En god revisor er dyr, men tør man have en billig? 2. Er der styr på virksomhedens forsikringer? 3. Hvidvaskningsdirektivet hvilke regler gælder?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En god revisor er dyr, men tør man have en billig? 2. Er der styr på virksomhedens forsikringer? 3. Hvidvaskningsdirektivet hvilke regler gælder?"

Transkript

1 Er der styr på virksomhedens forsikringer? For mange små og mellemstore virksomheder kan det ofte være uoverskueligt at danne sig et overblik over, hvilke forsikringer man bør have. Få overblikket her. 5 Iværksætterselskab (IVS) Hvilken type virksomhed gemmer sig typisk bag selskabsformen? Og hvor levedygtige har IVS'erne vist sig at være? En god revisor er dyr, men tør man have en billig? 2 Er der styr på virksomhedens forsikringer? 3 Hvidvaskningsdirektivet hvilke regler gælder? 4 Iværksætterselskaber de første erfaringer 5 Kan virksomhedsordningen fortsætte efter salg af virksomhed? 6 Lønmodtager eller honorarmodtager? 6 Ansæt en elev eller lærling og få del i opsvinget 7 Vi noterer at... 8 Østre Stationsvej 43, 1 tv 5000 Odense Telefon Fax

2 2 En god revisor er dyr, men tør man have en billig? Af Finn Elkjær, direktør En god revisor er dyr. Men det har flere årsager. Indledningsvist kan man pege på, at en statsautoriseret revisor har en lang uddannelse, der typisk afsluttes i års alderen. Da mange firmaer traditionelt har haft kutyme for, at en statsautoriseret revisor skal trække sig ved års alderen, for at give plads til yngre kræfter, har der altså ikke været mange år for revisoren til at optjene sin løn. Reg lerne er nu ændret, men mange kunder fravælger typisk stadig en ældre revisor. Derudover har revisorer i dag en række forpligtelser, som offentligheden har svært ved at gennemskue og forstå. Selv for små klienter skal revisor håndtere en meget stor mængde papir. Revisor skal udover revisionen (og for mindre virksomhe der ofte årsrapporten) lave en omfattende dokumentation af det udførte arbejde, udarbejde revisions aftaler, som skal holdes ajour, revisionsprotokollater (som er en dansk særhed), og ledelseserklærin ger, der ofte betegnes som revisors fraskrivelse af sit ansvar, hvilket dog ikke er tilfældet. I stadigt stigende omfang er lovpligtig intern og ekstern kvalitetskontrol af revisorerne (betalt af revisorerne selv) et andet omkostningsfuldt ele- ment, der påvirker prisen på revisorernes ydelser. I "gamle dage" kom en revisor langt med sund fornuft. Sådan er det ikke længere. Der findes i dag hele fire standardiserede erklæringer, som kan vælges af virksomheder efter størrelse eller ønske. Det drejer sig om: Revisionserklæring Erklæring om udvidet gennemgang Reviewerklæring Erklæring uden sikkerhed Pengeinstitutter foretrækker en revisionserklæring for en sikkerheds skyld, og SKAT ken der typisk ikke forskel på de enkelte erklæringer. Endelig er branchen som alle andre præget af stor konkurrence. Selve revisionsydelsen er især i større virksomheder ofte i udbud, idet såkaldte "professionelle bestyrelser" primært tænker i resultater for den virksomhed, de nu er valgt i, fremfor i omfanget og værdien af den ydelse, de køber af revisor. De fleste revisorer har formentlig også selv personlige erfaringer med tilfælde, hvor revisorydelsen er blevet presset betragteligt i pris på bekostning af loyalitet og (formentlig) i sidste ende kvalitet. Revisor lever et farligt liv At blive indklaget for Revisornævnet (tidligere Disciplinærnævnet) er i dag heller ikke nødvendigvis no get, en revisor bør skamme sig over, modsat i "gamle dage". Dengang blev man kun indklaget, hvis man notorisk havde lavet dårligt arbejde, og DET var rimeligt. Et blik på nutidens kendelser viser, at re visor ofte bliver indklaget og dømt for formelle fejl, som er uden nogen form for praktisk betyd ning, frem for reelle fejl, som naturligvis skal sanktioneres. Når man ser bødesanktionerne for rent formelle fejl, i forhold til advokaters fejl, kan man som revisor godt blive noget forundret. Advokater får kun en brøkdel af den straf, som revisor får, angiveligt fordi en advokat er partsrepræ sentant, mens en revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant. Ovenstående skal ikke ses som et forsvar for høje honorarer, men kan måske kaste lys over og hjælpe med at forklare, hvorfor revisorhonorarerne har det niveau, de har.

3 3 Er der styr på virksomhedens forsikringer? Af Thomas Schäffner, Marsh A/S For mange små og mellemstore virksomheder kan det ofte være uoverskueligt at danne sig et overblik over, hvilke forsikringer man bør have. En af årsagerne er, at der ikke findes noget entydigt svar på, hvilke forsikringer en virksomhed skal købe. Det afhænger meget af virksomhedens risikoprofil, risikovillighed og virksomhedstypen. Men med en god portion sund fornuft, og lidt professionel bistand, er der hjælp at hente. Lynet kan slå ned. Bilen kan blive stjålet. Konkurrenten kan løbe med din opskrift på succes. I de værste tilfælde er der stort set ingen grænser for, hvad der kan gå galt, hvis uheldet er ude. Denne artikel giver en kort beskrivelse af nogle konkrete scenarier, hvor en forsikring kan være særdeles værdifuld, samt giver afslutningsvis et overblik over, hvilke forsikringer man som virksomhed bør overveje at tegne. fabrik, som på grund af en defekt eksploderer og dermed forvolder skade på både kundens medarbejdere og materiel. Det sker også, at virksomheder bliver udsat for uberettigede erstatningskrav og bruger en masse tid og penge på at få dem afvist ved domstolene. Erstatningsansvaret i alle ovenstående tilfælde er noget, virksomheden kan forsikre sig mod med en erhvervs- og produktansvarsforsikring. adgangskoder og sikkerhedsnøgler, og dermed også ofte adgang til virksomhedens netbank. Lykkes det kan den it-kriminelle tømme virksomhedens konti via netbanken og overføre beløbet til sig selv eller oftere til et såkaldt "muldyr", der via et netværk af transaktioner skjuler den itkriminelles identitet. Den risiko kan virksomheden afdække ved enten at tegne en kriminalitetsforsikring eller en målrettet netbankforsikring. Erhvervs- og produktansvarsforsikring Hvis en medarbejder er skyld i skade på andre mennesker eller deres ting i forbindelse med udførelsen af virksomhedens arbejde, er det virksomheden (som arbejdsgiver), der skal betale erstatning. Selv de mest forsigtige og fornuftige personer kan komme til at forårsage en skade. Erfaringen viser, at det sker i alle typer af virksomheder, og at det i værste fald kan true virksomhedens eksistens. På produktansvarssiden sker det, at en virksomhed har leveret et produkt med en defekt, som i værste fald forvolder både person- og tingskade. Et eksempel kunne være en maskindel til en Indbrud i virksomhedens netbank en overset risiko Langt de fleste virksomheder har i dag it-systemer med et højt sikkerhedsniveau, og derfor er det heldigvis sjældent, at det lykkes it-kriminelle at bryde ind i en virksomheds netbank. Når det lykkes, kan det dog ramme virksomheden hårdt økonomisk, da det er virksomheden selv, der hæfter for misbrug. Indbruddene sker normalt ved, at de it-kriminelle lægger spionprogrammer på virksomhedens computer. Spionprogrammet giver de it-kriminelle adgang til alt på virksomhedens computer, for eksempel dokumenter, fotos, mailboks, Forsikringsoverblik Et godt råd til virksomhederne er at udarbejde en udførlig forretningsplan, før de overhovedet begynder at overveje, hvilke forsikringer der skal tegnes. Forretningsplanen bør indeholde en lang række worst case-scenarier. Først når virksomheden har dannet sig et overblik over alle relevante risici, er de i stand til at træffe de rigtige forsikringsvalg. Nedenstående skema er udarbejdet med henblik på at give virksomheder en hjælpende hånd til at danne sig et overblik over, hvilke forsikringstyper man bør overveje under hver af de essentielle dele af virksomheden. Virksomhedens aktiver Virksomhedens ansvar Virksomhedens medarbejdere Tingskade: Bygninger & løsøre Erhvervs- og produktansvar Ulykke Driftstab Professionelt ansvar Sundhed Motorkøretøj Direktions- og bestyrelsesansvar Rejse Maskinkasko Arbejdsskade Transportforsikring Erhvervsevnetab Immaterielle rettigheder Kritisk sygdom og liv Kriminalitet og netbank

4 4 Hvidvaskningsdirektivet hvilke regler gælder? Af Jeppe Hallager, advokatfuldmægtig, HjulmandKaptain I det følgende gives et kort indblik i de regler, der gælder for en række finansielle virksomheder og liberale erhverv i forbindelse med forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme. Artiklen kan forhåbentlig forklare en del af de krav, som kunderne i disse virksomheders bliver mødt med og som de formentlig ofte undrer sig over. INDLEDNING I forskellige sammenhænge støder både privatpersoner og erhvervsvirksomheder på, at eksempelvis deres bank, en advokat eller en revisor stiller krav om, at der skal afgives visse informationer og udleveres forskellige former for legitimation. Baggrunden for dette er, at denne type af virksomheder er underlagt en række særlige forpligtelser, der fremgår af den såkaldte hvidvaskningslov. Reglerne i denne lov bygger på et direktiv fra EU, der har til formål at bekæmpe kriminalitet, herunder terrorisme, ved at begrænse mulighederne for misbrug af det finansielle system til at hvidvaske penge og til at finansiere terrorvirksomhed. Samtidig skal reglerne lette politiets efterforskning af kriminalitet, herunder terrorisme. Ved hvidvaskning forstås generelt et forløb, hvor oprindelsen af midler søges tilsløret for at undgå, at myndighederne finder ud af, at midlerne stammer fra kriminelle aktiviteter, eksempelvis handel med narkotika. Terrorfinansiering er udtryk for, at midler overføres til personer eller organisationer, der anvender midlerne til finansiering af terroraktiviteter, uanset om midlerne stammer fra kriminelle handlinger. HVEM ER OMFATTET De virksomheder, der er underlagt forpligtelserne i hvidvaskningsloven, kan overordnet inddeles i fire kategorier, som alle er kendetegnet ved, at de ofte håndterer transaktioner, hvor der kan være risiko for hvidvaskning eller finansiering af terrorisme. Det drejer sig om finansielle virksomheder, advokater, revisorer og ejendomsmæglere. De finansielle virksomheder omfatter blandt andet banker, sparekasser, pensionskasser og forsikringsvirksomheder. HVILKE PLIGTER ER DE UNDERLAGT? En af de grundlæggende forpligtelser er, at de pågældende virksomheder skal "kende deres kunder". Dette indebærer, at der skal opnås kendskab til den enkelte kundes identitet, og at identiteten kontrolleres på baggrund af udleveret legitimation. Fysiske kunder, hvilket almindeligvis er privatpersoner, skal som udgangspunkt udlevere oplysninger, som gør det muligt at identificere kunden. Der skal således afgives oplysning om navn, adresse og CPR-nr. eller anden lignende identifikation. Identitetsoplysningerne skal som udgangspunkt kontrolleres på baggrund af legitimationsdokumenter, eksempelvis kørekort, pas og sygesikringskort. Ved virksomhedskunder skal der ligeledes afgives oplysninger, som gør det muligt at identificere kunden, herunder navn, adresse og CVR-nr. Der stilles ligeledes krav om legitimation som dokumentation for identitetsoplysningerne. Samtidig skal der afgives oplysning om, hvem der ejer det selskab, der er kunde. Endelig skal der indhentes oplysninger om identiteten af den fysiske person, der eksempelvis via en række selskaber ejer det selskab, der konkret er kunde. Det enkelte kundeforhold skal overvåges, og der skal løbende ske ajourføring af de kundeoplysninger, der er indhentet. I sammenhæng med ovennævnte krav om kendskabet til kunderne påhviler der virksomhederne en særlig opmærksomhedspligt. Forpligtelsen indebærer, at de skal være særligt opmærksomme på aktiviteter, der kan have tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Det drejer sig derfor især om komplekse eller usædvanligt store transaktioner og usædvanlige transaktionsmønstre set i forhold til kunden. Hvis der konstateres transaktioner som disse, skal formålet med transaktionen undersøges. Hvis undersøgelserne ikke fører til afkræftelse af en konkret mistanke om eksempelvis hvidvaskning, har virksomheden pligt til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. KONTANTFORBUDDET Der er i Danmark indført en særlig regel om modtagelse af kontantbetalinger, der gælder for forhandlere af genstande og auktionsholdere. Reglen omtales almindeligvis som kontantforbuddet. Det særlige ved reglen er, at den som den eneste regel i hvidvaskningsloven gælder for en

5 5 videre kreds end de virksomheder, der er omtalt under punkt 2. Ifølge den pågældende regel må forhandlere af genstande samt auktionsholdere ikke modtage kontantbetalinger på kr. eller derover. Dette gælder, uanset om betalingen sker på én gang eller ved flere betalinger, der ser ud til at være indbyrdes forbundet. Ved kontantbetalinger forstås betalinger med sedler og mønter og ikke betalinger ved brug af betalingskort. Begrebet "genstande" dækker over fysiske ting, herunder også gavekort, telefonkort og lignende, som har en fast handelsværdi. Tjenesteydelser er derfor ikke omfattet. Såfremt der er tale om en både fysiske ting og en tjenesteydelse, skal der skelnes mellem værdien på den fysiske ting og tjenesteydelsen. Hvis en virksomhed har solgt et køkken, og virksomheden skal stå for at sætte køkkenet op, må den kontante betaling for køkkenet ikke overstige kr. Kontantforbuddet er derfor særligt relevant i brancher, hvor der ofte indgår større kontantbeløb, herunder guldsmede og bilforhandlere. Kontantforbuddet gælder ikke handler mellem private. TILSYN OG STRAF For at sikre virksomhedernes overholdelse af reglerne i hvidvaskningsloven er en række forskellige myndigheder og institutioner pålagt at føre tilsyn med reglerne. Hvis en virksomhed rent faktisk overtræder kontantforbuddet ved at tage imod mere end de kr. i kontanter, kan det let blive dyrt. Bødestraffen er 25 % af det beløb, der overstiger den tilladte grænse, dog mindst kr. Derudover kan virksomhedens øverste ansvarlige også blive personligt straffet. Typisk ved idømmelse af en bøde på 10 % af det strafbeløb, som virksomheden skal betale, eller i grovere tilfælde, ved fængselsstraf. Som virksomhed og ansvarlig ledelse er der således al mulig grund til at være opmærksom på, at hvidvaskningsloven ikke bliver overtrådt. Iværksætterselskaber de første erfaringer Af Jesper Bierregaard, partner, DAHL Advokatfirma Med virkning fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et såkaldt iværksætterselskab (IVS). Men hvilken type virksomhed gemmer sig typisk bag selskabsformen? Og hvor levedygtige har IVS'erne vist sig at være? Med virkning fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et såkaldt iværksætterselskab (IVS). Et IVS er reguleret efter samme regler som anpartsselskaber og kan stiftes med en selskabskapital på mellem 1 kr. og kr. Selskabet skal herefter opbygge kapitalen i selskabet ved, at selskabet sparer 25 % af det årlige overskud op, indtil selskabskapitalen og en særlig reserve til det opsparede overskud samlet udgør kr. Dette svarer til minimumskapitalen for et anpartsselskab. Derefter kan iværksætterselskabet, hvis anpartshaverne ønsker det, omregistreres til et anpartsselskab (ApS). I skrivende stund (juli 2015) kan det ved en søgning på Erhvervsstyrelsens selskabsregistreringsløsning (Virk.dk) konstateres, at der pt. er oprettet ca IVS ere. Virksomhedstyper Bedømt ud fra selskabernes navne er en overvejende andel heraf holdingselskaber, dvs. selskaber der har til formål at eje kapitalandele i andre selskaber. Der er således kun etableret relativt få IVS ere, der har egentlig virksomhedsdrift for øje. Dette hænger naturligt sammen med det forhold, at et IVS af mange i kommerciel henseende opfattes som mindre egnet end fx et ApS eller A/S til drift af virksomhed. Ofte vil både selskabets finansieringspartner og samhandelspartnere kræve en personlig hæftelse eller anden betryggende sikkerhed fra IVS ets ejer som sikkerhed for, at selskabet opfylder sine forpligtelser. Dermed er ejeren jo reelt set ikke bedre stillet i forhold til at drive virksomheden i personlig regi! Hertil kommer, at kendskabet til IVS et med sine kun 1½ år på bagen som en alternativ selskabsform til ApS og A/S fortsat ikke er så udbredt, herunder navnlig ikke i forhold til udenlandske kunder og samhandelspartnere m.v. Hvor levedygtige har de været? Af de ca registrerede IVS ere har blot ca. 75 selskaber efterfølgende skiftet status som følge af enten opløsning eller konkurs. Den frygt mange havde for, at IVS ere ville blive anvendt af mere eller mindre seriøse iværksættere til at føre deres forretningsideer ud i livet uden at sætte privatøkonomien på spil og med en lavine af konkurser til følge, har altså (endnu) ikke vist sig at holde stik. Selvom et IVS kan stiftes med blot 1 krone, og dermed ikke kræver synderlig meget likviditet, skal man være opmærksom på, at SKAT kan stille krav om sikkerhed, når man anmelder selskabet til momsregistrering. IVS ere kan (såvel som andre selskabsformer) blive mødt med krav om sikkerhedsstillelse fra SKAT i forbindelse med momsregistrering af selskabet. SKAT er berettiget til at kræve sikkerhed i tilfælde, hvor personerne bag selskabet inden for de seneste fem år enten som ejer, som direktionseller bestyrelsesmedlem m.v. har haft væsentlig indflydelse på en anden virksomhed, der har påført staten et samlet tab som følge af konkurs eller anden insolvens eller har skabt en usikret restance til told-og skatteforvaltningen på mere end kr. Den krævede sikkerhed stilles oftest i form af bankgaranti, men den kan også stilles i form af børsnoterede obligationer, kontant indskud eller anden betryggende sikkerhed. Kravet om sikkerhedsstillelse kan ramme såvel nyetablerede selskaber som igangværende selskaber. Størrelsen af sikkerheden beror på et skøn. Udgangspunktet er, at der skal stilles sikkerhed for et beløb, der svarer til virksomhedens restancer med skatter eller afgifter m.v., der opkræves efter opkrævningsloven, og det forventede gennemsnitlige tilsvar i en 3-måneders-periode. Det gennemsnitlige tilsvar beregnes for igangværende virksomheder på baggrund af det senest afleverede årsregnskab.

6 6 Kan virksomhedsordningen fortsætte efter salg af virksomhed? Af Mikael Risager, tax partner Når en selvstændig erhvervsdrivende ophører med virksomhed, kan virksomhedsordningen ikke længere anvendes derved mistes muligheden for at udskyde den endelige skattebetaling af opsparet overskud. Ved at etablere en ny virksomhed kan den endelige beskatning fortsat udskydes. Med hvor lille en virksomhed kan man nøjes med? I virksomhedsordningen kan den erhvervsdrivende nøjes med at betale en foreløbig skat på 22 % (2016-sats) af indkomst, som man opsparer i ordningen. Dermed kan den endelige skat af denne del af indkomsten udskydes til betaling på et senere fremtidigt tidspunkt. Det er en rentefri manøvre, som giver mulighed for personlig optimering af privatøkonomien. Ønsker en person at forsøge at "holde liv" i virksomhedsordningen også efter ophør af virksomheden, er det ret centralt, at der fortsat eksisterer (eller etableres ny) virksomhed, som også SKAT anser for at være en virksomhed. Bedømmelse af, om der eksisterer en virksomhed, sker på et konkret grundlag for den omhandlede virksomhed. I bedømmelsen indgår en række forskellige elementer. Praksis viser, at der er særligt fokus på, om virksomheden er rentabel, og hvis ikke, om virksomheden har en vis intensitet, om virksomheden udøves nogenlunde regelmæssigt, og om virksomheden har en helt underordnet karakter. I et tilfælde var investeringen 500 kr. i et redskabsskur, hvor der var en husleje på kr. årligt, og som bidrog med et overskud på kr. årligt før revisoromkostninger. Desværre måtte indehaveren have assistance til udarbejdelse af regnskabet, og efter fradrag af udgifter hertil blev det et underskud. Investeringen anses herefter ikke for at være rentabel, af meget ringe intensitet, samt af underordnet karakter og derfor kunne det skattemæssigt ikke anses for en virksomhed. Indehaveren kunne således ikke opretholde udskydelse af de endelige skatter og blev bedt om at efterbetale den udskudte skat. I et andet tilfælde var investeringen i en garage til udlejning, hvor der blev opnået et årligt overskud på 900 kr. før revisoromkostninger. På trods af et endnu lavere resultat end i forrige tilfælde kunne indehaveren undlade at henføre revisoromkostninger til resultatet, således at virksomhedens resultat var positivt. Dermed var virksomheden rentabel, og virksomhedsordningen kunne anvendes. Konklusion Selvom praksis på området her kun er skitseret, kan man således konkludere, at hvis en investering giver overskud, så øges sandsynligheden for at opretholde en virksomhedsordning. Det er altså helt centralt for opnåelse af målet planlagt udskydelse og optimering af endelig skattebetaling at etablering af / investering i en ny virksomhed først og fremmest medfører overskud. Lønmodtager eller honorarmodtager? Af Janni Klinge Stenger, jurist, Ase Selvstændig Hvad vil det sige at være honorarmodtager fremfor lønmodtager? Og hvad kan konsekvensen af en forkert vurdering være for en arbejdsgiver? Hvornår er man lønmodtager Der er ingen generel definition af begrebet lønmodtager. Om man er lønmodtager kommer an på det regelsæt, man vurderer ud fra, da definitionen er forskellig fra lov til lov. Følgende kriterier er vejledende: Arbejdet udføres i arbejdsgivers navn og for arbejdsgivers regning og risiko. Der er indgået en aftale om en løbende arbejdsydelse, som arbejdsgiver disponerer over. Der modtages vederlag for det arbejde, der udføres, ikke for præstationen af et bestemt resultat. Arbejdet udføres efter arbejdsgivers instrukser og er undergivet arbejdsgivers tilsyn og kontrol. Arbejdet skal udføres personligt. Kendetegn for en honorarmodtager En honorarmodtager kendetegnes typisk ved, at pågældende modtager et fast honorar for et stykke arbejde. En honorarmodtager har ikke en økonomisk risiko ved udførelse af arbejdet, men en honorarmodtager vil ikke være part i et ansættelsesforhold på samme måde som en lønmodtager. Eksempelvis vil foredragsholdere ofte være honorarmodtagere. Konsekvens ved en forkert vurdering De ansættelsesretlige love og eventuelt de kollektive overenskomster finder anvendelse, når der er tale om en lønmodtager, men ikke over for en honorarmodtager. Det betyder blandt andet, at en lønmodtager har ret til ferie efter ferieloven, en kontrakt der overholder ansættelsesbevisloven og eventuelt rettigheder ifølge funktionærloven, såsom løn under sygdom og lovbestemte opsigelsesvarsler. Hvis arbejdsgiver er omfattet af en kollektiv overenskomst, kan lønmodtageren have krav på en bestemt løn, pension, feriefridage med mere. Er en honorarmodtager reelt lønmodtager, kan konsekvensen være et efterbetalingskrav. Vær opmærksom på, at det er de faktiske forhold, der er afgørende. Man kan ikke aftale sig ud af lønmodtagerstatus ved at kalde det honorararbejde.

7 7 Ansæt en elev eller lærling og få del i opsvinget Af Simon Neergaard-Holm, chefkonsulent, Dansk Arbejdsgiverforening Ansættelse af en elev eller lærling kan sikre virksomheden den nødvendige arbejdskraft i det kommende økonomiske opsving. Samtidig dækker Arbejdsgiverens Uddannelsesbidrag (AUB) virksomhedens lønudgifter i de perioder, hvor eleven er på skoleophold. Danmark er netop nu på vej mod et opsving i økonomien. En af de største udfordringer i opsvinget kan dog meget vel blive, at virksomhederne kommer til at mangle faglært arbejdskraft. Det skyldes, at flere ældre medarbejdere går på pension, og der er færre unge til at erstatte dem. I den forbindelse kan ansættelse af elever og lærlinge være en god mulighed for virksomheden. At virksomheden også har mulighed for at få lønrefusion gennem Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), når medarbejderen er på skoleophold, gør blot ansættelsen af en elev eller lærling mere attraktiv. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) giver tilskud Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) er en selvstændig institution, der blev oprettet ved lov i 1977, og som i dag administrativt er en del af ATP-koncernen. AUB har til formål at understøtte virksomheder, der ansætter elever og lærlinge, og som derved uddanner den arbejdskraft, som virksomhederne skal bruge i fremtiden. Alle virksomheder med mere end én fuldtidsansat medarbejder betaler bidrag til AUB. AUB administrerer forskellige refusions- og tilskudsordninger til virksomheder, elever og erhvervsskoler. AUB-ordningen omfatter også betaling af tilskud til arbejdsgivere, der har haft befordringsudgifter i forbindelse med elevers skoleophold. Lønrefusion under skoleophold AUB er således med til at gøre det mere attraktivt at ansætte og beskæftige elever og lærlinge ved at betale lønrefusion for virksomhedens lønudgift i forbindelse med elevens skoleophold. Lønrefusion udbetales, når følgende betingelser er opfyldt: Der skal mellem virksomhed og elev foreligge en skriftlig uddannelsesaftale, som både omfatter praktik i virksomheden og skoleophold. Uddannelsesaftalen, der skal være registreret af en erhvervsskole, skal forpligte arbejdsgiveren til at betale løn i hele aftaleperioden. Findes der en kollektiv overenskomst, skal alle arbejdsgivere inden for beskæftigelsesområdet mindst betale løn efter reglerne i denne overenskomst. Under skoleopholdet må eleven ikke arbejde for virksomheden. Der findes i dag fire lønrefusionssatser, der er afhængig af elevens læreår. Herudover er der en særlig refusionssats for elever over 25 år (voksenelever). Lønrefusionen kan ikke overstige elevens løn under skoleopholdet. Lønrefusion og befordring refunderes automatisk AUB betaler også virksomhedens befordringsudgifter i forbindelse med elevers skoleophold. Tilskuddet udgør højst 80 pct. af udgifterne til billigste, offentlige befordringsmiddel. Det fremgår af overenskomsten for uddannelsesområdet, om eleven har krav på dækning af sine udgifter til befordring. Er eleven indkvarteret under skoleopholdet, ydes der befordringstilskud for rejsen til og fra indkvarteringsstedet. Der ydes desuden befordringstilskud, hvis eleven rejser til og fra sædvanlig bopæl i forbindelse med weekend, påske- og juleferie. Både refusion af lønudgift og befordringstilskuddet bliver af ATP automatisk udbetalt til virksomhedens Nem-Konto. Det sker på grundlag af erhvervsskolens registrering af elevens skoleophold, som oplyses over for virksomheden. Arbejdsgiver skal derfor kun reagere, hvis der er udbetalt et andet beløb til dækning af eleven, end det skolen har oplyst. Selv i de tilfælde, hvor arbejdsgiver eller skole ændrer oplysninger, vil reguleringen ske automatisk, så arbejdsgiver heller ikke skal foretage sig noget her. Få mere information om AUB her:

8 8 Vi noterer at... Af Erik Høegh, tax partner Aldersopsparing og konvertering af kapitalpension Der er ikke længere fradrag for indbetalinger på kapitalpension. Derfor vil kapitalpensionskonti som udgangspunkt være hvilende indtil udbetalingstidspunktet. Når pensionsalderen opnås, udbetales kontoen med en afgift på 40 % af pensionsværdien. Der er mulighed for at konvertere en kapitalpensionskonto til en aldersopsparing. Ved konverteringen betales en afgift af indestående på kapitalpensionskontoen, og derfor skal der ikke betales skat eller afgift, når aldersopsparingen udbetales ved opnåelse af pensionsalderen. Hvis konverteringen fra kapitalpension til alderspension finder sted inden udgangen af 2015, opnås en afgiftsrabat på 2,7 %, idet der i så fald alene skal betales en afgift på 37,3 %. Ved konvertering efter 2015 skal der betales en afgift på 40 %. Indbetalinger på en aldersopsparing kan ikke fratrækkes i den skattepligtige indkomst. Til gengæld er udbetalingen ved pensionsalderen skatte- og afgiftsfri. Afkastet af aldersopsparingen beskattes med 15,3 % efter pensionsafkastbeskatningsloven, hvilket er betydeligt lavere end beskatning af afkastet på frie midler. Der kan i 2015 højst indbetales et beløb på kr Aldersopsparingen er fritaget for kreditorforfølgning, så længe den ikke er blevet udbetalt. Opsparingen kan placeres på en kontantkonto eller vælges brugt til placering i værdipapirer. Selskaber ny selvangivelsesfrist SKAT har haft betydelige udfordringer med det nye digitale system til selskabers selvangivelse. Derfor er selvangivelsesfristen for indkomståret 2014 yderligere udskudt med én måned, således at selvangivelsesfristen herefter er den 1. september Tilsvarende er selvangivelsesfristen for indkomståret 2015 udskudt til den 1. september Udskydelsen af selvangivelsesfristen gælder tilsvarende for underskudsregistrering. Årsopgørelserne for indkomståret 2014 forventes dannet sidst i oktober Udbetaling af ekstraordinært udbytte Udgangspunktet er, at kapitalejere af anparter eller aktier kun får udbetaling af udbytte vedtaget på den ordinære generalforsamling. Der er dog mulighed for at få en ekstraordinær udbetaling af udbytte. En sådan udbytteudlodning skal ske på en ekstraordinær generalforsamling, som indkaldes af kapitalejerne. Beløb som selskabet har henlagt til frie reserver kan udbetales, ligesom oparbejdet overskud efter regnskabsåret udløb. Til vurdering af selskabets økonomiske situation før der sker udbetaling, skal der udarbejdes en mellembalance. Er der revisionspligt i selskabet, skal revisoren godkende og underskrive mellembalancen. Der er dog kun krav om udarbejdelse af mellembalance i de tilfælde, hvor balancen fra årsregnskabet er mere end 6 måneder gammel. Digital Post Fra den 1. november 2013 er bestemmelserne om Digital Post trådt i kraft. Alle virksomheder med et CVR-nummer er herefter omfattet af obligatorisk Digital Post. Det er virksomhedens ansvar, at adressen er opdateret i CVR-registeret, så underretningsbreve og evt. adviseringsbreve kommer frem. Det er også virksomhedens ansvar at tjekke den digitale postkasse. De digitale meddelelser kan sidestilles med breve på papir. Det betyder, at virksomhederne går glip af vigtig post, hvis postkassen ikke tømmes regelmæssigt. Hvis virksomheden ikke reagerer på eksempelvis påbud eller krav, kan det få alvorlige følger. Det offentlige kan med Digital post f.eks. ophøre med at sende rykkere med anbefalet brev. Beskatning af elbil stillet til rådighed af arbejdsgiver Elbiler bliver mere og mere udbredt. Dette gælder også elbiler, som stilles til rådighed for medarbejderen af arbejdsgiver. Udgangspunktet for beskatning af fri elbil sker på tilsvarende vis som øvrige biler, hvor beskatningsgrundlaget er bilens anskaffelsespris med tillæg af leveringsomkostninger og fabriks- eller importørmonteret ekstraudsyr. Det bemærkes, at der ikke er registreringsafgift på elbiler. Udgifter til elektricitet til opladning af elbil betragtes som en almindelig driftsudgift, som er dækket af den almindelige firmabilbeskatning. Hvis bilen oplades fra en stander opstillet på medarbejderens bopæl, kan udgiften til elektricitet dækkes af arbejdsgiveren under forudsætning af, at standeren er udstyret med et specialstik, som kun kan anvendes af elbiler. Såfremt arbejdsgiveren bekoster installering af ladestanderen hos medarbejderen, vil udgiften hertil skulle tillægges bilens anskaffelsessum og dermed tillægges beskatningsgrundlaget for den frie firmabil. Ferie- og fritidskørsel i gulpladebiler Gulpladebiler må kun anvendes til erhvervsmæssig kørsel. Ved anvendelse til privatkørsel vil virksomheden skulle efterbetale moms, ligesom føreren risikerer at blive beskattet af brug af firmabil. Indførelsen af dagbeviser gør det imidlertid muligt at anvende gulpladebilen til erhvervsmæssig kørsel, uden at det får skattemæssig betydning for hverken arbejdsgiver eller arbejdstager. Et dagsbevis til en bil koster følgende pr. døgn: Bilens totalvægt op til 3 ton, 225 kr. Bilens totalvægt mellem 3 og 4 ton, 185 kr. For biler mellem 3-4 ton skal virksomheden betale udtagningsmoms vedrørende den private kørsel. Der kan købes op til 20 dagsbeviser pr. bil pr. år. Dagsbevis kan købes via SKAT s hjemmeside og skal købes senest 1 time før den private kørsel påbegyndes. Føreren skal medbringe dagsbeviset under kørslen. Ansvarshavende redaktør: Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Dato Diskontoen Nationalbankens udlånsrente Fra 15. januar ,75 % 1,05 % Fra 8. april ,00 % 1,30 % Fra 8. juli ,25 % 1,55 % Fra 3. november ,00 % 1,20 % Fra 9. december ,75 % 0,70 % Fra 1. juli ,25 % 0,45 % Fra 6. juli ,00 % 0,20 % Fra 25. januar ,00 % 0,30 % Fra 3. maj ,00 % 0,20 % Fra 20. januar ,00 % 0,05 % Redaktion: Direktør Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Torben Madsen Skattekonsulent Mikael Risager Redaktører, Karnov Group Denmark A/S Majbritt Cordt Kasper Qvist Færgemann Design/Sats: Karnov Group Denmark A/S Tryk: Skabertrang Silkeborg Bogtryk ISSN nr.: Redaktion afsluttet d. 7. august 2015

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE 1. Reglernes formål Hvidvaskloven pålægger blandt andet advokater og advokatvirksomheder at indhente

Læs mere

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS)

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) VEJLEDNING OM Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) Januar 2014 Denne vejledning er opdateret for så vidt angår angivelse af tegningskurs i stiftelsesdokumentet. 1. Indledning

Læs mere

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE INTERNE REGLER OM KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE FOR Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab H.C. Ørstedsvej 38, 2.th. 1879 Frederiksberg C CVR nr. 16 93 63 08 Side 1 af 6 1. Generelt.

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Formålet med tilsynsbesøget var at føre tilsyn med virksomhedens overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med tilsynsbesøget var at føre tilsyn med virksomhedens overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontor S ApS 12. februar 2013 Sag 2013-0033123 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 31. januar 2013 tilsynsbesøg hos S ApS, CVRnr. (udeladt). Formålet

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

oplyste, at det var styrelsens opfattelse, at alle de nævnte kundeforhold skulle legitimeres i henhold til lovens 12.

oplyste, at det var styrelsens opfattelse, at alle de nævnte kundeforhold skulle legitimeres i henhold til lovens 12. Revisionsselskab Revisor 29. oktober 2013 Sag 2013-0035462 Afgørelse vedrørende S, CVR-nr.... og registreret revisor... overholdelse af hvidvaskloven. Erhvervsstyrelsen aflagde tilsynsbesøg i henhold til

Læs mere

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad.

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad. Taastrup den 2. maj 2014 Cirkulære nr. 1/2014 4. Forsikring Mekanisk svigt. 6. Uddannelse Lovpligtig lærlingeforsikring. 6. Uddannelse Korttidsaftaler. 6. Uddannelse Elever lønrefusion og befordringstilskud.

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Selskab S ApS. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 11. maj 2013 et tilsynsbesøg hos S ApS.

Selskab S ApS. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 11. maj 2013 et tilsynsbesøg hos S ApS. Selskab S ApS 13. maj 2013 Sag 2013-0034037 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 11. maj 2013 et tilsynsbesøg hos S ApS. Formålet med tilsynsbesøget var

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE INTERNE REGLER OM KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE FOR H.C. Ørstedsvej 38, 2.th. 1879 Frederiksberg C CVR nr. 1693 63 08 1. januar 2016 1. Generelt. Lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået.

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået. 7. august 2017 N Y H V I D V A S K N I N G S L O V E R T R Å D T I K R A F T Indledning Folketinget implementerede den 2. juni 2017 den sidste del af det fjerde EU-direktiv om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Iværksætteri - kom godt igang! November 2014

Iværksætteri - kom godt igang! November 2014 www.pwc.dk Iværksætteri - kom godt igang! v/partner Jesper Falk Revision. Skat. Rådgivning. Agenda De gode forudsætninger Virksomhedsbegrebet Valg af virksomhedsform Økonomistyring Budgettering 2 De gode

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Til vekselkontoret 10. december 2013 Sag 2013-0033723 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 15. august 2013 og 5. september 2013 tilsynsbesøg hos, CVR-nr..

Læs mere

Lønindkomst i selskabsregi

Lønindkomst i selskabsregi - 1 Lønindkomst i selskabsregi Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter en højesteretsdom fra 16. november 2015 bør man, f.eks. som konsulent, tænke sig grundigt om, før man beslutter sig for

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 27. marts 2015 Sag 2015-2249 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 26. februar 2015 et kontrolbesøg hos Formålet med besøget var at føre

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 17. april 2015 Sag 2015-2680 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 9. marts 2015 et kontrolbesøg hos Formålet med besøget var at føre tilsyn

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Følg denne vejledning, hvis du ønsker at registrere et iværksætterselskab. Det koster 670 kroner i registreringsgebyr at registrere et IVS. Har

Læs mere

2. Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 32, stk. 5 i hvidvaskloven afgørelse om, at

2. Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 32, stk. 5 i hvidvaskloven afgørelse om, at Vekselkontoret 28. maj 2015 Sag 2015-1913 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 20. februar 2015 et kontrolbesøg hos. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten Monica Reib, Partner 2 Udvalgte emner 1. Revision af Selskabsloven 2. Det Offentlige Ejerregister 3. Ihændehaveraktier 4. Registrering af de reele ejere

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 4. maj 2015 Sag 2015-1895 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 6. februar 2015 et kontrolbesøg hos. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt 15. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret

Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret Thomas Gjøl-Trønning, Partner 2 Udvalgte emner Forøget offentlighed for selskaber Strengere krav til registrering i Det Offentlige Ejerregister Kommanditselskabers registrering

Læs mere

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 Ideoplæg til interne regler for Advokatfirmaet xx i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 1. Indledning Hvidvaskloven medfører en række pligter for advokater, når advokaten varetager de sagstyper, som er

Læs mere

Nyt om Skat og Socialjura

Nyt om Skat og Socialjura Nyt om Skat og Socialjura Årsmøde 26. februar 2013 Af økonomikonsulent Eva Christensen evc@landbocenter.dk Tlf. 5679 1934 ØkonomiRådgivning - En del af Dansk Nyt om SKAT Håndværkerfradrag 2012: Faktura

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos... Vekselkontoret 8. april 2014 Sag 2014-0037052 Tilsyn i henhold til hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 8. maj 2015 Sag 2015-4197 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 9.

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R 18. juli 2013 Sag 2012-0033489 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Styrelsen var den 20. juni 2013 på et tilsynsbesøg hos S1, CVR-nr.

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner:

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: København, september 2015 Notat: Selskaber med begrænset hæftelse Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: Antallet af anpartsselskaber er steget fra ca. 77.700 selskaber i 2001 til ca. 199.500

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt 8. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt.

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt. Vekselkontoret 2. juli 2015 Sag 2015-3047 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. februar 2015, et kontrolbesøg hos ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 C:\Users\gbs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

NOTAT. Erfaringerne med iværksætterselskaber

NOTAT. Erfaringerne med iværksætterselskaber NOTAT 25. maj 2016 Erfaringerne med iværksætterselskaber 1. Baggrund for analysen og hovedkonklusioner Det fremgår af skattelyaftalen indgået mellem S, DF, V, EL, R, SF og K i december 2014, at Erhvervs

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervsstyrelsen har modtaget Deres redegørelse af 10. januar 2012 vedrørende A ApS.

Erhvervsstyrelsen har modtaget Deres redegørelse af 10. januar 2012 vedrørende A ApS. Revisionsinteressentskab S 30. januar 2012 Sag 2012-0026367 Afgørelse i henhold til hvidvaskloven Erhvervsstyrelsen har modtaget Deres redegørelse af 10. januar 2012 vedrørende A ApS. I redegørelsen har

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder med begrænset

Læs mere

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE Denne vejledning beskriver de forskellige former for kapitalnedsættelse UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen November 2011 Indholdsfortegnelse 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse...

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

Iværksætter så nemt er det. V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent Charlotte Frimann-Pedersen

Iværksætter så nemt er det. V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent Charlotte Frimann-Pedersen Iværksætter så nemt er det V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent charlotte@businessakademiet.dk Iværksætter Hvem er jeg? Baggrund som erhvervsadvokat Business Akademiet Udfordringer omkring det formelle

Læs mere

Byggeri uden sort arbejde

Byggeri uden sort arbejde Byggeri uden sort arbejde Når du køber byggeydelser Når du som bygherre køber byggeydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Ejendomsselskabet Vangede A/S

Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Vangede A/S Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 32 78 71 77 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

Skats plan for kontrol i 2017

Skats plan for kontrol i 2017 - 1 Skats plan for kontrol i 2017 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skat udarbejder hvert år en oversigt over de kontrolaktiviteter, som Skat har planlagt at gennemføre i løbet af året. Aktivitetsplanen

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Direktørkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne direktørkontrakt er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening med udgangspunkt i lov nr. 392 af 22. juni 1993 om arbejdsgivernes pligt til at

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere