Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE PLACERING AF DEN DAGLIGE ARBEJDSTID 3. A. Arbejdstid. 3. B. Overarbejde/afspadsering.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE. 3 2. PLACERING AF DEN DAGLIGE ARBEJDSTID 3. A. Arbejdstid. 3. B. Overarbejde/afspadsering."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE PLACERING AF DEN DAGLIGE ARBEJDSTID 3 A. Arbejdstid. 3 B. Overarbejde/afspadsering. 3 C. Pauser: 3 D. Ferie. 4 E. Sygdom/Barsel. 4 F. Regler om Flextid 5 Personkreds 5 Arbejdstiden og dens placering 5 Arbejdstidens registrering 5 Opgørelse af arbejdstiden. 6 Indberetninger. 7 Misbrug VELFÆRDSFORANSTALTNINGER (GÆLDENDE FOR ALLE ANSATTE VED ODDER KOMMUNE) 8 A. Tjenestefrihed 8 B. Vedr. fravær på grund af snevejr. 8 C. Samarbejdsaftale med Falck om psykologisk førstehjælp og misbrugsrådgivning. 9 D. Gaveregulativ Jubilæer: 9 2. Fratræden: 9 E. Receptioner for personalet: 9 F. Kørselsgodtgørelse: FORHOLD VEDR. MEDARBEJDERNES SIKKERHED. 10 A. EDB-brille: UDARBEJDELSE AF ORDENSREGLER. 10 A. Ordensregler vedr. brug af papirkurve 10 B. Ordensregler vedr. kantinen ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE 12 1

2 7. - FASTSÆTTELSE AF ARBEJDSMETODER INDRETNING AF EGNEDE ARBEJDSLOKALER FYSIOLOGISK RIGTIGT INDRETTEDE ARBEJDSPLADSER PERSONALEORGANISATIONER NES NOTAT TIL BESTEMMELSE OM INDFØRELSE OG BRUG AF NY TEKNOLOGI I KOMMUNEN INDGÅET MELLEM KL OG KTU SUPERBRUGER SENIORPOLITIK 13 A. Seniorordninger 13 B. Generationsskiftestillinger ÆGTEFÆLLEPOLITIK TYVERISIKRING PÅ ODDER RÅDHUS ROTATIONSORDNINGER VOLD SEXCHIKANE 15 2

3 VEDTAGNE PRINCIPPER VEDRØRENDE ARBEJDSFORHOLD PÅ ODDER RÅDHUS, jf. SAMARBEJDSREGLERNES 5, stk. 1, bogstav A. Alle ændringer i nedenstående skal forelægges SU. 1. INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE. Det er vigtigt at nye medarbejdere føler sig velkomne på Odder Rådhus og hurtigt bliver bekendt med Odder kommunes organisation - og får indblik i arbejdsopgaver og arbejdsgange. Bogen Velkommen til Odder udleveres til alle nyansatte. Det er også af største betydning, at den nye medarbejder får et tilhørsforhold til afdelingen, vedkommende er blevet ansat i, til de nærmeste kolleger i særdeleshed og til kommunen i almindelighed. Det er den nye medarbejders afdelingsleder, der byder velkommen og giver en kort introduktion. Der skal udarbejdes et introduktionsprogram for den enkelte afdeling. Den videre introduktion er overladt til de nærmeste kolleger. Den første dag drikker den nyansatte formiddagskaffe med afdelingslederen, nærmeste kollega og tillidsrepræsentanten. Dér kan der under en afslappet atmosfære informeres om de sociale forhold på rådhuset. Derefter vises den nyansatte rundt på rådhuset og præsenteres i de forskellige afdelinger i huset. 2. Placering af den daglige arbejdstid A. Arbejdstid. Arbejdstiden på rådhuset er pr fastsat således: Mandag, tirsdag, onsdag kl. 8,00-15,20 Torsdag kl. 8,00-17,00 Fredag kl. 8,00-14,00 B. Overarbejde/afspadsering. Overarbejde indtil 3 timer på den enkelte dag kan meddeles af afdelingslederen. Overarbejde af længere varighed aftales med kommunaldirektøren. Overarbejde skal afvikles ved afspadsering af de indtjente timer med de i overenskomsterne nævnte tillæg. Deltidsansattes arbejde (merarbejde) indtil normal arbejdstids ophør for fuldtidsansatte er normaltimer, dvs. 1 times arbejde = 1 times afspadsering. Spisepauserne indregnes i antallet af afspadserede timer i de overenskomster, hvor spisepauserne er indregnet i arbejdstiden. Afspadseringens tilrettelæggelse aftales med afdelingslederen senest 2 dage før dens påbegyndelse. C. Pauser: 10 minutters kaffepause om formiddagen 3

4 30 minutters spisepause om middagen Det præciseres, at kaffepausen om formiddagen samt middagsspisepausen er indregnet i arbejdstiden, når ansættelsen overstiger 21 timer om ugen. Dette indebærer bl.a., at personalet skal være til rådighed i pauserne og således kun undtagelsesvis kan forlade rådhuset efter aftale med afdelingslederen. D. Ferie. Optjening sker i timer i forhold til antal måneders beskæftigelse i optjeningsåret (se nedenfor). Ved beskæftigelse i hele optjeningsåret med en arbejdstid på 37 timer ugl. optjenes der ret til at holde ferie i 185 timer (optjent 15,4167 timer pr måned) i ferieåret (se nedenfor). Optjening og afvikling af ferie sker altid i forhold til beskæftigelsesgrad (det timetal man er ansat på). Optjeningsår 1/1-31/12 Ferieår 2/5 - l/5 Ferieperiode 2/5-30/9 (sommerferie) Ferietimer kan principielt ikke overføres fra et ferieår til et andet. Når optjening ikke er sket ved Odder Kommune, betales de manglende timer med den pågældendes timeløn. Ferieplan: Det påhviler institutions-/afdelingslederen senest 1. marts at tilrettelægge sommerferie (2/5-30/9), og senest 15. september vinterferie (1/10-30/4) i institutionen/ afdelingen. Ændring af ferieplaner kan kun ske efter aftale med afdelingslederen og med efterfølgende korrektion af den oprindelige plan. Afdelingslederen påser, at der ikke ved feriens afholdelse forsømmes væsentlige opgaver i afdelingen. Elever: 1. Års elever må holde 1 uges vinterferie. E. Sygdom/Barsel. Sygdom skal uden ugrundet ophold anmeldes til afdelingslederen 1. sygedag senest kl. 9,00. Den ansatte bekræfter ved egen underskrift på den månedlige fraværsliste sygefraværets rigtighed, der tillige attesters af afdelingslederen. "Særlige tilfælde" I tilfælde, hvor sygemelding måtte give anledning til tvivl, kan der kræves dokumentation fra første sygedag ved lægeerklæring (afkrydsningsformular). En medarbejder, der hyppigt er sygemeldt, eller hvis tilstand i øvrigt giver anledning til tvivl om, hvorvidt han kan anses for helbredsmæssigt egnet til at varetage sin stilling, har pligt til på forlangende at fremskaffe helbredsoplysninger fra sin læge eller specialist. Udgiften til sådan erklæring betales af kommunen. Foruden forannævnte erklæringer kan kommunen forlange en af lægen udstedt varighedsattest. Denne attest kan normalt forlanges efter 3 ugers sygdom og betales af kommunen. Afdelingslederen skal endvidere være opmærksom på, om sygefraværet skyldes en kronisk eller langvarig sygdom, der væsentligt forøger fraværsrisikoen, da der i disse tilfælde vil være mulighed for indgåelse af aftale i henhold til dagpengelovens 28 (Refusion af lønudgift). 4

5 F. Regler om Flextid Personkreds Alle ansatte på rådhuset omfattes af ordningen. Følgende omfattes ikke af arbejdstidsregistreringen: Personale uden højeste tjenestetid, receptionspersonalet og stabsmedarbejderne Arbejdstiden og dens placering Arbejdstidsnormen. For heltidsansatte er den ugentlige arbejdstidsnorm 37 timer. Normtiden på de enkelte ugedage: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 7 t 20 min. 7 t 20 min. 7 t 20 min. 9 t 6 t For deltidsansatte aftales arbejdstidens placering mellem den ansatte og afdelingslederen. Fixtiden. Alle ansatte skal være til stede på rådhuset: mandag-fredag kl torsdag tillige kl ,00. Flextiden. Ansatte kan - under hensyntagen til arbejdets tarv - selv vælge deres arbejdstid indenfor flg.: mandag-fredag kl. 7-9 og torsdag dog ikke kl ,00. Samtlige afdelinger skal være bemandet indenfor følgende tidsrum: Mandag - onsdag kl Torsdag kl. 8, Fredag kl Rådhuset er lukket for borgere påskelørdag, pinselørdag, lørdagen efter st. bededag og fredag og lørdag efter kr. himmelfarstsdag. Personalet kan holde fri med flex eller ferie. (Godkendt i Rådhusets HovedMED-udvalg Arbejdstidens registrering Flexmeteret og dets anvendelse. 5

6 Det maskinelle system består af et elektronisk tælleværk. Tælleværket startes og standses med en særlig nøgle (flexbrik). Flexbrikken er påført den ansattes navn og flexnr. Ved arbejdstidens begyndelse føres flexbrikken gennem tælleværket ("stemples ind"), og aktuel saldo kan aflæses på displayet. Flexbrikken anbringes derefter i en lomme til venstre for tælleværket (lommen er påført den ansattes navn). Ved arbejdstidens ophør føres flexbrikken igen gennem tælleværket ("stemples ud"), og aktuel saldo kan aflæses i displayet. Flexbrikken anbringes i en lomme til højre for tælleværket. (Lommen er påført den ansattes navn). Aflæsningstidspunkt Flexuret aflæses og nulstilles sidste arbejdsdag i hver normperiode af Receptionen. Den aflæste saldo fremgår af en liste som for hver ansat angiver: Flex-nummer Komme- og gå tidspunkter Aflæst saldo Opgørelse af arbejdstiden. Flexkortet. For at kunne afregne og kompensere for eventuel manglende tid i saldoen i flexuret, udfylder den ansatte et flexkort, hvorpå angives tid for arbejde, der har været udført under sådanne omstændigheder, at der ikke har været mulighed for at anvende flexuret, f.eks. skolegang og kursusophold. På flexkortet føres endvidere fravær (f.eks. ferie og sygedage) der tælles som arbejdstid. Flexkortet føres løbende, når der er noget at påføre. Normtiden. Normtiden er den tid, den enkelte medarbejder skulle have været på arbejde i den forløbne måned. For ansatte på fuld tid, er normtiden indregnet i flexsystemet. For deltidsansatte udregnes normtiden af den enkelt medarbejder ved at gange antallet af uger i den enkelte måned med den ugentlige arbejdstid iflg. ansættelsesbrevet og fradrage den tid man skulle have været på arbejde på søgnehelligdage samt l.5 og 5.6 efter kl Kurser, a. Faglige kurser af en 1 dags varighed fx. EDB-kurser. Disse kurser betragtes som en arbejdsdag således, at personalet godskrives det antal timer pgl. er på kursusstedet inkl. transporttid mellem rådhus og kursussted, dog max 11 timer pr. dag. b. For uddannelseskurser som Kommunom og Danmarks Forvaltningshøjskole godskrives den tid den pågældende er på kursusstedet inkl. befordringstid dog max. den tid den pågældende ellers ville have været på arbejde. En undervisningsdag med 6 lektioner sidestilles for en fuldtidsansat med en hel arbejdsdag. c. For kurser på Den Kommunale Højskole + faglige kurser af flere dages varighed godskrives personalet med det antal timer, pågældende ellers ville have være på arbejde (normtiden). For deltidsansatte godskrives dog normtiden for fuldtidsansatte. Hvis kurserne starter eller slutter i en week-end godskrives der 5 timer for lørdag formiddag og 3 timer for søndag aften. 6

7 Tandlæge- og lægebesøg. Tandlæge- og lægebesøg i arbejdstiden bemærkes på flexkortet (Flexbrikken bliver i flexuret). Ferie. På flexkortet føres endvidere den tid, der har været fravær på grund af ferie. Overarbejde/merarbejde. Ved beordret overarbejde/merarbejde "stemples ud" ved normal arbejdstids ophør, og overarbejdet/merarbejdet påføres flexkortet til afspadsering. Overførsel af +/- timer Der tillades en afvigelse i forhold til arbejdstidsnormen på +40, -10 timer ved månedens udgang. Overskydende timer udover den tilladte saldo på 40 ved månedens udgang slettes med mindre, der er tale om en ekstraordinær arbejdssituation i afdelingen som f.eks. beordret overarbejde. Afvigelser herfra afgøres af afdelingslederen. Underskydende timer i forhold til den tilladte saldo på - 10 betragtes som misbrug jf. 6. Fratræden Ved fratræden skal eventuelt overskud eller underskud af tid være udlignet inden medarbejderen fratræder. Overskud af tid, der af tjenstlige grunde ikke er afviklet, kan dog udbetales med et beløb svarende til medarbejderens normale nettotimeløn x antallet af overskydende timer. Tilsvarende er gældende, hvor overskud af timer ikke har kunnet afvikles på grund af sygefravær umiddelbart forud for at medarbejderen rejser. Sygdom a. Delvis fravær: Hvis en arbejdsdag afbrydes på grund af sygdom, herunder børns sygdom, noteres den manglende tid op til norma bejdstids ophør den pågældende dag på flexkortet. b. Heldagsfravær: Heldagsfravær på grund af sygdom, herunder børns 1. sygedag, noteres med de pågældende dages normtid. Tjenstligt fravær i arbejdstiden Når rådhuset forlades i tjenstligt ærinde, og den ansatte kommer tilbage til rådhuset samme dag inden normal arbejdstids ophør, anvendes farvede plastic-clips på tavlen ved receptionen til angivelse af forventet "hjemkomsttidspunkt". Der kan i forbindelse med deltagelse i fester på rådhuset ved runde fødselsdage, jubilæer og elevers fratræden godskrives max 1/2 time på flexuret. Indberetninger. Umiddelbart hver måned efter den 1. afleverer medarbejderen det udfyldte flexkort til sin afdelingsleder, der kontrollerer og godkender oplysningerne, herunder flex- og feriesaldi. Fravær som følge af sygdom og ferie skal indberettes til Borgmesterkontoret på særskilte blanketter. 7

8 Misbrug. Konstateres der overtrædelse af regulativet, herunder afvigelser fra arbejdstidsnormen på mere end de tilladte 10 timer, fremsender afdelingslederen meddelelse herom til Borgmesterkontoret, der herefter skriftligt gør medarbejderen og dennes tillidsrepræsentant opmærksom på, at enhver overtrædelse af regulativet indenfor de følgende 12 måneder, vil medføre udelukkelse af flextidsordningen i 12 måneder. 3. Velfærdsforanstaltninger (gældende for alle ansatte ved Odder kommune) A. Tjenestefrihed Tjenestefrihed op til 1 dags varighed kan meddeles af afdelingslederen. I ekstraordinære tilfælde efter aftale med kommunaldirektøren. Tjenestefrihed udover feriedage bør normalt kun gives i følgende tilfælde: 1. Ved eget eller børns bryllup 2. Ved eget sølv- eller guldbryllup 3. Ved eget 25-, 40- eller 50 års jubilæum for ansættelse ved Odder kommune. 4. Afdelingslederen kan give tjenestefrihed med 1 dag både i forbindelse med dødsfald og i forbindelse med begravelse ved ægtefælles, børns, søskendes, forældres, bedsteforældres og svigerforældres død. (når det er på en arbejdsdag). 5. Kurser og møder af arbejdsmæssig karakter, jf. flextidsregulativet. 6. Dagen før eksamen og eksamensdagen i forbindelse med kurser, som er relevante såvel i henseende til arbejdsstedets arbejdsopgaver som til ansøgerens egne nuværende og fremtidige arbejdsopgaver. Danmarks Forvaltningshøjskole - frihed i forbindelse med eksamenslignende situationer - afløsningsopgaver. Det overlades forvaltningschefen - på baggrund af undervisningsstedets vurdering - at give frihed, dog max. 3 dage. I forbindelse med gennemgang af SK-kurserne gives der frihed med en-dags varighed til hver af de 2 studieholdsopgaver og den ene integrationsopgave. 7. Ved egen 50-, 60-, 65- og 70-års fødselsdag. 8. Juleaftensdag, nytårsaftensdag og påskelørdag er fridage, mens grundlovsdag og 1. maj er fridage fra kl (Gælder kun såfremt overenskomsterne indeholder bestemmelser herom). 9. Tandlæge- og lægebesøg, jf. flex-tidsregulativets 5 stk Børns 1. sygedag, konsultation ved speciallæge eller indlæggelse på syge hus. 1. Tjenestefrihed med løn til deltagelse i konferencer etc. arrangeret af KL, LO og FTF vedr. samarbejdsudvalg kan ydes, når konferencen etc. henvender sig til alle samarbejdsudvalgsmedlemmer uden hensyntagen til, hvilket fagforbund den enkelte er medlem af, og når der ikke er mulighed for dækning af tabt arbejdsfortjeneste via de faglige organisationer. 2. Ansøgning om tjenestefrihed med løn fremsendes til økonomiudvalget. (Vedtaget i økonomiudvalget den sag nr. 442). B. Vedr. fravær på grund af snevejr. Helt ekstraordinær tjenestefrihed op til flere dages varighed på grund af dårligt vejr kan meddeles af forvaltningschefen i det tilfælde, hvor de ansatte ikke kan møde på arbejdet, fordi vejene er lukket for udkørsel af vejmyndighederne eller at den kollektive trafik er indstillet i det område, hvor den pågældende bor. 8

9 C. Samarbejdsaftale med Falck om psykologisk førstehjælp og misbrugsrådgivning. Såfremt en ansat i arbejdstiden udsættes for vold, trusler eller lignende, der kan give psykiske problemer, tilbydes pågældende psykologisk førstehjælp i henhold til aftalen med Falck. Ordningen omfatter Psykologisk Bistand i følgende situationer: Arbejdsulykker, herunder trafikulykker, vold eller trusler om vold under udførelse af arbejdet Hjælpen gives til den direkte implicerede fysisk eller psykisk tilskadekomne, samt de kolleger der overværede ulykken (dvs. de der er sansemæssigt påvirkede) Arbejdsrelaterede pludselige dødsfald. Hjælpen ydes her ligeledes til afdøde ansattes pårørende dvs. husstanden, forældre og udeboende børn. Trivsel: Stress, mobning, chikane, udbrændthed, omstrukturering, fyring. Hjælpen ydes udelukkende til den/de ansatte i kommunen ikke deres familier Privat: Skilsmisse, implicering i alvorlig hændelse i fritiden, egen alvorlig sygdom og dødsfald i nærmeste familie (husstand, forældre børn og svigerbørn samt børnebørn) Hjælpen ydes udelukkende til den/de ansatte i kommunen ikke ders familier. Alle ansatte samt pårørende kan ringe til Falcks vagtcentral på telefon alle døgnets 24 timer. Endelig giver aftalen alle ansatte samt pårørende med mulige misbrugsproblemer adgang til et landsdækkende netværk af erfarne misbrugskonsulenter. D. Gaveregulativ. (vedtaget af Odder byråds økonomiudvalg den 17. juni 1991) 1. Jubilæer: 2. Fratræden: 25 års tjeneste ved Odder kommune kr ,00 40 års tjeneste ved Odder kommune kr ,00 50 års tjeneste ved Odder kommune kr ,00 over 15 års tjeneste ved Odder kommune og fratræden med pension kr ,00 over 20 års tjeneste ved Odder kommune og fratræden med pension kr ,00 Satserne der gældende pr reguleres i overensstemmelse med Finansministeriets regler. E. Receptioner for personalet: Kommunen yder følgende bidrag til afholdelse af arrangementer i kantinen når 1. Elever der er "udlært" kan træffe aftale med kantinelederen om et mindre traktement ved "svendegildet" indenfor en beløbsgrænse på 15 kr. pr. deltager. 2. Jubilæer (mindst 25 år) For forvaltningschefer afholder kommunen en "åben" reception - der træffes nærmere aftale i økonomiudvalg om formen herfor i hvert enkelt tilfælde. For øvrige ansatte aftales form og indhold med forvaltningschefen. 9

10 3. Fratræden med pension/efterløn (efter mindst 10 års ansættelse). For forvaltningschefer afholder kommunen en "åben" reception - der træffes nærmere aftale i økonomiudvalg om formen herfor i hvert enkelt tilfælde. For øvrige ansatte aftales form og indhold med forvaltningschefen. Kommunen yder den sidste arbejdsdag tjenestefrihed for ansatte i pågældende forvaltning af max. 1 times varighed. F. Kørselsgodtgørelse: For at yde befordringsgodtgørelse på p.t. kr. 2,33 pr. km. skal foreligge skriftlig bemyndigelse fra Borgmesterkontoret. I andre tilfælde ydes p.t. kr. 1,30 pr. km. Afdelingslederen meddeler kommunaldirektøren, hvem der regelmæssigt benytter egen bil i kommunens tjeneste. Kommunaldirektøren lader herefter udfærdige generel kørselsbemyndigelse til de pågældende. I tilfælde af tjenesterejser, hvor der benyttes egen bil betragtes bemyndigelse for givet, når bogholderibilaget er attesteret og anvist. Indberetning om antal kørte km. i kommunens tjeneste skal med afdelingslederens attestation afleveres til borgmesterkontoret senest den 5. i efterfølgende måned. Indberetninger, der ikke er foretaget senest 3 måneder efter kørselens afholdelse, vil normalt ikke blive honoreret. 4. Forhold vedr. medarbejdernes sikkerhed. Dette pkt. henhører under sikkerhedsudvalgets kompetenceområde. A. EDB-brille: Odder kommune har i august 1984 indgået en rammeaftale med SYNOPTIK A/S om levering af EDB-briller til ansatte beskæftiget ved terminalarbejde. Kommunen afholder udgifterne i forbindelse med synsprøve, brilleglas og stel. Henvendelse rettes til Inger Rasmussen, Borgmesterkontoret Udarbejdelse af ordensregler. Eventuelle ordensregler forelægges SU til godkendelse. A. Ordensregler vedr. brug af papirkurve For at undgå, at fortrolige papirer ved et uheld kommer i forkerte hænder, har kommunen indgået en aftale med firma Averhoff & Co. A/S om makulering af alt kommunens papir. Firmaet garanterer for at alt bliver makuleret. Papiret bliver efterfølgende genanvendt i papirindustrien. Til andre former for affald er der i hver afdeling opstillet et antal røde papirkurve. 10

11 B. Ordensregler vedr. kantinen Efter spisning/kaffedrikning sættes stolen på plads og det anvendte service anbringes ved "opvasken". 11

12 6. - Arbejdstilrettelæggelse Løsningen af den enkelte medarbejders arbejdsopgaver skal tilrettelægges i nært samarbejde mellem medarbejderen og afdelingslederen, således at medarbejderen gives størst muligt spillerum inden for de rent praktiske rammer. Se også Overordnet Personalepolitik regler om udviklingssamtaler Fastsættelse af arbejdsmetoder. Principielle ændringer vedr. arbejdsmetoder, der berører flere forvaltninger, forelægges SU Indretning af egnede arbejdslokaler Såvel indretning af nybyggeri som ændringer i bestående bygninger skal forelægges sikkerhedsudvalget i planlægningsfasen. Indretning af arbejdslokaler skal ske i nært samarbejde med den enkelte afdeling og medarbejderen Fysiologisk rigtigt indrettede arbejdspladser Personalet kan få besøg af fysioterapeut fra BST med henblik på at få arbejdspladsen indrettet fysiologisk rigtigt Personaleorganisationernes notat til bestemmelse om indførelse og brug af ny teknologi i kommunen indgået mellem KL og KTU Teknologiaftalen er tiltrådt af Odder Kommune. Formålet med aftalen er: "at tydeliggøre, at samarbejde om indførelse og brug af ny samt ændring af bestående teknologi skal ske på en sådan måde, at der gives medarbejderne mulighed for at være medbestemmende ved arbejdets tilrettelæggelse og udformningen af deres egen arbejdssituation for at øve indflydelse i beslutningsprocesserne. Det er endvidere aftalens formål at fremhæve, at der ved indførelse og brug af ny samt ændring af bestående teknologi også lægges vægt på at tilgodese medarbejdernes behov for tryghed". 12

13 11. Superbruger En superbruger er kontaktperson for brug af Fællessystemer og udstyr i afdelingen. Til hver afdeling og institution udpeges en superbruger, der har til opgave, at yde støtte og vejledning til brugerne, samt afhjælpe driftsproblemer. Superbrugerne tilføres speciel EDB-viden efter behov og har som følge deraf særlige beføjelser i dagligdagen. Superbrugerne skal i samspil med ledelsen, brugerne, ERFA-grupper, samt EDB-funktionen, løbende udvikle brugen af EDB, og inspirere til nye anvendelser 12. Seniorpolitik A. Seniorordninger Seniorordningerne er møntet på den situation, hvor en medarbejder ønskes fastholdt på arbejdspladsen i en mindre belastende stilling, indtil vedkommende fratræder, f.eks. for at gå på efterløn eller pension. Forslag om en seniorordning kan komme fra ledelsen eller fra vedkommende medarbejder selv. Vilkårene for ordningen aftales mellem kommunen og den forhandlingsberettigede organisation. Seniorordninger kan anvendes i kombination med fratrædelsesordninger Der kan indgås seniorordninger for såvel chefer og ledere som det øvrige personale. Det er afgørende, at seniorstillingerne bliver introduceret og udviklet åbent og med den fornødne kompetence. En forudsætning for, at seniorstillingen tilskrives en værdi for alle, er, at den har et reelt indhold. Samtidig skal stillingen appellere til seniormedarbejdernes appetit på arbejdslivet, derfor må en seniorstilling rumme krav om fortsat udvikling af den enkelte seniormedarbejder - både fagligt og ansvarsmæssigt. Der gennemføres seniorsamtaler for alle medarbejdere, der passerer en vis alder. Samtalen retter fokus mod de krav, ønsker og behov, der måtte eksistere i forhold til det daglige arbejde som seniormedarbejder. I samtalen kan fokus også rettes mod den egentlige afsked med det aktive arbejdsliv Gennemsnitsalderen for Odder kommunes medarbejdere vil være stigende i de kommende år. På nuværende tidspunkt er gennemsnitsalderen for kommunale medarbejdere større end for arbejdsstyrken som helhed, og med en fortsat lav personaleomsætning i Odder kommune må vi forvente, at en fremskrivning viser, at Odder Kommune vil ligge tæt på landsgennemsnittet med at mere end 60 % af de kommunale medarbejdere i år 2010 er over 40 år. Ud over seniorpolitiske overvejelser kan der være behov for at overveje, hvordan man kan fastholde og rekruttere medarbejdere. Der er brug for at udvikle nye strategier til at rekruttere medarbejdere - både helt unge og lidt mere erfarne. 13

14 B. Generationsskiftestillinger Generationsskifteordninger er møntet på de situationer, hvor chefer eller ledere ønskes fastholdt i den hidtidige stilling for en periode på op til 6 år og derefter fratræder (tidligst fra det 60. år) Der er nu åbnet mulighed for at anvende decentral løn til seniorstillinger. En evt. mere konkret anvendelse indgår i overvejelserne omkring "Ny løn". 13. ÆGTEFÆLLEPOLITIK. Da rådhuset er en lille arbejdsplads er det ikke hensigtsmæssigt, at der er ansat ægtefæller/samboende i samme afdeling. Hvis personer gifter sig efter ansættelsen på rådhuset, er det direktøren i den forvaltning, de pgl. er ansat i, der tager stilling til, om det giver problemer. Man kan evt. overveje rotationsordning. 14. TYVERISIKRING PÅ ODDER RÅDHUS. Der er installeret alarm på Odder Rådhus. Hvis du har brug for at komme på rådhuset udenfor normal arbejdstid kan du henvende dig hos afdelingsleder Jørgen K.Z. Larsen, borgmesterkontoret med henblik på at få en kode, så du kan komme ind på rådhuset. 15. ROTATIONSORDNINGER Jobbytte er en frivillig og planlagt faglig/personlig udvikling af medarbejderne ved rotation mellem flere arbejdsområder/institutioner såvel indenfor kommunen som med Århus Amtskommune. Jobbytte sikrer større fleksibilitet og viden om arbejdspladsen. Jobbytte er med til at fjerne barrierer mellem forvaltningerne/institutionerne og sikre et bedre samarbejde. Jobbytte giver medarbejderne bedre kvalifikationer, som kan gavne den enkelte både indenfor kommunen og udenfor, og jobbytte øger medarbejdernes og kommunens omstillingsevne. Når en afdelingsleder (evt. i en udviklingssamtale) får kendskab til, at en medarbejder ønsker en jobrotation, skal afdelingslederen drøfte med direktøren for fagområdet, om en sådan mulighed er til stede. Direktøren skal så diskutere det i direktionen, da der ofte kan være flere personer indblandet for at få en jobrotation til at falde på plads. Jobrotation skal være tidsbegrænset. 16. Vold Vold og trusler om vold er et stigende problem på arbejdspladserne. Volden kan antage forskellige former: * trusler om vold og chikane mod medarbejdere eller deres pårørende, * ødelæggelse af kontormøbler m.v. * fysisk/psykisk voldsudøvelse 14

15 Voldstilfælde kan give en varig angstfornemmelse hos de udsatte medarbejdere. Det er derfor vigtigt at foretage forebyggende foranstaltninger mod volden på den enkelte arbejdsplads, så man ved, hvad man skal gøre under og efter en voldssituation. I lighed med Det Kriminalpræventive Råd anbefales følgende adfærd, når man f.eks. befinder sig i en truet situation: * Udvis altid en venlig, rolig og neutralt adfærd over for klienten * Argumenter ikke med klienten, hvis du føler, at en truende situation er ved at opstå. * Forsøg at berolige klienten og at tale klienten til rette. * Tryk altid på alarmknappen, hvis du føler dig truet * Gør så vidt muligt, som personen beder dig om, indtil hjælpen når frem * Undgå bevægelser, der kan opfattes som aggressive. * Spil ikke helt og forfølg ikke personen. 17. Sexchikane Skønt sexchikane beviseligt er et alvorligt arbejdsmiljøproblem, er det også et emne, hvor myter og fordomme blomstrer i fuldt flor. Sexchikane er magtmisbrug, der bestemt ikke skal være plads til. Da sexchikane i høj grad er en hæmsko for et godt arbejdsmiljø, er det arbejdsgiverens pligt at sikre, at ingen ansatte chikaneres. Mænd og kvinder oplever sexchikane højst forskelligt, hvilket nok er en af grundene til, at mænd sjældent klager over sexchikane. Selvfølgelig sker det, at mænd forulempes, og derfor skal disse sager tages lige så alvorligt, som når kvinder er ofrene. Dansk retspraksis har slået fast, at sexchikane er ulovlig. Det står helt klart, at det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at der ikke forekommer sexchikane på en arbejdsplads. Alligevel er det vigtigt at signalere følgende: Sexchikane er uprofessionel og ulovlig adfærd sexchikane vil ikke blive tolereret Ingen behøver at finde sig i sexchikane. Hvis man bliver udsat for sexchikane, kan man tale med sin tillidsrepræsentant, sikkerhedsrepræsentant, samarbejdsudvalgsmedlem eller afdelingsleder. 15

Alle ændringer i nedenstående skal forelægges Det Centrale Hovedudvalg. Arbejdstiden for en fuldtidsansat er som hovedregel 37 timer pr. uge.

Alle ændringer i nedenstående skal forelægges Det Centrale Hovedudvalg. Arbejdstiden for en fuldtidsansat er som hovedregel 37 timer pr. uge. ARBEJDSFORHOLD I ODDER KOMMUNE, jfr. Samarbejdsreglernes 5, stk. l, bogstav A. Alle ændringer i nedenstående skal forelægges Det Centrale Hovedudvalg. 1. - Placering af den daglige arbejdstid A. Arbejdstid.

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte kontorfunktionærer og edb personale) 2005 Cirkulære af 6. juli 2006 Perst. nr. 042-06 PKAT nr. 240,

Læs mere

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed Retningslinje vedrørende tjenestefrihed PERSONALEADMIN. VEJLEDNING Drøftet i Hoved MED den 15. december 2016 Love og Bekendtgørelser Nødvendige lægekonsultationer mv. Plejekrævende sygdom hos ægtefælle,

Læs mere

Afsnit 4 Retningslinjer for Arbejdsmiljø

Afsnit 4 Retningslinjer for Arbejdsmiljø Afsnit 4 for Arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Alkoholpolitik... 3 Rygepolitik... 5 Støtteforanstaltninger i forbindelse med krisesituationer... 7 2 Alkoholpolitik SKAL INDARBEJDES I SUNDHEDSPOLITIK Furesø

Læs mere

ARBEJDSTID... 8 FLEX FLEX - EN DEL AF DAGEN: FLEX MIDT I ARBEJDSTIDEN: FLEX - HELE DAGE:... 12

ARBEJDSTID... 8 FLEX FLEX - EN DEL AF DAGEN: FLEX MIDT I ARBEJDSTIDEN: FLEX - HELE DAGE:... 12 1 Indhold INDLEDNING... 4 Overordnede rammer for WEBTAS... 4 Hvad er WEBTAS?... 4 Ansvar og roller:... 4 SOM BRUGER:... 5 SOM GODKENDER OG STEDFORTRÆDER FOR BRUGER:... 7 ARBEJDSTID... 8 FLEX... 10 FLEX

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Præambel I denne skabelon opereres der med begreberne flekstid, fikstid, overskudstimer, underskudstimer og over/merarbejde.

Præambel I denne skabelon opereres der med begreberne flekstid, fikstid, overskudstimer, underskudstimer og over/merarbejde. AARHUS UNIVERSITET SKABELON FOR FLEKSTIDSAFTALE PÅ AARHUS UNIVERSITET Præambel I denne skabelon opereres der med begreberne flekstid, fikstid, overskudstimer, underskudstimer og over/merarbejde. Fikstid

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

stk. 2 Overenskomsten kan opsiges af hver af parterne med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 31.03.2014.

stk. 2 Overenskomsten kan opsiges af hver af parterne med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 31.03.2014. Nedenfor følger en oversigt over de aftalte ændringer for overenskomsten mellem PenSam og AC organisationerne i forbindelse med forlængelse af overenskomsten pr. 01.04.2012. 21 Ikrafttræden og ophør...

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid.

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. KØBENHAVNS UNIVERSITET Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. Omfatter ikke: AC-ansatte, undervisere og dyrepassere ( Lager & Handel ) er p.t. uafklaret,

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU Forskning og Talent

Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU Forskning og Talent Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU Forskning og Talent I AU Forskning og Talent (AU-FT) er der stor fokus på brugerne og opgavevaretagelsen, men det må ikke forveksles med at overlade

Læs mere

elever i kommuner eller amter

elever i kommuner eller amter Aftaler om løn- og arbejdsforhold for elever i kommuner eller amter Praktikgrundlaget... 3 Aflønning... 4 Aflønning i skoleperioder... 5 Arbejdstid m.v.... 6 Arbejde i forskudt tid m.v.... 7 Overarbejde...

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Overenskomst for Skibsassistenter ved Færgeselskabet Læse I/S. KL, Færgeselskabet Læsø I/S og FOA

Overenskomst for Skibsassistenter ved Færgeselskabet Læse I/S. KL, Færgeselskabet Læsø I/S og FOA Overenskomst for Skibsassistenter ved Færgeselskabet Læse I/S 2002 KL, Færgeselskabet Læsø I/S og FOA REFERAT Tid: 28. august 2002 Sted: Emne: Deltagere: Færgeselskabet Læsø I/S kontor Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret.

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret. Hj.nr.: 2007-2000-21 Aftale om opsparing af frihed (Fridøgnsbanken) Med henvisning til 3 i Finansministeriets og centralorganisationernes aftale af 14. juni 2002 om opsparing af frihed samt 3 i aftale

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Personalehåndbog for ansatte på Skagen Skipperskole A-Å Personalehåndbog - praktiske oplysninger Denne A-Å Personalehåndbog udgør således - sammen med Skagen Skipperskoles

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7.

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Forslag Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Vodskov 1. Formål Formålet med decentralarbejdstid er, at kunne tilgodese brugerne

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

Bilag 6. Medarbejderforhold

Bilag 6. Medarbejderforhold Bilag 6 Medarbejderforhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Omfattede medarbejdere 1 3. Overenskomstansatte medarbejdere 1 3.1 Lovgrundlag 1 3.2 Hvem er omfattet 1 3.3 Lønvilkår 3.4 Ansættelseskontrakter

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Løn - og arbejdsvilkår

Løn - og arbejdsvilkår Løn - og arbejdsvilkår Jubilæumsregler ved 25, 40 og 50 års ansættelse Jubilæumsregler gældende fra 1. januar 2007 Hillerød Kommune markerer medarbejdernes 25, 40 og 50 års ansættelsesjubilæum efter nedenstående

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...3 2. Arbejdstid...4 3. Løn...4 4. Grundløn...4 5. Lønudbetaling...4

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Arbejdstid og merarbejde

Arbejdstid og merarbejde HR OG KOMMUNIKATION Arbejdstid og merarbejde Retningslinjer for uddannelsesfaglige medarbejdere i UCL Oktober 2014 Indhold 1. Opgørelse af arbejdstid (AC, CO10 og LC s forhandlingsområde)...3 1.1 Merarbejde

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED

SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED Politik. Retten i Næstved værdsætter og har brug for alle sine medarbejdere og tilstræber derfor, at antallet af sygedage blandt medarbejderne er så lavt som muligt.

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU Økonomi de administrative centre og Back Office

Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU Økonomi de administrative centre og Back Office Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU Økonomi de administrative centre og Back Office I AU Økonomi (ØK) er der stor fokus på brugerne og opgavevaretagelsen. Det er lederens ansvar,

Læs mere

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 TR-kursus I A OK-15 Arbejdstid - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 31. august 2015 Arbejdstidsregler 1/8-2015 Organisationsaftalen for VUC (Finansministeriets cir. af 30. juni 2015) - nye paragraffering

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden I AU Viden er der fokus på brugere og opgavevaretagelse. Det er lederens ansvar, at mængden af arbejdsopgaver matcher den tid, der er til rådighed.

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA 01.04.2016 PRÆSENTATION Faglig sagsbehandler Gitte Rahbek FORVENTNINGER Hvad forventninger har i til i dag?? Konkrete spørgsmål?? Hvor gælder aftalen?? Vigtigt

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider.

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. 1. Normaltjeneste...3 2. Delt tjeneste...3 3. Omlagt normaltjeneste...4 4. Ekstratimer for deltidsansatte...5 Manglende varsel... 5 5.

Læs mere

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden 2 Plan 2 af 5 Menighedsrådets organisationsplan 3 Plan 3 af 5 Menighedsrådets personalepolitik

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Side 1 af 7 Indhold 1. Om husoverenskomsten... 3 2. Ansættelse... 3 3. Løn... 3 4. Pension og forsikringer... 3 5. Arbejdstider...

Læs mere

Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune

Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune Nøgle Når du starter i en ny afdeling, sørger den elevansvarlige for, at du den første dag får en nøgle udleveret. Tillidsrepræsentant Som kontorelev er

Læs mere

Nyuddannet og ferie! Hvad så?

Nyuddannet og ferie! Hvad så? 14. oktober 2010 Nyuddannet og ferie! Hvad så? Feriepenge m.v.: Timenede: af sagsbehandler Svend Hviid Ferie med 12½ % feriegodtgørelse i den del, der er optjent "ferieret" i kalenderåret forud. Resten

Læs mere

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning Psykologisk krisehjælp og coaching - vejledning Hvis du har trivselsproblemer på din arbejdsplads eller privat, som gør at du ikke kan fungere i dit arbejde, så har vi i Silkeborg Kommune to former for

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Personalepolitik for Vor Frelsers Kirke

Personalepolitik for Vor Frelsers Kirke Personalepolitik for Vor Frelsers Kirke Indledning Vor Frelsers Kirkes menighedsråd har vedtaget denne personalepolitik efter drøftelse i personalegruppen, arbejdsmiljøudvalget og i menighedsrådet. Kirkens

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv.

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. Nr. Aftale af 1. april 2013 FOA Fag og Arbejde KL Indledende bemærkninger Tilrettelæggelse

Læs mere

Medarbejderhåndbog Maj 2015

Medarbejderhåndbog Maj 2015 Medarbejderhåndbog Maj 2015 Side 1 af 5 Introduktion Medarbejderhåndbogen er udarbejdet af menighedsrådet ved Øster Snede Kirke og har til formål at give klarhed over de ansættelsesmæssige forhold med

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere