Introduktion af Danmarks største jobmarked

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion af Danmarks største jobmarked"

Transkript

1 Introduktion af Danmarks største jobmarked på Vigtig information før investering på First North First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne på First North er ikke underlagt de samme regler, som selskaberne på det regulerede hovedmarked. De er i stedet underlagt lempeligere regelkrav, som er tilpasset mindre vækst selskaber. Risikoen ved at investere i et selskab på First North kan derfor være større end ved investeringer på hovedmarkedet. Alle selskaber, hvis aktier handles på First North, har tilknyttet en Certified Adviser, som skal monitorere, at reglerne overholdes. Københavns Fondsbørs A/S godkender ansøgninger om optagelse til handel. Godkendt rådgiver for Selskabet

2 Jobindex A/S Holger Danskes Vej 91 DK-2000 Frederiksberg 2

3 Den Godkendte Rådgivers rolle på First North Den Godkendte Rådgiver har rådgivet Selskabet i forbindelse med Selskabets aktiers optagelse til handel på First North. Som følge heraf har Selskabets ledelse udarbejdet et prospekt, som Selskabet er ansvarlig for. Den Godkendte Rådgiver har gennemgået prospektet og skønner på baggrund af de foreliggende oplysninger, som den Godkendte Rådgiver har modtaget fra Selskabet, at der ikke mangler informationer, der væsentligt kan ændre billedet af Selskabet. Den Godkendte Rådgiver har ikke pligt til og har ikke foretaget en egentlig efterprøvning af de udsagn, ledelsen har givet i forbindelse med udarbejdelsen af dette prospekt. Den Godkendte Rådgiver hjælper Selskabet med at opfylde de forpligtelser, som følger af, at Selskabets aktier er optaget til handel på First North. Disse opgaver vil som minimum være løbende at være til rådighed for sparring med Selskabets bestyrelse og direktion herunder eventuelt deltagelse på bestyrelsesmøder i det omfang det måtte skønnes relevant, at gennemgå meddelelser fra Selskabet inden offentliggørelse, uden at dette må forsinke tidspunktet for offentliggørelse, jf. afsnit 3.2 i Regelsæt for First North, samt opdatering af Selskabet om dets forpligtelser på First North. Den Godkendte Rådgiver kan alene rådgive omkring de forhold, som den Godkendte Rådgiver er blevet bekendt med, og der er ikke pligt til, at den Godkendte Rådgiver selv skal opsøge eller efterprøve informationer om Selskabet. Lovgivning og gyldighedsområde for prospektet Optagelsen af Selskabets aktier på First North gennemføres i henhold til dansk lovgivning. Nærværende Prospekt er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, som er gældende i henhold til dansk lovgivning på tidspunktet for optagelsen af Selskabets aktier på First North. Selskabets aktier er ikke og vil ikke i forbindelse med optagelsen til handel blive registreret i henhold til United States Securities Act of 1933 med senere ændringer og må ikke udbydes eller sælges i USA eller til, eller for regning af, U.S. persons som defineret i Regulation S i henhold til Securities Act, undtagen i medfør af en undtagelse fra eller en transaktion, som ikke er underlagt registreringskravene i Securities Act. Som følge heraf udbydes og sælges aktierne kun til personer eller selskaber i USA i henhold til udbud og salg, som finder sted i henhold til 144A i Securities Act. Nærværende Prospekt må ikke udleveres til personer eller selskaber i USA. Dette prospekt må ikke udleveres til personer i Storbritannien eller Nordirland, medmindre de pågældende er en del af de i paragraf 11, stk. 3 i Financial Services Act 1986 (Investment Advertisements) (Exemptions) Order 1996 med senere ændringer omfattede personer som i udøvelsen af deres sædvanlige virksomhed erhverver, besidder, forvalter eller sælger værdipapirer for egen eller kundens regning i forretningsmæssigt øjemed eller under forhold, som ikke har ført til eller vil komme til at føre til offentligt udbud i Storbritannien eller Nordirland, som defineret i Public Offers of Securities Regulations Aktierne må kun sælges og Prospektet alene udleveres til sådanne personer. Det er ikke tilladt at give oplysninger i forbindelse med optagelsen til handel, bortset fra hvad der er indeholdt i dette Prospekt. Oplysninger eller udtalelser i forbindelse med optagelsen til handel bortset fra, hvad der er indeholdt i nærværende prospekt, er uden ansvar for Selskabet, Bestyrelsen, Direktionen samt den Godkendte Rådgiver. 3

4 1. Indledning 6 2. Ansvar og erklæringer Ledelsens erklæring Prospekterklæring afgivet af selskabets uafhængige revisor Godkendt rådgivers erklæring Juridisk rådgivers erklæring 9 3. Resume på dansk Risiko faktorer Baggrund for optagelse til handel på First North Jobindex Forventninger til Handel på First North Forventet tidsplan Hoved- og nøgletal Summary in English Risc factors Background for the introduction of Jobindex on First North Jobindex Expectations to Trading on First North Expected timeframe Main and key figures Risikofaktorer Markedsmæssige risici Konkurrence fra danske jobdatabaser Konkurrence fra aviserne Konkurrence fra udenlandske jobdatabaser Konkurrence fra udenlandske søgemaskiner Konkurrence fra udenlandske jobsøgemaskiner Konkurrence fra staten Konkurrence på rekrutteringsmarkedet Konkurrence på internationale markeder Selskabsspecifikke risici Afhængighed af nøglemedarbejdere IT-sikkerhed Risici ved kunder Dybe links Finansielle risici Udsving på aktiemarkedet Manglende likviditet i Jobindex aktien 19

5 6. Markedsbeskrivelse Erklæring om oplysninger fra tredjemand Internet jobannoncemarkedet Aviser og fagblade Rekrutteringsmarkedet Det svenske marked Udviklingen på arbejdsmarkedet Omkostninger ved forskellige former for rekruttering Virksomhedsbeskrivelse Erklæring om oplysninger fra tredjemand Selskabets historie Forretningsmodel Teknologien Samarbejdspartnere Andre tjenester til jobsøgende Produkter Jobannoncer Rekrutteringsprodukter Bannerannoncer Udlandet Økonomi Trafik og kendskab Kendskab Konkurrenter i Danmark Trafik i Sverige Konkurrenter i Norden Udenlandske jobdatabaser Udenlandske jobsøgemaskiner Kunderne Ledelse Direktion Bestyrelse Fordeling af opgaver i direktionen Erklæring om tidligere levned Erklæring om interessekonflikter i forbindelse med optagelsen til handel Erklæring om Corporate Governance Transaktioner med nærtstående parter Aflønning og goder Bestyrelsesudvalg Medarbejdere Fordeling af medarbejdere 50 2

6 7.9.2 Organisationsdiagram Salg Sverige Annonceafdelingen Rekrutteringsafdelingen Økonomi- og Administrationsafdelingen Udviklingsafdelingen Rekruttering af medarbejdere til Jobindex Fastholdelse af medarbejdere Øvrige personalepolitikker IT-sikkerhed Investor relations Forventninger Nye kunder Nye produkter Nye markeder Forudsætninger Forventninger for Forventninger til kursen på aktien Discounted Cash Flow valuering Sammenligning med Svensk Internet Rekrytering Ledelsens erklæring Erklæring afgivet af selskabets uafhængige revisor om undersøgelser af regnskabsmæssige forventninger til regnskaberne Aktiekapital og Aktionærforhold Udvikling i aktiekapitalen Ejerskab af Jobindex A/S før optagelsen af selskabets aktier til 62 handel på First North Aktiernes Rettigheder Kapitalforhøjelser Egne aktier Intern viden Udbyttepolitik Oplysningsforpligtelser Oplysninger om Selskabet Navn, hjemsted og stiftelsesdato Formål Uddrag af Selskabets vedtægter Uddrag af Selskabets vedtægter omhandlende Generalforsamlingen Uddrag af Selskabets vedtægter omhandlende Bestyrelse og Direktion Uddrag af Selskabets vedtægter omhandlende Revision 68 3

7 10.4 Øvrige oplysninger om Selskabet Selskabets CVR-nummer Regnskabsår Regnskabspraksis Seneste generalforsamling Væsentligste kontrakter Forsikringsforhold Miljørelaterede forhold Kontorer og faciliteter Retssager Kunde og konkurrenceklausuler Patenter og varemærker Kapitalbesiddelser Aktiebogsfører Aktieudstedende institut Branchekode Tickersymbol Navnenotering Rapportering og intern styring Finanskalender for det første år Finansielle forhold Finansielle forhold Finansielle forhold Finansielle forhold Finansielle forhold Finansielle forhold Finansielle forhold 1. kvartal Regnskabstal for Jobindex Kvartalstal for Jobindex 1. kvartal kvartal Beskatning af aktionærer Personer, der er fuldt skattepligtige i Danmark Selskaber, der er fuldt skattepligtige til Danmark Pensionsmidler (beskatning efter pensionsafkastbeskatningsloven) Aktionærer, der er hjemmehørende i udlandet Krydsreferencetabel Værdipapirnote Ansvarlige Alle personer med ansvar for de oplysninger, der gives i prospektet Erklæring fra de ansvarlige for prospektet Risikofaktorer 79 4

8 14.3 Nøgleoplysninger Erklæring om arbejdskapitalen Kapitalisering og gældssituation Fysiske og juridiske personers interesser i udstedelsen/tilbuddet Årsag til udbydelsen og anvendelsen af provenuet Oplysninger om de værdipapirer, der udbydes eller optages til 80 handel Type og klasse af værdipapirer, der udbydes Retsgrundlag Navnenoterede eller ihændehaverpapirer Den anvendte valuta Beskrivelse af rettigheder Beslutninger, bemyndigelser og godkendelser Forventede udstedelsesdato Eventuelle indskrænkninger Obligatoriske overtagelsestilbud Offentlige overtagelsestilbud Udsteders hjemsted Fondskode Vilkår og betingelser for tilbuddet Betingelser, udbudsstatistik, forventet tidsplan og nødvendige foranstaltninger Fordelingsplan og tildeling Kursfastsættelsen Placering og garanti Aftaler om optagelse til omsætning og handel Værdipapirihændehavere, der ønsker at sælge Udgifter ved emissionen Udvanding Yderligere oplysninger Selskabets fulde vedtæger Definitioner Rådgivere Juridisk rådgiver Revisorer Godkendt rådgiver Bankforbindelse 90 5

9 1. Indledning Jobindex startede i 1996 som den første elektroniske internet baserede jobdatabase i Danmark. Selskabet har siden udviklet sig fra at være pioner på internettet til en mellemstor virksomhed med 55 medarbejdere. Jobindex er i dag den største jobdatabase i Danmark, opgjort på såvel antal jobannoncer som på antal Brugere. Jobindex ønske om at blive optaget til handel på First North er især begrundet i ønsket om over for kunder og samarbejdspartnere, ikke mindst udenlandske, at signalere, at Jobindex er en solid og velkonsolideret virksomhed med den troværdighed og gennemsigtighed, der følger af, at Selskabets virksomhed gennem optagelsen på First North underkastes offentlighedens bevågenhed. Jobmarkedet handler i høj grad om tillid og troværdighed. Her har en række af Jobindex konkurrenter hidtil haft en konkurrencefordel, da de ejes af store danske eller udenlandske mediekoncerner. Det er Selskabets opfattelse, at optagelsen på First North vil medvirke til at cementere Jobindex position som den førende jobdatabase i Danmark. En optagelse til handel på First North vil samtidig give mulighed for hurtigt at øge Jobindex kapitalgrundlag på såvel kort som lang sigt, hvilket f.eks. kan være relevant ved en accelererende internationalisering. Jobindex råder pt. over ca. 30 millioner kr. i likvider og værdipapirer, hvilket efter Selskabets opfattelse udgør et tilstrækkeligt kapitalgrundlang og beredskab til at gennemføre de aktiviteter og den strategi, som er lagt for Selskabets virksomhed de næste 4 år. Derfor gennemføres eller iværksættes der ikke kapitaludvidelse eller offentligt udbud af nye aktier i forbindelse med introduktionen på First North. En ikke uvæsentlig effekt af optagelse af Selskabets aktier på First North er, at likviditeten i aktien øges til glæde for de medarbejdere, som ejer aktier i Selskabet. Hovedparten af aktierne i Jobindex ejes direkte eller indirekte af 29 nuværende og 5 tidligere medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer. En del af de eksisterende aktionærer, herunder hovedaktionæren Danielsen.com ApS, agter at sælge en del af deres aktier efter optagelsen på First North, hvorved eksterne investorer vil få mulighed for at erhverve aktier i Selskabet. En investering i Jobindex er behæftet med en række risikofaktorer. Der findes næppe andre brancher, hvor der på en og samme tid konkurreres med aviser, multinationale selskaber, fagforeninger og staten (i form af jobcentrene og Jobnet). Der er ikke tvivl om, at køb af aktier i Jobindex kan være en risikofyldt investering. En investering i Jobindex er primært for langsigtede investorer, der tror på, at et lille firma som Jobindex fortsat med succes vil kunne konkurrere med de store mediekoncerner på innovation, service og fleksibilitet. 6

10 2. Ansvar og erklæringer 2.1 Ledelsens erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i virksomhedsbeskrivelsen os bekendt er rigtige, og at virksomhedsbeskrivelsen os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som virksomhedsbeskrivelsen skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i virksomhedsbeskrivelsen. Frederiksberg, den 25. juni 2007 Ledelsen Kaare Danielsen Adm. Direktør Henrik Christensen Vicedirektør Bestyrelsen Kaare Danielsen Ole Timm Jens Zilstorff Adm. Direktør Bestyrelsesformand Advokat 2.2 Prospekterklæring afgivet af selskabets uafhængige revisor Til aktionærerne og potentielle investorer i Jobindex A/S Årsrapporterne 2002, 2003, 2004, 2005 og 2006 for Jobindex A/S Årsrapporten for Jobindex for årene 2002, 2003, 2004, 2005 og 2006 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder samt regnskabsvejledningen for mindre virksomheder. Årsrapporterne for årene 2002, 2003, 2004, 2005 og 2006 er revideret af statsautoriseret revisor Thomas Nislev fra Mortensen & Beierholm. Årsrapporterne for årene 2002, 2003, 2004, 2005 og 2006 er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Prospektet Vi har som generalforsamlingsvalgte revisorer gennemgået det af ledelsen udarbejdede Prospekt. Prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, herunder Københavns Fondsbørs regler. Selskabets ledelse har ansvar for Prospektet, for indholdet og for præsentationen af informationerne heri. Vores ansvar er på grundlag af vores gennemgang at udtrykke en konklusion om oplysninger af regnskabsmæssig karakter i Prospektet. Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed (RS 3000) med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at Prospektet ikke indeholder væsentlige fejlinformationer af regnskabsmæssig karakter. Vi har gennemgået Prospektets oplysninger af regnskabsmæssig karakter, herunder opstillinger af hoved- og nøgletal, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og tilhørende noter, hvor vi har påset, at disse er korrekt gengivet fra de reviderede årsrapporter 2002, 2003, 2004, 2005 og Erklæringen er afgivet uden forbehold eller supplerende oplysninger. 7

11 Konklusion I henhold til Københavns Fondsbørs A/S regler skal vi bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende Jobindex, som er os bekendt, og som efter vores opfattelse kan påvirke vurderingen af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter, som angivet i årsrapporterne 2002, 2003, 2004, 2005 og 2006, der er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven, er indeholdt i Prospektet. Frederiksberg, den 25. juni 2007 Mortensen & Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Thomas Nislev Statsautoriseret Revisor Thomas Nislev er medlem af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer ( FSR ). 8

12 2.3 Godkendt rådgivers erklæring Som Godkendt rådgiver skal vi hermed bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige, fra Selskabet og dets revisorer. De udleverede eller oplyste data, herunder de data, som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold mv., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne og har sammenholdt disse med de i Prospektet indeholdte informationer og har derved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhæng. Århus, den 25. juni 2007 Advizer K/S Søndergade Århus C 2.4 Juridisk rådgivers erklæring Advokatfirmaet Plesner har ikke deltaget i udarbejdelsen af Prospektet, men har gennemgået de i Prospektet indeholdte oplysninger omkring Jobindex selskabsretlige registreringsforhold, Selskabets aktiekapital og vedtægter og kan erklære, at disse oplysninger er i overensstemmelse med de aktuelle registreringer i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Advokatfirmaet Plesner har tillige bistået Selskabet i forbindelse med optagelse af Selskabets aktier til optagelse på First North, og har i den forbindelse ydet rådgivning omkring og bistået ved udarbejdelse af obligatoriske regelsæt i form af regelsæt for Selskabets handel med egne aktier, regelsæt for behandling af intern viden og overholdelse af oplysningsforpligtelsen samt regelsæt for handel med selskabets aktier (insiderregler). København, den 25. juni 2007 Plesner Svane Grønborg Amerika Plads København Ø 9

13 3. Resume på dansk Nedenstående er et sammendrag af de mere detaljerede oplysninger, der er indeholdt i Prospektet. Resuméet bør læses som en indledning til Prospektet. Oplysningerne skal læses i sammenhæng med Prospektet og kan ikke påberåbes selvstændigt. Enhver beslutning om investering i Selskabets aktier bør træffes på baggrund af Prospektet som helhed. Indbringes en sag vedrørende oplysningerne i Prospektet for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Prospektet, inden sagen indledes. De fysiske eller juridiske personer, som har udfærdiget resuméet eller eventuelle oversættelser heraf og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses i sammenhæng med andre dele af prospektet. 3.1 Risiko faktorer Enhver investering i aktier indebærer risici af både finansiel og kommerciel karakter. Således påvirkes værdien af Jobindex aktiver og passiver, pengestrømme samt størrelsen af den fremtidige indtjening af den generelle økonomiske udvikling og markedsforhold. Jobindex har indflydelse på den økonomiske udvikling på visse områder, hvorimod udviklingen på andre områder er underlagt faktorer uden for Jobindex kontrol. Som et led i overvejelserne om investering i Jobindex bør investorer læse afsnittet Risikofaktorer i sin helhed og i sammenhæng med den resterende del af Prospektet. Afsnittet beskriver de risikofaktorer, som Ledelsen anser for væsentlige for Jobindex. Risiciene omfatter bl.a. følgende forhold: Markedsmæssige risici: Konjunkturudsving. Konkurrence fra danske jobdatabaser, aviser, udenlandske jobdatabaser, udenlandske søgemaskiner, udenlandske jobsøgemaskiner, staten, rekrutteringsmarkedet samt på de internationale markeder. Selskabsspecifikke risici: Afhængighed af nøglemedarbejdere. IT-sikkerhed. Risici ved kunder. Dybe links. Finansielle risici: Udsving på aktiemarkedet. Manglende likviditet i Jobindex aktien. 3.2 Baggrund for optagelse til handel på First North Jobmarkedet handler i høj grad om tillid og troværdighed. Her har en række af Jobindex konkurrenter hidtil haft en konkurrencefordel, da de ejes af store danske eller udenlandske mediekoncerner. Det er Selskabets opfattelse, at optagelsen på First North vil medvirke til at cementere Jobindex position som den førende jobdatabase i Danmark. 10

14 3.3 Jobindex Jobindex er den største jobdatabase i Danmark målt såvel på antal Brugere som på antal jobannoncer. Ifølge Gallup har Jobindex ca unikke Besøgende pr. måned i Danmark, hvilket bringer Jobindex ind i den eksklusive liga af de 30 største websites i Danmark på Foreningen af Danske Internet Mediers topliste. Internet jobannonce markedet er i hastig vækst. Det totale danske internet jobannoncemarked voksede fra 125 millioner kr. i 2002 til 294 millioner kr. i 2006 ifølge markedsundersøgelsen fra Foreningen af Danske Internet Medier (FDIM). Jobindex markedsandel er i samme periode næsten tredoblet fra 7,5% til 21%, samtidig med, at overskudsgraden er mere end femdoblet fra 6% i 2002 til 34% i Jobindex har i øjeblikket links til mere end jobannoncer i Danmark, hvilket gør jobdatabasen til den største samling af jobannoncer i Danmark. Jobindex er baseret på en specialiseret internetrobot, som afsøger andre jobdatabaser og firmaers hjemmesider for jobannoncer. Jobindex er med andre ord ikke kun en jobdatabase, men også en jobsøgemaskine svarende til Google, men med fokus på jobannoncer. Det er som udgangspunkt gratis at få jobannoncer med på Jobindex, men for et ekstra beløb kan kunden få placeret sine jobannoncer foran øvrige annoncer og få Jobindex til at påtage sig alt arbejdet med at sætte annoncerne op m.v. Jobindex har i virkeligheden benyttet samme forretningsmodel som Google før Google gjorde det, men kun inden for jobannoncemarkedet. Dette koncept har vist sig at være yderst succesfuldt i Danmark, og Jobindex har opbygget en meget profitabel forretning med 55 fuldtidsmedarbejdere i maj 2007 og en markant vækst siden starten i Hovedindtægtskilden er specielle jobannoncer, der placeres foran de almindelige søgeresultater. Sådanne jobannoncer koster pt. kr ekskl. moms for en profilannonce inkl. CV-match og kr ekskl. moms uden CV-match. Jobindex kunder omfatter nogle af de største selskaber og firmaer i Danmark, og ifølge den seneste kundetilfredshedsundersøgelse fra 2006 er kunderne meget glade for Jobindex. Således er 99% af kunderne tilfredse eller meget tilfredse med Jobindex og vil helt sikkert eller sandsynligvis anbefale Jobindex til andre. Udover Danmark driver Selskabet jobdatabaser i ti europæiske lande under navnet Jobsafari, men hovedparten af indtægterne kommer fra aktiviteterne i Danmark. 3.4 Forventninger til 2007 I år 2007 forventer Selskabet en nettoomsætning på 100 millioner kr. og et overskud efter skat på 26 millioner kr. På baggrund af sammenligning med en tilsvarende virksomhed noteret på First North i Sverige, samt tilbagediskontering af fremtidige cash-flow vurderer ledelsen af Selskabet at kursen ved optagelsen til handel vil være 550 kr. pr. aktie svarende til en markedsværdi på 605 millioner kr. og en P/E på 23 beregnet ud fra overskuddet efter skat i 1. kvartal 2007 på 6,7 millioner kr. Jobindex A/S har ved optagelsen til handel på First North i alt 35 aktionærer. For at sikre tilstrækkelig spredning i Jobindex-aktien har Danielsen.com ApS tilkendegivet inden for de første 3 måneder efter Selskabets optagelse til handel på First North at gennemføre et struktureret salg af op til i alt stk. aktier i Jobindex A/S. Såfremt der ikke er opnået en tilstrækkelig spredning i Jobindex-aktien efter denne periode vil Jobindex A/S indgå en aftale med en likviditetsstiller for at sikre tilstrækkelig likviditet i Jobindex-aktien. 3.5 Handel på First North Selskabets aktier er søgt optaget til handel på First North med forventet første handelsdag den 29. juni Der er ikke noget udbud i forbindelse med optagelsen til handel. Selskabets fondskode: DK

15 3.6 Forventet tidsplan Første handelsdag for Selskabets aktier 29. juni Hoved- og nøgletal Hoved- og Nøgletal for Jobindex Faktureret omsætning t.kr t.kr t.kr t.kr t.kr. Nettoomsætning t.kr t.kr t.kr t.kr t.kr. Overskud før afskriv t.kr t.kr t.kr t.kr t.kr. Overskud før skat 602 t.kr t.kr t.kr t.kr t.kr. Overskud efter skat 398 t.kr t.kr t.kr t.kr t.kr. Egenkapital ekskl. udbytte t.kr t.kr t.kr t.kr t.kr. Likvider og værdipapirer 635 t.kr t.kr t.kr t.kr t.kr. Sidevisninger 37,4 mio. 56,6 mio. 65,4 mio. 105,4 mio. 141,6 mio. Medarbejdere Nettoomsætning/medarb. 616 t. kr. 736 t. kr. 885 t. kr t. kr t. kr. Marked iflg. FDIM 125 mio. kr. 135 mio. kr. 163 mio. kr. 219 mio. kr. 294 mio. kr. Markedsandel 7,5% 10,2% 12,1% 15,7% 21,0% Vækst i nettoomsætning 8% 42% 46% 69% 80% Vækst i overskud 81% 260% 88% 169% 115% Overskudsgrad 6% 15% 19% 29% 34% Afkastningsgrad 11% 31% 47% 86% 116% Egenkapital forrentning 23% 59% 70% 107% 128% Resultat pr. aktie 0 kr. 1 kr. 2 kr. 7 kr. 14 kr. 12

16 4. Summary in English The following information is a summary of the more detailed information included in the prospectus. The summary should at all times be read as an introduction to the prospectus. The information contained in this summary must be read together with the prospectus and cannot be individually refered to. Any decision in investing in the shares of the company should be made after reading the whole prospectus. If a case regarding the information in the prospectus is brougth to court the plaintiff can be obligated to pay the cost of translating the prospectus before the legal case begins. The physical or legal persons who has prepared the summary or any translations hereof and requested approval can become civil liable of this, but only if it is misleading, incorrect or conflicting when read together with other parts of the prospectus. 4.1 Risc factors Any investment in shares involves both financial and commercial riscs. The value of the assets and liabilities, cash flow and the size of the future profit is influenced by the general economic development and the market. Jobindex has influence on some of these factors, but the development of others is influenced by factors which are beyond the control of Jobindex. As part of the considerations of investing in Jobindex the investor should read the entire section about risc factors as well as the rest of the Prospectus. The section describes the risc factors, which the Management considers important for Jobindex. The riscs include the following factors: Market riscs: Business cycles. Competition from Danish jobdatabases, newspapers, foreign jobdatabases, foreign search engines, foreign job search engines, the state of Denmark, the recruiting market and the international markets. Company riscs: Dependency on key employees. IT-security. Customer riscs. Deep linking. Financial riscs: Volatility on the stock market. Lack of liquidity in the Jobindex share. 4.2 Background for the introduction of Jobindex on First North The job market is a matter of trust and confidence. The competitors of Jobindex have so far had an advantage because they are owned by large Danish or international media companies. The Company expects that the introduction of Jobindex on First North will help to establish Jobindex as the leading job database in Denmark. 4.3 Jobindex Jobindex is the number 1 jobsite in Denmark measured both in terms of number of users and number of job adverts. Jobindex has approximately 500,000 unique users per month in Denmark according to 13

17 Gallup, which makes it one of the 30 largest sites in Denmark on the official toplist from the Association of Danish Internet Media (FDIM). The internet job market is growing rapidly. The total Danish internet job advertising market grew from 23 million USD in 2002 to 54 million USD in 2006 according to market data from the Association of Danish Internet Media (FDIM). Jobindex market share has almost tripled in the same period from 7.5% in 2002 to 21.0% in 2006, while the profit rate has more than quintupled from 6% in 2002 to 34% in Currently Jobindex has links to more than 20,000 job adverts in Denmark, which is the biggest collection of job listings in Denmark. Jobindex is based on a specialized internet robot that searches other job databases as well as company home pages for job listings. Thus Jobindex is not a job database but a job search engine, similar to Google, but only for job adverts. It is free to place adverts at Jobindex webpages, but for a fee the adverts will get priority and be shown ahead of the regular non paying job adverts. The fee will include that Jobindex undertakes the process of designing the job adverts etc. Jobindex has de facto used the business model of Google before Google did, but only within the job market. This concept has proven very successful in Denmark, and Jobindex has built a highly profitable company with currently 55 fulltime employees and a strong growth since the start in The main source of income is derived from the fee driven job listings, which at the moment are priced at USD 900 excl. VAT per advert including CV-match and USD 540 excl. VAT excluding CV-match. The customers include many of the largest companies in Denmark, and the customers are very satisfied with Jobindex, according to the 2006 customer survey. 99% of the customers are either satisfied or very satisfied with Jobindex and will definitely or most likely recommend Jobindex to others. Besides Denmark the company has jobsites in ten European countries operating under the name Jobsafari, but the majority of the revenue comes from the Danish activities. 4.4 Expectations to 2007 The budget for 2007 is revenue of 18 million USD and a profit after tax of 4.7 million USD. Based on common valuation practice (mulitples and DCF). The company expects a share price of 100 dollars (550 kr.) per share corresponding to a market capitalization of 110 million USD and a P/E of 23 based on the profit after tax of 1.2 million USD in 1st quarter of 2007 and the official exchange rate of May 15, 2007 (100 USD = 550 DKK). When listed the company has 35 shareholders. To ensure liquidity in the share Danielsen.com ApS has indicated to make a structured sale of up to shares within the first three month after listing. If however the Jobindex share within this period has not reached a proper spread, Jobindex A/S will hire a financial instutition to ensure liquidity in the company share. 4.5 Trading on First North The Company has applied for trading of the shares on First North with June 29, 2007 as the expected first day of trading. There is no tender related to the company s listing. The Company s identification code: DK Expected timeframe First day of trading on First North June 29,

18 4.7 Main and key figures Main and Key figures for Jobindex $100 = 550 DKK Sales $1,731 t. $2,655 t. $3,708 t. $6,614 t. $11,910 t. Revenue $1,791 t. $2,542 t. $3,702 t. $6,246 t. $11,257 t. EBITDA $311 t. $658 t. $1,014 t. $2,183 t. $4,242 t. Profit before tax $109 t. $377 t. $706 t. $1,833 t. $3,962 t. Profit after tax $72 t. $261 t. $490 t. $1,320 t. $2,839 t. Equity excl. dividens $508 t. $769 t. $1,259 t. $2,179 t. $4,018 t. Cash and securities $115 t. $259 t. $636 t. $1,535 t. $3,806 t. Page impressions 37,362,000 56,616,000 65,385, ,400, ,551,000 Employees Revenue / Employ. $112 t. $134 t. $161 t. $215 t. $275 t. Market acc. to FDIM $23 million $25 million $30 million $40 million $54 million Market share 7,5% 10,2% 12,1% 15,7% 21,0% Growth in revenue 8% 42% 46% 69% 80% Growth in profit 81% 260% 88% 169% 115% Profit / Revenue 6% 15% 19% 29% 34% Profit / Work capital 11% 31% 47% 86% 116% Profit / Equity 23% 59% 70% 107% 128% Result per share

19 5. Risikofaktorer Der findes næppe andre brancher end internet jobannoncemarkedet, hvor der på en og samme tid konkurreres med aviser, multinationale selskaber, fagforeninger og staten (i form af jobcentrene og Jobnet). Dertil kommer, at Jobindex sammenlignet med konkurrenterne er et lille selskab, og at jobmarkedet er meget konjunkturfølsomt. Der er ikke tvivl om, at køb af aktier i Jobindex kan være en risikofyldt investering. En investering i Jobindex er primært for langsigtede investorer, som tror på, at et lille selskab som Jobindex fortsat med succes vil kunne konkurrere mod de store mediekoncerner m.fl. Nedenfor beskrives de risikofaktorer, Selskabet vurderer som væsentlige for virksomheden og dens fortsatte drift faktorer som vil kunne få en betydelig negativ indflydelse på Jobindex aktiviteter, marked, finansieringsmuligheder, resultat og økonomiske stilling. Afsnittet om risikofaktorer er på ingen måde udtømmende, og de nævnte risikofaktorer er ikke opstillet i prioriteret rækkefølge. 5.1 Markedsmæssige risici Konjunkturudsving Jobindex er afhængig af udviklingen på jobmarkedet, der er meget konjunkturfølsomt, hvorfor Selskabet ikke kan undgå at blive ramt af udsving i konjunkturerne og den økonomiske udvikling i samfundet. Det totale antal jobannoncer på internettet blev fordoblet fra 2003 til 2006, men markedet kan lige så hurtigt eller hurtigere gå den anden vej, såfremt konjunkturerne vender. Sker det, vil kunderne have nemmere ved at skaffe arbejdskraft bl.a. gennem uopfordrede ansøgninger, og virksomhederne vil derfor alt andet lige ikke være lige så villige til at bruge penge på jobannoncer i nedgangstider som i opgangstider. Konjunkturudsving vurderes af Ledelsen uden sammenligning at udgøre den største kortsigtede trussel for Jobindex. Konjunkturudsving kan ikke undgås, og det kan ikke undgås, at Selskabets omsætning og overskud bliver ramt, hvis virksomhederne skal ansætte færre medarbejdere. En nedgang i omsætningen vil påvirke overskuddet kraftigt, eftersom Jobindex har mange store faste omkostninger. En investering i Jobindex skal derfor betragtes som en langsigtet investering, og investorerne skal være klar over, at omsætning og overskud er meget afhængige af konjunkturerne Konkurrence fra danske jobdatabaser Internet jobannoncemarkedet er præget af hård konkurrence, og Jobindex kan i fremtiden blive udsat for yderligere konkurrence fra de øvrige danske jobdatabaser. Dette kan både ske ved konkurrence om kunderne, og ved at konkurrenterne udvikler konkurrerende jobsøgemaskiner. OFiR har således for nylig implementeret en jobsøgemaskine efter samme model som Jobindex. OFiR ejes af Søndagsavisen A/S, der tidligere har vist viljen og ressourcerne til at investere store beløb i internettet. De seneste 10 år har Søndagsavisen A/S således samlet investeret over 200 millioner kr. i sine internet aktiviteter. Hvis de andre jobdatabaser i Danmark skifter strategi og udvikler jobsøgemaskiner, vil alle jobdatabaser få nogenlunde de samme jobannoncer, og konkurrencen vil så blive afgjort af, hvem der kan udvikle den bedste søgeteknologi, akkurat som det er tilfældet i konkurrencen mellem de almindelige søgemaskiner som Google, MSN m.fl Konkurrence fra aviserne Avismarkedet er gennem det seneste tiår blevet kendt for anvendelsen af stærkt underskudsgivende konkurrencemetoder, der senest har manifesteret sig i den såkaldte gratisaviskrig, med store tab for hele branchen til følge. Aviskrigen har endnu ikke bredt sig til internettet, men Berlingske Tidende og Jyllands-Posten/Politiken ejer sammen med TV2 konkurrenten JobZonen, og der er en risiko for, aviserne kan finde på at overføre konkurrencemetoderne fra avismarkedet til internettet og jobannonce- 16

20 markedet. Berlingske Tidende og Jyllands-Posten sidder traditionelt på en meget stor del af markedet for jobannoncer på tryk, og da dette forretningsområde er meget profitabelt for aviserne, må det forventes, at de vil kæmpe for at fastholde kunderne Konkurrence fra udenlandske jobdatabaser Udenlandske firmaer kunne tænkes at gå ind på det danske jobannoncemarked. Udenlandske jobdatabaser som Monster, StepStone og CareerBuilder har store økonomiske ressourcer, som kan anvendes, hvis de for alvor ønsker at gå ind på det danske marked. Verdens største jobdatabase Monster brugte således i årene over 60 millioner DKK på det danske marked, inden selskabet i december 2002 lukkede sit kontor i København. StepStone brugte over 3 milliarder NOK på at opbygge et varemærke og sin forretning i hele Europa. Jobindex amerikanske samarbejdspartner CareerBuilder har for nylig købt den svenske jobdatabase JobbGuiden, og det kan ikke udelukkes at CareerBuilder eller Monster på et tidspunkt også går ind på det danske marked. Fornyet konkurrence fra udenlandske jobdatabaser vil kunne få stor negativ betydning for internet jobannoncemarkedet Konkurrence fra udenlandske søgemaskiner De udenlandske traditionelle søgemaskiner kunne tænkes at udvikle konkurrerende jobsøgemaskiner til det danske marked og derved forsøge at udkonkurrere Jobindex. Firmaer som Google, Microsoft og Yahoo har teknologien og ressourcerne til at udvikle konkurrerende jobsøgemaskiner og vil kunne udgøre en alvorlig trussel for Jobindex, såfremt de skulle beslutte sig for at gå ind på det danske jobannoncemarked. Yahoo driver allerede en jobsøgemaskine på det amerikanske marked under navnet HotJobs. Microsoft har i maj 2007 købt 4% af aktierne i vores amerikanske samarbejdspartner Career- Builder. Google lancerede i 2005 en tjeneste, der samler alle typer af rubrikannoncer inklusive jobannoncer fra syv forskellige amerikanske jobdatabaser under navnet Google Base. Denne tjeneste er efter halvandet år stadig på udviklingsstadiet og er endnu ikke officielt lanceret, og det forekommer, som om Google ikke i øjeblikket gør noget særligt ved denne tjeneste. Dette kan imidlertid hurtigt ændre sig, og konkurrence fra udenlandske søgemaskiner som Google og Microsoft m.fl. vurderes derfor at udgøre den største langsigtede trussel for Jobindex Konkurrence fra udenlandske jobsøgemaskiner Udenlandske firmaer som KelJob, Indeed og SimplyHired har allerede udviklet og driver jobsøgemaskiner i udlandet og vil kunne udgøre en trussel, såfremt de skulle gå ind på det danske marked. To svenske firmaer har for nylig etableret jobsøgemaskiner i Sverige under navnene JobbStart.se og Jobbporten.se og vil kunne give konkurrence på det svenske marked Konkurrence fra staten Arbejdsmarkedsstyrelsen under Beskæftigelsesministeriet har siden 1996 drevet en jobdatabase på internettet og har en målsætning om ikke blot at hjælpe de ledige i arbejde, men også at hjælpe virksomhederne med at finde arbejdskraft. Både Jobnet.dk og de kommunale jobcentre, der driver rekrutteringsvirksomhed, er gratis for virksomhederne at anvende. I Sverige har den statslige arbejdsformidling haft en stor negativ indvirkning på de private jobformidlere, og det kan ikke udelukkes, at det samme kan ske i Danmark Konkurrence på rekrutteringsmarkedet Jobindex er i færd med at udvikle en række nye rekrutteringsprodukter, der til dels vil konkurrere med eksisterende rekrutteringsfirmaer. Rekrutteringsmarkedet er et meget fragmenteret og konkurrencepræget marked med ca forskellige større og mindre virksomheder, som arbejder med rekruttering på forskellige niveauer. Det er langtfra sikkert, at Jobindex med succes vil kunne komme ind på dette marked, ligesom det ikke er sikkert, at dette vil kunne ske til priser, der er profitable. Endvidere kan det tænkes, at Jobindex mister fokus eller mister eksisterende kunder blandt rekrutteringsfirmaerne. 17

Introduktion af Danmarks største jobmarked

Introduktion af Danmarks største jobmarked Introduktion af Danmarks største jobmarked på ª Vigtig information før investering på First North First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne

Læs mere

Præsentation af Jobindex

Præsentation af Jobindex Præsentation af Jobindex Program for Præsentation Hvorfor investere i Jobindex? Lidt om jobannonce markedet og en frygtelig masse grafer Lidt om historien bag Jobindex og hvor firmaet står lige nu Fremtidsvisioner

Læs mere

Jobindex investor præsentation. af Kaare Danielsen, direktør og stifter

Jobindex investor præsentation. af Kaare Danielsen, direktør og stifter Jobindex investor præsentation af Kaare Danielsen, direktør og stifter Præsentation Historie Året der gik Tal og grafer Aktieudbytte Strategi Jobindex er fordoblet på et år til 1,8 mia. kr. Jobindex har

Læs mere

NASDAQ OMX First North Frederiksberg 19. maj 2014 First North Meddelelse 2014 / 7. Kvartalsrapport for Jobindex A/S for 1.

NASDAQ OMX First North Frederiksberg 19. maj 2014 First North Meddelelse 2014 / 7. Kvartalsrapport for Jobindex A/S for 1. NASDAQ OMX First North Frederiksberg 19. maj 214 First North Meddelelse 214 / 7 Kvartalsrapport for Jobindex A/S for 1. kvartal 214 Nettoomsætningen stiger til 47 mio. kr. i 1. kvartal 214 mod 3 mio. kr.

Læs mere

Præsentation af Jobindex Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 3. juni 2008

Præsentation af Jobindex Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 3. juni 2008 Præsentation af Jobindex Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 3. juni 2008 Temaer for Præsentation Historien bag Jobindex kort fortalt Er Jobindex ved at blive den dominerede spiller på jobannoncemarkedet?

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Tillæg nummer 1 til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i Kapitalcenter S af Realkredit af 17. januar 2014 19. marts 2014 Realkredit CVR

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Prospekttillæg 2009 Zepto Computers A/S Certified Adviser for ZEPTO Computers A/S:

Prospekttillæg 2009 Zepto Computers A/S Certified Adviser for ZEPTO Computers A/S: Prospekttillæg 2009 Zepto Computers A/S Certified Adviser for ZEPTO Computers A/S: 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Prospekttillæg... 3 2 Ansvar og erklæringer... 6 2.1 Ledelsens erklæring...6 2 1 Prospekttillæg

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1. MAJ 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/ Analyse Forge Group (Når der hentydes til $ i denne analyse hentydes der til australske $ som aktien er noteret i). Vi har hos Symmetry foretaget en større investering i det børsnoterede australske entreprenør

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers FÅ DIN JOBANNONCE PÅ De sociale medier er ikke til at komme udenom heller ikke når du skal rekruttere nye medarbejdere! Alligevel er der mange virksomheder, der

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer.

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer. Honorarer til børsnoterede s revisorer ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

KVARTALSREGNSKAB 3. KVARTAL 2007. Tilfredsstillende udvikling i vækst og indtjening. 43,3 % organisk vækst i omsætningen

KVARTALSREGNSKAB 3. KVARTAL 2007. Tilfredsstillende udvikling i vækst og indtjening. 43,3 % organisk vækst i omsætningen First North Meddelelse nr. 11, 28. november 2007 3. KVARTAL 2007 KVARTALSREGNSKAB Tilfredsstillende udvikling i vækst og indtjening 43,3 % organisk vækst i omsætningen Resume Enalyzer A/S ureviderede perioderegnskab

Læs mere

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie Til fondsbørserne i 27. oktober 2004 København og Stockholm Meddelelse 30/2004 TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

FØRSTE HALVÅR 2016 FIRST HALF YEAR OF 2016

FØRSTE HALVÅR 2016 FIRST HALF YEAR OF 2016 FØRSTE HALVÅR 2016 FIRST HALF YEAR OF 2016 Enalyzer First North Meddelelse nr. 93, 25. august 2016 Enalyzer First North Announcement no. 93, 25 August 2016 RESUME RESUME Enalyzer s bestyrelse har behandlet

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN

DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN

Læs mere

Meddelelse#190 - Årsregnskabs Communique 2015 (1. januar 31. december).

Meddelelse#190 - Årsregnskabs Communique 2015 (1. januar 31. december). Meddelelse#190 - s Communique (1. januar 31. december). Baggrunden for nærværende s Communique. Pr. 12. maj overtog MultiQ International AB ca. 59% af selskabets aktier og har efterfølgende øget andelen

Læs mere

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer.

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Jobindex A/S CVR-nr

Jobindex A/S CVR-nr CVR-nr. 21 36 70 87 Årsrapport 2007 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 20 Dirigent: Jobindex A/S Holger Danskes Vej 912 T V 2000 Frederiksberg Tlf. 3832 3355 Fax.

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 25. januar 2010 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Copyright 2010, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. DDF BØRSNOTERING HVAD HAR VI LÆRT DET SIDSTE ÅR?

Copyright 2010, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. DDF BØRSNOTERING HVAD HAR VI LÆRT DET SIDSTE ÅR? Copyright 2010, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. DDF BØRSNOTERING HVAD HAR VI LÆRT DET SIDSTE ÅR? AGENDA Hvad er fondsbørsens rolle Hvad skaber eller sikrer en succesfuld notering eller

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE 2. KVARTAL 2008. Periodemeddelelse for 2. kvartal 2008. Omsætningen lavere end forventet. Betydelig omkostningsreduktion gennemført.

PERIODEMEDDELELSE 2. KVARTAL 2008. Periodemeddelelse for 2. kvartal 2008. Omsætningen lavere end forventet. Betydelig omkostningsreduktion gennemført. First North Meddelelse nr. 22, 15. august 2008 2. KVARTAL 2008 PERIODEMEDDELELSE Periodemeddelelse for 2. kvartal 2008 Omsætningen lavere end forventet. Betydelig omkostningsreduktion gennemført. Resume

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by Numbers Analyse af udviklingen i C20 Maj 2014

www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by Numbers Analyse af udviklingen i C20 Maj 2014 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by Numbers Analyse af udviklingen i C20 Maj 2014 s analyse C20 by Numbers Vi har for andet år i træk lavet analysen C20 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm

WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm CVR-nummer 33 35 53 94 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2016 Allan Bo Winkel Hansen dirigent Aaen &

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Aktiekapitalforhøjelse. Fondsaktieemission. Prospekt

Aktiekapitalforhøjelse. Fondsaktieemission. Prospekt Aktiekapitalforhøjelse Fondsaktieemission Prospekt Indhold 1. Prospekterklæring og ansvar 3 2. Grundlaget for fondsaktieemissionen 4 3. Oplysninger om udbudet og tildelingen 4 4. Oplysninger om aktierne.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Tillæg nummer 1 til. 11. marts Realkredit Danmark A/S CVR nr , København Page 1 of 8

Tillæg nummer 1 til. 11. marts Realkredit Danmark A/S CVR nr , København Page 1 of 8 Tillæg nummer 1 til Basisprospekt for realkreditobligationer og særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit af 24. juni 2015 11. marts 2016 Realkredit CVR nr. 1339.9174, København Page

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Jobindex A/S CVR-nr

Jobindex A/S CVR-nr CVR-nr. 21 36 70 87 Årsrapport 2005 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 20 Dirigent: Vester Søgade 10 1601 København V Tlf.: 33 43 43 43 Fax: 33 43 43 00 E-mail:

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Selskabspræsentation Juni 2008

Selskabspræsentation Juni 2008 Selskabspræsentation Juni 2008 Euroinvestor - overblik Portalforretning Euroinvestor.dk markedsledende Investorportal i Danmark Euroinvestor blev i april 2008 Danmarks største online businessmedie. Boliga.dk

Læs mere

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst 2 BØRSNOTERING Børsnotering for små og mellemstore virksomheder er igen blevet muligt i Danmark. Børsnotering kan være særdeles fordelagtigt for virksomheder, der vokser har et kapitalbehov på mindst DKK

Læs mere