MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN"

Transkript

1 MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret om fortolkningen af Højesterets dom i Symbion Capitals sag om fradrag for management fees. Den tidligere artikel handlede alene om fortolkningen af Højesterets dom. I nærværende artikel gives et mere fremadrettet bud på, hvorledes udgifter til management fee skal behandles skattemæssigt. 1 Hvem kan fradrage management fee Spørgsmålet om fradrag for management fee er naturligvis relevant for alle investorer i kapital- og venturefonde. Det skal dog helt indledningsvist slås fast, at de danske regler og begrænsninger vedrørende fradrag for management fee alene er relevante for de aktører, som er skattepligtige til Danmark. Hvis fonden er stiftet som et rigtigt dansk eller udenlandsk selskab (i Danmark A/S eller ApS), er det fonden, der har fradragsretten. Dette var tilfældet vedrørende Symbion Capital men er nok efterhånden relativt sjældent. Hvis fonden er et udenlandsk selskab, så vil retten til fradrag naturligvis ikke være bestemt af de danske regler men derimod af skattereglerne i det land, hvor fonden hører hjemme. Hvis fonden er stiftet som en dansk eller udenlandsk skattetransparent juridisk enhed (i Danmark f.eks. K/S og P/S), så er det de enkelte investorer, der har fradragsretten. I hvilket omfang, management fee så også kan fradrages, afgøres efter reglerne i det land, hvor investorerne hver især er hjemmehørende. Det er således kun danske investorer, dvs. danske selskaber eller personer bosat i Danmark, som er underlagt de danske regler og begrænsninger vedrørende fradrag. Hvis investering foretages af en udenlandsk investor, er det uden betydning, om investoren er ejet af et dansk selskab, f.eks. vil et udenlandsk datterselskab af et dansk moderselskab ikke være underlagt danske begrænsninger i fradragsretten for management fee. Endelig bemærkes, at danske pensionskassers fradragsret forsat følger særreglerne i pensionsafkastbeskatningsloven, hvorefter pensionskasser har fradrag for udgifter til formueforvaltning. Så vidt vides er det ikke skattemyndighedernes opfattelse, at pensionskassernes adgang til fradrag er påvirket af Symbion-dommen. 2 Management fee i tre kategorier Skattemæssigt kan management fee i princippet inddeles i tre kategorier: 1. Udgifter anvendt i forbindelse med erhvervelse af porteføljeselskaberne (erhvervelsesudgifter). 2. Udgifter til forvaltning af porteføljeselskaberne for ejerne (aktivt ejerskab). 3. Udgifter afholdt til gavn for det enkelte porteføljeselskab (porteføljeydelsesudgifter). C (5)

2 2.1 Erhvervelsesudgifter Fra og med indkomståret 2010 blev der indført en regel i ligningslovens 8J, som har til formål at begrænse fradrag for management fee. Reglen lyder som følger: Udgifter til rådgivning vedrørende investering i aktier m.v. med henblik på helt eller delvis at erhverve et eller flere selskaber m.v. med henblik på at deltage i ledelsen og driften af disse kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Reglen er formuleret generelt og gælder for alle, men det følger samtidig af forarbejderne til denne, at reglen i særlig grad er møntet på at afskaffe venture- og kapitalfondes fradrag for rådgivningsudgifter i forbindelse med aktieinvesteringer. Da industrielle koncerner ikke fra og med indkomståret 2010 ville have fradrag for advokat- og revisorudgifter i forbindelse med virksomhedsopkøb, så skulle tilsvarende udgifter ej heller være fradragsberettigede for venture- og kapitalfonde. I forarbejderne hedder det bl.a.: Et ventureselskab vil i forbindelse med sine investeringer ofte afholde den samme type omkostninger (due diligence, kontraktskoncipering, forhandlinger m.v.) som en»almindelig «industriel koncern. Forskellen er, at udgiften efter praksis anses for en formueforvaltningsudgift for ventureselskabet, mens det er en etableringsudgift for den industrielle koncern. Reelt er der dog tale om etablering (eller udvidelse) af virksomhed i begge tilfælde. Det vil give ventureselskaberne en konkurrencefordel i forhold til industrielle koncerner, idet det formentligt ikke vil være sjældent forekommende, at ventureselskaber og industrielle selskaber vil ønske at opkøbe samme selskab. Det foreslås derfor, at ventureselskabernes fradrag ligeledes afskaffes. Reglen kan særligt give anledning til tvivl i tilfælde, hvor fonden ikke blot foretager én investering i porteføljeselskabet men foretager adskillige opfølgningsinvesteringer, da det er uklart, om også opfølgningsinvesteringerne rammes af fradragsbegrænsningen. Det er ikke utænkeligt, at skattemyndighederne vil indtage det synspunkt, at både den initiale investering og opfølgningsinvesteringerne rammes. På den anden side fremgår det klart af forarbejderne, at man vil begrænse fradrag for udgifter til f.eks. due diligence, kontraktskoncipering og forhandlinger altså udgifter som i særlig grad afholdes i forbindelse med den initiale investering. Et andet punkt, hvor der overlades rum til fortolkning, er, at reglen alene begrænser fradrag i de tilfælde, hvor porteføljeselskabet erhverves med henblik på at deltage i ledelsen og driften af disse. Man kunne her fristes til at mene, at der dermed ikke kan nægtes investorerne fradrag, da det ikke er investorerne, der deltager i ledelsen af porteføljeselskabet med derimod management. På dette punkt må man dog nok affinde sig med, at investorerne må anses for at have erhvervet porteføljeselskabet med henblik på deltagelse i ledelse og drift, også selvom denne deltagelses i ledelse og drift varetages af en tredjemand (dvs. management) og det uanset hvor mange led der er mellem investorerne og porteføljeselskabet (f.eks. også funds of funds ). Endelig omfatter begrænsningen forgæves afholdte udgifter vedrørende potentielle porteføljeselskaber, som fonden vælger ikke at investerer i. Sammenfattende kan man derfor om reglen i ligningslovens 8J sige, at denne uden tvivl sigter på at begrænse fradrag for management fee. Det fremgår dog samtidig af forarbejderne, at fradraget dog kun begrænses for den del af management fee, som vedrører selve opkøbet af porteføljeselskabet men ikke de udgifter, som efterfølgende afholdes som led i ejerskabet af porteføljeselskabet. Det er vores opfattelse, at man som udgangspunkt ikke kan anse udgifter til opfølgningsinvesteringer som begrænset af reglen dog kan dette meget vel være et punkt, som skattemyndighederne vil overveje. Omvendt må det erkendes, at en betydelig del af management fee i de første af fondens leveår formodentlig vil være omfattet af reglen og derfor ikke er fradragsberettigede. C (5)

3 2.2 Forvaltningsudgifter (aktivt ejerskab) Med Symbion-dommen blev fradrag for management fee overordnet anerkendt, herunder den del af management fee, som angik det aktive ejerskab af porteføljeselskaberne. Som også anført i den forrige artikel om emnet, indeholder dommen dog også rum for fortolkning særligt har dommen ikke givet et entydigt svar på, hvilken betydning det har for fradraget, at skatteyderens indtægter helt eller delvist består af skattefrie indtægter. Det samlede indtryk, der står tilbage efter Symbion-dommen, er, at skatteydere, som udelukkende har skattefrie indtægter, nok vil kunne få svært ved at opnå fradrag. Omvendt skal der næppe erhverves ret mange skattepligtige indtægter, førend skatteyderen har ret til fradrag. Det kan overvejes, om det er uden betydning, hvorfra de skattepligtige indtægter stammer er det f.eks. tilstrækkeligt, at investor har almindelige driftsindtægter, eller skal indtægterne hidrøre fra investeringsvirksomhed? Et konservativt råd er her, at de skattepligtige indtægter helst skal stamme fra investeringen i den pågældende fond således, at der er en direkte sammenhæng mellem det konkrete management fee og de opnåede skattepligtige indtægter. Alternativt skal indtægter stamme fra anden investeringsvirksomhed (f.eks. noterede aktier, obligationer mv.) således, at skatteyderen i det mindste kan påvise, at den samlede investeringsvirksomhed har givet skattepligtige indtægter. I skrivende stund er såvel udbytte som aktieavancer skattepligtige, såfremt skatteyderen ejer under 10 % af det pågældende selskab. Efter de nugældende regler vil der derfor antageligt være en del investorer, som pr. automatik vil opnå skattepligtige indtægter fra de fonde, de investerer i, da investorerne ofte ikke ville kunne anses for at eje 10 % eller mere af hvert enkelt porteføljeselskab. Der foreligger dog forslag fra regeringen om at afskaffe 10 %-grænsen for aktieavancer på unoterede aktier (den såkaldte iværksætterskat som DVCA kontinuerligt har arbejdet for at afskaffe). Om denne afskaffelse bliver til noget og under hvilke betingelser, er dog i skrivende stund ganske uklart. 2.3 Porteføljeydelsesudgifter Såfremt en del af management fee reelt må anses som betaling for ydelser, som management leverer til porteføljeselskaberne, vil fradrag blive nægtet under henvisning til, at det rettelig burde have været porteføljeselskabet, som havde betalt for ydelserne og ikke ejerne af porteføljeselskabet. Dette argument blev uden held også fremført af Skatteministeriet i Symbion-sagen. Skatteministeriet hævdede, at det aktive ejerskab f.eks. i form af deltagelse i bestyrelsen, udarbejdelse af halvårsplaner, sparring med ledelsen osv. måtte anses for ydelser leveret til porteføljeselskaberne og dermed ikke udgifter, som ejeren fonden kunne fradrage. Skatteministeriet fik ikke medhold i dette synspunkt. I relation til dette spørgsmål anførte Højesterets flertal, at fradrag for management fee også dækkede den del af udgifterne, der har dækket managementselskabets opgaver i forbindelse med opbygning og udvikling af porteføljeselskabernes virksomheder, idet Symbion Capitals virksomhed bestod i at udvikle disse selskaber med henblik på at opnå indtægter fra investeringerne i dem. Det bemærkes herved, at udgifterne er afholdt af Symbion Capital, der ikke var koncernforbundet med porteføljeselskaberne Også denne del af dommen er åben for fortolkning, idet man enten kan mene, at Højesteret her lagde afgørende vægt på, at fonden ikke var koncernforbundet med porteføljeselskaberne (fondens ejerandel var mindre end 50 %). Alternativt kan man mene, at Højesteret i lige så høj grad giver udtryk for, at det aktive ejerskab generelt anerkendes som vedrørende investorernes/fondes aktiviteter. Det er vores opfattelse, at man formentlig må acceptere, at Højesteret har lagt vægt på, at fonden ikke var koncernforbundet med porteføljeselskaberne. Det er derfor også vores opfattelse, at man antageligt C (5)

4 ikke ville have fået anerkendt fradrag i samme omfang som sket, hvor fonden havde været koncernforbundet med porteføljeselskaberne. Hvis der derfor er tale om koncernforbindelse (mere end 50 %), så bør det meget nøje overvejes, om de konkrete managementaktiviteter udgør en sådan form for konsulentydelse, at man kunne forestille sig, at porteføljeselskabet ville have kunnet købe og haft glæde af lignende konsulentydelse fra tredjemand. Hvis dette er tilfældet, kan management fee vedrørende disse ydelser ikke fradrages. Ved vurderingen af, om der foreligger koncernforbindelse, er det ikke tilstrækkeligt blot at vurdere, om hver enkelt investor ejer mere end 50 %. Det følger af reglerne på dette område (ligningslovens 2, transfer pricing-reglen), at partnerselskaber, kommanditselskaber og interessentskaber samt lignende danske eller udenlandske selskaber skal vurderes, som om disse var selvstændige skattesubjekter. Med andre ord kan investorerne i kapital- og venturefonde i denne sammenhæng ikke blot henholde sig til deres egen indirekte ejerandel af porteføljeselskaberne. 3 Sammenfatning og praktik Management fee kan opdeles på følgende måde: Udgifter til erhvervelse af porteføljeselskaber Udgifterne er ikke fradragsberettigede, jf. ligningslovens 8J. Der kan argumenteres for, at reglen alene begrænser fradraget for udgifter afholdt vedrørende den initiale investering samt forgæves afholdte udgifter vedrørende potentielle porteføljeselskaber, som aldrig erhverves. Udgifter afholdt som led i det aktive ejerskab af porteføljeselskabet Udgifterne er fradragsberettigede, jf. statsskattelovens 6 og Symbion-dommen. Man skal være opmærksom på, at den, som ønsker fradraget, gerne skulle have blot en smule skattepligtige indtægter, og disse skattepligtige indtægter helst skal hidrøre fra investeringsvirksomhed og helst fra den konkrete fond, som fradraget også knytter sig til. Den nugældende 10 % regel for udbytter og aktieavancer vil formodentlig i vid udtrækning sikre, at investorer (i skattetransparente fonde) altid vil have en vis andel skattepligtige indtægter. Hvis 10 %- reglen afskaffes for unoterede aktier (som regeringen pt. har lagt op til), så skal investorerne formodentlig vurdere dette forhold nærmere. Udgifter som kunne have været afholdt af porteføljeselskabet Udgifterne kan være fradragsberettigede, jf. statsskattelovens 6 og Symbion-dommen. Hvis fonden anses som koncernforbundet med porteføljeselskaberne, vil fradrag blive nægtet for den del af udgiften til management fee, som egentlig vedrører ydelser leveret til porteføljeselskabet. Efter Symbion-dommen må det omvendt også slås fast, at selv et meget indgående samarbejde mellem management og porteføljeselskabet om relativt dagligdags forhold i porteføljeselskabet ikke går ud over grænserne for det aktive ejerskab, i hvert fald ikke hvis fonden ejer under 50 % af porteføljeselskabet. Der er således tale om et område, som kan give anledning til betydelige afgrænsningsvanskeligheder, idet en fond, der yder samme form for arbejde i/ydelser til to forskellige porteføljeselskaber, i princippet kan ende med at skulle behandle de to ens situationer forskelligt, hvis fonden ejer over 50 % i det ene selskab og under 50 % i det andet. Det bemærkes endvidere, at skattemyndighederne antageligt ej heller vil anlægge en klar linje. Det er vores vurdering, at SKAT vedrørende danske investorers forhold meget ofte vil mene, C (5)

5 at udgiften skulle have været henført til porteføljeselskabet med den virkning, at investorens fradrag begrænses, hvorimod det ikke er utænkeligt, at man vedrørende danske porteføljeselskaber, som måtte være blevet afkrævet betaling for managementydelser, vil stille spørgsmålstegn ved, om ikke disse managementydelser reelt har tjent ejernes interesser, og dermed ikke kan fradrages af porteføljeselskaberne. Hvis man ønsker at tilgodese de danske investorers mulighed for fradrag for management fee og i øvrigt en korrekt skattemæssig behandling heraf overfor porteføljeselskaberne anbefaler vi, at man foretager opdeling af management fee i ovennævnte tre kategorier. Opdelingen bør foreligge på hver faktura. Opdelingen skal endvidere ikke baseres på et skøn eller en på forhånd aftalt fordeling. Det må anbefales, at der for hver regning foretages en konkret vurdering af hvilken dele af udgiften, der henhører under det enkelte punkt. Dette kan f.eks. ske på baggrund af managements tidsregistrering. Helt konkret kunne man her forestille sig, at management foretog daglig tidsregistrering, hvor man registrerede dagens arbejdstid fordelt på: (a) hvilke selskaber man havde arbejdet med, (b) hvilken af ovennævnte tre typer af tid management selv mente, der var tale om, samt (c) en meget kortfattet beskrivelse af det udførte arbejde. C (5)

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Næringsbeskatning af ventureaktier? 1

Næringsbeskatning af ventureaktier? 1 Næringsbeskatning af ventureaktier? 1 af adjungeret professor Søren Rasmussen Landsskatteretten har netop afgjort, at et af landets største og ældste ventureselskaber ikke er næringsskattepligtig af aktier.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Juridisk institut Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Opgaveløser: Michael Thatt Pedersen Vejleder: Tommy V. Christiansen Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Handelshøjskolen

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering 578 Artikler 104 Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering Af Patrner, Ph.D Jakob Bundgaard, Moalem Weitemeyer Bendtsen, Advokatpartnerselskab, adjungeret professor, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Læs mere

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Danish Venture Capital and Private Equity Association Børsen Slotsholmsgade DK-1217 København K Telefon: 72 25 55 02 E-mail: dvca@dvca.dk Homepage:

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering 2298 Artikler 480 Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering Af lektor, Ph.d. og partner Jakob Bundgaard og Ph.d.-stipendiat Katja Joo Dyppel,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser I krisetider mødes mange selskaber med overvejelser om rekonstruktion. Rekonstruktion kan ske ved at tilføre selskabet midler eller ved at frigøre selskabet

Læs mere

Redegørelse fra Skatteretsrådet

Redegørelse fra Skatteretsrådet Redegørelse fra Skatteretsrådet Skatteretsrådets opgave er generelt af gøre opmærksom på emner indenfor Skatteministeriets område, hvor regler eller praksis kan give anledning til tvivl eller retsusikkerhed

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

Beskatning af kapitalejerlån / Taxation of Shareholder Loans

Beskatning af kapitalejerlån / Taxation of Shareholder Loans Beskatning af kapitalejerlån / Taxation of Shareholder Loans af NIKOLAJ WESSEL TROMBORG Nærværende afhandling omhandler de skatteretlige regler om kapitalejerlån, idet reglerne undergik en markant forandring

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber

Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber Afhandling Juridisk institut Cand.merc.aud. Vejleder: Tommy V. Christiansen Forfattere: Joan Pedersen Gitte Brixensen Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber Handelshøjskolen

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN 1 2008 SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar 2008 SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse SIDE 4 Holdingselskaber fordele og ulemper SIDE 5

Læs mere

Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt

Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt 2-2014 4 6 Inden for ansættelsesretten anvendes udtrykket bortvisning, når en arbejdsgiver ophæver ansættelsesforholdet uden varsel. Bortvisning adskiller sig derved fra en opsigelse ved, at medarbejderen

Læs mere

Aktuel skatteret 2014

Aktuel skatteret 2014 Aktuel skatteret 2014 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2014 ajourført 23/10 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Underholdsbidrag. Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn

Underholdsbidrag. Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn Underholdsbidrag Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn Afgivet af Skattelovrådet den 5. oktober 1994 Betænkning nr. 1285 1995 Købes hos boghandleren

Læs mere

Side 1 af 8 Generationsskifte med succession trods alt? TfS 2001, 318 Af skattekonsulent Bent Zimmermann og skattekonsulent Jesper Boesen, Deloitte & Touche Skat I TfS 2001, 119 har Skatteministeriet,

Læs mere

Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech

Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech Skattemæssige ordninger anvendes i vidt omfang inden for energi og cleantech. Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech 1. Indledning Incitamenter vedrørende brugen af vedvarende energi kan udformes

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

STATSAUTORISERET SIDE 2 3 4 REVISIONSAKTIESELSKAB

STATSAUTORISERET SIDE 2 3 4 REVISIONSAKTIESELSKAB Revisorposten_3_05_ANDRE 30/08/05 14:15 Side 80 S T AT S A U T O R I S E R E D E R E V I S O R E R REVISOR POSTEN 3 2005 SIDE 2 Selskabsskat og sambeskatning SIDE 3 Revisors erhvervsjuridiske ydelser STATSAUTORISERET

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere