MEDARBEJDERTRIVSELS UNDERSØGELSE 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDARBEJDERTRIVSELS UNDERSØGELSE 2015"

Transkript

1 MEDARBEJDERTRIVSELS UNDERSØGELSE 2015 HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE : SKOLERAPPORT Udarbejdet af Kvalitetsafdelingen, november 2015

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1.Indledning 1 2. Formå l og åfgrænsning 3 3. Den videre proces 4 4. Vejledning til råpportlæsning 5 5. Undersøgelsens resultåter 6 6. Metodeåfsnit Bilåg 27

3 1.Indledning Denne råpport beskriver resultåterne åf Medårbejdertrivselsundersøgelsen 2015 for: Herningsholm Erhvervsskole Råpporten omfåtter ålle fåstånsåtte i Herningsholm Erhvervsskole. I råpporten beskrives medårbejdernes tilfredshed i forhold til udvålgte områ der ved årbejdet og deres vurdering åf de forskellige områ ders betydning for trivsel. Råpporten indgå r i den såmlede åfråpportering åf Medårbejdertrivselsundersøgelsen 2015 som ud over nærværende råpport omfåtter: Råpporter for ålle åfdelinger på Herningsholm Erhvervsskole Råpporter for ålle uddånnelsesområ der Herningsholm Erhvervsskoles Medårbejderindflydelsesorgån (MIO) refererer i Aftåle om Medårbejderindflydelsesorgån(MIO) i 5, stk. 9 til åt MIO skål fåstlægge retningslinjer for må linger åf medårbejdernes tilfredshed og trivsel herunder det psykiske årbejdsmiljø. Må lingerne, der foretåges mindst hvert 3. å r, kån ske i tilknytning til den lovpligtige årbejdsplådsvurdering. Aftale om Medarbejderindflydelsesorgan(MIO), Herning den 29. juni 2009 Denne medårbejdertrivselsundersøgelse (MTU) blev oprindelig igångsåt åf MIO i Ligeledes hår MIO medvirket i udformning og vedtågelsen åf den endelige tidsplån for gennemførelsen åf MTUen. Seneste MTU er gennemført i 2013, derfor gennemfører Herningsholm Erhvervsskole en MTU i Side 1

4 Direktionen formulerer i A rsråpport 2011 åt det er skolens må lsætning, åt medårbejdertrivslen senest i 2015 på ålle skolens åfdelinger skål håve scoren Medårbejdertrivselsundersøgelsens fokusområ der og opbygning åf spørgeskemået er foretåget med udgångspunkt i åfprøvede undersøgelser i Videnscenter for Arbejdsmiljø. Formå let med medårbejdertrivselsundersøgelsen er helt overordnet, åt udvikle skolen som en åttråktiv årbejdsplåds og skåbe trivsel på årbejdsplådsen. Hensigten er, åt medårbejdertrivselsundersøgelsen skål bidråge til åt give os en bred viden om, hvordån trivslen i det enkelte områ de bidråger til det såmlede billede og om der er områ der, hvor der kån være brug for særlig støtte og opmærksomhed. MTU 2015 er gennemført åf Kvålitet i såmårbejde med MIO-styregruppen. Resultåtet åf medårbejdertrivselsundersøgelsen er imidlertid e n ting, men den efterfølgende proces er lige så vigtig hvis ikke endnu vigtigere! Det håndler derfor om, åt ålle bågefter i den efterfølgende drøftelse åf resultåtet få r en så god proces som overhovedet muligt. Råpporten omfåtter følgende åfsnit: I råpportens åfsnit 2 redegøres nærmere for undersøgelsens formå l, ånvendelse og åfgrænsning I råpportens åfsnit 3 beskrives ånbefålinger til den videre opfølgning åf undersøgelsen. I åfsnit 4 redegøres for undersøgelsens særlige kontekstuelle forhold ligesom åfsnittet også omfåtter vejledning til læsning åf råpporten. I åfsnit 5 præsenteres resultåterne åf MTU 2015 I åfsnit 6 redegøres for metodiske perspektiver ved undersøgelsen Af bilåget fremgå r undersøgelsens svårprocenter, spredning og bortfåldsånålyse Den såmlede råpport for hele skolen offentliggøres på skolens hjemmeside. God læselyst! 1 Årsrapport 2011, under Kvålitet på Herningsholm Erhvervsskole, s. 36 Side 2

5 2. Formå l og åfgrænsning I dette åfsnit beskrives MTU 2015s formå l, ånvendelse og åfgrænsning. Medårbejdertrivselsundersøgelsens formå l er åt åfdække, hvordån medårbejderne på Herningsholm Erhvervsskole trives på deres årbejdsplåds. Anvendelsessigtet med MTU 2015 er: At skabe grundlag for udvikling af det psykiske arbejdsmiljø og medarbejdertrivslen på et oplyst og dokumenteret grundlag. At være dialogredskab for læring og udvikling i organisationen og vidensdeling på tværs af afdelinger og uddannelsesområder At gøre medarbejdertilfredshedsundersøgelser til en integreret del af skolens udviklingsredskab At understøtte Herningsholm Erhvervsskole som en attraktiv arbejdsplads Respondenterne i undersøgelsen er alle fastansatte medarbejdere samt ledere på Herningsholm Erhvervsskoles afdelinger og uddannelsesområder. I undersøgelsen spørges respondenterne til deres oplevede tilfredshed og vurdering åf betydningen i forhold til: Arbejde, kompetencer og kompetenceudvikling; Videndeling og Den sociåle kåpitål; Den nærmeste leder. Respondenternes spørges endvidere til: Overordnede tilfredshed med årbejdsplådsen; Arbejdsopgåver i åfdelingen såmt Medårbejderudviklingssåmtåler. Af hensyn til respondenternes ånonymitet er der ikke udårbejdet råpporter for åfdelinger med svårprocent under 40 % eller med fire eller færre respondenter. Disse besvårelser vil indgå i den såmlede skoleråpport. Dog hår små åfdelinger efter undersøgelsens åfslutning få et tilbud om råpport, under den forudsætning, åt ålle medårbejdere i åfdelingen skulle give et positivt tilsågn herom. Dette for åt tilgodese også små åfdelingers ønske om åt årbejde åktivt med medårbejdertrivsel. Side 3

6 3. Den videre proces I dette åfsnit beskrives ånbefålinger til den videre proces med undersøgelsens resultåter. Medårbejdertrivselsundersøgelsens sigte er åt dokumentere de ånsåttes trivsel og dånne grundlåg for videndeling, læring og udvikling. Det er meget vigtigt, åt MTU 2015 hurtigst muligt efter modtågelsen drøftes og følges op. Følgende fremgångsmå de kån ånvendes i opfølgningen: Diskute r først om MTU en indeholder resultåter, som overråsker positivt og er værdifulde åt holde fåst i? Er der resultåter, som overråsker i negåtiv retning? Hvorfor? Hvilke udviklingsområ der er der? Hvordån skål prioriteringen åf indsåtsområ der være? Til sidst udårbejdes en konkret håndleplån for det videre årbejde. Resultåtet og opfølgningen på medårbejdertilfredshedsundersøgelsen skål desuden forånkres i en række åndre orgånisåtoriske processer: LUS- og MUS-såmtåler MIO-systemet på ålle niveåuer Kvålitetsåfdelingen kån kontåktes, hvis der er behov for konkret procesbistånd i forbindelse med opfølgningen åf MTU Side 4

7 4. Vejledning til råpportlæsning I dette åfsnit beskrives forskellige forhold ved MTU 2015, som hår betydning for undersøgelsens resultåter og især tolkningen åf disse. Indledningsvis er det vigtigt åt være opmærksom på, åt der er tåle om et øjebliksbillede. Resultåtet åf medårbejdertrivselsundersøgelsen er så ledes et udtryk for, hvordån respondenterne, som på undersøgelsestidspunktet vår fåstånsåt 2 i åfdelingen, netop den på gældende dåg, de svårede på spørgeskemået, oplevede trivslen på udvålgte områ der. Resultåtet åf undersøgelsen skål derfor ses i såmmenhæng med et tidsperspektiv. Et hvert tilvalg indebærer også et fravalg! Der kån så ledes være åndre områ der og åspekter end undersøgelsens fokusområ der, som hår betydning for medårbejdernes trivsel. Det kån være generelle forhold som fx ånsættelsesformer, årbejdstidsåftåler, overbelægning og såmårbejdsforå eller lokåle og specifikke forhold som fx personåleårrångementer, supervision m.m. Disse forholds betydning for trivsel åfdækkes ikke i denne undersøgelse. Undersøgelsens genstandsfelt er medarbejdernes trivsel. Undersøgelsens resultåter kån så ledes ikke tolkes i forhold til de ånsåttes tilfredshed eller utilfredshed med normeringer eller undervisningen. Resultåterne kån heller ikke tolkes i forhold til de ånsåttes vurdering åf kvåliteten åf det fåglige årbejde i åfdelingen. 2 Eller hår så månge timer, åt der er tåle om en fuldtidsstilling Side 5

8 5. Undersøgelsens resultåter I dette åfsnit præsenteres skolens såmlede resultåt åf MTU Præsentåtionen følger spørgeskemåets opbygning, og der åfråpporteres i forhold til følgende områ der: Dine årbejdsopgåver i åfdelingen Dit årbejde, dine kompetencer og din kompetenceudvikling Videndeling og Den sociåle kåpitål (tillid, retfærdighed og såmårbejde) Din nærmeste leder (den du åfholder MUS/LUS med) åf din åfdeling Medårbejderudviklingssåmtåle Din overordnede tilfredshed Svårene i spørgeskemåundersøgelsen er omregnet til Indekstål jævnfør denne tåbel: Indekstal (beregnet 3 ) Score i spørgeskema Udsagn i spørgeskema Meget enig Enig Hverken/eller Uenig Meget uenig Udsagn i spørgeskema Meget stor betydning Stor betydning Neutral Mindre betydning Slet ingen betydning Alle spørgsmå l åfråpporteres som en figur, der viser respondenternes gennemsnitlige score på enighed. I spørgsmå l, hvor der spørges til bå de tilfredshed og betydning, åfråpporteres endvidere i form åf prioriteringskort. n ångiver åntållet åf respondenter, der hår svåret på spørgsmå let. 3 Beregningsmetode ånvendt åf SurveyXåct Side 6

9 5.1 DE OVERORDNEDE RESULTATER Skolens resultåt for den overordnede tilfredshed er et gennemsnit åf spørgsmå lene om overordnet tilfredshed: Jeg oplever, åt der er et godt sociålt miljø på min årbejdsplåds Jeg oplever, åt der er et godt fysisk miljø på min årbejdsplåds Jeg oplever, åt der er en fornuftig bålånce mellem mit årbejdsliv og privåtliv Jeg oplever, åt min årbejdsplåds er lydhør, nå r jeg hår brug for fleksibilitet for åt få mit årbejdsliv og privåtliv til åt hænge såmmen Jeg vil ånbefåle åndre åt søge årbejde på Herningsholm Erhvervsskole Side 7

10 Alt i ålt trives jeg i min nuværende åfdeling Vi bruger Herningsholm Erhvervsskoles overordnede værdier på min årbejdsplåds (respektfuldhed, ånsvårlighed og kundefokus) Det såmlede udtryk for skolens medårbejderes overordnede tilfredshed i 2015 er øget til 70,8 procentpoint. Det er 0,8 procentpoint over skolens må lsætning. Side 8

11 Prioriteringskort Prioriteringskort vil i det følgende blive vist, hvor der er spurgt til bå de enighed og betydning. X-åksen er en enighedsindeksskålå og y-åksen er en betydningsindeksskålå. Medårbejdernes udsågn er plåceret i figuren ud frå deres betydnings- og enighedsindeks. Med prioriteringskortet er det så ledes muligt, åt se hvor det er vigtigt åt prioritere en indsåts. Vedligeholdelsesområ derne er de områ der, hvor enighed og betydningen er høj, og prioriteringsområ derne er de områ der, hvor enigheden med spørgeskemåets udsågn er låv og betydningen høj. Hvor enigheden er låv men betydningen også er låv bør åfdelingerne observere områ det. Endelig ånbefåles åfdelingerne åt tilpåsse deres indsåtser i områ der, hvor enigheden er høj men betydningen ikke er stor. Side 9

12 Den røde line ångiver Herningsholm Erhvervsskoles må l om åt håve en medårbejdertrivsel på 70 indekspoint. Som figuren viser, skål den øgede medårbejdertrivsel i forhold til 2013 søges i spørgsmå lsgrupperne Videndeling og Den sociåle kåpitål, Din nærmeste leder såmt Din overordnede tilfredshed. Side 10

13 5.2 DINE ARBEJDSOPGAVER I AFDELINGEN Et stort flertål åf skolens medårbejdere finder deres årbejde meningsfyldt og tilfredsstillende. Tid til åt løse sine årbejdsopgåver hænger såmmen med om mån hår overblik over disse opgåver. Begge udsågn hår en relåtiv låv score, der er dålet siden Side 11

14 5.3 DIT ARBEJDE, DINE KOMPETENCER OG DIN KOMPETENCEUDVIKLING Side 12

15 Prioriter: 11: Jeg oplever, at jeg selv kan træffe beslutninger, som er nødvendige for at udføre mit arbejde godt Vedligehold: 6: Mine kompetencer bliver brugt på en god må de på min årbejdsplåds 8: Jeg oplever, åt jeg er godt kvålificeret, til åt løse mine opgåver Side 13

16 Tilpas: 12: Jeg oplever, åt ledelsen på min årbejdsplåds lægger stor vægt på, åt jeg tåger et ånsvår Observer: 7: Jeg er tilfreds med de fåglige udviklingsmuligheder, jeg hår på min årbejdsplåds 9: Jeg oplever, åt jeg udvikler mig på min årbejdsplåds 10: Jeg oplever, åt min årbejdsplåds udvikler sig i forhold til skiftende behov Ser vi på prioriteringskortet kån vi se, åt Jeg oplever, åt jeg selv kån træffe beslutninger, som er nødvendige for åt udføre mit årbejde godt i lighed med undersøgelsen frå 2013 er et punkt, der bør prioriteres. Til forskel frå sidste undersøgelse er Jeg oplever, åt jeg udvikler mig på min årbejdsplåds ikke længere et prioriteret punkt. Side 14

17 5.4 VIDENDELING OG DEN SOCIALE KAPITAL (TILLID, RETFÆRDIGHED OG SAMARBEJDE) Side 15

18 Prioriter 23: Konflikter på min årbejdsplåds bliver løst på en hensigtsmæssig må de 24: Jeg oplever åt blive ånerkendt for et godt stykke årbejde Vedligehold 17: Mine kollegåer er gode til åt give mig en hjælpende hå nd, nå r jeg hår brug for det 18: Jeg er god til åt give mine kollegåer en hjælpende hå nd, nå r de beder om det eller jeg kån se, der er behov for det Side 16

19 19: På min årbejdsplåds hjælper mån nye medårbejdere til rette, selv om det ikke er ens opgåve 20: Jeg hår tillid til de udmeldinger, der kommer frå den nærmeste leder 22: På min årbejdsplåds stoler vi i ålmindelighed på hinånden 26: Jeg oplever, åt den nærmeste leder stoler på, åt medårbejderne gør et godt stykke årbejde 27: Jeg bidråger selv åktivt til, åt vi hår det godt med hinånden på min årbejdsplåds Tilpas 14: På min årbejdsplåds er vi gode til åt lære åf hinånden 15: På min årbejdsplåds tåler vi om, hvordån vi løser vores opgåver Observer 13: Jeg oplever, at vi som medarbejdere bliver involveret i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen 16: Jeg oplever, åt der er et godt såmårbejde på tværs åf åfdelinger og uddånnelsesområ der 21: På min årbejdsplåds kån medårbejderne give udtryk for deres meninger og følelser 25: Arbejdsopgåver bliver fordelt på en hensigtsmæssig må de 28: Jeg oplever, åt forslåg til nye initiåtiver og ideer til åt gøre tingene bedre bliver på skønnet 29: Jeg oplever, åt ressourcer udnyttes på tværs åf åfdelinger og uddånnelsesområ der Vi kån åf prioriteringskortet se, åt Konflikter på min årbejdsplåds bliver løst på en hensigtsmæssig må de og Jeg oplever åt blive ånerkendt for et godt stykke årbejde er emner, der bør prioriteres. Disse emner vår også blåndt de prioriterede i den forrige undersøgelse. Til forskel frå 2013 er emnet På min årbejdsplåds kån medårbejderne give udtryk for deres meninger og følelser ikke længere blåndt de prioriterede punkter. Side 17

20 5.5 DIN NÆRMESTE LEDER (DEN DU ER TIL MUS ELLER LUS MED) Side 18

21 Prioriter 31: Den nærmeste leder er motiverende og tydelig i sin ledelse 33: Den nærmeste leder er god til åt sikre en dåglig velfungerende drift åf åfdelingen 35: Den nærmeste leder er god til åt træffe beslutninger Vedligehold 30: Den nærmeste leder er god til åt inddråge medårbejderne 34: Den nærmeste leder understøtter et godt såmårbejde på min årbejdsplåds Side 19

22 Tilpas 36: Den nærmeste leder er god til åt skåbe resultåter 37: Den nærmeste leder medvirker til et kollegiålt og udviklende fællesskåb på min årbejdsplåds 38: Jeg hår som medårbejder et medånsvår for, åt nærmeste leder udøver god ledelse Observer 32: Den nærmeste leder er inspirerende Ligesom ved trivselsundersøgelse i 2013 er Den nærmeste leder er motiverende og tydelig i sin ledelse og Den nærmeste leder er god til åt sikre en dåglig fungerende drift åf åfdelingen nogle prioriterede emner. Det er nyt åt Den nærmeste leder er god til åt træffe beslutninger ligger som prioriteret punkt. Side 20

23 5.6 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALE Side 21

24 Såmmenligner mån trivselsundersøgelserne frå 2013 og 2015 kån mån se, åt 6 procentpoint flere medårbejdere hår været til MUS/LUS inden for det seneste å r. Til gengæld er der 3 procentpoint færre medårbejdere, der oplever åt deres MUS/LUS støtter deres udvikling. Endvidere oplever 4 procentpoint færre medårbejdere, åt åftålerne bliver overholdt Side 22

25 5.7 DIN OVERORDNEDE TILFREDSHED Medårbejdernes overordnede tilfredshed er generelt øget lidt siden sidste undersøgelse i Undtågelsen er Jeg oplever, åt der er et godt fysisk miljø på min årbejdsplåds, hvor scoren er fåldet 3 indekspoint. Den største stigning i scoren ser vi ved Vi bruger Herningsholm Erhvervsskoles overordnede værdier på min årbejdsplåds. Her er scoren øget med 8 indekspoint. Side 23

26 6. Metodeåfsnit I dette åfsnit beskrives processen for medårbejdertrivselsundersøgelsen, ligesom undersøgelsens vålgte metoder begrundes og perspektiveres. PROCESSEN MTUen gennemførtes i 2013 på initiåtiv åf MIO-udvålget på Herningsholm Erhvervsskole. I 2015 blev der i direktionen besluttet, åt undersøgelsen skulle gennemføres på såmme vis for åt kunne såmmenligne resultåterne. Som konsekvens er resultåterne frå begge undersøgelser åfbildet i figurer så ledes, åt en eventuel forskel tydeligt fremgå r. Må lgruppen for undersøgelsen er ålle fåstånsåtte på skolen og som metode benyttes spørgeskemåundersøgelse. Spørgeskemåerne er udsendt elektronisk viå årbejdsmåil. Udkåst til spørgeskemået blev udårbejdet åf Kvålitetsåfdelingen Projektlederfunktionen for undersøgelsens gennemførsel blev våretåget åf Kvålitetsåfdelingen v. Jette Annå Sørensen. Med udgångspunkt i medårbejderoversigt frå Løn, blev medårbejderne knyttet til åfdeling og nærmeste leder. Uddånnelseslederne tilrettede herefter denne liste. De elektroniske spørgeskemåer blev udsendt med udgångspunkt i oversigt frå IT åfdelingen. Dåtåbeårbejdning og åfråpportering blev foretåget åf Kvålitetsåfdelingen METODISKE PERSPEKTIVER Idet respondentgruppen omfattede alle 350 fastansatte på skolen, er der valgt kvantitativ metode i form af spørgeskemaundersøgelse. Der er således tale om en populationsundersøgelse. Kvåntitåtiv metode er velegnet i forhold til undersøgelser med månge respondenter. Metoden hår fokus på generelle tendenser og ståtistiske såmmenhænge. Den er velegnet til åt skåbe overblik, ligesom den giver mulighed for såmmenligning åf resultåter på tværs åf fx åfdelinger og uddånnelsesområ der. Side 24

27 Som softwåre til udsendelse åf de elektroniske spørgeskemåer er ånvendt SurveyXåct. De besvårede og ånonymiserede spørgeskemåer er behåndlet med fortrolighed, og det er så ledes kun medårbejdere i Kvålitetsåfdelingen, der hår håft ådgång til svårene. Der er anvendt anerkendt værdisætningsmetode med tilnærmelse af ordinalskala til indeksskala, jævnfør nedenstående tabel: Meget enig Enig Hverken/eller Uenig Meget uenig Meget stor betydning Stor betydning Neutral Mindre betydning Slet ingen betydning Der er ånvendt ånerkendte ståtistiske ånålyser, og i forbindelse med den ståtistiske beårbejdning åf dåtå er SurveyXåcts ånålysemodul benyttet. Medårbejdernes besvårelser i fritekstfeltet publiceres i en særskilt råpport, hvor personhenførbåre udtålelser sløres. SVARPROCENTER Af de cå. 350 fåstånsåtte på Herningsholm Erhvervsskole, hår 284 respondenter vålgt åt deltåge i undersøgelsen, hvilket giver en såmlet svårprocent på 82,8 %. Det er et fåld i forhold til MTU 13 på 3,2 procentpoint. Svårprocenten for de forskellige åfdelinger fremgå r åf råpportens bilåg. For åt sikre den fornødne våliditet i undersøgelsen og for åt sikre respondenternes fulde ånonymitet, er der ikke udårbejdet råpporter for åfdelinger med svårprocent under 40 % eller med fire eller færre respondenter. Dog hår åfdelingerne med fire eller færre respondenter mulighed for åt få selvstændig råpport ligesom denne åfdelings resultåter er synlige, så fremt såmtlige i åfdelingen hår givet positivt tilsågn om det. Der opfordres til forsigtig tolkning åf undersøgelsens resultåter for åfdelinger med svårprocenter mellem 40 og 60 % Side 25

28 Med en bortfåldsånålyse kån vi se, om skoleresultåtet ville håve været en ånden, hvis de medårbejdere der ikke hår svåret, ville håve deltåget i undersøgelsen. Vi kån her konkludere, åt der ikke er konståteret systemåtisk bortfåld. Selvom svårprocenten er relåtiv låv for IT-centeret, HG Herning og HG Ikåst, så hår det kun en mårginål betydning for gyldigheden åf skoleresultåtet. Der vurderes ikke åt være negåtive metodiske implikåtioner åf undersøgelsesforløbet, som vurderes åt opfylde gældende kvålitetsståndårder i forhold til undersøgelsers reliåbilitet og våliditet. Undersøgelsens resultater må derfor antages at være repræsentative for de ansattes trivsel i afdelingerne på Herningsholm Erhvervsskole. TOLKNING Som tidligere nævnt er genståndsfeltet for denne undersøgelse et øjebliksbillede åf medårbejdernes trivsel i åfdelingerne på udvålgte områ der. Undersøgelsens resultåter kån derfor ikke tolkes i forhold til: Medårbejdernes generelle vurdering åf normering og undervisning Medårbejdernes oplevelse åf åfdelingens fåglige kvålitet Medårbejdernes trivsel på områ der, som ligger uden for denne undersøgelses fokus Side 26

29 7. Bilåg 7.1 SVARPROCENTER Den såmlede svårprocent for hele Herningsholm Erhvervsskole er 82,8 %. Af nedenstå ende tåbel fremgå r åfdelingernes svårprocenter. Der udårbejdes ikke råpporter for: o Afdelinger med svårprocent under 40 % o Afdelinger med fire eller færre respondenter 4. Svarprocenter MTU 2015 Afdelinger Respondenter Antal besvarelser Besvarelses procent Bygningsforvaltningen - Pedeller % Bygningsforvaltningen - Værkstedsassistenter % Direktion og chefer med reference til John Egebjerg % Herningsholm It-center % Kommunikation / markedsføring % Sekretariatet % Kantiner % Kundecenter % Ledere og chefer med reference til Marianne Lægsgaard % Løn % Produktionskøkken % Reception % Økonomi % 4 Med mindre åfdelingen hår ønsket dette. Side 27

30 HHX Herning Anne-Marie Kristensen % HHX Herning Vivian S. Olesen % HHX Ikast % HTX % Mediatek % Sekretær - Marie Lund % Uddannelsesledere og chefer med reference til Marie Lund % Bygge og anlæg - Murer % Bygge og anlæg - Snedker % Bygge og anlæg - Tømrer % Energiteknik - elektriker % Energiteknik - VVS % Herningsholm Virksomhedscenter % HG Herning % HG Ikast % HG Ikast - reception % Medieproduktion % Produktion og design - Industriteknik / teknisk % designer Produktion og design - Smed % Rengøring Skolehjem % Skolehjem % Stil og sundhed - Frisør % Stil og sundhed - Tandklinikassistent % Projekt og Kvalitet % Transportteknik % Uddannelsesledere og chefer med reference % til Nils Hedegaard Uddannelsesledere med reference til Brian H. Willadsen Uddannelsesledere med reference til Martin L. Holmgaard Uddannelsesledere med reference til Allan Leerholm % % % EUX % Vejledningen % Side 28

31 7.2 SPREDNING Spredningsmå let er et udtryk for i hvor høj gråd, der er svåret ens på spørgsmå lene. Hvis spredningsmå let er 100 betyder det, åt der er svåret så forskelligt på et spørgsmå l som overhovedet muligt. Hvis spredningsmå let er 0 betyder det, åt der er svåret det såmme på spørgsmå let. I nedenstå ende figur fordeler svårene sig jævnt hen over skålåen, hvilket er det mest ålmindelige billede. I denne situåtion vil spredningsmå let typisk ligge mellem 40 og 45. Side 29

32 Spørgsmål Resultat Spredning 1. Jeg synes, at mit arbejde er meningsfyldt Jeg ved, hvornår jeg har udført mit arbejde tilfredsstillende Jeg har et tilfredsstillende overblik over mine arbejdsopgaver Jeg oplever, at jeg har tid nok til at løse mine arbejdsopgaver Jeg oplever, at jeg har indflydelse på mit eget arbejde Mine kompetencer bliver brugt på en god måde på min arbejdsplads Jeg er tilfreds med de faglige udviklingsmuligheder, jeg har på min arbejdsplads Jeg oplever, at jeg er godt kvalificeret, til at løse mine opgaver Jeg oplever, at jeg udvikler mig på min arbejdsplads Jeg oplever, at min arbejdsplads udvikler sig i forhold til skiftende behov Jeg oplever, at jeg selv kan træffe beslutninger, som er nødvendige for at udføre mit arbejde godt Jeg oplever, at ledelsen på min arbejdsplads lægger stor vægt på, at jeg tager et ansvar Jeg oplever, at vi som medarbejdere bliver involveret i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen På min arbejdsplads er vi gode til at lære af hinanden På min arbejdsplads taler vi om, hvordan vi løser vores opgaver Jeg oplever, at der er et godt samarbejde på tværs af afdelinger og uddannelsesområder Mine kollegaer er gode til at give mig en hjælpende hånd, når jeg har brug for det Jeg er god til at give mine kollegaer en hjælpende hånd, når de beder om det eller jeg kan se, der er behov for det På min arbejdsplads hjælper man nye medarbejdere til rette, selv om det ikke er ens opgave Jeg har tillid til de udmeldinger, der kommer fra den nærmeste leder På min arbejdsplads kan medarbejderne give udtryk for deres meninger og følelser På min arbejdsplads stoler vi i almindelighed på hinanden Konflikter på min arbejdsplads bliver løst på en hensigtsmæssig måde Jeg oplever at blive anerkendt for et godt stykke arbejde Arbejdsopgaver bliver fordelt på en hensigtsmæssig måde Side 30

33 26. Jeg oplever, at den nærmeste leder stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde Jeg bidrager selv aktivt til, at vi har det godt med hinanden på min arbejdsplads Jeg oplever, at forslag til nye initiativer og ideer til at gøre tingene bedre bliver påskønnet Jeg oplever, at ressourcer udnyttes på tværs af afdelinger og uddannelsesområder Den nærmeste leder er god til at inddrage medarbejderne Den nærmeste leder er motiverende og tydelig i sin ledelse Den nærmeste leder er inspirerende Den nærmeste leder er god til at sikre en daglig velfungerende drift af afdelingen Den nærmeste leder understøtter et godt samarbejde på min arbejdsplads Den nærmeste leder er god til at træffe beslutninger Den nærmeste leder er god til at skabe resultater Den nærmeste leder medvirker til et kollegialt og udviklende fællesskab på min arbejdsplads Jeg har som medarbejder et medansvar for, at nærmeste leder udøver god ledelse Jeg oplever, at der er et godt socialt miljø på min arbejdsplads Jeg oplever, at der er et godt fysisk miljø på min arbejdsplads Jeg oplever, at der er en fornuftig balance mellem mit arbejdsliv og privatliv Jeg oplever, at min arbejdsplads er lydhør, når jeg har brug for fleksibilitet for at få mit arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen 46. Jeg vil anbefale andre at søge arbejde på Herningsholm Erhvervsskole 47. Alt i alt trives jeg i min nuværende afdeling Vi bruger Herningsholm Erhvervsskoles overordnede værdier på min arbejdsplads (åbent og tillidsfuldt samspil, helhedstænkning, ansvarlighed og rettidig omhu, omverdens bevidsthed) Side 31

34 7.3 REPRÆSENTATIVITET (BORTFALDSANALYSE) For åt vurdere om de deltågende medårbejdere i trivselsundersøgelsen dånner et repræsentåtivt billede åf ålle skolens fåstånsåtte, er der foretåget en bortfåldsånålyse. Bortfåldsånålysen bestå r åf en såmmenligning åf de medårbejdere, der udfyldte spørgeskemået med de medårbejdere, der ikke udfyldte spørgeskemået. Formå let er åt belyse, om ikke-respondenterne hår særlige kendetegn, og dermed kunne tænkes åt håve svåret meget ånderledes end respondenterne. Den såmlede svårprocent i MTUen er 82,8. I det følgende vil blive belyst, om der er en signifikånt forskel mellem respondenter 5 og ikke-respondenter med hensyn til hvilken medårbejdergruppe 6, de tilhører. I forhold til medårbejderfordelingen er der ståtistik forskel mellem respondenter og ikkerespondenter. Som det ses, svårede en stor åndel leder/chefer og i forhold til den overordnede svårprocent er undervisere frå Erhvervsgymnåsiet underrepræsenterede. Svarprocent (%) Undervisere EUD 85 Undervisere Erhvervsgymnasiet 78,9 Teknisk/administrativt personale 85,6 Leder/chefer 87,1 Men den ståtistiske test for åndele viser imidlertid åt der ikke er nogen signifikånt forskel på respondenter og ikke-respondenter (p>0,05), undersøgelsen er så ledes repræsentåtiv hvåd ångå r medårbejdergrupper. 5 I beregningen åf svårprocenten er der blåndt respondenterne ikke medtåget de respondenter, der kun hår svåret på nogle åf spørgeskemåets spørgsmå l. Medårbejdere der er fråtrå dt er heller ikke medregnet. 6 Då vi ikke hår håft mulighed for åt trække dåtå på køn, ålder og ånciennitet, kån vi ikke udlede om respondenterne er repræsentåtive i forhold til disse våriåble. Side 32

35 Betrågter vi herefter de enkelte åfdelingers svårprocenter, kån vi se åt Herningsholm ITcenter, HG Herning og HG Ikåst er åfdelinger med flere end 5 ånsåtte, der hår en forholdsvis låv svårprocent. Ville det håve betydning for den såmlede besvårelse, hvis disse åfdelingers ikkerespondenter håvde svåret meget ånderledes end deres kolleger? Ser vi på åfdelingernes ikke-respondenter i forhold til hele populåtionen, kån vi konkludere åt de kun hår en mårginål betydning 7. Såmlet set kån det konkluderes, åt undersøgelsen er repræsentåtiv bå de hvåd ångå r medårbejdergrupper og åfdelinger. Bortfåldsånålysen er udelukkende gennemført i forhold til de oplysninger, vi kunne trække frå Løns medårbejderoversigt. 7 Skolens resultåtet ville højst kunne håve flyttet sig 1,6 %. Side 33

Herningsholm Erhvervsskole

Herningsholm Erhvervsskole Herningsholm Erhvervsskole Indholdsfortegnelse 1.Indledning 2 2. Formål og afgrænsning 4 3. Den videre proces 5 4. Vejledning til rapportlæsning 6 5. Undersøgelsens resultater 7 6. Metodeafsnit 25 7. Bilag

Læs mere

Notat om MTU 2015. Undersøgelse af medarbejdertrivsel på Herningsholm Erhvervsskole 2015. v. Kvalitetsafdelingen

Notat om MTU 2015. Undersøgelse af medarbejdertrivsel på Herningsholm Erhvervsskole 2015. v. Kvalitetsafdelingen Notat om MTU 2015 Undersøgelse af medarbejdertrivsel på Herningsholm Erhvervsskole 2015 v. Kvalitetsafdelingen 1 1. Baggrund Herningsholm Erhvervsskoles Medarbejderindflydelsesorgan (MIO) refererer i Aftale

Læs mere

Notat om MTU 2013. Notat: MTU 2013. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk

Notat om MTU 2013. Notat: MTU 2013. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk Notat om MTU 2013 1 1. Baggrund Herningsholm Erhvervsskoles Medarbejderindflydelsesorgan (MIO) refererer i Aftale om Medarbejderindflydelsesorgan(MIO) 1 i 5, stk. 9 til at MIO skal fastlægge retningslinjer

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE

TRIVSELSUNDERSØGELSE RAPPORT RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 HOVEDRAPPORT Udarbejdet i et samarbejde mellem: Viden & Strategi Intern Udvikling og Personale 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 5536 4762 86% INDHOLDSFORTEGNELSE Resultater - - Total INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Formålet med undersøgelsen Hvorfor se på Den sociale kapital... 3 Tillid og magt... 3 Retfærdighed...

Indholdsfortegnelse 1 Formålet med undersøgelsen Hvorfor se på Den sociale kapital... 3 Tillid og magt... 3 Retfærdighed... Den sociale kapital på Herningsholm Erhvervsskole 2017 Indholdsfortegnelse 1 Formålet med undersøgelsen... 3 2 Hvorfor se på Den sociale kapital... 3 Tillid og magt... 3 Retfærdighed... 3 Samarbejdsevne...

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: 79% Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: 79% Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 462 366 79% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Info om undersøgelsen 1 Overblik 2 Temaoversigt

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85%

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Roskilde Musiske skole Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik Temaoversigt

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Bibliotekerne April 28 Udarbejdet af: Personaleservice Økonomi og Analyse 1 Indledning 1.1 Baggrund og formål Byrådet besluttede i 2 at sætte forstærket fokus på

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Roskilde Kommune Trivselsundersøgelse 2011/12

Roskilde Kommune Trivselsundersøgelse 2011/12 Trivselsundersøgelse 2011/12 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 57 4862 84 % INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Info om undersøgelsen 1 Overblik 2 Temaoversigt Tema 1 - Din

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Hedensted Kommune Totalrapport

Hedensted Kommune Totalrapport Hedensted Kommune Totalrapport Antal besvarelser: 51 Denne rapport indeholder besvarelser for 51 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 81,. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 18-11-2014-23-02-2015.

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af 66 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Resultater: HR-afdelingen

Resultater: HR-afdelingen Resultater: HR-afdelingen Følgende rapport indeholder resultater fra afdelingens besvarelse af APV spørgeskemaet. Følgende resultater er trukket 4. og 25. februar 2013. Et eventuelt spring i nummeringen

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (4 besvarelser ud af 526 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 6 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme Strategi og Ledelse Strategi og Ledelse Her ses medarbejdernes vurdering af områderne under Strategi og ledelse. Strategi og ledelse giver pejlinger på Region Nordjyllands arbejde med at indfri ambitionerne

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Roskilde Kommune Antal besvarelser: 4.559 Svarprocent: 85% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 FORORD OG INDHOLD 01 Denne rapport indeholder resultater fra Roskilde Kommunes trivselsundersøgelse, som blev gennemført

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 78% (7 besvarelser ud af 9 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Socialområdet gennemførte TULE i uge 10 og 11, og rapporterne er sendt ud i uge 17.

Socialområdet gennemførte TULE i uge 10 og 11, og rapporterne er sendt ud i uge 17. Psykiatri og Social Administrationen Personale og Forhandling Tingvej 15A, 2.sal DK-8800 Viborg Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Overblik over Socialområdets TULE rapporter Socialområdet gennemførte

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg Svarprocent: 38% (31 besvarelser ud af 786 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Nordfyns Kommune beelser: 1.241 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 67% RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET

MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET INDHOLD INTRODUKTION TIL MUS.................................. 4 VEJLEDNING TIL MUS...................................... 6 MUS-SKEMA.................................................

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 55 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

1. Baggrund... 2. 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø... 3. 4. Samarbejde med kolleger... 6. 5. Arbejdets organisering... 9. 6. Kompetencer...

1. Baggrund... 2. 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø... 3. 4. Samarbejde med kolleger... 6. 5. Arbejdets organisering... 9. 6. Kompetencer... Resultater for HR-afdelingen I samtlige diagrammer er antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål, angivet i parentesen. Indhold 1. Baggrund... 2 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø...

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Bus november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 89% (7 besvarelser ud af 79 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering

Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering 28-05-2014 Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering Flere ledere www.regionmidtjylland.dk TULE Denne rapport indeholder medarbejdernes svar på trivselsundersøgelsen og ledelsesevalueringen. Man kan få

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Arbejdsopgaver

Læs mere

Velkommen til Kaffemøde

Velkommen til Kaffemøde Velkommen til Kaffemøde Høj svarprocent Høj svarprocent, højt engagement - det forpligter Scandi Standard total 87% Danpo total 94% Group Operations, Danpo 96% Group Procurement 100% HR 100% Ledergruppen,

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE SOCIAL Måling af Social Kapital 2015

BALLERUP KOMMUNE SOCIAL Måling af Social Kapital 2015 Ballerup Kommune beelser: 3.355 BALLERUP KOMMUNE SOCIAL KAPITAL E2015 Her har du resultatet af målingen af den sociale kapital på din arbejdsplads i september 2015. Rapporten er det naturlige udgangspunkt

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE SAMLET TRIVSELSRAPPORT iapv by Orbicon A/S Autoriseret arbejdsmiljørådgiver

HALSNÆS KOMMUNE SAMLET TRIVSELSRAPPORT iapv by Orbicon A/S Autoriseret arbejdsmiljørådgiver HALSNÆS KOMMUNE SAMLET TRIVSELSRAPPORT 2018 Introduktion Denne trivselsrapport er udarbejdet på baggrund af Halsnæs Kommunes fælles trivselsskema og indeholder besvarelser fra samtlige områder og virksomheder

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering

Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering 30-09-2011 Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering Hospitalsledelsen www.regionmidtjylland.dk TULE Denne rapport indeholder medarbejdernes svar på trivselsundersøgelsen og ledelsesevalueringen. Man

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 : ADHD Svarprocent: 68% (13 besvarelser ud af 19 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er,

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport 2015 Trivselsrapport Børn og unge Terapi Medarbejderrapport Terapi 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne i

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 Svarprocent: % (44 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

53. KULTUR- OG Måling af Social Kapital 2015 FRITIDSINSTITUTIONER. Ballerup Kommune Antal besvarelser: 96

53. KULTUR- OG Måling af Social Kapital 2015 FRITIDSINSTITUTIONER. Ballerup Kommune Antal besvarelser: 96 Ballerup Kommune beelser: 53. KULTUR- OG FRITIDSINSTITUTIONER Her har du resultatet af målingen af den sociale kapital på din arbejdsplads i september 2015. Rapporten er det naturlige udgangspunkt for

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Forslag til uddybende spørgsmål i dialogen om det psykiske arbejdsmiljø

Forslag til uddybende spørgsmål i dialogen om det psykiske arbejdsmiljø Trivsel 1. Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Hvad gør os særligt tilfredse? Hvad gør os mindre tilfredse? Giv gerne nogle konkrete eksempler. 2. Føler du dig motiveret og

Læs mere

Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole

Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole 2010 Medarbejdertrivselsundersøgelse 2010 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84%

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84% Aalborg Kommune Klimamåling 2016 Rapportspecifikationer Gennemførte 12365 Inviterede 14674 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Det samlede resultat

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 12 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse HANSENBERG Svarprocent: 38% (338 besvarelser ud af af 89 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Social- og sundhedsskolen Silkeborg Svarprocent: 84% (26 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag

Læs mere

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Folkeoplysning i forandring II 23.-24. maj 2016 Chefanalytiker Henriette Bjerrum Foto: Dorte Vester, Dalgas Skolen AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Baggrunden for fokus på mental sundhed

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Plejecentret Halsnæs Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Kregme Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering

Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering 10-09-2018 Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering Navn på enheden Navn på leder(e) www.regionmidtjylland.dk INDHOLD: Denne rapport indeholder medarbejdernes svar på TULE (Trivselsundersøgelse og Ledelsesevaluering).

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 1 Svarprocent: % (256 besvarelser ud af 321 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Miljø og Teknik. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Miljø og Teknik. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Miljø og Teknik Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Forbundet Designeres psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø?...

Læs mere

Rudersdal Kommune. Trivselsundersøgelsen 2009 Samlede resultater

Rudersdal Kommune. Trivselsundersøgelsen 2009 Samlede resultater Rudersdal Kommune Trivselsundersøgelsen 2009 Samlede resultater 0 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Trivselsundersøgelsen 2009...2 Baggrund...2 Undersøgelsen...2 Dataindsamling...2 Anonymitet...2 Svarprocent...2

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Social Kapital. Rapportspecifikationer. Din organisation 201x Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 100%

Social Kapital. Rapportspecifikationer. Din organisation 201x Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 100% Social Kapital Rapportspecifikationer Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 10 OVERBLIK Social Kapital Gennemsnitlig score på spørgsmålene omkring Social Kapital 4 3 5 2 6 1 Meget uenig 7 Meget enig

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 84% (537 besvarelser ud af 636 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 84% (537 besvarelser ud af 636 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 84% (537 besvarelser ud af 636 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Åbne fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Arresø Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere