Referat. Mødedato: 19. september Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. ved afbud.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Mødedato: 19. september 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. ved afbud."

Transkript

1 Refer Refer Mødedo: 19. september 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: Bente Koudal Sørensen ved afbud. 19. september 2013

2 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Orientering fra borgmesteren. 4 2 Ledelsesinformion ultimo august Halvårsregnskab pr. 30. juni Økonomiudvalget 6 4 Samlet halvårsregnskab pr. 30. juni Tønder Kommune 8 5 Revisionsberetning nr Revision af årsregnskabet Frigivelse af anlægsbevilling - samling af Administrionen på Tønder Rådhus 11 7 Frigivelse af anlægsmidler - udskiftning af tag på Handicap Løgumgård 12 8 Frigivelse af midler til ådiger - model og risikoanalyse 13 9 Årsregnskab 2012 for Rømø Havn Tønder Sport- og Fritidscenter - Budgetforslag Nurcenter Tønnisgård - Ansøgning om rentefritagelse Tønder Fjernvarme - yderligere kommunegaranti på 200 mio. kr til Geotermisk anlæg Udskydelse af etablering af vindkontor september

3 Refer 14 Styringsaftale for det specialiserede socialområde Samarbejdsaftale med DSI Havevænget Anmodning om udpegning af 3 medlemmer til bestyrelsen for Den Selvejende Institution Solgården Kommuneplantillæg nr og lokalplan nr , udvidelse af Løgumkloster Fjernvarme Kommuneplantillæg nr og lokalplan nr , teknisk anlæg, solcellepark ved Vestermarksvej, Stenderup Kommuneplantillæg nr og lokalplan , Biogasanlæg ved Solvig til endelig vedtagelse Kommuneplantillæg nr Centerområde ved Hovedgaden, Agerskov, og Lokalplan nr , Udvidelse af Super Spar, Agerskov Forslag til Kommuneplantillæg nr og lokalplan nr for Campus Tønder Kommentarer til Esbjerg Kommunes kommuneplanforslag Høringssvar vedr. landsplanredegørelse. 35 Lukkede dagsordenspunkter 24 Indgåelse af magelæg Personsag september

4 Refer 1. Orientering fra borgmesteren G Orientering fra borgmesteren. Det indstilles, orienteringen tages til efterretning. 1. Det Sønderjyske Koordinionsudvalgsmøde den 18. september KL's borgmestermøde den 19.sepember Arrangementet om kommunmeplanstregien den 1. oktober Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. 19. september

5 Refer 2. Ledelsesinformion ultimo august S Der er udarbejdet ledelsesinformion for Økonomiudvalget pr. 31. august Afsnit 1-5 indeholder oplysninger for den samlede virksomhed, mens afsnit 6 vedrører Økonomiudvalgets område. Den samlede forbrugsprocent for driftsudgifterne udgør 64,2 %. Forbrugsprocenten er beregnet på det korrigerede budget. Den gennemsnitlige likviditet har i perioden 1. september 2012 til 31. august 2013 været 200,4 mio. kr. Bilag 0813 Politiskafrapportering_Kommunalbestyrelsen Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, ledelsesinformionen ultimo august 2013 tages til efterretning og videresendes til Økonomiudvalget. Direktion den 12. september 2013: Indstilling godkendt. Taget til efterretning. Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. 19. september

6 Refer 3. Halvårsregnskab pr. 30. juni Økonomiudvalget S Ifølge kommunens Økonomiske Politik skal fagudvalgene behandle forventninger til årsregnskabet. Fagudvalgene er pålagt ledsage eventuelle forventninger af merforbrug med forslag til finansiering indenfor bevillingsrammen, herunder handlingsinitiiver til sikring af fremtidig budgetoverholdelse. Dette indebærer også fagudvalgene har ansvaret for fremsætte forslag til nedjustering af serviceniveauet, således dette bringes i overensstemmelse med det udmeldte budget. Til brug for denne behandling foreligger nu halvårsregnskab pr. 30. juni Generelle forhold fra Fagudvalgets halvårsregnskab indgår samtidig som bidrag til det samlede halvårsregnskab for kommunen. Samlet konklusion for økonomiudvalget: Drift De samlede driftsudgifter bestående af service- og overførselsudgifter - på Økonomiudvalgets område udviser en forbrugsprocent på godt 45% ved udgangen af juni måned 2013, hvilket er lavere end forventet. Derfor kan der også forventes overførsel af uforbrugte bevillinger ved årets udgang, men størrelsen heraf er i halvårsregnskabet forts et forsigtigt skøn. Der søges tillægsbevilling til sk og tilskud på 20,123 mio. kr.(merudgift), som primært vedrører midtvejsregulering af tilskud. Udgiften søges primært finansieret ved tillægsbevilling (indtægt) på centrale puljer under henholdsvis service- og overførselsudgifter. Nettoeffekten på økonomiudvalgets områder er en øget bevilling (merudgift) på 1,225 mio. kr. men det samlede halvårsregnskab for kommunen forventes ikke påvirke kassebeholdningen. Anlæg På økonomiudvalgets område, er der frigivet 46 % af de afste rådighedsbeløb. Forbruget udgør 2,2 %, men skal blandt andet ses i lyset af en ikke budgetteret indtægt på 2,1 mio. kr. vedrørende servicearealtilskud fra tidligere projekter. Der forventes overførsler til 2014 i størrelsen 7,3 mio. kr. på grund af, tidsplanen for enkelte projekter er blevet forskubbet. Bilag Tekniske korrektioner - halvårsregnskab 2013 Økonomiudvalget halvårsregnskab pr 30 juni september

7 Refer Fagchef for Økonomi og Borgerservice indstiller, halvårsregnskabets nettoeffekt på 1,225 tkr. pr. 30. juni 2013 for økonomiudvalgets område godkendes og indgår i det samlede halvårsregnskab for Tønder Kommune, de tekniske korrektioner til halvårsregnskabet godkendes Godkendt. Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. 19. september

8 Refer 4. Samlet halvårsregnskab pr. 30. juni Tønder Kommune S I henhold til kommunens Økonomiske Politik har de enkelte fagudvalg på deres møder i september behandlet halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 samt forventninger til årsregnskabet. Dette indgår som en del af grundlaget for det foreliggende kvartalsregnskab for hele kommunen. Samlet konklusion i forhold til korrigeret budget Ved halvårsregnskabet søges ændring af bevillinger, men samlet set har det ingen påvirkning af kassebeholdningen. De væsentligste bevillingsændringer vedrører midtvejsregulering af beskæftigelses- og kommunale tilskud, som søges finansieret af centrale puljer under service- og overførselsområderne. Dertil kommer tillægsbevillinger vedrørende lov og cirkulæreprogrammet samt budgetflytninger mellem politikområder. På grund af lock-out på skoleområdet er der sparet ca. 8 mio. kr. i lærerlønninger, hvoraf 3,7 mio. kr. anvendes til kompenserende undervisning mv. Anvendelsen af de resterende 4,3 mio. kr. er ikke søgt håndteret i halvårsregnskabet. Halvårsregnskabet viser også en forventning om, driftsregnskabet holder sig inden for rammerne af det korrigerede budget. På anlægssiden forventes overførsler på godt 30 mio. kr., hvilket indikerer, kommunen forts er i gang med reducere puklen af ikke forbrugte anlægsmidler fra tidligere år. En vigtig forudsætning for, dette kan lykkes er, der også i 2. halvår af 2013 kan opretholdes fremdrift og igangsættes anlægsprojekter som forventet. Samlet konklusion i forhold til servicerammen (oprindeligt budget) Servicerammen og regeringens sanktionsmuligheder i forhold til denne, som er videreført i 2013 måles i forhold til det oprindelige budget (på baggrund af aftalen mellem regeringen og KL). Efter det oprindelige budgets vedtagelse har KL ændret i skønnet på lønudviklingen i nedadgående retning, så kommunen kan forvente blive holdt op mod en serviceramme, der er lavere end angivet i det oprindelige budget. Ifølge det seneste skøn fra KL skal Tønder Kommune sigte mod en serviceramme på maksimalt mio. kr. 19. september

9 Refer Med det forventede regnskab ved halvåret på mio. kr. holder kommunen sig ikke inden for den korrigerede serviceramme. Det skal dog iagttages, de forventede overførsler på 7,8 mio. kr. er baseret på et forsigtigt skøn, hvor den faktiske forbrugsprocent ved halvåret og erfaringen fra tidligere år indikerer, overførslerne på servicerammen bliver større. For overholde servicerammen skal der sigtes mod overførsler på ca. 25 mio. kr. svarende til ca. 1,5 % af det korrigerede budget, hvilket forts vurderes kunne opnås. På nuværende tidspunkt er udmeldingen fra KL også, kommunerne samlet set forventes holde sig inden for servicerammen og der dermed ikke bliver sanktioneret. Bilag Tønder Kommune halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 Fagchef for Økonomi og Borgerservice indstiller, Økonomiudvalget aflægger halvårsregnskabet pr. 30. juni 2013 for Tønder Kommune til Kommunalbestyrelsens godkendelse, der meddeles bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med halvårsregnskabet med en nettoeffekt på kassebeholdningen på 0 kr, indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Indstilles godkendt. Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. 19. september

10 Refer 5. Revisionsberetning nr Revision af årsregnskabet K Revisionen har fremsendt revisionsberetning nr. 16 vedrørende revision af årsregnskabet Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger, som kræver politisk afgørelse. Lovgrundlag Styrelsesloven Bilag Regnskab 2012 med påtegning (62 sider) Beretning nr Revision af årsregnskabet 2012 (45 sider) Direktionen indstiller, revisionsberetning nr. 16, som ikke indeholder bemærkninger til besvarelse, sammen med kommunens regnskab for 2012 godkendes sagen videresendes til kommunalbestyrelsen til godkendelse Indstilles godkendt. Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. 19. september

11 Refer 6. Frigivelse af anlægsbevilling - samling af Administrionen på Tønder Rådhus P Der blev i juni 2013 i byggeudvalget valgt Totalrådgiver for udvidelsen af Tønder Rådhus. Vinderen af arkitektkonkurrencen blev Arkitektfirmaet Sleth A/S. Indenfor den økonomisk vedtagne ramme skal der udarbejdes totalrådgiverkontrakt med arkitektfirmaet for varetagelse af alle projektfaser, udbud samt byggestyring frem til endelig aflevering. For opstart af projektforløbet søges de afste midler på 2013 anlægssoversigten frigivet til projektet. Økonomi Der er på anlægsoversigten for 2013 afs kr. til samling af administrionen. Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, der gives en anlægsbevilling til projektet Samling af Administrionen på kr., det i budget 2013 afste rådighedsbeløb til projektet Samling af Administrionen på kr. frigives, og indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Indstilles godkendt. Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. 19. september

12 Refer 7. Frigivelse af anlægsmidler - udskiftning af tag på Handicap Løgumgård A Der foreligger en samlet renoveringsplan for Handicap Løgumgård for perioden Planen er løbende blevet opderet i henhold til de behov, Teknisk Forvaltning har afdækket. Seneste opdering er foretaget august I 2013 er der afs kr. til renoveringsarbejder på Handicap Løgumgård. Der er behov for, bygningen Kastanjevej 5, som fremadrettet forventes skulle anvendes til aktiviteter, får taget udskiftet. Herudover er der behov for, taget på Kastanjevej 2, som er en del af værkstedsbygningen, udskiftes. Ved udskiftning af taget på Kastanjevej 2 vil det samtidigt blive efterisoleret således, boligen i tagetagen bliver varmere. Taget på begge bygninger vurderes være i meget ringe stand, hvorfor anlægsmidler ønskes frigivet til udskiftning af tag på henholdvis Kastanjevej 2 og 5. Økonomi Der er afs kr. til renovering af Handicap Løgumgård for Bilag Bilag til sagsfremstilling - Udskiftning af tage Løgumgårde.pdf Tidsplan, Område renovering Løgumgårde 2013.pdf Overslagsbudget, Område renovering Løgumgårde 2013.pdf Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, der meddeles en anlægsbevilling på kr. til udskiftning af tag på Handicap Løgumgård, det afste rådighedsbeløb på kr. i 2013 frigives, indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Socialudvalget, 3. september 2013, pkt. 3: Indstillingen anbefales. Indstilles godkendt. Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. 19. september

13 Refer 8. Frigivelse af midler til ådiger - model og risikoanalyse P Projektet omhandler risikoanalyse og beregning af konsekvenser af digebrud i Tøndermarsken. Der etableres et kvalificeret grundlag til vurdering af konsekvenser ved et eventuelt brud på ådiger i Tøndermarsken med fokus på tæt bebyggede områder og væsentlige samfundsfunktioner. Projektet er delt i to faser og strækker sig over årene Fase 1. Videnindsamling og screening ( ) Fase 2. Scenarieberegninger og risikoanalyse ( ) Økonomi I anlægsbudgettet 2013 er der afs kr. til iværksættelse af fase 1. I overslagsårene 2014 og 2015 er der afs henholdsvis kr. og kr. Anlægsprojektet har kegori A2 (Henstillinger/påbud fra andre myndigheder) på budgetseminariet og er forhåndsprioriteret. Fagchef for Miljø og Nur indstiller, der gives anlægsbevilling på kr. til risikoanalyse og beregning af konsekvenser af digebrud i Tøndermarsken, det i budgettet for 2013 afste rådighedsbeløb på kr. frigives, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Teknik- og Miljøudvalget, 3. september 2013, pkt. 3: Rådighedsbeløb på kr. i 2013 til fase 1 indstilles frigivet. Henrik J. Møller deltog ikke i behandling af punktet. Indstilles godkendt. Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. 19. september

14 Refer 9. Årsregnskab 2012 for Rømø Havn S Rømø Havns årsregnskab for 2012 udviser et underskud på tkr., og de samlede aktiver udgør tkr. Egenkapitalen udgør ved regnskabsårets udgang tkr. Årets result er tkr. bedre end budgetteret. Det forbedrede result skyldes primært nettoomsætningen er tkr. højere end budgetteret, hvilket primært skyldes en fremgang i rejefiskeriet, som blev dobbelt så stor som forventet samt opstart af et større projekt på ny kaj. Havneloven er ændret med ikræfttrædelse 1. april 2012 således havnen nu har mulighed for have et negivt driftsresult efter renter men før afskrivninger i 5 efterfølgende regnskabsår, før havnen skal overgå til være en kommunal havn. Rømø Havn s result for 2012 før afskrivninger udviser et overskud på 792 tkr. Bestyrelsen har godkendt årsregnskabet den 21. maj Bilag Årsregnskab Rømø Havn.pdf Specifikioner til årsregnskab 2012 Rømø Havn.pdf Revisionsprotokol årsregnskab 2012 Rømø havn.pdf Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller årsregnskabets godkendes. årsregnskabet videresendes til kommunalbestyrelsen Indstilles godkendt. Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. 19. september

15 Refer 10. Tønder Sport- og Fritidscenter - Budgetforslag S I henhold til driftsaftalen mellem Tønder Sport- og Fritidscenter og Tønder Kommune skal den selvejende institution årligt udarbejde et budget inden for den økonomiske ramme, som skal fremsendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen for Tønder Sport- og Fritidscenter har fremsendt et budgetforslag til 2014, som viser et forventet driftsoverskud på kr. Økonomi I det samlede budgetforslag fremgår det, der er en forventning om kunne afdrage gælden til Tønder Kommune med ca kr. Udover overskuddet jf. driftsresult, er der i budgetforslaget indarbejdet kr. til afdrag på lån til Tønder Kommune. Derfor kan der ske en større afvikling af det samlede mellemværende med Tønder Kommune end det, som driftsresultet umiddelbart viser. Et eventuelt overskud på vandrerhjemmet ønskes hens til forbedringer på campingplads/vandrerhjem. Bilag Budgetforslag Tønder Sports- og Fritidscenter Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, budgetforslag 2014 for Tønder Sport- og Fritidscenter godkendes, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Kultur- og Fritidsudvalget, 4. september 2013, pkt. 3: Bilag udskiftet. Indstillingen anbefales. Indstilles godkendt. Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. 19. september

16 Refer 11. Nurcenter Tønnisgård - Ansøgning om rentefritagelse Ø I januar 2012 har Tønder Kommune ydet lån til Nurcenter Tønnisgård på kr. i forbindelse med opsigelse af lejemål med Rømø-Tønder Turistforening. Forrentningen af lånet svarer til kr. pr. år. Nurcenteret anmoder nu om, lånet gøres rentefrit, så renterne ikke belaster Nurcentrets driftsbudget. Nurcenter Tønnisgård har ansøgt om forhøjelse af driftstilskuddet fra budget Ansøgningen blev behandlet som et udvidelsesønske på Kommunalbestyrelsens budgetseminar 5./6. september Her blev der ikke plads indenfor rammen. Bilag Ansøgning fra Tønnisgård Fagchef for Økonomi og Borgerservice indstiller, Økonomiudvalget tager stilling til om fritagelsen bevilges, samt der gives en tillægsbevilling på kr. til tilskud til Tønnisgård, Rømø Trukket af dagsordenen. Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. 19. september

17 Refer 12. Tønder Fjernvarme - yderligere kommunegaranti på 200 mio. kr til Geotermisk anlæg Ø Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. har ansøgt om kommunegaranti for en låneramme på yderligere 200 mio. kr. til etablering af geotermisk anlæg. Kommunalbestyrelsen har tidligere ydet kommunegaranti for et lån på 10 mio. kr.til finansiering af forundersøgelser samt begyndende indretning af byggeplads i forbindelse med projektet for udnyttelse af geotermisk energi. Projektforslaget medfører overordnet etablering af følgende elementer: etablering af 4 stk. geotermiske boringer til godt 2 km dybde, med indvindingspumper, etablering af ca. 700 m transmissionsledning fra det geotermiske anlæg til tilkoblingspunkt til distributionsnettet ved Strucksalle, etablering af bygning på 250 m² til det geotermiske anlæg, som indrettes med distributionspumper, varmevekslere, styringsmoduler, etablering af velfærds- og værkstedsbygning på 200 m², etablering af betontank 1000 m³ til rent saltvand, akkumuleringstank på m³ og jordbassin på 4000 m³ til prøvepumpningsvand Projektforslaget maj 2011 Projektforslag for etablering af geotermisk anlæg, Tønder Fjernvarmeselskab (revision 23. maj 2013) vurderes samlet set være det mest samfundsøkonomisk fordelagtige projekt. Kommunegarantien skal dække lån hos Kommunekredit. Lånet forventes optaget med en afdragsperiode på 25 år. Til udarbejde risikovurdering har Tønder Kommune benyttet sig af ekstern rådgiver som på baggrund af deres gennemgang af de enkelte risici har følgende anbefalinger: At Tønder Kommune kræver dokumention af Tønder Fjernvarmeselskab for koncessionsrettigheder og godkendelser til forundersøgelse udstedt af Energistyrelsen At Tønder Fjernvarmeselskab kan fremlægge et af Energistyrelsen godkendt boreprogram At Tønder Fjernvarmeselskab kan fremlægge en plan for håndtering af saltproblemikken, der er accepteret af Energistyrelsen og GEUS At Tønder Fjernvarmeselskab kan dokumentere, man har opnået alle mynghedsgodkendelser forud for arbejderne igangsættes At Tønder Kommune skal have fuld indsigt i projektets økonomi. Det være sig budgetter, regnskab og aftalegrundlag At Tønder Kommune stiller en faseopdelt garanti. En faseopdelt garanti sikrer, projektet ikke kan overgå til en ny fase, før den forudgående fase er dokumenteret og godkendt. At Tønder Fjernvarmeselskab fremlægger den nødvendige dokumention, der er krævet forud for faseskift At Tønder Fjernvarmeselskab følger udbudslovgivningen At Tønder Kommune skal have indsigt i forsikringen samt have mulighed for stille krav til denne forud for, der stilles garanti Herudover fremfører rådgiver en række yderligere anbefalinger som Tønder Kommune bør overveje i forbindelse med garantistillelsen på yderligere 200 mio. kr. 19. september

18 Refer Fagchef for Økonomi og Borgerservice indstiller: den faseopdelte kommunegaranti er grundlaget for forvaltningens videre drøftelse med Tønder Fjernvarme omkring rådgivers anbefalinger den politiske stillingtagen til garantistillelse afventer dette Økonomiudvalget, 20. juni 2013, pkt. 15: Forvaltningen bemyndiges til gennemføre drøftelser med Tønder Fjernvarme med udgangspunkt i risikovurderingen fra rådgiver omkring en trinvis garantistillelse. Økonomiudvalget tager til efterretning, det er oplyst, der i Danmark kun findes to rådgivningsvirksomheder med de fornødne kompetencer til vurdere dette projekt. Der er hermed ikke givet tilsagn om garantistillelse til projektet, idet beslutningen herom vil ske efter en samlet vurdering efterfølgende. Sagen genoptages: Forvaltningen har den 26. juni 2013 afholdt møde med Tønder Fjernvarme. Efterfølgende har Tønder Fjernvarme fremsendt not om faseopdeling og trinvis garantistillelse. Den 12. september har Tønder Fjernvarme bekræftet såfremt Tønder Kommune fastholder faseopdeling, ønsker Tønder Fjernvarme forhandle kriterier for overgang mellem faserne således projektets økonomi belastes mindst muligt. Kommunens rådgiver har gennemlæst notet. Konklusionen er, Tønder Kommune skal fastholde faseopdelingen samt stille krav om åbenthed og gennemsigtighed i forbindelse med gennemførelse af projektet. Det vigtige er sikre en proces der ikke hæmmer projektet men samtidig sikrer projektet ikke påfører Tønder Kommune en unødig risiko. Den foreslåede faseopdeling indeholder følgende faser Fase I - Forundersøgelse - garantisum 20 mio. kr. heraf er 10 mio. kr bevilget tidligere Fase II - Bore program - garantisum 160 mio. kr. Fase III - Overfladeanlæg - garantisum 30 mio. kr. Tønder Fjernvarme har afholdt Generalforsamling den 3. september med 44 deltagere hvor projektet blev fremlagt og taget til efterretning. Lovgrundlag Kommunernes lånebekendtgørelse nr. 68 af 25. januar Økonomi Der opkræves garantiprovision efter sædvanlig praksis 19. september

19 Refer Bilag Risikovurdering - yderligere kommunegaranti på 200 mio. kr. Ansøgning om kommunegaranti 06_06_2013.pdf Mail fra Tønder Fjernvarme med muligt forslag til faseopdelt kommunegaranti. Not fra DFP Tønder Fjernvarme vedr. faseopdelt kommunegaranti Not fra Rambøll vedr. Tønder Geotermis svar på faseopdelt kommunegaranti SV Ansøgning om kommunegaranti for Tønder Geotermi Refer fra Generalforsamling i Tønder Fjernvarme Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, faseopdeling af kommunegaranti fastholdes og forvaltningen bemyndiges til forhandling om udformning af endelig faseopdeling og fastlæggelse af aftaler med Tønder Fjernvarme der frigives yderligere kommunegaranti på 10 mio. kr. til Fase I - forundersøgelser der opkræves garantiprovision efter sædvanlig praksis. politisk stillingtagen til yderligere kommunegaranti med op til 190 mio. kr afventer forhandling om faseovergange og anbefalinger som ekstern rådgiver iøvrigt anfører. Indstilles godkendt, idet kommunegarantien til fase I - forundersøgelse - med en forhøjelse af garantisummen fra 10 til 20 mio. kr. dermed indstilles godkendt. Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. 19. september

20 Refer 13. Udskydelse af etablering af vindkontor A På Kommunalbestyrelsesmødet den 30. maj 2013 godkendtes etableringen af et Vindkontor. Fomålet med vindkontoret er støtte op om den kommende vindmølleplan for Tønder Kommune og sikre det størst mulige lokale engagement og involvering. På Økonomiudvalgsmødet den 22. august 2013 var belsutningen udskyde temaplanen for vindmøller Dirtektionsstaben indstiller, etableringen af vindkontoret udskydes. Indstilles godkendt, idet udsættelsen gælder, indtil der er taget politisk stilling til en eventuel ny vindmølleplan i høring. Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. 19. september

21 Refer 14. Styringsaftale for det specialiserede socialområde A Styringsaftalen 2014 deler overordnet ambition med den af Kommunalbestyrelsen godkendte Udviklingsstregi for Den overordnede ambition er, det specialiserede socialområde skal udvikle det høje faglige niveau, samtidig med det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Styringsaftalen danner rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som Styringsaftalen omfter. Styringsaftalen sikrer, der tages stilling til de styringsmæssige forhold ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser. Styringsaftalen skal således sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger. Styringsaftalen indeholder: - Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omftet af Styringsaftalen - Aftale om udvikling af takster og den økonomiske udvikling - Aftaler om prisstruktur - Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud/pladser - Aftaler om finansiering m.v. ved oprettelse og lukning af tilbud/pladser - Aftaler om frister for afregning - Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud Kommunerne og Region Syddanmark vil sætte særligt fokus på temaer ved formulere politiske ambitioner og konkretisere dem ved indgå aftaler eller igangsætte initiiver, der har til formål opfylde ambitionerne. I Styringsaftalen 2014 er beskrevet ambitioner og initiiver, der iværksættes i forhold til temaerne: - Styring af udgifterne - Koordinering af kapacitetsudviklingen - Sikring af effektiv drift Eftersom Styringsaftalen for 2014 omfter hele det specialiserede socialområde, herunder ligeledes tilbud på børn- og ungeområdet, behandles sagen samtidigt på møde i Børn- og Skoleudvalget den 13. august Styringsaftalen 2014 vil efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen blive sendt til orientering i Handicaprådet. Bilag til Udviklingsstregien og Styringsaftalen kan findes på Lovgrundlag Lov om Social Service. Bilag Styringsaftale 2014.pdf 19. september

22 Refer Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, Styringsaftalen for 2014 godkendes, sagen videresendes med anbefaling til Kommunalbestyrelsen, sagen efterfølgende sendes til orientering i Handicaprådet. Socialudvalget, 13. august 2013, pkt. 7: Indstillingen anbefales. Børn- og Skoleudvalget, 13. august 2013, pkt. 16: Indstillingen anbefales. Indstilles godkendt. Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. 19. september

23 Refer 15. Samarbejdsaftale med DSI Havevænget G Den 20. december 2012 traf Kommunalbestyrelsen beslutning om, der skal indgås en udlejningsaftale med DSI Havevænget i Skærbæk. Ligeledes blev der truffet beslutning om, Tønder Kommune ikke skal overtage forpligtigelsen for tomgangshusleje pr. 1. januar Bestyrelsen for Havevænget skriver i en henvendelse af den 11. april 2013 til Tønder Kommune, de er af den overbevisning, Tønder Kommune har accepteret betale tomgangshuslejen i 2012, jf. beslutningsteksten fra den 20. december 2012 om, der ikke betales tomgangshusleje pr. 1. januar Bestyrelsen for Havevænget har hele tiden haft den opftelse, Tønder Kommune var forpligtiget til betale tomgangshusleje, og bestyrelsen har derfor ikke selv overvejet udleje de tomme boliger. Lovgrundlag Tønder Kommune er ifølge lovgivningen hverken forpligtet til indgå en udlejningsaftale med DSI Havevænget eller betale tomgangshusleje. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte indgå aftaler om begge dele. Økonomi Udgiften til tomgangshusleje for 2012 beløber sig til kr. Bilag og beslutning fra den 20. december 2012 Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, Kommunalbestyrelsens beslutning af 20. december 2012 om, Tønder Kommune ikke overtager forpligtigelsen for tomgangshusleje også er gældende for 2012, sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sundhedsudvalget, 9. september 2013, pkt. 4: Indstillingen anbefales. Johan Kristensen deltog ikke i behandlingen af dette pga. af inhabilitet. Indstilles godkendt. Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. 19. september

24 Refer 16. Anmodning om udpegning af 3 medlemmer til bestyrelsen for Den Selvejende Institution Solgården G På afdelingsmødet den 10. april 2013 var det ikke muligt vælge en fuldtallig bestyrelse for Den Selejende Institution Solgården i Bedsted. Afdelingsmødet vælger 3 medlemmer til bestyrelsen jf. vedtægternes pgf. 3 stk. 2. Vennekredsen har udpeget deres 2 medlemmer. Afdelingsmødet anbefaler udpegning af: Svend Åge Jacobsen, Lundbyesvej 38, Bedsted Mhias Knudsen, Hellevadvej 13, Bedsted Mark Kirsten Moesgaard, Vestegade 14, Løgumkloster Lovgrundlag Lov om almene boliger m.v. pgf. 34 stk. 3 - Består en afdeling udelukkende af ældreboliger, der bebos af svage og plejekrævende ældre, og er der ikke valgt en afdelingsbestyrelse, kan kommunalbestyrelsen beslutte, afdelingsbestyrelsen udpeges af kommunalbestyrelsen blandt beboere, pårørende eller andre, der vil kunne varetage beboernes interesser. Bilag DOMEA anmoder om udpegning af bestyrelsesmedlemmer Vedtægter som godkendt april maj 2013 Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, Økonomiudvalget udpeger nævnte 3 personer, som anbefalet af afdelingsmødet, indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Indstilles godkendt. Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. 19. september

25 Refer 17. Kommuneplantillæg nr og lokalplan nr , udvidelse af Løgumkloster Fjernvarme P Forslagene til kommuneplantillægget og lokalplanen har været i offentlig høring i 8 uger og SMV screeningsnotet i 4 uger. I høringsperioden er der indkommet en indsigelse fra Nurstyrelsen til planforslagene. Der er ikke modtaget nogen bemærkninger til SMV screeningsnotet. Efter dialog med Nurstyrelsen er der udarbejdet en uddybende redegørelse overfor ændringen af arealanvendelsen og mulige tekniske tiltag til beskyttelse af grundvandet, da planområdet er beliggende både i et NFI-område (Nitrfølsomt indvindingsområde) og i et område med drikkevandsinteresser. Nurstyrelsen har efterfølgende ophævet indsigelsen ved afsnittet omkring grundvand er uddybet og redegørelse til Nurstyrelsen er inds som bilag i kommuneplantillægget. I lokalplanen er redegørelsen for grundvand ligeledes uddybet. Lovgrundlag Planloven Bilag Liste til bemærkninger indsigelser - til dagsorden Kommuneplantillæg_Fjernvarmeværk_V13_til_kommunen_ Lokalplan_fjernvarmeværk_V14_til_kommunen_ Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, kommuneplantillæg nr og lokalplan nr vedtages endeligt, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 3. september 2013, pkt. 4: Indstillingen anbefales. Henrik J. Møller deltog ikke i behandling af punktet. Indstilles godkendt. Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. 19. september

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Centerområde ved Hovedgaden Agerskov 420.71.5 420.71.4 420.51.2 420.41.1 420.11.3 420.51.1 420.11.2 420.11.1 420.71.3 420.31.7 420.11.5 420.71.2

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem Solgårdens Ældreboliger S/I Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. maj 2015 kl. 15.00 samtidig med dette møde er der møde vedr. Ejerforeningen, på Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted,

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen Mødedo: 10. oktober 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Christina Htens og Jan Voss Hansen 10. oktober 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 08. august 2006 Mødested: Materielgården, Håndværkervej 40, Tønder Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde 16.20 Fraværende: Preben Linnet Bo Jessen og Niels

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. maj 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Pkt. 5 blev taget af dagsordenen.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. maj 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Pkt. 5 blev taget af dagsordenen. Mødedo: 27. maj 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Jens Nissen ved afbud Pkt. 5 blev taget af dagsordenen. 27. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2012 Kommuneplantillæg nr.

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Kultur- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 16. november 2015

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 16. november 2015 Ekstraordinært møde Mødedato: 16. november 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Lars Rytter, Lisbeth B. Petersen, Bent Aabling Paulsen og

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Varmeplanlægning - Vaarst-Fjellerad Biogasselskab A.m.b.a. - Årsrapport 2012.

Varmeplanlægning - Vaarst-Fjellerad Biogasselskab A.m.b.a. - Årsrapport 2012. Punkt 4. Varmeplanlægning - Vaarst-Fjellerad Biogasselskab A.m.b.a. - Årsrapport 2012. 2011-41197. Forsyningsvirksomhederne fremsender til Forsyningsudvalgets orientering udkast til årsrapport 2012 samt

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 25-08-2010 Dato: 14-07-2010 Sag nr.: ØU 185 Sagsbehandler: Anne-Mette Volmer Sørensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd

Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd Dette dokument beskriver rammerne for samarbejdet mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd. Dokumentet indeholder også de

Læs mere

Referat. Mødedato: 12. december 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 14:00. ved afbud. Bente Koudal Sørensen

Referat. Mødedato: 12. december 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 14:00. ved afbud. Bente Koudal Sørensen Refer Refer Mødedo: 12. december 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 14:00 Fraværende: Søren Ebbesen Skov ved afbud. Bente Koudal Sørensen deltog i punkterne 1 og 2.

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Kultur- og Fritidsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 08-06-200 Dato: 3-05-200 Sag nr.: KFU 36 Sagsbehandler: Anne-Mette Volmer Sørensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15. Mødedo: 13. januar 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 13. januar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Introduktion

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den 07-04- 200 9 Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Lars Erik Hor nem ann, Sve nd Ros ager, Jes per Ulle mos e, Fi nn Olse n, B runo Han sen, Arn

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Teknik- og Miljøudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat 9. november 2017 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Hanne Agersnap Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Henrik Bang Ib Carlsen Mette Schmidt Olsen Dorthe la Cour

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. januar 2016 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. januar 2016 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen 16.01 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. januar 2016 kl. 17.00 Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Bettina

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere