Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget"

Transkript

1 Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber mv. Pakken omfatter dog langt mere end reparationer i relation til rentefradragsbegrænsningsreglerne, den indeholder også væsentlige skærpelser af betingelserne for visse skattefrie omstruktureringer. Vedtagelsen har også betydning for allerede gennemførte omstruktureringer. Som et kuriosum skal nævnes, at pakken indeholder en mindre lempelse af reglerne om begrænsning af fradragsretten for renter i forbindelse med køb af udenlandske selskaber. Det er de selv samme regler, som Skattekommissionen foreslår skærpet. Derudover er der sket en væsentlig skærpelse af reglerne for investeringer i visse selskaber, der primært investerer i værdipapirer. Helt frem til dagen før Folketingets vedtagelse af loven blev der stillet ændringsforslag til det oprindelige lovforslag. Vi giver dig i dette Skattenyt* et samlet overblik over hvad den vedtagne lov vil betyde. Loven omfatter dog langt mere end blot reparationer. Vi har tidligere i Skattenyt* af henholdsvis 9. oktober og 18. december 2008 informeret om lovforslaget samt de ændringer, der kom til efter fremsættelsen i Folketinget den 8. oktober På baggrund af den vedtagne lov har vi samlet og opdateret de tidligere Skattenyt*, så du i det følgende får et samlet overblik over konsekvenserne af de vedtagne lovændringer. De væsentligste ændringer er som følger: 1. Ændret udbyttebegrænsning ved skattefrie omstruktureringer uden tilladelse 2. Ny definition af investeringsselskaber 3. Korrektioner til rentefradragsbegrænsningsreglerne 4. Skattepligt på udbytte 5. Ændret ophørsbeskatning af anpartsselskaber, som anses for transparente 6. Ændringer til reglerne om CFC-beskatning 7. Krav om ejertid i relation til kildeskat på renter og skattepligt af udbytte * connectedthinking

2 1. Ændret udbyttebegrænsning ved skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Fra og med 1. januar 2007 blev det muligt at gennemføre en skattefri omstrukturering uden tilladelse fra SKAT, dvs. uden at skulle argumentere for, at omstruktureringen var begrundet i forretningsmæssige gyldige årsager. Gennemføres en skattefri omstrukturering uden tilladelse, skal en selskabsaktionær, der kan modtage skattefrit udbytte, dog leve med en begrænsning af, hvor stort et udbytte, der kan udloddes fra de i omstruktureringen deltagende selskaber i en treårig periode. Formålet med udbyttebegrænsningen er, at den skattefrie omstrukturering ikke anvendes til at tømme et selskab for værdier, hvorefter selskabet afstås uden aktieavance. Den netop vedtagne lov ændrer på, hvor stort et udbytte, der må udloddes. Fremover må kun udloddes et beløb, der svarer til aktionærens andel af det ordinære resultat efter skat reduceret med skattefrie udbytteindtægter og skattefrie aktieavancer, som det udbytteudloddende selskab selv har modtaget. Loven rammer bredere, end det er formålet Den ændrede definition af udbyttebegrænsningen omfatter skattefrie udbytteindtægter og skattefrie aktieavancer fra datterdatterselskaber i årene efter gennemførelsen af omstruktureringen. Konsekvensen er, at datterdatterselskabets ordinære resultat i årene efter omstruktureringen ikke kan videreudloddes til aktionæren (via det udbyttebegrænsede selskab), selv om det ikke vil medføre, at det udbyttebegrænsede datterselskab tømmes for værdier. Har det udbyttebegrænsede selskab ikke anden aktivitet end ejerskab af aktierne i datterdatterselskabet, vil konsekvensen reelt blive, at der ikke kan udloddes udbytte til aktionæren i tre år efter omstruktureringen. Reglerne får dermed den virkning, at det ofte ikke kan betale sig at drive virksomhed via et datterselskab. I stedet bør man overveje at samle dattervirksomheden i ét selskab, hvorved hele overskuddet kan udloddes som udbytte. Lovændringen rammer allerede gennemførte omstruktureringer Ændringen af udbyttebegrænsningen finder anvendelse på udbytte, der udloddes den 3. december 2008 eller senere. Ændringen rammer således også de skattefrie omstruktureringer, der er gennemført uden tilladelse fra SKAT, og hvor aktionæren har gennemført omstruktureringen i forventning om, at den oprindelige formulering af udbyttebegrænsningen ville være gældende i en treårig periode. Skatteydere som har disponeret i tillid til gældende regler, bliver derfor også ramt af ændringen, og de har ingen mulighed for at ændre den tidligere disposition uden en væsentlig skattebetaling. 2

3 Efterfølgende omstruktureringer Den vedtagne lov præciserer desuden Skatterådets praksis således, at udbyttebegrænsningen i de fleste tilfælde videreføres, såfremt der efterfølgende gennemføres yderligere skattefrie omstruktureringer. 2. Ny definition af investeringsselskaber Med det formål at ramme investeringer i visse udenlandske investeringsinstitutter indføres der med den vedtagne lov en væsentlig skærpelse af den gældende definition af investeringsselskaber. Skærpelsen rammer langt bredere, og kan få betydning for mange almindelige aktionærer i bl.a. holdingselskaber, der ejer mindre aktieposter. Hidtil har et investeringsselskab været defineret som et selskab, hvis virksomhed består i investering i værdipapirer mv., og som har haft en indløsningspligt over for ihændehaveren af andelene i selskabet. Hertil er vedtaget den skærpelse, at selv om selskabet ikke har en indløsningspligt vil et selskab være et investeringsselskab, hvis selskabets virksomhed består i kollektiv investering i værdipapirer. Ved kollektiv investering forstås, at selskabet har mindst 8 aktionærer. Har selskabet 8 aktionærer eller flere, gælder der dog to undtagelser til, hvornår et selskab skal betragtes som et investeringsselskab. Ifølge den første undtagelse skal et selskab ikke betragtes som et investeringsselskab, såfremt mere end 15% af selskabets regnskabsmæssige aktiver i løbet af regnskabsåret gennemsnitlig er placeret i andet end værdipapirer mv. Ved opgørelsen medregnes ikke aktier i datterselskaber, hvori selskabet ejer minimum 10% af aktiekapitalen, medmindre datterselskabet selv er et investeringsselskab. For koncernforbundne selskaber efter ligningslovens 2 foretages en samlet opgørelse. Med andre ord skal minimum 85% af selskabets regnskabsmæssige aktiver være placeret i værdipapirer mv., for at de nye regler finder anvendelse. Den anden undtagelse har betydning for såkaldte managementselskaber med 8 aktionærer eller flere. Ejer managementselskabet aktier i et andet selskab, vil managementselskabet ikke være et investeringsselskab, såfremt aktionærerne alle på tidspunktet for erhvervelsen af aktierne var ansatte i det andet selskab eller et hermed koncernforbundet selskab, jf. selskabsskattelovens 31 C. Ansættelseskravet skal forstås bogstaveligt, således at eksempelvis bestyrelsesmedlemmer ikke omfattes af undtagelsesreglen. Konsekvenserne ved at selskabet betragtes som et investeringsselskab Anses et selskab som et investeringsselskab, medfører dette mærkbare konsekvenser for aktionærerne, idet aktionærerne beskattes efter et forsinket lagerprincip, hvor de tidligere blev beskattet ved salg af aktierne. Aktionærerne risikerer dermed at skulle betale skat af urealiserede ændringer i markedsværdien fra år til år, selv om aktierne ikke er afstået. For personaktionæren medregnes tab og gevinst i kapitalindkomsten, dvs. en gevinst beskattes med op til 59% mod tidligere 45% som aktieindkomst. Dette er især en ulempe, hvor selskabet investerer i aktier, idet aktionæren ved direkte investering i aktier kan "nøjes" med at betale 45% i skat. Har 3

4 selskabsdeltageren negativ kapitalindkomst, har et tab derimod kun en fradragsværdi på 33%, hvilket giver en væsentlig asymmetri i beskatningen hos personaktionærer. Det skal endvidere nævnes, at personer, som følge af selskabets overgang til et investeringsselskab har mulighed for at lade aktierne indgå i virksomhedsordningen. Hos selskabsaktionæren medregnes tab og gevinst i den almindelige skattepligtige indkomst, der beskattes med 25%. Endvidere medregnes modtagne udbytter fuldt ud, det vil sige uden anvendelse af 66% reglen. Beskatningen sker efter et såkaldt forsinket lagerprincip, hvilket betyder, at såfremt både selskabet og aktionæren anvender kalenderårsregnskab, sker beskatningen af aktionæren året efter det år, hvor værdistigningen/værdifaldet er sket. For det selskab, der betragtes som et investeringsselskab fjernes selskabsbeskatningen. Dog beskattes udbytter som investeringsselskabet modtager fra danske selskaber med 15%. Man skal imidlertid være opmærksom på, at fjernelsen af selskabsbeskatningen kun gælder danske selskaber. Hvis der således er tale om en investering i et udenlandsk selskab, kan der meget vel blive tale om dobbeltbeskatning. Overgang til investeringsselskab Overgangen til investeringsselskab anses som en afståelse, og såfremt værdien af aktierne er faldet frem til udgangen af indkomståret 2008, vil aktionæren opnå et tab efter de almindelige regler i indkomståret 2008 på grund af overgangen til investeringsselskab. Efter de almindelige regler (det vil sige før overgangen til investeringsselskab) er dette tab i visse tilfælde kildeartsbegrænset, hvorfor aktionæren risikerer, at tabet mistes, såfremt aktionæren ikke har tilsvarende gevinster, hvori tabet kan modregnes. Derfor har Folketinget vedtaget en særlig overgangsregel, der medfører, at tabet ikke kan fradrages efter de almindelige regler, men i stedet tillægges værdien af aktierne ved begyndelsen af indkomståret Korrektioner til rentefradragsbegrænsning Rentefradragsbegrænsningsreglerne, dvs. Renteloftsreglen og EBIT-reglen, har betydning for selskaber og koncerner, der samlet har nettofinansieringsudgifter, der overstiger 21,3 mio. kr. (2009). Med den vedtagne lov følger en række ændringer og præciseringer til Renteloftsreglen og EBIT-reglen, der primært vedrører følgende forhold: A. Ved opgørelse af renteloftet åbnes mulighed for at medtage værdi af debitorer fra salg af rene tjenesteydelser, næringsejendomme og anskaffelsessum på valutaterminskontrakter B. Der indføres mulighed for at fravige indre værdi-reglen for datterselskaber ved opgørelsen af renteloftet C. Fradrag på nettokurstab på fordringer beskæres ikke for velkonsoliderede virksomheder D. Ændret fordeling af fradragsbeskæring efter EBIT-reglen E. Ændring i den skattemæssige anskaffelsessum ved indregning af værdi på koncerninterne overdragelser af immaterielle rettigheder. 4

5 Ad A. Værdi af rene tjenesteydelser, næringsejendomme og anskaffelsessum på valutaterminskontrakter medtages ved opgørelse af renteloftet I forbindelse med aktivopgørelsen, der skal danne grundlag for beregning af renteloftet, skal opgørelsen fremover også omfatte anskaffelsessummen for fordringer erhvervet ved salg af rene tjenesteydelser. Hidtil har det kun været fordringer erhvervet i forbindelse med salg af varer (og tjenesteydelser i forbindelse hermed), der kunne indgå i aktivopgørelsen. Det har medført en væsentlig asymmetri, således at virksomheder, som primært solgte tjenesteydelser, blev ramt hårdere end andre virksomhedstyper. Det præciseres endvidere, at anskaffelsessummen på næringsejendomme kan medtages i opgørelsen af renteloftet, hvilket har en væsentlig betydning for virksomheder, som udvikler større ejendomsprojekter med henblik på videresalg. Det foreslås ligeledes, at anskaffelsessummen på valutaterminskontrakter, der er indgået til afdækning af selskabets drift, kan medtages i opgørelsen af renteloftet. Ændringen formodes at få meget begrænset effekt, eftersom den skattemæssige anskaffelsessum for valutaterminskontrakter oftest udgør 0 kr. Ændringerne har virkning for indkomståret 2008, men der vil være mulighed for genoptagelse for indkomståret Selskaber, der har fået beskåret rentefradraget i 2007, bør derfor undersøge, hvorvidt selskabet bør søge genoptagelse med henblik på nedsættelse af den skattepligtige indkomst. Ad B. Indre værdi-reglen for datterselskaber kan fravælges ved opgørelsen af renteloftet Ved opgørelsen af aktivgrundlaget til brug for beregning af renteloftet er der mulighed for at medtage 20 % af anskaffelsessummen for aktier i koncernforbundne udenlandske selskaber. Anskaffelsessummen beregnes ud fra en række særlige forudsætninger og korrektioner. Efter de tidligere regler kunne indgangsværdien for aktier købt før indkomståret 2007 ikke overstige det købte selskabs regnskabsmæssige indre værdi i det seneste aflagte regnskab. Reglen afspejlede i en række tilfælde ikke den anskaffelsessum og det finansieringsbehov, som det var tilsigtet. Reglen ramte især køb af videntunge virksomheder, hvor merværdier for goodwill og andre rettigheder ikke kunne medregnes i selskabets indre værdi. Den vedtagne ændringslov giver derfor selskaber mulighed for at fravige indre værdi-reglen, hvis anskaffelsessummen tillige reduceres med udlodninger til sambeskattede selskaber foretaget i indkomstårene Fraviges indre værdi-reglen, ville dette medføre en række administrative udfordringer ved opgørelse af anskaffelsessummen, som i mange tilfælde dog vil blive opvejet af muligheden for at minimere fradragsbeskæringen. Ændringen har virkning fra den oprindelige lovs ikrafttrædelse den 1. juli Selskaber, der har fået beskåret rentefradraget i 2007, bør derfor undersøge, om der skal søges om genoptagelse af skatteansættelsen for Ad C. Fradrag på nettokurstab på fordringer beskæres ikke for velkonsoliderede virksomheder Ifølge den vedtagne lov skal der ikke ske beskæring af nettofinansieringsudgifter, der stammer fra nettokurstab på fordringer, som overstiger årets renteindtægter. 5

6 Ændringen skyldes, at der i sjældne tilfælde kan forekomme situationer, hvor eksempelvis en koncern uden betydelig gæld, men med store nettokurstab (på eksempelvis obligationer), mister muligheden for at fradrage disse nettokurstab, selv om der ikke er tale om egentlige finansieringsudgifter. Nettokurstab (der overstiger årets renteindtægter), og som ikke bliver fradragsbegrænset skal dog opgøres og modregnes i opgørelsen af efterfølgende års nettofinansieringsudgifter. Hermed sikres det, at efterfølgende års nettokursgevinster ikke uden korrektion af tidligere års kurstab kan have en positiv påvirkning på nettofinansieringsudgifterne, og dermed medvirke til at reducere eventuelle fremtidige års fradragsbeskæring. Ved opgørelse af fradragsbeskæringen efter EBIT-reglen skal nettokurstabene (som overstiger årets renteindtægter) fratrækkes i opgørelsen af den skattemæssige EBIT, ligesom beløbet trækkes ud af de samlede nettofinansieringsudgifter, som maksimalt må udgøre 80% af den skattemæssige EBIT. Ændringen har virkning for indkomståret For at der er sammenhæng mellem ovenstående og prioriteringsreglen (det vil sige reglen om hvilke nettofinansieringsudgifter, der anses for beskåret først efter renteloftsreglen), ændres prioriteringsreglen. Således er det ikke længere bruttokurstab, der anses for at være beskåret først, men derimod nettokurstab. Konsekvensen heraf er, at det fremover kun er beskårne nettokurstab der kan fremføres, hvilket i forhold til før lovændringen kan medføre, at færre kurstab kan fremføres. Nettokurstabene fremføres til modregning i de tre efterfølgende års bruttokursgevinster. Der kan kun fremføres til modregning i kursgevinster på gæld og finansielle kontrakter. Ad D. Ændret fordeling af fradragsbeskæring efter EBIT-reglen Mellem koncernforbundne selskaber fordeles en eventuel fradragsbeskæring efter den gældende EBITregel ved, at selskabernes fradragsberettigede nettofinansieringsudgifter reduceres forholdsmæssigt. Det indebærer, at der i visse tilfælde kan ske fradragsbeskæring efter EBIT-reglen i et selskab, som ikke har nettofinansieringsudgifter, som overstiger 80% af den skattepligtige indkomst. Dette kan komme eventuelle minoritetsaktionærer til skade. Fordelingen af en eventuel fradragsbeskæring er derfor blevet ændret således, at selskabernes fradragsberettigede nettofinansieringsudgifter reduceres forholdsmæssigt i det omfang, det enkelte selskabs nettofinansieringsudgifter overstiger 80% af selskabets skattepligtige indkomst. Hvis den tildelte fradragsbeskæring overstiger nettofinansieringsudgifterne i enkelte af selskaberne fordeles den overskydende fradragsbeskæring forholdsmæssigt på de øvrige koncernselskaber. Ændringen har virkning for indkomståret

7 Ad E. Ændring i den skattemæssige anskaffelsessum ved indregning af værdi på koncerninterne overdragelser af immaterielle rettigheder En virksomhed har mulighed for at udskyde beskatningstidspunktet for overdragelsen af visse immaterielle rettigheder såsom varemærker, knowhow og lign. i takt med at salgssummen bliver modtaget, hvilket kan være over en årrække. For at forhindre, at koncernselskaber overdrager immaterielle rettigheder, såsom varemærker, knowhow m.m. fra et koncernselskab til et andet med henblik på at udskyde beskatningstidspunktet, samt at opnå mulighed for at medtage den skattemæssige værdi af det overdragede aktiv i renteloftsberegningen, ændres bestemmelsen således, at bestemmelsen ikke kan anvendes på koncerninterne overdragelser. Ændringen har virkning for overdragelser af immaterielle aktiver, der overdrages fra den 8. oktober 2008 eller senere. Der indføres dog en bestemmelse om, at den værdi, som kan indgå i renteloftsberegningen fra indkomståret 2009 for allerede overdragne immaterielle aktiver, beregnes på baggrund af den skattemæssige anskaffelsessum i det overdragende selskab. Den skattemæssige anskaffelsessum vil ofte være af begrænset størrelse, hvorfor selskaber, som har gennemført sådanne transaktioner, igen har en risiko for fradragsbeskæring af nettofinansieringsudgifterne. 4. Skattepligt på udbytte Et dansk selskab kan under visse betingelser modtage udbytte skattefrit fra udenlandske selskaber. Der er nu vedtaget den undtagelse, at det danske udbyttemodtagende selskab bliver skattepligtigt af udlodningen, såfremt det udbytteudloddende selskab har fradrag for udlodningen efter udenlandske skatteregler. Dette gælder dog ikke for udlodninger mellem moder- og datterselskaber inden for EU. Ifølge svar fra Skatteministeren kan reglen finde anvendelse ud over de tilfælde, hvor det udenlandske selskab efter udenlandske skatteregler har fradrag for en udbytteudlodning. Eftergiver eksempelvis et udenlandsk datterselskab en fordring på sit danske moderselskab, betragtes dette efter danske skatteregler som en udlodning fra datterselskabet til moderselskabet. Uanset om dette efter udenlandske regler betragtes som et tab på en fordring, vil udbytteudlodningen blive skattepligtig for det danske moderselskab, såfremt datterselskabet efter udenlandske skatteregler har fradrag for tabet på fordringen. Tilsvarende finder reglen om, at danske selskaber i visse tilfælde kun skal medregne 66% af udbytteudlodningen i den skattepligtige indkomst, ikke anvendelse, såfremt det udbytteudloddende selskab har fradrag for udlodningen. Reglen har virkning for udbytte, der udloddes den 8. oktober 2008 eller senere. 7

8 5. Ændret ophørsbeskatning af anpartsselskaber, som anses for transparente Anses et dansk selskab som transparent efter udenlandske regler, anses selskabet tillige for at være transparent efter danske regler. Efter den netop vedtagne lov skal der endvidere ske ophørsbeskatning, såfremt selskabet efterfølgende ophører med at være transparent. Ændringen vedrører primært danske anpartsselskaber, hvor et amerikansk moderselskab har checket boxen, og som efterfølgende overdrages eller omdannes til et aktieselskab. Ophørsbeskatningen sker, som om anpartsselskabet har solgt aktiver, herunder goodwill mv. og passiver til handelsværdien. Tilsvarende anvendes handelsværdien på aktiverne og passiverne i anpartsselskabet som indgangsværdien for det fortsættende selskab. I tilfælde, hvor selskabet ifølge en dobbeltbeskatningsoverenskomst ikke har haft et fast driftssted i Danmark i kraft af det transparente selskab, vil der ikke ske en ophørsbeskatning ved ophør af den transparente status. Ligeledes vil der i disse tilfælde ikke ske en opskrivning af aktiverne til handelsværdi. Ændringen må anses for at være en betydelig skærpelse, som kan få stor betydning for de selskaber, som har anvendt reglerne for at checke boxen. Ændringen har virkning fra indkomståret Der er dog indført særlige overgangsregler for selskaber, der i indkomståret 2008, men inden den 8. oktober 2008 ophørte med at være transparente. 6. Ændringer til reglerne om CFC-beskatning CFC-reglerne finder kun anvendelse, såfremt datterselskabets CFC-indkomst i indkomståret opgjort efter danske regler udgør mere end halvdelen af datterselskabets samlede indkomst. Før den vedtagne lovændring skulle et skattepligtigt tilskud medregnes i den indkomst, der ikke var CFCindkomst, når det skulle vurderes, om CFC-indkomsten udgjorde mere end halvdelen af selskabets indkomst. For at undgå, at et udenlandsk selskab bringes ud af CFC-beskatningen ved at yde selskabet et skattepligtigt tilskud, er reglerne nu ændret således, at der ved indkomstopgørelsen bortses fra skattepligtige tilskud, når det skal vurderes, hvorvidt selskabet skal CFC-beskattes. Et skattepligtigt tilskud skal dog fortsat medregnes ved indkomstopgørelsen i datterselskabet, såfremt selskabet skal CFC-beskattes. Ændringen finder anvendelse for skattepligtige tilskud ydet den 8. oktober 2008 eller senere. Endvidere foreslås CFC-reglerne ændret således, at datterselskaber med koncession til at udøve fondsmæglervirksomhed og investeringsforvaltningsvirksomhed med virkning fra og med indkomståret 2008 kan opnå dispensation fra CFC-reglerne. Afstår et moderselskab aktier i et datterselskab, gælder særlige regler for opgørelsen af CFC-indkomsten i datterselskabet og ved indkomstopgørelsen i moderselskabet. Disse regler udstrækkes til også at gælde, såfremt moderselskabet nedbringer sin ejerandel i datterselskabet på anden måde end salg, eksempelvis ved at en tredjepart tegner nye aktier i datterselskabet. Ændringen finder anvendelse på ejerandele, som nedbringes den 8. oktober 2008 eller senere. 8

9 7. Krav om ejertid i relation til kildeskat på renter og skattepligt af udbytte Betales renter fra et dansk selskab til et udenlandsk koncernforbundet selskab hjemmehørende i en stat, hvormed Danmark ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst, pålægges rentebetalingen en kildeskat på 25%. Kildeskat pålægges dog ikke, såfremt et dansk moderselskab direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse i det udenlandske selskab, der modtager renterne. Har et dansk moderselskab direkte eller indirekte bestemmende indflydelse over et udenlandsk udbytteudloddende selskab, kan udbytte endvidere modtages skattefrit, selv om selskabet er hjemmehørende i en stat, hvormed Danmark ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Hensynet i begge bestemmelser har været, at indkomsten i det udenlandske selskab, der enten modtager rentebetalingen eller udbyttet, vil være undergivet dansk CFC-beskatning. Der har tidligere ikke været stillet krav til længden af den periode, hvor der udøves bestemmende indflydelse over det udenlandske selskab. Fremover skal den bestemmende indflydelse være opretholdt i en sammenhængende periode på mindst et år, inden for hvilken periode tidspunktet for betalingen af renterne/udlodningen af udbytte skal ligge. Ændringen finder anvendelse for rentebetalinger og udbytter, der betales/udloddes fra og med datoen for ikrafttrædelse af lovændringen. For yderligere information om dette kontakt venligst Deres sædvanlige rådgiver eller: Susanne Nørgaard, telefon , Steff Fløe Pedersen, telefon , Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers påtager sig intet ansvar for tab nogen måtte lide som følge af handlinger eller undladelser baseret på publikationens indhold, ligesom PricewaterhouseCoopers ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl og mangler PricewaterhouseCoopers. Med forbehold af alle rettigheder. PricewaterhouseCoopers betegner det netværk af virksomheder, der er omfattet af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt og uafhængig juridisk enhed. *connectedthinking er et varemærke tilhørende PricewaterhouseCoopers LLP. 9

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009 20. marts 2009 Kort overblik Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der indføres forøget beskatning af udbytter og avancer på såkaldte

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2008-411-0018 Udkast (1) 26. august 2008

Skatteministeriet J. nr. 2008-411-0018 Udkast (1) 26. august 2008 Skatteministeriet J. nr. 2008-411-0018 Udkast (1) 26. august 2008 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af rentebegrænsningsreglerne m.v.) 1 I lov om indkomstbeskatning

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-411-0028 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 11 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 7. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 32 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 25. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 21 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 21 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 21 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Skatteudvalget L 23 - Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 23 - Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget L 23 - Bilag 15 Offentligt J.nr. 2008-411-0018 Dato: 28. november 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 23 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 29 Offentligt Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 2. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

11. juni En eventuel fradragsbeskæring foretages i denne rækkefølge:

11. juni En eventuel fradragsbeskæring foretages i denne rækkefølge: 11. juni 2007 Folketinget har 1. juni 2007 vedtaget lovforslag L 213 om CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v. Med vedtagelsen har Folketinget bl.a. gennemført: Nedsættelse af selskabsskattesatsen

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 NYT Nr. 11 årgang 6 NOVEMBER 2009 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 Den nye selskabslov træder

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv.

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 173), der indeholder en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013)

FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013) Skatteministeriet Att. Ivar Nordland Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 9. august 2013 FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013) Folketinget har d. 14. december 2012 vedtaget L10 og L49 (lov

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Optimering af skat ved salget

Optimering af skat ved salget Optimering af skat ved salget Overvejelser før salget Nye vurderinger Istandsættelser på ejendommen Nedrivning af bygninger Dyr på ejendommen uden beholdningsregnskab Fordeling af overdragelsessummen Skattefri

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 6 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Tax Matters. Indhold. Udgave nr. 3, maj 2015. Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Øget krav til oplysninger om kontrollerede transaktioner

Tax Matters. Indhold. Udgave nr. 3, maj 2015. Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Øget krav til oplysninger om kontrollerede transaktioner Tax Matters Udgave nr. 3, maj 2015 Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Selskabernes selvangivelsessæson er i fuld gang, og det er nu muligt at indberette selskabsselvangivelsen for indkomståret 2014

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d.

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 8. oktober 2009 Agenda Hovedelementer i Forårspakken Opdatering vedrørende Danmarks opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse - 1 Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog før sommerferien et lovforslag, der bl.a. var rettet mod beskatningen af multinationale

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II)

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II) Skattelovforslags-katalog fra regeringen Regeringen offentliggjorde i går sit lovprogram for det kommende folketingsår. Skatteministeren leverede 24 lovforslag til lovprogrammet. Fokus er ifølge skatteministeren

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Skattereformen Konsekvenser for selskaber efter lovenes vedtagelse

Skattereformen Konsekvenser for selskaber efter lovenes vedtagelse Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Skattereformen Konsekvenser for selskaber efter lovenes vedtagelse Selv om hovedformålet med skatteomlægningen var at lempe skat

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

Ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love H248-14

Ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love H248-14 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2. november 2014 Ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love H248-14

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere