Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder"

Transkript

1 Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013

2 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering Generelt Byggesagen Bygherreleverancer Projekt organisation Referencer Generelt Øvrige referencer AB Byggeplads Generelt Bestemmelser Myndighedsforskrifter og vejledninger Myndighedstilladelser og anmeldelser Håndtering af materialer og produkter Overdragelse og aflevering af byggepladsen Eksisterende forhold Byggepladsens indretning Byggepladstegning Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærmning Aflukning Vagtordning Tyverisikring Skiltning Brandslukningsmateriel Byggepladsens færdselsarealer Belysning af færdselsarealer Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer Oprydning og renhold af færdselsarealer Skurby og oplagsplads Skurforhold Oplagsplads Affaldshåndtering og affaldscontainer Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads 4.9 Arbejdsområder Afdækning af huller i arbejdsområder Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder Oprydning og renhold i arbejdsområder Tekniske hjælpemidler Kraner og materialehejse Stillads og arbejdsplatform Kommunikation... 10

3 Side : 2/ Særlige forhold Generelt Information til tredjemand Sikkerhed og sundhed Generelt Organisation Byggepladskoordinering Sikkerhedsmøder Plan for Sikkerhed og Sundhed Arbejdsmiljø Generelt Begrænsning af støjgener Begrænsning af skader og gener fra vibrationer Begrænsning af støvgener Begrænsning af ergonomiske gener Forholdsregler ved farlige arbejder Omgivende miljø Generelt Støj Vibrationer Støv Emissioner til atmosfæren Spild af olie og kemiske produkter Kvalitetsstyring Generelt Byggeledelsen Byggemøder Kvalitetsplan Projektgennemgangsmøde Entreprenørens kontrol og dokumentation Generelt Styring af udførelsesdokumenter Arkivering af dokumentation Kontroldokumentation D&V-dokumentation Aflevering Kvalitetssikring efter aflevering Tidsstyring Generelt Tidsplan Vejrligsdage... 19

4 Side : 3/20 1. Orientering 1.1 Generelt Der henvises generelt til bips Basisbeskrivelse Byggesag B Projektspecifik beskrivelse gælder frem for basisbeskrivelsen. "Entreprenøren" anvendes om forhold, der gælder for alle entreprenører. "Den angivne entreprenør" anvendes om en specifik entreprenør, som er angivet i den projektspecifikke beskrivelse. Beskrivelsernes opbygning Den projektspecifikke dækker over basisbeskrivelsen med generelle krav til entrepriserne og en specifik beskrivelse der beskriver de nærmere omstændigheder for de specifikke tiltag. I det følgende er begrebet beskrivelser anvendt som en fælles betegnelse for ovennævte. 1.2 Byggesagen Byggesagen opdeles i funktionsbeskrivelser/entrepriser jf. vedlagte projektoversigt Bygherreleverancer Al aflæsning, transport og udpakning inden for byggepladsen af de af bygherren leverede materialer og produkter samt returnering af eventuel emballage skal være indeholdt i arbejdet. Entreprenøren har pligt til overfor byggeledelsen at påtale, hvis de af bygherren leverede materialer og produkter er behæftet med synlige fejl og/eller mangler. Ansvaret for ikke påtalte synlige fejl og/eller mangler overgår til entreprenøren efter den angivne tidsperiode. Entreprenørens påtale skal ske inden anvendelse og senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen. 1.3 Projekt organisation Se Udbudsbetingelser pkt Referencer 2.1 Generelt Generelt er dansk lovgivning, bekendtgørelse, cirkulærer, vedtæger, reglementer og forordninger samt myndighedernes og berørte forsyningsselskabes bestemmelser gældende for projektet, herunder også vedr.: - den bygningstekniske kvalitet, dvs. gældende normer og standarder mv. - forhold vedr. omgivelser herunder støjforhold med videre under udførsel

5 Side : 4/20 - sikkerhedsmæssige forhold for de udførende og bygningens brugere, herunder forhold vedr. varmt arbejde og øvrige brandsikringsforanstaltninger - Arbejdstilsynets krav generelt 2.5 Øvrige referencer ERFA-blade, SBI anvisninger, Bygningsreglementet og øvrig litteratur fra anerkendte institutter samt producenternes anbefalinger defineres som god dansk byggeskik, og alle arbejder skal udføres iht. krav og anbefalinger fra disse. Fabrikanters eller producenters vejledning og anvisning for arbejdets rigtige udførelse og montering skal følges. Varmt arbejde udføres iht. til brandteknisk vedledning nr. 10/10a og 10b fra DBI. Blanket med aftale om udførelse af varmt arbejde afleveres udfyldt og underskrevet, inden arbejdspåbegyndelse, til byggeledelsen. Entreprenøren som udfører varmt arbejde sørger selv for brandvagt i nødvendigt antal og tid. Brandvagt skal være indeholdt i tilbuddet. Entreprenøren skal dokumentere, at de håndværkere der skal udføre det varme arbejde, har certifikat på at have gennemført kursus om varmt arbejde. Kurset skal være eller svare til certifikatuddannelsen i varmt arbejde, der gennemføres af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. 3. AB 92 Arbejdet udbydes i henhold til AB 92 med ændringer/tilføjelser og præciseringer som fremgår af vedlagte AB92 med ændringer samt generelt nærværende udbudsmateriale. 4. Byggeplads 4.1 Generelt Ved byggeplads forstås det samlede område, der omfatter færdselsarealer, skurby og arbejdsområder. Skurbyen omfatter også oplagspladser. Udover forskrifter om byggepladsen er der i dette kapitel angivet oplysninger af orienterende art om, hvem der udfører de forskellige byggepladsforanstaltninger. Specificering af ydelserne vil normalt være angivet i arbejdsbeskrivelsen, men der kan være henvist til nærværende byggesagsbeskrivelse og/eller tegninger/bygningsmodeller. Alle bygninger kan forventes at være i drift i byggeperioden. Det skal i den forbindelse sikres at byggepladsen indrettes således at driften kan opretholdes med minimale gener for byggeriet.

6 Side : 5/ Bestemmelser Myndighedsforskrifter og vejledninger Alle lovbefalede forsikringer, alle forhold overfor Arbejdstilsynet og lignende myndigheder skal entreprenøren selv sørge for. Nødvendig skiltning, afmærkning, afspærring, net på stilladser, værn og gelænder og lignende foranstaltninger skal være indregnet Myndighedstilladelser og anmeldelser Entreprenøren skal rettidigt indhente de fornødne tilladelser og foretage de fornødne anmeldelser. Entreprenøren må ikke på bygherrens vegne uden dennes tilladelse ansøge om dispensation i forbindelse med projektets udformning eller arbejdets udførelse. Byggeledelsen skal orienteres og have kopi af alle dokumenter i forbindelse med an- og tilmeldelser til myndigheder. Bygherren foretager anmeldelse af byggepladsen til Arbejdstilsynet, når der er krav om det Håndtering af materialer og produkter Transport og oplagring af materialer og produkter skal følge producentog/eller leverandøranvisninger. Det skal foregå på en sådan måde, at materialer og produkter ikke lider skade, og således at projektmaterialets krav til det færdige bygværk opfyldes. Al aflæsning, transport og udpakning indenfor byggepladsen af de af bygherren leverede materialer samt returnering af eventuel emballage skal være indeholdt i arbejdet. Bygningskonstruktioner og -materialer må ikke have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst af skimmelsvamp. Alle entrepriser forestår beskyttelse af egne materialer mod frost, sne og vand. De materialer, der anvendes til det daglige arbejde er det den enkelte entreprenør pligtig at afdække og tildække uden særlig betaling. Materialet beskyttes som min. med en presenning. Entreprenøren har pligt til overfor byggeledelsen at påtale, hvis de af bygherren leverede materialer og produkter er behæftet med synlige fejl og/eller mangler. Ansvaret for ikke påtalte synlige fejl og/eller mangler overgår til entreprenøren efter 5 dage. 4.3 Overdragelse og aflevering af byggepladsen Entreprenørens faste pris er baseret på eksisterende forhold som de foreligger ved besigtigelser. Entreprenøren skal foretage en registrering af de bygningsdele, der findes i eller grænser op til det arbejdsområde, der er knyttet til arbejdet. Eventuelle skader skal være registreret før arbejdets påbegyndelse.

7 Side : 6/20 Lokaliteterne overtages ryddede for alt løst inventar. Fast inventar mv. fjernes af de respektive entreprenører, i det omfang dette fremgår af arbejdsbeskrivelserne. Entreprenøren skal retablere de arealer og bygningsdele, der ikke indgår i det færdige arbejde, men som entreprenøren anvender/skader i forbindelse med udførelsen af arbejdet, således at de fremstår som ved overtagelsen dog kun i det omfang, det ikke strider mod dansk rets almindelige erstatningsregler. Dette gælder også ved ledningsføringer, gårdanlæg, beplantning mv. beskæring af træer og buske må ikke foretages uden byggeledelsens godkendelse. Ved kørsel på bløde arealer skal der anvendes køreplader. 4.4 Eksisterende forhold Eksisterende bygningsdele, udearealer og vejanlæg inkl. udstyr, ledninger samt beplantning, der ikke er omfattet af byggesagen, må ikke beskadiges. Der skal foretages de nødvendige beskyttende foranstaltninger til at sikre eksisterende forhold. Midlertidige flytninger eller demonteringer af udstyr eller lignende samt beskæring af træer og buske må ikke foretages uden byggeledelsens godkendelse. Entreprenøren skal beskytte bygningsdele og leverancer, når arbejdet kræver dette, ligesom han er ansvarlig for skader, som hans folk måtte forvolde på disse. Beskyttelsen er ikke alene begrænset til egne arbejder. Entreprenøren skal være meget opmærksom på, at gulvene ikke beskadiges. Eventuelle skader på gulve, vægge m.v. forårsaget i forbindelse med gennemførelse af entreprisen, skal omgående retableres uden udgift for bygherren. Sker dette ikke, foranlediger bygherren retableringen udført for entreprenørens regning. Entreprenøren skal tegne en ansvarsforsikring mod skade på tredjemands ejendom til et beløb, der dækker de skader, der i værste fald kan blive tale om. Entreprenøren skal ligeledes tegne ansvarsforsikring, som dækker for de skader, der eventuelt måtte blive påført tredjemand inden for arbejdsområdet. Entreprenøren er ansvarlig for eventuelle skader på sin entreprise forårsaget af vejrliget. 4.6 Byggepladsens indretning Byggepladstegning Sikkerhedskoordinatoren forestår ajourføringen af byggepladstegning som led i færdiggørelsen og ajourføringen af Plan for Sikkerhed og Sundhed i det omfang lovgivningen kræver det Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærmning Afgrænsning Byggeplads afgrænses af de enkelte ejendommes matrikler. Indhegning Entreprenøren skal indhegne byggepladsen i nødvendigt omfang jf. arbejdsmiljølovgivningen. Afskærmning Entreprenøren skal sikre, at tredjemand eller dennes ejendom

8 Side : 7/ Aflukning ikke lider skade ved entreprenørens arbejde eller færdsel på byggeområdet. Interimslukning Entreprenøren leverer, monterer, vedligeholder og fjerner interimsaflukning af bygningen. Vindueshuller aflukkes med trærammer beklædt med plast. Døråbninger lukkes med interimstrædøre, som forsynes med låsesystem Vagtordning Bygherre etablerer ikke vagtordning udover hvad forefindes på nuværende tidspunkt. Det står entreprenøren frit, om der på byggepladsen skal etableres vagtordning. At byggepladsen ikke er omfattet af vagtordning, berettiger ikke entreprenørerne til at stille krav Tyverisikring Bygherre etablerer ikke tyverisikring udover hvad forefindes på nuværende tidspunkt. At byggepladsen ikke er omfattet af tyverisikring, berettiger ikke entreprenørerne til at stille krav. Den enkelte entreprenør hæfter selv for tyveri af eller hærværk mod bygningsdele og leverancer, der er indeholdt i hans entreprise Skiltning Forbuds- og påbudsskilte Entreprenøren leverer og opsætter skilte i fælles færdsels- og arbejdsområder ved byggeriets start, vedligeholder dem og fjerner dem ved byggeriets afslutning efter aftale med byggeledelsen Førstehjælpskasser Entreprenøren skal levere og vedligeholde førstehjælpskasser med øjenskyller på hver adresse Brandslukningsmateriel Entreprenøren skal sørge for nødvendigt brandslukningsudstyr for egne arbejder. 4.7 Byggepladsens færdselsarealer Belysning af færdselsarealer Færdselsarealer i bygninger belyses med orienteringslys med minimum 25 lux. Belysningen sker med lyskæder. Elforbruget til belysning af færdselsarealer betales af bygherren. Vent-entreprenøren etablerer, vedligeholder og nedtager belysning af færdselsarealer. Færdselsarealer på byggepladsen belyses fra lysmaster.

9 Side : 8/20 Vent-entreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyningen inkl. el-måler til byggepladsen. Elforbruget betales af bygherren. Alle entreprenører etablerer tilstrækkelig arbejdsbelysning til eget brug. Ved brug af halogenlamper, skal disse placeres i højden, således at de ikke udgør en risiko for blænding Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer VVS-Entreprenøren forestår udførelsen af vejrligsforanstaltninger på byggepladsens færdselsarealer Oprydning og renhold af færdselsarealer VVS-Entreprenøren renholder færdselsarealer i bygning(-er) for støv og lignende, som ikke kan henføres til en bestemt entreprenør. Dette vil ske minimum en gang om ugen. Alle entreprenører forestår rengøring efter egne arbejder. 4.8 Skurby og oplagsplads Skurforhold Entreprenøren skal selv sørge for nødvendige mandskabs-, værktøjs- og lagerskure til eget brug. Skurene placeres efter aftale med byggeledelsen. De ved overenskomst mellem organisationerne fastlagte eller af offentlig myndighed stillede krav til arbejdsskures placering, indretning og opvarmning skal følges. Det oplyses at der ikke må forrettes nødtørft i eller omkring bygningerne. På skurene skal skiltes med firmanavn til orientering for leverandør, chauffør og andre Oplagsplads Placering af materialer i det fri må ikke finde sted Affaldshåndtering og affaldscontainer Det er en forudsætning at affaldshåndtering og -bortskaffelse følger gældende regler herfor i miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelsen, og de kommunale regulativer. For entreprenøren gælder, at efterfølgende aflevering af alt affald sker til godkendt modtager. Med godkendt modtager menes anlæg, som er godkendt til modtagelse af den pågældende affaldstype. Udgifter til disse afholdes af entreprenøren ligesom eventuelle deponeringsafgifter.

10 Side : 9/ Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads VVS-Entreprisen står for saltning, grusning samt snerydning af fælles adgangsveje til og omkring bygning. Skal så vidt muligt være udført inden kl , eller før arbejdet startes om morgenen samt efter behov i løbet af arbejdsdagen. 4.9 Arbejdsområder Afdækning af huller i arbejdsområder Den pågældende entreprenør afdækker huller der foretages i forbindelse med arbejderne i forsvarligt omfang. Det præciseres, at hver entreprenør for sig borer/riller de fornødne huller. Der anvendes skærende værktøj ved alle gennembrydninger. Opståede skader i forbindelse hermed udbedres af entreprenøren. Der må ikke anvendes lufthammer eller tilsvarende værktøj. Den pågældende entreprenør lukker / afspærrer gennembrydninger, således at bygningen er forsvarligt lukket efter endt arbejde. Den pågældende entreprenør sikrer huller / gennembrydninger så regler om afspærring iht. arbejdssikkerhed er overholdt. Huller i færdselsarealer såsom lyskasser, brønde, huller i konstruktioner skal afdækkes med dæksler og plader, der er fastholdt. Ansvaret for afdækning herunder vedligeholdelse påhviler den entreprenør, der udfører hultagningen. Eventuel midlertidig fjernelse, afskærmning ved og retablering af afdækninger af hensyn til en entreprenørs arbejde udføres af den pågældende entreprenør Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder Vejrligsforanstaltninger skal planlægges og iværksættes i så god tid og i et sådant omfang, at de er i stand til at afbøde vejrligets indflydelse på tidsfrister og kvalitet. Snerydning og tilsvarende arbejder skal så vidt muligt foretages inden normal arbejdstids begyndelse. Alle entrepriser står for saltning, grusning samt snerydning af egne arbejdsområder. Saltning, grusning samt snerydning af fællesarealer, se punkt Oprydning og renhold i arbejdsområder VVS-entreprenøren renholder fællesarbejdsområder for støv og lignende, som ikke kan henføres til en bestemt entreprenør. Dette skal minimum ske én gang om ugen. Se i øvrigt punkt

11 Side : 10/20 De enkelte fagentreprenører er ansvarlige for oprydning efter arbejder, herunder sammenrivning og fjernelse/bortkørsel af eget affald. Det skal præciseres, at der i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse ikke må fejes, men at der skal støvsuges Tekniske hjælpemidler Kraner og materialehejse Entreprenøren opstiller, vedligeholder og fjerner materialehejs og kran i nødvendigt omfang for arbejdets udførelse Stillads og arbejdsplatform Entreprenøren skal selv sørge for stillads og/eller arbejdsplatform til eget brug. Placering af eventuel stillads eller arbejdsplatform afklares med byggeledelsen. Stillads og/eller arbejdsplatform skal forsynes med tydelig skiltning, hvoraf fremgår opstiller, lejer og tilladelig belastning. Entreprenøren skal medvirke til at rationalisere den samlede byggeplads ved at tillade andre entreprenører at benytte stilladser og/eller arbejdsplatforme, når dette er hensigtsmæssigt og kan ske uden væsentlige gener for opstiller/lejer, og uden at stilladserne eller arbejdsplatforme lider overlast. Entreprenøren er pligtig til i god tid at træffe aftale herom indbyrdes samt med byggeledelsen. Stilladsarbejder skal udføres i overensstemmelse med Arbejdstilsynets regler herom Kommunikation Der skal altid være en mobiltelefon til rådighed på byggepladsen, til brug for nødopkald. Entreprenøren forestår selv at sørge for at fastnettelefon i bygningen er tilgængelig mens arbejdet pågår, såfremt entreprenøren vurderer det er nødvendigt. Hvis der benyttes udenlandsk arbejder, skal der altid forefinde sig en 2 sproget person, der taler begge modersmålssprog flydende, hvori det ene skal være dansk Særlige forhold Rygning er ikke tilladt på matriklerne, hvis der ryges indendørs kan det medføre øjeblikkelig bortvisning fra byggesagen, for den enkelte medarbejder. Ved indtagelse af alkohol eller euforiserende stoffer, vil det medføre øjeblikkelig bortvisning fra byggesagen, for den enkelte medarbejder Generelt Arbejde må tidligst påbegyndes kl. 6.00, og det skal afsluttes senest kl , med mindre andet aftales med byggeledelsen. Der må ikke benyttes radio og lignende på lokaliteten.

12 Side : 11/ Information til tredjemand Vent-entreprenøren skal sørge for den daglige varsling af tredjemand vedrørende adgang til lokaliteten ifm. de forestående arbejder. Den pågældende entreprenør skal før særligt støjende eller svinende arbejde indledes, orientere naboer mv. om arbejdets art og omfang, samt i hvilken tidsperiode der arbejdes. Varslingen skal ske skriftligt, senest kl dagen før. Kopi af varslingerne afleveres samtidigt til byggeledelsen. 5. Sikkerhed og sundhed 5.1 Generelt Arbejdsmiljøkoordinator i projekteringsfasen er benævnt arbejdsmiljøkoordinator (p). Arbejdsmiljøkoordinator i udførelsesfasen benævnt arbejdsmiljøkoordinator (b). Den entreprenør, der har til opgave at udføre en sikkerhedsforanstaltning, byggepladsinstallation eller lignende, skal føre løbende kontrol med den etablerede foranstaltning/installation. Kontrollen skal udføres dagligt og omfatte en sikkerhedsmæssig kontrol. Kontrollen skal sikre, at foranstaltningen/installationen opfylder myndighedernes krav. Kontrollen skal dokumenteres og forelægges sikkerhedskoordinatoren på hvert sikkerhedsmøde. Hvis der konstateres svigt eller mangler ved foranstaltningen/ installationen, skal forholdet omgående bringes i orden og sikkerhedskoordinatoren orienteres om det. Hvis forholdene ikke bringes i orden omgående, har byggeledelsen ret til at lade arbejdet udføre af anden entreprenør for den ansvarlige entreprenørs regning Organisation Dansk Energi Management A/S varetager rollen som arbejdsmiljøkoordinator (p) i projekteringsfasen, samt rollen som arbejdsmiljøkoordinator (b) i udførelsesfasen. Personen der varetager opgaven som arbejdsmiljøkoordinator (b) udvælges umiddelbart før etablering af byggeplads. Øvrig organisation fremgår af punkt 1.3 Projektorganisation. Den person, til hvem bygherren har overdraget pligten til at færdiggøre og ajourføre Plan for Sikkerhed og Sundhed samt pligten til at koordinere sikkerhedsarbejdet, benævnes arbejdsmiljøkoordinator (b). Der stilles følgende krav til dokumentation af arbejdsmiljøkoordinatorens kvalifikationer: Sagkyndig ekspertise på bygge- og anlægsområdet - herunder kendskab til byggeriets aktører. Praktisk erfaring i ledelse af et bygge- og anlægsarbejde. Den fornødne viden om sikkerhed og sundhed.

13 Side : 12/ Byggepladskoordinering Før byggepladsen rigges til, skal der afholdes et indledende koordineringsmøde med deltagelse af alle entreprenører samt arbejdsmiljøkoordinator (b). Dagsordenen for mødet er: Redegørelse for projektet og de planlagte sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger. Gennemgang af sikkerhedsorganisationen. Gennemgang af forslag til detailtidsplan. Entreprenørerne redegør for deres metodevalg og valg af tekniske hjælpemidler samt forslag til eventuelle ændringer af den foreløbige plan for byggepladsens indretning. Efter koordineringsmødet færdiggør sikkerhedskoordinatoren Plan for Sikkerhed og Sundhed Sikkerhedsmøder Såfremt der ikke i projektmaterialet eller forudgående referater er nævnt at entreprenøren ikke behøver at deltage i bygge- og sikkerhedsmøder, skal denne deltage. Afbud til bygge- og sikkerhedsmøder skal ske senest 1 arbejdsdag inden mødedagen. Arbejdsmiljøkoordinator (b) indkalder til sikkerhedsmøde samt udarbejder referat. Samtlige firmaer på pladsen skal være repræsenteret ved møderne ved en ledelsesansvarlig. Hvis der er krav om en sikkerhedsgruppe skal der også være en medarbejdersikkerhedsrepræsentant for hvert firma. Der holdes sikkerhedsmøde hver 14. dag samt efter behov. 5.2 Plan for Sikkerhed og Sundhed Entreprenøren skal medvirke ved arbejdsmiljøkoordinatorens (b) færdiggørelse og ajourføring af Plan for Sikkerhed og Sundhed. 5.3 Arbejdsmiljø Tilsynet med de påbudte sikkerhedsforanstaltninger påhviler den entreprenør, der udfører dem. Hvis en anden entreprenørs sikkerhedsforanstaltninger er til hinder for eller utilstrækkelige til en entreprenørs arbejde, skal førstnævnte uden udgift for bygherren afbøde sådanne forhold. Ved ophold i eller afslutning af det pågældende arbejde skal entreprenøren etablere henholdsvis retablere sikkerhedsforanstaltningerne, så alle sikkerhedskrav til stadighed er opfyldt. Overdragelse af entreprenørens ansvar for tilsyn og vedligeholdelse af de respektive sikkerhedsforanstaltninger kan alene ske ved skriftlig aftale efter godkendelse fra arbejdsmiljøkoordinatorens (b) Generelt Under entreprisens udførelse bærer entreprenøren alene det fulde ansvar for at påbud i lovgivningen om almindelig arbejdsbeskyttelse overholdes, samt at Arbejdstilsynets anvisninger følges.

14 Side : 13/20 Alle på byggepladsen beskæftigede entreprenører skal i deres tilbud medregne enhver udgift til etablering af overvågning, vedligeholdelse, håndhævelse, samt på et tidspunkt, der aftales med byggeledelsen, fjernelse af samtlige foranstaltninger til etablering af faglig sikkerhed. Entreprenørerne bærer ligeledes ansvaret for, at sikkerhedsforanstaltninger, som midlertidigt fjernes, snarest muligt og senest når hans folk forlader stedet, bliver genopsat på forsvarlig vis. Tilsyn med de påbudte sikkerhedsforanstaltninger påhviler de enkelte entreprenører. Ophører entreprenørens arbejder, inden det er forsvarligt at fjerne de af ham etablerede sikkerhedsforanstaltninger, ophører tilsynspligten alligevel ikke, med mindre entreprenøren skriftligt over for bygherrens repræsentant i rimelig tid har præciseret, hvilket af ham udførte sikkerhedsforanstaltninger det vil være nødvendigt at bibeholde, og fra hvilket tidspunkt han begærer sig fritaget for sit tilsyn. Entreprenørerne skal tage fornødent hensyn til, at arbejder foregår på anlæg i bygninger under drift. Dette medfører bl.a., at anlæg ikke må stoppes uden forudgående aftale med driftspersonalet, og at entreprenørerne, når de forlader et anlæg i midlertidig drift, skal sikre at disse er forsvarlige og sikrede mod fejlstrøm og overgang. Evt. brandsikrings- og alarmfunktioner skal ligeledes være intakte og i funktion Begrænsning af støjgener For de personer, som anvender støjende udstyr, skal reglerne i BEK om støj på arbejdspladsen overholdes. Det betyder at ingen personer heller ikke i anden entreprise må udsættes for en støjbelastning over 85 db(a) uden brug af høreværn. Ved støjniveauer over 80 db(a) slaæ der stilles høreværn til rådighed. Entreprenøren skal tage hensyn til bygningens drift og om muligt planlægge støjende arbejder udenfor den normale drifttid. Er entreprenøren nødsaget til at udføre støjende arbejde i bygningens drifttid, skal byggeledelsen orienteres herom. Entreprenøren forestår at overholde gældende krav og anbefalinger. Entreprenøren skal vælge materiel, som udsætter brugeren af materiellet samt øvrige personer på arbejdspladsen for mindst mulig støj Begrænsning af skader og gener fra vibrationer Entreprenøren skal vælge værktøjer, som giver mindst mulige håndarmvibrataioner, aller anvende metoder til at ophænge værktøjet, så det ikke håndholdes Begrænsning af støvgener Entreprenøren skal sørge for, at der udføres effektiv støvbegrænsning ved kilden. Der skal anvendes lokalsug på værktøj, hvor det er teknisk muligt Begrænsning af ergonomiske gener Entreprenøren skal sørge for, at manuel transport - såsom løft,

15 Side : 14/20 bæring, skub, træk og lignende af tunge byrder - begrænses mest muligt ved anvendelse af tekniske hjælpemidler. Entreprenøren forestår at overholde gældende krav og anbefalinger. 5.4 Forholdsregler ved farlige arbejder De respektive entreprenører skal udarbejde specifikke arbejdsprocedurer som beskriver de sikkerhedsmæssige forhold. Der skal udarbejdes en liste over de stoffer og materialer, der under hensyntagen til de tekniske krav giver mindst belastning af arbejdsmiljøet (substitution), og overvejelserne om substitutionsmuligheder skal kunne dokumenteres over for sikkerhedskoordinatoren. Entreprenøren skal, når substitution ikke er mulig, nøje planlægge sit arbejde med produkter, som indeholder farlige kemiske stoffer. Entreprenøren skal samle og ajourføre oplysninger om de farlige kemiske stoffer, der anvendes i entreprisen, og sørge for, at de behandles i overensstemmelse med Arbejdstilsynets gældende regler. Brugsanvisninger for materialer og produkter skal være tilgængelige på arbejdspladsen. Der skal være de personlige værnemidler til rådighed, som foreskrives i brugsanvisningerne. 6. Omgivende miljø 6.1 Generelt Entreprenør skal oplyse en kontaktperson til håndtering af eventuelle naboklager over arbejdet på byggepladsen. 6.2 Støj Entreprenøren skal kende og overholde kommunens regulativer vedrørende støj. De vejledende støjkrav er, at ved omliggende boliger, og andre støjfølsomme bebyggelser, skal der overholdes en grænseværdi på 70dB (A) i tidsrummet mandag-fredag kl Uden for dette tidsrum, samt på helligdage, er grænseværdien 40dB (A). Er det nødvendigt at udføre støjende arbejde, der overskrider støjkravene, skal entreprenøren have en skriftlig tilladelse hertil af den kommunale myndighed. Valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af byggeområdet/ pladsen skal ske, så omgivelserne generes mindst muligt af støj. 6.3 Vibrationer Entreprenøren skal kende og overholde kommunens regulativer vedrørende vibrationer. 6.4 Støv Hvis arbejde og/eller transport kan risikere at medføre støv og/eller spild af jord uden for byggepladsen, skal der gennemføres forebyggelse og afhjælpning efter nærmere aftale med byggeledelsen. 6.5 Emissioner til atmosfæren Entreprenøren skal undgå unødvendige emissioner til atmosfæren, herunder undgå tomgang fra maskiner samt materiel og transport, som ikke er påkrævet for udførelse af arbejdet.

16 Side : 15/ Spild af olie og kemiske produkter Entreprenøren skal straks opsamle spild af olie og kemiske produkter. Entreprenøren skal hurtigst muligt orientere byggeledelsen om spildet og afhjælpningen, så det kan vurderes, om spildet er håndteret korrekt. 7. Kvalitetsstyring 7.1 Generelt Eventuelle bemærkninger til mødereferater skal fremsættes senest 1 uge efter modtagelsen af referatet, dog senest på det næstfølgende møde. Sker dette ikke, betragtes referatet som godkendt. 7.2 Byggeledelsen Uafhængigt af entreprenørens kontrol vil bygherren lade udføre tilsyn. Tilsynet har ret til at føre tilsyn med arbejdsudførslen i alle dens faser og påtale ikke-konditionsmæssige forhold. Dette tilsyn fratager ikke entreprenøren nogen del af hans ansvar. 7.3 Byggemøder Der vil blive afholdt byggemøder efter behov. 7.4 Kvalitetsplan Entreprenøren skal udarbejde en kvalitetsplan. Kvalitetsplanen, også kaldet kvalitetsaktivitetsplanen, skal omfatte følgende emner: Organisation af entreprisen Dokumentstyring Styring af indkøb Kvalifikationer Procesgranskning Kontrolplan Krav til underentreprenører og leverandører Håndtering af fejl og mangler ved materialer og arbejde (afvigelser) Håndtering af afvigelser fra projektmaterialet Projektering. Kontrolplanen skal indeholde entreprenørens sædvanlige kontroller og udbudskontrolplanens kontroller. Kontrolplanen skal være godkendt af byggeledelsen før arbejdets opstart. Senest 2 arbejdsdage før første projektgennemgangsmøde skal entreprenøren fremsende kvalitetsplanen til byggeledelsen. Senest 4 arbejdsdage efter byggeledelsens eventuelle kommentarer til kvalitetsplanen skal entreprenøren fremsende den reviderede kvalitetsplan til byggeledelsen til godkendelse. 7.5 Projektgennemgangsmøde Entreprenøren skal forud for arbejdets start deltage i projektgennemgangsmøder under ledelse af byggeledelsen. Byggeledelsen vil indkalde til projektgennemgangsmøder og udarbejde dagsorden og referat. Formålet med projektgennemgangsmøder er gennem en dialog mellem entreprenøren og de projekterende at:

17 Side : 16/20 Udnytte entreprenørens udførelsesmæssige sagkundskab. Afdække eventuelle forhold, som kan føre til svigt, eller som er særligt risikofyldte eller vanskelige at udføre. Løse projektmæssige forståelsesproblemer. Drøfte og eventuelt justere kontrolplaner. Afdække miljømæssige belastninger. Entreprenøren skal inden projektgennemgangsmødet have gennemgået projektmaterialet og foretaget procesgranskning. Resultatet af procesgranskningen skal foreligge skriftligt. Entreprenøren skal inden projektgennemgangsmødet have vurderet processen herunder anvendelsen af ressourcer og øvrige produktionsforhold til arbejdets udførelse. Ved projektgennemgangsmødet vil de projekterende redegøre for eventuelle forhold, som måtte kræve særlig omhu i udførelsen, fordi disse afviger fra almindelig praksis, og hvortil der er knyttet særlige kontrolprocedurer. Justeringer i art og omfang af kontrollen foranlediget af projektgennemgangsmødet skal indarbejdes i kontrolplanen. Projektgennemgangen ændrer ikke fordelingen af ansvar og risiko mellem bygherre og entreprenør, ej heller hvis projektgennemgangen resulterer i ændringer af projektet. Resultatet af procesgranskningen skal fremsendes til byggelederen senest 2 arbejdsdage inden projektgennemgangsmødets afholdelse. 7.7 Entreprenørens kontrol og dokumentation Generelt Nærværende projekt er omfattet af Byggestyrrelsens Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder og dertil hørende vejledning. Det påhvilker entreprenøren at udføre og dokumentere kvalitetskontrollen med eget arbejde inkl. underentreprenører og leverancer. Entreprenøren skal kvalitetssikre sin ydelse i overensstemmelse med god kvalitetsskik og herunder i fornødent omfang. Den foreskrevne kontrol begrænser ikke entreprenørens ansvar for arbejdets konditionsmæssige udførelse og overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen. Om nødvendigt må entreprenøren supplere med yderligere kontrol. I nærværende projekt skal entreprenøren som minimum udføre kvalitetssikring efter nedennævnte retningslinjer. I tilbuddet skal være indregnet alle ydelser til gennemførelse af kvalitetssikringen, herunder kvalificeret personel i fornødent omfang til registrering, kontrol og dokumentation. Udleveret kvalitetssikringsmappe benyttes. Egen kvalitetssikringsmappe kan benyttes, denne skal før arbejdet påbegyndes godkendes af byggeledelsen.

18 Side : 17/20 Kontrol og dokumentation er en del af entreprenørens ydelse. Entreprenøren skal sikre, at der dels gennemføres en løbende kvalitetskontrol af arbejdet og af leverancer hertil, dels tilvejebringe en dokumentation for, at kontrol iht. kontrolplanen er udført, og at de specificerede kvalitetskrav er opfyldt. Hvis byggeledelsen som følge af fejl eller svigt under udførelsen kan begrunde, at kontrol og/eller dokumentation bør udvides, skal entreprenøren følge opfordringen uden udgift for bygherren Styring af udførelsesdokumenter Entreprenøren skal straks etablere og i hele udførelsesperioden vedligeholde et systematisk arkiveringssystem til identifikation og styring af udførelsesdokumenter og ændringer/supplementer til disse. Systemet skal også dække eventuelle underentreprenører. Systemet skal minimum omfatte følgende elementer: Registreringslister over gyldige dokumenter. Listerne skal kunne ændres, og ændringen registreres. Listerne skal fremsendes til dokumentbrugerne. Fastlagt procedure for, hvordan ændringer markeres i dokumenter,og hvordan dokumenterne og deres ændringsstatus identificeres Arkivering af dokumentation Arkivering skal omfatte den dokumentation, som løbende indgår, og som vedrører kvalitetsovervågning, herunder kvaliteten af materialer, materiel, udførelse og færdige delproduktioner samt kvalifikationer af personale, hvortil der er stillet særlige krav. Kontrol- og D&V-dokumentation skal holdes adskilt under udførelsen og ved afleveringen, og begge skal bestå af mapper indeholdende en indholdsfortegnelse over dokumentationen Kontroldokumentation Kontrolsdokumentation skal som udgangspunkt følge punkterne i udbudskontrolplanen samt de aktiviteter, entreprenøren anser for nødvendige for at sikre kvaliteten af arbejdet, og som fremgår af entreprenørens kontrolplaner. Dokumentationen skal være tilgængelig for byggeledelsen under arbejdets forløb. Dokumentationen omfatter også delarbejder/leverancer fra underentreprenører/leverandører. Kontroldokumentation skal afleveres i 5 stk. samlede sæt ved afleveringsforretningen. Kontroldokumentation skal minimum indeholde følgende: Dato for kontrol Hvem der har gennemført kontrollen Hvad kontrollen har omfattet Resultatet af kontrollen D&V-dokumentation D&V-dokumentation skal afleveres 4 arbejdsdage inden afleveringsforretningen. D&V-dokumentation skal som udgangspunkt inddeles i de bygningsdele,

19 Side : 18/20 projektmaterialet angiver. Entreprenøren skal til brug for udarbejdelsen af D&V-dokumentation levere oplysninger om de materialer, produkter og komponenter, der indgår i arbejdet, som specificeret i arbejdsbeskrivelsen. 7.8 Aflevering Værdien af drifts og vedligeholdelsesmaterialet fastsættes til 5 % af entreprisesummen. Ved manglende aflevering vil beløbet blive modregnet i a conto opgørelserne. Udskiftning af beskadigede bygningsdele skal vederlagsfrit foretages af den entreprenør, der har forestået indbygningen/leveringen af de beskadigede dele. Evt. erstatningskrav for udskiftning er bygherre uvedkommende. 7.9 Kvalitetssikring efter aflevering Entreprenørens mangelafhjælpning efter aflevering er underkastet de samme betingelser for kvalitetssikring som de øvrige arbejder. Entreprenørens kontroldokumentation vedrørende mangelafhjælpningen skal overdrages byggeledelsen umiddelbart efter mangelafhjælpningens afslutning. 8. Tidsstyring 8.1 Generelt Udbudstidsplanen er grundlaget for den samlede tidsramme for byggeprojektet. 8.2 Tidsplan Udbudstidsplanen viser hovedaktiviteternes varighed - herunder start- og sluttidspunkter. Endvidere viser udbudstidsplanen, hvornår der foregår arbejder, der medfører særlig fare samt områder, der i perioder er fælles for flere arbejder. Entreprenøren er pligtig til umiddelbart efter bygherrens accept at medvirke ved udarbejdelsen af en detaljeret tidsplan for byggeriet inden for rammerne af udbudstidsplanen. Entreprenørens arbejdsplan skal vise alle betydende aktiviteter med angivelse af varighed og eventuel afhængighed i forhold til andre aktiviteter. Planen skal endvidere vise, hvornår bygherreleverancer skal foreligge, for at disse kan indbygges i tide. Ved fagentreprise sammenholder byggeledelsen de enkelte entreprenørers oplæg og udarbejder en samlet tidsplan for byggeriet med de i udbudstidsplanens angivne sanktionsbærende tidsfrister. Udkast til den samlede tidsplan vil blive forelagt på koordineringsmøde med entreprenørerne, inden byggepladsarbejdet påbegyndes. Efter entreprenørens tiltrædelse af tidsplanen erstatter denne udbudstidsplanen, og er herefter juridisk gældende i aftaleforholdet. Ved afvigelser på den kritiske vej skal entreprenøren medvirke

20 Side : 19/20 ved revision af tidsplanen. Efter modtagelse af accept medvirker entreprenøren til, i samarbejde med byggeledelsen, at udarbejde en detaljeret tidsplan i overensstemmelse med den i udbudsmaterialet udsendte. 8.3 Vejrligsdage Vejrligsforanstaltninger gennemføres i henhold til erhvervs- og byggestyrelsens bekendgørelse BEK. Nr. 995 af med dertilhørende vejledninger, herunder vejledning nr af Vejledning om bekendtgørelsen om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts. De bydende forpligter sig gennemførelse af vinterbyggeri og indarbejde og planlægge punkt 1-6 fra bekendtgørelsen bilag 1. Der gives tidsfristforlængelse for usædvanligt vejrlig, hvis følgende betingelser alle er opfyldt: Vejrliget skal have medført, at arbejdet har ligget stille eller at der været nedsat drift svarende til minimum en halv dag. Arbejdet skal ligge på den kritiske vej i tidsplanen for det pågældende sanktionsbærende tidspunkt. Det samlede antal spilddage for det pågældende arbejde skal inden for en måned overstige det påregnelige antal spilddage. Entreprenøren skal løbende registrere vejrforholdene i en vejrligsrapport. Af rapporten skal det fremgå: Hvilke dage arbejdet har ligget stille. Hvad der var årsag (frost, regn, vind, sne osv.). Hvilke arbejder der har ligget stille. Anmeldelse om spilddage skal forelægges tilsynet til godkendelse samme dag og godskrevne spilddage noteres i byggemødereferatet. Påberåbte spilddage, som ikke fremgår af referatet kan ikke anerkendes. Det påregnelige antal spilddage eksklusive lørdage, søndage og søgnehelligdage er som følger: Arbejder ved tag, facader, vinduer mv.: jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Øvrige arbejder.: jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

Udarb.: Kontrol: Godk.:

Udarb.: Kontrol: Godk.: Kapitel : 1. Plan for Sikkerhed og Sundhed Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : Udarb.: Kontrol: Godk.: 0. Indholdsfortegnelse...1 1. Orientering om byggesagen...3 1.1. en...3 1.2. Oversigt over

Læs mere

Dato : Dokument Byggesag Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/5. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: 0. Indholdsfortegnelse...

Dato : Dokument Byggesag Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/5. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: 0. Indholdsfortegnelse... Indholdsfortegnelse Side : 1/5 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 1.2 en... 1 1.2.1 Generelt... 1 1.2.2 Entrepriser/arbejder...

Læs mere

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Side 1 af 6 Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Byggesagen... 2 1.3 Projektorganisation... 2 1.4 Projektmaterialet... 2 1.4.1

Læs mere

Projektspecefik byggesag

Projektspecefik byggesag 1 af 23 Projektspecefik byggesag Beskrivelse - byggesag 2 af 23 Indholdsfortegnelse 1. Orientering 1.1 Generelt 1.2 Byggesagen 1.2.1 Generelt 1.2.2 Entrepriser/arbejder 1.2.3 Bygherreleverancer 1.3 Projektorganisation

Læs mere

Generelle betingelser for bygge- og anlægsarbejder

Generelle betingelser for bygge- og anlægsarbejder Generelle betingelser for bygge- og anlægsarbejder Byggepladsforanstaltninger Stillads Kran Hejs Kran, hejs og stillads etableres af den enkelte entreprenør i nødvendigt omfang. Arbejder i højden og stilladsarbejder

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik. Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013 Sagnr. 12001 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3 Udbud af rammeaftaler for ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE Aftalebilag 3 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Orientering...3 1.1 Generelt...3 1.2 Udbudsmaterialet...3 1.2.1 Grundlag for udbud...3 1.2.2 Almengyldige

Læs mere

Plan of health and safety

Plan of health and safety Qualitas Architects Plan of health and safety Søndersø Skolen Nordmark Afdeling Steven S Jensen 1/8/2014 Dato : 08-01-2013 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: SSJ Kontrolleret: Godkendt: Kapitel

Læs mere

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1 PSS Plan for sikkerhed og sundhed Bilag 1 A Udbud dd.mm.20åå GERS HNP ELO Udg. Betegnelse/revision Dato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Denne plan er udarbejdet for at sikre en godt og systematisk samarbejde

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

LEGO Kornmarken Brandsektionering

LEGO Kornmarken Brandsektionering RÅDGIVENDE INGENIØRER LEGO Kornmarken Hovedentreprise B1.010 Byggesagsbeskrivelsen 26.6.2015 Hovedentreprise B1.010 Byggesagsbeskrivelsen 26.6.2015 HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S Rådgivende ingeniører Kløvervej

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed Plan for sikkerhed og sundhed Hovedprojekt 0. Indholdsfortegnelse Rev.dato : Side : 1/2 Udarbejdet: PT Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen...

Læs mere

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Orientering... 4 2.1. Generelt... 4 2.2. Byggesagen... 4 2.3. Oversigt over arbejder...

Læs mere

Boligselskabet Strandparken, Dragør Dato: 22. juni 2012 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr.

Boligselskabet Strandparken, Dragør Dato: 22. juni 2012 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 9. SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSPLAN 2 9.1 BYGGEPLADS... 2 9.2 BYGHERRE... 2 9.3 PROJEKTERENDE... 2 9.4 ARBEJDSTILSYNET... 2 9.5 BYGGELEDELSE... 2 9.6 ENTREPRENØRER... 2 10. SIKKERHEDSORGANISATION...

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT PLAN SIKKERHED OG SUNDHED

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT PLAN SIKKERHED OG SUNDHED TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT PLAN SIKKERHED OG SUNDHED Skorpeskolen Renovering af kloak Princip illustration Plan for sikkerhed og sundhed Dateret: 04.01.2017 LeanDesign ApS Skorpeskolen Renovering af

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse (BSB)

Byggesagsbeskrivelse (BSB) Byggesagsbeskrivelse (BSB) Statens Serum Institut Bygning 84 Ombygning af laboratorier Udarbejdet af SSI 19. marts 2014 Indholdsfortegnelse Side : 1/26 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. :

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. : Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 1 af 6 KAP. 7. KVALITETSSTYRING Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 2 af 6 7.1 Generelt Entreprenøren skal kvalitetssikre sit arbejde, jf By og Boligstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Vesterport, AAB afd. 6 Realisering af fysisk helhedsplan - Renovering og modernisering \\cher\sagarkiv\2011\1100017931\dok\ld00821-1-kegh.xlsx Paradigme 2016-03-18 Pladsens

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Ombygning og etablering af baderum i kælder 29. April 2013 Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Projektbeskrivelse... 3 1.3 Projektmaterialet...

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Af 11. marts 2016 for udførelsen af Renovering af Nalunnguarfiup Atuarfia - Udvendig malerarbejde del 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 01. DE GRUNDLÆGGENDE REGLER... 2 02. BESKRIVELSE

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A041924 A041924-BSB VERSION UDGIVELSESDATO 21.05.2014 UDARBEJDET LRO

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Indhold Indledning Vigtig... 1 Entrepriseform... 2 Lovgivning... 2 Forsikringer... 3 Byggesagsbeskrivelsen (NCC standard byggesagsbeskrivelse)...

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om bygherrens pligter I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i, lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal

Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal RÅDGIVENDE INGENIØRER Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal Storentreprise B1.010 Byggesagsbeskrivelsen 07.09.2015 Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Byggesagen Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr 17/1 Sags nr.:17/1 Dato:xx.xx.2017. Vers.: 01 Projektleder: flp ENTREPRISEKONTRAKT SIDE 1 Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed Nybyg projekt PSS Plan for sikkerhed og sundhed Harrig Rådgivning 03-01-2016 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering

Læs mere

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG Byggesag: Sags nr.: Sags beskrivelse: Hoved/Totalentreprisen, incl. alle underliggende fagentrepriser Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af 37, stk. 2, 3, 5 og 6, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

E/F Kallerupgård Dato: 6. februar 2013 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr.:

E/F Kallerupgård Dato: 6. februar 2013 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr.: INDHOLDSFORTEGNELSE 9. SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSPLAN 2 9.1 BYGGEPLADS... 2 9.2 BYGHERRE... 2 9.3 PROJEKTERENDE... 2 9.4 ARBEJDSTILSYNET... 2 9.5 BYGGELEDELSE... 2 9.6 ENTREPRENØRER... 3 10. SIKKERHEDSORGANISATION

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND FAGENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE DATO: 2015-04-16 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Indholdsfortegnelse Side : 1/38 Udarbejdet: RDH Kontrolleret: CH Godkendt: MO Indholdsfortegnelse...

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed 1 Plan for sikkerhed og sundhed Formålet med Byggepladsens Plan for Sikkerhed og Sundhed PSS er at sikre, at alle, der arbejder på pladsen, har et godt arbejdsmiljø. Planen kan samtidigt være et godt styringsredskab

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Multihal Aarhus. Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Multihal Aarhus. Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Multihal Aarhus Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus Oktober 2015 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter Bygherre s tjekliste til PSS og andre bygherrepligter* 2 Organisationsplan Organisationsplanens indhold: Bygherrens navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson mv. Koordinators navn(e) og telefonnummer.

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 1. Generelt. 2 1.1 Gyldighedsområde. 2 1.2 Omfang.. 2 2. Svendborg Kommunes ydelser.. 2 2.1 Generelt 2 2.2 Driftsmøde/Organisation. 2 2.3 Arbejdets overdragelse 2 3. Entreprenørens

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen FRI og Danske ARK Ydelsesbeskrivelser Udgave Byggeri og Planlægning, april 2006. - Tilrettes let ultimo 2009. -

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT BYGGESAGSBESKRIVELSE

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT BYGGESAGSBESKRIVELSE TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT BYGGESAGSBESKRIVELSE Skorpeskolen Princip illustration Byggesagsbeskrivelse Dateret: 01.04.2017 Totalentreprise Dato : 01.04.2017 Byggesagsbeskrivelse Side : 1/22 Kapitel

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Generelt Alle fagområder. Revision: 2014-07-01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Generelt Alle fagområder. Revision: 2014-07-01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014-07-01 Indholdsfortegnelse 0.1 Indledning... 3 0.2 Generelle principper... 3 0.2.1 : Omfang og anvendelse... 3 0.2.1.1 Omfang:... 3 0.2.1.2 EMC (Electromagnetic

Læs mere

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Firma navn og CVR. Nr. Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) PSS for (byggeriets navn og adresse) Navn arbejdsmiljøkoordinator 2.25 Bilag 25 Skabelon for PSS BYGHERRENAVN 1 Indhold 2 Formål...

Læs mere

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER:

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER: FB-S Fællesbetingelser Side: 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BYGGERIETS ORGANISATION...2 2.0 BYGGEPLADSTEGNINGER...3 3.0 TIDSPLAN FOR BYGGERIETS FASER...3 4.0 EKSISTERENDE FORHOLD...3 5.0 RISICI SOM FØLGE

Læs mere

Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 C.1 Desinfektionsvaskere til præparationen THG - udbud FÆLLESBESTEMMELSER

Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 C.1 Desinfektionsvaskere til præparationen THG - udbud FÆLLESBESTEMMELSER Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 C.1 C FÆLLESBESTEMMELSER C.01 Byggeplads og samarbejde med øvrige entreprenører/leverandører Desinfektionsvaskere indgår som en del-leverance vedrørende mindre

Læs mere

Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. for udførelsen af. Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2

Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. for udførelsen af. Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2 PSS Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED for udførelsen af Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2 Nedrivning af bygningerne: B-115a, 115b, 115c, 115d, 115e og 115f undtaget fyrrum

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Dokument Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/25. Indholdsfortegnelse... 1

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Dokument Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/25. Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse Side : 1/25 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Byggesagen... 4 1.2.1 Generelt... 4 1.2.2 Entrepriser/arbejder... 4 1.3 Projektorganisation... 5 1.4 Projektmaterialet...

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Byggesag R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Byggesag R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.010 R2.00 2016-07-08 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende version

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

Sikkerheds- og Sundhedsplan.

Sikkerheds- og Sundhedsplan. Dato: 12.09.2012 Nyt læringscenter ved Tønder Grundskole. Sikkerheds- og Sundhedsplan., Kilen 6, 1. sal, 6200 Aabenraa, tlf. 74 62 48 88. Nyt læringscenter ved Tønder Grundskole side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Udarbejdet

Læs mere

Kravspecifikation. Drift og vedligehold af oplukkelige broer i København, El-installationer Maskininstallationer Hydraulikinstallationer.

Kravspecifikation. Drift og vedligehold af oplukkelige broer i København, El-installationer Maskininstallationer Hydraulikinstallationer. 02-11-2015 Sagsnr. 2015-0198257 Kravspecifikation Drift og vedligehold af oplukkelige broer i København, El-installationer Maskininstallationer Hydraulikinstallationer Side 1 af 6 Kravspecifikation til

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 1210.77 Signalarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 Signalanlæg ved vestlig rampekryds på Jyllingevej 1210.77 Forord til udbudskontrolplaner

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vedr.: Vordingborg kommune, Skovhusevej Emne.: Udbudsbrev

Vedr.: Vordingborg kommune, Skovhusevej Emne.: Udbudsbrev Til de bydende. DONG Energy Sales & Distribution A/S Tekniker byen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 72 10 20 30 Fax +45 99 55 40 71 www.dongenergy.dk CVR-nr. 20 21 44 14 15. juni 2016 Vores ref. Mogens Thomsen

Læs mere

Dragør Kommune. Vedligeholdelse af kommunale bygninger

Dragør Kommune. Vedligeholdelse af kommunale bygninger Dragør Kommune Vedligeholdelse af kommunale bygninger Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Totalentreprise Version: 1 Dragør Kommune Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afd. 3041 Remisevænget Nord Dato 9. marts 2012. Indholdsfortegnelse. 1.0 Sagens parter Side 1. 2.0 Orientering om sagen Side 2

Afd. 3041 Remisevænget Nord Dato 9. marts 2012. Indholdsfortegnelse. 1.0 Sagens parter Side 1. 2.0 Orientering om sagen Side 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Sagens parter Side 1 2.0 Orientering om sagen Side 2 3.0 Grundlag for tilbud og arbejdets udførelse Side 3 4.0 Administrative bestemmelser Side 6 5.0 Særlige byggepladsbestemmelser

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (TIL UDFYLDELSE) OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (TIL UDFYLDELSE) OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN 30028 PLEJEHJEMMET STRANDHØJ PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (TIL UDFYLDELSE) OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 05.07.2017 rev 00 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

Håndbog for styring af kvalitet og arbejdsmiljø

Håndbog for styring af kvalitet og arbejdsmiljø Håndbog for styring af kvalitet og arbejdsmiljø Virksomhed: Adresse: Mikaellauridsen.dk - Entreprise Frydenlunds alle 8210 Aarhus V Dato: 02.03.15 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege.

Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege. Til tilbudsgiver 21.09.2016 Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege. Hermed fremsendes udbudsmateriale vedr. udskiftning af belysning,

Læs mere

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus Retningslinjer Krav for arbejdets udførelse Der må ikke udføres arbejde / leveres ydelser med mindre sygehuset har rekvireret dette.

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

PLAN FOR SIKEKRHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKEKRHED OG SUNDHED Udbygning tandklinikken Skolevangen 46, Hjørring PLAN FOR SIKEKRHED OG SUNDHED PSS BYGHERRE Hjørring Kommune TOTALRÅDGIVER ARKITEKTFIRMAET JØRGEN USSING INGENIØR 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet:

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. Nyt tag på B-10 Aron Mathiessenip Aqq. 7 3952 Ilulissat 1 Indholdsfortegnelse side 1. Arbejdet omfang 2. Projekt 3. Arbejdsgrundlag 4. Materialer

Læs mere

Det gælder din sikkerhed

Det gælder din sikkerhed Det gælder din sikkerhed DU BLIVER HØRT Sikkerhedsregler for arbejde på Esbjerg Kommunes byggepladser For at forbedre sikkerheden er det vigtigt for bygherren at blive orienteret om nærved ulykker Du er

Læs mere

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral Side : 1 af 9 Entreprisebeskrivelse (EB) for levering og idriftsætning af vaskeriudstyr Side : 2 af 9 1.0 Almen orientering Bygherre: Fællesvaskeri Ruskær v. Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300

Læs mere

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme. Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme. Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm GRUPPEN THORUP ARKITEKT & INGENIØR PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED BYGHERRE: Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme BYGGESAG: Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm SAGSNR.: 4057 DATO: 07.08.2013

Læs mere

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen.

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. Opdateret 21. April 2010 NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. PSS skal udarbejdes hvis der er 10 eller flere ansatte på pladsen samtidigt, eller pladsen falder

Læs mere

Kvalitetssikring. Dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser. Tønder Grundskole, Holmevej 2,6270 Tønder. 18.

Kvalitetssikring. Dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser. Tønder Grundskole, Holmevej 2,6270 Tønder. 18. Kvalitetssikring Dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser Tønder Grundskole, Holmevej 2,6270 Tønder 18. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013 GRUPPEN THORUP ARKITEKT & INGENIØR PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED BYGHERRE: Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole BYGGESAG: Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere