Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45"

Transkript

1 Prospekt af 20. august 2013 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR

2 Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Mermaid Nordic 1 Indledning Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender sig til danske investorer og er udarbejdet i overensstemmelse med dansk lovgivning. Distribution af dette prospekt kan i visse lande være underlagt særlige restriktioner. Personer, der kommer i besiddelse af dette prospekt, er forpligtet til selv at være opmærksom på og undersøge sådanne restriktioner. Oplysninger i dette prospekt er ikke et tilbud eller en opfordring til at gøre tilbud i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt, eller til personer over for hvem, et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt. De andele, der er omfattet af prospektet, må ikke udbydes eller sælges i USA, Canada og Storbritannien, og dette prospekt må ikke udleveres til investorer hjemmehørende i disse lande, medmindre det er tilladt efter de pågældende landes lovgivning. Oplysninger i dette prospekt kan ikke betragtes som rådgivning om investerings- eller skattemæssige forhold, og enhver potentiel investor opfordres til at søge sagkyndig bistand hos egne rådgivere før der investeres på baggrund af dette prospekt. 1

3 2 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, prospektet skal give, samt at prospektet os bekendt indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for potentielle investorer i Hedgeforeningen Mermaid Nordic. København, den 20. august 2013 Bestyrelsen for Hedgeforeningen Mermaid Nordic: Thomas Skjellerup (formand) Henning Skovlund Pedersen Henrik Franck 2

4 3 Indholdsfortegnelse Fuldstændigt prospekt for... 1 Hedgeforeningen Mermaid Nordic Indledning Ansvar for prospektet Indholdsfortegnelse Resumé Risiko Juridisk Struktur Investeringsstrategi Investeringer, investerings- og risikorammer Social ansvarlig investeringspolitik Hedgeforeningens maksimale standardafvigelse Risikofaktorer Depotselskab mv Administration Investeringsrådgivning m.v Samarbejds- og formidlingsaftale Depotselskabsaftale Market Maker Omkostninger Emission og Indløsning Beskatning Regnskab Vedtægter Tilsynsførende myndighed Fuldstændigt prospekt og central investorinformation Definitioner Vedtægter for Hedgeforeningen Mermaid Nordic

5 4 Resumé Hedgeforeningen Mermaid Nordic ( Hedgeforeningen ) er en dansk hedgeforening, jf. 7 og kapitel 16 i lov om investeringsforeninger m.v. Reguleringen af Hedgeforeninger er flyttet fra lov om investeringsforeninger m.v. til den nye lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v kap. 23, som trådte i kraft pr. den 22. juli Der er givet en frist til den 1. april 2014 m.h.t. at bringe foreningens virksomhed i overensstemmelse med den nye regulering. De nye bestemmelser indebærer bl.a. at Hedgeforeningen skal omdannes til en Kapitalforening ved en generalforsamlingsbeslutning. Lovændringerne forventes ikke at få konsekvenser for Hedgeforeningens investeringspolitik og strategi. Hedgeforeningen modtager midler fra offentligheden, der investeres i instrumenter omfattet af bilag 5 til lov om finansiel virksomhed og/eller placeres i likvide midler herunder valuta med de begrænsninger, der er fastsat i Hedgeforeningens vedtægter og dette prospekt. Hedgeforeningens investeringsstrategi er fortrinsvis at investere i nordiske (Danmark, Sverige, Norge og Finland) aktier gennem både lange og korte positioner, med det formål at skabe et positivt afkast uanset udviklingen på det generelle aktiemarked. Hedgeforeningen forvaltes og administreres af Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S ( Forvalter ), der specialiserer sig i at forvalte og administrere danske investeringsforeninger, herunder hedgeforeninger. Hedgeforeningens investeringer foretages efter anbefaling fra Hedgeforeningens rådgiver Mermaid Asset Management Fondsmæglerselskab A/S ( Fondsmæglerselskabet ). Fondsmæglerselskabet specialiserer sig i at rådgive vedrørende nordiske aktier med det formål at skabe positive årlige afkast, uanset om aktiemarkederne stiger eller falder, med en risikoprofil, som oftest er lavere end aktiemarkedet. Dette opnås blandt andet ved brug af afledte finansielle instrumenter og værdipapirlån. Hedgeforeningen kan foretage investeringer for lånte midler. Denne form for investering anvendes med henblik på at søge højere afkast på gevinstgivende positioner, men betyder omvendt en øget risiko for tab. Hedgeforeningens vedtægter har fastsat rammer for Hedgeforeningens investeringer for lånte midler. Hedgeforeningen stiller ikke garanti eller anden form for tilsikring af positivt afkast. Afkastet afhænger af Fondsmæglerselskabets evne til at rådgive vedrørende Hedgeforeningens formue. Hedgeforeningen er akkumulerende og bevisudstedende. Nettooverskuddet henlægges til forøgelse af Hedgeforeningens formue. Hedgeforeningens beviser er unoterede. Indløsning og emission foretages mindst én gang månedligt. Hedgeforeningens indre værdi offentliggøres mindst hver 14. dag på Hedgeforeningens hjemmeside 4

6 5 Risiko Investering i en hedgeforening som Hedgeforeningen Mermaid Nordic indebærer, som enhver anden investering, en risiko for, at der lides tab. Hedgeforeningens investeringsstrategi medfører imidlertid en række yderligere risikofaktorer, som ikke kendes fra traditionelle investeringer i investeringsbeviser, aktier og obligationer. Potentielle investorer opfordres derfor til at læse dette prospekt nøje, herunder afsnit 10 Risikofaktorer, og opfordres under alle omstændigheder til at indhente professionel sagkyndig bistand, eksempelvis hos revisor, advokat eller anden sagkyndig rådgiver. 6 Juridisk Struktur Hedgeforeningen er stiftet i henhold til bestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. Hedgeforeningens forhold er først og fremmest reguleret i Hedgeforeningens vedtægter. Hedgeforeningen er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Hedgeforeningen er en hedgeforening i henhold til reglerne i lovbekendtgørelse nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger m.v. med eventuelle senere ændringer. Hedgeforeningen er godkendt og underlagt tilsyn af Finanstilsynet. Hedgeforeningen er bevisudstedende og akkumulerende, og nettooverskuddet henlægges til forøgelse af Hedgeforeningens formue. Der udloddes ikke udbytte. Hedgeforeningen administreres af Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. Hedgeforeningen modtager investeringsrådgivning fra Fondsmæglerselskabet, samt rådgivning om en række andre forhold som eksempelvis investering for lånte midler, handel med finansielle instrumenter, valutaafdækning, værdipapirlån, risikostyring og risikoafdækning. Hedgeforeningen har også indgået en samarbejds- og formidlingsaftale med Fondsmæglerselskabet, hvorefter Fondsmæglerselskabet blandt andet bistår med markedsføring af Hedgeforeningen. Hedgeforeningen har indgået aftale med Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) Sverige, som er Hedgeforeningens depotselskab ( Depotselskabet ). Derudover har Hedgeforeningen indgået aftaler med danske og udenlandske finansielle virksomheder om finansiering af Hedgeforeningens investeringer for lånte midler, levering af finansielle instrumenter, værdipapirlån og valutaafdækning. Aftalerne med udenlandske finansielle virksomheder vil normalt ikke være underlagt dansk ret, men derimod udenlandsk ret f.eks. engelsk og svensk ret, og Hedgeforeningens midler vil blive stillet til sikkerhed for Hedgeforeningens forpligtelser over for Depotselskabet og andre finansielle virksomheder. Navn og adresse Hedgeforeningen Mermaid Nordic c/o Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Bernstorffsgade København V 5

7 Registreringsnumre Finanstilsynet: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: CVR nr Stiftelse Hedgeforeningen er stiftet den 2. juli 2007 under navnet Hedgeforeningen Mermaid Nordic. Formål Hedgeforeningens formål er fra offentligheden at modtage midler, der investeres i instrumenter omfattet af bilag 5 til lov om finansiel virksomhed og/eller placeres i likvide midler herunder valuta i overensstemmelse med kapitel 16 i lov om investeringsforeninger m.v. og Hedgeforeningens vedtægter Hedgeforeningen vil på forlangende af et medlem indløse medlemmets andel af formuen med midler, der hidrører fra denne. Bestyrelse Advokat Thomas Skjellerup (formand) Accura Advokatpartnerselskab Tuborg Boulevard Hellerup Finansdirektør Henning Skovlund Pedersen Toftager 1A 4000 Roskilde Henrik Franck Cand Polit. & MALD Kildeåsen 17, Gl. Holte 2840 Holte Revision Statsautoriseret revisor Erik Stener Jørgensen PricewaterHouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup CVR-nr

8 Forvalter Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Bernstorffsgade København V Telefon FT reg. nr CVR nr Direktion: Jens Lohfert Jørgensen (adm.) og Niels Jørgen Larsen Depotselskab Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige Bernstorffsgade København V CVR nr Investeringsrådgiver Mermaid Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Havnegade København K Telefon FT reg. nr CVR nr Samarbejde og formidling Mermaid Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Havnegade København K Telefon FT reg. nr CVR nr Bevisudstedende Institut Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige Bernstorffsgade København V CVR nr Børsnotering Andelene i Hedgeforeningen er unoterede. Investorprofil Den typiske investor i Hedgeforeningen forventes at have kendskab til de risici, som er forbundet med investeringer i hedgeforeninger, har en risikovillighed der ligger over middel, og som kan investere mindst EUR med en tidshorisont på mindst 3 år. Middel risiko er defineret som en portefølje, der består af lige dele aktier og obligationer og hvor fordelingen på aktiverne afspejler de respektive markeder. Prospektets offentliggørelse Prospektet offentliggøres den 21. august 2013 på Hedgeforeningens hjemmeside. 7

9 7 Investeringsstrategi 7.1 Investeringsstrategi og risikoprofil Hedgeforeningens investeringsstrategi fastsættes af Hedgeforeningens bestyrelse inden for de rammer, der fremgår af Hedgeforeningens vedtægter. Hedgeforeningens investeringsstrategi er fortrinsvist at investere i nordiske (Danmark, Sverige, Norge og Finland) aktier gennem både lange og korte positioner, med det formål at skabe et absolut positivt afkast uanset udviklingen på det generelle aktiemarked. Hedgeforeningens afkast vil derfor primært afhænge af Hedgeforeningens evne til at forudsige kursudviklingen for individuelle aktier. Hedgeforeningen skal have minimum 50 % af den investerede bruttokapital investeret i nordiske (Danmark, Sverige, Norge og Finland) aktier optaget til handel på et reguleret marked. Derudover kan Hedgeforeningen investere i de instrumenter, der er opregnet i afsnit 8.3 og handles på de regulerede markeder, der er opregnet i afsnit 8.4. Hedgeforeningen kan på baggrund af ovenstående bl.a. 1. optage lån, 2. placere Hedgeforeningens midler i likvide midler, 3. gøre brug af første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures), samt 4. gøre brug af aktielån. Hedgeforeningens overordnede risikopolitik er at begrænse den risiko, som er relateret til aktiemarkedernes generelle udvikling. Porteføljens risikoprofil skal som udgangspunkt være lavere end generelt gældende for det nordiske marked målt ved standardafvigelsen. Hedgeforeningen kan tage lange og korte positioner for at søge at opnå en nettoeksponering der er lavere end aktiemarkedet og dermed en mindre risiko end aktiemarkedet generelt, mens der stadig opnås et attraktivt afkast på formuen. Formålet med hver position er at søge at opnå en gevinst. Der er dog altid en risiko for tab ved investering, der ikke kan elimineres. En lang position etableres ved, at Hedgeforeningen køber aktier i et børsnoteret selskab. Hvis de købte aktier stiger i værdi og efterfølgende bliver solgt af Hedgeforeningen, opnås en gevinst. Hvis de købte aktier falder i værdi og efterfølgende bliver solgt af Hedgeforeningen, realiseres et tab. En kort position etableres ved, at Hedgeforeningen på finansmarkederne låner aktier i et børsnoteret selskab. Der betales en provision for at låne de nævnte aktier, som efterfølgende sælges over børsen og indbringer et provenu. Hvis de lånte aktier herefter falder i værdi, opnås en gevinst, idet Hedgeforeningen i så fald kan tilbagekøbe disse aktier til en lavere kurs, når aktierne skal tilbageleveres. Tilsvarende, hvis de lånte aktier stiger i værdi, realiseres et tab, idet Hedgeforeningen kun kan tilbagekøbe disse aktier til en højere kurs, når aktierne skal tilbageleveres. Hedgeforeningen kan både have en netto-lang og en netto-kort eksponering, jf. afsnit 8.7 Hedgeforeningens risikorammer for fordeling og koncentration og afsnit Nettoeksponering. Fondsmæglerselskabet anbefaler om Hedgeforeningen på et givet tidspunkt er netto-lang eller netto-kort i porteføljen. Der vil blive taget hensyn til makroøkonomiske faktorer, da disse anses for at spille en væsentlig rolle for udviklingen af et selskab. Hedgeforeningen søger en relativt koncentreret portefølje (15-25 aktier) for på den ene side at maksimere resultatet af det analytiske arbejde gennemført på baggrund af rådgivning fra Fondsmæglerselskabet, og for på den anden side bedst muligt at holde risiko og volatilitet på et passende niveau. En gennemsnitlig lang 8

10 position vil normalt være på 5 % - 7 % af porteføljen, og en gennemsnitlig kort position på 3 % - 5 % af porteføljen, hvilket anses for mest optimalt for at reducere risiko samt volatilitet, men stadig at få maksimal udbytte af det analytiske arbejde. Årsagen til, at de korte positioner typisk vil udgøre en mindre andel er, at der ofte er flere risici forbundet med at gå kort (overtagelsesforsøg, tilbagekaldelse af lånte aktier, likviditetsrisiko, etc.). For hver investering foretages en fundamental analyse gennem detaljeret bottom-up fundamental finansiel analyse af individuelle selskaber, hvor muligheden for afkast på den investerede kapital analyseres i forhold til den gældende værdiansættelse af selskabet. Der er ingen præferencer for "vækst" eller "value" aktier og Hedgeforeningen vil søge at investere i vækst aktier med rimelig prisfastsættelse i forhold til vækstpotentiale eller "value" aktier som handler til en discount af aktiens underliggende værdier. Hedgeforeningen har heller ikke præferencer for lange positioner eller korte positioner, da formålet er at søge et absolut positivt afkast på alle positioner. Hedgeforeningen har mulighed for at investere for lånte midler. Endvidere kan Hedgeforeningen også investere i afledte finansielle instrumenter, men vil som hovedregel kun investere i afledte finansielle instrumenter med henblik på at mindske risikoen i porteføljen. Se afsnit Derivateksponering. Hedgeforeningen tilstræber efter eget skøn enten helt eller delvist at afdække valutaeksponering i fremmed valuta i forhold til EUR, gennem naturlig hedging, samt finansielle kontrakter. Ved naturlig hedging menes, at Hedgeforeningen kan være både lang og kort på samme tid i eksempelvis svenske aktier, hvorved valutarisikoen på den svenske krone udjævnes. 9

11 7.2 Udvælgelse af aktier Beslutning om hvilke aktier Hedgeforeningen skal investere i, træffes af Forvalteren ud fra en anbefaling fra Fondsmæglerselskabet, der forud for anbefalingen typisk har foretaget: En kvalitativ analyse af: 1. Investeringsobjektets forretningsmodel, 2. Investeringsobjektets produkter / ydelser, 3. Investeringsobjektets strategi, 4. Kvaliteten af investeringsobjektets ledelse, samt 5. Det konkurrencemæssige landskab, som investeringsobjektet befinder sig i. En kvantitativ analyse af: 1. Udviklingen i og forventningen til investeringsobjektets resultatopgørelse, 2. Styrken af investeringsobjektets balance, 3. Udviklingen i og forventningen til investeringsobjektets pengestrømsopgørelse, samt 4. En fair værdiansættelse af aktien, via en række analyse værktøjer, såsom discounted cash flow, peer group sammenligning og yield analyse. En momentum baseret analyse af: 1. Investeringsflow i aktien, 2. Trends i markedet og i investeringsobjektets sektor, 3. Short-interest-ratio, samt 4. MACD- og DMI indikatorer samt TD sequential. En risikobaseret analyse af, hvorledes Hedgeforeningens portefølje påvirkes med hensyn til relevante risici: 1. Positionsrisiko, 2. Brutto-eksponeringsrisiko, 3. Koncentrationsrisiko, 4. Kredit- og modpartsrisiko, samt 5. Likviditetsrisiko. 10

12 8 Investeringer, investerings- og risikorammer 8.1 Indledning Hedgeforeningen opererer efter de risikorammer, som er fastsat i Hedgeforeningens vedtægter og i dette prospekt (de Ydre Risikorammer ). Overskridelse af de Ydre Risikorammer medfører, at Hedgeforeningen straks skal rapportere til Finanstilsynet og Hedgeforeningens navnenoterede medlemmer, jf. pkt For at minimere risikoen for, at Hedgeforeningen overskrider de Ydre Risikorammer har Hedgeforeningens bestyrelse fastsat snævrere indre risikorammer (de Indre Risikorammer ). De Indre Risikorammer, der er snævrere end de Ydre Risikorammer og dermed begrænser Hedgeforeningen yderligere end de begrænsninger, der følger af de Ydre Risikorammer, er ikke offentliggjort i dette prospekt og er således et internt redskab valgt af Hedgeforeningens bestyrelse. Overskridelse af de Indre Risikorammer skal straks rapporteres til Hedgeforeningens bestyrelse således, at bestyrelsen kan sikre sig, at risikoen minimeres for, at de Ydre Risikorammer overskrides, samt for at sikre, at den overordnede risikoprofil er lavere end det generelle aktiemarked. 8.2 Overholdelse af Ydre Risikorammer samt ændring heraf Hedgeforeningen skal overholde de Ydre Risikorammer og opgør dagligt risici med det formål at sikre, at de Ydre Risikorammer overholdes. Hedgeforeningen skal hver måned offentliggøre en opgørelse over risici. Offentliggørelse finder sted på Hedgeforeningens hjemmeside. Såfremt Hedgeforeningen har væsentlige risici, som bestyrelsen fravælger at opstille rammer for, skal dette klart fremgå af opgørelsen. Ændring af Hedgeforeningens vedtægtsbestemte risikorammer kan kun ske gennem en vedtægtsændring vedtaget på Hedgeforeningens generalforsamling. Senest 8 hverdage efter, at bestyrelsen har truffet beslutning om ændring af Hedgeforeningens ikke vedtægtsbestemte risikorammer, skal Hedgeforeningen underrette navnenoterede medlemmer om ændringerne. Ændringerne kan tidligst træde i kraft, efter at Hedgeforeningens medlemmer har haft mulighed for at få indløst deres andele. Overskrider Hedgeforeningen en eller flere af de fastsatte Ydre Risikorammer, skal dette straks indberettes til bestyrelsen og Finanstilsynet sammen med en redegørelse for baggrunden for overskridelsen og en beskrivelse af, hvordan Hedgeforeningen vil imødegå tilsvarende overskridelser i fremtiden. Hedgeforeningens navnenoterede medlemmer skal have meddelelse om alle overskridelser af de Ydre Risikorammer, der er fastsat af bestyrelsen. Meddelelsen gives skriftligt ved fremsendelse af brev senest 8 hverdage efter, at en overskridelse har fundet sted. Meddelelsen skal indeholde en redegørelse over hvilken indvirkning Hedgeforeningen vurderer, at overskridelsen vil få for Hedgeforeningens risiko, samt hvilke skridt bestyrelsen har taget til at nedbringe overskridelsen. Forvalteren er forpligtet til at indrette sin organisation og administration således, at Hedgeforeningens opgørelse, styring og kontrol af risici udføres betryggende. 8.3 Investeringer Hedgeforeningen kan i medfør af Hedgeforeningens vedtægter investere i følgende instrumenter, der alle er omfattet af bilag 5 til lov om finansiel virksomhed: 1. Aktier, aktielignende værdipapirer, samt værdipapirer, hvormed der kan erhverves aktier for ved tegning, ombytning eller kontantbetaling. 11

13 2. Første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures). 3. Swap kontrakter, hvor det/de underliggende aktiv(er) er instrumenter som nævnt under pkt Obligationer. 5. Aktielån fra institutioner, der er underkastet offentligt tilsyn i hjemlandet. 6. Pengemarkedskonti med maksimalt bindende varighed på 3 måneder. Herudover kan Hedgeforeningen investere i likvide midler, herunder valuta, i henhold til lov om investeringsforeninger m.v. 8.4 Markeder Hedgeforeningen skal have minimum 50 % af den investerede bruttokapital investeret i nordiske (Danmark, Sverige, Norge og Finland) aktier optaget til handel på et reguleret marked. Derudover kan Hedgeforeningen investere i instrumenter omtalt i afsnit 8.3 Investeringer, som er optaget til notering eller handel på et reguleret marked (børser) i EU og EFTA, der er medlem af eller tilknyttet World Federation of Exchanges ( WFE ) som affiliates eller correspondents. Der kan også investeres på et reguleret marked (børser) i EU eller EFTA, der er Full Member eller Associate Member af Federation of European Securities Exchanges ( FESE ). Hedgeforeningen kan endvidere investere i første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures), som handles OTC, hvor det underliggende aktiv bliver handlet på et reguleret marked (børser) i EU eller EFTA, der er medlem af eller tilknyttet ovennævnte federationer. Maksimalt 20 % af Hedgeforeningens formue må investeres i noterede værdipapirer på andre regulerede markeder (børser). Udover aktier i Hedgeforeningens investeringsforvaltningsselskab må der ikke investeres i instrumenter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked Likvide midler Hedgeforeningen kan som led i sin investeringsstrategi, hvis Hedgeforeningens bestyrelse finder det nødvendigt af hensyn til markedsforholdene, anbringe Hedgeforeningens midler helt eller delvist i likvide midler (kontanter og obligationer) indtil markedsforholdene igen efter bestyrelsens opfattelse berettiger til videreførelse af den overordnede investeringsstrategi. Hvis mere end 50 pct. af Hedgeforeningens samlede formue er placeret i likvide midler i en sammenhængende periode på 6 måneder, skal Forvalteren udarbejde en indstilling til Hedgeforeningens bestyrelse, således at bestyrelsen i overensstemmelse med Hedgeforeningens vedtægter kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på fastlæggelse af en ny overordnet investeringsstrategi for Hedgeforeningen. Kontanter, der indgår til dækning af første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures) herunder aktielån, medtages ikke i opgørelsen af likvide midler. Hedgeforeningen kan til enhver tid have likvide midler i accessorisk omfang til blandt andet løbende drift, indløsning, betaling ved afregning af instrumenter, mv. Hedgeforeningens likvide midler skal placeres på markedsbaserede vilkår i pengeinstitutter under tilsyn med investment grade credit rating af enten Standard and Poor s, Moody s Investor Service eller Fitch Ratings. 12

14 8.6 Første generations afledte finansielle instrumenter, lån, kreditter og aktielån Hedgeforeningen kan som et led i sin investeringsstrategi investere i første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures), eller tilsvarende instrumenter som beskrevet i afsnit 8.3 Investeringer, og som handles på markederne beskrevet i afsnit 8.4 Markeder, herunder OTC. For første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures), som handles OTC, gælder det alene, at modparterne skal være institutioner, der er underkastet offentligt tilsyn i hjemlandet. Hedgeforeningen kan tillige som et led i sin investeringsstrategi optage lån, kreditter og aktielån. Der kan alene lånes af institutioner, der er underkastet offentligt tilsyn i hjemlandet. Forvalteren kan efter bemyndigelse fra Hedgeforeningens bestyrelse forhandle aftaler om lån, kreditter, første generations afledte finansielle instrumenter, aktielån mv. for Hedgeforeningen, indenfor de af Hedgeforeningen indgåede rammeaftaler. Disse rammeaftaler underskrives af bestyrelsen i henhold til Hedgeforeningens tegningsregler. Bestyrelsen har bemyndiget Forvalteren til som en del af den daglige drift til at indgå forretninger (transaktioner) under sådanne rammeaftaler på vegne af Hedgeforeningen, herunder underskrive de nødvendige dokumenter (confirmations, mv.), der knytter sig til de enkelte forretninger. Bestyrelsen har tillige bemyndiget Forvalteren til at optage lån eller kreditter til indløsning af foreningsandele. Risikorammerne for investeringer i første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures) fremgår af afsnit Derivateksponering. 8.7 Hedgeforeningens risikorammer for fordeling og koncentration Hedgeforeningen har følgende risikorammer for fordeling og koncentration for Hedgeforeningens portefølje, jf. 5 i bekendtgørelse nr. 784 af 29. juni 2011 om hedgeforeningers opgørelse af risiko: Risikorammer for Hedgeforeningen Mermaid Nordic % af formuen Min. Max. Brutto-eksponering 500 % Markeds-eksponering 200 % Netto-eksponering -50 % 100 % Eksponering mod enkelt emittent -15 % * 15 % * Sektor-eksponering -40 % * 40 % * Likviditets-eksponering 10 dages likviditet - herudover må andel i mindre likvide aktier af formue udgøre 10 % * Derivat-eksponering - på dækket basis, jf. afsnit 8.1 og 8.4 Ubegrænset - på udækket basis, jf. afsnit 8.1 og % 5 % * Reference i % af samlede aktiver Risikorammerne gennemgås mere deltaljeret neden for i afsnit

15 Ved generalforsamlingsbeslutning af henholdsvis den 4.april og den 11. maj 2011 blev det besluttet, at bruttoeksponeringen nedsættes fra 750 % til 500 %. Beslutningen trådte i kraft fra den 1. oktober 2011 efter at alle navnenoterede medlemmer var orienteret herom og havde haft mulighed for at indløse deres beviser. Såfremt Hedgeforeningen overskrider en eller flere af de angivne risikorammer, skal Forvalteren sørge for, at der øjeblikkeligt nedbringes til det tilladte niveau, samt at der rapporteres som beskrevet i afsnit 8.2 Overholdelse af Ydre Risikorammer samt ændring heraf. 8.8 Hedgeforeningens risikoramme for bruttoeksponering Hedgeforeningen kan finansiere investeringer gennem fremmedkapital, lån og kreditter. Investeringer kan endvidere finansieres ved at Hedgeforeningen indgår korte positioner i en eller flere aktier ved brug af første generations afledte finansielle instrumenter og aktielån. Hedgeforeningens investeringer skal ske inden for de nedenfor angivne rammer for bruttoeksponering, jf. 2 i Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 784 af 29. juni 2011 om hedgeforeningers opgørelse af risici. Hedgeforeningen må i henhold til sine vedtægter maksimalt have en bruttoeksponering på 500 %. Ved bruttoeksponering forstås Hedgeforeningens samlede nettopositioner i procent af den samlede formue, jf. 2 i Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 784 af 29. juni 2011 om hedgeforeningers opgørelse af risici. Ved Hedgeforeningens samlede nettopositioner forstås summen af (1) kursværdien af Hedgeforeningens samlede lange nettopositioner i værdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, råvareinstrumenter eller indeks, (2) likvide midler, herunder valuta, og (3) kursværdien af Hedgeforeningens samlede korte nettopositioner i værdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, råvareinstrumenter eller indeks. Såfremt bruttoeksponeringen overskrider ovennævnte ramme, skal Forvalteren sørge for, at bruttoeksponeringen øjeblikkeligt nedbringes til det tilladte niveau, samt at der rapporteres som beskrevet i afsnit 8.2 Overholdelse af Ydre Risikorammer samt ændringer heraf. 8.9 Hedgeforeningens risikorammer for markedseksponering, nettoeksponering, fordeling og koncentration Markedseksponering Hedgeforeningen kan maksimalt have en markedseksponering på 200 %. Ved markedseksponering forstås summen af markedsværdien af Hedgeforeningens samlede lange aktiepositioner (inklusiv eksponeringer opnået gennem finansielle instrumenter) i procent af formuen, og den numeriske markedsværdi af Hedgeforeningens samlede korte aktiepositioner (inklusiv eksponeringer opnået gennem afledte finansielle instrumenter) i procent af formuen Nettoeksponering Hedgeforeningen kan være fra -50 % til +100 % nettoeksponeret til de markeder, der fremgår af afsnit 8.4 Markeder. Ved nettoeksponering til markedet forstås summen af 1) samlede værdi af Hedgeforeningens lange positioner, og 2) den samlede værdi af Hedgeforeningens korte positioner (som per definition er negativ) divideret med Hedgeforeningens samlede formue. Ved beregningen af eksponeringen inkluderes eksponering opnået gennem afledte finansielle instrumenter Eksponering mod samme emittent Hedgeforeningens investeringer i udstedelser fra samme emittent må maksimalt udgøre 15 % af Hedgeforeningens samlede aktiver. 14

16 8.9.4 Unoterede værdipapirer og andre børser Udover aktier i Hedgeforeningens investeringsforvaltningsselskab må der ikke investeres i instrumenter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked Sektoreksponering Hedgeforeningens investeringer må maksimalt udgøre 40 % af Hedgeforeningens samlede aktiver indenfor en sektor, jf. GICS klassifikation (Global Industry Classification Standard) der er udarbejdet af Standard and Poor s i samarbejde med Morgan Stanley Capital International Likviditetsrisiko Størrelsen på en enkelt investering i Hedgeforeningen må maksimalt svare til 10 dages likviditet i det pågældende instrument, målt som dagligt gennemsnit over de seneste 6 måneder. Summen af de dele af de mindre likvide aktier, der overstiger nævnte 10 dages likviditetsgrænse, må maksimalt udgøre 10 % af formuen Derivateksponering Hedgeforeningen kan investere i første generations afledte finansielle instrumenter jf. afsnit 8.3, 8.4 og 8.6. Hedgeforeningen tilstræber generelt udelukkende at benytte sådanne instrumenter til at afdække risici i Hedgeforeningens øvrige positioner (dækket basis). Hedgeforeningen har valgt ikke at opsætte en risikoramme for første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures) foretaget på dækket basis, hvor det underliggende aktiv afdækker risikoen på en eller flere eksisterende positioner, da formålet er at afdække risikoen på en eller flere eksisterende positioner i porteføljen. Da formålet med anvendelse af første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures) foretaget på dækket basis netop er at reducere risikoen i den enkelte position eller porteføljen som helhed, anses det ikke for at have væsentlig negativ indvirkning på Hedgeforeningens risikoprofil. Dog kan Hedgeforeningen investere i første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures) foretaget på udækket basis, men med den begrænsning at det maksimale tab på de finansielle kontrakter ikke må overstige 5 % af Hedgeforeningens formue. Hedgeforeningen må ikke tage fysisk levering af underliggende råvarer Valuta Hedgeforeningen tilstræber efter eget skøn enten helt eller delvist at afdække valutaeksponering i fremmed valuta i forhold til EUR Hedgefonde/-foreninger Hedgeforeningen kan ikke investere i andre hedgefonde/-foreninger. 9 Social ansvarlig investeringspolitik Foreningen lægger vægt på at være en ansvarlig investor og har derfor i 2009 gennem Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S indledt et samarbejde med SEB koncernen, med henblik på at sikre, at de virksomheder, som foreningen investerer i har en ansvarlig politik omkring de etiske aspekter i samfundet. Hensigten med samarbejdet er, at kunne følge FN s generelle principper for ansvarlige investeringer (PRI=Principles of Responsible Investments). 15

17 Foreningens bestyrelse har drøftet, hvorledes foreningen kan udøve samfundsansvar med hensyn til bl.a. menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption i forbindelse med investering af foreningens midler. Foreningens bestyrelse har besluttet at indarbejde PRI i investeringsprocessen. Foreningen vil i samarbejde med investeringsforvaltningsselskabet modtage en observationsliste over Nordiske selskaber, som ifølge test ikke vurderes at opfylde de internationale konventioner omkring bl.a. miljøforhold, menneskerettigheder og korruption med udgangspunkt i følgende konventioner: UN Global Compact OECD Guidelines for Multinational Entreprises Human rights conventions Environmental conventions Weapons-related conventions Det er op til forvaltningsselskabet i samarbejde med bestyrelsen og rådgiver at beslutte, om der skal ske udelukkelser af selskaber. Foreningen har alternativt mulighed for at kontakte de PRI-ansvarlige i SEB (det etiske råd) med henblik på yderligere undersøgelser af et selskab. Rådet kan vælge at kontakte selskabet for en dialog, som skal bringe de konkrete problematiske forhold til ophør. Foreningen har ikke pr. 20. august 2013 optaget nordiske selskaber på udelukkelseslisten eller foranlediget selskaber sendt til nærmere undersøgelse. 10 Hedgeforeningens maksimale standardafvigelse Med udgangspunkt i Hedgeforeningens investeringsstrategi og de instrumenter, som Hedgeforeningen efter vedtægternes 8, stk. 1 kan investere i, har bestyrelsen fastsat følgende rammer for Hedgeforeningens standardafvigelse Rammer for standardafvigelse (målt på månedsbasis) 1 år 3 år 5 år 20% 17% 16% Standardafvigelsen på aktiemarkederne svinger meget fra år til år. De fastsatte rammer er baseret på historiske data samt på, at Hedgeforeningen skal levere et positivt afkast hvert år med en risikoprofil, der er lavere end aktiemarkedet generelt. Hedgeforeningens faktiske standardafvigelse opgøres for hvert regnskabsår og bestyrelsen kommenterer i årsrapporten på Hedgeforeningens opfyldelse eller manglende opfyldelse af bestyrelsens rammer for standardafvigelsen. Hedgeforeningen styrer ikke aktivt efter standardafvigelsen, men forvalteren forpligtes til løbende at rapportere til bestyrelsen herom. 11 Risikofaktorer Investering i en Hedgeforening som Hedgeforeningen Mermaid Nordic indebærer, som ved enhver anden investering, en risiko for, at der lides tab. Hedgeforeningens særlige investeringsstrategi, herunder anvendelse af investering for lånte midler, medfører imidlertid en række yderligere risikofaktorer, som ikke kendes fra traditionelle investeringer i f.eks. investeringsforeningsbeviser, aktier og obligationer. 16

18 Hedgeforeningen indeholder i lighed med en investeringsforening eksponering til såvel markedsrisiko, også kaldet generel risiko, som papirspecifik risiko, også kaldet den individuelle risiko. Hedgeforeningen Mermaid Nordics generelle markedsrisiko tilstræbes at være lavere end markedsrisikoen. Dette gør ikke en investering i Hedgeforeningen risikofri. Der kan forekomme store udsving i nettoværdien af Hedgeforeningens formue som følge af den anvendte investeringsstrategi. I medfør af bekendtgørelse nr. 784 af 29. juni 2011 om hedgeforeningers opgørelse af risici kan der identificeres følgende relevante risici, jf Positionsrisiko: a. renter, b. valuta, c. aktier, d. første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures) og e. råvareinstrumenter 2. Koncentrationsrisiko 3. Kredit- og modpartsrisiko 4. Likviditetsrisiko 5. Operationel risiko 6. Fremmedfinansieringsrisiko Risikofaktorerne beskrives nærmere i afsnit nedenfor Positionsrisiko A. Positionsrisiko i renter (inkl. afledte finansielle instrumenter baseret på renter), der relaterer sig til markedet som helhed, eller grundet forhold, der relaterer sig til den enkelte udsteder af værdipapirer eller det enkelte værdipapir. Hedgeforeningen har ikke eller kun i begrænset omfang denne risiko, der kan opstå som følge af investeringer i rentebærende fordringer i perioder med overskydende likvide midler som følge af få aktieinvesteringer. Da denne risiko vurderes til at være begrænset, har bestyrelsen valgt ikke at fastsætte supplerende risikorammer for denne risiko. B. Positionsrisiko i valuta (inkl. afledte finansielle instrumenter baseret på valuta), der relaterer sig til markedet som helhed, eller grundet forhold, der relaterer sig til den enkelte udsteder af værdipapirer eller det enkelte værdipapir. Hedgeforeningen har denne risiko, der kan opstå i forbindelse med handel med alle typer udenlandske værdipapirer i fremmed valuta. Hedgeforeningens bestyrelse har besluttet, at Hedgeforeningen skal tilstræbe efter eget skøn enten helt eller delvist at afdække valutaeksponering i fremmed valuta i forhold til EUR. C. Positionsrisiko i aktier (inkl. afledte finansielle instrumenter baseret på aktier og aktieindeks), der relaterer sig til markedet som helhed, eller grundet forhold, der relaterer sig til den enkelte udsteder af værdipapirer eller det enkelte værdipapir. Hedgeforeningen har denne risiko, der kan opstå ved investering i aktier, jf. Hedgeforeningens investeringsstrategi angivet i afsnit 7. Bestyrelsen har valgt ikke at fastsætte supplerende rammer ud over rammerne jf. afsnit

19 D. Positionsrisiko i første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures) Hedgeforeningen har denne risiko, der kan opstå ved investering i tilladte afledte instrumenter. Bestyrelsen har valgt ikke at fastsætte supplerende rammer ud over rammerne jf. afsnit 8.3, 8.6 og E. Positionsrisiko i råvareinstrumenter inklusiv afledte finansielle instrumenter baseret på råvarer. Hedgeforeningen har denne risiko, der kan opstå ved køb eller salg af råvareinstrumenter for at opnå en position i råvaremarkedet. Bestyrelsen har valgt kun at anvende afledte råvareinstrumenter til at afdække eventuelle risici i porteføljens aktiepositioner, hvorfor bestyrelsen har valgt ikke at fastsætte supplerende rammer ud over rammerne jf. afsnit 8.3, 8.6 og Hedgeforeningen må ikke tage fysisk levering af råvarer Koncentrationsrisiko Koncentrationsrisikoen er den risiko, der kan opstå ved, at Hedgeforeningens portefølje koncentreres, eksempelvis indenfor enkelte værdipapirer, sektorer, værdipapirtyper eller markeder. Hedgeforeningen har denne risiko, idet Hedgeforeningens investeringsstrategi og investeringsrammer indebærer, at samtlige Hedgeforeningens såvel lange som korte positioner kan være koncentreret inden for samme markeder, f.eks. danske aktier. Hedgeforeningen har i sine vedtægter ikke fastsat supplerende rammer til imødegåelse af denne risiko udover, hvad Hedgeforeningens investeringsrammerne tilsiger omkring modpartsrisiko mod en enkelt emittent, samt sektorkoncentration, jf. afsnit 8.7 Hedgeforeningens risikorammer for fordeling og koncentration Kredit- og modpartsrisiko Kredit- og modpartsrisiko er risikoen for, at en modpart og emittent kan gå konkurs, og at en modpart undlader at betale eller levere som aftalt. Hedgeforeningen har denne risiko, der kan opstå i forbindelse med Hedgeforeningens optagelse af lån og kreditter, samt indgåelse af aftaler om første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures) og aktielån. Ved brug af første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures) og eventuelt værdipapirlån vil der opstå tilgodehavender hos de modparter, som Hedgeforeningen har indgået sådanne kontrakter med. Hvis modparten ikke er i stand til at honorere sine forpligtelser over for Hedgeforeningen i henhold til det finansielle instrument eller kontrakt, kan Hedgeforeningen lide et tab. Derudover har Hedgeforeningen en risiko på udsteder (emittent) af værdipapirer. Hedgeforeningen har tillige kredit- og modpartsrisiko i forbindelse med kontant indestående i pengeinstitutter. Hedgeforeningen har fastsat følgende supplerende risikorammer for kredit- og modpartsrisici: Hedgeforeningens investeringer udstedt af samme emittent må maksimalt udgøre 15 pct. af Hedgeforeningens samlede aktiver. Hedgeforeningen må anbringe alle sine likvide midler i det samme pengeinstitut forudsat de udgør mindre end 50 pct. af Hedgeforeningens formue. Det pågældende pengeinstitut skal være under tilsyn hvor hjemmehørende med investment grade kredit rating af enten Standard and Poor s, Moody s Investor Service eller Fitch Ratings Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko betyder, at en position ikke kan handles til rette tid og pris grundet lav likviditet på det relevante marked. 18

20 Hedgeforeningen har denne risiko, der kan opstå som en følge af pludselige kriser på det finansielle marked. Derudover kan Hedgeforeningen investere i unoterede værdipapirer. Dette indebærer en risiko for at positionerne ikke kan handles til rette tid eller pris, idet der muligvis ikke er den fornødne efterspørgsel på det relevante marked. Hedgeforeningen har til imødegåelse af denne risiko i vedtægterne ikke fastsat supplerende rammer udover hvad investeringsrammerne tilsiger omkring likviditets eksponering, jf. afsnit 8.7 Hedgeforeningens risikorammer for fordeling og koncentration Operationel risiko Hedgeforeningens operationelle risiko knytter sig til administration og ledelse af Hedgeforeningen, herunder IT-systemer. Overholdelsen af Hedgeforeningens investeringsrammer beror i stor udstrækning på funktionaliteten i Forvalterens IT-systemer, samt Forvalterens efterlevelse af interne forretningsgange. Hedgeforeningen har som alle andre foreninger denne risiko. Bestyrelsen har gennem instruks til Forvalteren sikret, at Forvalteren har opstillet betryggende forretningsgange for blandt andet administration og IT-sikkerhed, som bestyrelsen har ansvar for at kontrollere, at Forvalteren efterlever. Investering i aktier m.m. foregår typisk på en fondsbørs eller andet reguleret marked, og de værdipapirer der sælges eller købes, er ofte standardiserede. Hedgeforeningen kan etablere positioner, der blandt andet etableres ved brug af værdipapirlåneaftaler eller andre typer af finansielle kontrakter om instrumenter, der ikke i samme grad som aktier og obligationer er standardiserede juridiske dokumenter. Dette medfører en juridisk risiko for, at indgåede aftaler ikke giver den forventede og ønskede retsstilling eksempelvis på grund af fejl begået i forbindelse med forhandling og indgåelse af de nævnte aftaler. Hedgeforeningen har til imødegåelse af denne risiko i vedtægterne ikke fastsat yderligere supplerende rammer herfor, da Hedgeforeningen ikke anses for at løbe nogle usædvanlige eller specifikke operationelle risici Fremmedfinansieringsrisiko Risikoen knytter sig til investering for lånte midler og investering i afledte instrumenter. Hedgeforeningen har denne risiko, der kan opstå ved, at Hedgeforeningen investerer for lånte midler, hvilket øger muligheden for gevinst, men også samtidigt øger risikoen for tab. Herudover er der en risiko for førtidig opsigelse af lånefaciliteten fra långiver. Bestyrelsen har til imødegåelse af denne risiko fastsat investeringsrammerne beskrevet i afsnit 8.7 Hedgeforeningens risikorammer for fordeling og koncentration. 12 Depotselskab mv Depotselskabet Hedgeforeningen har valgt Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige ( Depotselskabet ) som depotselskab. Depotselskabet, der er en filial af SEB AB (publ), har Finanstilsynets tilladelse til at drive aktiviteter som pengeinstitut og værdipapirhandler. Finanstilsynet har godkendt Depotselskabet som depotselskab for Hedgeforeningen. 19

Investorinformation for Kapitalforeningen Mermaid Nordic

Investorinformation for Kapitalforeningen Mermaid Nordic Investorinformation for Kapitalforeningen Mermaid Nordic 1 1 Indledning Denne investorinformation, der er udarbejdet på dansk, henvender sig til danske investorer og er udarbejdet med henblik på at opfylde

Læs mere

Investorinformation for Kapitalforeningen Mermaid Nordic

Investorinformation for Kapitalforeningen Mermaid Nordic Investorinformation for Kapitalforeningen Mermaid Nordic 1 Indledning Denne investorinformation, der er udarbejdet på dansk, henvender sig til danske investorer og er udarbejdet med henblik på at opfylde

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen Mermaid Nordic

Vedtægter. for. Kapitalforeningen Mermaid Nordic Vedtægter for Kapitalforeningen Mermaid Nordic Vedtægter af 19. marts 2014 for Kapitalforeningen Mermaid Nordic Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Mermaid Nordic. Stk. 2.

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Mermaid Nordic

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Mermaid Nordic Vedtægter for Hedgeforeningen Mermaid Nordic Vedtægter af 9. maj 2012 for Hedgeforeningen Mermaid Nordic Navn og hjemsted 1. Hedgeforeningens navn er Hedgeforeningen Mermaid Nordic. Stk. 2. Hedgeforeningens

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Vedtægter. for. Vedtægter af 19. marts 2014 for. Kapitalforeningen Mermaid Nordic. Style Definition: Footnote Text. Deleted: 9.

Vedtægter. for. Vedtægter af 19. marts 2014 for. Kapitalforeningen Mermaid Nordic. Style Definition: Footnote Text. Deleted: 9. Style Definition: Footnote Text Vedtægter for Kapitalforeningen Mermaid Nordic Deleted: 9. maj 2012 Vedtægter af 19. marts 2014 for Kapitalforeningen Mermaid Nordic Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Tegningsmateriale. Udvidelse af selskabskapitalen i Investeringsforvaltningsselskabet. Februar/marts 2014

Tegningsmateriale. Udvidelse af selskabskapitalen i Investeringsforvaltningsselskabet. Februar/marts 2014 Tegningsmateriale Udvidelse af selskabskapitalen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Februar/marts 2014 TEGNINGSLISTE om tegning af nye kapitalandele for maksimalt nominelt kr. 1.500.000.

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr. 32 08 02 86, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr. 32 08 02 86, der afholdes Til aktionærerne i Formuepleje Fokus A/S Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter Bekendtgørelse nr. 201 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter I medfør af

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Momentum Aktier (SE-nr.: 32546323) (den fortsættende afdeling)

Læs mere

Vedtægter for. Hedgeforeningen. Jyske Invest

Vedtægter for. Hedgeforeningen. Jyske Invest Vedtægter for Hedgeforeningen Jyske Invest Side 1 af 14 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hedgeforeningen Jyske Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter Formuepleje LimiTTellus A/S vedtægter FORMUE PLEJE LimiTTellus FoRmuepleje limittellus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 29 93 21 82) (FT-nr.: 16.071) Afdeling Aktiv Portefølje 2 (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 02 48 18), (FT-nr.

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S

Formuepleje LimiTTellus A/S Formuepleje LimiTTellus A/S VEDTÆGTER LIMITTELLUS FORMUEPLEJE LIMITTELLUS A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje LimiTTellus

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter Formuepleje Fokus A/S vedtægter FORMUE PLEJE Fokus FoRmuepleje Fokus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Fokus A/S. Selskabets hjemsted

Læs mere

Politik for styring af finansielle dispositioner

Politik for styring af finansielle dispositioner Politik for styring af finansielle dispositioner Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2012 Finansiel politik 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål... 3 2 Afgrænsning... 3 3 Udførelse og kompetenceforhold...

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest

Specialforeningen BL&S Invest Specialforeningen BL&S Invest Afdeling Globale Aktier Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE RØD CERTIFICERING FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Fællesbetegnelse for: Kapitalforeninger Hedgefonde Non-UCITS Private equity fonde Fonde med

Læs mere

2. juli 2014 kl. 12.00

2. juli 2014 kl. 12.00 Til aktionærerne i Access Small Cap A/S København, 13. juni 2014 Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Access Small Cap A/S. Den ekstraordinære generalforsamling finder sted

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT FOR. Hedgeforeningen Jyske Invest

FORENKLET PROSPEKT FOR. Hedgeforeningen Jyske Invest Forenklet prospekt FORENKLET PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Hedgeforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen. Jyske Invest

Vedtægter for. Kapitalforeningen. Jyske Invest Vedtægter for Kapitalforeningen Jyske Invest Side 1 af 15 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Kapitalforeningen Jyske Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER FORMUEPLEJE SAFE A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 10. april 2012, kl. 17.00 hos Ringkjøbing

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 14. marts 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Optimum A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Epikur FORMUEPLEJE EPIKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Epikur A/S. Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling den 11. maj 2012, kl. 10.00 hos

Læs mere

Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Penta FORMUEPLEJE PENTA A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Penta A/S. Selskabets hjemsted

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S. vedtægter

Formuepleje Pareto A/S. vedtægter Formuepleje Pareto A/S vedtægter FORMUE PLEJE Pareto FoRmuepleje Pareto A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Pareto A/S. Selskabets

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Danske Aktier (stiftet 19.10.2007, Københavns Kommune, FT-nr. 11.127.06, SE-nr. 30 11 04 71) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S. vedtægter

Formuepleje Merkur A/S. vedtægter Formuepleje Merkur A/S vedtægter FORMUE PLEJE Merkur Fomuepleje merkur A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Merkur A/S. Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Epikur FORMUEPLEJE EPIKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Epikur A/S. Selskabets

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Merkur FOMUEPLEJE MERKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Merkur A/S. Selskabets

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter Indledning Bekendtgørelse nr. 1056 af 7. september 2015 om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr. 21 63 49 05, FT-nr. 11.114 Fusion af afdeling Nordea Invest Bolig I, SE-nr. 32 53 53 48 (den ophørende afdeling) og

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Nykredit Alpha

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Nykredit Alpha Vedtægter for Hedgeforeningen Nykredit Alpha Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen Nykredit Alpha. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Hedgeforeningen Multi Manager

Læs mere

Fusionsplan og redegørelse

Fusionsplan og redegørelse Fusionsplan og redegørelse for fusion af Invest Nordiske Aktier (ophørende afdeling) (SE-nr. 12258828) (FT-nr. 11044-11) og Invest Globale Ejendomsaktier (ophørende afdeling) (SE-nr. 29963983) (FT-nr.

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S,

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER FORMUEPLEJE SAFE A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune.

Læs mere

Plan. for FAIF i Jyske Invest om ændring af Hedgeforeningen Jyske Invest til kapitalforening

Plan. for FAIF i Jyske Invest om ændring af Hedgeforeningen Jyske Invest til kapitalforening Plan for FAIF i Jyske Invest om ændring af Hedgeforeningen Jyske Invest til kapitalforening Hedgeforeningen Jyske Invest (Etableret den 9. februar 2006 og registreret i Finanstilsynet 23. maj 2006) (CVR-nr.

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer. Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Bilag 5. Investeringspolitik

Bilag 5. Investeringspolitik Bilag 5 Investeringspolitik Stifternes Kapitalforvaltning Investeringspolitik 1. Lovgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 331 af 29. marts 2014 om Folkekirkens økonomi, kapitel 5 og kapitel 5a Bekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644 VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere