RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af , s.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s."

Transkript

1 1993L0033 DA Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (EFT L 188 af , s. 32) Ændret ved: Tidende nr. side dato M1 Kommissionens direktiv 1999/23/EF af 9. april 1999 L

2 1993L0033 DA RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 100 A, under henvisning til Rådets direktiv 92/61/EØF af 30. juni 1992 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer ( 1 ), under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 2 ), i samarbejde med Europa-Parlamentet ( 3 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 4 ), og ud fra følgende betragtninger: Det indre marked indebærer et område uden indre grænser med fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital; det er nødvendigt at vedtage foranstaltninger i denne forbindelse; to- og trehjulede motordrevne køretøjer skal i hver medlemsstat opfylde visse tekniske krav med hensyn til tyverisikring; disse tekniske krav, som er fastsat ved ufravigelige forskrifter, er forskellige fra den ene medlemsstat til den anden og udgør derved en hindring for handelen i Fællesskabet; disse hindringer for det indre markeds oprettelse og funktion kan fjernes, hvis alle medlemsstater indfører samme forskrifter i stedet for de nuværende nationale bestemmelser; gennemførelse af procedurerne i direktiv 92/61/EØF for standardtypegodkendelse og typegodkendelse af alle typer af to- og trehjulede motordrevne køretøjer forudsætter harmoniserede forskrifter for tyverisikringer på disse køretøjer; i betragtning af omfanget og virkningerne af den foreslåede foranstaltning i sektoren er bestemmelserne i dette direktiv en absolut forudsætning for virkeliggørelse af de fastsatte mål, som er EF-typegodkendelse af køretøjer, og disse mål kan ikke i tilstrækkelig grad nås af medlemsstaterne hver for sig; for at lette adgangen til tredjelandes markeder forekommer det nødvendigt at indføre ækvivalens mellem forskrifterne i dette direktiv og i regulativ nr. 62 fra ECE/FN UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: Artikel 1 Dette direktiv og bilagene dertil gælder for tyverisikringer på alle typer motordrevne køretøjer som fastlagt i artikel 1 i direktiv 92/61/EØF. Artikel 2 Fremgangsmåden for meddelelse af typegodkendelse af et to- eller trehjulet motordrevet køretøj for så vidt angår tyverisikring samt betingelserne for fri bevægelighed for nævnte køretøjer er de samme som de i henholdsvis kapitel II og III i direktiv 92/61/EØF fastsatte. ( 1 ) EFT nr. L 225 af , s. 72. ( 2 ) EFT nr. C 293 af , s. 32. ( 3 ) EFT nr. C 337 af , s. 103, og EFT nr. C 176 af ( 4 ) EFT nr. C 73 af , s. 22.

3 1993L0033 DA Artikel 3 I henhold til artikel 11 i direktiv 92/61/EØF anerkendes ækvivalensen mellem forskrifterne i dette direktiv og forskrifterne i regulativ nr. 62 fra ECE/FN (dok. E/ECE/TRANS/505 Add. 61/Amend. 1). De myndigheder i medlemsstaterne, der udsteder typegodkendelsen, accepterer typegodkendelser, der er udstedt i henhold til forskrifterne i ovennævnte regulativ nr. 62, og typegodkendelsesmærker i stedet for tilsvarende typegodkendelser, der er udstedt i henhold til forskrifterne i nærværende direktiv. Artikel 4 Dette direktiv kan ændres i overensstemmelse med artikel 13 i direktiv 70/156/EØF ( 1 ) for at tage hensyn til ændringer i det i artikel 3 omhandlede ECE/FNregulativ at tilpasse bilagene til den tekniske udvikling. Artikel 5 1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør inden den 14. december 1994 de bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom. Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne. Fra datoen i første afsnit kan medlemsstaterne ikke af grunde, der vedrører tyverisikring forbyde den første ibrugtagning af køretøjer, der opfylder kravene i dette direktiv. Medlemsstaterne anvender bestemmelserne i første afsnit fra den 14. juni Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv. Artikel 6 Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. ( 1 ) EFT nr. L 42 af , s 1. Direktivet er senest ændret ved direktiv 92/53/EØF (EFT nr. L 225 af , s. 1).

4 1993L0033 DA BILAG I ANVENDELSESOMRÅDE DEFINITIONER ALMINDELIGE OG SÆRLIGE SPECIFIKATIONER 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Dette direktiv gælder for tyverisikringer for tohjulede motordrevne køretøjer med eller uden sidevogn samt trehjulede motordrevne køretøjer. 2. DEFINITIONER 2.1. I dette direktiv forstås ved: 2.2.»typegodkendelse«, typegodkendelse for så vidt angår tyverisikring af en køretøjstype 2.3.»køretøjstype«, motordrevne køretøjer, som indbyrdes ikke frembyder væsentlige forskelle på følgende punkter: typebetegnelse som anvendt af fabrikanten konstruktion og udførelse af den eller de dele af køretøjet, hvori tyverisikringen har indgreb tyverisikringens type 2.4.»tyverisikring«, et system, der ved hjælpaf aktiv blokering af styring og/eller transmission skal forhindre uretmæssig brug af køretøjet; systemet kan: have aktivt indgreb udelukkende i styringen (anordning af type 1) samtidig have aktivt indgreb i styringen og i den anordning, der standser motoren (anordning af type 2) være forspændt og samtidig have indgreb i styringen og i den anordning, der standser motoren (anordning af type 3) have aktivt indgået i transmissionen (anordning af type 4) 2.5.»styreapparat«, betjeningsanordning (styr eller rat), forgaffel og dertil knyttede dele samt alle andre dele, som indvirker direkte på tyverisikringens effektivitet 2.6.»kombination«, en variant af et låsesystem, som er særligt fremstillet i dette øjemed, og som ved korrekt betjening muliggør aktivering af dette låsesystem 2.7.»nøgle«, anordning konstrueret og fremstillet til aktivering af et låsesystem, som igen er konstrueret og fremstillet til kun at kunne aktiveres af denne anordning. 3. ALMINDELIGE FORSKRIFTER 3.1. Alle to- og trehjulede motordrevne køretøjer, bortset fra knallerter, skal være forsynet med en tyverisikring, der opfylder kravene i dette direktiv. Hvis en knallert er forsynet med tyverisikring, skal denne opfylde kravene i dette direktiv. M1 Det er tilladt at montere tyverisikringer, som er godkendt til anvendelse på motordrevne køretøjer i klasse M 1 og N 1 i overensstemmelse med direktiv 74/61/EØF, på to- eller trehjulede motordrevne køretøjer Tyverisikringen skal være således udført: at den skal sættes ud af funktion, førend køretøjet kan køres eller flyttes fremad i lige linje at den, hvis den er af type 4, skal sættes ud af funktion, førend transmissionen kan frigøres. Aktiveres anordningen af samme betjeningsanordning som parkeringsbremsen, skal den virke samtidig med den anordning, der standser køretøjets motor at nøglen kun kan tages ud, når låseriglen befinder sig i en af de to yderstillinger. Der må ikke forekomme nøglestillinger, hvor låseriglen kan indskydes senere, selv om nøglen stikkes ind i tyverisikringen Forskrifterne i punkt 3.2 skal opfyldes ved udførelse af kun én bevægelse med en nøgle Tyverisikringen i punkt 3.1 og de køretøjsdele, den indvirker på, skal være således udformet, at den ikke hurtigt og uden at vække opmærksomhed

5 1993L0033 DA kan åbnes, ødelægges eller sættes ud af funktion, f.eks. med almindeligt billigt værktøj eller lignende, der let kan skjules Tyverisikringen skal udgøre en del af køretøjets standardudstyr (dvs. være monteret af fabrikanten før første salg en detail). Låsen skal være solidt fastgjort til tyverisikringen. (Hvis låsen kan udtages ved hjælpaf nøglen, efter at dækpladen eller en anden fastholdelsesanordning er fjernet, anses forskriften for opfyldt.) 3.6. Låsesystemet skal give mulighed for mindst forskellige kombinationer; dog kræves der kun lige så mange kombinationer som det antal køretøjer, der produceres årligt, hvis dette tal er mindre end For en given køretøjstype skal hver kombination anvendes med en hyppighed på ca. 1 pr Nøglens og låsens kodebetegnelse må ikke være synlig Låsen skal være således konstrueret, fremstillet og monteret, at tromlen ikke kan drejes rundt med et drejningsmoment på under 0,245 m dan med en anden genstand end den tilhørende nøgle, når tromlen er i låst stilling, og at der i tromler med stifter ikke er mere end to ens tilholdere, der virker i samme retning, ved siden af hinanden, og højst 60 % identiske tilholdere, og at der i tromler med pladetilholdere ikke er mere end to ens tilholdere, der virker i samme retning, ved siden af hinanden, og højst 50 % identiske tilholdere Tyverisikringer skal være således indrettet, at der ikke under kørsel med motoren i gang er risiko for utilsigtet blokering, hvorved der kan opstå fare Tyverisikringer af type 1, 2 og 3 skal efter at være slået til kunne modstå et statisk drejningsmoment på 20 m dan på styrestammen i begge retninger, uden at styremekanismen beskadiges med deraf følgende mulig fare for sikkerheden. M Tyverisikringer af type 1, 2 og 3, med undtagelse af tyverisikringer beregnet til montering på trehjulede motorcykler og quadricykler, skal være således udformet, at styringen kun kan fastlåses i en vinkel på mindst 20 til højre eller venstre i forhold til ligeudstillingen En tyverisikring af type 4 skal i låst tilstand hindre rotation af det drivende hjul, når motoren kobles til med maksimalt drejningsmoment. 4. SÆRFORSKRIFTER 4.1. Tyverisikringen skal ud over de almindelige forskrifter i punkt 3 opfylde følgende særforskrifter: For tyverisikringer af type 1 og 2 må låsen kun kunne betjenes med nøglen, når styreapparatet, jf. punkt 2.5, befinder sig i en stilling, hvor låseriglen kan skydes ind i den tilsvarende udskæring. M For tyverisikringer af type 3 må låseriglen kun kunne forspændes ved, at brugeren af køretøjet foretager sig noget samtidig med eller i forbindelse med drejning af nøglen. Nøglen må ikke kunne trækkes ud efter forspænding af låseriglen, undtagen i de tilfælde, der er nævnt i punkt 3.2.3, eller hvis der er tale om trehjulede motorcykler eller quadricykler For tyverisikringer af type 2 og 3 må låseriglen ikke kunne skydes ind, så længe sikringsanordningen står i en stilling, hvor motoren kan sættes i gang Når tyverisikringer af type 3 er slået til, må sikringsanordningen ikke kunne sættes ud af funktion Tyverisikringer af type 3 skal efter låsninger til hver side, udført som anført i bilag II, fortsat fungere tilfredsstillende og i hvert fald fortsat opfylde forskrifterne i punkt 3.8, 3.9, 3.10 og 4.3.

6 1993L0033 DA BILAG II HOLDBARHEDSPRØVE FOR TYVERISIKRINGER AF TYPE 3 1. PRØVNINGSAPPARATUR 1.1. Prøvningsapparaturet består i: et apparat, hvori der kan fastspændes en stikprøve af styremekanismen påmonteret tyverisikringen som beskrevet i bilag I, punkt et system, hvormed tyverisikringen kan slås til og fra under anvendelse af nøglen et system, hvormed styrestammen kan drejes i forhold til tyverisikringen. 2. PRØVNINGSMETODE 2.1. En stikprøve af styremekanismen med tyverisikringen påmonteret fastspændes i det apparat, der er omtalt i punkt En prøvecyklus består i følgende operationer: Udgangsstilling: Tyverisikringen er slået fra, og styremekanismen befinder sig i en stilling, hvor tyverisikringen ikke kan slås til Armering: Tyverisikringen armeres ved hjælpaf nøglen Aktivering: Styrestammen drejes således, at drejningsmomentet i det øjeblik, hvor tyverisikringen går i indgreb, er på 5,88 Nm ± 0, Deaktivering: Tyverisikringen deaktiveres på normal måde, idet drejningsmomentet reduceres til 0, så deaktiveringen gøres lettere Returstilling: Styrestammen drejes tilbage til en stilling, hvor tyverisikringen ikke kan slås til Drejning i modsat retning: Punkt 2.2.2, 2.2.3, og gentages, idet styrestammen drejes i modsat retning Der skal forløbe mindst 10 sekunder mellem to aktiveringer Holdbarhedscyklusen gentages det antal gange, som er specificeret i bilag I, punkt 4.4.

7 1993L0033 DA BILAG III Tillæg 1 Oplysningsskema vedrørende tyverisikring til en type to- eller trehjulet motordrevet køretøj (vedlægges ansøgningen om typegodkendelse, hvis denne ikke indgives samtidig med ansøgningen om standardtypegodkendelse af køretøjet)

8 1993L0033 DA Tillæg 2 Myndighed Typegodkendelsesattest for tyverisikring til to- eller trehjulet motordrevet køretøj (EKSEMPEL)

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1974L0061 DA 01.01.2007 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 17. december 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1) BEK nr 693 af 10/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-06-2013 Beskæftigelsesministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 561 af 24/06/1994 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 21.4.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 109/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 347/2012 af 16. april 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2005L0078 DA 08.08.2008 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/78/EF af 14. november 2005 om gennemførelse

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1993L0068 DA 01.04.1998 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor "B RÅDETS DIREKTIV 93/68/EØF af 22. juli 1993 om ændring af direktiv 87/404/EØF

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.2.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 55/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.

Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 30.4.2004 L 138/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 785/2004 af 21. april 2004 om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.2.2002 KOM(2002) 107 endelig 2000/0212(COD). Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om medlemsstaternes håndtering af krav

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1971R1408 DA 01.09.2001 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING(EØF) Nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de

Læs mere

maskindirektivet 2006/42/EF

maskindirektivet 2006/42/EF EUROPA-KOMMISSIONEN ERHVERV Vejledning i anvendelsen af maskindirektivet 2006/42/EF 2. udgave Juni 2010 Indledning til 2. udgave Direktiv 2006/42/EF er en revideret version af maskindirektivet, hvoraf

Læs mere

Detailforskrifter for Køretøjer 2013 1

Detailforskrifter for Køretøjer 2013 1 Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1055 af 9. november 2012, samt efter bemyndigelse

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 2.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1121/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår støtteordningerne

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/84 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr.

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

3.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. maj 2000

3.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. maj 2000 3.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 162/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/14/EF af 8. maj 2000 om indbyrdes tilnærmelse af

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.5.2014 L 158/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 536/2014 af 16. april 2014 om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere