Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til"

Transkript

1 Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, lov om en børnefamilieydelse, lov om individuel boligstøtte og lov om ændring af lov om social pension og andre love (Førtidspensionsreform) (Krav om børns ophold her i landet m.v.) 1 I lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 909 af 3. september 2004, som ændret ved 27 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, 8 i lov nr. 346 af 18. april 2007 og 27 i lov nr. 523 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer: 1. 5, stk. 1, nr. 2, affattes således:»2) Barnet faktisk opholder sig her i landet, jf. dog stk. 2 og 3.«2. 5, stk. 3, affattes således:»stk. 3. Opholder barnet sig kortvarigt i udlandet, eller opholder barnet sig midlertidigt i udlandet som led i barnets uddannelsesforløb, der sigter på at forbedre barnets muligheder for at klare sig under fortsat ophold her i landet, er bestemmelsen i stk. 1, nr. 2 ikke til hinder for, at der kan udbetales børnetilskud. For et undervisningspligtigt barn, jf. folkeskolelovens kapitel 5, gælder dette ikke, hvis der er tale om ulovligt skolefravær.«3. Efter 22 a indsættes:» 23. Kommunalbestyrelsen skal anmode barnets forældre om en erklæring om, hvor barnet opholder sig og om årsagen til et eventuelt udlandsophold, hvis kommunalbestyrelsen modtager meddelelse efter 24 a, stk. 1, eller på anden måde får oplysninger, hvorefter der kan opstå tvivl om, hvorvidt betingelserne om barnets ophold her i landet, jf. 5, vil være opfyldt ved begyndelsen af det første døgn i det følgende kvartal, jf. 6, stk. 2. Modtages erklæringen ikke inden for 14 dage efter kommunalbestyrelsens anmodning, træffes afgørelsen om, hvorvidt barnet kan anses for at have ophold her i landet, på det foreliggende grundlag. Stk. 2. Velfærdsministeren kan fastsætte regler om administration i forbindelse med kommunalbestyrelsens vurdering af, om betingelserne for barnets ophold her i landet er opfyldt.«4. Efter 27 indsættes:» 28. Personer, der modtager førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension m.v., er berettiget til børnetilskud efter de regler, der gælder for modtagere af folkepension.«

2 2 I lov om en børnefamilieydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 972 af 22. september 2006, som ændret ved lov nr. 318 af 30. april 2008, foretages følgende ændringer: 1. 2, stk. 1, nr. 2, affattes således:»2) at barnet faktisk opholder sig her i landet, jf. 5, stk. 1, nr. 2, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. dog stk. 5, stk. 3, i samme lov,«2. 6, stk. 3, affattes således:»stk. 3. Ved kommunalbestyrelsens vurdering af, om betingelsen om barnets ophold her i landet er opfyldt, jf. 2, stk. 1, nr. 2, gælder følgende: 1) Kommunalbestyrelsen kan benytte oplysninger, der er modtaget efter regler, der er fastsat i medfør af 24 a, stk. 1, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. 2) Kommunalbestyrelsen skal følge reglerne i 23, stk. 1, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og reglerne fastsat i medfør af 23, stk. 2, i samme lov.«3 I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 1. oktober 2008, som ændret ved 10 i lov nr. 346 af 18. april 2007, foretages følgende ændringer: 1. I 7, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:»hvis der efter lov om en børnefamilieydelse træffes afgørelse om, at betingelsen om barnets ophold her i landet ikke er opfyldt, skal kommunalbestyrelsen samtidig træffe afgørelse om, at barnet ikke medregnes ved beregningen af boligstøtten.«2. Efter 46 indsættes:» 46 a. Hvis kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om, at barnet ikke medregnes ved beregningen af boligstøtten, jf. 7, stk. 2, 2. pkt., finder 46, stk. 2 og 4-6, tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Når barnet igen opholder sig her i landet, jf. 2, stk. 1, nr. 2, i lov om en børnefamilieydelse, finder 43, stk. 1, 2. pkt., og 44, stk. 1, 2 og 4, tilsvarende anvendelse.«4 I lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love (Førtidspensionsreform) foretages følgende ændringer: 1. 6, stk. 6, ophæves. Stk. 1. Loven træder i kraft 1. januar

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget består af tre dele: 1) Styrket indsats mod genopdragelsesrejser og andre længerevarende udlandsophold af negativ betydning for herværende børns skolegang og integration. 2) En ændring af reglerne om ret til børnetilskud og børnefamilieydelse ved barnets uddannelsesophold i udlandet. 3) En ændring af ikrafttrædelsesbestemmelsen i lov nr. 285 af 25. april 2001 om børnetilskud til personer, der er omfattet af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v Styrket indsats mod genopdragelsesrejser og lignende Som opfølgning på punktet Forebyggelse af genopdragelsesrejser i regeringsgrundlaget for VK Regeringen II (februar 2005) nedsatte regeringen en tværministeriel arbejdsgruppe med Integrationsministeriet som formand, som skulle fremkomme med forslag til en yderligere indsats mod genopdragelsesrejser og andre længerevarende udlandsophold af negativ betydning for herværende børns skolegang og integration. Arbejdsgruppens rapport fra maj 2006 indeholdt bl.a. forslag om at skærpe de gældende regler om inddragelse af børnefamilieydelse og børnetilskud ved barnets udlandsophold, således at der ikke skal udbetales børnefamilieydelse eller børnetilskud, når barnet opholder sig i udlandet sammen med en eller begge forældre, og at reducere boligstøtten, når der er truffet afgørelse om inddragelse af børnefamilieydelse pga. børns udlandsophold. Disse to forslag gennemføres med første del af nærværende lovforslag. Formålet med første del af lovforslaget er således at forbedre herværende børns skolegang og integration gennem en styrket indsats mod genopdragelsesrejser og andre længerevarende udlandsophold af negativ betydning for herværende børns skolegang og integration. Formålet nås ved, at forældre i mindre grad vælger at sende deres børn på sådanne udlandsophold. Skærpelsen af de eksisterende bestemmelser om inddragelse af børnefamilieydelse og børnetilskud samt den foreslåede reduktion af boligstøtten skal således indvirke på forældres adfærd, så forældrene fravælger eller forkorter varigheden af barnets længerevarende udlandsophold. Succeskriteriet for forslaget er, at børn i målgruppen ikke sendes på genopdragelsesrejser og andre længerevarende udlandsophold af negativ betydning for herværende børns skolegang og integration. Der vil dog formentlig fortsat være en mindre gruppe, der trods de ændrede regler sender deres børn på sådanne ophold. Skærpelsen af de eksisterende bestemmelser om inddragelse af børnefamilieydelse og børnetilskud skønnes med stor usikkerhed at medføre, at der årligt vil være yderligere 75 tilfælde hvor børnefamilieydelsen skal stoppes. Endvidere skønnes det med betydelig usikkerhed, at boligstøtten reduceres hos omkring familier årligt som følge af forslaget. Det bemærkes, at reduktionen af boligstøtten både vil gælde de afgørelser om inddragelse af børnefamilieydelsen, som ville blive truffet efter de gældende regler herom, og de yderligere afgørelser om inddragelse af børnefamilieydelsen som følger af skærpelsen af de eksisterende bestemmelser. Virkningerne for udbetalinger af børnetilskud forventes at være ubetydelige. Ændringer i børnefamilieydelsesloven og børnetilskudsloven Arbejdsgruppen fremsatte på det daværende Familie- og Forbrugerministeriums område bl.a. forslag om at ændre de eksisterende regler om bortfald af ret til børnefamilieydelse og børnetilskud ved barnets udlandsophold, således at det også bliver muligt at undlade at udbetale af disse ydelser, når børn opholder sig i udlandet sammen med en eller begge forældrene. Baggrunden for arbejdsgruppens forslag var de ændringer, der fulgte af lov nr af 19. december Med denne lov blev den hidtidige betingelse for udbetaling af børnetilskud og børnefamilieydelse om, at

4 barnet har hjemsted her i landet, ændret til, at barnet opholder sig her i landet. Efter den gældende fortolkning af disse regler anses barnet imidlertid som havende ophold her i landet, selv om barnet opholder sig i udlandet, når det opholder sig sammen med forældrene, og disse har fast bopæl her i landet. Med dette lovforslag foreslås det derfor, at de eksisterende regler om bortfald af ret til børnefamilieydelse og børnetilskud ved barnets udlandsophold ændres, således at der i alle tilfælde alene skal ses på barnets ophold i forhold til, om opholdsbetingelserne for udbetaling af børnetilskud er opfyldt. Efter forslaget vil der ikke længere skulle tages særskilt stilling til, om betingelserne for barnets ophold her i landet er opfyldt i situationer, hvor barnet opholder sig i udlandet sammen med en eller begge forældre under forhold, hvorefter forældrene fortsat anses for at have fast bopæl her i landet efter børnetilskudslovens 5, stk. 1, nr. 5. Endvidere foreslås det tydeliggjort i loven, at kortvarigt ophold i udlandet ikke er til hinder for, at der kan udbetales børnefamilieydelse og børnetilskud. Endelig foreslås det, at det for undervisningspligtige børn, jf. folkeskoleloven, som går i skole, er en betingelse for ret til børnefamilieydelse og børnetilskud under udlandsophold, at der er tale om lovligt skolefravær. Ændringer i boligstøtteloven Arbejdsgruppen fremsatte på det daværende Socialministeriums område bl.a. forslag om, at i de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om stop for børnefamilieydelse pga. udlandsophold, skal der samtidig træffes afgørelse om, at det pågældende barn ikke indgår i boligstøtteberegningen, hvis husstanden modtager boligstøtte. Det bemærkes, at der er en række begunstigende beregningsregler for boligstøtten for husstande med hjemmeboende børn. Efter de gældende regler for boligstøtteberegning skal et barn være under 18 år og have fast ophold i ansøgerens hjem. Kortere ophold udenfor hjemmet herunder i udlandet, hvor der er hensigt om tilbagevenden til forældrene vil normalt ikke være nogen hindring for at medtage barnet ved beregningen af boligstøtte. Ved tidsmæssigt afgrænsede ophold på ikke over 6 måneder vil formodningen være for kortere ophold. Selv ved længerevarende ophold uden for hjemmet f.eks. kostskoleophold eller midlertidige ophold i udlandet som udvekslingsstudent kan en formodning om fast ophold dog være til stede. Dette gælder, hvis der ved indretningen af hjemmet er taget hensyn dels til barnets midlertidige ophold under f.eks. ferie, fridage eller sygdomsperioder, dels muligheden for senere varige ophold. I forlængelse af arbejdsgruppens rapport foreslås det som supplement til den eksisterende betingelse om barnets ophold i ansøgerens hjem, at forældre, der ikke er berettiget til at modtage børnefamilieydelse på grund af et barns udlandsophold, heller ikke skal kunne modtage den boligstøtte, der er beregnet som følge af, at det pågældende barn indgår i boligstøtteberegningen Ændring af reglerne om ret til børneydelser ved barnets uddannelsesophold i udlandet Som nævnt ovenfor blev det med lov nr af 19. december 2003 gjort til en betingelse for at yde børnefamilieydelse og børnetilskud, at barnet opholder sig her i landet. Opholder barnet sig midlertidigt i udlandet som led i et uddannelsesforløb, der sigter på at forbedre barnets muligheder for at klare sig under fortsat ophold her i landet, er kravet om, at barnet opholder sig her i landet, ikke til hinder for, at der kan udbetales børnetilskud. Det fremgår af bemærkningerne til L 4 fremsat den 8. oktober 2003 om ændring af hjemstedsbetingelsen til en opholdsbestemmelse, at der kan være tale om tilfælde, hvor barnet for at styrke dets sproglige færdigheder eller dets viden om internationale forhold i et år, eller et semester følger en uddannelse i udlandet. Ved afgørelse om opholdskravet er opfyldt, vil der blive lagt vægt på, om opholdet kan betragtes som et supplement til et igangværende uddannelsesforløb i Danmark. Ved vurdering af, om opholdet i udlandet er led i et sådant uddannelsesforløb, må kommunen tage udgangspunkt i forældrenes redegørelse om formålet med opholdet i udlandet, og i tvivlstilfælde bør der tages kontakt til den uddannelsesinstitution her i landet, der senest har haft kontakt med barnet.

5 Ankestyrelsen har imidlertid truffet afgørelse om, at et High School-ophold i USA efter 9. klasse ikke kunne betragtes som led i et uddannelsesforløb, da der ikke er tale om et supplement til et igangværende uddannelsesforløb i Danmark. Der kunne derfor ikke udbetales børnefamilieydelse under opholdet. Da en sådan praksis ikke er i overensstemmelse med intentionerne bag undtagelsesreglen i lov nr af 19. december 2003, er velfærdsministeren og skatteministeren enige om at præcisere reglerne i børnefamilieydelses- og børnetilskudslovene, således at der kan udbetales børnefamilieydelse og børnetilskud, når barnet i op til et år opholder sig i udlandet i forbindelse med uddannelse. Der henvises til skatteministerens svar på spørgsmål nr. 3 - SAU Alm. del, , 1. samling. Formålet med anden del af lovforslaget er at ændre reglerne, således at der kan udbetales børnefamilieydelse og børnetilskud, hvis uddannelsesforløbet i udlandet, kan betragtes som et supplement til barnets uddannelsesforløb i Danmark. Forløbet behøver således ikke være et supplement til et igangværende uddannelsesforløb i Danmark. Det afgørende er, at uddannelsesforløbet sigter på at forbedre barnets muligheder for at klare sig under fortsat ophold her i landet Ændring af overgangsregel om børnetilskud På baggrund af en fejl i overgangsbestemmelsen i lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love (Førtidspensionsreform) fik personer, der var tilkendt invaliditetsydelse inden den 1. januar 2003, og som efter denne dato er tilkendt eller kan tilkendes førtidspension efter reglerne fra før 1. januar 2003, ikke samme vilkår som andre førtidspensionister omfattet af reglerne fra før 1. januar I overensstemmelse med førtidspensionsreformens intentioner ligestiller nærværende lovforslag disse to persongrupper i relation til børnetilskudsreglerne. Ligeledes i overensstemmelse med førtidspensionsreformens intentioner præciseres det, at udbetaling af ydelser efter reglerne i børnetilskudsloven til førtidspensionister omfattet af reglerne fra før 1. januar 2003 sker efter de til enhver tid gældende regler i børnetilskudsloven. 2. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat og kommuner Forslaget om en styrket indsats mod genopdragelsesrejser og lignende skønnes at medføre offentlige mindreudgifter på 0,6 mio. kr. årligt. Heraf skønnes de offentlige mindreudgifter til boligstøtte at udgøre 0,4 mio. kr. fordelt med halvdelen til kommunerne og halvdelen til staten, mens de statslige mindreudgifter til børnefamilieydelse skønnes at udgøre 0,2 mio. kr. Virkningerne for udbetalingerne af børnetilskud forventes at være ubetydelige. Forslaget om ændring af reglerne om ret til børnetilskud og børnefamilieydelse ved barnets uddannelsesophold i udlandet vil ikke medføre merudgifter af betydning. Forslaget til lovændringen er en præcisering, der skal bringe reglerne i overensstemmelse med de oprindelige intentioner ved lov nr af 19. december Lovforslaget om ændring af overgangsreglen om børnetilskud har ubetydelige økonomiske konsekvenser. Lovforslaget skønnes ikke at have administrative konsekvenser for det offentlige. Lovforslagets økonomiske konsekvenser skal forhandles med kommunerne. Lovforslaget har ikke økonomiske konsekvenser for regionerne. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 4. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke konsekvenser for miljøet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne.

6 6. Forholdet til EU-retten Kravet i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børnefamilieydelse om ophold her i landet er i medfør af De europæiske Fællesskabers forordninger om social sikring ophævet for personer, der er omfattet af disse regler. Dette gælder både opholdskravet i de gældende regler og i de foreslåede ændringer i dette lovforslag. 7. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring hos: Økonomi- og Erhvervsministeriet, Skatteministeriet, Undervisningsministeriet, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Ankestyrelsen, Sikringsstyrelsen, KL, Danske Regioner, Børnerådet, Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM), Institut for Menneskerettigheder, Rådet for Etniske minoriteter, Danmarks Lærerforening (DLF), Dansk Flygtningehjælp, Dansk Friskoleforening, Danske Skoleelever, Efterskoleforeningen, Foreningen af Frie Ungdoms- og Efterskoler, Efterskolernes Lærerforening, Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler, Frie Grundskolers Fællesråd, Frie Grundskolers Lærerforening, Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere (LVU), Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU), Landsforeningen for Opholdssteder og Skole- og Behandlingstilbud, Private Gymnasier og Studenterkurser, Skole og Samfund, Skolelederne, Ungdomsringen, Ungdomsskolernes Udviklingscenter, Børnesagens Fællesråd, Daginstitutionernes Landsorganisation, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL), Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogernes Landsforbund, Børne- og Kulturchefforeningen, Socialchefforeningen, Boligselskabernes Landsforening, Danmarks Lejerforeninger, Lejernes Landsorganisation i Danmark og Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination. 8. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Vurdering af lovforslagets konsekvenser Positive konsekvenser/ Negative konsekvenser/ mindreudgifter merudgifter Staten: Mindreudgifter på 0,4 mio.kr. årligt Kommunerne: Mindreudgifter på 0,2 mio.kr. årligt Lovforslaget har ikke EU-retlige konsekvenser. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Efter de gældende regler er det en betingelse for udbetaling af børnetilskud, at barnet har ophold her i landet. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslag L 4, fremsat den 8. oktober 2003, om ændring af hjem-

7 stedsbestemmelsen til en opholdsbestemmelse, at der ved ophold her i landet skal forstås, at barnet har sin dagligdag her i landet. Opholder barnet sig hos forældrene og disse har fast bopæl her i landet, anses barnet for at opholde sig her i landet. Det gælder også, hvis barnet opholder sig i udlandet sammen med forældrene under forhold, hvorefter forældrene fortsat anses for at have bopæl her i landet efter børnetilskudslovens 5, stk. 1, nr. 5. Med forslaget om, at barnet skal have faktisk ophold her i landet bortset fra de tilfælde, der er nævnt i børnetilskudslovens 5, stk. 2, og i lovforslagets 1, nr. 2 vil der i alle tilfælde alene skulle ses på barnets faktiske ophold, i forhold til om opholdsbetingelserne for udbetaling af børnetilskud er opfyldt. Efter forslaget vil der ikke længere skulle tages særskilt stilling til, om betingelserne for barnets ophold her i landet er opfyldt i situationer, hvor barnet opholder sig i udlandet sammen med forældrene under forhold, hvorefter forældrene fortsat anses for at have bopæl her i landet efter børnetilskudslovens 5, stk. 1, nr. 5. Efter forslaget er det hovedreglen, at barnet faktisk skal opholde sig her i landet, for at der kan udbetales børnetilskud. Undtagelserne hertil fremgår af børnetilskudslovens 5, stk. 2 og forslagets 1, nr. 2. Der henvises til bemærkningerne til forslagets 1, nr. 2. Efter børnetilskudslovens 6, stk. 2, skal betingelserne for retten til at modtage børnetilskud være opfyldt ved begyndelsen af det første døgn i kvartalet for hvilket, der udbetales børnetilskud. Det betyder ikke, at barnets opholdssted på første dag i kvartalet er afgørende, men at barnets situation må vurderes på dette tidspunkt. Der kan udbetales børnetilskud i situationer, hvor barnet er omfattet af undtagelserne til betingelsen om barnets faktiske ophold her i landet. Der kan ikke udbetales børnetilskud, selv om barnet faktisk opholder sig her i landet ved kvartalets begyndelse, hvis der er tale om en kortvarig afbrydelse af et længerevarende udlandsophold. Til nr. 2 Efter de gældende regler er det en betingelse for udbetaling af børnetilskud, at barnet har ophold her i landet. Hvis barnet opholder sig kortvarigt i udlandet på grund af ferie, familiebesøg, sygdomsbehandling eller lignende, anses barnet dog fortsat at have ophold her i landet. Tilsvarende gælder, hvis barnet opholder sig i udlandet sammen med forældrene, der har fast bopæl her i landet. Hvis barnet opholder sig midlertidigt i udlandet som led i et uddannelsesforløb, der sigter på at forbedre barnets muligheder for at klare sig under fortsat ophold her i landet, er bestemmelsen i lovens 5, stk. 1, nr. 2, ikke til hinder for, at der kan udbetales børnetilskud. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget L 4 fremsat den 8. oktober 2003 om ændring af hjemstedsbetingelsen til en opholdsbestemmelse, at Opholder barnet sig midlertidigt i udlandet som led i et uddannelsesforløb, der sigter på at forbedre barnets muligheder for at klare sig under fortsat ophold her i landet, kan der fortsat udbetales børnetilskud. Der kan være tale om, at barnet for at styrke dets sproglige færdigheder eller dets viden om internationale forhold i et år, eller et semester følger en uddannelse i udlandet. Der vil blive lagt vægt på, om opholdet kan betragtes som et supplement til et igangværende uddannelsesforløb i Danmark. Ved vurdering af, om opholdet i udlandet er led i et sådant uddannelsesforløb, må kommunen tage udgangspunkt i forældrenes redegørelse om formålet med opholdet i udlandet. I tvivlstilfælde bør der tages kontakt til den uddannelsesinstitution her i landet, der senest har haft kontakt med barnet. Ankestyrelsen har truffet afgørelse (B-1-06) om, at et High School-ophold i USA efter 9. klasse ikke kunne betragtes som et supplement til et igangværende uddannelsesforløb i Danmark, hvorfor der ikke kunne udbetales børnetilskud under opholdet. Ankestyrelsen lagde vægt på, at formålet med opholdet var, at det skulle erstatte folkeskolens 10. klasse i Danmark. Opholdet kunne således ikke betragtes som et supplement til et igangværende uddannelsesforløb i Danmark. Med forslaget tydeliggøres det, at barnets kortvarige ophold i udlandet ikke er til hinder for at udbetale børnetilskud. Samtidig foreslås det, at hvis barnet opholder sig midlertidigt i udlandet som led i barnets uddannelsesforløb, der sigter på at forbedre barnets muligheder for at klare sig under fortsat ophold her i landet, er kraveti lovens 5, stk. 1, nr. 2, om barnets ophold her i landet ikke til hinder for, at der kan udbetales børnetilskud.

8 Ændringen betyder, at der ikke længere kan stilles krav om, at uddannelsesopholdet skal betragtes som et supplement til et igangværende uddannelsesforløb i Danmark. Opholdet i udlandet skal som hidtil sigte på at forbedre barnets muligheder for at klare sig under fortsat ophold her i landet. Som en styrket indsats mod genopdragelsesrejser og andre længerevarende ophold i udlandet af negativ betydning for børns skolegang og integration foreslås det, at ophold i udlandet ikke kan undtages fra kravet om ophold her i landet efter bestemmelsen i lovens 5, stk. 1, nr. 2, i de tilfælde, hvor barnet er undervisningspligtig, og der er tale om ulovligt skolefravær. Det fremgår af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 822 af 26. juli 2004 om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen, at hvis en elev i folkeskolen udebliver fra undervisningen, skal forældrene mundtligt eller skriftligt oplyse skolen om grunden hertil. Hvis udeblivelsen skyldes sygdom af mere end 2 ugers varighed, kan skolen forlange lægeattest. Skolen har således ret til at kende årsagen til en elevs fravær og pligt til at undersøge baggrunden for fraværet, hvis forældrene ikke selv oplyser om årsagen. Fravær, der ikke er begrundet i sygdom, skal godkendes af skolen. I modsat fald er der tale om ulovligt fravær. Der vil foreligge ulovligt skolefravær i lovforslagets forstand, hvis der er tale om ulovligt fravær efter bekendtgørelsens definition. Reglerne om fravær fra undervisningen i friskoler er reguleret af lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 962 af 26. september 2008, om friskoler og private grundskoler m.v. Det fremgår af lovens 6, stk. 2, at skolens leder skal påse, at de undervisningspligtige elever deltager i undervisningen, og at forældrene kan anmodes om at give skolen skriftlig oplysning om grunden til en elevs udeblivelse fra undervisningen. Skyldes udeblivelsen sygdom af mere end 2 ugers varighed, kan skolens leder forlange lægeattest. Hvis en elev ikke opfylder undervisningspligten, indberetter skolens leder det til kommunalbestyrelsen i elevens bopælskommune. Regler om fravær fra undervisningen i efterskoler findes i lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 18. juli Af lovens 2, stk. 9, fremgår, at efterskolen skal give de kommuner, hvor undervisningspligtige elever er tilmeldt folkeregistret, meddelelse om optagelse og kursets varighed. Forlader disse elever skolen inden kursets afslutning, eller opfylder de ikke undervisningspligten, skal skolen underrette kommunen herom. Lovforslaget omfatter således ulovligt fravær fra undervisningen i folkeskolen, i friskolerne og i efterskolerne. En vedtagelse af forslaget betyder, at for undervisningspligtige børn i folkeskolen, i friskolerne og i efterskolerne kan der ikke udbetales børnetilskud, når barnet opholder sig i udlandet og samtidig har ulovligt fravær fra skolen. Det gælder uanset, om der er tale om korterevarende, midlertidige eller længerevarende ophold i udlandet. Det bemærkes, at efter eksisterende regler har samtlige typer af skoler, hvor undervisningspligten kan opfyldes, pligt til at give kommunen meddelelse om fravær straks, hvis skolen i en uge ikke har haft kontakt med barnet og ikke har oplysninger om årsagen hertil, såfremt den manglende kontakt kan skyldes, at barnet ikke længere opholder sig her i landet. Reglerne er fastsat i bekendtgørelse nr. 514 af 11. juni 2004 om meddelelser efter 24 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (som ændret ved bekendtgørelse nr. 791 af 11. juli 2006) og bekendtgørelse nr. 822 af 26. juli 2004 om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen (som ændret ved bekendtgørelse nr. 768 af 5. juli 2006). Det er kommunalbestyrelsen, der ud fra en samlet vurdering træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for ret til børnetilskud er opfyldt. Heri ligger blandt andet, at kommunalbestyrelsen som led i afgørelsen foretager partshøring af forældrene, jf. lovforslagets 1, nr. 3, og bemærkningerne hertil, og eventuelt indhenter supplerende oplysninger fra skolelederen om fraværet. Til nr. 3 Som noget nyt foreslås det, at hvis kommunalbestyrelsen modtager meddelelse efter 24 a, stk. 1, eller på anden måde får oplysninger, hvorefter der kan opstå tvivl om, hvorvidt opholdsbetingelserne for udbetaling af børnetilskud er opfyldt ved begyndelsen af det første døgn i kvartalet, skal kommunalbestyrelsen anmode

9 barnets forældre om inden 14 dage at modtage en erklæring om, hvor barnet opholder sig og om årsagen til et eventuelt udlandsophold. Erklæringens indhold skal sammen med de øvrige oplysninger indgå i kommunalbestyrelsens afgørelse om, hvorvidt barnet kan anses for at have ophold her i landet. Hvis erklæringen ikke er modtaget inden 14 dage fra anmodningen, træffes afgørelsen om, hvorvidt barnet kan anses for at have ophold her i landet, på det foreliggende grundlag. Forslaget giver kommunalbestyrelsen en forpligtelse til at handle på en særlig måde i forbindelse med undersøgelsen af, om betingelsen om barnets ophold her i landet fortsat er opfyldt. Kommunalbestyrelsen skal indhente en erklæring fra forældrene, når kommunalbestyrelsen modtager meddelelse efter børnetilskudslovens 24 a, stk. 1, eller når den på anden måde har fået oplysninger, hvorefter der kan opstå tvivl om, hvorvidt betingelserne om barnets ophold her i landet fortsat er opfyldt. At kommunalbestyrelsen skal reagere med det samme, giver forældrene en retssikkerhed for, at kommunalbestyrelsen får det korrekte grundlag til at træffe afgørelsen om ret til børnetilskud, og det giver kommunalbestyrelsen en mulighed for at standse udbetalingen af børnetilskud rettidigt, hvis betingelserne ikke længere er opfyldt. Det bemærkes, at kommunalbestyrelsen ikke kan træffe afgørelsen om ret til børnetilskud før begyndelsen af det første døgn i kvartalet, hvor det kan konstateres, om betingelserne for at modtage børnetilskud er opfyldt. Hvis kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om afslag på børnetilskud, genoptages udbetalingen af børnetilskud når betingelserne på ny er opfyldt. Genoptagelse af udbetaling af ordinært børnetilskud efter 2, nr. 1-3, og ekstra børnetilskud efter 3 i børnetilskudsloven kræver fornyet ansøgning herom. Det foreslås endvidere, at velfærdsministeren kan fastsætte regler om administration i forbindelse med kommunalbestyrelsens vurdering af, om betingelserne for barnets ophold her i landet er opfyldt. Bemyndigelsen foreslås anvendt til at fastsætte regler om administrationen ved anmodning om erklæring, rykkerprocedure mv. Til nr. 4 Det fremgår af 6, stk. 6, i lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love (Førtidspensionsreform), at for personer, der er tilkendt førtidspension, eller for hvem, der er påbegyndt sag herom inden den 1. januar 2003, gælder fortsat de indtil da gældende 2, 4 og 5 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. Ankestyrelsen har truffet afgørelse (B-10-05) om, at der ikke kan udbetales ydelser efter børnetilskudsloven til førtidspensionister, for hvem, der var tilkendt invaliditetsydelse eller var påbegyndt sag herom inden den 1. januar 2003, og som på et senere tidspunkt er tilkendt førtidspension efter de regler om førtidspension, der var gældende indtil 1. januar Det bemærkes, at det efter de dagældende regler var en betingelse for at tilkende invaliditetsydelse, at den pågældendes invaliditet helbredsmæssigt vurderet var så alvorlig, at den pågældende ville have ret til højeste eller mellemste førtidspension, hvis den pågældende ikke havde erhvervsindtægt, der afskar fra at opnå en sådan pension. Med forslaget til 1, nr. 3, gøres det i overensstemmelse med intentionerne i ikrafttrædelsesbestemmelsen i førtidspensionsreformen klart, at personer, for hvem, der var tilkendt invaliditetsydelse eller påbegyndt sag herom inden den 1. januar 2003, og som på et senere tidspunkt er eller bliver tilkendt førtidspension efter de regler om førtidspension, der var gældende indtil 1. januar 2003, på lige fod med de personer, der modtog førtidspension eller for hvem, der var påbegyndt sag herom den 1. januar 2003, er berettiget til børnetilskud. De indtil 1. januar 2003 gældende regler om tilkendelse af førtidspension fremgår nu af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 485 af 29. maj 2007 med senere ændringer. I overensstemmelse med intentionerne i ikrafttrædelsesbestemmelsen i førtidspensionsreformen, foreslås det, at udbetaling af ydelser efter reglerne i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag til førtidspensionister, der er omfattet af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., sker efter de regler, der gælder for modtagere af folkepension. Herved er det præciseret, at det er de til enhver tid gældende regler i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnetilskud, der fin-

10 der anvendelse for personer, der modtager førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Til 2 De eksisterende regler i lov om en børnefamilieydelse om barnets ophold her i landet samt om kommunalbestyrelsens administration m.v. i forbindelse med vurderingen af, om betingelserne om barnets ophold her i landet er opfyldt, svarer til de eksisterende regler herom i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. I 2, nr. 1, foreslås det, at reglerne i lov om en børnefamilieydelse om barnets ophold her i landet ændres, således at det er reglerne herom i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, der finder anvendelse. I 2, nr. 2, foreslås det, at reglerne i lov om en børnefamilieydelse om kommunalbestyrelsens administration m.v. i forbindelse med vurderingen af, om betingelserne om barnets ophold her i landet er opfyldt, ændres, således at det er reglerne herom i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, der finder anvendelse. De foreslåede ændringer indebærer samtidig, at de foreslåede ændringer i lovforslagets 1, nr. 1 og 2, af reglerne om barnets ophold her i landet, samt de foreslåede ændringer i lovforslagets 1, nr. 3, af reglerne om administration m.v. i forbindelse med kommunalbestyrelsens vurdering af, om betingelserne for barnets ophold her i landet, får tilsvarende virkning i forhold til børnefamilieydelsen. Der henvises derfor til bemærkningerne til 1, nr Til 3 Til nr. 1 Efter de gældende regler skal et barn være under 18 år og have fast ophold i ansøgerens hjem for at blive medregnet ved beregningen af boligstøtten. Der henvises til de almindelige bemærkninger for praksis vedrørende fast ophold i ansøgerens hjem. Det foreslås indsat som 7, stk. 2, 2. pkt., i boligstøtteloven, at hvis der i medfør af 2, stk. 1, nr. 2, i lov om en børnefamilieydelse træffes afgørelse om, at betingelsen om barnets ophold her i landet for retten til børnefamilieydelse ikke er opfyldt, skal kommunalbestyrelsen samtidig træffe afgørelse om, at barnet ikke medregnes ved beregningen af boligstøtten. Dette betyder, at en eventuel afgørelse om omberegning af boligstøtten efter forslaget vil bygge på den afgørelse, der træffes om, at betingelsen om barnets ophold her i landet for retten til børnefamilieydelse ikke er opfyldt. Da der både er samtidighed og direkte forbindelse mellem de to afgørelser, vil det sociale nævn i forbindelse med en klage over en afgørelse efter boligstøttelovens 7, stk. 2, 2. pkt., samtidig skulle tage stilling til kommunens afgørelse efter 2, stk. 1, nr. 2, i børnefamilieydelsesloven. Med hensyn til tidspunktet for omregningen af boligstøtten henvises til bemærkningerne til lovforslagets 3, nr. 2. Til nr. 2 Med de gældende regler i bl.a. boligstøttelovens kapitel 9 har ansøgeren oplysningspligt i forhold til alle ændringer, der kan medføre nedsættelse eller bortfald af boligstøtten. Kapitlet indeholder endvidere bestemmelser om, at ved ændringer, der medfører nedsættelse eller bortfald af boligstøtten, omregnes boligstøtten med virkning fra begyndelsen af den måned, der følger nærmest efter ændringens indtræden. Lovforslagets 3, nr. 1, indfører en ny type ændring af ansøgerens forhold, som kan medføre nedsættelse eller bortfald af boligstøtten. Denne ændring af ansøgerens forhold består i, at kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at betingelsen om barnets ophold her i landet for retten til børnefamilieydelse ikke er opfyldt.

11 Der vil derfor være tale om en ændring af ansøgerens forhold, som kommunalbestyrelsen altid vil være først til at kende til. Det foreslås, at hvis kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om, at barnet ikke medregnes ved beregningen af boligstøtten som følge af kommunalbestyrelsens afgørelse om bortfald af børnefamilieydelse, omregnes boligstøtten med virkning fra begyndelsen af den måned, der følger nærmest efter, at afgørelsen er truffet. Kommunalbestyrelsen kan tidligst træffe afgørelse om bortfald af retten til børnefamilieydelse den første dag i den periode, som den enkelte udbetaling vedrører (typisk den første dag i kvartalet), med det resultat, at børnefamilieydelsen for den pågældende periode/kvartal ikke udbetales. Med forslaget vil boligstøtten dog først blive omberegnet med virkning for den anden måned i kvartalet. Denne konstruktion nødvendiggøres af, at boligstøtten for den første måned i kvartalet allerede er udbetalt, når kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at barnet ikke skal medregnes. Hvis boligstøtten skulle omberegnes med virkning allerede for den første måned i kvartalet ville det således kræve, at kommunalbestyrelsen krævede den for meget udbetalte boligstøtte tilbagebetalt. Imidlertid har boligstøttemodtageren forud for kommunalbestyrelsens afgørelse ikke nødvendigvis kunnet vide, at den pågældende ændring (dvs. kommunalbestyrelsens afgørelse om retten til børnefamilieydelse) ville finde sted. Boligstøttemodtageren kan dermed siges at have modtaget boligstøtten for den første måned i kvartalet i god tro, hvorfor boligstøtten ikke ville kunne kræves tilbagebetalt. Med den foreslåede bestemmelse er der lagt vægt på, at der er tale om en ændring, som kommunalbestyrelsen altid selv har oplysning om, og at borgeren derfor som udgangspunkt ikke kan pålægges en pligt til at oplyse kommunalbestyrelsen herom. Som konsekvens heraf er der som udgangspunkt ikke adgang til at kræve boligstøtten tilbagebetalt, hvis grunden til den for meget udbetalt boligstøtte er, at kommunalbestyrelsen ikke har ladet barnet udgå af boligstøtteberegningen. Det foreslås endvidere, at når barnet igen kan anses for at opholde sig her i landet, jf. 2, stk. 1, nr. 2, i lov om en børnefamilieydelse, kan boligstøtten omregnes, når ændringen er indtrådt, hvilket i praksis vil sige fra begyndelsen af den måned, der følger nærmest efter ændringen. Hvis barnet igen opholder sig her i landet fra den 1. i en måned, kan boligstøtten omregnes fra begyndelsen af denne måned. Omberegningen kan dog tidligst ske med virkning fra begyndelsen af den måned, der følger efter ansøgerens meddelelse om ændringen til kommunalbestyrelsen. I forbindelse med årsomregningen kan omberegningen dog foretages med virkning fra 1. januar, hvis ansøgeren inden udgangen af januar måned giver meddelelse om, at barnet opholder sig her i landet fra den 1. januar eller tidligere. Betingelsen om ansøgerens meddelelse om ændringen til kommunalbestyrelsen udelukker ikke, at boligstøtten omberegnes, blot fordi ansøgeren ikke har meddelt ændringen til kommunens boligstøttekontor, men fx i stedet til den del af den kommunale forvaltning, der træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for ret til børnefamilieydelse er opfyldt. Til 4 Med lovforslagets 1, nr. 3, foreslås en ændring af ikrafttrædelsesreglen om ret til børnetilskud for personer, der er tilkendt førtidspension efter de indtil 1. januar 2003 gældende regler herom i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. Ikrafttrædelsesbestemmelsen i 6, stk. 6, i lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love (Førtidspensionsreform) om ret til ydelser efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, kan derfor ophæves. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til 1, nr. 3. Det foreslås, at loven træder i kraft 1. januar Til 5

12 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 909 af 3. september 2004, som ændret ved 27 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, 8 i lov nr. 346 af 18. april 2007 og 27 i lov nr. 523 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer: 5. Børnetilskud kan endvidere kun udbetales, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) --- 2) Barnet opholder sig her i landet, jf. dog stk. 2 og Stk. 3. Opholder barnet sig midlertidigt i udlandet som led i et uddannelsesforløb, der sigter på at forbedre barnets muligheder for at klare sig under fortsat ophold her i landet, er bestemmelsen i stk. 1, nr. 2, ikke til hinder for, at der kan udbetales børnetilskud. 1. 5, stk. 1, nr. 2, affattes således:»2) Barnet faktisk opholder sig her i landet, jf. dog stk. 2 og 3.«2. 5, stk. 3, affattes således:»stk. 3. Opholder barnet sig kortvarigt i udlandet, eller opholder barnet sig midlertidigt i udlandet som led i barnets uddannelsesforløb, der sigter på at forbedre barnets muligheder for at klare sig under fortsat ophold her i landet, er bestemmelsen i stk. 1, nr. 2 ikke til hinder for, at der kan udbetales børnetilskud. For et undervisningspligtigt barn, jf. folkeskolelovens kapitel 5, gælder dette ikke, hvis der er tale om ulovligt skolefravær.«3. Efter 22 a indsættes:» 23. Kommunalbestyrelsen skal anmode barnets forældre om en erklæring om, hvor barnet opholder sig og om årsagen til et eventuelt udlandsophold, hvis kommunalbestyrelsen modtager meddelelse efter 24 a, stk. 1, eller på anden måde får oplysninger, hvorefter der kan opstå tvivl om, hvorvidt betingelserne om barnets ophold her i landet, jf. 5, vil være opfyldt ved begyndelsen af det første døgn i det følgende kvartal, jf. 6, stk. 2. Modtages erklæringen ikke inden for 14 dage efter kommunalbestyrelsens anmodning, træffes afgørelsen om, hvorvidt barnet kan anses for at have ophold her i landet, på det foreliggende grundlag. Stk. 2. Velfærdsministeren kan fastsætte regler om administration i forbindelse med kommunalbestyrelsens vurdering af, om betingelserne for barnets ophold her i landet er opfyldt.«4. Efter 27 indsættes:» 28. Personer, der modtager førtidspension efter

13 lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension m.v., er berettiget til børnetilskud efter de regler, der gælder for modtagere af folkepension.«2 I lov om en børnefamilieydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 972 af 22. september 2006, som ændret ved lov nr. 318 af 30. april 2008, foretages følgende ændringer: 2. Retten til børnefamilieydelsen er betinget af, 1) --- 2) at barnet opholder sig her i landet, jf. dog stk. 2, Stk. 3. For at kunne træffe afgørelse om, hvorvidt et barn kan anses for at have ophold her i landet, jf. 2, stk. 1, nr. 2, kan kommunalbestyrelsen benytte oplysninger, der er modtaget efter de regler, der er fastsat i medfør af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. 1. 2, stk. 1, nr. 2, affattes således:»2) at barnet faktisk opholder sig her i landet, jf. 5, stk. 1, nr. 2, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. dog stk. 5, stk. 3, i samme lov,«2. 6, stk. 3, affattes således:»stk. 3. Ved kommunalbestyrelsens vurdering af, om betingelsen om barnets ophold her i landet er opfyldt, jf. 2, stk. 1, nr. 2, gælder følgende: 1) Kommunalbestyrelsen kan benytte oplysninger, der er modtaget efter regler, der er fastsat i medfør af 24 a, stk. 1, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. 2) Kommunalbestyrelsen skal følge reglerne i 23, stk. 1, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og reglerne fastsat i medfør af 23, stk. 2, i samme lov.«3 I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 1. oktober 2008, som ændret ved 10 i lov nr. 346 af 18. april 2007, foretages følgende ændringer: Stk. 2. For at et barn skal medregnes ved beregningen af boligstøtte, skal det være under 18 år og bo i lejligheden. 1. I 7, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:»hvis der efter lov om en børnefamilieydelse træffes afgørelse om, at betingelsen om barnets ophold her i landet ikke er opfyldt, skal kommunalbestyrelsen samtidig træffe afgørelse om, at barnet ikke medregnes ved beregningen af boligstøtten.«2. Efter 46 indsættes:» 46 a. Hvis kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om, at barnet ikke medregnes ved beregningen af boligstøtten, jf. 7, stk. 2, 2. pkt., finder 46, stk. 2 og 4-6, tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Når barnet igen opholder sig her i landet, jf. 2, stk. 1, nr. 2, i lov om en børnefamilieydelse, finder 43, stk. 1, 2. pkt., og 44, stk. 1, 2 og 4,

14 tilsvarende anvendelse.«4 I lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love (Førtidspensionsreform) foretages følgende ændringer: Stk. 6. For personer, der er tilkendt førtidspension, eller for hvem der er påbegyndt sag herom inden den 1. januar 2003, gælder fortsat de indtil da gældende 2, 4 og 5 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. 1. 6, stk. 6, ophæves.

2008/1 LSF 77 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Fremsat den 19. november 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 77 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Fremsat den 19. november 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 77 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-1891 Fremsat den 19. november 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 273 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. januar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 27 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

31. maj 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

31. maj 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 31. maj 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog under sin efterårssamling i 2010 som dagsordenspunkt 68 et beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

2014 Udgivet den 11. juni 2014. 10. juni 2014. Nr. 574.

2014 Udgivet den 11. juni 2014. 10. juni 2014. Nr. 574. Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 10. juni 2014. Nr. 574. Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag.

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag. 2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-960-0002 Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog under sin efterårssamling i 2010 som dagsordenspunkt 68 et beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut pålægges at

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

b) at formuleringen kunst- og kulturskoler for at undgå fejltolkninger udgår af lovteksten

b) at formuleringen kunst- og kulturskoler for at undgå fejltolkninger udgår af lovteksten København, 17. september 2013 Til Undervisningsministeriet Høringssvar - folkeskolereform Høringssvar fra Danske Musik- og kulturskoleledere, DMKL: Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Forslag. Fremsat den 27. april 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) til

Forslag. Fremsat den 27. april 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) til 2015/1 LSF 182 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/01457 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen,lov om friskoler og private

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 111 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.335.021 Fremsat den 29. januar 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Forlængelse af forsøg med ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.)

UDKAST. Forslag. til. (Forlængelse af forsøg med ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om social pension og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte 2014/1 LSF 161 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-34 Fremsat den 11.

Læs mere

Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til. (Elevråd o.l. og tilbud til børn i alderen 0-2½ år m.v.

Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til. (Elevråd o.l. og tilbud til børn i alderen 0-2½ år m.v. Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

2014/2 LSF 2 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016. Forslag. til. 2. I 8, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter»opfyldes ved«:»integrationsydelse eller«.

2014/2 LSF 2 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016. Forslag. til. 2. I 8, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter»opfyldes ved«:»integrationsydelse eller«. 2014/2 LSF 2 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j. nr. 15/05849 Fremsat den 3.

Læs mere

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. januar 2016 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Udskydelse af retten til familiesammenføring for

Læs mere

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Kapitel 2 Opfyldelse af boligkravet

Kapitel 2 Opfyldelse af boligkravet Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 814 af 20/07/2004 (Gældende) LBK Nr. 945 af 01/09/2006 Kapitel

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse LBK nr 609 af 03/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2907880 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom)

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 298 Offentligt Beskæftigelsesministeriet xx oktober 2006 ArC j.nr. 6141-0007 1. Udkast Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen BEK nr 1563 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173583 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1015 af 30/08/2015

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2011/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. december 2011 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 2. [Præcisering af kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov] Til 3.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 2. [Præcisering af kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov] Til 3. Uddannelsesudvalget L 196 - Bilag 13 Offentligt Sagsnr.: 147.354.121 Til Lovforslag nr. L 196 Af undervisningsministeren, tiltrådt af Æ n d r i n g s f o r s l a g Til 2 1) I stk. 1, 1. pkt., udgår:»,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkeskolen 2007/2 LSF 142 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: 051.343.021 Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 157 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. februar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 22. september 2009 EM 2009/91 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Forslagets baggrund: Almindelige bemærkninger Det daværende landsråd vedtog i 1978 landsrådsvedtægt af 4. april 1978 om uddannelsesstøtte

Læs mere

OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Har du tænkt over hvilke fordele og ulemper, der kan være for dit barn ved sådan en rejse?

OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Har du tænkt over hvilke fordele og ulemper, der kan være for dit barn ved sådan en rejse? OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Har du tænkt over hvilke fordele og ulemper, der kan være for dit barn ved sådan en rejse? 3 01 OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Her kan du læse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 8. december 2008 J.nr. 08-801-3 Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre

Læs mere

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald)

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) 1 I lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald, jf. lov nr. 225 af

Læs mere

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag.

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag. 2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-1796 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. KAPITEL I ALMINDELIGE BESTEMMELSER DEFINITIONER Område 2. Statsborger 3. Lovgivning 4. Forsikringsperiode

Læs mere

16. august 2005 PIH 05-801-24. Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension

16. august 2005 PIH 05-801-24. Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension Til Se fordelingsliste 16. august 2005 PIH 05-801-24 Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension Hermed sendes udkast af 16. august 2005 til forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet.

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. KL Afsnit I Pkt. A) Definition En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Pkt. B) Retsgrundlag for opsat pension m.v. Pensionsregulativets

Læs mere

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,.

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Ændret ordlyd) BEU Alm.del Bilag 58 Offentligt UDKAST til Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 40 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 40 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling)

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling) Landstingsforordning nr. 1 af 27. marts 2006 om ændring af landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption (Forlængelse af forældreorloven) 1 I landstingsforordning nr.

Læs mere

Derudover er der generel opbakning til forslaget fra BKF, Børnerådet, DA, DI, Frie Grundskolers Fællesråd, Håndværksrådet, KL og Skolelederne.

Derudover er der generel opbakning til forslaget fra BKF, Børnerådet, DA, DI, Frie Grundskolers Fællesråd, Håndværksrådet, KL og Skolelederne. Uddannelsesudvalget L 111 - Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Januar 2009 Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af procedure for henvisning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2008/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2008 af ministeren

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling UDKAST September 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) I lov om

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv

Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv Uddannelsesudvalget L 112 - Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Januar 2009 Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 12. april 2010 FM 2010/119 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Dette forslag til Inatsisartutforordning fremlægges for at give førtidspensionister bedre økonomiske

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2014 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13.

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. juni 1995 Kapitel 1 Personkreds m.v. Kapitel 2 Betingelser for udbetaling

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2011-12 Fremsat den 23. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forbud mod visse konstruktive ændringer,

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 2. juni 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Harmonisering af beskæftigelseskravet)

Læs mere