Læseundersøgelse 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læseundersøgelse 2009"

Transkript

1 Læseundersøgelse 2009 Resultater, analyse og vurderinger kommune Udarbejdet af Læsekonsulent Karen Kappel Pædagogisk Center August

2 Grundlaget for undersøgelsen: Vi har i år for tredje gang lavet en kommunal indsamling af gruppelæseprøver på klassetrin. Der indgår også resultater fra to private skoler i kommunen. Der er kommet resultater fra kommunens normalklasser, og undersøgelsen er lavet på baggrund af disse. Når man laver en gruppelæseprøve, vil der være børn, for hvem den alderssvarende test vil være alt for svær. Disse elever beskrives som ikke prøvet og er indregnet i gruppen af opmærksomhedskrævende elever. Ud over denne samlede vurdering, vil hver enkelt skole få en skriftlig vurdering af skolens resultat på de enkelte årgange, så det indsamlede materiale kan bruges som et pædagogisk værktøj for den daglige læseundervisning. Konklusion: kommune ligger i år over landsnormen på samtlige klassetrin. Dette resultat skyldes først og fremmest de mange dygtige lærere, der dagligt gør en stor indsats for vore elever i kommunen. Bedst ser det ud på klassetrin, hvor vi som kommune ligger i den øverste fjerdedel både for gruppen af hurtige og sikre læsere samt gruppen af opmærksomhedskrævende læsere, mens klassetrin tager et dyk til næstnederste fjerdedel. Læseundersøgelsen kan således bruges som dokumentation for, at vi er særdeles dygtige til at lære eleverne at læse, men at vi skal blive bedre til at vedligeholde og udvikle læsningen. Læseundersøgelsen maj 2008: I det følgende er opstillet læseresultater for kommune sammenholdt med landsnormen. 1. klasse: Tabellen viser opgørelse for OS64 maj samt landsnormen Tabellen viser elevfordelingen i procent i forhold til OS-kategorierne. 2

3 597 elever er prøvet. Sikkert og hurtigt Sikkert og langsomt Usikkert og opmærksomhedskrævende 1. klasse A1,B1 C1 B2,B3,C2,C3 Landsnorm Vurdering: Tallene taler deres tydelige sprog. Vi har i en stor gruppe sikre og hurtige læsere og en meget lille gruppe usikre og opmærksomhedskrævende læsere i forhold til landsnormen. Vi har således på dette klassetrin knap 80 % af alle elever, der læser hurtigt og sikkert. Samtidig er gruppen af elever, der læser sikkert - men langsomt reduceret med ca. 1/3 i forhold til landsnormen. Endnu flottere ser det ud, når vi ser på de usikre og opmærksomhedskrævende elever, idet denne gruppe er reduceret med mere end 50 % i forhold til landsnormen. 2. klasse: Tabellen viser opgørelse for OS120 maj samt landsnormen Tabellen viser elevfordelingen i procent i forhold til OS-kategorierne. 591 elever er prøvet. 2 elever er ikke prøvet. Hurtigt og sikkert Langsomt og sikkert Usikkert og opmærksomhedskrævende 2. klasse A1,B1 C1 B2,B3,C2,C3 Landsnorm Vurdering: Også på 2.klassetrin ligger kommuneresultaterne flot i forhold til landsnormen. På dette klassetrin læser ca. 75 % af eleverne hurtigt og sikkert. Gruppen af elever, der læser sikkert - men langsomt, er ligeledes reduceret med ca. 1/3 i forhold til lands- 3

4 normen og gruppen af usikre og opmærksomhedskrævende elever er også på 2. klassetrin reduceret med ca. 50% i forhold til landsnormen. 3. klasse: Tabellen viser opgørelse for SL60 maj samt landsnormen Tabellen viser elevfordelingen i procent i forhold til SL-kategorierne. 613 elever er prøvet. 1 elev er ikke prøvet. Sikkert og hurtigt Noget usikkert og omstændigt evt. opmærksomhedskrævende Noget usikkert og upræcist evt. opmærksomhedskrævende Usikkert og opmærksomhedskrævende 3. klasse A,B C D E,F Landsnorm Vurdering: Tallene taler igen deres tydelige sprog. Resultatet af læseundersøgelsen viser, at eleverne også på dette klassetrin læser langt bedre end landsgennemsnittet. Vi har også på dette klassetrin langt færre elever, hvis læsning er præcis men langsom eller usikker og opmærksomhedskrævende klasse: Tabellen viser opgørelse for SL40 maj samt landsnormen Tabellen viser elevfordelingen i procent i forhold til SL-kategorierne. 668 elever er prøvet. Sikkert og hurtigt Noget usikkert og omstændigt evt. opmærksomhedskrævende Noget usikkert og upræcist evt. opmærksomhedskrævende Usikkert og opmærksomhedskrævende 4. klasse A,B C D E,F Landsnorm

5 Vurdering: Det ses af tabellen, at kommune befinder sig over landsnormen i såvel gruppen af sikre og hurtige læsere som i gruppen af usikre og opmærksomhedskrævende læsere. Dette er i sig selv er tilfredsstillende, og ser man lidt nøjere på tallene, kan det ses, at gruppen af usikre og opmærksomhedskrævende læsere er reduceret med ca. 1/3 i forhold til landsnormen. Grupperne af evt. opmærksomhedskrævende læsere ligger omkring landsnormen. Dette betyder, at vi har nogle elever, hvis læseudvikling er gået i stå og måske er blevet opmærksomhedskrævende. Den enkeltfaktor, der betyder mest, er ordafkodningen, men også faktorer som sproglige kundskaber, viden om ord og hukommelse for tekst har indflydelse på læseresultaterne på disse klassetrin. For at fastholde den gode udvikling fra indskolingen er det af allerstørste betydning, at man på mellemtrinnet fortsætter den individtilpassede daglige læsning og skrivning, så det enkelte barn har mulighed for at udvikle sine skriftsproglige kompetencer i det tempo, det er muligt med de forudsætninger, hver især er i besiddelse af. Det er ligeledes særdeles vigtigt, at faglærerne involveres i dette arbejde, idet læsning ikke kun er en sag for dansklæreren. Endelig mener jeg, det på et tidligt tidspunkt er væsentligt at fokusere på inklusion af elever med meget store læsevanskeligheder. Samlet vurdering: Ønsker vi at se nærmere på resultaterne, må vi gøre os klart, hvad det er, den enkelte prøve måler og sammenholde det med, hvad vi ved om den almindelige læseudvikling. Samtidig må vi være klar over, at det målbare ikke altid er det vigtigste for den enkelte elevs læseudvikling. Læseudvikling er en livslang proces og jo længere man når hen i forløbet, jo flere faktorer spiller en rolle for udviklingen. Disse faktorer er bl.a. afkodningsstrategier, evnen til at kunne forstå stadigt mere komplekse sætninger, at kunne huske, at kende mange ord og begreber, at have viden om verden, at have viden om forskellige teksttyper, at kunne læse tekster på forskellig måde og at have evnen til at kunne indleve sig i en given tekst. Endelig skal man kunne vælge og anvende diverse værktøjer hensigtsmæssigt i forhold til den aktuelle tekst. Dette betyder, at det er nødvendigt, at fokus i undervisningen flytter sig afhængig af, hvor den enkelte og gruppen samlet set er i denne udviklingsproces. Ser vi nærmere på de læseprøver, vi tager, er der progression i prøvernes kompleksitet. De første prøver, eleverne møder er OS-prøverne, der består i afkodning/læsning 5

6 af enkeltord. Senere i skoleforløbet øges kompleksiteten i prøverne gradvist, så læseopgaven i prøven SL40 både består i afkodning af ord og det at kunne huske og forstå lange og komplekse sætninger. Det er altså ikke det samme, vi måler med prøverne på de yngste og ældste klassetrin. Dette betyder, at en elev udmærket kan være dygtig til at læse ord og klare sig godt i ordlæsningsprøven og alligevel klare sig dårligere i en sætningslæseprøve. Denne viden bruger lærerne i planlægningen af læseundervisningen, idet en læseprøve først og fremmest er et pædagogisk redskab for lærerne. Ser vi på vore læseresultater, viser de, at læseresultaterne for klassetrin ligger i den øverste fjerdedel i forhold til landsfordelingen både når det gælder de sikre og hurtige læsere og gruppen af usikre og opmærksomhedskrævende elever. Dette kan måske begrundes med den målrettede indsats igennem bl.a. Læseskub på 1. klassetrin. Der er ingen tvivl om, at den målrettede indsats, der foregår på den enkelte skole for at løfte de elever, der er opmærksomhedskrævende, betyder meget for dette flotte resultat. Det er ligeledes af uvurderlig betydning, at mange skoler arbejder målrettet med forebyggende og foregribende læseundervisning i hele indskolingsområdet. Endelig har det også stor betydning for de gode læsere, at der er individuel læsetræning med afsæt i den enkelte elevs læsekompetence og interesse. Umiddelbart må læseresultaterne pege på, at læseindsatsen i indskolingen, hvor fokus er på at lære eleverne at læse - ordafkodning, er lykkedes i vor kommune. Resultaterne for 3. og 4. klassetrin ligger over landsgennemsnittet både mht de sikre og hurtige læsere og mht de usikre og opmærksomhedskrævende elever. Vi ligger på disse klassetrin i den næstøverste fjerdedel mht begge grupper, og da målet er den øverste fjerdedel, må vi analysere disse resultater lidt nærmere. Grupperne af evt. opmærksomhedskrævende læsere ligger omkring landsnormen. Dette betyder, at vi har nogle elever, hvis læseudvikling er gået i stå og måske er blevet opmærksomhedskrævende. Den enkeltfaktor, der betyder mest, er ordafkodningen, men også faktorer som sproglige kundskaber, viden om ord og hukommelse for tekst har indflydelse på læseresultaterne på disse klassetrin. For at fastholde den gode udvikling fra indskolingen er det af allerstørste betydning, at man på mellemtrinnet fortsætter den individtilpassede daglige læsning og skrivning, så det enkelte barn har mulighed for at udvikle sine skriftsproglige kompetencer i det tempo, det er muligt med de forudsætninger, hver især er i besiddelse af. På en konference om Reading Recovering i 2001 blev det fremført af læseforskeren Erik Håkonsson, at der altid vil være en gruppe på 2-4 % af vore elever, der vil have store og specifikke læsevanskeligheder. Vort mål må derfor være, at opnå denne pro- 6

7 centdel for vore elever på 3. klassetrin. Dette mål er nået, hvilket vi har god grund til at være stolte af. Samtidig bør vi også være opmærksomme på, at der på 4. årgang er 7% af vore elever, som har store og specifikke læsevanskeligheder. Forklaringerne kan som beskrevet ovenfor være mange, men vi må ikke se bort fra, at gruppen af evt. opmærksomhedskrævende elever kan dække over elever, der har afkodningsproblemer. På denne baggrund anser jeg det for vigtigt fortsat at have fokus på afkodning på det tidlige mellemtrin ligesom det er af allerstørste betydning samtidig at kompensere for en evt. afkodningsvanskelighed. Jeg anser det også for væsentligt, at vi har fokus på den løbende evaluering af læsningen, idet vi hele tiden bør tilpasse vores indsats med henblik på den fortsatte udvikling af den enkeltes skriftsproglige kompetencer. Vi bør ligeledes have få fokus afkodning på det tidlige mellemtrin og inklusion af elever med store læsevanskeligheder, så de kan være en del af klassens almindelige undervisning. Hvor langt er vi så med disse indsatser? I kommunen har vi nu som udgangspunkt en læsevejleder på hver skole. Denne person er uddannet specielt med henblik på at rådgive sine kolleger på læseområdet. Læsevejlederne kan således være sparringspartnere med det enkelte lærerteam og med den enkelte lærer. Læsevejlederne har som opgave bl.a. at støtte implementeringen af LUS(LæseUdviklingsSkemaet) som læseevalueringsværktøj. De er ligeledes uddannet til at være pædagogiske sparringspartnere i forhold til inklusion af elever med ITrygsæk. Med henblik på inklusion af elever med IT-rygsæk vil lærerteamet i forbindelse med elevens første kursus i læseklassen deltage i en kursusrække i brugen af ITrygsækken. Herudover har den enkelte lærer mulighed for at deltage i en kursusrække på Pæd. Center i anvendelsen af IT-programmerne i den daglige undervisning, ligesom det er muligt for lærere at komme på kursus en eftermiddag sammen med en elev med IT-rygsæk. De seneste 2 skoleår har det været muligt for alle kommunens læsevejledere, dansk-, og specialundervisnings-lærere, PPR-personale og andre interesserede at deltage i en fælleskommunal kursusrække i læseevalueringsværktøjet LUS. På Pæd. Center har vi opslået inspirations- og opfølgnings-kurser i læsning på de forskellige områder. I år er der fokus på, Fælles Mål II, læsning for 0. klasse, opfølg- 7

8 ningskurser for læseskublærere, faglig læsning og afkodningsstrategier på mellemtrinnet. Faglig læsning: På 5. klassetrin er det for første gang muligt at lave en samlet vurdering for kommunen. Prøven, der er anvendt, er noget anderledes end de læseprøver, vi bruger på klasse. De prøver, vi anvender her, måler elevernes læseudvikling i forhold til, hvad eleverne skal kunne på et bestemt tidspunkt. Den faglige læseprøve er opbygget som afgangsprøven i læsning. Den kan således også måle, hvad en elev kan ud over pensum, hvorfor flere elever vil være i de midterste kategorier. Den anvendte læseprøve LÆS5 består af to fagtekster og en læserselvevaluering. De to fagtekster måler læseforståelse og hastighed, hvor de andre læseprøver måler læseafkodning og hastighed. Denne læseprøve er primært tænkt som et pædagogisk redskab til lærerteamet og den er et godt udgangspunkt for at have fokus på faglig læsning, hvor samarbejdet mellem forskellige fag er nødvendigt. Den er et godt udgangspunkt for en indsats overfor den enkelte elev og for elevgrupper, ligesom enkelte skoler laver læsekurser og specialundervisning med afsæt i prøveresultatet. LÆS5 er en gruppeprøve, som er beregnet til at danne baggrund for en læsesamtale med den enkelte elev, men jeg vil alligevel forsøge at drage nogle konklusioner af de resultater, jeg har fået indsendt. Da det i denne prøve er læseforståelsen, som er i fokus, har vi i kommunen teksterne i tilgængelige som Word-dokumenter. Det er således muligt for den enkelte elev at læse med ørerne, hvis det er nødvendigt. Tabellen viser opgørelse for LÆS5 februar 2009 samt en standardisering af prøven. Tabellen viser elevfordelingen i procent i forhold til LÆS5-kategorierne. Det har ikke været muligt at få resultater fra en skole, en anden skole har ikke indsendt resultaterne korrekt og der mangler resultater fra 2 klasser på en tredje skole. I alt er 574 elever med prøvet med Uroksen og 565 elever med Malmbanen. God læseforståelse med hurtigt eller jævnt tempo God læseforståele med langsomt tempo evt. opmærksomhedskrævende Nogenlunde god læseforståelse evt. opmærksomhedskrævende Usikker læseforståelse - opmærksomhedskrævende Uroksen K1,K2 K3 K4,K5,K6 K7,K8,K9 Standardisering

9 God læseforståelse med hurtigt eller jævnt tempo God læseforståele med langsomt tempo evt. opmærksomhedskrævende Nogenlunde god læseforståelse evt. opmærksomhedskrævende Meget usikker læseforståelse - opmærksomhedskrævende Malmbanen K1,K2 K3 K4,K5,K6 K7,K8,K9 Standardisering Vurdering: Ser vi på resultaterne fra Uroksen,som er den tekst, der vurderes at være lettest at forstå, ligger vi i kommunen omkring standardiseringen på alle grupper med en overvægt af de elever, der evt. er opmærksomhedskrævende på grund af en nogenlunde god læseforståelse. Vi bør her se lidt nærmere på denne gruppe for at kunne vurdere en evt. indsats. Hvis man ser på de elever, der læser med en nogenlunde god læseforståelse læser 11% af eleverne i med højt tempo mod 4% i standardiseringen. Gruppen af elever, der læser med en nogenlunde god forståelse samtidig med, at de læser i jævnt tempo ligger på 13% mod 14% i standardiseringen. Endelig udgør gruppen af elever, der læser med en nogenlunde god forståelse samtidig med, at de læser langsomt 6% i mod 8 % i standardiseringen. Den gruppe, der adskiller sig mest fra standardiseringen er den gruppe af elever, der læser hurtigere end de egentlig magter eller de har fået indtryk af, at de skal læse hurtigt. Indsatsen overfor disse elever må være at lære at sætte tempoet ned i forhold til forståelsen altså undervisning i, hvornår man skal læse på hvilken måde. Resultaterne af Malmbanen, som er en vanskeligere tilgængelig tekst, hvis man ikke er vant til at læse fagbøger, viser de samme tendenser. I har vi flere elever i grupperne af hurtige læsere og læsere af jævnt tempo samtidig med, at eleverne læser med en nogenlunde god læseforståelse. Herudover viser resultaterne af denne prøve, at vi har flere elever, der har en opmærksomhedskrævende læsning overfor en svær fagtekst. 9

10 Idet vort mål er at ligge bedre end standardiseringen også i denne måde at læse på, må faglig læsning et vigtigt indsatsområde i de næste år. Faglig læsning indebærer bl.a. et samarbejde på tværs af fagene mht at undervise i f.eks. viden om verden ordkendskab viden om forskellige teksttyper og hvordan man læser dem træning i at gennemskue en tekst og i at anvende den mest hensigtsmæssige læsemåde kendskab til det danske sprog og dets finurligheder træning i hukommelse for tekst nye afkodningsstrategier Herudover er der også mange andre faktorer, som efterhånden får en større betydning for elevens læsning og forståelse altså for det at lære ved at læse Hvordan bliver den kommende indsats på området? I det kommende år vil have fokus på Faglig Læsning på mellemtrinnet. Indledningsvist vil læsevejlederne have en læsevejlederdag, hvor vi har en gæstelærer, som underviser os i Læseforståelsens 6 komponenter. Herefter vil der på Pæd. Center være et kursus i Faglig Læsning. Kurset er åbent for alle mellemtrinnets dansk- og faglærere i kommunen. Efterfølgende skal læsevejledernetværket have Fokus på Faglig læsning på mellemtrinnet og vi skal bl.a. finde ud af, hvordan der er fokus på emnerne læsning i alle fag og læselyst hvordan det ser ud med indsatsen på disse områder på den enkelte skole. Herfra planlægges den videre indsats på området. Vi har også et lille forsøg med nye afkodningsstrategier i det kommende skoleår. Vi sammenligner to metoder Lydmetoden og VAKS (VælgAfKodningsStrategi). Metoderne afprøves på hver to skoler i kommunen på 3. årgang for at afdække, om de evt. kan være en mulighed for de elever, hvis afkodning er opmærksomhedskrævnede. Når forsøget er færdigt, er der et kursus, hvor på Pæd. Center, hvor interesserede lærere kan melde sig til at få en orientering om de to metoder. Karen Kappel 10

Læseundersøgelsen 2012

Læseundersøgelsen 2012 Læseundersøgelsen 2012 Resultater, analyse og vurderinger kommune Udarbejdet af Læsekonsulent Karen Kappel Pædagogisk Center Oktober 2012 1 Grundlaget for undersøgelsen: For sjette gang har vi lavet en

Læs mere

Læseundersøgelsen 2013

Læseundersøgelsen 2013 Læseundersøgelsen 2013 Resultater, analyse og vurderinger kommune Udarbejdet af Læsekonsulent Karen Kappel Pædagogisk Center Oktober 2013 1 Grundlaget for undersøgelsen: For syvende gang har vi lavet en

Læs mere

1.-3.-5.-7. årgang. Karen Kjeldal Karen-Marie Jensen Læsekonsulenter ved PPR Vesthimmerland Børne & Skoleforvaltningen

1.-3.-5.-7. årgang. Karen Kjeldal Karen-Marie Jensen Læsekonsulenter ved PPR Vesthimmerland Børne & Skoleforvaltningen 1.-3.-5.-7. årgang Karen Kjeldal Karen-Marie Jensen Læsekonsulenter ved PPR Vesthimmerland Børne & Skoleforvaltningen 1 Forord. I forbindelse med handleplanen Indsats og evaluering på læseområdet er det

Læs mere

Læseprofil. 1. - 4. Årgang

Læseprofil. 1. - 4. Årgang Læseprofil 1. - 4. Årgang 2008 Karen Marie Jensen og Solvejg Pedersen Læsekonsulenter PPR Vesthimmerland Børne & Skoleforvaltningen Vesthimmerlands 1 Baggrund: I april 2003 blev der i udarbejdet en læseprofil

Læs mere

Danmark ville have bedre læsere - og fik det

Danmark ville have bedre læsere - og fik det folkeskolen.dk december 2010 1/5 Danmark ville have bedre læsere - og fik det Resultaterne med OS- og SL-læseprøverne i 2010 er et markant bevis for, at vi har en folkeskole i verdensklasse. I løbet af

Læs mere

Gadstrup Skoles læsehandleplan

Gadstrup Skoles læsehandleplan Gadstrup Skoles læsehandleplan Indledning Gadstrup Skoles læsehandleplan er udarbejdet på baggrund af Roskilde Kommunes Læsehandleplan 2016-2020. Handleplanen beskriver skolens nuværende og kommende indsats

Læs mere

Evalueringsrapport klasselæseprøver. Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen 17-12-2010

Evalueringsrapport klasselæseprøver. Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen 17-12-2010 Evalueringsrapport klasselæseprøver 2010 Resultater, analyser og anbefalinger i forbindelse med klasselæseprøver i 1., 2., 3., 4. og 8. klasse, Kolding Kommune 2010 Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen

Læs mere

Skolens handleplan for sprog og læsning

Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens handleplan for sprog og læsning Indhold Skolens handleplan for sprog- og læsning..... 3 Inspiration til skolens handleplan for sprog og læsning.... 7 2 Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens

Læs mere

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen?

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen? Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Afdeling 1 Hvad er skolens overordnede formål med At gøre Rækker Mølle Skolen til en skole, der er kendt for at sende eleverne videre

Læs mere

Kvalitetsrapport Folkeskolerne - Haderslev Kommune Børne- og Familieservice

Kvalitetsrapport Folkeskolerne - Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal 1AO i Over Jerstal har været ved at lave varmluftsballoner. Den varme luft, der som bekendt stiger til vejrs, blev produceret med hårtørrere. Ballonerne var store affaldsposer.

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2010-2011 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012 Sødalskolen August 2012-1 - Generelt om læsning på Sødalskolen Mål Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Forældre

Læs mere

Kvalitetsrapport Folkeskolerne - Haderslev Kommune. Børne- og Familieservice

Kvalitetsrapport Folkeskolerne - Haderslev Kommune. Børne- og Familieservice Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal 1AO i Over Jerstal har været ved at lave varmluftsballoner. Den varme luft, der som bekendt stiger til vejrs, blev produceret med hårtørrere. Ballonerne var store affaldsposer.

Læs mere

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018 Handleplan for læsning Mål 1 Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Skolens handleplan for læsning Mønsted

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 7. marts 2019 Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte

Læs mere

Handleplan for læsning Holmebækskolen

Handleplan for læsning Holmebækskolen Handleplan for læsning Holmebækskolen 2014-2015 Indskolingen: Børnehaveklasse 2.klasse I indskolingen har vi følgende fokuspunkter: Undervisningen tilrettelægges således, at den sikrer, at eleverne i børnehaveklassen

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse

Læs mere

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt.

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. I denne læsepolitik vil I kunne læse om mål for læsning, tiltag på skolen og forventninger til jer som forældre.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE...2 FORORD...3 LÆSEMÅL OG KONKLUSION: LÆSEUNDERSØGELSE SÆRLIG INDSATSOMRÅDE FOR TOSPROGEDE ELEVER KLASSE...

INDHOLDSFORTEGNELSE...2 FORORD...3 LÆSEMÅL OG KONKLUSION: LÆSEUNDERSØGELSE SÆRLIG INDSATSOMRÅDE FOR TOSPROGEDE ELEVER KLASSE... 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 FORORD...3 LÆSEMÅL OG KONKLUSION: LÆSEUNDERSØGELSE 2008 2009...4 SÆRLIG INDSATSOMRÅDE FOR TOSPROGEDE ELEVER 4. 9. KLASSE...8 1.KLASSE ALLE ELEVER (FIG. 1.1)...9

Læs mere

Tom Nielsen. Holmeagerskolen. Læseundersøgelse 2006/2007 Besøg på skolen juni 2007: Konklusion og fokuspunkter

Tom Nielsen. Holmeagerskolen. Læseundersøgelse 2006/2007 Besøg på skolen juni 2007: Konklusion og fokuspunkter Greve Kommune Børn & Familier Tom Nielsen Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Jerismosevej 95 2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk 16. august 2007 Holmeagerskolen Læseundersøgelse 2006/2007 Besøg

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Konklusion

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Konklusion 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse-------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Forord------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

LÆSEUNDERSØGELSEN MAJ

LÆSEUNDERSØGELSEN MAJ ROSKILDE KOMMUNE Politisk mål på folkeskoleområdet "Færdigheder og kundskaber inden for fagene" LÆSEUNDERSØGELSEN MAJ 2006 3. klasse Indledning Med udgangspunkt i det politiske mål på folkeskoleområdet

Læs mere

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i dansk

Resultatet af den kommunale test i dansk Resultatet af den kommunale test i dansk Egedal Kommune Skoleåret 2011-12 Udarbejdet af Anne Marie Brimnes Damholt Pædagogisk medarbejder i dansk Egedal Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 De

Læs mere

Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet

Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet - Læsehastighed - automatisering af læsefærdigheder - Læselyst Den fortsatte læsning: - At læse for at lære Læsemåde - Læse skønlitt./faglitt. Romaner

Læs mere

Fakta om Ordblindetesten:

Fakta om Ordblindetesten: SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 5. juli 2019 Notat Følgende notat har til hensigt at præsentere Ballerup Kommunes progressionen i sprog og skriftsprogsindsatsen på 0-16 års området, særligt i forhold

Læs mere

Handleplan for læsning på Knudsøskolen.

Handleplan for læsning på Knudsøskolen. Status: En målrettet indsats i læsning på alle klassetrin, der giver positive resultater i diverse læseevalueringer. (LUS, sprogscreening, DVO, OS, SL samt Nationale test). Af tiltag kan nævnes: 1. Målrettet

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 06-07-2018 j./sagsnr. 17.05.00-A00-2-18 Notat udarbejdet af: Pernille Sørensen Kommunal læseundersøgelse i Faxe Kommune Status på den første læsning, august 2018 Der

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Strandskolens læsepolitik 2008/2009. Mål

Strandskolens læsepolitik 2008/2009. Mål Strandskolens læsepolitik 2008/2009 Indhold Forside/side 1 : MÅL Side 2 + 3 : Status side 4-6 : Handleplan (stikord: Stjernestund, legeskrivning, Lus og læseløft, læseprøver, hvilke og hvornår, Læsehulen/skolens

Læs mere

Kvalitetsrapport Folkeskolerne - Haderslev Kommune. Børne- og Familieservice

Kvalitetsrapport Folkeskolerne - Haderslev Kommune. Børne- og Familieservice Kvalitetsrapport 212-213 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Indledning Formålet med denne kvalitetsrapporten er: 1) At styrke kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage sit ansvar

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Definition Hvad er ordblindhed Markante vanskeligheder med udnyttelse af skriftens lydprincip, dvs. langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger

Læs mere

Lolland Kommunes læsestrategi

Lolland Kommunes læsestrategi Lolland Kommunes læsestrategi Indledning Lolland Kommunes læsestrategi er en del af kommunens børne- og ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Det politiske fokus på læsning

Læs mere

Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune.

Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Notat Version 3 03.07-2014 Lolland Kommunes læse- og skriftsprogsstrategi 2014 Vision Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Hornum skole. Dette arbejder vi med i alle årgange:

Hornum skole. Dette arbejder vi med i alle årgange: 2015 Hornum skole Dette arbejder vi med i alle årgange: Læsebånd Læsekontrakter Flydende læsning Faglig læsning: o Læsestrategier o Notatteknik Motivering for læsning Evaluering Gældende pr. 1. august

Læs mere

Kvalitetsrapport Folkeskolerne - Haderslev Kommune Børne- og Familieservice

Kvalitetsrapport Folkeskolerne - Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Matematikundervisning på Gram Skole 213 Kvalitetsrapport 212-213 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Børne- og Familieservice 1 Indledning Formålet med denne kvalitetsrapporten er: 1) At styrke kommunalbestyrelsens

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Forord Læsepolitikken danner rammen for indsatsen på læseområdet på Vadgård skole. Læsepolitikken er Vadgård skoles bud på hvordan, der sikres kvalitet i læseindsatsen

Læs mere

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning.

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mål og indsats for læsning i almenundervisningen. Indskolingen: Vi prioriterer, at alle børn får en god start, hvor de oplever læsning og skrivning som meningsfulde

Læs mere

Høringssvar vedr. Kvalitetsrapporten 2018 Skolen på Grundtvigsvej

Høringssvar vedr. Kvalitetsrapporten 2018 Skolen på Grundtvigsvej Frederiksberg Kommune Marts 2018 Høringssvar vedr. Kvalitetsrapporten 2018 Skolen på Grundtvigsvej Hermed indgives høringssvar vedr. Kvalitetsrapporten 2018 for Skolen på Grundtvigsvej. Høringssvaret er

Læs mere

Notat vedr. læseresultater for skoleårene 2012/2013, 2013/2014 og 2014/2015

Notat vedr. læseresultater for skoleårene 2012/2013, 2013/2014 og 2014/2015 Notat Center for Dagtilbud og Skoler Dagtilbud og Skoler Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282782 ltp08@helsingor.dk Dato 09.01.2015 Sagsbeh. Lene Tetzlaff-Petersen Notat vedr. læseresultater for skoleårene

Læs mere

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Horsens Kommune Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Udarbejdet januar 2012 Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Læsning er en dimension i ALLE fag, og derfor er og vil det

Læs mere

Kompetencecenter på Sebber Skole

Kompetencecenter på Sebber Skole Kompetencecenter på Sebber Skole Skoleår 2011-2012 Mål Skolens kompetencecenter tilrettelægger den specialpædagogiske indsats og giver sparring til lærere og pædagoger med henblik på at udvikle kompetencer

Læs mere

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet Udskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Når eleverne forlader folkeskolen, skal de læse sikkert, varieret og hurtigt med forståelse, indlevelse

Læs mere

Evaluering af Turbodansk

Evaluering af Turbodansk Greve Kommune Evaluering af Turbodansk Greve Kommune 2010-2011 Oktober 2011 Evaluering af Turbodansk i Greve Kommune 2010-11 Baggrund for forsøget... 2 Formål med forsøget... 2 Indhold... 2 Struktur...

Læs mere

Procesplan for Læsning som indsatsområde i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål og Delmål

Procesplan for Læsning som indsatsområde i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål og Delmål Procesplan for Læsning som indsatsområde i FaaborgMidtfyn Kommune Mål og Delmål Det overordnede mål for læsning som kommunal indsats på skoleområdet At alle børn og unge udvikler læsefærdigheder, der gør

Læs mere

TESTHANDLEPLAN 2014-2015

TESTHANDLEPLAN 2014-2015 TESTHANDLEPLAN 2014-2015 2 Testhandleplan Test og prøver på På tages der løbende læsetest, stavetest, matematiktest mv. af alle skolens elever. Brugen af test er en del af s evalueringskultur, der har

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

EVALUERINGS- RAPPORT KLASSELÆSEPRØVER

EVALUERINGS- RAPPORT KLASSELÆSEPRØVER EVALUERINGS- RAPPORT KLASSELÆSEPRØVER 2013-2014 Kolding Kommunes læseresultater 2013-2014 Evalueringsrapporten analyserer elevernes læseresultater i Kolding Kommune. Analysen viser, at der er behov for

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Funder-Kragelund Skoles læsepolitik

Funder-Kragelund Skoles læsepolitik Funder-Kragelund Skoles læsepolitik Læsning er en langsommelig affære - men vidunderligt at lære Vi underviser i læsning for at sikre os, at eleverne gennem hele deres skoleforløb udvikler læselyst og

Læs mere

Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune

Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Målsætning 2 Indsatsområder 2.1 Overordnede indsatsområder 2.2 Indskoling 2.3 Mellemtrin 2.4 Udskoling 3 Evaluering 3.1 Ansvarsfordeling 4 Anbefalinger

Læs mere

Treja Danske Skole. Læsehandleplan

Treja Danske Skole. Læsehandleplan Treja Danske Skole Læsehandleplan 2015 Indholdsfortegnelse 1. Hvilket mål skal vores handleplan hjælpe os med at opnå?... 2 2.Hvilke handlinger vil vi udføre for at nå vores mål?... 2 3. Skolebibliotekets

Læs mere

Projektbeskrivelse. Læs & Lær

Projektbeskrivelse. Læs & Lær Projektbeskrivelse Revideret april 2012 Læs & Lær Læs & Lær er Børn og Unges indsats for faglig læsning og skrivning på mellemtrin og i udskoling. Læs & Lær er en af 23 indsatser i Aarhus Kommunes handlingsplan

Læs mere

Læsning som indsatsområde. 2. delrapport

Læsning som indsatsområde. 2. delrapport Læsning som indsatsområde 2. delrapport Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen November 6 Indhold Baggrund s. 3 Handleplanen for læsning status efterår 6... s. 4 Resultaterne sammenfatning s. 7

Læs mere

Læsepolitik

Læsepolitik Læsepolitik 2018-2022 Baggrund Folketingets mål for læsning er, at 80 % af læserne skal være gode i den nationale test i læsning. Andelen af de allerdygtigste elever skal stige år for år. Andelen af elever

Læs mere

Læsepolitik for Ullerødskolen

Læsepolitik for Ullerødskolen Læsepolitik for Ullerødskolen Formål Formålet med læseundervisningen er, at eleverne: - udvikler deres læse- og skrivefærdigheder - oplever læselyst og får gode læsevaner - lære at læse for at lære i alle

Læs mere

Børnehaveklasselæreren og. Undervisningen er differentieret, alle elever ud vikler skriftsproglige undervisning tager forside/bagside og brug af

Børnehaveklasselæreren og. Undervisningen er differentieret, alle elever ud vikler skriftsproglige undervisning tager forside/bagside og brug af Handleplan for læsning i indskolingen på Rougsøskolen. Indskolingen 0. kl. Handleplan for læsning Alle elever skal have en god læsestart. De fleste er klar til at begynde en egentlig læseundervisning i

Læs mere

Sprogpilot Fredensborg

Sprogpilot Fredensborg 1 Sprogpilot Fredensborg Titel: Fredensborg Kommunes Læseforløb Udarbejdet af: Læsekonsulent Marianne Aaen Thorsen Udgivet af: Center for Skole og Dagtilbud, Fredensborg Kommune. Version: 2.1 Versionsdato:

Læs mere

Læsepolitik og Handleplan for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år

Læsepolitik og Handleplan for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år Læsepolitik og for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år Læsepolitikken skal med udgangspunkt i Børne- og Ungepolitikken udvikle og styrke en læsekultur og læseindsats,

Læs mere

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte elever med ordblindevanskeligheder.

Læs mere

Langhøjskolens ordblindehandleplan

Langhøjskolens ordblindehandleplan Langhøjskolens ordblindehandleplan 1 I ordblindehandleplanen beskrives Langhøjskolens beredskab for at opdage hhv. elever med risiko for læsevanskeligheder, elever med læsevanskeligheder og elever med

Læs mere

Forandringsmodel Strategi for implementering af folkeskolereformen på Genner Skole Skole og Undervisning december 2016

Forandringsmodel Strategi for implementering af folkeskolereformen på Genner Skole Skole og Undervisning december 2016 Forandringsmodel Strategi for implementering af folkeskolereformen på Genner Skole 2015-2020 Skole og Undervisning december 2016 Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020 Alle elever i Aabenraa

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Læseløft. Intensivt læsekursus på 12 uger. PPR-center

Læseløft. Intensivt læsekursus på 12 uger. PPR-center Læseløft Intensivt læsekursus på 12 uger PPR-center Hvad er Læseløft? Læseløft er et intensivt læsekursus til elever på 3., 4. og 5. klassetrin, som har svære vanskeligheder med at læse og skrive. Kurset

Læs mere

Læseundersøgelse 1. og 3. årgang Skanderborg Kommune 2008

Læseundersøgelse 1. og 3. årgang Skanderborg Kommune 2008 Læseundersøgelse 1. og 3. årgang Skanderborg Kommune 2008 Dorthe Helms og Kirsten Bladt Læsekonsulenter Fagsekretariatet Børn og Unge Skanderborg Kommune. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resume...

Læs mere

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte elever med ordblindevanskeligheder.

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder i overbygningen

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder i overbygningen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder i overbygningen Indhold Udvikling af sprog- og læsefærdigheder i overbygningen........................ 3 Læseforståelse og faglitteratur..............................................

Læs mere

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 1 Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre,

Læs mere

Rudersdals indsats for ordblinde elever

Rudersdals indsats for ordblinde elever Rudersdals indsats for ordblinde elever Hvad kan forventes af Skole og Familie? Hvad kan forventes af skolerne? Hvordan får eleven diagnosen ordblindhed? - hvem, hvad, hvornår, hvilken 7. november 2017

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 1. maj 2017 Sagsbehandler Ulla Visbech Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Forord Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2009 et service og kvalitetsmål om, at der skulle udarbejdes en fælleskommunal læseplan for Skanderborg Kommune. Formålet med Handleplan

Læs mere

Støtteundervisning på Den lille Skole

Støtteundervisning på Den lille Skole Støtteundervisning på Den lille Skole På Den lille Skole vil vi sikre os, at alle elever tilbydes optimale muligheder for at få gavn af de aktiviteter, de præsenteres for i undervisningen. Alle elever

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Tjørring skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Tjørring skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Tjørring skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Skriftsprogsindsats på Vorgod-Barde Skole

Skriftsprogsindsats på Vorgod-Barde Skole Skriftsprogsindsats på Vorgod-Barde Skole Målstyringsværktøjet er rammen, inden for hvilken den enkelte skole formulerer sig skriftligt om sin egen indsats på skriftsprogsområdet. Intentionen er: Den enkelte

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Den fastlagte evaluering - dansk Klasse Staveprøve Læseprøve Ansvarlig Klasselæsekonference. VM Forår: Ordkendskabsprøve 0.- LH 1.kl.

Den fastlagte evaluering - dansk Klasse Staveprøve Læseprøve Ansvarlig Klasselæsekonference. VM Forår: Ordkendskabsprøve 0.- LH 1.kl. Kapitel 2: af elevernes udbytte af undervisningen På Forberedelsesskolen er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter i

Læs mere

Læsepolitik for Christianshavns skole

Læsepolitik for Christianshavns skole Læsepolitik for Christianshavns skole Formål: Formålet med vores lokale læsepolitik er at kvalificere læseundervisningen gennem hele skoleforløbet. Denne kvalificering omhandler såvel afkodning som læseforståelse,

Læs mere

Læse-skrivehandleplan

Læse-skrivehandleplan Tønder, 30. maj 2018 Læse-skrivehandleplan 2018-20 Indledning Gode sprog-og læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børn og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse,

Læs mere

Notat vedr. læseresultater for skoleårene 2013/2014, 2014/2015 og 2015/2016

Notat vedr. læseresultater for skoleårene 2013/2014, 2014/2015 og 2015/2016 Notat Center for Dagtilbud og Skoler Dagtilbud og Skoler Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282778 mbo30@helsingor.dk Dato 28.09.2016 Sagsbeh. Merete Bonke Notat vedr. læseresultater for skoleårene,

Læs mere

Skolens samlede evaluering

Skolens samlede evaluering Skolens samlede evaluering Som friskole er vi forpligtet til at foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgningen på evalueringen. Skolen beslutter selv, hvordan

Læs mere

Evalueringsrapport klasselæseprøver 8. klasse november 2008

Evalueringsrapport klasselæseprøver 8. klasse november 2008 Evalueringsrapport klasselæseprøver 8. klasse november 2008 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Idrætsvej 1 6580 Vamdrup v. læsekonsulenterne Lotte Koefoed Jensen og Majbrit Jensen 1 Indhold 1. Indledning

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Lind skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Lind skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Lind skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat

Læs mere

Handleplan for tale, sprog og læsning i Frederikssund Kommune.

Handleplan for tale, sprog og læsning i Frederikssund Kommune. Handleplan for tale, sprog og læsning i Frederikssund Kommune. Handleplan for tale og sprog: 0-6 år Handleplan for sprogstimulering i dagtilbudene Mindst en pædagog i alle institutioner deltager i UCC

Læs mere

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Målet for Hastrupskolens læsehandleplan er At sætte læselyst og læseglæde i fokus At eleverne udvikler gode og brugbare læse- og skrivekompetencer At minimere antallet

Læs mere

EVALUERINGS- RAPPORT, SPROG OG LÆSNING 2016

EVALUERINGS- RAPPORT, SPROG OG LÆSNING 2016 EVALUERINGS- RAPPORT, SPROG OG LÆSNING 2016 Læseresultater 2016 Kolding Kommune Evalueringsrapporten omhandler resultater fra de kommunale klasselæseprøver i Kolding Kommune. Den belyser elevernes sproglige

Læs mere

Evalueringskultur

Evalueringskultur Evalueringskultur 2012 2013 Efterår 0. klasse I september foretages en sproglig vurdering af børnene således, at undervisningen fra begyndelsen kan tage udgangspunkt i det enkelte barns sproglige udvikling.

Læs mere

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD evaluering, test og tiltag i skolen Forord: Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i

Læs mere