Model U-turn. en introduktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Model U-turn. en introduktion"

Transkript

1 Model U-turn en introduktion 1

2 Indhold Unge og rusmidler... 3 U-turns tilbud et kontinuum af indsatser... 4 U-turn-modellen i korte træk... 5 Samarbejde er vigtigt... 8 Mål... 9 Dokumentation og formidling Implementering af Model U-turn Hvis du vil vide mere Udgivet af Center for Unge og Misbrug, U-turn, Socialforvaltningen i Københavns Kommune, Materialet er samlet og redigeret af Dan Orbe. Medforfattere: Johanne Møller, Unna Madsen, Lotte Lyng Larsen og Dirch Bacher, Center for Unge og Misbrug. Grafisk tilrettelæggelse: D-Grafisk, David Lund Nielsen Fotos: Kim Adrian, U-turn OM HÆFTET Denne introduktion er skrevet i forbindelse med Socialstyrelsens Projekt Misbrugsbehandling til unge under 18 år, , hvor U-turn-modellen blev systematisk afprøvet i hhv. Horsens og Helsingør Kommune. Hæftet introducerer kort modellen og dens implementering. Bagest i hæftet henvises til mere grundige indføringer i modellen. U-TURN U-turn er et tilbud i Københavns Kommune til unge under 25 år, der har problematisk forbrug af alkohol, hash eller andre stoffer. Det er også et tilbud til familie, netværk og professionelle omkring de unge. U-turn blev etableret i 2004 og er en del af Center for Unge og Misbrug. Foruden U-turn består Center for Unge og Misbrug af Viden- & kompetencecenter unge og rusmidler og De Drikker Derhjemme. Viden- & kompetencecenter unge og rusmidler har til opgave at dokumentere, evaluere, projektudvikle samt afholde kurser og uddannelse inden for området unge og rusmidler. De Drikker Derhjemme er Københavns Kommunes tilbud til børn og unge op til 20 år, hvis forældre har alkoholproblemer. Se også kk.dk, og Hæftet indgår i en serie af hæfter, der beskriver U-turns tilbud, metoder og tilgange. Hæftet kan downloades via U-turn. Der kan frit citeres fra hæftet med angivelse af kilde. Hæfterne kan rekvireres ved henvendelse til Center for Unge og Misbrug, U-turn, Studiestræde 47, København K. Mail: 2

3 Unge og rusmidler Flere og flere unge søger i disse år hjælp til at komme ud af et problematisk forbrug af rusmidler, men føler sig ikke hjemme i de traditionelle behandlingstilbud til voksne. Mange forældre og professionelle, der arbejder med unge efterspørger også i stigende grad hjælp til at forstå og håndtere de unges rusmiddelproblemer. Der er behov for særlige tilbud, hvor de unge føler sig mødt og forstået, både i form af lettilgængelige, anonyme rådgivninger og tilbud om mere intensive, længerevarende behandlingsforløb. Samtidig er det vigtigt, at sikre en tidlig indsats. Jo hurtigere vi hjælper, jo mindre indgribende behandling behøver den unge. Tidlig hjælp øger også chancen for succes og er billigere for samfundet. U-turn har mere end 10 års erfaring med at udvikle rådgivnings- og behandlingstilbud, der er specielt målrettet unge. Tilbud de unge kan identificere sig med og derfor profitere af. Vi ved, at unges selvforståelse knyttes til deres alder og vi ved, at en effektiv indsats over for rusmiddelproblemer skal tage udgangspunkt i borgerens selvforståelse. Igennem de seneste 4 år ( ), har U-turn endvidere opnået erfaringer med at overføre modellen til andre kommuner med de tilpasninger til lokale vilkår og virkeligheder, som er nødvendige for at sikre, at tilbuddet bliver en effektiv medspiller i kommunens samlede ungeindsats. Dette hæfte giver en kort introduktion til Model U-turn, indsatserne, resultaterne og sammenhængene. Og der gives en kort beskrivelse af den nødvendige proces for at implementere rådgivnings- og behandlingsmodellen i en kommune. 3

4 U-turns tilbud et kontinuum af indsatser U-turns indsatser er karakteriseret ved at være fleksible og dække hele spektret fra forebyggende og tidlige indsatser til mere intensive behandlingsindsatser. Dette kan illustreres som et kontinuum af 5 sammenhængende og delvist overlappende indsatsområder, der går fra at være rettet mod de mange, (f.eks. almen oplysning og generel forebyggelse) til at være rettet mod de få, der har behov for en mere intensiv og kompleks behandlingsindsats. FEM SAMMENHÆNGENDE INDSATSOMRÅDER Almen oplysning Forebyggelse Tidlig indsats Åben Anonym Rådgivning Behandling Info og vejledning på og Åben Anonym Rådgivning (unge, forældre, professionelle) Forældregrupper Indsatser på skoler, ungdomsuddannelser mm. Konsulentopgaver Oplæg Kurser Individuel behandling Evt. daggrupper (+ skole) <18 år Evt. andre grupper Over/under 18 år 4

5 U-turn-modellen i korte træk U-turn er et tilbud til unge, der har et problematisk forbrug af alkohol, hash eller andre stoffer. Det er samtidig et tilbud til familie, netværk og professionelle omkring de unge. I København dækker tilbuddet unge op til 25 år, men det kan også implementeres som et særligt tilbud til de under 18-årige. U-turn kombinerer rådgivning og tidlig indsats med behandling. Der er fokus på hurtig handling og på at opnå resultater med mindst mulig indgriben i de unges liv. Det er derfor centralt i modellen at understøtte inklusion og lokale løsninger. De unge hjælpes til at få en meningsfuld hverdag, der hvor de er. Eller der arbejdes med at motivere dem og brobygge til en ny start i skole, uddannelsestilbud, praktik eller arbejde. Der arbejdes med et helhedsperspektiv. Man ikke kan løse et rusmiddelproblem isoleret. Man må hjælpe de unge med de problemer, de er fyldt op af og har motivation for at løse. Grænsen mellem rådgivning og behandling i U-turn er flydende. Korte anonyme rådgivningsforløb er ofte nok til at forebygge, at problemer med rusmidler opstår eller accelererer. De fungerer dermed som korttidsbehandling, der bevirker, at færre unge bliver indskrevet i længerevarende og mere ressourcekrævende behandlingsforløb. Men er der behov for længerevarende behandling, sikres en smidig overgang til et relevant behandlingstilbud. Indskrivning kan ske i U-turns egne individuelle eller gruppebaserede behandlingsforløb eller andre relevante tilbud. Modellen rummer også mulighed for at etablere et kombineret skole- og behandlingstilbud målrettet unge under 18 år. Her kan unge, der er faldet uden for andre skoletilbud, tage 9. eller 10. klasses afgangsprøve. Der lægges desuden stor vægt på at inddrage de unges familie og netværk samt relevante samarbejdspartnere. Forældre og andre pårørende kan få individuelle samtaler, familiesamtaler eller deltage i gruppeforløb. Forældrene spiller samtidig en central rolle, når unge under 18 år skal indskrives i et behandlingstilbud. U-turns metoder er primært inspireret af systemiske, anerkendende, narrative og løsningsorienterede tilgange. Men der bliver også hentet inspiration fra andre beslægtede tilgange f.eks. den motiverende samtale og kognitiv terapi. Samtalerne kombineres ofte med fysisk udfoldelse og sund kost, der har en positiv effekt på mange unge, når de skal reducere eller stoppe deres rusmiddelbrug. Desuden inddrages kreative aktiviteter f.eks. foto, små filmoptagelser eller musik hvor der arbejdes med de unges refleksion, selvforståelse og handlemuligheder. 5

6 MODELLENS INDSATSER Åben Anonym Rådgivning For unge, deres pårørende og professionelle netværk. Åben for personlig, telefonisk og mail- henvendelse. Mulighed for både enkeltstående samtaler og korte rådgivningsforløb. Samtaler kan også foregå uden for samtalerummets rammer. Muligheden for anonymitet gør vejen ind over dørtærsklen lettere for de unge. Individuel behandling Samtaler og evt. aktiviteter, familie-/netværkssamtaler mm. Der er glidende overgang mellem de anonyme rådgivningssamtaler og det individuelle behandlingsforløb. Evt. Daggruppe Kombineret skole- og behandlingstilbud for unge mellem 14 og 18 år. Desuden sport og andre aktiviteter, sund kost og inddragelse af familie/netværk. Mulighed for 9. eller 10. klasse afgangsprøve. Forældregrupper Gruppeforløb a 5 aftener for forældre/pårørende til unge med problematisk forbrug af rusmidler. Fokus på at give forældre viden, nye perspektiver og nye handlemuligheder, der kan understøtte positive forandringer i familiens relationer og i den unges rusmiddelforbrug. Rusmiddelfaglig konsulentfunktion Assistance til myndighedssagsbehandlere i konkrete sager, oplæg for forældre, kurser for professionelle, der arbejder med unge samt indsatser på døgninstitutioner, i klubber mm. Indsatser på skoler og ungdomsuddannelser Fremskudt rådgivning, oplæg og dialog med elever samt sparring og undervisning af lærere, vejledere m.fl.. Evt. andre gruppeforløb F. eks. forandringsgrupper, korte hash-stop-forløb eller sportsgrupper. 6

7 De bærende principper DE BÆRENDE PRINCIPPER U-turns erfaringer med at udvikle tilbuddene til de unge og herunder med at tilpasse tilgang og metoder til målgruppen har ført til opstilling af en række bærende principper for modellen. På tværs af alle tilbud i U-turn gælder: Attraktive tilbud, der vækker nysgerrighed (noget at løbe efter noget at miste) Imødekommende og hyggelige rammer Frivillighed, åbenhed og synlighed (vi er et tilbud til dig) Helhedsorienteret tilgang og inddragelse af alle relevante parter, når det er muligt (vi gør det ikke alene) Udgangspunkt i den enkelte unges behov Særligt fokus på uddannelse og arbejde Vægt på kreativitet og aktivitet (det skal være livgivende og sjovt) Service og hurtig handling (vi er til for dig ikke omvendt) 7

8 Samarbejde er vigtigt Som naturlig del af den helhedsorienterede tilgang til de unge og princippet om, at vi ikke kan gøre det alene, lægges der stor vægt på at skabe gode og smidige samspil med relevante aktører i de unges liv. Medarbejderne skal være koordinerende ankerpersoner, som sikrer hurtig handling og sammenhæng mellem de forskellige indsatser, der sættes i gang. I model U-turn er de centrale samarbejdspartnere oftest forældre/pårørende og myndighedssagsbehandlere. Derudover samarbejdes med kommunes øvrige kommunale tilbud til målgruppen (kontaktpersoner, pædagoger m.fl.) samt tilbud inden for uddannelsessystemet (lærere, UU-vejledere m.fl.) Ud over de samarbejder, der etableres i forbindelse med de konkrete forløb med hver enkelt ung, er der fokus på at have løbende kontakt med bl.a. skoler, ungdomsuddannelser, klubber og døgninstitutioner (lærere, vejledere, pædagoger, elever, forældre m.fl.). Hjælpen skal så vidt muligt gives lokalt, der hvor den unge er, og kontakten skal dermed understøtte en tidlig og forebyggende indsats. U-turns medarbejdere kan blandt andet hjælpe professionelle, tæt på den unge, med konkrete værktøjer til opsporing og tidlig indsats. De kan indgå som sparringspartnere og tilbyde workshops/kurser og sikre, at der udveksles viden og erfaringer. 8

9 Mål Der er to helt overordnede mål for de unge, der er indskrevet i U-turns behandlingstilbud. Disse mål skal være nået, før den unge slipper kontakten til U-turn: Den unge skal være ophørt eller væsentligt have reduceret sit forbrug af rusmidler Den unge skal være forankret i uddannelse eller arbejde U-turns løbende evalueringer viser en klar positiv sammenhæng mellem det at være beskæftiget eller under uddannelse, og det at reducere eller ophøre med et forbrug af stoffer. Desuden er det af stor betydning for de unges trivsel at have en meningsfuld hverdag. Men også på andre livsområder oplever de unge vigtige forandringer. Det kan for eksempel være forbedrede familierelationer, nye eller genoptagede fritidsinteresser, øget fysisk og psykisk sundhed, kærester mm. (Se evt. Disse forandringer er vigtige skridt på vejen, da forandring på ét område ofte spiller positivt ind på andre områder i de unges liv. Det giver derfor stor mening at arbejde helhedsorienteret med alle aspekter af ungdomslivet. Der er således mange forhold og mange aktører, der kan have betydning for, hvordan det lykkes for den enkelte unge at skabe positive forandringer. LOVGIVNING Serviceloven fastlægger de lovgivningsmæssige rammer for tilbuddene: Den anonyme rådgivning etableres i henhold til Servicelovens 10 og 11 Behandlingstilbuddene tager afsæt i Servicelovens 101 Tilbud til unge under 18 år iværksættes som en foranstaltning i henhold til Servicelovens 52, stk. 3 nr. 3 eller 52, stk. 3, nr. 9 (jf. 101, stk. 3 om behandlingsgaranti) Forældrekurser etableres i henhold til Servicelovens 11 9

10 10

11 Dokumentation og formidling I modellen lægges stor vægt på løbende dokumentation og formidling. Dokumentation sker ved indsamling af både kvantitative og kvalitative data. Der foretages systematiske ind- og udskrivningsinterviews samt opfølgende interviews henholdsvis 1 og 6 måneder efter den unges udskrivning i overensstemmelse med gældende lovgivning. Målingerne afdækker rusmiddelforbrug, forankring/fastholdelse i skole/uddannelse/arbejde, fysiske og psykiske helbredsindikatorer, netværk og relationer, fritidsinteresser mm. Endvidere registreres en række baggrundsfaktorer. Sideløbende med dokumentationen af unge i behandlingsforløb foretages også en systematisk registrering af henvendelserne i den Åbne Anonyme Rådgivning samt af alle forældregruppeforløb. ET PAR HOVEDRESULTATER Undersøgelser fra U-turn, København viser, at blandt de unge, der fuldførte behandlingen var ca. 79 % forankrede i arbejde/uddannelse ved behandlingens ophør. De unges reduktion af rusmiddelforbruget er kompleks at opgøre, da de kvantitative opgørelser både vedrører forbrugsdage, mængder, hyppighed og omstændigheder omkring forbruget. Dette er nærmere beskrevet i bogen Fra Labyrinten (se litteraturoversigt bagest), hvor det fremgår, at målet om at mindst 75 % af de unge, som har gennemført et forløb i U-turn, skal være ophørt med deres rusmiddelforbrug eller have reduceret forbruget væsentligt, er opnået. Den løbende dokumentation af forældregruppernes effekt ( ) viser desuden, at det er nemmere for de unge at reducere eller stoppe forbruget af rusmidler, når familien inddrages og tager ansvar for at understøtte de positive forandringer. Opfølgningen på forældregrupperne viser bl.a. at 74 % af de unge, hvis forældre har deltaget, har reduceret deres forbrug eller er stoppet helt med at bruge rusmidler. Tre måneder efter afslutningen af forældregrupperne, vurderer 82 % af forældrene desuden, at forholdet i familien er blevet bedre. (Se evt. mere om U-turns resultater på 11

12 Implementering af Model U-turn Med udgangspunkt i de erfaringer, der blev gjort da Helsingør og Horsens Kommuner opbyggede deres tilbud, har U-turn København udviklet en grundmodel for implementering af U-turn-modellen. Grundmodellen bygger på projektforløbets gode erfaringer med en trinvis implementering, startende med den Åbne Anonyme Rådgivning, som basis for de øvrige indsatser. Herefter blev behandlingstilbud og konsulentfunktion etableret. Implementering vil dog altid skulle ske på baggrund af en dialog og tilpasset de lokale behov og vilkår. I praksis sker det ved en vekselvirkning mellem henholdsvis tæt medarbejder- og ledelsessupervision, kursusdage og sidemandsoplæring i U-turn København samt statusmøder undervejs. RESSOURCER Det er U-turns erfaring at modellen kræver mindst 2-3 medarbejdere, afhængig af behovet i den enkelte kommune. Disse medarbejdere kan stå for anonym rådgivning, individuel behandling, forældregrupper, udgående indsatser samt konsulentfunktion og undervisning af samarbejdspartnere. Model U-turn behøver ikke medføre øgede omkostninger. Horsens har implementeret modellen for de under 18-årige ved at omstille sine ressourcer på ungeområdet, og Helsingør har ved at tilføre yderligere to stillinger fået et samlet tilbud for målgruppen år. Grundmodellen illustreres i implementeringstrappen på næste side. 12

13 GRUNDMODEL FOR IMPLEMENTERING AF MODEL U-TURN EVT. FORÆLDRE- GRUPPER 1 kursusdag Forældregrupper, Sidemandsoplæring (5 aftener) ANONYM RÅDGIVNING INDIVIDUEL BEHANDLING KONSULENT- FUNKTION EVT. DAGGRUPPER 1 kursusdag: Rusmiddelfaglig konsulentfunktion samt evt. sidemandsoplæring 1 kursusdag Den anonyme rådgivning 1 temadag om rusmidler 2 dages sidemandsoplæring i U-turns Rådgivning 1 kursusdag: U-turns daggruppe 4 dages sidemandsoplæring i U-turns daggruppe 1 kursusdag Metoder og tilgange 1 kursusdag Opfølgning på erfaringer/cases 1 kursusdag Behandling gennem aktiviteter (sport, musik, foto mm) samt 2 dages sidemandsoplæring i U-turn Konsultation og sagssupervision af U-turn team 1 gang/md Ledelsessupervision/-konsultation FORANALYSE OG ETABLERING Implementeringsmøder (målgruppeanalyse, lokal kontekst, parathedsanalyse, organisering) Etablering af U-turn-team og fysiske rammer Opstartsworkshop for team og ledelse samt grunduddannelse af teamet, 3 dage 13

14 14

15 Hvis du vil vide mere Modellens tilbud, tilgang og metoder er beskrevet i en serie af inspirations- og metodehæfter, der også omfatter cases fra U-turns rådgivning, behandling og forældregrupper. Åben Anonym Rådgivning til unge med rusmiddelproblemer, Inspirations- og metodehæfte, Center for Unge og Misbrug, U-turn, Københavns Kommune, ( Forældregrupper inddragelse af forældre, når unge udfordres af rusmidler, Inspirations- og metodehæfte, Center for Unge og Misbrug, U-turn, Københavns Kommune, ( Samtaler med Unge om rusmidler, Fra bekymring til dialog og handling, Inspirations- og metodehæfte til vejledere, mentorer og andre, der arbejder med unge i hverdagen, Center for Unge og Misbrug, U-turn, Københavns Kommune, ( Hashgrupper på ungdomsuddannelser, Inspirations- og metodehæfte, Center for Unge og Misbrug, U-turn, Københavns Kommune, 2011 En nærmere præsentation af modellen som helhed samt introduktion til implementering findes her: Model U-turn et rådgivnings- og behandlingstilbud for unge, Center for Unge og Misbrug, U-turn, Københavns Kommune, ( U-turns socialpolitiske baggrundshistorie, beskrivelse af målgruppen, behandlingen og resultaterne kan læses her: Orbe, Dan: Fra Labyrinten om unge i behandling i U-turn, Københavns Kommunes tilbud til unge, der har problemer med stoffer bd. I og II, U-turn (2010) ( HENVENDELSESINFORMATION U-turn tilbyder sparringsmøder for de kommuner, der overvejer en implementering af Model U-turn. Kontaktpersoner: Centerchef Unna Madsen, Souschef Dan Orbe el. udviklingskoordinator Johanne Møller Center for Unge og Misbrug, U-turn Socialforvaltningen, Københavns Kommune Studiestræde 45 & 47, 1455 København K. Tlf Mail: 15

16 Model U-turn en introduktion Som led i Socialstyrelsens Projekt Misbrugsbehandling til unge under 18 år, fik U-turn København til opgave, at understøtte afprøvningen og implementeringen af U-turn-modellen i to andre danske kommuner Horsens og Helsingør. U-turn-modellen kombinerer tidlig indsats, rådgivning og behandling til unge med et problematisk forbrug af rusmidler. Der er fokus på at tilbyde de unge et let tilgængeligt og attraktivt tilbud og samtidig sikre hjælp og sparring til de unges familie og netværk samt til de professionelle omkring de unge. I modellen vægtes det desuden højt at etablere smidige samspil på tværs af de kommunale aktører. Denne korte introduktion til U-turns opbygning, indsatser og resultater henvender sig til beslutningstagere, ledere og andre, der ønsker at få et indblik i modellen. 16

Model U-turn. en introduktion

Model U-turn. en introduktion Model U-turn en introduktion 1 Indhold Unge og rusmidler Unge og rusmidler... 3 U-turns tilbud et kontinuum af indsatser... 4 U-turn-modellen i korte træk... 5 Samarbejde er vigtigt... 8 Mål... 9 Dokumentation

Læs mere

Model U-turn - et rådgivnings- og behandlingstilbud til unge med rusmiddelproblemer

Model U-turn - et rådgivnings- og behandlingstilbud til unge med rusmiddelproblemer Model U-turn - et rådgivnings- og behandlingstilbud til unge med rusmiddelproblemer U-turn kombinerer tidlig indsats, rådgivning og behandling til unge med et problematisk forbrug af rusmidler. Det er

Læs mere

Forældregrupper INSPIRATIONS- OG METODEHÆFTE. Glæden ved at mærke og se at det ændrer sig til det positive, håbet bliver stærkere

Forældregrupper INSPIRATIONS- OG METODEHÆFTE. Glæden ved at mærke og se at det ændrer sig til det positive, håbet bliver stærkere Forældregrupper Inddragelse af forældre, når unge udfordres af rusmidler INSPIRATIONS- OG METODEHÆFTE Glæden ved at mærke og se at det ændrer sig til det positive, håbet bliver stærkere FAR FRA ÉN AF U-TURNS

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Sådan arbejder vi med udfordringerne

Sådan arbejder vi med udfordringerne Sådan arbejder vi med udfordringerne - om U-turns tilgang til arbejdet med unge og rusmidler oplæg ved gåhjemmøde - SFI Kunne livet være Det handler om at føle sig velkommen At skabe en rar ånd og en god

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

U-Turn En model flytter fra København til Horsens Viso Konference den 1. december 2015

U-Turn En model flytter fra København til Horsens Viso Konference den 1. december 2015 U-Turn En model flytter fra København til Horsens Viso Konference den 1. december 2015 Gitte Bossi-Andresen, Socialstyrelsen John Jensen, Horsens Kommune 1. Introduktion til Satspuljeprojektet 2. Hvorfor

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud 2015 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

U-TURN & ERFARINGER MED SOCIALØKONOMISK EVALUERING. Mette Clausen, Leder af U-turn & Nikolaj B.L. Christensen, Fuldmægtig SOCIALFORVALTNINGEN

U-TURN & ERFARINGER MED SOCIALØKONOMISK EVALUERING. Mette Clausen, Leder af U-turn & Nikolaj B.L. Christensen, Fuldmægtig SOCIALFORVALTNINGEN U-TURN & ERFARINGER MED SOCIALØKONOMISK EVALUERING Mette Clausen, Leder af U-turn & Nikolaj B.L. Christensen, Fuldmægtig SOCIALFORVALTNINGEN 1. OUTLINE Emne: Erfaringer med samfundsøkonomiske evalueringer

Læs mere

U-turn i tal Faktiske antal årspladser

U-turn i tal Faktiske antal årspladser U-turn i tal 2011 Antal unge i behandling Der har i alt været 97 unge i behandling i løbet af 2011, svarende til 116,7% af målet. Omregnet til årspladser har det faktiske unge været 44,7 svarende til 124%

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

Greve Kommune. Forældreinddragelse. - Forældre som medspillere i inklusionsindsatsen. En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen

Greve Kommune. Forældreinddragelse. - Forældre som medspillere i inklusionsindsatsen. En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen Greve Kommune Forældreinddragelse - Forældre som medspillere i inklusionsindsatsen En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen Indhold Indhold...2 Hvorfor have fokus på forældresamarbejdet?...3 Relationen

Læs mere

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Strategiens overordnede mål Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Visionen fra Strategi for mere sundhed og mindre misbrug: I Odense er der et godt børne- og ungdomsliv uden alkohol og stoffer. Vi

Læs mere

U-turn i tal 2012. Faktiske antal årspladser

U-turn i tal 2012. Faktiske antal årspladser U-turn i tal 2012 Antal unge i behandling Der har i alt været 92 unge i behandling i løbet af 2012, svarende til 109,5% af målet. Omregnet til årspladser har det faktiske unge været 38,1 svarende til 105,8%

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN Indhold Handleplan for inklusion i Krudtuglen... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper... 3 Aktører.... 4 Metoder...

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde 1 Kontrakter Børn og Unge 2015+16 Læring og Samarbejde Daginstitutionen Tumlehøj i Suldrup I Skrivende stund, d. 25.marts 2015 har vi 110 børn, 4 småbørnsgruppebørn og 106 børnehavebørn. Ansatte: 20 personer

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk

Læs mere

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2019 Indhold Hvorfor denne publikation? INDLEDNING Hvorfor denne publikation?... 2 Indledning...

Læs mere

Udvidelse og videreudvikling af DeDrikkerDerhjemme

Udvidelse og videreudvikling af DeDrikkerDerhjemme Udvidelse og videreudvikling af DeDrikkerDerhjemme Københavns Kommunes åbne anonyme rådgivningstilbud Center for Unge og Misbrug, Borgercenter Børn og Unge, Socialforvaltningen Den åbne anonyme rådgivning

Læs mere

Generelle oplysninger. Projektoplysninger

Generelle oplysninger. Projektoplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes og sendes pr. mail til Socialstyrelsen på: tidligindsats@socialstyrelsen.dk Projektets titel Skriv titel

Læs mere

Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering.

Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering. Noter fra Vidensdelingsdag den 21/10 2014, Møllehuset Frederikshavn Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering. a. Samle små grupper af unge med samme problemstillinger

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

KOM GODT FRA START. inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen

KOM GODT FRA START. inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen KOM GODT FRA START inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen KOM GODT FRA START - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen Af Dorthe Holm, pædagogisk vejleder,

Læs mere

Projektets formål: Projektets målgruppe:

Projektets formål: Projektets målgruppe: Projektets formål: Projektets formål er at afprøve og implementere en forebyggende og behandlende, evidensbaseret metode i forhold til unge med rusmiddelproblemer. Brydehusets erfaringer fra samarbejde

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

børn og unge er et fælles ansvar

børn og unge er et fælles ansvar Vores børn og unge er et fælles ansvar Allerød Kommunes børne- og ungepolitik 2007 RUMMELIGHED MEDINDFLYDELSE ANSVARLIGHED SAMARBEJDE SAMMENHÆNG OG HELHED SUNDHED OG TRIVSEL SÅRBARE BØRN OG UNGE UDVIKLING

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Ungecenteret. Ny skærmdump. www.horsenskommune.dk

Ungecenteret. Ny skærmdump. www.horsenskommune.dk Ny skærmdump Indsatser til unge under 18 år, deres forældre og netværk: Rammerne for U-turn Typer af indsatser Tilgangen til indsatsen og vigtige samarbejdsrelationer Hvad kommer der ud af det? U-turn

Læs mere

LP-MODELLEN FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER

LP-MODELLEN FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER Motivation og mestring Dette e-læringsforløb indeholder en gennemgang af, hvad det er, der opretholder og reducerer motivationen hos enkeltelever og klasser. Deltagerne gøres opmærksom på aktuelle teorier,

Læs mere

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an?

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? I er mange i jeres kommune, der er i berøring med unge med rusmiddelproblemer. Men I har vidt forskellige opgaver, fagkompetencer og jeres arbejdspladser er

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Psykisk sundhed og mestring hos unge i uddannelse

Psykisk sundhed og mestring hos unge i uddannelse Kursus Psykisk sundhed og mestring hos unge i uddannelse Udviklet i et samarbejde mellem Projekt trivsel og psykisk sundhed, PsykInfo i Region Syddanmark og Psykiatrifonden Psykisk sundhed og mestring

Læs mere

Alkoholbehandlingens. tilbud. - til alle der er berørt af alkoholproblemer

Alkoholbehandlingens. tilbud. - til alle der er berørt af alkoholproblemer Alkohols tilbud - til alle der er berørt af alkoholproblemer INDHOLDSFORTEGNELSE Alkohol i Holstebro Lemvig Struer....... 3 Tilbuddene er gratis................................. 3 Kontakt............................................3

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

De elementer af tids- og handleplanen, der er afhængige af en opnormering af sagsbehandlere påpeges under de enkelte punkter.

De elementer af tids- og handleplanen, der er afhængige af en opnormering af sagsbehandlere påpeges under de enkelte punkter. Bilag 1: Tids- og handleplan Dette bilag beskriver en tids- og handleplan for en implementering af en Svendborg-model. Tidsog handleplanen tager udgangspunkt i en kortlægning og analyse af Center for Børn,

Læs mere

- Særligt fokus på barn - voksen kontakten f.eks. gennem udviklingsprojekter,

- Særligt fokus på barn - voksen kontakten f.eks. gennem udviklingsprojekter, Faglig dialogguide ved det årlige tilsynsbesøg: 1. Sociale relationer barn/voksen kontakten Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn og unge har et særligt behov for

Læs mere

Vi arbejder med. kontinuitet og udvikling i daginstitutionen. Af Stina Hendrup

Vi arbejder med. kontinuitet og udvikling i daginstitutionen. Af Stina Hendrup Vi arbejder med kontinuitet og udvikling i daginstitutionen Af Stina Hendrup Indhold Indledning.............................................. 5 Hvilke forandringer påvirker daginstitutioner?...................

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 3. PRAKTIKPERIODE

PRAKTIKBESKRIVELSE 3. PRAKTIKPERIODE PRAKTIKBESKRIVELSE 3. PRAKTIKPERIODE Samarbejde og udvikling jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet

Læs mere

U erne 2010 Vildbjerg Skole Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg

U erne 2010 Vildbjerg Skole Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg U erne 2010 Vildbjerg Skole Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Tlf: 96287700 www.vildbjerg-skole.dk Kvalitetsrapport for Vildbjerg Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1 af 5 U. Pædagogiske processer -

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning til unge med rusmiddelproblemer INSPIRATIONS- OG METODEHÆFTE

Åben Anonym Rådgivning til unge med rusmiddelproblemer INSPIRATIONS- OG METODEHÆFTE Åben Anonym Rådgivning til unge med rusmiddelproblemer INSPIRATIONS- OG METODEHÆFTE 1 Indhold Forord... 3 Del 1 Hvorfor en åben anonym rådgivning?... 7 Del 2 Rådgivningen i U-turn... 17 Rådgivningens praksis...

Læs mere

Skovsgård Tranum Skole

Skovsgård Tranum Skole Skoleudviklingsplan for Skovsgård Tranum Skole 2015 1 Indhold Følgende indhold i kvalitetsrapporten giver anledning til særlig opmærksomhed:... 3 Svarende skal findes i følgende SMTTE-modeller:... 4 Teamarbejdet...

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen

Læs mere

Forord. Indsættes senere

Forord. Indsættes senere Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

INSPIRATION TIL LÆRERE

INSPIRATION TIL LÆRERE INSPIRATION TIL LÆRERE Sæt fokus på trivsel og fravær med udgangspunkt i det, der virker! Ulovligt fravær kan handle om manglende trivsel i klassen, på holdet eller på uddannelsen. Appreciative Inquiry

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune 1. Indledning Frederiksberg Kommune har som mål, at flest mulige børn skal inkluderes i almenområdet fremfor at blive henvist til særlige specialtilbud.

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune 1 Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune Indledning Med disse mål og principper for den gode overgang fra børnehave til skole ønsker vi at skabe et værdisæt bestående af Fællesskaber,

Læs mere

B A R N E T S K U F F E R T

B A R N E T S K U F F E R T BARNETS kuffert BARNETS KUFFERT Kom godt i gang Før I går i gang med at arbejde med dokumentationsmetoderne, er det vigtigt, at I læser folderen Kom godt i gang med værktøjskassen. I folderen gives en

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Strategi for forsøg og udvikling i Undervisningsministeriet

Strategi for forsøg og udvikling i Undervisningsministeriet Strategi for forsøg og udvikling i Undervisningsministeriet Forord I Undervisningsministeriet (UVM) arbejder vi for, at: Alle elever og kursister skal blive så dygtige, som de kan. Uddannelserne skal

Læs mere

Projektledere: Skoleleder, Claus Grubak, og pædagogisk leder, Kamma Svensson

Projektledere: Skoleleder, Claus Grubak, og pædagogisk leder, Kamma Svensson Projekttitel Skole Projektleder og projektdeltagere Håndværk og design - nyt fag med ny didaktik Skolen ved Bülowsvej Projektledere: Skoleleder, Claus Grubak, og pædagogisk leder, Kamma Svensson Ekstern

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde om puljen: Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug

Spørgsmål og svar fra informationsmøde om puljen: Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug Spørgsmål og svar fra informationsmøde om puljen: Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug Mødet blev afholdt den 4. maj 2016 i Odense Hvilket uddannelsesniveau skal behandlerne have? Medarbejderne

Læs mere

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune Baggrund Som et led i udmøntningen af Sundhedspolitikken har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttet at sætte særligt fokus på Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre. Begrebet funktionsniveau skal

Læs mere

Evaluering af Udsatte-team Aarhus

Evaluering af Udsatte-team Aarhus Evaluering af Udsatte-team Aarhus FREMSKUDT KOORDINERET SAGSBEHANDLING - METODERNE OG EFFEKTEN Pixi-rapport Marts 2012 T var der, lige da jeg havde brug for et skub for ikke at falde ud over kanten. Han

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Implementeringsplan til frikommuneforsøg

Implementeringsplan til frikommuneforsøg Implementeringsplan til frikommuneforsøg Implementeringsplan Titel på forsøg: Årgangsorganisering, holddeling og kontaktlærerordning Forsøgsansvarlig: Anne Poulsen Forsøgschef Finn Drabe Påbegyndt: 01-08-2012

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

Socialt indeks. Generelle anbefalinger indenfor det specialiserede, sociale område

Socialt indeks. Generelle anbefalinger indenfor det specialiserede, sociale område Socialt indeks Generelle anbefalinger indenfor det specialiserede, sociale område Kommunen bør sikre, at borgerne altid får det specialiserede tilbud, der bedst matcher den enkelte borgers udfordring.

Læs mere

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte.

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte. Afrapportering af FoU-projektet "Implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag" Titel: Udvikling og implementering af differentieret undervisning på Pædagogisk Assistent Uddannelsen Forsøgets

Læs mere

Støttepædagoger/pædagogisk vejledning

Støttepædagoger/pædagogisk vejledning Hjælp til inklusion i Brøndby Kommunes dagtilbud Støttepædagoger/pædagogisk vejledning Pædagogisk følgeskab og inkluderende praksisudvikling Indhold 1. Hjælp til inklusion 2. Støttepædagogrollen 3. Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Hæftet bygger på EVA s evalueringsrapport

Læs mere

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL Ledelsesplan 2012 LedNytTUBA 28. november 2011 JKL TUBAs idégrundlag og historie TUBA er en landsdækkende rådgivning for unge fra alkoholfamilier. Med udgangspunkt i et kristent menneskesyn, der fremhæver

Læs mere

Tilbudsoversigt. Familie og Forebyggelse

Tilbudsoversigt. Familie og Forebyggelse Tilbudsoversigt Familie og Forebyggelse Forord Det er Byrådets ønske at sikre, at udsatte børn og unge kan opnå samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv. Velfærd og

Læs mere

Velkommen Team børn af psykisk syge. Temadag mandag den 10. november 2008

Velkommen Team børn af psykisk syge. Temadag mandag den 10. november 2008 Velkommen Team børn af psykisk syge Temadag mandag den 10. november 2008 Præsentation af teamet Sekretær Helle Pedersen Psykolog Louise Holm Socialrådgiver Lene Madsen Pædagog Jan Sandberg www.boernafpsykisksyge.dk

Læs mere

"Børn i familier med alkoholproblemer

Børn i familier med alkoholproblemer Program for tværfagligt kursus "Børn i familier med alkoholproblemer Kurser Datoer Indhold Modul 1 D. 27.feb. 2008 & Børn i familier m. alkoholproblemer D. 28.feb. 2008 Samtalen med forældrene Modul 2

Læs mere

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen Standarder for sagbehandling Del II- den Sammenhængende Børn og Unge Politik Overordnet målsætning Forældrene spiller en central rolle for barnet og den unges trivsel og udvikling, og forældrene har altid

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

U-18Modellen i Aarhus helhedsorienteret og flerstrenget misbrugsbehandling

U-18Modellen i Aarhus helhedsorienteret og flerstrenget misbrugsbehandling U-18Modellen i Aarhus helhedsorienteret og flerstrenget misbrugsbehandling Dorte Sandø Lund & Susanna de Lima Gladsaxe 6. november 2017 UNGDOMSCENTRET, AARHUS KOMMUNE, SKANDERBORGVEJ 156, 8260 VIBY J.

Læs mere

Klassedialog om skole, trivsel og rusmidler

Klassedialog om skole, trivsel og rusmidler Klassedialog om skole, trivsel og rusmidler INSPIRATIONS- OG METODEHÆFTE TIL VEJLEDERE OG LÆRERE PÅ SKOLER OG UNGDOMSUDDANNELSER TIL KLASSEDIALOGEN HØRER FILMEN SARAH, DER KAN FINDES PÅ WWW.UTURN.KK.DK

Læs mere

Tilbudsoversigt - Familie og Forebyggelse

Tilbudsoversigt - Familie og Forebyggelse Tilbudsoversigt - Familie og Forebyggelse C 2015 VELFÆRD OG SUNDHED Tilbudsoversigt Familie og Forebyggelse Forord Det er Byrådets ønske at sikre, at udsatte børn og unge kan opnå samme muligheder for

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål. Karin Egholm, konsulent Maj 2015

Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål. Karin Egholm, konsulent Maj 2015 Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål Karin Egholm, konsulent Maj 2015 Opdrag til oplæg De politiske 2020 mål på hjemløseområdet

Læs mere

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013 Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Kort om Projekt Misbrugsbehandling til unge under 18 år Formålet med projektet er at afprøve og dokumentere

Læs mere

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen ? Kultur og Fritid TK:79755000 Niels Espes Vej 8 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk 8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk Sendestil Kultur og Fritid Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

Læs mere

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring.

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring. Fokusområder 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i nedenstående

Læs mere

Samlet status Mental sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015

Samlet status Mental sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samlet status Mental sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår

Læs mere

1. Onboarding og uddannelse

1. Onboarding og uddannelse Den systematiske sygefraværsindsats i MSO skal sikre, at målet om 9,5 sygefraværsdage pr. medarbejder i 2016 nås. Målet skal nås gennem en række fokusområder og konkrete indsatser, som er beskrevet i denne

Læs mere

Evaluering af ressourcepædagoger

Evaluering af ressourcepædagoger Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver Familie- og velfærdsafdelingen Organisering, samspil og opgaver 1 Familie- og velfærdsafdelingen Organisation, samspil og opgaver Én samlet forvaltning Fra den 1. april 2014 begiver vi os ud i en transformation

Læs mere

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 Dagsorden Hjemløsestrategien 2009-2013 v. Johnny Friis Hjemløseprojekterne v. Julie Krarup Ungekortlægningens resultater og anbefalinger v. Johnny Friis og Helle Christoffersen

Læs mere

tænketank danmark - den fælles skole

tænketank danmark - den fælles skole NYHEDSBREV NR. 20 SOMMER 16 tænketank danmark - den fælles skole INDHOLD Nyt fra bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen Indlæg fra Elisa Bergmann, BUPL Indlæg fra Mette Witt-Hagensen, Skole og Forældre Indlæg

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere