Bocenter Sydvest Virksomhedsplan Version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bocenter Sydvest Virksomhedsplan 2015-2016. Version 20150603"

Transkript

1 Bocenter Sydvest Virksomhedsplan Version

2 Om Bocenter Sydvest INDLEDNING Bocenter Sydvest dækker en bred vifte af botilbud til borgere med udviklingshæmning og med betydeligt og varigt behov for støtte. Bocenteret har både boform og bofællesskabs tilbud og yder således støtte til grupper af borgere med stor funktionsmæssig spredning. Indsatserne tager udgangspunkt i de rammer og værdier der gælder for Voksenhandicap. Grundlaget er, at alle mennesker har kompetencer og ressourcer, som kan udvikles i et respektfuldt samspil med omgivelserne. Bocentret har afdelinger over et større geografisk område, hvilket både udfordrer sammenhængskraften i centret og udfordrer centrets afdelinger i samspillet med lokalområderne. Bocentret vokser i 2015 med ibrugtagningen af Vintervej. Vintervej er et ældretilbud, og der bliver i fokus på udviklingen af en relevant pædagogik på området og på inkluderingen af en ny større medarbejdergruppe. Bocenter Sydvest - hjemmeside 2

3 Vision: AARHUS, EN BY FOR ALLE Bocenter Syd-Vest knytter an til Voksenhandicaps vision se her Mission: DEN AKTIVE BORGER I Bocenter Syd-Vest har vi fokus på, at alle borgere, uanset deres behov for støtte, har ressourcer som kan og bør sættes i spil. Det gælder også de ressourcer, som findes i borgerens umiddelbare nærhed; i familien, omkring hjemmet, på arbejdspladsen og i nærmiljøet/lokalsamfundet. Den aktive borger i Bocenter Syd-Vest er kendetegnet ved, at det er ham eller hende, der er ekspert i eget liv og vi har fokus på, at borgeren, så langt det er muligt, tager det overordnede ansvar for, at der sker forandringer i livet. Borgeren er både fysisk aktiv og aktiv medvirkende ved tilrettelægningen af eget liv. Vi anerkender borgerens rettigheder og er opmærksomme på borgerens muligheder for selv at tage vare på eget liv. Vi har fokus på, at medborgerskab ikke kommer af sig selv, men skal læres også ved deltagelsesprocesser i hverdagen. Vi har således fokus på, løbende at støtte borgeren i: At deltage i sociale fællesskaber At kende og udtrykke egne rettigheder og tage ansvar for eget liv At udøve indflydelse, medbestemmelse og selvbestemmelse Den professionelle indsats vi laver på vores tilbud, skal finde løsninger i samarbejde med borgeren og vores indsats skal efterfølgende understøtte disse løsninger. Det er vigtigt, at vi samarbejder på tværs af de forskellige faglige områder og kompetencer, og vi inviterer gerne samarbejdspartnere med ind i vores arbejde på en aktiv og involverende måde. Vi arbejder på at påvirke det omgivende samfund og skabe øget forståelse for borgere med handicap bl.a. gennem aktiv deltagelse ved valghandlinger, ved at invitere naboer til spisning, ved at deltage i gå- og løbearrangementer sammen med andre og så videre. 3

4 Faglig strategi: MEDBORGERSKAB Bocenter Syd/Vests faglige indsats tager udgangspunkt i det enkelte menneske og dets resurser. Vi skal i samarbejde med borgeren (i det omfang det er muligt) tilbyde støtte til at vedligeholde og udvikle borgernes færdigheder individuelt, ud fra hvor den enkelte befinder sig i sin livsfase og er motiveret til. Vi arbejder med demokrati, inddragelse og indflydelse i vores planlægning af aktiviteter og dagligdagen i de enkelte tilbud. Vi anerkender borgerens rettigheder og er opmærksomme på borgerens muligheder for selv at tage vare på eget liv. Vi har fokus på, at medborgerskab ikke kommer af sig selv, men skal læres, også ved deltagelsesprocesser i hverdagen. Vi har således fokus på, løbende at støtte borgeren i: At deltage i sociale fællesskaber At kende og udtrykke egne rettigheder og tage ansvar for eget liv At udøve indflydelse, medbestemmelse og selvbestemmelse Hvor det er muligt samarbejder vi med borgeren om vurdering af behovet for støtte og beskrivelse af færdigheder og mål i borgerens delhandleplan. Borgerens delhandleplan udarbejdes i samarbejde med borgeren, i de tilfælde hvor der findes en 141 handleplan er denne udgangspunktet. Vi tilrettelægger hjælp og støtte til den enkelte ud fra den enkeltes ressourcer, ønsker og behov. I vores daglige arbejde med borgerinddragelse og medborgerskab skal hvert bosted sikre: At der afholdes beboermøde med en frekvens afstemt med beboernes ønsker. At medarbejderne sammen med beboerne har fundet det bedst egnede tidspunkt. At dagsorden er fuld tilgængelig, og at beboerne får hjælp til punkter såfremt, der er behov for det At der skal skrives referat fra hvert møde, og medarbejderne hjælper hvor det er nødvendigt, og referatet skal hænge så alle kan læse det. At valg af ordstyrer vælges af beboerne At medarbejderne drøfter og beskriver, hvordan man det enkelte sted vil udøve demokrati-træning At der udarbejdes en forretningsorden for afholdelse af beboermøder. At der tages hensyn til beboerforudsætninger ved valg af muligheder. At der skal laves afklarede rammer omkring reelle valgmuligheder. At der, på de bosteder hvor beboernes kognitive evner ikke er til stede, bliver lavet en analyse af, om det vil give mening at oprette et erstatningsråd, hvor medlemmerne er beboernes pårørende. Tilgang: SOCIAL KAPITAL Socialkapital handler om netværks og relationers synergieffekt. Indgåelsen i netværk vil ofte have et positivt afkast for individet i form af social kapital, samt at individet, ved at indgå i sociale netværk, får lettere ved at følge både individuelle og kollektive mål. I Bocenter Syd/Vest sætter vi fokus på de menneskelige ressourcer. Ved at medarbejderne indgår i sociale relationer baseret på netværk, normer og tillid, styrkes fællesskabet i organisationen. Vi understøtter bl.a. dette ved udvalgsarbejde på tværs i organisationen, Cafe-møder, frikvarter og temadage i Bocenter Sydvest. I Bocenter Syd/Vest tænker vi den sociale kapital som en ressource, hvor den fælles sum af de enkeltes ressourcer er mere end en samling individer, der hver især følger deres eget mål. Social kapital er den egenskab som sætter organisationen Bocenter Syd/Vest` medarbejdere i stand til i fællesskab at løse kerneopgaven For at løse kerneopgave er det nødvendigt at medarbejdernes samarbejde er baseret på et højt niveau af 4

5 tillid og retfærdighed. Social kapital kan målrettes 3 væsentlige forhold: Samlende social kapital = relationer internt i det enkelte tilbud Brobyggende social kapital = relationer på tværs af tilbuddene Forbindende social kapital = relationer mellem organisationens forskellige tilbud/niveauer Sådan opbygger vi social kapital i Bocenter Syd/Vest. Af de tre grundelementer i social kapital (diamanterne), er tillid basen for dem alle. For at skabe tillid i en organisation, er det vigtigt at ledere og medarbejdere optræder troværdige og gennem troværdighed opbygger den sociale kapital. Udover de tre grundelementer, som beskriver forhold, der berører hele Bocenter Syd/Vest En god arbejdsplads, arbejder vi i centret også med de seks Guldkorn, disse guldkorn handler om forhold der berører den enkelte medarbejder direkte på jobbet Et godt job. Diamanterne i den sociale kapital er Tillid: 1. Tillid 2. Retfærdighed 3. Samarbejdsevne Giver sig til udtryk ved, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt arbejde organisationen Bocenter Syd/Vest handler ærligt og etisk korrekt over for omverdenen de ansatte stoler på hinanden de ansatte holder ikke informationer skjult for ledelse eller hinanden de ansatte kan give udtryk for deres meninger og følelser ledelsen holder ikke informationer skjult for medarbejderne man kan stole på udmeldinger fra ledelsen medarbejderne stoler på ledelsen Retfærdighed: Viser sig ved, at alle behandles som ligeværdige mennesker de ansatte behandles retfærdig og med respekt af ledelsen ledelsen anerkender, at alle kan tage fejl medarbejderne bliver anerkendt for udførelsen af deres arbejde arbejdsopgaverne fordeles på en retfærdig måde konflikter løses på en retfærdig måde forslag fra de ansatte behandles seriøst af ledelsen ledelsen favoriserer ikke nogle frem for andre Samarbejdsevne: Viser sig gennem handlinger, der fremmer samarbejdet, det kan være ved, at have jævnlige kontakter med hinanden kunne se forholdende og opgaverne fra andres synsvinkler og herunder anerkende deres motiver og adfærd acceptere, at der både er fælles og forskellige interesser udvise lydhørhed udvise vilje til kompromis og finde løsninger, der kan gennemføres vise, hvad der gavner helheden 5

6 Guldkornene i den sociale kapital er 1. Mening 2. Indflydelse 3. Forudsigelighed 4. Social støtte 5. Belønning 6. Krav 6

7 Effekt: Borgeren bliver bedre til at mestre sit liv Mål på området: Budgetmålet: Social inklusion og medborgerskab. Som i socialforvaltningens virksomhedsplan reformuleres til følgende 3 områder (indikatorer) * Personlig udvikling * Netværk og medborgerskab * Læring og selvforsørgelse Dette mål evalueres via resultatdokumentation. Der trækkes nøgletal på de 7 temaer og udviklingen i nøgletal følges fra år til år. Inklusion af voksne med udviklingshæmning på arbejdsmarkedet. Bocenter Syd-Vest arbejde løbende med at støtte borgeren i at blive socialt inkluderet gennem personlig udvikling, udvikling og vedligeholdelse af netværk og medborgerskab og deltagelse i uddannelse, job eller anden aktivitet. Borgerens personlige udvikling betyder for at, at vi sammen med borgeren i løbende proces giver den nødvendige og tilstrækkelige hjælp, som støtter borgeren i udviklingen på vej mod at blive en aktiv borger/medborger Netværk forstår vi både som det primære netværk familie, venner, kollegaer osv. og det sekundære sociale netværk såsom læge, sagsbehandlere osv. Målet er, at vi samarbejder med borgeren om at afdække hvilke netværk, der er til hver tid er til rådighed og at vi hjælper borgeren med at udvikler de relationer borgeren ønsker og har brug for og understøtter vedligeholdelse af relationerne Medborgerskab forstår vi som, at alle indgår som aktive medborgere med respekt for de grundlæggende demokratiske værdier. For borgeren handler medborgerskabet om at føle man hører til, og er del af en fælles kultur. Dette betyder bl.a. at man er fortrolig med de politiske, sociale og kulturelle praksis man lever i. Og at man er i stand til og får lov til med de resurser man har at handle aktivt i forhold til dem I arbejdet med læring og selvforsørgelse anerkender vi, at ikke alle borgere kan profitere af et job på det ordinære arbejdsmarked. Vi erkender, at mange af borgerne i syd/vest ikke vil kunne opnå en tilværelse som selvforsørgende. Vi samarbejder derfor med borgeren, om at sikre borgerne et helt og sammenhængende liv, hvor uddannelse/job/beskæftigelse, fritid og hjemmeliv hænger sammen og samlet bidraget til et godt liv for den enkelte borger. Inklusion I Bocenter Syd-Vest arbejder vi sammen med borgerne om personlig udvikling dels gennem mål i indsats/delhandleplaner dels i den daglige indsats, hvor borgeren støttes i at udvikle og vedligeholde færdigeheder. Vi har i den daglige praksis sammen med borgeren fokus på at hjælpe borgere med at udvikle sig og styrke evnen til at mestre eget liv og til at taget ansvar for egen udvikling på områder hvor det er muligt. Vi samarbejder med borgeren om at afdække hvilke behov for netværk der er brug for og om at etablere, udvikle understøtte de relationer borgeren ønsker og har brug for. Vi samarbejder med borgeren om medborgerskab, som det er beskrevet i afsnittet Medborgerskab (evt link). Samarbejdet med borgeren tager udgangspunkt i delhandleplanen og struktureres af de enkelte medarbejdere med udgangspunkt i centres socialfaglige strategi. Samarbejdet dokumenteres gennem notater og bemærkninger i CSC-social. Resultatdokumentation 7

8 Bocenter Syd-Vest har deltaget i pilotprojekt vedrørende anvendelse af resultatdokumentation i forhold til borgere med udviklingshæmning i Projektet har vist, at meningsfuld anvendelse af resultatdokumentation fordrer, at borgeren aktivt kan medvirke i dialogen om beskrivelse af eget færdighedsniveau og ønsker til må for udvikling. Resultatdokumentation skal implementeres fuldt på Bocenter Syd/Vest i 2015 på de tilbud, hvor det er vurderet, at borgeren kan bidrage aktivt. Med udgangen af 2015 er der lavet status på borgerens færdigheder, for de borgere, hvor det giver mening, og sat mål for borgerens udvikling på de områder, borgeren ønsker at udvikle sine færdigheder. I 2016 kan der laves målopfølgning på den enkelte borger og på afdelinger og center i det omfang der fremgår af Voksenhandicas implementeringsplan for resultatdokumentation. Inklusion på arbejdsmarkedet I Bocenter Syd/Vest vil mange af borgerne ikke kunne opnå en tilværelse som selvforsørgende, men sammen med de borgere der ønsker det, samarbejdes der med Jobstien og diverse arbejdspladser, om at finde og fastholde borgere i deres ønskede skånejobs. Bocenter Syd-Vest støtter herudover borgeren i deltagelse i job og andre aktiviteter ved at arbejde med borgerens egenomsorg, sundhed, kommunikation og relevante aspekter af borgerens sociale liv. 8

9 Effekt: BORGERNE ER TILFREDSE MED VORES INDSATS Mål på området: Budgetmål Brugerne er tilfredse Evalueres ved Brugertilfredsundersøgelser For Bocenter Syd-Vest er god brugertilfredshed, at borgerne oplever, at de trives i dagligdagen og at de mener, at de får mulighed for at få indflydelse i det omfang de ønsker det indenfor de givne rammer. Det er målet, at borgerne i overvejende grad er meget tilfredse eller tilfredse på de parametre, der måles på i tilfredshedsundersøgelserne. Der er gennemført tilfredshedsundersøgelse i 2014 i bofællesskaberne i Bocenter Syd-Vest. Boformen Tranbjerg var ikke inddraget i undersøgelsen. Vi tager udgangspunkt i brugerundersøgelsens resultater og udformer handlingsplan for indsatser, der kan vedligeholde og udvikle tilfredsheden hos borgerne. Handlingsplanen udarbejdes lokalt med udgangspunkt i de lokale resultater og i samarbejde med borgerne på tilbuddene. Afdelingerne holder dialogmøder med beboerne om tilfredshedsundersøgelsen og handlingsplan og tilfredshedsundersøgelsen drøftes med personalet. Vi følger løbende op på de lokale handlingsplaner. 9

10 Ydelser: UDVIKLING AF DET SOCIALE ARBEJDE Tværgående budgetnøgletal Øget inklusion af social udsatte og borgere med handicap Søjlens supplerende ydelser Uddannelse og beskæftigelse til borgere med udviklingsforstyrrelser Velfærdsteknologi o Implementering og afprøvning i forhold til forskellige målgrupper Faglig udvikling Med det forstærkede fokus på den aktive borger og medborgerskab, og med kravet om effektiviseringer er det nødvendigt at fokusere på den samlede indsats overfor den enkelte borger. Borgeren skal støttes i at blive så selvstændig som muligt under hensyntagen til borgerens færdigheder. Borgeren skal have et relevant netværk i form af venner og kontakt til pårørende samt et kendskab til lokalområdet. Og samarbejdet med borgeren skal tage udgangspunkt i borgerens formulerede behov og ønsker. Alt dette udfordrer den faglige indsats der ydes af de forskellige medarbejdere på botilbuddene. Bocenter Syd-Vest har derfor sat fokus på kerneopgaven og herunder den faglige udvikling, der vil følge af Voksenhandicaps fokus på, at omsætte ideerne bag den aktive borger, medborgerskab og Handicappolitikkens fire principper til daglig praksis og faglige metoder og tilgange. I forhold til den konkrete indsats overfor den enkelte borger er der en udfordring i trekanten mellem borger, myndighed og botilbud. Det er således vurderingen, at der er behov for at styrke og udvikle samarbejdet mellem myndighedsafdelingen og botilbud blandt andet med det formål at skabe bedre forståelse for hvad man kan forvente af hjælp og støtte på tilbuddene. Bocenter Syd-Vest vil arbejde på at styrke og udvikle samarbejdet med myndighed om koblingen mellem 141 helhedsplan og delhandleplan. Velfærdsteknologi Bocenter Syd-Vest deltager i afprøvninger af forskellige velfærdsteknologiske løsninger. Der arbejdes med udvikling af kommunikationsområdet med henblik på at øge borgerens muligheder for at kunne kommunikere aktivt. Bl.a gennem afprøvning af Ipads og Smartphones. Vi arbejder med at øge borgerens selvhjulpenhed i forhold til egenomsorg gennem afprøvning af skylletoiletter og massagestole. Anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger kræver, at både borger og medarbejder er klædt på at bruge teknologien. Vi har derfor fokus på uddannelse af medarbejderen og borgere til at anvende velfærdsteknologi. 10

11 Organisering. STYRKET BORGERKONTAKT OG EN ORGA- NISATION I UDVIKLING Indsatsområder i forhold til organisation: Socialforvaltningens VP indsatsområder Styrket borgerkontakt Koordinerende sagsbehandler Afbureaukratisering Søjlens supplerende indsatsområder I dialog med borgerne udvikler Voksenhandicap udviklingsplaner Implementering af resultatdokumentation Hvordan forstår I indsatsområderne på jeres område? Styrket borgerkontakt Bocenter Syd-Vest dækker borgere med stor bredde i funktionsniveau. Dette giver udfordringer i forhold til det konkrete samarbejde med borgeren om den daglige indsats, herunder delhandle- indsatsplaner og mål for vedligeholdelse og udvikling af færdigheder. Vi samarbejder med borgeren udfra borgerens ressourcer og ønsker. Borgerens delhandleplan udarbejdes i samarbejdet med borger i CSC social. Hvis borgeren ikke ønsker eller formår at deltage i udarbejdelsen af delhandleplanen, udarbejdes der indsatsplan. Vi har fokus på dels, at støtte borgeren i at tage medansvar for eget liv, at inddrage borgeren i alle relevante beslutninger og sikre borgeren indflydelse, medbestemmelse og selvbestemmelse så vidt som muligt. Afbureaukratisering Vi arbejder kontinuerligt på at forsimple og optimere arbejdsprocesser, herunder hvor og hvordan vi dokumenterer indsatsen Resultatdokumentation Vi arbejder med resultatdokumentationsdelen i delhandleplanerne med de borgere der kan og ønsker at deltage. Alle medarbejdere er undervist i brugen af resultatdokumentation i CSC. Vi har deltaget i pilotprojekt omkring implementering af resultatdokumentation i CSC sammen med CSU. I løbet af 2015 vil der være fokus på de pædagog-faglige aspekter af anvendelse af resultatdokumentation og på de mere organisatoriske udfordringer blandt andet i forhold til fælles forståelse mellem medarbejdere af scoringer og målsætninger for den enkelte borger. Resultatdokumentation skal implementeres i Bocenter Syd-Vest i 2015 på de tilbud, hvor det er vurderet, at borgeren kan bidrage aktivt. Det er målet, at der for alle relevante borgere er lavet status på funktionsniveau og mål for vedligeholdelse eller udvikling inden for givne temaer for den enkelte borger med udgangen af

12 Ressourcer: HØJT FAGLIGT NIVEAU OG GOD LEDELSE Indsatsområder: Socialforvaltningens VP indsatsområder Mindre sygefravær Bedre arbejdsklima Højt fagligt niveau Ledelse Bocenter Syd-vest har et ledelsesgrundlag, hvor der er fokus på følgende områder: Relation anerkendelse Sparring dialog Intervention kommunikation Delegering tydelighed og vejledning Værdier vi siger det vi mener og handler derefter. Ledelsesgrundlaget revideres i løbet af Ledelsesgrundlag for Bocenter Sydvest kan findes her Medarbejdere der trives Bocenter Syd-Vest har fokus på sygefravær og arbejdsklima ved at have opmærksomhed på området i det daglige arbejde og til personalemøder. Sygefravær og arbejdsklima dagsordens sættes i det lokale medudvalg (LMU) og i arbejdsmiljøsammenhænge i øvrigt. Der følges op på de kvartalsvise opgørelser af sygefravær og de arbejdsklimamålinger der gennemføres, og der laves handlingsplaner for håndtering af udfordringer og for hvordan vi kan vedligeholde og udvikle et godt arbejdsmiljø. Vi vil i fortsat have fokus på sygefravær og arbejdsklima ikke mindst i lyset af de generelle udfordringer i Voksenhandicap omkring økonomisk balance og antallet af borgere der skal have støtte. 12

13 Omdømme: GOD KOMMUNIKATION I Bocenter Syd-Vest arbejder vi med kommunikation med borgerne, pårørende og lokalsamfund, og vi har fokus på vores interne kommunikation. Vi sætter fokus på medborgerskabelse og på kompetenceudvikling for borgere, medarbejdere og pårørende i forhold til at forstå og udvikle begrebet om medborgerskab. Borgerne Vi er i daglig kontakt med borgerne, hvilket giver grundlag for en meget direkte relation og ligefrem dialog med den enkelte borger. Her arbejder vi med anerkendende kommunikation og alternativ supplerende kommunikation for de borgere, der kun har lidt eller intet sprog. Vi tager afsæt i borgerens kommunikative ressourcer og tilpasser kommunikationen så borgerne så vidt muligt kan være deltagende og få mulighed for at udtrykke egne ønsker og behov. Vi har fokus på at sikre samarbejdet med borgeren dels om den daglige indsats, dels om den langsigtede planlægning af indsatser og opgaver i delhandleplanen. Derudover inddrages borgerne i planlægningen og afholdelsen af bruger-/beboermøder mv. på tilbuddene, hvor livet og dagligdagen på tilbuddet er på dagsordenen. Pårørende Pårørende er for de fleste borgere med handicap en værdifuld ressource som vi skal støtte borgeren i at anvende. Vi skal være i god og åben dialog med pårørende om borgeren og den faglige indsats, Vi skal både invitere dem indenfor og inddrage dem i indsatsen overfor borgeren så vidt det er muligt og ønsket. Voksenhandicap har pårørenderåd på en lang række tilbud som sikrer den mere formelle kommunikation med de pårørende om tilbuddet. Og pårørende inviteres derudover til at deltage i medborgerskabelsesuddannelsen. Samarbejdsparter i lokalområdet Bocenter Syd-Vest samarbejder med lokalområderne til botilbuddene. Her har vi fokus på den sociale kapital og hvordan vi i fællesskab med borgerene i lokalområderne kan understøtte inklusion og udvide borgernes rum for deltagelse i sociale fællesskaber. Det fordrer at vi er tydelige i dialogerne med parterne om, hvad vores kerneopgave er, hvor vores styrker er og hvor vi kan drage nytte af de andres viden og kompetencer. Internt i Bocenter Syd-vest Den interne kommunikation er en vigtig faktor for social kapital. For medarbejdere på alle niveauer er det anerkende at de oplever at have adgang til relevante informationer og have den nødvendige viden om arbejdets tilrettelægning og organisationens udvikling. Vi deltager i Voksenhandicaps proces med kompetenceudvikling af afdelingsleder, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, og understøtter den mere systematisk kommunikation i MED-udvalg. Vi har i 2014 udviklet vores intra til en anvendelig og relevant platform for kommunikation i centret. Den interne kommunikation om indsatsen over for borgeren støttes af CSC-social. 13

Familiecentrets virksomhedsplan 2015-2016

Familiecentrets virksomhedsplan 2015-2016 Familiecentrets virksomhedsplan 2015-2016 INDLEDNING Om centret Familiecentret er Aarhus Kommunes myndighedscenter for udsatte børn, unge og familier. Familiecentret er forankret i Socialforvaltningen/

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

Virksomhedsplan for 2014

Virksomhedsplan for 2014 Virksomhedsplan for 2014 I dette dokument kan du finde Spiloppens vision, formål, værdier og pædagogiske principper og du kan linke ind på Spiloppens fulde læreplan http://www.boernehuset-spiloppen.dk/filer/190denfuldelaerepla1.doc

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser Pårørendepolitik For Borgere med sindslidelser 2 1. INDLEDNING 3 IN D F LY D E L S E 4 POLITIKKENS RAMMER 5 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER 7 INDFLYDELSE, INDDRAGELSE OG INFORMATION 7 DE SOCIALE

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Virksomhedsplan Solbakken

Virksomhedsplan Solbakken Virksomhedsplan Solbakken Indhold Indledning 2 Om Voksenhandicap. 3 En god by for alle 3 Den aktive borger 3 Medborgerskab 3 Social kapital 3 Økonomisk balance i et udviklingsperspektiv. 3 Borgeren bliver

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Brugerinddragelse og Medborgerskab I Voksenhandicap

Brugerinddragelse og Medborgerskab I Voksenhandicap I Voksenhandicap Indhold Indledning.... 4... 5 Værdierne... 5 Lokalt... 6 Definition af inddragelse... 6 Faktorer der har indflydelse på brugerinddragelsen... 7 Hvordan gør vi?... 8 Afdækning af den enkeltes

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap Socialforvaltningen NOTAT Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap 1. INDLEDNING... 2 1.1. INDFLYDELSE... 3 1.2. POLITIKKENS RAMMER... 4 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER...

Læs mere

Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141

Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141 Velfærdspolitik Voksen- og ældreområdet Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 Vision og fokusområder... 4 VÆRDIER... 5

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Dagplejen i Aalborg Kommune som pilotinstitution i Ny Nordisk Skole. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Dagplejen i Aalborg Kommune som pilotinstitution i Ny Nordisk Skole. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Dagplejen i Aalborg Kommune som pilotinstitution i Ny Nordisk Skole Præsentation af dagplejen i Aalborg Kommune 767 dagplejere opdelt i 4 områder Ca. 2500 børn 33 dagplejepædagoger 11 ledere Film om Ny

Læs mere

JOBANALYSE TIL STILLINGEN SOM Pædagog ved Børneinstitution Abildgård, Børnehuset Planteskolen.

JOBANALYSE TIL STILLINGEN SOM Pædagog ved Børneinstitution Abildgård, Børnehuset Planteskolen. JOBANALYSE TIL STILLINGEN SOM Pædagog ved Børneinstitution Abildgård, Børnehuset Planteskolen. DET PRAKTISKE Stillingens titel? Pædagoger - 1 stilling på 37 Hvem er den nærmeste leder/ chef? Hvor er arbejdsstedet?

Læs mere

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Baggrund Integrationspolitikken skal være med til at understøtte Jammerbugt Kommunes overordnede vision

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Innovations- og medborgerskabsudvalget

Innovations- og medborgerskabsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Innovations- og medborgerskabsudvalget Styrkelse af det aktive medborgerskab Sammenhæng til vision 2018: Et grundlæggende princip i Vision 2018 Vilje til vækst er, at det er et fælles

Læs mere

Ekstern evaluering 2013 Neurofysisk center Bofællesskabet Mallinglund, Aarhus Kommune

Ekstern evaluering 2013 Neurofysisk center Bofællesskabet Mallinglund, Aarhus Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Neurofysisk center Bofællesskabet Mallinglund, Aarhus Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 gladsaxe.dk Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 Sammenhæng på børne- og ungeområdet Forord Indledning I Gladsaxe Kommune mener vi, at alle børn og unge er værdifulde individer

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog 5. oktober 2010 Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog Forord Tillid, dialog og ansvar er omdrejningspunkterne, når vi taler relationer mellem medarbejdere og ledere på

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område -Egely- Standarder: Kommunikation Standard: Den enkelte unges kommunikative ressourcer skal afdækkes 1. Den enkelte unge udredes pædagogisk og skolemæssigt af

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

FMKs fire ledelseværdier

FMKs fire ledelseværdier Ledelsesgrundlag for Horne og Svanninge skoler 2015 Ledelsesgrundlaget på Horne og Svanninge skole tager afsæt i Faaborg-Midtfyn Kommunes ledelsesværdier. FMKs fire ledelseværdier Vi tager lederskabet

Læs mere

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg Strategi 2016-2018 I Forsvarets Auditørkorps arbejder vi sammen med forsvarets øvrige myndigheder hver dag for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Auditørkorpsets unikke bidrag til forsvarets

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

De 7 Netværk 2014-15

De 7 Netværk 2014-15 Skole Samspil skole & fritid SSP Koordinering Ungdomsskole Samle fagligheder UU Understøtte uddannelsesparathed Ungdomsklub Trivsel, personlig og social udvikling Børn og unge Læring og trivsel Netværksklubber

Læs mere

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Forord: Ny politik styrker samarbejdet Handicaprådet i Aalborg Kommune har opfordret til, at der med udgangspunkt i Aalborg Kommunes overordnede handicappolitik

Læs mere

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler kompetenceudvikling for ansatte i kommunen (fremover kaldet kompetenceudviklingspolitikken). Hvad er kompetenceudvikling?

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Udgave 26. februar 2015. 1.0 Indledning

Udgave 26. februar 2015. 1.0 Indledning Børne- og familiepolitikken 2015 2018 2014090062EB Udgave 26. februar 2015 1.0 Indledning Børne- og familiepolitikken 2015-2018 er Ringkøbing-Skjern Kommunes politik for 0-18 årsområdet. Børne- og familiepolitikken

Læs mere

NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD. Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING

NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD. Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING Kære medarbejder i Odense Kommune Du sidder nu med Odense Kommunes medarbejdergrundlag Sammen om

Læs mere

Social - og Omsorgspolitik

Social - og Omsorgspolitik Social - og Omsorgspolitik Hvorfor en Social og Omsorgspolitik? Kommunalreformen har ændret Danmarkskortet hvilket har betydet at Slagelse Kommune, har ca. 80.000 borgere, hvor ca. 17.500 borgere er over

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Bruger og pårørendepolitik for socialområdet i Region Midtjylland. Region Midtjylland Psykiatri og Social

Bruger og pårørendepolitik for socialområdet i Region Midtjylland. Region Midtjylland Psykiatri og Social Bruger og pårørendepolitik for socialområdet i Region Midtjylland Region Midtjylland Psykiatri og Social Udgiver: Region Midtjylland, 2012 Bearbejdet af: Psykiatri og Social Administrationen Kvalitet E-mail:

Læs mere

Hvis Psykisk arbejdsmiljø var en plante hvilke vækstbetingelser skulle den da ha?

Hvis Psykisk arbejdsmiljø var en plante hvilke vækstbetingelser skulle den da ha? Hvis Psykisk arbejdsmiljø var en plante hvilke vækstbetingelser skulle den da ha? 1 Psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets definition på psykisk arbejdsmiljø : Psykisk arbejdsmiljø dækker over en lang række

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

Handicappolitik i Allerød Kommune

Handicappolitik i Allerød Kommune Handicappolitik i Allerød Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Visioner og værdier...7 3. Allerød Kommunes målsætninger med afsæt i FNs Standardregler:...8 Udviklingsforslag...10 Udviklingsforslag...12

Læs mere

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2019 Indhold Hvorfor denne publikation? INDLEDNING Hvorfor denne publikation?... 2 Indledning...

Læs mere

Specialsektorens frivillighedspolitik

Specialsektorens frivillighedspolitik Specialsektorens frivillighedspolitik 1 Frivillige kan tilføje en ekstra dimension I Region Nordjylland tror vi på, at fremtidens velfærd skabes i et samspil mellem borgeren, den offentlige sektor og civilsamfundet.

Læs mere

Social kapital på arbejdspladsen - Sæt tillid på dagsordenen. HK Stat TR Træf 27. august 2014

Social kapital på arbejdspladsen - Sæt tillid på dagsordenen. HK Stat TR Træf 27. august 2014 Social kapital på arbejdspladsen - Sæt tillid på dagsordenen HK Stat TR Træf 27. august 2014 Formål Inspiration: Hvordan kan I arbejde med social kapital? Konkrete, aktive værktøjsøvelser Refleksion: Hvordan

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ Thorvaldsensvej 12 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4628 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi Anerkendelse Vi har en positiv tilgang til hinanden Vi vil anerkendende ledelse Vi fremmer arbejdsglæden og det gode kollegiale fælleskab Vi skaber positiv sammenhæng mellem værdier og dagligdag! Sig det...

Læs mere

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021 Silkeborg Kommune Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 4 Trivsel... 5 Samspil... 6 Rammer for læring, trivsel og samspil... 7 Side 2 af 7 Indledning Vi ser læring og trivsel

Læs mere

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 1 Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 Identitet Hvem er vi? Hvad vil vi gerne kendes på? 2 Vores overordnede pædagogiske opgave er fritidspædagogisk Endvidere er omsorg, sociale relationer

Læs mere

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme Strategi og Ledelse Strategi og Ledelse Her ses medarbejdernes vurdering af områderne under Strategi og ledelse. Strategi og ledelse giver pejlinger på Region Nordjyllands arbejde med at indfri ambitionerne

Læs mere

Frederiksberg Kommunes HR-strategi

Frederiksberg Kommunes HR-strategi Frederiksberg Kommunes HR-strategi FREDERIKSBERG KOMMUNES HR-STRATEGI 1 Forord I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj kvalitet, og samtidig skal vi være i front

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Børn og skole 2010 1 Indledning:...3 Projekter og tiltag i forhold til børn med særlige behov...3 Børne- og ungepolitik Bornholms Regionskommune...3

Læs mere

af inklusion Ramme Fakta om almenområdet og specialområdet Aarhus, september 2012

af inklusion Ramme Fakta om almenområdet og specialområdet Aarhus, september 2012 Nytænkning af inklusion Fælles om Nytænkning af Social Inklusion Aarhus, september 2012 Ramme Med byrådets vedtagelse af budget for 2012 har Magistratsafdelingen for Børn og Unge (MBU) og Magistratsafdelingen

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. Juni 2013 Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft 1. Resume Aarhus Kommune Sundhed Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingen

Læs mere

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Opfølgende uanmeldt tilsyn på Følstruphusene - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Foretaget af Borger- og Socialservice, Sekretariatet Dato for uanmeldt tilsyn: d. 4. juni 2013 1 Indhold:

Læs mere

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder Visionær HR-chef Ønsker du et lederjob, hvor du har indflydelse på at skabe innovative, effektive og attraktive arbejdspladser? Så er stillingen som HR-chef i Greve Kommune noget for dig! Du skal være

Læs mere

Kompetenceprofiler for

Kompetenceprofiler for Kompetenceprofiler for medarbejder, teams, afdelingsleder og direktør Vi spiller hinanden gode på vores forskellige niveauer 13. januar 2015 1 MEDARBEJDER PRIORITET Som medarbejder skal jeg levere løsninger

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Lunden. De enkelte aftaler beskriver konkret hvilke målsætninger aftaleholderen har i forhold til:

Lunden. De enkelte aftaler beskriver konkret hvilke målsætninger aftaleholderen har i forhold til: Lunden Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes aftalestyring er, at Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg udstikker og godkender centrale mål for drift og udvikling af de kommunale serviceydelser og

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Den gode inklusion DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Kalundborg Kommune 4400 Kalundborg www.kalundborg.dk Telefon, omstilling: 59 53 44 00 1/12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den socialpædagogiske. kernefaglighed

Den socialpædagogiske. kernefaglighed Den socialpædagogiske kernefaglighed 2 Kan noget så dansk som en fagforening gøre noget så udansk som at blære sig? Ja, når det handler om vores medlemmers faglighed Vi organiserer velfærdssamfundets fremmeste

Læs mere

Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den

Læs mere

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord...2 Derfor en værdighedspolitik... 2 Hvorfor værdighed... 2 Værdighed i Gribskov Kommune er:...2 Formål...4 Visioner og hvordan de opnås...5 Livskvalitet...5 Selvbestemmelse...

Læs mere

Virksomhedsplan Center for Voksne med Autisme og ADHD

Virksomhedsplan Center for Voksne med Autisme og ADHD Virksomhedsplan Center for Voksne med Autisme og ADHD Indhold Om Voksenhandicap (VH)... 2 En god by for alle (VH)... 3 Den aktive borger (VH)... 4 Medborgerskab (VH)... 5 Social kapital (CVAA)... 6 Borgerne

Læs mere

Det sammenhængende børne- og ungeliv

Det sammenhængende børne- og ungeliv Det sammenhængende børne- og ungeliv - vejen til ny velfærd for børn, unge og deres familier i Odense 14. februar 2013 Vores udfordring Vi har en dobbelt udfordring i Odense: Vi har høje ambitioner for

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2018 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte

Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte Peer-Støtte i Region Hovedstaden Erfaringer, der gør en forskel Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte Her kan du blive klogere på hvad peer-støtte er, og læse om de begreber

Læs mere

Politik for udviklende fællesskaber

Politik for udviklende fællesskaber Politik for udviklende fællesskaber - Inklusionspolitik for området 0-18 år i Billund kommune Hvilke værdier er inklusionspolitikken baseret på? Inddragelse Ejerskab Kvalitet Sammenhæng Dialog Værdisæt:

Læs mere

SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET

SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET Maj 2015 Visioner og beskrivelser af det gode samarbejde i snitfladen mellem frivillig og ansat Evalueres efter max 1½

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse?

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Indledning Implementering af viden, holdninger og færdigheder i organisationen Intentionen er at

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade Virksomhedsgrundlag Specialområde Hjerneskade 2014/2015 Psykiatri og social Specialområde Hjerneskade 2 Forord Med dannelsen af Specialområde Hjerneskade er alle Region Midtjyllands tilbud til voksne med

Læs mere

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Værdier på Plejehjemmet Falkenberg Center for omsorg og ældre Plejehjemmet Falkenberg Falkenbergvej 30 A 3140 Ålsgårde tlf.: 4928 1501 - fax: 4928 1512

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere