Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag"

Transkript

1 Solrød Kommune BYRÅDET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag

2 Solrød Byvej Indhold Indholdsfortegnelse Solrød Center er placeret ved både S-togstation og en række andre faciliteter, såsom rådhus, bibliotek, gymnasium m.m. Øverst: Foto fra centergaden, med S-togstationen i centrum. Baggrund og hovedformål 3 1 Farver 4 2 Skiltetyper 4 3 Facadeskilte - primær skiltning 5 4 Udhængsskilte m.m. - sekundær skiltning 6 5 Butiksvinduer og -døre 8 6 Øvrige skilte 8 7 Skiltningens indhold 10 8 Lys 10 9 Markiser Tekniske anlæg Tyverisikring Lovhjemmel Facadeudvalg 13 Vedtagelsespåtegning 13 Ansøgning om skiltning 14 Miljøvurdering 15 Intentionserklæring for Solrød Center 16 Nederst: Solrød Centers områdeafgrænsning. Det er inden for området reglerne gælder. Rådhus Bibliotek og gymnasium centergade S-banen (Solrød Strand station) centergade centergade Solrød Strandvej Mosevej COWI 2

3 Facader & skiltning REGLER FOR FACADER & SKILTNING I SOLRØD CENTER Administrationsgrundlag for behandling af ansøgning om ændring af facader og skiltning i Solrød Center Baggrund og hovedformål Det er Byrådets hensigt, at Solrød Center skal fremstå som et harmonisk og tiltalende centerområde. Dette skal ske ved en hensigtsmæssig og ensartet udformning af facaderne, herunder skiltning, således at centret fremstår som en harmonisk, sammenhængende helhed med fælles arkitektoniske hovedtræk. Solrød Centers placering i kommunen. Kunderne i Solrød Center bør ved skiltning orienteres om de enkelte virksomheders beliggenhed og aktiviteter under hensyntagen til ønsket om at opnå et harmonisk og tiltalende center. Solrød Center er bygget op omkring et gadeforløb (centergaden), som snor sig gennem centret, med torve, pladser og smalle sidestræder. Butikkerne ligger tæt side om side og centergaden er forbeholdt fodgængere og cyklister via den centrale cykelsti. Med lokalplan for Solrød Center nordøst blev rammerne for en mulig udvidelse af centret fastlagt. Samtidig blev der stillet krav om etablering af stiforbindelse til centergaden, så butikken relaterer sig til centergaden og der opstår en forlængelse af sidestrædet her. Biler og parkeringsområder er overvejende placeret på bagsiden af byggeriet og væk fra den centrale centergade. På denne måde opleves centret med forholdsvis lav hastighed, og skiltningen kan derfor koncentreres mod at henvende sig til gående eller cyklende. Dette ud fra en betragtning om, at læsbarheden af skiltene er stor ved lav hastighed, og at skiltene dermed ikke behøver samme omfang og størrelse, som hvis skiltet skulle henvende sig til bilister eller andre trafikanter ved højere hastighed. Solrød Center er bygget op efter en intentionserklæring, som blev vedtaget af Byrådet i Af intentionserklæringen fremgår at centret skal bygges op i en menneskelig skala og i et sammenhængende grønt miljø. Intentionserklæringen er indsat til slut i reglerne. Med disse skilteregler gives der mulighed for at reklamere for centrets egne varer eller ydelser, arrangementer og butikker, herunder også opsætning af fælles pyloner på udvalgte steder. Hidtil har reklame for egne varer kun været tilladt i meget begrænset omfang. Den centrale cykelsti er centrets rygrad - Hele centret er bygget op mod stien og stien er markeret som en alle, der snor sig gennem centrets gadeforløb med torve m.m. 3

4 Facader & skiltning Ligeledes forholder skiltereglerne sig til placering og indpasning af markiser og tekniske anlæg på facaderne. Facaderenoveringerne for de 2 ejendomme Solrød Center og har medført, at Facadeudvalget har revideret reglerne over gadeniveau mod centergaden. Fremadrettet skal ny skiltning placeres som folieklæb i virksomhedernes vinduer på 1. sal, eventuel suppleret med udhængsskilt. Solrød Center gennemgik i 2011 en omfattende facaderenovering. I den forbindelse besluttede Byrådet, at de eksisterende skilte i stueetagen skal udskiftes og udføres på ensartede plader i samme farve som søjlerne. Derudover gælder særligt for de 2 bygninger, at den primære skiltning i gadeniveau skal udføres på ensartede plader for den enkelte bygning og i samme farve som søjlerne. Bygningerne i Solrød Center er opbygget med overdækkede gangarealer i gadeniveau (arkader). Facader mod Centergaden er udformet som en konstruktiv helhed fra terræn til tag. Det vil sige, at arkadesøjlerne enten er synlige frem til tagkonstruktionen eller facaden er inddelt i felter, der følger søjlernes modulsystem. Således brydes sammenhængende vinduesbånd for ca. hver 3. eller 6. meter af søjler, murværk eller anden lukket facadebeklædning båret af søjlerne. Facadernes udformning, højde og materialer reguleres af de gældende lokalplaner for centret. Butiksfacaden skal udformes, så facaden og dens elementer udgør en harmonisk helhed og harmonerer med resten af bygningen. Derudover ønskes et sammenhængende udtryk i centret. Dette søges opnået ved en række bestemmelser for skiltningens farve, form m.m. Eksempel på, hvordan skiltning og belysning kan harmonere med bygningens facadeudtryk. 1 Farver Valg af farver til skiltningen skal ske under hensyntagen til ønsket om at opnå et harmonisk center. 1.1 Kontrast- og effektfarver/selvlysende farver skal nedtones, ligesom neonfarver/selvlysende farver ikke kan forventes godkendt. 1.2 Særligt for de 2 ejendomme Solrød Center og skal den primære skiltning opsættes på ensartede, ensfarvede plader for hele bygningen og i samme farve som søjlerne (grå). 2 Skiltetyper Skiltereglerne deler skiltene op i 2 grupper, henholdsvis primære og sekundære skilte. De primære skilte er virksomhedens/institutionens hovedskilt det vil sige typisk facadeskiltet mod centergaden. 4

5 Facader & skiltning De sekundære skilte betragtes som supplementet til de primære skilte og kan enten være henvisningsskilte, laugskilte/udhængsskilte og nedhængende skilte (under arkaden). 2.1 Skiltningen, både primær og sekundær, skal placeres ensartet for den enkelte bygning. 2.2 Ved udskiftning af skilte skal tilstræbes ensartede løsninger for den enkelte bygning, så skiltning materialemæssigt udføres ensartet. 3 Facadeskilte Primær skiltning Primær skiltning i stueetage mod centergade, torve og sidestræder 3.1 Virksomheder i stueetagen kan som udgangspunkt opsætte skiltning over indgangene til arkaderne og over døre og vinduer inde under arkaden, begge parallelt med bygningens facade. Alternativt som folie øverst på vinduesfladen. Eksempel på facade, hvor den primære skiltning er udført ensartet for hele bygningen - men med variationer. Eksempler på placering af primære skilte ved buet arkadeform. 3.2 Skiltning over indgange til arkader kan enten placeres under dragerne mellem søjlerne i facadelinjen eller på dragerne mellem søjlerne i facadelinjen, afhængig af bygningens arkitektur og frihøjden ved indgangen til arkaden. Anvendes pladeskilte skal pladen følge arkadeåbningens form (vandret eller buet). Anvendes et rektangulært skiltefelt på eller under dragerne, skal feltet have en længde svarende til afstanden mellem søjlerne. Dette gælder dog ikke, hvis skiltet sættes op på en muret væg. 3.3 Hvor der er kundeadgang fra et sidestræde, eller hvor en væsentlig del af en virksomheds udstillingsvinduer er beliggende ud til et sidestræde, kan skilte tillades etableret enten over vinduer (som de øvrige primære skilte) eller i vinduer (som folieklæb), efter nærmere vurdering i hvert enkelt tilfælde. Ved vurderingen vil Facadeudvalget tage hensyn til indpasning i bygningen arkitektur og øvrige facader. 3.4 Højden af de primære skilte over arkaderne må maksimalt være 60 cm, og som udgangspunkt vælges samme skiltehøjde på hele bygningen. Under arkaderne, over vinduer og døre må skilte eller skiltebånd i folie (streamer) som udgangspunkt maksimalt være 20 cm høje. Alternativt kan placeres folie (som vinduesklæb) i vinduespartierne helst som 5

6 Facader & skiltning løse påklæbede bogstaver/symboler. Folien må dog max udgøre 20 % af vinduesfladen, som ikke må få karakter af at været blændet. Primær skiltning over gadeniveau mod centergade, torve og sidestræder 3.5 Skilte skal placeres i vinduerne som folieklæb med løse, fritskårne bogstaver i hvid skrift. Skiltningen må ikke fylde mere end 50 % af vinduesfladen (på 1. sal), men vinduerne må dog ikke få karakter af at være blændede. 3.6 Sydvendte vinduespartier på 1. sal kan afskærmes med folieklæb, når blot folien er gennemskinnelig, så vinduerne ikke får karakter af at være blændede. Eksempel på skiltning ved centrets eneste kælderbutik. Kælderbutik Solrød Center består hovedsageligt af butikker i eller over gadeniveau og med adgang fra centergaden. 3.7 Skiltning for eventuelle kælderbutikker behandles og vurderes af Facadeudvalget fra gang til gang. Bagsiden Centrets bagside ønskes bevaret som en grøn bagside og umiddelbart friholdt for skiltning og reklame, bortset fra eventuel fælles skiltning for centret ved tilkørsler til parkeringsarealer (jf. afsnit om løse skilte). 3.8 Virksomheder over gadeniveau med adgang udelukkende fra varegård har mulighed for at få opsat ét primært skilt på bygningens bagside over varegårdshegnet (fx på trappetårn eller i vindue som folieklæb) efter Facadeudvalgets nærmere vurdering i hvert enkelt tilfælde. 4 Udhængsskilte m.m. Sekundær skiltning 4.1 Den primære skiltning kan suppleres med sekundær skiltning. Den sekundære skiltning er et supplement til den primære skiltning mod centergaden og må ikke i omfang og farvevalg konkurrere med denne. 4.2 Bundfarven for den sekundære skiltning skal være ens for hele bygningen. 4.3 Hver virksomhed må højst etablere et sekundært skilt inden for hvert bygningsmodul (6 meter). 6

7 Facader & skiltning Sekundær skiltning i stueetage og over gadeniveau 4.4 Den primære skiltning kan suppleres med nedhængende skilte under arkadeloftet, udhængsskilte på facaden eller folieklæb i vinduespartiet. Folieklæb kan placeres efter bestemmelserne i 3.1, 3.4, 3.5 og De nedhængende skilte kan placeres under arkadeloftet, vinkelret på bygningens facade, og skal være 125 cm lange og 20 cm høje. Frihøjden mellem underkant af nedhængende skilte eller udhængsskilte og terræn skal være minimum 220 cm. Skiltene skal placeres ensartet for den enkelte bygning. 4.6 Udhængsskilte må maksimalt være 60 cm højde og 60 cm brede og skal placeres på vægpiller eller søjler vinkelret på facaden, og således at afstanden fra skiltets overkant til underkant af vinduer på 1. sal er 10 cm. Hvor den enkelte bygnings arkitektur taler for det, kan udhængsskilte placeres anderledes efter Facadeudvalgets vurdering i hvert enkelt tilfælde. Skiltning skal i givet fald placeres under hensyntagen til beliggenheden af opgangen til 1. sal. 4.7 I stedet for udhængsskilte, kan skiltningen placeres over indgangene til arkaden, jf. afsnit om primær skiltning i stueetage mod centergade, torve og sidestræder, hvis ikke skiltefeltet benyttes af butikker i stueetagen, og ansøger har indhentet samtykke fra samtlige virksomheder, som benytter indgangen til egen virksomhed. Der bør tilstræbes en ensartet løsning for den enkelte opgang. Eksempler på sekundær skiltning: Vinduesklæb på dør- og vinduespartier samt udhængsskilt som supplement til det primære skilt på facaden. 4.8 Hver virksomhed på 1. sal må max etablere et nedhængende skilt under arkadeloftet samt et udhængsskilt. Nedhængende skilte udføres eventuelt som fællesskilt, placeres umiddelbart ved virksomhedens opgang og i en afstand af mindst 3,0 m fra andre nedhængende skilte. 7

8 Facader & skiltning Sekundær skiltning på bagsiden 4.9 På varegårdshegn kan der tillades anbragt skilte med virksomhedernes navne ved varegårdens indkørsel. Tilsvarende skilte kan tillades anbragt inde i varegården, såfremt de placeres lavere end det omgivende hegn Derudover er skiltning ud mod varegårde og parkeringsarealer ikke tilladt Skilte på varegårdshegnet skal være 90 cm lange og 20 cm høje. Afstanden mellem skiltene indbyrdes skal være 10 cm. 5 Butiksvinduer og døre Lokalplanerne for Solrød Center indeholder bestemmelser om, at butiksvinduer ikke må være afblændede eller tildækkede mod centergaden, torve, sidestræder og Solrød Strandvej. Hensigten er at bevare muligheden for indkig i butikkerne. Diskret skiltning med åbningstider i vindues- eller dørparti kræver som udgangspunkt ikke ansøgning. 5.1 Der kan gives tilladelse til en begrænset skiltning af permanent karakter (det vil sige i mere end 6 ugers varighed) i virksomhedernes vinduer efter ansøgning herom i hvert enkelt tilfælde. Her ses eksempel på banner (øverst) og en plakattavle (nederst), som ikke tillades i centret Det er tilladt at anbringe reklamer af midlertidig karakter (det vil sige i op til 6 ugers varighed) i virksomhedernes vinduer uden ansøgning fx ved udsalg m.m. 5.3 Reklamer af både permanent og midlertidig karakter må ikke udgøre mere end 20 % af vinduesfladen. Se også afsnittet om skiltningens indhold. 6 Øvrige skilte Pyloner 6.1 Der kan tillades opsat fælles pyloner med centrets navn (og ikke for de enkelte butikker eller deres varer/ ydelser) på strategiske steder i centrets afgrænsning - fx ved de enkelte tilkørsler til centrets parkeringsarealer (dvs. ved Solrød Byvej og Mosevej) samt på torvet ved centergadens udmunding ved Strandvejen, under forudsætning af at Solrød Kommune kan godkende placeringen. 8

9 Facader & skiltning Pyloner kræver envidere byggetilladelse. Pylonerne skal have samme udformning, farve, logo og være i samme materiale. Pyloner kan variere i højden alt efter i hvilken sammenhæng (miljø), de opsættes. I centergaden (fodgængermiljø) må pyloner maksimalt have en højde på op til 4 meter, og på centrets bagside (mod veje/i bilmiljø) op til 6 meter. Pyloner skal i farvevalg og eventuel belysning tilpasses omgivelserne. Pyloner og flagstænger skal godkendes som en samlet løsning ved tilkørsler, så indgangene til centrets parkeringsarealer fortsat fremstår åbne og harmoniske. Billboards (plakattavler), bannere m.m. 6.2 Billboards (plakattavler), gavlreklamer, bannere, rulleskilte (billedvesklere) og lignende er ikke tilladt. 1 Flagstænger, flag og vimpler 6.3 Fælles, mindre reklameflagstænger er tilladt langs centergadens forløb (med centrets navn eller skiltning for særlige begivenheder, som fx udsalg, halloween eller lignende). 6.4 Fælles reklameflagstænger med centrets navn er tilladt ved tilkørsler til centrets parkeringsarealer og i op til 8,5 meters højde, under forudsætning af at Solrød Kommune kan godkende placeringen. Pyloner og flagstænger skal godkendes som en samlet løsning ved tilkørsler, så indgangene til centrets parkeringsarealer fortsat fremstår åbne og harmoniske. Eksempel på oversigtskort over centret og dets butikker, placeret langs den centrale sti - Her ved Rådhussøen. 6.5 Flag og vimpler på facader mod centergaden, sidestræder, torve og Strandvejen er ikke tilladt. Fælles skilte 6.6 Oversigtskort over centret (eventuelt med angivelse af de enkelte butikker og virksomheder), herunder også digitale skilte, kan placeres strategiske steder i centret og under forudsætning af at Solrød Kommune kan godkende placeringen. Det skal dog bemærkes at eventuel reklame (også på digital skiltning) kun må være for centrets egne varer/ ydelser. Offentlige services og information om lokale arrangementer i kommunen er dog undtaget. Centergadens vestlige del set fra S-togperronen. 1 S-togperronen, væggene under S-togtunellen og buslæskurene på busholdepladsen er dog undtaget bestemmelsen. Disse er lovligt etablerede, og S-togsperron med tilhørende vægge er ikke omfattet af området, som reglerne dækker. Buslæskure kan fortsat lovligt være reklamefinansierede. 9

10 Facader & skiltning Fortovsskilte Solrød Centerforening regulerer antallet af løse fortovsskilte/ sandwichskilte via foreningens vedtægter. Indholdsmæssigt må kun reklameres for egne varer eller ydelser. Løse skilte skal så vidt muligt begrænses af hensyn til gadebilledet og fremkommeligheden i centret. 7 Skiltningens indhold Skilte kan kun tillades opsat med følgende indhold: 7.1 Institutionens, virksomhedens eller ejerens navn 7.2 Institutionens formål eller virksomhedens branche Her eksempel på primær skiltning som lyskasse, placeret over vinduer og dør under arkaden. 7.3 Bomærke, symboler eller lignende, hvis disse benyttes i forbindelse med ovennævnte indhold. Bomærker og lignende for offentlige institutioner og servicevirksomheder vil dog kunne opsættes selvstændigt. 7.4 Derudover kan skiltning for virksomheder udelukkende beliggende over gadeplan eller i kælder indeholde kontaktoplysninger (fx telefonnummer, hjemmeside eller lignende) og information om åbningstider. Vinduerne må dog ikke få karakter af at være blændet. Her et eksempel på skiltning med løse bogstaver, som er indefra belyst. Lystyrken er tilpasset omgivelserne. 7.5 Reklame Opsætning af skilte for mærkevarer, skilte med slogans eller anden reklameagtig tekst samt reklamegenstande er ikke tilladt på facaderne. Dog har den enkelte virksomhed mulighed for at anbringe diskret reklame i virksomhedens vinduer, så længe det er for egne varer eller ydelser og fylder max 20 % af vinduesfladen, jf. afsnit om butiksvinduer og døre. Se endvidere afsnittet om løse skilte med hensyn til eventuelt reklamemæssigt indhold på løse skilte i centergaden. 8 Lys Der må ikke opsættes nogen form for facadebelysning uden Byrådets godkendelse. Det tilstræbes, at belyst skiltning udføres ensartet for de enkelte bygninger Det vil sige så vidt muligt anvendes samme belysningsløsning på den samlede facade. 8.1 Facadeskilte (primære skilte) må kun belyses med spots, med bagudrettet lys (koronabelysning fx løse 10

11 Facader & skiltning bogstaver) eller med svagt fremadrettet lys (enten fra bogstaver eller lyskasse). Eventuelt primære skilte på bagsiden må ikke være belyst. 8.2 Sekundær skiltning må ikke være belyst, bortset fra arkadebelysningen. Henvisningsskilte på varegårdshegn kan dog belyses diskret med nedadrettet belysning, efter ansøgning herom i hvert enkelt tilfælde. 8.3 Skiltekassers bagside skal være lukket. 8.4 Spots placeres ensartet for hele facaden. 8.5 Spots og armaturer til belysning af skilte skal være spinkle og udført i materialer og farver, der er diskrete i forhold til den facade, de opsættes på. 8.6 Belyst skiltning må ikke virke blændende, og lysstyrken skal tilpasses den øvrige skiltning i centergaden. Byggeriet langs Solrød Strandvej er et eksempel på, hvordan markiser kan indpasses i facaden uden at virke dominerende. 9 Markiser Enkelte bygninger i centret har behov for afskærmning mod solen ved vinduerne, hovedsageligt over gadeplan. Dette kan udvendigt ske med markiser, der kan trækkes ud og ind. Markiserne skal tilpasses bygningerne og må ikke virke for dominerende i facaden som helhed. Markiserne skal derfor vælges med en bredde, der svarer til vinduerne, samt i en ensartet farve, der i øvrigt er ens for hele bygningen. 9.1 Markiser må ikke opsættes i sidestræder og i stueetagen, hvor der er etableret arkader. 9.2 Markiser skal tilpasses facadens hovedopdeling og bygningens vinduesformater og må ikke opsættes med større bredde end den vinduesåbning, som de sidder over. 9.3 Markiser skal rulles ind eller klappes sammen efter lukketid. 9.4 Markiser skal være ensfarvede, i grå, lyse nuancer (afstemt efter farverne på bygningen) og udføres i ikke reflekterende materialer. Der skal vælges samme farve og løsning for den enkelte bygning. 9.5 Markiser skal friholdes for reklamer og skiltning. Her ses et eksempel på tyverisikring bag vinduerne og med en åben struktur. 11

12 Facader & skiltning 9.6 Markisens forkant skal være med lige afslutning og må max. være 15 cm høj. 9.7 Markisens frihøjde skal være minimum 2,20 meter (fra underside af forkant til terræn, når slået ud). 10 Tekniske anlæg m.m Tekniske anlæg skal så vidt muligt placeres på bebyggelsens tag eller i varegårde, såfremt de placeres lavere end det omgivende hegn Alternativt kan tekniske anlæg placeres på bebyggelsens bagside mod parkeringsarealerne. Her skal de afskærmes, således at bygningerne skæmmes mindst muligt, og facaden fortsat fremstår som en helhed (farvevalg og materialebrug). 323 Aftræk kan dog føres til tag langs bagsiden af bygninger uden afskærmning Tyverisikring Gitre eller anden tyverisikring skal placeres på indersiden af vindues- 304og dørpartier og skal være af en åben karakter, så der fortsat er indblik til forretningerne A 305B Lovhjemmel og lovgrundlag Lovgrundlaget for skiltereglerne i Solrød Center findes i Planlovens 15 og Byggelovens 6 D. Derudover kan der stilles krav efter vejlovgivningen (sikkerhedshensyn) A 314A Ifølge Planlovens 15 kan skilte reguleres gennem lokalplaner. Bestemmelserne for Solrød Center er fastsat på grundlag af indholdet i de gældende lokalplaner, skilteregler samt intentionserklæringen for Solrød Center. 309 Reglerne er gældende for rammeområderne 301, 301A,302 samt del del af 303 (Solrød Gymnasie og biblioteket), som har facade mod centergaden (rådhussøen). 315A Udsnit af rammeområder, hentet fra Solrød Kommuneplan A A 316A

13 Facader & skiltning Det fremgår af lokalplanerne for rammeområderne, at skiltning og reklamering kun må finde sted efter Byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde. Reglerne anvendes ved behandling af ansøgninger om opsætning eller ændring af skiltning for virksomheder i Solrød Center efter reglernes vedtagelse. Tidligere lovligt opsat skiltning vil fortsat være lovlig efter reglernes vedtagelse. Almindelig vedligeholdelse af skiltningen eller udskiftning af dele af skiltningen efter eksempelvis hærværk, vil kunne ske uden ansøgning under forudsætning af, at skiltningen ikke ændres i forhold til den hidtidige godkendte skiltning. Derudover vil hidtil lovlig skiltning fortsat være lovlige efter endelig vedtagelse af disse skilteregler. 13 Facadeudvalg Der er nedsat et Facadeudvalg for Solrød Center til at behandle skiltningen i Solrød Center. Udvalget har til opgave at udarbejde skilteregler for Solrød Center til Byrådets endelige godkendelse og at behandle de ansøgninger om etablering af skiltning, der ikke umiddelbart kan godkendes i henhold til de gældende skilteregler. Facadeudvalget er således bemyndiget til at kunne meddele dispensation, hvis særlige forhold taler for det (fx bygningens arkitektur/konstruktion ikke gør det muligt at etablere skiltning i overensstemmelse med reglerne). Her et eksempel hvor fritskårne bogstaver er opsat som primær skiltning på betondrageren - en enkel og flot løsning. Udvalget er sammensat af følgende: En repræsentant for Byrådet (uddelegeret til administrationen). En repræsentant for Solrød Centerforening (brugerne/ virksomhederne). En repræsentant for Solrød Center Grundejerforening (ejerne). Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Byrådet den 26. maj 2014: 13

14 Ansøgning Ansøgning om skiltning Alle ansøgninger sendes til: Solrød Kommune Teknik og Miljø Solrød Center Solrød Strand Eller via mail til: Ansøgning kan ske ved at indsende tegning/tegninger af den ønskede skiltning, markise eller lignende med illustration af placering på facade. Farver, mål og materialer skal oplyses. Ønskes skiltet belyst, søges ligeledes om dette. Her skal angives hvordan samt eventuelt hvilken slags lysarmatur, som ønskes anvendt. Planafdelingen i Teknik og Miljø yder på vegne af Facade-udvalget gerne råd og vejledning vedrørende etablering eller ændring af skiltning. Udover facader og skiltning er også udendørs servering og vareopstillingerne med til at give liv og variation i gadebilledet. Udformning af de udendørs serveringssteder, herunder møbler, farver m.m., skal være i overensstemmelse med reglerne for udeservering i Solrød Center og skal godkendes af Solrød Centerforening og Solrød Kommune, inden de opstilles. 14

15 Miljøvurdering Miljøvurdering Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013) skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer og programmer, som fastlægger rammerne for fremtidige anlæg eller arealanvendelser, når planen eller programmet kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Da Reglerne for facader og skilte i Solrød Center vil danne grundlag for myndighedsbehandling af skilteansøgninger og lignende i Solrød Center, er den omfattet af kravet om miljøvurdering. Ifølge loven skal planer, der alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Det blev vurderet, at Reglerne for facader og skilte i Solrød Center kun vil medføre mindre ændringer i forhold til den gældende situation, da: Der var tale om mindre ændringer i forhold til gældende retningslinjer for skiltning i Solrød Center med tilhørende tillæg. Byggelovens 6 D indeholder bestemmelser om, at skilte ikke må være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne, og at der således jf. loven skal ske en vurdering i hvert enkelt tilfælde. Da reglerne alene regulerer skilte og mindre facadeelementer, hvilket i sig selv udgør en mindre del i forhold til de bygningsmæssige sammenhænge (lokaplanerne). Regler for facader og skilte i Solrød Center blev på baggrund af screeningen vurderet til ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor blev reglerne vurderet til ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da: Der alene er tale om en begrænset indvirkning på miljøet. Der vil overvejende være tale om en positiv indvirkning ved en harmonisk, homogen skiltning. Reglerne underordner sig eksisterende lokalplaner mv. Resultatet af screeningen var i høring i nabokommunerne samt internt i administrationen. Der indkom ingen bemærkninger til vurderingen. 15

16 Intentionserklæring Intentionserklæring for Solrød Center Vedtaget af Solrød Byråd den 8. december På de følgende sider fremgår intentionserklæringen, som er grundlaget for opbygningen og udviklingen af Solrød Center, herunder både forhenværende byplanvedtægter og gældende lokalplaner. 16

17 Intentionserklæring 17

18 Intentionserklæring 18

19 Intentionserklæring 19

20 Intentionserklæring 20

21

22 Regler for facader & skiltning i Solrød Center er udarbejdet af Facadeudvalget for Solrød Center og vedtaget af Byrådet den 26. maj Forud for vedtagelsen vedtog Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 20. januar 2014 at sende et forslag i høring hos Solrød Centerforening, Solrød Center Grundejerforening og Solrød Strands Grundejerforening. Der er indarbejdet få ændringer i forhold til de bemærkninger, som indkom i høringsperioden. Indeværende regler erstatter de forhenværende skilteregler for Solrød Center.

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. 322 Facader og skilte + tillæg nr 1 Hillerød Kommune - Teknik Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr UDGIVER Herning Kommune By, Erhverv og Kultur ÅR 2010 REDAKTION OG TEKST: Mette

Læs mere

Et af de nyere tiltag i forbindelse med adgange er bygningsreglementets krav om niveaufrie adgange, så bevægelseshandicappede

Et af de nyere tiltag i forbindelse med adgange er bygningsreglementets krav om niveaufrie adgange, så bevægelseshandicappede Indpasset facade, Kolding. Skiltning i forbindelse med indgangsparti, Kolding. Skiltning på vindue, Christiansfeld. 2 BYMIDTER I bymidterne er skiltningen mindst i omfang og antal. Bykarakteren opleves

Læs mere

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2 Høje p stru Taa rd leva Bo u Høje Taastrup Station et strøg g r e Dalb Høje Taastrup Boulevard Lokalplan 2.13.1.24 Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup CITY 2 2 Høje-Taastrup

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Stationsområdets nordlige del, Køge

Stationsområdets nordlige del, Køge Offentligt fremlagt til den 26. maj 2015 Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Tillæg nr. 14 til Køge Kommuneplan 2013-2025 Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. H105

Forslag Lokalplan nr. H105 Forslag Lokalplan nr. H105 Samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2009 Boliger på Slettenhus PLAN OG MILJØ INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 5 INDLEDNING 5 OFFENTLIG HØRING 5 LOKALPLANOMRÅDET 5 LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger 4-754 Lokalplan Herluf Trolles Vej Boliger Om planlægning Hvad er en lokalplan En lokalplan er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Tillæg 1 til til Lokalplan 132. for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej

Tillæg 1 til til Lokalplan 132. for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej Tillæg 1 til til Lokalplan 132 for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem SKÆLSKØR KOMMUNE Vandrerhjem milde Campingplads Rekonvalescenthjem ///. '/s // Bryggen Spegerbprg/ft emnj, MARTS 1991 LOKALPLAN NR. 62 RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE En lokalplan er en plan, hvori

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Vordingborg februar 2013 Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere