Bestyrelsens beretning for sæson Økonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning for sæson 2012. Økonomi"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning for sæson 2012 Økonomi Golfklubberne i Danmark havde det svært i 2012, flere klubber gik konkurs og der kæmpes mod stagnerende medlemsudvikling, som sætter økonomien under pres.flere klubber måtte dreje nøglen bl.a. de klubber, der gik ned i forbindelse med konkursen i Pro Ark Golf. Økonomien i Vestlollands Golfklub er ingen undtagelse.den økonomiske situation har foranlediget bestyrelsen til at finkæmme udgiftssiden, for på den måde at finde luft i økonomien, både i det netop afsluttede regnskabsår og specielt de kommende. Der har i den forgangne sæson været udvist stor tilbageholdenhed på udgiftssiden, og kun de absolut mest nødvendige driftsomkostninger og nyanskaffelser er blevet prioriteret. Der var budgetteret med et overskud på. Kr , og der fremlægges et regnskab der udviser et underskud på kr. De væsentligste årsager til afvigelsen på kr. i forhold budget er følgende: 2 x klargøring af maskinpark i samme år. Kr Straks afskrivning af maskinindkøb kr Ekstra udgifter til banen kr Hensættelse til Feriepengesagen kr Hensættelsen er udgiftsført under personaleomkostninger, og er først i dag blevet fremsat som krav fra revisor, og det er grunden til at beløbet ikke fremgår af det foreløbige regnskab der fremlagt på klubbens hjemmeside. Bestyrelsen havde en forventning til at det var nok at anføre sagen i en note til regnskabet, eftersom der jo ikke er truffet nogen afgørelse i sagen. Men revisor forlangte en anden tilgang til dette, hvilket vi har efterkommet. Den økonomisk trængte situation har bl.a. ført til afskedigelse af grenkeeperassistent Jens Erichsen og klubbens protræner Hans-Henrik Larsen, som derfor ikke vil være hos os i Der har gennem sæson 2012 været dialog med klubbens største kreditor Halsted Klosteromkring låneomlægning. Målet var en omlægning af lånet til et lån med lavere rente end det vi betaler i dag.

2 Låneomlægningen lykkedes ikke, men dialogen med Halsted kloster førte i januar 2013 til en aftale om afdragsfrihed i hele 2013, hvilket giver klubben en forbedret likviditet på ca kr., som skal bruges til en styrkelse af klubbens likviditet. Selvom der ikke lykkedes at få nedsat renten på lånet hos Halsted Kloster skal vi have in mente, at Halsted Kloster giver klubben en klækkelig årlig rabat i banelejen, idet prisstigningerne jf. kontrakten ikke er blevet implementeret i flere år. Priserne til drift af banen, herunder brændstof, er steget voldsomt den senere årrække, og vi har i samme periode været tilbageholdende med prisstigning i kontingent og greenfee. Da vi samtidig har mistet mange medlemmer, kan vi ikke længere komme uden om, at det er nødvendigt med en prisstigning i kontingent. Dette er en nødvendighed for at skabe balance mellem udgifter og indtægter. Derfor indstiller bestyrelsen i år forslag til generalforsamlingen om en prisstigning på kontingentsatserne, der når den er fuldt implementeret vil betyde en prisstigning på ca. 7 % i forhold til de kontingenter vi betaler i dag. Igangværende sager: Grundskyld Klubben har gennem flere år klaget til Lolland Kommune over forskelsbehandlingen mellem Vestlollands- og Maribo Golfklub i spørgsmålet om betaling af grundskyld. Bestyrelsen har i 2012 fået hjælp til sagenfra både et specialiseret revisionsfirma og juridisk afdeling hos DGU. Men ved alle henvendelser har Kommunen afvist sagen. Bestyrelsen har primo august 2012 indgivetklage til Statsforvaltning over kommunens forskelsbehandling. Bestyrelsen forventer en afgørelse i sagen i løbet af Feriepengesagen Klubbens tidligere protræner Hans-Henrik Larsen har i forbindelse med ophør af samarbejdet anlagt sag mod klubben, med krav om udbetaling af feriepenge for perioden Beløbet er på ca kr. Kravet er blevet afvist af bestyrelsen med henvisning til de indgåede aftaler om trænerhonorar. Klubbens har indhentet juridisk assistance i behandlingen af sagen, dels hos juridisk afdeling hos DGU samt hos klubbens advokat i sagen. Sagen er på indeværende tidspunkt ikke afsluttet, men er i proces hos vores egen og modpartens advokat samt Feriekontoret. Efter aftale med klubbens revisor og vurdering fra klubbens advokat er

3 det samlede krav hensat og udgiftsført i 2012 regnskabet, eftersom der er en reel risiko at klubben tilpligtes at betale det fulde krav. Udviklingen i Lolland kommune Ved flere lejligheder i 2012 har der været presseomtale i nationale medier om Lolland. Det er ofte nyheder forbundet med udviklingen i udkants Danmark, Lolland som losseplads for radioaktiv atomaffald, negative relationer til de såkaldte nomadefamilier, bank krak, virksomhedslukninger og nedrivningsegnede ejendomme der præger overskrifterne i medierne. Lolland Kommune er dårligt stillet. Her er 35 pct. på overførselsindkomst. Grunden til, at der er mange på overførselsindkomst i Lolland Kommune, er jo, at mange førtidspensionister flytter hertil, fordi de kan bo meget billigt. Eksempelvis bruger Lolland Kommune knap en tredjedel af budgettet på overførselsindkomster til borgeren. Vi bruger omkring en milliard på det om året. Sådan er det - og sådan har det næsten altid været. Ungdomsarbejdsløshed er på næsten 20%, sammenlignet med Nordsjælland,hvor den er på kun 7% I Lolland kommune, er omkring hver 5. af de unge mellem år, hverken under uddannelse eller i job. I Nordsjælland er de kun hver 10. For at slippe fri fra den negative klang, der er over Lolland, indstiller Bestyrelsens derfor endnu engang forslag til generalforsamlingen om at ændre klubbens navn til Halsted Kloster Golfklub. Et navneskifte, der efter vores bedste overbevisning vil give et bedre langsigtet fundament for tiltrækning af greenfee spillere,specielt fra Sjælland. Turismen Region Sjællandhar besluttet en ny turismestrategi for vores region.for perioden har Vækstforum valgt at satse nationalt og internationalt på fødevarer og kulturhistorie som fyrtårne for indsatsen. Konkret har dette betydet en satsning på projekter som Local Cooking, Vikinger og middelalder. Det lyder jo meget fint, men det er altså ikke i en satsning der nødvendigvis bidrager til flere golfturister i Vestlollands Golfklub.

4 Derfor er det positivt at se vores lokale turist- og erhvervsudviklingsselskab Business LF tage initiativ til og koordinere en golfkampagne for Lolland-Falster,der samler overnatningsstederneog golfklubberne i fælles front. Det er en strategi som vi kan bruge til noget. Sponsorer Vi er forsat meget afhængige af de beløb som markedsføringsudvalget kan fremskaffe til klubben via sponsoraftaler. At krisen kradser på Lolland mærker vi her. Det er blevet langt svære end tidligere at finde velvillige sponsorer, der kan støtte klubben økonomisk. Årets katastrofeudmelding kom sidst i januar i år, hvor det blev officielt, at Spar Lolland gik konkurs. Fonden for Sparekassen Lolland uddelte i 2012 godt kr. til foreningslivet på Lolland. Golfklubben har de seneste 2 år årligt modtaget kr. fra Fonden, hvilket har gjort Spar Lolland til hovedsponsor i klubben. Det er bekræftet, at klubben også i 2013 bliver tilgodeset, med et sponsorat, men hvad der sker i 2014 vides endnu ikke. Forhåbentlig får vi samme opbakning fra Jyske Bank. Vi er afhængige af vores sponsorer og taknemmelige for deres vedholdne støtte, og derfor opfordre bestyrelsen også klubbens medlemmer til at benytte vores sponsorer i det omfang I har mulighed for at vælge. Det kan være f.eks. i forbindelse med køb af benzin eller diesel, at I husker at få tilkoblet jeres OK-kort til klubbens sponsoraftale med OK-benzin. Eller at I bestiller et OK- benzinkort og angiver, at I vil tilgodese klubben. Der er i 2013 indgået aftale med Lago Vinimport og at alle medlemmer kan besøge dem på Linkøbingvej 33. Jo mere der handles jo nemmere når aftalen skal genforhandles. Ligeså er aftalen med Storstrøms Forsikring G/S stadig gældende. For hver ny kunde tilskrives golfklubben kr. 400,- Sidst år gav det over kr ,- En særlig tak til Ib Jenry for køb af Hans Henrik s golfbuggy, som Ib har overdraget til klubben. Medlemsudviklingen Jf. de officielle indberetninger til DGU blev der pr. 30. september registreret 435 aktive medlemmer i Vestlollands Golfklub. Det er første gang siden 2007, at der er blevet registreret en fremgang i antallet af aktive medlemmer. Der er tale om et lille plus på aktive 17

5 medlemmer eller 4 % i forhold til året før. Specielt indførelsen af flexmedlemskab har bidraget til den positive udvikling. Der blev pr. 30. september registreret 30 flexmedlemmer. Den positive udvikling skal dog ses i skærende kontrast til medlemsudviklingen fra , hvor klubben har mistet 168 aktive medlemmer svarende til en nedgang på hele 27 %. Vi toppede i 2007 med 586 aktive medlemmer. På landsplan er der i samme periode kommet ca flere aktive medlemmer eller +2,7 % og 16 nye klubber (+ 9%), der nu er registreret 187 golfklubber i Danmark. På landsplan har der samlet set været en fastholdelse af medlemstallet fra , og der blev pr. 30. september2012 registreret knap aktive medlemmer, hvilket giver en gennemsnit pr. klub på aktive 818 medlemmer. Bestyrelsen vil gerne minde om vigtigheden af, at vi tænker os selv som ambassadører for klubben, og hver især forsøger at bidrage til arbejdet med rekruttering af nye medlemmer. Det kan være i form af opbakning til Golfens dag, eller Tá en ven med arrangementerne, men også i forbindelse med det sociale liv og de grupperinger der er i klubben. Her er det vigtigt, at vi forsøger at være mere imødekommende og opsøgende på at gøre plads til de nye, der forsøger med golfsporten og viser interesse for vores klub. Desværre viser historikken, at vi taber mange af vores prøvemedlemmer på gulvet, bl.a. fordi, de ikke når at bliver en del af det sociale liv i klubben. Det bør vi kunne gøre bedre. Vejret og banen 2012 Heldigvis slap vi for ekstremt vejr som i 2011, det blev et forholdsvis varmt, tørt og solrigt forår (marts, april maj), med en middeltemperatur på næsten 2 grader over normalen. Banen var dog stadig præget af skaderne fra oversvømmelserne året før, og der blev derfor brugt ekstra ressourcer på genetablering af ødelagte arealer, herunder ekstra gødning, om såning af græsarealer, fjernelse af udgåede træer og genbeplantning af træer. Området omkring pumpesøen, og i særdeleshed greenen ved hul 8, stod længe under vand, og det blev derfor besluttet at hæve greenen. Arbejdet blev ledet og i stor udstrækning udført af baneudvalgsformand Hans Kurt Seiersen, og for denne store frivillige indsats vil bestyrelsen gerne udbringe en særlig tak til Hans Kurt.

6 Sommeren (juni, juli og august) var en normal sommer i meteorologisk forstand, med middeltemperatur på ca. 15 graderdog noget koldere end de sidste 10 år. Juni blev meget kold og juli den koldeste siden juli August trak lidt op i det kolde regnskab, men ikke ret meget. Både juni og juli 2012 var pænt våde, mens august ikke var så våd som vi har set det de sidste par år. Sædvanen tro var der både kraftig regn og skybrud i sommeren 2012, men slet ikke på niveau med året før. Vi slap, men i områder vest for Storebælt, bl.a. Sønderjylland, Fyn og Østjylland var der voldsomme skybrud. Uvejret kom tæt på da Svendborgd. 29. juni fik hele 54 mm regn i løbet af få timer. De voldsomme tordenvejr som af og til overrasker på banen, har længe medvirket til et ønske om etablering af et lynskur på baghullerne, hvorfra der kan være langt hjem til klubhuset når uvejret overrasker. Det var derfor glædeligt, at vi i sensommeren 2012 med hjælp fra et hold frivillige, og delvis sponsering af byggematerialer fik etableret et flot lynskur ved hul 15. Kalenderefteråret 2012 (september, oktober og november) fik en middeltemperatur på 9,3 C i gennemsnit for landet som helhed. Det er 0,5 C over normalen. Efteråret blev på landsplan det vådeste i 11 år, men igen var vi ikke så hårdt ramt som andre steder i landet. Medarbejderne og De Frivillige Banepersonalet har ydet er stor indsat i Der har været ekstra arbejde forbundet med genopretning af banen efter oversvømmelserne i Det er tankevækkende at se på nøgletal fra DGU. Her kan man bl.a. læse at klubberne i gennemsnit har 8,8 fuldtidsmedarbejder ansat. Det er kun fordi vi har så mange frivillige at det lader sige gøre at spille golf i Vestlollands Golfklub. De mange frivillige yder en kæmpe indsats, både på banen, i udvalgsarbejde, sekretariat, klubhus mm. Men det er i stor udstrækning Tordenskjolds Soldater. Det vil være fint, hvis flere kunne finde tid til at give en hånd med i klubben. Det kan kun lade sig gøre at gennemføre vores arrangementer som f.eks. golfens dag, weekendpar Match og Pro Am med forsat succes, hvis der blandt medlemmerne kan findes ildsjæle, der synes det er sjovt at involvere sig.

7 Klubben står ikke uden trænings tilbud i Jesper Møllenbach overtager træningen af nye prøvemedlemmer samt juniorer. Vi har et helt nyt juniorudvalg som vil gøre meget for at få nye juniorer til klubben. Arne og Bjarne er de nye kræfter i kaninklubben om mandagen, og at klubben selv har overtaget driften af shoppen, hvor der vil være salg af de mest nødvendige ting, som f.eks. bolde, tee s og handsker. Klubhus & Sekretariat En stor tak til udvalgsformand Elinor Roug og de øvrige udvalgsmedlemmer for at der altid er pænt og rydeligt klubhuset. Når du bruger klubhuset skal vi minde om fra Elinor, at det er vigtigt at efterlade det i samme stand som da du modtog det. Dette gælder både ved individuel brug og ved brug i forbindelse med diverse arrangementer. Tak til Lille Poul for indsatsen som restauratør. Det er skønt at se, at Poul, til trods for en høj alder, stadig kan finde energien. Selvom han skal have hjælp med ølkasserne, bliver det svært at erstatte Poul. Det har i 2012 været nødvendigt at foretage vedligehold af murværk på klubhus og bagrum, og her har vi endnu engang fået hjælp fra frivillige og eksterne arbejdskræfter. Der bliver også brug for hjælp i kommende sæson eftersom det er planen at klubhus og bagrum skal kalkes. I sekretariatet har Egon Jensen, Flemming Biel og Hans Henrik forestået bemandingen af proshop og sekretariat. Bestyrelsen har besluttet at opprioriterer bemandingen i sekretariatet i kommende sæson, og har ansat Pernille som daglig leder og klubbens ansigt udadtil. Pernille er ansat i flexjob og vil være at finde i sekretariatet fra mandag til fredag. Pernille er 24 år og udlært kontorassistent fra STARK i Nakskov. Bestyrelsen håber, at medlemmerne vil tage godt i mod Pernille. Bestyrelsen Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for godt samarbejde i det forgangne år. En speciel tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer: Efterskoleforstander Ulrik Morel, Halstedhus Efterskole, Fabrikschef og byrådsmedlem Brian Hansen samt kasserer Hans Jørgensen.

8 En særlig tak skal lyde til 2 personer 1) Klubbens sekretær Egon Jensen for håndfast håndtering af diverse sager og kontakt til eksterne myndigheder og udførelsen af hvervet som sekretær i bestyrelsen, og de mange timer i sekretariatet. 2) Næstformand Ulrik Skovgaard Hansen for de mange initiativer han kommer med i klubben og de mange timer der er brugt på udførelse af konkrete arbejdsopgaver og koordinering af et utal af projekter. Dette var bestyrelsens beretning for sæson Tak for opmærksomheden.jeg giver hermed ordet videre til generalforsamlingens dirigent Gert Meyer Madsen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub.

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. R E F E R A T Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. Referent: Jane Bach Sørensen Til stede var 52 stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Glædelig Jul og Godt Nytår LÆS OM... Kære medlemmer

Glædelig Jul og Godt Nytår LÆS OM... Kære medlemmer Faaborg Golfklub December 2007 16. årg. nr. 5 LÆS OM... Kære medlemmer Valg til bestyrelsen Årsregnskab Indkaldelse til generalforsamling A/S Golf for "fine" mænd og kvinder Nyt fra Driverklubben Dameklubben

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår For første gang i klubbens historie fik vi en officiel Danmarksmester. Der skulle gå mere end 41 år før Kamilla Bang, som den første i Horsens Golfklub,

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

Sportsligt har vi haft en god sæson, med tilfredse gæster og medlemmer, godt vejr og en god bane.

Sportsligt har vi haft en god sæson, med tilfredse gæster og medlemmer, godt vejr og en god bane. Formanden har ordet Sportsligt har vi haft en god sæson, med tilfredse gæster og medlemmer, godt vejr og en god bane. Desværre er det økonomisk ikke gået så godt, da vores indtægter igen er faldet, for

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg

Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg VELKOMMEN Jeg vil gerne indlede med at byde alle hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Det

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Golf. Nr. 2 December 2013. Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø

Golf. Nr. 2 December 2013. Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø Golf M A R I B O Nr. 2 December 2013 Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø 2 GOLFKLUBBEN MARIBO SØ Refshalegården Refshale Byvej 22, 4930 Maribo Telefon: 54 78 26 55 www.maribogolf.dk maribogolf@maribogolf.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.00 hos Naturgas Midt/Nord. Referat: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Thomas Hansen, der blev valgt uden modkandidat.

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår Et år er passeret, og igen i år har bestyrelsen haft fokus på at styre klubben godt igennem den krise, der fortsat hersker i Dansk Golf. Det er

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2014 Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) REFERAT Dato: Ref.:

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Marts måned var udsædvanlig tør og varm, og det gjorde, at vi allerede kunne åbne banen 20/3, det har aldrig tidligere været muligt.

Marts måned var udsædvanlig tør og varm, og det gjorde, at vi allerede kunne åbne banen 20/3, det har aldrig tidligere været muligt. BANEN Vejret i årets 3 første uger startede meget mildt. Den 20/1 kom frosten som varede til sidst i februar; den var så hård, at jorden frøs helt ned i 70-80 cm s dybde, og det forvoldte store frostsprængninger

Læs mere

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011

Bestyrelsens beretning 2011 Bestyrelsens beretning 2011 Inden vi kunne tage hul på sæsonen 2011 måtte vi for 2. år i træk igennem en hård vinter med masser af sne og en lang periode med frost, hvilket betød, at vores havnebassin

Læs mere