PROSPEKT VATTENFALL VINDKRAFT KLIM PIS VATTENFALL VEDR~RENDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROSPEKT VATTENFALL VINDKRAFT KLIM PIS VATTENFALL VEDR~RENDE"

Transkript

1 VATTENFALL PROSPEKT VEDR~RENDE VATTENFALL VINDKRAFT KLIM PIS Aktierne omfattet of naervaerende udbud sv~ges ikke optaget til handel eller officiel notering p~ et marked. Potentielle investorer, selskaber og r~dgivere skal vaere opmaerksomme p~, at investering i unoterede papirer ikke kan sammenlignes med det eksisterende b~arsmarked. Investeringer i selskaber, hvis aktier ikke er optaget til handel kan vaere mere risikobetonede end investeringer i brarsnoterede selskaber, idet selskaberne ofte er mindre og dermed mere f~elsomme overfor ydre og indre pfivirkninger. Ligeledes kan likviditeten og dermed omsaetteligheden i unoterede aktier vaere vaesentligt mere begraenset end ved investeringer i be~rsnoterede aktier.

2 VATTE N FALL ~ DEFINITIONER Der er anvendt en raekke udtryk og definitioner i n~rmere beskrevet nedenfor i Prospektet: Prospektet med f~igende betydning, som Aktie betyder en aktie i Sefskabet a nominelt DKK 500 Aktiek~ab henviser til Aktionaerernes ka~b of Aktier i henhold til bestemmelserne i Prospektet. Aktionaer betyder en Nabo, som kcaber Aktier i Selskabet i henhoid til bestemmelserne herom i Prospektet. Bilag betyder bilag 1-7, som er vedlagt dette prospekt. Fortrinsnaboer betyder enhver person over 18 ar, som if~lge folkeregisteret har fast bopaef i en afstand of h~jst 4,5 kilometer fra opstillingsstedet. Gennemsnitiig interne renter Den rente {afkast), hvorved nutidsvaerdien of de samlede nettopengestrv~mme fratrukket betalt investeringsbelmb giver 0. Nabo betyder Fortrinsnaboer og Ydernaboer i faellesskab. Parken betyder den of Vattenfall i 2015 opfa~rte vindmr~llepark ved Klim Fjordholme, som na~rmere beskrevet i Prospektets pkt Prospektet betyder dette prospekt med Bilag. Selskabet betyder Vattenfall Vindkraft Klim P/S, under stiftelse, der far adresse pa Klim Fjordholmvej, 9690 Fjerritslev. Udbuddet betyder udbuddet of Aktier til Naboerne, som naermere beskrevet i Prospektet. Vattenfall betyder Vattenfall Vindkraft A/S, CVR-nr , Exnersgade 2, 6700 Esbjerg. Vedtaegter betyder de foreslaede vedtaegter for Selskabet ved gennemfo~relsen of Udbuddet, som vedlagt naervaerende Prospekt som bilag 1. Ydernaboer betyder enhver person over 18 ar, som if~lge folkeregisteret har fast bopael i Jammerbugt Kommune. 2

3 VATTENFALL ~ INTRODUKTION Prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgv~relse nr of 9. oktober 2014 om prospekter for vaerdipapirer, der optages til handel pa et reguleret marked, og ved offentlige udbud over euro of visse vaerdipapirer ("Prospektbekendtgmrelsen"). Prospektet er udarbejdet i forbindelse med, at Vattenfall ~nsker at give naboer til den i 2015 opfmrte vindmo~llepark ved Klim Fjordholme i Nordvestjylland ("Parken") mulighed for at investere i Parken gennem Vattenfall Vindkraft Klim P/S ("SelskabeY'). Udbudde# gennemf~res endvidere i henhold til lov nr of 27. december 2008 om vedvarende energi med senere aendringer ("VE-loven"). Selskabet stifles med en samlet aktiekapital pa DKK ved Vattenfalis indskud of Parken i Selskabet (apportindskud), som afventer endelig opfv~relse of Parken Parken indskydes i Selskabet til kurs 600 svarende til en vaerdi of Parken pa DKK Ved Udbuddet gives Naboerne mulighed for at k~sbe Aktier fra Vattenfall for i a(t DKK svarende til aktier for nominelt DKK Q, hvilket udg~r 20 % of den samlede aktiekapital i Selskabet pa DKK efter Vattenfalls apportindskud of Parken. Aktierne udbydes i perioden 3. april 2015 til 29. maj Udbuddet gennemf~res i henhold til dansk lovgivning. Dette Prospekt er udarbejdet med henblik pa at opfylde de standarder og betingelser, der er g~ldende i henhold til dansk lovgivning, herunder VE-loven, Prospektbekendtg~srelsen og vaerdipapirhandelsloven. Prospektet kan ikke anvendes ved videresalg of aktierne. 3

4 VATTE N FALL ~ DEFINITIONER...2 INTRODUKTION RESUME RISIKOFAKTORER GENERELLE OPLYSNINGER ANSVARLIGE OG RADGIVERE OPLYSNINGER OM UDSTEDER UDSTEDERS VIRKSOMHED AFTALER MED VATTENFALL ORGANISATIONSSTRUKTUR AKTIVER KAPITALRESSOURCER...~ IMMATERIELLE RETTIGHEDER ORGANISATION OG MEDARBEJDERE INTERESSEKONFLIKTER AFL~JNNING OG HONORARER BESTYRELSEN VLESENTLIGE KONTRAKTER ABNINGSBALANCE OG FREMSKRIVNING AKTIERNES RETTIGHEDER...~--..._ SKAT UDGIFTER VED UDBUDDET...70 BILAG Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Vedtaegter for Vattenfall Vindkraft Klim P/S Erklaering om indskud of Klim vindmmllepark Administrations- og serviceaftale Oversigt over Vattenfall-koncernens organisation Udkast til abningsbalance for Vattenfall Vindkraft Klim P/S pr. 1. juni 2015 efter indskud of Parken Bilag 6 Detaljerede fremskrivning for perioden fra 1. oktober 2015 til 30. september 2035 Bilag 7 Energinet.dk's godkendelse of udbudsmateriale og udbud of aktier 4

5 VATTE N FA L L ~,,..~ 1. RESUME Resumeer bestar of oplysningskrav, der ben~vnes "Elementer~. Disse elementer er nummereret i afsnit A E {A.7 E. 7). Dette resume indeholder alle de Elemenfer, der ska! v~re indeholdt r et resume for dense type v~rdipapir og udsteder i henhold til prospektforordning nr. 486/2072 med severe ~ndringer. Da nogle Elementer rkke skal medtages, kan der forekomme huller i nummereringen of Elementerne. Sely om et Element skal inds~ttes i resumeet pa grund of types of v~rdipapir og udsteder, er det muligf, at der ikke kan gives nogen relevante oplysninger om E/ementet.! sa fald ir~deholder resumeet e~~ kort beskrivelse of Elementet med angivelsen "ikke relevant". Afsnit A - Indledning og advarsler A.1 Advarsel til investorer Indledningsvis skal det oplyses: at resumeet bar laeses som en indledning til Prospektet, - at enhver beslutning om investering i vaerdipapirerne bar tr~ffes pa baggrund of Prospektet som helhed, - at en sags~gende investor inden sages indledes, kan vaere forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med en oversaettelse of Prospektet, safremt en sag vedr~rende Prospektets indhold indbringes for en domstol, - at de personer, som har indgivet resumeet eller eventuelle oversaettelser heraf, kan ifalde et civilretiigt erstatningsansvar, men kun safremt resumeet er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, nar det laeses sammen med de andre dele of Prospektet, eller ikke, nar det lases sammen med Prospektets andre dele, indeholder ns~gleoplysninger; saledes at investorerne lettere kan tage stilling til, om de vil investere i Aktierne. A.2 Tilsagn til formidlere Ikke relevant. Der anvendes ikke finansielle formidlere i forbindelse med udbuddet of aktierne, og prospektet kan ikke anvendes tii videresalg. 5

6 VATTENFALL ~ Afsnit B Udsteder B.1 Udsteders nave Udsteders nave bliver "Vattenfall Vindkraft Klim P/S". Sefskabet vil ikke blive registreret med binavne. B.2 Udsteders Selskabets registrerede hjemsted bliver Jammerbugt Kommune. Da registrerede Selskabet endnu ikke er stiftet ved udbuddets start har Selskabet hjemsted, retlige ikke noget registreringsnummer. Selskabet vil blive registreret i det form og centrale virksomhedsregister, CVR-registret under registreringsland udbudsprocessen. Selskabets forventes stiftet omkring den 19. juni Selskabet har ikke aflagt arsrapport. Det er forventet, at Selskabets levetid bliver knap 20 ar svarende til Parkens forventede restlevetid. Levetiden kan dog blive forlaenget. Selskabet vil blive registreret pa adressen Klim Fjordholmvej, 9690 Fjerritslev og den juridiske form er et partnerselskab. Selskabets telefonnummer er Et partnerselskab er kendetegnet ved at have to forskellige typer selskabsdeltagere, en eller flere komplementarer og en eller flere aktionaerer. Komplementaren haefter personligt og ubegraenset for Selskabets forpligtelser, mens aktionaerernes haeftelse er begraenset. Et partnerselskab er ikke et selvstaendigt skattesubjekt, og konsekvenserne of Bette er beskrevet nedenfor under afsnit 19. Udover forskellene beskrevet nedenfor i afsnit 19 er der ikke grundlaeggende forskef pa at have en aktie i et aktieselskab og i et partnerselskab. Et nystiftet selskab, Vattenfall Vindkraft Klim A/S, eller et andet selskab inden for Vattenfall-koncernen vil biive komplementar i Selskabet. Komplementaren kan udskiftes. Selskabet vil blive registreret i Danmark og vil blive underlagt lov nr. 470 om aktie- og anpartsselskaber of 12. juni 2009 med senere aendringer ("Selskabsloven"). B.3 Virksomhed og Selskabets eneste aktivitet vil olive drift of en vindm~llepark i Klim. hovedaktiviteter Jammerbugt Kommune vedtog den 15. november 2012 lokalpfan for et omrade til vindm~ller i Klim Fjordho{me (lokalplan nr ) samt kommuneplantill~g Hummer 5. Parken forventes net-tilsluttet i juni 2015 og forventes fuldt idriftsat i oktober Parken vil nar den er faardigetableret -bests of 21 miller med en samlet effekt pa 67,2 MW med en forventet arsproduktion pa MWh.

7 VATTENFALL ~ Afsnit B Udsteder Det er Vattenfalls hensigt at drive Parken som en langtidsinvestering med en forventet levetid pa 20 ar fra idriftsaettelsen i juni Mulighederne for en eventuel levetidsforlaengelse vil la~bende blive undersv~gt og vurderet. Fremskrivningen i dette Prospekt, jfr. pkt og pkt. 17 (bilag 6), tager udgangspunkt i en levetid for Parken pa 20 ar. Indtaegterne fra Parken udga~res som udgangspunkt alene of indtaegter ved salg of elektricitet fra Parkens idriftsaettelse. fremskrivningen i pkt fremgar de indtaegter, som kan forventes pa baggrund of forventninger til produktion og elektricitetspriser. Elektriciteten saelges prismaessigt pa lige vilkar med anden of Vattenfall-koncernen produceret elektricitet ved salg pa Nord Poo{. Investeringen i Parken bestar hovedsageligt i en vaesentiig anlaegsinvestering, herunder omkostninger til projektudvikiing, design, produktion, levering, installation og idriftsa~ttelse. Disse omkostninger er blevet afholdt of Vattenfall, der indskyder Parken i Selskabet i forbindelse med Aktiek~b i henhold til dette Udbud. Parken indskydes i Selskabet til en vaerdi pa i alt DKK beregnet pa baggrund of de afholdte omkostninger og foretagne investeringer, og med den eventuelt of Vattenfall foretagne regulering i tilfaelde af, at den opgjorte vaerdi of Parken pr. 1. juni 2015 afviger fra DKK forbindelse med selve el-produktionen vil der kunne va~re omkostninger ved ubalancer, samt strafbetalinger ved manglende nedreguleringer. Derudover vil der I~abende vaere omkostninger til administration, salg, drift, vedligehold, reparationer og udskiftninger, samt projekter vedrrarende fornyelse, levetidsforlaengelse eiler repowering. En raekke ydeiser forventes at blive leveret of Vattenfall eller andre selskaber i Vattenfall-koncernen. Der vil vaere omkostninger forbundet med nedrivning og bortfjernelse of Parken, samt oprydning of det areal, hvor Parken har v~ret beliggende. B.4 Tendenser og Parken vil blive opfr~rt med den nyeste tilgaengelige teknalogi, og trendoplysninger m~sllerne er moderne og effektive mo~ller. Vattenfall er ikke bekendt med, at der, siden beslutningen om at opf~sre Parken bleu truffet, skulle vaere kommet ny teknologi eller anden udvikling, som har v~sentlig betydning for Parkens drift eller ~skonomi. Elektriciteten fra Parken saelges via den faellesnordiske el-bs~rs Nord Pool til den til enhver tid gaeldende pris. Priserne pa Nord Pool aendrer sig fra time til time over hele aret. Parkens drift er afhaengig of vindkraft.

8 VATT E N FA LL ~ Afsnit B Udsteder Der er herudover ingen kendte tendenser of relevans for udbyders virksomhed. B.5 Beskrivelse of Selskabet vil ved stiftelse bfive direkte ejet of Vattenfall, og dermed koncern og blive et selskab i Vattenfall-koncernen, der har Vattenfall AB som Selskabets plads det ultimative moderselskab. Vattenfall er 100 % ejet of Vattenfall heri Vindkraft AB, der igen er 100 % ejet of Vattenfall AB. Vattenfall AB er 100 % ejet of den svenske stat. Efter Aktiek~tbet vil Vattenfall fortsat have bestemmende indflydelse over Selskabet. Vattenfall-koncernens organisation, herunder de forskellige f~rretningsenheder (business divisions og business units} er opbygget sorn vist i bilag 4 (Vattenfall-koncernens organisation). Selskabet ejer ingen datterselskaber, og Selskabet skal heller ikke eje datterselskaber. Selskabet ejer ikke aktier i andre virksomheder. B.6 St~rre aktionaerer Vattenfall vil efter stiftelsen og indskuddet of Parken sta som eneejer of Selskabet, indtil der umiddelbart derefter formelt gennemf~res Aktiek~b i henhold til dette udbud. Aktier som ikke bliver afsat i Aktieka~bet i henhold til dette bud vil fartsat ejes of Vattenfall, som saledes mindst vil eje 80 % of Selskabet efter gennemf~relse of Aktiek~b. Der er ikke forskel i sta~rre ak#ionaerers stemmerettigheder. Selskabet vil efter stiftelsen ejes of Vattenfall som eneejer indtil gennemf~relsen of Aktiek~bet, hvorefter Selskabet vil ejes of aktionaererne i Selskabet i henhold til deres respektive ejerandele. B.7 Regnskaber og Selskabet er ikke stiftet og der foreligger saledes ikke historiske oplysninger om regnskabsoplysninger. Selskabet Anlaegsinvesteringen og Selskabets anskaffelsessum Vattenfalls anlaegsinvestering i Parken bestar of hovedposterne projektudvikling, projektadministration (design, adm., byggepladsledelse), msalleleverance, anlaegsarbejder (fundamenter, veje og pladser, erstatning for afgr~detab), el-anlaeg (net-tilslutning, internt el-net, kommunikationsudstyr), udgifter til lodsejere for 30 ars lejemal og byggerenter, hvilket er beregnet til en forventet vaerdi pa samlet DKK pr. 1. juni Med fradrag of nedrivningsforpligtelse vedr~rende Parken, som bel~ber sig til DKK , fas en beregnet egenkapital pa

9 VATTENFALL ~ Afsnit B Udsteder DKK Safremt det matte vise sig, at va~rdien of Parken pr. 1. juni 2015 afviger fra DKK (som budgetteret i udkast til abningsbalance), vil Vattenfall regulere for forskelsbel~bet. Safremt vaerdien er lavere end DKK , indskyder Vattenfall forskelsbel~bet kontant i selskabet. Safremt va~rdien overstiger DKK , far Vattenfall et tilgodehavende mod Selskabet pa forskelsbel~bet. B.8 Proforma Ikke relevant. Prospektet indeholder ingen proformaregnskabs- regnskabsoplysninger opl snin er B.9 Resultat- Fremskrivning for It~bende drift forventninger Nedenfor er vist det overordnede fremskrivning for den I~bende drift eller -prognoser Omsaetning Omkostninger Afskrivninger ~ Renter Nettoresultat Der henvises i ~vrigt til den mere detafjerede fremskrivninger i pkt og 17 (bilag 6) nedenfor. Indtaegter De fremskrevne indtaegter fra safg of elektricitet er estimeret ud fra den forventede gennemsnitlige el-produktion pa de 21 vindm~ller pr, ar, MWh, og den forventede fremtidige el-pris pa markedet ifl. Energistyrelsens markedsprognoser. Ved fastlaeggelsen of de forventede el-indtaegter er der taget h~jde for den i pkt naevnte begraensning i produktionen, som skyfdes strajbegraensningskray. Sadanne krav (herunder aendringer i sadanne krav) kan bade fire til en mindre eller stprre el-produktion end antaget. For de fr~rste fuldlasttimer modtages endvidere et pristillaeg pa 25 acre pr. produceret kwh (op til en markedspris pa 58 rare pr kwh), hvilket pavirker el-indta~aterne positivt de fs~rste 7-8 ar of D

10 VATTE N FALL ~,,,~ vindm~llernes levetid. Den samlede omsaetning forventes at udgv~re kr. 114,1 mio. i 2016 stigende til kr. 129,4 mio. i 2021 prim~rt som f~lge of forventede stigende el-priser. Udgifter Den vaesentligste betaling i forbindelse med vindmralleparken er afholdt pa investeringstidspunktet of Vattenfall. Der henvises til afsnit for specifikation heraf, For at modsvare forventede vedligeholdelsesomkostninger afskrives vindmt~llerne i fremskrivningen lineaert over henholdsvis 10 ar og 2Q ar. Herudover forventes de ariige udgifter (fr~r afskrivninger) i vindm~lleparken at udg~re kr. 21,5 mio. i 2016 stigende til kr. 29,1 mio. i De vaesentligste driftsudgifter vedrr~rer den arlige servicekontrakt pa vindmmllerne samt overvagning og driftsstyring of vindma~llerne, herunder balanceomkostninger. De arlige afskrivninger de f~arste 10 ar of parkens levetid forventes at olive DKK 41,9 mio. Afskrivningerne i de sidste 10 ar of Parkens levetid forventes at olive DKK 22,6 mio. arligt. Afkast og fs~lsomhedsberegninger Den forventede gennemsnitlige interne rente fs~r skat of vindm~lleparken er beregnet til 12 %for investor p.a. set over en 20-arig levetidshorisont baseret pa fremskrivningsperioden, jf. bilag 6. Ved vurderingen of afkastet skal en potentiel investor bl.a. tage h~tjde for egne finansieringsudgifter til investeringen og egne skatteforhold samt selskabets udbyttepolitik. Safremt den arlige el-produktion bliver 10 % lavere over vindma~lleparkens levetid end forventet, udgs~r den forventede interne rente fr~r skat 10,2 %for investor. Safremt den forventede arlige el-produktion bliver 10 % h~sjere over vindm~lleparkens levetid, udgwr den forventede interne rente fmr skat 13,7 % for investor. Safremt elprisen bliver 20 % lavere end forventet over vindm~lleparkens levetid udgv~r den forventede interne rente fs~r skat 8,9 %for investor. Den fremtidige elpris og el-produktion har saledes stor betydning for vindma~lleparkens afkast, og i den forbindelse henvises til afsnit 2 om risikofaktorer. 10

11 VATTENFALL ~ Afsnit B Udsteder B.10 Revisionsforbehold Ikke relevant. Selskabet er ikke stiftet, og der foreligger saledes ikke i historiske historiske regnskabsoplysninger. regnskaber B.11 Driftskapital Ikke relevant. Selskabets arbejdskapital er tifstraekkelig til at daekke Tilstraekkelighed Selskabets nuvaerende behov, og der forventes ikke gaeld i Selskabet, jf. afsnit Afsnit C Vaerdipapirer C.1 Beskrivelse of Der udbydes ved dette udbud op til stk. Aktier a nominelt e udbudte DKK 500. Aktierne er kapitalandele i et partnerselskab. Der er ikke aerdipapirer aktieklasser i Selskabet. C.2 Valuta Aktierne er denomineret i danske kroner (DKK) C.3 Udstedte Aktier Selskabet er ikke stiftet pa tidspunktet for gennemf0relsen of Udbuddet. Umiddelbart inden gennemf~relse of Aktiek~b i henhold til Udbuddet, vil Selskabet blive stiftet ved tegning of aktier of nominelt DKK 500 svarende til i alt nominelt DKK Alle aktierne vil vaere fuldt indbetalt gennem apportindskuddet of Parken. C.4 Aktiernes Rettighederne til aktierne kan opsummeres saledes: rettigheder Selskabets aktier giver ret til fuldt udbytte fra ksabsdatoen. Udbytte, der ikke er haevet 3 ar efter forfaldsdato, tilfalder Selskabets dispositionsfond. Der er ingen udbytterestriktioner i vedtaegterne. y Selskabets ordinaere arlige generalforsamling vedtager, hvorvidt der skal udloddes udbytte samt st~rrelsen heraf. y Pa generalforsamlingen giver hvert aktiebel~b pa nominelt DKK 500 en stemme. En aktionaer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke ud~ve stemmeret for de pagaeldende aktier, fir aktionaeren er noteret i ejerbogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse, Enhver aktion~r er berettiget til at made pa generalforsamfinger ved fuldmaegtig, som skal fremlaegge skriftlig og dateret fuldmagt, der ikke kan gives for laengere tid end et ar. Alle aktier har lige ret til udbytte. Alle aktier har lige ret til likvidationsprovenu. Ingen aktionaer er forpligtet til at lade sine aktier indl~se helt eller delvist, heller ikke i medfs~r i selskabslovens regler. Der foreligger ingen bestemmelser om ombytning. 11

12 VATT E N FA L L ~,,, Afsnit C Vaerdipapirer C.5 Indskraenkninger Aktier i Selskabet, som er erhvervet gennem dette offentlige udbud, i Aktiernes kan alene overdrages til personer, som er omfattet of VE-lovens omsaettelighed 15, stk. 1 og 2, dog kan aktionaerer overdrage aktier til parsarende i nedadgaende linje, ligesom aktierne kan overdrages ved arv. Safremt aktierne i Selskabet overdrages til par~srende i nedadgaende linje eller ved arv, kan aktierne herefter alene overdrages til personer, som er omfattet of VE-lovens 15, stk. 1 og 2. Safremt der ikke kan findes ks~bere, som opfylder disse betingelser, vil Vattenfall krabe aktierne til en kurs, der fastsaettes pa fa~rstkommende ordinaere generalforsamling. Uanset ovenstaende kan en aktiona~r i Selskabet til enhver tid overdrage sine aktier i Selskabet til et helejet holdingselskab, forudsat at holdingselskabet til enhver tid efter overdragelsen ejes 100 % of aktionaeren. Parterne er berettiget til at pantsaette sine aktier i Selskabet, i hvilket tilf~lde panthaver dog skal accepters, at aktierne i tilfaelde of fuldbyrdelse alene kan overdrages i overensstemmelse med ovenstaende bestemmelser. Parterne ma ikke isoferet overf~re de forvaltningsmaessige befr~jelser, der knytter sig til aktierne i Selskabet til tredjemand. Aktierne er ikke og vil ikke bfive ss~gt optaget til handel eller officiel notering pa et marked, og der vil gaelde vaesentlige begraensninger i omsaetteligheden of Aktierne. Aktierne er ikke-omsaetningspapirer. C.6 Notering pa Aktierne vil ikke blive genstand for en ansmgning om optagelse pa et reguleret marked reguleret marked. C.7 Udbyttepolitik Selskabets aktier giver ret til full# udbytte fra k~bsdatoen. Der er ingen udbytterestriktioner i vedta~gterne. Det forventes, at Selskabet vif udlodde udbytte svarende til Selskabets arlige resultat og i hvert fald en sadan st~rrelse at de enkelte aktionaerer har likviditet tit skattebetaling. Selskabets udbyttepolitik vil sikre, at der til enhver tid henstar midler i Selskabet til daekning of eventuelle forpligtelser Selskabets ordinaere arfige generalforsamling vedtager, hvorvidt der skal udloddes udbytte samt stmrrelsen heraf. 12

13 VATTENFALL ~ Afsnit D Risici D.1 plysninger om Enhver investering i aktier i selskaber, herunder unoterede og aesentlige risici br~rsnoterede selskaber, indebaerer risici. Dette gaelder ogsa investering or udsteder og i Selskabet. Risikofaktorerne i forbindelse med en investering i branche Selskabet knytter sig bl.a. til: Y Parkens faktiske el-produktion, herunder m~llernes driftstilgaengelighed og vindforhold, samt gaeldende sts~jbegraensningskray. Driftsstop eller manglende netadgang. Udviklingen i elprisen gennem Parkens levetid. ~ Mangler ved eller skader pa Parken. Omkastninger til reparation og vedligeholdelse. Y Juridiske tvister i forhold til interessenter, herunder lodsejere, naboer, myndigheder eller andre. Mifj~ansvar eller andre milj~maessige omkostninger, herunder i forhold til forurening og st~j. ~Endringer i lovgivningen, herunder a~ndringer of betydning for tilskud, erstatning, elpriser mv. For en uddybende beskrivelse of risikofaktorerne henvises til pkt. 2: "Risikofaktorer". D.3 Risici Likviditeten i et selskabs aktier er of va~sentlig betydning for forbundet med priss~tningen of disse samt for aktionaerernes mulighed for at k~sbe og Aktierne saelge aktier. Som udgangspunkt er Aktierne ikke frit omsaettelige, idet Aktier i Selskabet alene kan overdrages til Naboer eller par~rende i nedadgaende linje. Dette har v~sentlig betydning for investeringshorisonten for den enkelte Aktionaer, og investering i Selskabet bmr ses sam langtidsinvestering pa lige fod med Vattenfalls investeringshorisont pa i hvert fald 20 ar. Der kan ikke gives sikkerhed for, at en Aktionaer til enhver tid kan ka~be eller saelge Aktier i Selskabet til en pris, der soarer til den reelle eller den bogf~rte vaerdi. 13

14 VATTENFALL ~.~ Afsnit E Udbud E.1 Nettoprovenu Selskabet modtager ikke noget provenu ved Udbuddet. g ske~nnede mkostninger De samlede forventede omkostninger i forbindelse med Udbuddet anslas til ca. DKK , som er indregnet i anskaffelsessummen for Parken. Omkostninger udover det indregnede belr~b vil skulle byres of Selskabet, og Selskabet skal i det omfang Vattenfall har betalt de pag~ldende omkostninger overfr~re sadanne omkostninger til Vattenfall. Omkostningerne forventes ikke at afhaenge vaesentligt of st~rrelsen of det samlede Aktiekr~b. Aktiekv~bene vil ikke tilfv~re Selskabet yderligere vaerdier. Indtaegterne ved Aktiek~b i medf~r of Udbuddet vil udg~re op til DKK , som vil tilfalde Vattenfall som saelger of Aktierne. E.2a Arsag til Formalet med Udbuddet er at give naboer til Parken og indbyggere i Udbuddet Jammerbugt Kommune mulighed for medejerskab of Parken og dermed opna lokalt engagement og interesse. Etableringen finder sted pa initiativ of Vattenfall. Vattenfall vil umiddeibart efter stiftelsen sta som eneejer of Selskabet, indtil der foretages Aktiek~b i henhoid til dette Udbud. E.3 Udbuddets Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med et offentligt udbud i vilkar og Danmark of op til stk. aktier ejet of Vattenfall til Naboerne, a betingelser nominelt DKK 500 i Selskabet til kontant DKK per aktie svarende til en samlet nominel vaerdi pa op til DKK og en kontantvaerdi pa op til DKK Kursen for Aktierne er 600. Udbuddet er ikke abent for andre end Naboerne, som er personer over 18 ar med fast bopael i Jammerbugt Kommune, og Udbuddet er alene abent for Naboerne i overensstemmelse med de nedenfor angivne regler. Udbuddet er ikke garanteret. Efter gennemf~relse of Udbuddet og stiftelsen of Selskabet vil Selskabets nominelle selskabskapital udg~re DKK Prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i VE-loven, vaerdipapirhandelsloven ag Prospektbekendtgorelsen. Energinet.dk's afg~relse i henhold til VE-lovens 13, stk. 8 er vedlagt som Bilag 7. K~b of de udbudte aktier sker ved underskrivelse og indsendelse of ksbslister, der inden pabegyndelse of udbudsperioden stilles til radighed pa hjemmesiden eller kan rekvireres ved henvendelse til Vattenfall, attention Arne Rahbek. Betaling for Aktierne sker ved kontooverf~rsel i forbindelse med selve gennemft~relsen of Aktiek~bet. Fortrinsnaboer, der er personer over 18 ar, som har fast bopael inden for en afstand pa h~jst 4,5 km fra en del of Parken, har en vis fortrinsret til krab fll'!

15 VATTENFALL ~ Afsnit E Udbud of Aktierne forud for Ydernaboer, der er personer over 18 ar, som har fast bopaet mere end 4,5 km fra en del of Parken og den faste bopael er beliggende i Jammerbugt Kommune, hvori vindm~sllen opstilles pa tidspunktet for udbuddet. Overstiger de indkomne bud ved Udbudsperiodens udl~b antallet of udbudte Aktier, im~adekommes frarst alle Fortrinsnaboer med op til 50 Aktier. Herefter anvendes samme fordelingsprincip pa den del of Fortrinsnaboers bud, som overstiger 50 Aktier, og pa bud fra Ydernaboer. Aktierne fordeles saledes, at fwrst imr~dekommes alle, der har afgivet bud pa mindst en Aktie med en Aktie. Herefter imrodekommes alle, der har afgivet bud pa mindst to Aktier med yderligere en Aktie osv., indtil alle bud pa et givet antal Aktier eventuelt ikke kan imradekommes. De Aktier, der herefter ikke kan fordeles efter det beskrevne princip, fordeles efter lodtraekning, som foretages of Energinet.dk. Efter indskud of Parken og gennemfrarelse of Udbuddet vil Selskabets aktiekapital udg~are DKK Udbuddet er ikke garanteret. Udbuddet starter med frarste tegningsdag den 3. april 2015 kl og afsluttes den 29. maj 2015, kl E. 4 Relevante Der er ikke identificeret vaesentlige interesser, som er vaesentlige for Udbuddet interesser eller udstedelsen eller salget of Aktier. Der forudses ingen interessekonflikter i forbindelse med driften of Parken og Selskabets ejerskab heraf. E.5 Identitet of Aktierne udbydes alene of Vattenfall. Der anvendes ikke eksterne udbydere eller Udbyder - formidler. Der er ikke og vil ikke blive indgaet fastfrysningsaftaler. Fastfrysning E.6 Udvanding Der vil ved udbuddet vaere tale om eksisterende aktier i Selskabet, som tegnes of Selskabet i forbindelse med stiftelsen og som udbydes til salg, og der sker derfor ikke nogen udvanding. E.7 Omkostninger Der palaegges ikke investor udgifter i forbindelse med udbuddet. for investor 2. RISIKOFAKTORER 2.1 Generelt Selskabet vil blive stiftet i forbindelse med gennemfs~relse of Aktiek~sb, og vil ikke overtage aktiver eller aktiviteter udover Parken. Selskabets resultat afha~nger udelukkende of Parkens r~konomi, der forventes fuldsta~ndigt idriftsat fra oktober Som f~lge of VE-lovens frister skal Vattenfall gennemf~re udbuddet inden net-tilslutning of Parken. Vattenfall har saledes ikke konkret kendskab til drift, salg, vedligehold, reparationer og ~vrige omkostninger, hvilke udgmr va~sentlige forudsaetninger for den fremtidige omsaetning og indtjening i Selskabet. Selskabet vil i den forbindelse fremhaeve, at Selskabet endnu ikke har haft nogen indtjening. Selskabets forventninger 15

16 VATTE N FALL ~ ~ til fremtidig indtjening baserer sig pa det i behaeftet med en betydelig usikkerhed. nedenstaende afsnit og afsnit 17 beskrevne og er Selskabet railer og opfordrer mulige investarer til at inddrage fs~lgende risici i deres vurdering. Beskrivelsen of risikofaktorer er ikke udt~smmende og er ikke opstillet i en prioriteret raekkef~tlge. 2.2 Anlaegsomkostninger Parken bliver forventeligt fuldstaendigt idriftsat fra oktober Pa tidspunktet for Bette udbud er der derfor en vis risiko forbundet med st~rrelsen pa eventuelle yderligere anla~gsomkostninger. Der er saledes risiko for, at der kommer yderligere opstarts- eller anlaegsomkostninger som f~slge of uforudsete begivenheder og omstaendigheder eller, at der vil vaere omkostninger, der ikke er forudset og/eller fremgar of budgettet, uanset om disse burde v~re kendt pa tidspunktet for Bette Prospekt. Et sadan forhold kan vaere ~gede omkostninger til bortskaffelse of grundvand i forbindelse med etablering of fundamenter, hvor der er konstateret problemer hermed. Safremt de faktiske anlaegsomkostninger afviger fra de budgetterede anlaegsomkostninger, ul Vattenfall, jaevnfs~r punkt , regulere for forskelsbel~bet og enten foretage en kontant indbetaling of Bet manglende bel~b eller fa et tilgodehavende hos Seiskabet. 2.3 Parkens faktiske el-produktion Et va~sentligt forhold of betydning for Parkens og dermed Selskabets indtjening er Parkens faktiske praduktion of elektricitet. De i Prospektet angivne fremskrevne indtaegter er udtryk for et sk~sn over den faktiske produktion og de fremtidige elpriser, som tager udgangspunkt i offentliggjorte prognoser og markedsdata samt vindstudier m.v. Der er ingen garanti for, at den faktiske el-produktion bliver pa Bet forudsatte niveau, og Bet ma forventes, at produktionen i de enkelte ar bade vil kunne afvige i positiv og i negativ retnng, ligesom den samlede produktion i Parkens forventede levetid kan afvige vaesentligt fra den fremskrevne produktion. Den faktiske praduktion vil afhaenge of en lang raekke farhold, herunder saerligt tilgaengeligheden of m~llerne og of vindforholdene. Risikoen veil manglende tilgaengelighed er til en vis grad daekket of Siemens, der har leveret mvsllerne, gennem et garanteret minimumsniveau for tilgaengelighed gaeldende i fem ar fra idriftsaettelse. Derudover vil den hr~je tilgaengelighed ss~ges sikret veil rettidig, passende og tilstr~kkelig vedligeholdelse og reparation of m~llerne. Der gyres saerligt opmaerksom pa, at Selskabet forbeholder sig ret til at #oretage nedregulering of produktionen i Parken pa et hvilket som heist givent tidspunkt, safremt Bette matte finder hensigtsmaessigt of hensyn til Vattenfal4-gruppens forpligtelser over for myndigheder og andre aktr~rer. Vattenfall forpligter sig til ikke at foretage optimering of ef-produktionen alene med Bet formal at opna hrajere produktion fra andre vaerker eller vincrn~ller til skade for Selskabet. Selskabet og Vattenfall-gruppen har selvsagt ingen indflydelse pa vindforhaldene, og vii som udgangspunkt ikke sikre sig mod risici veil anderledes vindforhold eller reduceret produktion veil finansielle aftaler. Der er ligeledes ingen garanti for, at de of Vattenfall anvendte vindstudier er korrekte eller givet retvisende billede of faktiske vind#orhold. 16

17 VATTENFALL ~ e Safremt den faktiske el-produktion afviger fra den fremskrevne el-produktion, vil dette kunne have indflydelse pa Selskabets indtjening og dermed ogsa va~rdien of Naboernes Aktier, herunder st~rrelsen of det udbytte, der vil kunne udbetales of Selskabet. 2.4 Driftsstop eller manglende netadgang Der er tillige risici forbundet med driftsstop, herunder i forbindelse med ~edligehold og reparationer. Selskabet vil ved planlaegning of produktion, vedligeholdelse og reparation sage at sikre, at produktionen biiver mindst muligt ber~rt. Ved ekstraordinaere skader eller stop vil Selskabet eventuelt gennem tredjemand, herunder Siemens bestraebe sig pa hurtigst muligt at igangsaette afhjaelpningstiltag. Derudover vil perioder med manglende netadgang kunne fire til reducerede indta~gter. forbindelse med projektet har Jammerbugt Kommune palagt Vattenfaif at gennemfa~re fugleunders~gelser henholdsvis ar 1 og ar 3 efter Parkens ibrugtagning for at undersasge om m~allerne udg~r en populationsrisiko for enkelte fuglearter. Forunders~gelser indikerer ikke, at der er problemer. Skulle det mod forventning vise sig, at m~llerne udg~r en sadan risiko, kan der i kortere perioder of aret blive tale om en nedlukning of m~llerne i enkeite morgentimer og aftentimer, hvilket har en betydning for den estimerede produktion og dermed indtjening. Safremt der indtraeder driftsstop eller manglende netadgang, vil dette kunne have indflydelse pa Selskabets indtjening og dermed ogsa vaerdien of Naboernes Aktier, herunder st~srrelsen of det udbytte, der vil kunne udbetales of Selskabet. 2.5 Udviklingen i elpris Parkens og dermed Selskabets indtaegter afhaenger udover den faktiske produktion i meget ho~j grad of den til enhver tid opnaelige pris ved salg of den of Parken producerede elektricitet. Selskabet vil som udgangspunkt sa~lge elektricitet til markedsprisen fra dag til dag, og vil ikke foretage sikring of elprisen for hele eller dele of produktionen. Elektriciteten sa~lges pa Nord Pool. Historisk har prisen pa elektricitet varieret ganske kraftigt, bade inden for kortere perioder og over laengere tid. Det ma forventes, at elprisen fartsat vil kunne svinge kraftigt som fr~ige of en raekke parametre, herunder tifskudsordninger, tilga~ngelige kabelforbindelser mellem forskellige prisomrader, skatteforhold, priser pa braendsel, nedbs~rsituationen i Norden, prisen pa CO2-kvoter, lokale vejrforhold, mv. Vattenfall eiler Selskabet har ingen indflydelse pa disse forhold, og sikrer sig ikke aftalemaessigt herimod i forhold til Parkes. Det bemaerkes, at en del of incttaegterne ved salg of elektricitet i form of tillaeg ikke er udsat for samme risiko for udsving. /Endringer i elprisen kan pavirke Selskabets indtjening i positiv og negativ retning og dermed ogsa vaerdien of Naboernes Aktier, herunder sta~rrelsen of det udby~e, der vil kunne udbetales of Selskabet. Energistyrelsens forventninger til fremtidig elpris har dannet udgangspunkt for de i Prospektet indarbejdede prisprognoser. Den fremtidige forventning til elpriserne pa bmrsen (spotpriserne) er dog v~sentligt lavere end Energistyrelsens prisprognose, hvorfor der i prospektet er anvendt en reduceret prisforventning. Safremt Energistyrelsens prisprognose bleu anvendt uden reduktion ville 17

18 VATTENFALL ~ den interne forrentning fir skat for investor andrage 15,8 procent frar skat, mens den interne forrentning ville andrage 9,d procent fir skat ved anvendelse of markedsprisen (spotpriser) i januar Prospektet tager udgangspunkt i Energistyrelsens prisprognose med en indbygget reduktion fra 2017 til 2022 pa 10 % stigende til 30 % til ar 2032 samt en reduktion pa 15 % i priserne #ra 2016 hvilket giver en intern forrentning pa 12,0 procent fair skat. Reduktionen pa 15 % er baseret pa Vattenfalls erfaringer pa realiseret pris i forhold til forventet pris. Der er saledes vaesentlig usikkerhed forbundet med de fremtidige prisprognoser for e~indtaegter. Forventet udvikling i elprisen: Electricity price forecast DKK/MWh for Klim praspekt 1.00'0 9a0 80fl i0~ fl Nasdaq Future ~Ularkeds Pros _ = Energstyr~ ~sens forventnsnger til ei prism Anvendt el prix i prospektet *Energistyrelsens og Nasdaq future priser (http://www.nasdagomx.com/transactions/markets/commodities/markerprices) er offentligt tilgaengelige. Prism pa Nasdaq er i Euro og er omregnet til en kurs pa 7,45. EI-priserne ifslge Nasdaq gar til Herefter er tillagt 2% som forventet arlig inflatiorzsstigning. 2.6 Mangler ved Parken Der kan vaere mangler ved Parken, som medf~rer, at Parkens vaerdi vil vaere vaesentlig forringet i forhold til den forventede vaerdi, herunder som f~lge of driftsstop, behov for udskiftning, ulykker, nedsat effekt/produktion eller andet. I det omfang det fulde tab som fa~lge heraf ikke kan kraeves kompenseret of Siemens, vil Selskabet paf~res et sadan tab. Der er efter kontraktindgaelse pa Siemens 3,2 MW direct drive vindm~slleplatformen konstateret fejl pa m~lletypens hovedleje. Hovedlejet er en vigtig del of denne vindm~lle. Vattenfall har faet indsigt i Siemens proses med at finde en I~sning ligesom Vattenfall sely har ivaerksat foranstaltninger for at mindske risikoen for at disse hovedlejer med fejl vii kunne pavirke Vattenfail Vindkraft Klim P/S. Der er ingen verificeret I~sning pa de konstaterede problemer endnu. Det er ikke for naerva~rende muligt at vurdere det praecise omfang of fejlen og/eller de mulige konsekvenser for Parken. Safremt der er mangler ved Parken herunder som f~lge of ovenstaende forhold - og Selskabet paf~res et tab dewed, kan Bette have betydning for Selskabets vaerdi, herunder vaerdien of Aktierne, idet Siemens dog har stillet radighedsgaranti. 18

19 VATT E N FA L L ~,~, 2.7 Omkostninger til reparation og vedligeholdelse Der er i fremskrivningen indsat estimerede bel~b for omkostninger til repara#ion og vedligeholdelse of Parken. Disse belr~b er alene estimater baseret pa historiske erfaringer og forventninger. De faktiske omkostninger til reparation og vedligeholdelse kan afvige vaesentligt fra de estimerede befa~b, herunder som fr~lge of uforudsete omstaendigheder, m~llernes kvalitet, ulykker eller andet. Safremt de faktiske omkostninger tii reparation og vedligeholdelse afviger fra de fremskrevne omkostninger, vil dette kunne have indflydelse pa Selskabets resultat og dermed ogsa vaerdien of Naboernes Aktier, herunder strarrelsen of det udbytte, der vil kunne udbetales of Selskabet. 2.8 Juridiske tvister Parkens omkostninger kan blive forget i tilfaelde of juridiske tvister, herunder ogsa tvister, hvor Vattenfall matte fa medhold. Sadanne tvister kan opsta i forhold til lodsejere, naboer, leverandosrer og andre aftaleparter, myndigheder eller tredjemaend, og kan vedrv~re mangler, skader, stmj, skyggevirkninger eller andre forhold vedr~rende Parken. Der er ikke for naervaerende kendskab til retstvister som kan fa va~sentlig indflydelse pa Selskabets finansielle stilling eller resultater. Vattenfall er ikke bekendt med, at der i relation til opf~relse of Parken er e(ler vil blive anlagt retssager of privatpersoner med henblik pa at fa erklaeret lokalplanen og/eller den hertil h~srende WM-redeg~orelse og mifj~vurdering ugyldig eller hjemvist til fornyet behandling. Juridiske tvister kan have positiv eller negativ effekt pa Selskabets finansielle stilling, og udfaldet of de juridiske tvister kan have betydning for Selskabets vaerdi og dermed vaerdien of Aktierne. 2.9 Manglende forsikring Der ga~res saerskilt opmaerksom pa, at Vattenfall ikke tegner nogen forsikring pa Parken. Safremt der matte ske skader, eksistere eller opsta fejl og mangler eller ske vaesentlige aendringer i den opnaelige produktion eller elpris, vil der ikke vaere forsikret herimod. Risici forbundet med alle sadanne forhold og eventuelle andre forhold of betydning for Parkens 0konomi vil saledes ikke vaere daekket of en forsikring, og vil skulle daekkes of Selskabet. Det er muligt, at Vattenfall senere aendrer politik og tegner forsikring pa Parken. Manglende forsikring vil kunne medf~re tab for Selskabet, hvilket kan have indflydelse pa Selskabets vaerdi og dermed pa Aktiernes vaerdi. Det skal dog bemaerkes, at Vattenfall har tegnet ansvarsforsikring pa alle vindm~llerne til daekning of eventuelle krav rejst of tredjemand Miljmansvar eller andre miljmmaessige omkostninger Selskabet kan blive pafrart omkostninger som fvslge of et eventuelt milj~ansvar, herunder i forhold til jordforurening, sta~j, udsigtsgener eller lignende. Derudover kan Selskabet blive forpligtet til eller finde det hensigtsmaessigt at afholde omkostninger som f~lge of milj~maessige forhold. Der er ikke taget hrojde for sadanne eventuelle omkostninger i fremskrivningen for Selskabet. Det gs~res saerligt opmaerksom pa den mulige negative pavirkning of Parkens omsaetning som f~lge at sts~jbegra~nsninger i henhold til Milj~styrelsens bekendtgs~relse nr of 15. december

20 VATTE N FALL ~ ~ om st~j fra vindm~ller eller lignende fremtidige bestemmelser. Kravene i bekendtga~relsen kan medfs~re, at Parken ikke kan k~re for fuld kraft, men i stedet kwrer i sakaldt st~jdaempet drift. Krav om stasjdaempning vil kunne fire #il en lavere arsproduktion end fremskrevet. Milj~sansvar eller andre milj~maessige omkostninger kan have indflydelse pa savel Selskabets vaerdi som Selskabets indtjening, og det vil saledes kunne have indflydelse pa bade Aktiernes va~rdi og det udbytte, som vil kunne udbetales of Selskabet ~Endringer i lovgivningen, herunder om tilskud, erstatning, elpriser mv. ~Endringer i lovgivningen kan fa vaesentlig betydning for Selskabets askonomi. Det f~rventes ikke, at der foretages vaesentlige a~ndringer of betydning for Selskabets r~konomi. Foretages der imidlertid aendringer i lovgivningen vedr~rende tilskud ; erstatning i relation tit blandt andet Parken og Parkens drift, elpriser, arbejdsmilj~krav, ansaettelsesforhold, miljmforhold eller ands#, vil dette kunne fa betydning for Selskabets wkonomi. ~Endringer i lovgivningen kan medfv~re yderligere omkostninger for Selskabet og aendringer i Selskabets indtjening, hvilken kan have betydning for Selskabets vaerdi og indtjening og dermed betydning for Aktiernes vaerdi og det udbytte, som vil kunne udbetales of Selskabet Valutakursudsving Allerede afholdt anla~gsinvestering er i DKK, og Selskabet afholder primaert sine omkostninger i DKK og forventer at modtage sine indtaegter i DKK. Der foretages ikke i dag sikring of valutarisici ved brug of finansielle instrumenter. Safremt Selskabet skulle tide et tab som fa~lge of valutakursudsving, vi! Bette kunne have betydning for st~rrelsen of Selskabets omkostninger og dermed Selskabets vaerdi og Aktiernes vaerdi, herunder Bet udbytte, som vil kunne udbetales of Selskabet Salg of Aktierne i Selskabet Aktierne ma betragtes som meget illikvide og er i mvrigt underlagt vaesentlige omsaettelighedsbegraensninger. Ved salg of Aktier er der ingen sikkerhed for, at der kan opnas en pris svarende til den reelle eller den bogf~rte vaerdi. Enhver investor bmr betragte investeringen i Selskabet som en langtidsinvestering i Parken. 3. GENERELLE OPLYSNINGER 3.1 Vattenfall Vindkraft Klim PIS Generelt Vattenfall Vindkraft Klim P/S ("Selskabet") vil blive stiftet som et dansk partnerselskab forventeligt i juni 2Q15. Vattenfall indskyder Parken i Selskabet som apportindskud. Stiftelsen vil finde sted, nar endelig vurderingsberetning foreligger. Efter gennemfv~relse of Aktiek~b i henhold til udbuddet udgsores Selskabets aktiver saledes of Parken. 20

PROSPEKT VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

PROSPEKT VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S PROSPEKT VEDRØRENDE VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S Aktierne omfattet af nærværende udbud søges ikke optaget til handel eller officiel notering på et marked. Potentielle investorer, selskaber og rådgivere

Læs mere

B~LAG ~~ ~~ ~~ Vattenfall Vindkraft Klim P/S under stiftelse. Udkast til /~bningsbalance pr. #. [juni] 2015

B~LAG ~~ ~~ ~~ Vattenfall Vindkraft Klim P/S under stiftelse. Udkast til /~bningsbalance pr. #. [juni] 2015 B~LAG ~~ ~~ ~~ Vattenfall Vindkraft Klim P/S under stiftelse Udkast til /~bningsbalance pr. #. [juni] 2015 Baseret pa budgettal pr. 23/02 2015 saledes som disse er indarbejdet i prospekt Godkendt p9 selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S BILAG 1 København Sagsnr. 908404-0037 jkr/tkr/hpj V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

BECH-BRUUN. l. 1. Statsforvaltningen Byfornyelsesnaevnet Storetory 10 6200 Aabenraa. Sendt med sikker e-mail (tilsynet@statsforvaltningen.

BECH-BRUUN. l. 1. Statsforvaltningen Byfornyelsesnaevnet Storetory 10 6200 Aabenraa. Sendt med sikker e-mail (tilsynet@statsforvaltningen. Statsforvaltningen Byfornyelsesnaevnet Storetory 10 6200 Aabenraa Sendt med sikker e-mail (tilsynet@statsforvaltningen.dk) Kgbenhavn ~ 28. januar 2015 Tine LundinJacobsen Advokat T +45 72 27 35 11 tij@bechbruun.com

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

PBU PaBdagogernes Pensionskasse

PBU PaBdagogernes Pensionskasse PBU PaBdagogernes Pensionskasse VEDT/EGTER for Pensionskassen for B0rne- og Ungdomspaedagoger 30. april 2014 Vedtaegter for PBU Side 2 af 6 1 Pensionskassens formal Pensionskassens formal er at drive pensionskasse-

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

A/S Revision Hatting. Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. Arsrapport 2012. 8700 Horsens. 25. regnskabsar

A/S Revision Hatting. Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. Arsrapport 2012. 8700 Horsens. 25. regnskabsar Registreret Revisionsselskab Andelsboligforeningen Langgade 18-22 8700 Horsens Arsrapport 2012 25. regnskabsar Vedtaget pa foreningens generalforsamling Dirigent: den Pa efterfolgende sider 2-12 f0lger

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

Ringsted Fjernvarme A/S

Ringsted Fjernvarme A/S Ringsted Fjernvarme A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til åbningsbalance pr. i. januar 2oi2 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegnuiger Bestyrelsens undersla~ifter Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Nye møller på Bornholm

Nye møller på Bornholm Prospekt 2002 Nye møller på Bornholm Kort orientering om projektet Bornholms Vindmøllelaug I/S har i de sidste 2 år i samarbejde med Nordex Energy GmbH arbejdet på at udskifte de gamle møller på Bornholm

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31)

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø. Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010

Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø. Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010 Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010 Godkendt på selskabets stiftende generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Faxe Kommune Holding A/S

Faxe Kommune Holding A/S Faxe Kommune Holding A/S Industrivej 2, 4683 Rønnede xx xx xx xx Vurderingsberetning til brug for selskabsstiftelse ved apportindskud Åbningsbalance pr. 1. december 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Andelsselskabet Magleby Vandvserk CVR-rrr. 33227256. Arsrapport

Andelsselskabet Magleby Vandvserk CVR-rrr. 33227256. Arsrapport LOKAL tbk* M a» M J-fc. -r» CVR nr. 78 64 64 11 *5 ^» I ^9 I 11 registteret revisionsanpartsselskab Nygade 6 4672 Klippinge Telf. +45 5657 9400 Fax +45 5657 9404 Andelsselskabet Magleby Vandvserk CVR-rrr.

Læs mere

Boliggarden Revisionsprotokollat til port for 2013

Boliggarden Revisionsprotokollat til port for 2013 Boliggarden Revisionsprotokollat til port for 2013 ' PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 31 H.P. Christensens Vej T: 4825 3500, F: 4826 5833, pwc.dk Boliggarden

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Nye regler i VE-loven Værditabsordning: Kun værditab ved

Læs mere

Erstatningsansvarsloven med kommentarer

Erstatningsansvarsloven med kommentarer Jens M0ller og Michael S. Wiisbye Erstatningsansvarsloven med kommentarer 6. udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Forord Lov om erstatningsansvar XIX XXI Indledning XXIX 1. Formal XXIX 2. Lovens

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

VEDTÆGTER. November 2012. For. Tjørneby Vindkraft I Kommanditaktieselskab (CVR-nr. ) Thomas Gjøl-Trønning. Our ref. 007359-0026 tgj/hpj

VEDTÆGTER. November 2012. For. Tjørneby Vindkraft I Kommanditaktieselskab (CVR-nr. ) Thomas Gjøl-Trønning. Our ref. 007359-0026 tgj/hpj '~ '~ i i Thomas Gjøl-Trønning Our ref. 007359-0026 tgj/hpj VEDTÆGTER November 2012 For Tjørneby Vindkraft I Kommanditaktieselskab (CVR-nr. ) Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt J.nr. 000328-0214 nk/mbr AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010 1. Deponering og fuldmagt 1.1 Aktionæren accepterer, at alle dennes C-aktier lægges i et af COWI

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Selskabsmeddelelse 31/2007 Silkeborg, den 3. december 2007 Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Protokollatet

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

Selskabets opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne

Selskabets opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne Notat Omhandlende: Udarbejdet af: Fortsættelse eller opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne for Access Small Cap A/S (herefter Selskabet ). Bestyrelsen for Selskabet. Selskabets opløsning i henhold

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Prospekt for Mylius-Erichsen Bryghus A/S Mylius-Erichsen Bryghus A/S Nygade 26 6950 Ringkøbing. Ansvar og erklæringer

Prospekt for Mylius-Erichsen Bryghus A/S Mylius-Erichsen Bryghus A/S Nygade 26 6950 Ringkøbing. Ansvar og erklæringer Prospekt for Mylius-Erichsen Bryghus A/S Mylius-Erichsen Bryghus A/S Nygade 26 6950 Ringkøbing Ansvar og erklæringer Indledning Nærværende prospekt er udarbejdet af bestyrelsen af Mylius-Erichsen Bryghus

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed,

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, skattefordele og upside Solanlægget bliver bygget i 2013

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Vi har lavet dette skema til dig, som gerne vil have stiftet et anpartsselskab inklusive et holdingselskab gennem os. Skemaet er lavet, så du husker

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

BILAG 3 ADMINISTRATIONS- OG SERVICEAFTALE VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

BILAG 3 ADMINISTRATIONS- OG SERVICEAFTALE VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S BILAG 3 København Marts 2015 Sagsnr. 908404-0037 jkr/tkr/hpj ADMINISTRATIONS- OG SERVICEAFTALE VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S [JAMMERBUGT KOMMUNE - ADRESSE] CVR-NR. [NUMMER]

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Vedr. fusion mellem Vendsyssel Bank og Egnsbank Nord

Vedr. fusion mellem Vendsyssel Bank og Egnsbank Nord Direktion Jernbanegade 4-8, 9900 Frederikshavn Tlf. 9921 2223, Fax 9921 2267 email@nordbank.dk SWIFT:EBANDK22 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Dato: 11.02.2002 Side: Vor ref.: 1Jens

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I OM FRIVILLIGT BETINGET KØBSTILBUD FREMSAT AF HELLERUP FINANS A/S 2 1. INDLEDNING 1.1. Købstilbuddet Der er fremsat et købstilbud på de vilkår og betingelser, som fremgår af

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere