Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019"

Transkript

1 Til: Børn og Læring Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts april 2019 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen Status for budgetopfølgning 2019 på bevillingen Skoleområdet pr. ultimo marts På bevillingen for Skoleområdet er der pres på nogle af de centrale poster. I forhold til budgetopfølgningen på Skoleområdet for 2019 er året kun tre måneder gammelt. Budgetopfølgningen pr. ultimo marts peger på et merforbrug for hele året på 8-11 mio. kr. Det bedste bud lige nu er 9 mio. kr. i merforbrug, med mindre der foretages korrigerende handlinger. Notatet vil give en status på forventningen til 2019 og komme med bud på handlingsmuligheder til sidst i notatet. Økonomisk Sekretariat Budget Lundbergsvej Ebeltoft Tlf.: Postadresse Lundbergsvej Ebeltoft Side 1 af 7

2 1. Budgetopfølgning og forventet regnskab for 2019 Det forventede merforbrug på 8-11 mio. kr. er på de centrale poster på Skoleområdet. Det bedste bud lige nu er 9 mio. kr. i merforbrug i forhold til budgettet. For at give et overblik er merforbruget gengivet i tre hovedpunkter. Her er en kort opsummering i runde tal: Skoleområdet skal håndtere 2,8 mio. kr. i merforbrug, der overføres fra 2018 til Overgangsordningen for specialklasserækkerne på Mørke Skole og Ådalsskolen udløber sommer Det har været forudsat at skoleområdet selv kunne dække udgifterne til de sidste syv måneder af overgangsordningen der ligger i Skoleområdet har derfor arbejdet på at kunne dække beløbet med en positiv overførsel fra 2018 til Dette er ikke sket og giver derfor en udfordring på 1,7 mio. kr. i I 2019 skal Skoleområdet udmønte de sidste 6 mio. kr. i budgetreduktioner som vedtaget i tidligere budgetter. Det har været op til skoleområdet selv at beslutte hvordan de sidste 6 mio. kr. i reduktioner skulle håndteres. Der er de seneste år arbejdet målrettet med at friholde de decentrale områder for reduktioner samt at fordele flest mulige resurser ud decentralt. Reduktionen er derfor administrativt forudsat opnået ved et fortsat fald i specialskoleelever og et fald i udgifterne til befordring. Der er sket en væsentlig omstilling de seneste år på begge områder, men lige nu ser det ikke ud til at udgifterne falder helt som forudsat i Der udstår derfor forsat en udfordring på omkring 4,5 mio. kr. i I de følgende tre afsnit vil hvert punkt blive beskrevet nærmere. Der er desuden flere mindre økonomiske forhold der går både over og under budgettet. De nævnte tre punkter ses dog som værende hovedårsagerne til den nuværende økonomiske udfordring. Side 2 af 7

3 2. Skoleområdet merforbrug på 2,8 mio. kr. i 2018 Overførsel fra 2017 til 2018 Skoleområdet På bevillingen Skoleområdet blev der overført 8,3 mio. kr. fra 2017 til Det centrale mindreforbrug på 3 mio. kr. er 2,4 mio. kr. på centrale konti og 0,6 mio. kr. i projektet med statslige kompetencemidler. De resterende 5,3 mio. kr. er decentrale overførsler, heraf 4,7 mio. kr. på folkeskolerne. Af de 2,4 mio. kr. overført på de centrale konti, blev 2 mio. kr. udmøntet af chefen for Børn og Læring til folkeskolerne i Udmøntningen af de 2 mio. kr. er sket efter samme model som tildelingsmodellen og i umiddelbar forlængelse af et godkendt regnskab i Byrådet. Mail til folkeskolerne fra chefen for Børn og Læring den 3. maj 2018: Det er valgt at udmønte 2 mio. kr. af den centrale overførsel fra 2017 til 2018 til folkeskolerne. Der er en forventning om, at midlerne anvendes til at understøtte tiltag ind i undervisningen. Det kunne eksempelvis være tiltag eller udvikling af nye tiltag omkring undervisningsdifferentiering, mulighederne omkring øget holddeling, indsatser vedrørende øget inklusion, sprogindsatser, mv. De resterende 0,4 mio. kr. er anvendt på overgangsordningen, idet der ikke var afsat budget svarende til det budget, de to skoler skulle tildeles i overgangsordningen for specialklasserækkerne i Regnskab 2018 Skoleområdet På bevillingen Skoleområdet i 2018 ender året med et budget på 430 mio. kr. Der er et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Beløbet er sammensat af et merforbrug på 2,6 mio. kr. på de centrale konti og mindreforbrug på de decentrale enheder med 4,9 mio. kr. Det centrale merforbrug er reelt lidt højere, idet beløbet indeholder statslige kompetencemidler, der er reserveret til et bestemt formål. Modsat bidrager dagtilbud med 0,3 mio.kr. i mindreforbrug på de centrale poster i Overførslen der skal håndteres i 2019 ender derfor på 2,8 mio. kr. Uddybning af Skoleområdet regnskab 2018 Herunder er et par nedslag på de udfordringer, der ligger bag merforbruget på de centrale poster i Regning fra VIVE på 0,5 mio. kr. for konsulentydelse bestilt politisk. Denne udgift har der ikke været budgetteret med, og der fulgte ikke budget med. Side 3 af 7

4 MinUddannelse koster 0,4 mio. kr. årligt og er flyttet over til IT, der fremadrettet betaler regningen. I 2016 blev regningen udkonteret til folkeskolerne, mens den i 2017 og 2018 er betalt centralt. Det er aftalt at Skoleområdet bidrager med 0,3 mio. kr. årligt til en implementeringskonsulent til AULA i årene 2018 til Denne udgift er der ikke givet ekstra budget til. Overgangsordningen for specialklasserækkerne kostede 3,63 mio. kr. i 2018, men der var afsat 1,67 mio. kr. i budgettet. Resten har skoleområdet selv finansieret. På efteruddannelse og kurser er der brugt 0,9 mio. kr. mere end afsat, når der tages højde for de statslige midler, der skal overføres fra 2018 til Der er opmærksomhed på at tilpasse aktiviteterne til et lidt lavere aktivitetsniveau fremadrettet. De store udgiftsposter skoleområdet selv har finansieret uden ekstra budget viser, at midlerne er brugt på veldefinerede aktiviteter. Det er sket samtidig med reduktioner i budgettet de seneste år. I 2018 er der merforbrug på flere poster på samme tid. Det er derfor nødvendigt at være opmærksom på flere af udgiftsposterne i 2019 og foretage korrigerende handlinger for at minimere budgetudfordringen i 3. Skoleområdet overgangsordning med udgift på 1,7 mio. kr. i 2019 Den tre-årige overgangsordning for specialklasserækkerne slutter med udgangen af skoleåret 2018/ Der er samlet tildelt 1,7 mio. kr. til de to skoler for 7/12 dele af Der er fra vedtagelsen af overgangsordningen dog ikke afsat budget til overgangsordningens sidste syv måneder i Skoleområdet skal således selv finansiere ordningen i For at sikre en lidt blødere landing fra overgangsordningen til ren tildelingsmodel er begge skoler tildelt 0,4 mio. kr. i skoleåret 2019/2020 som bidrag til en ekstra pædagog. Beløbet er fordelt med 0,17 mio. kr. i 2019 og 0,23 mio. kr. i 2020 pr. skole. De 0,4 mio. kr. forventes skoleområdet selv at finansiere, da det er en beslutning Skoleområdet selv har foretaget. 4. Skoleområdet forventet merforbrug på befordring og specialskoler på 4,5 mio. kr. i 2019 Der har de seneste år været et fald i udgifterne til specialskole og befordring. Trods faldende udgifter er niveauet ikke helt i mål i forhold til budget Den sidste del af de vedtagne budgetreduktioner fra tidligere budgetter skal hentes i 2019 (Udvalget for fami- Side 4 af 7

5 lie og institutioner (FI) den punkt 40). Der er indlagt reduktioner på 1,8 mio. kr. på befordring og 4,2 mio. kr. på specialskolerne fra 2018 til 2019, i alt 6 mio. kr. Fra 2015 til 2018 er udgifterne til befordring faldet fra 15,9 til 12,9 mio. kr. mens udgifterne til specialskole er faldet fra 54,9 til 48,7 mio. kr. I forhold til specialskolerne er der et godt afsæt ind i Med et økonomisk mindreforbrug på 2,1 mio. kr. i 2018, er man på vej mod målet. Det ser dog lige nu ud til, at udgifterne stagnerer i 2019 for at falde yderligere i de år der kommer. Befordring hænger delvist tæt sammen med hvor mange elever, der skal køres rundt til specialtilbud. Udgiften er faldende, men der er et merforbrug i 2018 på 0,7 mio. kr. Befordring skal derfor i 2019 lande 2,5 mio. kr. under udgiftsniveauet i 2018 for at budgettet overholdes. Udgiften forventes at falde, især fra 1. august Det forventes dog at være svært at nå budgetmålet i Udfordringen med de 6 mio. kr. i 2019 har været kendt i nogle år, og der er arbejdet målrettet på at nå i mål. Faldet i antal elever i specialskolerne kommer i løbet af de kommende tre år, hvor nogle store årgange forlader specialskolerne. I forhold til befordring kan der være behov for at justere på de politisk vedtagne regler for tilskud, som i Syddjurs Kommune går længere end det, der står i folkeskoleloven. I budget 2019 har Skoleområdet et samlet budget på 392,2 mio. kr. heraf udgør de centrale poster 89,5 mio. kr. (Ejendomsudgifter og rengøring er fra 2019 flyttet til den centrale ejendomsenhed, derfor er budgettet noget lavere end i 2018). Bidraget til staten for private skoler og efterskoler udgør omkring 50 mio. kr. Så de 6 mio. kr. skal findes i et relativt lille restbudget, hvis det kun skal findes på de centrale poster. Til sammenligning er der afsat 229,3 mio. kr. til folkeskolerne uden SFO. De seneste års arbejde på at friholde de decentrale fra reduktioner og tildele de decentrale enheder mest muligt budget, har således nået grænsen for nuværende. Det er derfor nødvendigt at flytte en del af budgetreduktion på 6 mio. kr. ud på folkeskolerne allerede i 2019, hvis merforbruget i 2019 skal bremses. 5. Korrigerende handlinger Der har de seneste måneder være arbejdet ekstra intensivt på at finde korrigerende løsninger på den økonomiske udfordring i I forhold til de seneste års budgetreduktioner er det forsøgt at friholde de decentrale enheder mest muligt. De udgifter, de decentrale enheder er blevet friholdt for, vil igen blive trukket decentralt. Eksempelvis har MinUddannelse og fælles indkøb af nogle af de min- Side 5 af 7

6 dre IT programmer til undervisningen, i 2018 været betalt centralt, i stedet for at fordele udgiften mellem skolerne. Der er fokus på betaling for anvendelse af eksterne specialskoler samt brugen af befordring. Der er fokus på udsvingene i de udgifter, de forskellige specialskoler opkræver. Der har været meget høj aktivitet på kompetenceudviklingen i Det er besluttet at justere til et lidt lavere aktivitetsniveau i anden halvdel af Den centrale budgetpost til kompetenceudvikling forventes at bidrage med 1,5 mio. kr. i 2019 til at mindske det forventede merforbrug. I forhold til budgetreduktionen på de 6 mio. kr. i 2019, så er det ikke længere muligt at gå uden om folkeskolerne. Det foreslås derfor at finde 4 mio. kr. ved at sænke tildelingen til folkeskolerne i Med de nuværende elevtal vil reduktionen i 2019 se ud som vist nedenfor. Der er tale om et engangstræk i budgettet. Såfremt der kun trækkes eksempelvis 3 mio. kr. vil beløbene falde forholdsvist til 75% af de viste beløb. Elevtal <=200 <=400 > ,0% Ebeltoft Skole Hornslet Skole Kolind Centralskole Marienhoffskolen Molsskolen Mørke Skole Rosmus Skole Rønde Skole Thorsager Skole Ådalsskolen De 4 mio. kr. svarer til 1,74% af det samlede budget til folkeskolerne. På samme vis kunne PPR, Ungdomsskolen og Pindstrupskolen bidrage med et lignende beløb. Reduktionen med de 6 mio. kr. er netop lagt på den samlede bevilling for skoleområdet. Nedenfor er vist de beregnede reduktioner i forhold til oprindeligt budget. PPR kr. Ungdomsskolen kr. Pindstrupskolen kr. Samlet vil det give 1,1 mio. kr. i bidrag til at nedbringe merforbruget i Det er muligt at springe et år over med BoostCamp. Skoleområdet finansiere selv BoostCamp, da der aldrig er afsat ekstra midler til det. Enten kan BoostCamp springes over i 2019 eller folkeskolerne kan selv finansiere BoostCamp. Det vil give en besparelse på kr. i 2019 på de centrale poster. Side 6 af 7

7 I forhold til at minimere de økonomiske udfordringer på befordring, så foreslås det at nedlægge alle vedtagene særordninger til befordring i Syddjurs Kommune pr. 1. august Det vil betyde, at der tildeles befordring efter folkeskoleloven. Det forventes at bidrage med et par hundrede tusinde kroner årligt. Det præcise beløb kan kun findes ved at gå hver enkelt elev igennem, der modtager befordring. Beløbet er estimeret til 0,3 mio. kr. Eksempelvis er der: en særordning så elever kan få tilskud til befordring hvis de vælger 10. klasse i Grenå. Hvis eleven går i klasse i en anden kommune eller går i 10. klasse i en anden kommune andre steder end i Grenå, så er der ingen tilskud til befordring. elever i fx Ebeltoft (primært Ebeltoft, Mols, Rosmus) kan få betalt deres befordring selvom de vælger en anden distriktsskole. Normalt skal eleverne efter folkeskoleloven selv betale for befordring, såfremt de benytter det frie skolevalg og vælger en anden distriktsskole. elever i fx Ebeltoft der kan få udstedt et buskort, selvom de bor kun 500 meter eller meter fra skolen. Normalt er afstandskriteriet 2,5 km. for klasse, 6 km. for klasse, 7 km. for 7.-9 klasse og 9 km. for 10. klasse for at kunne få støtte til befordring. Et konkret eksempel med elev der bor 800 meter fra Ebeltoft Skole der får buskort til 2 zoner til en pris af kr. årligt. Opsummering af ovenstående handlemuligheder: Kompetencemidler 1,5 mio. kr. (kræver ikke en politisk godkendelse) BoostCamp 0,3 mio. kr. (kræver ikke en politisk godkendelse) Reduktion af folkeskolerne med 4,0 mio. kr. med politisk godkendelse Reduktion PPR, Ungdomsskolen og Pindstrupskolen 1,1 mio. kr. med politisk godkendelse Ændring af reglerne for befordring 0,3 mio. kr. med politisk godkendelse Den samlede forventede forbedring af økonomien i 2019 er på 7,2 mio. kr. Skoleområdet vil med forslagene komme tæt på balance i Det vil samtidig give et tydeligt forbedret afsæt ind i Med et så forbedret afsæt vil der være en forventning om, at Skoleområdet på de centrale poster vil kunne finde de sidste midler i Hvis ikke der foretages korrigerende handlinger på Skoleområdet i 2019, så vil risikoen være, at merforbruget skubbes til Såfremt området rent økonomisk retter sig hurtigere end forventet, vil der fremadrettet fortsat være mulighed for at sikre flest mulige midler ude decentralt. Alternativ 1 Såfremt der ønskes en lempeligere reduktion af de decentrale enheder som folkeskole, PPR, Ungdomsskolen og Pindstrupskolen, så vil den forventede forbedring af økonomien blive mindre. Fastholdes forslagene som skitseret dog med eksempelvis 75% af de angivne beløb på de decentrale økonomier, så vil folkeskolerne bidrage med 3 mio. kr. og PPR, Ungdomsskolen og Pindstrupskolen med 0,8 mio. kr. Det vil i stedet for en forbedring af økonomien på 7,2 mio. kr. i 2019 medføre en forbedring på 5,9 mio. kr. i Skoleområdets udfordring forventes så at være tilsvarende større i år Side 7 af 7

Notat om tildelingsmodellen til folkeskolerne

Notat om tildelingsmodellen til folkeskolerne Til: Børn og Læring Notat om tildelingsmodellen til folkeskolerne 30. august 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Notat på baggrund af en række spørgsmål - påvirkning af tildelingsmodellen

Læs mere

Notat om de aktuelle tildelingsmodeller

Notat om de aktuelle tildelingsmodeller Til: Børn og Læring 1. november 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Notat om de aktuelle tildelingsmodeller Kort beskrivelse af de nuværende tildelingsmodeller for daginstitutioner

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger

Læs mere

Notat om de aktuelle tildelingsmodeller

Notat om de aktuelle tildelingsmodeller Til: Børn og Læring 11. september 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Notat om de aktuelle tildelingsmodeller Kort beskrivelse af de nuværende tildelingsmodeller for daginstitutioner

Læs mere

Notat om specialundervisning Tiltag specialundervisning - geografisk Pengene følger eleven på folkeskoleniveau...

Notat om specialundervisning Tiltag specialundervisning - geografisk Pengene følger eleven på folkeskoleniveau... Til: Skole og dagtilbud 24. marts 2017 Notat om specialundervisning Antal elever, typer, fordeling, økonomi og pengene følger eleven Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Indhold

Læs mere

Indeholder økonomiske nøgletal, befolkningsprognose og indlagte ændringer af budgettet frem mod 2020.

Indeholder økonomiske nøgletal, befolkningsprognose og indlagte ændringer af budgettet frem mod 2020. Til: Skole og dagtilbud Notat om økonomi og befolkningstal på skole og dagtilbud 15. maj 2017 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 8753 5549 chg@syddjurs.dk Indeholder økonomiske nøgletal, befolkningsprognose

Læs mere

Notat om socioøkonomi og tildelingsmodellen på skoleområdet

Notat om socioøkonomi og tildelingsmodellen på skoleområdet Til: Skole og dagtilbud Notat om socioøkonomi og tildelingsmodellen på skoleområdet 24. februar 2017 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Kort om statens socioøkonomiske reference

Læs mere

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4 Indhold 1 Indledning... 2 2 Det politiske udgangspunkt... 3 3 Tidsplan for arbejdet... 4 4 Rammerne for arbejdet... 5 4.1 Skolerne... 5 4.2 Skoleområdets økonomi 2016-2019... 6 5 Økonomi i ny model...

Læs mere

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015 1 of 46 Indhold 1 Indledning... 2 2 Det politiske udgangspunkt... 3 3 Tidsplan for arbejdet... 4 4 Rammerne for arbejdet... 5 4.1 Skolerne...5 4.2 Skoleområdets økonomi 2016-2019...6 5 Økonomi i ny model...

Læs mere

Notat om økonomien i folkeskolernes tildelingsmodel

Notat om økonomien i folkeskolernes tildelingsmodel Til: Børn og Læring Notat om økonomien i folkeskolernes tildelingsmodel Input til evaluering af økonomien i tildelingsmodellen til folkeskolerne 27. juli 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549

Læs mere

Regnskab for Syddjurs Kommune - drift - pr. udvalg + pr. aftale

Regnskab for Syddjurs Kommune - drift - pr. udvalg + pr. aftale of 7 Skæringsdato 26.02.205 Regnskab for 204 - Syddjurs Kommune - drift - pr. udvalg + pr. aftale Regnskabsår 204 204 204 204 204 204 204 204 32203 200006 Skolereform pulje 6.780.344-6.780.344 0 0 0 0

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud

Læs mere

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune 2019

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune 2019 Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune 2019 Forelagt Skoleudvalget den 12. september 2019 Den 20. august 2019 Afdelingen for Børn, Skole og Kultur, Dragør Kommune 1 Sammenfatning Dette notat indeholder

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde

Læs mere

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt bidraget

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på

Læs mere

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste

Læs mere

BOP BUL

BOP BUL BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig

Læs mere

Økonomistyring og betydning for regnskabsresultatet i Børn og Unge. Børn og Unge-udvalgsmøde den 2. november 2016

Økonomistyring og betydning for regnskabsresultatet i Børn og Unge. Børn og Unge-udvalgsmøde den 2. november 2016 Økonomistyring og betydning for regnskabsresultatet i Børn og Unge Børn og Unge-udvalgsmøde den 2. november 2016 Økonomistyring i Børn og Unge Formål med økonomistyringen Sikre økonomi i balance og med

Læs mere

Oplæg til organisering af skoleområdet i Syddjurs Kommune

Oplæg til organisering af skoleområdet i Syddjurs Kommune Oplæg til organisering af skoleområdet i Syddjurs Kommune Den 27. januar 2016 Indhold 1 Indledning... 3 2 Det politiske udgangspunkt... 5 3 Baggrund... 7 3.1 Kraftigt faldende elevtal frem til 2027...

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget

Læs mere

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015.

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015. Notat Vedrørende: Opgørelse af provenu i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1.8.2015 Sagsnavn: Ny skolestruktur pr. 1.8.2015. Provenue Sagsnummer: 17.00.00-Ø00-2-15 Skrevet af: Torben Bugge/Jørn Sørensen

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Vi forventer fortsat budgetoverholdelse.

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

Budgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet

Budgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, fritidsklubber, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler,

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.

Læs mere

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune Den 28. august 2018 1 Indhold Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune i regnskab 2017... 3 1. Dragør Kommune sammenlignet med andre kommuner... 3 2. Sammenligningsgruppen...

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

Budgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge (Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2016 Vedtaget budget Korrigeret budget (1) Forventet regnskab Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 928,1 947,1 947,9

Læs mere

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19. Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug august 1. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Resume Børne- og ungdomsudvalget har i alt fået overført et overskud på 6,6 mio. kr. fra regnskab 2016. På nuværende tidspunkt forventer vi

Læs mere

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune Den 22. august 2017 1 Indhold Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune... 3 1. Dragør Kommune sammenlignet med andre kommuner... 3 2. Sammenligningsgruppen... 4 3. Sammenligning

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Virksomhedsrapport Skoleudvalget

Virksomhedsrapport Skoleudvalget Virksomhedsrapport Skoleudvalget Økonomisk ledelsesinformation Pr. 31. maj 217 Indholdsfortegnelse: Sektor Skoler Side 2 Funktion 3.22.1 - Folkeskoler Side 3 Funktion 3.22.4 - PPR Side 4 Funktion 3.22.5

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

2. Kolonne 2: Ressourcetildeling. Den viser den foreløbige beregning af skoletildelingerne i 2019 med nuværende model.

2. Kolonne 2: Ressourcetildeling. Den viser den foreløbige beregning af skoletildelingerne i 2019 med nuværende model. BØRN OG UNGE NOTAT Dato: December 2018 Center for Udvikling og Økonomi CUOAB/CUOAW Forklaring på bilag til sagen Ressourcetildeling til skoleområdet (punkt nr. 162 ved BFU møde den 12. december 2018) Side

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Budgetopfølgning 2012 Forbrugsrapport ud fra bevilling Pr. 30.april 2012

Budgetopfølgning 2012 Forbrugsrapport ud fra bevilling Pr. 30.april 2012 opfølgning 2012 srapport ud fra bevilling Pr. 30.april 2012 1 of 11 s 11 Udvalget for familie og institutioner 216.531.767 688.607.247 0-1.282.737 687.324.510 31,50 697.907.140 10.582.630 8.013.506 Familieområdet

Læs mere

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE 1 U dvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalgets ansvarsområde omfatter: Undervisningsmæssige opgaver vedrørende folkeskolen, specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn

Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn Økonomisekretari atet Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2010/01430 Dato: 10-03-2010 Sag: Sagsbehandler: Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn Thomas Christian Rafn Leder af Økonomi

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves

Læs mere

Notat: Merforbrug inden for Uddannelse, børn og familie i forhold til befordring

Notat: Merforbrug inden for Uddannelse, børn og familie i forhold til befordring Velfærd 30. maj 2018 Sags id: 18/8368 Oversigt over bilag Notat: Merforbrug inden for Uddannelse, børn og familie i forhold til befordring Notat: Underskud i forbindelse med lukning af skolerne i Dreslette

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Regnskab Regnskab 2016

Regnskab Regnskab 2016 Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af: Folkeskoler inkl. vidtgående specialundervisning, bygningsdrift af skolerne, SFO og dagbehandling udlagt til skolerne. Desuden indeholder området Ungdomsskolen,

Læs mere

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

Skolefællesskaber og økonomi

Skolefællesskaber og økonomi Skolefællesskaber og økonomi Når elevtallet falder, bliver der færre penge til skolerne I Silkeborg Kommune bliver budgettet til skoleområdet tilpasset udviklingen i antallet af børn i skolealderen i kommunen.

Læs mere

Virksomhedsrapport Skoleudvalget

Virksomhedsrapport Skoleudvalget Virksomhedsrapport Skoleudvalget Økonomisk ledelsesinformation Pr. 3. april 217 Indholdsfortegnelse: Sektor Skoler Side 2 Funktion 3.22.1 - Folkeskoler Side 3 Funktion 3.22.4 - PPR Side 4 Funktion 3.22.5

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 30. sept. regnskab afvigelse * Forbrug pr. 30. sept. Forbrugspct. Forbrugspct.

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Kommissorium for arbejdet med at revidere inklusionsområdet i Assens Kommune

Kommissorium for arbejdet med at revidere inklusionsområdet i Assens Kommune Kommissorium for arbejdet med at revidere inklusionsområdet i Assens Kommune Formål: 31.10.2017 Sagsnr. 17/11175 Kommissoriet skal angive pejlemærker og retning for de konkrete forslag til omlægning af

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse

Læs mere

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08

Læs mere

Sektor 03 Folkeskole. Elever anbragt i skoler uden for Dragør Kommune Mindre tilretning af budgettet.

Sektor 03 Folkeskole. Elever anbragt i skoler uden for Dragør Kommune Mindre tilretning af budgettet. Bilag til 2. budgetopfølgning Sektor: 3 til 8 Konto Artskonto Omkostningested/ Korrigeret Forventet Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug PSP element budget 2013 regnskab 2013 Sektor 03 Folkeskole

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere