Referat. Mødedato: 19. september Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. ved afbud.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Mødedato: 19. september 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. ved afbud."

Transkript

1 Refer Refer Mødedo: 19. september 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: Bente Koudal Sørensen ved afbud. 19. september 2013

2 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Orientering fra borgmesteren. 4 2 Ledelsesinformion ultimo august Halvårsregnskab pr. 30. juni Økonomiudvalget 6 4 Samlet halvårsregnskab pr. 30. juni Tønder Kommune 8 5 Revisionsberetning nr Revision af årsregnskabet Frigivelse af anlægsbevilling - samling af Administrionen på Tønder Rådhus 11 7 Frigivelse af anlægsmidler - udskiftning af tag på Handicap Løgumgård 12 8 Frigivelse af midler til ådiger - model og risikoanalyse 13 9 Årsregnskab 2012 for Rømø Havn Tønder Sport- og Fritidscenter - Budgetforslag Nurcenter Tønnisgård - Ansøgning om rentefritagelse Tønder Fjernvarme - yderligere kommunegaranti på 200 mio. kr til Geotermisk anlæg Udskydelse af etablering af vindkontor september

3 Refer 14 Styringsaftale for det specialiserede socialområde Samarbejdsaftale med DSI Havevænget Anmodning om udpegning af 3 medlemmer til bestyrelsen for Den Selvejende Institution Solgården Kommuneplantillæg nr og lokalplan nr , udvidelse af Løgumkloster Fjernvarme Kommuneplantillæg nr og lokalplan nr , teknisk anlæg, solcellepark ved Vestermarksvej, Stenderup Kommuneplantillæg nr og lokalplan , Biogasanlæg ved Solvig til endelig vedtagelse Kommuneplantillæg nr Centerområde ved Hovedgaden, Agerskov, og Lokalplan nr , Udvidelse af Super Spar, Agerskov Forslag til Kommuneplantillæg nr og lokalplan nr for Campus Tønder Kommentarer til Esbjerg Kommunes kommuneplanforslag Høringssvar vedr. landsplanredegørelse. 35 Lukkede dagsordenspunkter 24 Indgåelse af magelæg Personsag september

4 Refer 1. Orientering fra borgmesteren G Orientering fra borgmesteren. Det indstilles, orienteringen tages til efterretning. 1. Det Sønderjyske Koordinionsudvalgsmøde den 18. september KL's borgmestermøde den 19.sepember Arrangementet om kommunmeplanstregien den 1. oktober Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. 19. september

5 Refer 2. Ledelsesinformion ultimo august S Der er udarbejdet ledelsesinformion for Økonomiudvalget pr. 31. august Afsnit 1-5 indeholder oplysninger for den samlede virksomhed, mens afsnit 6 vedrører Økonomiudvalgets område. Den samlede forbrugsprocent for driftsudgifterne udgør 64,2 %. Forbrugsprocenten er beregnet på det korrigerede budget. Den gennemsnitlige likviditet har i perioden 1. september 2012 til 31. august 2013 været 200,4 mio. kr. Bilag 0813 Politiskafrapportering_Kommunalbestyrelsen Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, ledelsesinformionen ultimo august 2013 tages til efterretning og videresendes til Økonomiudvalget. Direktion den 12. september 2013: Indstilling godkendt. Taget til efterretning. Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. 19. september

6 Refer 3. Halvårsregnskab pr. 30. juni Økonomiudvalget S Ifølge kommunens Økonomiske Politik skal fagudvalgene behandle forventninger til årsregnskabet. Fagudvalgene er pålagt ledsage eventuelle forventninger af merforbrug med forslag til finansiering indenfor bevillingsrammen, herunder handlingsinitiiver til sikring af fremtidig budgetoverholdelse. Dette indebærer også fagudvalgene har ansvaret for fremsætte forslag til nedjustering af serviceniveauet, således dette bringes i overensstemmelse med det udmeldte budget. Til brug for denne behandling foreligger nu halvårsregnskab pr. 30. juni Generelle forhold fra Fagudvalgets halvårsregnskab indgår samtidig som bidrag til det samlede halvårsregnskab for kommunen. Samlet konklusion for økonomiudvalget: Drift De samlede driftsudgifter bestående af service- og overførselsudgifter - på Økonomiudvalgets område udviser en forbrugsprocent på godt 45% ved udgangen af juni måned 2013, hvilket er lavere end forventet. Derfor kan der også forventes overførsel af uforbrugte bevillinger ved årets udgang, men størrelsen heraf er i halvårsregnskabet forts et forsigtigt skøn. Der søges tillægsbevilling til sk og tilskud på 20,123 mio. kr.(merudgift), som primært vedrører midtvejsregulering af tilskud. Udgiften søges primært finansieret ved tillægsbevilling (indtægt) på centrale puljer under henholdsvis service- og overførselsudgifter. Nettoeffekten på økonomiudvalgets områder er en øget bevilling (merudgift) på 1,225 mio. kr. men det samlede halvårsregnskab for kommunen forventes ikke påvirke kassebeholdningen. Anlæg På økonomiudvalgets område, er der frigivet 46 % af de afste rådighedsbeløb. Forbruget udgør 2,2 %, men skal blandt andet ses i lyset af en ikke budgetteret indtægt på 2,1 mio. kr. vedrørende servicearealtilskud fra tidligere projekter. Der forventes overførsler til 2014 i størrelsen 7,3 mio. kr. på grund af, tidsplanen for enkelte projekter er blevet forskubbet. Bilag Tekniske korrektioner - halvårsregnskab 2013 Økonomiudvalget halvårsregnskab pr 30 juni september

7 Refer Fagchef for Økonomi og Borgerservice indstiller, halvårsregnskabets nettoeffekt på 1,225 tkr. pr. 30. juni 2013 for økonomiudvalgets område godkendes og indgår i det samlede halvårsregnskab for Tønder Kommune, de tekniske korrektioner til halvårsregnskabet godkendes Godkendt. Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. 19. september

8 Refer 4. Samlet halvårsregnskab pr. 30. juni Tønder Kommune S I henhold til kommunens Økonomiske Politik har de enkelte fagudvalg på deres møder i september behandlet halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 samt forventninger til årsregnskabet. Dette indgår som en del af grundlaget for det foreliggende kvartalsregnskab for hele kommunen. Samlet konklusion i forhold til korrigeret budget Ved halvårsregnskabet søges ændring af bevillinger, men samlet set har det ingen påvirkning af kassebeholdningen. De væsentligste bevillingsændringer vedrører midtvejsregulering af beskæftigelses- og kommunale tilskud, som søges finansieret af centrale puljer under service- og overførselsområderne. Dertil kommer tillægsbevillinger vedrørende lov og cirkulæreprogrammet samt budgetflytninger mellem politikområder. På grund af lock-out på skoleområdet er der sparet ca. 8 mio. kr. i lærerlønninger, hvoraf 3,7 mio. kr. anvendes til kompenserende undervisning mv. Anvendelsen af de resterende 4,3 mio. kr. er ikke søgt håndteret i halvårsregnskabet. Halvårsregnskabet viser også en forventning om, driftsregnskabet holder sig inden for rammerne af det korrigerede budget. På anlægssiden forventes overførsler på godt 30 mio. kr., hvilket indikerer, kommunen forts er i gang med reducere puklen af ikke forbrugte anlægsmidler fra tidligere år. En vigtig forudsætning for, dette kan lykkes er, der også i 2. halvår af 2013 kan opretholdes fremdrift og igangsættes anlægsprojekter som forventet. Samlet konklusion i forhold til servicerammen (oprindeligt budget) Servicerammen og regeringens sanktionsmuligheder i forhold til denne, som er videreført i 2013 måles i forhold til det oprindelige budget (på baggrund af aftalen mellem regeringen og KL). Efter det oprindelige budgets vedtagelse har KL ændret i skønnet på lønudviklingen i nedadgående retning, så kommunen kan forvente blive holdt op mod en serviceramme, der er lavere end angivet i det oprindelige budget. Ifølge det seneste skøn fra KL skal Tønder Kommune sigte mod en serviceramme på maksimalt mio. kr. 19. september

9 Refer Med det forventede regnskab ved halvåret på mio. kr. holder kommunen sig ikke inden for den korrigerede serviceramme. Det skal dog iagttages, de forventede overførsler på 7,8 mio. kr. er baseret på et forsigtigt skøn, hvor den faktiske forbrugsprocent ved halvåret og erfaringen fra tidligere år indikerer, overførslerne på servicerammen bliver større. For overholde servicerammen skal der sigtes mod overførsler på ca. 25 mio. kr. svarende til ca. 1,5 % af det korrigerede budget, hvilket forts vurderes kunne opnås. På nuværende tidspunkt er udmeldingen fra KL også, kommunerne samlet set forventes holde sig inden for servicerammen og der dermed ikke bliver sanktioneret. Bilag Tønder Kommune halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 Fagchef for Økonomi og Borgerservice indstiller, Økonomiudvalget aflægger halvårsregnskabet pr. 30. juni 2013 for Tønder Kommune til Kommunalbestyrelsens godkendelse, der meddeles bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med halvårsregnskabet med en nettoeffekt på kassebeholdningen på 0 kr, indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Indstilles godkendt. Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. 19. september

10 Refer 5. Revisionsberetning nr Revision af årsregnskabet K Revisionen har fremsendt revisionsberetning nr. 16 vedrørende revision af årsregnskabet Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger, som kræver politisk afgørelse. Lovgrundlag Styrelsesloven Bilag Regnskab 2012 med påtegning (62 sider) Beretning nr Revision af årsregnskabet 2012 (45 sider) Direktionen indstiller, revisionsberetning nr. 16, som ikke indeholder bemærkninger til besvarelse, sammen med kommunens regnskab for 2012 godkendes sagen videresendes til kommunalbestyrelsen til godkendelse Indstilles godkendt. Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. 19. september

11 Refer 6. Frigivelse af anlægsbevilling - samling af Administrionen på Tønder Rådhus P Der blev i juni 2013 i byggeudvalget valgt Totalrådgiver for udvidelsen af Tønder Rådhus. Vinderen af arkitektkonkurrencen blev Arkitektfirmaet Sleth A/S. Indenfor den økonomisk vedtagne ramme skal der udarbejdes totalrådgiverkontrakt med arkitektfirmaet for varetagelse af alle projektfaser, udbud samt byggestyring frem til endelig aflevering. For opstart af projektforløbet søges de afste midler på 2013 anlægssoversigten frigivet til projektet. Økonomi Der er på anlægsoversigten for 2013 afs kr. til samling af administrionen. Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, der gives en anlægsbevilling til projektet Samling af Administrionen på kr., det i budget 2013 afste rådighedsbeløb til projektet Samling af Administrionen på kr. frigives, og indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Indstilles godkendt. Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. 19. september

12 Refer 7. Frigivelse af anlægsmidler - udskiftning af tag på Handicap Løgumgård A Der foreligger en samlet renoveringsplan for Handicap Løgumgård for perioden Planen er løbende blevet opderet i henhold til de behov, Teknisk Forvaltning har afdækket. Seneste opdering er foretaget august I 2013 er der afs kr. til renoveringsarbejder på Handicap Løgumgård. Der er behov for, bygningen Kastanjevej 5, som fremadrettet forventes skulle anvendes til aktiviteter, får taget udskiftet. Herudover er der behov for, taget på Kastanjevej 2, som er en del af værkstedsbygningen, udskiftes. Ved udskiftning af taget på Kastanjevej 2 vil det samtidigt blive efterisoleret således, boligen i tagetagen bliver varmere. Taget på begge bygninger vurderes være i meget ringe stand, hvorfor anlægsmidler ønskes frigivet til udskiftning af tag på henholdvis Kastanjevej 2 og 5. Økonomi Der er afs kr. til renovering af Handicap Løgumgård for Bilag Bilag til sagsfremstilling - Udskiftning af tage Løgumgårde.pdf Tidsplan, Område renovering Løgumgårde 2013.pdf Overslagsbudget, Område renovering Løgumgårde 2013.pdf Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, der meddeles en anlægsbevilling på kr. til udskiftning af tag på Handicap Løgumgård, det afste rådighedsbeløb på kr. i 2013 frigives, indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Socialudvalget, 3. september 2013, pkt. 3: Indstillingen anbefales. Indstilles godkendt. Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. 19. september

13 Refer 8. Frigivelse af midler til ådiger - model og risikoanalyse P Projektet omhandler risikoanalyse og beregning af konsekvenser af digebrud i Tøndermarsken. Der etableres et kvalificeret grundlag til vurdering af konsekvenser ved et eventuelt brud på ådiger i Tøndermarsken med fokus på tæt bebyggede områder og væsentlige samfundsfunktioner. Projektet er delt i to faser og strækker sig over årene Fase 1. Videnindsamling og screening ( ) Fase 2. Scenarieberegninger og risikoanalyse ( ) Økonomi I anlægsbudgettet 2013 er der afs kr. til iværksættelse af fase 1. I overslagsårene 2014 og 2015 er der afs henholdsvis kr. og kr. Anlægsprojektet har kegori A2 (Henstillinger/påbud fra andre myndigheder) på budgetseminariet og er forhåndsprioriteret. Fagchef for Miljø og Nur indstiller, der gives anlægsbevilling på kr. til risikoanalyse og beregning af konsekvenser af digebrud i Tøndermarsken, det i budgettet for 2013 afste rådighedsbeløb på kr. frigives, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Teknik- og Miljøudvalget, 3. september 2013, pkt. 3: Rådighedsbeløb på kr. i 2013 til fase 1 indstilles frigivet. Henrik J. Møller deltog ikke i behandling af punktet. Indstilles godkendt. Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. 19. september

14 Refer 9. Årsregnskab 2012 for Rømø Havn S Rømø Havns årsregnskab for 2012 udviser et underskud på tkr., og de samlede aktiver udgør tkr. Egenkapitalen udgør ved regnskabsårets udgang tkr. Årets result er tkr. bedre end budgetteret. Det forbedrede result skyldes primært nettoomsætningen er tkr. højere end budgetteret, hvilket primært skyldes en fremgang i rejefiskeriet, som blev dobbelt så stor som forventet samt opstart af et større projekt på ny kaj. Havneloven er ændret med ikræfttrædelse 1. april 2012 således havnen nu har mulighed for have et negivt driftsresult efter renter men før afskrivninger i 5 efterfølgende regnskabsår, før havnen skal overgå til være en kommunal havn. Rømø Havn s result for 2012 før afskrivninger udviser et overskud på 792 tkr. Bestyrelsen har godkendt årsregnskabet den 21. maj Bilag Årsregnskab Rømø Havn.pdf Specifikioner til årsregnskab 2012 Rømø Havn.pdf Revisionsprotokol årsregnskab 2012 Rømø havn.pdf Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller årsregnskabets godkendes. årsregnskabet videresendes til kommunalbestyrelsen Indstilles godkendt. Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. 19. september

15 Refer 10. Tønder Sport- og Fritidscenter - Budgetforslag S I henhold til driftsaftalen mellem Tønder Sport- og Fritidscenter og Tønder Kommune skal den selvejende institution årligt udarbejde et budget inden for den økonomiske ramme, som skal fremsendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen for Tønder Sport- og Fritidscenter har fremsendt et budgetforslag til 2014, som viser et forventet driftsoverskud på kr. Økonomi I det samlede budgetforslag fremgår det, der er en forventning om kunne afdrage gælden til Tønder Kommune med ca kr. Udover overskuddet jf. driftsresult, er der i budgetforslaget indarbejdet kr. til afdrag på lån til Tønder Kommune. Derfor kan der ske en større afvikling af det samlede mellemværende med Tønder Kommune end det, som driftsresultet umiddelbart viser. Et eventuelt overskud på vandrerhjemmet ønskes hens til forbedringer på campingplads/vandrerhjem. Bilag Budgetforslag Tønder Sports- og Fritidscenter Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, budgetforslag 2014 for Tønder Sport- og Fritidscenter godkendes, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Kultur- og Fritidsudvalget, 4. september 2013, pkt. 3: Bilag udskiftet. Indstillingen anbefales. Indstilles godkendt. Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. 19. september

16 Refer 11. Nurcenter Tønnisgård - Ansøgning om rentefritagelse Ø I januar 2012 har Tønder Kommune ydet lån til Nurcenter Tønnisgård på kr. i forbindelse med opsigelse af lejemål med Rømø-Tønder Turistforening. Forrentningen af lånet svarer til kr. pr. år. Nurcenteret anmoder nu om, lånet gøres rentefrit, så renterne ikke belaster Nurcentrets driftsbudget. Nurcenter Tønnisgård har ansøgt om forhøjelse af driftstilskuddet fra budget Ansøgningen blev behandlet som et udvidelsesønske på Kommunalbestyrelsens budgetseminar 5./6. september Her blev der ikke plads indenfor rammen. Bilag Ansøgning fra Tønnisgård Fagchef for Økonomi og Borgerservice indstiller, Økonomiudvalget tager stilling til om fritagelsen bevilges, samt der gives en tillægsbevilling på kr. til tilskud til Tønnisgård, Rømø Trukket af dagsordenen. Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. 19. september

17 Refer 12. Tønder Fjernvarme - yderligere kommunegaranti på 200 mio. kr til Geotermisk anlæg Ø Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. har ansøgt om kommunegaranti for en låneramme på yderligere 200 mio. kr. til etablering af geotermisk anlæg. Kommunalbestyrelsen har tidligere ydet kommunegaranti for et lån på 10 mio. kr.til finansiering af forundersøgelser samt begyndende indretning af byggeplads i forbindelse med projektet for udnyttelse af geotermisk energi. Projektforslaget medfører overordnet etablering af følgende elementer: etablering af 4 stk. geotermiske boringer til godt 2 km dybde, med indvindingspumper, etablering af ca. 700 m transmissionsledning fra det geotermiske anlæg til tilkoblingspunkt til distributionsnettet ved Strucksalle, etablering af bygning på 250 m² til det geotermiske anlæg, som indrettes med distributionspumper, varmevekslere, styringsmoduler, etablering af velfærds- og værkstedsbygning på 200 m², etablering af betontank 1000 m³ til rent saltvand, akkumuleringstank på m³ og jordbassin på 4000 m³ til prøvepumpningsvand Projektforslaget maj 2011 Projektforslag for etablering af geotermisk anlæg, Tønder Fjernvarmeselskab (revision 23. maj 2013) vurderes samlet set være det mest samfundsøkonomisk fordelagtige projekt. Kommunegarantien skal dække lån hos Kommunekredit. Lånet forventes optaget med en afdragsperiode på 25 år. Til udarbejde risikovurdering har Tønder Kommune benyttet sig af ekstern rådgiver som på baggrund af deres gennemgang af de enkelte risici har følgende anbefalinger: At Tønder Kommune kræver dokumention af Tønder Fjernvarmeselskab for koncessionsrettigheder og godkendelser til forundersøgelse udstedt af Energistyrelsen At Tønder Fjernvarmeselskab kan fremlægge et af Energistyrelsen godkendt boreprogram At Tønder Fjernvarmeselskab kan fremlægge en plan for håndtering af saltproblemikken, der er accepteret af Energistyrelsen og GEUS At Tønder Fjernvarmeselskab kan dokumentere, man har opnået alle mynghedsgodkendelser forud for arbejderne igangsættes At Tønder Kommune skal have fuld indsigt i projektets økonomi. Det være sig budgetter, regnskab og aftalegrundlag At Tønder Kommune stiller en faseopdelt garanti. En faseopdelt garanti sikrer, projektet ikke kan overgå til en ny fase, før den forudgående fase er dokumenteret og godkendt. At Tønder Fjernvarmeselskab fremlægger den nødvendige dokumention, der er krævet forud for faseskift At Tønder Fjernvarmeselskab følger udbudslovgivningen At Tønder Kommune skal have indsigt i forsikringen samt have mulighed for stille krav til denne forud for, der stilles garanti Herudover fremfører rådgiver en række yderligere anbefalinger som Tønder Kommune bør overveje i forbindelse med garantistillelsen på yderligere 200 mio. kr. 19. september

18 Refer Fagchef for Økonomi og Borgerservice indstiller: den faseopdelte kommunegaranti er grundlaget for forvaltningens videre drøftelse med Tønder Fjernvarme omkring rådgivers anbefalinger den politiske stillingtagen til garantistillelse afventer dette Økonomiudvalget, 20. juni 2013, pkt. 15: Forvaltningen bemyndiges til gennemføre drøftelser med Tønder Fjernvarme med udgangspunkt i risikovurderingen fra rådgiver omkring en trinvis garantistillelse. Økonomiudvalget tager til efterretning, det er oplyst, der i Danmark kun findes to rådgivningsvirksomheder med de fornødne kompetencer til vurdere dette projekt. Der er hermed ikke givet tilsagn om garantistillelse til projektet, idet beslutningen herom vil ske efter en samlet vurdering efterfølgende. Sagen genoptages: Forvaltningen har den 26. juni 2013 afholdt møde med Tønder Fjernvarme. Efterfølgende har Tønder Fjernvarme fremsendt not om faseopdeling og trinvis garantistillelse. Den 12. september har Tønder Fjernvarme bekræftet såfremt Tønder Kommune fastholder faseopdeling, ønsker Tønder Fjernvarme forhandle kriterier for overgang mellem faserne således projektets økonomi belastes mindst muligt. Kommunens rådgiver har gennemlæst notet. Konklusionen er, Tønder Kommune skal fastholde faseopdelingen samt stille krav om åbenthed og gennemsigtighed i forbindelse med gennemførelse af projektet. Det vigtige er sikre en proces der ikke hæmmer projektet men samtidig sikrer projektet ikke påfører Tønder Kommune en unødig risiko. Den foreslåede faseopdeling indeholder følgende faser Fase I - Forundersøgelse - garantisum 20 mio. kr. heraf er 10 mio. kr bevilget tidligere Fase II - Bore program - garantisum 160 mio. kr. Fase III - Overfladeanlæg - garantisum 30 mio. kr. Tønder Fjernvarme har afholdt Generalforsamling den 3. september med 44 deltagere hvor projektet blev fremlagt og taget til efterretning. Lovgrundlag Kommunernes lånebekendtgørelse nr. 68 af 25. januar Økonomi Der opkræves garantiprovision efter sædvanlig praksis 19. september

19 Refer Bilag Risikovurdering - yderligere kommunegaranti på 200 mio. kr. Ansøgning om kommunegaranti 06_06_2013.pdf Mail fra Tønder Fjernvarme med muligt forslag til faseopdelt kommunegaranti. Not fra DFP Tønder Fjernvarme vedr. faseopdelt kommunegaranti Not fra Rambøll vedr. Tønder Geotermis svar på faseopdelt kommunegaranti SV Ansøgning om kommunegaranti for Tønder Geotermi Refer fra Generalforsamling i Tønder Fjernvarme Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, faseopdeling af kommunegaranti fastholdes og forvaltningen bemyndiges til forhandling om udformning af endelig faseopdeling og fastlæggelse af aftaler med Tønder Fjernvarme der frigives yderligere kommunegaranti på 10 mio. kr. til Fase I - forundersøgelser der opkræves garantiprovision efter sædvanlig praksis. politisk stillingtagen til yderligere kommunegaranti med op til 190 mio. kr afventer forhandling om faseovergange og anbefalinger som ekstern rådgiver iøvrigt anfører. Indstilles godkendt, idet kommunegarantien til fase I - forundersøgelse - med en forhøjelse af garantisummen fra 10 til 20 mio. kr. dermed indstilles godkendt. Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. 19. september

20 Refer 13. Udskydelse af etablering af vindkontor A På Kommunalbestyrelsesmødet den 30. maj 2013 godkendtes etableringen af et Vindkontor. Fomålet med vindkontoret er støtte op om den kommende vindmølleplan for Tønder Kommune og sikre det størst mulige lokale engagement og involvering. På Økonomiudvalgsmødet den 22. august 2013 var belsutningen udskyde temaplanen for vindmøller Dirtektionsstaben indstiller, etableringen af vindkontoret udskydes. Indstilles godkendt, idet udsættelsen gælder, indtil der er taget politisk stilling til en eventuel ny vindmølleplan i høring. Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. 19. september

21 Refer 14. Styringsaftale for det specialiserede socialområde A Styringsaftalen 2014 deler overordnet ambition med den af Kommunalbestyrelsen godkendte Udviklingsstregi for Den overordnede ambition er, det specialiserede socialområde skal udvikle det høje faglige niveau, samtidig med det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Styringsaftalen danner rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som Styringsaftalen omfter. Styringsaftalen sikrer, der tages stilling til de styringsmæssige forhold ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser. Styringsaftalen skal således sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger. Styringsaftalen indeholder: - Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omftet af Styringsaftalen - Aftale om udvikling af takster og den økonomiske udvikling - Aftaler om prisstruktur - Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud/pladser - Aftaler om finansiering m.v. ved oprettelse og lukning af tilbud/pladser - Aftaler om frister for afregning - Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud Kommunerne og Region Syddanmark vil sætte særligt fokus på temaer ved formulere politiske ambitioner og konkretisere dem ved indgå aftaler eller igangsætte initiiver, der har til formål opfylde ambitionerne. I Styringsaftalen 2014 er beskrevet ambitioner og initiiver, der iværksættes i forhold til temaerne: - Styring af udgifterne - Koordinering af kapacitetsudviklingen - Sikring af effektiv drift Eftersom Styringsaftalen for 2014 omfter hele det specialiserede socialområde, herunder ligeledes tilbud på børn- og ungeområdet, behandles sagen samtidigt på møde i Børn- og Skoleudvalget den 13. august Styringsaftalen 2014 vil efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen blive sendt til orientering i Handicaprådet. Bilag til Udviklingsstregien og Styringsaftalen kan findes på Lovgrundlag Lov om Social Service. Bilag Styringsaftale 2014.pdf 19. september

22 Refer Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, Styringsaftalen for 2014 godkendes, sagen videresendes med anbefaling til Kommunalbestyrelsen, sagen efterfølgende sendes til orientering i Handicaprådet. Socialudvalget, 13. august 2013, pkt. 7: Indstillingen anbefales. Børn- og Skoleudvalget, 13. august 2013, pkt. 16: Indstillingen anbefales. Indstilles godkendt. Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. 19. september

23 Refer 15. Samarbejdsaftale med DSI Havevænget G Den 20. december 2012 traf Kommunalbestyrelsen beslutning om, der skal indgås en udlejningsaftale med DSI Havevænget i Skærbæk. Ligeledes blev der truffet beslutning om, Tønder Kommune ikke skal overtage forpligtigelsen for tomgangshusleje pr. 1. januar Bestyrelsen for Havevænget skriver i en henvendelse af den 11. april 2013 til Tønder Kommune, de er af den overbevisning, Tønder Kommune har accepteret betale tomgangshuslejen i 2012, jf. beslutningsteksten fra den 20. december 2012 om, der ikke betales tomgangshusleje pr. 1. januar Bestyrelsen for Havevænget har hele tiden haft den opftelse, Tønder Kommune var forpligtiget til betale tomgangshusleje, og bestyrelsen har derfor ikke selv overvejet udleje de tomme boliger. Lovgrundlag Tønder Kommune er ifølge lovgivningen hverken forpligtet til indgå en udlejningsaftale med DSI Havevænget eller betale tomgangshusleje. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte indgå aftaler om begge dele. Økonomi Udgiften til tomgangshusleje for 2012 beløber sig til kr. Bilag og beslutning fra den 20. december 2012 Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, Kommunalbestyrelsens beslutning af 20. december 2012 om, Tønder Kommune ikke overtager forpligtigelsen for tomgangshusleje også er gældende for 2012, sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sundhedsudvalget, 9. september 2013, pkt. 4: Indstillingen anbefales. Johan Kristensen deltog ikke i behandlingen af dette pga. af inhabilitet. Indstilles godkendt. Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. 19. september

24 Refer 16. Anmodning om udpegning af 3 medlemmer til bestyrelsen for Den Selvejende Institution Solgården G På afdelingsmødet den 10. april 2013 var det ikke muligt vælge en fuldtallig bestyrelse for Den Selejende Institution Solgården i Bedsted. Afdelingsmødet vælger 3 medlemmer til bestyrelsen jf. vedtægternes pgf. 3 stk. 2. Vennekredsen har udpeget deres 2 medlemmer. Afdelingsmødet anbefaler udpegning af: Svend Åge Jacobsen, Lundbyesvej 38, Bedsted Mhias Knudsen, Hellevadvej 13, Bedsted Mark Kirsten Moesgaard, Vestegade 14, Løgumkloster Lovgrundlag Lov om almene boliger m.v. pgf. 34 stk. 3 - Består en afdeling udelukkende af ældreboliger, der bebos af svage og plejekrævende ældre, og er der ikke valgt en afdelingsbestyrelse, kan kommunalbestyrelsen beslutte, afdelingsbestyrelsen udpeges af kommunalbestyrelsen blandt beboere, pårørende eller andre, der vil kunne varetage beboernes interesser. Bilag DOMEA anmoder om udpegning af bestyrelsesmedlemmer Vedtægter som godkendt april maj 2013 Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, Økonomiudvalget udpeger nævnte 3 personer, som anbefalet af afdelingsmødet, indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Indstilles godkendt. Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. 19. september

25 Refer 17. Kommuneplantillæg nr og lokalplan nr , udvidelse af Løgumkloster Fjernvarme P Forslagene til kommuneplantillægget og lokalplanen har været i offentlig høring i 8 uger og SMV screeningsnotet i 4 uger. I høringsperioden er der indkommet en indsigelse fra Nurstyrelsen til planforslagene. Der er ikke modtaget nogen bemærkninger til SMV screeningsnotet. Efter dialog med Nurstyrelsen er der udarbejdet en uddybende redegørelse overfor ændringen af arealanvendelsen og mulige tekniske tiltag til beskyttelse af grundvandet, da planområdet er beliggende både i et NFI-område (Nitrfølsomt indvindingsområde) og i et område med drikkevandsinteresser. Nurstyrelsen har efterfølgende ophævet indsigelsen ved afsnittet omkring grundvand er uddybet og redegørelse til Nurstyrelsen er inds som bilag i kommuneplantillægget. I lokalplanen er redegørelsen for grundvand ligeledes uddybet. Lovgrundlag Planloven Bilag Liste til bemærkninger indsigelser - til dagsorden Kommuneplantillæg_Fjernvarmeværk_V13_til_kommunen_ Lokalplan_fjernvarmeværk_V14_til_kommunen_ Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, kommuneplantillæg nr og lokalplan nr vedtages endeligt, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 3. september 2013, pkt. 4: Indstillingen anbefales. Henrik J. Møller deltog ikke i behandling af punktet. Indstilles godkendt. Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. 19. september

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 24. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 24. oktober 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud. Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 27. marts 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 27. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Valgstyrere til kommunens

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 25. april 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Hattens, Eike Albrechtsen

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 25. april 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Hattens, Eike Albrechtsen Refer Refer Mødedo: 25. april 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Birthe Frikk, Christina Htens, Eike Albrechtsen 25. april 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 26. juni 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Niels F. Dahlmann ved afbud

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 26. juni 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Niels F. Dahlmann ved afbud Mødedo: 26. juni 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Lars Rytter ved afbud Niels F. Dahlmann ved afbud 26. juni 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. marts 2015 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere