Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr tidligere A/S reg.nr )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498)"

Transkript

1 (31. januar 2013) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr tidligere A/S reg.nr )

2 Side 2 af 36 Navn, hjemsted, formål og koncernsprog 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er København Kommune. 3 Selskabets formål er at udøve medicinsk forskning, produktion og salg af sådanne produkter samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed. 3A Selskabets koncernsprog er engelsk. Selskabets aktiekapital 4 Selskabets aktiekapital er 50,307,892 kr., fordelt i aktier à 1 kr. eller multipla heraf. 4A Bestyrelsen er i tiden indtil 6. april 2016 bemyndiget til ad en eller flere gange at udvide selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. negotiable ihændehaveraktier, der skal være ligestillet med den bestående aktiekapital. Forhøjelsen kan ske enten ved apportindskud eller kontant indbetaling og kan ske med eller uden fortegningsret for de bestående aktionærer. Indenfor bemyndigelsen til at udvide aktiekapitalen med indtil kr. aktier kan bestyrelsen, ad en eller flere gange og uden fortegningsret for selskabets bestående aktionærer, udstede indtil kr. aktier til medarbejdere i selskabet og selskabets datterselskaber mod kontant tegning til markedskurs eller til en kurs der er lavere end markedskursen eller ved udstedelse af fondsaktier. For nye aktier skal der ikke gælde omsættelighedsbegrænsninger

3 Side 3 af 36 eller bestemmelser om indløsning og de skal være omsætningspapirer, udstedt til ihændehaver. Nye aktier skal give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, bestyrelsen bestemmer i sin forhøjelsesbeslutning. Warrants 5 Ved generalforsamlingsbeslutning af 23. april 2008 blev bestyrelsen bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede warrants til tegning af selskabets aktier med indtil nominelt kr. og til at gennemføre de dertil relaterede kontante kapitalforhøjelser på indtil nominelt kr. Denne bemyndigelse skal være gældende i perioden frem til 23. april Endvidere er bestyrelsen ved generalforsamlingsbeslutning af 25. april 2012 bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede yderligere warrants til tegning af selskabets aktier med indtil nominelt kr. og til at gennemføre de dertil relaterede kontante kapitalforhøjelser på indtil nominelt kr. Denne bemyndigelse skal være gældende i perioden frem til 25. april Bemyndigelserne giver ret til at udstede warrants til medlemmer af selskabets bestyrelse, selskabets medarbejdere og konsulenter samt medarbejdere og konsulenter i selskabets datterselskaber. Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede warrants, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af denne bemyndigelse. Dette gælder tillige for så vidt angår den resterende bemyndigelse besluttet på generalforsamlingen den 23. april 2008, som pr. den 25. april 2012 er reduceret til nominelt kr. Ved genanvendelse forstås adgang for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om warrants. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye warrants, hvis allerede udstedte warrants er bortfaldet. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved tildeling af warrants i henhold til disse bemyndigelser. En warrant skal give ret til at tegne nominelt 1 kr. aktie til en af bestyrelsen fastsat tegningskurs pr. aktie, der dog ikke kan være lavere end markedskursen på selskabets aktier på tildelingstidspunktet. Udnyttelsesperioden for warrants bestemmes af bestyrelsen. Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte nærmere vilkår for de warrants, der udstedes i henhold til bemyndigelserne.

4 Side 4 af 36 Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til de på grundlag af warrants udstedte aktier. Aktier, der tegnes ved udnyttelse af warrants, skal have de samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier, jfr. i det hele disse vedtægter. Bestyrelsen har udnyttet bemyndigelserne indeholdt i 5 som anført i bilag A, som er vedlagt vedtægterne og udgør en integreret del heraf. 5A Selskabet kan indtil den 21. april 2015, efter bestyrelsens nærmere bestemmelse ad én eller flere gange optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve op til maksimalt kr. 1 mia. eller det tilsvarende beløb i amerikanske dollar (USD) eller euro (EUR) med en ret for långiver til at konvertere sin fordring til aktier i selskabet (konvertible lån). Det højeste beløb, hvormed bestyrelsen kan forhøje aktiekapitalen, er Konvertible lån kan optages i danske kroner eller modværdien heraf i udenlandsk valuta opgjort til de på optagelsestidspunktet gældende kurser. Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at gennemføre den dertil hørende aktiekapitalforhøjelse. Konvertible lån kan optages mod kontant indbetaling eller på anden måde. Bestyrelsen kan beslutte, at aktionærernes fortegningsret skal fraviges. Såfremt aktionærernes fortegningsret fraviges, skal de konvertible lån udbydes til en tegningskurs og en konverteringskurs, som under ét mindst svarer til aktiernes markedskurs på tidspunktet for bestyrelsens beslutning. Konverteringsfristen kan fastsættes til en længere periode end fem (5) år efter optagelsen af det konvertible lån. Vilkårene for optagelse af konvertible lån samt tidspunkt og vilkår for kapitalforhøjelsen fastsættes af bestyrelsen alt i overensstemmelse med selskabslovens 169. Nye aktier, der udstedes som følge af bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen skal være omsætningspapirer, udstedes til ihændehaveren og bære udbytte fra det tidspunkt at regne, der fastsættes af bestyrelsen. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i de nye aktiers fortegningsret, og disse skal med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed være stillet som de eksisterende aktier. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de i forbindelse med de foretagne kapitaludvidelser fornødne vedtægtsændringer.

5 Side 5 af 36 6 Aktierne udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog. Indtil bestyrelsen bestemmer andet, føres ejerbogen af VP Services A/S (CVR nr ), som ejerbogsfører på selskabets vegne. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Aktierne er omsætningspapirer. Ingen aktier har særlige rettigheder, og ingen aktionær er pligtig til at lade sine aktier indløse. 7 Aktierne udstedes gennem VP Securities A/S. Udbetaling af udbytte m.v. sker efter de af VP Securities A/S fastsatte regler. Generalforsamlinger 8 Selskabets generalforsamlinger afholdes i Københavns kommune eller i Storkøbenhavn. Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år inden fire (4) måneder efter regnskabsårets udløb. Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller den generalforsamlingsvalgte revisor har forlangt det eller såfremt skriftlig anmodning til bestyrelsen med angivelse af et bestemt emne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremkommer fra aktionærer, der ejer mindst 1/20 af aktiekapitalen. Efter modtagelsen af en sådan anmodning skal bestyrelsen foretage indkaldelse inden 14 dage og med kortest muligt varsel. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst tre (3) ugers og højst fem (5) ugers varsel ved bekendtgørelse indrykket i Erhvervsstyrelsens itsystem, ved bekendtgørelse til NASDAQ OMX Copenhagen samt ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside ( Indkaldelsesvarslet regnes fra den første bekendtgørelse. Indkaldelse sker endvidere ved meddelelse til alle i ejerbogen noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom, til den adresse, herunder adresse, jf. 16, de har opgivet til selskabet.

6 Side 6 af 36 Forslag fra aktionærers side må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest seks (6) uger før generalforsamlingens afholdelse. 9 I en sammenhængende periode begyndende senest tre (3) uger før generalforsamlingens afholdelse skal de i selskabslovens 99, stk. 1 anførte oplysninger være tilgængelige på selskabets hjemmeside. Disse oplysninger skal som minimum omfatte: 1. Indkaldelsen. 2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen. 3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende den reviderede årsrapport. 4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag. 5. De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne. 10 Hvert aktiebeløb på 1 kr. giver én stemme. Møde- og stemmeret på generalforsamlingen tilkommer den, der én uge inden afholdelse af generalforsamling er noteret som aktionær i ejerbogen eller den, fra hvem selskabet senest én uge inden afholdelse af generalforsamlingen har modtaget henvendelse med henblik på indførelse i ejerbogen. Møderet på generalforsamlingen er endvidere betinget af, at adgangskort er indhentet hos selskabet senest tre (3) dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig, og kan møde sammen med en rådgiver, ligesom en fuldmægtig kan møde sammen med en rådgiver. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagten, når den befuldmægtigede mod aflevering af sin fuldmagt har løst adgangskort til at møde på fuldmagtsgiverens vegne. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt.

7 Side 7 af 36 Enhver aktionær kan brevstemme, dvs. stemme skriftligt inden generalforsamlingen afholdes. Brevstemmen skal i givet fald være modtaget af selskabet kl to dage inden generalforsamlingens afholdelse. For at sikre identifikation af den enkelte aktionær, der udnytter sin ret til at brevstemme, skal brevstemmen være underskrevet af aktionæren samt med blokbogstaver eller trykte bogstaver angive dennes fulde navn og adresse samt VP-referencenummer. Såfremt aktionæren er en juridisk person, skal dennes CVR-nr. eller anden tilsvarende identifikation tillige være tydeligt anført i brevstemmen. 11 Til at lede generalforsamlingen udpeger bestyrelsen en dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning, herunder om spørgsmålet skal underkastes skriftlig afstemning. Medmindre andet følger af selskabsloven, afgøres de på generalforsamlingen behandlede anliggender med simpelt flertal. Medmindre andet følger af selskabsloven, kræves til vedtagelse af ændringer i selskabets vedtægter eller selskabets opløsning, at mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital stemmer for forslaget. Over det på generalforsamlingen passerede føres protokol, der underskrives af dirigenten. Bestyrelse og direktion 12 Selskabets bestyrelse vælges dels af generalforsamlingen og dels af medarbejderne i selskabet og dets til enhver tid hørende datterselskaber og filialer, uanset om disse har hjemsted i eller udenfor EU/EØS. Generalforsamlingen vælger mellem tre (3) og ni (9) bestyrelsesmedlemmer for en periode, som udløber ved afholdelse af selskabets generalforsamling to (2) år efter det år, de er blevet valgt. Forudsat at selskabet og dets eventuelle her i landet registrerede datterselskaber i de sidste tre (3) år inden et ordinært valg tilsammen har beskæftiget gennemsnitligt mindst 35 medarbejdere, har medarbejderne i selskabet og dets til enhver tid hørende datterselskaber og filialer, uanset om disse har hjemsted i eller

8 Side 8 af 36 udenfor EU/EØS, ret til at vælge et antal bestyrelsesmedlemmer svarende til halvdelen af de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for disse. Er betingelsen om beskæftigelse af gennemsnitligt mindst 35 medarbejdere i de sidste tre (3) år ikke opfyldt forud for et ordinært valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der skal vælges af medarbejderne, bortfalder retten til valg af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i henhold til nærværende vedtægter for tiden herefter. Ordinært valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der skal vælges af medarbejderne, finder sted hver tredje år. Genvalg kan finde sted. Valget gennemføres som direkte valg i henhold til et af bestyrelsen godkendt valgregulativ. Hvis selskabets eller selskabets datterselskabers medarbejdere benytter sig af deres ret til at vælge selskabsrepræsentanter og/eller koncernrepræsentanter til bestyrelsen efter selskabsloven, bortfalder den ret, som koncernens medarbejdere har til at vælge medarbejderrepræsentanter ifølge disse vedtægter. Allerede valgte medarbejderrepræsentanter ifølge disse vedtægter skal fratræde samtidig med indtræden af medarbejderrepræsentanter valgt i henhold til selskabsloven. Ingen bestyrelsesmedlemmer kan være medlem af bestyrelsen efter den første generalforsamling, som afholdes i det kalenderår, i hvilket han fylder 75 år. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Bestyrelsen oppebærer et årligt honorar, hvis størrelse fremgår af årsrapporten. 13 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Et medlem af bestyrelsen eller en direktør kan forlange bestyrelsen indkaldt. Over det på bestyrelsesmøder passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

9 Side 9 af 36 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-5 medlemmer med ansvar for selskabets daglige ledelse. Bestyrelsen er berettiget til at meddele prokura og til at fastsætte regler angående signaturbeføjelser overfor banker m.v. 14 Selskabet har fastsat overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion. Retningslinierne er godkendt på selskabets generalforsamling og er tilgængelige på selskabets hjemmeside: Tegningsret 15 Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør samt af to bestyrelsesmedlemmer i forening. Elektronisk kommunikation 16 Selskabet kan benytte elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post, som nærmere angivet nedenfor, i sin kommunikation med aktionærerne i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter i henhold til disse vedtægter og selskabsloven, medmindre andet følger af selskabslovgivningen. Selskabet kan til enhver tid kommunikere til de enkelte aktionærer med almindelig brevpost og papirbaserede dokumenter som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation. Indkaldelse af aktionærerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, årsrapport, delårsrapport, selskabsmeddelelser, generalforsamlingsprotokollater og adgangskort samt øvrige generelle oplysninger mv. fra selskabet til aktionærerne kan således fremsendes af selskabet til aktionærerne via . Ovennævnte dokumenter, bortset fra adgangskort til generalforsamlingen, offentliggøres tillige på selskabets hjemmeside ( Selskabet er forpligtet til at bede navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes, og det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. Aktionærerne kan på selskabets hjemmeside ( finde

10 Side 10 af 36 nærmere oplysninger om fremgangsmåden ved brug af elektronisk kommunikation samt kravene til de anvendte systemer. Regnskab og revision 17 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 18 Selskabets regnskaber revideres af en eller flere af generalforsamlingen valgte statsautoriserede revisorer. 19 Selskabets regnskaber skal opgøres således, at de giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat i overensstemmelse med danske regnskabsbestemmelser, internationale regnskabsstandarder (IFRS) samt eventuelt US GAAP.

11 Side 11 af 36 BILAG A I henhold til bemyndigelse af generalforsamlingen af 24. april 2003 til at udstede op til optioner til at tegne selskabets aktier (warrants) og af 1. april 2004 til at udstede op til warrants til at tegne selskabets aktier har bestyrelsen den 3. august 2004 udstedt warrants til tegning af selskabets aktier på op til stk. aktier med en pålydende værdi på 1 kr. til medarbejdere i selskabet og selskabets datterselskaber. Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om de kontante kapitalforhøjelser på op til nominelt kr. aktier, der er relateret til de udstedte optioner. Af disse optioner er udnyttet til tegning af aktier pr. 4. marts Bestyrelsens beslutninger er indeholdt i bilag C til disse vedtægter og udgør en integreret del heraf. I henhold til bemyndigelse af generalforsamlingen af 1. april 2004 til at udstede op til optioner til at tegne selskabets aktier (warrants), har bestyrelsen den 22. september 2004 udstedt warrants til tegning af selskabets aktier på op til stk. aktier med en pålydende værdi på 1 kr. til medarbejdere i selskabet og selskabets datterselskaber. Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om de kontante kapitalforhøjelser på op til nominelt kr. aktier, der er relateret til de udstedte optioner. Af disse optioner er udnyttet til tegning af aktier pr. 5. november Bestyrelsens beslutninger er indeholdt i bilag C til disse vedtægter og udgør en integreret del heraf. I henhold til bemyndigelse af generalforsamlingen af 1. april 2004 til at udstede op til optioner til at tegne selskabets aktier (warrants), har bestyrelsen den 1. december 2004 udstedt warrants til tegning af selskabets aktier på op til stk. aktier med en pålydende værdi på 1 kr. til medarbejdere i selskabet og selskabets datterselskaber. Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om de kontante kapitalforhøjelser på op til nominelt kr. aktier, der er relateret til de udstedte optioner. Af disse optioner er udnyttet til tegning af aktier pr. 5. november Bestyrelsens beslutninger er indeholdt i bilag C til disse vedtægter og udgør en integreret del heraf. I henhold til bemyndigelse af generalforsamlingen af 1. april 2004 til at udstede op til optioner til at tegne selskabets aktier (warrants), har bestyrelsen den 20. april 2005 udstedt warrants til tegning af selskabets aktier på op til stk. aktier med en pålydende værdi på 1 kr. til medarbejdere i selskabet og selskabets datterselskaber. Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om de kontante kapitalforhøjelser på op til nominelt kr. aktier, der er

12 Side 12 af 36 relateret til de udstedte optioner. Af disse optioner er udnyttet til tegning af aktier pr. 5. november Bestyrelsens beslutninger er indeholdt i bilag C til disse vedtægter og udgør en integreret del heraf. I henhold til bemyndigelse af generalforsamlingen af 1. april 2004 til at udstede op til warrants til at tegne selskabets aktier og bemyndigelse af 20. april 2005 til at udstede op til warrants, har bestyrelsen den 7. juni 2005 udstedt warrants til tegning af selskabets aktier på op til stk. aktier med en pålydende værdi på 1 kr. til medlemmer af selskabets bestyrelse, direktører og medarbejdere i selskabet og selskabets datterselskaber. Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om de kontante kapitalforhøjelser på op til nominelt kr. aktier, der er relateret til de udstedte optioner. Af disse optioner er udnyttet til tegning af aktier pr. 2. september Bestyrelsens beslutninger er indeholdt i bilag C til disse vedtægter og udgør en integreret del heraf. I henhold til bemyndigelse af generalforsamlingen af 20. april 2005 til at udstede op til warrants til at tegne selskabets aktier, har bestyrelsen den 10. august 2005 udstedt warrants til tegning af selskabets aktier på op til stk. aktier med en pålydende værdi på 1 kr. til medarbejdere i selskabet og selskabets datterselskaber. Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om de kontante kapitalforhøjelser på op til nominelt kr. aktier, der er relateret til de udstedte optioner. Af disse optioner er udnyttet til tegning af aktier pr. 4. marts Bestyrelsens beslutninger er indeholdt i bilag C til disse vedtægter og udgør en integreret del heraf. I henhold til bemyndigelse af generalforsamlingen af 20. april 2005 til at udstede op til warrants til at tegne selskabets aktier, har bestyrelsen den 21. september 2005 udstedt warrants til tegning af selskabets aktier på op til stk. aktier med en pålydende værdi på 1 kr. til medarbejdere i selskabet og selskabets datterselskaber. Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om de kontante kapitalforhøjelser på op til nominelt kr. aktier, der er relateret til de udstedte optioner. Af disse optioner er udnyttet til tegning af aktier pr. 10. juni Bestyrelsens beslutninger er indeholdt i bilag C til disse vedtægter og udgør en integreret del heraf. I henhold til bemyndigelse af generalforsamlingen af 20. april 2005 til at udstede op til warrants til at tegne selskabets aktier, har bestyrelsen den 1. december 2005 udstedt warrants til tegning af selskabets aktier på op til stk. aktier med en pålydende værdi på 1 kr. til medarbejdere i selskabet og selskabets datterselskaber. Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om de

13 Side 13 af 36 kontante kapitalforhøjelser på op til nominelt kr. aktier, der er relateret til de udstedte optioner. Af disse optioner er udnyttet til tegning af aktier pr. 10. juni Bestyrelsens beslutninger er indeholdt i bilag C til disse vedtægter og udgør en integreret del heraf. I henhold til bemyndigelse af generalforsamlingen af 20. april 2005 til at udstede op til warrants, har bestyrelsen den 2. marts 2006 udstedt warrants til tegning af selskabets aktier på op til stk. aktier med en pålydende værdi på 1 kr. til medarbejdere i selskabet og selskabets datterselskaber. Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om de kontante kapitalforhøjelser på op til nominelt kr. aktier, der er relateret til de udstedte optioner. Af disse optioner er udnyttet til tegning af aktier pr. 2. september Bestyrelsens beslutninger er indeholdt i bilag C til disse vedtægter og udgør en integreret del heraf. I henhold til bemyndigelse af generalforsamlingen af 20. april 2005 til at udstede op til warrants, har bestyrelsen den 25. april 2006 udstedt warrants til tegning af selskabets aktier på op til stk. aktier med en pålydende værdi på 1 kr. til medarbejdere i selskabet og selskabets datterselskaber. Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om de kontante kapitalforhøjelser på op til nominelt kr. aktier, der er relateret til de udstedte optioner. Af disse optioner er udnyttet til tegning af aktier pr. 2. september Bestyrelsens beslutninger er indeholdt i bilag C til disse vedtægter og udgør en integreret del heraf. I henhold til bemyndigelse af generalforsamlingen af 20. april 2005 til at udstede op til warrants, har bestyrelsen den 21. juni 2006 udstedt warrants til tegning af selskabets aktier på op til stk. aktier med en pålydende værdi på 1 kr. til medlemmer af selskabets bestyrelse, direktører og medarbejdere i selskabet og selskabets datterselskaber. Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om de kontante kapitalforhøjelser på op til nominelt kr. aktier, der er relateret til de udstedte optioner. Af disse optioner er udnyttet til tegning af aktier pr. 2. september Bestyrelsens beslutninger er indeholdt i bilag C til disse vedtægter og udgør en integreret del heraf. I henhold til bemyndigelse af generalforsamlingen af 20. april 2005 til at udstede op til warrants, har bestyrelsen den 19. september 2006 udstedt warrants til tegning af selskabets aktier på op til stk. aktier med en pålydende værdi på 1 kr. til medarbejdere i selskabet og selskabets datterselskaber. Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om de kontante kapitalforhøjel-

14 Side 14 af 36 ser på op til nominelt kr. aktier, der er relateret til de udstedte optioner. Af disse optioner er udnyttet til tegning af aktier pr. 5. november Bestyrelsens beslutninger er indeholdt i bilag C til disse vedtægter og udgør en integreret del heraf. I henhold til bemyndigelse af generalforsamlingen af 20. april 2005 til at udstede op til warrants, har bestyrelsen den 13. december 2006 udstedt warrants til tegning af selskabets aktier på op til stk. aktier med en pålydende værdi på 1 kr. til medarbejdere i selskabet og selskabets datterselskaber. Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om de kontante kapitalforhøjelser på op til nominelt kr. aktier, der er relateret til de udstedte optioner. Ingen af disse optioner er endnu udnyttet. Bestyrelsens beslutninger er indeholdt i bilag C til disse vedtægter og udgør en integreret del heraf. I henhold til bemyndigelse af generalforsamlingen af 20. april 2005 til at udstede op til warrants, har bestyrelsen den 19. april 2007 udstedt warrants til tegning af selskabets aktier på op til stk. aktier med en pålydende værdi på 1 kr. til medlemmer af selskabets bestyrelse og medarbejdere i selskabet og selskabets datterselskaber. Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om de kontante kapitalforhøjelser på op til nominelt kr. aktier, der er relateret til de udstedte optioner. Ingen af disse optioner er endnu udnyttet. Bestyrelsens beslutninger er indeholdt i bilag C til disse vedtægter og udgør en integreret del heraf. I henhold til bemyndigelserne af 20. april 2005 til at udstede op til warrants og af 25. april 2006 til at udstede op til warrants, har bestyrelsen den 27. juni 2007 udstedt warrants til tegning af selskabets aktier på op til stk. aktier med en pålydende værdi på 1 kr. til medlemmer af selskabets bestyrelse, direktører og medarbejdere i selskabet og selskabets datterselskaber. Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om de kontante kapitalforhøjelser på op til nominelt kr. aktier, der er relateret til de udstedte optioner. Ingen af disse optioner er endnu udnyttet. Bestyrelsens beslutninger er indeholdt i bilag C til disse vedtægter og udgør en integreret del heraf. I henhold til bemyndigelse af generalforsamlingen af 25. april 2006 til at udstede op til warrants, har bestyrelsen den 4. oktober 2007 udstedt warrants til tegning af selskabets aktier på op til stk. aktier med en pålydende værdi på 1 kr. til medarbejdere i selskabet og selskabets datterselskaber. Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om de kontante kapitalforhøjelser på op til nominelt kr. aktier, der er relateret til de udstedte optioner. Ingen

15 Side 15 af 36 af disse optioner er endnu udnyttet. Bestyrelsens beslutninger er indeholdt i bilag C til disse vedtægter og udgør en integreret del heraf. I henhold til bemyndigelse af generalforsamlingen af 25. april 2006 til at udstede op til warrants, har bestyrelsen den 13. december 2007 udstedt warrants til tegning af selskabets aktier på op til stk. aktier med en pålydende værdi på 1 kr. til medarbejdere i selskabet og selskabets datterselskaber. Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om de kontante kapitalforhøjelser på op til nominelt kr. aktier, der er relateret til de udstedte optioner. Ingen af disse optioner er endnu udnyttet. Bestyrelsens beslutninger er indeholdt i bilag C til disse vedtægter og udgør en integreret del heraf. I henhold til bemyndigelse af generalforsamlingen af 25. april 2006 til at udstede op til warrants, har bestyrelsen den 24. april 2008 udstedt warrants til tegning af selskabets aktier på op til stk. aktier med en pålydende værdi på 1 kr. til en direktør og medarbejdere i selskabet og selskabets datterselskaber. Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om de kontante kapitalforhøjelser på op til nominelt kr. aktier, der er relateret til de udstedte optioner. Ingen af disse optioner er endnu udnyttet. Bestyrelsens beslutninger er indeholdt i bilag C til disse vedtægter og udgør en integreret del heraf. I henhold til bemyndigelserne af 25. april 2006 til at udstede op til warrants og af 19. april 2007 til at udstede op til warrants, har bestyrelsen den 4. juni 2008 udstedt warrants til tegning af selskabets aktier på op til stk. aktier med en pålydende værdi på 1 kr. til en direktør og medarbejdere i selskabet og selskabets datterselskaber. Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om de kontante kapitalforhøjelser på op til nominelt kr. aktier, der er relateret til de udstedte optioner. Ingen af disse optioner er endnu udnyttet. Bestyrelsens beslutninger er indeholdt i bilag C til disse vedtægter og udgør en integreret del heraf. I henhold til bemyndigelsen af 19. april 2007 til at udstede op til warrants, har bestyrelsen den 8. oktober 2008 udstedt warrants til tegning af selskabets aktier på op til stk. aktier med en pålydende værdi på 1 kr. til medlemmer af selskabets bestyrelse, direktører og medarbejdere i selskabet og selskabets datterselskaber. Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om de kontante kapitalforhøjelser på op til nominelt kr. aktier, der er relateret til de udstedte optioner. Ingen af disse optioner er endnu udnyttet. Bestyrelsens beslutninger er indeholdt i bilag C til disse vedtægter og udgør en integreret del heraf.

16 Side 16 af 36 I henhold til bemyndigelsen af 19. april 2007 til at udstede op til warrants, har bestyrelsen den 17. december 2008 udstedt warrants til tegning af selskabets aktier på op til stk. aktier med en pålydende værdi på 1 kr. til medarbejdere i selskabet og selskabets datterselskaber. Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om de kontante kapitalforhøjelser på op til nominelt kr. aktier, der er relateret til de udstedte optioner. Ingen af disse optioner er endnu udnyttet. Bestyrelsens beslutninger er indeholdt i bilag C til disse vedtægter og udgør en integreret del heraf. I henhold til bemyndigelsen af 19. april 2007 til at udstede op til warrants, har bestyrelsen den 15. april 2009 udstedt warrants til tegning af selskabets aktier på op til stk. aktier med en pålydende værdi på 1 kr. til medarbejdere i selskabet og selskabets datterselskaber. Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om de kontante kapitalforhøjelser på op til nominelt kr. aktier, der er relateret til de udstedte optioner. Ingen af disse optioner er endnu udnyttet. Bestyrelsens beslutninger er indeholdt i bilag C til disse vedtægter og udgør en integreret del heraf. I henhold til bemyndigelserne af 19. april 2007 til at udstede op til warrants og af 23. april 2008 til at udstede op til warrants, har bestyrelsen den 17. juni 2009 udstedt warrants til tegning af selskabets aktier på op til stk. aktier med en pålydende værdi på 1 kr. til medlemmer af selskabets bestyrelse, direktører og medarbejdere i selskabet og selskabets datterselskaber. Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om de kontante kapitalforhøjelser på op til nominelt kr. aktier, der er relateret til de udstedte optioner. Ingen af disse optioner er endnu udnyttet. Bestyrelsens beslutninger er indeholdt i bilag C til disse vedtægter og udgør en integreret del heraf. I henhold til bemyndigelsen af 23. april 2008 til at udstede op til warrants, har bestyrelsen den 8. oktober 2009 udstedt warrants til tegning af selskabets aktier på op til stk. aktier med en pålydende værdi på 1 kr. til medarbejdere i selskabet og selskabets datterselskaber. Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om de kontante kapitalforhøjelser på op til nominelt kr. aktier, der er relateret til de udstedte optioner. Ingen af disse optioner er endnu udnyttet. Bestyrelsens beslutninger er indeholdt i bilag C til disse vedtægter og udgør en integreret del heraf. I henhold til bemyndigelsen af 23. april 2008 til at udstede op til warrants, har bestyrelsen den 9. december 2009 udstedt warrants til tegning af selskabets aktier på op til stk. aktier med en pålydende værdi på

17 Side 17 af 36 1 kr. til medarbejdere i selskabet og selskabets datterselskaber. Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om de kontante kapitalforhøjelser på op til nominelt kr. aktier, der er relateret til de udstedte optioner. Ingen af disse optioner er endnu udnyttet. Bestyrelsens beslutninger er indeholdt i bilag C til disse vedtægter og udgør en integreret del heraf. I henhold til bemyndigelsen af 23. april 2008 til at udstede op til warrants, har bestyrelsen den 21. april 2010 udstedt warrants til tegning af selskabets aktier på op til stk. aktier med en pålydende værdi på 1 kr. til medarbejdere i selskabet og selskabets datterselskaber. Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om de kontante kapitalforhøjelser på op til nominelt kr. aktier, der er relateret til de udstedte optioner. Ingen af disse optioner er endnu udnyttet. Bestyrelsens beslutninger er indeholdt i bilag C til disse vedtægter og udgør en integreret del heraf. I henhold til bemyndigelsen af 23. april 2008 til at udstede op til warrants, har bestyrelsen den 2. juni 2010 udstedt warrants til tegning af selskabets aktier på op til stk. aktier med en pålydende værdi på 1 kr. til medlemmer af selskabets bestyrelse, direktører og medarbejdere i selskabet og selskabets datterselskaber. Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om de kontante kapitalforhøjelser på op til nominelt kr. aktier, der er relateret til de udstedte optioner. Ingen af disse optioner er endnu udnyttet. Bestyrelsens beslutninger er indeholdt i bilag C til disse vedtægter og udgør en integreret del heraf. I henhold til bemyndigelsen af 23. april 2008 til at udstede op til warrants, har bestyrelsen den 14. oktober 2010 udstedt warrants til tegning af selskabets aktier på op til stk. aktier med en pålydende værdi på 1 kr. til medarbejdere i selskabet og selskabets datterselskaber. Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om de kontante kapitalforhøjelser på op til nominelt kr. aktier, der er relateret til de udstedte optioner. Af disse optioner er 750 udnyttet til tegning af aktier pr. 14. november Bestyrelsens beslutninger er indeholdt i bilag C til disse vedtægter og udgør en integreret del heraf. I henhold til bemyndigelsen af 23. april 2008 til at udstede op til warrants, har bestyrelsen den 9. december 2010 udstedt warrants til tegning af selskabets aktier på op til stk. aktier med en pålydende værdi på 1 kr. til direktører og medarbejdere i selskabet og selskabets datterselskaber. Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om de kontante kapitalforhøjelser på op til nominelt kr. aktier, der er relateret til de udstedte optioner. Ingen af

18 Side 18 af 36 disse optioner er endnu udnyttet. Bestyrelsens beslutninger er indeholdt i bilag C til disse vedtægter og udgør en integreret del heraf. I henhold til bemyndigelsen af 23. april 2008 til at udstede op til warrants, har bestyrelsen den 6. april 2011 udstedt warrants til tegning af selskabets aktier på op til stk. aktier med en pålydende værdi på 1 kr. til et medlem af selskabets bestyrelse og til medarbejdere i selskabet og selskabets datterselskaber. Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om de kontante kapitalforhøjelser på op til nominelt kr. aktier, der er relateret til de udstedte optioner. Ingen af disse optioner er endnu udnyttet. Bestyrelsens beslutninger er indeholdt i bilag C til disse vedtægter og udgør en integreret del heraf. I henhold til bemyndigelsen af 23. april 2008 til at udstede op til warrants, har bestyrelsen den 22. juni 2011 udstedt warrants til tegning af selskabets aktier på op til stk. aktier med en pålydende værdi på 1 kr. til medlemmer af selskabets bestyrelse, direktører og medarbejdere i selskabet og selskabets datterselskaber. Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om de kontante kapitalforhøjelser på op til nominelt kr. aktier, der er relateret til de udstedte optioner. Ingen af disse optioner er endnu udnyttet. Bestyrelsens beslutninger er indeholdt i bilag C til disse vedtægter og udgør en integreret del heraf. I henhold til bemyndigelsen af 23. april 2008 til at udstede op til warrants, har bestyrelsen den 14. oktober 2011 udstedt warrants til tegning af selskabets aktier på op til stk. aktier med en pålydende værdi på 1 kr. til medarbejdere i selskabet og selskabets datterselskaber. Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om de kontante kapitalforhøjelser på op til nominelt kr. aktier, der er relateret til de udstedte optioner. Ingen af disse optioner er endnu udnyttet. Bestyrelsens beslutninger er indeholdt i bilag C til disse vedtægter og udgør en integreret del heraf. I henhold til bemyndigelsen af 23. april 2008 til at udstede op til warrants, har bestyrelsen den 8. december 2011 udstedt warrants til tegning af selskabets aktier på op til stk. aktier med en pålydende værdi på 1 kr. til medarbejdere i selskabet og selskabets datterselskaber. Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om de kontante kapitalforhøjelser på op til nominelt kr. aktier, der er relateret til de udstedte optioner. Ingen af disse optioner er endnu udnyttet. Bestyrelsens beslutninger er indeholdt i bilag C til disse vedtægter og udgør en integreret del heraf.

19 Side 19 af 36 I henhold til bemyndigelsen af 23. april 2008 til at udstede op til warrants, som ændret ved generalforsamlingsbeslutning af 25. april 2012, har bestyrelsen den 25. april 2012 udstedt warrants til tegning af selskabets aktier på op til stk. aktier med en pålydende værdi på 1 kr. til medarbejdere i selskabet og selskabets datterselskaber. Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om de kontante kapitalforhøjelser på op til nominelt kr. aktier, der er relateret til de udstedte optioner. Ingen af disse optioner er endnu udnyttet. Bestyrelsens beslutninger er indeholdt i bilag D til disse vedtægter og udgør en integreret del heraf. I henhold til bemyndigelsen af 23. april 2008 til at udstede op til warrants, som ændret ved generalforsamlingsbeslutning af 25. april 2012, har bestyrelsen den 9. oktober 2012 udstedt warrants til tegning af selskabets aktier på op til stk. aktier med en pålydende værdi på 1 kr. til medarbejdere i selskabet og selskabets datterselskaber. Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om de kontante kapitalforhøjelser på op til nominelt kr. aktier, der er relateret til de udstedte optioner. Ingen af disse optioner er endnu udnyttet. Bestyrelsens beslutninger er indeholdt i bilag D til disse vedtægter og udgør en integreret del heraf. I henhold til bemyndigelserne af 23. april 2008 til at udstede op til warrants, som ændret ved generalforsamlingsbeslutning af 25. april 2012, og af 25. april 2012 til at udstede op til warrants, har bestyrelsen den 5. december 2012 udstedt warrants til tegning af selskabets aktier på op til stk. aktier med en pålydende værdi på 1 kr. til medlemmer af selskabets bestyrelse, direktører og medarbejdere i selskabet og selskabets datterselskaber. Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om de kontante kapitalforhøjelser på op til nominelt kr. aktier, der er relateret til de udstedte optioner. Ingen af disse optioner er endnu udnyttet. Bestyrelsens beslutninger er indeholdt i bilag D til disse vedtægter og udgør en integreret del heraf. I henhold til bemyndigelserne af 23. april 2008 til at udstede op til warrants, som ændret ved generalforsamlingsbeslutning af 25. april 2012, og af 25. april 2012 til at udstede op til warrants, har bestyrelsen den 31. januar 2013 udstedt warrants til tegning af selskabets aktier på op til stk. aktier med en pålydende værdi på 1 kr. til medarbejdere i selskabet og selskabets datterselskaber. Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om de kontante kapitalforhøjelser på op til nominelt kr. aktier, der er relateret til de

20 Side 20 af 36 udstedte optioner. Ingen af disse optioner er endnu udnyttet. Bestyrelsens beslutninger er indeholdt i bilag D til disse vedtægter og udgør en integreret del heraf.

21 Side 21 af 36 BILAG B [SLETTET VED GENERALFORSAMLINGSBESLUTNING AF 15. APRIL 2009]

22 Side 22 af 36 BILAG C I henhold til bemyndigelser fra generalforsamlingen af 24. april 2003, 1. april 2004, 20. april 2005, 25. april 2006, 19. april 2007 og 23. april 2008 har bestyrelsen senest pr. 8. december 2011 taget følgende beslutninger om tildeling af optioner (warrants) til tegning af aktier i selskabet som følger: Medarbejdere og konsulenter Bestyrelsen har udstedt warrants til tegning af stk. aktier á nominelt 1 kr. til en tegningskurs på 86 kr. den 3. august 2004 til medarbejdere i selskabet og dets datterselskaber samt til selskabets direktion. Bestyrelsen har udstedt warrants til tegning af stk. aktier á nominelt 1 kr. til en tegningskurs på 89,50 kr. den 22. september 2004 til medarbejdere i Bestyrelsen har udstedt warrants til tegning af stk. aktier á nominelt 1 kr. til en tegningskurs på 97 kr. den 1. december 2004 til medarbejdere i Bestyrelsen har udstedt warrants til tegning af stk. aktier á nominelt 1 kr. til en tegningskurs på 116 kr. den 20. april 2005 til medarbejdere i Bestyrelsen har udstedt warrants til tegning af stk. aktier á nominelt 1 kr. til en tegningskurs på 114 kr. den 7. juni 2005 til medarbejdere i Bestyrelsen har udstedt warrants til tegning af stk. aktier á nominelt 1 kr. til en tegningskurs på 101 kr. den 10. august 2005 til medarbejdere i Bestyrelsen har udstedt warrants til tegning af stk. aktier á nominelt 1 kr. til en tegningskurs på 115 kr. den 21. september 2005 til medarbejdere i Bestyrelsen har udstedt warrants til tegning af stk. aktier á nominelt 1 kr. til en tegningskurs på 130 kr. den 1. december 2005 til medarbejdere i Bestyrelsen har udstedt warrants til tegning af stk. aktier á nominelt 1 kr. til en tegningskurs på 184 kr. den 2. marts 2006 til medarbejdere i

23 Side 23 af 36 Bestyrelsen har udstedt warrants til tegning af stk. aktier á nominelt 1 kr. til en tegningskurs på 210,50 kr. den 25. april 2006 til medarbejdere i Bestyrelsen har udstedt warrants til tegning af stk. aktier á nominelt 1 kr. til en tegningskurs på 173 kr. den 21. juni 2006 til direktører og medarbejdere i Bestyrelsen har udstedt warrants til tegning af stk. aktier á nominelt 1 kr. til en tegningskurs på 224 kr. den 19. september 2006 til medarbejdere i Bestyrelsen har udstedt warrants til tegning af stk. aktier á nominelt 1 kr. til en tegningskurs på 330 kr. den 13. december 2006 til medarbejdere i Bestyrelsen har udstedt warrants til tegning af stk. aktier á nominelt 1 kr. til en tegningskurs på 364 kr. den 19. april 2007 til medarbejdere i Bestyrelsen har udstedt warrants til tegning af stk. aktier á nominelt 1 kr. til en tegningskurs på 352,50 kr. den 27. juni 2007 til direktører og medarbejdere i Bestyrelsen har udstedt warrants til tegning af stk. aktier á nominelt 1 kr. til en tegningskurs på 326,50 kr. den 4. oktober 2007 til medarbejdere i Bestyrelsen har udstedt warrants til tegning af stk. aktier á nominelt 1 kr. til en tegningskurs på 329 kr. den 13. december 2007 til medarbejdere i Bestyrelsen har udstedt warrants til tegning af stk. aktier á nominelt 1 kr. til en tegningskurs på 254 kr. den 24. april 2008 til medarbejdere i Bestyrelsen har udstedt warrants til tegning af stk. aktier á nominelt 1 kr. til en tegningskurs på 246 kr. den 4. juni 2008 til medarbejdere i Bestyrelsen har udstedt warrants til tegning af stk. aktier á nominelt 1 kr. til en tegningskurs på 272 kr. den 8. oktober 2008 til direktører og medarbejdere i Bestyrelsen har udstedt warrants til tegning af stk. aktier á nominelt 1 kr. til en tegningskurs på 234,75 kr. den 17. december 2008 til medarbejdere i

24 Side 24 af 36 Bestyrelsen har udstedt warrants til tegning af stk. aktier á nominelt 1 kr. til en tegningskurs på 234 kr. den 15. april 2009 til medarbejdere i Bestyrelsen har udstedt warrants til tegning af stk. aktier á nominelt 1 kr. til en tegningskurs på 174 kr. den 17. juni 2009 til direktører og medarbejdere i Bestyrelsen har udstedt warrants til tegning af stk. aktier á nominelt 1 kr. til en tegningskurs på 129,75 kr. den 8. oktober 2009 til medarbejdere i Bestyrelsen har udstedt warrants til tegning af stk. aktier á nominelt 1 kr. til en tegningskurs på 77 kr. den 9. december 2009 til medarbejdere i Bestyrelsen har udstedt warrants til tegning af stk. aktier á nominelt 1 kr. til en tegningskurs på 68,65 kr. den 21. april 2010 til medarbejdere i Bestyrelsen har udstedt warrants til tegning af stk. aktier á nominelt 1 kr. til en tegningskurs på 46,74 kr. den 2. juni 2010 til direktører og medarbejdere i Bestyrelsen har udstedt warrants til tegning af stk. aktier á nominelt 1 kr. til en tegningskurs på 67,50 kr. den 14. oktober 2010 til medarbejdere i Bestyrelsen har udstedt warrants til tegning af stk. aktier á nominelt 1 kr. til en tegningskurs på 66,60 kr. den 9. december 2010 til direktører og medarbejdere i Bestyrelsen har udstedt warrants til tegning af stk. aktier á nominelt 1 kr. til en tegningskurs på 55,85 kr. den 6. april 2011 til medarbejdere i Bestyrelsen har udstedt warrants til tegning af stk. aktier á nominelt 1 kr. til en tegningskurs på 40,41 kr. den 22. juni 2011 til direktører og medarbejdere i Bestyrelsen har udstedt warrants til tegning af stk. aktier á nominelt 1 kr. til en tegningskurs på 31,75 kr. den 14. oktober 2011 til medarbejdere i Bestyrelsen har udstedt warrants til tegning af stk. aktier á nominelt 1 kr. til en tegningskurs på 26,75 kr. den 8. december 2011 til medarbejdere i

25 Side 25 af 36 Bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen har udstedt warrants til tegning af stk. aktier á nominelt 1 kr. til en tegningskurs på 86 kr. den 3. august 2004 til medlemmer af bestyrelsen i selskabet. Bestyrelsen har udstedt warrants til tegning af stk. aktier á nominelt 1 kr. til en tegningskurs på 114 kr. den 7. juni 2005 til medlemmer af bestyrelsen i selskabet. Bestyrelsen har udstedt warrants til tegning af stk. aktier á nominelt 1 kr. til en tegningskurs på 173 kr. den 21. juni 2005 til medlemmer af bestyrelsen i selskabet. Bestyrelsen har udstedt warrants til tegning af stk. aktier á nominelt 1 kr. til en tegningskurs på 364 kr. den 19. april 2007 til medlemmer af bestyrelsen i selskabet. Bestyrelsen har udstedt warrants til tegning af stk. aktier á nominelt 1 kr. til en tegningskurs på 352,50 kr. den 27. juni 2007 til medlemmer af bestyrelsen i selskabet. Bestyrelsen har udstedt warrants til tegning af stk. aktier á nominelt 1 kr. til en tegningskurs på 272 kr. den 8. oktober 2008 til medlemmer af bestyrelsen i selskabet. Bestyrelsen har udstedt warrants til tegning af stk. aktier á nominelt 1 kr. til en tegningskurs på 174 kr. den 17. juni 2009 til medlemmer af bestyrelsen i selskabet. Bestyrelsen har udstedt warrants til tegning af stk. aktier á nominelt 1 kr. til en tegningskurs på 46,74 kr. den 2. juni 2010 til medlemmer af bestyrelsen i selskabet. Bestyrelsen har udstedt warrants til tegning af stk. aktier á nominelt 1 kr. til en tegningskurs på 55,85 kr. den 6. april 2011 til et medlem af bestyrelsen i selskabet. Bestyrelsen har udstedt warrants til tegning af stk. aktier á nominelt 1 kr. til en tegningskurs på 40,41 kr. den 22. juni 2011 til medlemmer af bestyrelsen i selskabet.

26 Side 26 af 36 Alle warrants er udstedt på følgende vilkår: A. Generel beskrivelse af warrants/tegningsoptioner. Ved en warrant/tegningsoption forstås en ret men ikke en pligt for indehaveren ( Indehaveren ) til at tegne aktier i selskabet til en forud fastlagt kurs (tegningskursen). Indehaveren af warranten kan således i en given periode vælge at tegne aktier i selskabet ved at betale tegningskursen. Warranten giver ikke Indehaveren ret til at stemme på selskabets generalforsamling eller ret til at modtage udbytte. Når en warrant udnyttes, kan værdien beregnes som forskellen mellem de tegnede aktiers markedsværdi og tegningskursen. Værdien kan ikke blive negativ uden Indehaverens accept, da warranten er en ret men ikke en pligt til at tegne aktier i selskabet. Hvis aktiernes markedskurs på tegningstidspunktet er lavere end tegningskursen, kan Indehaveren undlade at tegne aktier i selskabet. Indehaveren af warranten er forpligtet til at underrette selskabet, hvis Indehaverens kontaktoplysninger ændres. B. Betingelser for udnyttelse af Warrants. Warrants tildeles ikke for arbejde allerede udført af Indehaveren, men tildeles for at motivere Indehaveren, som beskrevet nedenfor, i løbet af årene efter tildelingen. Warrants tildeles for at øge og motivere Indehavernes fokus på en positiv udvikling i markedsprisen for selskabets aktier og for at motivere Indehaverne til at arbejde for en fremtidig værdiforøgelse i Følgelig optjenes retten til at udnytte warrants i de fire efterfølgende år som beskrevet nedenfor under pkt. II. (I) Tegningskursen. Tildeling af Warrants til Indehaveren sker vederlagsfrit. Én Warrant giver Indehaveren ret til at tegne én aktie på nominelt 1 kr. i selskabet til en pris ( Tegningskursen ), som fastsættes af bestyrelsen på tildelingstidspunktet, men som dog ikke kan være lavere end kursen på selskabets aktier som

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498)

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) (9. april 2014) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 40 Navn, hjemsted, formål og koncernsprog 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er København

Læs mere

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr tidligere A/S reg.nr )

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr tidligere A/S reg.nr ) (17. april 2013) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 37 Navn, hjemsted, formål og koncernsprog 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er

Læs mere

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr tidligere A/S reg.nr )

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr tidligere A/S reg.nr ) (10. oktober 2013) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 38 Navn, hjemsted, formål og koncernsprog 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er

Læs mere

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr tidligere A/S reg.nr )

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr tidligere A/S reg.nr ) (28. marts 2017) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 45 Navn, hjemsted, formål og koncernsprog 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er

Læs mere

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498)

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) (25. april 2012) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 34 Navn, hjemsted, formål og koncernsprog 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187 V E D T Æ G T E R for BAVARIAN NORDIC A/S CVR nr. 16271187 SELSKABETS NAVN, FORMÅL OG KONCERNSPROG Selskabets navn er Bavarian Nordic A/S. 1. Selskabets formål er at drive forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 1 1. Bankens navn er Skjern Bank A/S. 2. Hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2 Selskabets formål er at drive bankvirksomhed

Læs mere

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr tidligere A/S reg.nr )

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr tidligere A/S reg.nr ) (14. oktober 2011) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 33 Navn, hjemsted, formål og koncernsprog 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S Advokatanpartsselskab J.nr. 18946 om/emn VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S. 1. 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER SP GROUP A/S

VEDTÆGTER SP GROUP A/S VEDTÆGTER for SP GROUP A/S CVR- nr.: 15 70 13 15 2 VEDTÆGTER for SP GROUP A/S 1.0 NAVN Selskabets navn er: SP GROUP A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: SCHUBLICH A/S (SP Group A/S)

Læs mere

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr tidligere A/S reg.nr )

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr tidligere A/S reg.nr ) (9. december 2010) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 31 Navn, hjemsted, formål og koncernsprog 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er

Læs mere

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498)

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) (17. august 2016) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 44 Navn, hjemsted, formål og koncernsprog 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet")

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) (Selskabet) VEDTÆGTER for ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet") Marts 20142016 Navn 1.1 Selskabets navn er ALK-Abelló A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene ALK A/S (ALK-Abelló A/S),

Læs mere

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Vedtægter Mondo A/S vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 12. marts 2009 Mondo A/S Vedtægter Mondo A/S. Side 1 af 8 1 navn 1.1 Selskabets navn

Læs mere

Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43)

Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43) Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43) 1 Navn 1.1 Selskabets navn er GN Store Nord A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) Det Store Nordiske Telegraf-Selskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection Systems A/S () 2.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S Vedtægter for 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Novo Industri A/S Novo Terapeutisk Laboratorium A/S Nordisk Gentofte A/S Nordisk Insulinlaboratorium

Læs mere

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er: ØSTJYDSK BANK A/S Banken driver tillige virksomhed under binavnene: BANKEN FOR MARIAGER OG OMEGN A/S (Østjydsk

Læs mere

nov~zyme~ @~'~~TÆGTER N~~/O~YMES A/S 1. IVA1/N 1.1 Selskabets navn er Novozymes A/S. 1.2 Selskabets binavn er Novo Enzymes A/S (Novozymes A/S).

nov~zyme~ @~'~~TÆGTER N~~/O~YMES A/S 1. IVA1/N 1.1 Selskabets navn er Novozymes A/S. 1.2 Selskabets binavn er Novo Enzymes A/S (Novozymes A/S). ,~ nov~zyme~ @~'~~TÆGTER ~- N~~/O~YMES A/S 1. IVA1/N 1.1 Selskabets navn er Novozymes A/S. 1.2 Selskabets binavn er Novo Enzymes A/S (Novozymes A/S). 2. BORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive forskning,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S

VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er IC Group A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene IC Companys A/S, InWear Group A/S, Carli Gry International A/S og Brand

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter for VP SECURITIES A/S

Vedtægter for VP SECURITIES A/S 1. Navn 1.1. Selskabets navn er VP SECURITIES A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene VÆRDIPAPIRCENTRALEN A/S og VP A/S. 2. Formål Selskabets formål er at drive virksomhed som værdipapircentral

Læs mere

Vedtægter for HEF Net A/S

Vedtægter for HEF Net A/S HEF Net A/S www.hefnet.dk hef@hef.dk PW/PW J.nr. 336479 v.3 22. september 2011 Vedtægter for HEF Net A/S HEF Net A/S, Over Bækken 6, 9000 Aalborg, Tlf. 9936 9936, CVR 24998231 1. Navn 1.1. Selskabets navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 7

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 7 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187 V E D T Æ G T E R for BAVARIAN NORDIC A/S CVR nr. 16271187 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er Bavarian Nordic A/S. 1. 2. Ophævet Selskabets formål er drive forskning, handel, fabrikion

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S

VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er IC Group A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene IC Companys A/S, InWear Group A/S, Carli Gry International A/S og Brand

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) SELSKABETS NAVN og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive forskning, handel, fabrikation og dermed beslægtet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR. 55660018 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Victoria Properties A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved investering

Læs mere

Vedtægter for Solar A/S

Vedtægter for Solar A/S Vedtægter for Solar A/S Vedtaget på generalforsamlingen den 27. marts 2015 Vedtægter Solar A/S I 1 Indholdsfortegnelse Selskabets navn og formål... 3 Selskabets kapital og kapitalandele... 3 Generalforsamlingen,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

Udkast til reviderede Vedtægter

Udkast til reviderede Vedtægter Udkast til reviderede Vedtægter VEDTÆGTER for Lån & Spar Bank A/S CVR nr. 13 53 85 30 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. 1.2 Banken driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER April 2016. for. PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18

VEDTÆGTER April 2016. for. PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18 VEDTÆGTER April 2016 for PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er PFA Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498)

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) (4. oktober 2007) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 51 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er København Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for DSV A/S Navn UDKAST. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af A/S (DSV A/S).

VEDTÆGTER. for DSV A/S Navn UDKAST. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af A/S (DSV A/S). VEDTÆGTER for DSV A/S ----------------------- Navn 1. Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Formål 2. Selskabets formål er at drive

Læs mere

Vedtægter 2015. F.E. Bording A/S

Vedtægter 2015. F.E. Bording A/S Vedtægter 2015 F.E. Bording A/S Vedtægter Som gældende pr. 23. april 2015 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1: Selskabets navn er F.E. Bording A/S. Stk. 2: Selskabets hjemsted er Gladsaxe Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 7. juli 2011 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er LifeCycle

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S ------------------------------------------------------

V E D T Æ G T E R. for Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S ------------------------------------------------------ V E D T Æ G T E R for Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S ------------------------------------------------------ Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er Svejsemaskinefabrikken Migatronic

Læs mere

Udkast til vedtægter Nilfisk Holding A/S

Udkast til vedtægter Nilfisk Holding A/S Bilag 2 Udkast til vedtægter Nilfisk Holding A/S Nilfisk Holding A/S Vedtægter 10. oktober 2017 Side 1/9 Selskabets navn og formål 1 1.1 Selskabets navn er Nilfisk Holding A/S. 1.2 Selskabets formål er

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498)

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) (13. december 2006) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 49 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er København Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for TDC A/S

Vedtægter. for TDC A/S Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Tele Danmark Communications A/S (TDC A/S) TDC Totalløsninger

Læs mere

A-aktier er ikke omsætningspapirer, de skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.

A-aktier er ikke omsætningspapirer, de skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. J.nr. 020122-0053 jcr/aru VEDTÆGTER FOR BRD. KLEE A/S, CVR-NR. 46874412 Selskabets navn og formål Selskabets navn er Brd. Klee A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive ingeniør-, handels- og produktionsvirksomhed.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Assens Forsyning A/S 900985 13601 / 2750234

VEDTÆGTER. for. Assens Forsyning A/S 900985 13601 / 2750234 VEDTÆGTER for Assens Forsyning A/S 900985 13601 / 2750234 1 Selskabets navn, hjemsted og formål: 1.1 Selskabets navn er Assens Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Assens Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Erhverv A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2. Selskabets formål 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted:

Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 107 4. oktober 2010 Til aktionærerne i Comendo A/S Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted: tirsdag, den

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

Vedtægter for Generationsskifte & Vækst A/S cvr-nr. 20813938

Vedtægter for Generationsskifte & Vækst A/S cvr-nr. 20813938 J.nr. 2634 Vedtægter for Generationsskifte & Vækst A/S cvr-nr. 20813938 1. 1.0 Navn 1.1. Selskabets navn er Generationsskifte & Vækst A/S. 2.0. Formål 2. 2.1. Selskabets formål er at drive investerings-,

Læs mere

5. november 2010 ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER NORDIC TANKERS A/S

5. november 2010 ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER NORDIC TANKERS A/S 5. november 2010 ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER NORDIC TANKERS A/S VEDTÆGTER NORDIC TANKERS A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Nordic Tankers A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER. for AMBU A/S

VEDTÆGTER. for AMBU A/S VEDTÆGTER for AMBU A/S Marts 2012 Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Ambu A/S. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnet Testa-Laboratorium A/S og under binavnet Ambu International

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S ADVOKAT Thomas Møller Kristensen GRAVENE 2 8800 VIBORG TLF. 87 27 11 00 J. NR. 250-055569-TMK-CCH V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1.

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn Kefalas

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANISCO A/S VEDTÆGTER. CVR nr august 2010

VEDTÆGTER FOR DANISCO A/S VEDTÆGTER. CVR nr august 2010 VEDTÆGTER Danisco A/S CVR nr. 11 35 03 56 19. august 2010 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Danisco A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Grindsted Products A/S

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Aqualife A/S. (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet )

V E D T Æ G T E R. Aqualife A/S. (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet ) V E D T Æ G T E R Aqualife A/S (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Aqualife A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. Columbus A/S

Vedtægter. Columbus A/S 1. april 2016 Vedtægter for Columbus A/S CVR-nr. 13 22 83 45 -----ooo0ooo----- 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Columbus A/S. 1.2 Selskabets binavne er Columbus IT Partner A/S, Columbus Danmark A/S, Columbus

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

REGISTRERING AF KAPITALFORHØJELSE GENNEMFØRT

REGISTRERING AF KAPITALFORHØJELSE GENNEMFØRT REGISTRERING AF KAPITALFORHØJELSE GENNEMFØRT October 08, 2010 Nr. 6 SELSKABSMEDDELELSE 8. oktober 2010 REGISTRERING AF KAPITALFORHØJELSE GENNEMFØRT I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 1 kan det herved

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2. Selskabets formål 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S.

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S. NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Denmark Tel.:+45 8896 8666 Fax:+45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN OG FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 3. marts 2015 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er LifeCycle

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Danmarks Skibskredit A/S. CVR-nr. 27 49 26 49

V E D T Æ G T E R. for. Danmarks Skibskredit A/S. CVR-nr. 27 49 26 49 V E D T Æ G T E R for Danmarks Skibskredit A/S CVR-nr. 27 49 26 49 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er "Danmarks Skibskredit A/S". 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tolne Skov ApS CVR-nr. 45 17 12 13

VEDTÆGTER. for. Tolne Skov ApS CVR-nr. 45 17 12 13 Advokatfirmaet Hjortlund & Partnere Nørresundby - Frederikshavn - Hjørring Sagsnr.: 403201 LFA/MHL Dato: 18. april 2011 Åstrupvej 9 DK-9800 Hjørring Telefon +45 9819 3800 Telefax +45 9892 7938 hjr@ahplaw.dk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AFLØB BALLERUP A/S CVR. NR: 32 65 95 86. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001. J.nr.

VEDTÆGTER FOR AFLØB BALLERUP A/S CVR. NR: 32 65 95 86. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001. J.nr. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 157077 VEDTÆGTER FOR AFLØB BALLERUP A/S CVR. NR: 32 65 95 86 \\fd09fs02\tshomes$\fb\fbifk\desktop\til web\publiseret

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere