FONDSBØRSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FONDSBØRSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007"

Transkript

1 FONDSBØRSMEDDELELSE DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007 Højdepunkter: Nettoomsætningen er steget med 1,5 % til 1.071,5 mio. kr. o Bryggerivirksomhedens nettoomsætning er steget med 4,2 % til 923,8 mio. kr. og udgør 86,2 % af koncernens samlede nettoomsætning. o Fødevarevirksomhedens omsætning er faldet med 9,0 %. Afsætningen af øl og læskedrikke, herunder maltdrikke og malturtprodukter er steget med 326 t. hl. til 4,4 mio. hl., hvilket er en stigning på 7,8 % Resultat af primær drift udgør 71,6 mio. kr. o o Bryggerivirksomhedens resultat af primær drift udgør 71,3 mio. kr. mod 72,4 mio. kr. for samme periode sidste år Fødevarevirksomhedens resultat af primær drift udgør 0,3 mio. kr. mod 6,4 mio. i samme periode sidste år Koncernens resultat før skat blev på 70,1 mio. kr. mod 76,2 mio. kr. året før. Koncernen har i perioden gennemført investeringer for i alt 64,2 mio. kr. Pengestrømme fra drift og frit cash flow udgør henholdsvis 71,4 mio. kr. og -33,4 mio. kr. Koncernen nedjusterer forventningerne til et samlet koncernresultat før skat for i intervallet mio. kr. mod mio. kr. som meddelt i seneste Fondsbørsmeddelelse af 14. december 2006 og mod oprindeligt mio. kr. 1. fase af samlet investering på 300 mio. kr. i strategisk udbygning af koncernens bryggerifaciliteter er påbegyndt. De samlede investeringer i indeværende regnskabsår forventes fortsat at blive mio. kr. Finanskalender Harboe offentliggør årsrapport for den 5. juli Yderligere oplysninger Adm. direktør Bernd Griese Telefon: Dette er side 1 af 17

2 HOVEDTAL OG NØGLETAL (t.kr.) 3. kvartal 3. kvartal kvt kvt. Hele året Indtjening Bruttoomsætning Øl- og vandafgift (61.164) (61.034) ( ) ( ) ( ) Nettoomsætning Resultat af primær drift (EBIT) Resultat før skat Beregnet skat (4.555) (3.558) (24.781) (25.618) (29.015) Periodens resultat Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Rentebærende gæld Nettorentenærende gæld Balancesum Investeringer m.v. Investeringer Af- og nedskrivninger Pengestrømme Pengestrømme fra drift Pengestrømme fra investeringer (28.565) (17.508) (64.229) (86.213) ( ) Pengestrømme fra finansiering (126) (3.714) (40.548) (12.514) (17.144) Ændring i likvider (2.421) (17.267) (33.411) (54.174) (10.774) Nøgletal Overskudsgrad 3,8% 3,5% 6,7% 7,5% 7,3% Soliditetsgrad 60,4% 61,0% 59,2% Børsrelaterede nøgletal Indre værdi pr. aktie 112,1 110,2 112,1 110,2 112,9 Børskurs pr ,5 210,1 222,1 Resultat pr. aktie 11,0 Hoved- og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning. Med virkning fra 1. maj 2005 er anvendt regnskabspraksis ændret i overensstemmelse med kravene i gældende internationale regnskabsstandarder IFRS. Sammenligningstal er ligeledes ændret i overensstemmelse hermed. Dette er side 2 af 17

3 KONCERNENS FORRETNINGSMÆSSIGE UDVIKLING Nettoomsætning Nettoomsætningen udgjorde i perioden 1.071,5 mio. kr. mod 1.056,0 mio. kr. i samme periode sidste år. En stigning på 1,5 %. Nettoomsætningen i bryggerivirksomheden steg med 4,2 %, mens nettoomsætningen i fødevareforretningen faldt med 9,0 %. Udviklingen er nærmere beskrevet under gennemgangen af de enkelte forretninger. Indtjening Resultat af primær drift udgjorde 71,6 mio. kr. mod 79,0 mio. kr. i samme periode sidste år. Det svarer til et fald på 9,4 %, som dels skyldes yderligere pres på indtjeningsmarginerne og dels ekstraordinære produktionsomkostninger i forbindelse med en emballagefejl på en del af læskedrikproduktionen. Resultat før skat udgjorde i perioden 70,1 mio. kr. mod 76,2 mio. kr. i samme periode sidste år. Det svarer til et fald på 8,0 %. Resultat efter beregnet skat faldt med 10,5 % til 45,3 mio. kr. mod 50,6 mio. kr. i samme periode sidste år. Egenkapital Egenkapitalen udgjorde pr ,6 mio. kr. mod 677,4 mio. kr. pr. 1. maj Egenkapitalen er således påvirket af periodens resultat samt udbetaling af udbytte (se egenkapitalopgørelsen). Investeringer Periodens investeringer udgjorde 64,2 mio. kr. Likviditet og nettorentebærende gæld Cash flow fra driften udgjorde 71,4 mio. kr. mod 44,6 mio. kr. i samme periode sidste år. Det frie cash flow ændringer i likvider udgjorde -33,4 mio. kr. mod -54,2 mio. kr. samme periode sidste år. Likviditetsberedskabet er sammensat af likvide beholdninger og tilsagte uudnyttede kreditfaciliteter og udgjorde pr ,1 mio. kr. Hertil kommer beholdningen af stk. egne aktier svarende til 11,1 mio. kr. opgjort i henhold til officiel børskurs pr Den nettorentebærende gæld udgjorde 17,6 mio. kr. mod 33,4 mio. kr. på samme tidspunkt sidste år. Finansielle risici Koncernens salg og indkøb i fremmed valuta er fortsat primært i EUR, hvorfor valutarisikoen anses for begrænset. Koncernen vurderer løbende behovet for valutasikring af øvrige valutaer. Forventninger til Koncernen nedjusterer forventningerne til et samlet koncernresultat før skat for i intervallet mio. kr. mod mio. kr. som meddelt i seneste Fondsbørsmeddelelse af 14. december 2006 og mod oprindeligt mio. kr. Nedjusteringen skyldes både effekten af stigende omkostninger til løn, Dette er side 3 af 17

4 salg/distribution og produktion i perioden, ligesom prisstigninger på væsentlige råvarer og hjælpematerialer ikke umiddelbart kan kompenseres via øgede salgspriser. Dette er side 4 af 17

5 NØGLETAL FOR BRYGGERIVIRKSOMHEDEN (t.kr.) 3. kvartal 3. kvartal kvt kvt. Hele året Volumen (mio. hl.) Øl, læskedrikke og malturtprodukter 1,24 1,14 4,41 4,09 5,31 Indtjening Nettoomsætning Resultat af primær drift (EBIT) Resultat før skat Beregnet skat (4.702) (3.035) (24.989) (24.255) (26.972) Periodens resultat Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Balancesum Investeringer m.v. Investeringer Af- og nedskrivninger Pengestrømme Pengestrømme fra drift (2.933) Pengestrømme fra investeringer (28.343) (19.568) (64.410) (88.564) ( ) Pengestrømme fra finansiering (2.334) (36.362) (8.401) (11.597) Ændring i likvider (4.312) (24.835) (36.792) (60.236) (21.494) Nøgletal Overskudsgrad 4,5% 3,2% 7,7% 8,2% 8,0% Soliditetsgrad 57,9% 58,7% 56,5% Afsætning 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. ÅTD - 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 (mio. hl.) 2006/ /06 Dette er side 5 af 17

6 BRYGGERIVIRKSOMHEDEN Det samlede salg af øl og læskedrikke, herunder maltdrikke og malturtprodukter udgjorde 4,41 mio. hl. i perioden, hvilket er en stigning på 7,8 % i forhold til samme periode sidste år. Væksten skyldes især en stigende efterspørgsel på læskedrikke, men derudover er afsætningen til både eksisterende og nye kunder øget generelt. Af den samlede volumen blev 75,8 % afsat uden for Danmark. Bryggerivirksomhedens nettoomsætning steg med 4,2 % til 923,9 mio. kr. i perioden mod 886,3 mio. kr. samme periode sidste år. Bryggerivirksomhedens andel af den samlede nettoomsætning har i perioden udgjort 86,2 %. Bryggerivirksomhedens resultat af primær drift udgjorde 71,3 mio. kr. mod 72,6 mio. kr. i samme periode sidste år og afspejler således ikke væksten i afsætningen. Der er i forhold til samme periode sidste år sket yderligere forskydninger i produktmixet ligesom der i perioden (jf. Fondsbørsmeddelelse af 14. december 2006) har været omkostninger til tilbagekaldelse af større parti læskedrikke fra markedet. Derudover er bryggerivirksomheden påvirket af stigende lønomkostninger, højere omkostninger til distribution samt prisstigninger på flere væsentlige råvarer og hjælpematerialer, herunder malt, humle og aluminiumsdåser. Med den intensive konkurrence på bryggeriets væsentlige hovedmarkeder er det vanskeligt at gennemføre prisreguleringer, der fuldt ud kompenserer omkostningsudviklingen, uden at dette medfører tab af volumen. Virksomheden ønsker at fastholde og udbygge sin markedsposition, der skal sikre en fortsat vækst, og agerer således i forhold til udviklingen på de enkelte markeder. Der er fortsat forøget fokus på at gennemføre effektiviseringer og tilpasninger af organisationen til styrkelse af konkurrenceevnen. Endvidere investerer Harboes (jf. Fondsbørsmeddelelse af 14. december 2006) i udvikling af koncernens bryggerivirksomheder som grundlag for at gå ind i nye strategiske drikkevaresegmenter, som giver mulighed for udbygning af samarbejdet med eksisterende kunder samtidig med, at der skabes basis for indtrængning på nye markeder og drikkevaresegmenter. Resultat før skat blev for bryggerivirksomheden på 70,8 mio. kr. mod 71,4 mio. kr. året før. Et fald på 0,8 %. Periodens afskrivninger udgjorde 68,0 mio. kr. mod 62,9 mio. kr. i samme periode sidste året. Der er i bryggerivirksomheden gennemført investeringer for i alt 64,4 mio. kr., som primært kan henføres til udbygning og udvidelse af produktionsanlæggene. Nye strategiske investeringer Som led i koncernens strategi om at sikre fortsat lønsom vækst investerer Harboe (jf. Fondsbørsmeddelelse af 14. december 2006) ca. 300 mio. kr. i nyt fabriksafsnit med et procesanlæg til kold-steril (aseptisk) produktion i koncernens tyske virksomhed. 1. fase af investeringen er igangsat og vil blive gennemført i indeværende regnskabsår, således at den samlede investering i regnskabsåret forventes at blive i niveauet mio. kr. Procesanlægget, som forventes driftsklar i maj måned 2007, sætter Harboe i stand til at producere koldaftappede produkter baseret på frisk frugt og råvarer i et aseptisk (basisk) og sterilt miljø, som bl.a. gør det muligt at fremstille produkter uden brug af konserveringsmidler. Samtidig vil anlægget medvirke til en samlet kapacitetsforøgelse også til eksisterende produkter, hvilket åbner muligheder for en udbygning af samarbejdet med eksisterende kunder samt mulighed for at servicere nye kunder med såvel eksisterende som nye produkter samt give en større fleksibilitet i forhold til sæsonudsving. Med den nye produktionsteknologi får Harboe mulighed for at fremstille en række nye kvalitetsprodukter, som er målrettet det hastigt voksende segment af forbrugere, der efterspørger innovative produkter inden for Dette er side 6 af 17

7 drikkevaresegmentet. Segmentet omfatter i dag en lang række forskellige drikkevareprodukter baseret på frugtsafter, grønsagsjuicer, forskellige mix af mejeriprodukter og frugt samt variationer inden for iskaffe og -te. Det nye aftapningsanlæg vil kunne producere hele viften af produktvariationer. Markedet for disse produkter er i betydelig vækst på de europæiske markeder og repræsenterer en interessant mulighed for Harboes fremtidige vækst og indtjening. Siden 2000 har markedet inden for dette segment udviklet sig med tocifrede vækstrater. Da der stadig er tale om en forholdsvis ny tendens og et relativt lavt udgangspunkt vurderer Harboe, bl.a. på basis af udviklingen i USA, at det forsatte potentiale er stort. Harboe vil i første omgang fokusere på friskjuicesegmentet. Sourcing af råvarer i form af både friskpresset juice og koncentrat vil ske dels fra eksisterende samarbejdspartnere i Sydamerika og dels fra frugtproducenter i Sydeuropa. Harboes nye juiceprodukter vil blive markedsført i specialdesignede PET-emballager, der kan anvendes på tværs af de geografiske markeder. Ud over de effektivitetsfordele det tilbyder, vil PET-emballagen placere Harboes produkter i en attraktiv niche på det europæiske juicemarked, som ellers domineres af produkter i kartoner uden samme anvendelsesfleksibilitet. Koncernens etablerede position blandt de store detailhandelskæder i samtlige hovedmarkeder tilbyder en række salgs- og distributionsmæssige synergier i denne sammenhæng. Disse tager traditionelt godt imod nye produkter fra Harboe, og der er således på forhånd sikret afsætning af en betydelig del af det nye anlægs kapacitet via kontrakter med eksisterende kunder. Etableringen af de nye produktionsfaciliteter i tilknytning til Harboes datterselskab, Darguner Brauerei, i Tyskland er bl.a. valgt ud fra logistiske hensyn og det markedsmæssige potentiale. Harboe har endvidere fået tilsagn om et investeringstilskud på 35 %. I den første fase af investeringen på 150 mio., der gennemføres i indeværende regnskabsår, vil der således kunne opnås tilskud på 52,5 mio. kr. De nye produktionsfaciliteter vil gennemgå en kvalitetsvalidering inden driftsstart, så de lever op til fabrikkens øvrige høje driftssikkerhed og kvalitet, som er certificeret efter de internationale standarder ISO 9002 og International Food Standard (IFS). Investeringen, der for størstedelens vedkommende finansieres ved egne midler, overstiger de mio. kr., som var planlagt ved regnskabsårets start og udmeldt i koncernens årsrapport. Beslutningen er truffet i tråd med koncernstrategien om løbende at vurdere udviklingen inden for nye produktområder og ambitionen om være på forkant med nyt produktionsudstyr for konstant at sikre Harboes markeds- og indtjeningsmæssige momentum. Forbrugernes og markedets stigende krav om sunde og naturlige produkter kræver en intensiv produktudvikling og konstant lancering af nye produkter ligesom det stiller krav til Harboe som bryggerivirksomhed altid at være på forkant med udviklingen i markedet, herunder at sikre implementering af nyeste teknologi. Investeringen ventes ikke at få nogen indtjeningsmæssig effekt i indeværende regnskabsår. Den samlede effekt for regnskabsåret 2007/2008 vil være omfattet af koncernens forventninger til næste regnskabsår, når disse offentliggøres ved aflæggelsen af årsregnskabet for. Som beskrevet betyder investeringen nødvendig frigørelse af kapacitet på eksisterende anlæg samt kapacitet til fastholdelse og udbygning af markedet. Med baggrund i den intensive konkurrence indenfor virksomhedens hovedmarkeder og med baggrund i prisstigninger på væsentlige råvarer og hjælpemidler er det vanskeligt at opstille mål for virksomhedens overskudsgrad, men det forventes at de nye produkter indenfor kategorierne juice, smoothies, mælkebaserede læskedrikke samt iskaffe og iste vil bidrage positivt til større afkast. Dette er side 7 af 17

8 NØGLETAL FOR FØDEVAREVIRKSOMHEDEN (t.kr.) 3. kvartal 3. kvartal kvt kvt. Hele året Indtjening Nettoomsætning Resultat af primær drift (EBIT) (191) Resultat før skat (524) (743) Beregnet skat 147 (523) 208 (1.363) (2.043) Periodens resultat (377) (535) Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Balancesum Investeringer m.v. Investeringer 149 (2.616) (181) (2.351) 124 Af- og nedskrivninger Pengestrømme Pengestrømme fra drift Pengestrømme fra investeringer (222) Pengestrømme fra finansiering (1.406) (1.380) (4.186) (4.113) (5.487) Ændring i likvider Nøgletal Overskudsgrad -0,4% 4,7% 0,2% 3,9% 2,8% Soliditetsgrad 71,7% 68,9% 72,5% Dette er side 8 af 17

9 FØDEVAREVIRKSOMHEDEN Fødevarevirksomhedens andel af nettoomsætningen udgjorde i perioden 147,7 mio. kr. mod 162,3 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultatet af primær drift udgjorde 0,3 mio. kr. mod 6,4 mio. kr. sidste år. Resultat før skat blev på -0,7 mio. kr. mod 4,9 mio. kr. i samme periode sidste år. Som konsekvens af vanskelige forhold indenfor opdræt af kalkuner som følge af fugleinfluenza i Europa i 2006, har det været nødvendigt for Harboefarm at regulere en del af huslejen til de 2 selskaber, der har lejet Harboesfarms kalkunstalde. For at sikre en stabil og fremtidig huslejeindtægt til Harboefarm arbejdes der med såvel forbedringer samt alternative muligheder inden for dette område. Harboefarm A/S fokuserer fremover på det øvrige sortiment inden for ferske detailpakkede produkter. Dette er side 9 af 17

10 LEDELSESERKLÆRING Regnskabsmeddelelsen for 3. kvartal indeholder udsagn om fremtiden, herunder forventninger til fremtidige resultater. Sådanne udsagn er forbundet med risici og usikkerheder, hvoraf mange ligger uden for Harboes kontrol. Dette kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de forudsigelser, der anføres i delårsrapporten. Faktorer, der kan påvirke forventningerne, er bl.a. de generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold. Regnskabsmeddelelsen for 3. kvartal offentliggøres på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske og engelske tekst, er den danske tekst gældende. Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU. Delårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for regnskabsåret. Delårsrapporten er ikke revideret. Ledelsespåtegning Bestyrelsen for Harboes Bryggeri A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden Skælskør, den 15. marts 2007 Harboes Bryggeri A/S Adm. direktør Bernd Griese Bestyrelse: Anders Nielsen, formand Bernd Griese Preben K. Nielsen Vibeke Harboe Malling Kirsten Griese Karina Harboe Laursen Jens Bjarne Jensen* Anders Wibskov* * Valgt af medarbejderne Dette er side 10 af 17

11 KONCERNOVERSIGT Koncernen omfatter pr følgende selskaber: Harboes Bryggeri A/S Danmark 100% Harboefarm A/S Danmark 100% Harboe Hallerne A/S Danmark 100% Darguner Brauerei GmbH Tyskland 98,11% AS Viru Ölu Estland 100% Harboe Norge A/S Norge 100% Harboe Sverige AB Sverige 100% Harboes Poland Sp. z o.o. Polen Dette er side 11 af 17

12 Resultatopgørelse koncern (t.kr.) kvartal kvartal Bruttoomsætning Øl- og vandafgifter ( ) ( ) Nettoomsætning Produktionsomkostninger ( ) ( ) Bruttoresultat Distributionsomkostninger ( ) ( ) Administrationsomkostninger (27.363) (24.941) Andre driftsindtægter Andre driftsudgifter (9.148) (8.162) Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (3.295) (4.793) Resultat før skat Beregnet skat af periodens resultat (24.781) (25.618) Periodens resultat Periodens resultat fordeles således: Aktionærer i moderselskabet Minoritetsinteresser (2) (3) Balance - aktiver Dette er side 12 af 17

13 (t.kr.) kvartal kvartal Grunde og bygniner Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Reservedele til eget produktionsudstyr Materielle anlægsaktiver under opførelse Materielle aktiver Kapital i associerede virksomheder Værdipapirer Deposita, lejemål Finansielle aktiver Langfristede aktiver Råvarer, hjælpematerialer og emballage Fremstillede færdigvarer og handelsvarer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavende hos associerede virksomheder andre tilgodehavender Periodiseringer Tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver i alt Dette er side 13 af 17

14 Balance passiver (t.kr.) kvartal kvartal Selskabskapital Overkurs ved aktieemission Reserver Overført resultat Minoritetsinteresser Egenkapital Gæld til realkreditinstitutter Kreditinstitutter i øvrigt Hensættelse til udskudt skat Periodeafgrænsningsposter Langfristede forpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Kreditinstitutter i øvrigt Leverandør af varer og tjenesteydelser Indløsningsforpligtelse, returemballage Gæld til associerede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Periodisering Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Passiver i alt Dette er side 14 af 17

15 Pengestrømsopgørelse koncern (t.kr.) kvartal kvartal Resultat af primær drift Afskrivninger mv Indtægtsførte tilskud (8.957) (5.815) Pengestrømme fra drift før ændring i driftskapital Ændring i varebeholdninger (6.909) Ændring i tilgodehavender (12.278) Ændring i kortfristede forpligtelser (36.125) ( ) Ændring i driftskapital (55.312) (84.621) Pengestrømme fra primær drift Nettorenter, udbytter og kursreguleringer mv. (1.213) (2.421) Betalt skat, netto (9.745) (15.934) Pengestrømme fra drift Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver (64.281) (86.252) Nettoinvesteringer i finansielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringer (64.229) (86.213) Udbetalt udbytte Nettosalg af egne aktiver incl. modtaget udbytte Modtaget investeringstilskud Afdrag på langfristede forpligtelser, netto (48.000) (12.577) (9.000) (11.942) Pengestrømme fra finansiering (40.548) (12.514) Ændringer i likvider (33.411) (54.174) Likvider pr Likvider pr Dette er side 15 af 17

16 Egenkapitalopgørelse for koncernen 2005/06 (t.kr.) Aktiekapital Overkurs ved aktieemmission Reserve for valutakursreguleringer Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Reserve for dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg Overført overskud Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapital Valutakursregulering for udenlandske dattervirksomheder Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg Indregnet direkte i egenkapital Periodens resultat (3) Nettoindtægter i alt (3) Udloddet udbytte (9.000) (9.000) (9.000) Udbytte af egne aktier Egenkapital pr Dette er side 16 af 17

17 Egenkapitalopgørelse for koncernen 2006/07 (t.kr.) Aktiekapital Overkurs ved aktieemmission Reserve for valutakursreguleringer Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Reserve for dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg Overført overskud Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapital Valutakursregulering for udenlandske dattervirksomheder - - (472) (472) - (472) Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg Indregnet direkte i egenkapital - - (472) (472) - (472) Periodens resultat (2) Nettoindtægter i alt - - (472) (2) Udloddet udbytte (48.000) (48.000) - (48.000) Udbytte af egne aktier Egenkapital pr Dette er side 17 af 17

DELÅRSRAPPORTMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2007 31. juli 2007

DELÅRSRAPPORTMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2007 31. juli 2007 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese DELÅRSRAPPORTMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2007 31. juli 2007 Til OMX

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S. telefon 58 16 88 88. Ruth Schade, koncerndirektør

SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S. telefon 58 16 88 88. Ruth Schade, koncerndirektør SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. oktober

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S. www.harboes.dk telefon 58 16 88 88. Ruth Schade, koncerndirektør

SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S. www.harboes.dk telefon 58 16 88 88. Ruth Schade, koncerndirektør SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S www.harboes.dk telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010 Investorpræsentation Danske Markets mandag, den 13. september 2010 Harboes Bryggeri A/S Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe-koncernen Darguner Brauerei GmbH Tyskland AS Viru

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2017 31. marts 2018 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Harboe Årsrapport 2006-2007

Harboe Årsrapport 2006-2007 Harboe Årsrapport 2006-2007 Koncernens økonomiske udvikling Fokus på innovation og effektivitet Det forgangne regnskabsår bød på både fremgang og tilbagegang for Harboe. I bryggerivirksomheden øgede vi

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S. Telefon Ruth Schade, koncerndirektør

SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S. Telefon Ruth Schade, koncerndirektør SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S Telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Opgørelse af indregnede indtægter og omkostninger

Opgørelse af indregnede indtægter og omkostninger Regnskab 3. kvartal 2009 Resultatopgørelse 2009 2008 2009 2008 2008 3. kvartal 3. kvartal 1.-3. kvt. 1.-3. kvt. Helår Nettoomsætning 3.264 2.810 9.921 8.629 11.282 Produktionsomkostninger 519 433 1.629

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernd Griese ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2004 30. april 2005 Til KØBENHAVNS

Læs mere

SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS

SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/12/2014 Karl-Alfred Brylle Dirigent Side 2 af 9 Indhold

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. september 2011 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2014 31. januar 2015

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2014 31. januar 2015 SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S CVR-nr.: 43 91 05 15 telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For

Læs mere

LED LIGHT TRADING ApS

LED LIGHT TRADING ApS LED LIGHT TRADING ApS Årsrapport 1. september 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Jens Christian Mess Dirigent Side 2 af

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. oktober 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. februar 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S. telefon Ruth Schade, koncerndirektør

SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S. telefon Ruth Schade, koncerndirektør SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse

Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Omsætning 14.390 14.531 Produktionsomkostninger (6.135) (6.118) Bruttoresultat 8.255 8.413 Salgs- og distributionsomkostninger

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003 Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 23 BG 21/23 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget delårsrapporten for 1. januar - 3. september.

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

1. Ændrede hoved- og nøgletal

1. Ændrede hoved- og nøgletal 1. Ændrede hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2004 2003 2002 2001 2000 Resultat af udlejning... 683 857 1.083 2.038 843 Avance ved salg af lejligheder... 6.792 7.676 7.352 5.943 3.206 Administrationsomkostninger...

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret.

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret. Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 129 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen for Glunz

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%.

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 11 2005/06 19. maj 2006 Rapport for perioden 1. oktober 2005 til 31. mats 2006 InterMail har fulgt sin VækstPlan med fokus

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2014 Note 2014 2013 Administrationsomkostninger 1 (14) (10) Indtægter fra kapitalandele i dattervirksomheder 481 956 Hensættelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2010-31. december 2010

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2010-31. december 2010 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2011 Delårsrapport

Læs mere

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS VIBORG CYKELSPECIALIST ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2011 EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010 Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Omsætning på DKK 272 mio. mod

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005)

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) 28. februar 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2005/06 Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) Omsætningen af de nyere produkter stiger som planlagt, og der introduceres tre nye produkter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere