Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 21. januar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 21. januar 2011"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 21. januar 2011 K E N D E L S E Jytas A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Universitets- og Byggestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Bo Schmidt Pedersen) Den 16. november 2009 iværksatte Universitets- og Byggestyrelsen en begrænset licitation vedrørende midlertidige pavilloner. Det blev ikke angivet i udbudsmaterialet, at licitationen blev gennemført efter tilbudsloven. Licitationen omfattede indhentelse af tilbud på leje af pavilloner i en periode på tre år med mulighed for forlængelse af lejeperioden med 3 år og med køberet til pavillonerne efter 3 år. Tildelingskriteriet var fastsat til»laveste pris«. Licitationsbetingelserne blev udsendt den 16. november 2009 til følgende virksomheder: 1. ABC- Pavilloner A/S 2. Just Pavillon A/S 3. Jytas A/S 4. Nordic Byg A/S Ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud den 7. december 2009 havde Jytas A/S og Nordic Byg A/S afgivet tilbud. Efter modtagelsen af tilbuddene vurderede indklagede, at licitationsbetingelserne var uklare, hvorfor man valgte at annullere licitationen. Indklagede iværksatte herefter den 11. januar 2010 en fornyet begrænset licitation vedrørende lejeaftale om leje af midlertidige pavilloner i 3 år med

2 mulighed for forlængelse af lejeperioden med 3 år og med køberet til pavillonerne efter 3 år. Tildelingskriteriet var fortsat fastsat til»laveste pris«. Samtlige omkostninger til opførelse og nedrivning af pavillonerne samt tilslutning og frakobling af forsyningsmæssige forhold skulle efter betingelserne finansieres over lejekontrakten. 2. Licitationsbetingelserne blev den 11. januar 2010 udsendt til de samme fire virksomheder som under den første licitation Ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud den 27. januar 2010 havde Jytas A/S og Nordic Byg A/S afgivet tilbud. Den 8. marts 2010 besluttede indklagede at indgå kontrakt med Nordic Byg A/S. Den 28. april 2010 indgav klageren, Jytas A/S, klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede, Universitets- og Byggestyrelsen. Klagen har været behandlet på skriftligt grundlag. Klageren har nedlagt følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med tilbudslovens 2 stk. 3 (ligebehandlingsprincippet) ved ikke at afvise tilbuddet fra Nordic Byg A/S, uagtet at tilbuddet ikke opfyldte kravene i»udbudsbrev«af 11. januar 2010, idet tilbuddet alene var indgivet på med henvisning til tidligere tilbud. Påstand 2 Klagenævnet skal annullere indklagedes beslutning af 8. marts 2010 om at indgå kontrakt med Nordic Byg A/S Klageren har tilkendegivet senere at ville nedlægge påstand om erstatning. Indklagede har nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge.

3 3. Sagens nærmere omstændigheder Tilbuddet fra Nordic Byg A/S fremgik af sålydende af 27. januar 2010:»Vedrørende tilbudsgivning på SOSU Århus. Midlertidig pavilloner, byder vi ind med samme lejepriser og købesummer som tilbuddet givet den , dog med forbehold på mellemsalg på leveringstiden...«i et såkaldt»udbudsbrev«af 11. januar 2010 er anført følgende:» Vedr.: SoSu Århus. Midlertidige pavilloner. Bygherre: Entreprise: Universitets og Bygningsstyrelsen Rådgiver: Årstiderne Arkitekter A/S Totalentreprise Silkeborg. Entreprise: Totalentreprise Hermed fremsendes udbudsmateriale vedrørende ovennævnte entreprise. Tilbud afgives ved begrænset licitation i totalentreprise. Tildelingskriteriet er det laveste bud. Alternative bud modtages ikke. Under forudsætning af Århus Kommunes godkendelse, igangsættes arbejdet hurtigst muligt således, at pavillonerne kan overtages Udbudsmaterialet omfatter: - Erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. - Fællesbetingelser og entreprisebeskrivelser. - Tilbudsliste. Tilbudsgivere må kontrollere, at de udleverede udbudsdokumenter er komplette, idet ansvaret for et evt. for lavt tilbud som følge af manglende blade m.v., alene påhviler tilbudsgiveren.

4 4. Tilbuddet skal være Årstiderne Arkitekter A/S i hænde senest onsdag d Tilbud kan ikke afgives elektronisk. Der gøres opmærksom på, at erklæringen om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, samt evt. dokumentation for gældens tilbagebetaling, skal afleveres i udfyldt og underskreven stand sammen med tilbuddet, da dette ellers ikke vil kunne antages. Tilbud skal ved afleveringen være i lukket konvolut mærket: Tilbud Social og Sundhedsskolen i. Midlertidige pavilloner Tilbud afleveres hos Årstiderne Arkitekter, Papirfabrikken 24, 8600 Silkeborg eller fremsendes anbefalet til Årstiderne Arkitekter, Papirfabrikken 24, 8600 Silkeborg, således at det er fremme senest d med postomdeling «I betingelserne for tilbuds indhentningen er følgende bl.a. anført:» 1.2 OVERORDNEDE FORHOLD Kort om opgaven Universitets og bygningsstyrelsen har besluttet at leje en undervisningspavillon til afhjælpning af kapacitetsproblemer ved Social- og Sundhedsskolen, Århus, Der udbydes en lejeaftale fra til Pavillonen skal, såfremt der ikke aftales forlængelse af lejeperioden, være fjernet fra grunden inden incl. retablering. Udbuddet består i en lejeaftale vedrørende en ny pavillon til undervisningsformål inkl. den tilknyttede bygge- og anlægsaktivitet som oplistet i hovedpunkter herunder. Samtlige ydelser ønskes indeholdt i lejeaftalen. Der produceres, leveres og opstilles en ny pavillon på ca m2(brutto) på lejebasis. inkl. alle nødvendige anlægsarbejder, herunder jord- og terrænarbejder, ledningsarbejder, installationer

5 og tilslutninger. Alle ydelser til fuld funktionsdygtighed ved ibrugtagning skal være indeholdt. Den nye pavillon skal efter aflevering i udtryk og bestykning fremstå iht. tegninger. Pavillioner leveres efter krav i BRO8 uden mulighed for dispensation. Efter fjernelse af ny pavillon efter lejeperiodens udløb retableres installationer og terræn. Punkt fundamenter fjernes helt. Udlejer udfører alle ydelser og betaling sker alene over lejeaftalen. Se tilbudsliste. Undervisningsbygningen udføres Brandteknisk som anvendelseskategori 2. Der skal medsendes sammen med tilbudslisten- plansnit og facader Pavillonen skal kunne tages i brug fra d-06.04, Byggetilladelse Der er ansøgt om byggetilladelse ved Århus kommune. Byggetilladelse fra Århus Kommune fremsendes når denne forligger. Ansøgningen om byggetilladelse er principiel og er på en pavillon i den ønskede størrelse, udformning, materialevalg og placering. Det er udlejerens ansvar og udgift at få godkendt det specifikke produkt som udlejer leverer og de tilhørende bygge- og anlægsarbejder. Det er udlejers ansvar at der foreligger ibrugtagningstilladelse fra Århus Kommune ved lejeperiodens begyndelse eller umiddelbart derefter. Udlejer fremsender as built tegninger til både kommune, lejer og arkitekt Udbudsmaterialet Det samlede udbudsmateriale består af: 1. Udbudsbrev 2. Tegningsmateriale iht. tegningsliste 3. Byggeprogram 4. Byggetilladelse fremsendes når denne foreligger. 5. Tilbudsliste 6. brev fra Århus Brandvæsen (krav til materiale vedr. bygge tilladelse) Byggeprogrammet Udover de beskrevne krav skal: -rummene skal være bestykket med lamper iht. DS700 -bygningen skal afleveres rengjort. -leveres brugervejledning - opfylder krav til undervisning efter BROS 1.3 FORSYNINGSMÆSSIGE FORHOLD Generelt De viste placeringer er retningsgivende og udlejer skal selv registrere tilslutningssteder for installationer til den nye pavillon. 5.

6 Udlejer udfører dimensionering og projektering af forsyninger fra og med fremføring af installationer i jord med tilslutning i installations skab og bestående afløbssystem Vand Institutionen er tilsluttet offentlig vandforsyning. Ny installation til pavilloner tilsluttes eksisterende installation El- og elvarme Pavillons forbrug sættes til 160 ampere. Stikledning fra eksist. bygning skal minimum kunne levere dette. Der udføres elvarme inkl. installation i pavillon. Udvidelsen tilsluttes eksisterende installation Århus kommune har meddelt dispensation til anvendelse af el som opvarmningsmiddel Afløb Regn- og spildevand tilsluttes eksisterende anlæg på grunden. Afløbstegning for eksisterende bygning fås ved henvendelse til Århus Kommune. Umiddelbart efter arbejdets udførelse skal udlejer fremsende en kloakplan som udført forsynet med kloakmesters stempel og underskrift Telefoninstallation er lejers udgift. Tomrør nedgravet i jordrende sammen med øvrige forsyninger udføres af nærværende entreprenør Antenne er lejers udgift. Udlejer udfører tomrørskabling til denne installation IT-kabling er udlejers udgift Udlejer leverer og monterer EDB kabling til det ønskede antal arbejdsstationer Tyverisikring er udlejers udgift. Udlejer leverer og monterer tyverisikring i den nye pavillon, som en udbygning af eksisterende anlæg: Som G4Stype 510 eller tilsvarende, der er kompatibelt med eksisterende tyverisikring. Som eks. skole. 1.4 GRUNDFORHOLD Funderingsforhold. Der er ikke foretaget jordbundsundersøgelse. 6.

7 1.4.3 Forsyningsledninger. Udlejer skal selv registrere forsyningsledninger på grunden, der måtte ligge i det berørte område og flytte disse. Omkostninger hertil skal være indregnet i tilbuddet. 1.5 tidsplan Afgivelse af tilbud Indgåelse af kontrakt Aflevering «Af tilbudslisten fremgår følgende:» TILBUDSLISTE Pos Emne kr. excl- moms 1.0 Overordnede forhold - leje af pavillonløsning, angives med leje pr. måned ved 3 års leje - udlejer holder det lejede bygnings og brandforsikret og udgifter hertil skal være indeholdt i lejen 2.0 Opstilling af pavillonløsning - klargøring - fundamenter - montering af moduler incl. Transport - retablering af terræn 2.1 Nedtagning af pavillonløsning ( dokumenterede Udgifter ) - demontering af moduler incl. transport - fjernelse af fundamenter - retablering af alt terræn excl. Parkeringspladser - afløb frakobles og brønde afproppes - forsyningsrør/-ledninger udlagt i rende afkortes til flugt med gavl på eks. Bygning 2.2 Forsyningsmæssige forhold - rende graves - forsyningsledninger - tomrør til brug for lejer - advarselsbånd - dækning af rende - retablering af terræn 7.

8 Købspris på pavillon efter 3 år 4.0 Forlængelse af lejeperiode Øvrige ydelser Art oplyses «Det fremgår af de fremsendte tilbud, at Jytas AS ved tilbud af 27. januar 2010 i henhold til tilbudslisten har afgivet følgende bud: pos: 1.0 Overordnede forhold pos: 2.0 Opstilling af pavillonløsning pos: 2.1 Nedtagning af pavillonløsning pos: 2.2 Forsyningsmæssige forhold pos: 3.0 Købspris på pavillon efter 3 år pos: 4.0 Forlængelse af lejeperiode pos: 5.0 Øvrige ydelser kr kr kr kr kr kr. 0 kr. Det fremgår at Nordic Byg A/S ved tilbud af 4. december 2009 i henhold til tilbudslisten havde afgivet følgende bud: Pos: 1.0 Overordnede forhold(leje pr. md.) pos: 2.0 Opstilling af pavillonløsning pos: 2.1 Nedtagning af pavillonløsning pos: 2.2 Forsyningsmæssige forhold pos: 3.0 Købspris på pavillon efter 3 år pos: 4.0 Forlængelse af lejeperiode pos: 5.0 Øvrige ydelser kr kr kr kr kr kr. 0 kr. Parternes anbringender Ad påstand 1 Klageren har gjort gældende, at tilbudsgiverne i en fornyet licitation skal fremsende samtlige de dokumenter, som kræves under denne licitation, uanset at de pågældende dokumenter tidligere har været fremsendt i forbindelse med en annulleret licitation. Efter»udbudsbrevet«kunne tilbud ikke afgives elektronisk, og erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige samt evt. dokumentation for gældens tilbagebetaling skulle

9 afleveres i udfyldt og underskrevet stand sammen med tilbuddet. Det fremgår endelig, at tilbuddet skulle være i en lukket kuvert og skulle være Årstidernes Akitekter i hænde senest den 27. januar Tilbuddet fra Nordic Byg A/S opfyldte ikke et eneste af disse krav. 9. Det bestrides, at klagerens tilbud var ukonditionsmæssigt. Indklagede har gjort gældende, at der ikke i tilbudsloven er forbud mod, at en tilbudsgiver kan henvise til tidligere afgivet tilbud, således som det er sket i denne sag. Indklagede har derfor været berettiget til at anse Nordic Byg A/S tilbud som rettidigt indgivet m.v., og følgelig har dette tilbud kunnet indgå i evalueringen. Der er ikke herved sket et brud på ligebehandlings- eller gennemsigtighedsprincippet. Det bestrides endvidere, at der er afgivet bud»elektronisk«fra Nordic Byg A/S. Tilbuddet ved den annullerede licitation er afleveret i papirform, og mailen fra Nordic Byg A/S henviser til dette papirmateriale. Tilbuddet fra Nordic Byg A/S er derfor rettidigt indgivet. Ad påstand 2 Klageren har gjort gældende, at indklagedes tildeling af kontrakten til Nordic Byg A/S på den anførte baggrund udgør en væsentlig overtrædelse af tilbudslovens 2, stk. 3. Klagenævnet skal derfor annullere indklagedes beslutning af 8. marts 2010 om at tildele af den udbudte kontrakt til Nordic Byg A/S. Indklagede har gjort gældende, at klagerens tilbud indeholdt et forbehold om indeksregulering af den angivne tilbudssum vedrørende nedtagning af pavillonløsningen. Da indklagede ikke kender indeksreguleringsniveauet i lejeperioden, er det ikke muligt at kapitalisere forbeholdet. Derudover har klageren i sit tilbud taget forbehold for den angivne tidsplan. Endelig har klageren taget forbehold for, at bygherren skulle betale for el og vand i byggeperioden. Samlet set har klagerens tilbud derfor været ukonditionsmæssigt, og herefter er der ikke grundlag for annullation af indklagedes beslutning af 8. marts 2010 om at tildele kontrakten til Nordic Byg A/S. Den omstændighed, at indklagede ikke i forbindelse med tilbudsevalueringen konstaterede, at klagerens tilbud var ukonditionsmæssigt og ej heller meddelte klageren dette i forbindelse med meddelelsen om, at klageren ikke

10 blev tildelt ordren, er uden betydning for vurderingen af, om der skal ske annullation af tildelingsbeslutningen. 10. Klagenævnet udtaler: Ad påstand 1 Klageren og indklagede er enige om, at licitationen er omfattet af tilbudsloven. Klagenævnet har ikke fundet grundlag for at konstatere, at dette ikke er tilfældet. Tilbuddet fra Nordic Byg A/S er afgivet ved af 27. januar I mailen henvises der alene til det tilbud, der blev afgivet ved den annullerede licitation. Tilbuddet er herefter ikke afgivet i overensstemmelse med betingelserne i»udbudsbrevet«. Tilbuddet fra Nordic Byg A/S kunne herefter ikke tages i betragtning. Indklagede har derfor handlet i strid med ligebehandlingsprincippet i tilbudslovens 2, stk. 3. Påstanden tages til følge. Ad påstand 2 Da tilbuddet fra Nordic Byg A/S ikke er afgivet i overensstemmelse med»udbudsbrevet«, tages påstanden om annullation til følge. Det forhold, at klagerens tilbud på grund af forbehold eventuelt er ukonditionsmæssigt, kan ikke føre til andet resultat. Påstanden om annullation tages derfor til følge. Herefter bestemmes: Ad påstand 1 Indklagede har handlet i strid med tilbudslovens 2, stk. 3, (ligebehandlingsprincippet) ved ikke at afvise tilbuddet fra Nordic Byg A/S, uagtet at tilbuddet ikke opfyldte kravene i»udbudsbrev«af 11. januar 2010, idet tilbuddet alene var indgivet pr. med henvisning til tidligere tilbud.

11 11. Ad påstand 2 Indklagedes beslutning af 8. marts 2010 om at indgå kontrakt med Nordic Byg A/S annulleres. Indklagede, Universitets- og Byggestyrelsen, skal i sagsomkostninger til klageren betale kr., der betales inden 14 dage efter modtagelsen af denne kendelse. Klagegebyret tilbagebetales. Poul Gorm Nielsen Genpartens rigtighed bekræftes. Joan Bach kontorfuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 25. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 25. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 25. maj 2011 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen) 12. november 2010 K E N D E L S E Icopal Entreprise A/S (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Næstved Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033718 (Mette Langborg, Allan Åge Christensen) 22. oktober 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033718 (Mette Langborg, Allan Åge Christensen) 22. oktober 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033718 (Mette Langborg, Allan Åge Christensen) 22. oktober 2013 K E N D E L S E Kristiansen & Co., Hadsund ApS (advokat Poul Thorup, Aalborg) mod Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Ingelise Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 K E N D E L S E KAS Transport ved Kim Schrøder (advokat Torben Høholt Jensen, Århus) mod Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 K E N D E L S E Grøn Sol A/S (advokat Kurt Bardeleben, København) mod Aarhus Kommune (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014 (Erstatningsdel) K E N D E L S E HHM A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Aarhus) mod Direktoratet for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 K E N D E L S E Athene Healthcare A/S (selv) mod Region Hovedstaden. (advokat Henning Biil,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-129 (Niels Feilberg Jørgensen, Pernille Hollerup) 17. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-129 (Niels Feilberg Jørgensen, Pernille Hollerup) 17. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-129 (Niels Feilberg Jørgensen, Pernille Hollerup) 17. juni 2015 K E N D E L S E Factor Insurance Brokers A/S (selv) mod Haderslev Kommune (selv) Haderslev Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014 K E N D E L S E Handicare Auto A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014 K E N D E L S E BEKEY A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Greve Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København)

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021920 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk, Vibeke Steenberg) 4. februar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021920 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk, Vibeke Steenberg) 4. februar 2011 Klagenævnet for Udbud Jnr: 2010-0021920 (Erik P Bentzen, Knud Erik Busk, Vibeke Steenberg) 4 februar 2011 K E N D E L S E Intramed A/S (advokat Charlotte Friis Bach Ryhl, København) mod Region Nordjylland

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024549 (Poul Holm, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 30. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024549 (Poul Holm, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 30. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024549 (Poul Holm, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 30. november 2011 K E N D E L S E Willis I/S (advokat Martin Stæhr, Hellerup) mod Sønderborg Kommune (advokat Jan

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010 K E N D E L S E Visma Services Odense A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Hillerød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Praksis og tendenser inden for udbudsretten. v/ partner Tina Braad Den offentlige uddannelsesdag 2014

Praksis og tendenser inden for udbudsretten. v/ partner Tina Braad Den offentlige uddannelsesdag 2014 Praksis og tendenser inden for udbudsretten v/ partner Tina Braad Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Udvælgelse (prækvalifikation og egnethedsvurdering) Kan der indhentes supplerende oplysninger?

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8529

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8529 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8529 (Katja Høegh, Mette Langborg, Preben Dahl, Lene Ravnholt) 5. februar 2015 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum, København) mod Region Syddanmark

Læs mere

UDBUDSRETLIGE AFGØRELSER I PERIODEN MARTS 2012 TIL MARTS 2013. v/ Erik Bertelsen og Jens Munk Plum, partnere

UDBUDSRETLIGE AFGØRELSER I PERIODEN MARTS 2012 TIL MARTS 2013. v/ Erik Bertelsen og Jens Munk Plum, partnere UDBUDSRETLIGE AFGØRELSER I PERIODEN MARTS 2012 TIL MARTS 2013 v/ Erik Bertelsen og Jens Munk Plum, partnere Kromann Reumerts Udbudsgruppe Kontakt: erb@kromannreumert.com - jmp@kromannreumert.com INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere