Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag"

Transkript

1 Solrød Kommune BYRÅDET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag

2 Solrød Byvej Indhold Indholdsfortegnelse Solrød Center er placeret ved både S-togstation og en række andre faciliteter, såsom rådhus, bibliotek, gymnasium m.m. Øverst: Foto fra centergaden, med S-togstationen i centrum. Baggrund og hovedformål 3 1 Farver 4 2 Skiltetyper 4 3 Facadeskilte - primær skiltning 5 4 Udhængsskilte m.m. - sekundær skiltning 6 5 Butiksvinduer og -døre 8 6 Øvrige skilte 8 7 Skiltningens indhold 10 8 Lys 10 9 Markiser Tekniske anlæg Tyverisikring Lovhjemmel Facadeudvalg 13 Vedtagelsespåtegning 13 Ansøgning om skiltning 14 Miljøvurdering 15 Intentionserklæring for Solrød Center 16 Nederst: Solrød Centers områdeafgrænsning. Det er inden for området reglerne gælder. Rådhus Bibliotek og gymnasium centergade S-banen (Solrød Strand station) centergade centergade Solrød Strandvej Mosevej COWI 2

3 Facader & skiltning REGLER FOR FACADER & SKILTNING I SOLRØD CENTER Administrationsgrundlag for behandling af ansøgning om ændring af facader og skiltning i Solrød Center Baggrund og hovedformål Det er Byrådets hensigt, at Solrød Center skal fremstå som et harmonisk og tiltalende centerområde. Dette skal ske ved en hensigtsmæssig og ensartet udformning af facaderne, herunder skiltning, således at centret fremstår som en harmonisk, sammenhængende helhed med fælles arkitektoniske hovedtræk. Solrød Centers placering i kommunen. Kunderne i Solrød Center bør ved skiltning orienteres om de enkelte virksomheders beliggenhed og aktiviteter under hensyntagen til ønsket om at opnå et harmonisk og tiltalende center. Solrød Center er bygget op omkring et gadeforløb (centergaden), som snor sig gennem centret, med torve, pladser og smalle sidestræder. Butikkerne ligger tæt side om side og centergaden er forbeholdt fodgængere og cyklister via den centrale cykelsti. Med lokalplan for Solrød Center nordøst blev rammerne for en mulig udvidelse af centret fastlagt. Samtidig blev der stillet krav om etablering af stiforbindelse til centergaden, så butikken relaterer sig til centergaden og der opstår en forlængelse af sidestrædet her. Biler og parkeringsområder er overvejende placeret på bagsiden af byggeriet og væk fra den centrale centergade. På denne måde opleves centret med forholdsvis lav hastighed, og skiltningen kan derfor koncentreres mod at henvende sig til gående eller cyklende. Dette ud fra en betragtning om, at læsbarheden af skiltene er stor ved lav hastighed, og at skiltene dermed ikke behøver samme omfang og størrelse, som hvis skiltet skulle henvende sig til bilister eller andre trafikanter ved højere hastighed. Solrød Center er bygget op efter en intentionserklæring, som blev vedtaget af Byrådet i Af intentionserklæringen fremgår at centret skal bygges op i en menneskelig skala og i et sammenhængende grønt miljø. Intentionserklæringen er indsat til slut i reglerne. Med disse skilteregler gives der mulighed for at reklamere for centrets egne varer eller ydelser, arrangementer og butikker, herunder også opsætning af fælles pyloner på udvalgte steder. Hidtil har reklame for egne varer kun været tilladt i meget begrænset omfang. Den centrale cykelsti er centrets rygrad - Hele centret er bygget op mod stien og stien er markeret som en alle, der snor sig gennem centrets gadeforløb med torve m.m. 3

4 Facader & skiltning Ligeledes forholder skiltereglerne sig til placering og indpasning af markiser og tekniske anlæg på facaderne. Facaderenoveringerne for de 2 ejendomme Solrød Center og har medført, at Facadeudvalget har revideret reglerne over gadeniveau mod centergaden. Fremadrettet skal ny skiltning placeres som folieklæb i virksomhedernes vinduer på 1. sal, eventuel suppleret med udhængsskilt. Solrød Center gennemgik i 2011 en omfattende facaderenovering. I den forbindelse besluttede Byrådet, at de eksisterende skilte i stueetagen skal udskiftes og udføres på ensartede plader i samme farve som søjlerne. Derudover gælder særligt for de 2 bygninger, at den primære skiltning i gadeniveau skal udføres på ensartede plader for den enkelte bygning og i samme farve som søjlerne. Bygningerne i Solrød Center er opbygget med overdækkede gangarealer i gadeniveau (arkader). Facader mod Centergaden er udformet som en konstruktiv helhed fra terræn til tag. Det vil sige, at arkadesøjlerne enten er synlige frem til tagkonstruktionen eller facaden er inddelt i felter, der følger søjlernes modulsystem. Således brydes sammenhængende vinduesbånd for ca. hver 3. eller 6. meter af søjler, murværk eller anden lukket facadebeklædning båret af søjlerne. Facadernes udformning, højde og materialer reguleres af de gældende lokalplaner for centret. Butiksfacaden skal udformes, så facaden og dens elementer udgør en harmonisk helhed og harmonerer med resten af bygningen. Derudover ønskes et sammenhængende udtryk i centret. Dette søges opnået ved en række bestemmelser for skiltningens farve, form m.m. Eksempel på, hvordan skiltning og belysning kan harmonere med bygningens facadeudtryk. 1 Farver Valg af farver til skiltningen skal ske under hensyntagen til ønsket om at opnå et harmonisk center. 1.1 Kontrast- og effektfarver/selvlysende farver skal nedtones, ligesom neonfarver/selvlysende farver ikke kan forventes godkendt. 1.2 Særligt for de 2 ejendomme Solrød Center og skal den primære skiltning opsættes på ensartede, ensfarvede plader for hele bygningen og i samme farve som søjlerne (grå). 2 Skiltetyper Skiltereglerne deler skiltene op i 2 grupper, henholdsvis primære og sekundære skilte. De primære skilte er virksomhedens/institutionens hovedskilt det vil sige typisk facadeskiltet mod centergaden. 4

5 Facader & skiltning De sekundære skilte betragtes som supplementet til de primære skilte og kan enten være henvisningsskilte, laugskilte/udhængsskilte og nedhængende skilte (under arkaden). 2.1 Skiltningen, både primær og sekundær, skal placeres ensartet for den enkelte bygning. 2.2 Ved udskiftning af skilte skal tilstræbes ensartede løsninger for den enkelte bygning, så skiltning materialemæssigt udføres ensartet. 3 Facadeskilte Primær skiltning Primær skiltning i stueetage mod centergade, torve og sidestræder 3.1 Virksomheder i stueetagen kan som udgangspunkt opsætte skiltning over indgangene til arkaderne og over døre og vinduer inde under arkaden, begge parallelt med bygningens facade. Alternativt som folie øverst på vinduesfladen. Eksempel på facade, hvor den primære skiltning er udført ensartet for hele bygningen - men med variationer. Eksempler på placering af primære skilte ved buet arkadeform. 3.2 Skiltning over indgange til arkader kan enten placeres under dragerne mellem søjlerne i facadelinjen eller på dragerne mellem søjlerne i facadelinjen, afhængig af bygningens arkitektur og frihøjden ved indgangen til arkaden. Anvendes pladeskilte skal pladen følge arkadeåbningens form (vandret eller buet). Anvendes et rektangulært skiltefelt på eller under dragerne, skal feltet have en længde svarende til afstanden mellem søjlerne. Dette gælder dog ikke, hvis skiltet sættes op på en muret væg. 3.3 Hvor der er kundeadgang fra et sidestræde, eller hvor en væsentlig del af en virksomheds udstillingsvinduer er beliggende ud til et sidestræde, kan skilte tillades etableret enten over vinduer (som de øvrige primære skilte) eller i vinduer (som folieklæb), efter nærmere vurdering i hvert enkelt tilfælde. Ved vurderingen vil Facadeudvalget tage hensyn til indpasning i bygningen arkitektur og øvrige facader. 3.4 Højden af de primære skilte over arkaderne må maksimalt være 60 cm, og som udgangspunkt vælges samme skiltehøjde på hele bygningen. Under arkaderne, over vinduer og døre må skilte eller skiltebånd i folie (streamer) som udgangspunkt maksimalt være 20 cm høje. Alternativt kan placeres folie (som vinduesklæb) i vinduespartierne helst som 5

6 Facader & skiltning løse påklæbede bogstaver/symboler. Folien må dog max udgøre 20 % af vinduesfladen, som ikke må få karakter af at været blændet. Primær skiltning over gadeniveau mod centergade, torve og sidestræder 3.5 Skilte skal placeres i vinduerne som folieklæb med løse, fritskårne bogstaver i hvid skrift. Skiltningen må ikke fylde mere end 50 % af vinduesfladen (på 1. sal), men vinduerne må dog ikke få karakter af at være blændede. 3.6 Sydvendte vinduespartier på 1. sal kan afskærmes med folieklæb, når blot folien er gennemskinnelig, så vinduerne ikke får karakter af at være blændede. Eksempel på skiltning ved centrets eneste kælderbutik. Kælderbutik Solrød Center består hovedsageligt af butikker i eller over gadeniveau og med adgang fra centergaden. 3.7 Skiltning for eventuelle kælderbutikker behandles og vurderes af Facadeudvalget fra gang til gang. Bagsiden Centrets bagside ønskes bevaret som en grøn bagside og umiddelbart friholdt for skiltning og reklame, bortset fra eventuel fælles skiltning for centret ved tilkørsler til parkeringsarealer (jf. afsnit om løse skilte). 3.8 Virksomheder over gadeniveau med adgang udelukkende fra varegård har mulighed for at få opsat ét primært skilt på bygningens bagside over varegårdshegnet (fx på trappetårn eller i vindue som folieklæb) efter Facadeudvalgets nærmere vurdering i hvert enkelt tilfælde. 4 Udhængsskilte m.m. Sekundær skiltning 4.1 Den primære skiltning kan suppleres med sekundær skiltning. Den sekundære skiltning er et supplement til den primære skiltning mod centergaden og må ikke i omfang og farvevalg konkurrere med denne. 4.2 Bundfarven for den sekundære skiltning skal være ens for hele bygningen. 4.3 Hver virksomhed må højst etablere et sekundært skilt inden for hvert bygningsmodul (6 meter). 6

7 Facader & skiltning Sekundær skiltning i stueetage og over gadeniveau 4.4 Den primære skiltning kan suppleres med nedhængende skilte under arkadeloftet, udhængsskilte på facaden eller folieklæb i vinduespartiet. Folieklæb kan placeres efter bestemmelserne i 3.1, 3.4, 3.5 og De nedhængende skilte kan placeres under arkadeloftet, vinkelret på bygningens facade, og skal være 125 cm lange og 20 cm høje. Frihøjden mellem underkant af nedhængende skilte eller udhængsskilte og terræn skal være minimum 220 cm. Skiltene skal placeres ensartet for den enkelte bygning. 4.6 Udhængsskilte må maksimalt være 60 cm højde og 60 cm brede og skal placeres på vægpiller eller søjler vinkelret på facaden, og således at afstanden fra skiltets overkant til underkant af vinduer på 1. sal er 10 cm. Hvor den enkelte bygnings arkitektur taler for det, kan udhængsskilte placeres anderledes efter Facadeudvalgets vurdering i hvert enkelt tilfælde. Skiltning skal i givet fald placeres under hensyntagen til beliggenheden af opgangen til 1. sal. 4.7 I stedet for udhængsskilte, kan skiltningen placeres over indgangene til arkaden, jf. afsnit om primær skiltning i stueetage mod centergade, torve og sidestræder, hvis ikke skiltefeltet benyttes af butikker i stueetagen, og ansøger har indhentet samtykke fra samtlige virksomheder, som benytter indgangen til egen virksomhed. Der bør tilstræbes en ensartet løsning for den enkelte opgang. Eksempler på sekundær skiltning: Vinduesklæb på dør- og vinduespartier samt udhængsskilt som supplement til det primære skilt på facaden. 4.8 Hver virksomhed på 1. sal må max etablere et nedhængende skilt under arkadeloftet samt et udhængsskilt. Nedhængende skilte udføres eventuelt som fællesskilt, placeres umiddelbart ved virksomhedens opgang og i en afstand af mindst 3,0 m fra andre nedhængende skilte. 7

8 Facader & skiltning Sekundær skiltning på bagsiden 4.9 På varegårdshegn kan der tillades anbragt skilte med virksomhedernes navne ved varegårdens indkørsel. Tilsvarende skilte kan tillades anbragt inde i varegården, såfremt de placeres lavere end det omgivende hegn Derudover er skiltning ud mod varegårde og parkeringsarealer ikke tilladt Skilte på varegårdshegnet skal være 90 cm lange og 20 cm høje. Afstanden mellem skiltene indbyrdes skal være 10 cm. 5 Butiksvinduer og døre Lokalplanerne for Solrød Center indeholder bestemmelser om, at butiksvinduer ikke må være afblændede eller tildækkede mod centergaden, torve, sidestræder og Solrød Strandvej. Hensigten er at bevare muligheden for indkig i butikkerne. Diskret skiltning med åbningstider i vindues- eller dørparti kræver som udgangspunkt ikke ansøgning. 5.1 Der kan gives tilladelse til en begrænset skiltning af permanent karakter (det vil sige i mere end 6 ugers varighed) i virksomhedernes vinduer efter ansøgning herom i hvert enkelt tilfælde. Her ses eksempel på banner (øverst) og en plakattavle (nederst), som ikke tillades i centret Det er tilladt at anbringe reklamer af midlertidig karakter (det vil sige i op til 6 ugers varighed) i virksomhedernes vinduer uden ansøgning fx ved udsalg m.m. 5.3 Reklamer af både permanent og midlertidig karakter må ikke udgøre mere end 20 % af vinduesfladen. Se også afsnittet om skiltningens indhold. 6 Øvrige skilte Pyloner 6.1 Der kan tillades opsat fælles pyloner med centrets navn (og ikke for de enkelte butikker eller deres varer/ ydelser) på strategiske steder i centrets afgrænsning - fx ved de enkelte tilkørsler til centrets parkeringsarealer (dvs. ved Solrød Byvej og Mosevej) samt på torvet ved centergadens udmunding ved Strandvejen, under forudsætning af at Solrød Kommune kan godkende placeringen. 8

9 Facader & skiltning Pyloner kræver envidere byggetilladelse. Pylonerne skal have samme udformning, farve, logo og være i samme materiale. Pyloner kan variere i højden alt efter i hvilken sammenhæng (miljø), de opsættes. I centergaden (fodgængermiljø) må pyloner maksimalt have en højde på op til 4 meter, og på centrets bagside (mod veje/i bilmiljø) op til 6 meter. Pyloner skal i farvevalg og eventuel belysning tilpasses omgivelserne. Pyloner og flagstænger skal godkendes som en samlet løsning ved tilkørsler, så indgangene til centrets parkeringsarealer fortsat fremstår åbne og harmoniske. Billboards (plakattavler), bannere m.m. 6.2 Billboards (plakattavler), gavlreklamer, bannere, rulleskilte (billedvesklere) og lignende er ikke tilladt. 1 Flagstænger, flag og vimpler 6.3 Fælles, mindre reklameflagstænger er tilladt langs centergadens forløb (med centrets navn eller skiltning for særlige begivenheder, som fx udsalg, halloween eller lignende). 6.4 Fælles reklameflagstænger med centrets navn er tilladt ved tilkørsler til centrets parkeringsarealer og i op til 8,5 meters højde, under forudsætning af at Solrød Kommune kan godkende placeringen. Pyloner og flagstænger skal godkendes som en samlet løsning ved tilkørsler, så indgangene til centrets parkeringsarealer fortsat fremstår åbne og harmoniske. Eksempel på oversigtskort over centret og dets butikker, placeret langs den centrale sti - Her ved Rådhussøen. 6.5 Flag og vimpler på facader mod centergaden, sidestræder, torve og Strandvejen er ikke tilladt. Fælles skilte 6.6 Oversigtskort over centret (eventuelt med angivelse af de enkelte butikker og virksomheder), herunder også digitale skilte, kan placeres strategiske steder i centret og under forudsætning af at Solrød Kommune kan godkende placeringen. Det skal dog bemærkes at eventuel reklame (også på digital skiltning) kun må være for centrets egne varer/ ydelser. Offentlige services og information om lokale arrangementer i kommunen er dog undtaget. Centergadens vestlige del set fra S-togperronen. 1 S-togperronen, væggene under S-togtunellen og buslæskurene på busholdepladsen er dog undtaget bestemmelsen. Disse er lovligt etablerede, og S-togsperron med tilhørende vægge er ikke omfattet af området, som reglerne dækker. Buslæskure kan fortsat lovligt være reklamefinansierede. 9

10 Facader & skiltning Fortovsskilte Solrød Centerforening regulerer antallet af løse fortovsskilte/ sandwichskilte via foreningens vedtægter. Indholdsmæssigt må kun reklameres for egne varer eller ydelser. Løse skilte skal så vidt muligt begrænses af hensyn til gadebilledet og fremkommeligheden i centret. 7 Skiltningens indhold Skilte kan kun tillades opsat med følgende indhold: 7.1 Institutionens, virksomhedens eller ejerens navn 7.2 Institutionens formål eller virksomhedens branche Her eksempel på primær skiltning som lyskasse, placeret over vinduer og dør under arkaden. 7.3 Bomærke, symboler eller lignende, hvis disse benyttes i forbindelse med ovennævnte indhold. Bomærker og lignende for offentlige institutioner og servicevirksomheder vil dog kunne opsættes selvstændigt. 7.4 Derudover kan skiltning for virksomheder udelukkende beliggende over gadeplan eller i kælder indeholde kontaktoplysninger (fx telefonnummer, hjemmeside eller lignende) og information om åbningstider. Vinduerne må dog ikke få karakter af at være blændet. Her et eksempel på skiltning med løse bogstaver, som er indefra belyst. Lystyrken er tilpasset omgivelserne. 7.5 Reklame Opsætning af skilte for mærkevarer, skilte med slogans eller anden reklameagtig tekst samt reklamegenstande er ikke tilladt på facaderne. Dog har den enkelte virksomhed mulighed for at anbringe diskret reklame i virksomhedens vinduer, så længe det er for egne varer eller ydelser og fylder max 20 % af vinduesfladen, jf. afsnit om butiksvinduer og døre. Se endvidere afsnittet om løse skilte med hensyn til eventuelt reklamemæssigt indhold på løse skilte i centergaden. 8 Lys Der må ikke opsættes nogen form for facadebelysning uden Byrådets godkendelse. Det tilstræbes, at belyst skiltning udføres ensartet for de enkelte bygninger Det vil sige så vidt muligt anvendes samme belysningsløsning på den samlede facade. 8.1 Facadeskilte (primære skilte) må kun belyses med spots, med bagudrettet lys (koronabelysning fx løse 10

11 Facader & skiltning bogstaver) eller med svagt fremadrettet lys (enten fra bogstaver eller lyskasse). Eventuelt primære skilte på bagsiden må ikke være belyst. 8.2 Sekundær skiltning må ikke være belyst, bortset fra arkadebelysningen. Henvisningsskilte på varegårdshegn kan dog belyses diskret med nedadrettet belysning, efter ansøgning herom i hvert enkelt tilfælde. 8.3 Skiltekassers bagside skal være lukket. 8.4 Spots placeres ensartet for hele facaden. 8.5 Spots og armaturer til belysning af skilte skal være spinkle og udført i materialer og farver, der er diskrete i forhold til den facade, de opsættes på. 8.6 Belyst skiltning må ikke virke blændende, og lysstyrken skal tilpasses den øvrige skiltning i centergaden. Byggeriet langs Solrød Strandvej er et eksempel på, hvordan markiser kan indpasses i facaden uden at virke dominerende. 9 Markiser Enkelte bygninger i centret har behov for afskærmning mod solen ved vinduerne, hovedsageligt over gadeplan. Dette kan udvendigt ske med markiser, der kan trækkes ud og ind. Markiserne skal tilpasses bygningerne og må ikke virke for dominerende i facaden som helhed. Markiserne skal derfor vælges med en bredde, der svarer til vinduerne, samt i en ensartet farve, der i øvrigt er ens for hele bygningen. 9.1 Markiser må ikke opsættes i sidestræder og i stueetagen, hvor der er etableret arkader. 9.2 Markiser skal tilpasses facadens hovedopdeling og bygningens vinduesformater og må ikke opsættes med større bredde end den vinduesåbning, som de sidder over. 9.3 Markiser skal rulles ind eller klappes sammen efter lukketid. 9.4 Markiser skal være ensfarvede, i grå, lyse nuancer (afstemt efter farverne på bygningen) og udføres i ikke reflekterende materialer. Der skal vælges samme farve og løsning for den enkelte bygning. 9.5 Markiser skal friholdes for reklamer og skiltning. Her ses et eksempel på tyverisikring bag vinduerne og med en åben struktur. 11

12 Facader & skiltning 9.6 Markisens forkant skal være med lige afslutning og må max. være 15 cm høj. 9.7 Markisens frihøjde skal være minimum 2,20 meter (fra underside af forkant til terræn, når slået ud). 10 Tekniske anlæg m.m Tekniske anlæg skal så vidt muligt placeres på bebyggelsens tag eller i varegårde, såfremt de placeres lavere end det omgivende hegn Alternativt kan tekniske anlæg placeres på bebyggelsens bagside mod parkeringsarealerne. Her skal de afskærmes, således at bygningerne skæmmes mindst muligt, og facaden fortsat fremstår som en helhed (farvevalg og materialebrug). 323 Aftræk kan dog føres til tag langs bagsiden af bygninger uden afskærmning Tyverisikring Gitre eller anden tyverisikring skal placeres på indersiden af vindues- 304og dørpartier og skal være af en åben karakter, så der fortsat er indblik til forretningerne A 305B Lovhjemmel og lovgrundlag Lovgrundlaget for skiltereglerne i Solrød Center findes i Planlovens 15 og Byggelovens 6 D. Derudover kan der stilles krav efter vejlovgivningen (sikkerhedshensyn) A 314A Ifølge Planlovens 15 kan skilte reguleres gennem lokalplaner. Bestemmelserne for Solrød Center er fastsat på grundlag af indholdet i de gældende lokalplaner, skilteregler samt intentionserklæringen for Solrød Center. 309 Reglerne er gældende for rammeområderne 301, 301A,302 samt del del af 303 (Solrød Gymnasie og biblioteket), som har facade mod centergaden (rådhussøen). 315A Udsnit af rammeområder, hentet fra Solrød Kommuneplan A A 316A

13 Facader & skiltning Det fremgår af lokalplanerne for rammeområderne, at skiltning og reklamering kun må finde sted efter Byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde. Reglerne anvendes ved behandling af ansøgninger om opsætning eller ændring af skiltning for virksomheder i Solrød Center efter reglernes vedtagelse. Tidligere lovligt opsat skiltning vil fortsat være lovlig efter reglernes vedtagelse. Almindelig vedligeholdelse af skiltningen eller udskiftning af dele af skiltningen efter eksempelvis hærværk, vil kunne ske uden ansøgning under forudsætning af, at skiltningen ikke ændres i forhold til den hidtidige godkendte skiltning. Derudover vil hidtil lovlig skiltning fortsat være lovlige efter endelig vedtagelse af disse skilteregler. 13 Facadeudvalg Der er nedsat et Facadeudvalg for Solrød Center til at behandle skiltningen i Solrød Center. Udvalget har til opgave at udarbejde skilteregler for Solrød Center til Byrådets endelige godkendelse og at behandle de ansøgninger om etablering af skiltning, der ikke umiddelbart kan godkendes i henhold til de gældende skilteregler. Facadeudvalget er således bemyndiget til at kunne meddele dispensation, hvis særlige forhold taler for det (fx bygningens arkitektur/konstruktion ikke gør det muligt at etablere skiltning i overensstemmelse med reglerne). Her et eksempel hvor fritskårne bogstaver er opsat som primær skiltning på betondrageren - en enkel og flot løsning. Udvalget er sammensat af følgende: En repræsentant for Byrådet (uddelegeret til administrationen). En repræsentant for Solrød Centerforening (brugerne/ virksomhederne). En repræsentant for Solrød Center Grundejerforening (ejerne). Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Byrådet den 26. maj 2014: 13

14 Ansøgning Ansøgning om skiltning Alle ansøgninger sendes til: Solrød Kommune Teknik og Miljø Solrød Center Solrød Strand Eller via mail til: Ansøgning kan ske ved at indsende tegning/tegninger af den ønskede skiltning, markise eller lignende med illustration af placering på facade. Farver, mål og materialer skal oplyses. Ønskes skiltet belyst, søges ligeledes om dette. Her skal angives hvordan samt eventuelt hvilken slags lysarmatur, som ønskes anvendt. Planafdelingen i Teknik og Miljø yder på vegne af Facade-udvalget gerne råd og vejledning vedrørende etablering eller ændring af skiltning. Udover facader og skiltning er også udendørs servering og vareopstillingerne med til at give liv og variation i gadebilledet. Udformning af de udendørs serveringssteder, herunder møbler, farver m.m., skal være i overensstemmelse med reglerne for udeservering i Solrød Center og skal godkendes af Solrød Centerforening og Solrød Kommune, inden de opstilles. 14

15 Miljøvurdering Miljøvurdering Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013) skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer og programmer, som fastlægger rammerne for fremtidige anlæg eller arealanvendelser, når planen eller programmet kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Da Reglerne for facader og skilte i Solrød Center vil danne grundlag for myndighedsbehandling af skilteansøgninger og lignende i Solrød Center, er den omfattet af kravet om miljøvurdering. Ifølge loven skal planer, der alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Det blev vurderet, at Reglerne for facader og skilte i Solrød Center kun vil medføre mindre ændringer i forhold til den gældende situation, da: Der var tale om mindre ændringer i forhold til gældende retningslinjer for skiltning i Solrød Center med tilhørende tillæg. Byggelovens 6 D indeholder bestemmelser om, at skilte ikke må være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne, og at der således jf. loven skal ske en vurdering i hvert enkelt tilfælde. Da reglerne alene regulerer skilte og mindre facadeelementer, hvilket i sig selv udgør en mindre del i forhold til de bygningsmæssige sammenhænge (lokaplanerne). Regler for facader og skilte i Solrød Center blev på baggrund af screeningen vurderet til ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor blev reglerne vurderet til ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da: Der alene er tale om en begrænset indvirkning på miljøet. Der vil overvejende være tale om en positiv indvirkning ved en harmonisk, homogen skiltning. Reglerne underordner sig eksisterende lokalplaner mv. Resultatet af screeningen var i høring i nabokommunerne samt internt i administrationen. Der indkom ingen bemærkninger til vurderingen. 15

16 Intentionserklæring Intentionserklæring for Solrød Center Vedtaget af Solrød Byråd den 8. december På de følgende sider fremgår intentionserklæringen, som er grundlaget for opbygningen og udviklingen af Solrød Center, herunder både forhenværende byplanvedtægter og gældende lokalplaner. 16

17 Intentionserklæring 17

18 Intentionserklæring 18

19 Intentionserklæring 19

20 Intentionserklæring 20

21

22 Regler for facader & skiltning i Solrød Center er udarbejdet af Facadeudvalget for Solrød Center og vedtaget af Byrådet den 26. maj Forud for vedtagelsen vedtog Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 20. januar 2014 at sende et forslag i høring hos Solrød Centerforening, Solrød Center Grundejerforening og Solrød Strands Grundejerforening. Der er indarbejdet få ændringer i forhold til de bemærkninger, som indkom i høringsperioden. Indeværende regler erstatter de forhenværende skilteregler for Solrød Center.

Lokalplan 68. for skilte i Vallensbæk Kommune

Lokalplan 68. for skilte i Vallensbæk Kommune Lokalplan 68 for skilte i Vallensbæk Kommune Juni 2005 REDEGØRELSE Forord Skiltene på husenes facader betyder meget for hvordan vi opfatter et område. Dominerende skilte, pyloner, bannere og reklamer ses

Læs mere

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr UDGIVER Herning Kommune By, Erhverv og Kultur ÅR 2010 REDAKTION OG TEKST: Mette

Læs mere

Skilte og Butiksfacader i Ringsted Kommune

Skilte og Butiksfacader i Ringsted Kommune Skilte og Butiksfacader i Ringsted Kommune Råd og retningslinjer september 2010 i Ringsted Kommune - Råd og retningslinjer ngsl inje Forsidefoto: oto: o: Torvet 1 Fotograf: Ringsted Kommune, Teknisk forvaltning/

Læs mere

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning Skiltepolitik og administrationsgrundlag for skiltning Indhold Skiltepolitik for Viborg Kommune Forord...3 Byrådets politik... 4 Administrationsgrundlag - retningslinjer for skiltning Baggrunden for retningslinjer

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. 322 Facader og skilte + tillæg nr 1 Hillerød Kommune - Teknik Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

Vejledning om solceller og solfangere

Vejledning om solceller og solfangere Vejledning om solceller og solfangere Lovgivning og lovhjemmel: Bygningsreglementets lovhjemmel betyder følgende: at solceller på private ejendomme som udgangspunkt betragtes som tekniske anlæg og derfor

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern Lokalplan nr. 99 For skiltning i Skjern Skjern Kommune, januar 2004 LOKALPALAN NR. 99 BESTEMMELSER Indholdsfortegnelse Bestemmelser...side 4 1. Lokalplanens formål...side 4 2. Afgrænsning...side 4 3.

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Skiltepolitik for Randers Kommune

Skiltepolitik for Randers Kommune Skiltepolitik Randers Kommune 2009 Skiltepolitik for Randers Kommune Formål Skiltepolitikken for Randers Kommune skal være med til at højne den visuelle kvalitet i det offentlige rum, herunder i byrum,

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Skilte og facader. - i Ringe Kommune. Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune

Skilte og facader. - i Ringe Kommune. Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune Skilte og facader - i Ringe Kommune Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune INDHOLD Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Indledning side 4 Afgrænsning side 6 Facader side 8 Skilte

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til 4.O.02 - Rehabiliteringscenter, Munkebo September 2014 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Et af de nyere tiltag i forbindelse med adgange er bygningsreglementets krav om niveaufrie adgange, så bevægelseshandicappede

Et af de nyere tiltag i forbindelse med adgange er bygningsreglementets krav om niveaufrie adgange, så bevægelseshandicappede Indpasset facade, Kolding. Skiltning i forbindelse med indgangsparti, Kolding. Skiltning på vindue, Christiansfeld. 2 BYMIDTER I bymidterne er skiltningen mindst i omfang og antal. Bykarakteren opleves

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING Digital skiltning er en ny type skiltning i bybilledet,

Læs mere

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN GÅGADE REGULATIV Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN Regulativets bestemmelser m.h.t. gadeinventarets omfang og udformning herunder parasoller, afskærmninger,

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus Side 1 af 9 Emne: Retningslinjer for vinduer Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet, at udstede

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

SMUKKE VEJE. Vejledende retningslinier for erhvervsområder langs indfaldsveje og større veje i forstæderne

SMUKKE VEJE. Vejledende retningslinier for erhvervsområder langs indfaldsveje og større veje i forstæderne SMUKKE VEJE Vejledende retningslinier for erhvervsområder langs indfaldsveje og større veje i forstæderne Århus Kommune Magistratens 2. Afdeling Maj 2001 SMUKKE VEJE Vejledende retningslinier for erhvervsområder

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Forord Nordfyns Kommune vil fastsætte nogle retningslinjer for skiltning i kommunen. Formålet med nærværende administrationsgrundlag er at skabe

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus 3 0 Side 1 af 10 Emne: Retningslinjer for altandøre Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet,

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

Rammebestemmelser for master og antenner

Rammebestemmelser for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 FORSLAG Foto kommer senere Rammebestemmelser for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommunplan 2009-2021 er udarbejdet af Center for Teknuik og Miljø i Greve Kommune

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte

Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte Præstø Kommune Præstø Bevaringsforening Præstø Handels- og Erhvervsforening 2003 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Indledning 4 Her gælder Skilte- og Facadevejledningen

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Antennevejledning Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2011 VEJLEDNING Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune FORMÅL

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten 19-2-2013 12/55244 Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten Landzonetilladelse til lagerhal på ejendommen matr.nr. 182 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Kirketoft 3, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune

Læs mere

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Notat Emne: Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2012 Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Byplanafdelingen Kalkværksvej

Læs mere

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008 1 Stationsgade AD E 30 Grunden må ifølge lokalplan 470 bebygges med 25 % i 2 etage - svarende til 125 m2. (130 m2). max. bygningshøjde er 8,5 meter. Ny bebyggelse

Læs mere

SKILTE OG REKLAMER I KØBENHAVN

SKILTE OG REKLAMER I KØBENHAVN SKILTE OG REKLAMER I KØBENHAVN Læs mere på www.kk.dk/skilteogreklamer Reklamer i det offentlige rum spiller en stor rolle i den moderne by. Den hastige udvikling af nye typer reklamer skaber et øget pres

Læs mere

Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune Offentlige arealer i dette regulativ er veje, fortove, torvepladser og lignende som ejes af Vesthimmerlands Kommune. Dette regulativ

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

FA C A D E F O R S L A G, A H E R E F O R D B E E F S T U D I O, H E R N I N G 1/9 FACADE UDSMYKNING - BESKRIVELSE fig. 1 Facadeudsmykning med farvet glas og LED-belysning fig. 2 Herning er en by, der

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Etageejendomme Bestemmelserne er gældende for alle afleveringssteder i en etageejendom.

Etageejendomme Bestemmelserne er gældende for alle afleveringssteder i en etageejendom. Bygningsreglementet (Uddrag af kapitel 4) Trapper i fælles adgangsveje skal have en fri bredde på mindst 100 cm, ved tofamiliehuse dog mindst 90 cm. Gange, reposer og ramper i fælles adgangsveje skal have

Læs mere

Vejledning om solenergianlæg

Vejledning om solenergianlæg Vejledning om solenergianlæg Fanø kommune 2013 Vejledning om solenergianlæg Indholdsfortegnelse Før du går igang Generelt Solenergianlæg og brand Lokalplanforhold Anbringelse af solenergianlæg Byggetilladelse

Læs mere

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010)

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Retningslinjerne for badebroer er ikke tænkt som faste regler, men retningslinjerne skal danne udgangspunkt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere