Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som fuldtids plejefamilie ved Viborg Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som fuldtids plejefamilie ved Viborg Kommune."

Transkript

1 Viborg Kommune Retningslinje Godkendt: Niveau: Dato: Mikkel Hastrup Afdelingsleder Udarbejdet af: Charlotte Lomholdt (kontrakt konsulent) Revideres af: Charlotte Lomholdt Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som fuldtids plejefamilie ved Viborg Kommune. Charlotte Lomholdt 15

2 Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som fuldtids plejefamilie ved Viborg Kommune. Disse retningslinjer gælder for jer, der indgår kontrakt med Viborg Kommune som fuldtidsplejefamilie for et barn eller en ung. Vi vil her beskrive nogle af de mange forhold, I vil møde i arbejdet som plejeforældre. Der vil være spørgsmål i arbejdet som plejeforældre, som disse retningslinjer ikke kan tage højde for, herunder forhold der er betinget af en individuel konkret vurdering, Hvis I, efter at have læst disse retningslinjer eller senere i forbindelse med arbejdet som plejeforældre, bliver i tvivl om forhold i arbejdet, kan I kontakte den sagsansvarlige socialrådgiver eller det tilknyttede familieplejeteam herom. Der vil kunne forekomme ændringer i de generelle retningslinjer. Det vil derfor altid være muligt at finde de til enhver tid gældende retningslinjer på Viborg Kommunes hjemmeside. 1

3 Indhold Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som fuldtids plejefamilie ved Viborg Kommune Medarbejdere i familieplejeteamet Viborg Kommune:... 3 Viborg kommunes forventninger til plejeforældrenes arbejde med plejebarnet... 4 Plejeforældrenes generelle opgaver... 4 Generelle forventninger til jer som plejeforældre... 4 Kontrakt... 5 Samarbejde med Viborg kommune... 6 Familieplejeteamet... 6 Kursus af plejeforældre... 6 Supervision af plejeforældre... 7 Tilsyn... 7 Opfølgning og status... 7 Opfølgningsmøder... 7 Statusrapport/oplysningspligt... 7 Elektronisk kommunikation via og brug af e-boks/digital post... 7 Økonomi... 8 Plejevederlag... 8 Vederlag... 8 Kost, logi og almindelige daglige fornødenheder Særlige forhold i forbindelse med arbejdet som plejeforældre ved Viborg Kommune Forsikringsforhold Tavshedspligt Skærpet underretningspligt Høring ved ændret samvær, hjemgivelse, ændringer i anbringelsessted eller behandling af sager om tvang Magtanvendelse Opsigelsesvarsel Ferie Folkeregisteradresse Læge og sygehus Plejebarnets 1.sygedag

4 Medarbejdere i familieplejeteamet Viborg Kommune: Leder af familieafdelingen: Mikkel Hastrup, afdelingsleder Tlf.: Mail: Familieplejekonsulenter: Anette Danvig, Teamkoordinator Tlf: Mail: Mette Mackeprang Tlf: Mail: Anette Petersen Tlf: Mail: Randi Julsgaard Kragh Tlf: Mail: Praktiske informationer: Familieplejeteamet Familieafdelingen, Viborg Kommune Prinsens alle 5, 8800 Viborg Mail: (denne mailadresse skal bruges til sikkerpost, dvs. fremsending af personfølsomme oplysninger). Hjemmeside: (direkte link) Åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag kl. 08:00-15:30 Torsdag kl. 08:00-17:00 Fredag kl. 08:00-13:30 Udenfor Famileplejeteamets og Familieafdelingens åbningstid kan vagten kontaktes på tlf ved akutte problemer. Socialvagten vil så lytte til problemstillingen og vurdere, hvordan Viborg Kommune vil handle. Socialvagten underretter socialrådgiver på førstkommende arbejdsdag. Det er dog vigtigt at I også selv kontakter socialrådgiver førstkommende arbejdsdag og orienterer herom. Indberetningsskemaer. Indberetningsskemaer til kørsel og dokumentation til dækning af merudgifter kan fås ved kontakt til Sekretariatet - Lone Vendelbo Andersen tlf eller Gitte Thorup Eriksen tlf

5 Viborg kommunes forventninger til plejeforældrenes arbejde med plejebarnet Plejefamilier indgår som en del af den indsats Viborg kommune bruger i forhold til børn og unge med særlige behov og deres familier. Det betyder i Viborg Kommune, at en plejefamilie er en familie, der tager et barn i pleje. Plejebarnet bor hos plejeforældrene og indgår som en ligeværdig del af familien. Som plejeforældre skal I tilbyde barnet en opvækst i et familielignende omsorgsmiljø med nære relationer og stabil voksenkontakt. Inden plejebarnet anbringes, er der lavet en børnefaglig undersøgelse samt en handleplan, hvori barnets behov beskrives. Plejebarnets ophold ophører, når der ikke længere vurderes at være et behov herfor. Plejeforældrenes generelle opgaver Målene og opgaverne afhænger af plejebarnets vanskeligheder. De er beskrevet nærmere i den handleplan, som I får udleveret af socialrådgiver i forbindelse med plejeforholdets start. Det er vigtigt, at I sætter jer grundigt ind i handleplanens indhold, idet målene med anbringelsen fremgår af den. Handleplanen er således grundlaget for jeres arbejde med barnet. Sammen med familieplejeteamet omsætter I løbende handleplanen til virkelighed. Socialrådgiver i Familieafdelingen udarbejder en handleplan for hele indsatsen omkring barnet. Der vil i handleplanen derfor kunne være beskrevet problematikker og mål, som plejefamilien ikke er ansvarlige for. Det kan eksempelvis være tiltag i hjemmet eller skolen. For at plejefamilien kan få indblik i den fulde handleplan skal biologiske forældre give samtykke. Såfremt biologiske forældre ikke giver samtykke, vil plejefamilien få uddrag af handleplanen, som dækker over plejefamiliens indsats og mål. En generel og vigtig opgave i arbejdet som plejeforældre omhandler plejebarnets samvær med sine biologiske forældre. Viborg Kommune har som udgangspunkt den opfattelse, at plejebørn skal have samvær med deres biologiske forældre, hvilket også understøttes i lov om social service, hvor plejebarnet har ret til samvær og kontakt med forældre og netværk. Både socialrådgiver og familieplejekonsulent er bekendt med, at samværssituationer kan være svære at håndtere for barnet, hvorfor familieplejekonsulenterne ofte vil have fokus på netop samvær i forbindelse med supervision af plejefamilier. Viborg Kommune har en forventning om, at plejeforældrene støtter positivt op om barnets samvær med sine biologiske forældre. Ligesom det også forventes, at plejeforældrene yder omsorg og rummelighed over for både plejebarnet og de biologiske forældre, således barnet har mulighed for at opleve et positivt samarbejde om sin anbringelse. Generelle forventninger til jer som plejeforældre Når et barn eller en ung anbringes hos jer forventer Viborg Kommune at: 4

6 Plejebarnet indgår som en integreret del af jeres familie og som en naturlig del af jeres sociale liv. At have et plejebarn er således en fælles opgave for hele familien. Som en følge heraf etableres der som udgangspunkt ikke aflastning til et barn/ung, der er i fuldtidspleje. I dækker plejebarnets aktuelle og fremadrettede behov for omsorg og støtte med respekt for plejebarnets forudsætninger og personlige og kulturelle baggrund. I samarbejder med plejebarnets forældre på en ligeværdig og respektfuld måde, idet forældrene fortsat som udgangspunkt er centrale voksne for plejebarnet. I skal være indstillet på, at I Ikke kan erstatte plejebarnets forældre, men supplere dem. I skal være indstillet på, at plejebarnet ikke skal bo hos jer i længere tid end plejebarnet og forældrene har behov for. I er parat til at udvise loyalitet og et positivt samarbejde med såvel Viborg Kommune som den biologiske familie samt at have en åbenhed og parathed til at tale om evt. udfordringer. I oplyser om væsentlige ændringer i jeres families liv. Det kan være væsentlige ændringer i jeres arbejdsforhold, væsentlige ændringer i jeres økonomi, jeres eller jeres børns sygdom ud over det almindelige, dødsfald der har stor betydning for et eller flere familiemedlemmer, børn der flytter hjemmefra eller hjem igen, andre der flytter ind i jeres hjem osv. I orienterer Viborg Kommune, hvis I overvejer at tage endnu et barn i familiepleje, herunder accepterer Viborg Kommunes beslutning, hvis Viborg Kommune vurderer, at den nye anbringelse ikke er forenelig med nuværende plejeforhold. I indgår i et forpligtende samarbejde med medarbejdere fra Viborg kommune. Kontrakt Viborg Kommune har udarbejdet en kontrakt forud for barnets/den unges indflytning hos jer. Som plejeforældre indgår den af jer, der har hovedansvaret for barnet en kontrakt med kommunen. Plejevederlagene bliver udbetalt til den, der står som kontraktholder i kontrakten. Kontrakten kan som udgangspunkt ikke overflyttes fra den ene til den anden plejeforælder, da det bl.a. har betydning for udbetaling af feriepenge. I nogle tilfælde kan overflytning endvidere ses som ulovlig skattemæssig tænkning. Der kan dog være ganske særlige tilfælde hvor overflytning kan blive nødvendigt og hensigtsmæssigt. Som et eksempel kan nævnes langtidssygemelding. Her vil familieteamet eller kontraktkonsulenten være behjælpelig, hvis en sådan undtagelse opstår. Kontrakten er en aftale mellem to parter, nemlig den af jer, der har hovedansvaret for plejebarnet og familieafdelingen i Viborg Kommune. Kontrakten kræver en underskrift af både den hovedansvarlige plejeforælder og familieafdelingen. Ægtefælle eller samlever er som sådan deltagende i arbejdet med barnet og kommer i besiddelse af de samme tavshedsbelagte oplysninger om barnet og dets familie, som den hovedansvarlige gør. Derfor skal ægtefælle eller samlever i kontrakten skrive under på, at han/hun er pålagt tavshedspligt. Den af jer, der indgår kontrakten, forpligtiger sig til, sammen med sin ægtefælle eller samlever, at efterleve de forhold, der er beskrevet i disse retningslinjer. Så selvom kontrakten er indgået mellem den ene af jer og Viborg Kommune, anser Viborg Kommune arbejdet som plejeforældre som et der involverer hele plejefamilien. 5

7 Samarbejde med Viborg kommune Socialrådgivers rolle og familieplejeteamets rolle i forhold til plejefamilien Socialrådgiver i Familieafdelingen træffer afgørelse om anbringelse af børn og unge. Det betyder at al sagsbehandling i forbindelse med anbringelsen varetages af socialrådgiver, herunder: Handleplan og tilsyn/opfølgning i forhold til barnet. Iværksættelse af nødvendige undersøgelser samt evt. supplerende foranstaltninger. Bestemmer rammer for samvær og samarbejde med barnets/den unges forældre/familie. Behandling af alle ansøgninger og anker i forbindelse med anbringelsen Aftaler om feriefastlæggelse udover det varslede. Familieplejeteamet Rekrutterer og godkender konkret godkendte plejefamilier. Socialtilsyn Midt godkender generelt godkendte familier. Sender forslag til socialrådgiver om plejefamilier til de konkrete børn og unge, der skal anbringes. Deltager i matchningsmøder og opfølgningsmøder. Familieplejeteamet og socialrådgiver fastsætter vederlag på baggrund af det beskrevne barn/den unge samt opgaven i øvrigt. Superviserer og sikrer faglig vejledning af plejeforældre i forhold til deres daglige arbejde med barnet/den unge. Sikrer at plejeforældrene får tilbudt den faglige og uddannelsesmæssige viden, der er behov for indenfor de fastsatte rammer. I praksis er der tale om et tæt samarbejde mellem ansvarlig socialrådgiver og familieplejekonsulenten om oplysninger, som er nødvendige for sagsbehandlingen og/eller er af betydning for udførelsen af opgaver Kursus af plejeforældre Plejefamilier har ret og pligt til at deltage i to kursusdage årligt. Viborg Kommune afholder udgiften hertil. Der ydes ikke kørselsgodtgørelse til kurser, det forventes at dette dækkes af vederlag eller kost- og logidelen. Der kan søges tilskud til særligt tilrettelagte kurser målrettet barnets særlige vanskeligheder. Ansøgning om særlige kurser behandles af Familieplejeteamet og kontraktkonsulenten. Begge plejeforældre opfordres til at deltage i efteruddannelsen. Hvis I ikke har mulighed for dette f.eks. på grund af pasning af plejebarnet, påhviler retten og pligten til efteruddannelse den af jer, som er kontraktholder. Det forventes, at I som plejeforældre arrangerer nødvendig pasning, mens I er på efteruddannelse/kursus. Viborg Kommune anvender som hovedregel kurser, som afholdes af VIA. Der kan undtagelsesvis ydes økonomisk støtte til andre relevante kursuser. Dette aftales i samarbejde med familieplejekonsulenten og kontraktkonsulenten. 6

8 Supervision af plejeforældre Plejefamilier har ret og pligt til at modtage supervision/faglig sparring. Supervisionen/faglig sparring ydes af familieplejeteamet fra familieafdelingen. Familieplejeteamet yder som minimum supervision 4 gange årligt. Tilsyn Tilsyn udføres af Socialtilsyn Midt - 1 gang årligt. Link til Socialtilsyn Midt hjemmeside: Konkret godkendte plejefamilier godkendes af Familieplejeteamet i Familieafdelingen. Efter godkendelse udføres tilsynet af socialrådgiver i forbindelse de halvårlige opfølgninger for anbringelsen. Opfølgning og status Opfølgningsmøder Senest 3 mdr. efter at barnet/den unge er flyttet ind hos jer, vil der blive afholdt et opfølgningsmøde, hvor barnet/den unges socialrådgiver, familieplejekonsulent og som udgangspunkt barnets/den unges forældre deltager. Herefter afholdes der opfølgningsmøde hver 6. mdr. Formålet med mødet er primært opfølgning på barnets/den unges handleplan. I forbindelse med opfølgningsmøderne aflægger barnets/den unges socialrådgiver mindst to årlige besøg, hvor socialrådgiver også skal tale med barnet/den unge alene(børnesamtale). Hertil kommer ad hoc møder. Statusrapport/oplysningspligt Hvis socialrådgiverne eller familieplejekonsulenten beder om oplysninger om forhold, der har betydning for behandlingen af barnets/den unges sag, har I pligt til at videregive de oplysninger, I er i besiddelse af. Elektronisk kommunikation via og brug af e-boks/digital post Som plejeforældre skal I kunne modtage digital post fra Viborg Kommune. Digital post bruges af Viborg Kommune til fremsendelse af diverse generel information samt relevante personfølsomme oplysninger herunder f.eks. plejekontrakt. Vejledning i oprettelse af digital post findes på Viborg Kommunes hjemmeside. Plejeforældre er endvidere forpligtet til at sikre at deres plejebarn over 15 år får oprettet sig en digital postkasse og løbende tjekker denne. 7

9 Økonomi Plejevederlag Vederlag I modtager vederlag i forhold til plejebarnets behov/problemer og de krav, der stilles til jer som plejeforældre. Det er Familieafdelingen i Viborg Kommune, der fastsætter vederlagsindplaceringen. Som plejeforældre vil I blive orienteret om vederlagsindplaceringen og tilbudt en samtale om kontraktansættelsen, før plejebarnet anbringes hos jer. Ved vederlagsindplacering indgår følgende i vurderingen: - Barnets vanskeligheder - Forældresamarbejde - Krav til plejefamilien - Plejefamiliens ressourcer I Viborg Kommune vurderes vederlagsfastsættelse endvidere efter gennemsnitsmodellen. Gennemsnitsmodellen indebærer, at der opereres med et gennemsnit af en given plejefamilieløn over en hel anbringelsesperiode, så den enkelte plejefamilie som udgangspunkt begynder og slutter et plejeforhold med den samme aflønning. Genforhandling af vederlagets størrelse kan derfor kun yderst sjældent komme på tale, hvilket betyder, at plejefamilien kan opleve en sikkerhed omkring deres økonomiske kompensation, uanset svingninger i plejebarnets behov for støtte. Ved ansættelse som plejefamilie for et spædbarn fastsættes aflønningen til 7 vederlag. Der vil i disse situationer være en forventning om, at den ene plejeforælder tager orlov fra sit arbejde og i stedet anser plejeforholdet som sin hovedbeskæftigelse. Der vil ved anbringelse af spædbørn altid ske en ny vederlagsfastsættelse i henhold til gennemsnitsmodellen når barnet er klar til at begynde i daginstitution. Såfremt den anbragte unge bevilges efterværn og fortsat har bopæl hos plejefamilien sker der en genforhandling af kontrakten. Der vil ved overgang til et efterværn kunne ske ændringer i vederlagsfastsættelse, idet opgaven ændres. Såfremt den anbragte unge starter på efterskole, formodes det at plejeforældrene ikke i samme omfang bruger ressourcer på plejeopgaven, hvorfor vederlaget i denne periode nedsættes til 2*vederlag i ti måneder. Ligeledes nedsættes omkostningsbeløbet. Hvis flere børn anbringes i samme plejefamilie, skal den gennemsnitlige plejeopgave vurderes for hvert barn. Muligheden for at have andet arbejde ved siden af familieplejearbejdet afhænger af barnets behov og afspejler sig desuden i vederlagsfastsættelsen. Plejevederlaget indeksreguleres jf. KL s taksttabel for vederlag og satser automatisk en gang årligt pr. 1. januar i overensstemmelse med vejledning om opholdsbetaling mv. ved formidlet døgnophold for børn og unge. 8

10 Vederlag indsættes på kontraktholders NEM-konto. Vederlag er en personlig og skattepligtig indkomst for den plejeforælder, der har indgået kontrakten med familieafdelingen i Viborg Kommune. Plejevederlag er ikke pensionsgivende. Plejevederlag er dagpengegivende efter regler om sygedagpenge. Du er som kontraktholder, omfattet af loven om arbejdsmarkedets tillægspension (ATP) og lov om arbejdsmarkedets uddannelsesfond(aud). Bidragene beregnes og indbetales efter de almindelige regler. Kost, logi og almindelige daglige fornødenheder. Kost- og logibeløb. Udover plejevederlaget får I udbetalt et skattefrit kost- og logibeløb. Dette beløb skal dække de almindelige udgifter ved plejebarnets ophold i jeres familie. Eksempler på, hvad der er indeholdt i omkostningsdelen: - Kost - Logi - vedligeholdelse af værelse, seng, stol, bord, sengetøj, el, vand og varme - Telefoni, Tv, Internetforbindelse - Personlig pleje og hygiejne, frisør, tøjvask og almindelig forekommende medicin - Fødselsdagsgave til kammerater - Reparation af cykel - Skoleudstyr såsom som skoletaske, penalhus med indhold osv. - Lejrture - Almindelig daglig kørsel og transport, herunder også buskort - Udgifter til almindelig barnepige - Biografture, entreer m.v. - Pas - Udgifter til ulykkesforsikring og ansvarsforsikring - Fritidsaktiviteter Kost og logibeløbet indeksreguleres, ligesom plejevederlagene jf. Socialministeriets vejledning automatisk hvert år pr. 1. januar. Kost og logibeløbet indsættes månedsvis bagud på kontraktholders NEM-konto. Fradrag: Såfremt plejebarnet er hos sine forældre eller i aflastning i tre sammenhængende døgn sker der et fradrag i kostbeløbet til plejeforældrene. Såfremt plejefamilien har mere end to børn i pleje sker der en reduktion i kostbeløbet til det tredje barn. En kronologisk oversigt over plejeforholdenes opstart er afgørende for fastsættelse af, i hvilken kontrakt der sker en reduktion i kostbeløbet. Følge udgifter: Der vil ved enhver ansøgning ske en individuel konkret vurdering, hvorfor nedenstående liste, skal ses som retningsgivende i forhold til, hvilke udgifter der kan søges dækket og i hvilket omfang. 9

11 Der skal gøres opmærksomt på, at listen ikke er udtømmende. Plejefamilien skal søge socialrådgiver i familieafdelingen om evt. dækning af ekstra udgifter, inden den afholdes. Når udgiften er afholdt skal der efterfølgende sendes dokumentation i form af originale udgiftsbilag via. indberetningsskema til Sekretariat. Der kræves underskrift fra plejefamilien inden udbetaling af følgeudgifter Lomme- og tøjpenge: Kontraktholderen modtager lomme- og tøjpenge efter KL s gældende takster. Beløbende bliver automatisk reguleret efter alder, og de indsættes månedsvis forud. Barnet modtager tøjpenge fra det er 0 år og lommepenge fra det fylder 3 år. Lommepenge er ikke beregnet til opsparing til ferie og gaver, men alene til almindeligt forekommende ting, som barnet køber i dagligdagen eller sparer op til ting, som det ønsker sig. Fra det 16. år kan den unge selv afholde udgifter til visse personlige ting af sine lommepenge. Beløbene til lomme- og tøjpenge er skattefrie. Eksempler på øvrige udgifter: Autostol Kan bevilges som en del af etableringsbeløbet, altså i forbindelse med opstart af plejeforhold. Der bevilges altid på baggrund af en konkret ansøgning Der kan søges om udskiftning af autostol, der henvises til at der købes den billigste godkendte autostol (max. kr. 1000). Barnepige Befordringsgodtgørelse Viborg Kommune accepterer køb af brugt autostol, i forhold til dokumentation er en håndskrevet kvittering godkendt dokumentation. Barnepige skal som udgangspunkt dækkes af kost og logi beløbet. Udgiften til den almindelige daglige kørsel er dækket af omkostningsbeløbet. Kommunen yder ikke kørselsgodtgørelse til almindelig daglig kørsel som f.eks. indkøb til plejebarnet eller transport til og fra; skole, daginstitution, læge, fritidsaktiviteter, tandbehandling eller lign., deltagelse i familiebesøg, ferie eller lign. Pålagt kørsel eller aftalt kørsel f.eks. til speciallæge, til samvær med biologiske forældre og netværk dækkes efter statens laveste takst. Kørsel til møder i forvaltningen anses for at være pålagt kørsel Efter en konkret vurdering af socialrådgiver kan der ydes kørselsgodtgørelse i form af merudgifter til kørsel til specialskole eller kørsel, som er afledt af indsatsen i den gældende handleplan. Behandling ved Der kan ydes kørselsgodtgørelse til kørsel i forbindelse med længerevarende udredningsforløb, behandlings-/sygeforløb, specialtandlæge. Det forudsættes, at udredningen/behandlingen er dokumenteret ved sundhedsfagligt personale, og at plejefamilien først har søgt om dækning til befordring via Regionen i forbindelse med udredningsforløb og behandling. Skal som udgangs punkt dækkes af kost og logi beløbet. 10

12 læge, fysioterapeut m.v. Briller og kontaktlinser Computer Mobiltelefon. Plejefamilien er ansvarlig for at undersøge, om det er muligt at få vederlagsfri fysioterapi gennem egen læge. Individuelle tilfælde kan søges dækket ved konkret ansøgning til socialrådgiver, hvis behandlingen er dokumenteret af sundhedsfagligt personale. Der kan ansøges om dækning af udgifter ved socialrådgiver. Der skal ved ansøgning altid foreligge dokumentation fra optiker/øjenlæge. Kontaktlinser og brilleglas, almindeligvis med refleksfri behandling ydes efter regning. Tilskud til stel med max kr og udskiftning, kun når det er nødvendigt. Konkret og individuel vurdering af socialrådgiver på baggrund af ansøgning fra plejefamilien. Der kan ydes op til kr I medfør af Skolereformen, som trådte i kraft 1. august 2014, skal folkeskolen gratis stille undervisningsredskaber til rådighed for eleverne. Folkeskolen kan derfor ikke forlange, at eleverne medbringer en computer Cykel Der kan ikke ydes støtte til indkøb af mobiltelefon. Tilskud til cykel til plejebarnet kan ydes på baggrund af en konkret vurdering af socialrådgiver. Der lægges i vurderingen vægt på barnets behov for en cykel som transport eller som fritidsinteresse, hvorfor det kun er børn med et reelt behov for en cykel, der kan modtage tilskud. Det maksimale tilskud er: 4 til 10 år tilskud på 2000kr. inkl. cykelhjelm. 11 til 18 år tilskud på 2500 kr. inkl. cykelhjelm. Det forudsættes at barnet anvender cykelhjem. Dåb Ferie Viborg Kommune accepterer køb af brugt cykel og en håndskrevet kvittering godkendes som dokumentation for udgiften. Der kan maksimalt ydes tilskud til cykel hver 3. år. Individuel vurdering af socialrådgiver. Udgifter til dåb, hvis plejefamilien skal afholde dåben, dog maks. 2500kr. Der ydes maksimalt tilskud til ferie med 5000 kr. pr. kalenderår. Tilskuddet ydes på baggrund af en ansøgning fra plejefamilien. Socialrådgiver foretager en individuel vurdering af ansøgningen. Der lægges i vurderingen vægt på, om udgiften kan ses som en direkte følge af plejebarnets deltagelse. Det vil sige, at der for at yde et tilskud til ferie, skal være en dokumenteret merudgift til ferien. En dokumenteret merudgift kan være plejebarnets billet til fly, entréer, plejebarnets overnatning på campingplads eller differencen mellem eks. en hytte til fire personer og en hytte til fem personer. Ved ferie med all-inclusive, dækkes udgiften til all-inclusive ikke. Plejefamilien kompenseres allerede for kost med det faste kost og logi beløb. 11

13 Såfremt det ikke kan dokumenteres, at udgiften er en følge af plejebarnets deltagelse, kan der ikke ydes tilskud til ferie. Det kan eks. være i forbindelse med udgift til fastlæggercamping, leje af sommerhus, hvor opredning til en ekstra er en del af prisen eller entréer til plejeforældre til ferieparker m.m. Fritidsaktiviteter Der dækkes ikke kørsel til ferie eller dagsudflugter. Dette forventes dækket af kost og logi beløbet Kost og logi beløbet dækker 1. aktivitet (Helårs aktivitet) samt udgifter forbundet med aktiviteten. 2 og 3. fritidsaktivitet inklusiv kørsel, kan dækkes, hvis den/de ekstra fritidsaktivitet(er) er anført i handleplane og indgår som en del af indsatsen i forhold til barnet. Gaver Etableringsbeløb Konfirmation Der ydes tilskud til gaver ved fødselsdag og jul jf. KL s takster. Der kan bevilges etableringsgebyr efter konkret ansøgning og vurdering dog maksimalt jf. KL s takster. Plejefamilien stiller basale møbler som seng, bord og stol til rådighed. Ved ansøgning laver plejefamilien en liste over de anslåede udgifter. Etableringsbeløbet skal være anvendt 3 mdr. efter etablering. Etableringsbeløbet udbetales mod indsendelse af dokumentation for udgiften. Der bevilges gave jf. KL s takster Der kan bevilges til tøj jf. KL s takster Der kan efter ansøgning bevilges tilskud til fest op til 3*normabidrag (2015)= 3867kr. Der kræves dokumentation for udgifterne til henholdsvis gave, tøj og fest. Det er derfor ikke muligt at samle udgifterne til konfirmationen i en fælles pulje. Medicin: Studietur: Udskrivningsudstyr Udgiften dækkes til lægeordineret medicin til langvarig eller kronisk lidelse af indgribende karakter. Der kan efter konkret individuel vurdering ydes dækning til medicin til et længerevarende behandlingsforløb. Udgift til P-piller, P-stav og lign. prævention dækkes efter ansøgning. Der kan søges om dækning af udgiften, hvis opholdet/rejsen skønnes at have et uddannelsesmæssigt sigte, og at størstedelen af klassen deltager. Der ydes ikke tilskud til kost og lommepenge. Der kan bevilges udskrivningsudstyr til plejebarnet efter konkret ansøgning og vurdering, dog maks. KL s takster. Der lægges ved vurderingen vægt på, hvor længe barnet har været i plejefamilien. Herunder skal der også vurderes på, om etableringsudstyret bør være i en sådan stand, at det kan følge barnet som udskrivningsudstyr. Eksempelvis hvis der har været tale om en kort anbringelsesperiode. Ved ansøgning laver plejefamilien en liste over de anslåede udgifter. Udgiften dækkes på baggrund af indsendt dokumentation i form af originale bilag. 12

14 Efterskole Øvrige merudgifter Der bevilges ikke udskrivningsudstyr til unge, som har været anbragt i efterværn. Det forventes, at den unge i efterværn, af sin indkomst, laver en opsparing på 500 kr. pr måned. Denne opsparing vil den unge kunne benytte til etablering i egen lejlighed/værelse efter ophørt efterværn. Der kan ansøges om at plejebarnet kan komme på efterskole. Efterskoleudgifter betales af Viborg Kommune og i efterskoleperioden (ti måneder) aflønnes plejefamilien med 2*Vederlag. Der kan på baggrund af en ansøgning fra plejefamilien ydes dækning af nødvendige merudgifter, som er en følge af plejebarnets betydelige og varigt nedsatte fysiske og psykiske funktionsevne. Det er en betingelse, at udgifterne ikke kan dækkes via anden lovbestemmelse eks. som en hjælpemiddel. Merudgifter som følge af barnets nedsatte funktionsevne skal være nødvendige for barnet. Der lægges derfor i vurderingen vægt på, om udgiften er en konsekvens af barnets nedsatte funktionsevne og om udgiften er nødvendigt for barnet. Det kan eks. være: - bleer, såfremt barnet ikke er i stand til at blive renlig - it-redskaber til kommunikation, såfremt barnet ikke formår at kommunikere - fritidsaktiviteter, specialtilbud eller redskaber, såfremt barnet ikke kan deltage i fritidsaktiviteter på lige fod med andre børn. Eks. parallelcykel, udgifter forbundet med kørestolsidræt o. lign. Der lægges i vurderingen vægt på, om udgiften er en merudgift. Altså om udgiften ved forsørgelse af barnet er øget i forhold til forsørgelse af et barn uden en nedsat funktionsevne. Udgiften til dækning at bleer, vil derfor ikke kunne dækkes, før barnet når en alder, hvor det ikke længere forventes, at barnet vil bruge ble. Ligeledes vil udgiften til eksempelvis en telefon som kommunikationsredskab til en ung, ikke være en udgift, idet en telefon anses som et almindeligt forbrugsgode til unge mennesker. Til grund for en vurdering om dækning af merudgifter ligger en dokumentation af barnets nedsatte funktionsevne, dokumentation for barnets behov for merudgiften samt dokumentation af, at udgiften reelt er en merudgift i forhold til forsørgelse af et barn uden en nedsat funktionsevne. 13

15 Særlige forhold i forbindelse med arbejdet som plejeforældre ved Viborg Kommune Forsikringsforhold Vedrørende person-/arbejdsskade Hvis et af plejefamiliens medlemmer kommer til skade eller får en erhvervssygdom under udførelse af arbejdet som plejefamilie, er pågældende omfattet af Lov om sikring mod følger af arbejdsskade. Vedrørende plejebarnets forvoldelse af skade på plejefamiliens ejendom og skade på tredjemands person eller ejendom: Viborg Kommune er selvforsikret for ansvarsskader begået af plejeanbragte børn. Procedure i tilfælde af skade? I tilfælde af skade skal plejefamilien snarest muligt rette henvendelse til familieplejeteamet, der vejleder med hensyn til fremgangsmåde ved skadesanmeldelse. Familieplejeteamet tager stilling til, om den konkrete skade kan dækkes eller ej. Stillingtagen sker på baggrund af plejefamiliens redegørelse for skadens omgang og øvrige omstændigheder. Ulykkesforsikring Viborg Kommune har ikke tegnet en ulykkesforsikring for anbragte børn. Det forventes at kontraktholder tegner en ulykkesforsikring for barnet. Udgiften til forsikringen afholdes af kost- og logibeløbet. Indboforsikring Hvis I har en indboforsikring skal I sikre jer, at barnet skrives ind i denne, således at barnet er dækket. Har I mod forventning ingen indboforsikring skal I tegne en som barnet er dækket af. Udgiften til forsikringen afholdes af kost- og logibeløbet. Rejseforsikring I forbindelse med ferierejser og ophold i udlandet, er det vigtigt at barnet er omfattet af en dækkende rejse- og ulykkesforsikring. En udgift til ekstra forsikring vil normalt være at betragte som en merudgift ved afholdelse af ferie og kan som sådan søges dækket ved socialrådgiver på samme vis som de øvrige merudgifter ved ferieafholdelse. Tavshedspligt Plejefamilier er omfattet af straffelovens regler om tavshedspligt (Straffelovens 152 og 152 C-F). Det betyder, at man ikke uberettiget må videregive fortrolige oplysninger, som man har fået kendskab til gennem sit arbejde som plejefamilie. Heller ikke efter plejeforholdet er stoppet. Tavshedspligten drejer sig om fortrolige oplysninger. Det kan f.eks. være oplysninger om væsentlige sociale problemer, misbrugsproblemer, seksuelle og strafbare forhold samt oplysninger om religion og politiske tilhørsforhold. Sådanne fortrolige oplysninger må ikke uberettiget videregives. I praksis vil det sige, at plejefamilien hverken må fortælle eller drøfte sådanne informationer om plejebarnet/plejebarnets familie med naboer, venner eller familie. 14

16 Selvom plejebarnets forældre har givet sit samtykke til, at oplysningerne videregives, er der tale om brud på tavshedspligten. Det er ikke et brud på tavshedspligten, hvis en plejefamilie ved Viborg Kommune videregiver fortrolige oplysninger til en samarbejdspartner, f.eks. en dagsinstitution under Børn- og Ungeafdelingen i Viborg Kommune. Det er dog en forudsætning, at der tale om oplysninger, der er nødvendige for samarbejdspartneren. Er der tale om samarbejdspartnere uden for Børn- og Ungeafdelingen i Viborg kommune, må plejefamilien ikke videregive fortrolige oplysninger, men skal henvise til familieafdelingen/socialrådgiver, såfremt samarbejdspartneren mener at have behov for oplysninger. I forbindelse med brug af sociale medier som f.eks. Facebook, Twitter osv. vil vi henstille til, at der er skærpet opmærksomhed på ikke at overtræde tavshedspligten. Det er brud på tavshedspligten at skrive om et plejebarn på Facebook, Twitter osv. eller uploade billeder af barnet og dets relationer uden forældrenes tilladelse. Dette gælder alle medlemmer af plejefamilien. Det er Familieplejekonsulenternes holdning, at det er uhensigtsmæssigt at være venner med plejebarnets familie på Facebook. Det kan skabe misforståelser og uhensigtsmæssige situationer. Vi kan ikke forbyde venskaber på sociale medier, men henstiller til god etik og omtanke. Fortrolige og personfølsomme oplysninger må kun videregives elektronisk via digital post (eks. borger.dk). Det betragtes som brud på tavshedspligten at skrive fortrolige oplysninger ad usikker elektronisk vej. I tvivls tilfælde kan der rettes henvendelse til jeres familieplejekonsulent eller jeres socialrådgiver i familieafdelingen. Skærpet underretningspligt Hvis I får kendskab til forhold, der giver anledning til særlig bekymring, skal I underrette barnets/den unges socialrådgiver. I har altså pligt til at videregive oplysninger til socialrådgiver, hvis der er forhold, der giver formodning om, at et barn eller den unge under 18 år har behov for særlig støtte. Høring ved ændret samvær, hjemgivelse, ændringer i anbringelsessted eller behandling af sager om tvang. Forud for ændret samvær, hjemgivelse eller ændringer i anbringelsessted, skal Viborg Kommune indhente udtalelse fra jer som plejeforældre. Formålet med denne hørring er at sikre, at jeres viden og kendskab til barnet bliver en del af socialrådgivers afgørelsesgrundlag. Det skal være en skriftelig udtalelse. Er barnet tvangsanbragt vil I ligeledes blive anmodet om at afgive udtalelse i forbindelse med sagens genbehandling. 15

17 Magtanvendelse Magtanvendelse i plejefamilier er ikke lovligt, ligesom plejefamilier er omfattet af reglerne om forbud mod korporlig afstraffelse mv. Opsigelsesvarsel Viborg Kommune kan i de første tre måneder opsige kontrakten med 14 dages varsel. Efter 3 måneders forløb kan Viborg Kommune opsige kontrakten med løbende måned + 1 måned. Det samme opsigelsesforhold gør sig gældende for jer som plejeforældre. Hvis plejeforholdet afbrydes, ved at barnet/den unge ikke opholder sig hos jer, har I som plejeforældre pligt til at straks at give socialrådgiver og familieplejeteamet besked om dette. Retten til vederlag ophører henholdsvis med 14 dages varsel/løbende måned + 1 måned efter den faktiske afbrydelse uden yderligere varsel, medmindre der indgås anden aftale. Ved misligholdelse af kontrakten fra jeres side ophører retten til at modtage vederlag straks. Ret til udbetaling af kost- og logibeløb samt tøj-og lommepenge ophører fra det tidspunkt hvor barnet ikke har ophold hos jer længere. Ferie Som plejeforældre er I omfattet af ferielovens bestemmelser og har ret til 5 ugers ferie årligt. Viborg Kommune anser som tidligere nævnt plejefamilier som værende et familielignende tilbud, og derfor forventer kommunen, at I holder ferie med plejebarnet, medmindre barnet/den unge er ved sine forældre i ferien. Varsling af ferie Viborg Kommune har ret til at varsle jeres ferie, som det fremgår af varslet herunder. Dog kan der dog aftales individuel afholdelse af ferien med barnets socialrådgiver. Aftaler om ferie skal indgås med respekt for barnets tarv, rettigheder og pligter efter ferieloven og kommunens udmeldte retningslinjer. Viborg Kommune forventer, at I afholder 3 ugers hovedferie, en uges efterårsferie og en uges vinterferie. Hvis der ikke er indgået individuel aftale om afholdelse af ferie, varsles ferien således: 3 ugers ferie i ugerne , en uges efterårsferie i uge 42 og en uges vinterferie i uge 7. Optjent ferie skal afholdes. Afholdelse af ferie sammen med plejebarn I vil være berettiget til vederlag under afholdelse af ferie med plejebarnet. I modtager godtgørelse for kost og logi ved afholdelse af ferie med plejebarnet. Som tidligere nævnt forventer Viborg Kommune, at I som udgangspunkt afholder ferie sammen med plejebarnet. I særlige tilfælde, hvor det enten af hensyn til barnet og/eller det vurderes, at I har behov for at holde ferie uden plejebarnet, meddeles dette til socialrådgiver i familieafdelingen. Socialrådgiver for barnet træffer på baggrund af jeres henvendelse afgørelse om, hvorvidt dette er muligt. 16

18 I kan ikke få udbetalt kostgodtgørelse, men I bevarer logigodtgørelsen under afholdelse af ferie uden plejebarnet. Øvrige forhold til omkring ferie Hvert år (Ultimo april) udbetales en særlig feriegodtgørelse på 1 % af det optjente vederlag i forudgående kalenderår ved nuværende arbejdsgiver. Kommunen skal på fratrædelsestidspunktet beregne feriegodtgørelse på 12,5 % for den ferie, I har optjent, men endnu ikke har afholdt hos kommunen. Feriegodtgørelsen beregnes for den del af ferien, som i før fratrædelsen ikke har afholdt, samt for ferie optjent i indeværende optjenings år indtil fratrædelse. Når et plejeforhold ophører overføres 12,5 % af det optjente plejevederlag i det pågældende år således til feriekonto. Der ydes ikke feriegodtgørelse af de omkostningsbestemte ydelser - (Kost og logi), men alene af det A-skattepligtige plejevederlag. Under afholdelse af ferie - med eller uden plejebarn - er I som plejefamilie berettiget til det faste plejevederlag samt optjening af 1 % af plejevederlaget i særlig feriegodtgørelse. Folkeregisteradresse Når plejebarnet flytter ind hos plejefamilien, sørger Viborg Kommune for, at barnets folkeregisteradresse flyttes til jer som plejeforældre. Læge og sygehus Ved tilmelding til folkeregistret i plejefamiliens bopælskommune, vælges samtidig læge - i de fleste tilfælde får barnet samme læge som plejefamilien. Der udstedes et nyt sygesikringsbevis til barnet. Plejebarnets 1.sygedag Hovedreglen er, at plejeforældre kan holde barnets 1.sygedag, hvis de har samme folkeregisteradresse som barnet. Det er således ikke afgørende, at den som barnet opholder sig hos, er biologisk far eller mor, adoptivforælder, eller at den pågældende er den, som har forældremyndigheden over barnet. Det afgørende er hensynet til barnets tarv og tilknytning til barnet. 17

Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer:

Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer: Økonomi Gennemsnitsmodellen: Siden 2010 har Aarhus Kommune arbejdet med aflønningsformen ny honoreringsmodel. Familieplejecenteret vurderer honoreringen ud fra opgavens karakter og ud fra den gennemsnitlige

Læs mere

- anbringelsens forventede varighed - barnets vanskeligheder - forældresamarbejde - krav til plejefamilien - plejefamiliens ressourcer.

- anbringelsens forventede varighed - barnets vanskeligheder - forældresamarbejde - krav til plejefamilien - plejefamiliens ressourcer. Økonomi Gennemsnitsmodellen Siden 2010 har Aarhus Kommune arbejdet med aflønningsformen gennemsnitsmodellen. Familieplejen vurderer honoreringen ud fra opgavens karakter og ud fra den gennemsnitlige plejeopgave

Læs mere

Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som aflastningsfamilie ved Viborg Kommune. Retningslinje. Charlotte Lomholdt

Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som aflastningsfamilie ved Viborg Kommune. Retningslinje. Charlotte Lomholdt Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som aflastningsfamilie ved Viborg Kommune Retningslinje Godkendt: Ole Elbæk Niveau: Familie- og Rådgivningschef Dato: April 2016 Udarbejdet af:

Læs mere

Vilkår for pleje - og aflastningsfamilier der benyttes af Billund Kommune

Vilkår for pleje - og aflastningsfamilier der benyttes af Billund Kommune Vilkår for pleje - og aflastningsfamilier der benyttes af Billund Kommune Maj 2017 Generelt vedrørende døgnpleje / indskrivningsbeløb Ved døgnpleje forventes det, at plejefamilien kan stille et almindeligt

Læs mere

HÅNDBOG AFLASTNINGS- OG PLEJEFAMILIER I SYDDJURS KOMMUNE

HÅNDBOG AFLASTNINGS- OG PLEJEFAMILIER I SYDDJURS KOMMUNE HÅNDBOG AFLASTNINGS- OG PLEJEFAMILIER I SYDDJURS KOMMUNE 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 3 Barnets ophold i familiepleje. 4 Samarbejde med biologisk

Læs mere

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 196 Offentligt. Fælles fynsk praksis. vedr. tillægsydelser til plejefamilier

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 196 Offentligt. Fælles fynsk praksis. vedr. tillægsydelser til plejefamilier Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 196 Offentligt Fælles fynsk praksis vedr. tillægsydelser til plejefamilier Forord Foranlediget af initiativ fra Odense kommune har der i et samarbejde mellem de

Læs mere

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER INDHOLD KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER s. 3 AT BLIVE KOMMUNAL PLEJEFAMILIE s. 4 Vil I være kommunal plejefamilie? s. 4 Godkendelse s. 5 VILKÅR FOR KOMMUNALE

Læs mere

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

Generelle retningslinjer for plejefamilier

Generelle retningslinjer for plejefamilier Generelle retningslinjer for plejefamilier Servicelovens 52 giver mulighed for at børn og unge i alderen fra 0-18 år, der har behov for særlig støtte, kan tilbydes en aflastningsordning eller et døgnophold

Læs mere

Håndbog. til aflastnings- og plejefamilier. Februar 2011

Håndbog. til aflastnings- og plejefamilier. Februar 2011 Håndbog til aflastnings- og plejefamilier Februar 2011 Indhold Side Indledning... 3 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning... 3 Barnets ophold i familiepleje... 4 Samarbejde med biologisk

Læs mere

Håndbog for plejefamilier i Rudersdal kommune Januar 2015. Indhold

Håndbog for plejefamilier i Rudersdal kommune Januar 2015. Indhold 1 Håndbog for plejefamilier i Rudersdal kommune Januar 2015. Indhold Indledning... 2 Sagsforløb... 2 Aflastning... 2 Døgnanbringelse... 3 Forskellige former for aflastning og familiepleje... 3 Godkendelsesprocedure...

Læs mere

Information til pleje- og aflastningsfamilier

Information til pleje- og aflastningsfamilier Informion til pleje- og aflastningsfamilier Struer Kommune Børne- og Familiecentret Revideret Marts 2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indholdsfortegnelse 1. FORVENTNINGER TIL PLEJE- OG AFLASTNINGSFAMILIER...

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Indhold Velkommen til Herning Kommune... 3 Praktiske informationer... 3 Opgavefordelingen mellem familie-/handicaprådgiveren og familieplejekonsulenten... 4 Herning Kommunes forventninger

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Information til pleje- og aflastningsfamilier

Information til pleje- og aflastningsfamilier Informion til pleje- og aflastningsfamilier Struer Kommune Børne- og Familiecentret Revideret maj 2011 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indholdsfortegnelse FORVENTNINGER TIL PLEJE- OG AFLASTNINGSFAMILIER...3

Læs mere

Retningslinjer for arbejdet som pleje- og/eller aftastningsfamilie

Retningslinjer for arbejdet som pleje- og/eller aftastningsfamilie Retningslinjer for arbejdet som pleje- og/eller aftastningsfamilie Struer Kommune Børne- og Familiecentret Revideret januar 2013 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indholdsfortegnelse 1.0 INTRODUKTION...

Læs mere

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune En plejefamilie kan både være en fuldtids plejefamilie, en aflastningsfamilie eller en netværksfamilie.

Læs mere

Kontrakt om formidlet døgnophold i familiepleje

Kontrakt om formidlet døgnophold i familiepleje Børne- og Undervisningsforvaltningen Familieafdelingen Springvandspladsen 5!Uventet afslutning på formel 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Hjørring Kommune Hjørring den Indsæt dato Sagsnr.: Indsæt sagsnr.

Læs mere

Information for Pleje- & Aflastnings- familier. Familieplejen. Familieplejen. Børnecenter Døgn

Information for Pleje- & Aflastnings- familier. Familieplejen. Familieplejen. Børnecenter Døgn Familieplejen Information for Pleje- & Børnecenter Døgn Familieplejen Telefon: 76 16 08 10 Mail: chg@esbjergkommune.dk Hjemmeside: www.esbjergkommune.dk Aflastnings- familier H vorfor være pleje-/aflastningsfamilie?

Læs mere

At blive aflastnings- eller plejefamilie

At blive aflastnings- eller plejefamilie At blive aflastnings- eller plejefamilie Vil I gerne være aflastnings- eller plejefamilie, er det vigtigt at I: Kan give barnet stabile og trygge rammer og støtte barnets udvikling Kan samarbejde med barnets

Læs mere

Professionel familiepleje

Professionel familiepleje Professionel familiepleje Nyt tiltag - En ny mulighed for anbringelse Professionel familiepleje åbner en ny mulighed for kommunernes anbringelse af børn og unge med særlige behov for pleje og omsorg. Professionel

Læs mere

Følgeudgifter/særlige udgifter

Følgeudgifter/særlige udgifter Følgeudgifter/særlige udgifter Plejefamilier kan ansøge rådgiver om hel eller delvis dækning af særlige udgifter, som ikke forventes afholdt af kost og logibeløbet. Rådgiver skal ved hver ansøgning om

Læs mere

Information. for Plejefamilier & Aflastningsfamilier. Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf. 76160810

Information. for Plejefamilier & Aflastningsfamilier. Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf. 76160810 Information for Plejefamilier & Aflastningsfamilier Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf. 76160810 Indholdsfortegnelse: Hvorfor være plejefamilie/aflastningsfamilie?... Side 3 Betingelser

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen)

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen) Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen) I medfør af 37, stk. 7, 39, stk. 5 og 55, stk. 6 i Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Fagsekretariatet Børn og Unge Familieplejeteamet Håndbog for plejefamilier.. når jeg bliver voksen, vil jeg bo lige midt imellem mor og far og jer med min mand og børn. Så kan I alle sammen komme og få

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

At være plejefamilie i Ringkøbing-Skjern Kommune

At være plejefamilie i Ringkøbing-Skjern Kommune At være plejefamilie i Ringkøbing-Skjern Kommune En vejledning i forhold til ansættelse, omkostningsbeløb og vederlagsfastsættelse Retningslinjer i denne pjece er gældende for plejefamilier godkendt efter

Læs mere

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune.

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune. 1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune. Formålet med pjecen er at give dig information om Aflastningsordningen, din

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Professionel/specialiseret/kommunal plejefamilie: 1/5

Professionel/specialiseret/kommunal plejefamilie: 1/5 Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Indholdsfortegnelse Kære plejefamilier!... 3 Indledning... 3 Sagsforløb... 3 Aflastning... 3 Anbringelse... 4 Forskellige former for aflastning og familiepleje...

Læs mere

Håndbog. for. Plejefamilier

Håndbog. for. Plejefamilier Håndbog for Plejefamilier Kalundborg Kommune. Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse. Praktiske oplysninger om Kalundborg kommune.. side 3 Kvalitet i arbejdet som plejefamilie.. side 4 Samarbejde med kommunen

Læs mere

Familieplejeområdet Standarder for honorering og bevilling af ydelser

Familieplejeområdet Standarder for honorering og bevilling af ydelser Familieplejeområdet Standarder for honorering og bevilling af ydelser 1 Plejekontrakten Generelt om kontrakten Plejekontrakten indgås mellem Frederikssund kommune og den person i plejefamilien, der juridisk

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Generelle retningslinjer for plejefamilier

Generelle retningslinjer for plejefamilier Generelle retningslinjer for plejefamilier Servicelovens 52 giver mulighed for at børn og unge i alderen fra 0-18 år, der har behov for særlig støtte, kan tilbydes en aflastningsordning eller et døgnophold

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Ø113 Ændrede ansættelsesforhold for plejefamilier

Ø113 Ændrede ansættelsesforhold for plejefamilier Socialforvaltningen BUDGETNOTAT Ø113 Ændrede ansættelsesforhold for plejefamilier Baggrund Socialudvalget besluttede d. 27. maj 2015 at tage en drøftelse af plejefamiliers ansættelsesforhold. Socialudvalget

Læs mere

Velkommen til kursusdag 4

Velkommen til kursusdag 4 Velkommen til kursusdag 4 Dagens program Kursusdag 4 08.30 08.45 Opsamling fra sidst. Dagens program. Dagens læringsmål. 08.45 11.30 Samvær og forældresamarbejde. 11.30 12.00 Handleplan. 12.00 12.45 Frokost.

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Model for aflønning i forbindelse med pleje- og aflastningsopgaver

Model for aflønning i forbindelse med pleje- og aflastningsopgaver Model for aflønning i forbindelse med pleje- og aflastningsopgaver Viborg Kommune har ønsket en forenklet model af vederlagssatserne, sådan at der fremover, i udgangspunktet opereres med 3 niveauer. Med

Læs mere

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Januar 2015 Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Indledning 1.1. Samarbejde 1.2. Lovgivning Afsnit 2 Myndighed og Tilsyn 2.1. Det driftsorienterede tilsyn 2.2. Myndighed

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 6 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste Område Randers kommune skal yde dækning af hel eller delvis

Læs mere

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Indholdsfortegnelse Kære plejefamilier!... 3 Indledning... 3 Sagsforløb... 3 Aflastning... 3 Anbringelse... 4 Forskellige former for aflastning og familiepleje...

Læs mere

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Januar 2015 Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Indledning 1.1. Samarbejde 1.2. Lovgivning Afsnit 2 Myndighed og Tilsyn 2.1. Det driftsorienterede tilsyn 2.2. Myndighed

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Aarhus Kommune Familier, Børn og Unge Socialforvaltningen. Revideret januar 2014

Aarhus Kommune Familier, Børn og Unge Socialforvaltningen. Revideret januar 2014 Revideret januar 2014 Aarhus Kommune Familier, Børn og Unge Socialforvaltningen Indhold Forord 1 Medarbejdere og praktisk information 2 Hvad er Familieplejecentret 4 Beskæftigelsesforhold 6 Økonomi 7 Ferie

Læs mere

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceinformation Information til borgere og pårørende August 2016 Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceloven 119 122 Indhold Plejevederlag i tilknytning til pasning af

Læs mere

Socialpædagogerne vil dog understrege, at KL s anbefaling af et loft over antallet af vederlag i praksis 1

Socialpædagogerne vil dog understrege, at KL s anbefaling af et loft over antallet af vederlag i praksis 1 I det følgende vil vi gennemgå alle de elementer, som bør behandles i din individuelle kontrakt. Husk, at denne gennemgang ikke kan erstatte den støtte, du som medlem af Socialpædagogerne kan få på dit

Læs mere

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder:

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Familieplejen For plejefamilier Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Aflastningsfamilie: Her er tale om en frivillig anbringelse, hvor den kan være i aflastning hos jer få hverdagsdøgn,

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forundersøgelse og godkendelse

Forundersøgelse og godkendelse Forundersøgelse og godkendelse Lovgrundlag Typer af plejefamilier: Der findes tre forskellige typer af plejefamilier jf. Servicelovens 66 Alm. Plejefamilier Kommunale plejefamilier Plejefamilier er en

Læs mere

Serviceinformation. Orlov til pasning af døende. jf. Lov om social service 119-122

Serviceinformation. Orlov til pasning af døende. jf. Lov om social service 119-122 Serviceinformation Orlov til pasning af døende jf. Lov om social service 119-122 Orlov til pasning af døende Som nærtstående til en alvorligt syg, der ønsker at dø i eget hjem, har du mulighed for orlov

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Center for Familiepleje KØBENHAVNS KOMMUNE Januar 2016 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvad er Center for Familiepleje?... 4 Godkendelse af plejefamilier... 5 Om Socialtilsyns

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41

Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41 Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Serviceniveau for anbringelse i netværkspleje og plejefamilie ( 52, stk. 3, nr. 7 jf. 66) samt aflastning ( 52, stk. 3, nr. 5 jf. 55 og 66) efter lov om social service. Vedtaget

Læs mere

Håndbog for plejefamilier, der samarbejder med Gentofte kommune Sociale Institutioner og Familiepleje Gentofte kommune

Håndbog for plejefamilier, der samarbejder med Gentofte kommune Sociale Institutioner og Familiepleje Gentofte kommune Håndbog for plejefamilier, der samarbejder med Gentofte kommune 01-01-2017 Sociale Institutioner og Familiepleje Gentofte kommune Håndbog for Plejefamilier Indhold Kontaktoplysninger... 3 Hvordan bliver

Læs mere

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Center Familie og Handicap, revideret juni 2014 Kære plejefamilier Hensigten med denne håndbog er at give jer plejefamilier og andre aktører på området viden om

Læs mere

Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser

Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser Center for Børn og Familie januar 2016 1 Indledning... 4 Vederlagsfastsættelse... 4 Omkostningsbeløbet... 7 Etableringsudgifter...

Læs mere

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Afdeling Telefon til afdelingen Forstander Mette Brunberg Direkte telefon 3043 8270 Fagligleder Telefon til gruppen Direkte telefon Vedrørende Barnets navn Cpr. nummer

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Vedtaget af Byrådet den 31.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Vedtaget af Byrådet den 31. 7 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF)

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) 2 Plejefamilieområdet er et ganske særligt område. En lang række af de forhold vi arbejder under er ikke direkte sammenlignelige

Læs mere

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Center for Skole og Dagtilbud 2012. Revideret 16.12.2013 Hvad er privat børnepasning? Forældre, der bor i Egedal Kommune, kan få tilskud til at ansætte

Læs mere

Information om. Ledsageordningen

Information om. Ledsageordningen Socialforvaltningen Borgercenter Handicap Information om Ledsageordningen Til borgere og ledsagere om hvordan vi tilrettelægger ledsagelse 1 Indholdsfortegnelse Information om... 1 Ledsageordningen...

Læs mere

Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. Direktør Jaleh Tavakoli, MB Dato 18. december 2013 Sagsnr. 2013-0263422 Kære Jaleh Tavakoli Dokumentnr. 2013-0263422-6 Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune Plejevederlag

Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune Plejevederlag Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune 2015 Plejevederlag Indsatsområde Udbetaling af plejevederlag til personer, der passer en nærtstående plejekrævende person med kort levetid.

Læs mere

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail:

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE BØRNEOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål Navn cpr.nr. Folkeregisteradresse Moderen:

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af de lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af kommunens lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Ansøgning modtaget dato: Tilsynsførende: Ansøger: Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf.nr.: E-mail: Tidligere

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

FAMILIEPLEJEHÅNDBOG HELSINGØR KOMMUNE 2017 INFORMATION TIL JER, DER ER PLEJEFAMILIE ELLER OVERVEJER AT BLIVE DET

FAMILIEPLEJEHÅNDBOG HELSINGØR KOMMUNE 2017 INFORMATION TIL JER, DER ER PLEJEFAMILIE ELLER OVERVEJER AT BLIVE DET FAMILIEPLEJEHÅNDBOG HELSINGØR KOMMUNE 2017 INFORMATION TIL JER, DER ER PLEJEFAMILIE ELLER OVERVEJER AT BLIVE DET Indhold Indledning... 3 Godkendelse af plejefamilier... 4 Om Socialtilsynets rolle... 4

Læs mere

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Center Familie og Handicap, Marts 2014 Kære plejefamilier Hensigten med denne håndbog er at give jer plejefamilier og andre aktører på området viden om de regler

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge I medfør af 11, stk. 3, 16, stk. 3, 17, stk. 5, 21, stk. 2, 35, stk. 3, og 38, stk. 4, i landstingsforordning nr. 1 af

Læs mere

Interessetilkendegivelse Samarbejde med FEC om at søge om godkendelse som plejefamilie i henhold til MTFC træningsfamilie (jf.

Interessetilkendegivelse Samarbejde med FEC om at søge om godkendelse som plejefamilie i henhold til MTFC træningsfamilie (jf. Interessetilkendegivelsesskema MTFCTræningsfamilier 1 Interessetilkendegivelse Samarbejde med FEC om at søge om godkendelse som plejefamilie i henhold til MTFC træningsfamilie (jf. 142) 1. Ansøger(e) Fulde

Læs mere

Generelt tilsyn. Medbring følgende til besøget: Seneste tilsynsrapport Seneste godkendelse Skema til brug ved Generelt tilsyn

Generelt tilsyn. Medbring følgende til besøget: Seneste tilsynsrapport Seneste godkendelse Skema til brug ved Generelt tilsyn Generelt tilsyn Inden besøget skal du huske følgende: Send brev til plejefamilien med information og tidspunkt for hvornår du vil komme på tilsyn. Læse seneste tilsynsrapport/socialrapport og orienter

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016 Kontrakt Generalsekretær Amnesty International Danmark Januar 2016 Parter Der er dags dato indgået ansættelsesaftale mellem: Amnesty International Danmark (i det følgende kaldet AIda) Gammeltorv 8, 1457

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig som forælder, der er bevilliget afløsning i hjemmet efter servicelovens 84, stk. 1, jf. 44.

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig som forælder, der er bevilliget afløsning i hjemmet efter servicelovens 84, stk. 1, jf. 44. 1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig som forælder, der er bevilliget afløsning i hjemmet efter servicelovens 84, stk. 1, jf. 44. I pjecen finder du information om Aflastningsordningen og svar på

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121

Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121 Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet.

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Specialområdet. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Allerød kommune. Lovgrundlag. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Center for Familiepleje Københavns Kommune Juli 2014 2 Forord Kære plejefamilier I som allerede samarbejder med os, og jer som overvejer det. I denne håndbog har vi samlet nogle

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere