Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed"

Transkript

1 Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

2 Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger barnet-modellen RÅD TIL RUMMELIGHED Økonomiske råd Organisatoriske råd...37 Politiske råd BILAG 1 Løbende evaluering...41 BILAG 2 Budgetanalyse og -proces for områderne sårbare børn og unge samt. specialundervisning...42

3 Forord Det politiske mål om rummelighed i almentilbuddene dagtilbud og skole har fået fodfæste. Råd til rummelighed - Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed er et inspirationsmateriale, som giver nogle bud på, hvordan den kom-munale organisering og økonomistyring kan understøtte målet om rummelighed. Denne pjece henvender sig til kommunaldirektører, økonomi- og forvaltningschefer, institutionsledere, specialister på PPR og i familieafdelingen. De politiske og faglige mål om rummelighed bør understøttes ved at reorganisere styring og den organisatoriske indretning af almen- og specialområdet. Det drejer sig fx om ressourceprioritering og -fordeling, beslutningskompetence og ansvar samt større fagligt og professionelt samspil mellem lærere, pædagoger og specialister. Det vil være nødvendigt at reorganisere styring og indretning, for at nå målet om at rumme børn med særlige behov i dagtilbud og skole frem for at udskille dem til specialtilbud. Pjecen indeholder tre modeller for kommunal organisering, der indeholder økonomiske incitamenter for øget rummelighed. De kan bruges i forskellige variationer og er tænkt som inspiration til administrative og professionelle drøftelser. De tre modeller er blevet til med inspiration fra kommuner, der understøtter rummelighed med variationer i organisering og økonomiske incitamenter. KL s sekretariat har samarbejdet med et antal kommuner, hvor lokale arbejdsgrupper på tværs af social- og skolesektor har givet feedback og ideer. Stor tak for konstruktiv debat, inspiration og gode eksempler til: Galten Kommune Gladsaxe Kommune Helsingør Kommune Hillerød Kommune Hjørring Kommune Ikast Kommune Næstved Kommune Slangerup Kommune Vejle Kommune Århus Kommune KL, marts

4 Indledning Opgave- og strukturreform Opgave- og strukturreformen er en unik anledning til at bryde op i gamle strukturer og handlemønstre, som ikke længere er optimale hverken for borgeren eller systemet. Målet med reformen er at sætte borgeren i centrum. Det forudsætter klarhed og sammenhæng i betjeningen af borgerne. Derfor bør gråzoner i ansvarsfordelingen mellem myndigheder fjernes eller mindskes. De opgaver, kommunen har i forbindelse med barnet, bør ses som en helhed. Barnet skal i centrum. Dertil kommer en anbringelsesreform, som fx også stiller krav til, at børn og unge bliver i deres nærmiljø ved fx at se på muligheder i lokale netværk. Undersøgelser viser, at mange børn med særlige behov har større udbytte af at være sammen med velfungerende børn. Alligevel har vi i Danmark en henvisningskultur, hvor flere og flere børn bliver henvist til specialtilbud uden kontakt til almenmiljøet. Børn har ret til at få deres undervisning i almenmiljøet. Børn med særlige behov skal ifølge SALAMANCA Erklæringen fra 1994 have adgang til almindelige skoler, som magter at sikre deres udvikling fagligt, socialt og personligt. Mål om rummelighed i dagtilbud og skole Målet er et rummeligt almenmiljø i dagtilbud og skole, der kan sikre det enkelte barns udvikling. De professionelle evner at se og arbejde med det enkelte barns forudsætninger, potentiale og relationer. Ikke to børn er ens, derfor må de professionelle gøre forskel og være fleksible i arbejdet med børnene. Rummelighed er et farvel til ligemageri og standarder og goddag til at se det enkelte barn i fællesskabet. Følgende elementer har væsentlig betydning for at skabe rummelighed: Holdninger hos politikere, professionelle og forældre. Organisatoriske rammer. Økonomiske incitamenter. Faglige og pædagogiske kompetencer.. Det er helt afgørende, at politikere, professionelle og forældre ønsker rummelighed og at de fleste børn kan få et godt fagligt og personligt udbytte af dagtilbud og skole. Politikerne er ansvarlige for at sende signalet til både professionelle og forældre om dette. Holdningen til forskellighed som dynamik er en afgørende faktor for et samfunds sammenhængskraft. Holdningerne hos politikere, professionelle og forældre er måske det element, der har størst betydning for, om rummeligheden fremmes eller hæmmes. 4

5 Organisatoriske rammer og økonomiske incitamenter Denne pjece har fokus på de organisatoriske rammer og økonomiske incitamenter. Organisering og økonomi kan gå hånd i hånd og understøtte rummelighed. Den måde, systemet er indrettet på, påvirker den måde, der tænkes og hermed handles, og det er derfor værd at se på, om man kan indrette sig mere hensigtsmæssigt, når målet er rummelighed. Opgaveløsningen i forhold til børn med særlige behov er i dag præget af opdeling. Der er skarpe skel mellem amt og kommune, mellem de kommunale skole- og socialforvaltninger og mellem almen- og specialinstitutioner. Det giver mulighed for at flytte problemerne rundt. Den aktuelle sektoropdelte organisering og økonomi kommer sjældent børnene til gavn. Lovgivningsmæssigt er der ingen barrierer for en mere helhedsorienteret opgaveløsning. Men incitamentet er kassetænkning, når aktørerne i de forskellige sektorer i dag har ansvar for at anvende midlerne mest rationelt. Opgave- og strukturreformen samler myndigheds-, forsynings- og finansieringsansvaret for specialundervisning og døgntilbud til børn og unge med særlige behov hos kommunerne, bortset fra drift af de specialskoler og institutioner, som regionerne skal være driftsherrer på. Kommunerne får derved det fulde ansvar for børn og unge. Den nye lovgivning fjerner dermed sektorgrænserne mellem amt og kommune. Tilbage er de interne kommunale sektorgrænser, der kan virke hæmmende for rummelighed og effektiv ressourceudnyttelse. Om pjecen Udgifterne til børn med særlige behov fylder meget i de kommunale budgetter for mia. kr. til specialundervisning, 2,6 mia. kr. til forebyggende foranstaltninger og 7,3 mia. kr. til anbringelser. Der forekommer ofte uproduktiv kassetænkning på grund af stærk kommunal sektorisering mellem skole- og socialsektor, og de faglige kompetencer på tværs af almen- og specialinstitutioner anvendes sjældent optimalt. Denne pjece har fokus på økonomiske incitamenter og organisatoriske ændringer, der kan bidrage til: At flytte opgaver til almenområdet fra den specialpædagogiske indsats. At bryde de traditionelle kommunale sektorgrænser for opgaverne over for børn og unge med særlige behov. At anvende ressourcerne bedre i forhold til børnenes behov. Det er ikke hensigten at pege på besparelsesmuligheder. Men på kortere sigt bør det overvejes, hvordan ressourcerne kan omprioriteres og på længere sigt, hvordan der kan opnås bedre kvalitet for færre ressourcer. 5

6 Pjecen præsenterer tre styringsmodeller: Institutionsmodellen Distriktsmodellen Pengene følger barnet-modellen. Modellerne illustreres af eksempler fra kommuner, der arbejder med nye modeller. På baggrund af modellerne giver pjecen en række råd til, hvordan kommuner med økonomiske og organisatoriske ændringer kan understøtte det politiske mål om rummelighed. Pjecen slutter med to bilag: Bilag 1: Løbende evaluering. Bilag 2: En skabelon til budgetanalyse for områderne sårbare børn og unge og specialundervisning, så kommunen kan få et overblik over hvor meget, der er råd til, når opgaverne over for børn med særlige behov ses i en ressourcemæssig sammenhæng. 6

7 Styringsmodeller På de næste sider præsenteres tre forskellige styringsmodeller: Institutionsmodellen. Distriktsmodellen. Pengene følger barnet-modellen. De tre modeller er idealtyper. De er tænkt som inspiration til, hvordan nuværende handlespor kan ændres, så der bliver rummelighed i dagtilbud og folkeskole. Det bør dels ske ved at organisere sig på en anden måde dels ved at kombinere ressourcer økonomi og personale anderledes. Det kan fx ske ved at prioritere flere ressourcer til almenområdet fra den specialpædagogiske indsats specialundervisning, forebyggende foranstaltninger og anbringelser. Modellerne rejser alle en række faglige og økonomiske spørgsmål. De bør overvejes i den proces, hvor kommunen drøfter muligheder for at indføre økonomiske incitamenter for at inkludere børn i almentilbuddene. Efterfølgende må de faglige og økonomiske overvejelser lede frem til politiske beslutninger. Hensigten med alle modellerne er, at beslutninger træffes tættere på det enkelte barn, end de gør i dag. I nærmiljøet er der større sandsynlighed for, at barnets ressourcer og barnets relationer kan inddrages, anvendes og kombineres. Fleksibiliteten i opgaveløsningen bør øges, og ressourcerne anvendes, så barnet får den bedste hjælp til et godt fagligt og personligt udbytte af dagtilbud og skole. Institutionsmodellen I institutionsmodellen har den enkelte institution dagtilbud eller skole ansvaret for og økonomien til at finde løsninger i forhold til alle de børn, der går på institutionen også børn med særlige behov. Målet er at give de fleste børn et tilstrækkeligt fagligt og personligt udbytte i nærmiljøets dagtilbud eller skole. Derved kan barnet bevare dets forskellige relationer til familie, venner, fritidstilbud osv. Da barnets dagtilbud/skole er det offentlige tilbud, der er nærmest barnet, får den ansvar for barnets udvikling og læring. 7

8 Incitamenterne er: At dagtilbud/skole får tilført flere ressourcer. Der overføres økonomi og specialistviden fra forebyggende foranstaltninger, anbringelsesområdet og specialundervisning til dagtilbud/skole. De kan anvendes mere varieret og fleksibelt i forhold til barnets behov. At dagtilbud/skoler hurtigere kan iværksætte en indsats for børn med særlige behov, arbejde forebyggende og etablere et fleksibelt rummeligt tilbud. At dagtilbud/skole oparbejder nye ressourcer fx i form af medarbejderekspertise. Ressourcerne anvendes og forbliver i institutionen både økonomi og faglige kompetencer frem for at blive forbrugt i dyre specialforanstaltninger. Institutionsmodellen betyder i forhold til i dag: At den økonomiske ramme til almenopgaverne i dagtilbud/skole og de specialpædagogiske opgaver (specialundervisning, forebyggende foranstaltninger, anbringelser) tydeliggøres. Herunder flyttes ressourcer til almenopgaverne fra specialområdet. At der afsættes x % af ressourcerne til specialpædagogiske opgaver på dagtilbud/ skoler. At PPR/familieafdelingen sælger bistand, ekspertise, rådgivning og pædagogiskpsykologisk vurderinger/ 38-undersøgelser til institutionerne. Institutionerne køber disse ydelser. At dagtilbud/skoler betaler for specialtilbuddet, når et barn ikke kan rummes i almentilbuddet. At der udarbejdes en forsikringsordning for børn med helt særlige behov, så et specialtilbud for dem kan finansieres over en forsikring. At dagtilbud/skoler rummer flere børn med særlige behov, som sikres et fagligt udbytte i almentilbuddet. 8

9 Organisation og struktur Institutionsmodellen kan være organiseret sådan i en kommune: Børne- og undervisningsudvalget - fastsætter mål for rummelighed - fastsætter den økonomiske ramme for almen- og specialtilbud - beslutter styringsmodel - iværksætter opfølgning PPR og familieafdelingen Forvaltningschefen i Børne- og undervisningsforvaltningen - fordeler den økonomiske ramme til specialundervisning og forebyggende foranstaltninger til institutionerne - sælger konsultativ bistand til institutionerne -sælger ekspertise til institutionerne foretager pædagogiskpsykologisk vurdering Skole Skole/institution -varetager det enkelte barns behov Daginstitution - udarbejder 38 undersøgelse Specialinstitution -sælger socialpædagogisk bistand - sælger pladser Køb af specialpædagogisk bistand eller en plads på en specialinstitution Institutionsmodellen

10 Et eksempel I det tænkte eksempel kan man i dagtilbud/skole hurtigere finde hjælp til barnet, når det sker på almentilbuddets foranledning. Et tænkt eksempel Sara 8 år Sara er 8 år, hun går i 2. klasse på den lokale distriktsskole. Sara har koncentrations- og kontaktbesvær, og hun har svært ved at knytte sociale kontakter. På skolen har lærerne med stor succes valgt at lade Sara arbejde i mindre grupper, hvilket betyder, at hun fagligt er godt med. Pædagogerne i SFO en arbejder på at styrke Saras sociale kompetencer, men de oplever, at de er kommet lidt til kort. De er i tvivl om, hvorvidt deres adfærd overfor Sara er den mest hensigtsmæssige. De har drøftet problemstillingen med Saras mor, som også har vanskeligheder i sit samvær med Sara. Derefter har pædagogerne involveret skolelederen, som beslutter, at de har brug for hjælp udefra for at komme videre. Skolen kontakter PPR og bestiller en psykolog på konsulentbasis, som har særlig ekspertise i forhold til adfærdsproblemer. Psykologen skal følge Sara i skolen og fritiden gennem 2 uger. Psykologen skal supervisere de lærere og pædagoger, der arbejder med Sara. Saras mor får også rådgivning af psykologen i, hvordan hun bedst kan støtte Sara. Politisk og ledelsesmæssigt ansvar Politikerne sætter mål for rummelighed, herunder at flest mulige børn skal have udbytte af at deltage i almentilbuddet og imødekommes dér i forhold til særlige behov. I forhold til ressourcerne bør politikerne prioritere midler fra specialområdet til almenområdet. De midler (eller en del af dem) der førhen blev forvaltet centralt til forebyggende foranstaltninger, specialundervisning og anbringelser decentraliseres til dagtilbud og skoler. Forvaltningschefen fordeler herefter midlerne til de enkelte dagtilbud/skoler. Dagtilbudet/skolen har ansvar for beslutninger og opgaveløsning på områder, der førhen blev overdraget til specialister og specialinstitutioner, og selve beslutningskompetencen ligger hos dagtilbuds-/skoleleder. Det er institutionslederen, der er an- 10

11 svarlig for, at der bliver udarbejdet mål og handleplaner for det enkelte barns udvikling, læring og for, at der følges op. Institutionsmodellen I institutionsmodellen får dagtilbud/skole det økonomiske ansvar for alle børn. Institutionen modtager en samlet rammebevilling, der både omfatter midler til almenopgaverne i dagtilbud og skole, og de midler kommunen i dag anvender til specialpædagogisk indsats både efter folkeskolelov og servicelov. Den enkelte institution får herved et større økonomisk råderum, som kan anvendes til at sikre børn med særlige behov fagligt og personligt udbytte af almentilbuddet. Hvis barnet ikke får tilstrækkeligt udbytte af dagtilbud/skole, må barnet henvises til en specialforanstaltning. Dagtilbud/skole betaler for specialtilbuddet. Eksklusion af børn betyder, at institutionens økonomiske ramme reduceres. Institutionerne får incitament til at opbygge mere viden om børn med særlige behov og etablere samarbejde med specialister og konsulenter fra fx PPR/familieafdelingen, der ikke længere visiterer, men fungerer som konsulenter, hvis ydelser institutionerne kan købe. Disse køb kan ske ved intern fakturering. Eksempelvis kan dagtilbud/skole også købe sig til konsulentbistand fra specialinstitutioner, som i dagtilbud/skole følger det enkelte barn, grupper af børn eller medarbejdere. Herved anvendes og deles specialistviden i den rummelige daginstitution eller skole. Rådgivning og visitation Der er ingen visitationsenhed uden for institutionen, der skal inddrages, når institutionen vælger at iværksætte en specialforanstaltning i tilknytning til institutionen. Men institutionen kan vælge at købe rådgivning og konsulentbistand hos PPR/familieafdelingen eller ved en kommunal specialinstitution. For at få udbytte af almentilbuddet skal børn med særlige behov have et særligt fleksibelt tilbud. Dette kræver ikke en PPR-vurdering/ 38-undersøgelse, så længe det er en del af almentilbuddet. Institutionen kan alligevel vælge at inddrage PPR/specialister på konsulentbasis, som en del af almenopgaven. PPR/familieafdelingen skal ikke visitere den enkelte elev til en foranstaltning, men i højere grad være konsulenter/supervisere, der medvirker til at udvikle dagtilbuddets/ skolens kompetence til at varetage opgaverne i forbindelse med børn med særlige 11

12 behov. Den konsultative bistand og vejledning kan gives direkte til de professionelle, der arbejder med barnet. Skolen kan fx også købe undervisning til et specifikt barn eller en gruppe af børn på skolen fra fx et specialtilbud. I det øjeblik, at et barn ikke får tilstrækkelig fagligt og personligt udbytte i dagtilbud/ skolen, så det har behov for specialundervisning eller en forebyggende indsats, skal der indhentes en pædagogisk-psykologisk vurdering eller en 38-undersøgelse. PPR/ familieafdelingen kan fx forestå dette arbejde mod betaling. Vurderingen eller undersøgelsen kvalificerer institutionslederen, der beslutter hvilken specialpædagogisk indsats, der skal til, for at barnet kan få det nødvendige faglige og personlige udbytte. Børn, der ikke kan rummes i almentilbuddet Hvis det vurderes, at barnets behov bedst kan varetages af en specialinstitution, køber dagtilbud/skole en plads til barnet. Det medfører selvfølgelig, at barnets dagtilbud/ skole betaler omkostningerne for specialtilbuddet. Og institutionen skal fortsat betale gennem hele barnets ophold i specialtilbuddet. Herved tvinges institutionen til fortsat at varetage ansvaret for barnet og medtænke, hvordan barnet sikres de bedste betingelser for at vende tilbage til almentilbuddet. Prisfastsættelsen af de specialtilbud, som de enkelte institutioner/skoler har mulighed for at købe af andre aktører, sker på bag- Udfordring! Hvordan sikrer kommunen børnene et fagligt og lovligt beslutningsgrundlag? Institutionsmodellen skal fremme det tværgående, faglige samarbejde på den enkelt institution. Men for at sikre et både fagligt og lovligt beslutningsgrundlag skal følgende udfordringer tages op: Det faglige grundlag for visitationen: Hvornår indhenter institutionen en lovpligtig pædagogisk/psykologisk vurdering eller 38 handleplan for at sikre, at der er et fagligt grundlag for visitationen? Adgangen til specialinstitutioner: Hvordan sikres, at barnet har adgang til eksterne specialtilbud, når antallet af specialtilbud eventuelt reduceres, fordi lokalområdets institutioner udnytter det økonomiske incitament til at blive mere rummelige? Kikkertsyn skal undgås: Hvordan sikrer kommunen, at den enkelte institution inddrager erfaring og inspiration fra andre institutioner/faggrupper i kommunen eller i distriktet med henblik på at sikre kompetenceudvikling til pædagogisk personale, institutionens psykologer og socialrådgivere? Kontrol og kvalitetssikring: Hvilken kontrol og kvalitetssikring skal kommunen etablere i forhold til institutionernes opgaveløsning for at sikre sig, at det enkelte barn får nødvendige og fagligt gode tilbud. 12

13 grund af de faktiske omkostninger forbundet med tilbuddene. På den måde tilskyndes dagtilbud/skole til at vurdere, hvem der kan levere det bedste og det billigste tilbud. Det bør i denne model overvejes, hvordan institutionerne sikres i forhold til børn og unge, hvis behov er meget omkostningstunge. I den forbindelse kan der blive tale om at etablere en forsikringsordning i kommunen. Ressourcefordeling Institutionens økonomiske ramme fastlægges på baggrund af de politiske mål for rummelighed, således at der er overensstemmelse mellem de politiske mål og det økonomiske råderum på institutionsniveau. Det kan være forskelligt, hvilke kompetencer og ressourcer kommunen vælger at decentralisere til institutionerne. Hvis ideen om, at institutionen skal løse opgaver for børn og unge bredest muligt, kan midler tildeles fra såvel social-, skole- som sundhedssektor. På folkeskoleområdet kan det fx være en decentral anvendelse af kommunens midler til specialundervisning, som overføres til den enkelte skole. På lignende vis og som noget nyt kan midler, der har deres udspring i servicelovens 40, stk. 2, anbringelses- og sundhedsområdet decentraliseres til institutionerne. Det kan drøftes, om nogle af disse midler kan omprioriteres til at blive en del af almentilbuddet Udfordring! Hvordan sikrer kommunen, at det økonomiske incitament ikke begrænser, men giver nye muligheder for børnene? Tildelingsprincipper: Kommunen formulerer præcise tildelingsprincipper, hvad angår den overordnede tildeling af midler til den enkelte institution, således at institutionen ikke får for mange eller for få ressourcer i forhold til behovet. Håndteringen af ikke-forudsete udgifter: Kommunen bør sikre, at tildelingsprincipperne tager højde for pludseligt opståede situationer, der medfører et uforudset ressourcetræk på den enkelte institution (at mange belastede børn flytter til institutionen samtidig). De ledelsesmæssige kompetencer: Kommunen bør sikre, at institutionslederne har de nødvendige ledelsesmæssige kompetencer, herunder muligheder for at drøfte sine pædagogiske og økonomiske beslutninger med forvaltning, netværk- og specialister. Institutionsstørrelsen: Kommunen bør sikre, at institutionerne har en størrelse, der også gør det muligt at tage ansvar for børn med særlige behov. De personalemæssige kompetencer: Kommunen bør sikre, at der lægges vægt på, at almentilbuddene udvikler eller anvender specialfaglige kompetencer, så børnenes udbytte sikres. 13

14 Helsingør Kommunes familieklasser I skoleåret igangsatte Helsingør Kommune et pilotprojekt vedrørende familieklasser på to skoler. Målet med familieklasserne er at forbedre enkelte elevers trivsel fagligt, socialt og emotionelt for på denne måde at rumme eleverne i almensystemet og undgå udskillelse til specialtilbud. Midlet til målet er at inddrage de konkrete elevers forældre i skolearbejdet. Allerede i dag er projektet blevet så stor en succes fagligt og økonomisk at der er oprettet familieklasser på yderligere fire skoler i kommunen. Det er den enkelte skole, der sammen med eleven og forældrene bestemmer, hvem der skal gå i familieklassen. Familieklassen er placeret på barnets almindelige skole, og arbejdet i familieklassen tager udgangspunkt i barnets almindelige undervisning. Familieklasserne er åbne 1-3 gange om ugen á 3-4 timer. I familieklassen indgår forældrene i undervisningen, og lærerne arbejder som konsulenter, der træder til, når det er nødvendigt. At forældre og lærere får indblik i hinandens verdener bidrager til at skabe et fælles ansvar for barnet og barnets fremtid. Når barnet ikke er i familieklassen, indgår barnet på lige fod med de andre børn i en almindelig klasse. Hensigten er da også, at barnet skal kunne klare sig i den almindelige undervisning efter en periode i familieklassen. Udover den daglig evaluering af barnet foregår der en midtvejs- og en slutevaluering efter ca. 90 dage. Hvis eleven på dette tidspunkt ikke har gjort fremskridt, vil andre muligheder blive afprøvet. Finansieringen af familieklasserne foregår på den måde, at skolerne finansierer arbejdstiden for de to lærere, der er knyttet til familieklassen samt materialer, lokaler og administration. Dette har skolerne mulighed for, idet 20, stk. 1- midler er decentraliseret til de enkelte skoler. Fra centralt hold finansieres konsulentbistanden til skolerne samt undervisning og efteruddannelse af lærerne i metoden og teorien bag familieklasserne. Helsingør Kommune har i denne forbindelse fået støttemidler fra Undervisningsministeriet. For at køre projektet så effektivt som muligt har Helsingør Kommune bl.a. samarbejdet med andre kommuner i forhold til at uddanne personale til familieklasserne. Holdningen til forsøget med familieklasserne i Helsingør Kommune er i dag klar: Familieklasserne har sat kommunen i stand til at tilbyde såvel billigere som bedre tilbud til de børn, unge og familier, der har brug for ekstra støtte. Ud over projektet vedr. familieklasser har Helsingør Kommune de senere år blandt andet indført et centralt visitationsudvalg, ligesom de har oprettet en række faglige fora, hvis funktion minder om distriktsledelsernes funktion i Hillerød Kommune, jf. senere eksempel. 14

15 Hvis midler, der har deres udspring i servicelovens 40, stk. 2, decentraliseres til dagtilbud/skole kan de supplere og understøtte de indsatser, der allerede finder sted i almentilbuddet. Dette kunne eksempelvis være: Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. Familiebehandling eller lignende støtte. Iværksættelse af personlig rådgiver eller fast kontaktpersonsordning for barnet/ den unge og/eller for hele familien. Konsulentbistand vedr. barnets eller den unges forhold med henblik på at beslutte om barnet eller den unge skal søge dagtilbud, en ungdomsklub, et uddannelsessted eller lignende. Praktikgodtgørelse. Integration af specialister i almentilbuddene i Slangerup Kommune I Slangerup Kommune er det et mål at øge rummeligheden. Det sker blandt andet ved at integrere specialister i de almene tilbud. Formålet er at kvalificere den almene indsats over for børn, unge og forældre, så de kan hjælpes i det daglige rum, så der ikke bliver behov for at iværksætte særlige foranstaltninger. Kommunen har valgt at knytte socialpædagoger med behandlingserfaring til de enkelte skoler. Socialpædagogerne arbejder med børn, unge og familier med sociale eller emotionelle problemer. Traditionelt har folkeskolen kun haft mulighed for at sætte ind over for konstaterede problemer med specialundervisning også når børnenes særlige behov ikke nødvendigvis udspringer af faglige problemer. Socialpædagogerne på folkeskolerne i Slangerup Kommune giver flere indsatsmuligheder til fordel for såvel børn, forældre og lærere. Slangerup Kommunes erfaringerne med dette projekt har været meget positive. De enkelte skoler i Slangerup Kommune får tildelt socialpædagogressourcer i forhold til visiterede børn. Hovedparten af socialpædagogernes arbejde foregår på skolerne. De er en del af hverdagen i folkeskolen. Indsatsen planlægges i samarbejde mellem lærere og socialpædagoger, og begges ekspertise er grundlag for arbejdet med børnene. Lærerne får øget deres kompetence til at arbejde med børn med socialemotionelle problemer. Socialpædagogerne har deres faglige basis i dagbehandlingsstedet Hoffmeyers Hus, hvor der er møde hver tirsdag. Møderne i Hoffmeyers Hus skal sikre, at socialpædagogerne opretholder deres faglige kompetencer. I forbindelse med fordelingen af midler til dagtilbud/skoler er det vigtigt at opstille tilstrækkeligt præcise forudsætninger. Eksempelvis kan der være meget forskellige omkostninger til foranstaltninger på grund af uens social og økonomisk befolkningssammensætning eller andre lokale forhold, der kan spille ind. Kriterier for fordeling af ressourcer kan fx tage udgangspunkt i den eksisterende børnegruppe eller i en overordnet vurdering af det samlede ressourceforbrug. 15

16 Hjørring Kommune institutionsmodellen Hjørring kommune har taget initiativ til en mere decentral anvendelse af midlerne til folkeskolens 20, stk. 1 specialundervisning med henblik på at give kommunens skoler økonomiske incitamenter. De skal være med til at øge drivkraften til større rummelighed og nye organisationsformer i undervisningen. Midlerne til 20, stk. 2 til specialundervisning indgår ikke i decentraliseringen. Med henblik på at indføre økonomiske incitamenter på skoleniveau, foretages der fuld decentralisering af de samlede midler kommunen anvender til specialundervisning i henhold til 20, stk. 1. På baggrund af de budgetlagte midler til de enkelte specialklasser udregnes en pris pr. plads i de enkelte tilbud. Midlerne fordeles mellem skolerne i forhold til skolernes samlede gennemsnitlige elevtal, samt skolernes gennemsnitlige henvisning til specialklasser de sidste 3 år. Fordelingen sker således, at skolens gennemsnitlige elevtal vægter 25%, mens skolens gennemsnitlige antal henvisninger vægter 75% i år 1. I år 2 vægter elevtal og henvisning med 50%. Efter 2 år gennemføres en evaluering med henblik på at afgøre, om elevtallet skal vægte 75% og måske på sigt 100%. Der sker derved en løbende forøgelse af det økonomiske incitament. De økonomiske konsekvenser vil efter fuld udbygning være, at skoler med en lav henvisningsgrad vil få et større økonomisk råderum, hvorimod skoler med en høj henvisningsgrad vil få et økonomisk underskud. Konsekvenserne af ovenstående model for decentralisering af midlerne fra specialklasserne i Hjørring Kommune indebærer: At distriktsskolen i hvert enkelt tilfælde vil vurdere, om den kan levere et bedre/billigere tilbud enten i en lokal specialklasse, i den almindelige klasse med ekstra støtte, holddeling m.v. At skolen af rent økonomiske årsager tilskyndes til at indstille eleverne til 20, stk. 2. tiltag i de amtskommunale specialklasser. Skolerne visiterer direkte til specialklasser efter 20, stk 1, mens Hjørring kommune har et centralt visitationsudvalg, som skal godkende henvisninger til specialundervisning i henhold til 20, stk

17 Før skolen fremsender indstilling om visitering til en 20, stk. 2 specialklasse forudsættes følgende opfyldt: Skolen har afsøgt og afprøvet de organisations- og undervisningsformer, det er muligt at etablere. Specialcentrets kompetence har været inddraget. PPR har været inddraget som rådgiver. Forældrene har været inddraget. Hensigten er, at ingen elever henvises til PPR, før der har været givet konsultativ bistand. Den konsultative bistand og vejledning kan gives direkte til den enkelte lærer via specialcenteret eller til skoleledelsen. Udgangspunktet for rådgivningen er at afklare, hvorledes elevens særlige behov kan tilgodeses i den almindelige undervisning. Distriktsmodellen I distriktsmodellen har distriktet ansvaret og økonomien for alle børn også børn med særlige behov. Målet er at give børn og unge med særlige behov et godt fagligt og personligt udbytte i distriktets dagtilbud/skole eventuelt i kombination med andre initiativer iværksat i distriktet. I distriktet arbejder forskellige professionelle med bred faglig tilgang og viden om børn og unge. Sammen kan de løse de fleste opgaver omkring børn og unge med særlige behov i nærmiljøet og anvende en højere grad af tværfaglighed end i dag. Incitamenterne er: At distrikterne med mere ansvar og flere ressourcer kan finde nye veje at løse opgaverne for børn og unge med særlige behov. At distrikterne kan arbejde hurtigere og mere fleksibelt, idet de kan trække på Udfordring! Hvordan organiserer kommunen det bedst mulige distrikt? Hvad er den rette størrelse på et distrikt? Et lille distrikt sikrer nærhed til det enkelte barn, mulighed for lokale og nytænkende løsninger, samt større klarhed om kompetence- og ansvarsfordeling. Et større distrikt må formodes at kunne trække på flere specialister, som kan inspirere hinanden og løfte distriktets faglighed. Hvordan sikrer distriktet tværfagligheden? Kommunen bør sikre, at det enkelte distrikt inddrager erfaring og inspiration fra andre distrikter / faggrupper i kommunen med henblik på at sikre kompetenceudviklingen blandt eksempelvis distriktets psykologer og socialrådgivere. 17

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Niels Egelund Mette Lausten Mikkel Lynggaard Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 au AARHUS UNIVERSITET Selvfølgelige

Læs mere

Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet

Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet Der er fra partierne stillet følgende spørgsmål på socialområdet til brug for mødet mandag den 3. maj 2004. Spr. 1_SM_EL Regeringen argumenterer for, at opgaverne

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Resume og anbefalinger... 4 2. Indledning... 6 2.1 Baggrunden for analysen... 6 2.2 Afgrænsning

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende Ministerialtidende 2008 Udgivet den 27. maj 2008 26. maj 2008. Nr. 26. Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2008 Indledning I denne vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. uddybes

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap N O T A T Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap 1. Indledning Knap fem år efter strukturreformen er det relevant at se på, hvordan delområder

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis 2011 - gode eksempler på kommunal praksis gode kommunale eksempler på praksis Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere