Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten"

Transkript

1 Slots- og Ejendomsstyrelsen Direktionssekretariatet Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten Slots- og Ejendomsstyrelsen fastsætter hermed følgende bestemmelser som er tiltrådt af hofmarskallatet og afløser tidligere bestemmelser - om den fremtidige afgrænsning af henholdsvis civillistens og statens forpligtelser med hensyn til såvel vedligeholdelsen af de palæer, slotte og haver, som er overladt civillisten 1 som øvrige relationer i tilknytning til driften af de pågældende anlæg. Der henvises i denne forbindelse til følgende love: Lov nr. 136 af 26. april 1972 om dronning Margrethe den Andens civilliste. Af 2, stk. 1, sidste punktum hvoraf følgende fremgår: I overensstemmelse med de hidtil gældende bestemmelser bekostes den indvendige vedligeholdelse ved de nævnte palæer og slotte af civillisten og den udvendige vedligeholdelse af staten. Samme lov 4, stk. 2, 2. pkt. hvoraf følgende fremgår: "Det vildt, som dronningen vil beholde, såvel som andre naturalydelser af statens ejendomme betales af civillisten." Lov af 12. marts 1852 om Statshaverne 1 hvoraf følgende fremgår: "De til Rosenborg, Frederiksberg, Frederiksborg og Fredensborg Slotte hørende Haver, saavelsom de til Frederiksborg og Fredensborg Slotte hørende Skovindhegninger skulle fremdeles vedligeholdes som Statseiendomme." 1 Amalienborg Slot, Christiansborg Slot (De Kongelige Repræsentationslokaler, Ridebaneanlægget og Slotskirken), Eremitagen, Fredensborg Slot og Slotshave, Gråsten Slot og Slotshave og Sorgenfri Slot og Slotshave.

2 1. Statens forpligtelser 1.1. Bygningsvedligeholdelse al vedligeholdelse af civillisteslottene og tilknyttede bygningers yderdele, herunder monumenter og skulpturer al vedligeholdelse af indhegninger, mure, plankeværker, stakitter og porte m.v. i tilknytning hertil al vedligeholdelse af indre faste konstruktioner, såsom skorstene, tagdækning, tagværk, skillerum, bjælkelag m.v. fornyelse af lofter, gulve, gulvbelægninger og trapper fornyelse og vedligeholdelse af indre bygningsdele som følge af insekt-, råd- eller svampeangreb, utilstrækkelig fundering, utætheder i tag, sprængninger eller utætheder i vand- eller varmeledning m.v. fornyelse af køkken-, bade- og toiletfaciliteter vedligeholdelse af tårnure, orgler, kirkeklokker m.v. moderniseringer i det omfang de eksisterende faciliteter er utidssvarende nødvendige grundlæggende restaureringsopgaver i det omfang der er tale om nedslidning, som ikke kan tilskrives manglende sædvanlig vedligeholdelse Statens opgave er at udføre forebyggende, afhjælpende, genoprettende og forbedrende arbejder samt retableringsarbejder i tilknytning hertil. Planlægning og prioritering af ovennævnte vedligeholdelsesarbejder sker på grundlag af årlige bygningssyn og inden for de bevillingsmæssige rammer Installationer vedligeholdelse af alle basisinstallationer i civillisteslottene og tilknyttede bygninger til forsyning med varme, vand, afløb, el, belysning, ventilation og tv-modtagelse fornøden brandsikring "skal-sikring" af civillisteslottene, dvs. installation og vedligeholdelse i fornødent omfang af adgangs- og kaldeanlæg, overvågningsudstyr og tyverisikring moderniseringer i det omfang de eksisterende faciliteter er utidssvarende Statens opgave er at udføre forebyggende, afhjælpende, genoprettende og forbedrende arbejder samt retableringsarbejder i tilknytning hertil. Planlægning og prioritering af installationsarbejder sker på grundlag af årlige tekniske bygningssyn og inden for de bevillingsmæssige rammer. Settings\jho\Skrivebord\Administrationsgrundlag SES - Civillisten.doc.rtf Side 2 af 6

3 1.3. Forsyning vedligeholdelse og fornyelse af vand-, gas- og elektriske ledninger, som fører forsyninger til civillisteslottene og tilknyttede bygninger, for såvidt dette ikke påhviler andre offentlige myndigheder vedligeholdelse og fornyelse af kloakanlæg opvarmning af civillisteslotte, som benyttes som sommerresidens, til museumstemperatur udenfor residensperioden det lovpligtige eftersyn og fejning af ildsteder og skorstene m.v. samt andre lovpligtige eftersyn 1.4. Renhold løbende renhold af det bygningsnære terræn. Ydelsen omfatter fejning, snerydning, glatførebekæmpelse samt ukrudtsbekæmpelse rensning af tagrender og nedløbsbrønde renhold og løbende vedligehold af porte og portgennemgange (vægge, hvælv og belysning) ekstrarengøring i forbindelse med udførelsen af indvendige vedligeholdelsesopgaver m.v., såfremt udgifterne afholdes af staten 1.5. Vagt og sikring overvågning af tyveri-, brand- og overfaldsalarmer samt nødvendig supplerende vagttjeneste i tilknytning hertil havevagt i Slotshaverne, bortset fra civillistens private haver (reserverede haver) 1.6. Havevedligehold m.v. løbende drift og vedligehold samt nyanlæg af slotshaverne og herskabsgartnerierne ved civillisteslottene, bortset fra civillistens private haver (reserverede haver) løbende vedligehold af vejanlæg, for så vidt dette ikke påhviler andre offentlige myndigheder 1.7. Ejendomsskat m.v. Staten administrerer og afholder udgifter til ejendomsskat vand, renovation og lignende. Settings\jho\Skrivebord\Administrationsgrundlag SES - Civillisten.doc.rtf Side 3 af 6

4 1.8. Slotsforvaltning Hvor en sådan anses for nødvendig, forestår og bekoster staten en slotsforvaltningstjeneste. Slotsforvalteren skal som statens stedlige repræsentant formidle det daglige samarbejde mellem staten og civillisten Hofservice Staten kan mod fuld omkostningsdækning bistå civillisten med f.eks. flytning af inventar, rengøring, swimmingpool-service o.lign Kulturforvaltning Som led i kulturformidlingsaktiviteter kan staten medvirke til eller forestå rundvisninger m.v. efter aftale med civillisten indvendigt i civillisteslotte og i de private dele af civillisteanlæggene. Entreindtægter fordeles efter aftale. 2. Civillistens forpligtelser 2.1. Bygningsvedligeholdelse Det påhviler civillisten at forestå og bekoste al vedligeholdelse, som kræves for at bevare bygningernes indre i en forsvarlig og vel vedligeholdt stand. Denne forpligtelse omfatter vedligeholdelse af bl.a. ruder, indvendige vinduesbeslag, dørhåndtag, låse og nøgler, reparation af gulve og gulvbelægninger, paneler, lofter og vægge incl. maling, tapetsering og hvidtning m.v. samt malermæssig vedligeholdelse af radiatorer og rør af enhver art vedligeholdelse, udskiftning og modernisering af installationer, som ikke er basisinstallationer vedligeholdelse af køkken-, bade- og toiletfaciliteter 2.2. Forsyning Det påhviler civillisten at bekoste forbrug af varme, gas og elektricitet, bortset fra det i pkt omtalte Settings\jho\Skrivebord\Administrationsgrundlag SES - Civillisten.doc.rtf Side 4 af 6

5 2.3. Renhold Det påhviler civillisten at forestå og bekoste al indvendig rengøring og vinduespolering samt rengøring af ildsteder vedligeholdelse af swimmingpools 2.4. Havevedligehold m.v. Civillisten bekoster naturalieydelser, som frembringes til civillistens private brug, herunder leverancer fra gartneri, drivhus o.lign. Civillisten erlægger en skønsmæssig betaling herfor gartnerydelser i reserverede haver m.v Hofservice Civillisten forestår og bekoster flytning af hofinventar portservice udskiftning af el-pærer, flytning og ophængning af lamper 3. Særligt om repræsentative formål m.v. Staten kan efter nærmere aftale med civillisten dække udgifter i de af civillisten benyttede bygninger eller haveanlæg, som primært anvendes til officielle og repræsentative formål, eller som er åbne for offentlighedens adgang hele eller dele af året. Settings\jho\Skrivebord\Administrationsgrundlag SES - Civillisten.doc.rtf Side 5 af 6

6 Slots- og Ejendomsstyrelsen Direktionssekretariatet SES GSA/sun Aktiviteter på civillisteslottenene som staten pr. 1. januar 2000 afholder udgifterne til grundet særlige forhold Ifølge administrationsgrundlagets afsnit 3 "Særligt om repræsentative formål m.v." kan staten "efter nærmere aftale med civillisten dække udgifter i de af civillistens private lokaler, bygninger eller haveanlæg, som primært anvendes til officielle og repræsentative formål, eller som er åbne for offentlighedens adgang hele eller dele af året. Pr. 1. januar 2000 forestår og bekoster Slots- og Ejendomsstyrelsen i overensstemmelse med ovenstående og efter nærmere aftale med civillisten følgende aktiviteter på følgende slotte: UAmalienborg Slot Indvendigt vedligehold af Christian VII's Palæ Bistand ved statsbesøg og andre officielle arrangementer Medvirken ved rundvisning Entréindtægter deles efter aftale Flagning på Chr. VII s Palæ samt Det Gule Palæ UChristiansborg Slot (De Kongelige Repræsentationslokaler og Slotskirken Alle driftsopgaver Entréindtægter fra rundvisninger tilfalder staten UFredensborg Slot og Slotshave Bistand ved statsbesøg og andre officielle arrangementer, herunder vagt i Blå Port Den Reserverede Have og gartneri/orangeri Entréindtægter fra rundvisninger deles efter aftale Settings\jho\Skrivebord\Administrationsgrundlag SES - Civillisten.doc.rtf Side 6 af 6

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer. februar 2010

DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer. februar 2010 DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer februar 2010 2 Indhold 1 INDLEDNING 2 lokalisering AF DE STATSLIGE INSTITUTIONER 3 ADMINISTRATION AF HUSLEJEORDNINGEN 4 KONTRAKT OG HUSLEJE 5

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Afskrift af originalt dokument. 24. marts 2015. Københavns Ejendomme. Side 1 af 7

Afskrift af originalt dokument. 24. marts 2015. Københavns Ejendomme. Side 1 af 7 Afskrift af originalt dokument 24. marts 2015 Københavns Ejendomme Side 1 af 7 Københavns Torvevæsen Regulativ for tekniske forsyninger mm. I Kødbyen Regulativ for lejerne I. Koldt og varmt vand II. Centralvarme

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning 3 2. Nogle begreber

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag til overdragelsesaftale mellem Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag 1. Fortegnelse over verserende retssager og klagesager Ingen. Bilag 2. Ejendomme med tilknytning til det kommunale

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T ADVOKAT EIGIL PEDERSEN KAJ MUNKS VEJ 4 7400 HERNING Tlf. 96 26 40 00 J.NR. 6023567 /TMH T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede Innovatorium A/S Birk Centerpark

Læs mere

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE I ROSENBORGGADE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 11 63 64 TELEFAX +45 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk Danske Bank reg. nr. 9541 konto nr. 2501709207 Giro reg. nr.

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere. Matr.nr.: 12 E, Høje Taastrup by, Høje Taastrup Ejerlejlighed.nr.: 108-149 Adresse: Berings Gade 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 2630 Høje Taastrup Anmelder: INTER LEX Advokater Strandvejen 94 8000 Århus C

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus«

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus« Vedtægter for Ejerforeningen»Rahbekshus«Senest revideret: November 1999 1 I anledning af, at ejendommen matr. nr. 55 p, Frederiksberg by, beliggende Vesterbrogade 161 167 og Rahbeks Allé 2A 2D af grundareal

Læs mere

V E D T Æ G T E R E J E R F O R E N I N G E N [*] Foreningens navn er: Ejerforeningen [*] Hjemsted: Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

V E D T Æ G T E R E J E R F O R E N I N G E N [*] Foreningens navn er: Ejerforeningen [*] Hjemsted: Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. V E D T Æ G T E R E J E R F O R E N I N G E N [*] Navn: 1. Foreningens navn er: Ejerforeningen [*] Hjemsted: 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. Baggrund, formål, anvendelse, fordelingstal

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Ejerforeningen. Terrassehaven. Postadresse: Parkvej 164/063. 4700 Næstved

VEDTÆGTER FOR. Ejerforeningen. Terrassehaven. Postadresse: Parkvej 164/063. 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR Ejerforeningen Terrassehaven Postadresse: Parkvej 164/063 4700 Næstved 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er: Terrassehaven. Foreningens har hjemsted i Næstved. Foreningen ved dens bestyrelse

Læs mere

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 Varmt arbejde For forsikringen gælder nedennævnte selvrisikoklausul for brandskade sket som følge af varmt arbejde: Ved enhver brand og eksplosionsskade

Læs mere

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund Matr.nr.: 11 h Vridsløselille By, Anmelder: Advokat Jesper Bach Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VILLAFORSIKRING Pkt side A Dækningsomfang 1 1 Hvem er dækket af forsikringen 1 2 Hvad er omfattet af forsikringen 1 B Brandforsikring 1 3 Hvilke skader er omfattet af forsikringen 1 C Anden Bygningsbeskadigelse

Læs mere

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Mat:.nr. 28 f Frederiksberg Beliggende Roskildevej 53-55/Azaleavej 34 2000 Frederiksberg I anledning af, at ejendommen matr.nr. 28 f Frederiksberg

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB)

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21.maj 2012 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB) MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER, rev. 1 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Matr. nr. 18 r Sohngårdsholm under Aalborg købstads jorder E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Anmelder: 1. Denne vedtægt lyses som byrde på hver

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø Matr.nr. 15 ec, ed og ø Anmelder: Boligexperten-Administration Ejl. 1-79 Vesterbrogade 24, 3.th Beliggende: Lundtofte by, Lundtofte 1620 København V Tlf. 33 22 99 41 Vedtægter for Ejerforeningen Lystofte

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere