Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark"

Transkript

1 Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark NAVN 1. Forbundets navn er Fængselsforbundet i Danmark FORMÅL 2. Formålet er: a. at samle ansatte i Kriminalforsorgen og andre som ønsker sig tilknyttet forbundet til samarbejde om fælles interesser og søge afdelinger dannet, hvor sådanne ikke allerede findes b. at søge medlemmernes løn-, arbejds- og pensionsforhold forbedret og sikre dem i deres stillinger c. eventuelt at stifte forbindelse og samarbejde med lignende organisationer i udlandet MEDLEMSKAB 3. Forbundet kan optage alle ansatte i Kriminalforsorgen og andre, jf. 4, hvis forhandlingsområde ifølge hovedaftalen er tillagt OAO, eller som ifølge allerede eller kommende aftaler bliver tillagt OAO eller Fængselsforbundet i Danmark. Medlemskab af Fængselsforbundet forudsætter medlemskab af såvel hovedforbund som lokalafdeling. 3a. Forbundet kan desuden optage tidligere medlemmer af Fængselsforbundet i Danmark, der er fyldt 60 år eller mere og overgået til pension samt tidligere medlemmer af Fængselsforbundet i Danmark, der er afskediget fra Kriminalforsorgen af helbredsbetingede årsager og som er overgået til pension. Pensionisterne optages som passive medlemmer i Pensionistafdelingen under Fængselsforbundet i Danmark. Afdelingen har ikke tale- og stemmeret, er ikke repræsenteret i forbundets besluttende organer og er uafhængig af forbundets øvrige afdelinger. Pensionistafdelingen har særskilte vedtægter, der optages som bilag 1 under Fængselsforbundet i Danmarks vedtægter. 4. I forbundet kan optages afdelinger, hvis medlemmer er ansat i Kriminalforsorgen og andre, for så vidt afdelingerne tæller mindst 15 medlemmer. I afdelingerne på fængslerne kan optages medlemmer ansat i stillinger tilhørende løngruppe 1 4. Arresthusene organiserer alle medlemmer ansat i stillinger i løngruppe 1-4 udenfor fængslerne.

2 I Lederforeningen optages alle ledere, hvis stilling er omfattet af løngrupperne 5 7. Ved stillingsskift fra basisstilling til lederstilling og fra en lederstilling til en anden lederstilling, bliver man overflyttet til Lederforeningen. Ved midlertidige forflyttelser/udstationeringer bliver medlemmet i den afdeling, hvor vedkommende har sin faste stilling. Der er følgende afdelinger i Fængselsforbundet i Danmark: Åbne Lukkede fængsler Arresthuse fængsler Kragskovhede Østjylland Midt-, og Nordjylland Møgelkær Nyborg Syd-, Sønderjylland og Fyn Sønder Omme Ringe Sjælland Renbæk Herstedvester Søbysøgaard Vridsløselille Jyderup Københavns Fængsler Horserød Ellebæk Nr. Snede Kærshovedgård Der optages endvidere én afdeling af ansatte fra hvert af følgende tjenesteområder: 1. Lederforeningen 2. Grønland 3. Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening Der kan kun optages én afdeling fra hvert tjenestested. 5. Ønsker en afdeling optagelse i Fængselsforbundet i Danmark, jf. 4, må den til hovedbestyrelsen indgive skriftlig anmodning herom sammen med sine love og medlemstal samt navn på formand og kasserer. Hovedbestyrelsen tager stilling til, hvorvidt afdelingen kan optages eller ej med tale- og stemmeret. Den endelige afgørelse om afdelingens optagelse træffes på førstkommende kongres. Ved optagelse skal afdelingen underskrive en erklæring om, at den underkaster sig forbundets vedtægt. Denne erklæring underskrives af afdelingens bestyrelse og opbevares i forbundets arkiv. VALG AF TILLIDSREPRÆSENT(ER) 6. Afdelingerne forestår valg af tillidsrepræsentant(er) på det enkelte tjenestested. Valgene meddeles snarest til Fængselsforbundet i Danmark, der anmelder disse overfor tjenestestedets ledelse. I forhold til de konkrete regler henvises til cirkulære for tillidsrepræsentanter i staten mv. Valgperioden er to år.

3 FORHANDLINGERNE 7. Tillidsrepræsentanterne fører, på vegne af Fængselsforbundet i Danmark, de lokale forhandlinger. Dette gælder dog ikke for medlemmer af Lederforeningen, hvor forhandlingerne føres af Fængselsforbundet i Danmark. Ved spørgsmål, som måtte omfatte andre end afdelingens medlemmer, føres forhandlingerne centralt og af forbundet. Forbundet kan ikke behandle sager fra enkeltmedlemmer, uden at disse forelægges gennem pågældende afdeling. AFDELINGERNE 8. Afdelingerne ledes af en bestyrelse, der minimum skal bestå af tre personer, heraf en formand og en kasserer. Afdelingerne holder ordinær generalforsamling én gang årligt i marts måned. På den ordinære generalforsamling vælges bestyrelsen, ligesom der vælges personer til andre tillidshverv i henhold til afdelingernes egen vedtægt. I de år, der ender på ulige tal, vælger afdelingerne formand. Valgperioden er to år. Afdelingerne indsender referat af generalforsamling og bestyrelsesmøder til forbundskontoret. Afdelinger, hvis medlemmer kommer fra flere tjenestesteder, kan oprette underafdelinger. Underafdelingernes vedtægter skal godkendes af afdelingen og må ikke stride imod forbundets vedtægt. 9. Ingen afdeling kan optage et medlem, der er ekskluderet eller på anden måde er kommet i konflikt med en anden afdeling eller anden organisation, før forholdet er bragt i orden. Intet medlem kan udtræde af forbundet med mindre end 6 måneders varsel og kun efter en fremsat skriftlig begæring. I tilfælde af afsked eller overgang til en stilling uden for forbundets område kan udtræden dog ske til den 1. i en måned. Et medlem, der har udmeldt sig, og som fortsat er ansat indenfor Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde, kan ikke genoptages som medlem i forbundet, før kontingent er betalt for den periode, hvor vedkommende har været udmeldt. En ansat indenfor Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde, som ved sin tiltrædelse ikke har indmeldt sig i forbundet, kan som hovedregel kun optages som medlem i forbundet mod at betale kontingent for den periode, den pågældende ikke har været medlem. Såfremt medlemmer i en periode ikke er i løn hos arbejdsgiveren, på grund af uddannelse eller barsel, opkræves der ikke kontingent. Elever, der er kontingentfri på grund af

4 skoleophold, er dog omfattet af forbundets gruppelivsordning i den kontingentfri periode Udgiften hertil dækkes af Fængselsforbundet. 10. Afdelingerne registrerer løbende i medlemssystemet, når der sker afgang og tilgang i afdelingen. Afdelingerne meddeler forbundet, når der sker ændringer i afdelingsbestyrelsens sammensætning. 11. Handler en afdeling i strid med forbundets vedtægt eller nægter at efterkomme en i et forbundsanliggende lovlig vedtaget beslutning eller forsætligt modarbejder forbundets formål, kan den af kongressen ekskluderes fra forbundet. Ekskluderede afdelinger kan genoptages i forbundet efter kongressens særlige beslutning. Handler et medlem i strid med forbundets vedtægt eller nægter at efterkomme en i et forbundsanliggende lovlig vedtaget beslutning eller forsætlig modarbejder forbundets formål, kan den pågældende af hovedbestyrelsen ekskluderes af forbundet. Eksklusionen kan af medlemmet indbringes for kongressen, uden at dette dog har opsættende virkning. Ekskluderede medlemmer kan genoptages i forbundet efter hovedbestyrelsens særlige beslutning. 12. En afdelings udmeldelse af forbundet kan kun ske med seks måneders varsel. Udmeldelse kan kun ske, hvis mindst 3/4 af afdelingens medlemmer ved urafstemning har stemt herfor. Udmeldte afdelinger har intet krav på forbundets midler. FORBUNDETS LEDELSE 13. Forbundets ledelse varetages af kongressen og hovedbestyrelsen. KONGRESSEN 14. Den øverste myndighed i Fængselsforbundet i Danmark er kongressen. Kongressen afholder ordinært møde i maj/juni i ulige årstal. Kongressen indkaldes med mindst 1 måneds varsel. Kun kongressen kan forandre eller ophæve forbundets vedtægt. Kongressen fastsætter selv sin forretningsorden. Kongressen afgør endeligt ethvert stridsspørgsmål mellem afdelingerne, for så vidt der i vedtægten ikke er truffet bestemmelse om anden afgørelsesmåde. 15. Kongressen sammensættes på følgende måde: Formændene for samtlige afdelinger under forbundet er delegerede på kongressen. Hvert

5 medlem af forbundsledelsen, dvs. forbundsformanden, forbundskassereren og de fire forbundssekretærer, er desuden fødte delegerede på kongressen. Afdelingerne vælger derudover blandt sine medlemmer én delegeret på kongressen for hvert fulde 50 medlemmer i afdelingen. Antallet af delegerede for den enkelte afdeling fastsættes på grundlag af medlemstallet pr. 1. januar i det år, hvor kongressen finder sted. 16. Den enkelte kongresdelegeredes stemmer tæller i forhold til det antal medlemmer, vedkommende repræsenterer, opgjort efter medlemstallet pr. 1. januar i det år, hvor kongressen finder sted. Eventuelle overskydende stemmer tildeles de øverste på mandatlisten for vedkommende afdeling. Forbundsformanden, forbundskassereren og de fire forbundssekretærer stemmer hver med én stemme. 17. På den ordinære kongres aflægges beretning om virksomheden i kongresperioden, ligesom regnskabet forelægges til godkendelse. Desuden planlægges virksomheden for den kommende periode og lønninger, diæter og kontingenter fastsættes, jf. 23. Enhver afdeling kan stille forslag til kongressen, som denne da er pligtig til at behandle. Forslag til kongressen skal indsendes til forbundet senest 1. april i det år, hvor der afholdes kongres. 18. Ekstraordinær kongres indkaldes af hovedbestyrelsen så ofte, det findes fornødent, eller når det forlanges af afdelinger, der tilsammen tæller en tredjedel af forbundets medlemmer. Man kan ikke begære en ekstraordinær kongres uden samtidig at fremsætte forslag til en dagsorden. 19. Kongressen vælger blandt sine delegerede en forbundsformand, en forbundskasserer og fire forbundssekretærer. Der vælges ikke suppleanter. Forbundsformanden, forbundskassereren og de fire forbundssekretærer kan ikke tillige være afdelingsformand. Valgperioden er fire år. Forbundsformand og forbundskasserer vælges samtidig og forskudt i forhold til de fire forbundssekretærer. Sker der i valgperioden fratræden fra disse tillidsposter, skal hovedbestyrelsen indkaldes for at træffe afgørelse om, hvorvidt der enten skal foretages konstitution eller nyvalg. 20. De åbne fængsler, de lukkede fængsler, arresthusene og Lederforeningen opstiller hver mindst

6 én kandidat til posten som forbundssekretær. Denne kandidat indstilles til valg på kongressen. Kun den enkelte sektor har stemmeret ved valg af sektorens forbundssekretær. Afdelingernes sektortilhørsforhold fremgår af 4. Hvis der er mere end én kandidat til hver af posterne som forbundsformand, forbundskasserer og forbundssekretær, og ingen af kandidaterne opnår over 50 pct. af stemmerne ved første afstemning, finder omvalg sted blandt de to kandidater, der har opnået højeste stemmetal. De øvrige kandidater udgår. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Ved andre valg og afstemninger gælder almindeligt stemmeflertal. 21. Forbundsledelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg. Hovedbestyrelsen orienteres på førstkommende møde om kommissorium og orienteres løbende om arbejdet. Formandskabet for ad hoc-udvalg varetages af et medlem af forbundsledelsen. Forbundet har et etisk råd, der udgøres af forbundsledelsen. Kongressen vælger blandt hovedbestyrelsens medlemmer to kritiske revisorer og to suppleanter. Valgperioden er to år. HOVEDBESTYRELSEN 22. Hovedbestyrelsen repræsenterer alle forbundets medlemmer i alle forbundets anliggender, mens tillidsrepræsentanterne har ret til at føre lokale forhandlinger, jf. 7. Ved lokale forhandlinger forstås forhold som udelukkende kan siges at have virkning for den enkelte afdeling. Tillidsrepræsentanterne og afdelingerne har ikke kompetence til at forhandle med Direktoratet for Kriminalforsorgen, uden forudgående aftale med forbundsledelsen. 23. Hovedbestyrelsen kan udskrive et ekstra kontingent, hvis den finder det nødvendigt af hensyn til forbundets administration og forsvarlige ledelse. 24. Hovedbestyrelsen afholder ordinært møde mindst fire gange om året. Mødet indkaldes med mindst 14 dages varsel. Hovedbestyrelsen kan afholde ekstraordinært møde så ofte forbundsformanden finder det påkrævet, eller såfremt en tredjedel af hovedbestyrelsen fremsætter anmodning herom. Mødet skal i så fald afholdes snarest og senest inden 14 dage. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

7 25. Hovedbestyrelsen består af forbundsledelsen samt afdelingsformanden i de under 4 nævnte afdelinger bortset fra afdeling Grønland. Afdeling Grønland kan give et medlem af hovedbestyrelsen skriftlig fuldmagt til at stemme for sig. 26. Ethvert hovedbestyrelsesmedlem eller enhver afdelingsbestyrelse kan forelægge sager for hovedbestyrelsen. 27. Alle beslutninger i hovedbestyrelsen træffes ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, bortfalder forslaget. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når forbundsformanden, eller ved dennes forfald forbundskassereren, og mindst halvdelen af stemmerne er repræsenteret. Det enkelte hovedbestyrelsesmedlems stemmer tæller i forhold til det antal medlemmer, vedkommende repræsenterer, opgjort efter medlemstallet pr. 1. januar i det år, hvor hovedbestyrelsesmødet finder sted. Forbundsledelsen stemmer med én stemme hver. 28. Hovedbestyrelsen kan nedsætte forhandlingsudvalg, der skal bestå af forbundsformanden samt et eller flere hovedbestyrelsesmedlemmer med speciel viden på det område, der skal forhandles om. 29. Der tages referat af hovedbestyrelsens møder. Efter hvert møde får afdelingerne kopi af referatet. FORBUNDSFORMANDEN 30. Forbundsformanden leder forbundets daglige forretninger. Forbundsformanden ansætter i samarbejde med den øvrige forbundsledelse det fornødne personale til forbundskontoret og til redaktion af medlemsbladet. Hvis forbundskassereren af hovedbestyrelsen konstitueres som forbundsformand, konstitueres én af forbundssekretærerne samtidig som forbundskasserer. 31. Forbundsformanden er født medlem af forbundets repræsentation i OAO og Nordiske Fængselsfunktionærers Union. KONTINGENT, REGNSKAB OG REVISION 32. Kontingentet bliver trukket i lønnen via Statens Lønsystem (SLS).

8 33. Regnskabsåret er løbende fra 1. januar til 31. december. Forbundskassereren modtager alle forbundets indtægter og betaler alle udgifter. Forbundskassereren skal foretage registrering af disse indtægter og udgifter i overensstemmelse med bogføringslovens bestemmelser herom. Der skal til hver post i regnskabet forefindes behørige bilag. Alle regnskabsbilag på mere end kr samt regnskabsbilag, der vedrører dækning af forbundsledelsens udgifter, skal have forbundsformandens påtegning. Enhver regning skal angive anledning til, at udgiften er afholdt. Tegningsberettigede for forbundet er forbundsformanden og forbundskassereren i forening. Beløb udover, hvad der er fornødent til den daglige drift af forbundet, skal anbringes efter regler, der gælder for anbringelse af umyndiges midler. Forbundets bankforbindelse er Arbejdernes Landsbank og/eller Lån & Spar Bank. 34. Forbundskassereren udreder alle udgifter til rejser og diæter ved kongresser og hovedbestyrelsesmøder. Udgifter til øvrige udvalgs- og forhandlingsmøder, jf. 21 og 28, udredes efter aftale med forbundsledelsen. 35. Forbundskassereren tilstiller senest den 1. marts samtlige afdelingsformænd en genpart af det afsluttede og reviderede regnskab. 36. Revision af regnskabet foretages af et af hovedbestyrelsen antaget statsautoriseret revisionsfirma, der også foretager uanmeldte kasseeftersyn hos forbundskassereren. Desuden revideres regnskabet af de af kongressen valgte kritiske revisorer. MEDLEMSBLADET 37. Forbundet udgiver medlemsbladet Fængselsfunktionæren. Forbundsformanden er ansvarshavende redaktør for fagbladet. MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER 38. Fængselsforbundet i Danmark er tilsluttet OAO i medfør af hovedaftalen, jf. tjenestemandslovens 49. Udmeldelse af OAO kan kun foretages efter forudgående behandling på ordinær eller ekstraordinær kongres, hvor 2/3 af forbundets medlemmer har stemt herfor.

9 Indmeldelse i landsdækkende faglige hovedorganisationer kan kun foretages efter forudgående behandling på ordinær eller ekstraordinær kongres. Ud- og indmeldelse i andre organisationer kan kun ske efter vedtagelse på kongressen. Kongressen kan dog beslutte, at der skal afholdes urafstemning. 39. Forbundet kan kun opløses, når mindst 3/4 af forbundets medlemmer ved urafstemning har stemt herfor. I så fald skal forbundets midler anvendes til et for medlemmerne almennyttigt formål. 40. Denne vedtægt træder i kraft straks ved vedtagelsen. Vedtaget på Fængselsforbundet i Danmarks kongres den 30. og 31. maj , 4, 6 og 9, revideret på kongressen den 30. og 31. maj 2013.

10 Bilag 1 Vedtægter for Pensionistafdelingen under Fængselsforbundet i Danmark 1 Afdelingen Afdelingens navn er Pensionistafdelingen, og er en passiv afdeling under Fængselsforbundet i Danmark. Afdelingen er en selvstændig afdeling for pensionister og er uafhængig af forbundets øvrige afdelinger og de eksisterende senior- og pensionistforeninger. Pensionistafdelingen er ikke repræsenteret i forbundets besluttende organer og administreres fra forbundskontoret. Afdelingen og afdelingens medlemmer skal følge Fængselsforbundet i Danmarks vedtægter. 2 Formål Afdelingens formål er at give tidligere medlemmer af Fængselsforbundet i Danmark mulighed for at bevare en tilknytning til forbundet og fortsat være omfattet af nogle af de fordele, som aktive medlemmer af Fængselsforbundet i Danmark har. Et medlemskab af Pensionistafdelingen indeholder følgende services: Abonnement på Fængselsforbundet i Danmarks fagblad (10 blade årligt + forbundets kalender/lommebog) Mulighed for at tegne forsikring i Tjenestemændenes Forsikring Mulighed for at være medlem af Forbrugsforeningen Mulighed for at leje forbundets sommerhuse på lige fod med forbundets øvrige medlemmer Medlemmer af Fængselsforbundet i Danmarks pensionistafdeling vil desuden indtil det fyldte 70. år: være omfattet af forbundets gruppelivsforsikring i Forenede Gruppeliv. Forsikringen har en dødsfaldsdækning på kr ,- have mulighed for at optage lån i Tjenestemændenes Låneforening Fængselsforbundet i Danmark fører ikke faglige sager for medlemmer af Pensionistafdelingen ligesom et medlemskab af Pensionistafdelingen ikke medfører nogen ret til sagsbehandling af andre typer personsager.

11 3 Medlemskab Pensionistafdelingen kan optage tidligere medlemmer af Fængselsforbundet i Danmark, der er fyldt 60 år eller mere og overgået til pension. Pensionistafdelingen kan derudover optage tidligere medlemmer af Fængselsforbundet i Danmark, der er afskediget fra Kriminalforsorgen af helbredsbetingede årsager og som er overgået til pension. Indmeldelse skal ske senest en måned efter man er overgået til pension. Kontingentet fastsættes af kongressen og betales en gang årligt i januar måned. Medlemmer, der er fyldt 70 år betaler halvdelen af det ordinære kontingent. Vedtaget på Fængselsforbundet i Danmarks kongres den 30. og 31. maj 2011.

2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1

2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1 2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1 Grafisk Design: bba-copenhagen 05.02 tkf s vedtægter vedtaget på tkf s kongres 28.-30. november 2000 Telekommunikationsforbundet Rolfsvej 37 b st. DK-2000 Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

Forbundet af it-professionelle

Forbundet af it-professionelle Forbundet af it-professionelle VEDTÆGTER FOR IT-FAGETS OG MERKONOMERNES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er s ak as s e Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Indhold Afsnit 1...... 2 Formål og hjemsted, 1... 2 Afsnit 2...... 2 Statsanerkendelsen, 2-3... 2 Afsnit 3......

Læs mere

Love. Kongressen 2012

Love. Kongressen 2012 Love Kongressen 2012 Udgiver: Dansk Metalarbejderforbund Redaktion og layout: Kommunikationsafdelingen Foto: Michael Bo Rasmussen Redaktionen er afsluttet den 29.10. 2012 Indhold Forbundets formål... 6

Læs mere

Love for Dansk Musiker Forbund

Love for Dansk Musiker Forbund Love for Dansk Musiker Forbund KAPITEL I FORBUNDETS NAVN, FORMÅL OG HOVEDSÆDE: 1. Dansk Musiker Forbund, der har hjemsted i København, er en landsorganisation omfattende musikere, solister, sangere, musikundervisere

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf.

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf. Vedtægter 1 1 Navn og hjemstedskommune Navn: 3F Odense Industri Hjemstedskommune: Odense 2 Afdelingens formål a. At organisere alle industriarbejdere, der er beskæftiget indenfor tilknyttede industrivirksomheder,

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN 2010 Indholdsfortegnelse Navn og formål...............................................side 5 Optagelse og medlemskab......................................side

Læs mere

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår Her kan du læse om de rettigheder og pligter, du har som medlem af ASE. Du kan også se, hvornår der er generalforsamling, og hvordan du kan stemme og evt. vælges ind i Repræsentantskabet og bestyrelsen.

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Love for 3F Aarhus Rymarken

Love for 3F Aarhus Rymarken 1. Navn Afdelingens navn er: Fagligt Fælles Forbund - Aarhus Rymarken 3F Aarhus Rymarken 2. Hjemsted Afdelingens hjemsted er Aarhus Kommune. 3. Afdelingens sammensætning Afdelingen er opdelt i følgende

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 3F Kastrup. 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn.

Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 3F Kastrup. 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn 3F Kastrup 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 2. Hjemsted. Foreningens hjemsted er Tårnby kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer

Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Navn 2 Formål 3 Hjemsted 4 Medlemmer 5 Forudsætninger for optagelse 6 Optagelsesprocedure 7 Medlemspligter 8 Etiske retningslinjer

Læs mere