Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag"

Transkript

1 Solrød Kommune BYRÅDET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag

2 Solrød Byvej Indhold Indholdsfortegnelse Solrød Center er placeret ved både S-togstation og en række andre faciliteter, såsom rådhus, bibliotek, gymnasium m.m. Øverst: Foto fra centergaden, med S-togstationen i centrum. Baggrund og hovedformål 3 1 Farver 4 2 Skiltetyper 4 3 Facadeskilte - primær skiltning 5 4 Udhængsskilte m.m. - sekundær skiltning 6 5 Butiksvinduer og -døre 8 6 Øvrige skilte 8 7 Skiltningens indhold 10 8 Lys 10 9 Markiser Tekniske anlæg Tyverisikring Lovhjemmel Facadeudvalg 13 Vedtagelsespåtegning 13 Ansøgning om skiltning 14 Miljøvurdering 15 Intentionserklæring for Solrød Center 16 Nederst: Solrød Centers områdeafgrænsning. Det er inden for området reglerne gælder. Rådhus Bibliotek og gymnasium centergade S-banen (Solrød Strand station) centergade centergade Solrød Strandvej Mosevej COWI 2

3 Facader & skiltning REGLER FOR FACADER & SKILTNING I SOLRØD CENTER Administrationsgrundlag for behandling af ansøgning om ændring af facader og skiltning i Solrød Center Baggrund og hovedformål Det er Byrådets hensigt, at Solrød Center skal fremstå som et harmonisk og tiltalende centerområde. Dette skal ske ved en hensigtsmæssig og ensartet udformning af facaderne, herunder skiltning, således at centret fremstår som en harmonisk, sammenhængende helhed med fælles arkitektoniske hovedtræk. Solrød Centers placering i kommunen. Kunderne i Solrød Center bør ved skiltning orienteres om de enkelte virksomheders beliggenhed og aktiviteter under hensyntagen til ønsket om at opnå et harmonisk og tiltalende center. Solrød Center er bygget op omkring et gadeforløb (centergaden), som snor sig gennem centret, med torve, pladser og smalle sidestræder. Butikkerne ligger tæt side om side og centergaden er forbeholdt fodgængere og cyklister via den centrale cykelsti. Med lokalplan for Solrød Center nordøst blev rammerne for en mulig udvidelse af centret fastlagt. Samtidig blev der stillet krav om etablering af stiforbindelse til centergaden, så butikken relaterer sig til centergaden og der opstår en forlængelse af sidestrædet her. Biler og parkeringsområder er overvejende placeret på bagsiden af byggeriet og væk fra den centrale centergade. På denne måde opleves centret med forholdsvis lav hastighed, og skiltningen kan derfor koncentreres mod at henvende sig til gående eller cyklende. Dette ud fra en betragtning om, at læsbarheden af skiltene er stor ved lav hastighed, og at skiltene dermed ikke behøver samme omfang og størrelse, som hvis skiltet skulle henvende sig til bilister eller andre trafikanter ved højere hastighed. Solrød Center er bygget op efter en intentionserklæring, som blev vedtaget af Byrådet i Af intentionserklæringen fremgår at centret skal bygges op i en menneskelig skala og i et sammenhængende grønt miljø. Intentionserklæringen er indsat til slut i reglerne. Med disse skilteregler gives der mulighed for at reklamere for centrets egne varer eller ydelser, arrangementer og butikker, herunder også opsætning af fælles pyloner på udvalgte steder. Hidtil har reklame for egne varer kun været tilladt i meget begrænset omfang. Den centrale cykelsti er centrets rygrad - Hele centret er bygget op mod stien og stien er markeret som en alle, der snor sig gennem centrets gadeforløb med torve m.m. 3

4 Facader & skiltning Ligeledes forholder skiltereglerne sig til placering og indpasning af markiser og tekniske anlæg på facaderne. Facaderenoveringerne for de 2 ejendomme Solrød Center og har medført, at Facadeudvalget har revideret reglerne over gadeniveau mod centergaden. Fremadrettet skal ny skiltning placeres som folieklæb i virksomhedernes vinduer på 1. sal, eventuel suppleret med udhængsskilt. Solrød Center gennemgik i 2011 en omfattende facaderenovering. I den forbindelse besluttede Byrådet, at de eksisterende skilte i stueetagen skal udskiftes og udføres på ensartede plader i samme farve som søjlerne. Derudover gælder særligt for de 2 bygninger, at den primære skiltning i gadeniveau skal udføres på ensartede plader for den enkelte bygning og i samme farve som søjlerne. Bygningerne i Solrød Center er opbygget med overdækkede gangarealer i gadeniveau (arkader). Facader mod Centergaden er udformet som en konstruktiv helhed fra terræn til tag. Det vil sige, at arkadesøjlerne enten er synlige frem til tagkonstruktionen eller facaden er inddelt i felter, der følger søjlernes modulsystem. Således brydes sammenhængende vinduesbånd for ca. hver 3. eller 6. meter af søjler, murværk eller anden lukket facadebeklædning båret af søjlerne. Facadernes udformning, højde og materialer reguleres af de gældende lokalplaner for centret. Butiksfacaden skal udformes, så facaden og dens elementer udgør en harmonisk helhed og harmonerer med resten af bygningen. Derudover ønskes et sammenhængende udtryk i centret. Dette søges opnået ved en række bestemmelser for skiltningens farve, form m.m. Eksempel på, hvordan skiltning og belysning kan harmonere med bygningens facadeudtryk. 1 Farver Valg af farver til skiltningen skal ske under hensyntagen til ønsket om at opnå et harmonisk center. 1.1 Kontrast- og effektfarver/selvlysende farver skal nedtones, ligesom neonfarver/selvlysende farver ikke kan forventes godkendt. 1.2 Særligt for de 2 ejendomme Solrød Center og skal den primære skiltning opsættes på ensartede, ensfarvede plader for hele bygningen og i samme farve som søjlerne (grå). 2 Skiltetyper Skiltereglerne deler skiltene op i 2 grupper, henholdsvis primære og sekundære skilte. De primære skilte er virksomhedens/institutionens hovedskilt det vil sige typisk facadeskiltet mod centergaden. 4

5 Facader & skiltning De sekundære skilte betragtes som supplementet til de primære skilte og kan enten være henvisningsskilte, laugskilte/udhængsskilte og nedhængende skilte (under arkaden). 2.1 Skiltningen, både primær og sekundær, skal placeres ensartet for den enkelte bygning. 2.2 Ved udskiftning af skilte skal tilstræbes ensartede løsninger for den enkelte bygning, så skiltning materialemæssigt udføres ensartet. 3 Facadeskilte Primær skiltning Primær skiltning i stueetage mod centergade, torve og sidestræder 3.1 Virksomheder i stueetagen kan som udgangspunkt opsætte skiltning over indgangene til arkaderne og over døre og vinduer inde under arkaden, begge parallelt med bygningens facade. Alternativt som folie øverst på vinduesfladen. Eksempel på facade, hvor den primære skiltning er udført ensartet for hele bygningen - men med variationer. Eksempler på placering af primære skilte ved buet arkadeform. 3.2 Skiltning over indgange til arkader kan enten placeres under dragerne mellem søjlerne i facadelinjen eller på dragerne mellem søjlerne i facadelinjen, afhængig af bygningens arkitektur og frihøjden ved indgangen til arkaden. Anvendes pladeskilte skal pladen følge arkadeåbningens form (vandret eller buet). Anvendes et rektangulært skiltefelt på eller under dragerne, skal feltet have en længde svarende til afstanden mellem søjlerne. Dette gælder dog ikke, hvis skiltet sættes op på en muret væg. 3.3 Hvor der er kundeadgang fra et sidestræde, eller hvor en væsentlig del af en virksomheds udstillingsvinduer er beliggende ud til et sidestræde, kan skilte tillades etableret enten over vinduer (som de øvrige primære skilte) eller i vinduer (som folieklæb), efter nærmere vurdering i hvert enkelt tilfælde. Ved vurderingen vil Facadeudvalget tage hensyn til indpasning i bygningen arkitektur og øvrige facader. 3.4 Højden af de primære skilte over arkaderne må maksimalt være 60 cm, og som udgangspunkt vælges samme skiltehøjde på hele bygningen. Under arkaderne, over vinduer og døre må skilte eller skiltebånd i folie (streamer) som udgangspunkt maksimalt være 20 cm høje. Alternativt kan placeres folie (som vinduesklæb) i vinduespartierne helst som 5

6 Facader & skiltning løse påklæbede bogstaver/symboler. Folien må dog max udgøre 20 % af vinduesfladen, som ikke må få karakter af at været blændet. Primær skiltning over gadeniveau mod centergade, torve og sidestræder 3.5 Skilte skal placeres i vinduerne som folieklæb med løse, fritskårne bogstaver i hvid skrift. Skiltningen må ikke fylde mere end 50 % af vinduesfladen (på 1. sal), men vinduerne må dog ikke få karakter af at være blændede. 3.6 Sydvendte vinduespartier på 1. sal kan afskærmes med folieklæb, når blot folien er gennemskinnelig, så vinduerne ikke får karakter af at være blændede. Eksempel på skiltning ved centrets eneste kælderbutik. Kælderbutik Solrød Center består hovedsageligt af butikker i eller over gadeniveau og med adgang fra centergaden. 3.7 Skiltning for eventuelle kælderbutikker behandles og vurderes af Facadeudvalget fra gang til gang. Bagsiden Centrets bagside ønskes bevaret som en grøn bagside og umiddelbart friholdt for skiltning og reklame, bortset fra eventuel fælles skiltning for centret ved tilkørsler til parkeringsarealer (jf. afsnit om løse skilte). 3.8 Virksomheder over gadeniveau med adgang udelukkende fra varegård har mulighed for at få opsat ét primært skilt på bygningens bagside over varegårdshegnet (fx på trappetårn eller i vindue som folieklæb) efter Facadeudvalgets nærmere vurdering i hvert enkelt tilfælde. 4 Udhængsskilte m.m. Sekundær skiltning 4.1 Den primære skiltning kan suppleres med sekundær skiltning. Den sekundære skiltning er et supplement til den primære skiltning mod centergaden og må ikke i omfang og farvevalg konkurrere med denne. 4.2 Bundfarven for den sekundære skiltning skal være ens for hele bygningen. 4.3 Hver virksomhed må højst etablere et sekundært skilt inden for hvert bygningsmodul (6 meter). 6

7 Facader & skiltning Sekundær skiltning i stueetage og over gadeniveau 4.4 Den primære skiltning kan suppleres med nedhængende skilte under arkadeloftet, udhængsskilte på facaden eller folieklæb i vinduespartiet. Folieklæb kan placeres efter bestemmelserne i 3.1, 3.4, 3.5 og De nedhængende skilte kan placeres under arkadeloftet, vinkelret på bygningens facade, og skal være 125 cm lange og 20 cm høje. Frihøjden mellem underkant af nedhængende skilte eller udhængsskilte og terræn skal være minimum 220 cm. Skiltene skal placeres ensartet for den enkelte bygning. 4.6 Udhængsskilte må maksimalt være 60 cm højde og 60 cm brede og skal placeres på vægpiller eller søjler vinkelret på facaden, og således at afstanden fra skiltets overkant til underkant af vinduer på 1. sal er 10 cm. Hvor den enkelte bygnings arkitektur taler for det, kan udhængsskilte placeres anderledes efter Facadeudvalgets vurdering i hvert enkelt tilfælde. Skiltning skal i givet fald placeres under hensyntagen til beliggenheden af opgangen til 1. sal. 4.7 I stedet for udhængsskilte, kan skiltningen placeres over indgangene til arkaden, jf. afsnit om primær skiltning i stueetage mod centergade, torve og sidestræder, hvis ikke skiltefeltet benyttes af butikker i stueetagen, og ansøger har indhentet samtykke fra samtlige virksomheder, som benytter indgangen til egen virksomhed. Der bør tilstræbes en ensartet løsning for den enkelte opgang. Eksempler på sekundær skiltning: Vinduesklæb på dør- og vinduespartier samt udhængsskilt som supplement til det primære skilt på facaden. 4.8 Hver virksomhed på 1. sal må max etablere et nedhængende skilt under arkadeloftet samt et udhængsskilt. Nedhængende skilte udføres eventuelt som fællesskilt, placeres umiddelbart ved virksomhedens opgang og i en afstand af mindst 3,0 m fra andre nedhængende skilte. 7

8 Facader & skiltning Sekundær skiltning på bagsiden 4.9 På varegårdshegn kan der tillades anbragt skilte med virksomhedernes navne ved varegårdens indkørsel. Tilsvarende skilte kan tillades anbragt inde i varegården, såfremt de placeres lavere end det omgivende hegn Derudover er skiltning ud mod varegårde og parkeringsarealer ikke tilladt Skilte på varegårdshegnet skal være 90 cm lange og 20 cm høje. Afstanden mellem skiltene indbyrdes skal være 10 cm. 5 Butiksvinduer og døre Lokalplanerne for Solrød Center indeholder bestemmelser om, at butiksvinduer ikke må være afblændede eller tildækkede mod centergaden, torve, sidestræder og Solrød Strandvej. Hensigten er at bevare muligheden for indkig i butikkerne. Diskret skiltning med åbningstider i vindues- eller dørparti kræver som udgangspunkt ikke ansøgning. 5.1 Der kan gives tilladelse til en begrænset skiltning af permanent karakter (det vil sige i mere end 6 ugers varighed) i virksomhedernes vinduer efter ansøgning herom i hvert enkelt tilfælde. Her ses eksempel på banner (øverst) og en plakattavle (nederst), som ikke tillades i centret Det er tilladt at anbringe reklamer af midlertidig karakter (det vil sige i op til 6 ugers varighed) i virksomhedernes vinduer uden ansøgning fx ved udsalg m.m. 5.3 Reklamer af både permanent og midlertidig karakter må ikke udgøre mere end 20 % af vinduesfladen. Se også afsnittet om skiltningens indhold. 6 Øvrige skilte Pyloner 6.1 Der kan tillades opsat fælles pyloner med centrets navn (og ikke for de enkelte butikker eller deres varer/ ydelser) på strategiske steder i centrets afgrænsning - fx ved de enkelte tilkørsler til centrets parkeringsarealer (dvs. ved Solrød Byvej og Mosevej) samt på torvet ved centergadens udmunding ved Strandvejen, under forudsætning af at Solrød Kommune kan godkende placeringen. 8

9 Facader & skiltning Pyloner kræver envidere byggetilladelse. Pylonerne skal have samme udformning, farve, logo og være i samme materiale. Pyloner kan variere i højden alt efter i hvilken sammenhæng (miljø), de opsættes. I centergaden (fodgængermiljø) må pyloner maksimalt have en højde på op til 4 meter, og på centrets bagside (mod veje/i bilmiljø) op til 6 meter. Pyloner skal i farvevalg og eventuel belysning tilpasses omgivelserne. Pyloner og flagstænger skal godkendes som en samlet løsning ved tilkørsler, så indgangene til centrets parkeringsarealer fortsat fremstår åbne og harmoniske. Billboards (plakattavler), bannere m.m. 6.2 Billboards (plakattavler), gavlreklamer, bannere, rulleskilte (billedvesklere) og lignende er ikke tilladt. 1 Flagstænger, flag og vimpler 6.3 Fælles, mindre reklameflagstænger er tilladt langs centergadens forløb (med centrets navn eller skiltning for særlige begivenheder, som fx udsalg, halloween eller lignende). 6.4 Fælles reklameflagstænger med centrets navn er tilladt ved tilkørsler til centrets parkeringsarealer og i op til 8,5 meters højde, under forudsætning af at Solrød Kommune kan godkende placeringen. Pyloner og flagstænger skal godkendes som en samlet løsning ved tilkørsler, så indgangene til centrets parkeringsarealer fortsat fremstår åbne og harmoniske. Eksempel på oversigtskort over centret og dets butikker, placeret langs den centrale sti - Her ved Rådhussøen. 6.5 Flag og vimpler på facader mod centergaden, sidestræder, torve og Strandvejen er ikke tilladt. Fælles skilte 6.6 Oversigtskort over centret (eventuelt med angivelse af de enkelte butikker og virksomheder), herunder også digitale skilte, kan placeres strategiske steder i centret og under forudsætning af at Solrød Kommune kan godkende placeringen. Det skal dog bemærkes at eventuel reklame (også på digital skiltning) kun må være for centrets egne varer/ ydelser. Offentlige services og information om lokale arrangementer i kommunen er dog undtaget. Centergadens vestlige del set fra S-togperronen. 1 S-togperronen, væggene under S-togtunellen og buslæskurene på busholdepladsen er dog undtaget bestemmelsen. Disse er lovligt etablerede, og S-togsperron med tilhørende vægge er ikke omfattet af området, som reglerne dækker. Buslæskure kan fortsat lovligt være reklamefinansierede. 9

10 Facader & skiltning Fortovsskilte Solrød Centerforening regulerer antallet af løse fortovsskilte/ sandwichskilte via foreningens vedtægter. Indholdsmæssigt må kun reklameres for egne varer eller ydelser. Løse skilte skal så vidt muligt begrænses af hensyn til gadebilledet og fremkommeligheden i centret. 7 Skiltningens indhold Skilte kan kun tillades opsat med følgende indhold: 7.1 Institutionens, virksomhedens eller ejerens navn 7.2 Institutionens formål eller virksomhedens branche Her eksempel på primær skiltning som lyskasse, placeret over vinduer og dør under arkaden. 7.3 Bomærke, symboler eller lignende, hvis disse benyttes i forbindelse med ovennævnte indhold. Bomærker og lignende for offentlige institutioner og servicevirksomheder vil dog kunne opsættes selvstændigt. 7.4 Derudover kan skiltning for virksomheder udelukkende beliggende over gadeplan eller i kælder indeholde kontaktoplysninger (fx telefonnummer, hjemmeside eller lignende) og information om åbningstider. Vinduerne må dog ikke få karakter af at være blændet. Her et eksempel på skiltning med løse bogstaver, som er indefra belyst. Lystyrken er tilpasset omgivelserne. 7.5 Reklame Opsætning af skilte for mærkevarer, skilte med slogans eller anden reklameagtig tekst samt reklamegenstande er ikke tilladt på facaderne. Dog har den enkelte virksomhed mulighed for at anbringe diskret reklame i virksomhedens vinduer, så længe det er for egne varer eller ydelser og fylder max 20 % af vinduesfladen, jf. afsnit om butiksvinduer og døre. Se endvidere afsnittet om løse skilte med hensyn til eventuelt reklamemæssigt indhold på løse skilte i centergaden. 8 Lys Der må ikke opsættes nogen form for facadebelysning uden Byrådets godkendelse. Det tilstræbes, at belyst skiltning udføres ensartet for de enkelte bygninger Det vil sige så vidt muligt anvendes samme belysningsløsning på den samlede facade. 8.1 Facadeskilte (primære skilte) må kun belyses med spots, med bagudrettet lys (koronabelysning fx løse 10

11 Facader & skiltning bogstaver) eller med svagt fremadrettet lys (enten fra bogstaver eller lyskasse). Eventuelt primære skilte på bagsiden må ikke være belyst. 8.2 Sekundær skiltning må ikke være belyst, bortset fra arkadebelysningen. Henvisningsskilte på varegårdshegn kan dog belyses diskret med nedadrettet belysning, efter ansøgning herom i hvert enkelt tilfælde. 8.3 Skiltekassers bagside skal være lukket. 8.4 Spots placeres ensartet for hele facaden. 8.5 Spots og armaturer til belysning af skilte skal være spinkle og udført i materialer og farver, der er diskrete i forhold til den facade, de opsættes på. 8.6 Belyst skiltning må ikke virke blændende, og lysstyrken skal tilpasses den øvrige skiltning i centergaden. Byggeriet langs Solrød Strandvej er et eksempel på, hvordan markiser kan indpasses i facaden uden at virke dominerende. 9 Markiser Enkelte bygninger i centret har behov for afskærmning mod solen ved vinduerne, hovedsageligt over gadeplan. Dette kan udvendigt ske med markiser, der kan trækkes ud og ind. Markiserne skal tilpasses bygningerne og må ikke virke for dominerende i facaden som helhed. Markiserne skal derfor vælges med en bredde, der svarer til vinduerne, samt i en ensartet farve, der i øvrigt er ens for hele bygningen. 9.1 Markiser må ikke opsættes i sidestræder og i stueetagen, hvor der er etableret arkader. 9.2 Markiser skal tilpasses facadens hovedopdeling og bygningens vinduesformater og må ikke opsættes med større bredde end den vinduesåbning, som de sidder over. 9.3 Markiser skal rulles ind eller klappes sammen efter lukketid. 9.4 Markiser skal være ensfarvede, i grå, lyse nuancer (afstemt efter farverne på bygningen) og udføres i ikke reflekterende materialer. Der skal vælges samme farve og løsning for den enkelte bygning. 9.5 Markiser skal friholdes for reklamer og skiltning. Her ses et eksempel på tyverisikring bag vinduerne og med en åben struktur. 11

12 Facader & skiltning 9.6 Markisens forkant skal være med lige afslutning og må max. være 15 cm høj. 9.7 Markisens frihøjde skal være minimum 2,20 meter (fra underside af forkant til terræn, når slået ud). 10 Tekniske anlæg m.m Tekniske anlæg skal så vidt muligt placeres på bebyggelsens tag eller i varegårde, såfremt de placeres lavere end det omgivende hegn Alternativt kan tekniske anlæg placeres på bebyggelsens bagside mod parkeringsarealerne. Her skal de afskærmes, således at bygningerne skæmmes mindst muligt, og facaden fortsat fremstår som en helhed (farvevalg og materialebrug). 323 Aftræk kan dog føres til tag langs bagsiden af bygninger uden afskærmning Tyverisikring Gitre eller anden tyverisikring skal placeres på indersiden af vindues- 304og dørpartier og skal være af en åben karakter, så der fortsat er indblik til forretningerne A 305B Lovhjemmel og lovgrundlag Lovgrundlaget for skiltereglerne i Solrød Center findes i Planlovens 15 og Byggelovens 6 D. Derudover kan der stilles krav efter vejlovgivningen (sikkerhedshensyn) A 314A Ifølge Planlovens 15 kan skilte reguleres gennem lokalplaner. Bestemmelserne for Solrød Center er fastsat på grundlag af indholdet i de gældende lokalplaner, skilteregler samt intentionserklæringen for Solrød Center. 309 Reglerne er gældende for rammeområderne 301, 301A,302 samt del del af 303 (Solrød Gymnasie og biblioteket), som har facade mod centergaden (rådhussøen). 315A Udsnit af rammeområder, hentet fra Solrød Kommuneplan A A 316A

13 Facader & skiltning Det fremgår af lokalplanerne for rammeområderne, at skiltning og reklamering kun må finde sted efter Byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde. Reglerne anvendes ved behandling af ansøgninger om opsætning eller ændring af skiltning for virksomheder i Solrød Center efter reglernes vedtagelse. Tidligere lovligt opsat skiltning vil fortsat være lovlig efter reglernes vedtagelse. Almindelig vedligeholdelse af skiltningen eller udskiftning af dele af skiltningen efter eksempelvis hærværk, vil kunne ske uden ansøgning under forudsætning af, at skiltningen ikke ændres i forhold til den hidtidige godkendte skiltning. Derudover vil hidtil lovlig skiltning fortsat være lovlige efter endelig vedtagelse af disse skilteregler. 13 Facadeudvalg Der er nedsat et Facadeudvalg for Solrød Center til at behandle skiltningen i Solrød Center. Udvalget har til opgave at udarbejde skilteregler for Solrød Center til Byrådets endelige godkendelse og at behandle de ansøgninger om etablering af skiltning, der ikke umiddelbart kan godkendes i henhold til de gældende skilteregler. Facadeudvalget er således bemyndiget til at kunne meddele dispensation, hvis særlige forhold taler for det (fx bygningens arkitektur/konstruktion ikke gør det muligt at etablere skiltning i overensstemmelse med reglerne). Her et eksempel hvor fritskårne bogstaver er opsat som primær skiltning på betondrageren - en enkel og flot løsning. Udvalget er sammensat af følgende: En repræsentant for Byrådet (uddelegeret til administrationen). En repræsentant for Solrød Centerforening (brugerne/ virksomhederne). En repræsentant for Solrød Center Grundejerforening (ejerne). Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Byrådet den 26. maj 2014: 13

14 Ansøgning Ansøgning om skiltning Alle ansøgninger sendes til: Solrød Kommune Teknik og Miljø Solrød Center Solrød Strand Eller via mail til: Ansøgning kan ske ved at indsende tegning/tegninger af den ønskede skiltning, markise eller lignende med illustration af placering på facade. Farver, mål og materialer skal oplyses. Ønskes skiltet belyst, søges ligeledes om dette. Her skal angives hvordan samt eventuelt hvilken slags lysarmatur, som ønskes anvendt. Planafdelingen i Teknik og Miljø yder på vegne af Facade-udvalget gerne råd og vejledning vedrørende etablering eller ændring af skiltning. Udover facader og skiltning er også udendørs servering og vareopstillingerne med til at give liv og variation i gadebilledet. Udformning af de udendørs serveringssteder, herunder møbler, farver m.m., skal være i overensstemmelse med reglerne for udeservering i Solrød Center og skal godkendes af Solrød Centerforening og Solrød Kommune, inden de opstilles. 14

15 Miljøvurdering Miljøvurdering Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013) skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer og programmer, som fastlægger rammerne for fremtidige anlæg eller arealanvendelser, når planen eller programmet kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Da Reglerne for facader og skilte i Solrød Center vil danne grundlag for myndighedsbehandling af skilteansøgninger og lignende i Solrød Center, er den omfattet af kravet om miljøvurdering. Ifølge loven skal planer, der alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Det blev vurderet, at Reglerne for facader og skilte i Solrød Center kun vil medføre mindre ændringer i forhold til den gældende situation, da: Der var tale om mindre ændringer i forhold til gældende retningslinjer for skiltning i Solrød Center med tilhørende tillæg. Byggelovens 6 D indeholder bestemmelser om, at skilte ikke må være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne, og at der således jf. loven skal ske en vurdering i hvert enkelt tilfælde. Da reglerne alene regulerer skilte og mindre facadeelementer, hvilket i sig selv udgør en mindre del i forhold til de bygningsmæssige sammenhænge (lokaplanerne). Regler for facader og skilte i Solrød Center blev på baggrund af screeningen vurderet til ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor blev reglerne vurderet til ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da: Der alene er tale om en begrænset indvirkning på miljøet. Der vil overvejende være tale om en positiv indvirkning ved en harmonisk, homogen skiltning. Reglerne underordner sig eksisterende lokalplaner mv. Resultatet af screeningen var i høring i nabokommunerne samt internt i administrationen. Der indkom ingen bemærkninger til vurderingen. 15

16 Intentionserklæring Intentionserklæring for Solrød Center Vedtaget af Solrød Byråd den 8. december På de følgende sider fremgår intentionserklæringen, som er grundlaget for opbygningen og udviklingen af Solrød Center, herunder både forhenværende byplanvedtægter og gældende lokalplaner. 16

17 Intentionserklæring 17

18 Intentionserklæring 18

19 Intentionserklæring 19

20 Intentionserklæring 20

21

22 Regler for facader & skiltning i Solrød Center er udarbejdet af Facadeudvalget for Solrød Center og vedtaget af Byrådet den 26. maj Forud for vedtagelsen vedtog Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 20. januar 2014 at sende et forslag i høring hos Solrød Centerforening, Solrød Center Grundejerforening og Solrød Strands Grundejerforening. Der er indarbejdet få ændringer i forhold til de bemærkninger, som indkom i høringsperioden. Indeværende regler erstatter de forhenværende skilteregler for Solrød Center.

Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET. Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag FORSLAG

Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET. Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag FORSLAG Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag Indhold Indledning - Baggrund og hovedformål 3 1 Butiksfacader 4 2 Farver 4 3 Skiltetyper

Læs mere

Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder

Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder Når du søger om virksomhedsskiltning i by- og sommerhusområde undersøger kommunen (Afd. Byg & Miljø) følgende trin, som kan indeholde beskrivelse af

Læs mere

Ølbycentret. Skilteregler

Ølbycentret. Skilteregler Ølbycentret Skilteregler 00 Regler for skilte og andet facadeudstyr i Ølbycentret Om skilte og skilteregler Formålet med skilteregler er at fremme god skiltning. God skiltning God skiltning opnås gennem

Læs mere

iltning på Strandvejen Greve Kommune Sk

iltning på Strandvejen Greve Kommune Sk Skiltning på Strandvejen Greve Kommune Retningslinier for Skiltning på Strandvejen. Redaktion, layout og grafisk tilrettelæggelse: Birgitte Beenfeldt Revision: Side 15. 2013,Vin@greve.dk Greve Kommune

Læs mere

Lokalplan 68. for skilte i Vallensbæk Kommune

Lokalplan 68. for skilte i Vallensbæk Kommune Lokalplan 68 for skilte i Vallensbæk Kommune Juni 2005 REDEGØRELSE Forord Skiltene på husenes facader betyder meget for hvordan vi opfatter et område. Dominerende skilte, pyloner, bannere og reklamer ses

Læs mere

Skiltning. Arkitekturpolitiske retningslinjer

Skiltning. Arkitekturpolitiske retningslinjer Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer 2005 Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer Udarbejdet af Helsingør Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med Tegnestuen Jens V. Nielsen, Hellebæk

Læs mere

Forord 3. Skilte 6. Reklamer 7

Forord 3. Skilte 6. Reklamer 7 Skiltepolitik Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhvervsområder 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18 Ansøgning og tilladelse 20 2 Forord

Læs mere

SKILTNING ARKITEKTUR- POLITISKE RETNINGSLINJER

SKILTNING ARKITEKTUR- POLITISKE RETNINGSLINJER SKILTNING ARKITEKTUR- POLITISKE RETNINGSLINJER Vores vej // Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer // Side 1 EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE SKILTNING I HELSINGØR KOMMUNE

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING. Skiltning i byområder: 4. Facadeskiltning 5. Udhængsskilte 6. Henvisningsskilte 7. Pyloner 8.

INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING. Skiltning i byområder: 4. Facadeskiltning 5. Udhængsskilte 6. Henvisningsskilte 7. Pyloner 8. Skiltemanual 2013 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Skiltning i byområder: 4 Facadeskiltning 5 Skiltemanualen er vejledende indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs Kommune. Der er tidligere

Læs mere

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Københavns Kommune har udarbejdet et sæt retningslinjer for solceller. Formålet med retninglinjerne er at foretage en kvalificeret afvejning

Læs mere

Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016

Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016 Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Skiltning i byområder: 4 Facadeskiltning 5 Skiltevejledningen er vejledende indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs

Læs mere

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Facader acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Derfor sætter Gladsaxe Kommune fokus på, hvordan vi kan

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE KOMMUNEPLAN Tema om skiltning (skilteregler)

SOLRØD KOMMUNE KOMMUNEPLAN Tema om skiltning (skilteregler) SOLRØD KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2017 Tema om skiltning (skilteregler) Indhold Overordnede mål for skiltning Byrådets overordnede mål for skiltningen i Solrød Kommune er: Overordnede retningslinjer for skiltning

Læs mere

VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER. i Næstved Kommunes byområder

VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER. i Næstved Kommunes byområder VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER i Næstved Kommunes byområder 1 2 INDHOLD INTRODUKTION 5 ANSØGNING OM TILLADELSE OG GODKENDELSE 6 1. GENERELT FOR SKILTE OG REKLAMER 8 2. NÆSTVED BYMIDTE 9 FACADESKILTE

Læs mere

Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere

Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere Der er en stigende interesse fra erhvervsdrivende og foreninger for at opstille digitale skilte i det offentlige rum langs gader og veje. Digitale

Læs mere

SKILTEREGULATIV. indenfor lokalplan 220, 246 og 208 i Haverslev Vedtaget i Teknik & Miljøudvalget Rebild Kommune

SKILTEREGULATIV. indenfor lokalplan 220, 246 og 208 i Haverslev Vedtaget i Teknik & Miljøudvalget Rebild Kommune SKILTEREGULATIV indenfor lokalplan 220, 246 og 208 i Haverslev Vedtaget i Teknik & Miljøudvalget 11 05 2016 Rebild Kommune SKILTEREGULATIV indenfor lokalplan 220, 246 og Industriområdet 208 i Haverslev

Læs mere

Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning

Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning Digitale skilte er en ny type skilte i bybilledet. Skiltene tiltrækker sig stor opmærksomhed og har større synlighed end de almindelige analoge skilte. Hjørring

Læs mere

min by og min gade Nærum Hovedgade SKILTE OG FACADER

min by og min gade Nærum Hovedgade SKILTE OG FACADER min by og min gade Nærum Hovedgade SKILTE OG FACADER Din forretning fotæller mere end man skulle tro om stil og betyder meget mere end man forestiller sig for gademiljøet og huset forretningen ligger i.

Læs mere

SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE

SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE Administrationsgrundlag for opsætning af skilte i Kerteminde Kommune Marts 2016 Indledning Kerteminde Kommune har udarbejdet dette administrationsgrundlag for at give borgere

Læs mere

Regulativ for. i Kolding Kommune

Regulativ for. i Kolding Kommune REGULATIV 2008 Regulativ for i Kolding Kommune Regulativ for facader og skilte i Kolding Kommune 2008 37 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL OG HENSIGT 4 1.2 REGULATIVETS OPBYGNING OG BRUG 4 1.3 LOVHJEMMEL

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

Skilte og Butiksfacader i Ringsted Kommune

Skilte og Butiksfacader i Ringsted Kommune Skilte og Butiksfacader i Ringsted Kommune Råd og retningslinjer september 2010 i Ringsted Kommune - Råd og retningslinjer ngsl inje Forsidefoto: oto: o: Torvet 1 Fotograf: Ringsted Kommune, Teknisk forvaltning/

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bygningers ydre fremtræden...1/25. Facader og skilte...2/25. Generelle rammer...7/25. Grundstørrelser i boligområder...

Indholdsfortegnelse. Bygningers ydre fremtræden...1/25. Facader og skilte...2/25. Generelle rammer...7/25. Grundstørrelser i boligområder... Indholdsfortegnelse Bygningers ydre fremtræden...1/25 Facader og skilte...2/25 Generelle rammer...7/25 Grundstørrelser i boligområder...8/25 Individuel udvendig teknik...9/25 Opholdsarealer...10/25 Parkeringsarealer...12/25

Læs mere

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr UDGIVER Herning Kommune By, Erhverv og Kultur ÅR 2010 REDAKTION OG TEKST: Mette

Læs mere

Facader og skilte. Hadsten Midtby

Facader og skilte. Hadsten Midtby V e j l e d n i n g Facader og skilte Hadsten Midtby Sløjfen Indledning 2 Denne vejledning for Skilte og Facader i Hadsten Midtby er udarbejdet som opfordrende retningslinier for byens politikere og andre

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Temahæfte om skiltning. Planlægning og administration

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Temahæfte om skiltning. Planlægning og administration Solrød Kommune byrådet Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Temahæfte om skiltning Planlægning og administration 1 2 Temahæfte om skiltning - tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet af Solrød

Læs mere

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Det gælder også for erhvervskvartererne, som jo er en del

Læs mere

Skilte- og facadevejledning

Skilte- og facadevejledning - Aalborg Kommune Side 1 af 1 Presse Web-TV Min Side Sitemap Blanketter Selvbetjening English politik manualer Forside Om kommunen Skiltning skal medvirke til at understøtte de arkitektoniske kvaliteter

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 726 Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden 23 og 25, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte

Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte 2. udgave september 2014 Introduktion Nyborg Kommune er meget optaget af at sikre en smidig sagsbehandling, når de erhvervsdrivende

Læs mere

Skiltepolitik. Administrationsgrundlag

Skiltepolitik. Administrationsgrundlag Skiltepolitik Administrationsgrundlag 2 Indhold Forord 5 Byrådets politik 7 Hvad gør jeg når jeg vil sætte et skilt op? 10 Gode råd om skiltning 12 Lovgivning og praksis 13 Administrationsgrundlag 21 Områdetyper

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning.

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning. MCDONALD'S DANMARK ApS Falkoner Alle 20 2000 Frederiksberg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning Skiltepolitik og administrationsgrundlag for skiltning Indhold Skiltepolitik for Viborg Kommune Forord...3 Byrådets politik... 4 Administrationsgrundlag - retningslinjer for skiltning Baggrunden for retningslinjer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. PDF startside Generelle rammer...1/28

Indholdsfortegnelse. PDF startside Generelle rammer...1/28 Indholdsfortegnelse PDF startside Generelle rammer...1/28 Generelle rammer...2/28 Bygningers ydre fremtræden...3/28 Detailkort farveplancher...6/28 Facader og skilte i centerområder...7/28 Farveplanche

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

Godkendelse af Brug Byen Vejledning for skilte, gader og pladser

Godkendelse af Brug Byen Vejledning for skilte, gader og pladser Punkt 14. Godkendelse af Brug Byen Vejledning for skilte, gader og pladser 2015-012773 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Brug Byen Vejledning for skilte, gader og pladser endeligt.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

Vejledning om solceller og solfangere

Vejledning om solceller og solfangere Vejledning om solceller og solfangere Lovgivning og lovhjemmel: Bygningsreglementets lovhjemmel betyder følgende: at solceller på private ejendomme som udgangspunkt betragtes som tekniske anlæg og derfor

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Det er en forudsætning for tilladelsen, at butikken indrettes og drives som oplyst i ansøgningen og i det supplerende materiale.

Det er en forudsætning for tilladelsen, at butikken indrettes og drives som oplyst i ansøgningen og i det supplerende materiale. Trine og Jørgen Jensen jej@digigraf.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 30-01-2014

Læs mere

Husorden for. Ejerforeningen Ejbyhave

Husorden for. Ejerforeningen Ejbyhave Husorden for Ejerforeningen Ejbyhave Version juni 2015 Version 4. maj 2011 Side 1 af 6 Ejbyhave baggrund Ejbyhave består af i alt 45 rækkehuse med tilhørende udhuse. Ejbyhave er dækket af lokalplan EL

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 26. september 2014 Udsigt

Læs mere

Kapitel 9. Friluftsreklamer

Kapitel 9. Friluftsreklamer Kapitel 9. Friluftsreklamer 9.1. Indledning 9.2. Virksomhedsreklamer, trafikpropaganda m.v., samt mindre oplysningsskilte 9.3. Reklamer på idrætsanlæg 9.4. Ikrafttrædelse 9. l. Indledning Den hidtidige

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 1.43 til fornyet skiltning på ejendommen matr. nr. 24Q Åby By, Åby, beliggende Nordstjernevej 2, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 1.43 til fornyet skiltning på ejendommen matr. nr. 24Q Åby By, Åby, beliggende Nordstjernevej 2, 9440 Aabybro CIRCLE K DANMARK A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade.

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade. Gågaden i Hørsholm Kommune - regler for indretning, anvendelse og vedligeholdelse Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handelsog byliv, sikker og tryg færdsel for alle og

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. 322 Facader og skilte + tillæg nr 1 Hillerød Kommune - Teknik Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Forslag til ændring af lokalplanforslag nr. 276

Forslag til ændring af lokalplanforslag nr. 276 Notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 01.02.00-P16-13-13 Ref.: Mikael Jensen Dato: 22-05-2014 Forslag til ændring af lokalplanforslag nr. 276 S. 7, kap. 4, 1. afsnit Ændres fra Butikker og liberale erhverv

Læs mere

Indarbejdet i lokalplanforslaget. bemærkninger. Point delområde 1-6 og 7 s. 5 Kiosk og fitnessfaciliteter kan udføres i etape 2

Indarbejdet i lokalplanforslaget. bemærkninger. Point delområde 1-6 og 7 s. 5 Kiosk og fitnessfaciliteter kan udføres i etape 2 Forslag til Lokalplan nr. 2008-9 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Notat vedr. indsigelser til ekstern forhøring ved ejere og rådgivere indenfor lokalplanens delområder

Læs mere

Estate Facadedesign. Side 1. Indhold:

Estate Facadedesign. Side 1. Indhold: Side 1 Indhold: Facadedesign generelt.................side 2 Navnetrækket.......................Side 3 Udhængsskilte.......................Side 4 Enkeltsidede skilte....................side 5 Facadevarianter......................Side

Læs mere

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55 Lokalplan nr. 148 for Roskildevej 53-55 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår.

Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår. Punkt 9. Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår. 2014-21716. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender nedenstående udkast til regler

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

Indholdsfortegnelse. PDF startside Generelle rammer...1/19

Indholdsfortegnelse. PDF startside Generelle rammer...1/19 Indholdsfortegnelse PDF startside Generelle rammer...1/19 Generelle rammer...2/19 Grundstørrelser i boligområder...3/19 Bygningers ydre fremtræden...5/19 Detailkort farveplancher...7/19 Oversigtskort farveplancher...8/19

Læs mere

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene.

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene. Bilag 2 I det følgende er vist en lang række eksempler på gode og dårlige facader, skilte, byinventar med mere. Alle eksemplerne på siderne 2-3 2-12 stammer fra Nørregade, mens de efterfølgende stammer

Læs mere

Husorden afdeling 14 - Tuestensvej

Husorden afdeling 14 - Tuestensvej Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder også, at der er en række love, vedtægter og regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. I din afdeling er der desuden af beboerne

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vesterbrogade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Vesterbro. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vesterbrogade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Vesterbro. Strøggadelokalplan KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 178 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Vesterbrogade Vesterbro Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv Delvist ophævet - Se nr.

Læs mere

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern Lokalplan nr. 99 For skiltning i Skjern Skjern Kommune, januar 2004 LOKALPALAN NR. 99 BESTEMMELSER Indholdsfortegnelse Bestemmelser...side 4 1. Lokalplanens formål...side 4 2. Afgrænsning...side 4 3.

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Greve Kommune Lokalplan nr.14.42 FORSLAG Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den 26. juni 2012

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7

Kommuneplantillæg nr. 7 til 4.E.16 - Lindø Industripark september 2014 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Bykernen i Nyborg Nørregade 25-37 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering)

Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering) Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering) Side 2 Indhold 1 Formål... 4 2 Definitioner...4 3 Støjkrav... 4 4 Udeservering... 5 5 Administrative bestemmelser...

Læs mere

i n d h o l d t i l l æ g n r. 1 t i l l o k a l p l a n n r. 6 2 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning 2 3. Områdets anvendelse 2 4. Bebyggelsens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05 For Solgården i Strøby Egede FORSLAG Fremlagt i perioden 5. maj 30. juni 2014 Stevns Kommune Tillæg nr. 1 til Lokalplan 2-05 Solgården Strøby Egede Indledning Tillæg nr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne land, når du blot følger nogle enkle

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 16

Kommuneplantillæg nr. 16 til 5.E.01 Erhvervsområde i Skovhuse Juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg nr. 16 Baggrund...1

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Valby Langgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Valby Langgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Strøggadelokalplan KØENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 179 ygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Valby Langgade Valby Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv Delvist ophævet - Se nr. 218

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr.13.31. Forslag. Ræveholmscentret - Karlslunde

Greve Kommune. Lokalplan nr.13.31. Forslag. Ræveholmscentret - Karlslunde Greve Kommune Lokalplan nr.13.31 Forslag Ræveholmscentret - Karlslunde Forslag til lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med DanaForm arkitektfirma aps. Forslaget

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR FIRMA-SKILTNING, FLAGNING OG BELYSNING m.m., i HERSTED INDUSTRIPARK

RETNINGSLINJER FOR FIRMA-SKILTNING, FLAGNING OG BELYSNING m.m., i HERSTED INDUSTRIPARK RETNINGSLINJER FOR FIRMA-SKILTNING, FLAGNING OG BELYSNING m.m., i HERSTED INDUSTRIPARK I henhold til Byplanvedtægt nr. 5 af 22.maj 1963 og servitutbestemmelser af 2.juni 1963 skal alt skiltning, flagning

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v.

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v. Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v. Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne land, når du blot følger nogle

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 til 5.E.01 Erhvervsområde i Skovhuse Januar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold

Læs mere

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Plan-, Bygge- og Miljøcenter Sagsbehandler: Kristina Moos Den 11. september 2008 Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Lovmæssigt grundlag Tre forskellige lovgivningsområder

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området.

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. TILLÆG 15 Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 15 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplanforslag 301.9, Solrød Center Nordøst

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplanforslag 301.9, Solrød Center Nordøst SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ NOTAT Emne: Til: Høringsnotat om Lokalplanforslag 301.9, Solrød Center Nordøst Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 20. januar 2014 Sagsbeh.: jen Sagsnr.: 10/7600 Byrådet

Læs mere

Revideret regulativ for Birkerød Hovedgade og Stiholmsvej

Revideret regulativ for Birkerød Hovedgade og Stiholmsvej Revideret regulativ for Birkerød Hovedgade og Stiholmsvej Formål Formålet med dette reviderede regulativ er at understøtte et godt og aktivt byliv i Birkerødbymidte gennem klare og enkle regler for, hvordan

Læs mere

Skiltepolitik for Randers Kommune

Skiltepolitik for Randers Kommune Skiltepolitik Randers Kommune 2009 Skiltepolitik for Randers Kommune Formål Skiltepolitikken for Randers Kommune skal være med til at højne den visuelle kvalitet i det offentlige rum, herunder i byrum,

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan Naboer og andre interessenter Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan 2013-2025 Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 10. marts 2015 endeligt vedtaget

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Status: Forslag Offentliggørelse af forslag start: 20. december 2017 Høringsperiode start: 20. december 2017 Høringsperiode slut: 28. februar

Læs mere

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Københavns Kommune har udarbejdet et sæt retningslinjer for solceller. Formålet med retninglinjerne er at foretage en kvalificeret afvejning

Læs mere

Lokalplan for ejendommen Aurehøjvej 24

Lokalplan for ejendommen Aurehøjvej 24 Lokalplan 256.1 for ejendommen Aurehøjvej 24 !!!! Søbøtkers Alle INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 256.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 August 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 2 Baggrund for kommuneplantillægget...

Læs mere

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. 07 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2010 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere