Morsø Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Morsø Kommune www.morsoe.dk"

Transkript

1 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Landskabet i Sydvestmors-området er en bølget landbrugsflade, hvor sparsom bevoksning i form af fragmenterede levende hegn og spredtliggende gårde delvist omkranset af bevoksning skaber et fragmenteret og åbent landskab med lange kig på tværs af fladen. Landbrugsfladen gennemskæres af svagt markerede dalstrøg. Mod vest og syd grænser den jævnt skrånende landbrugsflade ned mod kysten hvor en fossil kystskrænt danner overgangen til større og sammenhængende strandengsarealer. I dette område bør bl.a. fokuseres på: At indpasse nyt byggeri i den eksisterende karakter og de visuelle sammenhænge i landskabet. At kirkeindsigtszonerne friholdes for forstyrrende byggeri og ændringer i arealanvendelsen. At kystforlandet fortsat vil udgøre en oplevelsesrig kyststrækning, med udsigter over havet og på langs af kystlinjen, den fossile kystskrænt og de foranliggende strandengsarealer. At Tæbring bevarer sin oprindelige struktur. At ændringer i landskabet på modstående kyster vil få betydning for landskabsoplevelsen i kystforlandet. Formål I løbet af 2008 har Morsø kommune foretaget en registrering og analyse af landskabet på Mors som led i projektet Helheder og kompetencer i det åbne land. Det langsigtede formål med projektet er at sikre, og gerne styrke, de landskabelige og naturmæssige sammenhænge og kvaliteter, som øen rummer, ved at styrke planlægningen af det åbne land. En vigtig del af projektet har derfor været at skaffe detaljeret viden om og kendskab til landskabet og naturen på Mors. Hæftet her er udarbejdet for at formidle denne viden til kommunens medarbejdere og alle andre interesserede. Projektet er ét af de planudviklingsprojekter, som er samlet under en fælles betegnelse, Plan09, og som sigter mod at udvikle kommuneplanlægningen. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE SYDVESTMORS Morsø Kommune Indhold Faktablade: Kulturmiljøer, Lokale landskabsbilleder, Friluftsliv og turisme, Natur og Geologi Feltbesigtigelse: Feltskema -Kortlægning Feltskema -Vurdering Fotos Landskabskarakterbeskrivelse

2 Sydvestmors 1:50.000

3 Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS

4

5 Sydvest Mors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet Sydvestmors omfatter det sydvestlige hjørne af Mors. Det afgrænses mod øst af det bakkede Sønderherred, morænefladen Midtmors Syd og de to tunneldalsystemer mod nord og syd, hhv. Erslev Kær og Blidstrup Mark. Mod syd, vest og nord afgrænses området af en bugtet kystlinie. Fig. 1 Afgrænsningen af karakterområdet Sydvestmors. Den stiplede linje angiver kystforlandets grænse. 3

6 Landskabskarakterbeskrivelse Sydvest Mors Landskabskarakteren Landskabskarakteren på Sydvestmors er især betinget af områdets storbakkede terræn gennemskåret af mindre ådale, intensivt dyrkede marker afgrænset af diger og hegn, spredtliggende gårde og mindre kirkelandsbyer. Landsbyerne Dragstrup, Tæbring, Rakkeby, Karby og Hvidbjerg har overvejende en karakteristisk randbeliggenhed på overgangen mellem morænen og kysten/strandenge eller ådale/overdrev. Beliggenheden af gårde og husmandssteder er spredt uden markante mønstre. Landsbyer og øvrig bebyggelse er omgivet af bevoksninger, der giver et overvejende grønt udtryk. Landskabet fremstår enkelt og åbent til transparent samt relativt uforstyrret. Det præges af lange kig og visuelle sammenhænge på tværs af området og tilstødende karakterområder. Landskabet rummer visuelt store landskabelige oplevelser, som især knytter sig til kystforlandet og de afvigende delområder. Alle kirker i området har en markant placering i landskabet. Kystforlandet er storbakket, let skrånende mod kysten, og hovedsageligt præget af marint forland med strandenge. Morænen og strandengene adskilles de fleste steder af en fossil kystskrænt, der fremstår afgræsset elle bevokset i forskellig grad. Kystlinien er bugtet og skaber visuelle sammenhænge på langs af kystlinien. Afstanden til de modstående kyster er i hele området relativ kort med stor betydning for den visuelle og rumlige oplevelse af kystlandskabet. De afgræssede strandenge på det flade marine forland afgrænset af de fossile kystskrænter fremstår som kontrasterende delområder i forhold til hovedkarakteren. Tilsvarende er det markante og kuperede bakkelandskab omkring Karby Mark et delområde, der kontrasterer hovedkarakterens storbakkede landskab. Landskabskarakterens oprindelse Landskabskarakteren på Sydvestmors har sin oprindelse i tiden omkring landboreformens udskiftninger. De heraf skabte mønstre i landskabet er erkendelige i form af landbrugsflader inddelt af jorddiger, levende hegn og spredtliggende gårde, samt ekstensiv udnyttelse af strandengsarealer og overdrev. Naturgrundlag Geomorfologi og terræn Sydvestmors består af en storbakket moræneflade, der flere steder gennemskæres af mindre ådale, der strækker sig fra morænefladen ud mod kysten. Den centrale del af området orienterer sig terrænmæssigt jævnt skrånende mod Karby Vig, ligesom den nordligste del af området terrænmæssigt orienterer sig tilsvarende mod Dragstrup Vig. Landskabet er mere kuperet i områdets sydlige del, herunder især området ved Karby Mark. 4

7 Sydvest Mors Landskabskarakterbeskrivelse Hydrologiske forhold Området afvandes primært via øst-vestgående å-/bækdale, Votborg å, Spang å og Ejstrup bæk. Der er tre pumpelag i området: Nees Vig, Karby Strandenge og Madsbjerg Enge. Kystrelationer Området afgrænses mod nord, vest og syd af en lang kystlinie med bugtede vige, der flere steder præges af fossile kystskrænter samt en stenet kystlinie. Generelt domineres kystlandskabet af strandenge på marint forland med strandvoldssystemer, strandsøer og dragdannelser. Strandengene har varieret arealmæssig dybde ind i området. Mod øst afgrænses området mod et højereliggende dødislandskab, der i karakter fremstår mere kuperet. Arealanvendelse og landskabselementer Dyrkningsform Den dominerende arealanvendelse på morænen er intensiv landbrugsdrift med planteavl. Hovedparten af strandengsarealerne og øvrige overdrevsarealer i ådalene drives ekstensivt. Der er pumpelag i området: Nees Vig, Karby Strandenge og Madsbjerg Enge, alle tre opdyrkede og antageligt fra 1950 erne. Bevoksningsstruktur Området er som helhed sparsomt bevokset, og overvejende præget af diger med spredt bevoksning samt levende hegn af varieret tæthed. Generelt er gårde og anden bebyggelse, herunder landsbyer, omgivet af delvis skærmende beplantning. I bunden af Dragstrup Vig ligger Dragstrup Plantage som et langstrakt bånd mellem bebyggelsen ved Dragstrup og kystlinien. Kystskrænten mod Dragstrup Vig er ligeledes bevokset på strækningen vest for Tæbring. Derudover findes ved hhv. Ejstrup Mark og nord for Torp to mindre nåletræsdominerede skovlodder. Bebyggelsesmønster Bebyggelsen i området består af landsbyerne Dragstrup, Tæbring, Rakkeby, Karby og Hvidbjerg samt spredt beliggende gårde. Alle landsbyerne har højtbeliggende kirker, der i dag ligger i tilknytning til bebyggelsen, men som oprindeligt har ligget som et mere isoleret element i landskabet. Landsbyerne har en oprindelig karakter som slyngede vejbyer med randbeliggenhed på overgangen mellem morænen og kysten/strandenge eller ådale/overdrev betinget af gamle dyrkningsmønstre. Undtagelsen er Hvidbjerg, der i dag er et langstrakt byforløb fra Øster Hvidbjerg til Vester Hvidbjerg, som ligger på toppen af en morænebakke langs Næssundvej. Øster Hvidbjerg ligger i dag omkring Hvidbjerg Kirke og udgør sammen med Vester Hvidbjerg de største bebyg- 5

8 Landskabskarakterbeskrivelse Sydvest Mors gelser. Herimellem ligger tre mindre bebyggelser, der er opstået omkring hhv. Hvidbjerg Skole og tilhørende oprindelig lærerbolig, Hvidbjerg Mølle og bageri, samt præstegården. De fem bebyggelser er fortsat adskilt af marker på begge sider af vejen. Landbrugsbebyggelsen er præget af mellemstore gårde, der ligger jævnt spredt i hele området ved veje eller let tilbagetrukket på morænens sider, samt husmandssteder langs vejene. Kulturhistoriske mønstre og anlæg Tæbring udgør et kulturmiljø stærkt betinget af de landskabelige forhold, som kysten og den bagvedliggende dybe, markerede ådal udgør. Herunder har bebyggelsen en karakteristisk randbeliggenhed i forhold til morænen og ådalen og rummer flere interessante elementer: Kirken på kystbrinken, præstegården, den gamle købmandsgård med udskibning fra stranden, vandmøllen og det middelalderlige voldsted. Bebyggelsen i landsbyen fremstår som helhed harmonisk og velholdt. Området har international forskningsmæssig interesse som vikingetidens levn på bakkeøen. Karby ligger i et landskab karakteriseret ved overgangen mellem den flade forstrand og morænebakkeformationen. Karbys overordnede bebyggelsesmønster og facadestruktur langs den nord-sydgående landevej vidner om den tid, hvor byen var et lokalt handelscenter med butikker og andelsmejeri. Nees Sund færgeleje er en sluttet helhed, der mod øst og nord afgrænses terrænmæssigt af morænebakkens skrænter, mod vest af sundet, og mod syd af den store færgegård, som lukker effektivt af. De få huse, der ligger ved Nees Sund, danner sammen med færgelejet et homogent og afsluttet miljø. Kirkerne Tæbring, Rakkebjerg, Karby, Hvidbjerg og Redsted kirker er alle væsentlige monumenter i landsbyerne og landskabet. Alle kirkernes næromgivelser er delvist omfattet af Provst Exner fredninger, lige som alle kirkerne har udpegede kirkeomgivelser. Der ligger flere gravhøje i området fordelt på morænen. Desuden findes to voldsteder, Gl. Votborg ved Tæbring og Blåborg vest for Rakkeby, hvoraf førstnævnte er stærkt beskadiget. Blåborg ligger ved udspringet af Spang Å. Enkeltelementer og tekniske anlæg Vejene i området udgør et ustruktureret net, der forbinder landsbyerne og den øvrige bebyggelse samt flere steder sikrer adgang til kysten. Området rummer mindre vindmøller, der er enkeltstående eller i grupper af tre, samt overjordiske strømføringer af varieret størrelse, dog ingen store højspændingsledninger. Ved Nees Sund ligger et færgeleje. 6

9 Sydvest Mors Landskabskarakterbeskrivelse Rumlige visuelle forhold Karaktergivende landskabselementer Den spredte struktur af levende hegn og delvist bevoksede diger afgrænser store markflader, og skaber et åbent til transparent afgrænset landskab med lange kig over et storbakket landskab af middelstor skala. Den enkle bebyggelse i form af spredtliggende gårde/husmandssteder og mindre landsbyer skaber sammen med de store marker et enkelt landskab uden markante mønstre. Der findes 5 kirker i området, Tæbring, Rakkebjerg, Karby, Hvidbjerg og Redsted kirker, der alle har en markant placering i landskabet. Der er fra alle kirker udsigt til hele eller dele af det omgivende landskab, ligesom der fra det omgivende landskab flere steder er frit indkig til kirkerne over selv store afstande. Kirkerne fungerer som orienteringspunkter i store dele af området, og kirkernes monumentale virkning er overvejende uforstyrret af tekniske anlæg og landbrugsbyggeri i næromgivelserne. De lange landskabskig på tværs af landskabskarakterområdernes grænser betyder, at især Hvidbjerg Kirke fra nord/nordvest opleves med vindmøller i baggrunden. Området er præget af en lang, bugtet kystlinie, der flere steder giver visuelle sammenhænge på langs af denne. Desuden er afstanden til modstående kyst relativ kort, mellem 0,3 og 5 km, hvilket giver en rumlig visuel oplevelse af et afgrænset fjordlandskab med visuel sammenhæng på tværs af vandfladen. Der er udsigt til Limfjorden fra kystforlandet og fra højtliggende punkter længere inde i land. Markante delområder og enkeltelementer Karby Mark Området omkring Karby Mark fremstår med et højtliggende kuperet terræn, der adskiller sig fra hovedkarakteren. Det meget varierede terræn giver flere markante udsigtspunkter, hvorfra kystlandskabet og de visuelle sammenhænge på tværs af vandflader kan opleves. Strandengene Det meste af områdets kyst præges af marint forland mellem kystlinien og de oftest markante fossile kystskrænter, der står tilbagetrukket fra nutidens kystlinie. Det marine forland fremstår som strandenge og med synlige strandvoldssystemer, strandsøer, dragdannelser mv. Den ekstensive drift af strandengene og de morfologiske strukturer har sikret et karakteristisk dyre- og planteliv tilknyttet disse biotoper. Strandengene og områdernes morfologiske dannelse har stor forsknings- og undervisningsmæssig interesse, men områderne har også stor oplevelsesmæssig betydning visuelt og naturmæssigt. Påvirkninger fra tekniske anlæg, byudvikling eller andre landskabselementer Området fremstår visuelt overvejende roligt. Den primære visuelle uro kommer fra enkeltstående eller mindre grupper af vindmøller, der stedvist virker forstyrrende i området. De lange udsigter inden for området og på tværs af områdegrænser bliver især mod sydøst forstyrret af den forholdsmæssige store tæthed af vindmøller, der over lange strækninger opleves på Sydøstmors. Med enkelte undtagelser er områdets gårde godt integreret i landskabets strukturer og omgivet af beplantning, der sikrer, at bygninger og tilhørende anlæg ikke virker visuelt forstyrrende i landskabet. 7

10 Landskabskarakterbeskrivelse Sydvest Mors Visuelle sammenhænge i kystlandskabet Figur 2. Visuelle sammenhænge i kystlandskabet. Det mørkeblå område viser kyster, som ligger mindre end 2,5 km fra karakterområdet, mens det lysere blå område viser kyster, som ligger mindre end 5 km fra karakterområdet. Kystforlandet Kystforlandet består af opdyrkede, bløde bakkestrøg orienteret mod kysten, der afsluttes af et kystforland præget af afgræssede strandenge. Flere steder markeres overgangen mellem morænen og kystforlandet af fossile kystskrænter, der er bevokset i forskelligt omfang. Særlig markant er kystskrænten øst for Tæbring, der fremstår afgræsset uden yderligere bevoksning. 8

11 Sydvest Mors Landskabskarakterbeskrivelse Den bugtede kystlinie tegnes af en smal, stenet sandstrand. Fra både stranden og oven for kystskrænterne er der markante visuelle sammenhænge på langs af kystlinien, hvor de mange vige skaber visuelle sammenhænge på tværs af vandflader. Karakteristika for modstående kyster Afstanden til de modstående kyster er langs hele områdets kystlinie relativ kort, mellem 0,3 og 5 km, og de modstående kyster har stor betydning for oplevelsen af et afgrænset fjordlandskab. De modstående kyster er præget af landbrug, spredte mindre bevoksninger og enkelte vindmøller. Kystlinien opleves som kystskrænter, der enkelte steder er åbne klinter. Syd for Karby er afstanden til modstående kyster under 2,5 km, hvilket betyder, at de karaktergivende elementer på de modstående kyster opleves særlig tydeligt og har stor betydning for landskabsoplevelsen. Nord for Karby er afstanden til modstående kyst op til 5 km, og oplevelsen af de karaktergivende elementer er derfor mindre tydelig, men fortsat erkendelige og med betydning for landskabsoplevelsen. Landskabskarakterens nøglefunktioner, udviklingstendenser og planlagte ændringer Nøglefunktioner Opretholdelse af landskabskarakteren er betinget af fortsat landbrugsmæssig udnyttelse af området med intensiv drift på morænefladen og ekstensiv drift på strandengsarealer og i overdrevsprægede ådale. Udviklingstendenser Udviklingstendensen i landbruget er, at der bliver færre og større enheder, med betydning for bygningers og markfelters størrelse. Samtidig betyder den øgede mekanisering inden for kvægog mælkeproduktion, at interessen for afgræsning er dalende. Planlagte ændringer Der er i Regionplan 2005 udpeget et område til byvækst sydvest for Hvidbjerg. Derudover fremstår området stabilt uden tegn på igangværende udviklingsprojekter eller planlagte ændringer. 9

12 Landskabsvurdering Sydvest Mors Landskabskarakterens styrke Figur 3 Karakterstyrke. Det lyse område er karakteristisk og det blå er kontrasterende. Karakteristisk Den dyrkede moræneflade Landskabskarakteren er karakteristisk i hovedparten af området, betinget af en storbakket moræneflade med karaktergivende elementer som middelstore markfelter afgrænset af sporadisk bevoksede diger og transparente levende hegn, samt spredt bebyggelse af gårde, husmandssteder og små landsbyer. Landskabskarakteren har en enkel og erkendelig struktur uden at være markant. 10

13 Sydvest Mors Landskabsvurdering Kontrasterende Strandengene langs vest- og sydkysten Det marine forland langs områdets vest- og sydkyst rummer ingen af hovedkarakterens træk, og vurderes derfor som kontrasterende delområder. Karakteristisk for det marine forland er morfologiske dannelser med en tydelig standengskarakter, der afgrænses mod hovedkarakteren af markante fossile kystskrænter. Undtagelsen er området i bunden af Karby Vig, hvor der er en blød terrænmæssig overgang til hovedkarkaterområet. Karby Mark Terrænet omkring Karby Mark har en mere småbakket og markant karakter i forhold til det øvrige karakterområde, der er karakteriseret ved en mere ensartet, storbakket moræneflade. Delområdet ved Karby Mark er betinget heraf vurderet som kontrasterende fra hovedkarakteren. 11

14 Landskabsvurdering Sydvest Mors Særlige visuelle oplevelsesmuligheder Figur 4 Særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Landskabskarakterområdet rummer særlige visuelle polevelsesmuligheder, der er markeret med blåt. Pilene angiver særlige udsigter til naboområder og modstående kyster. Kysten I hele kystforlandet er der en visuel orientering mod kysten og vandet, og flere steder er der markante udsigter. Særlige visuelle oplevelsesmuligheder er dog især knyttet til de mest kystnære områder, hvorfra der er en stor variation af visuelle oplevelsesmuligheder både ovenfor og nedenfor de markante kystskrænter. De visuelle oplevelsesmuligheder er især betinget af det 12

15 Sydvest Mors Landskabsvurdering marine forland og strandengene, de stejle kystskrænter, kystlinien med markante bugte og vige og den korte afstand til modstående kyster, der skaber en oplevelse af et afgrænset fjordlandskab med visuel sammenhæng på tværs af vandfladen. Årbjerg Torn syd for Karby er et særlig markant udsigtspunkt, hvorfra der er vid udsigt over fjordlandskabet mod vest, ligesom Tæbring Kirke og Mågerodde er særligt markante udsigtspunkter med udsigt over fjordlandskabet mod nord. Det markante landskab ved Karby Mark har markante udsigtspunkter med udsigt over fjordlandskabet mod syd. 13

16 Landskabsvurdering Sydvest Mors Tilstand Figur 5 Tilstanden af de karaktergivende elementer og de særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Det mørke område er vurderet til god tilstand, de lyse til at være i middel tilstand. God tilstand Strandengene langs vest- og sydkysten Strandengene fremstår intakte og velholdte i forhold til deres karakter og oprindelighed som overdrev og græsningsarealer. De er desuden uden visuel og støjmæssig forstyrrelse fra tekniske 14

17 Sydvest Mors Landskabsvurdering anlæg eller andet markant byggeri. Tilstanden er betinget heraf vurderet som god. Nees På halvøen Nees er de karaktergivende elementer i høj grad intakte, idet gårdene ligger let tilbagetrukket fra vejene, mens husmandsstederne ligger i rækker langs med vejene, og hegn og diger er overvejende bevaret. Desuden er området uden visuel og støjmæssig forstyrrelse fra tekniske anlæg eller andet markant byggeri. Tilstanden er betinget heraf vurderet som god. Middel tilstand Den dyrkede moræneflade Landskabskarakteren på morænefladen, der udgør hovedparten af området, fremstår overvejende intakt i forhold til dens oprindelse, idet gårdenes placering, vejstruktur og udskiftningsmønstret, som afspejles i de levende hegn og diger, genfindes på historiske kort. Dog er hegn og diger forsvundet over tid. Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer vurderes at være middel, betinget af de levende hegns og digers kvalitet samt bebyggelsens tilstand. Også landskabskarakterens uforstyrrethed vurderes at være middel på grund af vindmøller, overjordiske strømføringer og landbrugsbyggeri, der lokalt virker forstyrrende. 15

18 Landskabsvurdering Sydvest Mors Sårbarhed Figur 6 Sårbarhed. Det røde område vurderes at være særligt sårbart overfor markante ændringer i landskabet. Pilene angiver sårbarhed overfor ændringer i naboområder og på modstående kyster. Generelt Landskabets karakter muliggør lange kig over land både inden for karakterområdet og på tværs af områdegrænser. Derfor er landskabet generelt sårbart overfor markante ændringer, bygninger, tekniske anlæg mv., der forringer mulighederne for visuelle sammenhænge eller virker forstyrrende på landskabsoplevelsen. Levende hegn og diger er karaktergivende elementer, der er afgørende for landskabskarakteren, som derfor er sårbar over for aktiviteter, der forringer 16

19 Sydvest Mors Landskabsvurdering disse elementer eller fjerner dem fra landskabsbilledet. Kystlandskabet Kystlandskabet, strandengene og den øvrige kystnærhedszone er sårbart over for ændringer, der forringer eller fjerner de visuelle oplevelsesmuligheder, der knytter sig til disse områder. Strandengene rummer særlige visuelle oplevelsesmuligheder, der i kraft af deres karakter sikrer visuelle sammenhænge på langs af kystlinien og udsigter over fjordlandskabet. Som halvkulturarealer med en meget lang regenereringsperiode er strandengene sårbare over for enhver ændret anvendelse, der reducerer plejen eller på anden vis øger risikoen for, at områderne gror til. I den øvrige kystnærhedszone er der en visuel orientering mod kysten, mange steder med markante udsigtsmuligheder over fjordlandskabet. I hele kystnærhedszonen er landskabskarakteren og de visuelle oplevelsesmuligheder sårbare over for markante landskabsændringer, tekniske anlæg og markant byggeri, der forringer landskabskarakteren eller de visuelle oplevelsesmuligheder. 17

20 Anbefalinger til planlægningen Sydvest Mors Anbefalinger til planlægningen Landskab Landskabskarakteren er betinget af en række karaktergivende elementer og visuelle sammenhænge, hvoraf flere er sårbare over for markante ændringer i landskabet, markant byggeri, tekniske anlæg, mv., der fjerner eller forringer deres kvaliteter. Det gælder bl.a.: Levende hegn og diger og deres funktion som rumdefinerende elementer Kirkernes monumentale placering i landskabet og funktion som orienteringspunkter De uforstyrrede strandengsarealer Visuelle sammenhænge på langs af kystlinie Visuelle sammenhænge og udsigter inden for området og på tværs af karakterområder Hensynet til landskabets karaktergivende elementer bør integreres i den kommunale planlægning og forvaltning. Natur Fjordlandskabet syd for karakterområdet samt hele områdets kyststrækning med strandengsarealer er NATURA 2000-område med store naturmæssige og landskabelige kvaliteter. Områderne bør planlægningsmæssigt og forvaltningsmæssigt prioriteres med henblik på at sikre/fremme områdernes naturkvalitet. Landbrug Placering af landbrugsbyggeri bør ske i tilknytning til eksisterende byggeri og med landskabelige hensyn. Alternativ placering bør kun ske med væsentlige hensyn til landskabet. Landbrugsbyggeri bør udformes på en måde, så den samlede bygningsmasse fremstår som en homogen helhed. Markant byggeri bør skærmes med beplantning, så byggeriets visuelle påvirkning af landskabet begrænses. Tekniske anlæg Kystforlandet, herunder strandengene, er særlig sårbart overfor tekniske anlæg. Disse områder bør friholdes for yderligere anlæg. Den øvrige del af området er ikke væsentligt påvirket af tekniske anlæg som vindmøller og højspændingsledninger mv., men visuelle sammenhænge til øvrige karakterområder påvirker enkelte steder landskabsoplevelsen i det aktuelle karakterområde. Etablering af nye tekniske anlæg bør begrænses. Placering og udformning bør ske med væsentlige hensyn til landskabskarakteren og påvirkning af den visuelle sammenhæng inden for området og til øvrige karakterområder. Ligeledes bør hensynet til landskabskarakteren i dette område tages i betragtning ved placering af tekniske anlæg i naboområder. 18

21 Sydvest Mors Anbefalinger til planlægningen Byer Landsbyernes oprindelige struktur og karakter er sårbar over for markante ændringer. Fremtidig planlægning bør lægge vægt på, at landsbyernes kvaliteter, oprindelighed og karakter bevares/ fremmes. Evt. byudvikling eller ny bebyggelse bør kun ske i et omfang, der ikke bryder landsbyernes karakter og indbyrdes roller. Nye bygninger bør sikres et arkitektonisk udtryk, der harmonerer med landsbyens øvrige byggeri og arkitektoniske udtryk. Hvidbjerg omfatter Vester Hvidbjerg, kirkebyen Øster Hvidbjerg og mellemliggende, afgrænsede enheder af huse, der er opstået omkring hhv. skolen, den gamle mølle og præstegården. Hver bebyggelse er adskilt af marker, der fremhæver bebyggelsernes oprindelse som enkeltelementer. Evt. fremtidig byudvikling ved Hvidbjerg bør sikre byens kulturhistoriske oprindelse så den fortsat opleves som afgrænsede enheder langs vejen. Friluftsliv og turisme Nedenfor angives de registrerede eksisterende faciliteter og potentialer knyttet til friluftsliv og turisme. Disse vurderes i forhold til de relevante turismekategorier, der er arbejdet med indenfor Visit Denmarks projekt Syv Danmarksoplevelser, som er en analyse af turisme i Danmark. De 2 kategorier, som knytter sig til bymæssige oplevelser, er ikke relevante for Mors. Sidst er der foretaget en vurdering af, om et givent område er sårbart overfor forstyrrelser. Kategorierne er: Aktiv natur Naturens gratis glæder I ro og mag ved vandet Sjov i sommerlandet Det gode liv Sårbart overfor forstyrrelser (hører ikke til Visit Denmarks kategorier) Eksisterende faciliteter Solruten Camping ved Dragstrup (I ro og mag ved vandet, Naturens gratis glæder) Sommerhusområde ved Dragstrup (I ro og mag ved vandet, Naturens gratis glæder) Badestrand ved Dragstrup Vig og Tæbring (I ro og mag ved vandet, Naturens gratis glæder) Spejderhytte vest for Tæbring (Susvind) (Naturens gratis glæder) Shelter øst for Rakkeby (Naturens gratis glæder) Teltplads ved Ejstrup mark (Naturens gratis glæder) Fra Solruten, en cykelrute ad eksisterende små veje med et forløb hele øen rundt langs kysten, er der mange steder kig til fjorden. I bunden af Dragstrup Vig, hvor der er en god badestrand, findes et mindre sommerhusområde samt en campingplads med tilhørende faciliteter. Der er desuden en shelterplads med toiletfacilitet. Nord for Tæbring findes endnu en badestrand. Vest for Tæbring ligger Susvind, en spejderhytte, placeret ud til vandet. Der er adgang ad en grusvej. Øst for Rakkeby er placeret et shelter, 19

22 Anbefalinger til planlægningen Sydvest Mors mens der på Ejstrup Mark findes en primitiv teltplads. Potentiale Området rummer potentiale for friluftsliv i form af vandre- og cykelture, kano- og havkajaksejlads og andre former for friluftsaktiviteter, som ikke indebærer en forringelse af områdets kvaliteter ved eksempelvis at udgøre en risiko for støjbelastning i kystområdet. Aktiviteterne bør heller ikke forudsætte etablering af større anlæg indenfor områder med særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Bortset fra Solruten findes der ingen afmærkede stier eller Spor i landskabet, til trods for at området rummer mange visuelle oplevelsesmuligheder. Som understøtning for Solruten kunne der etableres stisystemer i tilknytning til denne, ligesom der er mulighed for at etablere støttepunkter flere steder langs kysten i form af slæbepladser, shelters i tilknytning til kysten, udsigtstårne etc. Der arbejdes med at etablere en vandrerute, som følger kysten hele vejen rundt om øen, og de forskellige sti-/vejsystemer vil kunne understøtte hinanden, ligesom svaneruten øen rundt til havs vil drage fordel af en udvidelse af faciliteterne. Aktiviteterne og potentialerne i området knytter sig til Naturens gratis glæder og I ro og mag ved vandet. 20

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Sydvest Mors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet Sydvestmors omfatter

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Lavtliggende og let bølget landbrugsflade med intensivt dyrkede marker, opdelt i et middelskalalandskab af fragmenterede levende hegn, enkelte store gårde, middelstore

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Midtmors syd Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området Midtmors Syd ligger i den centrale

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen AGERØ Agerø Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Agerø ligger ud for sydkysten af Mors og forbindes til

Læs mere

Morsø Kommune

Morsø Kommune LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse En lille ø, hvor terrænet skråner jævnt ud mod kysterne fra en central akse, langs hvilken øens smågårde ligger som perler på en snor. Fra denne akse strækker fragmenteret

Læs mere

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg KARAKTEROMRÅDER Ullerup Landsby Ullerup Skov Blans Slagteri Avnbøl Sned Ullerup Ullerup ligger nordvest for Sønderborg. Landskabet omkring Ullerup kan betegnes som det bløde og bakkede landskab på fastlandet,

Læs mere

1 Teestrup issølandskab med morænebakker

1 Teestrup issølandskab med morænebakker LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 23 1 Teestrup issølandskab med morænebakker Nøglekarakter Issølandskab med et jævnt stigende og faldende terræn, øst-vestgående morænebakker, adskillige åer samt intensivt

Læs mere

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Foto 1: Den nordlige del af karakterområdet set fra Strivelsehøj mod øst. Foto 2: Den sydlige del af karakterområdet set fra

Læs mere

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008 university of copenhagen Københavns Universitet Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin Publication date: 2008 Document Version Forlagets

Læs mere

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Korinth Dødislandskab Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Fra registreringspunkt set mod nordøst. Fra registreringspunkt set mod øst. Fra registreringspunkt set mod sydøst. 2 Nøglekarakter

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 06 NAKKEBØLLE FJORDOMRÅDE Nakkebølle Fjordområde er et tidligere kunstigt tørlagt fjordområde, som nu er naturgenoprettet. Området ligger ved den sydøstlige grænse af Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Levende hegn langs bivejene er karakteristisk for området. Fra registreringspunktet set mod syd. Fra registreringspunktet set mod nordvest.

Læs mere

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab 178 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab Nøglekarakter Stærkt kuperet og skovklædt landskab med en del spredt bebyggelse, store veje og landbrugsarealer

Læs mere

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 18 Aggersvold Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 101 Bjørnø Bjørnø ligger i den vestlige del af det Sydfynske Øhav i en afstand fra kysten af Fyn og Faaborg på omkring 2,5km. Øen ligger i de indre dele af Øhavet med Horne

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG

Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG Skallerup-Solbjerg Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Skallerup-Solbjergområdet ligger

Læs mere

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 30 Maglesø Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 141 8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst Nøglekarakter Bølget herregårdslandskab med store skovpartier, alléer og vidtstrakte, bygningsløse marker og skovklædt

Læs mere

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 Nakkebølle Fjordområde Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Panoramaudsyn over lavbundsarealerne, som er tidligere inddæmmet fjordbund, set fra registreringspunktet

Læs mere

Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199

Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199 Møborg Bakkeø L A N D S K A B S K A R A K T E R O M R Å D E L Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199 187 Landskabets nøglekarakter Møborg

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 45 KORINTH DØDISLANDSKAB Korinth Dødislandskab ligger nordøst for Faaborg i den sydøstlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune. Området afgrænses mod vest af Svanninge Bakker og

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE LANDSKABSKARAKTER Karakterområdet er et højtliggende landbrugslandskab som fremstår åbent og let bølget med mellemstore

Læs mere

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Foto fra registreringspunkt over Kongshøj Å Tunneldalssystem

Læs mere

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Foto 1: Selje røn allé langs Nordfeltvej. I horisonten skimtes Elmelunde Kirke. Terrænforhold, bevoksede diger, spredt bebyggelse

Læs mere

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 Thurø Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt. Sammensat jordbrugslandskab, med skrånende terræn, og rransparente hegn med varierende

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

Ullerslev Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40

Ullerslev Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40 Ullerslev Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40 Registreringspunkt 1 i den nordlige del af karakterområdet. Fotostandpunkt syd for Bremerskov, retning mod sydvest. Registreringspunkt

Læs mere

Hindsholm Nord/Fyns Hoved

Hindsholm Nord/Fyns Hoved Hindsholm Nord/Fyns Hoved Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 56 Hindsholm Nord med Fyns Hoved Registreringspunkt 1, Bogensø: Udsyn mod nordvest over havet med megen bevoksning om-kring

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 22 SALLINGE DØDIS- OG ÅSLANDSKAB Sallinge dødis- og åslandskab ligger i den vestlige del af Faaborg- Midtfyn Kommune. Området strækker sig fra kommunens vestlige grænse ved

Læs mere

Tryggevælde Ådal. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011

Tryggevælde Ådal. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Området udgøres af en langstrakt dal med flad bund og dyrkede dalsider. Vandet snor sig igennem området som det centrale landskabselement både i åen og som vilkår for

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDMORS

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDMORS Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDMORS Sydmors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Sydmors strækker sig fra Glomstrup Vig i vest til

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - VENØ BUGT KYSTLANDSKAB INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse og

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 102 Lyø Lyø ligger i den sydvestlige del af Det Sydfynske Øhav ud for Horne Land. Øens vestlige og sydlige kyster ligger ud mod Lillebælt mens dens østlige og nordlige kyster

Læs mere

Landskabskarakterkortlægning

Landskabskarakterkortlægning Landskabskarakterkortlægning Bilag til rapporten: De bynære landskaber i Viborg og Møldrup 1 Indhold Områdebeskrivelser: 2 Landskabskarakterområde I - Viborg by- og sølandskaber 11 Landskabskarakterområde

Læs mere

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 Syltemade Ådal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Syltemade Ådal set fra registreringspunktet på den vestlige skråning. Nøglekarakter Smal smeltevandsdal

Læs mere

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt.

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt. Højtliggende dyrket flade Højtliggende dyrket flade 12 Højtliggende dyrket flade ikke endeligt fastlagt Grænse Nøglekarakter Store dyrkede flader inddelt af levende hegn. I landskabet ses også enkelte

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab 30.09.08 Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering Tybrind Hovedgårdslandskab Forord I forbindelse med ansøgning om etablering af en svineproduktion er der opstået et konkret behov for vurdering af de

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - HILLERØDS SKOVE HILLERØD KOMMUNE 2012

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - HILLERØDS SKOVE HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - HILLERØDS SKOVE HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTER Området indeholder en større og markant randmoræne, der går fra området ved Ny Hammersholt og op langs Skansebakken og

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen LEGIND BJERGE

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen LEGIND BJERGE Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen LEGIND BJERGE Legind bjerge Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet Legind Bjerge

Læs mere

Biersted Kirke > > Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn

Biersted Kirke > > Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn Biersted Kirke Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn 3 > > > Kortet viser Biersted Kirke, markeret med rødt samt fotovinkler. 1 2 Beliggenhed Biersted Kirke ligger ca.

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Hindsholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53

Hindsholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53 Hindsholm Morænefl ade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53 Registreringspunkt 2: Åbent til transparent afgrænset moræneflade nord for Tårup, set mod øst. I baggrund til venstre ses

Læs mere

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Issø Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Fra registreringspunktet. Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Fladt til let bølget terræn præget af vådbundsområder som veksler mellem

Læs mere

Område 8 Lammefjorden

Område 8 Lammefjorden Område 8 Lammefjorden Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Skovby Landsby. Skovby Landsby

Skovby Landsby. Skovby Landsby KARAKTEROMRÅDER Skovby Landsby Skovby ligger på Syd Als i det gamle Lysabild sogn. Syd Als er bl.a. kendetegnet ved, at de lavt liggende områder langs kysten er ubeboede, de yderste landsbyer ligger nemlig

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SEJERSLEV - EJERSLEV

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SEJERSLEV - EJERSLEV Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SEJERSLEV - EJERSLEV Ejerslev - Sejerslev Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Sejerslev Ejerslev dækker

Læs mere

Vejle-Egeskov Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38

Vejle-Egeskov Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38 Vejle-Egeskov Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38 Billedet er taget fra registreringspunktet sydøst for Heden, og viser intensivt dyrkede landbrugsflader, som inddeles

Læs mere

Kastel Å Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39

Kastel Å Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39 Kastel Å Tunneldal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39 Fra registreringspunkt set ned set ned gennem dalen med modstående dalside. Fra registreringspunktet med kirke i baggrunden t.h.

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige rand af Faaborg til hovedgården Damsbo mod nordvest, som

Læs mere

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 38 VEJLE-EGESKOV MORÆNEFLADE Vejle-Egeskov Moræneflade strækker sig på tværs af kommunens centrale dele fra Kværndrup i sydøst, op forbi Ringe og til Vejle og Nørre Lyndelse

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Morsø Kommune

Morsø Kommune LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Lavtliggende kystnært landskabsstrøg domineret af strandengsarealer og oddedannelsen Buksør Odde. Pga. områdets form findes tydelig visuel sammenhæng mellem områdets

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen ERSLEV KÆR

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen ERSLEV KÆR Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen ERSLEV KÆR Erslev Kær Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Erslev Kær strækker sig fra Dragstrup Vig i

Læs mere

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Kolding 19.01.2010 Vibeke Nellemann 1 Rumlig visuel analyse, feltarbejde Feltarbejde Feltarbejde Foreløbige karakterområder 2 Formål og anvendelsesmuligheder

Læs mere

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området Notat Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering 28. maj 2013 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af I Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred udlægges der et nyt centerområde 2C2 i Lumsås

Læs mere

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 6 Favrbjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 11 Gislinge Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Martin Rasmussen Strammelse Gade 62 Tåsinge 5700 Svendborg LANDZONETILLADELSE STRAMMELSE GADE 62 (5700) ENFAMILIEHUS, GARAGE OG STALD

Martin Rasmussen Strammelse Gade 62 Tåsinge 5700 Svendborg LANDZONETILLADELSE STRAMMELSE GADE 62 (5700) ENFAMILIEHUS, GARAGE OG STALD Martin Rasmussen Strammelse Gade 62 Tåsinge 5700 Svendborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk LANDZONETILLADELSE STRAMMELSE GADE 62 (5700)

Læs mere

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112 Hovedforslag 4 stk. SWT113 Alternativ 3 stk. V112 y Visualisering af hovedforslag (4 stk. SWT113) og alternativ (3 stk. V112) set fra Barløsevej 18. 6aNærzone. Afstanden til de nye vindmøller er ved begge

Læs mere

Svanninge Bakker De fynske alper. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13

Svanninge Bakker De fynske alper. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13 Svanninge Bakker De fynske alper Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13 Svanninge Bakker 2 Svanninge Bakker Nøglekarakter Bakket terræn, tætte hegn, spredtliggende gårde og husmandsbebyggelse,

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SALGJERHØJ-HANKLIT

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SALGJERHØJ-HANKLIT Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SALGJERHØJ-HANKLIT Salgjerhøj-Hanklit Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Salgjerhøj-Hanklit-området

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS NORD

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS NORD Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS NORD Midtmors nord Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Midtmors nord området strækker sig fra

Læs mere

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Foto 1: Ulvshalevej løber langs overgangen mellem den let skrånende landbrugsflade og rørsumparealerne ud mod Stege Bugt. Til

Læs mere

Område 9 Svinninge Vejle

Område 9 Svinninge Vejle Område 9 Svinninge Vejle Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 10 - JEGINDØ INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse og landskabsstrukturer

Læs mere

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune.

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. Kommunegrænsen gennemskærer selve dalstrøget i nordøst/sydvestgående

Læs mere

Bregninge Bakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33

Bregninge Bakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33 Bregninge Bakke Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33 Registreringspunktet nord for Bjernemark, fotoretning sydøst. Bregninge Bakke med Bregninge Kirke set fra sydvest. Bregninge Bakke

Læs mere

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Lene Stenderup Landinspektør Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Samlet areal Byzone Landzone Landbrugsareal Beskyttet natur og offentlig fredskov Indbyggertal Befolkningstæthed Odense Danmark

Læs mere

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer):

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer): Notat Morsø Kommune INPUT TIL UDVIKLING AF FERIE- OG FRILUFTSLIV Oplevelsespotentialer på Mors NIRAS Konsulenterne A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Telefon 9630 6575 Fax 9630 6578

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha. Notat Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland Natur og Friluftsliv J.nr. Ref. kve Den 7. marts 2008 Projektområdet til skovrejsning ligger syd

Læs mere

Landskabskaraktermetoden

Landskabskaraktermetoden Baggrunden for udviklingen af landskabskaraktermetoden Præsentation af metoden Præsentation af eksempler på anvendelse af landskabskaraktermetoden Findes på internettet: www.blst.dk Baggrund for udvikling

Læs mere

BORNHOLM HAVMØLLEPARK

BORNHOLM HAVMØLLEPARK Energinet.dk April 2015 BORNHOLM HAVMØLLEPARK VVM-redegørelse baggrundsrapport Landskabelige forhold PROJEKT VVM-redegørelse - baggrundsrapport Energinet.dk Projekt nr. 215170 Dokument nr. 1215266033 Udarbejdet

Læs mere

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 36 Ordrup Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg Rumlig

Læs mere

LKM metoden og Haderslev kommune. Poul Jørgen Christensen

LKM metoden og Haderslev kommune. Poul Jørgen Christensen d1 LKM metoden og Haderslev kommune Poul Jørgen Christensen Erfaring Lokalplanlægning Kommuneplanlægning Regionplanlægning Sektorplanlægning Administration af landskabsudpegninger mmmm Ingen erfaring (før

Læs mere

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Vester Skerninge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Registreringspunktet, åbne markflader afgrænset af lange lige hegn i området syd for Vester Skerninge, vest for Sønder

Læs mere

Kuperet skovnært landskab

Kuperet skovnært landskab Nøglekarakter Nørreskov Skovnært bakkeland med afvekslende terræn og bebyggelse som spredte punkter i landskabet. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Østerholm Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering?

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering? Miljøvurdering Hvorfor en miljøvurdering? I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) skal kommunen udarbejde en miljøvurdering, når den

Læs mere

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Billede mangler Hvidkilde Tunneldal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Hvidkilde Tunneldal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt 1, Hvidkilde Sø fra nordsiden. Hvidkilde

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SØNDER HERRED

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SØNDER HERRED Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SØNDER HERRED Sønder Herred Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Sønderherreds Plantage ligger midt på

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - RESEN-HUMLUM LANDBRUGSLANDSKAB INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 07. Henne 07.01 Henne Stationsby 07.02 Henne Strand 07.03 Henneby 07.04 Stausø 07.05 Henne Kirkeby 07.10 Åbent land Henne Bevaringsværdige bygninger Rammer 07.01 Henne Stationsby Status Henne Stationsby

Læs mere

Helheder og kompetencer i det åbne land

Helheder og kompetencer i det åbne land Struktur og forløb Landskabsanalyse Kirstine Kjær, Byplan Omsat til kommuneplan 2209-21 Tidsplan og projektforløb Opstartsmøde Natur og miljø marts 08 workshops Feltbesigtigelse, analyse, beskrivelser,

Læs mere

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab 122 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab Nøglekarakter Morænelandskab og ådal med ekstensive arealer i dalbunden omgivet af intensivt dyrkede landbrugsflader, adskillige

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERMETODEN

LANDSKABSKARAKTERMETODEN LANDSKABSKARAKTERMETODEN Erfaringer med brug af metoden Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS HVORFOR LAVE EN LANDSKABSANALYSE - ny viden, nye muligheder Landskabskarakteranalyse Kommuneplan / lokalplan / temaplan

Læs mere

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 2 Vedebjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder Tekniske

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JUNI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 3 - FOUSING - VEJRUM - HJERM LANDBRUGSFLADE INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Anvendelse

Læs mere

Bovense-Kertinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23

Bovense-Kertinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23 Bovense-Kertinge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Landbrugsland i fladt til jævnt bølget terræn

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - THYHOLM INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse og landskabsstrukturer

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 02: Asminderød

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 02: Asminderød Kortlægning af kulturmiljøer 2014 02: Asminderød Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTER Særligt karakteristisk for karakterområdet umiddelbart sydvest for Hillerød by, er det bølgede, dyrkede

Læs mere

Gudbjerg Morænebakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20

Gudbjerg Morænebakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20 Morænebakke Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20 Fra registreringspunktet set mod nord. Bakkelandskabet set fra registreringspunktet. Områdets karakteristiske tætte hegn langs vejene.

Læs mere

Billede mangler. Egense Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59

Billede mangler. Egense Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59 Billede mangler Egense Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59 Egense Moræneflade set fra registreringspunktet mod øst. Det kontrasterende delområde Egense Ås set fra nord.

Læs mere

Område 26 Undløse Nord

Område 26 Undløse Nord Område 26 Undløse Nord Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn

Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn Foto 1: Udsigt over karakterområdets østlige del fra Gurkebakke. Nøglekarakter Enkelt middel til storskala jordbrugslandskab

Læs mere

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Det dyrkede landskab er blødt bakket. Dødishullerne træder tydeligt frem fordi de ligger udyrkede hen og lejlighedsvist fyldes nogle af dem med vand. Gårde og huse er

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Plan, Byg og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg Jan Pil Mørch Elme Alle 56, 1 th. 4220 Korsør DATO 30. juni 2015 SAGS NR. 326-2015-33821 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg

Læs mere