfor sårbare. 10

11 Mange af opgaverne med et opbygge et forsknings- og udviklingsmiljø ligger hos de enkelte erhvervsakademier, men der er forventninger til erhvervsakademierne som sektor, og det er derfor vigtigt at løfte en del af opgaven med at nå de politiske mål i fællesskab. Den fælles opgave er derfor at definere sektorens særlige forskningsprofil, skabe synlighed om de resultater og den værdi, erhvervsakademierne skaber gennem sine forsknings- og udviklingsopgaver. Hvad vil vi? (must win battle) Danske Erhvervsakademier skal sammen løfte opgaven med at definere en fælles forskningsprofil for sektoren og den særlige rolle, den spiller i forhold til særligt de små og mellemstore virksomheder. Vi skal sammen vise resultaterne og værdien for erhvervslivet, uddannelserne og samfundet af det forsknings- og udviklingsarbejde, der foregår, og derigennem skabe opmærksomhed og nye muligheder for finansiering af aktiviteterne. Sammen skal vi sikre flere midler til forskning og udvikling på erhvervsakademierne gennem en øget bevilling på finansloven og en andel af innovationsfondens midler. Hvordan vil vi gøre det? (strategisk indsats) Det strategiske arbejde med forskning og udvikling afhænger af et samspil mellem de enkelte erhvervsakademiernes egen indsats og sektorens fælles indsats. Sektoren skal sammen understøtte de enkelte akademiers arbejde, mens en fælles indsats for at synliggøre værdi og nytte bygger på akademiernes resultater. Akademierne forpligtiger sig derfor til hver især at opkvalificere medarbejderne inden for forsknings metode og levere resultater på området, mens vi som sektor vil iværksætte følgende initiativer: Udarbejde et forskningspolitisk papir, der beskriver særkendet ved erhvervsakademiernes forsknings-og udviklingsaktiviteter og den værdi, de skaber. Skabe synlighed om resultaterne og værdien af erhvervsakademiernes forsknings- og udviklingsaktiviteter. Arbejde for at skaffe flere midler til forsknings- og udviklingsaktiviteterne. Efter- og videreuddannelse Udfordring: Erhvervsakademierne har efter- og videreuddannelse som en stor del af deres aktiviteter og har sammen SmartLearning, der udbyder akademi- og diplomkurser som onlinestudier. Langt den største aktivitet er inden for det merkantile område og ledelse, mens en mindre del er inden for det tekniske område. 11

12 Der er en politisk dagsorden om det dobbelte kompetenceløft og livlang læring, som arbejdsmarkedets parter også støtter. Der er således indgået aftale mellem DA, LO og Regeringen om udmøntningen af en milliard til efter- og videreuddannelser, hvoraf en tredjedel skal bruges til de erhvervsrettede, videregående uddannelser. Nye undervisningsformer i form af digitalisering giver nye muligheder, hvilket blandt andet ses i den stigende tilslutning til MOOCS. Hvad vil vi? (must win battle) Erhvervsakademierne vil løfte opgaven med at udmønte midlerne til VEU og udvikle nye, tekniske uddannelser i samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Hvordan vil vi det? (strategisk indsats) Der er nedsat en referencegruppe og et fagpanel, som erhvervsakademierne også deltager i. Repræsentanterne og de enkelte erhvervsakademier skal indgå aktiv i arbejdet med at vurdere kompetencebehovene og udvikle nye uddannelser. Derudover vil vi som sektor: Samarbejde om udbud af efter- og videreuddannelse på tværs af erhvervsakademierne for at sikre den geografiske dækning af udbuddene, særligt inden for det tekniske område. Lave en fælles guide/hjemmeside for akademi- og diplomuddannelserne. Samarbejde om at udvikle digitale undervisningsformer. Internationalisering Udfordring: Den største udfordring for erhvervsakademierne er at øge andelen af studerende på studie- eller praktikophold i udlandet betragteligt for at leve op til Regeringens målsætning om, at 50 % af de studerende skal på studie- eller praktikophold i udlandet. De danske erhvervsakademier udbyder hovedsageligt uddannelser på 2 2½ år, og på nogle uddannelser er en væsentlig del af de studerende ældre end gennemsnittet. Det kan derfor være svært at passe et studieophold i udlandet ind i studieforløbet eller privatlivet. Hvad vil vi? (must win battle) Vi vil arbejde for at øge andelen af udrejsende studerende og tiltrække de bedste talenter fra udlandet til vores uddannelser. Hvordan vil vi gøre det? (strategisk indsats) Den største indsats for at leve op til forventningerne om niveauet af internationalisering skal ske på de enkelte erhvervsakademier og vil også indgå i udviklingskontrakterne for For at understøtte erhvervsakademiernes arbejde med internationalisering, skal sektoren: 12

13 Arbejde politisk for at sikre de bedst mulige rammer for internationale aktiviteter. Skabe en fælles international identitet. Sikre et fortsat godt samarbejde og erfaringsudveksling i Danske Erhvervsakademiers internationale udvalg. Samordning af uddannelser Udfordring: Erhvervsakademierne skal udbyde videregående uddannelser, der imødekommer erhvervslivets behov lokalt. I aftalen om erhvervsakademisektoren fra juni 2013 fremhæves den regionale dækningsforpligtigelse, herunder i geografiske yderområder/tyndtbefolkede områder. Samtidigt fremhæves det, at den regionale forpligtigelse ikke må ske på bekostning af uddannelsernes kvalitet. Uddannelses- og forskningsministeren har desuden på et møde med alle rektorerne i februar 2014 udtrykt ønske om en større samordning af uddannelserne for at sikre udbud af høj kvalitet i alle regioner. Dimensioneringsmodellerne accentuerer desuden behovet for samarbejde om uddannelsesudbud og antal studiepladser erhvervsakademierne imellem. Hvad vil vi? (must win battle) Vi vil hver for sig og sammen arbejde for at skabe bæredygtige, faglige miljøer af høj kvalitet, så erhvervsakademierne kan leve op til den regionale forpligtigelse uden at gå på kompromis med uddannelsernes kvalitet. Hvordan vil vi gøre det? (strategisk indsats) Indsatsen for at samordne uddannelser skal ske både internt på de enkelte akademier, mellem enkelte akademier og i sektoren. Vi vil løfte opgaven, ved at: De enkelte akademier arbejder strategisk med at sikre stærke faglige miljøer og uddannelser på tværs af campusser. De enkelte akademier samarbejder om udbud af uddannelser for at sikre volumen i antal studerende og kunne tilbyde specialiseringer på tværs af akademierne. Rektorkollegiet sikrer åbenhed om ansøgninger om nye uddannelser og udbud. Beskrive stærke faglige miljøer på erhvervsakademierne. 13

14 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER STRATEGI FOR DANSKE NANSENSGADE ERHVERVSAKADEMIER KØBENHAVN K 14

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Præsentation af must win battles Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Synlighed At opbygge et markant højere kendskab til såvel det enkelte akademi som

Læs mere

Nyt fra Uddannelsesministeriet

Nyt fra Uddannelsesministeriet Nyt fra Uddannelsesministeriet Årsmøde 2013 for studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser Kontorchef Jette Søgren Nielsen, Uddannelsespolitisk Center Ny styrelse - Styrelsen for Videregåede

Læs mere

Notat. Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag

Notat. Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag Notat Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag Ved en ændring af institutionslovgivningen er der fra januar 2014 indført krav om, at professionshøjskoler og erhvervsakademier

Læs mere

Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Erhvervsakademi Aarhus

Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Erhvervsakademi Aarhus Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Erhvervsakademi Aarhus Udviklingskontrakt 2013-2014 mellem Uddannelsesministeriet og Erhvervsakademi

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser 29. januar 2016

Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser 29. januar 2016 Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser 29. januar 2016 - Højere kvalitet, lavere dimittendledighed. Uddannelser for alle. FSR danske revisorer er enig med regeringen i at få reformeret taxametersystemet

Læs mere

FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser

FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser 16.04.2009. 08-0924 FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser Notat Side 1 2 FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser Forord FTF fremlægger

Læs mere

STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017

STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017 2015-2017 STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017 Side 4 EAL Strategi INTRODUKTION Erhvervsakademiet Lillebælt har i 2014 gennemført en proces, hvor bestyrelse, ledelse og medarbejdere i fællesskab har udfoldet strategigrundlaget

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 157 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 157 Offentligt Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 157 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 27. marts 2015 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne De videregående uddannelsesinstitutioner skal have strategisk fokus på at udvikle talenter på alle niveauer og i en langt bredere

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Mogens Kragh Andersen. Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 22-01-12

Mogens Kragh Andersen. Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 22-01-12 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 22-01-12 Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi Regionsrådet har vedtaget Region Syddanmarks uddannelsesstrategi 2012-15,

Læs mere

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601.

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601. Lovtidende A 2013 Udgivet den 13. juni 2013 12. juni 2013. Nr. 601. Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser 28. august 2012 JW Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Kontoret for uddannelsespolitik Att. fuldmægtig Torsten Asmund Sørensen Lundtoftevej 266 2800 Kgs. Lyngby Høringssvar vedrørende talentudvikling

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006 DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE Gøsta Knudsen tlf. (+45) 3527 7508 28. april 2006 fax (+45) 3527 7601 gkn@dkds.dk Indledning I erhvervsredegørelser og i regeringens designpolitik fremhæves design

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne

Kvalitet i uddannelserne Kvalitet i uddannelserne Nedenfor bliver der redegjort for en række mål, hvis udvikling kan bidrage positivt til udviklingen af kvaliteten i uddannelserne. Mål 1. Uddannelserne skal møde kompetencebehovene

Læs mere

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31.

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31. NOTAT Resultatlønskontrakt Ledelsessekretariatet Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T4189 7000 www.ucc.dk Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København for perioden 1. januar 2015 31.

Læs mere

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 2. oktober 2007 BBA/DINA AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Arbejdsmarkedets kompetencebehov

Læs mere

JAs uddannelsespolitik

JAs uddannelsespolitik JAs uddannelsespolitik JA s uddannelsespolitik 1. Formål JA s uddannelsespolitik tegner organisationens holdning til uddannelse og efteruddannelse samt former og koordinerer JA s indsats på uddannelsesområdet.

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Nye institutioner for erhvervsrettet videregående uddannelse Evaluering af erhvervsakademistrukturen i Danmark

Nye institutioner for erhvervsrettet videregående uddannelse Evaluering af erhvervsakademistrukturen i Danmark Nye institutioner for erhvervsrettet videregående uddannelse Evaluering af erhvervsakademistrukturen i Danmark Jacob Holme, NOKUTs fagskolekonferanse 2015 Det danske videregående uddannelsessystem Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskole definerede i 2008 en strategi for perioden 2008 2010. Strategien kan sammenfattes i 2 ord værdifuld vækst. Siden 2008 har

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og KEA - Københavns erhvervsakademi

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og KEA - Københavns erhvervsakademi Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og KEA - Københavns erhvervsakademi Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og KEA Københavns

Læs mere

UDVIKLINGS- og EVIDENSBASERING PAÅ ERHVERVSAKADEMIERNE

UDVIKLINGS- og EVIDENSBASERING PAÅ ERHVERVSAKADEMIERNE UDVIKLINGS- og EVIDENSBASERING PAÅ ERHVERVSAKADEMIERNE - SEMINAR FOR ERHVERVSAKADEMIERNE Formål med seminaret At kvalificere Erhvervsakademiernes konkrete arbejde med forskningstilknytning og udviklings-

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Stærke uddannelses- og praktikforløb

Stærke uddannelses- og praktikforløb Stærke uddannelses- og praktikforløb Arbejdsmarkedets parter arbejder tæt sammen med professionshøjskolerne om at skabe stærke uddannelses- og praktikforløb, der kan sikre de studerende optimalt fagligt

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Nordjylland Sammenfatning af målopfyldelsen for 2010 UCN s udviklingskontrakt er fuldt ud integreret i institutionens strategiplan

Læs mere

JA s uddannelsespolitik

JA s uddannelsespolitik JA s uddannelsespolitik 1. Formål JA s uddannelsespolitik tegner organisationens holdning til uddannelse og efteruddannelse samt former og koordinerer JA s indsats på uddannelsesområdet. Uddannelsespolitikken

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Notat. Udviklingskontrakter for de videregående uddannelsesinstitutioner i perioden Modtager(e): De videregående uddannelsesinstitutioner

Notat. Udviklingskontrakter for de videregående uddannelsesinstitutioner i perioden Modtager(e): De videregående uddannelsesinstitutioner Notat Modtager(e): De videregående uddannelsesinstitutioner Udviklingskontrakter for de videregående uddannelsesinstitutioner i perioden 2015-2017 Dette notat indeholder en kort beskrivelse og motivering

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Entreprenørskab på erhvervsakademierne

Entreprenørskab på erhvervsakademierne Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 237 Offentligt Entreprenørskab på erhvervsakademierne Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsens tale på konference "Fra Talentmasse

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE Indspil til Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser fra Danske Professionshøjskoler, KL, Danske Regioner, FTF og LO September

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

UCSJ revideret 4/11 2008.

UCSJ revideret 4/11 2008. UCSJ revideret 4/11 2008. Undervisningsministeriet Udviklingskontrakt 08-09 University College Sjælland Formelt: Periode: 1. September 2008 31.december 2009 Evaluering: juni 2009 Ressourceregnskab for

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

LOV nr 1614 af 26/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 13/030083

LOV nr 1614 af 26/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 13/030083 LOV nr 1614 af 26/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Djøfs strategi 2016/ 17 godkendt af Djøfs repræsentantskab den 28.04.2016

Djøfs strategi 2016/ 17 godkendt af Djøfs repræsentantskab den 28.04.2016 DJØFS REPRÆSENTANTSKAB DEN 28. APRIL 2016 Djøfs strategi 2016/ 17 godkendt af Djøfs repræsentantskab den 28.04.2016 Djøfs strategi 2016/17 Djøf er en forening dannet af medlemmerne. Visionen for Djøf er,

Læs mere

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser 1. Indledning Børne- og uddannelsessystemet kan ikke alene forandres gennem politisk vedtagne reformer. Hvis forandringerne for alvor

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden.

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære gæster, kollegaer og ikke mindst studerende. Velkommen til årsfesten 2016 på Aalborg Universitet.

Læs mere

Kommissorium Analyse af institutionernes kilder til viden om fremtidens kompetencebehov

Kommissorium Analyse af institutionernes kilder til viden om fremtidens kompetencebehov Notat Kommissorium Analyse af institutionernes kilder til viden om fremtidens kompetencebehov Formålet med projektet er at skabe et overblik over, hvordan institutionerne indhenter viden om fremtidens

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

Afrapportering fra Trepartsudvalget om livslang læring og opkvalificering

Afrapportering fra Trepartsudvalget om livslang læring og opkvalificering Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 14. februar 2006 Afrapportering fra Trepartsudvalget om livslang læring og opkvalificering for alle på arbejdsmarkedet Den 2. februar offentliggjorde

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland

UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland UCSJ ønsker at styrke udviklingen i Region Sjælland. Derfor har bestyrelsen besluttet en ny struktur for udbuddet af uddannelser i regionen, der skal

Læs mere

Hvornår skal der søges om prækvalifikation Uddannelsesinstitutionerne skal ansøge om prækvalifikation i fire tilfælde:

Hvornår skal der søges om prækvalifikation Uddannelsesinstitutionerne skal ansøge om prækvalifikation i fire tilfælde: Notat Indhold Introduktion til prækvalifikation... 1 Hvornår skal der søges om prækvalifikation... 1 Hvad menes med uddannelse og uddannelsesudbud?... 2 Hvornår er en uddannelse ny?... 3 Genansøgning...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

Politisk aftale om de videregående uddannelser

Politisk aftale om de videregående uddannelser 2.11.2006 Notat 12339 ersc/jopa Politisk aftale om de videregående uddannelser Den politiske aftale om de videregående uddannelser betyder at der over en 3 årig periode afsættes over 1/2 mia. kr. til centrale

Læs mere

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioners forslag til et regionalt partnerskab for styrket kompetencematch t arbejdsarked ustet til remtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioner

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET FORORD Odense Byråd godkendte i januar 2016 Beskæftigelses- og Socialudvalgets beskæftigelsespolitik Odense i job. Politikken sætter

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, foretages følgende ændringer:

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, foretages følgende ændringer: Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser

Læs mere

FTF projekter i trepartsforhandlinger om vækst og kvalificeret arbejdskraft

FTF projekter i trepartsforhandlinger om vækst og kvalificeret arbejdskraft NOTAT 16-0367 - ANAN - 06.04.2016 KONTAKT: Andy Andresen - ANAN@FTF.DK - TLF: 33 36 833 36 88 11 FTF projekter i trepartsforhandlinger om vækst og kvalificeret arbejdskraft I de kommende trepartsforhandlinger

Læs mere

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE Mål og initiativer besluttet på politisk topmøde mellem KL, Danske Regioner, FTF, LO og Danske Professionshøjskoler D. 7. januar 2015 STÆRKE UDDANNELSES-

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

Viden i anvendelse. Forskning, udvikling og innovation på erhvervsakademierne DANSKE ERHVERVSAKADEMIER VIDEN I ANVENDELSE 1

Viden i anvendelse. Forskning, udvikling og innovation på erhvervsakademierne DANSKE ERHVERVSAKADEMIER VIDEN I ANVENDELSE 1 Viden i anvendelse Forskning, udvikling og innovation på erhvervsakademierne DANSKE ERHVERVSAKADEMIER VIDEN I ANVENDELSE 1 Forord Med vedtagelsen af loven om erhvervsakademier i december 2013 fik erhvervsakademierne

Læs mere

Kommentarer til notat af 26. november 2007 om TEKO og erhvervsakademidannelsen

Kommentarer til notat af 26. november 2007 om TEKO og erhvervsakademidannelsen Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 18 Offentligt 28. januar 2008 Kommentarer til notat af 26. november 2007 om TEKO og erhvervsakademidannelsen Institutionsstyrelsen har med notatet

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Professionshøjskolen University College Sjælland

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Professionshøjskolen University College Sjælland Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Professionshøjskolen University College Sjælland Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16. Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16. Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) til Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16 Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering.

FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering. 12-0237 - ERSC - 29.10.2012 Kontakt: Erik Schmidt - ersc@ftf.dk - Tlf: 3336 8814 FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering. Lovforslaget om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Uddannelsernes kvalitet og match Ambitioner for de videregående uddannelser. Altingets Uddannelsespolitiske Netværk 11.

Uddannelsernes kvalitet og match Ambitioner for de videregående uddannelser. Altingets Uddannelsespolitiske Netværk 11. Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 13 Offentligt Uddannelsernes kvalitet og match Ambitioner for de videregående uddannelser Altingets Uddannelsespolitiske Netværk 11. oktober

Læs mere

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011 1 Strategi for Danmarks Domstole 2011 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

Videnstærke erhvervsakademier

Videnstærke erhvervsakademier Videnstærke erhvervsakademier Oplæg ved direktør Inge Mærkedahl 17. januar 2013 1 Styrket udviklings- og evidensbasering på FL13 52,3 mio. årligt til erhvervsakademierne til styrket udviklings- og evidensbasering

Læs mere

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Bilag vedr. Behovsredegørelsen 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Samlet redegørelse for kriterium 2: Sammenhæng i Uddannelsessystemet

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

EVA, kvalitetsarbejde og voksnes læring

EVA, kvalitetsarbejde og voksnes læring EVA, kvalitetsarbejde og voksnes læring NVL-Konference i Odense den 13. november 2008 ved Michael Andersen, specialkonsulent på EVA EVA s overordnede opgaver At sikre og udvikle kvalitet af undervisning

Læs mere

Flere akademikere i job 2016

Flere akademikere i job 2016 Akademikeraftalen Flere akademikere i job 2016 Følgende partier er med i aftalen Det Konservative Folkeparti enhedslisten Liberal Alliance Radikale venstre socialdemokraterne socialistisk folkeparti venstre

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse. Journalnummer: 2008-594/IE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse. Journalnummer: 2008-594/IE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold ved Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Derfor vil Danske Fysioterapeuter i strategiplan 2016 have som mål at få flere og mere tilfredse medlemmer.

Derfor vil Danske Fysioterapeuter i strategiplan 2016 have som mål at få flere og mere tilfredse medlemmer. Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision er at sætte dagsorden for, hvordan befolkningen opnår mere sundhed og sikrer fysioterapeuter

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV KONTRAKTER RESULTATKONTRAKT MED REKTOR Afsender Bestyrelsen/bestyrelsesformanden TILSYN Type Hård er bundet op på løn og indeholder ofte flere elementer AKKREDITERING OG REGULERING UDVIKLINGSKONTRAKTER

Læs mere

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune Børn unge og læring 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Mål og formål med Masterplan for kvalitet og læringsmiljøer i Fremtidens

Læs mere

Handlingsplan for styrket internationalisering af de videregående uddannelser

Handlingsplan for styrket internationalisering af de videregående uddannelser Uddannelsesministeriet Slotsholmsgade 10 1015 København K Handlingsplan for styrket internationalisering af de videregående uddannelser Den 13. september 2013 Sag.nr. S-2013-541 Dok.nr. D-2013-16209 bba/ka

Læs mere

MANDELAND Unge kvinder forlader provinsen, mænd bliver tilbage Af Ivan Mynster Onsdag den 27. januar 2016, 05:00

MANDELAND Unge kvinder forlader provinsen, mænd bliver tilbage Af Ivan Mynster Onsdag den 27. januar 2016, 05:00 MANDELAND Unge kvinder forlader provinsen, mænd bliver tilbage Af Ivan Mynster Onsdag den 27. januar 2016, 05:00 Del: Unge kvinder søger mod store byer i jagt på uddannelse og job, mens unge mænd ofte

Læs mere