Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder"

Transkript

1 Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013

2 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering Generelt Byggesagen Bygherreleverancer Projekt organisation Referencer Generelt Øvrige referencer AB Byggeplads Generelt Bestemmelser Myndighedsforskrifter og vejledninger Myndighedstilladelser og anmeldelser Håndtering af materialer og produkter Overdragelse og aflevering af byggepladsen Eksisterende forhold Byggepladsens indretning Byggepladstegning Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærmning Aflukning Vagtordning Tyverisikring Skiltning Brandslukningsmateriel Byggepladsens færdselsarealer Belysning af færdselsarealer Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer Oprydning og renhold af færdselsarealer Skurby og oplagsplads Skurforhold Oplagsplads Affaldshåndtering og affaldscontainer Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads 4.9 Arbejdsområder Afdækning af huller i arbejdsområder Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder Oprydning og renhold i arbejdsområder Tekniske hjælpemidler Kraner og materialehejse Stillads og arbejdsplatform Kommunikation... 10

3 Side : 2/ Særlige forhold Generelt Information til tredjemand Sikkerhed og sundhed Generelt Organisation Byggepladskoordinering Sikkerhedsmøder Plan for Sikkerhed og Sundhed Arbejdsmiljø Generelt Begrænsning af støjgener Begrænsning af skader og gener fra vibrationer Begrænsning af støvgener Begrænsning af ergonomiske gener Forholdsregler ved farlige arbejder Omgivende miljø Generelt Støj Vibrationer Støv Emissioner til atmosfæren Spild af olie og kemiske produkter Kvalitetsstyring Generelt Byggeledelsen Byggemøder Kvalitetsplan Projektgennemgangsmøde Entreprenørens kontrol og dokumentation Generelt Styring af udførelsesdokumenter Arkivering af dokumentation Kontroldokumentation D&V-dokumentation Aflevering Kvalitetssikring efter aflevering Tidsstyring Generelt Tidsplan Vejrligsdage... 19

4 Side : 3/20 1. Orientering 1.1 Generelt Der henvises generelt til bips Basisbeskrivelse Byggesag B Projektspecifik beskrivelse gælder frem for basisbeskrivelsen. "Entreprenøren" anvendes om forhold, der gælder for alle entreprenører. "Den angivne entreprenør" anvendes om en specifik entreprenør, som er angivet i den projektspecifikke beskrivelse. Beskrivelsernes opbygning Den projektspecifikke dækker over basisbeskrivelsen med generelle krav til entrepriserne og en specifik beskrivelse der beskriver de nærmere omstændigheder for de specifikke tiltag. I det følgende er begrebet beskrivelser anvendt som en fælles betegnelse for ovennævte. 1.2 Byggesagen Byggesagen opdeles i funktionsbeskrivelser/entrepriser jf. vedlagte projektoversigt Bygherreleverancer Al aflæsning, transport og udpakning inden for byggepladsen af de af bygherren leverede materialer og produkter samt returnering af eventuel emballage skal være indeholdt i arbejdet. Entreprenøren har pligt til overfor byggeledelsen at påtale, hvis de af bygherren leverede materialer og produkter er behæftet med synlige fejl og/eller mangler. Ansvaret for ikke påtalte synlige fejl og/eller mangler overgår til entreprenøren efter den angivne tidsperiode. Entreprenørens påtale skal ske inden anvendelse og senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen. 1.3 Projekt organisation Se Udbudsbetingelser pkt Referencer 2.1 Generelt Generelt er dansk lovgivning, bekendtgørelse, cirkulærer, vedtæger, reglementer og forordninger samt myndighedernes og berørte forsyningsselskabes bestemmelser gældende for projektet, herunder også vedr.: - den bygningstekniske kvalitet, dvs. gældende normer og standarder mv. - forhold vedr. omgivelser herunder støjforhold med videre under udførsel

5 Side : 4/20 - sikkerhedsmæssige forhold for de udførende og bygningens brugere, herunder forhold vedr. varmt arbejde og øvrige brandsikringsforanstaltninger - Arbejdstilsynets krav generelt 2.5 Øvrige referencer ERFA-blade, SBI anvisninger, Bygningsreglementet og øvrig litteratur fra anerkendte institutter samt producenternes anbefalinger defineres som god dansk byggeskik, og alle arbejder skal udføres iht. krav og anbefalinger fra disse. Fabrikanters eller producenters vejledning og anvisning for arbejdets rigtige udførelse og montering skal følges. Varmt arbejde udføres iht. til brandteknisk vedledning nr. 10/10a og 10b fra DBI. Blanket med aftale om udførelse af varmt arbejde afleveres udfyldt og underskrevet, inden arbejdspåbegyndelse, til byggeledelsen. Entreprenøren som udfører varmt arbejde sørger selv for brandvagt i nødvendigt antal og tid. Brandvagt skal være indeholdt i tilbuddet. Entreprenøren skal dokumentere, at de håndværkere der skal udføre det varme arbejde, har certifikat på at have gennemført kursus om varmt arbejde. Kurset skal være eller svare til certifikatuddannelsen i varmt arbejde, der gennemføres af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. 3. AB 92 Arbejdet udbydes i henhold til AB 92 med ændringer/tilføjelser og præciseringer som fremgår af vedlagte AB92 med ændringer samt generelt nærværende udbudsmateriale. 4. Byggeplads 4.1 Generelt Ved byggeplads forstås det samlede område, der omfatter færdselsarealer, skurby og arbejdsområder. Skurbyen omfatter også oplagspladser. Udover forskrifter om byggepladsen er der i dette kapitel angivet oplysninger af orienterende art om, hvem der udfører de forskellige byggepladsforanstaltninger. Specificering af ydelserne vil normalt være angivet i arbejdsbeskrivelsen, men der kan være henvist til nærværende byggesagsbeskrivelse og/eller tegninger/bygningsmodeller. Alle bygninger kan forventes at være i drift i byggeperioden. Det skal i den forbindelse sikres at byggepladsen indrettes således at driften kan opretholdes med minimale gener for byggeriet.

6 Side : 5/ Bestemmelser Myndighedsforskrifter og vejledninger Alle lovbefalede forsikringer, alle forhold overfor Arbejdstilsynet og lignende myndigheder skal entreprenøren selv sørge for. Nødvendig skiltning, afmærkning, afspærring, net på stilladser, værn og gelænder og lignende foranstaltninger skal være indregnet Myndighedstilladelser og anmeldelser Entreprenøren skal rettidigt indhente de fornødne tilladelser og foretage de fornødne anmeldelser. Entreprenøren må ikke på bygherrens vegne uden dennes tilladelse ansøge om dispensation i forbindelse med projektets udformning eller arbejdets udførelse. Byggeledelsen skal orienteres og have kopi af alle dokumenter i forbindelse med an- og tilmeldelser til myndigheder. Bygherren foretager anmeldelse af byggepladsen til Arbejdstilsynet, når der er krav om det Håndtering af materialer og produkter Transport og oplagring af materialer og produkter skal følge producentog/eller leverandøranvisninger. Det skal foregå på en sådan måde, at materialer og produkter ikke lider skade, og således at projektmaterialets krav til det færdige bygværk opfyldes. Al aflæsning, transport og udpakning indenfor byggepladsen af de af bygherren leverede materialer samt returnering af eventuel emballage skal være indeholdt i arbejdet. Bygningskonstruktioner og -materialer må ikke have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst af skimmelsvamp. Alle entrepriser forestår beskyttelse af egne materialer mod frost, sne og vand. De materialer, der anvendes til det daglige arbejde er det den enkelte entreprenør pligtig at afdække og tildække uden særlig betaling. Materialet beskyttes som min. med en presenning. Entreprenøren har pligt til overfor byggeledelsen at påtale, hvis de af bygherren leverede materialer og produkter er behæftet med synlige fejl og/eller mangler. Ansvaret for ikke påtalte synlige fejl og/eller mangler overgår til entreprenøren efter 5 dage. 4.3 Overdragelse og aflevering af byggepladsen Entreprenørens faste pris er baseret på eksisterende forhold som de foreligger ved besigtigelser. Entreprenøren skal foretage en registrering af de bygningsdele, der findes i eller grænser op til det arbejdsområde, der er knyttet til arbejdet. Eventuelle skader skal være registreret før arbejdets påbegyndelse.

7 Side : 6/20 Lokaliteterne overtages ryddede for alt løst inventar. Fast inventar mv. fjernes af de respektive entreprenører, i det omfang dette fremgår af arbejdsbeskrivelserne. Entreprenøren skal retablere de arealer og bygningsdele, der ikke indgår i det færdige arbejde, men som entreprenøren anvender/skader i forbindelse med udførelsen af arbejdet, således at de fremstår som ved overtagelsen dog kun i det omfang, det ikke strider mod dansk rets almindelige erstatningsregler. Dette gælder også ved ledningsføringer, gårdanlæg, beplantning mv. beskæring af træer og buske må ikke foretages uden byggeledelsens godkendelse. Ved kørsel på bløde arealer skal der anvendes køreplader. 4.4 Eksisterende forhold Eksisterende bygningsdele, udearealer og vejanlæg inkl. udstyr, ledninger samt beplantning, der ikke er omfattet af byggesagen, må ikke beskadiges. Der skal foretages de nødvendige beskyttende foranstaltninger til at sikre eksisterende forhold. Midlertidige flytninger eller demonteringer af udstyr eller lignende samt beskæring af træer og buske må ikke foretages uden byggeledelsens godkendelse. Entreprenøren skal beskytte bygningsdele og leverancer, når arbejdet kræver dette, ligesom han er ansvarlig for skader, som hans folk måtte forvolde på disse. Beskyttelsen er ikke alene begrænset til egne arbejder. Entreprenøren skal være meget opmærksom på, at gulvene ikke beskadiges. Eventuelle skader på gulve, vægge m.v. forårsaget i forbindelse med gennemførelse af entreprisen, skal omgående retableres uden udgift for bygherren. Sker dette ikke, foranlediger bygherren retableringen udført for entreprenørens regning. Entreprenøren skal tegne en ansvarsforsikring mod skade på tredjemands ejendom til et beløb, der dækker de skader, der i værste fald kan blive tale om. Entreprenøren skal ligeledes tegne ansvarsforsikring, som dækker for de skader, der eventuelt måtte blive påført tredjemand inden for arbejdsområdet. Entreprenøren er ansvarlig for eventuelle skader på sin entreprise forårsaget af vejrliget. 4.6 Byggepladsens indretning Byggepladstegning Sikkerhedskoordinatoren forestår ajourføringen af byggepladstegning som led i færdiggørelsen og ajourføringen af Plan for Sikkerhed og Sundhed i det omfang lovgivningen kræver det Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærmning Afgrænsning Byggeplads afgrænses af de enkelte ejendommes matrikler. Indhegning Entreprenøren skal indhegne byggepladsen i nødvendigt omfang jf. arbejdsmiljølovgivningen. Afskærmning Entreprenøren skal sikre, at tredjemand eller dennes ejendom

8 Side : 7/ Aflukning ikke lider skade ved entreprenørens arbejde eller færdsel på byggeområdet. Interimslukning Entreprenøren leverer, monterer, vedligeholder og fjerner interimsaflukning af bygningen. Vindueshuller aflukkes med trærammer beklædt med plast. Døråbninger lukkes med interimstrædøre, som forsynes med låsesystem Vagtordning Bygherre etablerer ikke vagtordning udover hvad forefindes på nuværende tidspunkt. Det står entreprenøren frit, om der på byggepladsen skal etableres vagtordning. At byggepladsen ikke er omfattet af vagtordning, berettiger ikke entreprenørerne til at stille krav Tyverisikring Bygherre etablerer ikke tyverisikring udover hvad forefindes på nuværende tidspunkt. At byggepladsen ikke er omfattet af tyverisikring, berettiger ikke entreprenørerne til at stille krav. Den enkelte entreprenør hæfter selv for tyveri af eller hærværk mod bygningsdele og leverancer, der er indeholdt i hans entreprise Skiltning Forbuds- og påbudsskilte Entreprenøren leverer og opsætter skilte i fælles færdsels- og arbejdsområder ved byggeriets start, vedligeholder dem og fjerner dem ved byggeriets afslutning efter aftale med byggeledelsen Førstehjælpskasser Entreprenøren skal levere og vedligeholde førstehjælpskasser med øjenskyller på hver adresse Brandslukningsmateriel Entreprenøren skal sørge for nødvendigt brandslukningsudstyr for egne arbejder. 4.7 Byggepladsens færdselsarealer Belysning af færdselsarealer Færdselsarealer i bygninger belyses med orienteringslys med minimum 25 lux. Belysningen sker med lyskæder. Elforbruget til belysning af færdselsarealer betales af bygherren. Vent-entreprenøren etablerer, vedligeholder og nedtager belysning af færdselsarealer. Færdselsarealer på byggepladsen belyses fra lysmaster.

9 Side : 8/20 Vent-entreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyningen inkl. el-måler til byggepladsen. Elforbruget betales af bygherren. Alle entreprenører etablerer tilstrækkelig arbejdsbelysning til eget brug. Ved brug af halogenlamper, skal disse placeres i højden, således at de ikke udgør en risiko for blænding Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer VVS-Entreprenøren forestår udførelsen af vejrligsforanstaltninger på byggepladsens færdselsarealer Oprydning og renhold af færdselsarealer VVS-Entreprenøren renholder færdselsarealer i bygning(-er) for støv og lignende, som ikke kan henføres til en bestemt entreprenør. Dette vil ske minimum en gang om ugen. Alle entreprenører forestår rengøring efter egne arbejder. 4.8 Skurby og oplagsplads Skurforhold Entreprenøren skal selv sørge for nødvendige mandskabs-, værktøjs- og lagerskure til eget brug. Skurene placeres efter aftale med byggeledelsen. De ved overenskomst mellem organisationerne fastlagte eller af offentlig myndighed stillede krav til arbejdsskures placering, indretning og opvarmning skal følges. Det oplyses at der ikke må forrettes nødtørft i eller omkring bygningerne. På skurene skal skiltes med firmanavn til orientering for leverandør, chauffør og andre Oplagsplads Placering af materialer i det fri må ikke finde sted Affaldshåndtering og affaldscontainer Det er en forudsætning at affaldshåndtering og -bortskaffelse følger gældende regler herfor i miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelsen, og de kommunale regulativer. For entreprenøren gælder, at efterfølgende aflevering af alt affald sker til godkendt modtager. Med godkendt modtager menes anlæg, som er godkendt til modtagelse af den pågældende affaldstype. Udgifter til disse afholdes af entreprenøren ligesom eventuelle deponeringsafgifter.

10 Side : 9/ Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads VVS-Entreprisen står for saltning, grusning samt snerydning af fælles adgangsveje til og omkring bygning. Skal så vidt muligt være udført inden kl , eller før arbejdet startes om morgenen samt efter behov i løbet af arbejdsdagen. 4.9 Arbejdsområder Afdækning af huller i arbejdsområder Den pågældende entreprenør afdækker huller der foretages i forbindelse med arbejderne i forsvarligt omfang. Det præciseres, at hver entreprenør for sig borer/riller de fornødne huller. Der anvendes skærende værktøj ved alle gennembrydninger. Opståede skader i forbindelse hermed udbedres af entreprenøren. Der må ikke anvendes lufthammer eller tilsvarende værktøj. Den pågældende entreprenør lukker / afspærrer gennembrydninger, således at bygningen er forsvarligt lukket efter endt arbejde. Den pågældende entreprenør sikrer huller / gennembrydninger så regler om afspærring iht. arbejdssikkerhed er overholdt. Huller i færdselsarealer såsom lyskasser, brønde, huller i konstruktioner skal afdækkes med dæksler og plader, der er fastholdt. Ansvaret for afdækning herunder vedligeholdelse påhviler den entreprenør, der udfører hultagningen. Eventuel midlertidig fjernelse, afskærmning ved og retablering af afdækninger af hensyn til en entreprenørs arbejde udføres af den pågældende entreprenør Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder Vejrligsforanstaltninger skal planlægges og iværksættes i så god tid og i et sådant omfang, at de er i stand til at afbøde vejrligets indflydelse på tidsfrister og kvalitet. Snerydning og tilsvarende arbejder skal så vidt muligt foretages inden normal arbejdstids begyndelse. Alle entrepriser står for saltning, grusning samt snerydning af egne arbejdsområder. Saltning, grusning samt snerydning af fællesarealer, se punkt Oprydning og renhold i arbejdsområder VVS-entreprenøren renholder fællesarbejdsområder for støv og lignende, som ikke kan henføres til en bestemt entreprenør. Dette skal minimum ske én gang om ugen. Se i øvrigt punkt

11 Side : 10/20 De enkelte fagentreprenører er ansvarlige for oprydning efter arbejder, herunder sammenrivning og fjernelse/bortkørsel af eget affald. Det skal præciseres, at der i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse ikke må fejes, men at der skal støvsuges Tekniske hjælpemidler Kraner og materialehejse Entreprenøren opstiller, vedligeholder og fjerner materialehejs og kran i nødvendigt omfang for arbejdets udførelse Stillads og arbejdsplatform Entreprenøren skal selv sørge for stillads og/eller arbejdsplatform til eget brug. Placering af eventuel stillads eller arbejdsplatform afklares med byggeledelsen. Stillads og/eller arbejdsplatform skal forsynes med tydelig skiltning, hvoraf fremgår opstiller, lejer og tilladelig belastning. Entreprenøren skal medvirke til at rationalisere den samlede byggeplads ved at tillade andre entreprenører at benytte stilladser og/eller arbejdsplatforme, når dette er hensigtsmæssigt og kan ske uden væsentlige gener for opstiller/lejer, og uden at stilladserne eller arbejdsplatforme lider overlast. Entreprenøren er pligtig til i god tid at træffe aftale herom indbyrdes samt med byggeledelsen. Stilladsarbejder skal udføres i overensstemmelse med Arbejdstilsynets regler herom Kommunikation Der skal altid være en mobiltelefon til rådighed på byggepladsen, til brug for nødopkald. Entreprenøren forestår selv at sørge for at fastnettelefon i bygningen er tilgængelig mens arbejdet pågår, såfremt entreprenøren vurderer det er nødvendigt. Hvis der benyttes udenlandsk arbejder, skal der altid forefinde sig en 2 sproget person, der taler begge modersmålssprog flydende, hvori det ene skal være dansk Særlige forhold Rygning er ikke tilladt på matriklerne, hvis der ryges indendørs kan det medføre øjeblikkelig bortvisning fra byggesagen, for den enkelte medarbejder. Ved indtagelse af alkohol eller euforiserende stoffer, vil det medføre øjeblikkelig bortvisning fra byggesagen, for den enkelte medarbejder Generelt Arbejde må tidligst påbegyndes kl. 6.00, og det skal afsluttes senest kl , med mindre andet aftales med byggeledelsen. Der må ikke benyttes radio og lignende på lokaliteten.

12 Side : 11/ Information til tredjemand Vent-entreprenøren skal sørge for den daglige varsling af tredjemand vedrørende adgang til lokaliteten ifm. de forestående arbejder. Den pågældende entreprenør skal før særligt støjende eller svinende arbejde indledes, orientere naboer mv. om arbejdets art og omfang, samt i hvilken tidsperiode der arbejdes. Varslingen skal ske skriftligt, senest kl dagen før. Kopi af varslingerne afleveres samtidigt til byggeledelsen. 5. Sikkerhed og sundhed 5.1 Generelt Arbejdsmiljøkoordinator i projekteringsfasen er benævnt arbejdsmiljøkoordinator (p). Arbejdsmiljøkoordinator i udførelsesfasen benævnt arbejdsmiljøkoordinator (b). Den entreprenør, der har til opgave at udføre en sikkerhedsforanstaltning, byggepladsinstallation eller lignende, skal føre løbende kontrol med den etablerede foranstaltning/installation. Kontrollen skal udføres dagligt og omfatte en sikkerhedsmæssig kontrol. Kontrollen skal sikre, at foranstaltningen/installationen opfylder myndighedernes krav. Kontrollen skal dokumenteres og forelægges sikkerhedskoordinatoren på hvert sikkerhedsmøde. Hvis der konstateres svigt eller mangler ved foranstaltningen/ installationen, skal forholdet omgående bringes i orden og sikkerhedskoordinatoren orienteres om det. Hvis forholdene ikke bringes i orden omgående, har byggeledelsen ret til at lade arbejdet udføre af anden entreprenør for den ansvarlige entreprenørs regning Organisation Dansk Energi Management A/S varetager rollen som arbejdsmiljøkoordinator (p) i projekteringsfasen, samt rollen som arbejdsmiljøkoordinator (b) i udførelsesfasen. Personen der varetager opgaven som arbejdsmiljøkoordinator (b) udvælges umiddelbart før etablering af byggeplads. Øvrig organisation fremgår af punkt 1.3 Projektorganisation. Den person, til hvem bygherren har overdraget pligten til at færdiggøre og ajourføre Plan for Sikkerhed og Sundhed samt pligten til at koordinere sikkerhedsarbejdet, benævnes arbejdsmiljøkoordinator (b). Der stilles følgende krav til dokumentation af arbejdsmiljøkoordinatorens kvalifikationer: Sagkyndig ekspertise på bygge- og anlægsområdet - herunder kendskab til byggeriets aktører. Praktisk erfaring i ledelse af et bygge- og anlægsarbejde. Den fornødne viden om sikkerhed og sundhed.

13 Side : 12/ Byggepladskoordinering Før byggepladsen rigges til, skal der afholdes et indledende koordineringsmøde med deltagelse af alle entreprenører samt arbejdsmiljøkoordinator (b). Dagsordenen for mødet er: Redegørelse for projektet og de planlagte sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger. Gennemgang af sikkerhedsorganisationen. Gennemgang af forslag til detailtidsplan. Entreprenørerne redegør for deres metodevalg og valg af tekniske hjælpemidler samt forslag til eventuelle ændringer af den foreløbige plan for byggepladsens indretning. Efter koordineringsmødet færdiggør sikkerhedskoordinatoren Plan for Sikkerhed og Sundhed Sikkerhedsmøder Såfremt der ikke i projektmaterialet eller forudgående referater er nævnt at entreprenøren ikke behøver at deltage i bygge- og sikkerhedsmøder, skal denne deltage. Afbud til bygge- og sikkerhedsmøder skal ske senest 1 arbejdsdag inden mødedagen. Arbejdsmiljøkoordinator (b) indkalder til sikkerhedsmøde samt udarbejder referat. Samtlige firmaer på pladsen skal være repræsenteret ved møderne ved en ledelsesansvarlig. Hvis der er krav om en sikkerhedsgruppe skal der også være en medarbejdersikkerhedsrepræsentant for hvert firma. Der holdes sikkerhedsmøde hver 14. dag samt efter behov. 5.2 Plan for Sikkerhed og Sundhed Entreprenøren skal medvirke ved arbejdsmiljøkoordinatorens (b) færdiggørelse og ajourføring af Plan for Sikkerhed og Sundhed. 5.3 Arbejdsmiljø Tilsynet med de påbudte sikkerhedsforanstaltninger påhviler den entreprenør, der udfører dem. Hvis en anden entreprenørs sikkerhedsforanstaltninger er til hinder for eller utilstrækkelige til en entreprenørs arbejde, skal førstnævnte uden udgift for bygherren afbøde sådanne forhold. Ved ophold i eller afslutning af det pågældende arbejde skal entreprenøren etablere henholdsvis retablere sikkerhedsforanstaltningerne, så alle sikkerhedskrav til stadighed er opfyldt. Overdragelse af entreprenørens ansvar for tilsyn og vedligeholdelse af de respektive sikkerhedsforanstaltninger kan alene ske ved skriftlig aftale efter godkendelse fra arbejdsmiljøkoordinatorens (b) Generelt Under entreprisens udførelse bærer entreprenøren alene det fulde ansvar for at påbud i lovgivningen om almindelig arbejdsbeskyttelse overholdes, samt at Arbejdstilsynets anvisninger følges.

14 Side : 13/20 Alle på byggepladsen beskæftigede entreprenører skal i deres tilbud medregne enhver udgift til etablering af overvågning, vedligeholdelse, håndhævelse, samt på et tidspunkt, der aftales med byggeledelsen, fjernelse af samtlige foranstaltninger til etablering af faglig sikkerhed. Entreprenørerne bærer ligeledes ansvaret for, at sikkerhedsforanstaltninger, som midlertidigt fjernes, snarest muligt og senest når hans folk forlader stedet, bliver genopsat på forsvarlig vis. Tilsyn med de påbudte sikkerhedsforanstaltninger påhviler de enkelte entreprenører. Ophører entreprenørens arbejder, inden det er forsvarligt at fjerne de af ham etablerede sikkerhedsforanstaltninger, ophører tilsynspligten alligevel ikke, med mindre entreprenøren skriftligt over for bygherrens repræsentant i rimelig tid har præciseret, hvilket af ham udførte sikkerhedsforanstaltninger det vil være nødvendigt at bibeholde, og fra hvilket tidspunkt han begærer sig fritaget for sit tilsyn. Entreprenørerne skal tage fornødent hensyn til, at arbejder foregår på anlæg i bygninger under drift. Dette medfører bl.a., at anlæg ikke må stoppes uden forudgående aftale med driftspersonalet, og at entreprenørerne, når de forlader et anlæg i midlertidig drift, skal sikre at disse er forsvarlige og sikrede mod fejlstrøm og overgang. Evt. brandsikrings- og alarmfunktioner skal ligeledes være intakte og i funktion Begrænsning af støjgener For de personer, som anvender støjende udstyr, skal reglerne i BEK om støj på arbejdspladsen overholdes. Det betyder at ingen personer heller ikke i anden entreprise må udsættes for en støjbelastning over 85 db(a) uden brug af høreværn. Ved støjniveauer over 80 db(a) slaæ der stilles høreværn til rådighed. Entreprenøren skal tage hensyn til bygningens drift og om muligt planlægge støjende arbejder udenfor den normale drifttid. Er entreprenøren nødsaget til at udføre støjende arbejde i bygningens drifttid, skal byggeledelsen orienteres herom. Entreprenøren forestår at overholde gældende krav og anbefalinger. Entreprenøren skal vælge materiel, som udsætter brugeren af materiellet samt øvrige personer på arbejdspladsen for mindst mulig støj Begrænsning af skader og gener fra vibrationer Entreprenøren skal vælge værktøjer, som giver mindst mulige håndarmvibrataioner, aller anvende metoder til at ophænge værktøjet, så det ikke håndholdes Begrænsning af støvgener Entreprenøren skal sørge for, at der udføres effektiv støvbegrænsning ved kilden. Der skal anvendes lokalsug på værktøj, hvor det er teknisk muligt Begrænsning af ergonomiske gener Entreprenøren skal sørge for, at manuel transport - såsom løft,

15 Side : 14/20 bæring, skub, træk og lignende af tunge byrder - begrænses mest muligt ved anvendelse af tekniske hjælpemidler. Entreprenøren forestår at overholde gældende krav og anbefalinger. 5.4 Forholdsregler ved farlige arbejder De respektive entreprenører skal udarbejde specifikke arbejdsprocedurer som beskriver de sikkerhedsmæssige forhold. Der skal udarbejdes en liste over de stoffer og materialer, der under hensyntagen til de tekniske krav giver mindst belastning af arbejdsmiljøet (substitution), og overvejelserne om substitutionsmuligheder skal kunne dokumenteres over for sikkerhedskoordinatoren. Entreprenøren skal, når substitution ikke er mulig, nøje planlægge sit arbejde med produkter, som indeholder farlige kemiske stoffer. Entreprenøren skal samle og ajourføre oplysninger om de farlige kemiske stoffer, der anvendes i entreprisen, og sørge for, at de behandles i overensstemmelse med Arbejdstilsynets gældende regler. Brugsanvisninger for materialer og produkter skal være tilgængelige på arbejdspladsen. Der skal være de personlige værnemidler til rådighed, som foreskrives i brugsanvisningerne. 6. Omgivende miljø 6.1 Generelt Entreprenør skal oplyse en kontaktperson til håndtering af eventuelle naboklager over arbejdet på byggepladsen. 6.2 Støj Entreprenøren skal kende og overholde kommunens regulativer vedrørende støj. De vejledende støjkrav er, at ved omliggende boliger, og andre støjfølsomme bebyggelser, skal der overholdes en grænseværdi på 70dB (A) i tidsrummet mandag-fredag kl Uden for dette tidsrum, samt på helligdage, er grænseværdien 40dB (A). Er det nødvendigt at udføre støjende arbejde, der overskrider støjkravene, skal entreprenøren have en skriftlig tilladelse hertil af den kommunale myndighed. Valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af byggeområdet/ pladsen skal ske, så omgivelserne generes mindst muligt af støj. 6.3 Vibrationer Entreprenøren skal kende og overholde kommunens regulativer vedrørende vibrationer. 6.4 Støv Hvis arbejde og/eller transport kan risikere at medføre støv og/eller spild af jord uden for byggepladsen, skal der gennemføres forebyggelse og afhjælpning efter nærmere aftale med byggeledelsen. 6.5 Emissioner til atmosfæren Entreprenøren skal undgå unødvendige emissioner til atmosfæren, herunder undgå tomgang fra maskiner samt materiel og transport, som ikke er påkrævet for udførelse af arbejdet.

16 Side : 15/ Spild af olie og kemiske produkter Entreprenøren skal straks opsamle spild af olie og kemiske produkter. Entreprenøren skal hurtigst muligt orientere byggeledelsen om spildet og afhjælpningen, så det kan vurderes, om spildet er håndteret korrekt. 7. Kvalitetsstyring 7.1 Generelt Eventuelle bemærkninger til mødereferater skal fremsættes senest 1 uge efter modtagelsen af referatet, dog senest på det næstfølgende møde. Sker dette ikke, betragtes referatet som godkendt. 7.2 Byggeledelsen Uafhængigt af entreprenørens kontrol vil bygherren lade udføre tilsyn. Tilsynet har ret til at føre tilsyn med arbejdsudførslen i alle dens faser og påtale ikke-konditionsmæssige forhold. Dette tilsyn fratager ikke entreprenøren nogen del af hans ansvar. 7.3 Byggemøder Der vil blive afholdt byggemøder efter behov. 7.4 Kvalitetsplan Entreprenøren skal udarbejde en kvalitetsplan. Kvalitetsplanen, også kaldet kvalitetsaktivitetsplanen, skal omfatte følgende emner: Organisation af entreprisen Dokumentstyring Styring af indkøb Kvalifikationer Procesgranskning Kontrolplan Krav til underentreprenører og leverandører Håndtering af fejl og mangler ved materialer og arbejde (afvigelser) Håndtering af afvigelser fra projektmaterialet Projektering. Kontrolplanen skal indeholde entreprenørens sædvanlige kontroller og udbudskontrolplanens kontroller. Kontrolplanen skal være godkendt af byggeledelsen før arbejdets opstart. Senest 2 arbejdsdage før første projektgennemgangsmøde skal entreprenøren fremsende kvalitetsplanen til byggeledelsen. Senest 4 arbejdsdage efter byggeledelsens eventuelle kommentarer til kvalitetsplanen skal entreprenøren fremsende den reviderede kvalitetsplan til byggeledelsen til godkendelse. 7.5 Projektgennemgangsmøde Entreprenøren skal forud for arbejdets start deltage i projektgennemgangsmøder under ledelse af byggeledelsen. Byggeledelsen vil indkalde til projektgennemgangsmøder og udarbejde dagsorden og referat. Formålet med projektgennemgangsmøder er gennem en dialog mellem entreprenøren og de projekterende at:

17 Side : 16/20 Udnytte entreprenørens udførelsesmæssige sagkundskab. Afdække eventuelle forhold, som kan føre til svigt, eller som er særligt risikofyldte eller vanskelige at udføre. Løse projektmæssige forståelsesproblemer. Drøfte og eventuelt justere kontrolplaner. Afdække miljømæssige belastninger. Entreprenøren skal inden projektgennemgangsmødet have gennemgået projektmaterialet og foretaget procesgranskning. Resultatet af procesgranskningen skal foreligge skriftligt. Entreprenøren skal inden projektgennemgangsmødet have vurderet processen herunder anvendelsen af ressourcer og øvrige produktionsforhold til arbejdets udførelse. Ved projektgennemgangsmødet vil de projekterende redegøre for eventuelle forhold, som måtte kræve særlig omhu i udførelsen, fordi disse afviger fra almindelig praksis, og hvortil der er knyttet særlige kontrolprocedurer. Justeringer i art og omfang af kontrollen foranlediget af projektgennemgangsmødet skal indarbejdes i kontrolplanen. Projektgennemgangen ændrer ikke fordelingen af ansvar og risiko mellem bygherre og entreprenør, ej heller hvis projektgennemgangen resulterer i ændringer af projektet. Resultatet af procesgranskningen skal fremsendes til byggelederen senest 2 arbejdsdage inden projektgennemgangsmødets afholdelse. 7.7 Entreprenørens kontrol og dokumentation Generelt Nærværende projekt er omfattet af Byggestyrrelsens Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder og dertil hørende vejledning. Det påhvilker entreprenøren at udføre og dokumentere kvalitetskontrollen med eget arbejde inkl. underentreprenører og leverancer. Entreprenøren skal kvalitetssikre sin ydelse i overensstemmelse med god kvalitetsskik og herunder i fornødent omfang. Den foreskrevne kontrol begrænser ikke entreprenørens ansvar for arbejdets konditionsmæssige udførelse og overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen. Om nødvendigt må entreprenøren supplere med yderligere kontrol. I nærværende projekt skal entreprenøren som minimum udføre kvalitetssikring efter nedennævnte retningslinjer. I tilbuddet skal være indregnet alle ydelser til gennemførelse af kvalitetssikringen, herunder kvalificeret personel i fornødent omfang til registrering, kontrol og dokumentation. Udleveret kvalitetssikringsmappe benyttes. Egen kvalitetssikringsmappe kan benyttes, denne skal før arbejdet påbegyndes godkendes af byggeledelsen.

18 Side : 17/20 Kontrol og dokumentation er en del af entreprenørens ydelse. Entreprenøren skal sikre, at der dels gennemføres en løbende kvalitetskontrol af arbejdet og af leverancer hertil, dels tilvejebringe en dokumentation for, at kontrol iht. kontrolplanen er udført, og at de specificerede kvalitetskrav er opfyldt. Hvis byggeledelsen som følge af fejl eller svigt under udførelsen kan begrunde, at kontrol og/eller dokumentation bør udvides, skal entreprenøren følge opfordringen uden udgift for bygherren Styring af udførelsesdokumenter Entreprenøren skal straks etablere og i hele udførelsesperioden vedligeholde et systematisk arkiveringssystem til identifikation og styring af udførelsesdokumenter og ændringer/supplementer til disse. Systemet skal også dække eventuelle underentreprenører. Systemet skal minimum omfatte følgende elementer: Registreringslister over gyldige dokumenter. Listerne skal kunne ændres, og ændringen registreres. Listerne skal fremsendes til dokumentbrugerne. Fastlagt procedure for, hvordan ændringer markeres i dokumenter,og hvordan dokumenterne og deres ændringsstatus identificeres Arkivering af dokumentation Arkivering skal omfatte den dokumentation, som løbende indgår, og som vedrører kvalitetsovervågning, herunder kvaliteten af materialer, materiel, udførelse og færdige delproduktioner samt kvalifikationer af personale, hvortil der er stillet særlige krav. Kontrol- og D&V-dokumentation skal holdes adskilt under udførelsen og ved afleveringen, og begge skal bestå af mapper indeholdende en indholdsfortegnelse over dokumentationen Kontroldokumentation Kontrolsdokumentation skal som udgangspunkt følge punkterne i udbudskontrolplanen samt de aktiviteter, entreprenøren anser for nødvendige for at sikre kvaliteten af arbejdet, og som fremgår af entreprenørens kontrolplaner. Dokumentationen skal være tilgængelig for byggeledelsen under arbejdets forløb. Dokumentationen omfatter også delarbejder/leverancer fra underentreprenører/leverandører. Kontroldokumentation skal afleveres i 5 stk. samlede sæt ved afleveringsforretningen. Kontroldokumentation skal minimum indeholde følgende: Dato for kontrol Hvem der har gennemført kontrollen Hvad kontrollen har omfattet Resultatet af kontrollen D&V-dokumentation D&V-dokumentation skal afleveres 4 arbejdsdage inden afleveringsforretningen. D&V-dokumentation skal som udgangspunkt inddeles i de bygningsdele,

19 Side : 18/20 projektmaterialet angiver. Entreprenøren skal til brug for udarbejdelsen af D&V-dokumentation levere oplysninger om de materialer, produkter og komponenter, der indgår i arbejdet, som specificeret i arbejdsbeskrivelsen. 7.8 Aflevering Værdien af drifts og vedligeholdelsesmaterialet fastsættes til 5 % af entreprisesummen. Ved manglende aflevering vil beløbet blive modregnet i a conto opgørelserne. Udskiftning af beskadigede bygningsdele skal vederlagsfrit foretages af den entreprenør, der har forestået indbygningen/leveringen af de beskadigede dele. Evt. erstatningskrav for udskiftning er bygherre uvedkommende. 7.9 Kvalitetssikring efter aflevering Entreprenørens mangelafhjælpning efter aflevering er underkastet de samme betingelser for kvalitetssikring som de øvrige arbejder. Entreprenørens kontroldokumentation vedrørende mangelafhjælpningen skal overdrages byggeledelsen umiddelbart efter mangelafhjælpningens afslutning. 8. Tidsstyring 8.1 Generelt Udbudstidsplanen er grundlaget for den samlede tidsramme for byggeprojektet. 8.2 Tidsplan Udbudstidsplanen viser hovedaktiviteternes varighed - herunder start- og sluttidspunkter. Endvidere viser udbudstidsplanen, hvornår der foregår arbejder, der medfører særlig fare samt områder, der i perioder er fælles for flere arbejder. Entreprenøren er pligtig til umiddelbart efter bygherrens accept at medvirke ved udarbejdelsen af en detaljeret tidsplan for byggeriet inden for rammerne af udbudstidsplanen. Entreprenørens arbejdsplan skal vise alle betydende aktiviteter med angivelse af varighed og eventuel afhængighed i forhold til andre aktiviteter. Planen skal endvidere vise, hvornår bygherreleverancer skal foreligge, for at disse kan indbygges i tide. Ved fagentreprise sammenholder byggeledelsen de enkelte entreprenørers oplæg og udarbejder en samlet tidsplan for byggeriet med de i udbudstidsplanens angivne sanktionsbærende tidsfrister. Udkast til den samlede tidsplan vil blive forelagt på koordineringsmøde med entreprenørerne, inden byggepladsarbejdet påbegyndes. Efter entreprenørens tiltrædelse af tidsplanen erstatter denne udbudstidsplanen, og er herefter juridisk gældende i aftaleforholdet. Ved afvigelser på den kritiske vej skal entreprenøren medvirke

20 Side : 19/20 ved revision af tidsplanen. Efter modtagelse af accept medvirker entreprenøren til, i samarbejde med byggeledelsen, at udarbejde en detaljeret tidsplan i overensstemmelse med den i udbudsmaterialet udsendte. 8.3 Vejrligsdage Vejrligsforanstaltninger gennemføres i henhold til erhvervs- og byggestyrelsens bekendgørelse BEK. Nr. 995 af med dertilhørende vejledninger, herunder vejledning nr af Vejledning om bekendtgørelsen om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts. De bydende forpligter sig gennemførelse af vinterbyggeri og indarbejde og planlægge punkt 1-6 fra bekendtgørelsen bilag 1. Der gives tidsfristforlængelse for usædvanligt vejrlig, hvis følgende betingelser alle er opfyldt: Vejrliget skal have medført, at arbejdet har ligget stille eller at der været nedsat drift svarende til minimum en halv dag. Arbejdet skal ligge på den kritiske vej i tidsplanen for det pågældende sanktionsbærende tidspunkt. Det samlede antal spilddage for det pågældende arbejde skal inden for en måned overstige det påregnelige antal spilddage. Entreprenøren skal løbende registrere vejrforholdene i en vejrligsrapport. Af rapporten skal det fremgå: Hvilke dage arbejdet har ligget stille. Hvad der var årsag (frost, regn, vind, sne osv.). Hvilke arbejder der har ligget stille. Anmeldelse om spilddage skal forelægges tilsynet til godkendelse samme dag og godskrevne spilddage noteres i byggemødereferatet. Påberåbte spilddage, som ikke fremgår af referatet kan ikke anerkendes. Det påregnelige antal spilddage eksklusive lørdage, søndage og søgnehelligdage er som følger: Arbejder ved tag, facader, vinduer mv.: jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Øvrige arbejder.: jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik. Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013 Sagnr. 12001 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

Plan of health and safety

Plan of health and safety Qualitas Architects Plan of health and safety Søndersø Skolen Nordmark Afdeling Steven S Jensen 1/8/2014 Dato : 08-01-2013 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: SSJ Kontrolleret: Godkendt: Kapitel

Læs mere

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Orientering... 4 2.1. Generelt... 4 2.2. Byggesagen... 4 2.3. Oversigt over arbejder...

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse (BSB)

Byggesagsbeskrivelse (BSB) Byggesagsbeskrivelse (BSB) Statens Serum Institut Bygning 84 Ombygning af laboratorier Udarbejdet af SSI 19. marts 2014 Indholdsfortegnelse Side : 1/26 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A041924 A041924-BSB VERSION UDGIVELSESDATO 21.05.2014 UDARBEJDET LRO

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal

Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal RÅDGIVENDE INGENIØRER Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal Storentreprise B1.010 Byggesagsbeskrivelsen 07.09.2015 Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af

Læs mere

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER:

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER: FB-S Fællesbetingelser Side: 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BYGGERIETS ORGANISATION...2 2.0 BYGGEPLADSTEGNINGER...3 3.0 TIDSPLAN FOR BYGGERIETS FASER...3 4.0 EKSISTERENDE FORHOLD...3 5.0 RISICI SOM FØLGE

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen: UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december 2014 1. Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej 1 6040 Egtved Cvr.: 10 47 27 33 Tlf.: 75 55 19 99 Mail:

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Byggesagsbeskrivelse

Ibstrupparken III, renovering Byggesagsbeskrivelse Ibstrupparken III, renovering Byggesagsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005 Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram Juni 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 ARBEJDSMILJØMÅL 4 3 BYGGEPLADSPOLITIKKER 5 4 KRAV TIL ENTREPRENØREN 8 5 BYGHERRENS INDSATSER 10 6 KOMMUNIKATION

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 02 Afholdt 21. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 UNDERRAMMEAFTALE 009_OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(9:10)... 7 Bilag 15: INFO

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Plan for sikkerhed og sundhed Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører: RÅDGIVENDE

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog for

Kvalitetssikringshåndbog for Virksomhed: Mikaellauridsen.dk Kloak Aps Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Havneholmen Ordre nr.: 123456789 Entreprise: Kloak Udførelsesperiode: 24.01.14 31.01.14 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger

Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger en: Bella Hotel Center Boulevard 5 2300 København = tablerer = edligeholde = jerne A = Aflevere løbende jf. tidsplanen Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig / / / 01. Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24 BILAG 1 ELLEKILDEHAVE, 3140 Ålsgårde BYGGESAGSBESKRIVELSE 2015.08.24 Totalrådgiver: Jørgen Nielsen Rådgivende ingeniører A/S, Lille Kongensgade 34, 1074 København K Arkitekt: NOVA5 Arkitekter A/S, Æbeløgade

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om BYGHERREnS PLIGTER Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 trådte i kraft den 15. februar 2013. Bekendtgørelsen gælder for bygherren, når det må forventes, at der vil blive udført arbejde

Læs mere

MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL

MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL MINI PSS DIN INTRODUKTION TIL PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GAPS FORMÅL Formålet med en Plan for Sikkerhed og Sundhed er: At sikre fokus på de særlige udfordringer i forhold til arbejdsmiljø, der er på

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 03.06.2008 Golder Associates International Miljørådgiver 6000 ansatte 150 kontorer 100% medarbejderejet Kontor

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23

Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23 Forord Denne branchevejledning henvender sig til Bygherrer, der pålægges at udarbejde en skriftlig plan for byggepladsens sikkerhed og sundhed (PSS), Projekterende/rådgivende virksomheder, der udfører

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger 29. oktober 2014 - Bent Kofoed Siden sidst Vinterbekendtgørelsen - ingen ændringer siden 18. maj. 2011 Vinterkonsulenterne er neutral rådgiver på området vinterbyggeri og vejrlig

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Tidsstyring i byggeriet tid er penge

Tidsstyring i byggeriet tid er penge Tidsstyring i byggeriet tid er penge Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Jens Hjortskov Velkommen Præsentation 1. Betydning af tidsstyring Sikre en effektiv og hensigtsmæssig gennemførelse

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Kvalitetssikringshåndbog Dato: 29-10-2013 13:53

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Kvalitetssikringshåndbog Dato: 29-10-2013 13:53 1 af 9 Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Skolen i bymidten Ordre nr.: E2013-001 Entreprise: Udførelsesperiode: Underentreprise xx-xx-2012 - xx-xx-2012 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Sagsidentifikation

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren.

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren. GENERELLE BETINGELSER FOR UNDERENTREPRISER Dato: 2014.04.01. Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller leverandører og Disse generelle betingelser skal opfattes

Læs mere

SAMHANDEL med CP ApS

SAMHANDEL med CP ApS Blanket AM04 Guide til god SAMHANDEL med CP ApS Medarbejdere, Leverandører og Underleverandører Revideret 01.01.2015 Guide til god SAMHANDEL med CP Aps Medarbejdere, Leverandører og Underleverandører Indhold

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet BvB information 2011 dokumentation til BvB Indsamling af dokumentation til BvB Dokumentationsmaterialet Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon 82 32 24

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar Sagsnr.: Side 1 af 4 1. Tid: 1.1 2. Sted: 2.1 3. Deltagere: 3.1 På et sikkerhedsmøde deltager fra underentreprenøren en arbejdsleder, som kan tage stilling til økonomiske spørgsmål. Derudover deltager,

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Fællesbetingelser for samhandel med (FBS)

Fællesbetingelser for samhandel med (FBS) Fællesbetingelser for samhandel med (FBS) Indhold Kontaktinformation... 2 Præludium til samarbejde... 3 1. Generel adfærd og opførelse... 3 2. Kommunikation og information... 3 3. Autorisationer... 3 4.

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Plan for sikkerhed og sundhed Udgave 4 Totalrådgiver: Dato: 16.10.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: 26-02-2014 Ingeniører:

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn

Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn Håndbog Plan for Kvalitet Drift Virksomhedens navn Danske Anlægsgartnere 2003 Plan for Kvalitet Danske Anlægsgartnere Denne plan for kvalitet beskriver virksomhedens kvalitetsstyring Virksomhedens navn

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed

Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed og Sundhed Rev. 1. Indledning 1.1 Arbejdspladsens organisation Bygherre Rådgiver Hovedentreprenør Christiansen og Essenbæk A/S Ejby Industrivej 80 2600 Glostrup Tlf. 88 88 82 03 Fax.

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Levering og montering af udvendig overvågning af skoler til Fredericia Kommune. Fællesbetingelse

Levering og montering af udvendig overvågning af skoler til Fredericia Kommune. Fællesbetingelse Levering og montering af udvendig overvågning af skoler Fællesbetingelse Februar 2012 : Prangervej 7 DK-7000 Fredericia Danmark 20. februar 2012 FÆLLES BETINGELSER Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

1. Kontaktperson Den person, som har rekvireret et eksternt firma til at komme og udføre opgaver på ARC, vil normalt være firmaets kontaktperson.

1. Kontaktperson Den person, som har rekvireret et eksternt firma til at komme og udføre opgaver på ARC, vil normalt være firmaets kontaktperson. De her beskrevne betingelser anvendes, når eksterne firmaer udfører arbejde på I/S Amager Ressourcecenter (ARC), f.eks. i forbindelse med revisioner. Betingelserne skal betragtes som almindelige og er

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

Oticon høreapparater gennem tiden

Oticon høreapparater gennem tiden Oticon høreapparater gennem tiden 1 Mechanical hearing trumpets Multi Acousticon from 1910 Acousticon model 30 from 1933 Oticon T3 from 1953 Oticons Grundlægger William Demant 1904 Over 2000 højt uddannede

Læs mere

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma)

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Rammeudbud og konkretiseres i den konkrete Rammeaftale. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

Boligkontoret Aarhus Nydamsparken afd. 23

Boligkontoret Aarhus Nydamsparken afd. 23 Fællesbetingelser og plan for sikkerhed og sund Indholdsfortegnelse Side : 1/63 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Byggesagen... 5 1.2.1

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Oktober 2011 Bestyrelsen i A/B Jæger har udarbejdet nedensta ende retningslinjer for andelshavere, lejere og kælderlejere, der ønsker at udføre byggearbejde

Læs mere