L 17 Forslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L 17 Forslag 1 2 10. 3"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 17 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder og om ændring af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. (Afskaffelse af næringsbrevsordningen) 1 Lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr af 14. oktober 2013, ophæves. 2 m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 135 af 18. januar 2010, som ændret ved 34 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, 2 i lov nr. 249 af 30. marts 2011, 12 i lov nr af 18. december 2012, 4 i lov nr. 633 af 12. juni 2013 og 3 i lov nr. 736 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer: 1. I 1, stk. 2, indsættes efter»bestemmelserne i«:» 26, stk. 3,«. 2. I 13, stk. 1, ophæves nr I 14, stk. 1, ophæves nr I 14, stk. 1, nr. 4, der bliver nr. 3, ændres» 13, stk. 1, nr. 2, 4 og 5«til:» 13, stk. 1, nr. 1, 3 og 4«. 5. I 14, stk. 2, ændres»stk. 1, nr. 4«til:»stk. 1, nr. 3«. 7. I 18, stk. 1, ophæves nr. 4. Nr. 5-8 bliver herefter nr I 18, stk. 1, nr. 7, der bliver nr. 6, ændres» 13, stk. 1, nr. 4«til:» 13, stk. 1, nr. 3«, og» 14, stk. 1, nr. 4 og 5«ændres til:» 14, stk. 1, nr. 3 og 4«. 9. Overskriften til 26 affattes således:»optræden m.v. og spilleautomater«. 10. I 26 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. For virksomheder, der sælger mad og drikkevarer til nydelse på eller ved salgsstedet, kan kommunalbestyrelsen fastsætte, at der for ikkegevinstgivende spilleautomater betales en afgift til kommunen. Afgiften opkræves kvartalsvis. Afgiften vil kunne fastsættes som et fast beløb for hver automat eller som en procentdel af det indspillede beløb eller som en kombination heraf. Der betales ikke afgift for indtil to ikkegevinstgivende spilleautomater. Den årlige afgift for de følgende spilleautomater må højst udgøre kr. for hver spilleautomat.«. 3 Loven træder i kraft den 1. januar I 15, stk. 1, ændres» 13, stk. 1, nr. 2 og 4«til:» 13, stk. 1, nr. 1 og 3«. Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr BP001016

2 2 Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Det foreslås med lovforslaget, at lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder ophæves, således at der ikke længere kræves næringsbrev for at drive fødevarevirksomhed. m.v. sker der nogle konsekvensændringer som følge af, at lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder ophæves. Ophævelsen og konsekvensændringerne foreslås at træde i kraft den 1. januar Baggrund Regeringen besluttede ultimo i 2012 efter forslag fra Virksomhedsforum for enklere regler, at der skulle gennemføres en evaluering af næringsbrevsordningen med involvering af brancheorganisationer og myndigheder. Evalueringen skulle bl.a. afdække, om ordningen virker efter hensigten, så de, der begår systematiske overtrædelser af de relevante love, faktisk forhindres i at fortsætte deres virksomhed. Baggrunden for lovforslaget er, at evalueringen, som blev afsluttet i maj 2014, viser, at næringsbrevsordningen kun i et vist omfang bliver brugt af myndighederne, og at myndighederne primært benytter kontrol- og sanktionshjemler i egen lovgivning. Siden næringsbrevsordningen blev indført i 2005, er der således kun sket et begrænset antal frakendelser af retten til at drive fødevarevirksomhed, og ca. halvdelen af sagerne vedrører kun ét myndighedsområde. Næringsbrevsordningen er endvidere kun i begrænset omfang blevet brugt til planlægning af risikobaseret kontrol. Idet myndighederne primært benytter kontrol- og sanktionsmuligheder i egen lovgivning, vurderes det, at en afskaffelse af ordningen ikke vil svække myndighedernes mulighed for indgriben over for fødevarevirksomheder. Herudover vurderes det, at en afskaffelse af ordningen ikke vil have negative konsekvenser for fødevaresikkerheden, da de relevante myndigheder i vidt omfang netop anvender andre kontrol- og sanktionsmuligheder inden for egen lovgivning. Da ordningen ikke har haft den tilsigtede tværgående effekt og kun i begrænset omfang er blevet brugt til risikobaseret kontrol og under hensyn til ønsket om at lette virksomhedernes administrative og økonomiske byrder ved at erhverve og opretholde næringsbrevet, foreslås det med lovforslaget, at næringsbrevsordningen ophæves. En generel gennemgang af reglerne på fødevareområdet har desuden vist, at der er betydelige byrder for danske fødevarevirksomheder ved en række danske særregler. Næringsbrevsordningen foreslås således afskaffet med henblik på at sikre mindre bureaukrati i fødevarereguleringen Lovforslagets indhold 2.1. Gældende ret Lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder medfører en pligt for alle fødevarevirksomheder (dvs. fysiske og juridiske fødevarebutikker, cateringvirksomheder, restaurationer og fødevareengrosvirksomheder) til at have næringsbrev for lovligt at kunne drive virksomhed. For at kunne få næringsbrev skal indehaveren af virksomheden have bestået en særlig prøve (om skat og afgifter, pant på emballage, fødevarer og arbejdsmiljøforhold) eller have en bestemt uddannelse (som f.eks. bager eller kok), samt derefter registreres i et offentligt tilgængeligt register hos Erhvervsstyrelsen. I en juridisk virksomhed er det en person i ledelsen, som skal have bestået en særlig prøve eller have en bestemt uddannelse, og virksomheden skal registreres i registret hos Erhvervsstyrelsen. Det koster et gebyr på 600 kr. at tage næringsprøven, som betales til prøveafholdelsesstedet, samt et årligt gebyr på 500 kr. (2013 niveau) for at være optaget i registret, som betales til Erhvervsstyrelsen. Gebyrerne har været uændrede siden indførelsen af næringsbrevsordningen. En virksomhed kan miste sit næringsbrev, hvis den gentagne gange eller under i øvrigt skærpende omstændigheder væsentligt overtræder en række love på fødevare-, skatte- og afgifts-, pant-, arbejdsmiljø- og alkoholområdet. Næringsbrevet og dermed retten til at drive fødevarevirksomhed frakendes ved dom for strafbart forhold. Som grundlag for vurderingen af, om der skal rejses en frakendelsessag, fører Erhvervsstyrelsen et register over virksomhedernes væsentlige overtrædelser af de nævnte love. SKAT, fødevaremyndighederne, Arbejdstilsynet og politiet, som indberetter overtrædelser til registret, skal, når de konstaterer en væsentlig overtrædelse, se i registret og vurdere, om der på grund af gentagne, væsentlige overtrædelser er grundlag for samlet set at nedlægge påstand om frakendelse af retten til at udøve fødevarevirksomhed. De nævnte myndigheder skal stadig føre kontrol med og sanktionere evt. lovovertrædelser efter lovgivningen på deres egne områder. Næringsbrevsordningen ændrer ikke ved dette forhold, men er et tværgående supplement til de regler, som myndighederne i øvrigt benytter Lovforslagets indhold Idet myndighederne benytter kontrol- og sanktionsmuligheder i egen lovgivning, er der ikke behov for næringsbrevsordningen som redskab til at gribe ind over for fødevarevirksomheder. Det foreslås derfor med lovforslaget, at ordningen ophæves, således at der ikke længere kræves næringsbrev for at drive fødevarevirksomhed, hvilket vil lette virksomhedernes administrative og økonomiske byrder. Dette indebærer, at der ikke stilles krav om beståelse af en prøve og dermed heller ikke om betaling af et prøvegebyr eller at indehaveren har en særlig uddannelse for, at en virksomhed kan drive fødevarevirksomhed. Virksomhederne vil

3 3 heller ikke længere skulle betale et årligt gebyr for at drive fødevarevirksomhed i henhold til loven. Afskaffelsen af næringsbrevsordningen betyder desuden, at Erhvervsstyrelsen ikke længere skal føre et selvstændigt register over visse overtrædelser af fødevare-, skatte- og afgifts-, pant-, arbejdsmiljø- og alkohollovgivningen. Kontrollen med og sanktionering af fødevarevirksomheders lovovertrædelser vil ske efter lovgivningen under de enkelte myndigheders områder. Da myndighederne som nævnt benytter kontrol- og sanktionsmuligheder i egen lovgivning, er der heller ikke behov for den særlige frakendelsesbestemmelse, som kun gælder for fødevarevirksomheder. Fødevarevirksomheder vil, som tilfældet er med andre virksomheder, kunne frakendes retten til at drive virksomhed efter den almindelige rettighedsfrakendelsesbestemmelse i straffelovens 79, hvis betingelserne herfor er opfyldt. De enkelte særlove vil endvidere stadig indeholde bestemmelser, der i et vist omfang giver myndighederne mulighed for at bremse en virksomhed, hvis denne ikke overholder væsentlige lovkrav på det enkelte lovområde. m.v. foretages der en række konsekvensændringer som følge af ophævelsen af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder. Blandt andet ophæves kravet om, at næringsbrev er en betingelse for, at en person eller et selskab kan få alkoholbevilling i medfør af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. Tilsvarende ophæves bestemmelsen om, at en alkoholbevilling bortfalder på grund af manglende næringsbrev. Ophævelsen af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder betyder desuden, at Fødevareministeriets gældende regler om fødevarevirksomhedernes betaling til finansiering af Fødevarestyrelsens kampagnekontroller, jf. fødevarelovens 45, stk. 5 og 7, ikke kan videreføres. Det skyldes, at den nævnte betaling er knyttet til den betaling til finansiering af udgifter ved administration af næringsbrevsordningen, som Erhvervsstyrelsen i henhold til 6 i lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder opkræver. I et kommende forslag til ændring af fødevareloven vil 45, stk. 5 og 7, derfor blive ophævet og erstattet af nye bestemmelser, der sikrer hjemmel til den fortsatte finansiering af Fødevarestyrelsens kampagnekontroller. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Afskaffelse af næringsbrevsordningen vil mindske Erhvervsstyrelsens årlige omkostninger med ca. 10,2 mio. kr. svarende til styrelsens omkostninger ved administration mv. af næringsbrevsordningen, herunder drift mv. af næringsbrevsregistret. En mindre del af Erhvervsstyrelsens omkostninger ved administration mv. af næringsbrevsordningen er bevillingsfinansierede med 0,8 mio. kr. årligt, mens de resterende omkostninger, herunder styrelsens lønomkostninger på ca. 2,5 mio. kr. årligt, er gebyrfinansierede. Der er pt. akkumuleret et overskud på gebyrordningen for næringsbrevet. Erhvervsstyrelsen har med henblik på at nedbringe overskuddet undladt at opkræve gebyr fra virksomhederne for Ved afskaffelsen af næringsbrevsordningen forventes der dog fortsat at være et akkumuleret overskud på gebyrordningen, og dette overskud vil derfor bortfalde ved bevillingsafregningen for Afskaffelse af næringsbrevsordningen vil herudover i mindre omfang mindske omkostninger for de myndigheder, som kontrollerer overholdelsen af fødevare-, skatte- og afgifts-, pant-, arbejdsmiljø- og alkohollovgivningen, idet de ikke længere skal påse næringsbrev for fødevarevirksomhederne og indberette eventuelle væsentlige overtrædelser til Erhvervsstyrelsens overtrædelsesregister. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. Afskaffelse af næringsbrevsordningen vil lette virksomhedernes økonomiske byrder. Der vil således ikke længere kræves beståelse af en prøve og dermed heller ikke noget prøvegebyr eller alternativt at indehaveren har en særlig uddannelse for, at en virksomhed kan drive fødevarevirksomhed. Virksomhederne vil heller ikke længere skulle betale et årligt gebyr for at drive fødevarevirksomhed i henhold til loven. Idet næringsbrevsordningen er delvis gebyrfinansieret, vil en afskaffelse reducere omkostningerne for fødevarevirksomhederne med samlet ca. 13,3 mio. kr. årligt. Heraf er ca. 11,7 mio. kr. årlige gebyrbetalinger til Erhvervsstyrelsens administration mv. af næringsbrevsordningen, herunder drift mv. af næringsbrevsregistret, mens ca. 1,6 mio. kr. er virksomhedernes udgifter til aflæggelse af prøve i forbindelse med nyregistreringer. Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering vurderer, at forslaget vil medføre administrative lettelser ved ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder og ændring af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. De administrative byrder, der følger af de gældende krav til næringsbreve, er tidligere målt til ca. 1 mio. kr. på samfundsniveau årligt. Ved ophævelse af næringsbrevsordningen vil lettelserne være tilsvarende. På samfundsniveau vil der ikke være tale om administrative lettelser over timer årligt, og der bliver derfor ikke foretaget yderligere kvantificering af de administrative konsekvenser. 5. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget får ingen konsekvenser for miljøet. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 10. juli til den 25. august 2014 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: 3F, Advokatrådet, Bager-

4 4 og Konditormestre i Danmark, Bryggeriforeningen, Coop Danmark A/S, Danmarks Rederiforening, Danmarks Restauranter og Caféer, Dansk Erhverv, Dansk Transport og Logistik, Danske Advokater, Danske Slagtermestre, De Samvirkende Købmænd, DI Fødevarer, Frederiksberg Kommune, HK Handel, Horesta, Håndværksrådet, ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport, Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune, Landbrug & Fødevarer, LO og Rigsadvokaten. 9. Sammenfattende skema Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Positive konsekvenser/mindreudgifter Afskaffelse af næringsbrevsordningen vil mindske Erhvervsstyrelsens årlige omkostninger med ca. 10,2 mio. kr. Afskaffelse af ordningen vil herudover i mindre omfang mindske omkostninger for de myndigheder, som kontrollerer overholdelsen af fødevare-, skatte- og afgifts-, pant-, arbejdsmiljø- og alkohollovgivningen. Afskaffelse af næringsbrevsordningen vil lette virksomhedernes økonomiske byrder. Idet ordningen er delvis gebyrfinansieret, vil en afskaffelse reducere omkostningerne for fødevarevirksomhederne med samlet ca. 13,3 mio. kr. årligt. Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering vurderer, at forslaget vil medføre administrative lettelser. De administrative byrder, der følger af de gældende krav til næringsbreve, er tidligere målt til ca. 1 mio. kr. på samfundsniveau årligt. Ved ophævelse af næringsbrevsordningen vil lettelserne være tilsvarende. Lovforslaget får ingen konsekvenser for miljøet. Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Negative konsekvenser/merudgifter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Med henblik på at afskaffe næringsbrevsordningen og dermed lette virksomhedernes administrative og økonomiske byrder foreslås det at ophæve lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder. Dette indebærer, at indehaveren af en ny fødevarevirksomhed ikke længere vil skulle bestå en prøve eller have en bestemt uddannelse for at kunne starte op. Virksomheden vil endvidere slippe for et årligt gebyr på pt. 500 kr. for at være omfattet af ordningen. Afskaffelsen af næringsbrevsordningen betyder desuden, at der ikke er behov for at, Erhvervsstyrelsen fører det register over visse overtrædelser af fødevare-, skatte- og afgifts-, pant-, arbejdsmiljø- og alkohollovgivningen, som var en del af ordningen. SKAT, fødevaremyndighederne, Arbejdstilsynet og politiet skal således ikke længere indberette overtrædelser til Erhvervsstyrelsen. Kontrollen med fødevarevirksomheders lovovertrædelser sker således efter lovgivningen under de enkelte myndigheders områder. Myndighederne kan i tilfælde af overtrædelser fortsat anvende de sanktionsmuligheder, der følger af deres respektive særlove. Da myndighederne benytter kontrol- og sanktionsmuligheder i egen lovgivning, er der ikke behov for den særlige frakendelsesbestemmelse, som kun gælder for fødevarevirksomheder. Som tilfældet er med andre virksomheder, vil fødevarevirksomheder kunne frakendes retten til at drive virksomhed efter den almindelige rettighedsfrakendelsesbestemmelse i straffelovens 79, hvis betingelserne herfor er opfyldt. De enkelte særlove vil endvidere stadig indeholde bestemmelser, der i et vist omfang giver myndighederne mulighed for at bremse en virksomhed, hvis denne ikke overholder væsentlige lovkrav på det enkelte lovområde.

5 5 Til nr. 1 Til 2 Den foreslåede ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder medfører, at lovens 9 a om hjemmel for kommunalbestyrelsen til at fastsætte, at der for ikkegevinstgivende spilleautomater skal betales en afgift til kommunen, foreslås flyttet til lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v., jf. forslaget til ny 26, stk. 3. Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. regulerer imidlertid som udgangspunkt kun salg af stærke drikke til nydelse på eller ved salgsstedet med undtagelse af enkelte af lovens bestemmelser, som finder anvendelse ved såvel salg af stærke drikke som salg af andre mad- og drikkevarer til nydelse på eller ved salgsstedet. Det foreslås, at forslaget til ny 26, stk. 3, også finder anvendelse ved såvel salg af stærke drikke som salg af andre mad- og drikkevarer til nydelse på eller ved salgsstedet, så bestemmelsen får samme anvendelse som i lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder. Til nr. 2 Som en konsekvens af ophævelsen af kravet om næringsbrev for at kunne drive fødevarevirksomhed ophæves også kravet om, at næringsbrev er en betingelse for, at personer kan få alkoholbevilling i medfør af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. De øvrige betingelser for at kunne få alkoholbevilling opretholdes uændret. Til nr. 3 og 4 Som en konsekvens af ophævelsen af kravet om næringsbrev for at kunne drive fødevarevirksomhed ophæves også kravet om, at næringsbrev er en betingelse for, at selskaber kan få alkoholbevilling i medfør af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. De øvrige betingelser for at kunne få alkoholbevilling opretholdes uændret. Til nr. 5 Der er tale om en konsekvensændring i henvisningen på baggrund af ændringen af nummereringen. Til nr. 6 Der er tale om konsekvensændringer i henvisningerne på baggrund af ændringen af nummereringen. bestemmelsen om, at en alkoholbevilling bortfalder på grund af manglende næringsbrev. De øvrige bortfaldsgrunde opretholdes uændret. Til nr. 9 Idet 26 udvides til også at indeholde en bestemmelse om spilleautomater, jf. forslaget til ny 26, stk. 3, foreslås overskriften til bestemmelsen affattet i overensstemmelse hermed. Til nr. 10 Ophævelsen af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder medfører, at lovens 9 a om hjemmel for kommunalbestyrelsen til at fastsætte, at der for ikkegevinstgivende spilleautomater skal betales en afgift til kommunen, foreslås flyttet til lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. Bestemmelsen giver som hidtil kommunalbestyrelsen mulighed for at fastsætte, at der for ikkegevinstgivende spilleautomater betales en afgift til kommunen. Bestemmelsen gælder såvel virksomheder, der har salg af stærke drikke til nydelse på eller ved salgsstedet, som virksomheder der har salg af andre mad- og drikkevarer til nydelse på eller ved salgsstedet, jf. forslaget til ændring af 1, stk. 2. Bestemmelsen får således samme anvendelsesområde som i lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder. Til 3 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar For så vidt angår en på ikrafttrædelsestidspunktet eventuel verserende frakendelsessag, hvor der endnu ikke er faldet dom, vil der ikke kunne ske frakendelse af retten til at drive fødevarevirksomhed i medfør af den nugældende lovs 11, stk. 1, jf. princippet i straffelovens 4, stk. 1. Det samme gælder i situationer, hvor der verserer en frakendelsessag om ikke at kunne være stifter af, direktør for eller medlem af bestyrelsen i en fødevarevirksomhed, jf. den nugældende lovs 11, stk. 2. Der vil stadig i begge situationer kunne ske sanktionering i medfør af relevant særlovgivning. For så vidt angår en eventuel frakendelsessag, hvor der, jf. den nugældende lovs 11, stk. 1, er sket frakendelse af retten til at drive fødevarevirksomhed, og hvor frakendelsesperioden udløber efter lovens ikrafttræden, vil frakendelsen være gældende i hele den oprindelige frakendelsesperiode. Det samme gælder i situationer, hvor der er sket frakendelse af retten til at være stifter af, direktør for eller medlem af bestyrelsen i en fødevarevirksomhed, jf. den nugældende lovs 11, stk. 2. Til nr. 7 og 8 Som en konsekvens af ophævelsen af kravet om næringsbrev for at kunne drive fødevarevirksomhed ophæves også

6 6 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. Lovforslaget 2 m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 135 af 18. januar 2010, som ændret ved 34 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, 2 i lov nr. 249 af 30. marts 2011, 12 i lov nr af 18. december 2012, 4 i lov nr. 633 af 12. juni 2013 og 3 i lov nr. 736 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer: 1. Stk. 2. Bestemmelserne i 28, 31, stk. 2, og 32, 33 og 38 finder tilsvarende anvendelse ved salg af mad og drikkevarer til nydelse på eller ved salgsstedet. 13. Alkoholbevilling kan kun meddeles personer, der 1) har næringsbrev til det pågældende forretningssted, jf. lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder, 14. Alkoholbevilling kan kun meddeles selskaber m.v., hvis 1) selskabet har næringsbrev til det pågældende forretningssted, jf. lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder, 14. Alkoholbevilling kan kun meddeles selskaber m.v., hvis 4) direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne opfylder betingelserne i 13, stk. 1, nr. 2, 4 og 5, og 1. I 1, stk. 2, indsættes efter»bestemmelserne i«:» 26, stk. 3,«. 2. I 13, stk. 1, ophæves nr I 14, stk. 1, ophæves nr I 14, stk. 1, nr. 4, der bliver nr. 3, ændres» 13, stk. 1, nr. 2, 4 og 5«til:» 13, stk. 1, nr. 1, 3 og 4« I 14, stk. 2, ændres»stk. 1, nr. 4«til:»stk. 1, nr. 3«.

7 7 Stk. 2. Bevillingsmyndigheden kan undtage fra bestemmelsen i stk. 1, nr Bestyrere skal opfylde betingelserne i 13, stk. 1, nr. 2 og 4, og 16, stk. 2. De må ikke have udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at de ikke vil lede serveringsstedet på forsvarlig måde. 6. I 15, stk. 1, ændres» 13, stk. 1, nr. 2 og 4«til:» 13, stk. 1, nr. 1 og 3«. 18. En alkoholbevilling bortfalder, 7. I 18, stk. 1, ophæves nr. 4. Nr. 5-8 bliver herefter nr ) hvis bevillingshaveren ikke længere har næringsbrev, 18. En alkoholbevilling bortfalder, 7) hvis bevillingshaveren ikke længere opfylder betingelserne i 13, stk. 1, nr. 4, eller 14, stk. 1, nr. 4 og 5, eller 8. I 18, stk. 1, nr. 7, der bliver nr. 6, ændres» 13, stk. 1, nr. 4«til:» 13, stk. 1, nr. 3«, og» 14, stk. 1, nr. 4 og 5«ændres til:» 14, stk. 1, nr. 3 og 4«. 9. Overskriften til 26 affattes således: Optræden m.v.»optræden m.v. og spilleautomater«. 10. I 26 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. For virksomheder, der sælger mad og drikkevarer til nydelse på eller ved salgsstedet, kan kommunalbestyrelsen fastsætte, at der for ikkegevinstgivende spilleautomater betales en afgift til kommunen. Afgiften opkræves kvartalsvis. Afgiften vil kunne fastsættes som et fast beløb for hver automat eller som en procentdel af det indspillede beløb eller som en kombination heraf. Der betales ikke afgift for indtil to ikkegevinstgivende spilleautomater. Den årlige afgift for de følgende spilleautomater må højst udgøre kr. for hver spilleautomat.«. 3 Loven træder i kraft den 1. januar 2015.

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 313 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 130 Offentligt Fremsat den 2012 af erhvervs- og vækstminister Ole Sohn Forslag til Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.

Læs mere

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Side1/5 Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Sekretariat Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 05 Fax: 65 15 15 25 fin@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 06-07-2009 Restaurationsplan for Kerteminde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven (Ophævelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder LBK nr 1205 af 14/10/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035546 Senere ændringer

Læs mere

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven 1 TS2060103-201 8. juli 2014 UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tunge køretøjer på kommunevej, let gods på blokvogne og gebyr for udstedelse af legitimationskort) I færdselsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 8. december 2008 J.nr. 08-801-3 Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer

Forslag. Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. januar 2010 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Jakob Axel Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 20. november Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 20. november Betænkning. over Til lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 20. november 2014 Betænkning over Forslag til lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Caroline Elmberg Sagsnr.: 2014-801-0022 Dok.: 1350349 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Justering af adgangen til konfiskation af motordrevet køretøj)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring 2009/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05614 Fremsat den 25. februar 2010

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 188 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0045 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Læs mere

Forslag. til. (Aromastoffer, aldersgrænser for salg af tobak og udstilling af tobaksvarer på tobaksudsalgssteder)

Forslag. til. (Aromastoffer, aldersgrænser for salg af tobak og udstilling af tobaksvarer på tobaksudsalgssteder) L 139 (som fremsat): Forslag til ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer, lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 16 år og lov om forbud mod tobaksreklame

Læs mere

Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven)

Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven) Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 42 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 14-5317487 Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven) Reklameafgiftsloven,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen)

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 5 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-2660247 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2010-11 Fremsat den 8. december 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Tilbagekaldelse

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2011-12 Fremsat den 23. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forbud mod visse konstruktive ændringer,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den 11-12. juni 2007 Sager på Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders område

KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den 11-12. juni 2007 Sager på Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders område Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 377 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den 31. maj 2007 KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan.

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan. Restaurationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 1 2 Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 1 2.1 Næringsbrev... 1 2.1.1 Næringsbasen...

Læs mere

Lov om detailsalg fra butikker m.v.

Lov om detailsalg fra butikker m.v. Lov om detailsalg fra butikker m.v. LOV nr 606 af 24/06/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften LBK Nr. 786 af 09/08/2005 Forskriftens fulde tekst Lov om detailsalg fra butikker m.v. VI MARGRETHE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2007/2 LSF 164 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0018 Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. november 2013 af Morten Bødskov Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring af kravene til godkendelse som kørelærer) 1 I færdselsloven,

Læs mere

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Der skal være strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, og det skal have

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 59 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes

Læs mere

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning)

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 8. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Anne Høgenhaven Simony Sagsnr.: 2013-731-0027 Dok.: 662527 Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven

Læs mere

2007/2 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Forslag. til

2007/2 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Forslag. til 2007/2 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2008-1433-320 Fremsat den 27. marts

Læs mere

2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag.

2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag. 2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrignsmin., j.nr. 2015-6327 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven). Page 1 of 10 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 174 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v. 2011/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2011-0026201 Fremsat den 29. februar

Læs mere

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag.

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag. 2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-1796 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhed

Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhed LOV nr 244 af 19/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/09717 Senere ændringer til forskriften LBK nr

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-4893 Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere

Udkast til. Forslag. til. Lov om ophævelse af. lov om Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaa (Tangeloven)

Udkast til. Forslag. til. Lov om ophævelse af. lov om Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaa (Tangeloven) Naturstyrelsen J.nr. NST-400-00068 16. august 2013 Jura Udkast til Forslag til Lov om ophævelse af lov om Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaa (Tangeloven) Lov om Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaa, jf.

Læs mere

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Kapitel 1. Definitioner 1. Ved "alkoholholdige drikke" forstås i denne lov alle drikke, der indeholder alkohol.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 273 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.)

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) 1 I lov om nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve, foretages følgende ændring: 1. 5 ophæves.

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

16. august 2005 PIH 05-801-24. Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension

16. august 2005 PIH 05-801-24. Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension Til Se fordelingsliste 16. august 2005 PIH 05-801-24 Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension Hermed sendes udkast af 16. august 2005 til forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 83 Bilag 5 Offentligt J.nr. 12-0236911 Dato: 23. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 83 - Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema vedrørende Forslag til lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 7. januar 2011 5. januar 2011. Nr. 2. Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. til. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil Skatteministeriet Udkast Maj 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil I lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil foretages følgende ændringer: 1. I 12, stk. 1,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 11. februar 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet for køretøjer omfattet af taxilovgivningen) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

N Y E R E G L E R I S P I L L E L O V G I V N I N G E N E R U N D E R B E H A N D L I N G

N Y E R E G L E R I S P I L L E L O V G I V N I N G E N E R U N D E R B E H A N D L I N G 13. maj 2015 N Y E R E G L E R I S P I L L E L O V G I V N I N G E N E R U N D E R B E H A N D L I N G Indledning Folketinget har den 21. april 2015 haft et lovforslag gennem 1. behandling. Indtil videre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2012/1 LSF 106 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 13. december 2012 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Pia Kjærsgaard (DF), Camilla Hersom

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 157 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. februar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til

Læs mere

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0025 Dok.: 1290206 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Notat. lempelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

Notat. lempelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne FÆRDSELSAFDELINGEN 22. februar 2007 Sagsbehandler: Kirsten Søndergaard Munck j.nr. 2006-9080-33 Sekretariatet Ellebjergvej 52, 2. 2450 København SV Telefon: 3314 8888 Lokal: 7464 Telefax: 3343 0004 E-mail:

Læs mere

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune UDKAST Restaurationsplan for Ringsted Kommune 1. Indledning For at kunne servere stærke drikke skal man have en alkoholbevilling. Denne Restaurationsplan fastsætter de overordnede vejledende retningslinjer

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune Restaurationsplan for Slagelse Kommune dtaget af e v r e n e n la p s n Restauratio bruar 2013. fe. 5 2 n e d t e d Byrå 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord................................................

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven 2009/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-311-0034 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1) Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2013-14 Fremsat den 15. januar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret senest ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer 2008/1 LSF 177 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-23-02665 Fremsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v. 2009/1 LSF 96 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0017412 Fremsat den

Læs mere

1. 6 affattes således:

1. 6 affattes således: Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 90 Offentligt Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om ændring

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Foder og Fødevaresikkerhed Sagsnr: 26761 Dato: 1. juli 2014 FVM 300 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1) 2009/1 LSF 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin. j.nr. 2009-5400-0015 Fremsat den 24. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 100 Bilag 1 Offentligt 14. november 2018 J.nr. 2018-4315 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1) Lovforslag nr. L 182 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1) (Ændring af regler om belægningsgrad,

Læs mere

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Ledelsessekretariatet 1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune 1. Baggrund og formål. Baggrunden for restaurationsplanen er skabelsen af Nordfyns Kommune og omlægningen

Læs mere

Restaurationsplan for Holbæk Kommune

Restaurationsplan for Holbæk Kommune Restaurationsplan for Holbæk Kommune 2013 1 Indhold 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af restaurationsplanen... 3 2. Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 3 3. Det lovmæssige grundlag

Læs mere