Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE"

Transkript

1 Lokal Forsikring G/S CVR-nr Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 501 Hvem er dækket? Låseomstilling 502 Hvor dækker forsikringen? 505 Hvordan fastsættes forsikringsværdien? På forsikringsstedet Inventar, maskiner m.v Udenfor forsikringsstedet m.m Færdigvarer af egen tilvirkning 503 Hvilke genstande er dækket? Halvfabrikata Løsøre, der tilhører forsikringstageren Varer og andre genstande Originalmodeller og -tegninger Originalmodeller og -tegninger Rede penge m.v Rede penge m.v Løsøre, der tilhører andre 506 Hvordan fastsættes erstatningen? 504 Hvilke skader er dækket? 507 Underforsikring Direkte skader ved indbrudstyveri 508 Nedsættelse af erstatning Direkte skader ved ran 509 Selvrisiko Direkte skader ved røveri 510 Varegruppe- og sikringsskema Tyveriforsikringen dækker ikke 511 Tyverisikring Følgeudgifter 512 Fællesbetingelser

2 500 TYVERIFORSIKRING 501 HVEM ER DÆKKET? Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede løsøre. 502 HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN? På forsikringsstedet Tyveriforsikringen omfatter skade på de forsikrede genstande, når de befinder sig på den/de adresse(r) dækningen er tegnet for Udenfor forsikringsstedet Tyveriforsikringen dækker med indtil 15 % af forsikringssummen, højst kr. skade på de forsikrede genstande, når disse befinder sig andetsteds i Danmark excl. Færøerne og Grønland. Indbrudstyveri er dog ikke dækket på byggepladser (ny- og ombygning) uden for forsikringsstedet samt i frihavnslagre. Dækningen for genstande som befinder sig andetsteds i Danmark omfatter ikke rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter. Der ydes kun forholdsmæssig erstatning, hvis værdien af de forsikrede genstande som befinder sig andetsteds i Danmark overstiger 15 % af forsikringssummen, højst kr. For dækning udenfor forsikringsstedet gælder de samme sikringskrav som for hovedforsikringsstedet. 503 HVILKE GENSTANDE ER DÆKKET? Løsøre, der tilhører forsikringstageren Forsikringen omfatter sikredes løsøre, der henhører under eller anvendes i den i policen beskrevne virksomhed. Ved løsøre forstås varer, herunder råvarer, halvfabrikata og færdigvarer - emballage, inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr - herunder værktøj og redskaber samt motorkøretøjer. Løsøredækningen omfatter dog ikke motorkøretøjer, der er registreringspligtige, knallerter samt sø- og luftfartøjer, medmindre de hører til en virksomhed, der erhvervsmæssigt fremstiller, reparerer eller forhandler dem. Forsikringen omfatter ikke det løsøre, der er dækket af bygningsforsikring. Forsikringen omfatter desuden ikke arbejdsmaskiner, der er eller ville være omfattet af en i selskabet tegnet brandforsikring for arbejdsmaskiner Originalmodeller og -tegninger Originalmodeller og -tegninger med indtil 15% af forsikringssummen, højst kr. Erstatning ydes kun for originalmodeller og -tegninger som genfremstilles Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter, som befinder sig på forsikringsstedet. Ved pengerepræsentativer forstås eksempelvis: ubenyttede frimærker, klippekort og billetter, stempel- og sparemærker, underskrevne checks og underskrevne købekortsnotaer, umøntet ædelt metal, tips og lottokvitteringer, der indeholder gevinster, quick- og skrabelodder, Danmønt-kort og telekort.

3 Selskabets erstatningspligt for de under punkt nævnte genstande er begrænset til kr. i almindeligt gemme, kr. i værdiopbevaringsenhed kategori 1 - jfr. Sikringskatalog (januar 2007) udarbejdet af Forsikring & Pension, eller kr. i aflåst godkendt værdiopbevaringsenhed kategori 2 - jfr. Sikringskatalog (januar 2007) udarbejdet af Forsikring & Pension. Ved ran og røveri se punkt og Løsøre, der tilhører andre end forsikringstageren Ud over det løsøre, som tilhører forsikringstageren omfatter tyveriforsikringen tillige løsøre, der tilhører andre, som forsikringstageren - i skadetilfælde - er pligtig til at erstatte eller bærer risikoen for. Hvis forsikringssummen er tilstrækkelig omfatter tyveriforsikringen endvidere løsøre, som tilhører andre, men som forsikringstageren - i skadetilfælde - ikke er pligtig at erstatte eller bærer risikoen for. Tyveridækningen for løsøre, som tilhører andre, gæider kun i det omfang, løsøret ikke er dækket ved anden forsikring. 504 HVILKE SKADER ER DÆKKET? Direkte skader som følge af indbrudstyveri samt hærværk på forsikret løsøre i forbindelse med indbrudstyveri eller forsøg herpå Indbrudstyveri foreligger, når løsøre stjæles, efter at tyven har skaffet adgang til forsvarligt sikrede og forsvarligt aflåste bygninger eller lokaler. Adgang skal skaffes ved brug af vold mod bygningen eller ved hjælp af dirke, falske eller tillistede nøgler. Dækning for indbrudstyveri er betinget af, at døre og andre adgangsveje har været låst forsvarligt og at vinduer har været tillukkede og tilhaspede samt at der er synlige tegn på voldeligt opbrud eller at det kan sandsyliggøres, at tyveriet er sket ved brug af dirke, falske eller tillistede nøgler samt at der er tale om løsøre, der befinder sig i bygningen. Åbne skure, halvtage eller konstruktioner, som er beklædt med lærred, plastfolie eller lignende betragtes ikke som bygninger Direkte skader som følge af ran Ran er tyveri som begås åbenlyst, uden anvendelse af vold og i gerningsøjeblikket bemærkes af forsikringstageren eller andre tilstedeværende, der øjeblikkelig gør anskrig, og som kan give en beskrivelse af gerningsmanden. Dækningen omfatter ran af løsøre, rede penge, pengerepræsentativer og værdipapirer fra forsikringstager eller dennes personale, såvel på forsikringsstedet som under transport overalt i Danmark (excl. Færøerne og Grønland). Selskabets erstatningspligt er begrænset til 15% af forsikringssummen, højst kr Direkte skader som følge af røveri Røveri er tyveri sket ved anvendelse af vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af sådan. Dækningen omfatter røveri af løsøre, rede penge, pengerepræsentativer og værdipapirer fra forsikringstager eller dennes personale, såvel på forsikringsstedet som under transport overalt i Danmark (excl. Færøerne og Grønland). Selskabets erstatningspligt er begrænset til 15% af forsikringssummen, højst kr Tyveriforsikringen dækker ikke - tyveri fra værdiopbevaringsenhed eller boks forøvet ved benyttelse af koden eller nøglerne dertil, hvis disse har været efterladt på forsikringsstedet.

4 - tyveri, hvor et medlem af forsikringstagerens personale har været delagtig. - driftstab eller andre indirekte tab. - skader som er eller ville være dækket af en brandforsikring eller vandskadeforsikring Tyveriforsikringen dækker endvidere følgeudgifter i forbindelse med en forsikringsbegivenhed Inden for den angivne forsikringssum dækkes udgifter til erstatning af: - genstande, der bortkommer under en forsikringsbegivenhed. - udgifter til genfremstilling af kartoteker, forretningsbøger eller elektronisk lagrede data med indtil 15% af forsikringssummen, højst kr. Dækningen for elektroniske lagrede data forudsætter, at back-up kopiering sker i intervaller af maksimalt 5 arbejdsdøgns varighed, og at back-up kopier opbevares i et aflåst dataskab eller i anden aflåst sektion/-bygning end selve EDB-udstyret Ud over den angivne forsikringssum dækkes - udgifter, der påhviler forsikringstageren som lejer, til istandsættelse af beskadigelser dog ikke glasruder som ved indbrudstyveri eller bevisligt forsøg herpå, sker på de lokaler, som han benytter. - rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med en forsikringsbegivenhed. - udgifter til oprydning efter en forsikringsbegivenhed herunder bortskaffelse og destruktion af forsikrede genstande, herunder hjælpestoffer til produktion, affald og lignende fra virksomheden. Dækningen er begrænset til 20% af forsikringssummen for løsøre dog minimum kr., maksimalt kr. pr. skadebegivenhed Forsikringen dækker ikke udgifter til opgravning, oprydning, rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft i det omgivende miljø, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort, af en af forsikringen omfattet begivenhed Låseomstilling Det fremgår af policen, hvis denne dækning er medforsikret. Tyveridækningen omfatter omkostninger ved udskiftning eller omstilling af virksomhedens låse som følge af, at nøglerne bliver stjålet ved en af denne polices tyveridækning omfattet begivenhed. Erstatningen kan ikke overstige den sum, der fremgår af policen. 505 HVORDAN FASTSÆTTES FORSIKRINGSVÆRDIEN? I forsikringsværdien/forsikringssummen medregnes værdien af alt løsøre, der er forsikret under policen Inventar, maskiner m.v. Værdien af inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr skal udgøre nyværdien, hvorved forstås den til enhver tid gældende genanskaffelsespris for tilsvarende nye genstande uden fradrag for alder og brug, men med rimelige fradrag for nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder (nyværdi) Færdigvarer af egen tilvirkning Værdien af genstande, som forsikringstageren selv har tilvirket til salg, skal udgøre den pris, som ved salg på almindelige vilkår til enhver tid vil kunne opnås, med fradrag for regelmæssige salgsomkostninger, undgået handelsrisiko, samt fordelen ved kontant beta-

5 ling, dog kun for så vidt forsikringstageren ikke derved opnår en fordel, han ikke ville have opnået, såfremt forsikringsbegivenheden ikke havde fundet sted Halvfabrikata Værdien af genstande, som forsikringstageren selv har under tilvirkning med senere salg for øje, skal udgøre produktionsomkostningerne (herunder råmaterialer) med tillæg af andel, dels af forsikringstagerens generalomkostninger, dels af avancen ved færdigvarens salg til en pris, der på almindelige vilkår til enhver tid vil kunne opnås med fradrag som oven for anført under punkt Varer og andre genstande Værdien af andre genstande end de i punkt nævnte samt genstande, der tilhører andre end forsikringstageren skal udgøre den til enhver tid gældende genanskaffelsespris med rimeligt fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder (dagsværdi) Originalmodeller og -tegninger Originalmodeller og -tegninger medregnes med disses værdi, dog højst med 15 % af forsikringssummen, højst kr Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter medregnes med disses værdi, dog højst med 15 % af forsikringssummen, højst kr. 506 HVORDAN FASTSÆTTES ERSTATNINGEN? Skaden opgøres som forskellen mellem værdien af det skaderamte løsøre før og efter skaden. Værdien opgøres efter samme principper som angivet under punkt Ved skade på inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr gælder dog: - at tabet opgøres som forskellen mellem de skaderamte genstandes nyværdi umiddelbart før skaden og deres værdi efter skaden. - at beskadigede genstande, medmindre anden aftale er truffet med selskabet, inden 1 år fra skadedagen, skal være istandsat eller genanskaffet, respektive istandsættelse eller genanskaffelse efter selskabets skøn skal være betryggende sikret, idet der i modsat fald kun ydes erstatning efter dagsværdien. - at forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien svarende del af erstatningen først udbetales, når de beskadigede genstande er istandsat eller genanskaffet, respektive istandsættelse eller genanskaffelse efter selskabet skøn er betryggende sikret. - at selskabet er berettiget til at overtage en beskadiget genstand mod at erstatte dens værdi før skaden (for inventar, maskiner, og øvrigt driftsudstyr nyværdien), ligesom selskabet er berettiget til at erstatte de beskadigede genstande med andre tilsvarende genstande eller til at sætte de beskadigede genstande i samme stand som før skaden, og forsikringstageren er herudover ikke berettiget til yderligere erstatning for disse genstande. 507 UNDERFORSIKRING Hvis forsikringsværdien udregnet efter punkt overtiger forsikringssummen, erstattes en skade kun forholdsmæssigt. Hvis Tyveriforsikringen er opdelt i flere tyvericeller med hver sin forsikringssum, behandles hver tyvericelle som en selvstændig forsikring.

6 508 NEDSÆTTELSE AF ERSTATNING I punkt 510 er reglerne vedrørende varegruppesummer beskrevet. Reglerne for tyverisikring er beskrevet i policen. Hvis enten kravene vedrørende varegruppesummer eller tyverisikring ikke er overholdt, erstattes kun 60 % af samtlige de beløb, som ville være kommet til udbetaling, hvis kravene var opfyldt. Hvis hverken kravene vedrørende varegruppesummer eller tyverisikring er overholdt, erstattes kun 40 % af de beløb, som ville være kommet til udbetaling, hvis kravene var opfyldt. 509 SELVRISIKO Forsikringen er tegnet med selvrisiko ved enhver skade. Selvrisikobeløbet fremgår af policen. 510 VAREGRUPPESKEMA & VAREBEGRÆNSNING For varer til videresalg, udlejning, reparation, demonstration samt ved opbevaring på lager og særligt løsøre, som fremgår af nedenstående skema, er det en betingelse, at værdien af varer i de enkelte varegrupper ikke overstiger de på policen specificerede summer. Hvis summen for en varegruppe ikke er specificeret gælder det, at der må forefindes værdier for indtil forsikringssummen. Varegruppe Varer til videresalg, udlejning, reparation, demonstration - samt ved opbevaring på lager Varegruppe 1: Guld, sølv, platin, palladium samt anden legering med ædelt metal, der indeholder 333 rent guld eller mere, diamanter, ædelstene, ægte perler, kulturperler (ind- og uindfattede). Smykke- og juvelerarbejder, hvor nævnte materialer indgår. Lomme- og armbåndsure, med stykværdi over kr ,- Varegruppe 2: Tobaksvarer Varegruppe 3: It-udstyr, herunder pc ere, projektorer, fladskærme, programmel, og andet teknisk udstyr, der indgår i et computer-system. TV-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr som f.eks. forstærkere, receivere, mp3-, mp4-, dvd- og cd-udstyr samt paraboler. Mobiltelefoner samt elektronisk tilbehør til disse. Satellitudstyr, herunder navigationsudstyr. Våben, ammunition og sprængstoffer. Foto- og filmudstyr. Læder- og skindbeklædning. Pelse og pelsværk.

7 Parfumevarer. Bijouteri, guld- eller sølvbelagt, med en stykværdi over kr. Varegruppe 4: Sportsudstyr. Beklædning, (læder- og skindbeklædning hører til varegruppe 3). Spiritus. Cd er, dvd er, videobånd (ind- og uindspillede) samt elektroniske spil. Frimærker (filatelistiske) og mønter (numismatiske). Elektroniske kontormaskiner, (som ikke hører til varegruppe 3). Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr. Varegruppe 5: Automobiler, der ikke er indregistreret samt autoreservedele og udstyr (tv-, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3). Brillestel. Solbriller med en stykværdi over 100 kr. Cykler, samt reservedele og udstyr til cykller. El- og motordrevet håndværktøj. Bijouteri, guld- eller sølvbelagt, med stykværdi under kr. Hårde hvidevarer. Møbler med en stykpris over kr. Tæpper med en kvadratmeterpris på over 500 kr. Antikviteter, dog undtaget møbler med en stykværdi under kr. Malerier, skulpturer og ting af kunstnerisk værdi over kr. Motorcykler, scootere og knallerter, der ikke er indregistrerede samt reservedele og udstyr til disse (tv-, radioog navigationsudstyr hører til varegruppe 3). Skibs- og bådudstyr (tv-, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3). Fodtøj. Ure med en stykværdi under kr. Særligt løsøre, der ikke er til videresalg Særligt løsøre i form af elektronisk udstyr (som nævnt under varegruppe 3 og 4). It-udstyr, herunder pc ere, projektorer, fladskærme, programmel og andet teknisk udstyr, der indgår i et computersystem. TV-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr som f.eks. forstærkere, receivere, mp3-, dvdog cd-udstyr samt paraboler. Foto- og filmudstyr. Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr.

8 511 TYVERISIKRING Virksomheden skal tyverisikres efter de regler, der er gældende for det sikringsniveau, som er beskrevet i policen. Det fremgår af policen, om virksomheden skal sikres ved enten skalsikring, cellesikring eller objektsikring. Hvis en kombination af de tre sikringsmuligheder er valgt fremgår det af policen og herunder også varebegrænsninger. Der gælder de samme sikringskrav for løsøre, der befinder sig uden for forsikringsstedet som på forsikringsstedet. De sikringsforanstaltninger, selskabet kræver, skal udføres i overensstemmelse med de forskrifter for installation af både mekanisk og elektronisk tyverisikring, som F&P har udarbejdet. De komponenter, der benyttes til sikring, skal overholde de kvalitetskrav, som er stillet af F&P. Installation af elektronisk sikring skal udføres af et firma, der er godkendt af F&P. 512 FÆLLESBETINGELSER For forsikringen gælder desuden Fællesbetingelser for ERHVERV Betingelsesnr

Forsikringsbetingelser 655-02. Erhvervsforsikring, juli 2005

Forsikringsbetingelser 655-02. Erhvervsforsikring, juli 2005 Forsikringsbetingelser 655-02 Erhvervsforsikring, juli 2005 Indhold 100 Generelle betingelser 101 Betaling af præmie 102 Forsikringens varighed og opsigelse 103 Indeksregulering 104 Ændring af betingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Gjensidige Forsikring Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING 0105-20.01.2006 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 4 Brandforsikring... 5 Tyveriforsikring... 6 Varegrupper

Læs mere

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Erhvervsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Sikrede 1 2. Flytning, risikoforandring og ejerskifte 1 3. Anmeldelse af skade

Læs mere

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring - TotalErhverv Forsikringsvilkår nr. 2000.3 Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring TotalErhverv Fotocollage bestående af 6 billeder i stil med TotalPrivat Dækningsskema for

Læs mere

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE BETINGELSERNE 280-1 OVERSIGT 1. Forsikringen omfatter: 2. Hvilke skader/tab omfatter forsikringen: 3. Undtagelser 3.1.1 Gradvis forringelse 3.1.2 Naturforhold

Læs mere

Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring

Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring 9905-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Dato: 1. april 2014 Sagsbehandler 1. kontor Håndbog for Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Indhold 1. Indledning... 6 Side 2 1.1. Introduktion... 6 1.2. Anmeldelse af skader m.m....

Læs mere

All Risks forsikring nr. 642-203T

All Risks forsikring nr. 642-203T Forsikrede genstande og interesser. Afsnit Indhold Side 1.0. Bygningsforsikring... 1 1.1.1. og 1.1.2. Bygningsbrand og Bygningsbeskadigelse... 1 1.1.3. Lovliggørelse... 1 1.1.4. Oprydnings- og destruktionsomkostninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING 1. FÆLLESBESTEMMELSER Hvilke personer dækker forsikringen? 1.1 Forsikringstageren og dennes husstand. Til husstanden regnes de familiemedlemmer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 9 Retshjælpsforsikring

Læs mere

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 Hvem, hvor og hvad dækker forsikringen 2. Afsnit 2 Bygningsbrandforsikring 3. Afsnit 3 Forsikring for anden

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING 3. Hvilke genstande

Læs mere

Andels-Ejerbolig Plus

Andels-Ejerbolig Plus Andels-Ejerbolig Plus Forsikringsbetingelser Nr. 38-8 Gældende fra 1. marts 1998 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING Pkt. Side 1.0. Sikrede 1 2.0. Hvor dækker forsikringen 1 3.0. Forsikrede genstande 2 Hvilke skader dækker forsikringen 4.0. Brand m.v. 3 5.0. Kortslutning 3 6.0. Vandskade m.v. 4 7.0.

Læs mere

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19 Forsikringsvilkår nr. 201.6 Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring, Gensidig Grønningen l 1270 København K Telefon 33 143748 Telefax 33 32 06 66 Hjemmeside: www.kab.dk Gensidigt

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring 1. Hvor dækker forsikringen: 1.1 Forsikringen dækker i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne. 1.2

Læs mere

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Påhængsvognsforsikring Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser PÅH-3 Gældende fra 01.08.2014 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE

Læs mere

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Ny police til Kolonihaveforbundet

Ny police til Kolonihaveforbundet Kolonihaveforbundet Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Ny police til Kolonihaveforbundet Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

Læs mere

3. marts 2014 EKN Kundenr. 87811440

3. marts 2014 EKN Kundenr. 87811440 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Andelsboligforeningen I. G. Smiths Alle 11-33 Att.: Wind Administration ApS Christians Brygge 28 02 1559 København V Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22

Læs mere

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2)

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2) P02-01 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II (Forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet) Bestående af indboforsikring, ansvarsforsikring, retshjælpsforsikring,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2014-FAB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Familieforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms

Læs mere

Ny police til E/F Fortbo

Ny police til E/F Fortbo G0201_NEL - TT201503170056797677 - G_56804268Job918-P1-19 0101ERHM Willis I/S København Rundforbivej 303 2850 Nærum Ny police til E/F Fortbo Vi sender her den nye police til E/F Fortbo. Det er vigtigt,

Læs mere

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring Betingelser Fritidshusforsikring Fritidshusforsikring Nr FH 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af skade 3 4 Anden forsikring

Læs mere

17. september 2014 333 Kundenr. 97675633

17. september 2014 333 Kundenr. 97675633 Codan Forsikring A/S Englandsgade 25 5000 Odense C G/F Lyset Marievej 56 4300 Holbæk Tlf. 33 55 41 50 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk Kundeservice: http://kundeservice.codan.dk 17. september 2014

Læs mere