3. marts 2017 FM 2017/22. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. marts 2017 FM 2017/22. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger"

Transkript

1 3. marts 2017 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Afgiften på makrel blev indført i 2014 med Inatsisartutlov nr. 10 af 8. juni 2014 om ændring af Inatsisartutlov om afgift på hellefisk i det havgående fiskeri (Afgift på makrel) umiddelbart efter, at fiskeriet efter makrel for alvor blev indledt i I 2013 blev der opfisket ca tons makrel, mens der i 2014, året for afgiftens indførsel, blev opfisket ca tons makrel. Afgiftssatsen blev ved afgiftens indførsel fastsat til 0,95 kr. pr. kg makrel, uanset om fiskeriet blev foretaget ved brug af fartøjer registreret med hjemsted i Grønland eller udlandet, herunder Danmark og Færøerne. Afgiften blev dog senere ændret til 1,50 kr. pr. kg. makrel opfisket ved brug af fartøjer registreret med hjemsted i udlandet, mens afgiften for makrel opfisket ved brug af fartøjer med hjemsted i Grønland blev fastholdt på det oprindelige niveau. Baggrunden for differentieringen af afgiften var hensynet til, at disse fartøjer ikke betaler hverken selskabs eller A-skat til Grønland. I 2015 og 2016 oplevedes et betydeligt fald i fangstmængderne for makrel, hvor fangsterne faldt til hhv og tons. Der kan være flere årsager hertil, herunder klimatiske svingninger, forskelle i administrationspraksis, tidspunktet for licensudstedelsen samt afgiftsstrukturen. Særligt den sidste årsag påpeger fiskerierhvervet i Grønland som en væsentlig årsag til de svigtende fangstmængder. Det påpeges således især, at store forskelle på afgiftssatserne eksempelvis gør det mere attraktivt at fiske efter andre arter end makrel. På trods af de seneste års faldende fangstmængder, har Grønland med henvisning til fiskeriet efter makrel og forsøgsfiskeriet i Østgrønland dog opnået status som kyststat i forhold til makrelfiskeri, hvilket betyder, at Grønland er givet medindflydelse, når de nordatlantiske lande sammen skal forvalte makrelbestanden og opnå enighed om de kommende års kvoteniveauer og fordelinger af bestandene mellem landene. Kyststaterne i forhold til makrelfiskeri er EU, Norge, Færøerne og Island, og Grønland. Et afgørende parameter i forbindelse med kvotetildelingen og fordelingen af bestandene er dog de historiske fangster. Der er derfor afgørende, at incitamentet til at fiske efter makrel øges over de kommende år. På baggrund heraf indeholder forslaget derfor et forslag om en nedsættelse af afgiften på makrel. Nedsættelsen af afgiften har til formål at bidrage til at øge interessen for at fiske efter makrel i de grønlandske farvande og derudover bidrage til, at Grønland kan gøre krav på en større varig andel af den fælles makrelkvote i fremtiden. J.nr /17FM-LABU Side 1 /9

2 2. Hovedpunkter i forslaget Lovforslaget indebærer, at afgiften på makrel fisket ved brug af fartøjer registreret med hjemsted i Grønland, nedsættes fra den nuværende 0,95 kr. pr. kg til 0,40 kr. pr. kg, mens afgiften for makrel fisket ved brug af fartøjer registreret med hjemsted i Danmark, Færøerne eller i udlandet nedsættes fra 1,50 kr. pr. kg. til 1,00 kr. pr. kg. I Finansloven for 2017 budgetteres med et udbytte fra makrelafgiften på 40 mio. kr., hvor det er antaget, at opfiskningen med grønlandske fartøjer vil udgøre ca tons, mens opfiskningen med udenlandske fartøjer vil udgøre ca tons. Det forventes, at nedsættelsen af makrelafgiften vil være budgetneutral. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I Inatsisartutlov nr. 11 af 3. december 2012 om afgift på hellefisk i det havgående fiskeri, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 9 af 29. november 2013, Inatsisartutlov nr. 10 af 8. juni 2014, Inatsisartutlov nr. 35 af 9. december 2015 samt Inatsisartutlov nr. 9 af 6. juni 2016 foretages følgende ændringer: 3a. Virksomheder eller personer, der er meddelt kvote til fiskeri efter visse pelagiske fiskearter i Østgrønland, på andre landes fiskeriterritorium eller i internationalt farvand, svarer afgift til landskassen. Afgiften udgør for fartøjer registreret med hjemsted i Grønland henholdsvis med hjemsted i Danmark, på Færøerne eller i udlandet: 1) 2) 3) Makrel, a) fisket ved brug af fartøj registreret med hjemsted i Grønland pr. kg. 0 kr I 3a, stk. 1, nr. 3, litra a, ændres pr. kg. 0 kr. 95 øre. til: pr kg. 0 kr. 40 øre. J.nr /17FM-LABU Side 2 /9

3 øre. b) - 3a. Virksomheder eller personer, der er meddelt kvote til fiskeri efter visse pelagiske fiskearter i Østgrønland, på andre landes fiskeriterritorium eller i internationalt farvand, svarer afgift til landskassen. Afgiften udgør for fartøjer registreret med hjemsted i Grønland henholdsvis med hjemsted i Danmark, på Færøerne eller i udlandet: 1) 2) 3) Makrel, a) b) fisket ved brug af fartøj registreret med hjemsted i Danmark, på Færøerne eller i udlandet pr. kg. 1 kr. 50 øre. 2. I 3a, stk. 1, nr. 3, litra b, ændres pr. kg. 1 kr. 50 øre. til: pr. kg. 1 kr. 00 øre. 2 Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juni Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Det forventes, at en nedsættelse af afgiften for grønlandske fartøjer, fra 0,95 kr. pr. kg til 0,40 kr. pr. kg, vil øge deres fangst med tons i forhold til de budgetterede fangster i Finansloven Tilsvarende forventes det, at en nedsættelse af afgiften for udenlandske fartøjer, fra 1,50 kr. pr. kg. til 1,00 kr. pr. kg, vil øge deres fangst med tons. Det forventes således, at en nedsættelse af afgiften vil medføre en samlet fangst for hhv. grønlandske og udenlandske fartøjer på tons makrel. Det forventes derfor, at det budgetterede provenu på 40 mio. kr. i 2017, som angivet i Finansloven for 2017, forbliver uændret. Ændringerne forventes således at være budgetneutrale. J.nr /17FM-LABU Side 3 /9

4 Det er i denne forbindelse forudsat, at kvoterne for makrelfiskeriet for 2017 udstedes på et tidspunkt, der i praksis gør det muligt for fiskeriets parter at planlægge og gennemføre fiskeriet på en hensigtsmæssig vis. Fiskeriet efter makrel har siden 2013 været svingende mellem ca tons årligt. Det budgetterede provenu er derfor behæftet med en vis usikkerhed. Årsagen til det svingende fiskeri er dels, at makrellen er en vandrende art som ikke opholder sig længe på samme sted, dels fiskeriindsatsen. Den afvigende fiskeriindsats kan begrundes i høje afgifter på makrel, ligesom at nogle selskaber med kvoter til fiskeri efter makrel aldrig kom i gang med fiskeriet. Forslaget forventes ikke at medføre administrative konsekvenser, idet det alene er afgiftssatserne, som ændres. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget forventes at medføre positive konsekvenser for det grønlandske fiskerierhverv, idet de grønlandske rederier, som hidtil har oplevet underskud i forbindelse med makrelfiskeriet, med en nedsættelse af afgiften forventes at få mulighed for at opnå et overskud. På grundlag af gennemsnitspriser og udgifter i 2016 forventes makrelfiskeriet at kunne øge rederiernes overskudsgrad fra 2 pct. til 10 pct. Afgiftsnedsættelsen forventes således at bidrage til en øget fiskeriaktivitet samt bidrage til et større økonomisk råderum, i forhold til at udvikle det grønlandske pelagiske fiskeri. Tilsvarende forventes det, at det fremover vil blive lettere for rederierne at indchartre udenlandske fartøjer. Med forventning om en øget opfiskning af makrel, også af udenlandske fartøjer, forventes en nedsættelse af afgiften at bidrage til at øge den fremtidige værdi af makrelfiskeriet, blandt andet ved at Grønland får mulighed for at gøre krav på en større andel af den fælles makrelkvote. Forslaget forventes ikke at medføre administrative konsekvenser for erhvervet. 5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed Forslaget forventes ikke at have nævneværdige miljø- og/eller naturmæssige konsekvenser. Forslaget forventes heller ikke at have konsekvenser i forhold til folkesundheden. 6. Konsekvenser for borgerne Forslaget skønnes ikke at have nævneværdige økonomiske eller administrative konsekvenser for borgerne. J.nr /17FM-LABU Side 4 /9

5 7. Andre væsentlige konsekvenser Lovforslaget skønnes ikke at have andre konsekvenser. 8. Høring af myndigheder og organisationer m.v. Lovforslaget har været fremsendt i hastehøring i perioden den 10. februar 2017 til den 17. februar 2017, hos: Grønlands Erhverv, NUSUKA, S.I.K., KNAPK, Departementet for Fiskeri og Fangst, og Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi, Deloitte, Grønlands Revisionskontor, GrønlandsBANKEN, Bank Nordik, KANUKOKA samt Kommuneqarfik Sermersooq. Der var ved udløbet af høringsfristen modtaget høringssvar fra NUSUKA, Departementet for Fiskeri og Fangst, KNAPK, Grønlands Erhverv, Kommuneqarfik Sermersooq og KANUKOKA. Modtagne bemærkninger er nedenfor anført med almindelig skrift, mens Naalakkersuisuts kommentarer er anført med kursiv. NUSUKA NUSUKA hilser forslaget velkomment og bemærker hertil, at flere aktører i Grønland ikke har eget fartøj til pelagisk fiskeri, hvorfor det ofte er en forudsætning for at deltage i makrelfiskeriet, at der indgås et samarbejde med udenlandske redere ved at chartre et fartøj, hvorfor fiskeriet som minimum bør være lønsomt for både det herboende selskab samt fartøjets ejer. NUSUKA er derfor enig i en afgiftsnedsættelse, som bidrager til en øget fiskeriaktivitet samt et større økonomisk råderum, i forhold til at udvikle det grønlandske pelagiske fiskeri. NUSUKA foreslår dog, at afgiftssatsen for makrel, fisket ved brug af fartøjer registreret med hjemsted i Danmark, Færøerne eller udlandet nedsættes fra som foreslået 1,00 kr. pr. kg. til 0,75 kr. pr. kg. Baggrunden for en yderligere nedsættelse af afgiften er, at selskaber som påtænker at etablere sig som nye aktører i fiskeriet kan have ambitioner om køb af egne fartøjer, hvis rammebetingelserne for fiskeriet ikke ændrer sig fra år til år. NUSUKA efterlyser i den forbindelse en øget dialog om rammebetingelserne for makrelfiskeriet og en drøftelse af de problemer, de oplever indenfor det pelagiske fiskeri. Når udenlandske fartøjer er indchartret, består besætningen ofte også af udenlandsk arbejdskraft. Hverken ejeren af det udenlandske fartøj eller besætningen betaler skatter i J.nr /17FM-LABU Side 5 /9

6 Grønland. Forskellen i afgiftssatsen for udenlandske fartøjer på 0,60 kr. i forhold til afgiftssatsen for grønlandske fartøjer skal derfor dække tabte indtægter fra A-skatter og selskabsskatter. Sættes afgiften til lavere end 1 kr., vil de grønlandske fartøjer alt andet lige betale forholdsvis mere til det offentlige i skatter og afgifter end de udenlandske. Det finder Naalakkersuisut ikke hensigtsmæssigt. KNAPK KNAPK bemærker, at organisationen i adskillige sammenhænge har argumenteret for, at afgiftssatsen bør fastsættes til et konkurrencedygtigt niveau, herunder med skelen til, hvad andre fiskerilande gør i forhold til afgift på makrel, og hvilken model de følger. KNAPK henviser i den forbindelse til, at afgiftsniveauet på Island og Færøerne i de forgangne år har ligget på et markant lavere niveau, hvilket har betydet, at interessen fra rederier, som kunne have haft interesse i at lave charteraftaler med grønlandske selskaber, nærmest ikke har været eksisterende. KNAPK bemærker, med henvisning til de seneste års diskussion om, at Grønland skulle erhverve sig en kyststats status, at det er og har været vigtigt, at satsen ikke fastsættes for højt, således at chancerne for at udnytte kvoten er optimal. KNAPK meddeler således, at de fuldt ud støtter Departementet for Finanser og Skatters forslag om justering af afgiften på makrel. Naalakkersuisut takker for opbakningen til forslaget. Grønlands Erhverv (GE) GE udtrykker i sit høringssvar tilfredshed med, at forslaget afspejler GE s hidtidige kritik af afgiftsniveau og struktur. GE bemærker, at det nuværende afgiftsniveau- og struktur har ligget for højt, og dermed ikke understøttet fiskeriets primære formål om at sikre dokumentation af makrelforekomsterne, så Grønland står stærkest muligt i de internationale kyststatsforhandlinger. GE bemærker i øvrigt, at en nedsættelse af afgiften vil øge incitamentet til at deltage i fiskeriet, og henviser i den forbindelse til GE s kritik af, at Selvstyret med udelukkelsen af fartøjer fra visse lande har stået i vejen for at sikre den nødvendige kapacitet i forsøgsfiskeriet. Til forslagets 3a, stk. 1, nr. 3, litra a, bemærker GE, at en nedsættelse af kiloafgiften med 45 øre vil gøre det mere attraktivt for grønlandske fartøjer at fiske efter makrel og dermed på sigt være med til at udvikle det pelagiske fiskeri. Til forslagets 3a, stk. 1, nr. 3, litra b, bemærker GE, at en nedsættelse af kiloafgiften med 50 øre, vil gøre det lettere for grønlandske aktører, at indgå aftaler med en anden part til at forestå fiskeriet. Naalakkersuisut ser positivt på, at GE er enige i forslagets forventede positive konsekvenser for det grønlandske fiskerierhverv. J.nr /17FM-LABU Side 6 /9

7 Kommuneqarfik Sermersooq Kommuneqarfik Sermersooq henviser indledningsvis til aftalen omkring høringsfrister mellem Selvstyret og kommunerne som blev indgået mellem Selvstyret og KANUKOKA den 20. maj 2010, i forhåbning om, at Departementet ved fremtidige høringer tager udgangspunkt i frister m.m. som beskrevet i denne aftale. Kommuneqarfik Sermersooq finder det dog positivt, at Departementet fortsat vil benytte sig af differentierede afgiftsstørrelser, hvor rederier forankret i Grønland opkræves en fordelagtig afgiftssats, da det efter Kommuneqarfik Sermersooqs vurdering vil sikre Grønland det størst mulige samfundsøkonomiske udbytte af makrelfiskeriet. Naalakkersuisut beklager den korte høringsfrist, som skyldes, at der er tale om et hasteforslag med henblik på at sikre et effektivt fiskeri i sommersæsonen Det har desværre ikke været muligt at færdiggøre forslaget til udsendelse i høring på et tidligere tidspunkt. Naalakkersuisut vil bestræbe sig på fremadrettet at sikre overholdelse af fristerne i aftalen mellem Selvstyret og KANUKOKA. KANUKOKA KANUKOKA bemærker indledningsvis til den korte høringsfrist, at det er udokumenteret, at hensynet til at sikre et effektivt fiskeri i sommersæsonen, skulle kunne begrunde en så kort høringsfrist, når udgangspunktet for høringer er 5 uger i henhold til samarbejdsaftalen mellem Selvstyret og KANUKOKA. KANUKOKA bemærker hertil, at interne arbejdsgange i Selvstyret alene kan accepteres af KANUKOKA som begrundelse for meget korte høringsfrister, hvis dette hensyn er klart konkretiseret og beskrevet i høringen. Til selve forslaget bemærker KANUKOKA, at det har virkning for makrel fanget i Østgrønland den 1. juni 2017 eller senere og bemærker i den forbindelse, at såfremt beregningerne af afgiftsprovenuet hviler på en afgiftsperiode på 7 måneder i 2017, vil det være væsentligt, at lovforslaget vedtages så tidligt som muligt på forårssamlingen 2017 i Inatsisartut. KANUKOKA bemærker endvidere, at der i forslagets almindelige bemærkninger er en fejl, idet det ikke nævnes, at lovforslaget har været i høring hos KANUKOKA. Naalakkersuisut beklager den korte høringsperiode og bemærker, at. tidshorisonten for udarbejdelse af lovforslag af denne karakter ofte er kort, ligesom at der nemt kan opstå forsinkelser med bl.a. afholdelse af møder, endelig stillingstagen til indhold, oversættelser m.v. der kan gøre det nødvendigt at benytte tidsfrister, der afviger fra standarderne i mindre omfang. Med hensyn til forslagets økonomiske konsekvenser bemærker Naalakkersuisut, at fiskeriet efter makrel hovedsageligt foregår i perioden juni til oktober hvert år. Det vil således ikke J.nr /17FM-LABU Side 7 /9

8 påvirke det budgetterede afgiftsprovenu på 40 mio.kr., at forslaget behandles tidligere end allerede fastsat. Fejlen under forslagets almindelige bemærkninger er tilrettet. Departementet for Fiskeri og Fangst Departementet for Fiskeri og Fangst støtter forslaget og har ingen yderligere bemærkninger. J.nr /17FM-LABU Side 8 /9

9 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 og 2 ( 3a, stk. 1, nr. 3, litra a og b) Det foreslås, at afgiften på makrel, fisket ved brug af fartøjer registreret med hjemsted i Grønland, nedsættes fra den nuværende 0,95 kr. pr. kg til 0,40 kr. pr. kg, mens afgiften for makrel, fisket ved brug af fartøjer registreret med hjemsted i Danmark, Færøerne eller i udlandet nedsættes fra 1,50 kr. pr. kg. til 1,00 kr. pr. kg. Til 2 Det foreslås, at Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juni J.nr /17FM-LABU Side 9 /9

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 19. marts 2014 FM 2014/120 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Indledning I 2011 indledtes makrelfiskeri på forsøgsbasis i Grønland. I 2011, hvor fiskeindustrien

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Indledning I 2013 indledtes på forsøgsbasis makrelfiskeri i Grønland. Den samlede fangst udgjorde 51.337 tons i 2013. Med

Læs mere

2. juni 2015 EM 2015/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

2. juni 2015 EM 2015/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 2. juni 2015 EM 2015/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Med forslaget indføres en ressourceafgift på dele af det pelagiske fiskeri i Østgrønland, med det

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Tillægsdagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Tillægsdagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Tillægsdagsorden Fredag den 17. februar 2017 kl. 14.00 Medlemmer Malene Lynge (IA) Storm Ludvigsen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Peter Davidsen (S)

Læs mere

Ressourcerenteafgifter på fiskeriet i Grønland

Ressourcerenteafgifter på fiskeriet i Grønland Ressourcerenteafgifter på fiskeriet i Grønland 2 Finansdepartementet Hilmar Ögmundsson, chefkonsulent 31. August 2016 Rejeafgift Afgift på rejer blev først opkrævet i 1984 produktionsafgift fastsat i forbindelse

Læs mere

13. juni 2018 EM 2018/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

13. juni 2018 EM 2018/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 13. juni 2018 EM 2018/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning I efteråret 2017 blev der introduceret en ny ressourceafgiftsmodel for det samlede fiskeri i Grønland. Intentionen

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 8. august 2013 EM 2013/101 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Forslaget er foranlediget af de berørte rederiers ønske om at gøre op med de svagheder, som den

Læs mere

3. maj 2016 FM2016/23 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

3. maj 2016 FM2016/23 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende 3. maj 2016 BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xxx 2016 om ændring af inatsisartutlov om afgift på hellefisk og på visse pelagiske fiskearter

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt xx. februar 2017 EM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal der svares en

Læs mere

8. august 2013 EM 2013/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

8. august 2013 EM 2013/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. august 2013 EM 2013/103 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Fiskebestanden udgør en del af det grønlandske samfunds naturkapital og har stor værdi for samfundet.

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. februar 2018 EM 2018/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning På efterårssamlingen 2017 vedtog Inatsisartut Inatsisartutlov om beskatning af afkast af visse pensionskapitaler

Læs mere

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. august 2012 EM 2012/79 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer bl.a., at

Læs mere

EM2017/95 BETÆNKNING. vedrørende. Afgivet til forslagets 2. behandling

EM2017/95 BETÆNKNING. vedrørende. Afgivet til forslagets 2. behandling BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri (Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter) Afgivet

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger xx. august 2016 EM 2016/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af en Inatsisartutbeslutning på efterårssamlingen i 2015. Det blev ved

Læs mere

26. januar 2015 FM 2015/80. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

26. januar 2015 FM 2015/80. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 26. januar 2015 FM 2015/80 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut vedtog på forårssamlingen 2002 en omlægning af havneafgiften for krydstogtskibe

Læs mere

26. februar 2016 FM 2016/23. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

26. februar 2016 FM 2016/23. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 26. februar 2016 FM 2016/23 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Med forslaget indføres en ressourceafgift på torsk, kuller, sej og rødfisk samt en udvidelse

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer med kvoter, licenser eller

Læs mere

22. oktober 2015 EM 2015/21 RETTELSESBLAD. Erstatter forslag dateret 19. august 2015

22. oktober 2015 EM 2015/21 RETTELSESBLAD. Erstatter forslag dateret 19. august 2015 22. oktober 2015 EM 2015/21 RETTELSESBLAD Erstatter forslag dateret 19. august 2015 Begrundelse Naalakkersuisut har besluttet, at foreslå en udvidelse af afgiftsgrundlaget i forhold til lovforslaget fra

Læs mere

9. september 2011 EM 2011/110. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. september 2011 EM 2011/110. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. september 2011 EM 2011/110 Bemærkninger til lovforslaget 1. Lovforslagets baggrund Almindelige bemærkninger Det foreslås, at der indføres et nyt indeks til beregning af rejeafgiften, i situationer hvor

Læs mere

FM 2019/19. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

FM 2019/19. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 30-01-2019 FM 2019/19 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har dels til formål at bringe den grønlandske og den danske version af Inatsisartutlovens 6 i overensstemmelse

Læs mere

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt 16-08-2017 EM 2017/95 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 30. april 2012 FM 2012/43 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre en strukturtilpasning for den del af den kystnære flådekomponent, som udøver

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen Aningaasaqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT af GREENLAND Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut

Læs mere

29. januar 2015 FM 2015/108. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

29. januar 2015 FM 2015/108. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 29. januar 2015 FM 2015/108 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)

Læs mere

05. november 2015 EM 2015/21. Ændringsforslag. til

05. november 2015 EM 2015/21. Ændringsforslag. til 05. november 2015 Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2015 om ændring af inatsisartutlov om afgift på hellefisk og makrel i det havgående fiskeri Fremsat af Naalakkersuisut

Læs mere

19. marts 2014 FM2014/128. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

19. marts 2014 FM2014/128. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 19. marts 2014 FM2014/128 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

12. april 2012 FM 2012/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

12. april 2012 FM 2012/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 12. april 2012 FM 2012/44 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger til forslaget Indledning Fremsættelse af ændringsforslaget til Landstingsloven sker på baggrund af henstilling fra Udvalget

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx. xxx 2017 EM 2017/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre, at husstande hvor den ene ægtefælle eller samlever afgår ved døden, eller

Læs mere

11. august 2016 EM 2016/23. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

11. august 2016 EM 2016/23. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 11. august 2016 EM 2016/23 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af det forslag til Inatsisartutbeslutning, der blev 1. behandlet af Inatsisartut

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. august 2018 EM 2018/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag tager sigte på at tilpasse Inatsisartutloven på baggrund af de erfaringer som er indhøstet siden

Læs mere

x. x 2016 FM 2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger

x. x 2016 FM 2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger x. x 2016 FM 2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Med forslaget indføres en adgang for Naalakkersuisut til at fastsætte regler om krav til fakturering.

Læs mere

6. november 2017 FM 2018/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

6. november 2017 FM 2018/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 6. november 2017 FM 2018/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1. Den overordnede baggrund for forslaget Den overordnede baggrund for ændringsforslaget er et ønske fra

Læs mere

31. maj 2014 FM20141120 TILLÆGS BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

31. maj 2014 FM20141120 TILLÆGS BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende 31. maj 2014 FM20141120 TILLÆGS BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2014 om ændring af inatsisartutlov om afgift på hellefisk i det

Læs mere

8. januar 2015 FM 2015/89. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

8. januar 2015 FM 2015/89. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. januar 2015 FM 2015/89 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Nærværende forslag blev fremsat i forbindelse med efterårssamlingen 2014, men på grund af udskrivelse af

Læs mere

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 29-07-2016 EM2016/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

FM 2017/141. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

FM 2017/141. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 14-03-2017 FM 2017/141 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for forslaget er, at Inatsisartut i efteråret 2016 vedtog beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut

Læs mere

EM 2018/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

EM 2018/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 18-06-2018 EM 2018/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber (budget- og regnskabsloven) trådte

Læs mere

2. oktober 2018 EM 2018/196. Rettelsesblad

2. oktober 2018 EM 2018/196. Rettelsesblad 2. oktober 2018 EM 2018/196 Rettelsesblad Erstatter forslag dateret 10. august 2018 Begrundelse I EM 2018/196 er der foretaget korrekturmæssig ændring i den grønlandske version af forslagets 4. Bemærkninger

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger xx. xxx 2017 EM 2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Skatte- og Velfærdskommissionen anbefalede i sin betænkning fra 2011, at der indføres ressourceafgifter

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke udviklingen af det grønlandske

Læs mere

1. december 2014 FM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

1. december 2014 FM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 1. december 2014 FM 2015/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder trådte

Læs mere

21. september 2018 EM 2018/192. Rettelsesblad

21. september 2018 EM 2018/192. Rettelsesblad 21. september 2018 EM 2018/192 Erstatter forslag dateret 10. august 2018 Rettelsesblad Begrundelse Der er foretaget enkelte sprogligt redaktionelle ændringer i den grønlandske version af forslagets 18,

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger 13. marts 2017 FM2017/27 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning nr. 7 af 5. december 2008 om arbejdstageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse fra

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 28. maj 2019 EM2019/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Ved EM 2018 vedtog Inatsisartut pkt. 106, Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at

Læs mere

28. februar 2011 FM 2011/88. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

28. februar 2011 FM 2011/88. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 28. februar 2011 FM 2011/88 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Forslaget har til hensigt at forbedre rammebetingelserne for fiskeriet som en følge af udviklingen i fiskerierhvervet.

Læs mere

7. april 2016 FM 2016/18. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. april 2016 FM 2016/18. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. april 2016 FM 2016/18 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er, at der skabes en bedre balance mellem indtægter og udgifter ved at skabe et større

Læs mere

21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2. Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017

21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2. Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017 21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2 Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017 Begrundelse På grund af sent indkommet lovteknisk høringssvar, er det fundet nødvendigt at fremsende et nyt rettelsesblad

Læs mere

Pressemøde 12/5 2015. Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl Kristian Kruse

Pressemøde 12/5 2015. Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl Kristian Kruse Pressemøde 12/5 2015 Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl Kristian Kruse EU sælskindssag baggrund Kongerigets arbejde i 2015: Besøg i Bruxelles af folketingspolitikere, medlemmer af Naalakkersuisut,

Læs mere

21. september 2018 FM 2019/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

21. september 2018 FM 2019/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 21. september 2018 FM 2019/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter (storskalaloven)

Læs mere

20. august 2015 EM2015/147. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/147. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/147 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Naalakkersuisut planlægger at oprette en landsdækkende jobportal til registrering og administration af arbejdssøgende

Læs mere

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/165 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Ændringerne foretages ud fra et ønske om at øge mulighederne for at søge mobilitetsfremmeydelser. For at

Læs mere

BILAG. Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER

BILAG. Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER - I BILAG INATSISARTUT Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER Dato: 25. marts 2015 J.nr.: 01.36.01.03-00056 FM20l5/89. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx. af

Læs mere

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. december 2016 FM2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning om revalidering er fra 2001 og senest ændret i 2006. Der pågår i øjeblikket en række

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 3. august 2015 EM 2015/126 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Den overordnede baggrund for forslaget er, at skabe lempelser i forhold til de vilkår, der stilles i forbindelse

Læs mere

11. oktober 2017 EM 2017/123. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

11. oktober 2017 EM 2017/123. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 11. oktober 2017 EM 2017/123 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formandskabet har fundet behov for at udvide adgangen til familieledsagelse i forbindelse med Inatsisartut

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Xx august 2016 Bemærkninger til lovforslaget EM 2016/xx Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog i 1993 at oprette et boligselskab til at administrere Selvstyrets udlejningsboliger. En

Læs mere

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER I medfør af Inatsisartuts forretningsorden

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES Postboks 570 3900 Nuuk Grønland Tlf. 36 12 00 Fax 36 12 12 www.natur.gl Sammendrag af rådgivning for 2018 om fiskeri

Læs mere

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM 2015/164 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Overordnet baggrund for forslaget Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse

Læs mere

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 13. januar 2011 FM 2011/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Formålet med forslaget er at få en mere effektiv håndhævelse af reglerne i Inatsisartutloven om indhentning

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 11. juni 2018 EM2018/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for forslaget er, at der ved vedtagelse af Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering

Læs mere

8. marts 2008 EM2008/XX

8. marts 2008 EM2008/XX 8. marts 2008 EM2008/XX Forslag til: Landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Øget tidsfrist for rettidig betaling. Mulighed for at indgå afdragsordning

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Tidspresset under Inatsisartutsamlingerne har i de senere år været stigende, ikke mindst under efterårssamlingerne. Dette vanskeliggør

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. december 2009 FM 2010/84 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut behandlede på EM 2009/23 et beslutningsforslag om, at ændre afgifterne for indførsel

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 Bloktilskuddet til kommunerne i 2011 bliver på 741.037.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 48,3 mio. kr. mindre end i 2010. Det fremgår af bilag

Læs mere

20. september 2017 EM 2017/90. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

20. september 2017 EM 2017/90. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 20. september 2017 EM 2017/90 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af den Inatsisartutbeslutning, som blev vedtaget som EM 2015/120 på efterårssamlingen

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervs- og Råstofudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervs- og Råstofudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Erhvervs- og Råstofudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xxx 2017 om ændring af landstingsforordning om revalidering (Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked,

Læs mere

25. juli 2011 EM 2011/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

25. juli 2011 EM 2011/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 25. juli 2011 EM 2011/103 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landsstyret nedsatte i 1993 Landbrugsrådet med det formål, at rådet skulle være rådgivende for Landsstyret

Læs mere

24. august 2012 EM 2012/81. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. august 2012 EM 2012/81. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. august 2012 EM 2012/81 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Indledning Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer

Læs mere

Svar på spørgsmål om licens til fiskeri

Svar på spørgsmål om licens til fiskeri NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Aalisarnermut Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug Landstingsmedlem Per Berthelsen /HER

Læs mere

21. august 2018 EM2018/215. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

21. august 2018 EM2018/215. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 21. august 2018 EM2018/215 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for forslaget er, at der ved vedtagelse af inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Medlem af Inatsisartut, Michael Rosing, Løsgænger Heri. Svar på 37 -spørgsmål nr. 222

NAALAKKERSUISUT. Medlem af Inatsisartut, Michael Rosing, Løsgænger Heri. Svar på 37 -spørgsmål nr. 222 Aatlsamermut Plnlamermullu Naalakkersuboqarfik Departemenlet for Fiskeri og Fangst NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN LAND Medlem af Inatsisartut, Michael Rosing, Løsgænger Heri Svar på 37 -spørgsmål

Læs mere

10. maj 2017 FM 2017/132 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

10. maj 2017 FM 2017/132 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 10. maj 2017 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om Handicaptalsmand. (Medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender, Familie,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 21. august 2015 EM 2015/119 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er oprindeligt fremsat og 1. behandlet på forårssamlingen 2014, som en del af et lovforslag, der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

EM 2017/95 RETTELSESBLAD. Erstatter forslag dateret 16. august 2017

EM 2017/95 RETTELSESBLAD. Erstatter forslag dateret 16. august 2017 3-10- 2017 EM 2017/95 RETTELSESBLAD Erstatter forslag dateret 16. august 2017 Begrundelse Inatsisartuts lovtekniske funktion har, i forbindelse med den lovtekniske gennemgang af forslaget, foreslået en

Læs mere

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILOkonventionerne;

Læs mere

22. februar 2012 FM 2012/32. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

22. februar 2012 FM 2012/32. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 22. februar 2012 FM 2012/32 1. Indledning FM 2012/32 IIN Sagsnr. 2012-060099 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Forslaget udspringer af et ønske fra Den Centrale Regnskabsafdeling (DCR)

Læs mere

NAALAKKERSU I SUT. Inuit Ataqatigiit Inatsisartutgruppe Inatsisartut -/Her. Svar på 37-spørgsmål nr. 264 om sagsbehandlingslovens principper mv.

NAALAKKERSU I SUT. Inuit Ataqatigiit Inatsisartutgruppe Inatsisartut -/Her. Svar på 37-spørgsmål nr. 264 om sagsbehandlingslovens principper mv. Naalakkersuisut Siulittaasuat Formanden for Naalakkersuisut NAALAKKERSU I SUT GOVERNMENT OF GREEN LAND Inuit Ataqatigiit Inatsisartutgruppe Inatsisartut -/Her Svar på 37-spørgsmål nr. 264 om sagsbehandlingslovens

Læs mere

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 26. marts 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. (Anvendelse

Læs mere

26. januar 2015 FM 2015/85. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

26. januar 2015 FM 2015/85. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 26. januar 2015 FM 2015/85 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund I henhold til de gældende regler i landstingslov om ind- og udførsel af varer, kan Skattestyrelsen

Læs mere

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 28. januar 2015 FM 2015/92 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobportal på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs,

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning I 2017 blev der vedtaget reformer på området for beregning af boligsikring og børnetilskud. Dette skete på baggrund af, at der igennem

Læs mere

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 03-11- 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2016 om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister Afgivet til forslagets 2. behandling Erhvervsudvalget

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 2012 om ændring af Inatsisartutlov om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende

Læs mere

GUIDE TIL ANSØGNING OM FORSØGSFISKERIER DEPARTEMENT FOR FISKERI, FANGST OG LANDBRUG

GUIDE TIL ANSØGNING OM FORSØGSFISKERIER DEPARTEMENT FOR FISKERI, FANGST OG LANDBRUG GUIDE TIL ANSØGNING OM FORSØGSFISKERIER 2019 DEPARTEMENT FOR FISKERI, FANGST OG LANDBRUG Forsøgsfiskerier 2019 Naalakkersuisut har i lighed med tidligere år besluttet, at der for 2019 oprettes en række

Læs mere

28. november 2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

28. november 2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 28. november 2013 FM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af en Inatsisartutbeslutning på efterårssamlingen i 2013. Det blev besluttet,

Læs mere

23.august 2018 EM 2018/213. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

23.august 2018 EM 2018/213. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 23.august 2018 EM 2018/213 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Som konsekvens af vedtagelsen af Inatsisartutlov om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM 2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobbank på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs, hvor

Læs mere

22. oktober 2015 EM 2015/99. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

22. oktober 2015 EM 2015/99. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 22. oktober 2015 EM 2015/99 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Forslaget udgør en væsentlig del af udmøntningen af den indtægtsreserve, der blev vedtaget som

Læs mere

29. marts 2019 EM2019/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

29. marts 2019 EM2019/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 29. marts 2019 EM2019/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning På efterårssamlingen 2018 blev der stillet et beslutningsforslag om, at ordensreglerne i bilag 4 til landstingsforordning

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 17. juli 2014 om licens og kvoter til fiskeri Historisk. Anvendelsesområde

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 17. juli 2014 om licens og kvoter til fiskeri Historisk. Anvendelsesområde Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 17. juli 2014 om licens og kvoter til fiskeri Historisk I medfør af 9, 10, 10a, 11, 13, stk. 2 og stk. 3, 23, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i Landstingslov nr. 18 af 31.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

EM2017/90 J.nr EM-LABU-90 1

EM2017/90 J.nr EM-LABU-90 1 27-10-2017 BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af landstingslov om Grønlands Råstoffond (Anvendelse af fondens midler

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

Herudover er Svalbard-rejerne af en størrelsessammensætning på count ca. 250+, som ikke gør dem egnet til andet end industriformål.

Herudover er Svalbard-rejerne af en størrelsessammensætning på count ca. 250+, som ikke gør dem egnet til andet end industriformål. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Fiskeri og Fangst Landstingsmedlem Marie Fleischer /HER Spørgsmål til Landsstyret

Læs mere