KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)"

Transkript

1 L 222/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1560/2003 af 2. september 2003 om gennemførelsesforanstaltninger til Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, (4) Det er ønskeligt for både medlemsstaterne og de berørte asylansøgere, at der er en procedure til at finde en løsning i tilfælde af uoverensstemmelser mellem medlemsstater med hensyn til anvendelsen af den humanitære klausul i artikel 15 i forordning (EF) nr. 343/ under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 af 18. februar 2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne ( 1 ), særlig artikel 15, stk. 5, artikel 17, stk. 3, artikel 18, stk. 3, artikel 19, stk. 3 og 5, artikel 20, stk. 1, 3 og 4, og artikel 22, stk. 2, og (5) Oprettelsen af et elektronisk transmissionsnet med henblik på at lette gennemførelsen af forordning (EF) nr. 343/2003 kræver, at der indføres regler om både de tekniske standarder, der skal finde anvendelse, og den praktiske tilrettelæggelse af anvendelse af nettet. ud fra følgende betragtninger: (1) En effektiv gennemførelse af forordning (EF) nr. 343/ 2003 kræver, at der fastsættes en række konkrete bestemmelser. Disse bestemmelser skal fastsættes klart for at lette samarbejdet mellem de myndigheder i medlemsstaterne, der har ansvaret for anvendelsen af forordningen, både med hensyn til fremsendelse og behandling af anmodninger om overtagelse og tilbagetagelse og med hensyn til anmodninger om oplysninger og gennemførelsen af overførsler. (2) For at sikre den størst mulige kontinuitet mellem konventionen om fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der indgives i en af De Europæiske Fællesskabers medlemsstater ( 2 ), som blev underskrevet i Dublin den 15. juni 1990, og forordning (EF) nr. 343/2003, som træder i stedet for den, skal denne forordning bygge på de fælles principper, lister og formularer, som er vedtaget af det udvalg, der blev nedsat ved konventionens artikel 18, idet der dog foretages de ændringer, som er nødvendige på grund af indførelsen af nye kriterier og ordlyden i visse bestemmelser og på grund af de indhøstede erfaringer. (3) Der skal tages behørigt hensyn til samspillet mellem de procedurer, der er indført ved forordning (EF) nr. 343/ 2003, og anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 2725/2000 af 11. december 2000 om oprettelse af»eurodac«til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublin-konventionen ( 3 ). ( 1 ) EUT L 50 af , s. 1. ( 2 ) EFT C 254 af , s. 1. ( 3 ) EFT L 316 af , s. 1. (6) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger ( 4 ) finder anvendelse på den behandling af oplysninger, der sker i medfør af nærværende forordning, jf. artikel 21 i forordning (EF) nr. 343/2003. (7) I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, er forordning (EF) nr. 343/2003 ikke bindende for Danmark, og nærværende forordning er ikke bindende for og finder ikke anvendelse i Danmark, før der er indgået en aftale, som gør det muligt for Danmark at deltage i forordning (EF) nr. 343/ (8) I medfør af artikel 4 i aftalen af 19. januar 2001 mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island og Kongeriget Norge om kriterier og mekanismer til fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Island eller Norge ( 5 ), skal denne forordning anvendes fra samme tidspunkt af medlemsstaterne og af Island og Norge. I nærværende forordning og bilagene hertil forstås derfor ved»medlemsstaterne«tillige Island og Norge. (9) Nærværende forordning bør træde i kraft snarest muligt, så det bliver muligt at anvende forordning (EF) nr. 343/ ( 4 ) EFT L 281 af , s. 31. ( 5 ) EFT L 93 af , s. 40.

2 L 222/ (10) De foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning, er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 27 i forordning (EF) nr. 343/2003 begrundelsen for anmodningen, og hvilke bestemmelser i forordning (EF) nr. 343/2003 den fremsættes under henvisning til. UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: AFSNIT I PROCEDURER Anmodningen skal endvidere indeholde det positive resultat, som Eurodacs centrale enhed har videregivet i medfør af artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2725/2000 efter at have sammenlignet asylansøgerens fingeraftryk med fingeraftryk, der tidligere er optaget og videregivet til den centrale enhed i medfør af artikel 4, stk. 1 og 2, i den nævnte forordning, idet det positive resultat er blevet kontrolleret i medfør af artikel 4, stk. 6, i samme forordning. KAPITEL I URBEJDELSE AF ANMODNINGER For anmodninger, der vedrører asylansøgninger, som er indgivet, inden Eurodac blev taget i brug, skal formularen være ledsaget af en kopi af fingeraftrykkene. Artikel 1 Udarbejdelse af en anmodning om overtagelse 1. En anmodning om overtagelse fremsættes på en standardformular i overensstemmelse med modellen i bilag I. Formularen indeholder en række rubrikker, som altid skal udfyldes, idet de øvrige felter udfyldes alt efter, hvilke oplysninger der foreligger. Der kan anføres supplerende oplysninger i det dertil beregnede felt. Anmodningen skal desuden indeholde: a) kopi af alle beviselementer og indicier, på grundlag af hvilke det må antages, at den anmodede medlemsstat er ansvarlig for behandlingen af ansøgningen om asyl, eventuelt ledsaget af bemærkninger om, hvordan de er tilvejebragt, og/eller den bevisværdi, som den anmodende medlemsstat tillægger dem, med henvisning til den i artikel 18, stk. 3, i forordning (EF) nr. 343/2003 omhandlede liste over beviser og indicier, som er medtaget i bilag II til nærværende forordning b) kopi af eventuelle erklæringer, som asylansøgeren har afgivet skriftligt, eller som er optaget i en rapport. 2. Når anmodningen sker på grundlag af et positivt resultat (»hit«), som er fremsendt af Eurodacs centrale enhed i medfør af artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2725/2000 efter sammenligning af asylansøgerens fingeraftryk med fingeraftryk, der tidligere er optaget og videregivet til den centrale enhed i medfør af artikel 8 i den nævnte forordning, og som er blevet kontrolleret i medfør af artikel 4, stk. 6, i samme forordning, skal anmodningen også indeholde oplysningerne fra den centrale enhed. 3. Når den anmodende medlemsstat anmoder om et hurtigt svar i henhold til artikel 17, stk. 2, i forordning (EF) nr. 343/ 2003 skal anmodningen indeholde oplysninger om omstændighederne i forbindelse med asylansøgningen samt de retlige og faktiske grunde til, at et hurtigt svar er nødvendigt. Artikel 2 Udarbejdelse af en anmodning om tilbagetagelse En anmodning om tilbagetagelse fremsættes på en standardformular i overensstemmelse med modellen i bilag III, hvori der angives, hvilken type anmodning der er tale om, hvad der er KAPITEL II REAKTION PÅ EN ANMODNING Artikel 3 Behandling af en anmodning om overtagelse 1. De retlige og faktiske argumenter, der er anført i anmodningen, gennemgås på baggrund af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 343/2003 og listerne over beviselementer og indicier i bilag II til denne forordning. 2. Uanset hvilke kriterier og bestemmelser i forordning (EF) nr. 343/2003, der påberåbes i anmodningen, foretager den anmodede medlemsstat inden for de frister, der er fastsat i forordningens artikel 18, stk. 1 og 6, omhyggeligt og objektivt og under hensyntagen til alle de oplysninger, som direkte eller indirekte er til rådighed for den, en kontrol af, om dens ansvar for behandlingen af ansøgningen er godtgjort. Hvis den anmodede stats kontrol viser, at den er ansvarlig på grundlag af mindst et af kriterierne i forordning (EF) nr. 343/2003, skal denne medlemsstat anerkende sit ansvar. Artikel 4 Behandling af en anmodning om tilbagetagelse Når en anmodning om tilbagetagelse støttes på oplysninger fra Eurodacs centrale enhed, som er kontrolleret af den anmodende medlemsstat i henhold til artikel 4, stk. 6, i forordning (EF) nr. 2725/2000, anerkender den anmodede medlemsstat sit ansvar, medmindre den kontrol, den foretager, viser, at dens ansvar er ophørt i medfør af bestemmelserne i artikel 4, stk. 5, andet afsnit, eller artikel 16, stk. 2, 3 eller 4, i forordning (EF) nr. 343/2003. Ansvarets ophør i medfør af ovennævnte bestemmelser kan kun påberåbes på grundlag af materielle beviselementer eller underbyggede erklæringer fra asylansøgeren, hvis rigtighed kan efterprøves.

3 L 222/5 Artikel 5 Negativt svar 1. Når den anmodede medlemsstat efter kontrol ikke mener, at det på grundlag af de foreliggende oplysninger kan fastslås, at den er ansvarlig, skal det negative svar, som den sender til den anmodende medlemsstat, begrundes fuldt ud, og der skal gives detaljerede oplysninger om grundene til afslaget. 2. Når den anmodende medlemsstat mener, at det afslag, den har modtaget, hviler på en fejlagtig bedømmelse, eller når den har yderligere beviser at fremføre, kan den anmode om en fornyet behandling af anmodningen. Denne mulighed skal udnyttes inden for tre uger efter modtagelsen af det negative svar. Den anmodede medlemsstat bestræber sig på at svare inden for to uger. Under alle omstændigheder genåbner denne yderligere procedure ikke de frister, der er fastsat i artikel 18, stk. 1 og 6, og i artikel 20, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 343/ /2003 udfærdiget efter modellen i bilag IV til denne forordning, således at ansøgeren kan indrejse i den ansvarlige medlemsstat og identificere sig, når han giver møde på det sted og inden for den frist, han fik angivet ved meddelelsen af afgørelsen om den ansvarlige medlemsstats overtagelse eller tilbagetagelse. I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, litra c) ovenfor, udstedes der et laissez-passer, når ansøgeren ikke er i besiddelse af identitetsdokumenter. Stedet og tidspunktet for overførslen fastlægges af de pågældende medlemsstater efter aftale på de betingelser, der er fastsat i artikel Den medlemsstat, der foretager overførslen, sørger for, at alle ansøgerens dokumenter gives tilbage til ham inden afrejsen eller overdrages til hans ledsagere, således at de kan afleveres til de kompetente myndigheder i den ansvarlige medlemsstat eller fremsendes på anden passende måde. Artikel 6 Positivt svar Når den anmodede medlemsstat anerkender sit ansvar, anføres dette i svaret med angivelse af, hvilken bestemmelse i forordning (EF) nr. 343/2003 anerkendelsen hviler på, og svaret skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for den senere tilrettelæggelse af overførslen, såsom oplysninger om den tjenestegren eller den person, der skal kontaktes. KAPITEL III GENNEMFØRELSE AF OVERFØRSLEN Artikel 8 Samarbejde om overførslen 1. Den ansvarlige medlemsstat er forpligtet til at sørge for, at ansøgerens overførelse kan ske hurtigst muligt, og at der ikke stilles hindringer i vejen for ham. Den ansvarlige medlemsstat fastlægger eventuelt det sted på dens område, hvor ansøgeren vil blive overført eller tilbageført til de kompetente myndigheder, under hensyntagen til geografiske begrænsninger og de transportmuligheder, som er til rådighed for den medlemsstat, der foretager overførslen. Det kan under ingen omstændigheder kræves, at ledsageren følger ansøgeren længere end til ankomststedet for det anvendte internationale transportmiddel, eller at den medlemsstat, som foretager overførslen, afholder omkostningerne til transport videre end til dette sted. Artikel 7 Bestemmelser vedrørende overførslen 1. Overførslen til den ansvarlige medlemsstat kan ske på følgende måder: a) på ansøgerens initiativ, hvorved der fastsættes en tidsfrist b) i form af en kontrolleret afrejse, hvor ansøgeren indtil ombordstigningen ledsages af en af den anmodende medlemsstats ansatte, og den ansvarlige medlemsstat inden en på forhånd aftalt frist informeres om sted dato og tidspunkt for ansøgerens ankomst c) under ledsagelse, idet ansøgeren ledsages af en af den anmodende medlemsstats ansatte eller af en repræsentant for et organ, som af medlemsstaten er bemyndiget hertil, og overgives til myndighederne i den ansvarlige medlemsstat. 2. I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, litra a) og b), ovenfor, udstedes der til ansøgeren et laissez-passer, jf. artikel 19, stk. 3, og artikel 20, stk. 1, litra e), i forordning (EF) nr. 2. Det påhviler den medlemsstat, der foretager overførslen, at tilrettelægge transporten af ansøgeren og hans ledsager og i samråd med den ansvarlige medlemsstat at fastsætte ankomsttidspunktet og om nødvendigt de nærmere omstændigheder ved overgivelsen af ansøgeren til de kompetente myndigheder. Den ansvarlige medlemsstat kan kræve et varsel på tre arbejdsdage. Artikel 9 Udsættelse af overførslen og forsinket overførsel 1. Den ansvarlige medlemsstat informeres straks om enhver udsættelse af overførslen, som enten skyldes, at afgørelsen er blevet påklaget eller indbragt for en domstol med opsættende virkning, eller faktiske omstændigheder, såsom ansøgerens dårlige helbredstilstand, manglende transportmuligheder eller det forhold, at ansøgeren har unddraget sig gennemførelsen af overførslen.

4 L 222/ Det påhviler den medlemsstat, som af de grunde, der er omhandlet i artikel 19, stk. 4, og artikel 20, stk. 2, i forordning (EF) nr. 343/2003, ikke kan foretage overførslen inden for den normale frist på seks måneder, som er fastsat i den pågældende forordnings artikel 19, stk. 3, og artikel 20, stk. 1, litra d), at underrette den ansvarlige medlemsstat herom inden fristens udløb. Hvis den undlader at gøre dette, påhviler ansvaret for behandlingen af asylansøgningen og de øvrige forpligtelser, som følger af forordning (EF) nr. 343/2003, denne medlemsstat i henhold til den pågældende forordnings artikel 19, stk. 4, og artikel 20, stk Når en medlemsstat af en af de grunde, der er omhandlet i artikel 19, stk. 4, og artikel 20, stk. 2, i forordning (EF) nr. 343/2003 sætter sig for at foretage overførslen efter udløbet af den normale frist på seks måneder, påhviler det den forud herfor at indlede det nødvendige samråd med den ansvarlige medlemsstat. Artikel 10 Overførsel efter implicit accept 1. Når den anmodede medlemsstat i medfør af artikel 18, stk. 7, eller artikel 20, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 343/ 2003 anses for at have accepteret en anmodning om overtagelse eller tilbagetagelse, påhviler det den anmodende medlemsstat at indlede det nødvendige samråd med henblik på tilrettelæggelsen af overførslen. 2. Når den ansvarlige medlemsstat anmodes herom af den anmodende medlemsstat, skal den straks skriftligt bekræfte, at den anerkender sit ansvar som følge af overskridelsen af svarfristen. Den ansvarlige medlemsstat træffer hurtigst muligt de nødvendige foranstaltninger til at fastlægge ansøgerens ankomststed, og den fastsætter om nødvendigt sammen med den anmodende medlemsstat ankomsttidspunktet og de nærmere omstændigheder ved overgivelsen af ansøgeren til de kompetente myndigheder. 2. De afhængighedssituationer, der er omhandlet i artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 343/2003 skal så vidt muligt vurderes på grundlag af objektive beviser, såsom lægeattester. Når sådanne beviser ikke er til rådighed eller ikke kan fremlægges, kan det kun anses for godtgjort, at der foreligger humanitære årsager, på grundlag af overbevisende oplysninger fra den pågældende person. 3. Følgende punkter skal ligeledes inddrages i vurderingen af, om det er nødvendigt og hensigtsmæssigt at sammenføre de pågældende personer: a) den familiemæssige situation, der forelå i hjemlandet b) de omstændigheder, som har givet anledning til adskillelsen af de pågældende c) situationen med hensyn til de forskellige asylprocedurer eller procedurer vedrørende udlændingelovgivningen i medlemsstaterne. 4. Det er under alle omstændigheder en betingelse for anvendelse af artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 343/2003, at der er formodning om, at asylansøgeren eller det pågældende familiemedlem rent faktisk vil yde den nødvendige hjælp. 5. Den medlemsstat, hvor sammenføringen skal finde sted, og datoen for overførslen fastsættes af de pågældende medlemsstater efter aftale under hensyntagen til: a) om den afhængige person er i stand til at rejse b) de pågældendes situation med hensyn til ophold, således at det tilstræbes, at sammenføringen af asylansøgeren sker hos familiemedlemmet, når sidstnævnte allerede har opholdstilladelse og råder over midler i den medlemsstat, hvor han opholder sig. Artikel 12 KAPITEL IV HUMANITÆR KLAUSUL Artikel 11 Afhængighedssituationer 1. Artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 343/2003 finder både anvendelse, når asylansøgeren er afhængig af hjælp fra et familiemedlem, der befinder sig i en medlemsstat, og når et familiemedlem, der befinder sig i en medlemsstat, er afhængig af hjælp fra asylansøgeren. Uledsagede mindreårige 1. Når beslutningen om at overlade en uledsaget mindreårig til et andet familiemedlem end den mindreåriges far, mor eller værge vil kunne volde særlige vanskeligheder, navnlig når den pågældende myndige person er bosiddende uden for den medlemsstats jurisdiktion, hvor den mindreårige har ansøgt om asyl, skal samarbejdet mellem de kompetente myndigheder i medlemsstaterne lettes, særlig de myndigheder eller retsinstanser, der har ansvaret for beskyttelse af mindreårige, og der træffes de foranstaltninger, som er nødvendige for, at disse myndigheder med fuld kendskab til sagen kan træffe beslutning om den eller de pågældende myndige personers mulighed for at tage sig af den mindreårige under forhold, der er i overensstemmelse med den mindreåriges tarv. I denne forbindelse skal der tages hensyn til de muligheder, som det civilretlige samarbejde giver.

5 L 222/7 2. Når varigheden af procedurerne vedrørende anbringelse af den mindreårige medfører en overskridelse af de frister, der er fastsat i artikel 18, stk. 1 og 6, og artikel 19, stk. 4, i forordning (EF) nr. 343/2003 er dette ikke nødvendigvis til hinder for, at proceduren til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig, kan videreføres, eller at overførslen kan gennemføres. Formanden for udvalget eller hans stedfortræder leder drøftelserne. Han kan give udtryk for sin holdning, men deltager ikke i afstemningen. Uanset om parterne godkender eller afviser løsningen, er den endelig og kan ikke revideres. Artikel 13 Procedurer 1. Initiativet til at anmode en anden medlemsstat om at overtage en asylansøger på grundlag af artikel 15 i forordning (EF) nr. 343/2003 tages enten af den medlemsstat, hvor asylansøgningen er indgivet, og som behandler sagen med henblik på afgørelse af, hvilken stat der er ansvarlig, eller af den ansvarlige medlemsstat. 2. Anmodningen om overtagelse skal indeholde alle de oplysninger, som den anmodende medlemsstat råder over, som kan gøre det muligt for den anmodede medlemsstat at vurdere situationen. 3. Den anmodede medlemsstat foretager den kontrol, der er nødvendig for alt efter omstændighederne at sikre sig, at der foreligger humanitære årsager, herunder af familiemæssig eller kulturel art, at den pågældende står i et afhængighedsforhold, eller at den anden berørte person er i stand til og har til hensigt at yde den forventede hjælp. 4. Under alle omstændigheder skal de pågældende have givet deres samtykke. Artikel 14 KAPITEL V FÆLLES BESTEMMELSER Artikel 15 Fremsendelse af anmodninger 1. Anmodninger og svar samt al skriftlig korrespondance mellem medlemsstaterne vedrørende anvendelsen af forordning (EF) nr. 343/2003 skal, hvor det er muligt, fremsendes via det elektroniske kommunikationsnet»dublinet«, der oprettes ved afsnit II i denne forordning. Som en undtagelse fra første afsnit kan der ske fremsendelse på anden måde af korrespondance mellem de tjenester, der har ansvaret for gennemførelsen af overførslerne, og de kompetente tjenester i den anmodede medlemsstat angående de praktiske arrangementer vedrørende de nærmere omstændigheder ved den overførte ansøgers ankomst og tidspunktet og -stedet for dennes ankomst, herunder når overførslen sker under ledsagelse. 2. Alle anmodninger og svar og al korrespondance fra et nationalt adgangspunkt, jf. artikel 19 i denne forordning, anses for at være ægte. 3. Den anerkendelse af modtagelsen, som systemet foretager, gælder som bevis for fremsendelsen og datoen og tidspunktet for modtagelsen af anmodningen eller svaret. Forlig 1. Når medlemsstaterne ikke kan løse deres uoverensstemmelser, enten om nødvendigheden af at foretage en overførsel eller om en sammenføring efter artikel 15 i forordning (EF) nr. 343/2003 eller om, hvilken medlemsstat de pågældende skal sammenføres i, kan de benytte sig af forligsproceduren i nærværende artikels stykke to. 2. Forligsproceduren indledes efter anmodning fra en af de medlemsstater, som der er uoverensstemmelse mellem, stilet til formanden for det udvalg, der er nedsat ved artikel 27 i forordning (EF) nr. 343/2003. Ved at acceptere at anvende forligsproceduren forpligter de pågældende medlemsstater sig til at tage størst muligt hensyn til den løsning, der foreslås. Formanden for udvalget udpeger tre medlemmer af udvalget, der repræsenterer tre medlemsstater, som ikke er part i sagen. Eksperterne modtager skriftligt eller mundtligt parternes argumenter og foreslår efter rådslagning en løsning inden for en frist på en måned, om nødvendigt efter afstemning. Artikel 16 Kommunikationssprog Medlemsstaterne vælger efter indbyrdes aftale de enkelte lande imellem et eller flere kommunikationssprog. Artikel 17 De berørte personers samtykke 1. Ved anvendelsen af artikel 7 og 8, artikel 15, stk. 1, og artikel 21, stk. 3, i forordning (EF) nr. 343/2003 som forudsætter, at de berørte personer ønsker det eller giver deres samtykke, skal samtykket gives skriftligt. 2. Med hensyn til artikel 21, stk. 3, i forordning (EF) nr. 343/2003 skal ansøgeren vide, hvilke oplysninger hans samtykke vedrører.

6 L 222/ AFSNIT II OPRETTELSE AF»DUBLINET«-NETTET KAPITEL I TEKNISKE STANRDER 2. Referencenummeret begynder med de bogstaver, som anvendes til at identificere medlemsstaten i Eurodac. Koden efterfølges af det nummer, som angiver hvilken form for anmodning der er tale om, i overensstemmelse med den klassifikation, der er fastsat i stk. 1. Når en anmodning er baseret på oplysninger fra Eurodac, tilføjes Eurodac-referencenummeret. Artikel 18 Oprettelse af»dublinet«1. De sikre elektroniske transmissionskanaler, der er omhandlet i artikel 22, stk. 2, i forordning (EF) nr. 343/2003, kaldes»dublinet«. 2. DubliNet er baseret på anvendelsen af de generiske Idatjenester, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1720/1999/EF ( 1 ). Artikel 19 Nationale adgangspunkter 1. Hver medlemsstat har ét identificeret nationalt adgangspunkt. 2. De nationale adgangspunkter er ansvarlige for behandlingen af indgående data og transmission af udgående data. 3. De nationale adgangspunkter er ansvarlige for fremsendelse af en bekræftelse for modtagelsen af enhver indgående transmission. 4. Formularerne i overensstemmelse med modellen i bilag I og III samt formularen til anmodning om oplysninger i bilag V sendes mellem de nationale adgangspunkter i det format, som Kommissionen har leveret. Kommissionen informerer medlemsstaterne om kravene til de tekniske standarder. Artikel 21 Uafbrudt drift 1. Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for, at deres nationale adgangspunkt kan fungere uden afbrydelse. 2. Hvis et nationalt adgangspunkts drift afbrydes i mere end syv timer i kontortiden, informerer medlemsstaten de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 22, stk. 1, i forordning (EF) nr. 343/2003, og Kommissionen herom og træffer alle de forholdsregler, der er nødvendige for at sikre, at den normale drift genoprettes hurtigst muligt. 3. Hvis et nationalt adgangspunkt har sendt oplysninger til et nationalt adgangspunkt, hvis drift har været afbrudt, gælder det bevis for afsendelsen, som frembringes af de generiske Idatjenester, som bevis for dato og tidspunkt for fremsendelsen. De frister, der er fastsat i forordning (EF) nr. 343/2003 for fremsendelse af en anmodning eller et svar, suspenderes ikke under afbrydelsen af det pågældende nationale adgangspunkts drift. AFSNIT III OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEM- MELSER Artikel 22 KAPITEL VII REGLER FOR ANVENDELSE Artikel 20 Referencenummer 1. Hver transmission har et referencenummer, som gør det muligt utvetydigt at identificere den sag, som den vedrører, og den medlemsstat, som har fremsendt anmodningen. Referencenummeret skal gøre det muligt at afgøre, om transmissionen vedrører en anmodning om overtagelse (type 1), en anmodning om tilbagetagelse (type 2) eller en anmodning om oplysninger (type 3). ( 1 ) EFT L 203 af , s. 9. Laissez-passer, der er udfærdiget med henblik på anvendelsen af Dublin-konventionen Laissez-passer, der er trykt med henblik på anvendelsen af Dublin-konventionen, accepteres i forbindelse med overførsel af asylansøgere i medfør af forordning (EF) nr. 343/2003 i en periode på højst 18 måneder fra denne forordnings ikrafttræden. Artikel 23 Ikrafttræden Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i.

7 L 222/9 Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 2. september På Kommissionens vegne António VITORINO Medlem af Kommissionen

8 L 222/ BILAG I

9 L 222/11

10 L 222/

11 L 222/13

12 L 222/ BILAG II (Nedenstående henvisninger er til artikler i Rådets forordning (EF) nr. 343/2003) LISTE A BEVISELEMENTER I. Afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for en asylansøgning 1. Tilstedeværelse af et familiemedlem (far, mor, værge) til en mindreårig uledsaget asylansøger (artikel 6) skriftlig bekræftelse af oplysningerne fra den anden medlemsstat registerudskrifter opholdstilladelser udstedt til familiemedlemmet hvis tilgængeligt, bevis på slægtskab i modsat fald, og om nødvendigt dna-test eller blodtypeundersøgelse. 2. Lovlig bopæl for et familiemedlem, der er anerkendt som flygtning i en medlemsstat (artikel 7) skriftlig bekræftelse af oplysningerne fra den anden medlemsstat registerudskrifter opholdstilladelser udstedt til den person, der er anerkendt som flygtning hvis tilgængeligt, bevis på slægtskab de pågældendes samtykke. 3. Tilstedeværelse af et familiemedlem, der er asylansøger, men om hvis asylansøgning der endnu ikke er truffet nogen første materiel afgørelse i en medlemsstat (artikel 8) skriftlig bekræftelse af oplysningerne fra den anden medlemsstat registerudskrifter midlertidige opholdstilladelser udstedt til den pågældende under behandlingen af vedkommendes asylansøgning hvis tilgængeligt, bevis på slægtskab i modsat fald, og om nødvendigt dna-test eller blodtypeundersøgelse de pågældendes samtykke. 4. Opholdstilladelser, der stadig er gyldige (artikel 9, stk. 1 og 3), eller som er udløbet for mindre end 2 år siden (samt ikrafttrædelsesdato) (artikel 9, stk. 4) opholdstilladelse udskrifter af udlændingeregister eller tilsvarende register oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra den medlemsstat, der har udstedt opholdstilladelsen. 5. Gyldigt visum (artikel 9, stk. 2 og 3) og visum, som er udløbet for mindre end 6 måneder siden (samt ikrafttrædelsesdato) (artikel 9, stk. 4) udstedt visum (gyldigt eller udløbet, jf. ovenfor) udskrifter af udlændingeregister eller tilsvarende register oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra den medlemsstat, der har udstedt visum. 6. Lovlig indrejse i EU via en ydre grænse (artikel 11) indrejsestempel i pas udrejsestempel fra en stat, der grænser op til en medlemsstat under hensyntagen til den rejserute, som asylansøgeren har benyttet, samt til datoen for grænsepassagen rejsehjemmel, som muliggør sikker konstatering af indrejsen via en ydre grænse indrejsestempel eller tilsvarende påtegning i rejsehjemmelen.

13 L 222/15 7. Ulovlig indrejse i EU via en ydre grænse (artikel 10, stk. 1) positivt resultat af Eurodacs sammenligning af ansøgerens fingeraftryk med de aftryk, der er indsamlet i henhold til artikel 8 i»eurodac«-forordningen indrejsestempel i et falsk eller forfalsket pas udrejsestempel fra en stat, der grænser op til en medlemsstat under hensyntagen til den rejserute, som asylansøgeren har benyttet, samt til datoen for grænsepassagen rejsehjemmel, som muliggør sikker konstatering af indrejsen via en ydre grænse indrejsestempel eller tilsvarende påtegning i rejsehjemmelen. 8. Ophold på en medlemsstats område af mere end fem måneders varighed (artikel 10, stk. 2) midlertidige opholdstilladelser udstedt under behandlingen af en ansøgning om opholdstilladelse opfordringer til at forlade området eller udsendelsesordre udstedt med mindst fem måneders interval, eller som ikke er blevet effektueret uddrag fra registre på sygehuse samt i fængsler og flygtningecentre. 9. Udrejse fra medlemsstaternes område (artikel 16, stk. 3) udrejsestempel udskrift fra tredjelands registre (opholdsbevis) rejsehjemmel, som muliggør sikker konstatering af udrejsen eller indrejsen via en ydre grænse oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra den medlemsstat, hvorfra asylansøgeren har forladt medlemsstaternes område udrejsestempel fra en stat, der grænser op til en medlemsstat, under hensyntagen til den rejserute, som asylansøgeren har benyttet, samt til datoen for grænsepassagen. II. Forpligtelse for den medlemsstat, der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, til igen at tillade indrejse for eller til at tilbagetage en asylansøger 1. Procedure for fastsættelse af den ansvarlige medlemsstat verserer i den medlemsstat, hvor asylansøgningen er indgivet (artikel 4, stk. 5) positivt resultat af Eurodacs sammenligning af ansøgerens fingeraftryk med de aftryk, der er indsamlet i henhold til artikel 4 i»eurodac«-forordningen det af asylansøgeren udfyldte ansøgningsskema rapport optaget af myndighederne fingeraftryk taget i forbindelse med indgivelse af en asylansøgning udskrift af registre og tilsvarende kartoteker skriftlig rapport udfærdiget af myndighederne til attestation af, at der er indgivet asylansøgning. 2. Verserende eller tidligere behandling af asylansøgning (artikel 16, stk. 1, litra c), d) og e)) positivt resultat af Eurodacs sammenligning af ansøgerens fingeraftryk med de aftryk, der er indsamlet i henhold til artikel 4 i»eurodac«-forordningen det af asylansøgeren udfyldte ansøgningsskema rapport optaget af myndighederne fingeraftryk taget i forbindelse med indgivelse af en asylansøgning udskrift af registre og tilsvarende kartoteker skriftlig rapport udfærdiget af myndighederne til attestation af, at der er indgivet asylansøgning.

14 L 222/ Udrejse fra medlemsstaternes område (artikel 4, stk. 5 og artikel 16, stk. 3) udrejsestempel udskrift af tredjelandes registre (opholdsbevis) udrejsestempel fra et tredjeland, der grænser op til en medlemsstat, under hensyntagen til den rejserute, som asylansøgeren har benyttet, samt til datoen for grænsepassagen skriftligt bevis fra myndighederne for, at udlændingen faktisk er blevet udsendt. 4. Udsendelse af medlemsstaternes område (artikel 16, stk. 4) skriftligt bevis fra myndighederne for, at udlændingen faktisk er blevet udsendt udrejsestempel tredjelandets bekræftelse af oplysningerne om udsendelsen. LISTE B INDICIER I. Afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for en asylansøgning 1. Tilstedeværelse af et familiemedlem (far, mor, værge) til en mindreårig uledsaget asylansøger (artikel 6) ( 1 ) verificerbare oplysninger fra asylansøgeren erklæringer fra de pågældende familiemedlemmer oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra en international organisation som f.eks. UNHCR. 2. Lovlig bopæl for et familiemedlem, der er anerkendt som flygtning i en medlemsstat (artikel 7) verificerbare oplysninger fra asylansøgeren oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra en international organisation som f.eks. UNHCR. 3. Tilstedeværelse af et familiemedlem, der er asylansøger, men om hvis asylansøgning der endnu ikke er truffet nogen første materiel afgørelse i en medlemsstat (artikel 8) verificerbare oplysninger fra asylansøgeren oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra en international organisation som f.eks. UNHCR. 4. Opholdstilladelser, der stadig er gyldige (artikel 9, stk. 1 og 3), og opholdstilladelser, der er udløbet for mindre end 2 år siden (samt ikrafttrædelsesdato) (artikel 9, stk. 4) detaljerede og verificerbare erklæringer fra asylansøgeren oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra en international organisation som f.eks. UNHCR oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra den medlemsstat, der ikke har udstedt opholdstilladelsen oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra familiemedlemmer, medrejsende osv. 5. Gyldigt visum (artikel 9, stk. 2 og 3) og visum, som er udløbet for mindre end 6 måneder siden (samt ikrafttrædelsesdato) (artikel 9, stk. 4) detaljerede og verificerbare erklæringer fra asylansøgeren oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra en international organisation som f.eks. UNHCR oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra den medlemsstat, der ikke har udstedt visum oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra familiemedlemmer, medrejsende osv. ( 1 ) skal altid følges op af et bevis som anført i liste A.

15 L 222/17 6. Lovlig indrejse i EU via en ydre grænse (artikel 11) detaljerede og verificerbare erklæringer fra asylansøgeren oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra en international organisation som f.eks. UNHCR oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra en anden medlemsstat eller et tredjeland oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra familiemedlemmer, medrejsende osv. fingeraftryk bortset fra tilfælde, hvor myndighederne har taget fingeraftryk i forbindelse med passagen af den ydre grænse. I så fald udgør aftrykkene bevis i henhold til liste A rejsehjemmel hotelregninger adgangskort til offentlige eller private institutioner i medlemsstaterne aftalekort til læge, tandlæge eller lignende oplysninger, som godtgør, at asylansøgeren har benyttet sig af et rejsebureau andre indicier af samme art. 7. Ulovlig indrejse via en ydre grænse (artikel 10, stk. 1) detaljerede og verificerbare erklæringer fra asylansøgeren oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra en international organisation som f.eks. UNHCR oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra en anden medlemsstat eller et tredjeland oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra familiemedlemmer, medrejsende osv. fingeraftryk bortset fra tilfælde, hvor myndighederne har taget fingeraftryk i forbindelse med passagen af den ydre grænse. I så fald udgør aftrykkene bevis i henhold til liste A rejsehjemmel hotelregninger adgangskort til offentlige eller private institutioner i medlemsstaterne aftalekort til læge, tandlæge eller lignende oplysninger, som godtgør, at asylansøgeren har benyttet sig af en kurertjeneste eller et rejsebureau andre indicier af samme art. 8. Ophold på en medlemsstats område af mere end fem måneders varighed (artikel 10, stk. 2) detaljerede og verificerbare erklæringer fra asylansøgeren oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra en international organisation som f.eks. UNHCR oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra en ikke-statslig organisation (ngo), f.eks. en organisation, der forestår indkvartering af socialt dårligt stillede oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra familiemedlemmer, medrejsende osv. fingeraftryk rejsehjemmel hotelregninger adgangskort til offentlige eller private institutioner i medlemsstaterne aftalekort til læge, tandlæge eller lignende oplysninger, som godtgør, at asylansøgeren har benyttet sig af en kurertjeneste eller et rejsebureau andre indicier af samme art.

16 L 222/ Udrejse fra medlemsstaternes område (artikel 16, stk. 3) detaljerede og verificerbare erklæringer fra asylansøgeren oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra en international organisation som f.eks. UNHCR oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra en anden medlemsstat udrejsestempel, når asylansøgeren har været borte fra medlemsstaternes område i et tidsrum på mindst tre måneder oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra familiemedlemmer, medrejsende osv. fingeraftryk bortset fra tilfælde, hvor myndighederne har taget fingeraftryk i forbindelse med passagen af den ydre grænse. I så fald udgør aftrykkene bevis i henhold til liste A rejsehjemmel hotelregninger aftalekort til læge, tandlæge eller lignende i et tredjeland oplysninger, som godtgør, at asylansøgeren har benyttet sig af en kurertjeneste eller et rejsebureau andre indicier af samme art. II. Forpligtelse for den medlemsstat, der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, til igen at tillade indrejse for eller til at tilbagetage en asylansøger 1. Procedure for fastsættelse af den ansvarlige medlemsstat, verserer i den medlemsstat, hvor asylansøgningen er indgivet (artikel 4, stk. 5) verificerbare erklæringer fra asylansøgeren oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra en international organisation som f.eks. UNHCR oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra familiemedlemmer, medrejsende osv. oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra en anden medlemsstat. 2. Verserende eller tidligere behandling af asylansøgning (artikel 16, stk. 1, litra c), d) og e)) verificerbare erklæringer fra asylansøgeren oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra en international organisation som f.eks. UNHCR oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra en anden medlemsstat. 3. Udrejse fra medlemsstaternes område (artikel 4, stk. 5 og artikel 16, stk. 3) detaljerede og verificerbare erklæringer fra asylansøgeren oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra en international organisation som f.eks. UNHCR oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra en anden medlemsstat udrejsestempel, når asylansøgeren har været borte fra medlemsstaternes område i et tidsrum på mindst tre måneder oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra familiemedlemmer, medrejsende osv. fingeraftryk bortset fra tilfælde, hvor myndighederne har taget fingeraftryk i forbindelse med passagen af den ydre grænse. I så fald udgør aftrykkene bevis i henhold til liste A rejsehjemmel hotelregninger aftalekort til læge, tandlæge eller lignende i et tredjeland oplysninger, som godtgør, at asylansøgeren har været i forbindelse med en kurertjeneste eller et rejsebureau andre indicier af samme art.

17 L 222/19 4. Udsendelse fra medlemsstaternes område (artikel 16, stk. 4) verificerbare erklæringer fra asylansøgeren oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra en international organisation som f.eks. UNHCR udrejsestempel, når asylansøgeren har været borte fra medlemsstaternes område i et tidsrum på mindst tre måneder oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra familiemedlemmer, medrejsende osv. fingeraftryk bortset fra tilfælde, hvor myndighederne har taget fingeraftryk i forbindelse med passagen af den ydre grænse. I så fald udgør aftrykkene bevis i henhold til liste A rejsehjemmel hotelregninger aftalekort til læge, tandlæge eller lignende oplysninger, som godtgør, at asylansøgeren har benyttet sig af en kurertjeneste eller et rejsebureau andre indicier af samme art.

18 L 222/ BILAG III

19 L 222/21

20 L 222/ BILAG IV

21 L 222/23 BILAG V

BKI nr 19 af 12/06/2003 Offentliggørelsesdato: 02-07-2003 Udenrigsministeriet. Den fulde tekst

BKI nr 19 af 12/06/2003 Offentliggørelsesdato: 02-07-2003 Udenrigsministeriet. Den fulde tekst BKI nr 19 af 12/06/2003 Offentliggørelsesdato: 02-07-2003 iet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 18. december 1996 mellem Danmark og Letland om tilbagetagelse af personer som rejser ind i et land

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 7. maj 1997 mellem Danmark og Slovenien om

Bekendtgørelse af aftale af 7. maj 1997 mellem Danmark og Slovenien om BKI nr 54 af 21/09/2000 Offentliggørelsesdato: 04-10-2000 Udenrigsministeriet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 7. maj 1997 mellem Danmark og Slovenien om tilbagetagelse af egne statsborgere

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold BKI nr 53 af 21/09/2000 Offentliggørelsesdato: 04-10-2000 Udenrigsministeriet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 25.2.2003 L 50/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 343/2003 af 18. februar 2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold )

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold ) 1. Hver kontraherende part skal på anmodning fra den anden kontraherende part og uden formaliteter tilbagetage personer, som ikke eller ikke længere opfylder de gældende betingelser for indrejse eller

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Bilag 6 Oversigt over Schengen-relaterede retsakter Retsakt Kategori Hjemmel Forordninger 1. (EF) nr. 1988/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Dato: 16. november 2012 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Lisbeth Sandbjerg Hansen Dok: 608892 6046182012-3080-0006

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 25. februar 1999 mellem Danmark og Rumænien om tilbagetagelse af egne statsborgere og udlændinge

Bekendtgørelse af aftale af 25. februar 1999 mellem Danmark og Rumænien om tilbagetagelse af egne statsborgere og udlændinge BKI nr 61 af 11/12/2000 Offentliggørelsesdato: 20-12-2000 Udenrigsministeriet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 25. februar 1999 mellem Danmark og Rumænien om tilbagetagelse af egne statsborgere

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling af ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser for humanmedicinske

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0006 DA 11.12.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/6/EF af 18. februar 2002 om

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende 8.3.2006 AFTALE mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol 8.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 146/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 633/2007 af 7. juni 2007 om krav til anvendelse af en flyvedataoverførselsprotokol med henblik på anmeldelse, samordning

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 21.2.2011. om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 21.2.2011. om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.2.2011 K(2011) 909 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 21.2.2011 om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej DA DA KOMMISSIONENS

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 B 3 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 B 3 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2015-16 B 3 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt L 248/80 RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2015/1601 af 22. september 2015 om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 26. april 2002 PE 316.324/17-40 ÆNDRINGSFORSLAG 17-40 Udkast til udtalelse (PE 316.324) Jean Lambert Betingelserne for tredjelandsstatsborgeres

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen G R U N D N O T A T Dato: 11. marts 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-748/21-0375 Dok.: MHE40590 Vedrørende forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet Bekendtgørelse nr. 192 af 15. marts 2006 Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet I medfør af 56, stk. 9, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, og efter drøftelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. marts 2010 (OR. en) 5567/10 Interinstitutionel sag: 2009/0007 (CNS) FISC 6 UD 19 AGRIFIN 4 SOC 34

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. marts 2010 (OR. en) 5567/10 Interinstitutionel sag: 2009/0007 (CNS) FISC 6 UD 19 AGRIFIN 4 SOC 34 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 2. marts 2010 (OR. en) 5567/10 Interinstitutionel sag: 2009/0007 (CNS) FISC 6 UD 19 AGRIFIN 4 SOC 34 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Vejledning i anvendelsen af den nye Bruxelles II-forordning

Vejledning i anvendelsen af den nye Bruxelles II-forordning Opdateret 1. juni 2005 Vejledning i anvendelsen af den nye Bruxelles II-forordning (Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0181 Offentligt

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0181 Offentligt Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0181 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 3.4.2001 KOM(2001) 181 endelig 2001/0091 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om fastlæggelse af minimumsstandarder

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.04.2004 KOM(2004) 335 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i det Associeringsråd, der er nedsat ved Europaaftalen

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038446/01.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038446/01. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. februar 2015 (OR. en) 6548/15 ENV 80 WTO 52 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 24. februar 2015 til: Komm. dok. nr.: D038446/01 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/28/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/28/EF 9.4.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 91/13 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/28/EF af 8. april 2005 om principper og detaljerede retningslinjer for god klinisk praksis i forbindelse med testpræparater til

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 7.1.2014 JOIN(2013) 32 final

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 U D K A S T Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF L 390/24 31.12.2004 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF af 15. december 2004 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og om ophævelse af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 758 endelig 2002/0265 (ACC) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om handel med visse stålprodukter mellem Det Europæiske Fællesskab

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.9.2004 KOM(2004) 594 endelig 2004/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.9.2013 COM(2013) 612 final 2013/0300 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Forbrugsgoder Farmaceutiske produkter Bruxelles, den 9/1/2008 ENTR NR. D(2007) Offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0473 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0473 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0473 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.9.2006 KOM(2006) 473 endelig 2004/0172 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 283 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-3060/10-0001 Dok.: DBI20349 N O T A T om aftaler mellem USA

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog Aftale af 21. marts 2005 mellem Falck A/S København, Danmark og UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog gennem et globalt samarbejdsudvalg INDHOLD Side Del 2 Præambel 3 I Definitioner

Læs mere

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 23.10.2015

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 23.10.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2015 C(2015) 7100 final UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN af 23.10.2015 om hvorvidt Tysklands og Østrigs genindførelse af kontrol ved de indre grænser er nødvendig og

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.10.2004 KOM(2004) 691 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del):

Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del): Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del): Svar: Ministeren bedes i forlængelse af Europaudvalgets møde den

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 716/2013 af 25. juli 2013 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1) BEK nr 1424 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere