I denne uge kan du klæde dindekan ud som en langnæset lille lyveprins. Klik ind på for at finde den i farver. Husk at du kan vinde en

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I denne uge kan du klæde dindekan ud som en langnæset lille lyveprins. Klik ind på www.mok.info for at finde den i farver. Husk at du kan vinde en"

Transkript

1 Nr. XXX 25. maj 37. årgang M ISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift I denne uge kan du klæde dindekan ud som en langnæset lille lyveprins. Klik ind på for at finde den i farver. Husk at du kan vinde en god flaske vin ved at tegne noget tøj til dekanen. Det er faktisk ikke så svært igen, du kan bare aflevere en tegning til MOKs redaktion - så skal vi nok scanne det ind. Sidste frist for at indlevere bidrag er mandag d. 30/ 5 kl , og vinderen offentliggøres i det allersidste MOK som kommer næste onsdag!

2 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Panum Instituttet 9.2.1, TLF: Blegdamsvej 3, 2200 København N. TLF: WWW: Oplag: 2000 MOK Det sker i ugen 2004/2005 Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!! -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med! Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til 2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker) Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-betegnelsen (txt, doc, wpd...)! -Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder: 1) På en IBM/PC-formateret 3½ -diskette afsendt til ovenstående adresse eller afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen om mandagen. 2) Attached to på adressen Spørg evt. på datastudiesalen. OBS: Skriv på disketten eller i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. -Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen mandag eftermiddag. -Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum -Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. -Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl Dette gælder specielt dit forfærdeligt vigtige indlæg! Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal. Onsdag: MOK nr 30, årgang 37 udkommer Torsdag: Fredag: Lørdag: Søndag: Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2. Forsider honoreres med 200,- kr. Mandag: MOK's DEADLINE MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: Kantinen Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 2) På rundbordene foran auditorierne v. kantinen Bispebjerg: Bygning 8, på trappen til 1. sal Gentofte: Ved auditoriet. Herlev: På repoen foran auditoriet Glostrup: På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7. Hvidovre: 1) Ved auditorierne 2) Ved klinikudvalgssekretariatet Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 2) I porten hos vagten Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal Hillerød: Biblioteket Roskilde: Studiesekretæren (Studenterhuset) Køge: Studenterlokalet Helsingør: Med. Amb, plan 3 Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår til Danske Bank Reg# 3156 Konto# Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag. HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!! Ansvarshavende redaktør: Gordon Thomas Jehu Denne uges forside: Tirsdag: Denne redaktion

3 REDAKTIONELT OG STUDIET Redaktionelt 3 Næste nummer af MOK er sæsonens sidste. Deadline til første nummer i næste sæson er mandag d. 29. august. Go' læstelyst, og husk nu at snuppe en bajer og nyde solen ind imellem! MØDEREFERAT Forum: Dekanatet og studenterrepræsentanter Møde afholdt: 10. maj 2005 Sted: Lokale Referent: Maj Leth-Espensen Til stede Ralf Hemmingsen, Birgitte Nauntofte, Anders Skjolding, Line Staffan Bis-gaard, Kenneth Geving Andersen, Michael Hejmadi og Torben Kjær Nielsen Dagsorden Ad 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Ad 2) Fakultetsdagen 2005 Maj Leth-Espensen orienterede om status for planlægning af fakultetsdagen i arbejdsgruppen. Det er besluttet, at emnet er børnesundhed. Ralf Hemmingsen nævnte, at han tilslutter sig, at basisgrupperne adskilles fy-sisk fra de ph.d. studerendes poster sessions. Kenneth Geving Andersen sagde, at det er vigtigt at gøre formålet med dagen klart for alle områderne. Styrende Organer Ralf Hemmingsen sagde, at afviklingen for fakultetsdagen for 2005 skal evalu-eres efterfølgende, og at man derefter må tage stilling til, om fakultetsdag og faglig dag skal være adskilt fremover. Michael Hejmadi spurgte til dekanatets holdning til oplæg fra specialerne på fakultetsdagen. Ralf Hemmingsen sagde, at det primært er fakultetet, der skal præsentere sig på fakultetsdagen. Kenneth Geving Andersen spurgte, om dekanatet har taget stilling til om, der skal være en OSVAL I og II konkurrence. Ralf Hemmingsen svarede, at det ikke vil ske i år, men at man kan overveje at lave en pris for bedste scholar opgave næste år. Ad 3) Formalisering af samarbejdet mellem de studerende og dekanatet Kenneth Geving Andersen fortalte, at Sundrådet har revideret vedtægterne, så de omfatter flere studerende, basisgrupperne og de nye studieretninger. Ralf Hemmingsen sagde, at vedtægterne ser fornuftige ud. Til udkastet om samarbejdsaftale spurgte han om FSV Forum også omfatter MIH- og MPHuddannelserne. Kenneth Geving Andersen svarede, at det vil blive undersøgt, hvilke uddannel-ser FSV Forum omfatter. Til selve udkastet til samarbejdsaftale foreslog Ralf Hemmingsen, at den mid-terste pind under pkt. 1 om område for samarbejde ændres til Parterne indkalder til møde efter aftale, hvilket der var tilslutning til. Det blev aftalt, at Sundrådet reviderer aftaleudkastet, som derefter underskri-ves ved det næste møde mellem dekanatet og studenterorganisationerne. Deref-ter informeres der om aftalen i PanumPosten. Ad 4) Kompensation til studerende, som behandler ankesager ved eksamen Det blev besluttet, at studenterorganisationerne sender en formel skrivelse til Ralf Hemmingsen med 1 sides sammenfattende sagsfremstilling med argumen-tation for, hvorfor hvervet bør aflønnes. Derefter vil Ralf Hemmingsen tage sagen op over for universitetsdirektøren. SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG Studienævnet for medicin Sekretær Mette K. Kristensen, lokale , (sekretær for studienævnet) Sekretær Gitte Birkbøll, lokale (disp. og holdsætning 1+6. semester) Jytte Bjarnholt B (OSVAL II + VKO) Anette Laurvig Nielsen B (OSVAL I) Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH) Teilumbygningen, 1. sal, afsnit tlf Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen Træffetid: Man-tor 9 14 Studentersekretærer: Maja Saabye Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK) Hvidovre Hospital tlf Sekretærer: Fuldmægtig Susan Post Assistent: Hanne Jensen Træffetid: Hver dag fra kl Studentersekretærer På Hvidovre Hospital: Martin Christensen og Mie-Ran Yoon Studentersekretær på Bispebjerg Hospital: Jacob Rasmussen Tirsdage Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA) KAS Herlev, Lægetårnet 101 Ekspeditionssekretær Anna-Lise Lindahl tlf Sekretær Alice Rasmussen tlf Sekretær Lone Grøn Laursen tlf Træffetid Man-fre Studentersekretær Nadia Seestedt Studentersekretær Anne Cathrine Christensen Ad 5) Pladsmangel ved lægeløfte ceremonien Problemet med pladsmangel ved lægeløfte ceremonien sammenholdt med øn-sket om at holde ét arrangement blev drøftet. Det blev besluttet at dele arrangementet, hvis det er nødvendigt og ellers fortsætte med samme praksis som i dag. Ad 6) Fakultetets uddannelsesstrategiske udvalg (FUSU) Ralf Hemmingsen orienterede om baggrunden for oprettelsen af FUSU. Der vil blive skrevet ud til Sundrådet om indstilling af medlemmer til FUSU. Ad 7) Evt. Kenneth Geving Andersen oplyste om, at Sundrådet gerne vil benytte den gamle sygeplejebolig til studenterfaciliteter for alle studerende ved fakultetet samt til børnehave. I forlængelse heraf efterspurgte han fakultetets rolle i sa-gen. Ralf Hemmingsen svarede, at spørgsmålet om studenterfaciliteter allerede drøftes i en arbejdsgruppe og, at der arbejdes videre med planen for børneha-ven. Desuden er Det Juridiske Fakultet i færd med at undersøge mulighederne for, at bygningerne bruges til kollegier. Det blev besluttet, at de principielle ting ved sagen skal drøftes med Ulrik Meyer.

4 4 NYTTIGE OPLYSNIN- GER SAMT Navne- og adresseændringer Hvis du skifter adresse behøver du ikke at give Ekspeditionen besked, da vi dagligt får opdateret samtlige studerendes (med danske CPR-nr.) navne og adresser fra folkeregistret. Det eneste du behøver at gøre, for at sikre dig, at vi har din korrekte adresse til udsendelse af eksamensbreve o.l., er at give Folkeregistret i din kommune be-sked samt evt. det klinikudvalg du er tilknyttet. Vær dog opmærksom på, at dette IKKE gælder ved følgende forhold: * Beskyttet adresse Hvis du i Folkeregistret står registreret med en beskyttet adresse, skal du om-gående give Ekspeditionen besked om hvilken adresse vi i stedet for må benyt-te, når vi sender post til dig. * Post sendt til en anden adresse, end folkeregisteradressen Hvis du ønsker, at få tilsendt din post til en anden adresse end din folkeregi-steradresse, skal du forholde dig på følgende måde: Du meddeler Ekspeditionen din nye adresse, og perioden denne adresse skal gælde for (eller om det er permanent). Eksamensbreve o.l. vil herefter blive sendt til denne adresse lige indtil, at du på eget initiativ giver Ekspeditionen besked om en ny adresse. OBS! Dette gælder specielt alle studerende, som ikke er udstyret med et rig-tigt dansk CPR-nummer. Især svenske studerende, med adresse i Sverige, men som til daglig bor i Dan-mark, skal være opmærksomme på at opgive en dansk postadresse i Ekspeditionen. STUDIET * Post sendt til en udenlandsk adresse Hvis du flytter til en udenlandsk adresse, og ønsker at få tilsendt post fra uni-versitetet dertil (eksamensbreve o.l.), skal du forholde dig på følgende måde: Giv enten folkeregistret i din kommune besked, eller meddel adressen direkte til Ekspeditionen. Din post vil herefter blive sendt til den udenlandske adresse indtil du igen gi-ver folkeregistret/ekspeditionen besked om den danske adresse, hvortil du ønsker din post sendt. * Pseudo-CPR-nr. Studerende, der ikke er danske statsborgere, når de bliver optaget på Køben-havns Universitet, bliver fra Matriklens side udstyret med et kunstigt dansk CPR-nr. (pseudonr.), der som eksempel kan se ud som følger: Dette nummer har man indtil, man via Folkeregistret bliver udstyret med et dansk CPR-nr. Når man har fået et dansk CPR-nr. skal man henvende sig i Ekspeditionen for at få ændret CPR-numret i vores edb-system. Husk at medbringe dit nye syge-sikringsbevis, eller anden form for dokumentation på dit nye CPR-nr. Du skal i den sammenhæng ligeledes underrette holdsættende sekretær/klinikudvalg, så vi taster dine kurser på det rigtige CPR.nr. OBS! Det er altid en god ide, at kontrollere på punkt.ku.dk, når terminen er overstået, at alle dine kurser og eksamensresultater er registreret korrekt. Selvbetjening på På universitets hjemmeside ligger der bl.a. Selvbetjening for Studerende på ovenstående adresse. Her kan du bl.a. finde følgende ting: Adresseoplysninger, fornyelse af indskrivning, eksamenstilmelding, se dine afmeldinger og eksamens- og kursusresultater. Det kræver en PIN-kode at få adgang til siden. Har du mistet den, kan den re-kvireres i Ekspeditionen, men pas på, at du ikke mister den, andre kan da få adgang til dine personlige studieoplysninger! Til gengæld er det muligt at ændre PIN-koden på så den er nemmere at huske for dig (evt. samme kode, som din mobiltelefon o.l.) på Da vi i stigende grad udsender beskeder via til jer, har universitetet til-delt alle studerende en adresse under punkt.ku.dk. Hvis du ikke vil kontrollere mere end én postkasse, er det muligt, at få videresendt disse mails til din mest benyttede postkasse. Dette gøres også via punkt.ku.dk. ER DU TILKNYTTET KOMMUNENS KLINIK- UDVALG? HAR DU EN MENING OM DIT SEME- STER? Der har gennem længere tid været et ret beskedent fremmøde af repræsentanter fra de enkelte semestre til klinikudvalgsmøderne. Dette er ærgerligt, da det er den nemmeste måde for os studerende at få indflydelse på undervisningen. Lidt om møderne: Der afholdes møde to gange i løbet af hvert semester. Ved klinikudvalgsmøderne er der repræsentanter for underviserne, klinikudvalget, studienævnet og så altså de studerende. I øjeblikket er vi kun repræsenteret på 8. og 9. semester, så vi mangler altså nogle friske studerende på næsten alle semestrene. Har du noget på hjerte, så mød op til klinikudvalgsmøde mandag d. 6. juni 2005 kl på Hvidovre Hospital, afsnit 152 i kaffestuen! Mvh stud.sekr. Mie-Ran Yoon og Martin Christensen DISPENSATIONSANSØGNINGER! 1. OKTOBER ER SIDSTE FRIST FOR AFLEVERING AF DISPENSATIONSANSØGNINGER! Når der foreligger særlige omstændigheder, kan der dispenseres fra gældende regler, d.v.s. fra almindelige eksamensregler, regler og krav, som står i den ministerielle bekendtgørelse om den lægevidenskabelige kandidateksamen og i studieordningen. Ansøgning om dispensation skal indsendes til studienævnet Studievejledningen for medicin, som behandler, og tager stilling til dispensationsansøgninger. I bekendtgørelsen er det fastlagt, i hvilket omfang studienævnet kan dispensere fra reglerne. Det kan dreje sig om tilladelse til et 4. eksamensforsøg, om tidsfristforlængelse, om meritoverførsel fra andre uddannelser eller fra studieophold i udlandet m.m. Dispensationsansøgning skal indgives på et særligt skema, som kan afhentes i studievejledningen og studienævnssekretariatet eller downloades fra vores hjemmeside: Ansøgningen skal skrives på computer, underskrives samt udfyldes fuldstændigt med flg. oplysninger: - navn, adresse, telefonnummer og CPR-nr. - angivelse af studietrin og på fase II/overbygningen også klinikudvalg - hvad du søger om - begrundelse for ansøgningen (redegørelse for de særlige forhold, der kan begrunde en dispensation) - dokumentation for sygdom, fødsel, forskning eller lign. vedlægges. Tidsfristen for indlevering af dispensationsansøgninger er i forårssemesteret marts. Kun ansøgninger der er begrundet i akut opståede situationer, vil blive modtaget efter fristens udløb og blive hastebehandlet. Opmærksomheden henledes på, at visse sager, især ansøgninger om meritoverførsel, kan kræve lang behandlingstid. Det tilrådes derfor at søge i så god tid som muligt, og i øvrigt at fremme sagsbehandlingen ved at udarbejde en velbegrundet og fuldstændig ansøgning, vedlagt den fornødne dokumentation. Bemærk at man ikke kan søge merit for fag man har på indeværende semester (1. sem. undtaget). Ansøgningsfristen er 1. oktober 2004 i efterårssemesteret. Både ansøgningsskemaer for dispensation og merit er vedhæftet en detaljeret vejledning, der skal følges for at give en smidig og hurtig sagsgang. NB. Bemærk at nogle dispensationsansøgninger kræver en samtale med en studievejleder inden ansøgningen kan behandles. Dette er gældende for dispensationsansøgninger om 4.-gangsforsøg, tidsfristforlængelse og enkelte andre. KOM NED I STUDIEVEJLEDNINGEN OG SPØRG HVIS DU ER I TVIVL!!

5 STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN & DEN IN- TERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING UGE Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Mandag 23/ Ulrik Bodholdt Med Mandag 23/ Camilla Grønlund Hiul Med Onsdag 25/ Tina Gottlieb Int Onsdag 25/ Malene Esager Med Torsdag 26/ Christina Rydahl Lundin Med Torsdag 26/ Gordon Thomas Jehu Med Torsdag 26/ Ture Karbo Med Fredag 27/ Tina Gottlieb Int Mandag 30/ Ulrik Bodholdt Med Mandag 30/ Camilla Grønlund Hiul Med Onsdag 1/ Tina Gottlieb Int Onsdag 1/ Malene Esager Med Torsdag 2/ Christina Rydahl Lundin Med Torsdag 2/ Ture Karbo Med Fredag 2/ Tina Gottlieb Int Personlig samtale kan bestilles via eller via NB: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale, kan du møde op i starten af vores træffetid - for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider. DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER! Studievejledningen for Medicin: Den Internationale Studievejledning telefonnummer: telefonnummer: træffetidslokale er: a træffetidslokale er: STUDIET INTERNATIONAL STUDIEVEJLEDNING Telefontid: Fredag Træffetid: Onsdag & fredag Vejledningen i træffetiden er temaopdelt. Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det tema, som du er interesseret i se skemaet nedenfor. Orienter dig på inden du møder op, og vær forberedt på, hvad du vil spørge om. Temainddeling af træffetiden: Onsdag & fredag 10-12: : Information om udveksling på 7. sem : Information om udveksling på 7. sem : Information om udveksling på 11. sem : Information om udveksling på 9. sem./andet, herunder ALLE selvarrangerede ophold. Studievejledningens hjemmeside Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores hjemmeside 5 ADRESSEÆNDRINGER semester Du skal ikke give Matriklen besked om adresseændringer. De trækker dagligt informationer fra CPRregistret. Hvis du ønsker din post fra universitetet sendt til en anden adresse end din folkeregisteradresse, skal du dog give studieekspeditionen besked om hvilken adresse de skal registrere. Du skal ligeledes give besked, hvis du senere ønsker, at de skal bruge din folkeregisteradresse. Hvis du flytter til udlandet og holder dit gamle folkeregister underrettet om din adresse, får studieekspeditionen også oplysninger om din udenlandske adresse. Hvis du får SU, og din adresseændring betyder, at du skifter status fra hjemmeboende til udeboende eller omvendt, skal du udfylde et nyt SU-skema, så din støtte kan blive ændret. Har du en beskyttet adresse, sørger studieekspeditionen for, at den ikke kommer uvedkommende i hænde. Du skal give studie- og eksamenskontoret besked om navneændringer semester Du skal ved flytning selv give dit klinikudvalg besked! ATTENTION 5. SEME- STER Orientering om valg/prioritering af klinikudvalg for studerende som påbegynder 6. semester i efteråret 2005 Der afholdes orienteringstime om prioritering af klinikudvalgene i forbindelse med tilmelding til 6. semester TORSDAG D. 19. MAJ KLOKKEN i Lundsgaard Auditoriet Med venlig hilsen Studievejledningen for Medicin OSVAL I MÅLSÆTNINGEN MED UNDERVISNINGEN/ OPGAVEN: Hovedformålet med OSVAL er at fremme en videnskabelig, problemorienteret tænkemåde hos alle studerende og der i gennem fremme evnen til livslang læring. Set i denne sammenhæng må OSVAL I betragtes som en øvelsesopgave, hvor de studerende skal erhverve og demonstrere en basal indsigt i videnskabelig, problemorienteret tænkemåde og i faserne i den videnskabelige arbejdsproces: Problemformulering, litteratursøgning, strukturering, dataindsamling og analyse samt fremstilling af arbejdet. Det er afgørende, at de studerende selv "producerer" viden enten ud fra eksisterende data fra den videnskabelige litteratur eller ud fra egne originale observationer. OSVAL I skal være et selvstændigt arbejde, hvor hver enkelt studerende selv gennemgår alle opgaveudarbejdelsens faser. Der er således tale om en øvelse, som det er nødvendigt at gennemføre for alle studerende, hvorfor egentlige gruppeopgaver ikke kan komme på tale. Flere studerende kan imidlertid Med venlig hilsen Studievejledningen for medicin 1.5.sem info samarbejde inden for et givet emneområde, men hver studerende skal udarbejde en selvstændig opgave med sin egen problemformulering. Det anbefales at gå ind på (OSVAL I 2000-ordningen) og læse vedr. information om projektet under OSVAL/VKO. Her vil du også kunne finde datoer for tilmelding til OSVAL-I afleveringsfrist, frister for tilmelding til workshop, fremlægning osv. Emne og vejleder: Ideer til emne og vejleder kan findes i dette emnekatalog, der også kan hentes på Internettet: osval%20i/osvalnyordn_default.htm. Hvis en studerende kan finde en vejleder, kan han/ hun også selv foreslå et emne udenfor kataloget. Uanset om emnet er valgt helt frit eller efter kataloget, skal den studerende selv formulere den specifikke problemstilling og i samråd med vejlederen udarbejde en disposition for fremgangsmåden. Det er en forudsætning for at gå i gang med opgaven, at den studerende har en godkendt vejleder, som har godkendt opgavens disposition. Fremstillingen af arbejdet som hovedregel skriftlig i rapport- eller artikelform. Andre fremstillingsmåder kræver dispensation efter ansøgning fra OSVAL- udvalget. Den studerende har mulighed for selv og i samarbejde med vejlederen at tilrettelægge arbejdsprocessen, dog vil det være tilrådeligt, at man regner med at benytte de sidste uger til afsluttende bearbejdning af materialet, gennemskrivning af opgaven og planlægning af fremlæggelsen. Hovedelementet i undervisningen er den individuelle vejledning, som vil finde sted i løbet af 4. og 5. semester. Til vejlederen er afsat i alt 10 arbejdstimer til arbejde med opgaven, herunder vejledning og endelig gennemlæsning og bedømmelse af opgaven. Studentervejledning til OSVAL I og II kan du finde på HUSK AT OSVAL-I SKAL VÆRE BESTÅET FØR DELTAGELSE I DEN ORDINÆRE EKSAMEN PÅ 6. SEMESTER. Venlig hilsen Anette Laurvig Nielsen, Studiesekretær Studieekspeditionen tlf

6 6 ORDBØGER TIL EKSA- MEN Det er muligt for udenlandske studerende at medbringe nudansk ordbog ved skriftlige eksaminer det første 1½ år efter studiestart. Med udenlandske studerende forstås studerende, der har adgangsgivende eksamen fra et andet land end Danmark, Færøerne, Norge eller Sverige. Det er til gengæld muligt at aflevere de skriftlige opgaver og eksamensbesvarelser på svensk eller norsk. Dog skal man huske, at fagudtryk skal besvares med korrekt medicinsk latin/græsk eller dansk. Det er ikke muligt at medbringe dansk-svensk/norsk ordbøger at få spørgsmålene på engelsk at få ekstra tid til eksamen, hvis man er fra et af disse nordiske lande JOBOPSLAG STUDENTERSEKRETÆR PÅ BBH: Der er en ledig stilling som studentersekretær på Bispebjerg Hospital til besættelse pr. september 2005 Du skal være stud. med. tilknyttet Klinikudvalget Københavns Kommune. Du skal være på min. 6. semester. Den fysiske placering er i Udviklings- og uddannelsesafdelingen på Bispebjerg Hospital. Der skal påregnes en ugentlig træffedag på Bispebjerg Hospital. Træffedag og tidsrum aftales med overlæge Bo Andreassen Rix. Arbejdsopgaverne er bl.a.: - Udlevering af nøgler til de studerende - Opsyn med garderobeskabe og øvrige studenterfaciliteter - Formidling af information mellem afdelinger og studerende - Udvikling af service overfor de studerende - Samarbejde med Klinikudvalget på HH og Fakultetsklubben på BBH - Ad hoc opgaver Arbejdstid: Ca. 4 timer pr. uge i semestermånederne. Kvalifikationer: Du skal kunne arbejde selvstændigt, være god til at skabe social kontakt og være serviceminded. Humoristisk sans er en fordel men ikke et krav. Aflønning: Sker efter gældende overenskomst som reservelægevikar. Eventuelle spørgsmål om stillingen kan besvares af Overlæge Bo Rix, Uddannelses- og udviklingsafdelingen, Bispebjerg Hospital, , eller studentersekretær Jacob Rasmussen, Ansøgning: Skriftlig ansøgning sendes til Overlæge Bo Rix, Uddannelses- og udviklingsafdelingen, Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV eller mail es til Ansøgningsfrist: 15. august 2005 STUDIET OG ANNONCER sem info KLINIKOPHOLD I ALMEN MEDICIN EFTERÅRET SEM. Kurset i almen medicin indeholder et 10 dages ophold i almen praksis fordelt på fire uger. På grund af et stort antal studenter har vi ligesom gyn/obs og pædiatri måtte arrangere klinikophold over hele Sjælland, Lolland og Falster. Får studenten tildelt en tutorlæge langt fra hovedstadsområdet, er der er mulighed for overnatning på de lokale sygehuse. Skal der på grund af helt specielle forhold dispenseres, således at der skal tildeles en tutorlæge tæt på København, skal studenten i god tid rette henvendelse til studienævnet for at søge om dispensation. Der kan kun tages hensyn til studenter der har opnået dispensation. Af praktiske grunde skal en kopi af dispensationen fremsendes af studenten til kursussekretær Lise Høyer senest 2 uger inden semesterstart. Merete Jørgensen, studielektor, kursusleder Afdeling for Almen Medicin, Øster Farimagsgade 5, opg. Q, 1014 København K Annoncer FREMTIDENS TURNUSLÆGE? Måske er turnus for dig kun få måneder om hjørnet, måske er der mange år endnu. Men på et eller andet tidspunkt bliver hverdagen, som studerende erstattet af et job som turnuslæge på et af Danmarks sygehus. Et job som yngste mand i fremtidens sundhedsvæsen byder på mange udfordringer. Akutbetjening, vagtarbejde, elektronisk patientjournal, klagesager, uddannelse og meget mere. Sundhedsvæsnet er en stor og nogle vil nok sige tung størrelse. Systemerne skal tage højde for mange forhold og er ofte ikke indrettet mest hensigtsmæssigt for yngste mand/kvinde. Derfor kæmper din fremtidige fagforening, Yngre Læger, for at disse forhold bliver optimale for fremtidens læger. Yngre læger er dog en forening der spænder bredt lige fra den nyudklækkede kandidat til garvede afdelingslæger(speciallæger). Tingene ændrer sig konstant og de ældre kollegaer husker måske ikke altid lige godt hvordan det nu var, at stå alene og passe skadestuen om natten. Derfor findes der i Yngre Læger en gruppe kaldet Gruppen af Yngste Læger(GYL). GYL består af 18 turnus læger. For hver årgang af nyudklækkede kandidater vælges 2 repræsentanter fra hvert Universitet. Vi fungerer som høringspart i Yngre Læger vedr. turnusspørgsmål, holder introkurser, de såkaldte overlevelseskurser for kommende turnuslæger, deltager i FADLs turnusinfomøder og arbejder med uddannelse, arbejdsforhold og andre vilkår under turnus. Udover dette har vi 6 pladser i Yngre Lægers repræsentantskab og har således indflydelse på foreningens politik. Arbejdet er spændende og udfordrende og giver mulighed for at påvirke vilkårene for fremtidens turnuslæger. Måske er GYL noget for dig når du engang bliver læge? Check foreningens hjemmeside eller skriv til os på hvis du har nogle spørgsmål. Gruppen af Yngste Læger LÆGEVIKARKURSUS SOMMER 2005 Igen i år afholder vi et aftenkursus for kommende lægevikarer. Du kan blandt andet høre om: Specielle journalnotater; stuegang, tilsyn, dødsfald, epikriser, jargon, mm. Sygeplejersker; sådan bliver du respekteret! Staldtips; sovemedicin, smerter, feber, børn og meget andet. Skadestuen; gode råd og faldgruber. Akutte tilstande; hvordan griber jeg det an? Hvad må lægevikaren ikke; ansvar og instrukser. Undervisere Søren Brostrøm; 1. reservelæge,phd, forfatter til Subjektivt og Objektivt Peter Fahmy, læge (kursusleder) Praktisk info Tid & sted: Tirsdag den 21. juni, kl ca Pfizer Danmark, Lautrupvang 8, Ballerup Målgruppe: Alle medicinstuderende der skal have et vikariat til sommer eller efteråret. Er du i tvivl om du har lyst eller mod på et vikariat, er du også velkommen. Pris: Kurset er gratis. Under mødet vil der blive serveret sandwich, frugt og vand. Sponsor Pfizer Danmark er sponsor for lokale, forplejning samt undervisere. Tilmelding: Snarest via til Der er begrænsede pladser, så det er efter først til mølleprincippet. Hvis der ikke er plads, kommer du på venteliste. Husk at skrive din adresse og telefonnummer i mailen. Spørgsmål : Ved tvivl, kontakt Peter Fahmy, tlf: , GÆSTEKORT TIL LÆGELØFTE SØGES/ KØBES Har du et ekstra kort tilovers? Så er jeg meget interesseret! Lise / / BOG TIL SALG Gynækologi af Bock, Fischer-Rasmussen, Larsen, Secher mfl. Munksgaard, 2. udg. 2 oplag 2002 Pris 380 kr. Nypris 628 kr. Bogen fremstår helt ny og uden overstregninger Ring på tlf / TURNUSBYTTE Haves: Ringkøbing Amt, start forår Ønskes: København/Sjælland. Kontakt Simon for nærmere aftale. Telefon:

7 JOBOPSLAG Tutor ved medicin 2005/06 Et nyt kuld studenter påbegynder lægeuddannelsen henholdsvis 29. august og 30. januar. I den anledning søges derfor 10 studerende til at være tutor/kontaktperson for et sommer og et vinterhold. Formål med tutorordningen Tutorordningen er en væsentlig del af studiestartprogrammet hvor man har ansvar og skal lave en del opsøgende arbejde. Det drejer sig om klart definerede stillinger med en arbejdsgiver, pligter, løn og et ansvar, som kræver engagement og omtanke. Det er tutorens hovedopgave gennem en tæt kontakt, oplysning og rådgivning på de enkelte rushold at foregribe og til en vis grad at afhjælpe studiemæssige og sociale problemer, før de når at udvikle sig. Ved studiestart vil tutorerne i samarbejde med rusinstruktørerne være fakultetets og universitetets ansigter over for russerne. Hvis deres introduktion er mangelfuld eller ustruktureret, kan mødet med universitetet blive en skræmmende oplevelse. Resultatet bliver nemt unødige studiefrafald, hvis det overordnede indtryk af studiet er negativt i de første svære måneder. Det ligger i selve ordet, at en introduktion markerer en begyndelse på noget nyt. Derfor er det for sent at introducere, når russerne har lært det meste at kende selv eller rettere tror de har det. Der sker nemlig desværre ofte det at russerne finder sig til rette af sig selv og tænker nu ved de da godt, hvad det vil sige at være studerende. Er det først kommet dertil, er det en svær eller umulig opgave at kalde sammen til en udførlig og velstruktureret introduktion. Når russerne klarer introduktionen selv, klarer de sig med det, de selv kan finde ud af. Det betyder ofte, at de ikke ved ret meget om de forskellige tilbud og faciliteter, der ikke lige ligger på vejen fra hovedindgangen til undervisningslokalerne. En lang række af de ting, tutorerne præsenterer, er ikke lige de ting, de vil få brug for i løbet af de første 14 dage, men måske først efter et år eller to. Det er faktisk først til den tid, man kan afgøre, om man har fået en god introduktion. Tutorerne bør opnå et så tæt forhold til deres hold, at den barriere det for nogen er at henvende sig til en officiel repræsentant mindskes. Samtidig skal tutoren være mere end blot en ny studiekammerat, og tutorerne bør derfor opnå en kontakt med deres hold, der bygger på en balance mellem kammeratskab og den autoritet, der følger af erfaring og ansvarsfølelse. Hvem kan søge Det er ikke et krav at man er rusinstruktør. Alle, der har lyst, kan frit ansøge stillingen som tutor, så længe man opfylder følgende krav: Ansøgning sker efter opslag og på særligt skema der kan rekvireres fra Studieekspeditionen eller ved studievejledningen for medicin. Studerende både på studiets nuværende bachelordel og kandidatdel kan søge. Det er en forudsætning for at kunne ansøge, at cellebiologisk kursus er gennemført senest foråret Det vil tillige være en forudsætning, at den der ansættes som tutor kan deltage i et heldagskursus før semesterets start. Ansøgningerne behandles af studielederen og/eller et bedømmelsesudvalg, der afgiver indstilling til studielederen om ansættelse. I forbindelse med behandlingen af ansøgningerne gennemføres korte ansættelsesinterview. Ved udvælgelsen vil der bl.a. blive lagt vægt på engagement, deltagelse i studentersocialt arbejde og på om vedkommende ofte færdes på Panum Instituttet. Tutorens navn præsenteres først for de to hold på den sidste del af ruskurset. Vær opmærksom på, at for at blive tutor skal man have bestået cellebiologi eller forvente den bestået august Der vil for tutorerne blive afholdt tutorkursus torsdag den 18. august fra Kurset vil bl.a. bestå af en introduktion til studieordningen og de problemer der kan være forbundet med studiestarten. Kurset vil være obligatorisk og man vil få løn for kursets varighed. Som en del af den studieplanen er der en uges introduktionskursus for de nye studerende. Tutorerne skal varetage en del ANNONCER af denne introduktionsundervisning der er skemalagt på forhånd. Dette vil rent praktisk betyde tutorerne kan påregne ca. 2 arbejdsdage i uge 35. Den obligatoriske undervisning, som man eventuelt vil gå glip af i denne periode kan man søge dispensation fra ved at kontakte studievejledningen. Hvis du skal i betragtning til stillingen som tutor skal ansøgningsskemaet (afhentes i Studieekspeditionen) samt et urenset eksamensudskrift være studieadministrationen i hænde senest mandag d. 20. juni klokken Alle ansøgere vil efterfølgende blive indkaldt til samtale i løbet af den efterfølgende uge. Såfremt du har spørgsmål angående tutorordningen, er du velkommen til at kontakte studievejleder Gordon Thomas Jehu i træffetiden ved personlig henvendelse eller på telefon Ansøgningen skal stiles til: Studienævnet for medicin Panum Instituttet Blegdamsvej 3B 2200 Kbh. N Mrk. Tutor ved medicin 1 STILLING SOM STUDIEVEJLEDER VED MEDICIN Pr. 1. august er der en ledig stilling som studievejleder ved medicin. Da endnu en af vores kolleger bliver færdig som læge, mangler vi en i gruppen. Vi er seks studievejledere på 5. til 12. semester. Jobbet giver et godt indblik i dit eget studie og du får et godt og bredt netværk. Du kommer til at indgå i en tæt sammenknyttet arbejdsgruppe, men med stor individuel fleksibilitet mht. planlægning af egne arbejdsopgaver og arbejdstider. Jobbet giver gode erfaringer i den svære samtale, træning i at tale foran store forsamlinger og ikke mindst en god stabil månedlig indkomst. Vi har hver en fast ugentlig træffetid, da vores primære arbejdsopgave er at hjælpe og vejlede vores medstuderende. Desuden laver vi sagsbehandling og deltager i relevante møder. Alle studievejledere mødes hver tirsdag, hvor vi diskuterer aktuelle sager og problemstillinger i forbindelse med vores arbejde. Stillingen er beregnet på 60 timer om måneden, men dette kan dog forhandles. Vi ser gerne at du har bestået første studieår og har minimum et år tilbage af studiet. Så hvis du har lyst at få nogle dejlige arbejdskolleger, et spændende job, gode arbejdsforhold og fast indtægt, så send en ansøgning til Studienævnet for Medicin Att. Mette Kristensen Panum Instituttet Blegdamsvej 3b 2200 Kbh.N Denne skal være os i hænde senest fredag den 1. juli. Samtalerne vil blive afholdt i uge 28. Har du allerede planlagt ferie her skal det ikke afholde dig fra at søge, vi finder ud af noget. Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål. Studievejledningen for Medicin, , telefon eller mail FORSØGSPERSONER SØGES KVINDELIGE FORSØGSPERSONER SØGES. 7 Måling af hjernens blodtilførsel og stofskifte med Kety- Schmidt teknik og inhaleret N2O Vi har i flere tidligere studier målt hjernens blodtilførsel og stofskifte hos både raske og syge forsøgspersoner ved hjælp af den såkaldte Kety-Schmidt teknik, der er baseret på blodprøvetagning i forbindelse med indgift af et sporstof (en tracer). Den tidligere anvendte tracer, 133Xe, er udgået af produktion, og vi ønsker at indføre en ny tracer, N2O (kvælstofforilte eller lattergas). N2O er en gas der kan anvendes til bedøvelse, men virker ikke bedøvende i de koncentrationer, der anvendes i dette studie. Forsøgspersonerne er yngre (alder år) raske mænd. Forud for forsøget udføres en forundersøgelse. Her tages EKG (registrering af hjertets elektriske aktivitet) og blodprøver, og forsøgspersonen undersøges for tegn på sygdom og udspørges om symptomer herpå. På forsøgsdagen anlægges katetre i en håndledspulsåre og i en vene på halsen mhp. blodprøvetagning. Der registreres kontinuerligt blodtryk og puls. Hjernens blodtilførsel (CBF) måles ved inhalation af N2O, for hver forsøgspersoner under tre på hinanden følgende sekvenser, der tilsigter at belyse metodens variation og nøjagtighed. Vi har tidligere målt hjernens blodtilførsel med de nævnte metoder hos patienter med hjernehindebetændelse (jr. nr. KF /96 og tillægsprotokoller nr /01 og /01) og hos raske frivillige (godkendt af Videnskabsetisk Komité, jr. nr. KF /98, jr.nr. (KF) /00 og jr.nr. KF) /02). N2O er i modsætning til 133Xe ikke radioaktiv. Bivirkninger ved indgift af N2O ses ved længerevarende indgift (adskillige timer til dage) og ved høje koncentrationer, men forventes ikke at opstå i dette forsøg på grund af lav koncentration og kortvarig indgift. Der tages blodprøver til måling af signalstoffer samt af hjernens stofskifte, i alt 300 ml, hvilket ikke indebærer risiko for forsøgspersonen. Forsøgsdeltagelse godtgøres med kr. 1000,-. Vi skal bruge 30 forsøgspersoner i perioden juli Interesserede kan kontakte undertegnede mhp. yderligere information. Sarah Taudorf, læge, forskningsassistent Epidemiklinik M 7641 Rigshospitalet Tlf Raske kvinder der ikke har taget p-piller inden for det sidste ½ år søges til kvalitetssikringsprojekt, der søger at belyse forskellige faktorers indflydelse på Synacthen testen. Testen benyttes rutinemæssigt på de fleste danske og internationale hospitaler til at bedømme evnen til at danne det livsvigtige binyrebarkhormon cortisol. Projektet er godkendt af Etisk Komité og deltagelse i undersøgelsen er risikofri. Forsøgspersoner vil få udført 1 Synacthen test mellem kl. 8 og 10. Testen udføres ved at indsprøjte et overordnet hormon (ACTH), som stimulerer frisættelsen af cortisol, med efterfølgende blodprøvetagning. Der vil blive taget blodprøver fra til analyse for cortisol, kønshormoner, stofskiftehormoner og proteiner. Endvidere vil der blive udført en DEXA skanning til bedømmelse af kropssammensætning. Testen varer ca. 1 time og 20 minutter. Deltagelse honoreres med 250 kr. Yderligere information kan fås hos projektansvarlig læge Marianne Klose på tlf /

8 8 VAGTBUREAUET Når I ændrer adresse eller telefonnummer, så HUSK at give os besked enten pr. brev, telefon eller . BØRNEVENTILATØR SØGES TIL NEONATALHOLD 4301 PÅ RIGSHOSPITALET 1 børneventilatør søges til permanenthold 4301 på Rigshospitalets neonatalafsnit. Vi er et hold på 14 medlemmer, der arbejder selvstændigt i afdelingens tre specialteams (neuro, hjerte og kir-team). Du kommer til som BVT hos os at varetage pasning af typisk 2-4 babyer, (sygepleje, stuegang, blodprøvetagning, forældrekontakt). Du vil især komme til at passe præmature, børn født af mødre med diabetes, samt børn i cpap. Vi arbejder især aften og nat samt enkelte dagvagter alle ugens dage. Kvalifikationskrav: - Min 350 vt-timer - Børneerfaring er ikke et krav, men en fordel. - BVT-kursus: BVT-kursister foretrækkes. Har du ikke BVT kursus forpligtes du til tage førstkommende BVT kursus (lønnet). - Du må ikke være bleg for at tage nattevagter. (Der er som regel 40% av og 60% nv) - Du forpligter dig til at arbejde 32 vagter, de første 4 måneder du er ansat. Herefter vagtbinding på 4 vagter pr mdr. - Da oplæringen er tidskrævende for både dig og afdelingen, skal du kunne blive på holdet min. 1 år. Oplæring: - 5 ulønnede følgevagter med BVT - 2 lønnede med sygeplejerske - ca. 2 timer ulønnet med laborant Løn: Har du BVT-kursus, tilbyder vi dig oven i den vtløn et børnetillæg. Ansøgningsfrist: Mandag den 30. maj 2005 til Vagtbureauet! Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte holdleder Camilla Groth tlf: MASSER AF VAGTER GODE PENGE AT TJENE HELE SOMMEREN! KAS Herlev søger til urologisk afd. SPVvagt til døgn dækning i maj, juni, juli og august. Krav : Min.150 SPV- timer, dog kan forudgående plejehjemserfaring også medregnes Kunne arbejde selvstændigt og deltage aktivt i afdelingens dagligdag Muligheder: At være sikret mange faste vagter At være fast tilknyttet til samme afdeling hele sommeren At få et bredt kendskab til det Urologiske speciale Hvis muligt, forsøger FADL- Vikarbureau at sammensætte et fast sommerhold. Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt til vagtbureauet. Ved forespørgsel kan Gry eller Kirsten kontaktes på tlf.: Kan evt. kontaktes via eller SPV HOLD 1502 SØGER NYE MEDLEMMER. SPV-holdene dækker døgnet rundt, alle månedens dage i 8 timers vagter på både somatiske og psykiatriske afdelinger. Hvis holdet ikke er ude, garanteres du en alm. løs SPV- vagt. Løn: SPV-holdløn, p.t. godt kr. 150,- pr. time. Hvis holdet ikke er ude, og du tager en løs vagt, afregnes denne som individuel SPV-vagt, (uden holdtillæg). Krav: Min 200 SPV-timer, skal kunne tage min. 4 vagter pr. måned. Ansøgning: Fredag d. 27. maj 2005 til Vagtbureauet. Yderligere info: Holdleder pr. mail: el. tlf.: INTENSIVHOLD 4102 SØGER 2 NYE MEDLEMMER TIL AFD. 542, HVIDOVRE HOSPITAL Da intensiv afdeling 542, Hvidovre Hospital, ønsker at udvide samarbejdet med vores hold, søger vi hermed 2 nye medlemmer. Vi er et vellidt, veletableret fast ventilatørhold på intensiv afdelingen, Hvidovre Hospital. Som medlem på holdet får du mulighed for et ansvarsfuldt og udfordrende arbejde på lige fod og i godt samarbejde med afdelingens sygeplejersker. Du får mulighed for at udvikle din kliniske erfaring med forskellige patientgrupper. Afdelingen modtager pt er fra alle de forskellige afdelinger på Hvidovre Hospital, hyppigst fra kirurgisk gastroenterologisk, lungemedi-cinske og infektionsmedicinske afdelinger, og modtager herudover akut dialysekrævende pt er fra andre hospitaler. Du lærer og øver at prioritere arbejdsopgaver og får rutine i mange kliniske procedurer, som du forventes at kunne, når du bliver læge. Samtidig får du fornøjelsen af at være del af en afdeling, som sætter pris på deres ventilatører og behandler dig som en ligeværdig kollega. Arbejdet indebærer at du vil lære og blive bedre til: - At blande/give medicin, herunder pressorstoffer og antibiotika. - At tage a-punkturer, blodprøver, dyrkninger, EKG og lign. - At gå stuegang med læger fra forskellige afdelinger. - At blive fortrolig med elektronisk kardex (QS) og snuse til grønt system. - At arbejde selvstændigt typisk med ansvar for en patient. - At blive oplært og blive fortrolig med at køre kontinuerlig hæmodialyse (aktuelt på nye Aquarius maskiner). - At kunne arbejde med alle ikke allerede nævnte ting, der hører til på en intensiv afdeling såsom psykisk observation, personlig pleje af patienten, arbejde med pårørende, akutte livreddende procedurer (hjertestop,

9 intubation), opsætning af respirator/bipap/cpap og meget, meget mere. Vi forventer at du opfylder følgende: - Har min. 700 VT timer. Dette kan der dispenseres fra, forudsat tidl. relevant arbejde. - Har bestået farmakologi på den gamle studieordning. Er du på den nye studieordning er kravet afsluttet 8. semester. - Kan tage 8 vagter om måneden i det første halve år (for at få noget rutine), og at du bliver på holdet min. 1 år (for at afdelingen og holdet har glæde af dig). - Er selvstændig, fleksibel og engageret, og at du selv har lyst til at gøre en indsats for at blive dygtigere. - Kan tage 5 lønnede og 3 ulønnede følgevagter (6 med ventil og 2 med en sygeplejerske). Oplæring vil starte op primo juni Det er et forholdsvis lille hold og vagtplanlægning sker uden dramatik, så det er sjældent, at folk går skuffede fra holdmøder. Ansøgningsfrist: Ansøgningen skal være på vagtbureauet senest mandag d. 30. maj 2005 kl Yderligere informationer: Kontakt venligst holdleder Malene Espelund Frederiksen, tlf.nr: VIL DU VÆRE 100% SIKKER PÅ AT FÅ DINE SPV-VAGTER? SPV hold 1501 søger nye medlemmer. SPV-holdene dækker døgnet rundt, alle månedens dage i 8 timers vagter. Holdet dækker typisk langtidsvagter, både på psykiatriske og somatiske afdelinger. Hvis holdet ikke er ude, garanteres du en alm. løs SPV- vagt. Løn: SPV-holdløn, pt. ca kr. 150,- pr. time. Hvis holdet ikke er ude, og du tager en løs vagt, afregnes denne som individuel SPV-vagt, (uden holdtillæg). Krav: Min 200 SPV-timer, skal kunne tage min. 4 vagter pr. måned, (også nattevagter). Ansøgningsfrist: Fredag d. 27. maj 2005 til Vagtbureauet. Yderligere info: Holdleder Louise, tlf.: el. ERFARNE OG ENGAGEREDE SPV/VT TIL VT-LØN Et nyt hold 4412 er blevet oprettet på Omsorgscenteret Bakkegården beliggende tæt på Bagsværd station. Der er tale om pleje af en 68-årig tetraplegisk mand med tracheostomi. Han trækker selv vejret og skal suges efter behov herudover almindelig pleje. Alle SPV er vil modtage et kursus i tracheostomi pleje inkl. Suge-kursus. På omsorgscentret er der bevilliget ekstra timer til det faste personale som hjælp ved flytning mm. Omsorgscentret er godt indrettet. Arbejdstiden for holdet er døgndækning og vi har mulighed for at det nye hold kan vælge enten 8 eller 12 timers vagter. Løn er VT-holdløn. Kravene for at komme på holdet er at du skal have haft over 150 SPV-timer eller være VT`er. Du skal kunne tage 5 6 vagter om måneden (gerne flere) og må også kunne se dig på holdet over en længere periode. Du skal finde det naturligt at indgå i en god og konstruktiv dialog med patienten, de pårørende og det øvrige personale og have forståelse for patientens situation og dagligdag. Patienten har i det sidste ½ år været flyttet lidt omkring; Herlev, Hornbæk, og Herlev igen, for nu endelig at komme på dette omsorgscenter. Vi har passet ham hele vejen, og lige nu er der et flyverhold på opgaven, men der skal i sagens natur etableres et fast hold. Ansøgningsfrist er mandag den 7. juli til Vagtbureauet. Hvis du vil vide mere om patient og plejested, kan du ringe til Vagtbureauet og tale med enten Kirsten eller Gry. Kan evt. kontaktes via eller VAGTBUREAUET HOLD 4408 PÅ RIGSHOSPITALET, NEURO- INTENSIV AFD SØGER 2-3 NYE MEDLEMMER PR 1. JULI 2005 Vi har været tilknyttet afdelingen siden nov og indgår i tæt samarbejde med afdelingens øvrige personale. På holdet vil du opnå stor erfaring med og viden om pleje af intensive patienter, især neurokirurgiske intensiv patienter men også patienter med andre neurologiske sygdomme. Arbejdsområdet omfatter bl.a. - GCS (Glasgow Coma Skala) score af børn og voksenpatienter - Neurologisk undersøgelse (pupiller, kraft i ekstremiteter m.v.) - Tage A-gasser/ A-punkturer - Aflæse, skifte og seponere vacuumdræn fra OP sår og intrakranielle blødninger - Aflæse, niveauchecke og tømme ventrikeldræn - Modtage patienter efter operation - Beregne væskebalance - Sætte drop op, sikre at CVK fungerer - Alm. observation og pleje af intensivpatienter - Stuegang - Samt meget meget mere Afdelingen har 10 intensive sengepladser, samt en opvågningsstue med 4 sengepladser. Vi dækker flg. vagter: Nattevagt alle ugens dage, aftenvagt fredag, lørdag og søndag og dagvagt lørdag og søndag. Som ny på holdet skal du tage 1 følgevagt i opvågningen og 1 følgevagt på intensiv, begge er lønnet. Desuden får du en 3 timers oplæring af en sygeplejerske i computersystemerne PDM, VIPS samt scoringer, hvilket ligeledes er lønnet. På holdet vil du ligeledes have mulighed for at deltage på introduktionskursus for nye læger i neuroanæstesiologisk klinik, hvilket er ulønnet. Dette kursus er et tilbud til holdmedlemmerne. Krav: - Min. 200 timers erfaring som ventilatør - Vagtkrav på 5 vagter om måneden de første to måneder, hvorefter du kan nøjes med 4 vagter om måneden. - Følgevagter skal afholdes så du er klar til at tage vagter fra 1. juli. - Du skal have lyst til at indgå i et godt og konstruktivt samarbejde med afdelingens øvrige plejepersonale. - Kan deltage på holdmødet den 21. juni 2005 kl 14 Begrundet ansøgning sendes til vagtbureauet senest mandag den 30. maj kl 10. Efterfølgende afholdes ansættelsessamtaler. Yderligere oplysninger fås hos holdleder Rikke Malte Nielsen tlf VT-HOLD 4402 SØGER NYE MEDLEMMER MED OPSTART I AUGUST/SEPTEMBER TIL THORAXKIRURGISK INTENSIV PÅ RH. Kunne du tænke dig fordele som: 1) at vide, at du skal på arbejde, når du har skrevet dig på til vagt, 2) at det er på samme afdeling hver gang, 3) at du kender dem, du møder på arbejde med, 4) at du bliver tiltroet mere og mere ansvar i takt med, hvad du kan, 5) at have mulighed for at lære mere og vedligeholde, hvad du allerede har lært, 6) at blive fortrolig med nogle og bekendt med andre procedurer inden for observation, pleje og behandling af intensivpatienter, dvs. få trænet 1. de basale kliniske færdigheder, 2. dit kliniske blik og 3. håndteringen af patienter med kredsløbs- og respirationsproblemer. Vi er et hyggeligt, fleksibelt, fast afdelingshold på Rigshospitalets thoraxkirurgiske afdeling, afd. RT 1, afsnit 4141, der er en stor afdeling med mange forskellige spændende patienter, bl.a. lunge- og oesophaguskirurgiske patienter, coronar bypass- og klapopererede patienter, hjerte- og lungetransplanterede patienter og børn opereret for kongenitte hjertefejl. Vi er i alt ca. 25 ventiler og dækker alle AV, alle NV og DV i week-enden. På vagterne indgår vi 1 eller flere ventiler ad gangen i teamet af intensivsygeplejersker og er med til at passe patienterne. En del ligger i respirator. Vi giver ikke medicin. Oplæring: 4 lønnede følgevagter á 8 timer på afdelingen. Ansøgningskrav: VT-timer. 2. Bestået fysiologi eller organkursus 3 (ny ordning). 3. Du skal kunne indsuppleres med følgevagter, således at du kan være vagtaktiv fra maj evt. juni Du skal kunne tage 25 vagter inden for de første 3 måneder, og herefter 6 vagter pr. måned. Pga. afdelingens størrelse og de mange forskellige patienter, er det nødvendigt med en grundig indføring. Fordelen er, at man lærer en masse. Efter 1 år på holdet er der mulighed for at gå ned til 4 vagter pr. måned. 5. Vi forventer desuden, at du er ansvarsbevidst, og at du er motiveret for at indgå i et team både som ventil og i forhold til afdelingen. 6. Du skal kunne komme til jobsamtale på afdelingen i slutningen af juni uge 26 eller i slutningen af juli uge 30 og ansøgfristerne er torsdag den 23. juni og fredag den 22. juli for jobsamtalerne i henholdsvis juni og juli. Vi forventer, at nyansatte planlægger at blive på holdet mindst et år. Det sker, at vi dispenserer fra vore ansættelseskrav, hvis vi vurderer, at ansøgeren alligevel er kvalificeret, og man skal således ikke afholde sig fra at søge, hvis man f.eks. ikke har nok VT-timer. Vi forbeholder os ret til at tilgodese ansøgere, der tidligere har haft ansættelse på afdelingen. Yderligere info fås hos holdleder: Kristian Koldsø: ( È Ansøgningsskema fås og afleveres hurtigst muligt på vagtbureauet el. pr. mail:

10 10 INDRE ORGANER Husk der er sidste MSR-møde inden sommerferien torsdag i næste uge!!! Har du problemer på dit semester, med et kursus eller er du bare nysgerrig??? MSR-mødet d. 2/6 er det sidste inden sommerferien, og mødet vil derfor være så kort som muligt. Hvis du har svært ved at overskue at tage stilling til andet end kraniestrukturer eller sepsistilfælde- så HUSK, at MSR er her også til efteråret- når eksamen forhåbentlig er vel overstået, og den næste er langt ude i fremtiden! Derfor har vi brug for DIG! Ved at være så mange som muligt kan vi forsøge at gøre vores indflydelse gældende så mange steder som muligt- uden at skulle stresse op i eksamensperioderne. I ved- ligesom myrerne... (de bygger og slæber ting der er gange større end dem selv- eller noget!) I dette semester har MSR bl.a. arbejdet med at færdiggøre revisionen af semester- det betyder TAS, det betyder 3. semester og det betyder eksamen på 4. og 5. semester! Arbejdet har mundet ud i en rapport, som Studienævnet skal kigge på, og som vi håber vil blive brugt som guide, når studieordningen skal justeres. Vaccine??? Har du selv en mærkesag du brænder for??? Hepatitisvacciner til studerende (vist nok aktuel i øjeblikket), børnepasning til studerende, syge- og reeksamen??? MSR er stedet, hvor du skal henvende dig, hvis du vil have indflydelse på, hvad der skal ske med medicinstudiet, fakultetet og universitetet i de kommende år. EKSAMEN!!! MSR har brug for at høre alle stemmer- også dem der må fortælle os, at vi er nogle lusede amatører, som kun laver medicinstudiet værre!! Vi er meget åbne over for dine holdninger, og vi vil meget gerne forklare, hvorfor vi nogle gange gør ting, som vi gør. Hvorfor f... har det taget så længe at gøre noget ved TAS??? Hvorfor skal studerende opnå en eller anden form for spiseforstyrrelse under 3. semester??? Der er faktisk mening bag galskaben- og ja nogle gange bliver MSRaktive mennesker også eksamensstressede og misser et møde... Har du lyst til at få indflydelse??? Så duk op til MSR's fagrådsdag i september! Fagrådsdagen er dagen, hvor de aktive i MSR (og alle andre der kommer) har mulighed for at lufte ideer, og vi lægger derefter en konkret plan for, hvad vi mener der bør fokuseres på i semesteret. I næste semester bliver et af de "hotte" emner- klinikpladser, eller skal vi måske sige manglen på samme??? Har du spørgsmål eller vil du gerne vide mere, så kan du kontakte MSR på tlf , ringe direkte til formanden på , eller sende en mail på Vel mødt!!! På vegne af fagrådet Sabrina Eliasson Formand, MSR Det Medicinske Studenterråd (MSR) er et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet. Adresse: Panum Instituttet (bygning ). Blegdamsvej 3b Kbh. N. Telefon Homepage:

11 MÅNEDSMØDE ONSDAG 1. JUNI KL FADL S MØDELOKALE, PANUM Dagsorden 1. Siden sidst. 2. Nyt fra udvalg. 3. Hvad skal der ske frem til september 4. Eventuelt. Alle ikke-medlemmer med interesse for akutmedicin, intensiv medicin, anæstesiologi og traumatologi er velkomne til at deltage og høre mere om SATS. Medlemskontingentet er 50 kr. om året og giver mulighed for deltagelse i en lang række arrangementer, som udelukkende er for medlemmer. DYKNING I AUGUST/ SEPTEMBER? -LYSEKIL FERIE og Advanced Kursus! Lør 20/8 lør 27/8, begge dage inkl kr (+mad)+kontingent/indmeld+bog/cert. Sidste frist for indbetaling af restbeløb: Fre 29. juli. Penge indbetales på PUCs konto: Reg: 6610 Konto: Mere info på og Turen er p.t. overbooket! Interesserede kan skrive sig på venteliste... -DYKKERKURSER: Lær at dykke i september! PUCs instruktører vil på freelance basis i år tilbyde to begynder kurser (OW) og et fortsætter kursus (AOW) i september. OW kursus A: 31/8+1/8+3/9+4/9+6/9+8/9+10/9+11/ 9. OW kursus B: 28/8+29/8+30/8+5/9+7/9+12/9+19/ 9+24/9+25/9. AOW kursus: 16/9+17/9+18/9+20/9. INDRE ORGANER Basisgrupperne GIM-MØDE D. 1. JUNI, KL I Gim er en basisgruppe for studerende på det sundhedsvidenskabelige fakultet med interesse for alternativ behandling. Gruppen har til formål at indsamle og formidle viden om de alternative behandlingsformers teorier, metoder og resultater, samtidig med, at vi er et studentersocialt forum, hvor man kan hygge sig med te og kage. Vi starter dagens møde med et kort oplæg om tro og sygdom, og rykker derefter ned på plænen til pizza, øl, vin og kage. Vi skal dog også have fastlagt programmet for vores hyttetur i oktober med emnet Healing og Clairvoyance. Mødet er åbent for alle interesserede! Se vores hjemmeside for videre information. Vel mødt! GIM Gruppen for integreret medicin. -LAV EN FILM -VIND EN DVD-AF- SPILLER HUSK: DEADLINE ER NU PÅ FREDAG D. 30. MAJ -VINDERNE OF- FENTLIGGØRES I NÆSTE NUMMER AF MOK -LÆS MERE PÅ: 11 AFHOLDER ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 25. maj kl i FADLs mødelokale. Dagsorden: 1. Tilbagemeldinger fra bestyrelsen 2. Update og info om igangværende pro jekter 3. Fremlæggelse af budget 4. Godkendelse af budget 5. Valg af bestyrelse 6. Evt. "-men hvad laver PHILM?" PHILM har gang i masser af projekter. Her er et udpluk: Medicinerrevyen 2005 er optaget og redigeringen af de mere end 40 timers råfilm er begyndt. Basisgruppen SATS har brugt PHILMs udstyr i forbindelse med Traumedag i april Studenterklubben har optaget dele af 69 timers bar En gruppe ski-glade medicinstuderende har lånt udstyret med til Frankrig. To aktuelle projekter: Titel: Undervisningsvideo i neurolo gisk undersøgelsesteknik. Beskrivelse: Instruktion i den praktiske ud førsel af en klinisk neurologisk undersøgelse. Målgruppe: Studerende og turnuslæger/re servelæger. Ansvarlig: PHILM i samarbejde med Neu rologisk afdeling på Bispebjerg Hospital og Laboratoriet for Kliniske Færdigheder. Tidsramme: Forår/sommer Budget: ca ,- Titel: Beskrivelse: Målgruppe: Ansvarlig: Film om infektionshygiejne. Informationsvideo omkring for holdsregler og procedurer vedr. infektions-/hospitalshygiejne. Studerende (Kursus i mikrobio logi, 6. sem.) og alle ansatte på Rigshospitalet. PHILM i samarbejde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Rigs hospitalet, ved Niels Høiby og Infektionshygiejnisk Enhed, H:S. Tidsramme: Sommer/efterår 2005 Budget: ca ,- Som det fremgår af nedenstående, er PHILM kommet godt i gang. Men: vi mangler folk! specifikt til projekterne, men også generelt. Vi anbefaler kraftigt at kombinere OW med AOW og således tage begge kurser i et forløb. Nærmere info om tid og pris kommer snart. Tilmelding vil være mulig fra starten af juni. Mere info kommer snart på næste MOK eller ved opslag på tavlen ved lok Ring til Christian (tlf.: ) for mere info... Så kom til mødet!

12 12 LÆR FLYGTNINGE- SUNDHED I PAKISTAN I JULI! TRE UGERS PRAKTIK BLANDT AFGHANSKE FLYGTNINGE I PAKISTAN. ET UNIKT TILBUD HVIS DU VIL ARBEJDE MED FLYGTNINGE NÅR DU BLIVER LÆGE. To danske medicin-studerende har hermed mulighed for komme på klinisk ophold blandt afghanske flygtninge i området omkring Peshawar i Pakistan. Opholdet arrangeres af IMCC s søsterorganisation i Pakistan i samarbejde med IMCC, og har som mål at give en praktisk introduktion til lægearbejde i flygtningepopulationer. Det kliniske ophold er en del af et et-års projekt, arrangeret af Refugee Health Awareness Group (RHAP), en undergruppe under IMCC. Opholdet er selvfinancieret, dog vil dele af udgifterne til bolig og mad muligvis kunne dækkes af projektbudgettet. Desuden hjælper vi gerne med fundraising samt alt det praktiske omkring forsikring, visa, transport etc (da vi lige har haft 6 danskere afsted, har vi stor erfaring med dette). Interesseret? Så kontakt RHAP hurtigst muligt for yderligere information. Charlotte Sonne: Tlf eller Sara Skovbølling: Tlf Har DU tænkt dig at gå glip af muligheden for at opleve dette? EKSAMENSSTRESS? REGNVEJR? KULDE? Få en STOR oplevelse at se frem til! TAG PÅ EXCHANGE!!! Vi har pladser tilbage i: USA, Ghana, Armenien, Ecuador, Polen, Slovenien samt muligvis Nepal og Nigeria Interesseret? Skriv til eller ring SKAL DU UD OG REJSE I JULI ELLER AUGUST MÅNED? Og vil gerne leje dit værelse ud til en sød udvekslingsstuderende? Vi er IMCC EXCHANGE; en studenterorganisation på Københavns Universitet, Panum Instituttet, som formidler kliniske udvekslingsophold af en måneds varighed på Københavns hospitaler. Vi betaler dig 1300 kr pr. måned for dit værelse og der vil blive lavet lejekontrakt. Kontakt: Louise Hammer Pettersen IMCC Exchange Mobil: INDRE ORGANER OG DEBAT 9. SEMESTER: HER GÅR DET GODT, MEN HVAD MED NÆSTE ÅR? Debatten om 9. semester rasede for fuld styrke i de sidste måneder af efterårssemesteret 2004, hvor bekymrede studerende kastede sig ud i brevveksling med studienævnet efter dettes (sene) udmelding om involvering af perifere klinikhospitaler. Man læste til eksamen og de fleste håbede vel på at drible uden om Bornholm, Nykøbing Falster og Sverige(!!)......Nu er de tre undertegnede så landet i Køge, hvor det andet og sidste ophold lakker mod enden. Vi kan glæde os over mange ting, men også ane visse uoverensstemmelser mellem hverdagen og de ambitiøse målsætninger for den nye studieordnings klinikophold. Først og fremmest kan vi dog berolige og opmuntre kommende 9.sem. studerende; I kommer ikke til at falde igennem ude på afdelingerne i forhold til målsætningen om forvagtsfunktio-ner. Efter teoretisk undervisning på 6. & 8. sem. og (forhåbentlig) rutine i journalskrivning og håndgreb fra 7. sem., er man faktisk virkelig godt rustet ude på afdelingerne. Det er i al beskedenhed ikke voldsomt, hvad der adskiller os studerende fra de nystartede turnuslæger fra gammel ordning. Således glade og fro over vore egne fortræffeligheder i modtagelsen, må vi alligevel ytre en bekymret lille stemme om fremtiden for dette semester. Vi er mange på afdelingerne og på nogle sygehuse endda rigtig mange (18 stud.med. er på medicinsk afdeling i Roskilde og tilsvarende på kirurgisk i Køge!), hvorfor antallet af dage med funktioner af tvivlsom relevans for 9. sem. målsætningen er talrige. At være 3. mand på skopistuen eller i medicinsk ambulatorium 4 uger i træk giver ikke mening set i forhold til målsætningen om at fungere som små læger. Samtidig bliver dagene med skadestue og modtagelse af patienter barberet ned til et minimum. Ærgeligt, da disse klart er de mest udbytterige funktioner, som samtidig umiddelbart har størst relevans for turnuslæger/forvagter in spe. Indtil videre er der dog ikke grund til at blive rigtig nervøs; de studerendes kreativitet kompenserer til en hvis grad via organiseret afspadseringsordning, som frigør 3. mand på skopistuen til eventuelt eksamensrelevant hjemmearbejde. Nu kan man så læse i diverse referater, at der mangler omkring 100 klinikpladser til de kommende 7. & 9. semestre, hvorfor vi naturligvis undrer os over, hvordan dette skal harmonere med målsætningen om forvagtsarbejde til de studerende. Hvordan vil man skaffe forvagtsarbejde til det mylder af studerende på afdelinger, hvor også turnuslæger, læger på fokuseret ophold og andet godtfolk slås om tjanserne? Muligheden for at inddrage yderligere perifere sygehuse er, fraset Sverige, vel relativt begrænset. Netop Sverige er nærliggende at medtage, men er det realistisk at deportere studerende til Kristianstad eller Helsingborg? Det skal det siges, at studerende på perifere sygehuse angiveligt er glade for deres ophold, hvilket jo er super positivt, men den løftede stemning vil formodentlig være kortvarig, hvis antallet af studerende på sygehuset stiger til Afslutningsvis vil vi understrege, at den nuværende klinikmodel (efter vores opfattelse) er utrolig positiv, men de ambitiøse målsætninger kommer til at lide gevaldigt under byrden af studerende. Der er simpelthen ikke klinikpladser nok (eller for mange studerende?) til at opfylde ny studieordnings målsætning. Glæd dig til klinik på 9.semester, men overvej også på sigt muligheden for selv at planlægge dit kliniske ophold. Mvh. Mads Ersbøll, Erik Secher og Per Kongsted (KRH) Debat Frederik Frost Nielsen har tilsendt os en kopi af et åbent brev, der er sendt til de 3 dekaner ved de sundhedsvidenskablige fakulteter i Odense, Århus og København, de 3 studienævn, samt de 3 medicinerråd. HELLERUP, D. 13/ Jeg skriver til Dem på vegne af 508 af landets lægestuderende, idet jeg selv er lægestuderende ved Københavns Universitet og ejer af - en hjemmeside for lægestuderende i hele landet. Her har vi haft en længere debat om, hvorvidt vi som studerende bør have krav på at blive Hepatitis B- vaccineret (HBV), hvilket 508 studerende støtter op om. Det er i debatten blevet klart, at der ved de 3 fakulteter er forskellig politik vedr. tilbud om vaccination som en del af den lægevidenskabelige uddannelse. Os bekendt bliver de studerende ved København Kommunes klinikudvalg samt Rigshospitalets klinikudvalg tilbudt vaccination, mens de studerende i Københavns Amts klinikudvalg, samt studerende ved universiteterne i Odense eller Århus ikke modtager et lignende tilbud. I Norge tilbydes alle lægestuderende en HBV-vaccination. Af nedenstående svar som jeg har modtaget af Hepatitis-foreningen ses, at de også støtter op om forslaget. Citat: Hepatitis Foreningen vil gerne støtte den holdning at alt sundhedspersonale herunder medicinstuderende vaccineres mod hepatitis B. Vi har ofte kontakt med sundhedspersonale der har været ude for en stiklæsion eller en blodkontakt der kan medføre en smitterisiko og efter vores mening ved ikke alle hvornår der er tale om en smitterisiko. Derfor vil det være et både menneskeligt og økonomisk tiltag til gavn for alle parter. Med venlig hilsen Erling Olsen Kim Krogsgaard anbefaler i artiklen Stikuheld blandt sundhedspersonale i Ugeskrift for læger, 26. maj 2003, nr. 22, at man snarest indfører vaccination af alle studerende, for at forebygge smitte i forbindelse med kliniske ophold.. Vi kunne selvfølgelig som studerende selv bekoste en vaccination, men da en sådan er dyr og da vi er kommende sundhedspersonale ser vi egentlig ikke dette som en rimelig løsning. Derudover er det ikke rimeligt at nogle studerende bliver vaccineret, mens andre ikke bliver. Vi forestiller os at de studerende tilbydes vaccination inden de starter i deres første klinik; evt. i forbindelse med de klinikforberedende kurser. Som Hepatitis Foreningen skriver: vil det være et både menneskeligt og økonomisk tiltag til gavn for alle parter. Jeg vil meget gerne modtage svar vedr. Deres holdning til nærværende brev. På vegne af 508 medunderskrivere, Studmed.dk V/ Frederik Frost Nielsen Høyrups Allé 3, 3.th Hellerup Tlf: ,

1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når:

1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når: GENERELLE VAGTHOLDSREGLER a. Den enkelte vagtholdsdeltager 1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når:

Læs mere

Velkommen til afdeling 242

Velkommen til afdeling 242 Information til patienter og pårørende Velkommen til afdeling 242 Kardiologi, Endokrinologi og Nefrologi Marts 2010 Medicinsk afd. 242 Ris eller ros modtager vi gerne: VELKOMMEN Med denne pjece vil vi

Læs mere

Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden.

Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden. Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden. Vi har fået input til guiden fra tidligere værter for DOFT s Sommerskole, hvor knap 100

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger INDHOLD Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse Nøglebegreber Kurser - Obligatoriske

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstillinger i speciallæge-uddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011.

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011. :sadp Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Fibigerstræde 11 9220 Aalborg Øst www.sadp.aau.dk Studieleder Michael Tophøj Sørensen tophoej@plan.aau.dk Referat af Studierådsmøde Onsdag den 20. juni

Læs mere

Aftagerpanelet for Medicin

Aftagerpanelet for Medicin D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Aftagerpanelet for Medicin M Ø D E R E F E R A T 4. FEBRUAR 2015 Forum Møde mellem Aftagerpanelet

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Molevitten

Velkommen i Børnehuset Molevitten Velkommen i Børnehuset Molevitten BØRNEHAVEN TREKLØVEREN ENGBLOMMEN, KLOKKEBLOMST & KLUB 5 Børnehaven er normeret til 70 børn i alderen 2,9 5 år. Børnene er fordelt på 3 stuer, Engblommen, Klokkeblomst

Læs mere

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015)

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i nedenstående love, bekendtgørelser

Læs mere

Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet

Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet Nr. XXIX 18. maj 37. årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift RYSTENDE NUMMER AF MOK 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan

Læs mere

KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS

KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS FORÅR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORUDSÆTNINGER FOR AT DELTAGE PÅ VENTILATØRKURSET I AARHUS 2 KURSUSPLAN 3 EMNEPLAN 4 INFORMATIONER OM FØLGEVAGT 6 FØLGEVAGTSATTESTER 8 BLANKET

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Hvad kan du bruge et projektorienteret forløb til? Studieordningen giver mulighed for at tage et

Læs mere

Lægerne Busgadehuset Frederiksgade 25,2 8000 Aarhus C

Lægerne Busgadehuset Frederiksgade 25,2 8000 Aarhus C Lægerne Busgadehuset Frederiksgade 25,2 8000 Aarhus C Beskrivelse af praksis Vi er en kompagniskabspraksis bestående af 4 læger: Læge Dorthe Houe, læge Line Staehelin, læge Lars Ebbe Petersen og læge Christina

Læs mere

hvem, hvad, hvornår og hvordan?

hvem, hvad, hvornår og hvordan? Studieophold i udlandet hvem, hvad, hvornår og hvordan? Studievejledningen Psykologi, Øster Farimagsgade 5, 5.1.26, 1353 København K Tlf. 35 32 48 16 studievejl@psy.ku.dk Det er på mange måder givende

Læs mere

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde.

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Aflysning af ledsagelse: Hvis en bruger aflyser en ledsagelse mindre end 4 timer før ledsagelsen skulle have fundet sted, er ledsagelsen afmeldt for sent, og man får løn for de

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016 Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb

Læs mere

TÅRNBORG SKOLENYT. Skolelederen Kære alle. 4. februar 2015

TÅRNBORG SKOLENYT. Skolelederen Kære alle. 4. februar 2015 4. februar 2015 Skolelederen Skolelederen Kære alle. I december skrev jeg, at sneen nok ville komme mellem jul og nytår, og der kom faktisk et lille drys de fleste steder, men nu er det for alvor blevet

Læs mere

Vejledning om ansøgning til genopslag af hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i psykiatri 2016-1

Vejledning om ansøgning til genopslag af hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i psykiatri 2016-1 Vejledning om ansøgning til genopslag af hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i psykiatri 2016-1 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Den akut indlagte patient - til operation

Den akut indlagte patient - til operation Ortopædkirurgisk Afdeling Den akut indlagte patient - til operation Patientinformation www.sygehuslillebaelt.dk Når du sidder med denne folder, er det fordi, du er blevet indlagt akut på vores afdeling

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

LOKAL GUIDE for studerende. Institut for Geoscience

LOKAL GUIDE for studerende. Institut for Geoscience LOKAL GUIDE for studerende Institut for Geoscience 1. udgave, september 201 Velkommen som studerende på Institut for Geoscience Denne lokale guide har til formål at give dig et overblik over instituttet,

Læs mere

Aldersintegreret institution STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 7616 2250

Aldersintegreret institution STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 7616 2250 Aldersintegreret institution STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 7616 2250 VELKOMMEN BØRN: I Valmuen modtager vi ca. 90 børn i alderen 0-6 år, fordelt i 2 huse. I det ene hus har vi 3 vuggestuegrupper.

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Hvor henvender jeg mig? I pladsanvisningen, Odinsgade 12, 8900 Randers C. Tlf.: 8915 1420 Mail: pladsanvisningen@randers.dk Pladsanvisningens

Læs mere

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration Elevbrochure Kontoruddannelsen med speciale i Offentlig Administration 1 Intro Side 3 Hvorfor blive kontorelev i Region Syddanmark i Vejle Side 4 Elevernes egne historier Side 5-9 Bonus info Side 10 job.regionsyddanmark.dk/wm307147

Læs mere

Aarhus Universitets regler af 1. september 2015 om tilmelding til, deltagelse i og afmelding fra prøver

Aarhus Universitets regler af 1. september 2015 om tilmelding til, deltagelse i og afmelding fra prøver Prøver (AU's regler) Prøver (AU's regler) Aarhus Universitets regler af 1. september 2015 om tilmelding til, deltagelse i og afmelding fra prøver I medfør af Lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015

Læs mere

LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014

LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014 Navn: Telefon: Hospital/Sygehus/ center: Afdelinger: Perioder: 1.

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr. X 9. nov. 38. årgang 2005-2006 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret.

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Introduktion I dette dokument beskrives rammerne, pædagogiske overvejelser, struktur, formelle krav og fremtidige perspektiver

Læs mere

Rammer for læring til sygeplejestuderende

Rammer for læring til sygeplejestuderende Rammer for læring til sygeplejestuderende i klinisk uddannelse på OUH Vælg farve KFIU - Uddannelse og kompetenceudvikling Velkommen til klinisk undervisning på OUH Velkommen til OUH som sygeplejestuderende.

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

STUDIESTARTSOPLÆG 2015 FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB

STUDIESTARTSOPLÆG 2015 FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB 2015 FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB VELKOMMEN TIL! Hvem er vi?! Studievejledningen på Health! Mentorordningen! Strukturen på uddannelsen! Jeres studieprogram (kassogram)! Det faglige indhold, eksamensformer, 1.

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted:

Beskrivelse af klinisk undervisningssted: Beskrivelse af klinisk undervisningssted: Socialpsykiatrien Aalborg Kommune Botilbudområdet Klinisk underviser: Mille Schroll E-mail til klinisk underviser: mis-aeh@aalborg.dk Telefon til klinisk underviser:

Læs mere

Særpraktik for elever i 9. & 10. kl. Info til elever

Særpraktik for elever i 9. & 10. kl. Info til elever 13. udgave Juni 2016 Særpraktik for elever i 9. & 10. kl. Info til elever I samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning har du i 9. og 10. klasse mulighed for at komme i erhvervspraktik 1 uge. I den

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesi I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

PRAKSISBESKRIVELSE. Lægerne Hunderupvej, Hunderupvej 120 st, 5230 Odense M. Tlf.: 66131710/30131705 (hemmeligt) E-mail: kontakt@lhv.

PRAKSISBESKRIVELSE. Lægerne Hunderupvej, Hunderupvej 120 st, 5230 Odense M. Tlf.: 66131710/30131705 (hemmeligt) E-mail: kontakt@lhv. PRAKSISBESKRIVELSE Lægerne Hunderupvej, Hunderupvej 120 st, 5230 Odense M. Tlf.: 66131710/30131705 (hemmeligt) E-mail: kontakt@lhv.dk Hjemmeside: www.lhv.dk Christian mobil: 22555885 Daniel mobil: 20913013

Læs mere

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Hospitalsenheden Vest Ledelsessekretaritatet Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 REDEGØRELSE Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Ringkøbing Dato 22-04-2008 PØJ/åz

Læs mere

Vejledning for studerende under Åbent Universitet Udarbejdet af Studievejledningen

Vejledning for studerende under Åbent Universitet Udarbejdet af Studievejledningen Vejledning for studerende under Åbent Universitet Udarbejdet af Studievejledningen Revideret november 2014 Velkommen som studerende under Åbent Universitet. Denne pjece er en introduktion til studiet på

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Praksisbeskrivelse for uddannelseslæger i Brørup lægehus:

Praksisbeskrivelse for uddannelseslæger i Brørup lægehus: Praksisbeskrivelse for uddannelseslæger i Brørup lægehus: Indhold: Værdigrundlag og visioner: Side 1 Historie: 1 Patientgrundlag: 2 Læger og personale: 2 Arbejdsdagen i Brørup lægehus: 3 Supervision af

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42

Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42 Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42 Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42 Vi er en infektionsmedicinsk afdeling med 18 senge, der udover at modtage infektionsmedicinske patienter også modtager

Læs mere

Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje

Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje. Håndbogen er udarbejdet af Center for Organisation, Sundhedsog Omsorgsforvaltningen, Sjællandsgade 40, 2200 København N Juni 2011 2 Kære medarbejder

Læs mere

Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers

Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers Administrationen Skovlyvej 1 DK-8900 Randers Tel. +45 7842 0000 Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers Den 9.3.2012 Deltagere: Uddannelsesansvarlige overlæger,

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst Information om hf Indhold 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF 2. Introduktionskurset 3. Værkstedsundervisning 4. NF og KS 5. Musik og billedkunst 6. Niveaudeling i matematik og engelsk 7. Idræt

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat studienævnsmøde Torsdag, den 3. april 2014 kl. 13.00 15.00 (Videokonference) Sted: Aalborg: Kroghstræde 7, lokale 72 København: A. C. Meyers Vænge 15, lokale

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2016

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2016 Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2016 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen Kære Forældre Det sætter mange tanker i gang, når man afleverer sit barn i dagplejen for første gang. Det er vigtigt, at I føler jer trygge og får et godt indblik i, hvad det vil

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN i Odense Kommune Dagplejen i Odense Kommune Vi vil gerne byde velkommen til Dagplejen i Odense Kommune. Vi glæder os til det kommende samarbejde og til at være en del af dit barns

Læs mere

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt.

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Turen til Norge, Mo i Rana Jeg havde glædet mig meget til at komme til Norge i min specialepraktik. Jeg ville gerne udnytte muligheden, at

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) 5. februar 2015 Styrelsen for Videregående Uddannelser, j. 14/023209 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4, i

Læs mere

Studierådsmøde torsdag, den 3. december 2015, kl. 13.00-15.30. Rendsburggade 14, 2. sal lok. 4.315

Studierådsmøde torsdag, den 3. december 2015, kl. 13.00-15.30. Rendsburggade 14, 2. sal lok. 4.315 :sadp Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Vestre Havnepromenade 5, 1 9000 Aalborg www.sadp.aau.dk Studieleder Michael Tophøj Sørensen tophoej@plan.aau.dk Skolesekretær Louise Hartmann lhh@plan.aau.dk

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H Køge Sygehus Lykkebækvej 1 4600 Køge INDHOLD: Præsentation af Ortopædkirurgisk Afdeling side 3 Ortopædkirurgisk afdelings organisation side 3 Målsætning og værdigrundlag

Læs mere

Forældreinformation. Mor/barn afsnit H6. Børneafdeling H6. OUH Odense Universitetshospital

Forældreinformation. Mor/barn afsnit H6. Børneafdeling H6. OUH Odense Universitetshospital Forældreinformation Mor/barn afsnit H6 Børneafdeling H6 OUH Odense Universitetshospital Velkommen til afsnit H6 Generelle informationer Tillykke med jeres barn! Denne pjece er lavet for at give en kort

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling. O1 og O2. Slagelse Sygehus, Indgang 50 Se oversigtkortet på bagsiden

Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling. O1 og O2. Slagelse Sygehus, Indgang 50 Se oversigtkortet på bagsiden Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling O1 og O2 Slagelse Sygehus, Indgang 50 Se oversigtkortet på bagsiden Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling O1 og O2 Afdeling O1 og O2 er to ortopædkirurgiske afdelinger.

Læs mere

Psykrådsmøde 8.april 2010

Psykrådsmøde 8.april 2010 Psykrådsmøde 8.april 2010 Dagsorden 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Nyt fra SAMF-rådet/studenterrådet, herunder fagrådsfestival, politikkonference & generalforsamling 24.-25. april (O) 3. Nyt fra Evalueringsudvalget?

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Center

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Center Patientinformation Velkommen til M42 Medicinsk Center Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om Medicinsk Center og læse om, hvad du

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Molevitten

Velkommen i Børnehuset Molevitten Velkommen i Børnehuset Molevitten FRITIDSHJEMMET PALETTEN KRIDTHUSET VELKOMMEN i Børnehuset Molevitten. Bestyrelsen og medarbejderne ser samarbejdet mellem forældre og pædagoger som en af de mest betydningsfulde

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M14. Medicinsk Afdeling

Patientinformation. Velkommen til M14. Medicinsk Afdeling Patientinformation Velkommen til M14 Medicinsk Afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om medicinsk afdeling og læse om,

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?

Læs mere

Informationsfolder. Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger

Informationsfolder. Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 Uddannelsesudvalget September 2015 Informationsfolder Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger I denne folder har uddannelsesudvalget samlet relevant

Læs mere

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her. 1 Velkomstfolder til Agtrupvej. Velkommen til Vuggestuen Agtrupvej. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i vuggestuen og fortælle jer lidt om, hvad I kan forvente af vuggestuen og hvad vi forventer

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Molevitten

Velkommen i Børnehuset Molevitten Velkommen i Børnehuset Molevitten BØRNEHAVEN PALETTEN KLATTERNE & TUBERNE Børnehaven er normeret til 40 børn i alderen 2,9 5 år. Børnene er fordelt på 2 stuer, Tuberne og Klatterne, med 20 børn på hver.

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOLOGI biologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i biologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Odense Lokalgruppe Referat af grupperådsmøde den 21. september 2005 Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Referent: Karina

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

2006 18. januar Referat af bestyrelsesmøde 18. januar 2006 hos Ågot. Deltagere: Frans, Ågot, Niels, Susanne Brofeldt, Christian. Referent: Christian.

2006 18. januar Referat af bestyrelsesmøde 18. januar 2006 hos Ågot. Deltagere: Frans, Ågot, Niels, Susanne Brofeldt, Christian. Referent: Christian. 2006 18. januar Referat af bestyrelsesmøde 18. januar 2006 hos Ågot Deltagere: Frans, Ågot, Niels, Susanne Brofeldt, Christian Referent: Christian. Dagsorden: 1 Valg af referent 2 Gensidig orientering

Læs mere

Velkommen til dagplejen Et trygt tilbud i små miljøer

Velkommen til dagplejen Et trygt tilbud i små miljøer SOLRØD KOMMUNE DAGPLEJEN Velkommen til dagplejen Et trygt tilbud i små miljøer Du og dit barn bydes velkommen i den kommunale dagpleje. I pjecen her finder du alle de vigtigste oplysninger om dagplejen.

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning AVU FVU OBU Almen voksenuddannelse Forberedende Ordblindeundervisning voksenundervisning 2016-2017 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2016-2017 I dette program

Læs mere

Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780. Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk

Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780. Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780 Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk Indholdsfortegnelse. 1. Velkommen til Børnehuset Kvaglund. 2. Hvem er vi? 3. Åbningstid. 4. Tabulex.

Læs mere

Vibeke gjorde opmærksom på vigtigheden af en afklaring af skalaen og ud fra hvilket niveau, der bedømmes.

Vibeke gjorde opmærksom på vigtigheden af en afklaring af skalaen og ud fra hvilket niveau, der bedømmes. Hospitalsenheden Vest Staben - HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 0000 Fax. +45 7843 8609 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat

Læs mere

MØDEREFERAT DET TEOLOGISKE FAKULTET

MØDEREFERAT DET TEOLOGISKE FAKULTET DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Medlemmer af Studienævnet for Teologi: Stud. theol. Casper Gregers Bangert Stud. theol. Frederik Poulsen (næstformand) Stud. theol. Niels Valdemar Vinding

Læs mere

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn Her er der plads til at notere din læges navn Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital Lægen. Med venlig hilsen Personalet Onkologisk og Palliativ Afdeling 0862/0661 Velkommen til Onkologisk

Læs mere

PRAKSISBESKRIVELSE, LÆGERNE SANDVEJ OG LYNGHOLM

PRAKSISBESKRIVELSE, LÆGERNE SANDVEJ OG LYNGHOLM PRAKSISBESKRIVELSE, LÆGERNE SANDVEJ OG LYNGHOLM Lægerne Sandvej og Lyngholm, Otte Ruds Gade 98, 1 tv, 8200 Århus N. Tlf 86168544 PRÆSENTATION AF PRAKSIS, LÆGER OG PERSONALE Praksis er en to-mands kompagniskabspraksis

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium 1 Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Studieretningsprojekt 2013/2014. Elevvejledning

Studieretningsprojekt 2013/2014. Elevvejledning Navn: Klasse: Studieretningsprojekt 2013/2014 Elevvejledning Hjørring Gymnasium & HF-kursus 1 Rammer og procedurer for studieretningsprojektet i 3.g Studieretningsprojektet i 3.g er en individuel opgave,

Læs mere

Informationsvidenskab

Informationsvidenskab Informationsvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 INFORMATIONSVIDENSKAB INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMMEN PÅ INFORMATIONSVIDENSKAB!

Læs mere

Vi er i samarbejde med Lægerne Venusvej afd. Øst. (Marianne Bendtsen og Troels Kjær Hansen).

Vi er i samarbejde med Lægerne Venusvej afd. Øst. (Marianne Bendtsen og Troels Kjær Hansen). PRAKSIS HISTORIE Tidligere Lægepraksis : Gothersgade 57, 7000 Fredericia. Periode: 1917-2003 Nu Lægekompagniet Tina Asp Hansen, Maribel Kjærhus, Lis Thomsen, Mogens Zarling Venusvej 2, 7000 Fredericia.

Læs mere

Skole Hjem Nr. 189 December 2006

Skole Hjem Nr. 189 December 2006 Skole Hjem Nr. 189 December 2006 1 Afsked Det er ikke første gang og bliver måske heller ikke sidste gang i dette skoleår, at vi i Kontakt må skrive om afsked. Det skyldes hovedsagelig, at flere nu har

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Instutite of Education Land: England Periode: Fra:1. oktober Til:

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni

Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni Maj/juni 2015 Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni Ekstra-valg til brugerråd Fordi et medlem af brugerrådet stopper, har brugerrådet besluttet at afholde valg af et nyt medlem.

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K,

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Nr. XIV 7. dec. 38. årgang 2005-2006 M ISSN 0907-5658 JuleOrganisationernes Juleorgan, et Ekstremt Julet Juleskrift MOKs venstrehåndsnisser sender de varmeste julehilsner til alle trofaste læsere 2 Tryk:

Læs mere