Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45"

Transkript

1 Prospekt af 20. august 2013 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR

2 Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Mermaid Nordic 1 Indledning Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender sig til danske investorer og er udarbejdet i overensstemmelse med dansk lovgivning. Distribution af dette prospekt kan i visse lande være underlagt særlige restriktioner. Personer, der kommer i besiddelse af dette prospekt, er forpligtet til selv at være opmærksom på og undersøge sådanne restriktioner. Oplysninger i dette prospekt er ikke et tilbud eller en opfordring til at gøre tilbud i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt, eller til personer over for hvem, et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt. De andele, der er omfattet af prospektet, må ikke udbydes eller sælges i USA, Canada og Storbritannien, og dette prospekt må ikke udleveres til investorer hjemmehørende i disse lande, medmindre det er tilladt efter de pågældende landes lovgivning. Oplysninger i dette prospekt kan ikke betragtes som rådgivning om investerings- eller skattemæssige forhold, og enhver potentiel investor opfordres til at søge sagkyndig bistand hos egne rådgivere før der investeres på baggrund af dette prospekt. 1

3 2 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, prospektet skal give, samt at prospektet os bekendt indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for potentielle investorer i Hedgeforeningen Mermaid Nordic. København, den 20. august 2013 Bestyrelsen for Hedgeforeningen Mermaid Nordic: Thomas Skjellerup (formand) Henning Skovlund Pedersen Henrik Franck 2

4 3 Indholdsfortegnelse Fuldstændigt prospekt for... 1 Hedgeforeningen Mermaid Nordic Indledning Ansvar for prospektet Indholdsfortegnelse Resumé Risiko Juridisk Struktur Investeringsstrategi Investeringer, investerings- og risikorammer Social ansvarlig investeringspolitik Hedgeforeningens maksimale standardafvigelse Risikofaktorer Depotselskab mv Administration Investeringsrådgivning m.v Samarbejds- og formidlingsaftale Depotselskabsaftale Market Maker Omkostninger Emission og Indløsning Beskatning Regnskab Vedtægter Tilsynsførende myndighed Fuldstændigt prospekt og central investorinformation Definitioner Vedtægter for Hedgeforeningen Mermaid Nordic

5 4 Resumé Hedgeforeningen Mermaid Nordic ( Hedgeforeningen ) er en dansk hedgeforening, jf. 7 og kapitel 16 i lov om investeringsforeninger m.v. Reguleringen af Hedgeforeninger er flyttet fra lov om investeringsforeninger m.v. til den nye lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v kap. 23, som trådte i kraft pr. den 22. juli Der er givet en frist til den 1. april 2014 m.h.t. at bringe foreningens virksomhed i overensstemmelse med den nye regulering. De nye bestemmelser indebærer bl.a. at Hedgeforeningen skal omdannes til en Kapitalforening ved en generalforsamlingsbeslutning. Lovændringerne forventes ikke at få konsekvenser for Hedgeforeningens investeringspolitik og strategi. Hedgeforeningen modtager midler fra offentligheden, der investeres i instrumenter omfattet af bilag 5 til lov om finansiel virksomhed og/eller placeres i likvide midler herunder valuta med de begrænsninger, der er fastsat i Hedgeforeningens vedtægter og dette prospekt. Hedgeforeningens investeringsstrategi er fortrinsvis at investere i nordiske (Danmark, Sverige, Norge og Finland) aktier gennem både lange og korte positioner, med det formål at skabe et positivt afkast uanset udviklingen på det generelle aktiemarked. Hedgeforeningen forvaltes og administreres af Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S ( Forvalter ), der specialiserer sig i at forvalte og administrere danske investeringsforeninger, herunder hedgeforeninger. Hedgeforeningens investeringer foretages efter anbefaling fra Hedgeforeningens rådgiver Mermaid Asset Management Fondsmæglerselskab A/S ( Fondsmæglerselskabet ). Fondsmæglerselskabet specialiserer sig i at rådgive vedrørende nordiske aktier med det formål at skabe positive årlige afkast, uanset om aktiemarkederne stiger eller falder, med en risikoprofil, som oftest er lavere end aktiemarkedet. Dette opnås blandt andet ved brug af afledte finansielle instrumenter og værdipapirlån. Hedgeforeningen kan foretage investeringer for lånte midler. Denne form for investering anvendes med henblik på at søge højere afkast på gevinstgivende positioner, men betyder omvendt en øget risiko for tab. Hedgeforeningens vedtægter har fastsat rammer for Hedgeforeningens investeringer for lånte midler. Hedgeforeningen stiller ikke garanti eller anden form for tilsikring af positivt afkast. Afkastet afhænger af Fondsmæglerselskabets evne til at rådgive vedrørende Hedgeforeningens formue. Hedgeforeningen er akkumulerende og bevisudstedende. Nettooverskuddet henlægges til forøgelse af Hedgeforeningens formue. Hedgeforeningens beviser er unoterede. Indløsning og emission foretages mindst én gang månedligt. Hedgeforeningens indre værdi offentliggøres mindst hver 14. dag på Hedgeforeningens hjemmeside 4

6 5 Risiko Investering i en hedgeforening som Hedgeforeningen Mermaid Nordic indebærer, som enhver anden investering, en risiko for, at der lides tab. Hedgeforeningens investeringsstrategi medfører imidlertid en række yderligere risikofaktorer, som ikke kendes fra traditionelle investeringer i investeringsbeviser, aktier og obligationer. Potentielle investorer opfordres derfor til at læse dette prospekt nøje, herunder afsnit 10 Risikofaktorer, og opfordres under alle omstændigheder til at indhente professionel sagkyndig bistand, eksempelvis hos revisor, advokat eller anden sagkyndig rådgiver. 6 Juridisk Struktur Hedgeforeningen er stiftet i henhold til bestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. Hedgeforeningens forhold er først og fremmest reguleret i Hedgeforeningens vedtægter. Hedgeforeningen er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Hedgeforeningen er en hedgeforening i henhold til reglerne i lovbekendtgørelse nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger m.v. med eventuelle senere ændringer. Hedgeforeningen er godkendt og underlagt tilsyn af Finanstilsynet. Hedgeforeningen er bevisudstedende og akkumulerende, og nettooverskuddet henlægges til forøgelse af Hedgeforeningens formue. Der udloddes ikke udbytte. Hedgeforeningen administreres af Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. Hedgeforeningen modtager investeringsrådgivning fra Fondsmæglerselskabet, samt rådgivning om en række andre forhold som eksempelvis investering for lånte midler, handel med finansielle instrumenter, valutaafdækning, værdipapirlån, risikostyring og risikoafdækning. Hedgeforeningen har også indgået en samarbejds- og formidlingsaftale med Fondsmæglerselskabet, hvorefter Fondsmæglerselskabet blandt andet bistår med markedsføring af Hedgeforeningen. Hedgeforeningen har indgået aftale med Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) Sverige, som er Hedgeforeningens depotselskab ( Depotselskabet ). Derudover har Hedgeforeningen indgået aftaler med danske og udenlandske finansielle virksomheder om finansiering af Hedgeforeningens investeringer for lånte midler, levering af finansielle instrumenter, værdipapirlån og valutaafdækning. Aftalerne med udenlandske finansielle virksomheder vil normalt ikke være underlagt dansk ret, men derimod udenlandsk ret f.eks. engelsk og svensk ret, og Hedgeforeningens midler vil blive stillet til sikkerhed for Hedgeforeningens forpligtelser over for Depotselskabet og andre finansielle virksomheder. Navn og adresse Hedgeforeningen Mermaid Nordic c/o Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Bernstorffsgade København V 5

7 Registreringsnumre Finanstilsynet: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: CVR nr Stiftelse Hedgeforeningen er stiftet den 2. juli 2007 under navnet Hedgeforeningen Mermaid Nordic. Formål Hedgeforeningens formål er fra offentligheden at modtage midler, der investeres i instrumenter omfattet af bilag 5 til lov om finansiel virksomhed og/eller placeres i likvide midler herunder valuta i overensstemmelse med kapitel 16 i lov om investeringsforeninger m.v. og Hedgeforeningens vedtægter Hedgeforeningen vil på forlangende af et medlem indløse medlemmets andel af formuen med midler, der hidrører fra denne. Bestyrelse Advokat Thomas Skjellerup (formand) Accura Advokatpartnerselskab Tuborg Boulevard Hellerup Finansdirektør Henning Skovlund Pedersen Toftager 1A 4000 Roskilde Henrik Franck Cand Polit. & MALD Kildeåsen 17, Gl. Holte 2840 Holte Revision Statsautoriseret revisor Erik Stener Jørgensen PricewaterHouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup CVR-nr

8 Forvalter Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Bernstorffsgade København V Telefon FT reg. nr CVR nr Direktion: Jens Lohfert Jørgensen (adm.) og Niels Jørgen Larsen Depotselskab Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige Bernstorffsgade København V CVR nr Investeringsrådgiver Mermaid Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Havnegade København K Telefon FT reg. nr CVR nr Samarbejde og formidling Mermaid Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Havnegade København K Telefon FT reg. nr CVR nr Bevisudstedende Institut Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige Bernstorffsgade København V CVR nr Børsnotering Andelene i Hedgeforeningen er unoterede. Investorprofil Den typiske investor i Hedgeforeningen forventes at have kendskab til de risici, som er forbundet med investeringer i hedgeforeninger, har en risikovillighed der ligger over middel, og som kan investere mindst EUR med en tidshorisont på mindst 3 år. Middel risiko er defineret som en portefølje, der består af lige dele aktier og obligationer og hvor fordelingen på aktiverne afspejler de respektive markeder. Prospektets offentliggørelse Prospektet offentliggøres den 21. august 2013 på Hedgeforeningens hjemmeside. 7

9 7 Investeringsstrategi 7.1 Investeringsstrategi og risikoprofil Hedgeforeningens investeringsstrategi fastsættes af Hedgeforeningens bestyrelse inden for de rammer, der fremgår af Hedgeforeningens vedtægter. Hedgeforeningens investeringsstrategi er fortrinsvist at investere i nordiske (Danmark, Sverige, Norge og Finland) aktier gennem både lange og korte positioner, med det formål at skabe et absolut positivt afkast uanset udviklingen på det generelle aktiemarked. Hedgeforeningens afkast vil derfor primært afhænge af Hedgeforeningens evne til at forudsige kursudviklingen for individuelle aktier. Hedgeforeningen skal have minimum 50 % af den investerede bruttokapital investeret i nordiske (Danmark, Sverige, Norge og Finland) aktier optaget til handel på et reguleret marked. Derudover kan Hedgeforeningen investere i de instrumenter, der er opregnet i afsnit 8.3 og handles på de regulerede markeder, der er opregnet i afsnit 8.4. Hedgeforeningen kan på baggrund af ovenstående bl.a. 1. optage lån, 2. placere Hedgeforeningens midler i likvide midler, 3. gøre brug af første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures), samt 4. gøre brug af aktielån. Hedgeforeningens overordnede risikopolitik er at begrænse den risiko, som er relateret til aktiemarkedernes generelle udvikling. Porteføljens risikoprofil skal som udgangspunkt være lavere end generelt gældende for det nordiske marked målt ved standardafvigelsen. Hedgeforeningen kan tage lange og korte positioner for at søge at opnå en nettoeksponering der er lavere end aktiemarkedet og dermed en mindre risiko end aktiemarkedet generelt, mens der stadig opnås et attraktivt afkast på formuen. Formålet med hver position er at søge at opnå en gevinst. Der er dog altid en risiko for tab ved investering, der ikke kan elimineres. En lang position etableres ved, at Hedgeforeningen køber aktier i et børsnoteret selskab. Hvis de købte aktier stiger i værdi og efterfølgende bliver solgt af Hedgeforeningen, opnås en gevinst. Hvis de købte aktier falder i værdi og efterfølgende bliver solgt af Hedgeforeningen, realiseres et tab. En kort position etableres ved, at Hedgeforeningen på finansmarkederne låner aktier i et børsnoteret selskab. Der betales en provision for at låne de nævnte aktier, som efterfølgende sælges over børsen og indbringer et provenu. Hvis de lånte aktier herefter falder i værdi, opnås en gevinst, idet Hedgeforeningen i så fald kan tilbagekøbe disse aktier til en lavere kurs, når aktierne skal tilbageleveres. Tilsvarende, hvis de lånte aktier stiger i værdi, realiseres et tab, idet Hedgeforeningen kun kan tilbagekøbe disse aktier til en højere kurs, når aktierne skal tilbageleveres. Hedgeforeningen kan både have en netto-lang og en netto-kort eksponering, jf. afsnit 8.7 Hedgeforeningens risikorammer for fordeling og koncentration og afsnit Nettoeksponering. Fondsmæglerselskabet anbefaler om Hedgeforeningen på et givet tidspunkt er netto-lang eller netto-kort i porteføljen. Der vil blive taget hensyn til makroøkonomiske faktorer, da disse anses for at spille en væsentlig rolle for udviklingen af et selskab. Hedgeforeningen søger en relativt koncentreret portefølje (15-25 aktier) for på den ene side at maksimere resultatet af det analytiske arbejde gennemført på baggrund af rådgivning fra Fondsmæglerselskabet, og for på den anden side bedst muligt at holde risiko og volatilitet på et passende niveau. En gennemsnitlig lang 8

10 position vil normalt være på 5 % - 7 % af porteføljen, og en gennemsnitlig kort position på 3 % - 5 % af porteføljen, hvilket anses for mest optimalt for at reducere risiko samt volatilitet, men stadig at få maksimal udbytte af det analytiske arbejde. Årsagen til, at de korte positioner typisk vil udgøre en mindre andel er, at der ofte er flere risici forbundet med at gå kort (overtagelsesforsøg, tilbagekaldelse af lånte aktier, likviditetsrisiko, etc.). For hver investering foretages en fundamental analyse gennem detaljeret bottom-up fundamental finansiel analyse af individuelle selskaber, hvor muligheden for afkast på den investerede kapital analyseres i forhold til den gældende værdiansættelse af selskabet. Der er ingen præferencer for "vækst" eller "value" aktier og Hedgeforeningen vil søge at investere i vækst aktier med rimelig prisfastsættelse i forhold til vækstpotentiale eller "value" aktier som handler til en discount af aktiens underliggende værdier. Hedgeforeningen har heller ikke præferencer for lange positioner eller korte positioner, da formålet er at søge et absolut positivt afkast på alle positioner. Hedgeforeningen har mulighed for at investere for lånte midler. Endvidere kan Hedgeforeningen også investere i afledte finansielle instrumenter, men vil som hovedregel kun investere i afledte finansielle instrumenter med henblik på at mindske risikoen i porteføljen. Se afsnit Derivateksponering. Hedgeforeningen tilstræber efter eget skøn enten helt eller delvist at afdække valutaeksponering i fremmed valuta i forhold til EUR, gennem naturlig hedging, samt finansielle kontrakter. Ved naturlig hedging menes, at Hedgeforeningen kan være både lang og kort på samme tid i eksempelvis svenske aktier, hvorved valutarisikoen på den svenske krone udjævnes. 9

11 7.2 Udvælgelse af aktier Beslutning om hvilke aktier Hedgeforeningen skal investere i, træffes af Forvalteren ud fra en anbefaling fra Fondsmæglerselskabet, der forud for anbefalingen typisk har foretaget: En kvalitativ analyse af: 1. Investeringsobjektets forretningsmodel, 2. Investeringsobjektets produkter / ydelser, 3. Investeringsobjektets strategi, 4. Kvaliteten af investeringsobjektets ledelse, samt 5. Det konkurrencemæssige landskab, som investeringsobjektet befinder sig i. En kvantitativ analyse af: 1. Udviklingen i og forventningen til investeringsobjektets resultatopgørelse, 2. Styrken af investeringsobjektets balance, 3. Udviklingen i og forventningen til investeringsobjektets pengestrømsopgørelse, samt 4. En fair værdiansættelse af aktien, via en række analyse værktøjer, såsom discounted cash flow, peer group sammenligning og yield analyse. En momentum baseret analyse af: 1. Investeringsflow i aktien, 2. Trends i markedet og i investeringsobjektets sektor, 3. Short-interest-ratio, samt 4. MACD- og DMI indikatorer samt TD sequential. En risikobaseret analyse af, hvorledes Hedgeforeningens portefølje påvirkes med hensyn til relevante risici: 1. Positionsrisiko, 2. Brutto-eksponeringsrisiko, 3. Koncentrationsrisiko, 4. Kredit- og modpartsrisiko, samt 5. Likviditetsrisiko. 10

12 8 Investeringer, investerings- og risikorammer 8.1 Indledning Hedgeforeningen opererer efter de risikorammer, som er fastsat i Hedgeforeningens vedtægter og i dette prospekt (de Ydre Risikorammer ). Overskridelse af de Ydre Risikorammer medfører, at Hedgeforeningen straks skal rapportere til Finanstilsynet og Hedgeforeningens navnenoterede medlemmer, jf. pkt For at minimere risikoen for, at Hedgeforeningen overskrider de Ydre Risikorammer har Hedgeforeningens bestyrelse fastsat snævrere indre risikorammer (de Indre Risikorammer ). De Indre Risikorammer, der er snævrere end de Ydre Risikorammer og dermed begrænser Hedgeforeningen yderligere end de begrænsninger, der følger af de Ydre Risikorammer, er ikke offentliggjort i dette prospekt og er således et internt redskab valgt af Hedgeforeningens bestyrelse. Overskridelse af de Indre Risikorammer skal straks rapporteres til Hedgeforeningens bestyrelse således, at bestyrelsen kan sikre sig, at risikoen minimeres for, at de Ydre Risikorammer overskrides, samt for at sikre, at den overordnede risikoprofil er lavere end det generelle aktiemarked. 8.2 Overholdelse af Ydre Risikorammer samt ændring heraf Hedgeforeningen skal overholde de Ydre Risikorammer og opgør dagligt risici med det formål at sikre, at de Ydre Risikorammer overholdes. Hedgeforeningen skal hver måned offentliggøre en opgørelse over risici. Offentliggørelse finder sted på Hedgeforeningens hjemmeside. Såfremt Hedgeforeningen har væsentlige risici, som bestyrelsen fravælger at opstille rammer for, skal dette klart fremgå af opgørelsen. Ændring af Hedgeforeningens vedtægtsbestemte risikorammer kan kun ske gennem en vedtægtsændring vedtaget på Hedgeforeningens generalforsamling. Senest 8 hverdage efter, at bestyrelsen har truffet beslutning om ændring af Hedgeforeningens ikke vedtægtsbestemte risikorammer, skal Hedgeforeningen underrette navnenoterede medlemmer om ændringerne. Ændringerne kan tidligst træde i kraft, efter at Hedgeforeningens medlemmer har haft mulighed for at få indløst deres andele. Overskrider Hedgeforeningen en eller flere af de fastsatte Ydre Risikorammer, skal dette straks indberettes til bestyrelsen og Finanstilsynet sammen med en redegørelse for baggrunden for overskridelsen og en beskrivelse af, hvordan Hedgeforeningen vil imødegå tilsvarende overskridelser i fremtiden. Hedgeforeningens navnenoterede medlemmer skal have meddelelse om alle overskridelser af de Ydre Risikorammer, der er fastsat af bestyrelsen. Meddelelsen gives skriftligt ved fremsendelse af brev senest 8 hverdage efter, at en overskridelse har fundet sted. Meddelelsen skal indeholde en redegørelse over hvilken indvirkning Hedgeforeningen vurderer, at overskridelsen vil få for Hedgeforeningens risiko, samt hvilke skridt bestyrelsen har taget til at nedbringe overskridelsen. Forvalteren er forpligtet til at indrette sin organisation og administration således, at Hedgeforeningens opgørelse, styring og kontrol af risici udføres betryggende. 8.3 Investeringer Hedgeforeningen kan i medfør af Hedgeforeningens vedtægter investere i følgende instrumenter, der alle er omfattet af bilag 5 til lov om finansiel virksomhed: 1. Aktier, aktielignende værdipapirer, samt værdipapirer, hvormed der kan erhverves aktier for ved tegning, ombytning eller kontantbetaling. 11

13 2. Første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures). 3. Swap kontrakter, hvor det/de underliggende aktiv(er) er instrumenter som nævnt under pkt Obligationer. 5. Aktielån fra institutioner, der er underkastet offentligt tilsyn i hjemlandet. 6. Pengemarkedskonti med maksimalt bindende varighed på 3 måneder. Herudover kan Hedgeforeningen investere i likvide midler, herunder valuta, i henhold til lov om investeringsforeninger m.v. 8.4 Markeder Hedgeforeningen skal have minimum 50 % af den investerede bruttokapital investeret i nordiske (Danmark, Sverige, Norge og Finland) aktier optaget til handel på et reguleret marked. Derudover kan Hedgeforeningen investere i instrumenter omtalt i afsnit 8.3 Investeringer, som er optaget til notering eller handel på et reguleret marked (børser) i EU og EFTA, der er medlem af eller tilknyttet World Federation of Exchanges ( WFE ) som affiliates eller correspondents. Der kan også investeres på et reguleret marked (børser) i EU eller EFTA, der er Full Member eller Associate Member af Federation of European Securities Exchanges ( FESE ). Hedgeforeningen kan endvidere investere i første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures), som handles OTC, hvor det underliggende aktiv bliver handlet på et reguleret marked (børser) i EU eller EFTA, der er medlem af eller tilknyttet ovennævnte federationer. Maksimalt 20 % af Hedgeforeningens formue må investeres i noterede værdipapirer på andre regulerede markeder (børser). Udover aktier i Hedgeforeningens investeringsforvaltningsselskab må der ikke investeres i instrumenter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked Likvide midler Hedgeforeningen kan som led i sin investeringsstrategi, hvis Hedgeforeningens bestyrelse finder det nødvendigt af hensyn til markedsforholdene, anbringe Hedgeforeningens midler helt eller delvist i likvide midler (kontanter og obligationer) indtil markedsforholdene igen efter bestyrelsens opfattelse berettiger til videreførelse af den overordnede investeringsstrategi. Hvis mere end 50 pct. af Hedgeforeningens samlede formue er placeret i likvide midler i en sammenhængende periode på 6 måneder, skal Forvalteren udarbejde en indstilling til Hedgeforeningens bestyrelse, således at bestyrelsen i overensstemmelse med Hedgeforeningens vedtægter kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på fastlæggelse af en ny overordnet investeringsstrategi for Hedgeforeningen. Kontanter, der indgår til dækning af første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures) herunder aktielån, medtages ikke i opgørelsen af likvide midler. Hedgeforeningen kan til enhver tid have likvide midler i accessorisk omfang til blandt andet løbende drift, indløsning, betaling ved afregning af instrumenter, mv. Hedgeforeningens likvide midler skal placeres på markedsbaserede vilkår i pengeinstitutter under tilsyn med investment grade credit rating af enten Standard and Poor s, Moody s Investor Service eller Fitch Ratings. 12

14 8.6 Første generations afledte finansielle instrumenter, lån, kreditter og aktielån Hedgeforeningen kan som et led i sin investeringsstrategi investere i første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures), eller tilsvarende instrumenter som beskrevet i afsnit 8.3 Investeringer, og som handles på markederne beskrevet i afsnit 8.4 Markeder, herunder OTC. For første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures), som handles OTC, gælder det alene, at modparterne skal være institutioner, der er underkastet offentligt tilsyn i hjemlandet. Hedgeforeningen kan tillige som et led i sin investeringsstrategi optage lån, kreditter og aktielån. Der kan alene lånes af institutioner, der er underkastet offentligt tilsyn i hjemlandet. Forvalteren kan efter bemyndigelse fra Hedgeforeningens bestyrelse forhandle aftaler om lån, kreditter, første generations afledte finansielle instrumenter, aktielån mv. for Hedgeforeningen, indenfor de af Hedgeforeningen indgåede rammeaftaler. Disse rammeaftaler underskrives af bestyrelsen i henhold til Hedgeforeningens tegningsregler. Bestyrelsen har bemyndiget Forvalteren til som en del af den daglige drift til at indgå forretninger (transaktioner) under sådanne rammeaftaler på vegne af Hedgeforeningen, herunder underskrive de nødvendige dokumenter (confirmations, mv.), der knytter sig til de enkelte forretninger. Bestyrelsen har tillige bemyndiget Forvalteren til at optage lån eller kreditter til indløsning af foreningsandele. Risikorammerne for investeringer i første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures) fremgår af afsnit Derivateksponering. 8.7 Hedgeforeningens risikorammer for fordeling og koncentration Hedgeforeningen har følgende risikorammer for fordeling og koncentration for Hedgeforeningens portefølje, jf. 5 i bekendtgørelse nr. 784 af 29. juni 2011 om hedgeforeningers opgørelse af risiko: Risikorammer for Hedgeforeningen Mermaid Nordic % af formuen Min. Max. Brutto-eksponering 500 % Markeds-eksponering 200 % Netto-eksponering -50 % 100 % Eksponering mod enkelt emittent -15 % * 15 % * Sektor-eksponering -40 % * 40 % * Likviditets-eksponering 10 dages likviditet - herudover må andel i mindre likvide aktier af formue udgøre 10 % * Derivat-eksponering - på dækket basis, jf. afsnit 8.1 og 8.4 Ubegrænset - på udækket basis, jf. afsnit 8.1 og % 5 % * Reference i % af samlede aktiver Risikorammerne gennemgås mere deltaljeret neden for i afsnit

15 Ved generalforsamlingsbeslutning af henholdsvis den 4.april og den 11. maj 2011 blev det besluttet, at bruttoeksponeringen nedsættes fra 750 % til 500 %. Beslutningen trådte i kraft fra den 1. oktober 2011 efter at alle navnenoterede medlemmer var orienteret herom og havde haft mulighed for at indløse deres beviser. Såfremt Hedgeforeningen overskrider en eller flere af de angivne risikorammer, skal Forvalteren sørge for, at der øjeblikkeligt nedbringes til det tilladte niveau, samt at der rapporteres som beskrevet i afsnit 8.2 Overholdelse af Ydre Risikorammer samt ændring heraf. 8.8 Hedgeforeningens risikoramme for bruttoeksponering Hedgeforeningen kan finansiere investeringer gennem fremmedkapital, lån og kreditter. Investeringer kan endvidere finansieres ved at Hedgeforeningen indgår korte positioner i en eller flere aktier ved brug af første generations afledte finansielle instrumenter og aktielån. Hedgeforeningens investeringer skal ske inden for de nedenfor angivne rammer for bruttoeksponering, jf. 2 i Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 784 af 29. juni 2011 om hedgeforeningers opgørelse af risici. Hedgeforeningen må i henhold til sine vedtægter maksimalt have en bruttoeksponering på 500 %. Ved bruttoeksponering forstås Hedgeforeningens samlede nettopositioner i procent af den samlede formue, jf. 2 i Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 784 af 29. juni 2011 om hedgeforeningers opgørelse af risici. Ved Hedgeforeningens samlede nettopositioner forstås summen af (1) kursværdien af Hedgeforeningens samlede lange nettopositioner i værdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, råvareinstrumenter eller indeks, (2) likvide midler, herunder valuta, og (3) kursværdien af Hedgeforeningens samlede korte nettopositioner i værdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, råvareinstrumenter eller indeks. Såfremt bruttoeksponeringen overskrider ovennævnte ramme, skal Forvalteren sørge for, at bruttoeksponeringen øjeblikkeligt nedbringes til det tilladte niveau, samt at der rapporteres som beskrevet i afsnit 8.2 Overholdelse af Ydre Risikorammer samt ændringer heraf. 8.9 Hedgeforeningens risikorammer for markedseksponering, nettoeksponering, fordeling og koncentration Markedseksponering Hedgeforeningen kan maksimalt have en markedseksponering på 200 %. Ved markedseksponering forstås summen af markedsværdien af Hedgeforeningens samlede lange aktiepositioner (inklusiv eksponeringer opnået gennem finansielle instrumenter) i procent af formuen, og den numeriske markedsværdi af Hedgeforeningens samlede korte aktiepositioner (inklusiv eksponeringer opnået gennem afledte finansielle instrumenter) i procent af formuen Nettoeksponering Hedgeforeningen kan være fra -50 % til +100 % nettoeksponeret til de markeder, der fremgår af afsnit 8.4 Markeder. Ved nettoeksponering til markedet forstås summen af 1) samlede værdi af Hedgeforeningens lange positioner, og 2) den samlede værdi af Hedgeforeningens korte positioner (som per definition er negativ) divideret med Hedgeforeningens samlede formue. Ved beregningen af eksponeringen inkluderes eksponering opnået gennem afledte finansielle instrumenter Eksponering mod samme emittent Hedgeforeningens investeringer i udstedelser fra samme emittent må maksimalt udgøre 15 % af Hedgeforeningens samlede aktiver. 14

16 8.9.4 Unoterede værdipapirer og andre børser Udover aktier i Hedgeforeningens investeringsforvaltningsselskab må der ikke investeres i instrumenter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked Sektoreksponering Hedgeforeningens investeringer må maksimalt udgøre 40 % af Hedgeforeningens samlede aktiver indenfor en sektor, jf. GICS klassifikation (Global Industry Classification Standard) der er udarbejdet af Standard and Poor s i samarbejde med Morgan Stanley Capital International Likviditetsrisiko Størrelsen på en enkelt investering i Hedgeforeningen må maksimalt svare til 10 dages likviditet i det pågældende instrument, målt som dagligt gennemsnit over de seneste 6 måneder. Summen af de dele af de mindre likvide aktier, der overstiger nævnte 10 dages likviditetsgrænse, må maksimalt udgøre 10 % af formuen Derivateksponering Hedgeforeningen kan investere i første generations afledte finansielle instrumenter jf. afsnit 8.3, 8.4 og 8.6. Hedgeforeningen tilstræber generelt udelukkende at benytte sådanne instrumenter til at afdække risici i Hedgeforeningens øvrige positioner (dækket basis). Hedgeforeningen har valgt ikke at opsætte en risikoramme for første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures) foretaget på dækket basis, hvor det underliggende aktiv afdækker risikoen på en eller flere eksisterende positioner, da formålet er at afdække risikoen på en eller flere eksisterende positioner i porteføljen. Da formålet med anvendelse af første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures) foretaget på dækket basis netop er at reducere risikoen i den enkelte position eller porteføljen som helhed, anses det ikke for at have væsentlig negativ indvirkning på Hedgeforeningens risikoprofil. Dog kan Hedgeforeningen investere i første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures) foretaget på udækket basis, men med den begrænsning at det maksimale tab på de finansielle kontrakter ikke må overstige 5 % af Hedgeforeningens formue. Hedgeforeningen må ikke tage fysisk levering af underliggende råvarer Valuta Hedgeforeningen tilstræber efter eget skøn enten helt eller delvist at afdække valutaeksponering i fremmed valuta i forhold til EUR Hedgefonde/-foreninger Hedgeforeningen kan ikke investere i andre hedgefonde/-foreninger. 9 Social ansvarlig investeringspolitik Foreningen lægger vægt på at være en ansvarlig investor og har derfor i 2009 gennem Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S indledt et samarbejde med SEB koncernen, med henblik på at sikre, at de virksomheder, som foreningen investerer i har en ansvarlig politik omkring de etiske aspekter i samfundet. Hensigten med samarbejdet er, at kunne følge FN s generelle principper for ansvarlige investeringer (PRI=Principles of Responsible Investments). 15

17 Foreningens bestyrelse har drøftet, hvorledes foreningen kan udøve samfundsansvar med hensyn til bl.a. menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption i forbindelse med investering af foreningens midler. Foreningens bestyrelse har besluttet at indarbejde PRI i investeringsprocessen. Foreningen vil i samarbejde med investeringsforvaltningsselskabet modtage en observationsliste over Nordiske selskaber, som ifølge test ikke vurderes at opfylde de internationale konventioner omkring bl.a. miljøforhold, menneskerettigheder og korruption med udgangspunkt i følgende konventioner: UN Global Compact OECD Guidelines for Multinational Entreprises Human rights conventions Environmental conventions Weapons-related conventions Det er op til forvaltningsselskabet i samarbejde med bestyrelsen og rådgiver at beslutte, om der skal ske udelukkelser af selskaber. Foreningen har alternativt mulighed for at kontakte de PRI-ansvarlige i SEB (det etiske råd) med henblik på yderligere undersøgelser af et selskab. Rådet kan vælge at kontakte selskabet for en dialog, som skal bringe de konkrete problematiske forhold til ophør. Foreningen har ikke pr. 20. august 2013 optaget nordiske selskaber på udelukkelseslisten eller foranlediget selskaber sendt til nærmere undersøgelse. 10 Hedgeforeningens maksimale standardafvigelse Med udgangspunkt i Hedgeforeningens investeringsstrategi og de instrumenter, som Hedgeforeningen efter vedtægternes 8, stk. 1 kan investere i, har bestyrelsen fastsat følgende rammer for Hedgeforeningens standardafvigelse Rammer for standardafvigelse (målt på månedsbasis) 1 år 3 år 5 år 20% 17% 16% Standardafvigelsen på aktiemarkederne svinger meget fra år til år. De fastsatte rammer er baseret på historiske data samt på, at Hedgeforeningen skal levere et positivt afkast hvert år med en risikoprofil, der er lavere end aktiemarkedet generelt. Hedgeforeningens faktiske standardafvigelse opgøres for hvert regnskabsår og bestyrelsen kommenterer i årsrapporten på Hedgeforeningens opfyldelse eller manglende opfyldelse af bestyrelsens rammer for standardafvigelsen. Hedgeforeningen styrer ikke aktivt efter standardafvigelsen, men forvalteren forpligtes til løbende at rapportere til bestyrelsen herom. 11 Risikofaktorer Investering i en Hedgeforening som Hedgeforeningen Mermaid Nordic indebærer, som ved enhver anden investering, en risiko for, at der lides tab. Hedgeforeningens særlige investeringsstrategi, herunder anvendelse af investering for lånte midler, medfører imidlertid en række yderligere risikofaktorer, som ikke kendes fra traditionelle investeringer i f.eks. investeringsforeningsbeviser, aktier og obligationer. 16

18 Hedgeforeningen indeholder i lighed med en investeringsforening eksponering til såvel markedsrisiko, også kaldet generel risiko, som papirspecifik risiko, også kaldet den individuelle risiko. Hedgeforeningen Mermaid Nordics generelle markedsrisiko tilstræbes at være lavere end markedsrisikoen. Dette gør ikke en investering i Hedgeforeningen risikofri. Der kan forekomme store udsving i nettoværdien af Hedgeforeningens formue som følge af den anvendte investeringsstrategi. I medfør af bekendtgørelse nr. 784 af 29. juni 2011 om hedgeforeningers opgørelse af risici kan der identificeres følgende relevante risici, jf Positionsrisiko: a. renter, b. valuta, c. aktier, d. første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures) og e. råvareinstrumenter 2. Koncentrationsrisiko 3. Kredit- og modpartsrisiko 4. Likviditetsrisiko 5. Operationel risiko 6. Fremmedfinansieringsrisiko Risikofaktorerne beskrives nærmere i afsnit nedenfor Positionsrisiko A. Positionsrisiko i renter (inkl. afledte finansielle instrumenter baseret på renter), der relaterer sig til markedet som helhed, eller grundet forhold, der relaterer sig til den enkelte udsteder af værdipapirer eller det enkelte værdipapir. Hedgeforeningen har ikke eller kun i begrænset omfang denne risiko, der kan opstå som følge af investeringer i rentebærende fordringer i perioder med overskydende likvide midler som følge af få aktieinvesteringer. Da denne risiko vurderes til at være begrænset, har bestyrelsen valgt ikke at fastsætte supplerende risikorammer for denne risiko. B. Positionsrisiko i valuta (inkl. afledte finansielle instrumenter baseret på valuta), der relaterer sig til markedet som helhed, eller grundet forhold, der relaterer sig til den enkelte udsteder af værdipapirer eller det enkelte værdipapir. Hedgeforeningen har denne risiko, der kan opstå i forbindelse med handel med alle typer udenlandske værdipapirer i fremmed valuta. Hedgeforeningens bestyrelse har besluttet, at Hedgeforeningen skal tilstræbe efter eget skøn enten helt eller delvist at afdække valutaeksponering i fremmed valuta i forhold til EUR. C. Positionsrisiko i aktier (inkl. afledte finansielle instrumenter baseret på aktier og aktieindeks), der relaterer sig til markedet som helhed, eller grundet forhold, der relaterer sig til den enkelte udsteder af værdipapirer eller det enkelte værdipapir. Hedgeforeningen har denne risiko, der kan opstå ved investering i aktier, jf. Hedgeforeningens investeringsstrategi angivet i afsnit 7. Bestyrelsen har valgt ikke at fastsætte supplerende rammer ud over rammerne jf. afsnit

19 D. Positionsrisiko i første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures) Hedgeforeningen har denne risiko, der kan opstå ved investering i tilladte afledte instrumenter. Bestyrelsen har valgt ikke at fastsætte supplerende rammer ud over rammerne jf. afsnit 8.3, 8.6 og E. Positionsrisiko i råvareinstrumenter inklusiv afledte finansielle instrumenter baseret på råvarer. Hedgeforeningen har denne risiko, der kan opstå ved køb eller salg af råvareinstrumenter for at opnå en position i råvaremarkedet. Bestyrelsen har valgt kun at anvende afledte råvareinstrumenter til at afdække eventuelle risici i porteføljens aktiepositioner, hvorfor bestyrelsen har valgt ikke at fastsætte supplerende rammer ud over rammerne jf. afsnit 8.3, 8.6 og Hedgeforeningen må ikke tage fysisk levering af råvarer Koncentrationsrisiko Koncentrationsrisikoen er den risiko, der kan opstå ved, at Hedgeforeningens portefølje koncentreres, eksempelvis indenfor enkelte værdipapirer, sektorer, værdipapirtyper eller markeder. Hedgeforeningen har denne risiko, idet Hedgeforeningens investeringsstrategi og investeringsrammer indebærer, at samtlige Hedgeforeningens såvel lange som korte positioner kan være koncentreret inden for samme markeder, f.eks. danske aktier. Hedgeforeningen har i sine vedtægter ikke fastsat supplerende rammer til imødegåelse af denne risiko udover, hvad Hedgeforeningens investeringsrammerne tilsiger omkring modpartsrisiko mod en enkelt emittent, samt sektorkoncentration, jf. afsnit 8.7 Hedgeforeningens risikorammer for fordeling og koncentration Kredit- og modpartsrisiko Kredit- og modpartsrisiko er risikoen for, at en modpart og emittent kan gå konkurs, og at en modpart undlader at betale eller levere som aftalt. Hedgeforeningen har denne risiko, der kan opstå i forbindelse med Hedgeforeningens optagelse af lån og kreditter, samt indgåelse af aftaler om første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures) og aktielån. Ved brug af første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures) og eventuelt værdipapirlån vil der opstå tilgodehavender hos de modparter, som Hedgeforeningen har indgået sådanne kontrakter med. Hvis modparten ikke er i stand til at honorere sine forpligtelser over for Hedgeforeningen i henhold til det finansielle instrument eller kontrakt, kan Hedgeforeningen lide et tab. Derudover har Hedgeforeningen en risiko på udsteder (emittent) af værdipapirer. Hedgeforeningen har tillige kredit- og modpartsrisiko i forbindelse med kontant indestående i pengeinstitutter. Hedgeforeningen har fastsat følgende supplerende risikorammer for kredit- og modpartsrisici: Hedgeforeningens investeringer udstedt af samme emittent må maksimalt udgøre 15 pct. af Hedgeforeningens samlede aktiver. Hedgeforeningen må anbringe alle sine likvide midler i det samme pengeinstitut forudsat de udgør mindre end 50 pct. af Hedgeforeningens formue. Det pågældende pengeinstitut skal være under tilsyn hvor hjemmehørende med investment grade kredit rating af enten Standard and Poor s, Moody s Investor Service eller Fitch Ratings Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko betyder, at en position ikke kan handles til rette tid og pris grundet lav likviditet på det relevante marked. 18

20 Hedgeforeningen har denne risiko, der kan opstå som en følge af pludselige kriser på det finansielle marked. Derudover kan Hedgeforeningen investere i unoterede værdipapirer. Dette indebærer en risiko for at positionerne ikke kan handles til rette tid eller pris, idet der muligvis ikke er den fornødne efterspørgsel på det relevante marked. Hedgeforeningen har til imødegåelse af denne risiko i vedtægterne ikke fastsat supplerende rammer udover hvad investeringsrammerne tilsiger omkring likviditets eksponering, jf. afsnit 8.7 Hedgeforeningens risikorammer for fordeling og koncentration Operationel risiko Hedgeforeningens operationelle risiko knytter sig til administration og ledelse af Hedgeforeningen, herunder IT-systemer. Overholdelsen af Hedgeforeningens investeringsrammer beror i stor udstrækning på funktionaliteten i Forvalterens IT-systemer, samt Forvalterens efterlevelse af interne forretningsgange. Hedgeforeningen har som alle andre foreninger denne risiko. Bestyrelsen har gennem instruks til Forvalteren sikret, at Forvalteren har opstillet betryggende forretningsgange for blandt andet administration og IT-sikkerhed, som bestyrelsen har ansvar for at kontrollere, at Forvalteren efterlever. Investering i aktier m.m. foregår typisk på en fondsbørs eller andet reguleret marked, og de værdipapirer der sælges eller købes, er ofte standardiserede. Hedgeforeningen kan etablere positioner, der blandt andet etableres ved brug af værdipapirlåneaftaler eller andre typer af finansielle kontrakter om instrumenter, der ikke i samme grad som aktier og obligationer er standardiserede juridiske dokumenter. Dette medfører en juridisk risiko for, at indgåede aftaler ikke giver den forventede og ønskede retsstilling eksempelvis på grund af fejl begået i forbindelse med forhandling og indgåelse af de nævnte aftaler. Hedgeforeningen har til imødegåelse af denne risiko i vedtægterne ikke fastsat yderligere supplerende rammer herfor, da Hedgeforeningen ikke anses for at løbe nogle usædvanlige eller specifikke operationelle risici Fremmedfinansieringsrisiko Risikoen knytter sig til investering for lånte midler og investering i afledte instrumenter. Hedgeforeningen har denne risiko, der kan opstå ved, at Hedgeforeningen investerer for lånte midler, hvilket øger muligheden for gevinst, men også samtidigt øger risikoen for tab. Herudover er der en risiko for førtidig opsigelse af lånefaciliteten fra långiver. Bestyrelsen har til imødegåelse af denne risiko fastsat investeringsrammerne beskrevet i afsnit 8.7 Hedgeforeningens risikorammer for fordeling og koncentration. 12 Depotselskab mv Depotselskabet Hedgeforeningen har valgt Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige ( Depotselskabet ) som depotselskab. Depotselskabet, der er en filial af SEB AB (publ), har Finanstilsynets tilladelse til at drive aktiviteter som pengeinstitut og værdipapirhandler. Finanstilsynet har godkendt Depotselskabet som depotselskab for Hedgeforeningen. 19

Investorinformation for Kapitalforeningen Mermaid Nordic

Investorinformation for Kapitalforeningen Mermaid Nordic Investorinformation for Kapitalforeningen Mermaid Nordic 1 1 Indledning Denne investorinformation, der er udarbejdet på dansk, henvender sig til danske investorer og er udarbejdet med henblik på at opfylde

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen. Jyske Invest

Vedtægter for. Kapitalforeningen. Jyske Invest Vedtægter for Kapitalforeningen Jyske Invest Side 1 af 15 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Kapitalforeningen Jyske Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær

Læs mere

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter Formuepleje Fokus A/S vedtægter FORMUE PLEJE Fokus FoRmuepleje Fokus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Fokus A/S. Selskabets hjemsted

Læs mere

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER FORMUEPLEJE SAFE A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune.

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Epikur FORMUEPLEJE EPIKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Epikur A/S. Selskabets

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S. vedtægter

Formuepleje Pareto A/S. vedtægter Formuepleje Pareto A/S vedtægter FORMUE PLEJE Pareto FoRmuepleje Pareto A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Pareto A/S. Selskabets

Læs mere

Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Penta FORMUEPLEJE PENTA A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Penta A/S. Selskabets hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Epikur FORMUEPLEJE EPIKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Epikur A/S. Selskabets

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Merkur FOMUEPLEJE MERKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Merkur A/S. Selskabets

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S. vedtægter

Formuepleje Merkur A/S. vedtægter Formuepleje Merkur A/S vedtægter FORMUE PLEJE Merkur Fomuepleje merkur A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Merkur A/S. Selskabets

Læs mere

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER FORMUEPLEJE SAFE A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E mellem FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S (herefter FormueFyn) og (herefter Kunden ) (FormueFyn og kunden benævnes Parterne ) FormueFyn Fondsmæglerselskab

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest.

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2014

FAIF nyhedsservice. Maj 2014 FAIF nyhedsservice Maj 2014 Fokus på markedsføring, den seneste udvikling og udarbejdelse af FAIF-ansøgning I dette nyhedsbrev sætter vi i lyset af de seneste lovændringer fokus på reglerne om markedsføring

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Introduktion til. Investeringsselskabet Rationel Aktieinvestering A/S

Introduktion til. Investeringsselskabet Rationel Aktieinvestering A/S Introduktion til Investeringsselskabet Velkommen til Rationel Aktieinvestering Hvorfor være afhængig af stigende aktiemarkeder? Vores strategi muliggør, at vi kan tjene penge uanset aktiemarkedets udvikling.

Læs mere

Investorinformation. for. Kapitalforening SEB Kontoførende Afdeling 5 - Japan Hybrid (DIAM)

Investorinformation. for. Kapitalforening SEB Kontoførende Afdeling 5 - Japan Hybrid (DIAM) Investorinformation for Kapitalforening SEB Kontoførende Afdeling 5 - Japan Hybrid (DIAM) Kapitalforeningen SEB Kontoførende, Afdeling 5 Japan Hybrid (DIAM) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 25 00 E-mail: jyskeinvest@jyskeinvest.dk www.jyskeinvest.dk 15.03.2011

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur

Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Aarhus Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Access Private Equity A/S. Investorinformation. 24. juni 2015

Access Private Equity A/S. Investorinformation. 24. juni 2015 Access Private Equity A/S Investorinformation 24. juni 2015 1 INDHOLDFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Resumé... 4 2.1 Selskabet... 4 2.2 Handel med Selskabets Kapitalandele... 4 2.3 Tilbagekøb af Selskabets

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere

PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL

PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL PROSPEKT Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Fuldstændigt prospekt Offentliggjort d.08. januar 2014 Side 2 af

Læs mere

Investorinformation. for. Kapitalforeningen Wealth Invest. TDC Danske Aktier

Investorinformation. for. Kapitalforeningen Wealth Invest. TDC Danske Aktier Investorinformation for Kapitalforeningen Wealth Invest TDC Danske Aktier Kapitalforeningen Wealth Invest TDC Danske Aktier 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Basisoplysninger om Kapitalforeningen

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Hedgeforeningen Formuepleje Pareto Afdeling Formuepleje Pareto KL. Fuldstændigt prospekt. Offentliggjort 29. november 2013

Hedgeforeningen Formuepleje Pareto Afdeling Formuepleje Pareto KL. Fuldstændigt prospekt. Offentliggjort 29. november 2013 Hedgeforeningen Formuepleje Pareto Afdeling Formuepleje Pareto KL Fuldstændigt prospekt Offentliggjort 29. november 2013 Side 1 af 37 Foreningens Navn og adresse Hedgeforeningen Formuepleje Pareto c/o

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST Afdeling Aktie & ObligationsMix II Februar 2008 INDHOLD Ansvar for Prospektet... 3 1. Oplysninger om foreningens forhold... 4 1.1. Foreningens og afdelingens

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Access Small Cap A/S

Access Small Cap A/S Access Small Cap A/S Investorinformation 25. juni 2015 1 Ansvar for Investorinformation Vi erklærer herved, at oplysningerne i investorinformationen os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU.

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i. Afdeling AIDA

Ekstraordinær generalforsamling i. Afdeling AIDA Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Alpha Afdeling AIDA Kapitalforeningen Nykredit Alpha, afdeling AIDA afholder ekstraordinær generalforsamling fredag den 6. marts 2015 kl. 9.00

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Kapitalforeningen Nykredit Invest afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 28. august 2014 kl. 14.00 hos Nykredit Portefølje

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere