Fælles mål for dansk. for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles mål for dansk. for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN"

Transkript

1 Fælles mål for dansk for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af dansklærerne, skoleåret januar 2010 Side 1 af 55

2 Forord Undervisning i dansk på Al-Salahiyah Skolen tager udgangspunkt i at møde eleverne på det niveau, hvor de befinder sig, hvilket ofte afslører manglende forforståelse som skolen, udover almindelig danskforståelse, først må formidle. Derfor anvendes retningslinierne fra Fælles mål for dansk og Fælles mål for dansk som andetsprog ( som siger: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse. Stk. 2. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal styrke deres bevidsthed om sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til deres egen tids og andre perioders udtryksformer. De skal opnå udtryks- og læseglæde og øge deres indlevelse og indsigt i litteratur og anden fiktion. Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til det nordiske sprog- og kulturfællesskab. Formålet med undervisningen i dansk som andetsprog er, at tosprogede elever på baggrund af deres sproglige og kulturelle forudsætninger tilegner sig færdigheder i at forstå og anvende talt og skrevet dansk. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge dansk, og den skal udvikle deres bevidsthed om dansk kultur, sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. Stk. 2. Undervisningen skal fremme den enkelte elevs personlige og sproglige udvikling og forståelse af samspillet mellem dansk sprog og kultur og elevens modersmål og kulturbaggrund. Undervisningen skal herved bidrage til, at eleven udvikler forudsætningen for en aktiv og ligeværdig deltagelse i skole, uddannelse og samfund. Vi tilstræber, at skolen skaber tryghed omkring brugen af det danske sprog, hvor alle er tosprogede. De centrale kundskabs- og færdighedsområder som eleven skal lære er: Kommunikative færdigheder o Det skrevne sprog o Det talte sprog o Sprog og sprogbrug Viden om sprogtilegnelse og egen læring Sprog, kultur og samfundsforhold Undervisningen tilsigter at opfylde ovennævnte Fælles mål for dansk samt Fælles mål for dansk som andetsprog, således at eleverne kan opfylde de krav, der stilles ved folkeskolens afgangsprøve og senere kan gennemføre en ungdomsuddannelse. I skoleforløbet skal eleverne yderligere bibringes sociale kompetencer, som er nødvendige i et demokratisk samfund: konfliktløsning empati respekt/agtelse for det enkelte individ indordne sig under gældende regler (klassens regler, skolens reglement, samfundets love) For at kunne imødese fremtidige problemstillinger i forbindelse med elevernes tosprogethed, er formålet også at styrke elevernes selvværd gennem jævnligt at bevidstgøre dem om styrken i at være tosproget. 20. januar 2010 Side 2 af 55

3 Læseplan for faget dansk Læseplanen danner grundlag for en helhedspræget undervisning, hvor faglige aktiviteter og fagligt stof indgår i forskellige kombinationer. Den indeholder en angivelse af de aktiviteter, som eleverne skal arbejde med, og af undervisningens progression i de fem danskfaglige forløb. For at skabe overskuelighed er teksten inddelt i mindre enheder ud fra de centrale kundskabs- og færdighedsområder, slutmål og trinmål. Med Fælles Mål 2009 skal dansk og især læsning styrkes. Regeringen har indført en ekstra times danskundervisning om ugen i klasse, og et læseekspertudvalg har lagt grunden til en national handleplan for læsning. Grundlaget for undervisningen er dels de faglige dimensioners indbyrdes sammenhæng og deres betydning for elevernes personlige, sociale og kulturelle liv, og dels elevernes egne og fælles erfaringer, oplevelser, fantasi, tanker, følelser og viden. Centralt i faget står arbejdet med sprog og litteratur. Læseplanen danner grundlag for en helhedspræget undervisning, hvor faglige aktiviteter og fagligt stof indgår i forskellige kombinationer. Den indeholder en angivelse af de aktiviteter, som eleverne skal arbejde med, og af undervisningens progression i de fem danskfaglige forløb. For at skabe overskuelighed er teksten inddelt i mindre enheder ud fra de centrale kundskabs- og færdighedsområder, slutmål og trinmål. Med Fælles Mål 2009 skal dansk og især læsning styrkes. Regeringen har indført en ekstra times danskundervisning om ugen i klasse, og et læseekspertudvalg har lagt grunden til en national handleplan for læsning. Grundlaget for undervisningen er dels de faglige dimensioners indbyrdes sammenhæng og deres betydning for elevernes personlige, sociale og kulturelle liv, og dels elevernes egne og fælles erfaringer, oplevelser, fantasi, tanker, følelser og viden. Centralt i faget står arbejdet med sprog og litteratur. 20. januar 2010 Side 3 af 55

4 Formål: Børnehaveklassen Baggrund: Langt de fleste børn møder op med stor forventning til det at gå i skole. Børnene har et naturligt ønske om at lære noget nyt og vi mener, det er vores fornemmeste opgave at imødekomme dette og sikre at børnene bibeholder glæden og motivationen til at lære. Børnehaveklassen er en introduktion til skolens daglige liv og formålet er, at gøre børnene fortrolige med de arbejdsformer, traditioner og rutiner, der er på skolen. Vi vil gerne give børnene tryghed i forhold til hinanden, de voksne og skolens rammer i øvrigt. Vi arbejder med at udvikle de sociale kompetencer, der er nødvendige for at fungere i undervisningssammenhæng. Vi arbejder med sproglig udvikling og sproglig bevidsthed som grundlag for skrive- og læseindlæring. Det er vigtigt, at give børnene tryghed og opmuntre dem til at bruge skriftsproget aktivt allerede fra første dag i skolen. Vi arbejder med personlige kompetencer som motivation, kreativitet, fantasi, samarbejde og selvstændighed. Vi bruger tid på, at børnene tør at stå frem og vise egne produkter, at de forholder sig til produktet og at de lærer at kommenterer andres. Overordnet er målet, at gøre børnene bevidste om, at sprog er spændende og vedkommende. Børnene skal vide, at deres verden er fyldt med sprog, som manifesterer sig både visuelt og auditivt og som bruges kommunikativt på mange forskellige måder. Her udover mener vi, at en af grundstenene for god indlæring, er at skabe et godt klassemiljø, hvor der er plads til forskellighed og hvor man føler sig tryg. Vi arbejder på at oparbejde et fællesskab, hvor vi hjælper og passer på hinanden. Samtidig introduceres vi for livet udenfor klassen, hvor vi er sammen med resten af skolen i emneugerne og på den årlige skoleudflugt. Vi møder også livet udenfor skolen med ture ud af huset. Her bruger vi meget tid på, hvordan man opfører sig, når vi eksempelvis er i teatret eller på museumsbesøg. Vi starter i 0. kl. med at få en venskabsklasse. Her har vi et samarbejde med Ådalskolen Fangel friskole, der er en skole, der bygger på den Grundtvig - Koldske friskoletradition. Sprog: På Al Salahiyah Skolen er alle børnene to sproget. Børnene møder op i skolen med erfaring i det danske sprog. Vi tager udgangspunkt i og bygger videre på børnenes erfaringsgrundlag. Da grundlaget er meget forskelligt, er det vigtigt vi møder børnene med de forudsætninger, de har og giver alle børnene de udfordringer, de har brug for. Fælles for børnene er, at de ofte har samme vanskeligheder med eksempelvis vokal lyde, som vi kan bruge tid til at snakke om. Vi kan i et trygt og nænsomt miljø give børnene lyst og mod til at snakke dansk. Vi har i alle dansk timerne en dansk klasselærer og en to sproget støttelærer. Det giver os mulighed for at få oversat svære ord og giver mulighed for at snakke om forskelle og ligheder i to eller flere kulturer. Vi har mulighed for og tid til at undres over mærkelige navne, tillægsord, tid til at fordybe os i forholdsord og i fællesskab huske læse og skriveretning. Vi bruger meget tid på historiefortælling, som giver os fælles oplevelser og vi tager os tid til at stoppe op ved ord, der kan være svære at forstå. Vi arbejder med klassikere indenfor børnelitteraturen, som giver et godt udgangspunkt for samtaler om hvad børn tænker og føler og som både i sprog og handling er funderet i den kulturkreds, 20. januar 2010 Side 4 af 55

