Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45"

Transkript

1 Prospekt af 20. august 2013 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR

2 Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Mermaid Nordic 1 Indledning Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender sig til danske investorer og er udarbejdet i overensstemmelse med dansk lovgivning. Distribution af dette prospekt kan i visse lande være underlagt særlige restriktioner. Personer, der kommer i besiddelse af dette prospekt, er forpligtet til selv at være opmærksom på og undersøge sådanne restriktioner. Oplysninger i dette prospekt er ikke et tilbud eller en opfordring til at gøre tilbud i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt, eller til personer over for hvem, et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt. De andele, der er omfattet af prospektet, må ikke udbydes eller sælges i USA, Canada og Storbritannien, og dette prospekt må ikke udleveres til investorer hjemmehørende i disse lande, medmindre det er tilladt efter de pågældende landes lovgivning. Oplysninger i dette prospekt kan ikke betragtes som rådgivning om investerings- eller skattemæssige forhold, og enhver potentiel investor opfordres til at søge sagkyndig bistand hos egne rådgivere før der investeres på baggrund af dette prospekt. 1

3 2 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, prospektet skal give, samt at prospektet os bekendt indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for potentielle investorer i Hedgeforeningen Mermaid Nordic. København, den 20. august 2013 Bestyrelsen for Hedgeforeningen Mermaid Nordic: Thomas Skjellerup (formand) Henning Skovlund Pedersen Henrik Franck 2

4 3 Indholdsfortegnelse Fuldstændigt prospekt for... 1 Hedgeforeningen Mermaid Nordic Indledning Ansvar for prospektet Indholdsfortegnelse Resumé Risiko Juridisk Struktur Investeringsstrategi Investeringer, investerings- og risikorammer Social ansvarlig investeringspolitik Hedgeforeningens maksimale standardafvigelse Risikofaktorer Depotselskab mv Administration Investeringsrådgivning m.v Samarbejds- og formidlingsaftale Depotselskabsaftale Market Maker Omkostninger Emission og Indløsning Beskatning Regnskab Vedtægter Tilsynsførende myndighed Fuldstændigt prospekt og central investorinformation Definitioner Vedtægter for Hedgeforeningen Mermaid Nordic

5 4 Resumé Hedgeforeningen Mermaid Nordic ( Hedgeforeningen ) er en dansk hedgeforening, jf. 7 og kapitel 16 i lov om investeringsforeninger m.v. Reguleringen af Hedgeforeninger er flyttet fra lov om investeringsforeninger m.v. til den nye lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v kap. 23, som trådte i kraft pr. den 22. juli Der er givet en frist til den 1. april 2014 m.h.t. at bringe foreningens virksomhed i overensstemmelse med den nye regulering. De nye bestemmelser indebærer bl.a. at Hedgeforeningen skal omdannes til en Kapitalforening ved en generalforsamlingsbeslutning. Lovændringerne forventes ikke at få konsekvenser for Hedgeforeningens investeringspolitik og strategi. Hedgeforeningen modtager midler fra offentligheden, der investeres i instrumenter omfattet af bilag 5 til lov om finansiel virksomhed og/eller placeres i likvide midler herunder valuta med de begrænsninger, der er fastsat i Hedgeforeningens vedtægter og dette prospekt. Hedgeforeningens investeringsstrategi er fortrinsvis at investere i nordiske (Danmark, Sverige, Norge og Finland) aktier gennem både lange og korte positioner, med det formål at skabe et positivt afkast uanset udviklingen på det generelle aktiemarked. Hedgeforeningen forvaltes og administreres af Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S ( Forvalter ), der specialiserer sig i at forvalte og administrere danske investeringsforeninger, herunder hedgeforeninger. Hedgeforeningens investeringer foretages efter anbefaling fra Hedgeforeningens rådgiver Mermaid Asset Management Fondsmæglerselskab A/S ( Fondsmæglerselskabet ). Fondsmæglerselskabet specialiserer sig i at rådgive vedrørende nordiske aktier med det formål at skabe positive årlige afkast, uanset om aktiemarkederne stiger eller falder, med en risikoprofil, som oftest er lavere end aktiemarkedet. Dette opnås blandt andet ved brug af afledte finansielle instrumenter og værdipapirlån. Hedgeforeningen kan foretage investeringer for lånte midler. Denne form for investering anvendes med henblik på at søge højere afkast på gevinstgivende positioner, men betyder omvendt en øget risiko for tab. Hedgeforeningens vedtægter har fastsat rammer for Hedgeforeningens investeringer for lånte midler. Hedgeforeningen stiller ikke garanti eller anden form for tilsikring af positivt afkast. Afkastet afhænger af Fondsmæglerselskabets evne til at rådgive vedrørende Hedgeforeningens formue. Hedgeforeningen er akkumulerende og bevisudstedende. Nettooverskuddet henlægges til forøgelse af Hedgeforeningens formue. Hedgeforeningens beviser er unoterede. Indløsning og emission foretages mindst én gang månedligt. Hedgeforeningens indre værdi offentliggøres mindst hver 14. dag på Hedgeforeningens hjemmeside 4

6 5 Risiko Investering i en hedgeforening som Hedgeforeningen Mermaid Nordic indebærer, som enhver anden investering, en risiko for, at der lides tab. Hedgeforeningens investeringsstrategi medfører imidlertid en række yderligere risikofaktorer, som ikke kendes fra traditionelle investeringer i investeringsbeviser, aktier og obligationer. Potentielle investorer opfordres derfor til at læse dette prospekt nøje, herunder afsnit 10 Risikofaktorer, og opfordres under alle omstændigheder til at indhente professionel sagkyndig bistand, eksempelvis hos revisor, advokat eller anden sagkyndig rådgiver. 6 Juridisk Struktur Hedgeforeningen er stiftet i henhold til bestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. Hedgeforeningens forhold er først og fremmest reguleret i Hedgeforeningens vedtægter. Hedgeforeningen er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Hedgeforeningen er en hedgeforening i henhold til reglerne i lovbekendtgørelse nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger m.v. med eventuelle senere ændringer. Hedgeforeningen er godkendt og underlagt tilsyn af Finanstilsynet. Hedgeforeningen er bevisudstedende og akkumulerende, og nettooverskuddet henlægges til forøgelse af Hedgeforeningens formue. Der udloddes ikke udbytte. Hedgeforeningen administreres af Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. Hedgeforeningen modtager investeringsrådgivning fra Fondsmæglerselskabet, samt rådgivning om en række andre forhold som eksempelvis investering for lånte midler, handel med finansielle instrumenter, valutaafdækning, værdipapirlån, risikostyring og risikoafdækning. Hedgeforeningen har også indgået en samarbejds- og formidlingsaftale med Fondsmæglerselskabet, hvorefter Fondsmæglerselskabet blandt andet bistår med markedsføring af Hedgeforeningen. Hedgeforeningen har indgået aftale med Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) Sverige, som er Hedgeforeningens depotselskab ( Depotselskabet ). Derudover har Hedgeforeningen indgået aftaler med danske og udenlandske finansielle virksomheder om finansiering af Hedgeforeningens investeringer for lånte midler, levering af finansielle instrumenter, værdipapirlån og valutaafdækning. Aftalerne med udenlandske finansielle virksomheder vil normalt ikke være underlagt dansk ret, men derimod udenlandsk ret f.eks. engelsk og svensk ret, og Hedgeforeningens midler vil blive stillet til sikkerhed for Hedgeforeningens forpligtelser over for Depotselskabet og andre finansielle virksomheder. Navn og adresse Hedgeforeningen Mermaid Nordic c/o Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Bernstorffsgade København V 5

7 Registreringsnumre Finanstilsynet: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: CVR nr Stiftelse Hedgeforeningen er stiftet den 2. juli 2007 under navnet Hedgeforeningen Mermaid Nordic. Formål Hedgeforeningens formål er fra offentligheden at modtage midler, der investeres i instrumenter omfattet af bilag 5 til lov om finansiel virksomhed og/eller placeres i likvide midler herunder valuta i overensstemmelse med kapitel 16 i lov om investeringsforeninger m.v. og Hedgeforeningens vedtægter Hedgeforeningen vil på forlangende af et medlem indløse medlemmets andel af formuen med midler, der hidrører fra denne. Bestyrelse Advokat Thomas Skjellerup (formand) Accura Advokatpartnerselskab Tuborg Boulevard Hellerup Finansdirektør Henning Skovlund Pedersen Toftager 1A 4000 Roskilde Henrik Franck Cand Polit. & MALD Kildeåsen 17, Gl. Holte 2840 Holte Revision Statsautoriseret revisor Erik Stener Jørgensen PricewaterHouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup CVR-nr

8 Forvalter Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Bernstorffsgade København V Telefon FT reg. nr CVR nr Direktion: Jens Lohfert Jørgensen (adm.) og Niels Jørgen Larsen Depotselskab Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige Bernstorffsgade København V CVR nr Investeringsrådgiver Mermaid Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Havnegade København K Telefon FT reg. nr CVR nr Samarbejde og formidling Mermaid Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Havnegade København K Telefon FT reg. nr CVR nr Bevisudstedende Institut Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige Bernstorffsgade København V CVR nr Børsnotering Andelene i Hedgeforeningen er unoterede. Investorprofil Den typiske investor i Hedgeforeningen forventes at have kendskab til de risici, som er forbundet med investeringer i hedgeforeninger, har en risikovillighed der ligger over middel, og som kan investere mindst EUR med en tidshorisont på mindst 3 år. Middel risiko er defineret som en portefølje, der består af lige dele aktier og obligationer og hvor fordelingen på aktiverne afspejler de respektive markeder. Prospektets offentliggørelse Prospektet offentliggøres den 21. august 2013 på Hedgeforeningens hjemmeside. 7

9 7 Investeringsstrategi 7.1 Investeringsstrategi og risikoprofil Hedgeforeningens investeringsstrategi fastsættes af Hedgeforeningens bestyrelse inden for de rammer, der fremgår af Hedgeforeningens vedtægter. Hedgeforeningens investeringsstrategi er fortrinsvist at investere i nordiske (Danmark, Sverige, Norge og Finland) aktier gennem både lange og korte positioner, med det formål at skabe et absolut positivt afkast uanset udviklingen på det generelle aktiemarked. Hedgeforeningens afkast vil derfor primært afhænge af Hedgeforeningens evne til at forudsige kursudviklingen for individuelle aktier. Hedgeforeningen skal have minimum 50 % af den investerede bruttokapital investeret i nordiske (Danmark, Sverige, Norge og Finland) aktier optaget til handel på et reguleret marked. Derudover kan Hedgeforeningen investere i de instrumenter, der er opregnet i afsnit 8.3 og handles på de regulerede markeder, der er opregnet i afsnit 8.4. Hedgeforeningen kan på baggrund af ovenstående bl.a. 1. optage lån, 2. placere Hedgeforeningens midler i likvide midler, 3. gøre brug af første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures), samt 4. gøre brug af aktielån. Hedgeforeningens overordnede risikopolitik er at begrænse den risiko, som er relateret til aktiemarkedernes generelle udvikling. Porteføljens risikoprofil skal som udgangspunkt være lavere end generelt gældende for det nordiske marked målt ved standardafvigelsen. Hedgeforeningen kan tage lange og korte positioner for at søge at opnå en nettoeksponering der er lavere end aktiemarkedet og dermed en mindre risiko end aktiemarkedet generelt, mens der stadig opnås et attraktivt afkast på formuen. Formålet med hver position er at søge at opnå en gevinst. Der er dog altid en risiko for tab ved investering, der ikke kan elimineres. En lang position etableres ved, at Hedgeforeningen køber aktier i et børsnoteret selskab. Hvis de købte aktier stiger i værdi og efterfølgende bliver solgt af Hedgeforeningen, opnås en gevinst. Hvis de købte aktier falder i værdi og efterfølgende bliver solgt af Hedgeforeningen, realiseres et tab. En kort position etableres ved, at Hedgeforeningen på finansmarkederne låner aktier i et børsnoteret selskab. Der betales en provision for at låne de nævnte aktier, som efterfølgende sælges over børsen og indbringer et provenu. Hvis de lånte aktier herefter falder i værdi, opnås en gevinst, idet Hedgeforeningen i så fald kan tilbagekøbe disse aktier til en lavere kurs, når aktierne skal tilbageleveres. Tilsvarende, hvis de lånte aktier stiger i værdi, realiseres et tab, idet Hedgeforeningen kun kan tilbagekøbe disse aktier til en højere kurs, når aktierne skal tilbageleveres. Hedgeforeningen kan både have en netto-lang og en netto-kort eksponering, jf. afsnit 8.7 Hedgeforeningens risikorammer for fordeling og koncentration og afsnit Nettoeksponering. Fondsmæglerselskabet anbefaler om Hedgeforeningen på et givet tidspunkt er netto-lang eller netto-kort i porteføljen. Der vil blive taget hensyn til makroøkonomiske faktorer, da disse anses for at spille en væsentlig rolle for udviklingen af et selskab. Hedgeforeningen søger en relativt koncentreret portefølje (15-25 aktier) for på den ene side at maksimere resultatet af det analytiske arbejde gennemført på baggrund af rådgivning fra Fondsmæglerselskabet, og for på den anden side bedst muligt at holde risiko og volatilitet på et passende niveau. En gennemsnitlig lang 8

10 position vil normalt være på 5 % - 7 % af porteføljen, og en gennemsnitlig kort position på 3 % - 5 % af porteføljen, hvilket anses for mest optimalt for at reducere risiko samt volatilitet, men stadig at få maksimal udbytte af det analytiske arbejde. Årsagen til, at de korte positioner typisk vil udgøre en mindre andel er, at der ofte er flere risici forbundet med at gå kort (overtagelsesforsøg, tilbagekaldelse af lånte aktier, likviditetsrisiko, etc.). For hver investering foretages en fundamental analyse gennem detaljeret bottom-up fundamental finansiel analyse af individuelle selskaber, hvor muligheden for afkast på den investerede kapital analyseres i forhold til den gældende værdiansættelse af selskabet. Der er ingen præferencer for "vækst" eller "value" aktier og Hedgeforeningen vil søge at investere i vækst aktier med rimelig prisfastsættelse i forhold til vækstpotentiale eller "value" aktier som handler til en discount af aktiens underliggende værdier. Hedgeforeningen har heller ikke præferencer for lange positioner eller korte positioner, da formålet er at søge et absolut positivt afkast på alle positioner. Hedgeforeningen har mulighed for at investere for lånte midler. Endvidere kan Hedgeforeningen også investere i afledte finansielle instrumenter, men vil som hovedregel kun investere i afledte finansielle instrumenter med henblik på at mindske risikoen i porteføljen. Se afsnit Derivateksponering. Hedgeforeningen tilstræber efter eget skøn enten helt eller delvist at afdække valutaeksponering i fremmed valuta i forhold til EUR, gennem naturlig hedging, samt finansielle kontrakter. Ved naturlig hedging menes, at Hedgeforeningen kan være både lang og kort på samme tid i eksempelvis svenske aktier, hvorved valutarisikoen på den svenske krone udjævnes. 9

11 7.2 Udvælgelse af aktier Beslutning om hvilke aktier Hedgeforeningen skal investere i, træffes af Forvalteren ud fra en anbefaling fra Fondsmæglerselskabet, der forud for anbefalingen typisk har foretaget: En kvalitativ analyse af: 1. Investeringsobjektets forretningsmodel, 2. Investeringsobjektets produkter / ydelser, 3. Investeringsobjektets strategi, 4. Kvaliteten af investeringsobjektets ledelse, samt 5. Det konkurrencemæssige landskab, som investeringsobjektet befinder sig i. En kvantitativ analyse af: 1. Udviklingen i og forventningen til investeringsobjektets resultatopgørelse, 2. Styrken af investeringsobjektets balance, 3. Udviklingen i og forventningen til investeringsobjektets pengestrømsopgørelse, samt 4. En fair værdiansættelse af aktien, via en række analyse værktøjer, såsom discounted cash flow, peer group sammenligning og yield analyse. En momentum baseret analyse af: 1. Investeringsflow i aktien, 2. Trends i markedet og i investeringsobjektets sektor, 3. Short-interest-ratio, samt 4. MACD- og DMI indikatorer samt TD sequential. En risikobaseret analyse af, hvorledes Hedgeforeningens portefølje påvirkes med hensyn til relevante risici: 1. Positionsrisiko, 2. Brutto-eksponeringsrisiko, 3. Koncentrationsrisiko, 4. Kredit- og modpartsrisiko, samt 5. Likviditetsrisiko. 10

12 8 Investeringer, investerings- og risikorammer 8.1 Indledning Hedgeforeningen opererer efter de risikorammer, som er fastsat i Hedgeforeningens vedtægter og i dette prospekt (de Ydre Risikorammer ). Overskridelse af de Ydre Risikorammer medfører, at Hedgeforeningen straks skal rapportere til Finanstilsynet og Hedgeforeningens navnenoterede medlemmer, jf. pkt For at minimere risikoen for, at Hedgeforeningen overskrider de Ydre Risikorammer har Hedgeforeningens bestyrelse fastsat snævrere indre risikorammer (de Indre Risikorammer ). De Indre Risikorammer, der er snævrere end de Ydre Risikorammer og dermed begrænser Hedgeforeningen yderligere end de begrænsninger, der følger af de Ydre Risikorammer, er ikke offentliggjort i dette prospekt og er således et internt redskab valgt af Hedgeforeningens bestyrelse. Overskridelse af de Indre Risikorammer skal straks rapporteres til Hedgeforeningens bestyrelse således, at bestyrelsen kan sikre sig, at risikoen minimeres for, at de Ydre Risikorammer overskrides, samt for at sikre, at den overordnede risikoprofil er lavere end det generelle aktiemarked. 8.2 Overholdelse af Ydre Risikorammer samt ændring heraf Hedgeforeningen skal overholde de Ydre Risikorammer og opgør dagligt risici med det formål at sikre, at de Ydre Risikorammer overholdes. Hedgeforeningen skal hver måned offentliggøre en opgørelse over risici. Offentliggørelse finder sted på Hedgeforeningens hjemmeside. Såfremt Hedgeforeningen har væsentlige risici, som bestyrelsen fravælger at opstille rammer for, skal dette klart fremgå af opgørelsen. Ændring af Hedgeforeningens vedtægtsbestemte risikorammer kan kun ske gennem en vedtægtsændring vedtaget på Hedgeforeningens generalforsamling. Senest 8 hverdage efter, at bestyrelsen har truffet beslutning om ændring af Hedgeforeningens ikke vedtægtsbestemte risikorammer, skal Hedgeforeningen underrette navnenoterede medlemmer om ændringerne. Ændringerne kan tidligst træde i kraft, efter at Hedgeforeningens medlemmer har haft mulighed for at få indløst deres andele. Overskrider Hedgeforeningen en eller flere af de fastsatte Ydre Risikorammer, skal dette straks indberettes til bestyrelsen og Finanstilsynet sammen med en redegørelse for baggrunden for overskridelsen og en beskrivelse af, hvordan Hedgeforeningen vil imødegå tilsvarende overskridelser i fremtiden. Hedgeforeningens navnenoterede medlemmer skal have meddelelse om alle overskridelser af de Ydre Risikorammer, der er fastsat af bestyrelsen. Meddelelsen gives skriftligt ved fremsendelse af brev senest 8 hverdage efter, at en overskridelse har fundet sted. Meddelelsen skal indeholde en redegørelse over hvilken indvirkning Hedgeforeningen vurderer, at overskridelsen vil få for Hedgeforeningens risiko, samt hvilke skridt bestyrelsen har taget til at nedbringe overskridelsen. Forvalteren er forpligtet til at indrette sin organisation og administration således, at Hedgeforeningens opgørelse, styring og kontrol af risici udføres betryggende. 8.3 Investeringer Hedgeforeningen kan i medfør af Hedgeforeningens vedtægter investere i følgende instrumenter, der alle er omfattet af bilag 5 til lov om finansiel virksomhed: 1. Aktier, aktielignende værdipapirer, samt værdipapirer, hvormed der kan erhverves aktier for ved tegning, ombytning eller kontantbetaling. 11

13 2. Første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures). 3. Swap kontrakter, hvor det/de underliggende aktiv(er) er instrumenter som nævnt under pkt Obligationer. 5. Aktielån fra institutioner, der er underkastet offentligt tilsyn i hjemlandet. 6. Pengemarkedskonti med maksimalt bindende varighed på 3 måneder. Herudover kan Hedgeforeningen investere i likvide midler, herunder valuta, i henhold til lov om investeringsforeninger m.v. 8.4 Markeder Hedgeforeningen skal have minimum 50 % af den investerede bruttokapital investeret i nordiske (Danmark, Sverige, Norge og Finland) aktier optaget til handel på et reguleret marked. Derudover kan Hedgeforeningen investere i instrumenter omtalt i afsnit 8.3 Investeringer, som er optaget til notering eller handel på et reguleret marked (børser) i EU og EFTA, der er medlem af eller tilknyttet World Federation of Exchanges ( WFE ) som affiliates eller correspondents. Der kan også investeres på et reguleret marked (børser) i EU eller EFTA, der er Full Member eller Associate Member af Federation of European Securities Exchanges ( FESE ). Hedgeforeningen kan endvidere investere i første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures), som handles OTC, hvor det underliggende aktiv bliver handlet på et reguleret marked (børser) i EU eller EFTA, der er medlem af eller tilknyttet ovennævnte federationer. Maksimalt 20 % af Hedgeforeningens formue må investeres i noterede værdipapirer på andre regulerede markeder (børser). Udover aktier i Hedgeforeningens investeringsforvaltningsselskab må der ikke investeres i instrumenter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked Likvide midler Hedgeforeningen kan som led i sin investeringsstrategi, hvis Hedgeforeningens bestyrelse finder det nødvendigt af hensyn til markedsforholdene, anbringe Hedgeforeningens midler helt eller delvist i likvide midler (kontanter og obligationer) indtil markedsforholdene igen efter bestyrelsens opfattelse berettiger til videreførelse af den overordnede investeringsstrategi. Hvis mere end 50 pct. af Hedgeforeningens samlede formue er placeret i likvide midler i en sammenhængende periode på 6 måneder, skal Forvalteren udarbejde en indstilling til Hedgeforeningens bestyrelse, således at bestyrelsen i overensstemmelse med Hedgeforeningens vedtægter kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på fastlæggelse af en ny overordnet investeringsstrategi for Hedgeforeningen. Kontanter, der indgår til dækning af første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures) herunder aktielån, medtages ikke i opgørelsen af likvide midler. Hedgeforeningen kan til enhver tid have likvide midler i accessorisk omfang til blandt andet løbende drift, indløsning, betaling ved afregning af instrumenter, mv. Hedgeforeningens likvide midler skal placeres på markedsbaserede vilkår i pengeinstitutter under tilsyn med investment grade credit rating af enten Standard and Poor s, Moody s Investor Service eller Fitch Ratings. 12

14 8.6 Første generations afledte finansielle instrumenter, lån, kreditter og aktielån Hedgeforeningen kan som et led i sin investeringsstrategi investere i første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures), eller tilsvarende instrumenter som beskrevet i afsnit 8.3 Investeringer, og som handles på markederne beskrevet i afsnit 8.4 Markeder, herunder OTC. For første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures), som handles OTC, gælder det alene, at modparterne skal være institutioner, der er underkastet offentligt tilsyn i hjemlandet. Hedgeforeningen kan tillige som et led i sin investeringsstrategi optage lån, kreditter og aktielån. Der kan alene lånes af institutioner, der er underkastet offentligt tilsyn i hjemlandet. Forvalteren kan efter bemyndigelse fra Hedgeforeningens bestyrelse forhandle aftaler om lån, kreditter, første generations afledte finansielle instrumenter, aktielån mv. for Hedgeforeningen, indenfor de af Hedgeforeningen indgåede rammeaftaler. Disse rammeaftaler underskrives af bestyrelsen i henhold til Hedgeforeningens tegningsregler. Bestyrelsen har bemyndiget Forvalteren til som en del af den daglige drift til at indgå forretninger (transaktioner) under sådanne rammeaftaler på vegne af Hedgeforeningen, herunder underskrive de nødvendige dokumenter (confirmations, mv.), der knytter sig til de enkelte forretninger. Bestyrelsen har tillige bemyndiget Forvalteren til at optage lån eller kreditter til indløsning af foreningsandele. Risikorammerne for investeringer i første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures) fremgår af afsnit Derivateksponering. 8.7 Hedgeforeningens risikorammer for fordeling og koncentration Hedgeforeningen har følgende risikorammer for fordeling og koncentration for Hedgeforeningens portefølje, jf. 5 i bekendtgørelse nr. 784 af 29. juni 2011 om hedgeforeningers opgørelse af risiko: Risikorammer for Hedgeforeningen Mermaid Nordic % af formuen Min. Max. Brutto-eksponering 500 % Markeds-eksponering 200 % Netto-eksponering -50 % 100 % Eksponering mod enkelt emittent -15 % * 15 % * Sektor-eksponering -40 % * 40 % * Likviditets-eksponering 10 dages likviditet - herudover må andel i mindre likvide aktier af formue udgøre 10 % * Derivat-eksponering - på dækket basis, jf. afsnit 8.1 og 8.4 Ubegrænset - på udækket basis, jf. afsnit 8.1 og % 5 % * Reference i % af samlede aktiver Risikorammerne gennemgås mere deltaljeret neden for i afsnit

15 Ved generalforsamlingsbeslutning af henholdsvis den 4.april og den 11. maj 2011 blev det besluttet, at bruttoeksponeringen nedsættes fra 750 % til 500 %. Beslutningen trådte i kraft fra den 1. oktober 2011 efter at alle navnenoterede medlemmer var orienteret herom og havde haft mulighed for at indløse deres beviser. Såfremt Hedgeforeningen overskrider en eller flere af de angivne risikorammer, skal Forvalteren sørge for, at der øjeblikkeligt nedbringes til det tilladte niveau, samt at der rapporteres som beskrevet i afsnit 8.2 Overholdelse af Ydre Risikorammer samt ændring heraf. 8.8 Hedgeforeningens risikoramme for bruttoeksponering Hedgeforeningen kan finansiere investeringer gennem fremmedkapital, lån og kreditter. Investeringer kan endvidere finansieres ved at Hedgeforeningen indgår korte positioner i en eller flere aktier ved brug af første generations afledte finansielle instrumenter og aktielån. Hedgeforeningens investeringer skal ske inden for de nedenfor angivne rammer for bruttoeksponering, jf. 2 i Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 784 af 29. juni 2011 om hedgeforeningers opgørelse af risici. Hedgeforeningen må i henhold til sine vedtægter maksimalt have en bruttoeksponering på 500 %. Ved bruttoeksponering forstås Hedgeforeningens samlede nettopositioner i procent af den samlede formue, jf. 2 i Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 784 af 29. juni 2011 om hedgeforeningers opgørelse af risici. Ved Hedgeforeningens samlede nettopositioner forstås summen af (1) kursværdien af Hedgeforeningens samlede lange nettopositioner i værdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, råvareinstrumenter eller indeks, (2) likvide midler, herunder valuta, og (3) kursværdien af Hedgeforeningens samlede korte nettopositioner i værdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, råvareinstrumenter eller indeks. Såfremt bruttoeksponeringen overskrider ovennævnte ramme, skal Forvalteren sørge for, at bruttoeksponeringen øjeblikkeligt nedbringes til det tilladte niveau, samt at der rapporteres som beskrevet i afsnit 8.2 Overholdelse af Ydre Risikorammer samt ændringer heraf. 8.9 Hedgeforeningens risikorammer for markedseksponering, nettoeksponering, fordeling og koncentration Markedseksponering Hedgeforeningen kan maksimalt have en markedseksponering på 200 %. Ved markedseksponering forstås summen af markedsværdien af Hedgeforeningens samlede lange aktiepositioner (inklusiv eksponeringer opnået gennem finansielle instrumenter) i procent af formuen, og den numeriske markedsværdi af Hedgeforeningens samlede korte aktiepositioner (inklusiv eksponeringer opnået gennem afledte finansielle instrumenter) i procent af formuen Nettoeksponering Hedgeforeningen kan være fra -50 % til +100 % nettoeksponeret til de markeder, der fremgår af afsnit 8.4 Markeder. Ved nettoeksponering til markedet forstås summen af 1) samlede værdi af Hedgeforeningens lange positioner, og 2) den samlede værdi af Hedgeforeningens korte positioner (som per definition er negativ) divideret med Hedgeforeningens samlede formue. Ved beregningen af eksponeringen inkluderes eksponering opnået gennem afledte finansielle instrumenter Eksponering mod samme emittent Hedgeforeningens investeringer i udstedelser fra samme emittent må maksimalt udgøre 15 % af Hedgeforeningens samlede aktiver. 14

16 8.9.4 Unoterede værdipapirer og andre børser Udover aktier i Hedgeforeningens investeringsforvaltningsselskab må der ikke investeres i instrumenter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked Sektoreksponering Hedgeforeningens investeringer må maksimalt udgøre 40 % af Hedgeforeningens samlede aktiver indenfor en sektor, jf. GICS klassifikation (Global Industry Classification Standard) der er udarbejdet af Standard and Poor s i samarbejde med Morgan Stanley Capital International Likviditetsrisiko Størrelsen på en enkelt investering i Hedgeforeningen må maksimalt svare til 10 dages likviditet i det pågældende instrument, målt som dagligt gennemsnit over de seneste 6 måneder. Summen af de dele af de mindre likvide aktier, der overstiger nævnte 10 dages likviditetsgrænse, må maksimalt udgøre 10 % af formuen Derivateksponering Hedgeforeningen kan investere i første generations afledte finansielle instrumenter jf. afsnit 8.3, 8.4 og 8.6. Hedgeforeningen tilstræber generelt udelukkende at benytte sådanne instrumenter til at afdække risici i Hedgeforeningens øvrige positioner (dækket basis). Hedgeforeningen har valgt ikke at opsætte en risikoramme for første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures) foretaget på dækket basis, hvor det underliggende aktiv afdækker risikoen på en eller flere eksisterende positioner, da formålet er at afdække risikoen på en eller flere eksisterende positioner i porteføljen. Da formålet med anvendelse af første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures) foretaget på dækket basis netop er at reducere risikoen i den enkelte position eller porteføljen som helhed, anses det ikke for at have væsentlig negativ indvirkning på Hedgeforeningens risikoprofil. Dog kan Hedgeforeningen investere i første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures) foretaget på udækket basis, men med den begrænsning at det maksimale tab på de finansielle kontrakter ikke må overstige 5 % af Hedgeforeningens formue. Hedgeforeningen må ikke tage fysisk levering af underliggende råvarer Valuta Hedgeforeningen tilstræber efter eget skøn enten helt eller delvist at afdække valutaeksponering i fremmed valuta i forhold til EUR Hedgefonde/-foreninger Hedgeforeningen kan ikke investere i andre hedgefonde/-foreninger. 9 Social ansvarlig investeringspolitik Foreningen lægger vægt på at være en ansvarlig investor og har derfor i 2009 gennem Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S indledt et samarbejde med SEB koncernen, med henblik på at sikre, at de virksomheder, som foreningen investerer i har en ansvarlig politik omkring de etiske aspekter i samfundet. Hensigten med samarbejdet er, at kunne følge FN s generelle principper for ansvarlige investeringer (PRI=Principles of Responsible Investments). 15

17 Foreningens bestyrelse har drøftet, hvorledes foreningen kan udøve samfundsansvar med hensyn til bl.a. menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption i forbindelse med investering af foreningens midler. Foreningens bestyrelse har besluttet at indarbejde PRI i investeringsprocessen. Foreningen vil i samarbejde med investeringsforvaltningsselskabet modtage en observationsliste over Nordiske selskaber, som ifølge test ikke vurderes at opfylde de internationale konventioner omkring bl.a. miljøforhold, menneskerettigheder og korruption med udgangspunkt i følgende konventioner: UN Global Compact OECD Guidelines for Multinational Entreprises Human rights conventions Environmental conventions Weapons-related conventions Det er op til forvaltningsselskabet i samarbejde med bestyrelsen og rådgiver at beslutte, om der skal ske udelukkelser af selskaber. Foreningen har alternativt mulighed for at kontakte de PRI-ansvarlige i SEB (det etiske råd) med henblik på yderligere undersøgelser af et selskab. Rådet kan vælge at kontakte selskabet for en dialog, som skal bringe de konkrete problematiske forhold til ophør. Foreningen har ikke pr. 20. august 2013 optaget nordiske selskaber på udelukkelseslisten eller foranlediget selskaber sendt til nærmere undersøgelse. 10 Hedgeforeningens maksimale standardafvigelse Med udgangspunkt i Hedgeforeningens investeringsstrategi og de instrumenter, som Hedgeforeningen efter vedtægternes 8, stk. 1 kan investere i, har bestyrelsen fastsat følgende rammer for Hedgeforeningens standardafvigelse Rammer for standardafvigelse (målt på månedsbasis) 1 år 3 år 5 år 20% 17% 16% Standardafvigelsen på aktiemarkederne svinger meget fra år til år. De fastsatte rammer er baseret på historiske data samt på, at Hedgeforeningen skal levere et positivt afkast hvert år med en risikoprofil, der er lavere end aktiemarkedet generelt. Hedgeforeningens faktiske standardafvigelse opgøres for hvert regnskabsår og bestyrelsen kommenterer i årsrapporten på Hedgeforeningens opfyldelse eller manglende opfyldelse af bestyrelsens rammer for standardafvigelsen. Hedgeforeningen styrer ikke aktivt efter standardafvigelsen, men forvalteren forpligtes til løbende at rapportere til bestyrelsen herom. 11 Risikofaktorer Investering i en Hedgeforening som Hedgeforeningen Mermaid Nordic indebærer, som ved enhver anden investering, en risiko for, at der lides tab. Hedgeforeningens særlige investeringsstrategi, herunder anvendelse af investering for lånte midler, medfører imidlertid en række yderligere risikofaktorer, som ikke kendes fra traditionelle investeringer i f.eks. investeringsforeningsbeviser, aktier og obligationer. 16

18 Hedgeforeningen indeholder i lighed med en investeringsforening eksponering til såvel markedsrisiko, også kaldet generel risiko, som papirspecifik risiko, også kaldet den individuelle risiko. Hedgeforeningen Mermaid Nordics generelle markedsrisiko tilstræbes at være lavere end markedsrisikoen. Dette gør ikke en investering i Hedgeforeningen risikofri. Der kan forekomme store udsving i nettoværdien af Hedgeforeningens formue som følge af den anvendte investeringsstrategi. I medfør af bekendtgørelse nr. 784 af 29. juni 2011 om hedgeforeningers opgørelse af risici kan der identificeres følgende relevante risici, jf Positionsrisiko: a. renter, b. valuta, c. aktier, d. første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures) og e. råvareinstrumenter 2. Koncentrationsrisiko 3. Kredit- og modpartsrisiko 4. Likviditetsrisiko 5. Operationel risiko 6. Fremmedfinansieringsrisiko Risikofaktorerne beskrives nærmere i afsnit nedenfor Positionsrisiko A. Positionsrisiko i renter (inkl. afledte finansielle instrumenter baseret på renter), der relaterer sig til markedet som helhed, eller grundet forhold, der relaterer sig til den enkelte udsteder af værdipapirer eller det enkelte værdipapir. Hedgeforeningen har ikke eller kun i begrænset omfang denne risiko, der kan opstå som følge af investeringer i rentebærende fordringer i perioder med overskydende likvide midler som følge af få aktieinvesteringer. Da denne risiko vurderes til at være begrænset, har bestyrelsen valgt ikke at fastsætte supplerende risikorammer for denne risiko. B. Positionsrisiko i valuta (inkl. afledte finansielle instrumenter baseret på valuta), der relaterer sig til markedet som helhed, eller grundet forhold, der relaterer sig til den enkelte udsteder af værdipapirer eller det enkelte værdipapir. Hedgeforeningen har denne risiko, der kan opstå i forbindelse med handel med alle typer udenlandske værdipapirer i fremmed valuta. Hedgeforeningens bestyrelse har besluttet, at Hedgeforeningen skal tilstræbe efter eget skøn enten helt eller delvist at afdække valutaeksponering i fremmed valuta i forhold til EUR. C. Positionsrisiko i aktier (inkl. afledte finansielle instrumenter baseret på aktier og aktieindeks), der relaterer sig til markedet som helhed, eller grundet forhold, der relaterer sig til den enkelte udsteder af værdipapirer eller det enkelte værdipapir. Hedgeforeningen har denne risiko, der kan opstå ved investering i aktier, jf. Hedgeforeningens investeringsstrategi angivet i afsnit 7. Bestyrelsen har valgt ikke at fastsætte supplerende rammer ud over rammerne jf. afsnit

19 D. Positionsrisiko i første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures) Hedgeforeningen har denne risiko, der kan opstå ved investering i tilladte afledte instrumenter. Bestyrelsen har valgt ikke at fastsætte supplerende rammer ud over rammerne jf. afsnit 8.3, 8.6 og E. Positionsrisiko i råvareinstrumenter inklusiv afledte finansielle instrumenter baseret på råvarer. Hedgeforeningen har denne risiko, der kan opstå ved køb eller salg af råvareinstrumenter for at opnå en position i råvaremarkedet. Bestyrelsen har valgt kun at anvende afledte råvareinstrumenter til at afdække eventuelle risici i porteføljens aktiepositioner, hvorfor bestyrelsen har valgt ikke at fastsætte supplerende rammer ud over rammerne jf. afsnit 8.3, 8.6 og Hedgeforeningen må ikke tage fysisk levering af råvarer Koncentrationsrisiko Koncentrationsrisikoen er den risiko, der kan opstå ved, at Hedgeforeningens portefølje koncentreres, eksempelvis indenfor enkelte værdipapirer, sektorer, værdipapirtyper eller markeder. Hedgeforeningen har denne risiko, idet Hedgeforeningens investeringsstrategi og investeringsrammer indebærer, at samtlige Hedgeforeningens såvel lange som korte positioner kan være koncentreret inden for samme markeder, f.eks. danske aktier. Hedgeforeningen har i sine vedtægter ikke fastsat supplerende rammer til imødegåelse af denne risiko udover, hvad Hedgeforeningens investeringsrammerne tilsiger omkring modpartsrisiko mod en enkelt emittent, samt sektorkoncentration, jf. afsnit 8.7 Hedgeforeningens risikorammer for fordeling og koncentration Kredit- og modpartsrisiko Kredit- og modpartsrisiko er risikoen for, at en modpart og emittent kan gå konkurs, og at en modpart undlader at betale eller levere som aftalt. Hedgeforeningen har denne risiko, der kan opstå i forbindelse med Hedgeforeningens optagelse af lån og kreditter, samt indgåelse af aftaler om første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures) og aktielån. Ved brug af første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures) og eventuelt værdipapirlån vil der opstå tilgodehavender hos de modparter, som Hedgeforeningen har indgået sådanne kontrakter med. Hvis modparten ikke er i stand til at honorere sine forpligtelser over for Hedgeforeningen i henhold til det finansielle instrument eller kontrakt, kan Hedgeforeningen lide et tab. Derudover har Hedgeforeningen en risiko på udsteder (emittent) af værdipapirer. Hedgeforeningen har tillige kredit- og modpartsrisiko i forbindelse med kontant indestående i pengeinstitutter. Hedgeforeningen har fastsat følgende supplerende risikorammer for kredit- og modpartsrisici: Hedgeforeningens investeringer udstedt af samme emittent må maksimalt udgøre 15 pct. af Hedgeforeningens samlede aktiver. Hedgeforeningen må anbringe alle sine likvide midler i det samme pengeinstitut forudsat de udgør mindre end 50 pct. af Hedgeforeningens formue. Det pågældende pengeinstitut skal være under tilsyn hvor hjemmehørende med investment grade kredit rating af enten Standard and Poor s, Moody s Investor Service eller Fitch Ratings Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko betyder, at en position ikke kan handles til rette tid og pris grundet lav likviditet på det relevante marked. 18

20 Hedgeforeningen har denne risiko, der kan opstå som en følge af pludselige kriser på det finansielle marked. Derudover kan Hedgeforeningen investere i unoterede værdipapirer. Dette indebærer en risiko for at positionerne ikke kan handles til rette tid eller pris, idet der muligvis ikke er den fornødne efterspørgsel på det relevante marked. Hedgeforeningen har til imødegåelse af denne risiko i vedtægterne ikke fastsat supplerende rammer udover hvad investeringsrammerne tilsiger omkring likviditets eksponering, jf. afsnit 8.7 Hedgeforeningens risikorammer for fordeling og koncentration Operationel risiko Hedgeforeningens operationelle risiko knytter sig til administration og ledelse af Hedgeforeningen, herunder IT-systemer. Overholdelsen af Hedgeforeningens investeringsrammer beror i stor udstrækning på funktionaliteten i Forvalterens IT-systemer, samt Forvalterens efterlevelse af interne forretningsgange. Hedgeforeningen har som alle andre foreninger denne risiko. Bestyrelsen har gennem instruks til Forvalteren sikret, at Forvalteren har opstillet betryggende forretningsgange for blandt andet administration og IT-sikkerhed, som bestyrelsen har ansvar for at kontrollere, at Forvalteren efterlever. Investering i aktier m.m. foregår typisk på en fondsbørs eller andet reguleret marked, og de værdipapirer der sælges eller købes, er ofte standardiserede. Hedgeforeningen kan etablere positioner, der blandt andet etableres ved brug af værdipapirlåneaftaler eller andre typer af finansielle kontrakter om instrumenter, der ikke i samme grad som aktier og obligationer er standardiserede juridiske dokumenter. Dette medfører en juridisk risiko for, at indgåede aftaler ikke giver den forventede og ønskede retsstilling eksempelvis på grund af fejl begået i forbindelse med forhandling og indgåelse af de nævnte aftaler. Hedgeforeningen har til imødegåelse af denne risiko i vedtægterne ikke fastsat yderligere supplerende rammer herfor, da Hedgeforeningen ikke anses for at løbe nogle usædvanlige eller specifikke operationelle risici Fremmedfinansieringsrisiko Risikoen knytter sig til investering for lånte midler og investering i afledte instrumenter. Hedgeforeningen har denne risiko, der kan opstå ved, at Hedgeforeningen investerer for lånte midler, hvilket øger muligheden for gevinst, men også samtidigt øger risikoen for tab. Herudover er der en risiko for førtidig opsigelse af lånefaciliteten fra långiver. Bestyrelsen har til imødegåelse af denne risiko fastsat investeringsrammerne beskrevet i afsnit 8.7 Hedgeforeningens risikorammer for fordeling og koncentration. 12 Depotselskab mv Depotselskabet Hedgeforeningen har valgt Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige ( Depotselskabet ) som depotselskab. Depotselskabet, der er en filial af SEB AB (publ), har Finanstilsynets tilladelse til at drive aktiviteter som pengeinstitut og værdipapirhandler. Finanstilsynet har godkendt Depotselskabet som depotselskab for Hedgeforeningen. 19

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer Hedgeforeningen HP Danske obligationer Prospekt Offentliggjort den 3. september 2012 Tegningssted: HP Fondsmæglerselskab A/S Telefon: 33 15 00 34 Kronprinsessegade 18, 1. Sal Telefax: 33 37 90 79 Dk-1306

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Danmark Akkumulerende 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Nielsen Global Value

Nielsen Global Value 1/20 Prospekt for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Nielsen Global Value, afdeling Nielsen Global Value. Ansvar for prospektet

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospektet er offentliggjort den 26.august 2013. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Ansvar Ansvar for prospektet

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasse(r): Latinamerika Acc. 4. december 2012 Ansvar for det prospekt for 3 Uafhængig

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros 18. december

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospektet er offentliggjort den 14. januar 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Kapitalforeningen BI Private Equity

Kapitalforeningen BI Private Equity Prospekt for Kapitalforeningen BI Private Equity 25. marts 2015 FORENINGEN Foreningens navn og adresse Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 5 obligationsafdelinger og 4 aktieafdeling. ekskl.

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 5 obligationsafdelinger og 4 aktieafdeling. ekskl. TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest I Fællesprospekt for 5 obligationsafdelinger og 4 aktieafdeling ekskl. udbytte for 2006 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Vedtægter for Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen Formuepleje Fokus. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det

Læs mere

Årsrapport 2013. Professionel Forening SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70

Årsrapport 2013. Professionel Forening SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70 Årsrapport 2013 Professionel Forening SEBinvest II CVR nr. 28 67 45 70 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 8 Ledelsespåtegning 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

BIG 4 A/S. Arrangør:

BIG 4 A/S. Arrangør: Resumé BIG 4 A/S 24. oktober 2005 Obligationslån 2005/2012 udstedt i danske kroner med sikkerhed i AAA-ratede obligationer 1 og call-option på syv underliggende indeks Serie Rentesats p.a. Udløbsdato Salgskurs

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77 Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...1 Ledelsesberetning...2 Bestyrelsens tillidshverv...12 Ledelsespåtegning........................................

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Introduktion til På First North Prospekt 13. februar 2008 First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne på First North er ikke underlagt

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

DANSKE INVEST PCC LIMITED

DANSKE INVEST PCC LIMITED PROSPEKT dateret 28. juni 2012 Selskabets Bestyrelse, hvis medlemmers navne er anført under overskriften Bestyrelse på side 4, er kollektivt og hver for sig ansvarlige for rigtigheden af oplysningerne

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest

Investeringsforeningen BankInvest Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere