PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG M3 VARMELAGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER"

Transkript

1 Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG M3 VARMELAGER

2 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG M3 VARMELAGER Revision 3 Dato Udarbejdet af HLLM Kontrolleret af CHTF Godkendt af HLHR Beskrivelse Projektforslag 4,5 MW solvarme og 8.000m3 varmelager Ref Haslev Projektforslag ver.3 Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C T F

3 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG M3 VARMELAGER INDHOLD 1. Indledning 1 2. Projektansvarlig 2 3. Forholdet til varmeplanlægningen og den øvrige planlægning 2 4. Forholdet til anden lovgivning 2 5. Fastlæggelse af forsyningsområder, varmebehov samt fastlæggelse af hvilke tekniske anlæg, herunder ledningsnet, der påtænkes etableret samt anlæggets kapacitet, forsyningssikkerhed og andre driftsforhold 3 6. Tidsplan for etableringen 3 7. Arealafståelse, servitutpålæg m.m Redegørelse for projektansøgers forhandlinger med virksomheder m.fl. herunder evt. udtalelser fra berørte forsyningsselskaber 3 9. Økonomiske konsekvenser for selskab og forbrugere Selskabsøkonomi Brugerøkonomi Samfundsøkonomi og miljøforhold Forudsætninger Resultat af samfundsøkonomisk analyse Miljømæssige konsekvenser Følsomhedsberegning Beregning med større investeringer Produktionsfordeling og investering Selskabsøkonomi Samfundsøkonomi Miljømæssige konsekvenser Beregninger med varmelager og uden solfangere Produktionsfordeling og investering Selskabsøkonomi Samfundsøkonomi Miljømæssige konsekvenser Konklusion 10

4 4,5 MW SOLVARME OG M3 VARMELAGER 1 1. INDLEDNING Nærværende projektforslag er udarbejdet for Haslev Fjernvarme, der hermed ansøger Faxe Kommune om godkendelse af etableringen af et 4,5 MW solvarmeanlæg til varmeproduktion til Haslev Fjernvarmes fjernvarmenet. Hertil kommer et varmelager på 8000 m 3. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 566 af 02/ om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Projektet omfatter etablering af et 4,5 MW solvarmeanlæg svarende til ca m2 solfangere, størrelse afhænger af fabrikat og type, samt et varmelager som supplement til varmeproduktionen til fjernvarmenettet i Haslev. Solvarmeanlægget ønskes opført på et areal i nærheden af det eksisterende varmeværk. Området er skitseret i bilag 1. Derudover ønskes etableret et varmelager, som etableres ved siden af eksisterende m3 varmelager. Der søges om kommunegaranti på lån til de nye anlæg i et særskilt dokument. Konsekvenserne ved projektet er holdt op imod at fortsætte med den nuværende drift af fjernvarmeproduktionen. Forud for valg af konceptet, der er præsenteret i nærværende projektforslag, er der udført analyser på etablering af solvarmeanlæg og lager med forskellige størrelser. Analyserne viste, at den løsning, der er præsenteret i nærværende projektforslag er den mest rentable løsning for værket.

5 4,5 MW SOLVARME OG M3 VARMELAGER 2 2. PROJEKTANSVARLIG Faxe Kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for behandling af nærværende projektforslag. Ansvarlig for projektet er: Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Energivej Haslev Att.: Allan Pedersen Tlf.: Projektforslaget er udarbejdet af Rambøll Danmark A/S for Haslev Fjernvarme. Vedrørende projektforslagets indhold kan Rambøll Danmark A/S kontaktes: Rambøll Danmark A/S Prinsensgade Aalborg Att. Helle Madsen Tlf.: FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN OG DEN ØV- RIGE PLANLÆGNING Faxe Kommune har per givet landzonetilladelse til opførsel af m2 solfangere og en akkumuleringstank på m3. Tilladelsen skal udnyttes, inden der er gået tre år. Faxe Kommunes byggeafdeling att. Henrik Nielsen, er orienteret om at akkumuleringstanken ønskes opført som m3. Haslev Fjernvarme anvender halm som hovedbrændsel kombineret med naturgas. Varmeproduktionen sker på halmkraftvarmeanlægget og naturgasfyrede kedler. Med en tilføjelse af solvarmeanlægget på 4,5 MW kan produktionen af varme fra halmkraftvarmen og naturgaskedler erstattes med ca MWh/år fra de nye solfangere. Det samlede varmebehov an net er MWh/år. Ved etablering af solvarmeanlægget sker der ikke et brændselsskift, idet solvarme kan sidestilles med energibesparelser og er altså ikke et brændsel. Faxe Kommune skal dog godkende projektet, idet der er tale om en ændring i produktionsanlægget. 4. FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING Projektforslaget er ikke i konflikt med lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning eller anden eksisterende lovgivning i øvrigt. Projektet vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens (Bek. nr af 15/12/2010) bilag 2 punkt 3b. Projektet anmeldes hermed i henhold til VVM-bekendtgørelsens 2.

6 4,5 MW SOLVARME OG M3 VARMELAGER 3 5. FASTLÆGGELSE AF FORSYNINGSOMRÅDER, VARMEBE- HOV SAMT FASTLÆGGELSE AF HVILKE TEKNISKE AN- LÆG, HERUNDER LEDNINGSNET, DER PÅTÆNKES ETAB- LERET SAMT ANLÆGGETS KAPACITET, FORSYNINGS- SIKKERHED OG ANDRE DRIFTSFORHOLD Solvarmeanlægget og varmelagret opføres i direkte forbindelse med det eksisterende varmeværk. Solvarmeanlægget tilkobles det eksisterende og nye varmelager. Mellem de to varmelagre etableres en mindre teknikbygning. Solvarmeanlægget har en installeret varmeeffekt på 4,5 MW. Kraftvarmeanlægget har en varmeeffekt på 13,7 MW, mens de i alt fire naturgaskedler har en varmeeffekt på 4,6 MW hver. Varmebehovet an net er MWh pr. år og det maksimale effektbehov er ca. 15 MW. Den samlede investering i solvarmeanlæg, varmelager og tilhørende infrastruktur og el/sro er anslået til ca. 23 mio. kr. fordelt som i nedenstående opstilling. Anlægsinvesteringer Mio kr 18,39 Infrastruktur Mio kr 1,67 El/SRO Mio kr 2,91 Sum Mio kr 22,97 Fordelingen er varmeproduktionen er som i Tabel 1. Enhed Reference Varmeværk Varmeværk med solvarme, og varmelager Halmkraftvarme MWh Gaskedler MWh Solvarmeanlæg MWh Total varme MWh Elproduktion MWh Tabel 1: Årlig forventet produktionsfordeling. 6. TIDSPLAN FOR ETABLERINGEN Projektarealet er opkøbt i Anlægsarbejdet kan udføres i henhold til den gældende landzonetilladelse for område i AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG M.M. Jorden til solvarmeanlægget er Haslevs Fjernvarmes egen jord. Der påregnes ikke arealafståelse eller servitutpålæg i forbindelse med projektet. 8. REDEGØRELSE FOR PROJEKTANSØGERS FORHANDLIN- GER MED VIRKSOMHEDER M.FL. HERUNDER EVT. UDTA- LELSER FRA BERØRTE FORSYNINGSSELSKABER Der er ikke ført forhandlinger med forsyningsselskaber.

7 4,5 MW SOLVARME OG M3 VARMELAGER 4 DONG Energy er som naturgasleverandør til Haslev Fjernvarme berørt af projektforslaget, og skal derfor høres i denne forbindelse. 9. ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR SELSKAB OG FOR- BRUGERE 9.1 Selskabsøkonomi Tabel 2 viser nøgletal for selskabsøkonomien for Haslev Fjernvarme. Der er anvendt halmpris på 600 kr./tons. Der er for hele beregningsperioden anvendt gældende afgifter. CO 2 -kvoteprisen er antaget at følge Energistyrelsens forventninger, som er angivet i Energistyrelsens forudsætninger til samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. Fra 2013 kan etablering af centrale solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion indregnes som en del af Haslev Fjernvarmes lovpligtige energispareforpligtigelse. Værdien af energisparepointene er derfor indregnet i selskabsøkonomien for Haslev Fjernvarme med 450 kr./mwh, som er den typiske værdi af energisparepointene. Over 20 år er der en nuværdigevinst på 38,7 mio. kr. ved en kalkulationsrente på 4 %. Den selskabsøkonomiske beregning med solvarme og varmelager er vist i bilag 2. Varmeværk med solvarme, damvarmelager, elkedel og overskudsvarme Rente 4 % Investeringshorisont 20 år Anlægsinvestering, brutto kr. Anlægsinvestering minus energisparepoint kr. Simpel tilbagebetalingstid 8,07 år Tabel 2: Selskabsøkonomiske nøgletal ved investering i centralt solvarmeanlæg og akkumuleringstank. Det samlede anlægs produktionspris ligger på ca. 160 kr./mwh, når der medregnes sol og lager.

8 4,5 MW SOLVARME OG M3 VARMELAGER Brugerøkonomi Som udgangspunkt er der ikke nogen brugerøkonomiske konsekvenser ved projektet, idet de selskabsøkonomiske beregninger for Haslev Fjernvarme viser, at projektet vil give en selskabsøkonomisk gevinst for Haslev Fjernvarme. Besparelserne på brændselsudgifterne mere end opvejer afskrivningen på anlægsinvesteringerne, og derfor berører investeringen ikke brugernes økonomi. På sigt kan investeringen i projektet være med til at varmeprisen kan sænkes, idet varmeproduktionsprisen fra de nye produktionsanlæg er lavere end på eksisterende naturgaskedler. 10. SAMFUNDSØKONOMI OG MILJØFORHOLD 10.1 Forudsætninger Den samfundsøkonomiske analyse er foretaget efter Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april 2005 samt Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra december Den samfundsøkonomiske analyse foretages for at forbedre grundlaget for en kvalificeret samfundsmæssig prioritering af ressourcerne. I de samfundsøkonomiske beregninger benyttes samfundsøkonomiske brændselspriser fastsat af Energistyrelsen, og der medtages anlægsinvesteringer og driftsomkostninger. Derudover medtages de samfundsøkonomiske miljøomkostninger i form af en værdisætning af emission af CO 2, N 2 O, CH 4, NO x, SO 2 og PM 2,5. Der er i vurderingerne regnet med 4 % kalkulationsrente. Anlægsudgifterne antages udført 2015, mens driftsperioden beregningsteknisk er sat til , hvilket giver en planperiode på 20 år. Der er regnet med prisniveau Den samfundsøkonomiske analyse foretages ved, at sammenligne etableringen af solvarmeanlæg og varmelager med en reference med uændret drift af varmeproduktionen fra kraftvarmeanlægget og kedler. Tabel 1 i afsnit 5 viser de benyttede produktionsdata i den samfundsøkonomiske analyse ved reference og ved etablering af 4,5 MW solvarmeanlæg og m 3 varmelager. Solvarmeanlægget antages at have en teknisk levetid på 30 år, hvorfor der efter 20 år er indregnet en scrapværdi på 1/3 af anlægsinvesteringen. Der er antaget nedenstående marginale drifts- og vedligeholdelsesomkostninger: Kraftvarmeanlæg 70 kr./mwh el Gaskedler 10 kr./mwh Solvarme 15 kr./mwh De anvendte D&V for kraftvarmeanlæg og gaskedel er et skøn. De kan i realiteten vise sig at være højere, og det ville betyde øget samfundsøkonomisk overskud ved projektet Resultat af samfundsøkonomisk analyse Tabel 4 viser resultatet af den samfundsøkonomiske analyse, hvor de samfundsøkonomiske omkostninger ved henholdsvis fjernvarmereferencen og projektalternativet er undersøgt. Det fremgår af tabel 4, at der over 20 år er et samfundsøkonomisk overskud på 26 mio. kr. ved etablering af solvarmeanlægget og varmelageret. Det betyder, at der ved investering i solvarmeanlæg mv. er en samfundsøkonomisk gevinst. Dertil kan tilføjes, at der i øjeblikket er stor politisk og folkelig interesse for at udnytte solvarme og industriel overskudsvarme i Danmark, og solvarme og overskudsvarme bør derfor fremmes.

9 4,5 MW SOLVARME OG M3 VARMELAGER 6 Samfundsøkonomi Nutidsværdi (2015 priser) Enhed Reference Projekt Projektfordel Reduktion i % Brændselsomkostninger Mio. kr. 281,6 267,5 14,1 Drift og vedligehold Mio. kr. 28,7 31,3-2,6 Kapitalomkostninger Mio. kr. 36,5 21,0 15,5 Miljøomkostninger Mio. kr. 16,3 15,9 0,3 CO2ækv-omkostninger Mio. kr. 2,5 1,5 1,0 Afgiftforvridningseffekt Mio. kr. -5,4-3,9-1,5 Elsalg Mio. kr. -69,2-68,5-0,7 I alt Mio. kr. 290,9 264,8 26,1 9% Tabel 3: Samfundsøkonomi. Tallene er nutidsværdi over 20 år. Bilag 3 viser de mere detaljerede samfundsøkonomiske beregninger Miljømæssige konsekvenser En udbygning af varmeforsyningen til levering af fjernvarme med central solvarmeproduktion er et energimæssigt gunstigt valg. Solvarme er en vedvarende energikilde, der både er CO 2 -neutral og samtidig et frit alternativ til varmeproduktion. Solvarme som varmekilde udgør en fornyelig ressource, som findes i rigelige mængder. Emissioner Sum over 20 år Reference Projekt Projektfordel Reduktion i % CO2-ækvivalente ton % SO2 ton % Nox ton % PM2,5 (partikler) kg 0,90 0,89 0,01 1% Reduktionen i den faktiske CO 2 -udledning fra Haslev Fjernvarme er beregnet til 39 % eller tons/år ved etablering af solvarmeanlæg og varmelager. 11. FØLSOMHEDSBEREGNING Til at vurdere robustheden af projektet er der gennemført to følsomhedsberegninger. Den ene følsomhedsberegning er lavet med større investeringer, og den anden er lavet med akkumuleringstanken og uden solfangerne Beregning med større investeringer Produktionsfordeling og investering Den samlede investering i solvarmeanlæg, varmelager og tilhørende infrastruktur og el/sro er anslået til ca. 25,7 mio. kr. fordelt som i nedenstående opstilling. Anlægsinvesteringer Mio kr 20,57 Infrastruktur Mio kr 1,99 El/SRO Mio kr 3,11 Sum Mio kr 25,67 Fordelingen er varmeproduktionen er som i Tabel 1. Enhed Reference Varmeværk Varmeværk med solvarme og varmelager Halmkraftvarme MWh Gaskedler MWh

10 4,5 MW SOLVARME OG M3 VARMELAGER 7 Solvarmeanlæg MWh Total varme MWh Elproduktion MWh Tabel 4: Årlig forventet produktionsfordeling Selskabsøkonomi Den selskabsøkonomiske fordel ved at investere i det nye anlæg er på 36,2 mio. kr. over 20 år. Den simple tilbagebetalingstid er 9,02 år Samfundsøkonomi Samfundsøkonomi Nutidsværdi (2015 priser) Enhed Reference Projekt Projektfordel Reduktion i % Brændselsomkostninger Mio. kr. 281,6 267,5 14,1 Drift og vedligehold Mio. kr. 28,7 31,3-2,6 Kapitalomkostninger Mio. kr. 36,5 23,6 12,9 Miljøomkostninger Mio. kr. 16,3 15,9 0,3 CO2ækv-omkostninger Mio. kr. 2,5 1,5 1,0 Afgiftforvridningseffekt Mio. kr. -5,4-3,9-1,5 Elsalg Mio. kr. -69,2-68,5-0,7 I alt Mio. kr. 290,9 267,4 23,5 8% Med de større investeringer er der et samfundsøkonomisk overskud på 23,5 mio. kr. i forhold til referencen Miljømæssige konsekvenser Emissioner Sum over 20 år Reference Projekt Projektfordel Reduktion i % CO2-ækvivalente ton % SO2 ton % Nox ton % PM2,5 (partikler) kg 0,90 0,89 0,01 1%

11 4,5 MW SOLVARME OG M3 VARMELAGER Beregninger med varmelager og uden solfangere Produktionsfordeling og investering Den samlede investering i solvarmeanlæg, varmelager og tilhørende infrastruktur og el/sro er anslået til ca. 13,9 mio. kr. fordelt som i nedenstående opstilling. Anlægsinvesteringer Mio kr 9,31 Infrastruktur Mio kr 1,67 El/SRO Mio kr 2,91 Sum Mio kr 13,89 Fordelingen er varmeproduktionen er som i Tabel 1. Enhed Reference Varmeværk Varmeværk med solvarme og varmelager Halmkraftvarme MWh Gaskedler MWh Solvarmeanlæg MWh 0 0 Total varme MWh Elproduktion MWh Tabel 5: Årlig forventet produktionsfordeling Selskabsøkonomi Den selskabsøkonomiske fordel ved at investere i det nye anlæg er på 25,5 mio. kr. over 20 år. Den simple tilbagebetalingstid er 31,24 år Samfundsøkonomi

12 4,5 MW SOLVARME OG M3 VARMELAGER 9 Samfundsøkonomi Nutidsværdi (2015 priser) Enhed Reference Projekt Projektfordel Reduktion i % Brændselsomkostninger Mio. kr. 281,6 281,4 0,2 Drift og vedligehold Mio. kr. 28,7 31,3-2,6 Kapitalomkostninger Mio. kr. 36,5 14,0 22,5 Miljøomkostninger Mio. kr. 16,3 16,4-0,2 CO2ækv-omkostninger Mio. kr. 2,5 2,2 0,3 Afgiftforvridningseffekt Mio. kr. -5,4-5,0-0,4 Elsalg Mio. kr. -69,2-70,1 0,9 I alt Mio. kr. 290,9 270,1 20,8 7% Ved at udelade solvarmeanlægget er der et samfundsøkonomisk overskud på 20,8 mio. kr. i forhold til referencen. Det er dog 5,3 mio. kr. lavere end det ansøgte projekt, hvorfor det er en samfundsøkonomisk fordel at etablere solvarmeanlægget samtidig med etablering af det nye varmelager Miljømæssige konsekvenser Emissioner Sum over 20 år Reference Projekt Projektfordel Reduktion i % CO2-ækvivalente ton % SO2 ton % Nox ton % PM2,5 (partikler) kg 0,90 0,91-0,01-1%

13 4,5 MW SOLVARME OG M3 VARMELAGER KONKLUSION Projektforslaget udviser god samfundsøkonomi samt en god selskabsøkonomi. Haslev Fjernvarme anmoder derfor Faxe Kommune om godkendelse af etableringen af et 4,5 MW solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion, samt tilhørende 8.000m3 varmelager.

14 1-1 BILAG 1 OVERSIGTSKORT Figur 1: Placering af varmeværket og de nye anlæg Figur 1viser et eksempel på, hvorledes solfangerne kan indpasses på arealet til højre for varmeværket. Ny VAK er markeret med grønt og forventes placeret ved siden af eksisterende VAK.

15 1-2 BILAG 2 SELSKABSØKONOMI

16 1-1 Likviditet brugere og fjernvarmeselskab samlet ved almindelige produktionsanlæg samt individuelle anlæg, der konverteres til fjernvarme Alternativ 20 års periode - med udgangspunkt i startår for beregning F4 An forbruger og Øer, incl fjv-net Kapitalomkostninger Mio kr 1,45 1,43 1,40 1,38 1,35 1,32 1,29 1,27 1,24 1,22 1,19 1,17 1,15 1,12 1,10 1,08 1,06 1,04 1,02 1,00 Køb af brændsel Mio kr 14,21 14,49 14,78 15,08 15,38 15,69 16,00 16,32 16,65 16,98 17,32 17,67 18,02 18,38 18,75 19,12 19,51 19,90 20,30 20,70 Salg af el Mio kr -3,64-3,71-3,79-3,86-3,94-4,02-4,10-4,18-4,27-4,35-4,44-4,53-4,62-4,71-4,80-4,90-5,00-5,10-5,20-5,30 Tilskud el (15 øre/kwh) Mio kr -2,23-2,20-2,16-2,12-2,07-2,03-1,99-1,95-1,91-1,87-1,84-1,80-1,76-1,73-1,69-1,66-1,63-1,60-1,56-1,53 Afgifter Mio kr 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 Salg af energibesparelser Mio kr -1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CO2 kvote omkostninger Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D&V variabel Mio kr 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 D&V fast Mio kr 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 Øvrige omkostninger Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Omkostninger og indtægter i alt Mio kr 11,43 13,06 13,29 13,53 13,77 14,01 14,26 14,51 14,77 15,81 16,08 16,35 16,62 16,90 17,19 17,48 17,77 18,08 18,38 18,70 Værdi gratis CO2 kvoter Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Omkostninger og indtægter i alt Mio kr 159,15 11,43 13,06 13,29 13,53 13,77 14,01 14,26 14,51 14,77 15,81 16,08 16,35 16,62 16,90 17,19 17,48 17,77 18,08 18,38 18,70 kr./mwh Reference Kapitalomkostninger Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,03 3,95 3,88 3,80 3,72 3,65 3,58 3,51 3,44 3,37 3,30 3,23 Køb af brændsel Mio kr 14,96 15,26 15,56 15,87 16,19 16,52 16,85 17,18 17,53 17,88 18,23 18,60 18,97 19,35 19,74 20,13 20,53 20,95 21,36 21,79 Salg af el Mio kr -3,68-3,75-3,82-3,90-3,98-4,06-4,14-4,22-4,31-4,39-4,48-4,57-4,66-4,76-4,85-4,95-5,05-5,15-5,25-5,36 Tilskud el (15 øre/kwh) Mio kr -2,25-2,22-2,18-2,14-2,09-2,05-2,01-1,97-1,93-1,89-1,85-1,82-1,78-1,75-1,71-1,68-1,64-1,61-1,58-1,55 Afgifter Mio kr 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 Brændsel ½ KVV fordel Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CO2 kvote omkostninger Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D&V variabel Mio kr 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 D&V fast Mio kr 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 Øvrige omkostninger Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Omkostninger og indtægter i alt Mio kr 12,83 13,08 13,35 13,63 13,91 14,20 14,49 14,79 19,12 19,34 19,57 19,80 20,05 20,29 20,55 20,81 21,08 21,35 21,63 21,92 Værdi gratis CO2 kvoter Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Omkostninger og indtægter i alt Mio kr 178,58 12,83 13,08 13,35 13,63 13,91 14,20 14,49 14,79 19,12 19,34 19,57 19,80 20,05 20,29 20,55 20,81 21,08 21,35 21,63 21,92 kr./mwh Besparelse Mio kr 1,40 0,02 0,06 0,10 0,15 0,19 0,23 0,27 4,35 3,53 3,49 3,46 3,42 3,39 3,36 3,33 3,30 3,27 3,25 3,22 Varmeproduktion MWh Besparelse ved varmeproduktion kr./mwh 19,4 0,3 0,8 1,4 2,0 2,6 3,2 3,8 60,6 49,2 48,6 48,2 47,7 47,2 46,8 46,4 46,0 45,6 45,2 44,9 Årets resultat mio. kr. 1,3958 0,019 0,06 0,10 0,15 0,19 0,23 0,27 4,35 3,53 3,49 3,46 3,42 3,39 3,36 3,33 3,30 3,27 3,25 3,22 Rente (indestående/gæld) mio. kr. 3,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Årets likviditetsvirkning mio. kr. 1,40 0,02 0,06 0,10 0,15 0,19 0,23 0,27 4,35 3,53 3,49 3,46 3,42 3,39 3,36 3,33 3,30 3,27 3,25 3,22 Overført fra tidligere år (deflateret) mio. kr. 0,00 1,37 1,37 1,41 1,48 1,59 1,74 1,94 2,17 6,39 9,72 12,96 16,09 19,13 22,07 24,92 27,70 30,38 32,98 35,50 Akkumuleret likviditetsvirkning mio. kr. 1,40 1,39 1,43 1,51 1,63 1,78 1,98 2,21 6,52 9,92 13,22 16,41 19,52 22,52 25,43 28,25 31,00 33,65 36,23 38,72 Simpel tilbagebetalingstid ,07 år

17 1-1 BILAG 3 SAMFUNDSØKONOMI I det følgende findes en årlig specifikation af de samfundsøkonomiske omkostninger.

18 1-1 Samfundsomkostninger Enhed Nuværdi Samfundsomkostninger i alt excl. Fjernvarmenet Kapitalomkostninger (- scrap) Mio kr 20,7 21,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elsalg Mio kr -58,6-3,64-3,71-3,79-3,86-3,94-4,02-4,10-4,18-4,27-4,35-4,44-4,53-4,62-4,71-4,80-4,90-5,00-5,10-5,20-5,30 Brændselsomkostninger Mio kr 228,7 14,21 14,49 14,78 15,08 15,38 15,69 16,00 16,32 16,65 16,98 17,32 17,67 18,02 18,38 18,75 19,12 19,51 19,90 20,30 20,70 Miljøomkostninger Mio kr 15,9 1,12 1,13 1,13 1,15 1,15 1,17 1,17 1,18 1,19 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 CO2ækv-omkostninger Mio kr 1,3 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,13 0,15 0,17 0,18 0,20 0,22 0,23 D&V Mio kr 26,7 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 Afgiftforvridningseffekt Mio kr -3,9-0,29-0,29-0,29-0,29-0,29-0,29-0,29-0,29-0,29-0,29-0,29-0,29-0,29-0,29-0,29-0,29-0,29-0,29-0,29-0,29 I alt Mio kr 230,9 34,62 13,28 13,50 13,74 13,98 14,23 14,47 14,71 14,97 16,01 16,27 16,54 16,81 17,10 17,40 17,69 18,00 18,30 18,62 18,93 Scrapværdi Mio kr -2,8 Produktionsanlæg Samfundsomkostninger i alt excl. Fjernvexcl. evt. faktofaktor incl. faktor Kapitalomkostninger m. nettoaf Mio kr 17,9 117,0% 21,0 Elsalg m. nettoafgiftsfaktor Mio kr -58,6 117,0% -68,5 Brændselsomkostninger m. net Mio kr 228,7 117,0% 267,5 Miljøomkostninger u. nettoafgift Mio kr 15,9 100,0% 15,9 CO2ækv-omkostninger m. netto Mio kr 1,3 117,0% 1,5 D&V m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 26,7 117,0% 31,3 Afgiftforvridningseffekt Mio kr -3,9 100,0% -3,9 I alt Mio kr 228,1 264,8

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Sagsnr.: 16/23463 Dok.nr.: 75775/17 Afdeling for Plan og By Sagsbehandler Karsten Kolle 55 36 24 14 kako@vordingborg.dk 23-05-2017 Høring - Projektforslag for solfangere - Lendemarke Fjernvarme - Høringsfrist

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

SYDLANGELAND FJERN- VARME

SYDLANGELAND FJERN- VARME Til Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 SYDLANGELAND FJERN- VARME PROJEKTFORSLAG: 12.500 M² SOLVARMEANLÆG SYDLANGELAND FJERNVARME 12.500 M² SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Varmeforsyningsprojektforslag vedr. opførelse af termisk solvarmeanlæg for område omfattet af lokalplan nr. 1.11 i Kalundborg kommune Oktober 2011 ver.03 /revideret

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

PROJEKTFORSLAG LANGÅ VARMEVÆRK M2 SOLVARME- ANLÆG

PROJEKTFORSLAG LANGÅ VARMEVÆRK M2 SOLVARME- ANLÆG 1. Projektforslag - Langå Varmeværk, 9000 m2 solvarme Hører til journalnummer: 13.03.01-P20-6-12 Til Langå Varmeværk Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 PROJEKTFORSLAG LANGÅ VARMEVÆRK 9.000 M2 SOLVARME-

Læs mere

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME 7.M2 SOLVARME Revision F Dato 7--24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Juni 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Fælles anlæg etableres i 2018... 4 Fælles anlæg etableres i 2025...

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af:

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af: Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006 Udarbejdet af: Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Projektforslag Solfangeranlæg Vollerup

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ PROJEKTFORSLAG UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Til. Hjørring Kommune. Dokumenttype. Projektforslag. Dato. Januar 2016 PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE

Til. Hjørring Kommune. Dokumenttype. Projektforslag. Dato. Januar 2016 PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE Til Hjørring Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Januar 2016 PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE Revision 0H Dato 2016-01-18 Udarbejdet

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a. Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg

PROJEKTFORSLAG. Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a. Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg PROJEKTFORSLAG Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg Udarbejdet af: Kirstine S. Rasmussen Kontrolleret af: René Fonvig Hald Godkendt af: Dato: 08.07.2015 Version: 1.2

Læs mere

FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING

FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING Til Frederikshavn Forsyning A/S Dokumenttype Projektforslag Dato FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING Revision 2 Dato 29/05

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning GENERELLE FORUDSÆTNINGER Kalkulationsrente 4,0% Varierende beregningshorisont Tid Fordel Basisår (år 0 i beregningerne) 2017 11 31,1 mio Intern forrentning ####### Prisniveau for beregningerne 2017 15

Læs mere

Til Aabenraa kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Oktober 2014 PADBORG FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR M2 SOLVARME

Til Aabenraa kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Oktober 2014 PADBORG FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR M2 SOLVARME Til Aabenraa kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Oktober 2014 PADBORG FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR 15.000 M2 SOLVARME PADBORG FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR 15.000 M2 SOLVARME Revision Dato 2014-10-20

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Projektforslag i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Rørledning og varmeakkumulator for udnyttelse af overskudsvarme

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Projektforslag Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Etablering af 2872m 2 solvarmeanlæg 1 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF SOLFANGERANLÆG PÅ EKSISTERENDE VARMEANLÆG HOS KØLKÆR VARMECENTRAL Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

Læs mere

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT BILAG. FORUDSÆTNINGSNOTAT ENERGI FORUDSÆTNINGSNOTAT Projekt PF Horsens by Rambøll Kunde Horsens og Dagnæs Bækkelund Olof Palmes Allé 22 Notat nr. DK-82 Aarhus N Ref. nr. Dato 342 7-4-25 T +45 56 7659 Til

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 14. februar 2011 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011

Læs mere

solvarmebaseret fjernvarme: konsekvenser for varmepris og drift Grøn Energi har analyseret fjernvarmes indflydelse på varmepriser på landsplan,

solvarmebaseret fjernvarme: konsekvenser for varmepris og drift Grøn Energi har analyseret fjernvarmes indflydelse på varmepriser på landsplan, Side Solvarmebaseret fjernvarme: Konsekvenser for varmepris og drift Grøn Energi har analyseret solvarmebaseret fjernvarmes indflydelse på varmepriser på landsplan, samt tekniskøkonomiske konsekvenser

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Solvarme og varmepumpe 1 Oversigt 1. Baggrund for projektet 2. Solvarme 3. Varmepumpe 4. Nye produktionsenheder 5. Stabile

Læs mere

Af chefkonsulent John Tang

Af chefkonsulent John Tang Af chefkonsulent John Tang En konkurrencedygtig varmepris = 17.000 kr./år standardhus Alle prise incl. moms Brændsels pris Energipris Opvarmning Drift og vedlige Levetid Årlig Total årlig Investering Virkningsgrad

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Energivej og Tempovej (omr.2.2) Ballerup Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

understøtte Herning Kommunes planer

understøtte Herning Kommunes planer Hvordan mere biogasproduktion kan understøtte Herning Kommunes planer på klima, energi- og miljøområdet Disposition Hvorfor taler vi så meget om vejret? Herning Kommunes klimaplan - landbrug Varmeforsyning

Læs mere

Varmepumper i energispareordningen. Ordningens indflydelse på investeringer

Varmepumper i energispareordningen. Ordningens indflydelse på investeringer Varmepumper i energispareordningen Ordningens indflydelse på investeringer Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling,

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Projektsammendrag Brædstrup Fjernvarme Danmark

Projektsammendrag Brædstrup Fjernvarme Danmark Beskrivelse 8000 m2 solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion. Solvarmeanlægget producerer varme til fjernvarmenettet sammen med 2 gasmotorer. Solvarmeanlægget er det første af sin art, der i så stor målestok

Læs mere

FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE

FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE Til Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato August 2014 FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE Endeligt udkast 29-08-2014 FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSYNING AF SENGELØSE

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere