Ullerslev Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ullerslev Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40"

Transkript

1 Ullerslev Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40

2 Registreringspunkt 1 i den nordlige del af karakterområdet. Fotostandpunkt syd for Bremerskov, retning mod sydvest. Registreringspunkt 1 i den nordlige del af karakterområdet. Fotostandpunkt syd for Bremerskov, retning mod sydøst. Den sydøstlige del af karakterområdet. Fotostandpunkt sydvest for Kullerup, retning mod nordøst. Nøglekarakter Enkelt til sammensat jordbrugslandskab i bølget terræn med transparent afgrænsede middelstore markfelter betinget af bevoksning på diger og mindre skovområder samt af spredtliggende gårde. Beliggenhed og afgrænsning Geografisk strækker karakterområdet sig fra Nyborg i øst hvor det afgrænses af kysten ud mod Store Bælt til Langeskov i vest hvor det afgrænses af Langeskov-Seden smeltevandsslette. Imod nord og syd grænser karakterområdet op til dyrkede moræneflader hvor terrænet er mindre kuperet. Størstedelen af karakterområdet ligger i kommunerne Nyborg og Ullerslev mens de perifere dele af karakterområdet dækker mindre områder af kommunerne Ørbæk, Langeskov og Kerteminde. Landskabstype Yngre morænelandskab/dyrket/klasse 2 2

3 Naturgrundlag Bogstavkode: Agf (Morænelandskab fra sidste istid, moræneler, bølget) Geomorfologi Dannelsesmæssigt dækker Ullerslev moræneflade en større sammenhængende moræneflade fra sidste istid. I nordøst ligger et mindre markant og usammenhængende randmorænestrøg over Skalkendrup og Juelsberg. Omkring Såderup findes en lille lokal randmorænebakke. Jordtype Den dominerende jordtype er moræneler. Ferskvandsdannelser forekommer spredt i området. Terræn Terrænet er let bølget til jævnt, dog lokalt med tendens til storbakket især i regionens sydøstlige hjørne syd for Kullerup og Lamdrup mark og omkring Såderup. I området syd for Kullerup ligger områdets højeste punkt på 56m.o.h. Kompleksitet Der er ingen markant variation mht. jordtyper og terræn Hydrologi Vindinge Å løber langs den sydvestlige grænse af området. Desuden findes der diverse små vandløb og drængrøfter i regionen. Vandhuller og små søer forefindes; Vommesø (ca. 15 ha) og Flødstrup Sø (ca. 4,5 ha) er de største. Indenfor regionen findes en række drænede arealer, såsom Bjerne Mose vest for Såderup, der er potentielt vådeområde ifølge Vandmiljøplan II. Arealanvendelse Dyrkningsform Karakteren i området er domineret af intensivt jordbrug med dyrkede marker og middelstore gårde. I den sydøstlige del af karakterområdet har jordbruget et delvist ekstensivt præg, som primært er betinget af græssende dyr, som er tilknyttet fritids eller deltidsbrug. Bevoksningsstruktur De dyrkede flader afgrænses af jorddiger med sporadisk bevoksning samt af mindre løvskovsområder, som ligger spredt i området. Bevoksningen på digerne består af en bred vifte af løvtræsarter. På registreringstidspunktet var især syren, tjørn og poppel fremtrædende arter. Mindre samlinger af frugtplantager præger karakteren af området lokalt nord for Ullerslev samt nord for Lamdrup. Landskabskarakteren Landskabskarakteren er især betinget af markfelter, bevoksede diger, mindre skovområder og middelstore gårde. Det er endvidere karakteristisk for området at mindre landsbyer ligger med indbyrdes kort afstand spredt i området. Markfelterne i området er middelstore og afgrænses transparent af bevoksningen på digerne, de spredtliggende mindre skovområder og middelstore gårde. Disse forhold skaber tilsammen et middelskala landskab med transparent afgrænsede rumlige forhold. Landskabskarakteren har sin oprindelse i tiden omkring udskiftningen, hvilket afspejles i landsbystrukturer, de udflyttede gårde og det dyrkede agerland. Omkring og øst for Regstrup fremstår landskabskarakteren med en større skala betinget af større markfelter. I den kystnære del af karakterområdet betinger udsigter over havet en let variation i karakteren og får området til at fremstå let afvigende fra den øvrige del af karakteromådet. I den østlige del af området langs kysten ved Storebælt findes udsigt over havet. De visuelle oplevelsesmuligheder, som knytter sig til denne udsigt understreges af kystnære skovområder og småskala feriehusområder, som f.eks. Nordenhuse, der ligger adskilt i mindre klynger langs og helt tæt ved kysten. Området omring Regstrup fremstår med en større skala og mere åbne landskabsrum end den øvrige del af karakterområdet. Bevoksningen på digerne domineres af stynede popler, hvilket i samspil med den større skala og mere åbne rumlige forhold skaber et mere enkelt landskabsbillede. I den sydøstlige del af landskabskarakterområdet fra Vindinge mod Såderup fremstår karakteren mere varieret og med mindre skalaforhold betinget bl.a. af mere kuperede terrænforhold. Lokalt omkring Såderup er terrænet markant mere kuperet og de skalamæssige forhold så meget mindre at området kommer til at fremstå som kontrasterende i forhold til den øvrige del af karakterområdet. Overordnet set fremstår karakterområdet uforstyrret af tekniske anlæg. Dog påvirkes den centrale del af karakterområdet af motorvej og jernbane, om gennemskærer området i øst-/vestgående retning. Visuelt er påvirkningen af disse tekniske anlæg lokal mens den lydmæssige påvirkning må forventes at have en større radius. Pga. det bølgede terræn begrænses den visuelle påvirkning fra to højspændingsledninger, som gennemskærer området fra sydøst til nordvest. 3

4 Bebyggelsesmønster Bebyggelsesmønsteret domineres af spredtliggende middelstore gårde og landsbyer. Det er karakteristisk at landsbyerne ligger med en indbyrdes kort afstand på omkring 2 km. Især landsbyerne Regstrup, Korkendrup, Urup og Kullerup har overordnet set bevaret deres oprindelige struktur, typisk med store flerlængede gårde der endnu er i funktion, tilknyttet landbruget. Derimod har især Ullerslev, Aunslev og Hjulby bredt sig ud i det omkringliggende landskab. Aunslev og Hjulby er tilnærmelsesvis vokset sammen. Nyborg ligger i karakterområdets østlige del som områdets og Østfyns største by. Langs kysten findes mindre samlinger af fritidshuse. Skabohuse og Nordenhuse findes også på de historiske kort fra 1860 som mindre samlinger af huse mens den resterende del af bebyggelsen langs kysten er kommet til efterfølgende. Kulturhistoriske mønstre og anlæg Som beskrevet under bebyggelsesmønster har en række af landsbyerne endnu deres oprindelige struktur, med gårde, som stadig er i landbrugsmæssig funktion. Deres placering med indbyrdes kort afstand, må antages at være betinget af jordens høje bonitet. Udskiftningsmønstre i det åbne land fremstår ikke markant i området, selvom mark-, hegns- og bebyggelsesstruktur naturligvis er betinget af begivenhederne omkring udskiftningen og i overordnede træk kan følges tilbage til denne tid. Hovedgården Skovsbo, som ligger ved karakterområdets nordlige grænse, fremstår med hovedgård, driftsbygninger og parkanlæg som et markant kulturhistorisk anlæg med tilhørende ejerlav. Herregården Juelsberg, som ligger i karakterområdets østlige del nær Nyborg, fremstår ligeledes med hovedbygning, driftsbygninger og parkanlæg som et markant kulturhistorisk anlæg. Skovbrynet, som ligger syd for hovedgården understreger karakteren af hovedgårdslandskab. Tekniske anlæg Især den centrale del af karakterområdet er påvirket af tekniske anlæg idet jernbane og motorvej gennemskærer området fra Nyborg i øst til Langeskov i vest. Visuelt påvirker disse anlæg kun området lokalt. Det må imidlertid antages at der knytter sig en del støjgener til disse elementer. To højspændingsledninger gennemskærer området primært fra sydøst til nordvest. Højspændingsledningernes påvirkning af karakteren begrænses imidlertid af de terrænmæssige forhold, som delvist afskærmer udsynet til dem. Tre steder i karakterområdet findes mindre samlinger af vindmøller. Deres tilstedeværelse påvirker kun karakteren lokalt. Landskabskarakterens oprindelse Landskabskarakteren har primært sin oprindelse i tiden omkring udskiftningen, som afspejles i de udflyttede gårde, det dyrkede agerland og strukturen af landsbyerne. Som beskrevet tidligere har landsbyerne Regstrup, Korkendrup, Urup og Kullerup i hovedtræk bevaret deres oprindelige struktur i forhold til de historiske kort fra midten af 1800-tallet og de flerlængede gårde er stadig i landbrugsmæssig funktion. Landsbyernes placering med indbyrdes kort afstand og de hyppigt forekommende middelstore gårde, som ligeledes på historiske kort kan følges tilbage til midten af 1800-tallet, afspejler jordens høje bonitet. Som for landsbyer generelt i Danmark må landsbyernes placering antages at have deres oprindelse markant længere tilbage i tiden end udskiftningen På baggrund af endelsen rup i landsbynavnene må de tidligere nævnte landsbyers placering antages at have deres oprindelse omkring Vikingetiden ( e.kr.). Rumlig og visuelle forhold Landskabskarakteren er især betinget af det bølgede terræn, de dyrkede marker, som afgrænses af sporadisk bevoksede diger og mindre skovområder samt de middelstore spredtliggende gårde. Den sporadiske bevoksning på digerne, som afgrænser de middelstore markfelter, skaber et middelskala landskab med transparent afgrænsede landskabsrum. De små skovområder samt variation i artssammensætningen i bevoksningen på digerne får området til at fremstå lettere sammensat. De dyrkede markfelter betinger den dominerende struktur. De linieformede diger med bevoksning er imidlertid også af stor betydning for karakteren. Overordnet betinger de karaktergivende elementer et landskab uden markant mønster. Dette er især betinget af at de bevoksede diger har varierende orientering mens småskove og gårde ligger spredt uden at følge et overordnet mønster. I den sydøstlige del af karakterområdet, som strækker sig fra Vindinge i øst til Såderup i vest er terrænet mere bakket, skalaen mindre og den rumlige afgrænsning mere lukket. Markfelterne er af middel skala hyppigst med lukkede rumlige afgrænsninger hvor mindre gårde og husmandssteder ligger spredt. Lokalt omkring Såderup er terrænet markant mere kuperet og de skalamæssige forhold så meget mindre at området kommer til at fremstå som kontrasterende i forhold til den øvrige del af karakterområdet. 4

5 Omkring og øst for Regstrup fremstår landskabskarakteren med en større skala betinget af større markfelter. Bevoksningen på digerne domineres her af stynede popler, hvilket giver et mere enkelt landskabsbillede. Endvidere findes fra dele af området udsigt over Store Bælt. Nær kysten domineres karakteren af udsigten over havet samt bebyggelsesstrukturen, som består af mindre huse og fritidsbeboelser. Som beskrevet ovenfor under tekniske anlæg gennemskæres den centrale del af karakterområdet af motorvejen og jernbanen. Visuelt påvirker disse anlæg kun karakteren lokalt. Det må dog forventes at der knytter sig en del støjgener til de to tekniske anlæg. To højspændingsledninger gennemskærer området fra sydøst mod nordvest. Pga. det bølgede terræn påvirker de kun synsfeltet i dele af området. Det samme gælder for tre mindre samlinger af vindmøller, som ligger spredt i området. Landskabskarakterens tilstand, nøglefunktioner og udviklingstendenser Nøglefunktioner Landskabskarakteren er betinget af landbruget. Dens fortsatte eksistens er således betinget af landbrugets funktion. Karakteren er især præget af de middelstore gårde uden markante tekniske anlæg tilknyttet. Ønskes karakteren bevaret er bedriftsstørrelsen en af de afgørende faktorer. Endvidere er styning af popler i markskel og pleje af syrenhegn vigtig for karakteren. Udviklingstendenser Der er under feltarbejdet ikke registreret umiddelbare tegn på nært forestående udvikling i området. Det er dog nærliggende at antage, at også denne del af Fyn vil påvirkes at den generelle tendens til intensivering af især svinebrug, som foregår. Skovrejsningsområde Regionplanforslag 2005 I karakterområdets østlige del er udpeget et større sammenhængende skovrejsningsområde. Det strækker sig fra Vindinge i syd til Skalkendrup i nord og fra Nyborg i øst til Kullerup og Nederby i vest. Endvidere er det nordvestlige hjørne af karakterområdet omkring Rynkeby del af et større sammenhængende skovrejsningsområder, der strækker sig mod nord. Bymønsterby Regionplanforslag 2005 Landsbyerne Vindinge, Skellerup, Ullerslev, Rynkeby og Aunslev er udpeget som bymønsterbyer. Eksisterende byzone, lokalplanlagt Regionplan 2005 Omkring landsbyerne Vindinge, Skellerup, Rynkeby og Aunslev samt byerne Ullerslev og ved den sydvestlige del af Nyborg findes ikke bebyggede byzoneområder, som er lokalplanlagt. Byvækstretning Regionplanforslag 2005 På nordsiden af Ullerslev samt ved industriområdet ved Nyborgs sydvestlige område findes områder udpeget som byvækstretning. Landskabskvalitetsvurdering Vurdering af karakterstyrke Karakteristisk Størstedelen af karakterområdet med undtagelse af de nedenfor beskrevne områder De karaktergivende elementer og deres samspil i form af spredtliggende middelstore gårde og tætliggende landsbyer i et middelskala jordbrugslandskab fremstår generelt tydeligt og kun med moderate ændringer i forhold til landskabskarakterens oprindelse. Størstedelen af området fremstår således som karakteristisk. Karaktersvagt Mellem Avnslev og Hjulby Langs vejen mellem de to byer er bebyggelsesgraden steget markant siden midten af 1900-tallet. Ved gennemkørsel af området opleves de to byer tilnærmelsesvist som sammenhængende. Landskabskarakterens oprindelse er således udvisket markant. Karakterområdets karakteristika, som er betinget af spredtliggende landsbyer og middelstore gårde kan på baggrund af landsbyernes sammenvoksede fremtoning ikke erkendes i området. Disse forhold betinger tilsammen at området vurderes som karaktersvagt. Kontrasterende Omkring Såderup Lokalt omkring Såderup er terrænet markant mere kuperet end det er i den øvrige del af karakterområdet. Terrænet er storbakket og bevoksningen meget tæt og hyppig, hvilket betinger et småskala landskab med små lukkede landskabsrum. Vejen gennem området er meget snoet og går forbi små og store gårde og huse, et lokalt vandhul, igennem lukkede rum og forbi udsigtskiler mod vest/sydvest, hvilket får området til at fremstå meget varieret. Tilsammen får disse forhold området til at fremstå kontrasterende i forhold til den øvrige del af karakterområdet. Kysten ud til Storebælt fra Skabohuse i syd til Brandskov og Sølyst i nord Bebyggelsen i dette område domineres af mindre huse og fritidsbebyggelser, der ligger i mindre samlinger langs kysten. Disse bebyggelser skaber i samspil med bevoks- 5

6 ning og skovområder, der afgrænser den landskabelige sammenhæng ind i landet, et småskala landskab. Denne lille skala understreges af kontrasten i de vide udsigter over Storebælt. Bebyggelsesform og de rumlige visuelle forhold i området får det til at fremstå som et kontrasterende delområde. Vurdering af visuelle oplevelsesmuligheder Visuelle oplevelsesmuligheder Den kystnære del af karakterområdet fra Skabohuse i syd til Brandskov og Sølyst i nord Fra denne del af karakterområdet findes udsigt til Storebælt. Nær kysten suppleres de oplevelsesmuligheder, som dette betinger af kystnære skovområder og småskala feriehusområder. Mod syd strækker området med visuelle oplevelsesmuligheder sig ind i landet mod Regstrup. Dette skyldes at udsigtsfeltet til Storebælt strækker dig ind i dette område. Landskabet omkring Regstrup er endvidere karakteriseret ved at have åbne og enkelte rumlige og visuelle forhold betinget af store markfelter og dominans af stynede popler på digerne. Dette betinger i samspil med udsigtsfeltet over Storebælt en visuel landskabsoplevelse. Området vurderes på baggrund af disse forhold at indeholde visuelle oplevelsesmuligheder. Tilstand God Omkring Regstrup Intaktheden af de karaktergivende elementer er god i området omkring Regstrup. Strukturen af landsbyen og det omkringliggende landskab, herunder ejerlavet til Regstrup, er stort set uændret i forhold til den oprindelige form, som kan aflæses på de historiske kort fra midten af 1800-tallet. Det samme gælder for den nordlige del af ejerlavet til herregården Juelsberg, som ligger syd for Regstrup. De karaktergivende landskabselementer, bevoksede diger, gårdene i området og det intensivt dyrkede agerland fremstår i god vedligeholdelsesmæssig tilstand. Dog trænger de stynede popler, som er hyppige i denne del af karakterområdet, til at blive stynet, hvis de ønskes bevaret. Landskabskarakteren og de visuelle oplevelsesmuligheder, som knytter sig til området øst for Regstrup, fremstår uforstyrret og roligt. Kyststrækningen ud mod Storebælt Landskabet langs kyststrækningen ud mod Storebælt er karakteriseret ved en lille skala betinget af bebyggelsesform og bevoksning. Bebyggelsesgraden er steget en del siden starten af 1900-tallet, hvilket betinger en begrænset intakthed i området. Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer er god; bebyggelse og bevoksning, fremstår uden tegn på forfald. Området er friholdt for forstyrrende landskabselementer. Således er både landskabskarakteren og de visuelle oplevelsesmuligheder, som knytter sig til området fri for forstyrrende tekniske anlæg. Skovsbo, Bremerskov og Urup Strukturen af de karaktergivende elementer i området i og omkring landsbyen Urup, hovedgården Skovsbo og Bremerskov fremstår uden markante ændringer i forhold til de oprindelige forhold, som afspejles på det historiske kort fra midten af 1800-tallet. Intaktheden er således god i denne del af karakterområdet. Bevoksede diger, gåde, hovedgården og skoven, der udgør de karaktergivende landskabselementer i denne del af karakterområdet, fremstår i god vedligeholdelsesmæssig tilstand uden tegn på forestående forfald. Området er generelt friholdt for forstyrrende landskabselementer. Dog kan højspændingsledningen, som passerer nord om Bremerskov og en række vindmøller mod vest erkendes lokalt i området. Dette har dog ikke nogen markant forstyrrende effekt på karakteren af området, som fremstår uforstyrret. Middel Størstedelen af karakterområdet Landskabskarakteren, har som tidligere beskrevet, sin oprindelse i tiden omkring udskiftningen. Dette afspejles i strukturen af landsbyerne de middelstore spredtliggende gårde og de intensivt dyrkede marker, som adskilles af bevoksede diger. Denne oprindelse erkendes forholdsvist tydeligt i langt størstedelen af karakterområdet. Ved at sammenholde de historiske kort med de nutidige forhold fremgår det imidlertid at der har fundet en del ændringer sted siden midten af 1800-tallet og især siden midten af 1900-tallet. Disse ændringer er sket ved øget bebyggelsestæthed i det åbne land, landsbyer er vokset, en del hegn/diger er blevet fjernet og frugtplantager er blevet etableret i dele af området. Disse forhold betinger en middel intakthed af landskabskarakteren. De karaktergivende elementer fremstår i god vedligeholdelsesmæssige tilstand. Dog vil udeblivende styning af poplerne i de delområder hvor disse er markante medføre ændringer i landskabskarakteren. Deres vedligeholdelsesmæssige tilstand kan derfor beskrives som mindre god. De sporadisk bevoksede diger hvor bl.a. syrener dominerer i forårsmånederne kan forventes at ændre karakter hvis ikke der foretages pleje som forfordeler syrener frem for andre arter. 6

7 Karakteren er generelt uforstyrret af større tekniske anlæg eller andre forstyrrende landskabselementer. Dog strækker to højspændingsledninger sig igennem karakterområdet fra sydøst mod nordvest og samlinger af vindmøller på tre, findes enkelte steder i området. Selvom det bakkede terræn betinger at disse tekniske anlæg kun erkendes lokalt i området har de lokalt forstyrrende indvirkning på landskabskarakteren. Dårlig Den centrale del af karakterområdet nær jernbane, motorvej og byudvikling omkring Ullerslev og Avnslev/Hjulby Generelt er intaktheden af landskabskarakteren i denne del af karakterområdet middel. Sporadisk byudvikling vest for Ullerslev, mellem Avnslev og Hjulby samt vest for Nyborg ved Pilshuse forstyrrer imidlertid intaktheden af landskabskarakteren lokalt. er sårbart overfor etablering af markante landskabselementer som f.eks. beplantning eller større tekniske anlæg. De visuelle oplevelsesmuligheder, som knytter sig til kyststrækningen ud mod Storebælt, er sårbare overfor yderligere etablering af sommerhusområder langs kysten, da netop vekselvirkningen mellem bebyggede, skovbevoksede og åbne strækninger er af betydning for landskabsoplevelsen. Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer er generelt god. Landskabskarakteren forstyrres af jernbane og motorvej, som gennemskærer området i øst-/vestgående retning. Visuelt er forstyrrelsen lokal mens den støjmæssige påvirkning antages at påvirke hele den centrale del. Den sporadiske byudvikling, som er nævnt ovenfor, forstyrrer yderligere landskabskarakteren visuelt. Samlet vurderes tilstanden af den centrale del af området som dårlig. Sårbarhed Sårbarheden af landskabskarakteren er generelt lav idet de karaktergivende landskabselementer, i form af bevoksede diger og dyrkede marker, let kan regenereres. Yderligere vil bevoksning og det bakkede terræn flere steder have afskærmende virkning. Forhold vedrørende intakthed og udsigtsmuligheder betinger imidlertid en vis sårbarhed i dele af området. Landbyerne Regstrup, Korkendrup, Urup og Kullerup har som tidligere beskrevet bevaret deres oprindelige struktur og de flerlængede gårde, som ligger i landsbyerne, er stadig i landbrugsmæssig funktion. Ved udbygning af disse landsbyer vil landskabskarakterens intakthed mindskes yderligere. Endvidere knytter en vis sårbarhed til den meget velholdte hovedgård Skovsgård, som ligger ved karakterområdets nordlige grænse omgivet af stendige og gamle høje løvtræer. Udsigten til Storebælt og dermed de visuelle oplevelsesmuligheder, som knytter sig til området øst for Regstrup Registreringspunkt: X : Y : Besigtelsesdato: Niveau: Regionalt - Fyn Besigtelsesteam: BMT/SGJ 7

8 Vurdering af tilstand ræby Mu kebo Skattely Kerteminde KERTEMINDE BUGT KERTEMINDE FJORD nd KERTINGE NOR Kærby Kertinge Ladby Kølstrup Fiskerhuse Revninge Nymarkshuse Skovhuse ov Hundslev Rynkeby Mullerup slev Langtved Frydenlund Rudskovgård Urup Flødstrup Kissendrup Bovense Birkende Nordenhuse ærby Skalkendrup Langeskov Ullerslev Korkendrup Overby Avnslev Nederby Regstrup Skabohuse Rønninge Davinde Skellerup Hjulby Kappendrup Tarup Ellinge Kullerup Vindinge Nyborg Holckenhavn Fjord Havndrup Sulkendrup 0 2,5 5 Kogsbølle kilometer Særligt karakteristisk Karakteristisk Karaktersvagt Kontrasterende Byflade 8

9 Forekomsten og styrken af visuelle oplevelsesmuligheder Dræby und KERTINGE NOR KERTEMINDE FJORD Kerteminde Kærby Kertinge Ladby Kølstrup Fiskerhuse Revninge Nymarkshuse Skovhuse kov Hundslev Rynkeby Mullerup arslev Langtved Frydenlund Rudskovgård Urup Flødstrup Kissendrup Bovense Birkende Nordenhuse ærby Skalkendrup Langeskov Ullerslev Korkendrup Overby Avnslev Nederby Regstrup Skabohuse Rønninge Davinde Skellerup Hjulby Kappendrup Tarup Ellinge Kullerup Vindinge Nyborg Holckenhavn Fjord Havndrup Sulkendrup Kogsbølle 0 2,5 5 kilometer Særlige visuelle oplevelser Visuelle oplevelser Byflade 9

10 Vurdering af tilstand Dræby und KERTINGE NOR KERTEMINDE FJORD Kerteminde Kærby Kertinge Ladby Kølstrup Fiskerhuse Revninge Nymarkshuse Skovhuse kov Hundslev Rynkeby Mullerup arslev Langtved Frydenlund Rudskovgård Urup Flødstrup Kissendrup Bovense Birkende Nordenhuse ærby Skalkendrup Langeskov Ullerslev Korkendrup Overby Avnslev Nederby Regstrup Skabohuse Rønninge Davinde Skellerup Hjulby Kappendrup Tarup Ellinge Kullerup Vindinge Nyborg Holckenhavn Fjord Havndrup Sulkendrup Kogsbølle 0 2,5 5 kilometer God tilstand Middel tilstand Dårlig tilstand Byflade 10

11 Vurdering af sårbarhed Dræby und KERTINGE NOR KERTEMINDE FJORD Kerteminde KERTEM ND UG Kærby Kertinge Ladby Kølstrup Fiskerhuse Revninge Nymarkshuse Skovhuse kov Hundslev Rynkeby Mullerup arslev Langtved Frydenlund Rudskovgård Urup Flødstrup Kissendrup Bovense Birkende Nordenhuse ærby Skalkendrup Langeskov Ullerslev Korkendrup Overby Avnslev Nederby Regstrup Skabohuse Rønninge Davinde Skellerup Hjulby Kappendrup Tarup Ellinge Kullerup Vindinge Nyborg Holckenhavn Fjord Havndrup Sulkendrup 0 2,5 5 Kogsbølle kilometer Sårbart område Byflade Udgivet af Fyns Amt 2006 Grundmateriale: Kort- og Matrikelstyrelsen 1992 KD

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Issø Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Fra registreringspunktet. Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Fladt til let bølget terræn præget af vådbundsområder som veksler mellem

Læs mere

Bovense-Kertinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23

Bovense-Kertinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23 Bovense-Kertinge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Landbrugsland i fladt til jævnt bølget terræn

Læs mere

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Levende hegn langs bivejene er karakteristisk for området. Fra registreringspunktet set mod syd. Fra registreringspunktet set mod nordvest.

Læs mere

Bregninge Bakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33

Bregninge Bakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33 Bregninge Bakke Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33 Registreringspunktet nord for Bjernemark, fotoretning sydøst. Bregninge Bakke med Bregninge Kirke set fra sydvest. Bregninge Bakke

Læs mere

Kastel Å Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39

Kastel Å Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39 Kastel Å Tunneldal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39 Fra registreringspunkt set ned set ned gennem dalen med modstående dalside. Fra registreringspunktet med kirke i baggrunden t.h.

Læs mere

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Korinth Dødislandskab Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Fra registreringspunkt set mod nordøst. Fra registreringspunkt set mod øst. Fra registreringspunkt set mod sydøst. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 Thurø Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt. Sammensat jordbrugslandskab, med skrånende terræn, og rransparente hegn med varierende

Læs mere

Hindsholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53

Hindsholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53 Hindsholm Morænefl ade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53 Registreringspunkt 2: Åbent til transparent afgrænset moræneflade nord for Tårup, set mod øst. I baggrund til venstre ses

Læs mere

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Foto fra registreringspunkt over Kongshøj Å Tunneldalssystem

Læs mere

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Foto 1: Den nordlige del af karakterområdet set fra Strivelsehøj mod øst. Foto 2: Den sydlige del af karakterområdet set fra

Læs mere

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 Nakkebølle Fjordområde Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Panoramaudsyn over lavbundsarealerne, som er tidligere inddæmmet fjordbund, set fra registreringspunktet

Læs mere

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg KARAKTEROMRÅDER Ullerup Landsby Ullerup Skov Blans Slagteri Avnbøl Sned Ullerup Ullerup ligger nordvest for Sønderborg. Landskabet omkring Ullerup kan betegnes som det bløde og bakkede landskab på fastlandet,

Læs mere

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 Syltemade Ådal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Syltemade Ådal set fra registreringspunktet på den vestlige skråning. Nøglekarakter Smal smeltevandsdal

Læs mere

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Foto 1: Selje røn allé langs Nordfeltvej. I horisonten skimtes Elmelunde Kirke. Terrænforhold, bevoksede diger, spredt bebyggelse

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Midtmors syd Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området Midtmors Syd ligger i den centrale

Læs mere

1 Teestrup issølandskab med morænebakker

1 Teestrup issølandskab med morænebakker LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 23 1 Teestrup issølandskab med morænebakker Nøglekarakter Issølandskab med et jævnt stigende og faldende terræn, øst-vestgående morænebakker, adskillige åer samt intensivt

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Lavtliggende og let bølget landbrugsflade med intensivt dyrkede marker, opdelt i et middelskalalandskab af fragmenterede levende hegn, enkelte store gårde, middelstore

Læs mere

Vejle-Egeskov Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38

Vejle-Egeskov Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38 Vejle-Egeskov Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38 Billedet er taget fra registreringspunktet sydøst for Heden, og viser intensivt dyrkede landbrugsflader, som inddeles

Læs mere

Hindsholm Nord/Fyns Hoved

Hindsholm Nord/Fyns Hoved Hindsholm Nord/Fyns Hoved Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 56 Hindsholm Nord med Fyns Hoved Registreringspunkt 1, Bogensø: Udsyn mod nordvest over havet med megen bevoksning om-kring

Læs mere

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Vester Skerninge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Registreringspunktet, åbne markflader afgrænset af lange lige hegn i området syd for Vester Skerninge, vest for Sønder

Læs mere

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab 178 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab Nøglekarakter Stærkt kuperet og skovklædt landskab med en del spredt bebyggelse, store veje og landbrugsarealer

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Sydvest Mors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet Sydvestmors omfatter

Læs mere

Svanninge Bakker De fynske alper. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13

Svanninge Bakker De fynske alper. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13 Svanninge Bakker De fynske alper Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13 Svanninge Bakker 2 Svanninge Bakker Nøglekarakter Bakket terræn, tætte hegn, spredtliggende gårde og husmandsbebyggelse,

Læs mere

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008 university of copenhagen Københavns Universitet Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin Publication date: 2008 Document Version Forlagets

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 22 SALLINGE DØDIS- OG ÅSLANDSKAB Sallinge dødis- og åslandskab ligger i den vestlige del af Faaborg- Midtfyn Kommune. Området strækker sig fra kommunens vestlige grænse ved

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE LANDSKABSKARAKTER Karakterområdet er et højtliggende landbrugslandskab som fremstår åbent og let bølget med mellemstore

Læs mere

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 30 Maglesø Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 45 KORINTH DØDISLANDSKAB Korinth Dødislandskab ligger nordøst for Faaborg i den sydøstlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune. Området afgrænses mod vest af Svanninge Bakker og

Læs mere

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 141 8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst Nøglekarakter Bølget herregårdslandskab med store skovpartier, alléer og vidtstrakte, bygningsløse marker og skovklædt

Læs mere

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Billede mangler Hvidkilde Tunneldal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Hvidkilde Tunneldal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt 1, Hvidkilde Sø fra nordsiden. Hvidkilde

Læs mere

Gudbjerg Morænebakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20

Gudbjerg Morænebakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20 Morænebakke Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20 Fra registreringspunktet set mod nord. Bakkelandskabet set fra registreringspunktet. Områdets karakteristiske tætte hegn langs vejene.

Læs mere

Billede mangler. Egense Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59

Billede mangler. Egense Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59 Billede mangler Egense Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59 Egense Moræneflade set fra registreringspunktet mod øst. Det kontrasterende delområde Egense Ås set fra nord.

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 18 Aggersvold Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 38 VEJLE-EGESKOV MORÆNEFLADE Vejle-Egeskov Moræneflade strækker sig på tværs af kommunens centrale dele fra Kværndrup i sydøst, op forbi Ringe og til Vejle og Nørre Lyndelse

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Landskabet i Sydvestmors-området er en bølget landbrugsflade, hvor sparsom bevoksning i form af fragmenterede levende hegn og spredtliggende gårde delvist omkranset

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab 30.09.08 Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering Tybrind Hovedgårdslandskab Forord I forbindelse med ansøgning om etablering af en svineproduktion er der opstået et konkret behov for vurdering af de

Læs mere

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fotos fra registreringspunktet. Skovområderne og høje tætte hegn på det bølgende og skrånende

Læs mere

Skovby Landsby. Skovby Landsby

Skovby Landsby. Skovby Landsby KARAKTEROMRÅDER Skovby Landsby Skovby ligger på Syd Als i det gamle Lysabild sogn. Syd Als er bl.a. kendetegnet ved, at de lavt liggende områder langs kysten er ubeboede, de yderste landsbyer ligger nemlig

Læs mere

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Kværndrup Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Fotos fra registreringspunkt. Foto af bebyggelse. 2 Nøglekarakter Tætte hegn, opdyrket flad til let bølget moræneflade, mange

Læs mere

Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199

Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199 Møborg Bakkeø L A N D S K A B S K A R A K T E R O M R Å D E L Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199 187 Landskabets nøglekarakter Møborg

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt.

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt. Højtliggende dyrket flade Højtliggende dyrket flade 12 Højtliggende dyrket flade ikke endeligt fastlagt Grænse Nøglekarakter Store dyrkede flader inddelt af levende hegn. I landskabet ses også enkelte

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 102 Lyø Lyø ligger i den sydvestlige del af Det Sydfynske Øhav ud for Horne Land. Øens vestlige og sydlige kyster ligger ud mod Lillebælt mens dens østlige og nordlige kyster

Læs mere

Langeskov-Seden Hedeslette. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 36

Langeskov-Seden Hedeslette. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 36 Langeskov-Seden Hedeslette Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 36 Hovedgårdslandskabet med alleen op til hovedgården. Fra registreringspunktet set mod øst. Fra det nordlige delområde

Læs mere

Tryggevælde Ådal. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011

Tryggevælde Ådal. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Området udgøres af en langstrakt dal med flad bund og dyrkede dalsider. Vandet snor sig igennem området som det centrale landskabselement både i åen og som vilkår for

Læs mere

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Foto 1: Ulvshalevej løber langs overgangen mellem den let skrånende landbrugsflade og rørsumparealerne ud mod Stege Bugt. Til

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen AGERØ Agerø Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Agerø ligger ud for sydkysten af Mors og forbindes til

Læs mere

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 36 Ordrup Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg Rumlig

Læs mere

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området Notat Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering 28. maj 2013 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af I Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred udlægges der et nyt centerområde 2C2 i Lumsås

Læs mere

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 6 Favrbjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - HILLERØDS SKOVE HILLERØD KOMMUNE 2012

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - HILLERØDS SKOVE HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - HILLERØDS SKOVE HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTER Området indeholder en større og markant randmoræne, der går fra området ved Ny Hammersholt og op langs Skansebakken og

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 101 Bjørnø Bjørnø ligger i den vestlige del af det Sydfynske Øhav i en afstand fra kysten af Fyn og Faaborg på omkring 2,5km. Øen ligger i de indre dele af Øhavet med Horne

Læs mere

Kuperet skovnært landskab

Kuperet skovnært landskab Nøglekarakter Nørreskov Skovnært bakkeland med afvekslende terræn og bebyggelse som spredte punkter i landskabet. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Østerholm Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige rand af Faaborg til hovedgården Damsbo mod nordvest, som

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 06 NAKKEBØLLE FJORDOMRÅDE Nakkebølle Fjordområde er et tidligere kunstigt tørlagt fjordområde, som nu er naturgenoprettet. Området ligger ved den sydøstlige grænse af Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Svindinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 19

Svindinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 19 Svindinge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 19 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fra registreringspunktet. Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Store sammenhængende skove,

Læs mere

Morsø Kommune

Morsø Kommune LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse En lille ø, hvor terrænet skråner jævnt ud mod kysterne fra en central akse, langs hvilken øens smågårde ligger som perler på en snor. Fra denne akse strækker fragmenteret

Læs mere

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Kolding 19.01.2010 Vibeke Nellemann 1 Rumlig visuel analyse, feltarbejde Feltarbejde Feltarbejde Foreløbige karakterområder 2 Formål og anvendelsesmuligheder

Læs mere

Egebjerg Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 15

Egebjerg Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 15 Egebjerg Bakker Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 15 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt 1, sydskråningen af Egebjerg Bakker. Fotostandpunkt nord for Skovmark, fotoretning

Læs mere

Landskabskarakterkortlægning

Landskabskarakterkortlægning Landskabskarakterkortlægning Bilag til rapporten: De bynære landskaber i Viborg og Møldrup 1 Indhold Områdebeskrivelser: 2 Landskabskarakterområde I - Viborg by- og sølandskaber 11 Landskabskarakterområde

Læs mere

Biersted Kirke > > Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn

Biersted Kirke > > Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn Biersted Kirke Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn 3 > > > Kortet viser Biersted Kirke, markeret med rødt samt fotovinkler. 1 2 Beliggenhed Biersted Kirke ligger ca.

Læs mere

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune.

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. Kommunegrænsen gennemskærer selve dalstrøget i nordøst/sydvestgående

Læs mere

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Det dyrkede landskab er blødt bakket. Dødishullerne træder tydeligt frem fordi de ligger udyrkede hen og lejlighedsvist fyldes nogle af dem med vand. Gårde og huse er

Læs mere

Hesselager Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17

Hesselager Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17 Hesselager Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17 Fra registreringspunkt mod nordvest. Fra registreringspunkt mod vest. Billede af husdyrhold i dalstrøget. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 2 Vedebjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder Tekniske

Læs mere

Område 26 Undløse Nord

Område 26 Undløse Nord Område 26 Undløse Nord Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112 Hovedforslag 4 stk. SWT113 Alternativ 3 stk. V112 y Visualisering af hovedforslag (4 stk. SWT113) og alternativ (3 stk. V112) set fra Barløsevej 18. 6aNærzone. Afstanden til de nye vindmøller er ved begge

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012 Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov 4. juni 2012 1 Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov PlanEnergi har som konsulent

Læs mere

Martin Rasmussen Strammelse Gade 62 Tåsinge 5700 Svendborg LANDZONETILLADELSE STRAMMELSE GADE 62 (5700) ENFAMILIEHUS, GARAGE OG STALD

Martin Rasmussen Strammelse Gade 62 Tåsinge 5700 Svendborg LANDZONETILLADELSE STRAMMELSE GADE 62 (5700) ENFAMILIEHUS, GARAGE OG STALD Martin Rasmussen Strammelse Gade 62 Tåsinge 5700 Svendborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk LANDZONETILLADELSE STRAMMELSE GADE 62 (5700)

Læs mere

Bilag 1: Visualiseringer af stationer

Bilag 1: Visualiseringer af stationer BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER 1 Bilag 1: Visualiseringer af stationer Indhold 1 Visualiseringer 2 1.1 Metode og forudsætninger 2 1.1.1 Beplantningsbælte 3 1.2 Valg af fotopunkter 3 1.2.1 Station

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

Faaborg Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 44

Faaborg Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 44 Faaborg Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 44 Fra registreringspunkt set mod nord. Fra registreringspunktet set mod syd. Fra registreringspunktet set mod øst. Udsigt over

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha. Notat Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland Natur og Friluftsliv J.nr. Ref. kve Den 7. marts 2008 Projektområdet til skovrejsning ligger syd

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence a) Lynge Grusgrav Områdets karakter Lynge Grusgrav omfatter ca. 160 ha og er beliggende mellem Lynge og erhvervsområdet Vassingerød.

Læs mere

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 11 Gislinge Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Landskabskaraktermetoden

Landskabskaraktermetoden Baggrunden for udviklingen af landskabskaraktermetoden Præsentation af metoden Præsentation af eksempler på anvendelse af landskabskaraktermetoden Findes på internettet: www.blst.dk Baggrund for udvikling

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - VENØ BUGT KYSTLANDSKAB INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse og

Læs mere

Område 8 Lammefjorden

Område 8 Lammefjorden Område 8 Lammefjorden Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Landskabskarakterområde 5, Jordbrugslandskab i fladt til let bølget terræn omkring Ullemarke

Landskabskarakterområde 5, Jordbrugslandskab i fladt til let bølget terræn omkring Ullemarke Landskabskarakterområde 5, Jordbrugslandskab i fladt til let bølget terræn omkring Ullemarke Foto 1: Storskala jordbrugslandskab nord for Keldby. Foto 2: Varieret middel- til storskala jordbrugslandskab

Læs mere

Kystnær skov. Kystnær skov. 1. Landskabskarakterbeskrivelse. Kystnær skov. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor.

Kystnær skov. Kystnær skov. 1. Landskabskarakterbeskrivelse. Kystnær skov. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor. Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende på den midterste og østligste del af Als. Området er afgrænset af kysten/fynshav mod

Læs mere

Nyborg - langeskov - odense

Nyborg - langeskov - odense Nyborg - langeskov - odense Gyldig pr.. august d ø ved Lunde Torp NÆSBY TARUP LUM Skt. 0 Klemens gel Nørre Lyndelse angel Torp Radby Allested Sallinge Dømmestrup Stige ODENSE Neder Holluf HJALLESE Højby

Læs mere

Horne Land. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 47

Horne Land. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 47 Horne Land Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 47 Fra registreringspunktet set mod syd. Fra registreringspunktet set mod nord. Udsigt fra den sydlige kyststrækning ud over Øhavet. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Gislev Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 43

Gislev Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 43 Gislev Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 43 Foto fra registreringspunkt. Foto fra Registreringspunkt. Øst for Ringe. Vest for Ryslinge. 2 Ekstensivt udnyttet areal Nøglekarakter

Læs mere

Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn

Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn Foto 1: Udsigt over karakterområdets østlige del fra Gurkebakke. Nøglekarakter Enkelt middel til storskala jordbrugslandskab

Læs mere

Vallø Skov- og Herregårdslandskab

Vallø Skov- og Herregårdslandskab Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse De store skovområder og enkelte store marker giver sammen med de gamle alléer et karakteristisk område. Der er få bygninger som alle indgår i bygningskomplekset omkring

Læs mere

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD På baggrund af en landskabskarakteranalyse By og Miljø Hillerød Kommune Oktober 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2. BELIGGENHED OG

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG

Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG Skallerup-Solbjerg Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Skallerup-Solbjergområdet ligger

Læs mere

Synebjerg Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 49

Synebjerg Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 49 Synebjerg Bakker Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 49 Fra registreringspunktet set mod øst. Fra registreringspunktet set mod nordøst. Fra registreringspunktet set mod syd. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Dongs Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 18

Dongs Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 18 Dongs Bakker Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 18 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fra registreringspunktet set mod syd. Udsigt fra Højbjerg A Udsigt fra Højbjerg B 2 Nøglekarakter Store

Læs mere

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Lene Stenderup Landinspektør Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Samlet areal Byzone Landzone Landbrugsareal Beskyttet natur og offentlig fredskov Indbyggertal Befolkningstæthed Odense Danmark

Læs mere

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab 122 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab Nøglekarakter Morænelandskab og ådal med ekstensive arealer i dalbunden omgivet af intensivt dyrkede landbrugsflader, adskillige

Læs mere

LKM metoden og Haderslev kommune. Poul Jørgen Christensen

LKM metoden og Haderslev kommune. Poul Jørgen Christensen d1 LKM metoden og Haderslev kommune Poul Jørgen Christensen Erfaring Lokalplanlægning Kommuneplanlægning Regionplanlægning Sektorplanlægning Administration af landskabsudpegninger mmmm Ingen erfaring (før

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTER Særligt karakteristisk for karakterområdet umiddelbart sydvest for Hillerød by, er det bølgede, dyrkede

Læs mere

7 Giesegård herregårdslandskab

7 Giesegård herregårdslandskab 7 Giesegård herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Herregårdslandskab med moræneleraflejringer, intensivt landbrug og markante skovområder. Området er præget af store markflader, skovbryn og sparsom

Læs mere

3. Påvirkning af landskabet VINDMØLLER VED DRÆBY - MILJØRAPPORT, JANUAR 2009

3. Påvirkning af landskabet VINDMØLLER VED DRÆBY - MILJØRAPPORT, JANUAR 2009 40 Fotostandpunkt N1 NABOER MOD NORDØST Møller Fotostandpunkt N 1:50.000 De 3 ejendomme på Vigerøvej nordøst for mølleområdet er nogle af de nærmeste naboer til de nye møller. Herfra er der enkelte steder

Læs mere

Hårlev Landbrugsflade

Hårlev Landbrugsflade Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Det flade, intensivt dyrkede morænelandskab opdeles af levende hegn og smalle landeveje. Der er små vandløb, landsbyer og spredte gårde samt husmandsudstykninger. Udsynet

Læs mere