Råd om værdipapirhandel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Råd om værdipapirhandel"

Transkript

1 Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen, tidshorisonten for investeringen og din risikovillighed. Profilen er grundlaget for bankens anbefaling af aktier og obligationer. Du afdækker din investeringsprofil ved at tage stilling til - din finansielle situation - hvad formålet er med din investering - hvor lang din tidshorisont er - hvilken risiko du er villig til at løbe - din erfaring med at investere. Hvis du har flere depoter, kan du vælge en profil for hvert depot. Er dit depot f.eks. omfattet af en aftale om investering, er det den aftale, der fastlægger din investeringsprofil. Din finansielle situation Før du investerer, bør du danne dig et overblik over, hvor stor din formue er. Formuen kan f.eks. bestå af pensionsordninger, friværdi i boligen, investeringer i værdipapirer, kontanter og egen virksomhed. Her ser vi på investering af pensionsopsparing og frie midler, det vil sige friværdi i boligen, kontant opsparing m.m. Pensionsmidler Når du indskyder penge på en kapital-, rate- eller selvpension, er beløbet bundet til pensionstidspunktet - for ratepension dog indtil den sidste rate er udbetalt. Du har forskellige muligheder for at investere de bundne midler. Dette beskriver kun, hvordan du investerer via eget depot. Frie midler Når du har dannet dig et overblik over dine frie midler, skal du overveje, hvor meget du vil investere. Det har betydning for, hvilke og hvor mange forskellige værdipapirer det er fornuftigt at købe. Du skal være opmærksom på, at hvis beløbet ikke er så stort, bliver afkastet påvirket forholdsmæssigt meget af omkostningerne, og afhængigt af hvad du har investeret i, kan det medføre tab. Du skal desuden overveje, om du har behov for et løbende afkast, f.eks. til husleje eller lignende. Hvis det er tilfældet, kan det være en fordel at investere nogle af pengene i obligationer, der giver løbende renteudbetalinger. Formål Det er vigtigt at have et klart formål med en investering. Vi skelner mellem - opsparing til pension - privates opsparing af frie midler - virksomhedens opsparing af frie midler - midler, der er under virksomhedsskatteordningen (ordningen bruges ofte af selvstændige, f.eks. advokater, læger gælder særlige regler for, hvilke typer af værdipapirer der må investeres i. Derfor skal du altid oplyse det til din rådgiver, hvis du er omfattet af denne ordning). Når vi skelner mellem fire formål, skyldes det, at afkastet af investeringer beskattes forskelligt. Det betyder blandt andet, at der er forskel på, hvordan du bør sammensætte dine investeringer, alt efter om du investerer via et pensionsdepot eller med frie midler. Tidshorisont Tidshorisonten er den periode, der går, fra du investerer, til du forventer, du skal bruge pengene. Tidshorisonten har blandt andet betydning for, hvilke typer af værdipapirer du bør vælge. Hvis du skal bruge nogle af pengene inden for kort tid, bør du investere i papirer, hvor risikoen for kursfald er begrænset. Hvis du allerede skal bruge pengene inden for et år, bør du overveje, om det overhovedet er hensigtsmæsigt at investere, fordi omkostningerne måske tager en stor del af afkastet. Du bør jævnligt vurdere, om den tidshorisont, du har investeret ud fra, fortsat passer. I takt med at du nærmer dig det tidspunkt, hvor du skal bruge pengene, bør du overveje at reducere andelen af aktier og købe flere obligationer. Når man taler om risiko i forbindelse med investering, er det den risiko, man er villig til at løbe for at få et højere afkast. Afkast og risiko følges sædvanligvis ad - jo større afkast du satser på at få, jo større risiko har du også for at tabe pengene. en ligger i, at kursen kan være faldet, når du skal bruge pengene. Banken anbefaler, at aktieandelen passer til din risikovillighed. Jo højere afkast du satser på, jo højere risiko må du løbe, og jo større aktieandel bør du have i din portefølje. Vi opdeler risikovilligheden i minimal, almindelig og høj. Der kan være stor forskel på, hvordan man opfatter risiko. Det er derfor vigtigt, at du tager udgangspunkt i dine egne forhold. Din erfaring med at investere Hvor stor erfaring du har med at investere, hænger sammen med, hvor længe og hvor ofte du har handlet værdipapirer. Selvom du kun har investeret i et år, kan du godt have stor erfaring, hvis du f.eks. handler hver dag og følger markedet tæt. Du kan også have haft dit depot i 20 år, men have begrænset erfaring, hvis du stort set aldrig handler og kun sjældent ser på dine investeringer. Erfaring kan også opnås, hvis du dagligt via dit arbejde eller uddannelse følger med i den økonomiske udvikling og de finansielle markeder. Hvis du har begrænset erfaring med at investere, anbefaler vi, at du vælger en ikke-risikofyldt sammensætning af dine investeringer. Skat Dine skatteforhold er en vigtig del af investeringsprofilen. Derfor er det også vigtigt, at du har overblik over din skat, inden du investerer. Banken rådgiver om skat i forbindelse med konkrete handler, men påtager sig ikke ansvaret for rådgivning om dine øvrige skatteforhold. Derfor anbefaler vi, at du rådfører dig med en revisor, hvis du er i tvivl om en investerings indflydelse på dine personlige skatteforhold. Fordeling mellem aktier og obligationer Når du har afklaret din investeringsprofil, er næste skridt at se på fordelingen mellem aktier og obligationer. Det vigtigste for fordelingen mellem aktier og obligationer er risiko og tidshorisont. Jo højere risikovillighed og jo længere tidshorisont, jo flere aktier anbefaler vi. I banken får du rådgivning om, hvilken fordeling der passer bedst til din investeringsprofil. Alle vores anbefalinger tager udgangspunkt i din investeringsprofil og bankens forventninger til fremtiden på de finansielle markeder. Når vi anbefaler en bestemt fordeling af papirer, er det, fordi vi mener, at det er den optimale fordeling netop på det tidspunkt, du får anbefalingen. Da der er tale om forventninger, kan vi naturligvis ikke give dig en garanti for, at det går, som vi forventer. Hvis du har andre forventninger til fremtiden end banken, kan du enten selv eller sammen med din rådgiver vælge værdipapirer, der passer til dine forventninger. Valg af konkret investering Når du har valgt de regioner og sektorer, du vil investere i, skal du vælge konkrete værdipapirer. I de følgende afsnit kan du læse om - obligationer - aktier - investeringsforeningsbeviser. Obligationer En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale et fast beløb over en bestemt periode. Afkastet af en obligation består af - renter, der beregnes ud fra obligationens pålydende værdi

2 - kursgevinster/-tab i forbindelse med udtrækning eller som forskellen mellem købs- og salgskurs. Når du køber en obligation med en fast rente, betaler du en kurs, der er afhængig af den aktuelle markedsrente. Hvis markedsrenten stiger, falder kursen, alt efter hvor kursfølsom obligationen er. Kursfølsomheden på en obligation afhænger af, om den har en kort eller en lang løbetid, og det kalder man obligationens varighed. Jo længere løbetid, jo mere kursfølsom er obligationen. en ved en investering i obligationer kan opdeles i tre: - en for, at markedsrenten stiger - det betyder, at kursen falder. - en for, at valutaen falder i kurs - det påvirker afkastet negativt. - en for, at udstederen ikke kan betale pengene tilbage. Valutarisiko Udenlandske obligationer har - i forhold til obligationer udstedt i danske kroner - en valutarisiko. Ændringer i valutakursen kan påvirke dit afkast på obligationen i enten positiv eller negativ retning. Hvis du f.eks. har købt en norsk obligation, og norske kroner falder med fem procent i forhold til danske kroner, reduceres dit samlede afkast i danske kroner med fem procent. Hvis norske kroner derimod stiger med fem procent i forhold til danske kroner, stiger afkastet i danske kroner med fem procent. Der kan være flere grunde til at købe udenlandske obligationer. Mange udenlandske obligationer giver en høj rente, og det kan være en fordel at investere i udenlandske obligationer for at sprede risikoen. Desuden kan du have en forventning om, at valutakursen stiger i forhold til danske kroner. På grund af de større handelsomkostninger, og opbevaringsomkostninger bør investeringen være af en rimelig størrelse. Udstederrisiko Der findes tre primære udstedere af obligationer: - Lande (statsobligationer) - Realkreditinstitutter (realkreditobligationer) - Selskaber (erhvervsobligationer) Alle tre typer af udstedere kan være danske eller udenlandske. Specielt for statsobligationer er det vigtigt at skelne mellem udstedere fra "etablerede lande", f.eks Danmark, USA eller Tyskland, og udstedere fra "nye markeder", f.eks. Brasilien, Venezuela eller Argentina. Obligationer fra de "nye markeder" er ofte mere risikable, da de enkelte landes økonomiske systemer ikke er så veludviklede som de "etablerede landes". Statsobligationer En af de sikreste investeringer, du kan foretage som dansk investor, er at købe danske statsobligationer. Du løber ingen valutarisiko, og risikoen for, at Danmark ikke kan overholde sine tilbagebetalinger, er minimal. Obligationerne er typisk stående lån, det vil sige, at du får renter en gang om året. Obligationen betales tilbage til kurs 100 på det tidspunkt, hvor obligationen udløber. Din risiko for tab er mindst, hvis du køber en statsobligation, der udløber på det tidspunkt, hvor du forventer at skulle bruge pengene. Danske statsobligationer er særligt egnede, hvis du ønsker en sikker investering og har en klar ide om, hvornår du skal bruge pengene. Der er lidt større risiko forbundet med, at investere i udenlandske obligationer fra et af de andre "etablerede lande", f.eks. USA, Sverige eller Norge. Det skyldes, at du her også har en valutarisiko. Det er mest risikabelt at investere i udenlandske obligationer fra et af de "nye markeder". f.eks. Brasilien, Venezuela eller Argentina. Her er der både en valutarisiko og en større risiko for, at udstederen ikke lever op til sine forpligtelser. Vi anbefaler altid, at udenlandske obligationer kun udgør en lille del af de samlede investeringer, specielt hvis udstederen er fra et af de "nye markeder". Realkreditobligationer Gennem en lang årrække har danskerne finansieret deres boliger ved at optage realkreditlån. Derfor er det danske marked for realkreditobligationer stort og veludviklet. Realkreditinstitutterne formidler og administrerer lånene, men boligejerne har reelt lånt pengene af de investorer, der har købt obligationerne. Det betyder, at de renter og afdrag, boligejerne betaler, tilfalder investorerne, mens realkreditinstituttet kun beholder administrationsbidragene. Realkreditinstitutterne tager sig af alle praktiske forhold omkring lånene og udstedelse af obligationer. Boligejeren kommer altså aldrig i direkte kontakt med investor. Udstederrisikoen på det danske realkreditmarked er forholdsvis lav. Det hænger sammen med, at den enkelte låntager nøje kreditvurderes, samtidig med at realkreditinstitutterne har sikkerhed i låntagernes ejendomme. Der findes to hovedtyper af realkreditobligationer i Danmark, nemlig rentetilpasningslån og konverterbare realkreditobligationer. Realkreditlignende obligationer kan også købes i andre lande. Rentetilpasningslån Rentetilpasningslån er stående lån, hvor du får renter en gang om året. Obligationen tilbagebetales til kurs 100 på det tidspunkt, den udløber. Disse obligationer ligger risikomæssigt meget tæt på statsobligationer, og mange bruger dem som et alternativ til statsobligationer. Konverterbare realkreditobligationer En konverterbar realkreditobligation udbetaler rente og ordinære afdrag hvert kvartal til forskel fra statsobligationer og rentetilpasningslån. Når en realkreditobligation er konverterbar, har boligejeren ret til at indfri sit gamle lån og optage et nyt. Hvis boligejeren skifter til et lån med lavere rente, bliver dine obligationer udtrukket til kurs 100, også selv om kursen på din obligation er over 100. Det vil sige, at du skal ud at købe en ny obligation med de omkostninger, det medfører, og samtidig må du acceptere en lavere rente end den, du fik på de "gamle" obligationer. Denne ekstra risiko ved konverterbare realkreditobligationer er en væsentlig årsag til, at du generelt får et lidt større afkast end på tilsvarende statsobligationer. Boligejernes mulighed for at opsige sit lån før tid gør, at obligationens løbetid forkortes, og derfor kan du ikke regne med den varighed, der står i kurslisten fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Jo hurtigere du modtager en del af din oprindelige investering, jo kortere bliver obligationens varighed i forhold til obligationens løbetid. Realkreditobligationer er særligt egnede, hvis du har brug for et løbende afkast og ønsker en investering, der giver lidt mere i rente end statsobligationer. Du skal være opmærksom på, at de kvartalsvise udtrækninger kan svinge meget fra termin til termin. Erhvervsobligationer Det er blevet mere almindeligt, at store virksomheder udsteder obligationer, når de har behov for at låne penge. Erhvervsobligationer giver ofte et større afkast end f.eks statsobligationer, da risikoen for, at låntager ikke kan tilbagebetale lånet, typisk er højere. Hvis en virksomhed kommer i økonomisk vanskeligheder, vil obligationen falde i kurs. Der er stor forskel på risikoen ved erhvervsobligationer, da de udstedes af både kendte og solide selskaber og af mindre solide selskaber. Når du skal vurdere risikoen ved en erhvervsobligation, kan du hente hjælp i banken, som kan finde oplysningerne via de internationale kreditvurderingsburauer, f.eks. Standard & Poors eller Moody's. Erhvervsobligationer er egnede, hvis du ønsker et højere afkast af din obligationsinvestering. en er, at det kan gå anderledes, end kreditvurderingsbureauerne vurderer. Derfor anbefaler vi altid, at du spreder din investering på en række virksomheder - særligt hvis du vælger selskaber med en lavere kreditvurdering - og at erhvervsobligationer kun er et supplement til dine øvrige investeringer. Danske indeksobligationer

3 Værdien af en indeksobligation justeres løbende ud fra et givent prisindeks. Når du køber en indeksobligation, sikrer du dig, at prisstigningen ikke udhuler værdien af investeringen. Med andre ord opnår du et fast realafkast i procent ud over inflationen, uanset hvordan inflationen udvikler sig. Indeksobligationer kan udstedes af enten et land, et realkreditinstitut eller et selskab, og risikoen kan derfor være meget forskellig. I Danmark er det mest almindelige, at udstederen enten er et realkreditinstitut eller en statsgaranteret virksomhed, og derfor er risikoen for manglende betalinger oftest minimal. Hvis du investerer i indeksobligationer udstedt den 1. januar 1999 eller senere, indgår afkastet i grundlaget for den skat, du betaler af pensionsafkastet. For indeksobligationer udstedt før den 31. december 1998 gælder der særlige regler. Uanset om du investerer frie midler eller pensionsmidler i indeksobligationer, anbefaler vi, at du kun placerer en mindre del af midlerne i indeksobligationer. Aktieindekserede obligationer Generelt giver langt de fleste aktieindekserede obligationer mulighed for at få del i en fremtidig stigning i aktiemarkedet, uden at du risikerer at miste hele investeringen. For denne sikkerhed giver du afkald på noget af afkastet. Det kan blandt andet ske ved, at - du ikke får del i hele afkastet, men f.eks. kun i 80 procent af afkastet - der er loft over, hvor meget du i alt kan tjene på stigninger i aktiemarkedet - f.eks. giver du afkald på stigninger over 35 procent. Akieindekserede obligationer findes i mange varianter. Hvordan den enkelte aktieindekserede obligation er sammensat, står altid i det materiale, du kan få udleveret, når du investerer. Aktieindekserede obligationer er for investorer, der ønsker et afkast, som afspejler aktiemarkedets høje afkast, og samtidig ønsker større sikkerhed, end aktieinvesteringer normalt giver. Du skal være opmærksom på, at selvom aktieindekserede obligationer ofte kaldes for garanterede obligationer, så er der altid - ligesom ved almindelige obligationer - en risiko for, at udstederen ikke overholder sine forpligtelser. Aktier Når du køber en aktie, køber du en del af en virksomhed og dens forventede fremtidige indtjening. Aktien kan give visse rettigheder, f.eks. udbytte og stemmeret på generalforsamlingen. Den kurs, du betaler for en aktie, afhænger af udbud og efterspørgsel og afspejler alle markedsdeltageres aktuelle forventninger til selskabet. en ved at investere i aktier er, at der kan ske uforudsete ændringer, der kan påvirke kursen. Der er tre forhold, der påvirker virksomheden og dermed vurderingen af den: - Interne forhold, f.eks. hvor dygtig ledelsen er, og hvor god virksomheden er til at tjene penge og omstille sig. - Eksterne forhold, f.eks. hvordan virksomheden klarer sig i forhold til konkurrenterne, og hvordan udsigterne er for hele branchen. - Samfundsøkonomiske forhold, f.eks. renteudviklingen og den økonomiske udvikling på virksomhedens vigtigste markeder. Afkast Afkastet af aktieinvesteringer svinger mere end afkastet på obligationer. Når langsigtede investorer alligevel køber aktier, er det, fordi de forventer et bedre afkast, end de kan få på obligationer. Afkastet af en aktie består af udbytte og kursudvikling. Udbyttet er typisk en mindre andel af det samlede afkast og er den del af virksomhedens overskud, generalforsamlingen beslutter at udbetale til aktieonærerne. Kursudviklingen på aktien er normalt det, der har størst betydning for dit afkast som investor. Du kan investere i udenlandske og danske aktier. Udenlandske aktier har ud over kursrisikoen også en valutarisiko, der kan have stor indflydelse på det samlede afkast. For at få det største afkast er det afgørende, at man følger markedet meget tæt, og selv er i stand til at tage beslutninger om, hvornår de enkelte aktier bør skiftes ud. Investering direkte i udvalgte aktier er derfor for investorer, der har en særlig interesse i selv at følge selskaberne - og selv har den nødvendige tid. Hvor stor en del af din opsparing du bør placere i aktier, afhænger af din risikovillighed og tidshorisont. Investeringsforeningsbeviser Du kan købe aktier og obligationer gennem en investeringsforening. En investeringsforening er en forening, hvor medlemmerne går sammen om at investere. De fleste investeringsforeninger samarbejder med en eller flere banker, og navnet på foreningen fortæller ofte, hvilken bank foreningen samarbejder med. Foreningerne er uafhængige af banken, og det vil blandt andet sige, at de har deres egen direktion og bestyrelse uden repræsentanter fra banken. I Møns Bank samarbejder vi blandt andet med bankinvest. Uanset om du investerer et stort eller et lille beløb, vil foreningen sørge for en professionel pleje af investeringen, herunder at den spredes på mange forskellige afdelinger og papirer, så risikoen mindskes. At en investering spredes vil sige, at selvom foreningen investerer i en aktie eller obligation, der klarer sig meget dårligt, så vil den kun fylde så lidt i den samlede investering, at den får lille betydning for det samlede afkast. Det kræver en ganske stor investering, hvis du selv skal have mulighed for at sprede din investering på lige så mange værdipapirer. Obligationsafdelinger Vælger du en obligationsafdeling, investerer foreningen dine og de øvrige investorers penge i forskellige obligationstyper (enten danske eller udenlandske). For hver eneste afdeling findes en meget nøje "varedeklaration", der præcist beskriver, hvad afdelingen må investere i. Samtidig kan du få en oversigt over alle de værdipapirer, afdelingen har investeret i for tiden. Du kan få oplysningerne på investeringsforeningens hjemmeside eller ved at spørge din rådgiver. Aktieafdelinger Vælger du en aktieafdeling, køber foreningen aktier for pengene. De fleste aktieafdelinger er spredt på en række forskellige lande, brancher og selskaber. Men der er afdelinger, som investerer i f.eks. selskaber inden for en enkelt branche. Det giver mulighed for at opnå meget store afkast, når det går godt for branchen. Omvendt kan værdien falde meget, hvis det går dårligt for branchen. Der findes også enkelte afdelinger, som investerer i både obligationer og aktier. Af skattemæssige årsager er de ikke særligt udbredte, og de kræver særlig opmærksomhed, hvis du investerer frie midler. Investeringsforeningsbeviser kan generelt bruges til de fleste former for opsparing, uanset om du investerer frie midler eller din pensionsopsparing. Hvis du driver virksomhed og bruger virksomhedsskatteordningen, må du ikke købe investeringsforeningsbeviser for virksomhedens midler. Basis foreninger Basis foreninger - det stabile element i bankens anbefaling. Tilsammen dækker foreningerne alle de væsentligste investeringsområder i verden. Anbefalingen kan ændre sig lidt over tid, men den vil være relativ stabil. Vi anbefaler altid, at du placerer den største del af investeringen i disse afdelinger. Special foreninger Specialforeningerne er et supplement. De er mere kortsigtede anbefalinger, bliver derfor løbende udskiftet. Specialforeningerne er samtidig typisk mere snævre i deres investeringsområde. en

4 bliver større og større, når du bevæger dig fra basis foreninger over mod de specialiserede foreninger. ved investeringsforeningsbeviser Selvom investeringsforeninger spreder risikoen ved at investere i mange forskellige aktier eller obligationer, er der en risiko ved at investere. en ved at investere i investeringsforeningsbeviser oplever du som kursudsving. En god tommelfingerregel er, at afdelinger med obligationer er mindre risikobetonede end aktiebaserede afdelinger. Desuden kan beviser med udenlandske papirer svinge mere i kurs end danske beviser, fordi valutakurserne også ændrer sig. Der findes afdelinger med udenlandske værdipapirer, der har reduceret valutarisikoen væsentligt. Specialiseringsgraden har også stor betydning. Investerer en afdeling i et snævert område, er risikoen stor - og omvendt er risikoen lav, hvis afdelingen investerer i et bredt område. Nogle afdelinger investerer i et så afgrænset område, at de på trods af risikospredning kan svinge lige så meget i kurs som en enkelt aktie. ne går ofte hånd i hånd med afkastet. Ønsker du, at din investering skal vokse stabilt, må du også acceptere et lavere afkast. Søger du et højt afkast, må du løbe en højere risiko. Afkast Afkast af investeringsforeningsbeviser består af udbytte og kursudvikling. De fleste afdelinger betaler udbytte, der består af - optjente renter - kursgevinster på solgte obligationer - udbytte fra de aktier, afdelingen har investeret i - kursgevinster på aktier, der har været i afdelingens beholdning i mindre end tre år. De forskellige afdelinger giver udbytte mellem en og fire gange om året. Der findes også akkumulerende afdelinger, der kan opdeles i almindelige afdelinger og i særlige afdelinger, som er tilpasset pensionsopsparing (PAL-afdelinger). De akkumulerende afdelinger udbetaler ikke udbytte, men geninvesterer alle nettoindtægter. Det vil sige, at man opsamler overskuddet i formuen, og derfor består afkastet kun af kursstigninger på beviserne. Du må kun købe PAL-afdelinger for dine pensionsmidler, da de er fritaget for den selskabsskat, der gælder for almindelige akkumulerende afdelinger. Dit afkast afhænger især af udviklingen på investeringsmarkederne. Du kan derfor ikke regne med et fast tilbagevendende afkast hvert år. Obligationsafdelinger giver generelt et mere stabilt afkast end aktieafdelinger, hvor afkastene kan svinge meget fra år til år. Omkostninger Investeringsforeningerne trækker deres omkostninger fra i afkastet. Betalingen dækker blandt andet administration og handelsomkostninger i foreningen. Omkostningerne er forskellige fra afdeling til afdeling, og du kan se, hvad omkostningerne har været de seneste år på investeringsforeningernes hjemmesider. Samarbejdsaftaler Møns Bank samarbejder med flere investeringsforeninger. Banken modtager beholdnings- og emmissionsprovision ved salg af investeringsbeviser fra investeringsforeningerne BankInvest og Sydinvest. Information Hvis du er medlem af en investeringsforening, har du adgang til mange informationer om investeringerne. På foreningens hjemmeside kan du se beregninger af afkast og søge information om afdelingens formue og sammensætning af værdipapirtyper, lande og sektorer. Derudover kan du få information i de trykte medlemsrapporter. Skal du købe enkelte værdipapirer eller investeringsforeningsbeviser? Ønsker du at investere i enkelte værdipapirer, bør du råde over et større beløb og have erfaring med at investere - og du bør have interesse for og den nødvendige tid til at følge investeringerne. Hvis du skal investere et mindre beløb, ikke interesserer dig særligt meget for investering og hverken har den store erfaring med at investere eller ønsker at bruge tid på at følge investeringerne, kan det være en god ide at investere gennem en investeringsforening. Her betaler du foreningen for at pleje dine investeringer. Værd at vide, når du investerer Her får du en kort introduktion til, hvor og hvordan du kan handle værdipapirer, og hvilke omkostninger der er forbundet med at handle. Hvor kan du handle værdipapirer? Du kan handle værdipapirer via din rådgiver eller via Netbank. Uanset om du handler gennem din rådgiver eller Netbank skal du altid tage udgangspunkt i din aktuelle investeringsprofil. Rådgiver Skal du handle med værdipapirer første gang, anbefaler vi, at du aftaler et møde med din rådgiver. På mødet afklarer du og rådgiveren din investeringsprofil, der gør rådgiveren i stand til, at rådgive dig om investering og udvælge konkrete værdipapirer ud fra dine ønsker og behov. men det er dig, der træffer valget. Du kan handle værdipapirer ved at ringe til banken mellem kl og mandag til fredag, torsdag dog til kl Du handler på egen hånd, men der findes en række værktøjer, der giver dig et godt beslutningsgrundlag, inden du investerer. Du kan f.eks. få nyheder, lave dine egne kurslister, få en grafisk præsentation af depotsammensætningen eller opstille en agent, der overvåger kursen og giver dig besked, når kursen når det ønskede niveau. Handelstyper Der findes tre måder at handle på, nemlig - børshandel - strakshandel - limitering. Du kan læse mere om handelsformerne i folderen "Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer". Insiderhandel Du må ikke købe, sælge eller opfordre andre til at købe eller sælge et værdipapir, hvis du har intern viden, der kan have betydning for handlen. Har du f.eks. kendskab til informationer om udstederen, der kan påvirke prisen på papiret, og som ikke er offentliggjort og videresendt fra fondsbørsen, må du hverken handle papirer selv eller opfordre andre til at handle værdipapirer. Omkostninger Når du handler værdipapirer, er der to typer omkostninger - handelsomkostninger og depotgebyrer. Oplysninger om handelsomkostninger findes i folderen "Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer". Sådan følger du op på dine investeringer Vi lever i en verden, hvor mange ting kan ændre sig i løbet af kort tid. Hvis dine forudsætninger og mål ændrer sig, bør du overveje, om du skal ændre i sammensætningen af dine investeringer og eventuelt tilpasse depotsammensætningen, så den stemmer overens med din investeringsprofil. Det er afgørende, at din investeringsprofil afspejler din aktuelle situation. Du skal være opmærksom på, at banken ikke overvåger og følger op på dine investeringer, medmindre du har indgået en særlig aftale med banken.

5 I Møns Bank giver vi gerne gode råd og anbefalinger af investering, men vi kan dog ikke garantere, at vores anbefalinger altid kommer til at holde stik. Forventningerne til fremtiden bygger nemlig på forudsætninger, som efterfølgende kan ændre sig, og derfor ændrer bankens anbefalinger sig, i takt med at forventningerne til fremtiden ændrer sig. Selvom banken rådgiver og giver dig anbefalinger, er det dig, der beslutter, hvilke papirer du skal købe. Så risikoen for den efterfølgende kursudvikling ligger kun hos dig, uanset om kursudviklingen bliver positiv eller negativ.

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Oplysninger om handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018

Oplysninger om handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 Oplysninger om handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 DB0174OPL 2017.10 I det følgende giver vi dig en række vigtige informationer, som vi enten er forpligtet til at give dig, inden du investerer,

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Beskrivelse af værdipapirer

Beskrivelse af værdipapirer Beskrivelse af værdipapirer Indledning I Frørup Andelskasse kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog gældende lovregler om investering af pensionsopsparing.

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Generel beskrivelse værdipapirer

Generel beskrivelse værdipapirer Generel beskrivelse af værdipapirer Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Tlf. 9648 7000 Fax 9648 7019 Bank reg. nr. 5958 CVR-nr. 2176 9916 www.faan.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Obligationer

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

OPLYSNINGER OM HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Gælder fra den 1. november 2007

OPLYSNINGER OM HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Gælder fra den 1. november 2007 OPLYSNINGER OM HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Gælder fra den 1. november 2007 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby DANICA LINK Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.dk DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

Porteføljepleje. Hvordan fungerer Porteføljepleje? Du kan sagtens følge med. Du bestemmer selv rammerne. Vi investerer efter den valgte strategi

Porteføljepleje. Hvordan fungerer Porteføljepleje? Du kan sagtens følge med. Du bestemmer selv rammerne. Vi investerer efter den valgte strategi Porteføljepleje Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 28.11.2017 114/11 Side 2/5 Det kræver tid og indsigt at pleje sine investeringer. Mangler du tiden og/eller lysten, kan Lægernes Bank gøre

Læs mere

Produkter i Alm. Brand Bank

Produkter i Alm. Brand Bank Alm Brand Bank Produkter i Alm. Brand Bank De nye regler om investorbeskyttelse træder i kraft d. 1. november 2007. Ifølge disse er Alm. Brand Bank forpligtet til at informere vore kunder om de risici,

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3 PORTEFØLJEPLEJE Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 114/9 3.04.2014 Har du tid og lyst til investering? Porteføljepleje giver dig flere fordele: Det kræver tid og indsigt i værdipapirmarkederne

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Beskrivelse af værdipapirer og finansielle instrumenter

Beskrivelse af værdipapirer og finansielle instrumenter Beskrivelse af værdipapirer og finansielle instrumenter BIL Danmark, filial af Banque Internationale à Luxembourg SA, Luxembourg (Banken) påtager sig intet ansvar for de skattemæssige konsekvenser, når

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

Investeringsaftale Mix

Investeringsaftale Mix Investering Investeringsaftale Mix Investeringsaftale Mix 1 Investeringsaftale Mix Med Investeringsaftale Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv 6 muligheder for investering i basisobligationsafdelinger investeringshorisont Historiske afkast pr. år for Sydinvest

Læs mere

Investering i værdipapirer

Investering i værdipapirer Investering i værdipapirer D00PDFXVPINVEST/1.0 1. Indledning I Djurslands Bank har vi særlig fokus på værdipapirområdet - og det betyder bl.a., at vi har - en Finansafdeling, hvor specialister servicerer

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Postnr/by: Har du behov for hjælp, er du velkommen til at kontakte din rådgiver. CPR-nr.:

Postnr/by: Har du behov for hjælp, er du velkommen til at kontakte din rådgiver. CPR-nr.: Investeringsprofil Navn: ALLE SPØRGSMÅL Adresse: SKAL BESVARES Postnr/by: Har du behov for hjælp, er du velkommen til at kontakte din rådgiver. CPR-nr.: Basisoplysninger Din kategorisering som kunde Din

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

Investering i værdipapirer

Investering i værdipapirer Investering i værdipapirer 1. Indledning I Nordjyske Bank har vi særlig fokus på værdipapirområdet - og det betyder bl.a., at vi har - et FinansCenter, hvor specialister servicerer kunder med større værdipapirinvesteringer

Læs mere

Porteføljepleje. Hvordan fungerer Porteføljepleje? Du kan sagtens følge med. Du bestemmer selv rammerne. Vi investerer efter den valgte strategi

Porteføljepleje. Hvordan fungerer Porteføljepleje? Du kan sagtens følge med. Du bestemmer selv rammerne. Vi investerer efter den valgte strategi Porteføljepleje Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 20.05.2016 114/10 Side 2/5 Det kræver tid og indsigt i værdipapirmarkederne at pleje sine investeringer. Mangler du tiden og/eller lysten,

Læs mere

ALLE SPØRGSMÅL SKAL BESVARES

ALLE SPØRGSMÅL SKAL BESVARES Investeringsprofil Navn: Adresse: Postnr/by: Cpr.nr..: ALLE SPØRGSMÅL SKAL BESVARES Har du behov for hjælp er du velkommen til at kontakte din rådgiver. Basisoplysninger Din nettokapitalindkomst er: Positiv

Læs mere

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Gældende fra den 7. juni 2017 Generelt KontoInvest puljeopsparing sker på en indlånskonto, kaldet en puljekonto, hvorpå der indskydes

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Investeringsforeningen. Jyske Invest Internationale Obligationer. Spred din risiko og få investeringer med grokraft.

Investeringsforeningen. Jyske Invest Internationale Obligationer. Spred din risiko og få investeringer med grokraft. Investeringsforeningen Spred din risiko og få investeringer med grokraft Investeringsforeningen I perioden 6.-19. juni 2001 åbner vi en ny afdeling, som udnytter mulighederne på de internationale obligationsmarkeder.

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

MS Depotpleje. Aktiv investeringspleje

MS Depotpleje. Aktiv investeringspleje MS Depotpleje Aktiv investeringspleje Aktiv pleje af din opsparing Vil du investere din opsparing, men har ikke tiden til det? Med MS Depotpleje investerer vi din opsparing. Vi udarbejder i fællesskab

Læs mere

Investering i Andelskassen

Investering i Andelskassen Investering Investering i Andelskassen Investeringsrådgivning 1 Investeringsrådgivning Funktionerne på fondsområdet er samlet ét sted Andelskassen har samlet alle funktioner, der er relateret til fondsområdet,

Læs mere

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du investerer sammen med PFA I PFA Invest trækker du på den samme investeringsmotor,

Læs mere

OpsparingPlus. Vi plejer dine penge, som vi plejer vores egne

OpsparingPlus. Vi plejer dine penge, som vi plejer vores egne OpsparingPlus Vi plejer dine penge, som vi plejer vores egne Vi tager hånd om din opsparing OpsparingPlus er moderne investeringspleje til dig, som ønsker sikkerhed for, at dine penge bliver plejet af

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Information om finansielle instrumenter og risiko

Information om finansielle instrumenter og risiko 1 Aktier regulerede markeder Aktiemarkederne bliver påvirket af, hvordan det går med økonomien globalt og lokalt. Hvis der er økonomisk vækst, vil virksomhedernes indtjeninger vokse, og investorerne vil

Læs mere

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Generelt KontoInvest puljeopsparing sker på en indlånskonto, kaldet en puljekonto. Puljekontoen er en underkonto til pensionshovedkontoen,

Læs mere

Investeringsaftale Pension

Investeringsaftale Pension Investering Investeringsaftale Pension Investeringsaftale Pension 1 Investeringsaftale Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Investeringsbetingelser - for Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S

Investeringsbetingelser - for Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S Version 7875-1, Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: 1...3 2 Teknisk grundlag...3 3 Definitioner...3 4 Opsparingsplejekoncepter...3 5 Pensionsindbetalinger... 5 6 Risikopræmie og omkostninger... 5 7 Kurser

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler.

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. Flexinvest Fri Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. 2 Derfor kan Flexinvest Fri være en interessant investeringsmulighed Enkelt Flexinvest Fri er en let og enkel

Læs mere

BankInvest Optima. kunsten at spare op.

BankInvest Optima. kunsten at spare op. BankInvest Optima kunsten at spare op www.bankinvest.dk BankInvest Optima - kunsten at spare op Optima er betegnelsen for en familie af blandede fonde, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer

Læs mere

Investeringsforeningen. Jyske Invest Virksomhedsobligationer. En vigtig komponent. hvis dine investeringer skal op i gear.

Investeringsforeningen. Jyske Invest Virksomhedsobligationer. En vigtig komponent. hvis dine investeringer skal op i gear. Investeringsforeningen Jyske Invest Virksomhedsobligationer En vigtig komponent hvis dine investeringer skal op i gear Investeringsforeningen Jyske Invest Virksomhedsobligationer Det internationale marked

Læs mere

Investering i værdipapirer

Investering i værdipapirer Investering i værdipapirer Indledning....................................................................................... 2 Hvorfor investere i værdipapirer?.....................................................................

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 4.1 med investering - december 2013 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse februar 2012 Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Investering i forening er et alternativ til at spare direkte op i aktier og obligationer. Når investor

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension og Topdanmark Link Forsikringsbetingelser 6584-2 August 2006 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

November Nu kan selvstændigt erhvervsdrivende under v irksomhedsskatteordningen investere i akt ier v ia akkumulerende investeringsbev iser

November Nu kan selvstændigt erhvervsdrivende under v irksomhedsskatteordningen investere i akt ier v ia akkumulerende investeringsbev iser November 2007 Mulighed for højere af kast af midler under v irksomhedsskatteordningen Nu kan selvstændigt erhvervsdrivende under v irksomhedsskatteordningen investere i akt ier v ia akkumulerende investeringsbev

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

StockRate Asset Management

StockRate Asset Management StockRate Asset Management DIN PROFESSIONELLE INVESTERINGSRÅDGIVER KVALITET OG SIKKERHED StockRate Asset Management yder rådgivning om langsigtet opsparing inden for områderne: Aktier Obligationer Investeringsbeviser

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Værdipapirinvestering

Værdipapirinvestering Værdipapirinvestering Indledning 2 Hvorfor investere i værdipapirer? 2 Din investeringsprofil 2 Hvor mange penge ønsker du at investere? 3 Formålet med dine investeringer 3 Tidshorisont 3 Risikovillighed

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

Professionel pleje af din pensionsopsparing

Professionel pleje af din pensionsopsparing Professionel pleje af din pensionsopsparing mixinvest En rigtig god måde at placere din pensionsopsparing på er ved at investere pengene i et mix af aktier og obligationer. Det kræver dog både tid og indsigt

Læs mere

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Et højt og sikkert afkast PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Tegningsperiode: 25. februar - 10. marts 2003 Innovation Op til 10% i årlig rente PLUS Invest tilbyder nu to nye obligationsprodukter,

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere