Effektiviseringsforslag: Børne - og Undervisningsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektiviseringsforslag: Børne - og Undervisningsudvalget"

Transkript

1 Effektiviseringsforslag: Børne - og Undervisningsudvalget Forslagets titel Besparelse på Ungdomsskolen. Besparelse SSP Øget betaling i SFO Besparelse på børne- og familie rådgivning Besparelse SPT (udvidet specialundervisning) Ny lærertidsaftale Skolestruktur Netværkspleje (som alternativ til professionel familiepleje/opholdssted) Beskrivelse af forslaget Fjernelse af fransk undervisning, samt div. andre holdaktiviteter Besparelse af en SSP-stilling. Betaling på SFO sættes op med 100 kr. pr. barn. Hurtig indfasning. Konkret udmøntning drøftes pt. i forvaltningen Konkret udmøntning drøftes pt. i forvaltningen Ny aftale med DLF giver flere UV-timer.Midlerne skal blive på skoleområdet ifølge aftalen. Kommer som selvstændigt bilag. Effektivisering realiseres i 2013 ( ). Skabelonen foreligger til udvalgsmødet i: Økonomiske konsekvenser (2012) Marts Marts Marts April April April April April 0 Total (BU) Effektiviseringskrav (1,5%)

2 Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag Fagudvalget Forslag Styringsområde (politikområde), bevilling Børne- og Undervisningsudvalget Besparelse på kr. på Ungdomsskolen (ca. 10 % af budgettet) Ungdomsskolen er en del af Institutionsbevillingen i udvalgets område. I Ringsted kommune er det besluttet - at elever fra 7. kl. (12-13 år) også kan deltage i Ungdomsskolens tilbud - at ungdomsskolen er det sted hvor de unge erhverver knallertkørekort - at ungdomsskoletilbuddet omfatter klub- og fritidsvirksomhed - at ungdomsskolen omfatter Heltidsundervisning (Erhvervsklassen) Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Funktion(er) Driftseffektivisering Bruttodriftsbesparelse +210 (implemen tering fra skoleårets start) +500 Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Implementerings-/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsændring Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn Baggrunden for forslaget Forvaltningen har bedt Ungdomsskolen om, at anvise forslag til reduktioner i aktiviteterne på kr. 2

3 Forslagets indhold Besparelse på kr på Ungdomsskolen (ca. 10 % af budgettet) Forslaget er delt op i forskellige portioner: - Lønninger: kr Ungdomsskolens lovgivning har både en række SKAL-ydelser og nogle KAN-ydelser, men loven siger ikke noget om, hvilket omfang tilbudet skal have. Det er derfor muligt at regulere i budgettet i tilbuddet ved fx at undlade at tilbyde: Talenthold i sprog (22 timer) Kokkeskole (22 timer) Jagttegn (tværkommunalt samarb.) Smykkehold og sølvarbejde (16 timer) Spinning (22 timer) Zumba (22 timer) Kanotur i Sverige Sprogrejse til England Der gennemføres årligt undervisningshold af forskellig længde. På nogen hold er der undervisning en eller to gange om ugen i hele sæsonen, og andre hold, er der kun undervisning en enkelt dag (fx førstehjælp). Der er derfor også stor forskel, på omkostningerne på de enkelte hold. Hvis ovenstående besparelse gennemføres, betyder det, at ungdomsskolen tilbyder ca. 10 % færre undervisningshold. Derudover gennemføres aktiviteter som typisk er endags arrangementer eller ture ud af huset i en weekend, og 8-10 lejrskoler/studierejser. I ovenstående eksempel foreslås besparelse på ca. 20 % af lejrskoler/studierejser. - Befordring kr. Ændring af praksis for befordring af elever. Pt. gælder de samme regler som for Folkeskolen, at elever med mere end syv km til Ungdomsskolen kan få deres transport betalt, når de går til undervisning. Dette kan ændres, så det kun er transporten til franskundervisningen (som er et centraliseret folkeskoletilbud) som kommunen betaler. - Undervisningsmidler og elevaktiviteter Besparelsen findes ved at udskyde indkøb af nyt inventar og nye materialer og hæve elevernes egenbetaling. - Franskundervisningen ca kr på transport Folkeskolernes tilbud om treårigt prøveforberedende fransk ligger i ungdomsskolen, fordi det sikrer oprettelse af hold, som det er svært at sikre på den enkelte skole. (der er årligt ca. 60 elever som starter til fransk) Stoppes dette tilbud vil vi kunne spare kr på lønninger og materiale plus ca kr. i transport af elever. Erhvervsklassen er en KAN-ydelse, men budgettet til Erhvervsklassen kommer fra folkeskolerne, og en besparelse i Erhvervsklassen ville i så fald være en indirekte besparelse for Folkeskolerne. 3

4 Ungdomsskolens virksomhed udspringer af Ungdomsskolelovgivningen: 1. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre kommunens unge et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed. Tilbudet skal stå åbent for unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt kommunens folkeregister. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at unge under 14 år og over 18 år kan optages i ungdomsskolen. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan indgå aftale med andre kommunalbestyrelser om samarbejde mellem kommunernes ungdomsskoler om undervisningstilbud m.v. og optagelse af unge, herunder om afholdelse af de hermed forbundne udgifter. 3. Ungdomsskoletilbudet SKAL omfatte: 1) Almen undervisning. 2) Prøveforberedende undervisning. 3) Specialundervisning. 4) Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere, i dansk sprog og danske samfundsforhold. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen KAN beslutte, at ungdomsskoletilbudet desuden skal omfatte: 1) Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel. 2) Heltidsundervisning. 3) Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik. 4) Undervisning i dansk som andetsprog for udlændinge mellem 18 og 25 år Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at ungdomsskoletilbudet skal omfatte klub- og anden fritidsvirksomhed. Kommunen afholder alle udgifter til ungdomsskolevirksomheden. Konsekvenser for serviceniveau Antallet af undervisnings- og aktivitetshold vil formindskes væsentligt, ligesom Ungdomsskolens samlede tilbud vil udvandes og i mindre grad udstråle den mangfoldighed af indhold, som tiltaler nutidens facetterede unge. En evt. besparelse vil betyde en forringelse af tilbuddet til de unge i kommunen. De unge får forringede muligheder for god voksenkontakt og tilegnelse af faglige og sociale kompetencer i forskellige arenaer, der kan øge deres uddannelsesparathed og kvalificerede dem til at gennemføre en ungdomsuddannelse, så 95 % målsætningen kan nås. Ca unge, svarende til ca. 45 % af målgruppen, bruger ungdomsskolens tilbud. Brugerne repræsenterer befolkningssammensætningen i kommunen, således at vi har brugere fra alle socialgrupper og med forskellige etniske baggrunde. Det primære forebyggende arbejde med de unge i fritiden reduceres. Ungdomsskolens muligheder for at netværke og skabe aktiviteter i den sekundære forebyggende gråzone bliver begrænset. Muligheden for at Ungdomsskolen kan arbejde tværfagligt og indgå i forskellige arrangementer i kommunen formindskes væsentligt. Ungdomsskolens muligheder for at inkludere de "skæve" unge uden at synliggøre dem forringes. 4

5 Integration af etniske minoriteter forringes, da vi ikke i samme grad som nu, er i stand til at differentiere tilbuddet, så det retter sig mod mange forskellige typer af 2-kulturelle unge. Personalemæssige konsekvenser Ca. 12 af vores 55 timelønnede lærere og klubmedarbejdere vil blive afskediget. Specifikation Implementering af forslaget En evt. implementering af den nævnte reduktioner vil kunne ske i forbindelse med tilrettelæggelse af Ungdomsskolens tilbud for skoleåret og altså træde i kraft pr. d. 1/ Nøgletal/benchmarking Det er vigtigt at pointere, at det overskud, som Ungdomsskolen har haft på regnskabet de sidste år, er en opsparing til nyt tag, som i vedligeholdelsesplanen skulle skiftes i 2010, samt opsparing til ny minibus. Samlet budget for området: Ungdomsskolens budget er på 6,4 mio. kr. årligt og er en del af budgetområdet Skoler, der har en samlet ramme på 300,8 mio. kr.. Besparelse på kr. på Ungdomsskolen er knapt 10 % af budgettet. 5

6 Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag Fagudvalget Forslag Børne- og Undervisningsudvalget Besparelse på kr. på SSP (ca. 25 % af budgettet) Styringsområde (politikområde), bevilling Ungdomsskolen er en del af Institutionsbevillingen i udvalgets område. Den nuværende SSP-ordning er efter en lang politisk proces vedtaget i oktober 2008 og er beskrevet i sag nr: 08/885 Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Funktion(er) Driftseffektivisering Bruttodriftsbesparelse +210 (Impleme ntering fra skoleårets start d.1. august) +500 Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Implementerings-/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsændring Personalemæssige konsekvenser (årsværk) SSP reduceres med en medarbej der Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn Samme Baggrunden for forslaget Forvaltningen har bedt Ungdomsskolen om forslag til reduktions på kr. på SSP-området. Forslagets indhold Nedlæggelse af 1 SSP-konsulentstilling 6

7 Konsekvenser for serviceniveau Pt. dækker SSP-konsulenterne hvert sit, af de fire distrikter Ringsted Skolevæsen også i andre sammenhænge er opbygget i (Benløse og Vigersted overbygningsskoler er et distrikt). Hvis den ene stilling nedlægges, skal arbejdet organiseres anderledes, så de 3 konsulenter dækker hele kommunen. Det enkelte distrikt vil således ikke kunne råde over sin egen konsulent, og SSP-konsulenterne vil ikke kunne have den samme kontakt til eleverne. Det betyder naturligvis, at nogle af de opgaver, der løses i dag, ikke vil kunne løses. Serviceringen af den enkelte skole forringes: Færre unge og deres familier vil kunne modtage rådgivning og vejledning fra SSP-konsulenterne. Der bliver mindre tid til gadearbejde. Der vil være færre generelt forebyggende undervisningstilbud. Kampagnelignende aktiviteter i forebyggelsesøjemed vil lide under beslutningen. I den nuværende struktur arbejder SSP-konsulenterne meget med unge, der mistrives, for at forebygge at de ender i misbrug og/eller kriminalitet. Det er vores opfattelse, at flere og flere unge trives dårligt og har ondt i livet, derfor bør forebyggelse ikke nedprioriteres. En evt. besparelse i det forebyggende arbejde går imod intentionerne med regeringens vedtagelse af Ungepakke 1 & 2. Ungepakkerne fokuserer på at få de sidste unge til at bide sig fast i det etablerede (uddannelses-)system, og der er i den forbindelse brug for alle kræfter til at understøtte de unge, der har behov for hjælp. SSP-konsulenterne har modsat mange andre mulighed for at arbejde med unge, uden at disse stigmatiseres ved at blive gjort til en egentlig sag. Ligeledes vil en besparelse gå imod Ungdomskommissionens anbefalinger, samt intentionerne i Barnets reform om en helhedsorienteret, tværsektoriel og sammenhængende tidlig forebyggende indsats. I forbindelse med Ungepakkerne er det ydermere i Folketinget besluttet, at alle kommuner skal etablere en plan for en sammenhængende indsats mod ungdomskriminalitet og SSP er naturligvis en meget central part i denne opgave, hvorfor en eventuel beslutning om denne besparelse kommer stærkt på tværs af den nye opgave. Personalemæssige konsekvenser En besparelse på kr., årligt vil betyde nedlæggelse af én SSP-konsulentstilling. Specifikation Implementering af forslaget En evt. besparelse kan implementeres fra august 2012, ved skoleårets start, og vil følge de gældende personalejuridiske regler, lokale aftaler indgået i HMU og Ungdomsskolens Medudvalgs principper for reduktion i personalet. 7

8 Nøgletal/benchmarking Samlet budget for området: Ungdomsskolens budget er på 6,4 mio. kr årligt og er en del af budgetområdet Skoler, der har en samlet ramme på 300,8 mio. kr. Til SSP er givet en samlet bevilling på ca. 2 mio. kr., hvorfor en besparelse på kr. svarer til ca. 25 % af budgettet. 8

9 Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag Fagudvalget Forslag Styringsområde (politikområde), bevilling Børn - og Undervisningsudvalg Forældrebetalingen for SFO l +ll stiger med 100 kr. pr.mdr. SFO er en del af Børne- og Undervisningsudvalgets bevilling på skoleområdet Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Funktion(er) Driftseffektivisering Bruttodriftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Implementerings-/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsændring Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn Baggrunden for forslaget Forslaget stilles i forlængelse af byrådets vedtagne økonomiske politik, idet der ikke er lovgivningsmæssige begrænsninger på forældrebetalingen for SFO. Forslagets indhold Forældrebetalingen til SFO foreslås forhøjet med 100 kr. pr. mdr., for SFO 1 og 2. Konsekvenser for serviceniveau Forældrebetaling for SFO foreslås forhøjet med 100 kr. pr. måned for SFO 1 og 2. Forældrebetalingen vil herefter udgøre 1740 kr. pr måned(baseret på 2011-tal) i 12 måneder for SFO 1, hvilket bliver ca. 270 kr. over den gennemsnitlige månedstakst i Region Sjælland. Det skal dog her bemærkes, at Indenrigsministeriets taksttal for de øvrige kommuner i Region Sjælland, ikke er opdateret og derfor er 2010-tal. SFO 2 taksten vil med en stigning på 100 kr. udgøre ca kr. pr måned (baseret på 2011-tal) i 12 måneder, hvilket bliver ca. 276 kr. over den gennemsnitlige månedstakst. Ligeledes her skal det bemærkes at tallene fra de øvrige kommuner i Region Sjælland er 2010-tal, mens tallene fra Ringsted Kommune er fra

10 Forslaget vil betyde en øget brugerbetaling for borgerne, idet forældreandelen stiger uden at medføre øgede bevillinger på området. Forslaget vil muligvis medføre et vigende antal børn der benytter SFO tilbud. Personalemæssige konsekvenser Hvis den forhøjede takst medfører et fald i antallet af tilmeldte børn i SFO, vil skolerne skulle tilpasse personaleforbruget. Specifikation Implementering af forslaget Forslaget forudsætter implementering 1/8, 2012 Nøgletal/benchmarking Takstsatser i Ringsted Kommune (2011-tal) over 12.måneder, ved takststigning på 100 kr. Gennemsnitlig månedstakst i Region Sjælland (baseret på 2010-tal for øvrige kommuner.) SFO 1 SFO kr kr kr. 787 kr. Difference 270 kr. 276 kr. Samlet budget for området SFO er en del af institutionsbevillingen Skoler, og den samlede bevilling, udgør i 2011, 272,7 mio. kr. 10

11 Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag Fagudvalget Forslag Styringsområde (politikområde), bevilling Børne- og Undervisningsudvalget Besparelse på myndighedsområdet Børne- og familierådgivningen Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Funktion(er) Driftseffektivisering Bruttodriftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Implementerings-/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsændring Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn Baggrunden for forslaget Der skal findes besparelser og kvaliteten bevares så vidt muligt. Forslagets indhold Der vil blive sat ind på flere områder i Børne- og familierådgivningen; 1. Der udarbejdes en analyse af alle dagskoleforanstaltninger med henblik på at vurdere om nogle børn kan have glæde af et mere inkluderende tilbud, tættere på deres lokalmiljø. Dette kan ske ved at børn der er blevet klar til at indgå i den ordinære folkeskole skal støttes i et godt forløb, så de oplever en succes ved at vende tilbage til folkeskolen og blive inkluderet i lokalmiljøet. Dette vurderes dels at have en række positive effekter, dels vil der på den måde kunne findes en besparelse på kr. fra Indsatserne fra tidligere sparerunder fortsættes, herunder fortsat fokus på anbringelser i familiepleje, nedbringelse af udgifter til tabt arbejdsfortjeneste m.v. Indsatserne har været en succes, hvorfor der ikke kan hentes besparelser i samme omfang som tidligere. Alligevel vil der kunne hentes en besparelse på i alt kr , ved dels at fortsætte stramning af tabt arbejdsfortjeneste og udvide fokus (fx til handicapridning), dels at spare på de samlede forebyggende foranstaltninger. Det vil betyde, at serviceniveauet for familiebehandling, støttekontaktpersoner mv. vil forringes. For eksempel vil der være flere unge, der ikke får tilknyttet en støttekontaktperson, selvom 11

12 det vurderes at være meningsfuldt, ligesom familier vil skulle være i større krise end nu, før de tilbydes familiebehandling. I forlængelse af besparelsen på forebyggende foranstaltninger vil der søges et udvidet samarbejde med Sundhedsplejen, da netop spædbørn og de helt små børn ofte med hurtig indsats kan komme i trivsel. Ligeledes vil et udvidet med skole- og familiehuset Østre Parkvej forventes at bringe flere børn hurtigere i trivsel. Konsekvenser for serviceniveau Serviceniveauet har gennem de to sidste år været nedadgående som følge af borgernes stigende behov samtidig med fastholdelse og overholdelse af budgetterne. Dertil er kommet delingen med Ungeenheden, hvilket alt andet lige har medført mere arbejde og færre stordriftsfordele. Det har i sagens natur medført flere klager, længere sagsbehandlingstid og serviceniveauet har nu nået en grænse, hvor afgørelserne fra klagenævnet i nogle tilfælde går i mod Ringsted kommune og hvor der ikke er plads til en eneste uforudset udgift fra fx tilflyttere. Disse forhold forværres af at Statsforvaltningen mangler sagsbehandlere, hvorfor der sker en opgaveglidning, der belaster rådgivergangen. Med de foreslåede besparelser vil denne udvikling fortsætte, og der vil givetvis komme flere sager som Ringsted kommune vil tabe i klagenævnet, ligesom man kan forvente en stigning i antallet af borgere, der klager til politikere eller til pressen over serviceniveauet i kommunen. Personalemæssige konsekvenser Som udgangspunkt ingen. Specifikation Implementering af forslaget Analysen af dagskoleområdet vil foregår efter præcis samme koncept som analysen af særligt dyre enkeltsager, som det blev præsenteret for Børne- og undervisningsudvalget i 2009 og De andre måltal, vil kun kunne følges ved succesfuldt samarbejde med økonomisk afdeling. Nøgletal/benchmarking Samlet budget for området Der er ikke endeligt taget politisk stilling til delingen af budgettet mellem Ungeenheden og Børne- og familierådgivningen. Derfor er kun det samlede budgettal på 112,8 mio. kr. kendt. 12

13 Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag Fagudvalget Forslag Børne- og Undervisningsudvalget Besparelse på kr. på budgettet til vidtgående specialundervisning (20.2) Styringsområde (politikområde), bevilling Den vidtgående specialundervisning er en del af udvalgsbevillingen til SPT under Børne- og Kulturforvaltningen Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Funktion(er) Driftseffektivisering Bruttodriftsbesparelse +400 (Impleme ntering fra skoleårets start d.1. august 2012) Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Implementerings-/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsændring Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Forslaget vil betyde, at der vil kunne visiteres ml. 1-2 børn mindre pr. år afhængig af konkret tilbud. De personalemæssige konsekvenser vil vise sig på det/de konkrete tilbud, der grundet fald i det samlede antal visitationer, vil skulle reducere tilsvarende i medarbejderstaben eller serviceniveauet Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn Baggrunden for forslaget Forslaget er en del af forvaltningens samlede bud med henblik på at nå det formulerede besparelseskrav 13

14 Forslagets indhold Forslaget vil betyde, at der skal ske en reduktion i antallet af børn, der visiteres til vidtgående specialundervisning. Den afledte følge af dette er, at der skal etableres inkluderende tilbud på de eksisterende folkeskoler for de pågældende børn Konsekvenser for serviceniveau Såfremt forslaget effektueres vil konsekvensen være, at færre børn visiteres til vidtgående specialundervisning. Dette ligger i tråd med kommunens overordnede målsætning om, at færre børn skal ekskluderes fra den almene folkeskole. Samtidig betyder forslaget dog, at de inkluderende tilbud, der skal etableres for disse børn i den almene folkeskole, kan betyde en udhuling af ressourcen, da der ikke følger penge med børnene Specifikation Implementering af forslaget En evt. besparelse kan implementeres fra august 2012, ved skoleårets start, idet visitation til vidtgående specialundervisning foregår i perioden fra december til februar i skoleåret før. Det betyder, at visitationer til skoleåret 11/12 allerede er effektueret, hvorfor forslaget først kan få effekt pr Nøgletal/benchmarking Samlet budget for området: Det samlede budget til vidtgående specialundervisning er 32,7 mio. årligt og er en del af budgetområdet SPT. En besparelse på kr. svarer til ca. 1,22 % af budgettet. 14

15 Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag Fagudvalget Forslag Styringsområde (politikområde), bevilling Børne- og Undervisningsudvalget Konsekvenser af arbejdstidsaftale på folkeskoleområdet i skoleåret 2011/12. Skoler. Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Funktion(er) Driftseffektivisering Bruttodriftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Implementerings-/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsændring Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn Baggrunden for forslaget Den eksisterede arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere udløber med det igangværende skoleår. Der er derfor indgået en ny aftale mellem Ringsted-Sorø Lærerforening og Ringsted Kommune for skoleåret 2011/12. Aftalen har i forhold til den tidligere frigjort en økonomisk ramme til fornyet disponering på den enkelte skole. Rammerne for de kommende år fastlægges ligeledes gennem aftale med Danmarks Lærerforening. Det er vurderingen, at begge parter også her vil være indstillet på at nå et resultat, som også kan imødekomme ønsker fra Byrådet til særlige indsatsområder på skoleområdet. Forslagets indhold Aftalen er indgående med bl.a. følgende forudsætning: Der er enighed i forhandlingsudvalget om, at den ressource, der frigøres ved ændring af de hidtil kendte omregningsfaktorer, drøftes mellem tillidsrepræsentant og skoleleder i forbindelse med skolelederens udarbejdelse af endeligt budget til forelæggelse i skolebestyrelsen. Det er således en forudsætning for indgåelse af aftalen, at den frigjorte ressource gendisponeres på skolerne og ikke overføres til andre områder. Det er som nævnt aftalt, at anvendelsen af den frigjorte ressource i skoleåret 2011/2012 skal drøftes mellem TR og skolelederen. Aftalen skal genforhandles i 2012 og her kan der tages højde for Byrådets ønsker til indsatsen i skolerne. De 4,8 mio. kr. kan således anvendes til enten øget lokalt råderum som 15

16 i første skoleår eller til finansiering af nogle af de kvalitetsforbedrende indsatser på skoleområdet. Konsekvenser for serviceniveau Det kan forventes, at skolerne med den nye aftale vil have bedre muligheder for efter interne drøftelser på skolen at kunne prioritere. Personalemæssige konsekvenser Eventuelle personalemæssige konsekvenser vil afhænge af de lokalt trufne beslutninger. Specifikation Implementering af forslaget Forslaget implementeres med igangsætning af skoleåret 2011/12. Nøgletal/benchmarking Samlet budget for området: 300,8 mio.(budget 2011; s.84). Forslaget udgør 1,2 % heraf. 16

17 Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag Fagudvalget Forslag Styringsområde (politikområde), bevilling Børne- og Undervisningsudvalget Netværksanbringelser Børne- og familierådgivningen Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Funktion(er) Driftseffektivisering Bruttodriftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Implementerings-/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsændring Personalemæssige 1/2 1/2 1/2 1/2 konsekvenser (årsværk) Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn Baggrunden for forslaget Der skal findes besparelser og kvaliteten bevares så vidt muligt Forslagets indhold Forslaget betyder, at der sættes større fokus på at etablere netværksanbringelser, herunder aflastning. En netværksanbringelse betyder, at en person i barnets netværk vederlagsfrit modtager barnet i pleje eller aflastning, dog kan særlige udgifter dækkes. Formålet er at sikre flere børn varige og nære relationer under indsatsen. Hvis det skal lykkes, skal familiens og netværkets egne ressourcer i langt højere grad end nu afsøges. Desuden kræver dette, at der ansættes mere personale, da netværksanbringelser kræver langt mere supervision og tilsynsbesøg. Samtidig er afdækningen af det private netværk tidskrævende, inden anbringelsen/aflastningen. Det første år tænkes udgiftsneutralt, men 2. år (2012) tænkes en besparelse på kr. og i de følgende år tænkes besparelse på kr. Konsekvenser for serviceniveau 17

18 Personalemæssige konsekvenser Der kan opnormeres i afdelingen svarende til en halvtidsstilling. Specifikation Implementering af forslaget Der er allerede indarbejdet strukturer, der tager højde for at der fokuseres på netværksanbringelser jævnfør lovkravene fra anbringelsesreformen. Disse strukturer styrkes og understøttes med vidensdeling og kurser. Nøgletal/benchmarking Samlet budget for området Der er ikke endeligt taget stilling til delingen af budgettet mellem Ungeenheden og børne- og familieafdelingen. Derfor er kun det samlede budgettal kendt. 112,8 mio. kr. 18

Plan for Faxe Kommunes Ungdomsskole

Plan for Faxe Kommunes Ungdomsskole Plan for Faxe Kommunes Ungdomsskole Sidst redigeret 13-11-2012 Vedtaget i yrådet dato: 1 Oversigt over ungdomsskolevirksomheden. Efter lov om ungdomsskoler påhviler det kommunalbestyrelsen at tilbyde ungdomsskolevirksomhed

Læs mere

Børne- og undervisningsudvalgets effektiviseringsforslag Besparelse på Ungdomsskolen 210 X. 4 Færre elever, der bliver skoleudsat 200 X X

Børne- og undervisningsudvalgets effektiviseringsforslag Besparelse på Ungdomsskolen 210 X. 4 Færre elever, der bliver skoleudsat 200 X X Børne- og undervisningsudvalgets effektiviseringsforslag 2013 År Type Nr. Effektiviseringsforslag [Hele 1.000 kr.] 2013 Effektivisering Servicereduktio n Omstilling 1 Besparelse på Ungdomsskolen 210 X

Læs mere

Budgetproces207 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Ungdomsskolen

Budgetproces207 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Ungdomsskolen Budgetproces207 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Ungdomsskolen Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 METODE... side 3 DATAGRUNDLAG... side 4 ANALYSE.. side 5 Tabel 1:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 375 af 04/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 013.62S.391 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Mål og Midler Ungdomsskoler

Mål og Midler Ungdomsskoler Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten

Bilag til styrelsesvedtægten Bilag til styrelsesvedtægten Fritidsundervisningen Ungdomsklubber Dagundervisningen 10. klasse Dagundervisningen Heltidsundervisning (UP) Dagundervisningen Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) Dagundervisningen

Læs mere

Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016

Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016 Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016 Nr. Effektiviseringsforslag [Hele 1.000 kr.] Tværgående effektiviseringsforslag År 2013 Effektivisering TV 1 Hjemmearbejdspladser 300 X TV 2 Kørselskontor

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

Plan for Slagelse Kommunes heltidsundervisning, klub og almenundervisning mv.

Plan for Slagelse Kommunes heltidsundervisning, klub og almenundervisning mv. Plan for Slagelse Kommunes heltidsundervisning, klub og almenundervisning mv. i henhold til Ungdomsskoleloven Bilag til styrelsesvedtægt for UngSlagelse Bilag til styrelsesvedtægt for UngSlagelse Ungdomsskoleplanen

Læs mere

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Maj 2016 Indledning Børne-, Unge- og Familieudvalget har i forbindelse med behandlingen af en samlet

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,

Læs mere

Høringssvar fra interessenter maj 2011 Budget 2012 oversigt

Høringssvar fra interessenter maj 2011 Budget 2012 oversigt Høringssvar fra interessenter maj 2011 Budget 2012 oversigt I forbindelse med budgetprocessen for budget 2012, har udvalgte interessenter været inviteret til at komme med høringssvar i forhold til, de

Læs mere

Mål og Midler Ungdomsskoler

Mål og Midler Ungdomsskoler Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogsområdet er reguleret af folkeskoleloven og dagtilbudsloven. Undervisningsministeriet tager i sin praksis udgangspunkt i den

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge 20. november 2013 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye

Læs mere

Handlingsplan - Familieområdet

Handlingsplan - Familieområdet Notat Handlingsplan - Familieområdet Kommunaldirektørens område og Familieafdelingen Økonomi Ramsherred 5 5700 Svendborg 1. Status. Udvikling i sagstal og udgifter 2007 2009 Baggrunden for de iværksatte

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Bekendtgørelse af. lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af. lov om ungdomsskoler Side 1 af 9 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 K Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Ungdomsskolen apitel 1 a (Ophævet) (Ophævet) (Ophævet) Ungdomskostskoler Klage m.v. Ikrafttrædelses-

Læs mere

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Politikområde 6: SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE Sundhedspolitik (tværgående) Sundhedsplejen tilbud til småbørnsfamilier Sundhedsplejen

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 DATO: 24-03-2010 STED: THORSENSVEJ 11, 2, 4800 NYKØBING F. TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: AFBUD: ANNEMETTE S. JOHNSEN, HENRIK STAMPE Orientering den 24. marts 2010

Læs mere

Kommunens serviceramme er i budgetårene overskredet med ca. 50 mio. kroner.

Kommunens serviceramme er i budgetårene overskredet med ca. 50 mio. kroner. Skoleområdet Folkeskoler Stationsvej 36 3460 Birkerød Att.: skolechef Martin Tinning Sendt via mail til hd@rudersdal.dk Vedbæk, torsdag 18. august 2011 Høringssvar til Budget 2012-2015 Kommunens serviceramme

Læs mere

At 1) byrådet tiltræder den fremsendte plan for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune.

At 1) byrådet tiltræder den fremsendte plan for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune. Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Klik her for at angive tekst. Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om plan for fritids- og ungdoms- skoleområdetområdet Byrådets beslutning om

Læs mere

Årsplan 2014 Ungdomsskolen

Årsplan 2014 Ungdomsskolen SOLRØD KOMMUNE UNGDOMSSKOLEN Årsplan 2014 Ungdomsskolen Planen består af 6 områder: Ungebasen SSP-funktionen 10. klassen Solrød Almen fritidsundervisning Erhvervsklasserne Junior- og ungdomsklubberne 1.

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter).

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Socialområde. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Allerød kommune.

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

Handleplan 2011 Børn med særlige behov.

Handleplan 2011 Børn med særlige behov. Handleplan 2011 Børn med særlige behov. Dette notat gør rede for de initiativer og tiltag, der indgår i handleplanen for Center for Familie og Forebyggelse i 2011 med henblik på implementering af budget

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80 Børneudvalget Børneudvalget varetager forvaltningen af kommunens undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner,

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35 Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. er der i budget

Læs mere

Familiemøde r. evaluering af et pilotprojekt

Familiemøde r. evaluering af et pilotprojekt Familiemøde r evaluering af et pilotprojekt Erfaringer med afholdelse af Familiemøder i Ringsted Kommune i perioden. juni 20 3. maj 20 Børne- og Kulturforvaltningen August 20 Familiemøder evaluering af

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2014 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750 Reduktioner (i mio. kr.) Budget Priorit. Service område Formål Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet.

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. 1 Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Støtte fra familiekonsulent-teamet

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Baggrund: Den vedtagne politik bygger på Mariagerfjord kommunes børnepolitik. Inklusionspolitikken skal ligeledes ses i sammenhæng anbefalingerne fra regeringens

Læs mere

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Den gode inklusion DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Kalundborg Kommune 4400 Kalundborg www.kalundborg.dk Telefon, omstilling: 59 53 44 00 1/12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Forord Den sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet skal ses som en del af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitikpolitik.

Læs mere

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Trivsel og inklusion: Arbejdet med LP-modellen er i god drift. Skolens lærerpersonale har gennemgået CL1 kursus

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 258.442 256.726

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser

Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser marts 2015 Denne masterplan har til formål at fastlægge de indsatser, der skal gennemføres for at overholde de økonomiske

Læs mere

Bedre forhold for børn og voksne med handicap

Bedre forhold for børn og voksne med handicap BUDGETFORSLAG FRA SF Bedre forhold for børn og voksne med handicap - Aarhus Kommune bruger langt færre penge på børn og voksne med handicap, end mange andre kommuner. Det kan Aarhus Byråd ganske enkelt

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Tirsdag 01.11.2011 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Anlægsregnskab Vallerødskolen, administration, Ungdomsskolen

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Opfyldelse af lovkrav Kvalitetsløft x Effektivisering x

Opfyldelse af lovkrav Kvalitetsløft x Effektivisering x Digitaliseret læring Business case Projektets formål Projektet har til formål at udnytte de digitale læringsværktøjers muligheder i forhold til at øge selvstændiggørelse af elevernes arbejde. Dvs. at gøre

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg er af kommunaludvalget blevet bedt om at svare på tre spørgsmål: Spørgsmål W om, hvorvidt der set i lyset af oplysninger fra EVA s seneste rapport om kommunernes

Læs mere

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Udkast til Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere flygtninge

Læs mere

Høringssvar fra MED-udvalget ved Halsnæs Heldagsskole vedrørende forslag til Omlægning af dagbehandling til en mere fleksibel model.

Høringssvar fra MED-udvalget ved Halsnæs Heldagsskole vedrørende forslag til Omlægning af dagbehandling til en mere fleksibel model. Halsnæs Heldagsskole Industrivej 17 3390 Hundested Skole og Kultur Stab Telefon 8882 8200 Fax 16. august 2012 Høringssvar fra MED-udvalget ved Halsnæs Heldagsskole vedrørende forslag til Omlægning af dagbehandling

Læs mere

Mål og Midler Ungdomsskoler

Mål og Midler Ungdomsskoler Fokusområder Ungdomsskolens 6 klubber danner rammen om aktiviteter, samvær og voksenkontakt, og Klubben på Rughavevej har været i brændpunktet med hensyn til forebyggende arbejde i forhold til en vanskelig

Læs mere

Sammenfatning af Høring vedr. fremtidig organisering af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Sammenfatning af Høring vedr. fremtidig organisering af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Sammenfatning af Høring vedr. fremtidig organisering af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Høringen er udsendt til: KLF, BUPL, FOA, Socialrådgiverforeningen, Psykolog Foreningen, institutioner, skoler,

Læs mere

Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015.

Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015. Notat vedr. Heldagsklassetilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015. Notatet indeholder en beskrivelse af en ændring

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

Notat. Lukning af Farvergården. Kommunalbestyrelsen i Hørsholm

Notat. Lukning af Farvergården. Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Notat Til: Vedrørende: Bilag: Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Farvergården uddybende oplysninger til dagsordenspunkt udsat fra december 01. 1. Oversigt over anbragte børn og unge på Farvergården i perioden

Læs mere

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Roskilde Kommune November 2010 Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre indgik den 5. nov. 2009 en aftale om "Flere unge i

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Børne- og ungepolitik

Børne- og ungepolitik Børne- og ungepolitik Børne - og ungepolitik Bken i pixi-format Favrskov Byråd har vedtaget en B, der peger frem mod 2014. Den er delt op i fem temaer: Udvikling og effektivisering Læring og kvalitet Inklusion

Læs mere

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området 3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området Efter Før Dette forslag er et alternativ til forslag 6A. Planen

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for

Læs mere

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde En central metode til at sikre den politiske styring af det specialiserede socialområde er at fastlægge et klart og operationelt

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

tænketank danmark - den fælles skole

tænketank danmark - den fælles skole NYHEDSBREV NR. 20 SOMMER 16 tænketank danmark - den fælles skole INDHOLD Nyt fra bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen Indlæg fra Elisa Bergmann, BUPL Indlæg fra Mette Witt-Hagensen, Skole og Forældre Indlæg

Læs mere

Høringssvar vedrørende spareforslag 2016-2019

Høringssvar vedrørende spareforslag 2016-2019 Høringssvar vedrørende spareforslag 2016-2019 ÅFO anbefaler byrådet at forkaste de spareforslag, som forringer kvaliteten yderligere i vores dagtilbud, SFOer og klubber. Forslagene om tidlig børnehavestart,

Læs mere

Ungeenheden Ringsted 2011. Et nyt og hélt tilbud til de mange unge i midten

Ungeenheden Ringsted 2011. Et nyt og hélt tilbud til de mange unge i midten Ungeenheden Ringsted 2011 Et nyt og hélt tilbud til de mange unge i midten Aktører Ungeenheden i Ringsted, og flere samarbejdsparter end der var kasser til blandt andet børneområdet, det voksensociale

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Tidligt barselsbesøg 23 Sundhedsstyrelsen er kommet med nye

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2015 Jens Peter Langberg 09 Forsøg med Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, at Allerede iværksatte forsøg med Flextur videreføres

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 21-09-2011 Dato: 29-08-2011 Sag nr.: ØU 199 (SOSU 83) Sagsbehandler: Christian Hjorth Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

10. Politik for børn og unge særlig indsats

10. Politik for børn og unge særlig indsats 10. Politik for børn og unge særlig indsats ( i kr. 1.000) 2011 2012 2013 2014 Overslagsår 01 - fremskrevet 92.980 93.050 93.118 93.118 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje

Læs mere

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud,

Læs mere

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv.

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1.0 02 stk. 2 Skolens prioritering af hovedindsatsen på Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er: 4. Skolens vurdering, af i hvor høj grad indsatsen på hovedområdet

Læs mere

Holbæk Kommunes integrationsstrategi, spor 2 ALLE KAN BIDRAGE

Holbæk Kommunes integrationsstrategi, spor 2 ALLE KAN BIDRAGE ALLE KAN BIDRAGE Indledning De fleste flygtninge, indvandrere og efterkommere, som kommer til eller vokser op i Holbæk Kommune, klarer sig godt i folkeskole, sprogskole og på job. Nogle oplever dog sproglige,

Læs mere

Ændring af Trianglen analyser og vurderinger på basis af arbejdet i styregruppen mv.

Ændring af Trianglen analyser og vurderinger på basis af arbejdet i styregruppen mv. Sagsnr.: 2016/0003469 Dato: 26. maj 2016 Titel: Ændring af Trianglen analyser og vurderinger på basis af arbejdet i styregruppen mv. Sagsbehandler: Christian Lorens Hansen Halsnæs Kommune er i gang med

Læs mere

der med virkning fra 1. august 1999 etableres et projekt på Produktionsskolen Stevnsbogaard for sent udviklede 16-24 årige.

der med virkning fra 1. august 1999 etableres et projekt på Produktionsskolen Stevnsbogaard for sent udviklede 16-24 årige. Pkt.nr: 10 Sent udviklede 16-24 årige - ny linie påproduktionsskolen. 226183 Indstilling: der med virkning fra 1. august 1999 etableres et projekt på Produktionsskolen Stevnsbogaard for sent udviklede

Læs mere

Informationsbrev nr. 1/13

Informationsbrev nr. 1/13 Udsendt 12. oktober 2013 Informationsbrevet nu elektronisk! vil gerne takke alle de medlemmer, der tog sig tid til at svare på medlemsundersøgelsen om Informationsbrevet skulle være trykt eller elektronisk.

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 08-12-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

Sammenhæng mellem normal- og specialområdet for børn og unge med særlige behov

Sammenhæng mellem normal- og specialområdet for børn og unge med særlige behov Sammenhæng mellem normal- og specialområdet for børn og unge med særlige behov I et hønsehus i en lille by boede der en dreng ved navn lille Virgil. Hønsehuset var bagerens, men lille Virgil havde fået

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 11-02-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 31. maj 2011.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 31. maj 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 31. maj 2011 1. Resume og Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) er i dag placeret i Socialforvaltningen.

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Uddannelsesudvalget. Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6

Uddannelsesudvalget. Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6 Uddannelsesudvalget Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6 MØDEDELTAGERE Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie Tang (V) Jørgen Bech (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Pelle

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 438 af 08/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/06259 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2.

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. Norddjurs Kommune Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Muligheder for ændringer i dagtilbudsstrukturen....4 De lovgivningsmæssige

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Guldborgsund Kommune. Skolebestyrelsen på Nørre Vedby skole

Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Guldborgsund Kommune. Skolebestyrelsen på Nørre Vedby skole Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Guldborgsund Kommune Skolebestyrelsen på Nørre Vedby skole 1. Indledning Nørre Vedby Skolebestyrelse vil i det følgende afgive høringssvar vedrørende Forslag

Læs mere

Læseplan for sprog og læsning

Læseplan for sprog og læsning Læseplan for sprog og læsning OPSUMMERING AF SAMLET LÆSEPLAN i Ishøj Kommune DEL 1 Ishøj Kommune 1 1. INDLEDNING Ishøj Kommune sætter med Succes for alle også et særligt fokus på børns sproglige udvikling

Læs mere

Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden

Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden 1 Sdr. Feldings Efterskole Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden Ligesom sidste år, vil jeg dele min beretning op i tre afsnit. Først vil jeg fortælle lidt om hvad der generelt har

Læs mere