5 som vi lever i. Vi har decideret sprogtimer (støttedansk), hvor vi træner lytteevnen ved eksempelvis at gætte lyde fra dyr, gøremål osv. Vi gætter ord og skal prøve at forklare dem. Vi øver telefonsamtaler og laver rollespil. Vi snakker familie- relationer. Vi arbejder med årets gang. Vi arbejder med hvad tingene hedder i et køkken, i en stue eller på en legeplads. Vi øver fortælling på et konkret handlingsforløb. Vi arbejder med rim og remser, sanglege osv. I år varetages den ene sprogtime af anden lærer, som vil arbejde med materialet; Trin for trin. Her bliver der arbejdet med de sociale kompetencer og vi mener at materialet især er godt da vores børn, der er tosprogede lærer at få sat ord på følelser. På Al-Salahiyah Skolen varetages trafikundervisningen af matematiklæreren. Børnene har 2 ugentlige billedkunst og idrætslektioner. I vores skole med udelukkende tosprogede børn skal der være skærpet fokus på elevernes forforståelse for at eleverne kan opleve sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet. Der arbejdes på udvikling af deres begrebsverden, så eleverne får styrket deres sproglige færdigheder, som ligger til grund for udviklingen af tale-, læse-, lytte- og skrivekompetencer. I samspil hermed og for yderligere stimulation af indlæringsevnen, udøver børnene fysiske aktiviteter i form af idræt, sanglege, og fælleslege med overordnede regler. Eleven skal ligeledes gøres fortrolig med skolens traditioner, rutiner og arbejdsformer samt udvikle de sociale kompetencer, der er nødvendige for at fungere i en undervisningssammenhæng. For at kunne gøre dette, arbejdes der i børnehaveklassen med de CKF er, som anvendes i Fælles mål for dansk samt Fælles mål for dansk som andetsprog, og det tilstræbes, at eleverne i slutningen af børnehaveklassen har opnået følgende færdigheder og kundskaber. 1. CKF Kommunikative færdigheder Det talte sprog: Det forventes, at eleven skal kunne bruge det danske sprog aktivt mundtligt og have en forståelse for sætningsopbygning og lignende. Det forudsætter, at eleven i slutningen af børnehaveklassen skal kunne: 1.a Bogstavkendskab 1. arbejde med det store alfabets lyd, retning og form. 2. kende sammenhæng mellem skriftens tegn og talens lyd 3. vide, at ord er opbygget af bogstaver 4. høre forlyd i lydrette ord 5. vide, at en tekst er opbygget af ord og sætninger 6. rime med ord 7. kende til stavelser 1.b Mundtlig dansk 1. anvende det mundtlige sprog aktivt med begreber og sætninger 2. fortælle et faktisk eller et fiktivt hændelsesforløb med støtte 3. udvikle gode samtalevaner 4. gengive oplevelser fra en tekst og bruge det til at meddele sig med 5. indarbejde dagligdagsfraser (god weekend, tak i lige måde, tak for lån...) 6. begynde at forstå sammenhæng mellem kropssprog og det talte sprog 7. kende til forskelligheder i kropssprog og sprogbrug på henholdsvis dansk og modersmålet 2. CKF Kommunikative færdigheder Det skrevne sprog: 20. januar 2010 Side 5 af 55

6 Det forventes at eleven lærer at tekster har en konkret funktion og meddelelsesværdi. Det forudsætter at eleven: 2.a Tekstforståelse 1. opøves i forstå sammenhængen i en tekst 2. får kendskab til aldersvarende begreber og faste vendinger som f.eks. god weekend - i stedet: samtale om sammenhængen mellem tekst og billede 3. får kendskab til eventyr, fabler, instruktioner og fagtekster 2.b Skriftlig dansk 1. kan finde og skrive sit eget navn 2. kan skrive/tegne tekster som eleven selv kan forstå (legeskrivning) 3. har lyst til at udtrykke sig skriftlig i en-stavelsesord og er tryg ved at børnestave 2.c Læsning 1. kan genkende hyppigt anvendte ord og kendte ordbilleder 2. kan læse enkelte ord 3. kende læseretningen 3. CKF Kommunikative færdigheder sprog og sprogbrug: I børnehaveklassen introduceres enkelte genre, der er med til at give en forståelse for sproget. I forbindelse med arbejde med den enkelte elevs sprog, lægges vægt på at udvikle udtale og intonation. Derfor forventes det, at eleven i løbet af børnehaveklassen bliver fortrolig med eller i stand til at: 3.a Forståelse for sprog og sprogbrug 1. erkende sammenhæng mellem skriftens tegn og talens lyd 2. lytte aktivt til oplæsning og fortælling 3. bruge rigtig ordstilling og forholdsord (indøves i hele skoleforløbet) 4. indarbejde dagligdagsfraser (god weekend, tak i lige måde, tak for lån...) 5. begynde at forstå sammenhæng mellem kropssprog og det talte sprog 6. kende til forskellige i kropssprog og sprogbrug på henholdsvis dansk og modersmålet 7. kende sanglege 8. kende rim og remser 4. CKF Viden om sprogtilegnelse og egen læring: Det forventes, at eleven i børnehaveklassen får tilegnet sig forskellige værktøjer, til tilegnelse af viden. Eleven skal ved skoleårets slutning kunne: 4.a tilegnelse af læringsværktøjer 1. fordybe sig i egen leg, tegneproces, opgaveløsning, spil og lignende. 2. lytte til fælles beskeder, undervisning, oplæsning og fortælling. 3. vælge selv mellem kendte muligheder 5. CKF Viden om sprog, kultur og samfundsforhold Det forventes, at eleven i børnehaveklassen oparbejder en paratviden indenfor 20. januar 2010 Side 6 af 55

7 basale områder såsom: 5.a tilegnelse af basal viden 1. erfaringer med regler (udvikle, afprøve samt opdagelse af deres funktioner) 2. bekendtskab med ugedage, måneder og år 3. kendskab til danske fortællinger, sange, rim, remser og lege 4. kendskab til overbegreber (frugter, møbler, køkkenting) 5. arbejde og stifte bekendtskab med emnet Sundhed og kost 6. Stifte bekendtskab til emnet miljø (affald og genbrug) 7. Stifte bekendtskab med forskellige arbejdstitler 6. Elevens alsidige personlige udvikling Det forventes, at eleven også i dansk oparbejder en forståelse for forskellige spilleregler og lignende som at: 6.a tilegnelse af sociale færdigheder 1. udvikle og stimulere empati (glæde, vrede, sorg ) 2. beskæftige sig med og forholde sig til konfliktløsning med hjælp fra en voksen 3. indordne sig under regler (primært i klassen og på skolen) 4. arbejde to og to og stifte bekendtskab med gruppearbejde 5. kunne lytte 6. kunne lade være med at afbryde 7. kunne give andre plads 8. udvikle personlige kompetencer som motivation, kreativitet, fantasi og selvstændighed. 9. lære at forholde sig kritisk til udsagn og problematikker der fx diskuteres i medierne. I stedet: lære at forholde sig kritisk til udsagn og egne og andres arbejder. 20. januar 2010 Side 7 af 55

8 Læseplan for BH. klasse 1. CKF Kommunikative færdigheder Det talte sprog: 1.a Lytte 1. ved læreroplæsning, fortælling, lytteøvelser, lydbånd, video og ved at lytte til andres børn fortælling 1.b Bruge sproget 1. ved at handling og sprog knyttes sammen gennem rollespil, sange, rim og remser, kommunikationslege og ved samtale om egne og fælles oplevelser. 2. CKF Kommunikative færdigheder Det skrevne sprog: 2.a Det skrevne sprog 1. opøves ved at afkode handling i tekster gennem samtaler om billeder, forsider, titler og illustrationer og ved at gengive handling om det oplæste gennem tegning, genfortælling og dramatisering. 2. Eleverne opøves i at genkende eller gengive enkelte ord, der har betydning for teksten, mundtligt og/eller skriftligt. 3. CKF Kommunikative færdigheder sprog og sprogbrug: 3.a Forståelse for sprog og sprogbrug 1. ordforråd øges ved billedgennemgang eller ved brug af konkrete materialer. Tilegnelse af nye ord og begreber sker også ved aktiviteter som udflugter, en tur i kantinen eller i skolegården. I stedet: Tilegnelse af nye ord sker også i mødet med andre som fx besøge og modtage besøg af andre skole, udflugter til børneteatre, udstillinger og biblioteksbesøg. 2. udtale, rytme i sproget og intonation opøves gennem gentagelser, fremførelser, fremlæggelse af egne arbejder og dramatisering. 4. CKF Viden om sprogtilegnelse og egen læring: 4.a tilegnelse af læringsværktøjer 1. eleverne skal opmuntres til at bruge det danske sprog både hjemme og i og uden for skolen. 2. Eleverne har i den forbindelse ud af huset aktiviteter (fx besøg på Hollufgård og ture til børneteater). 3. Eleverne skal ligeledes opmuntres til at se danske børneudsendelser på TV. 4. De skal lære at bruge enkle kommunikationsstrategier som fx erstatningsord, betydningsordbog og/eller synonymer og antonymer. 5. De skal kunne gætte kvalificeret i forbindelse med lyttetekster og opnå 6. kendskab til billedordbøger. 5. CKF Viden om sprog, kultur og samfundsforhold 5.a tilegnelse af basal viden 20. januar 2010 Side 8 af 55

9 1. eleverne gøres langsomt fortrolige med dansk kultur gennem lærerfortælling/oplæsning og gennem rollespil og børneudsendelser fra Danmark (og sammenligne med andre kulturer) og andre kulturer. 20. januar 2010 Side 9 af 55

10 Anvendelige materialer for BH. klasse Computerprogrammer: Alf og alfabetet Multi-dansk Alinea-bogslottet I stedet hop ombord, Elevdelta Tekstbehandling word, relevante netsider Aktiviteter: I stedet: Materialer Værksteder; Læsefidusen arbejdshæfte Daglig dosis Børnebogen Spring sproget frem vendespil, puslespil, ordbingo, tryllemaskinen. Fodalfabet, læse- og billedbøger, legobogstaver, velcrobogstaver, følebogstaver, eventyrkort, dukketeater, gæt et ord osv. Fod-alfabetet Bogstavskort Læse/billedbøger Skrive/følebogstaver Spil Eventyrkort Banko med hverdagsting/dyr/forlyde Sanglege CD-med bogstavlyde Eventyrbøger Fagbøger om dyr biblioteksbesøg 20. januar 2010 Side 10 af 55

11 1. klasse Formål: I vores skole med udelukkende tosprogede børn skal der være skærpet fokus på elevernes forforståelse for at eleverne kan opleve sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet. Der arbejdes på udvikling af deres begrebsverden, så eleverne får styrket deres sproglige færdigheder, som ligger til grund for udviklingen af tale-, læse-, lytte- og skrivekompetencer. I samspil hermed og for yderligere stimulation af indlæringsevnen, udøver børnene fysiske aktiviteter i form af idræt, sanglege, og fælleslege med overordnede regler. Eleven skal ligeledes gøres fortrolig med skolens traditioner, rutiner og arbejdsformer samt udvikle de sociale kompetencer, der er nødvendige for at fungere i en undervisningssammenhæng. For at kunne gøre dette, arbejdes i børnehaveklassen med de CKF er, som anvendes i Fælles mål for dansk samt Fælles mål for dansk som andetsprog, og det tilstræbes, at eleverne i slutningen af børnehaveklassen har opnået følgende færdigheder og kundskaber. I 1. klasse skal eleverne opleve, at læsning og skrivning kan give oplevelser og viden. De skal stimuleres til egne læse- og skrivearbejder. Der arbejdes fortsat med de færdigheder, der påbegyndtes i børnehaveklassen. 1. CKF Kommunikative færdigheder Det talte sprog: Det forventes, at eleven skal kunne bruge det danske sprog aktivt mundtligt og have en forståelse for sætningsopbygning og begyndende grammatikforståelse. Det forudsætter, at eleven i slutningen af 1.klasse skal kunne: 1.a Bogstavkendskab/ grammatik 1. arbejde med alfabets lyd, retning og form, evt. sammenligne med eget modersmål. 2. kan skrive små og store trykbogstaver 3. kende sammenhæng mellem skriftens tegn og talens lyd, vide at ord er opbygget af bogstaver 4. høre forlyd i lydrette ord 5. vide, at en tekst er opbygget af ord og sætninger 6. arbejde med sætningsstruktur 7. rime med ord 8. kende til stavelser og deleregler 9. lære ordstilling- forholdsord 10.får indarbejdet en og et foran navneord; mest ved hjælp ad udenadslære 11.lære at to ord kan sættes sammen til et nyt selvstændigt ord 12.introduktion til punktum, anførselstegn, spørgsmålstegn og udråbstegn 13.lære almindelig brugte ord med stumme bogstaver (hvem, hjem, mand) 1.b Mundtlig dansk 1. anvende det mundtlige sprog aktivt med begreber og sætninger 2. fortælle et faktisk eller et fiktivt hændelsesforløb med støtte 3. udvikle gode samtalevaner 4. gengive oplevelser fra en tekst og bruge det til at meddele sig med 5. indarbejde dagligdagsfraser (god weekend, tak i lige måde, tak for 20. januar 2010 Side 11 af 55

12 lån...) 6. forstå sammenhæng mellem kropssprog og det talte sprog 7. kende til forskelligheder i kropssprog og sprogbrug på henholdsvis dansk og modersmålet 8. kan samtale og fortælle om oplevelser, følelser, dagligdags gøremål samt temaer klassen arbejder med 2. CKF Kommunikative færdigheder Det skrevne sprog: Det forventes at eleven lærer at tekster har en konkret funktion og meddelelsesværdi. Det forudsætter at eleven: 2.a Tekstforståelse 1. opøves i forstå sammenhængen i en tekst 2. får kendskab til aldersvarende begreber og faste vendinger 3. får kendskab til eventyr, fabler, instruktioner og fagtekster 4. lytte til en faglig tekst og lære at uddrage enkle informationer af teksten 5. få kendskab til at en historie har en hovedperson og bipersoner 6. få kendskab til at billeder og tekst tilsammen kan fortælle en historie 2.b Skriftlig dansk 1. kan skrive enkle ord, udtryk og sætninger. 2. fortsætte en historie og lave en enkel, troværdig og sammenhængende afslutning 2.c Læsning 1. kan genkende hyppigt anvendte ord og kendte ordbilleder 2. kan læse korte sætninger 3. kan læse og forstå enkle tekster ved brug af forskellige læsestrategier 4. lære at skelne mellem begyndelse, midte og slutning i en fortælling 3. CKF Kommunikative færdigheder sprog og sprogbrug: I 1. klasse introduceres forskellige genre, der er med til at give en forståelse for sproget. I forbindelse med arbejde med den enkelte elevs sprog, lægges vægt på at udvikle udtale og intonation. Derfor forventes det, at eleven i løbet af 1. klasse bliver fortrolig med eller i stand til at: 3.a Forståelse for sprog og sprogbrug 1. erkende sammenhæng mellem skriftens tegn og talens lyd 2. lytte aktivt til oplæsning og fortælling 3. bruge rigtig ordstilling og forholdsord (indøves i hele skoleforløbet) 4. indarbejde dagligdagsfraser (god weekend, tak i lige måde, tak for lån...) 5. begynde at forstå sammenhæng mellem kropssprog og det talte sprog 6. kende til forskelligheder i kropssprog og sprogbrug på henholdsvis dansk og modersmålet 7. kende sanglege 8. kende rim og remse 9. kan tegne, genfortælle eller dramatisere handlingen i en tekst 20. januar 2010 Side 12 af 55

13 4. CKF Viden om sprogtilegnelse og egen læring: Det forventes, at eleven i 1.klasse får tilegnet sig forskellige værktøjer, til tilegnelse af viden. Eleven skal ved skoleårets slutning kunne: 4.a tilegnelse af læringsværktøjer 1. fordybe sig i egen leg, læse, skrive og tegneproces, opgaveløsning, spil og lignende. 2. lytte til fælles beskeder, undervisning, oplæsning og fortælling. 3. vælge selv mellem kendte muligheder 4. gøre opmærksom på, hvis der er noget, der ikke er forstået 5. gætte på betydningen af ukendte ord og begreber 6. kan samtale om, hvad man bruger læsning og skrivning til 5. CKF Viden om sprog, kultur og samfundsforhold Det forventes, at eleven i 1. klasse oparbejder en paratviden indenfor basale områder såsom: 5.a tilegnelse af basal viden 1. erfaringer med regler (udvikle, afprøve samt opdagelse af deres funktioner) 2. bekendtskab med ugedage, måneder og år 3. kendskab til danske fortællinger, sange, rim, remser og lege 4. kendskab til overbegreber (frugter, møbler, køkkenting) 5. kendskab til dagligliv og traditioner i Danmark 6. kendskab til forskelle og ligheder mellem elevernes egne og dansk kultur 7. få indblik i forskellen på livsvilkårene i nutiden og i gamle dage 6. Elevens alsidige personlige udvikling Det forventes, at eleven også i dansk oparbejder en forståelse for forskellige spilleregler og lignende som at: 6.a tilegnelse af sociale færdigheder 1. udvikle og stimulere empati (glæde, vrede, sorg ) 2. beskæftige sig med konfliktløsning med hjælp fra en voksen 3. indordne sig under regler både i og uden for skolen 4. arbejde to og to og stifte bekendtskab med gruppearbejde 5. kunne lytte 6. kunne lade være med at afbryde 7. kunne give andre plads 8. udvikle kompetence som motivation, kreativitet, fantasi og selvstændighed 9. lære at forholde sig kritisk til udsagn og problematikker der fx diskuteres i medierne 20. januar 2010 Side 13 af 55

14 Læseplan for 1. klasse 1. CKF Kommunikative færdigheder Det talte sprog: 1.a Lytte 1. ved læreroplæsning, fortælling, lytteøvelser, lydbånd, video og ved at lytte til andres børn fortælling 1.b Bruge sproget 1. ved at handling og sprog knyttes sammen gennem rollespil, sange, rim og remser, kommunikationslege og ved samtale om egne og fælles oplevelser. 2. CKF Kommunikative færdigheder Det skrevne sprog: 2.a Det skrevne sprog 1. opøves ved at afkode handling i tekster gennem samtaler om billeder, forsider, titler og illustrationer og ved at gengive handling om det oplæste gennem skrivning, tegning, genfortælling og dramatisering. 2. Eleverne opøves i at genkende og gengive ord, der har betydning for teksten, mundtligt og/eller skriftligt. 3. CKF Kommunikative færdigheder sprog og sprogbrug: 3.a Forståelse for sprog og sprogbrug 1. ordforråd øges ved billedgennemgang eller ved brug af konkrete materialer 2. tilegnelse af nye ord og begreber sker ved aktiviteter (fx udflugter) 3. udtale, rytme i sproget og intonation opøves gennem gentagelser, fremførelser og dramatisering 4. CKF Viden om sprogtilegnelse og egen læring: 4.a tilegnelse af læringsværktøjer 1. eleverne opmuntres til at bruge det danske sprog både hjemme og i og uden for skolen 2. eleverne har i den forbindelse ud af huset aktiviteter (fx besøg på Hollufgård og ture til børneteater). 3. eleverne opmuntres ligeledes til at se danske børneudsendelser på TV 4. de lærer at bruge enkle kommunikationsstrategier som fx erstatningsord, betydningsordbog og/eller synonymer og antonymer 5. de lærer at gætte kvalificeret i forbindelse med lyttetekster 6. de får kendskab til billedordbøger 5. CKF Viden om sprog, kultur og samfundsforhold 5.a tilegnelse af basal viden 1. eleverne gøres mere fortrolige med både dansk og andre kulturer gennem lærerfortælling/oplæsning og gennem rollespil og børneudsendelser fra Danmark og andre kulturer. 20. januar 2010 Side 14 af 55

15 Anvendelige materialer for 1. klasse Computerprogrammer: Alf og alfabetet Multi-dansk Alinea-bogslottet Aktiviteter: Fod-alfabetet Bogstavskort Læse/billedbøger Skrive/følebogstaver Spil Eventyrkort Banko med hverdagsting/dyr/forlyde Sanglege CD-med bogstavlyde Eventyrbøger Fagbøger om dyr Atlas Globus Ordbøger biblioteksbesøg biblioteksbesøg 20. januar 2010 Side 15 af 55

16 2. klasse Formål: I vores skole med udelukkende tosprogede børn skal der være skærpet fokus på elevernes forforståelse for at eleverne kan opleve sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet. Der arbejdes på udvikling af deres begrebsverden, så eleverne får styrket deres sproglige færdigheder, som ligger til grund for udviklingen af tale-, læse-, lytte- og skrivekompetencer. I samspil hermed og for yderligere stimulation af indlæringsevnen, udøver børnene fysiske aktiviteter i form af idræt, sanglege, og fælleslege med overordnede regler. Eleven skal ligeledes gøres fortrolig med skolens traditioner, rutiner og arbejdsformer samt udvikle de sociale kompetencer, der er nødvendige for at fungere i en undervisningssammenhæng. For at kunne gøre dette, arbejdes i børnehaveklassen med de CKF er, som anvendes i Fælles mål for dansk samt Fælles mål for dansk som andetsprog, og det tilstræbes, at eleverne i slutningen af børnehaveklassen har opnået følgende færdigheder og kundskaber. I 1. klasse skal eleverne opleve, at læsning og skrivning kan give oplevelser og viden. De skal stimuleres til egne læse- og skrivearbejder. Der arbejdes fortsat med de færdigheder, der påbegyndtes i børnehaveklassen. I 2. klasse anvender eleverne læsning og skrivning i hverdagen. Derudover introduceres ny grammatik og der arbejdes videre med de lærte færdigheder fra 1. klasse. Eleverne skal bruge læsningen til at få oplevelser og information. 1. CKF Kommunikative færdigheder Det talte sprog: Det forventes, at eleven skal kunne bruge det danske sprog aktivt mundtligt og have en forståelse for sætningsopbygning og begyndende grammatikforståelse. Det forudsætter, at eleven i slutningen af 2.klasse skal kunne arbejde med og kende til: 1.a Grammatik 1. sætningsstruktur 2. rim 3. stavelser og deleregler 4. ordstilling og forholdsord 5. får indarbejdet en og et foran navneord; mest ved hjælp ad udenadslære 6. sammensatte ord 7. punktum, anførselstegn, spørgsmålstegn og udråbstegn 8. navneord bøjet i bestemt og ubestemt ental samt flertal 9. udsagnsord i at-form og nutid 10. introduktion til tillægsord 11.kort og lang vokal 12.orddeling, stavelser og morfemer 13.lære almindelig brugte ord med stumme bogstaver (hvem, hjem, mand) Mundtlig dansk 20. januar 2010 Side 16 af 55

17 1.b 1. anvende det mundtlige sprog aktivt med begreber og sætninger 2. fortælle et faktisk eller et fiktivt hændelsesforløb 3. udvikle gode samtalevaner 4. gengive oplevelser fra en tekst og bruge det til at meddele sig med 5. vedligeholde af dagligdagsfraser 6. forstå sammenhæng mellem kropssprog og det talte sprog 7. kende til forskelligheder i kropssprog og sprogbrug på henholdsvis dansk og modersmålet 8. forstå ord og vendinger knyttet til dagligdagen og emner i dansk og andre fag 9. samtale om alderssvarende billedmedier 10.samtale og fortælle om oplevelser, følelser, dagligdags gøremål samt temaer klassen arbejder med 11.fortælle forståeligt om egne oplevelser og følelser og beskrive daglige gøremål knyttet til skole, hjem eller fritid 12.læse enkle tekster op med god artikulation 13.improvisere og eksperimentere med kropssprog, stemme og Computerens muligheder 14.forstå enkle norske og svenske ord og udtryk 2. CKF Kommunikative færdigheder Det skrevne sprog: Det forventes at eleven forstår at tekster har en konkret funktion og meddelelsesværdi. Det forudsætter at eleven kan: 2.a Tekstforståelse 1. forstå sammenhængen i en tekst 2. kende aldersvarende begreber og faste vendinger 3. arbejde med eventyr, fabler, instruktioner og fagtekster 4. lytte til en faglig tekst og lære at uddrage enkle informationer af teksten 5. kunne finde hovedperson og bipersoner i en tekst 2.b Skriftlig dansk 1. arbejde med stavetræning 2. selvstændigt skrive små historier 3. træne håndskrift 4. anvende tekst- og billedbehandling på PC 5. kunne skrive enkle ord, udtryk og sætninger om nære genkendelige emner, fx egen person, familie, skole og fritid 6. kunne skrive små historier og breve, der kan læses og forstås af andre 7. finde information i tekster og organisere ideer til egen skrivning 8. skrive berettende og kreativt med et passende ordforråd til forskellige formål 9. bruge skrivning til at fastholde og støtte egne tanker 2.c Læsning 1. skelne mellem begyndelse, midte og slutning i en fortælling 2. forstå korte sproglige enkle tekster - både kendte og ukendte 3. anvende billedstøtte, genfortælling og dramatisering 20. januar 2010 Side 17 af 55

18 4. læse enkle hyppigt forekommende ikke-lydrettte ord 5. finde og vælge bøger til egen læsning, læse selvstændigt i frilæsningsbøger 6. læse forberedt og uforberedt oplæsning 7. læse og forstå små tekster på PC 8. søge forklaring på ukendte ord 9. opnå passende læsehastighed og præcision 10.udvikle begyndende læserutiner 11.læse lette norske og svenske ord og sætninger 3. CKF Kommunikative færdigheder sprog og sprogbrug: I 2. klasse arbejdes videre med forskellige genre, der er med til at give en forståelse for sproget. I forbindelse med arbejde med den enkelte elevs sprog, lægges vægt på at udvikle udtale og intonation. Derfor forventes det, at eleven i slutningen af 2. klasse kan: 3.a Forståelse for sprog og sprogbrug 1. lytte aktivt til oplæsning og fortælling 2. bruge rigtig ordstilling og forholdsord (indøves i hele skoleforløbet) 3. indarbejde alderssvarende dagligdagsfraser 4. forstå sammenhæng mellem kropssprog og det talte sprog 5. kende forskelligheder i kropssprog og sprogbrug på henholdsvis dansk og modersmålet 6. kende sanglege, rim og remser 7. tegne, genfortælle, skrive eller dramatisere handlingen i en tekst 8. kende forskellen mellem hverdagssprog og kunstnerisk sprog 9. udtrykke en begyndende forståelse for samspillet mellem genre, sprog, indhold og situation 10.være opmærksom på sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i egne og andres tekster 11. kende genres og enkelte forfatteres særpræg 12.forstå at tekster og andre udtryksformer kan udtrykke holdninger og værdier 13.vide at sprog og tekster fra gamle dage kan være forskellige fra vor tids tekster 4. CKF Viden om sprogtilegnelse og egen læring: Det forventes, at eleven i 2.klasse anvender de tillærte værktøjer, til tilegnelse af viden. Eleven skal ved skoleårets slutning kunne: 4.a tilegnelse af læringsværktøjer 1. fordybe sig i egen leg, læse, skrive og tegneproces, opgaveløsning, spil og lignende. 2. lytte til fælles beskeder, undervisning, oplæsning og fortælling. 3. vælge selv mellem kendte muligheder 4. gøre opmærksom på, hvis der er noget, der ikke er forstået 5. gætte på betydningen af ukendte ord og begreber 5. CKF Viden om sprog, kultur og samfundsforhold 20. januar 2010 Side 18 af 55

19 Det forventes, at eleven i 2. klasse får en større paratviden indenfor basale områder såsom: 5.a tilegnelse af basal viden 1. erfaringer med regler (udvikle, afprøve, indarbejdelse af deres funktioner) 2. kende ugedage, måneder og år 3. være fortrolig med danske fortællinger, sange, rim, remser og lege 4. kende til alderssvarende overbegreber (møbler, køkkenting) 5. kende til dagligliv og traditioner i Danmark på baggrund af egne iagttagelser og erfaringer 6. kende til forskelle og ligheder mellem elevernes egne kulturer og dansk kultur 7. få indblik i forskellen på livsvilkårene i nutiden og i gamle dage 8. være i stand til at samtale om punkt 5.a få kendskab til tekster fra andre kulturer og traditioner 10.kunne samtale om sociale forhold i familien, skole og fritid ud fra lærerens oplæsning, fortælling og elevernes små rollespil 11.kende til børnelitteratur og eventyr fra såvel Danmark som andre kulturer 6. Elevens alsidige personlige udvikling Det forventes, at eleven også i dansk oparbejder en forståelse for forskellige spilleregler og lignende som at: 6.a tilegnelse af sociale færdigheder 1. udvikle og stimulere empati (glæde, vrede, sorg ) 2. udvikle (begyndende) kompetence til konfliktløsning 3. indordne sig under regler både i og uden for skolen 4. arbejde to og to og lære at arbejde i grupper 5. kunne lytte 6. kunne lade være med at afbryde 7. kunne give andre plads 8. udvikle kompetence som motivation, kreativitet, fantasi og selvstændighed 9. udvikle en passende situationsbestemt kommunikationsform (hvem snakker jeg med nu, og hvordan skal jeg så gebærde mig?) 10.lære at give og modtage konstruktiv kritik 11.lære at acceptere og respektere andres forskelligheder 12.bevidstgøres om konsekvenser af egen handling/adfærd 13.stifte bekendtskab med egne stærke og svage sider (fagligt og socialt) 14.turde at stå frem i klassen 15.lære at forholde sig kritisk til udsagn og problematikker der fx diskuteres i medierne 20. januar 2010 Side 19 af 55

20 Læseplan for 2. klasse 1. CKF Kommunikative færdigheder Det talte sprog: 1.a Lytte 1. ved læreroplæsning, fortælling, instruktion, lytteøvelser, lydbånd, video og ved at lytte til andres børn fortælling 1.b Bruge sproget 1. ved at handling og sprog knyttes sammen gennem rollespil, sange, rim og remser, kommunikationslege og ved samtale om egne og fælles oplevelser. 2. CKF Kommunikative færdigheder Det skrevne sprog: 2.a Det skrevne sprog 1. opøves ved at afkode handling i tekster gennem samtaler om billeder, forsider, titler og illustrationer og ved at gengive handling om det oplæste gennem skrivning, tegning, genfortælling og dramatisering. 2. Eleverne opøves i at genkende og gengive ord, der har betydning for teksten, mundtligt og/eller skriftligt 3. CKF Kommunikative færdigheder sprog og sprogbrug: 3.a Forståelse for sprog og sprogbrug 1. ordforråd øges ved billedgennemgang eller ved brug af konkrete materialer og samtale 2. tilegnelse af nye ord og begreber sker ved aktiviteter i dagligdagen 3. udtale, rytme i sproget, intonation samt ordstilling opøves gennem gentagelser, fremførelser og dramatisering 4. CKF Viden om sprogtilegnelse og egen læring: 4.a tilegnelse af læringsværktøjer 1. eleverne opmuntres til at bruge det danske sprog både hjemme og i og uden for skolen 2. eleverne har i den forbindelse ud af huset aktiviteter (fx besøg på Hollufgård og ture til børneteater). 3. eleverne opmuntres ligeledes til at se danske børneudsendelser på TV 4. de lærer at bruge enkle kommunikationsstrategier som fx erstatningsord, betydningsordbog og/eller synonymer og antonymer 5. de lærer at gætte kvalificeret i forbindelse med lyttetekster 6. de har genskab til billedordbøger og introduceres til almindelig ordbogsbrug 5. CKF Viden om sprog, kultur og samfundsforhold 5.a tilegnelse af basal viden eleverne gøres mere fortrolige med både dansk og andre kulturer gennem lærerfortælling/oplæsning og gennem rollespil og børneudsendelser fra Danmark og andre kulturer. 20. januar 2010 Side 20 af 55

21 Anvendelige materialer for 2. klasse Computerprogrammer: Multi-dansk Oline Alinea-bogslottet Mikroværkstedet Aktiviteter: ordkort Læse/billedbøger Spil Eventyrkort Banko med hverdagsting/dyr/forlyde Sanglege CD-med bogstavlyde Eventyrbøger Letlæsnings fagbøger Atlas Globus Ordbøger Planchearbejde Trin-for-trin biblioteksbesøg 20. januar 2010 Side 21 af 55

22 3. klasse Formål: I vores skole med udelukkende tosprogede børn skal der være skærpet fokus på elevernes forforståelse for at eleverne kan opleve sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet. Der arbejdes på udvikling af deres begrebsverden, så eleverne får styrket deres sproglige færdigheder, som ligger til grund for udviklingen af tale-, læse-, lytte- og skrivekompetencer. I samspil hermed og for yderligere stimulation af indlæringsevnen, udøver børnene fysiske aktiviteter i form af idræt, sanglege, og fælleslege med overordnede regler. Eleven skal ligeledes gøres fortrolig med skolens traditioner, rutiner og arbejdsformer samt udvikle de sociale kompetencer, der er nødvendige for at fungere i en undervisningssammenhæng. For at kunne gøre dette, arbejdes i børnehaveklassen med de CKF er, som anvendes i Fælles mål for dansk samt Fælles mål for dansk som andetsprog, og det tilstræbes, at eleverne i slutningen af børnehaveklassen har opnået følgende færdigheder og kundskaber. I 1. klasse skal eleverne opleve, at læsning og skrivning kan give oplevelser og viden. De skal stimuleres til egne læse- og skrivearbejder. Der arbejdes fortsat med de færdigheder, der påbegyndtes i børnehaveklassen. I 2. klasse anvender eleverne læsning og skrivning i hverdagen. Derudover introduceres ny grammatik og der arbejdes videre med de lærte færdigheder fra 1. klasse. Eleverne skal bruge læsningen til at få oplevelser og information. I 3. klasse anvender eleverne læsning og skrivning, som redskab på tværs af fagene og læsningen skal blive en oplevelse. 1. CKF Kommunikative færdigheder Det talte sprog: Det forventes, at eleven skal kunne bruge det danske sprog aktivt mundtligt og have en forståelse for sætningsopbygning og begyndende grammatikforståelse. Det forudsætter, at eleven i slutningen af 3.klasse skal kunne arbejde med og kende til: 1.a Grammatik 1. sætningsstruktur 2. rim 3. stavelser og deleregler 4. ordstilling og forholdsord 5. får indarbejdet en og et foran navneord 6. sammensatte ord 7. punktum, komma, anførselstegn, spørgsmålstegn og udråbstegn afsnit?? 8. arbejde med stort bogstav efter punktum, udråbstegn og spørgsmålstegn 9. navneord bøjet i bestemt og ubestemt ental samt flertal 10. udsagnsord i at-form, nutid og datid, stærkt og svagt bøjet, kort og lang tillægsform samt mådeudsagnsord 11. arbejde med tillægsord og deres endelser 12. arbejde med egennavne og stedord 13. kort og lang vokal 14. orddeling, stavelser og morfemer 15.fortrolig med stumme bogstaver 20. januar 2010 Side 22 af 55

23 1.b Mundtlig dansk 1. anvende det mundtlige sprog aktivt med begreber og sætninger 2. fortælle et faktisk eller et fiktivt hændelsesforløb 3. udvikle gode samtalevaner 4. gengive oplevelser fra en tekst og bruge det til at meddele sig med 5. vedligeholde dagligdagsfraser 6. kende til forskelligheder i kropssprog og sprogbrug på henholdsvis dansk og modersmålet 7. forstå ord og vendinger knyttet til dagligdagen og emner i dansk og andre fag 8. samtale om alderssvarende billedmedier og gøre rede for hovedindholdet 9. samtale og fortælle om oplevelser, følelser, dagligdags gøremål samt temaer klassen arbejder med 10. fortælle forståeligt om egne oplevelser og følelser og beskrive daglige gøremål knyttet til skole, hjem eller fritid 11. præsentere og fremlægge et emne, de har arbejdet med 12. foretage interviews og efterfølgende uddrage hovedindholdet 13. referere en tekst og diskutere på baggrund heraf 2. CKF Kommunikative færdigheder Det skrevne sprog: Det forventes at eleven forstår at tekster har en konkret funktion og meddelelsesværdi. Det forudsætter at eleven kan: 2.a Tekstforståelse 1. forstå sammenhængen i en tekst 2. kende aldersvarende begreber og faste vendinger 3. arbejde med eventyr, digte, fabler, instruktioner, fagtekster, noveller og introduceres til romangenren 4. lytte til en faglig tekst og lære at uddrage enkle informationer af teksten 5. kunne finde hovedperson, bipersoner, tid og sted i en tekst 2.b Skriftlig dansk 1. arbejde med stavetræning 2. selvstændigt skrive små historier og digte 3. træne håndskrift sammenhængende skrift???? 4. anvende tekstbehandling på PC 5. kunne skrive enkle tekster 6. kunne skrive små historier og breve, der kan læses og forstås af andre 7. udveksle ideer, omformulere det til tekst, læse egen tekst op og modtage og give mundtlig respons 2.c Læsning 1. skelne mellem begyndelse, midte og slutning i en fortælling 2. forstå korte sproglige enkle tekster - både kendte og ukendte 3. anvende billedstøtte, genfortælling og dramatisering 4. læse hyppigt forekommende ikke-lydrettte ord 5. læse selvstændigt i frilæsningsbøger 20. januar 2010 Side 23 af 55

24 6. læse forberedt og uforberedt oplæsning 7. læse og forstå små tekster på PC 8. læse skønlitterære tekster og reflektere over indholdet 9. skelne mellem fiktion og fagtekster 10. kende genrer og nogle forfatterskabers særpræg 11. læse og forstå enkle norske og svenske tekster 3. CKF Kommunikative færdigheder sprog og sprogbrug: I 3. klasse arbejdes videre med forskellige genre, der er med til at give en forståelse for sproget. I forbindelse med arbejde med den enkelte elevs sprog, lægges vægt på at udvikle udtale og intonation. Derfor forventes det, at eleven i slutningen af 3. klasse kan: 3.a Forståelse for sprog og sprogbrug 1. lytte aktivt til oplæsning, lydbånd, film og fortælling 2. bruge rigtig ordstilling og forholdsord (indøves i hele skoleforløbet) 3. indarbejde alderssvarende dagligdagsfraser såsom slægtskabsbetegnelser, tiltaleformer og madtraditioner 4. forstå sammenhæng mellem kropssprog og det talte sprog 5. kende forskelligheder i kropssprog og sprogbrug på henholdsvis dansk og modersmålet 6. kende sanglege, rim og remser 7. tegne, genfortælle, skrive eller dramatisere handlingen i en tekst 8. Kende til og kunne læse og forstå tekster fra de nært beslægtede sprog dansk og svensk 4. CKF Viden om sprogtilegnelse og egen læring: Det forventes, at eleven i 3.klasse anvender de tillærte værktøjer, til tilegnelse af viden. Eleven skal ved skoleårets slutning kunne: 4.a tilegnelse af læringsværktøjer 1. fordybe sig i egen leg, læse, skrive og tegneproces, opgaveløsning, spil og lignende. 2. lytte til fælles beskeder, undervisning, oplæsning og fortælling. 3. vælge selv mellem kendte muligheder 4. gøre opmærksom på, hvis der er noget, der ikke er forstået 5. gætte på betydningen af ukendte ord og begreber 5. CKF Viden om sprog, kultur og samfundsforhold Det forventes, at eleven i 3. klasse får en større paratviden indenfor basale områder såsom: 5.a tilegnelse af basal viden 1. erfaringer med regler (udvikle, afprøve, indarbejdelse af deres funktioner) 2. kende ugedage, måneder og år 3. være fortrolig med danske fortællinger, sange, rim, remser og lege 20. januar 2010 Side 24 af 55

25 4. kende til alderssvarende overbegreber (møbler, køkkenting) 5. kende til dagligliv og traditioner i Danmark på baggrund af egne iagttagelser og erfaringer 6. kende til forskelle og ligheder mellem elevernes egne kulturer og dansk kultur 7. få indblik i forskellen på livsvilkårene i nutiden og i gamle dage 8. være i stand til at samtale om punkt 5.a få kendskab til tekster fra andre kulturer og traditioner 10. kunne samtale om sociale forhold i familien, skole og fritid ud fra lærerens oplæsning, fortælling og elevernes små rollespil 11. kende til børnelitteratur og eventyr fra såvel Danmark som andre kulturer 6. Elevens alsidige personlige udvikling Det forventes, at eleven også i dansk oparbejder en forståelse for forskellige spilleregler og lignende som at: 6.a tilegnelse af sociale færdigheder 1. udvikle og stimulere empati (glæde, vrede, sorg ) 2. udvikle (begyndende) kompetence til konfliktløsning 3. indordne sig under regler både i og uden for skolen 4. arbejde to og to og i grupper 5. kunne lytte 6. kunne lade være med at afbryde 7. kunne give andre plads 8. udvikle kompetence som motivation, kreativitet, fantasi og selvstændighed 9. udvikle en passende situationsbestemt kommunikationsform (hvem snakker jeg med nu, og hvordan skal jeg så gebærde mig?) 10. lære at give og modtage konstruktiv kritik 11. lære at acceptere og respektere andres forskelligheder 12. bevidstgøres om konsekvenser af egen handling/adfærd 13. stifte bekendtskab med egne stærke og svage sider (fagligt og socialt) 14. turde at stå frem i klassen 15. lære at forholde sig kritisk til udsagn og problematikker der fx diskuteres i medierne 20. januar 2010 Side 25 af 55

26 Læseplan for 3. klasse 1. CKF Kommunikative færdigheder Det talte sprog: 1.a Lytte 2. ved læreroplæsning, fortælling, instruktion, lytteøvelser, lydbånd, cd er, film og ved at lytte til andres børn fortælling 3. lytte til svensk og norsk. Evt. tekster, der er kendt på dansk 1.b Bruge sproget 2. ved at handling og sprog knyttes sammen gennem rollespil, sange, rim og remser, kommunikationslege og ved samtale om egne og fælles oplevelser. 2. CKF Kommunikative færdigheder Det skrevne sprog: 2.a Det skrevne sprog 3. opøves ved at afkode handling i tekster gennem samtaler om billeder, forsider, titler og illustrationer og ved at gengive handling om det oplæste gennem skrivning, tegning, genfortælling, dramatisering og rollespil 4. Eleverne opøves i at genkende og gengive ord, der har betydning for teksten, mundtligt og/eller skriftligt 3. CKF Kommunikative færdigheder sprog og sprogbrug: 3.a Forståelse for sprog og sprogbrug 4. ordforråd øges ved billedgennemgang eller ved brug af konkrete materialer og samtale 5. tilegnelse af nye ord og begreber bevidstgøres ved aktiviteter og abstrakt tænkning i dagligdagen 6. udtale, rytme i sproget, intonation samt ordstilling opøves gennem gentagelser, fremførelser og dramatisering 7. læse og samtale om tekster fra de nært beslægtede sprog, norsk og svensk, og drage sammenligninger mellem ord. 4. CKF Viden om sprogtilegnelse og egen læring: 4.a tilegnelse af læringsværktøjer 7. eleverne opmuntres til at bruge det danske sprog både hjemme og i og uden for skolen 8. eleverne har i den forbindelse ud af huset aktiviteter (fx besøg på Hollufgård og ture til børneteater). 9. eleverne opmuntres ligeledes til at se danske børneudsendelser på TV 10. de bruger enkle kommunikationsstrategier som fx erstatningsord, betydningsordbog og/eller synonymer og antonymer 11. de gætter kvalificeret i forbindelse med lyttetekster 12. de har kendskab til billedordbøger og introduceres fortsat til almindelig ordbogsbrug 5. CKF Viden om sprog, kultur og samfundsforhold 20. januar 2010 Side 26 af 55

27 5.a tilegnelse af basal viden 1. eleverne gøres stadig mere fortrolige med både dansk og andre kulturer gennem lærerfortælling/oplæsning og gennem rollespil og børneudsendelser fra Danmark og andre kulturer. 2. etablering af venskabsklasse 20. januar 2010 Side 27 af 55

28 Anvendelige materialer for 3. klasse Computerprogrammer: Multi-dansk Oline Alinea-bogslottet Mikroværkstedet EMU Aktiviteter: dagbøger ordkort Læse/billedbøger fortællestol Spil Eventyrkort Banko med hverdagsting/dyr/forlyde Sanglege CD-med bogstavlyde???? Eventyrbøger Letlæsnings fagbøger Letlæsnings-skønlitteratur Atlas Globus Ordbøger Planchearbejde Trin-for-trin Biblioteksbesøg Mange værksteder med grammatik, almen viden sprogforståelse mm. 20. januar 2010 Side 28 af 55

29 4. klasse Formål: I vores skole med udelukkende tosprogede børn skal der være skærpet fokus på elevernes forforståelse for at eleverne kan opleve sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet. Der arbejdes på udvikling af deres begrebsverden, så eleverne får styrket deres sproglige færdigheder, som ligger til grund for udviklingen af tale-, læse-, lytte- og skrivekompetencer. I samspil hermed og for yderligere stimulation af indlæringsevnen, udøver børnene fysiske aktiviteter i form af idræt, sanglege, og fælleslege med overordnede regler. Eleven skal ligeledes gøres fortrolig med skolens traditioner, rutiner og arbejdsformer samt udvikle de sociale kompetencer, der er nødvendige for at fungere i en undervisningssammenhæng. For at kunne gøre dette, arbejdes i børnehaveklassen med de CKF er, som anvendes i Fælles mål for dansk samt Fælles mål for dansk som andetsprog, og det tilstræbes, at eleverne i slutningen af børnehaveklassen har opnået følgende færdigheder og kundskaber. I 1. klasse skal eleverne opleve, at læsning og skrivning kan give oplevelser og viden. De skal stimuleres til egne læse- og skrivearbejder. Der arbejdes fortsat med de færdigheder, der påbegyndtes i børnehaveklassen. I 2. klasse anvender eleverne læsning og skrivning i hverdagen. Derudover introduceres ny grammatik og der arbejdes videre med de lærte færdigheder fra 1. klasse. Eleverne skal bruge læsningen til at få oplevelser og information. I 3. klasse anvender eleverne læsning og skrivning, som redskab på tværs af fagene og læsningen skal blive en oplevelse. Formålet med dansk i 4. klasse er, at eleven anvender tale, læsning og skrivning i en nuanceret form på tværs af genrer. Ved brug af synonymer og adjektiver(tillægsord) skal eleven lære at udtrykke sig alsidigt såvel mundtligt som skriftligt. (formuleringen her lyder som om dette er det eneste formål med danskfaget i fjerde klasse, og den er meget rodet) 1. CKF Kommunikative færdigheder Det talte sprog: Det forventes, at eleven skal kunne bruge det danske sprog aktivt mundtligt og have en forståelse for sætningsopbygning og begyndende grammatikforståelse. Det forudsætter, at eleven i slutningen af 4.klasse skal kunne arbejde med og kende til: 1.a Grammatik 1. sætningsstruktur 2. rim 3. stavelser og deleregler 4. ordstilling og forholdsord 5. får indarbejdet en og et foran navneord 6. sammensatte ord 7. punktum, anførselstegn, spørgsmålstegn og udråbstegn 8. arbejde med stort bogstav efter punktum, udråbstegn og spørgsmålstegn 9. navneord bøjet i bestemt og ubestemt ental samt flertal 10.udsagnsord i at-form, nutid og datid (samt kort og lang tillægsform) 11.Begyndende sætningsanalyse med henblik på brug af komma (kendskab til udsagnsled og grundled) 12.arbejde med tillægsord og deres endelser 20. januar 2010 Side 29 af 55

Fælles mål for Billedkunst. for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN

Fælles mål for Billedkunst. for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN Fælles mål for Billedkunst for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af billedkunstlæreren, skoleåret 2006-2007 23. april 2007 Side 1 af 47 Forord Undervisning i billedkunst på Al-Salahiyah

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Årsplan for dansk i 2. klasse

Årsplan for dansk i 2. klasse Årsplan for dansk i 1 I 2 klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at eleverne oplever en

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 19. Dansk som andetsprog

Fælles Mål. Faghæfte 19. Dansk som andetsprog Fælles Mål Faghæfte 19 Dansk som andetsprog Fælles Mål Faghæfte 19 Dansk som andetsprog Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 4-2005 Grafisk tilrettelæggelse og omslag: Schwander

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse (dvs., at vi blot skal være undervejs ), arbejder vi med følgende: Indhold: Bogstavbogen

Læs mere

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk Tandslet Friskole Slutmål for dansk Marts 2013 På Tandslet Friskole arbejder vi ud fra de samme mål, som man gør i folkeskolen - Fælles Mål. På grund af skolens pædagogiske tilgang til undervisningen,

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE December 2012 På Sankt Birgitta Skole er læsning et indsatsområde. I indskolingen har vi særligt fokus på den tidlige indsats. Allerede i 0. klasse har vi fokus

Læs mere

Dansk i 2. klasse. de opnår det basalt kendskab til EDB...arbejde i et tekstbehandlingsprogram.

Dansk i 2. klasse. de opnår det basalt kendskab til EDB...arbejde i et tekstbehandlingsprogram. Dansk i 2. klasse Danskfagets overordnede formål: at eleverne oplever sproget som en kilde til personlig og kulturel identitet at eleverne får lyst til at bruge sproget alsidigt og i samspil med andre

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse, arbejder vi med følgende: Indhold: Læsebog og arbejdsbog til Den første læsning

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

Det handler bl.a. om:

Det handler bl.a. om: Når du arbejder med Læseraketten og Hele Verden i skole-projektet får du og dine elever en oplagt mulighed for at opfylde flere af formålene i folkeskoleloven landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002.

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 2. Engelsk

Fælles Mål. Faghæfte 2. Engelsk Fælles Mål Faghæfte 2 Engelsk Fælles Mål Faghæfte 2 Engelsk Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 1-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN.

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN. ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN. Sociale mål: At hver elev oplever glæde og tryghed ved at gå på skolen. At eleverne for tryghed til lærerne og hinanden. At hver enkelt elev har mod på, og lyst til, at fortælle

Læs mere

Års og aktivitetsplan for DANSK 2. klasse 2013 2014

Års og aktivitetsplan for DANSK 2. klasse 2013 2014 Års og aktivitetsplan for DANSK 2. klasse 2013 2014 Undervisningen vil tage sit udgangspunkt i systemet Nisserne i Ådal, som børnene kender fra 1. klasse. Materialet består af læsebogen Viggos verden (som

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Læreplan for tysk. Signalement af faget

Læreplan for tysk. Signalement af faget Læreplan for tysk Læreplan for tysk består af: Signalement Formål Slutmål Trinmål Beskrivelser Læseplan Signalement af faget Det undervises i tysk på 7. 9. Klassetrin De centrale kundskabs og færdighedsområder

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kinesisk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kinesisk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Kinesisk - sprog og kultur November 2014 Fælles mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i kinesisk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Rollespil Lærespil Den gode stol. Tal om klasseregler og trivsel på skolen og i klassen. Have samtale med den enkelte elev.

Rollespil Lærespil Den gode stol. Tal om klasseregler og trivsel på skolen og i klassen. Have samtale med den enkelte elev. ÅRSPLAN I DANSK 2. KLASSE 2013/2014 Lærer: Boushra Chami Uge Emne Formål og aktiviteter 33 34 35 36 Repetition af alfabetet: Hvilke er vokaler/konsonanter? Bogstavernes - form og lyd Arbejde med stavelser,

Læs mere

Selam Friskole. Tyrkisk. Målsætning og læseplan

Selam Friskole. Tyrkisk. Målsætning og læseplan Selam Friskole Tyrkisk Målsætning og læseplan September 2009 Målsætning: Stk. 1. Formålet med undervisning i tyrkisk er, at eleverne videreudvikler deres sproglige og kulturelle kompetence og deres erfaringer

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

Årsplan for 4. a i engelsk 2011-12

Årsplan for 4. a i engelsk 2011-12 Årsplan for 4. a i engelsk 2011-12 Velkommen tilbage til et nyt år med engelsk! Hermed information om hvad der skal ske i det nye skoleår. Nogle af tingene er genkendelige fra sidste år, men der kommer

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Selam Friskole. Fagplan for 0. klasse

Selam Friskole. Fagplan for 0. klasse Selam Friskole Fagplan for 0. klasse Formål Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved at give det enkelte

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Vejledende læsehandleplan asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd for teamet

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 18. Fransk

Fælles Mål. Faghæfte 18. Fransk Fælles Mål Faghæfte 18 Fransk Fælles Mål Faghæfte 18 Fransk Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 15-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Fælles Mål 2009. Tysk. Faghæfte 17

Fælles Mål 2009. Tysk. Faghæfte 17 Fælles Mål 2009 Tysk Faghæfte 17 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 19 2009 Fælles Mål 2009 Tysk Faghæfte 17 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 19 2009 Indhold Formål for faget tysk 3

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 Årsplan for engelsk i 5. kl. 2013-14 Trinmål for 5. 7. klassetrin (Taget fra fælles mål, Undervisningsministeriet) Kommunikative færdigheder forstå tilstrækkeligt

Læs mere

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål i børnehaveklassen (Fælles Mål)

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål i børnehaveklassen (Fælles Mål) BEK nr 855 af 01/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 030.08S.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin Engelsk: Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

ÅRSPLAN ENGELSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN ENGELSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

UGE EMNE/ TEMA Færdighedsmål Vidensmål

UGE EMNE/ TEMA Færdighedsmål Vidensmål Årsplan dansk 3. klasse Denne årsplan er lavet med sigte på Forenklede fælles mål for 3.-4. klasse ( se www.uvm.dk ). Arbejdsformen vil variere mellem værkstedsundervisning, fælles oplevelser, oplæg samt

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Årsplanen for Børnehaveklassen 2015/16

Årsplanen for Børnehaveklassen 2015/16 Årsplanen for Børnehaveklassen 2015/16 Nord-Vest Privatskole er en skole med flest børn af irakisk og libanesisk herkomst. Vi bestræber os på, at udviklede de tosprogede børns danske og arabiske sprog

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Al-Salahiyah Skolen. Formål

Al-Salahiyah Skolen. Formål Formål 1/11 Skolens formål er at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag: give undervisning på 0. 10. klassetrin, som står mål med, kravene i folkeskolen. i samarbejde med forældre og bestyrelse at

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Dansk i 1. klasse. kunne skrive enkle tekster om egne oplevelser, ud fra fantasi og billeder

Dansk i 1. klasse. kunne skrive enkle tekster om egne oplevelser, ud fra fantasi og billeder Danskfagets overordnede formål: at eleverne oplever sproget som en kilde til personlig og kulturel identitet at eleverne får lyst til at bruge sproget alsidigt og i samspil med andre at eleverne bliver

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx Vejledende læsehandleplan for lærerteamet i 1. klasse Slagelse Kommune, Center for Skole, maj 2010 1. udgave cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzx [Skriv tekst]

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk 1 Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for engelsk. Formål med engelsk. Formålet med undervisningen

Læs mere

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende.

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. D A N S K Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. Fælles, fordi der i vores måde at kommunikere på, ligger spor af den verdensforståelse, det livssyn og den etik,

Læs mere

Det er desuden et mål for os, at barnet bliver præsenteret for forskellige genrer indenfor litteraturen. (se bilag).

Det er desuden et mål for os, at barnet bliver præsenteret for forskellige genrer indenfor litteraturen. (se bilag). Sproglig udvikling Sammenhæng: Dit barns sproglige udvikling- et fælles ansvar. Der er ingen tvivl om at sproget er en vigtig del af vores hverdag. Vi bruger sproget til at tænke med, og til at kommunikere

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

Fagplan for Engelsk Pegasus

Fagplan for Engelsk Pegasus Fagplan for Engelsk Pegasus På Slotsparkens Friskole følger vi Undervisningsministeriets mål for de forskellige fag. Kompetencemål se link : http://ffm.emu.dk Fagets kompetenceområder: Mundtlig kommunikation

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Årsplan dansk 1. klasse 2015/2016

Årsplan dansk 1. klasse 2015/2016 Årsplan dansk 1. klasse 2015/2016 Fokuspunkter i 1. klasse: Hovedvægten lægges på arbejdet med læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation. Den enkelte elev og eleverne i fællesskab arbejder med

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen At lægge et fundament for skolens arbejde med elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets nysgerrighed, videbegær og lyst til at

Læs mere

DANSK SOM ANDETSPROG PÅ US10 - TÅRNBY

DANSK SOM ANDETSPROG PÅ US10 - TÅRNBY DANSK SOM ANDETSPROG PÅ US10 - TÅRNBY Formål med faget dansk som andetsprog s. 1 Slutmål for faget dansk som andetsprog efter 10. klassetrin s. 1 Læseplan for faget dansk som andetsprog s. 3 Dansk som

Læs mere

Årsplan 2015/2016 - Dansk i 4.a

Årsplan 2015/2016 - Dansk i 4.a Årsplan 2015/2016 - Dansk i 4.a Fagformål Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation som kilder til udvikling

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk

Undervisningsplan for faget engelsk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Formål for faget engelsk. Delmål for 2. 4. klasse. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Delmål for 2. 4. klasse. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Fagplan for faget Engelsk

Fagplan for faget Engelsk FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for faget Engelsk Formål for faget engelsk (J.f. Fælles Mål, UVM) ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Formålet med

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Engelsk undervisningsplan 5. klassetrin Årsplan 2015 & 2016

Engelsk undervisningsplan 5. klassetrin Årsplan 2015 & 2016 Fagansvarlig: JOL De ugentlige engelsktimer vil bestå af: - Grammatikøvelser (selvstændigt og som gruppeundervisning) - Lytte- og forståelsesøvelser - Den resterende tid anvendes til arbejde med læreroplæg

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Undervisningsplaner. Dansk

Undervisningsplaner. Dansk Undervisningsplaner Stadil-Vedersø Friskole tilbyder undervisning inden for følgende fagrække, der er nærmere beskrevet i det efterfølgende. Der arbejdes i alle skolens fag ud fra Undervisningsministeriets

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

! Årsplan Team Vega 2014 / 2015

! Årsplan Team Vega 2014 / 2015 Årsplan Team Vega 2014 / 2015 Sådan vil vi have det i indskolingen de øvrige underviseres mål, at jeres barn skal være glad for at gå i skole. Vores læringsmål er: Hvis man vil behandle & undervise børn

Læs mere

Dansk på Viby Friskole

Dansk på Viby Friskole Dansk på Viby Friskole Formålet for faget dansk Danskundervisningen på Viby Friskole lever op til samtlige af de trinmål, der er beskrevet i Undervisningsministeriets krav til centrale kundskaber og færdigheder

Læs mere

Uge Opstartsemne: Mig og min famile. Plenum i klassen Arbejdsbøger Færdige projekter Kreative produktioner Evalueringstest

Uge Opstartsemne: Mig og min famile. Plenum i klassen Arbejdsbøger Færdige projekter Kreative produktioner Evalueringstest Undervisningens tilrettelæggelse: Danskundervisningen tager overordnet afsæt i den første læsning 1. klasse, hvor det primære fokus omhandler at udvikle elevernes læsekundskaber samt læselyst med henblik

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

Årsplan for 4.A Brobyskolerne, Allested-Vejle afd. Hanna Vett 2013-2014. Indhold

Årsplan for 4.A Brobyskolerne, Allested-Vejle afd. Hanna Vett 2013-2014. Indhold Indhold Status... 2 Fagligt... 2 Socialt... 2 Sociale mål:... 2 Fysisk... 2 Klassens lærere... 2 Overordnet kalenderplan 2013 2014... 3 Dansk... 5 Formål... 5 Trinmål... 5 Det talte sprog... 5 Det skrevne

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere