Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE PLACERING AF DEN DAGLIGE ARBEJDSTID 3. A. Arbejdstid. 3. B. Overarbejde/afspadsering.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE. 3 2. PLACERING AF DEN DAGLIGE ARBEJDSTID 3. A. Arbejdstid. 3. B. Overarbejde/afspadsering."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE PLACERING AF DEN DAGLIGE ARBEJDSTID 3 A. Arbejdstid. 3 B. Overarbejde/afspadsering. 3 C. Pauser: 3 D. Ferie. 4 E. Sygdom/Barsel. 4 F. Regler om Flextid 5 Personkreds 5 Arbejdstiden og dens placering 5 Arbejdstidens registrering 5 Opgørelse af arbejdstiden. 6 Indberetninger. 7 Misbrug VELFÆRDSFORANSTALTNINGER (GÆLDENDE FOR ALLE ANSATTE VED ODDER KOMMUNE) 8 A. Tjenestefrihed 8 B. Vedr. fravær på grund af snevejr. 8 C. Samarbejdsaftale med Falck om psykologisk førstehjælp og misbrugsrådgivning. 9 D. Gaveregulativ Jubilæer: 9 2. Fratræden: 9 E. Receptioner for personalet: 9 F. Kørselsgodtgørelse: FORHOLD VEDR. MEDARBEJDERNES SIKKERHED. 10 A. EDB-brille: UDARBEJDELSE AF ORDENSREGLER. 10 A. Ordensregler vedr. brug af papirkurve 10 B. Ordensregler vedr. kantinen ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE 12 1

2 7. - FASTSÆTTELSE AF ARBEJDSMETODER INDRETNING AF EGNEDE ARBEJDSLOKALER FYSIOLOGISK RIGTIGT INDRETTEDE ARBEJDSPLADSER PERSONALEORGANISATIONER NES NOTAT TIL BESTEMMELSE OM INDFØRELSE OG BRUG AF NY TEKNOLOGI I KOMMUNEN INDGÅET MELLEM KL OG KTU SUPERBRUGER SENIORPOLITIK 13 A. Seniorordninger 13 B. Generationsskiftestillinger ÆGTEFÆLLEPOLITIK TYVERISIKRING PÅ ODDER RÅDHUS ROTATIONSORDNINGER VOLD SEXCHIKANE 15 2

3 VEDTAGNE PRINCIPPER VEDRØRENDE ARBEJDSFORHOLD PÅ ODDER RÅDHUS, jf. SAMARBEJDSREGLERNES 5, stk. 1, bogstav A. Alle ændringer i nedenstående skal forelægges SU. 1. INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE. Det er vigtigt at nye medarbejdere føler sig velkomne på Odder Rådhus og hurtigt bliver bekendt med Odder kommunes organisation - og får indblik i arbejdsopgaver og arbejdsgange. Bogen Velkommen til Odder udleveres til alle nyansatte. Det er også af største betydning, at den nye medarbejder får et tilhørsforhold til afdelingen, vedkommende er blevet ansat i, til de nærmeste kolleger i særdeleshed og til kommunen i almindelighed. Det er den nye medarbejders afdelingsleder, der byder velkommen og giver en kort introduktion. Der skal udarbejdes et introduktionsprogram for den enkelte afdeling. Den videre introduktion er overladt til de nærmeste kolleger. Den første dag drikker den nyansatte formiddagskaffe med afdelingslederen, nærmeste kollega og tillidsrepræsentanten. Dér kan der under en afslappet atmosfære informeres om de sociale forhold på rådhuset. Derefter vises den nyansatte rundt på rådhuset og præsenteres i de forskellige afdelinger i huset. 2. Placering af den daglige arbejdstid A. Arbejdstid. Arbejdstiden på rådhuset er pr fastsat således: Mandag, tirsdag, onsdag kl. 8,00-15,20 Torsdag kl. 8,00-17,00 Fredag kl. 8,00-14,00 B. Overarbejde/afspadsering. Overarbejde indtil 3 timer på den enkelte dag kan meddeles af afdelingslederen. Overarbejde af længere varighed aftales med kommunaldirektøren. Overarbejde skal afvikles ved afspadsering af de indtjente timer med de i overenskomsterne nævnte tillæg. Deltidsansattes arbejde (merarbejde) indtil normal arbejdstids ophør for fuldtidsansatte er normaltimer, dvs. 1 times arbejde = 1 times afspadsering. Spisepauserne indregnes i antallet af afspadserede timer i de overenskomster, hvor spisepauserne er indregnet i arbejdstiden. Afspadseringens tilrettelæggelse aftales med afdelingslederen senest 2 dage før dens påbegyndelse. C. Pauser: 10 minutters kaffepause om formiddagen 3

4 30 minutters spisepause om middagen Det præciseres, at kaffepausen om formiddagen samt middagsspisepausen er indregnet i arbejdstiden, når ansættelsen overstiger 21 timer om ugen. Dette indebærer bl.a., at personalet skal være til rådighed i pauserne og således kun undtagelsesvis kan forlade rådhuset efter aftale med afdelingslederen. D. Ferie. Optjening sker i timer i forhold til antal måneders beskæftigelse i optjeningsåret (se nedenfor). Ved beskæftigelse i hele optjeningsåret med en arbejdstid på 37 timer ugl. optjenes der ret til at holde ferie i 185 timer (optjent 15,4167 timer pr måned) i ferieåret (se nedenfor). Optjening og afvikling af ferie sker altid i forhold til beskæftigelsesgrad (det timetal man er ansat på). Optjeningsår 1/1-31/12 Ferieår 2/5 - l/5 Ferieperiode 2/5-30/9 (sommerferie) Ferietimer kan principielt ikke overføres fra et ferieår til et andet. Når optjening ikke er sket ved Odder Kommune, betales de manglende timer med den pågældendes timeløn. Ferieplan: Det påhviler institutions-/afdelingslederen senest 1. marts at tilrettelægge sommerferie (2/5-30/9), og senest 15. september vinterferie (1/10-30/4) i institutionen/ afdelingen. Ændring af ferieplaner kan kun ske efter aftale med afdelingslederen og med efterfølgende korrektion af den oprindelige plan. Afdelingslederen påser, at der ikke ved feriens afholdelse forsømmes væsentlige opgaver i afdelingen. Elever: 1. Års elever må holde 1 uges vinterferie. E. Sygdom/Barsel. Sygdom skal uden ugrundet ophold anmeldes til afdelingslederen 1. sygedag senest kl. 9,00. Den ansatte bekræfter ved egen underskrift på den månedlige fraværsliste sygefraværets rigtighed, der tillige attesters af afdelingslederen. "Særlige tilfælde" I tilfælde, hvor sygemelding måtte give anledning til tvivl, kan der kræves dokumentation fra første sygedag ved lægeerklæring (afkrydsningsformular). En medarbejder, der hyppigt er sygemeldt, eller hvis tilstand i øvrigt giver anledning til tvivl om, hvorvidt han kan anses for helbredsmæssigt egnet til at varetage sin stilling, har pligt til på forlangende at fremskaffe helbredsoplysninger fra sin læge eller specialist. Udgiften til sådan erklæring betales af kommunen. Foruden forannævnte erklæringer kan kommunen forlange en af lægen udstedt varighedsattest. Denne attest kan normalt forlanges efter 3 ugers sygdom og betales af kommunen. Afdelingslederen skal endvidere være opmærksom på, om sygefraværet skyldes en kronisk eller langvarig sygdom, der væsentligt forøger fraværsrisikoen, da der i disse tilfælde vil være mulighed for indgåelse af aftale i henhold til dagpengelovens 28 (Refusion af lønudgift). 4

5 F. Regler om Flextid Personkreds Alle ansatte på rådhuset omfattes af ordningen. Følgende omfattes ikke af arbejdstidsregistreringen: Personale uden højeste tjenestetid, receptionspersonalet og stabsmedarbejderne Arbejdstiden og dens placering Arbejdstidsnormen. For heltidsansatte er den ugentlige arbejdstidsnorm 37 timer. Normtiden på de enkelte ugedage: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 7 t 20 min. 7 t 20 min. 7 t 20 min. 9 t 6 t For deltidsansatte aftales arbejdstidens placering mellem den ansatte og afdelingslederen. Fixtiden. Alle ansatte skal være til stede på rådhuset: mandag-fredag kl torsdag tillige kl ,00. Flextiden. Ansatte kan - under hensyntagen til arbejdets tarv - selv vælge deres arbejdstid indenfor flg.: mandag-fredag kl. 7-9 og torsdag dog ikke kl ,00. Samtlige afdelinger skal være bemandet indenfor følgende tidsrum: Mandag - onsdag kl Torsdag kl. 8, Fredag kl Rådhuset er lukket for borgere påskelørdag, pinselørdag, lørdagen efter st. bededag og fredag og lørdag efter kr. himmelfarstsdag. Personalet kan holde fri med flex eller ferie. (Godkendt i Rådhusets HovedMED-udvalg Arbejdstidens registrering Flexmeteret og dets anvendelse. 5

6 Det maskinelle system består af et elektronisk tælleværk. Tælleværket startes og standses med en særlig nøgle (flexbrik). Flexbrikken er påført den ansattes navn og flexnr. Ved arbejdstidens begyndelse føres flexbrikken gennem tælleværket ("stemples ind"), og aktuel saldo kan aflæses på displayet. Flexbrikken anbringes derefter i en lomme til venstre for tælleværket (lommen er påført den ansattes navn). Ved arbejdstidens ophør føres flexbrikken igen gennem tælleværket ("stemples ud"), og aktuel saldo kan aflæses i displayet. Flexbrikken anbringes i en lomme til højre for tælleværket. (Lommen er påført den ansattes navn). Aflæsningstidspunkt Flexuret aflæses og nulstilles sidste arbejdsdag i hver normperiode af Receptionen. Den aflæste saldo fremgår af en liste som for hver ansat angiver: Flex-nummer Komme- og gå tidspunkter Aflæst saldo Opgørelse af arbejdstiden. Flexkortet. For at kunne afregne og kompensere for eventuel manglende tid i saldoen i flexuret, udfylder den ansatte et flexkort, hvorpå angives tid for arbejde, der har været udført under sådanne omstændigheder, at der ikke har været mulighed for at anvende flexuret, f.eks. skolegang og kursusophold. På flexkortet føres endvidere fravær (f.eks. ferie og sygedage) der tælles som arbejdstid. Flexkortet føres løbende, når der er noget at påføre. Normtiden. Normtiden er den tid, den enkelte medarbejder skulle have været på arbejde i den forløbne måned. For ansatte på fuld tid, er normtiden indregnet i flexsystemet. For deltidsansatte udregnes normtiden af den enkelt medarbejder ved at gange antallet af uger i den enkelte måned med den ugentlige arbejdstid iflg. ansættelsesbrevet og fradrage den tid man skulle have været på arbejde på søgnehelligdage samt l.5 og 5.6 efter kl Kurser, a. Faglige kurser af en 1 dags varighed fx. EDB-kurser. Disse kurser betragtes som en arbejdsdag således, at personalet godskrives det antal timer pgl. er på kursusstedet inkl. transporttid mellem rådhus og kursussted, dog max 11 timer pr. dag. b. For uddannelseskurser som Kommunom og Danmarks Forvaltningshøjskole godskrives den tid den pågældende er på kursusstedet inkl. befordringstid dog max. den tid den pågældende ellers ville have været på arbejde. En undervisningsdag med 6 lektioner sidestilles for en fuldtidsansat med en hel arbejdsdag. c. For kurser på Den Kommunale Højskole + faglige kurser af flere dages varighed godskrives personalet med det antal timer, pågældende ellers ville have være på arbejde (normtiden). For deltidsansatte godskrives dog normtiden for fuldtidsansatte. Hvis kurserne starter eller slutter i en week-end godskrives der 5 timer for lørdag formiddag og 3 timer for søndag aften. 6

7 Tandlæge- og lægebesøg. Tandlæge- og lægebesøg i arbejdstiden bemærkes på flexkortet (Flexbrikken bliver i flexuret). Ferie. På flexkortet føres endvidere den tid, der har været fravær på grund af ferie. Overarbejde/merarbejde. Ved beordret overarbejde/merarbejde "stemples ud" ved normal arbejdstids ophør, og overarbejdet/merarbejdet påføres flexkortet til afspadsering. Overførsel af +/- timer Der tillades en afvigelse i forhold til arbejdstidsnormen på +40, -10 timer ved månedens udgang. Overskydende timer udover den tilladte saldo på 40 ved månedens udgang slettes med mindre, der er tale om en ekstraordinær arbejdssituation i afdelingen som f.eks. beordret overarbejde. Afvigelser herfra afgøres af afdelingslederen. Underskydende timer i forhold til den tilladte saldo på - 10 betragtes som misbrug jf. 6. Fratræden Ved fratræden skal eventuelt overskud eller underskud af tid være udlignet inden medarbejderen fratræder. Overskud af tid, der af tjenstlige grunde ikke er afviklet, kan dog udbetales med et beløb svarende til medarbejderens normale nettotimeløn x antallet af overskydende timer. Tilsvarende er gældende, hvor overskud af timer ikke har kunnet afvikles på grund af sygefravær umiddelbart forud for at medarbejderen rejser. Sygdom a. Delvis fravær: Hvis en arbejdsdag afbrydes på grund af sygdom, herunder børns sygdom, noteres den manglende tid op til norma bejdstids ophør den pågældende dag på flexkortet. b. Heldagsfravær: Heldagsfravær på grund af sygdom, herunder børns 1. sygedag, noteres med de pågældende dages normtid. Tjenstligt fravær i arbejdstiden Når rådhuset forlades i tjenstligt ærinde, og den ansatte kommer tilbage til rådhuset samme dag inden normal arbejdstids ophør, anvendes farvede plastic-clips på tavlen ved receptionen til angivelse af forventet "hjemkomsttidspunkt". Der kan i forbindelse med deltagelse i fester på rådhuset ved runde fødselsdage, jubilæer og elevers fratræden godskrives max 1/2 time på flexuret. Indberetninger. Umiddelbart hver måned efter den 1. afleverer medarbejderen det udfyldte flexkort til sin afdelingsleder, der kontrollerer og godkender oplysningerne, herunder flex- og feriesaldi. Fravær som følge af sygdom og ferie skal indberettes til Borgmesterkontoret på særskilte blanketter. 7

8 Misbrug. Konstateres der overtrædelse af regulativet, herunder afvigelser fra arbejdstidsnormen på mere end de tilladte 10 timer, fremsender afdelingslederen meddelelse herom til Borgmesterkontoret, der herefter skriftligt gør medarbejderen og dennes tillidsrepræsentant opmærksom på, at enhver overtrædelse af regulativet indenfor de følgende 12 måneder, vil medføre udelukkelse af flextidsordningen i 12 måneder. 3. Velfærdsforanstaltninger (gældende for alle ansatte ved Odder kommune) A. Tjenestefrihed Tjenestefrihed op til 1 dags varighed kan meddeles af afdelingslederen. I ekstraordinære tilfælde efter aftale med kommunaldirektøren. Tjenestefrihed udover feriedage bør normalt kun gives i følgende tilfælde: 1. Ved eget eller børns bryllup 2. Ved eget sølv- eller guldbryllup 3. Ved eget 25-, 40- eller 50 års jubilæum for ansættelse ved Odder kommune. 4. Afdelingslederen kan give tjenestefrihed med 1 dag både i forbindelse med dødsfald og i forbindelse med begravelse ved ægtefælles, børns, søskendes, forældres, bedsteforældres og svigerforældres død. (når det er på en arbejdsdag). 5. Kurser og møder af arbejdsmæssig karakter, jf. flextidsregulativet. 6. Dagen før eksamen og eksamensdagen i forbindelse med kurser, som er relevante såvel i henseende til arbejdsstedets arbejdsopgaver som til ansøgerens egne nuværende og fremtidige arbejdsopgaver. Danmarks Forvaltningshøjskole - frihed i forbindelse med eksamenslignende situationer - afløsningsopgaver. Det overlades forvaltningschefen - på baggrund af undervisningsstedets vurdering - at give frihed, dog max. 3 dage. I forbindelse med gennemgang af SK-kurserne gives der frihed med en-dags varighed til hver af de 2 studieholdsopgaver og den ene integrationsopgave. 7. Ved egen 50-, 60-, 65- og 70-års fødselsdag. 8. Juleaftensdag, nytårsaftensdag og påskelørdag er fridage, mens grundlovsdag og 1. maj er fridage fra kl (Gælder kun såfremt overenskomsterne indeholder bestemmelser herom). 9. Tandlæge- og lægebesøg, jf. flex-tidsregulativets 5 stk Børns 1. sygedag, konsultation ved speciallæge eller indlæggelse på syge hus. 1. Tjenestefrihed med løn til deltagelse i konferencer etc. arrangeret af KL, LO og FTF vedr. samarbejdsudvalg kan ydes, når konferencen etc. henvender sig til alle samarbejdsudvalgsmedlemmer uden hensyntagen til, hvilket fagforbund den enkelte er medlem af, og når der ikke er mulighed for dækning af tabt arbejdsfortjeneste via de faglige organisationer. 2. Ansøgning om tjenestefrihed med løn fremsendes til økonomiudvalget. (Vedtaget i økonomiudvalget den sag nr. 442). B. Vedr. fravær på grund af snevejr. Helt ekstraordinær tjenestefrihed op til flere dages varighed på grund af dårligt vejr kan meddeles af forvaltningschefen i det tilfælde, hvor de ansatte ikke kan møde på arbejdet, fordi vejene er lukket for udkørsel af vejmyndighederne eller at den kollektive trafik er indstillet i det område, hvor den pågældende bor. 8

9 C. Samarbejdsaftale med Falck om psykologisk førstehjælp og misbrugsrådgivning. Såfremt en ansat i arbejdstiden udsættes for vold, trusler eller lignende, der kan give psykiske problemer, tilbydes pågældende psykologisk førstehjælp i henhold til aftalen med Falck. Ordningen omfatter Psykologisk Bistand i følgende situationer: Arbejdsulykker, herunder trafikulykker, vold eller trusler om vold under udførelse af arbejdet Hjælpen gives til den direkte implicerede fysisk eller psykisk tilskadekomne, samt de kolleger der overværede ulykken (dvs. de der er sansemæssigt påvirkede) Arbejdsrelaterede pludselige dødsfald. Hjælpen ydes her ligeledes til afdøde ansattes pårørende dvs. husstanden, forældre og udeboende børn. Trivsel: Stress, mobning, chikane, udbrændthed, omstrukturering, fyring. Hjælpen ydes udelukkende til den/de ansatte i kommunen ikke deres familier Privat: Skilsmisse, implicering i alvorlig hændelse i fritiden, egen alvorlig sygdom og dødsfald i nærmeste familie (husstand, forældre børn og svigerbørn samt børnebørn) Hjælpen ydes udelukkende til den/de ansatte i kommunen ikke ders familier. Alle ansatte samt pårørende kan ringe til Falcks vagtcentral på telefon alle døgnets 24 timer. Endelig giver aftalen alle ansatte samt pårørende med mulige misbrugsproblemer adgang til et landsdækkende netværk af erfarne misbrugskonsulenter. D. Gaveregulativ. (vedtaget af Odder byråds økonomiudvalg den 17. juni 1991) 1. Jubilæer: 2. Fratræden: 25 års tjeneste ved Odder kommune kr ,00 40 års tjeneste ved Odder kommune kr ,00 50 års tjeneste ved Odder kommune kr ,00 over 15 års tjeneste ved Odder kommune og fratræden med pension kr ,00 over 20 års tjeneste ved Odder kommune og fratræden med pension kr ,00 Satserne der gældende pr reguleres i overensstemmelse med Finansministeriets regler. E. Receptioner for personalet: Kommunen yder følgende bidrag til afholdelse af arrangementer i kantinen når 1. Elever der er "udlært" kan træffe aftale med kantinelederen om et mindre traktement ved "svendegildet" indenfor en beløbsgrænse på 15 kr. pr. deltager. 2. Jubilæer (mindst 25 år) For forvaltningschefer afholder kommunen en "åben" reception - der træffes nærmere aftale i økonomiudvalg om formen herfor i hvert enkelt tilfælde. For øvrige ansatte aftales form og indhold med forvaltningschefen. 9

10 3. Fratræden med pension/efterløn (efter mindst 10 års ansættelse). For forvaltningschefer afholder kommunen en "åben" reception - der træffes nærmere aftale i økonomiudvalg om formen herfor i hvert enkelt tilfælde. For øvrige ansatte aftales form og indhold med forvaltningschefen. Kommunen yder den sidste arbejdsdag tjenestefrihed for ansatte i pågældende forvaltning af max. 1 times varighed. F. Kørselsgodtgørelse: For at yde befordringsgodtgørelse på p.t. kr. 2,33 pr. km. skal foreligge skriftlig bemyndigelse fra Borgmesterkontoret. I andre tilfælde ydes p.t. kr. 1,30 pr. km. Afdelingslederen meddeler kommunaldirektøren, hvem der regelmæssigt benytter egen bil i kommunens tjeneste. Kommunaldirektøren lader herefter udfærdige generel kørselsbemyndigelse til de pågældende. I tilfælde af tjenesterejser, hvor der benyttes egen bil betragtes bemyndigelse for givet, når bogholderibilaget er attesteret og anvist. Indberetning om antal kørte km. i kommunens tjeneste skal med afdelingslederens attestation afleveres til borgmesterkontoret senest den 5. i efterfølgende måned. Indberetninger, der ikke er foretaget senest 3 måneder efter kørselens afholdelse, vil normalt ikke blive honoreret. 4. Forhold vedr. medarbejdernes sikkerhed. Dette pkt. henhører under sikkerhedsudvalgets kompetenceområde. A. EDB-brille: Odder kommune har i august 1984 indgået en rammeaftale med SYNOPTIK A/S om levering af EDB-briller til ansatte beskæftiget ved terminalarbejde. Kommunen afholder udgifterne i forbindelse med synsprøve, brilleglas og stel. Henvendelse rettes til Inger Rasmussen, Borgmesterkontoret Udarbejdelse af ordensregler. Eventuelle ordensregler forelægges SU til godkendelse. A. Ordensregler vedr. brug af papirkurve For at undgå, at fortrolige papirer ved et uheld kommer i forkerte hænder, har kommunen indgået en aftale med firma Averhoff & Co. A/S om makulering af alt kommunens papir. Firmaet garanterer for at alt bliver makuleret. Papiret bliver efterfølgende genanvendt i papirindustrien. Til andre former for affald er der i hver afdeling opstillet et antal røde papirkurve. 10

11 B. Ordensregler vedr. kantinen Efter spisning/kaffedrikning sættes stolen på plads og det anvendte service anbringes ved "opvasken". 11

12 6. - Arbejdstilrettelæggelse Løsningen af den enkelte medarbejders arbejdsopgaver skal tilrettelægges i nært samarbejde mellem medarbejderen og afdelingslederen, således at medarbejderen gives størst muligt spillerum inden for de rent praktiske rammer. Se også Overordnet Personalepolitik regler om udviklingssamtaler Fastsættelse af arbejdsmetoder. Principielle ændringer vedr. arbejdsmetoder, der berører flere forvaltninger, forelægges SU Indretning af egnede arbejdslokaler Såvel indretning af nybyggeri som ændringer i bestående bygninger skal forelægges sikkerhedsudvalget i planlægningsfasen. Indretning af arbejdslokaler skal ske i nært samarbejde med den enkelte afdeling og medarbejderen Fysiologisk rigtigt indrettede arbejdspladser Personalet kan få besøg af fysioterapeut fra BST med henblik på at få arbejdspladsen indrettet fysiologisk rigtigt Personaleorganisationernes notat til bestemmelse om indførelse og brug af ny teknologi i kommunen indgået mellem KL og KTU Teknologiaftalen er tiltrådt af Odder Kommune. Formålet med aftalen er: "at tydeliggøre, at samarbejde om indførelse og brug af ny samt ændring af bestående teknologi skal ske på en sådan måde, at der gives medarbejderne mulighed for at være medbestemmende ved arbejdets tilrettelæggelse og udformningen af deres egen arbejdssituation for at øve indflydelse i beslutningsprocesserne. Det er endvidere aftalens formål at fremhæve, at der ved indførelse og brug af ny samt ændring af bestående teknologi også lægges vægt på at tilgodese medarbejdernes behov for tryghed". 12

13 11. Superbruger En superbruger er kontaktperson for brug af Fællessystemer og udstyr i afdelingen. Til hver afdeling og institution udpeges en superbruger, der har til opgave, at yde støtte og vejledning til brugerne, samt afhjælpe driftsproblemer. Superbrugerne tilføres speciel EDB-viden efter behov og har som følge deraf særlige beføjelser i dagligdagen. Superbrugerne skal i samspil med ledelsen, brugerne, ERFA-grupper, samt EDB-funktionen, løbende udvikle brugen af EDB, og inspirere til nye anvendelser 12. Seniorpolitik A. Seniorordninger Seniorordningerne er møntet på den situation, hvor en medarbejder ønskes fastholdt på arbejdspladsen i en mindre belastende stilling, indtil vedkommende fratræder, f.eks. for at gå på efterløn eller pension. Forslag om en seniorordning kan komme fra ledelsen eller fra vedkommende medarbejder selv. Vilkårene for ordningen aftales mellem kommunen og den forhandlingsberettigede organisation. Seniorordninger kan anvendes i kombination med fratrædelsesordninger Der kan indgås seniorordninger for såvel chefer og ledere som det øvrige personale. Det er afgørende, at seniorstillingerne bliver introduceret og udviklet åbent og med den fornødne kompetence. En forudsætning for, at seniorstillingen tilskrives en værdi for alle, er, at den har et reelt indhold. Samtidig skal stillingen appellere til seniormedarbejdernes appetit på arbejdslivet, derfor må en seniorstilling rumme krav om fortsat udvikling af den enkelte seniormedarbejder - både fagligt og ansvarsmæssigt. Der gennemføres seniorsamtaler for alle medarbejdere, der passerer en vis alder. Samtalen retter fokus mod de krav, ønsker og behov, der måtte eksistere i forhold til det daglige arbejde som seniormedarbejder. I samtalen kan fokus også rettes mod den egentlige afsked med det aktive arbejdsliv Gennemsnitsalderen for Odder kommunes medarbejdere vil være stigende i de kommende år. På nuværende tidspunkt er gennemsnitsalderen for kommunale medarbejdere større end for arbejdsstyrken som helhed, og med en fortsat lav personaleomsætning i Odder kommune må vi forvente, at en fremskrivning viser, at Odder Kommune vil ligge tæt på landsgennemsnittet med at mere end 60 % af de kommunale medarbejdere i år 2010 er over 40 år. Ud over seniorpolitiske overvejelser kan der være behov for at overveje, hvordan man kan fastholde og rekruttere medarbejdere. Der er brug for at udvikle nye strategier til at rekruttere medarbejdere - både helt unge og lidt mere erfarne. 13

14 B. Generationsskiftestillinger Generationsskifteordninger er møntet på de situationer, hvor chefer eller ledere ønskes fastholdt i den hidtidige stilling for en periode på op til 6 år og derefter fratræder (tidligst fra det 60. år) Der er nu åbnet mulighed for at anvende decentral løn til seniorstillinger. En evt. mere konkret anvendelse indgår i overvejelserne omkring "Ny løn". 13. ÆGTEFÆLLEPOLITIK. Da rådhuset er en lille arbejdsplads er det ikke hensigtsmæssigt, at der er ansat ægtefæller/samboende i samme afdeling. Hvis personer gifter sig efter ansættelsen på rådhuset, er det direktøren i den forvaltning, de pgl. er ansat i, der tager stilling til, om det giver problemer. Man kan evt. overveje rotationsordning. 14. TYVERISIKRING PÅ ODDER RÅDHUS. Der er installeret alarm på Odder Rådhus. Hvis du har brug for at komme på rådhuset udenfor normal arbejdstid kan du henvende dig hos afdelingsleder Jørgen K.Z. Larsen, borgmesterkontoret med henblik på at få en kode, så du kan komme ind på rådhuset. 15. ROTATIONSORDNINGER Jobbytte er en frivillig og planlagt faglig/personlig udvikling af medarbejderne ved rotation mellem flere arbejdsområder/institutioner såvel indenfor kommunen som med Århus Amtskommune. Jobbytte sikrer større fleksibilitet og viden om arbejdspladsen. Jobbytte er med til at fjerne barrierer mellem forvaltningerne/institutionerne og sikre et bedre samarbejde. Jobbytte giver medarbejderne bedre kvalifikationer, som kan gavne den enkelte både indenfor kommunen og udenfor, og jobbytte øger medarbejdernes og kommunens omstillingsevne. Når en afdelingsleder (evt. i en udviklingssamtale) får kendskab til, at en medarbejder ønsker en jobrotation, skal afdelingslederen drøfte med direktøren for fagområdet, om en sådan mulighed er til stede. Direktøren skal så diskutere det i direktionen, da der ofte kan være flere personer indblandet for at få en jobrotation til at falde på plads. Jobrotation skal være tidsbegrænset. 16. Vold Vold og trusler om vold er et stigende problem på arbejdspladserne. Volden kan antage forskellige former: * trusler om vold og chikane mod medarbejdere eller deres pårørende, * ødelæggelse af kontormøbler m.v. * fysisk/psykisk voldsudøvelse 14

15 Voldstilfælde kan give en varig angstfornemmelse hos de udsatte medarbejdere. Det er derfor vigtigt at foretage forebyggende foranstaltninger mod volden på den enkelte arbejdsplads, så man ved, hvad man skal gøre under og efter en voldssituation. I lighed med Det Kriminalpræventive Råd anbefales følgende adfærd, når man f.eks. befinder sig i en truet situation: * Udvis altid en venlig, rolig og neutralt adfærd over for klienten * Argumenter ikke med klienten, hvis du føler, at en truende situation er ved at opstå. * Forsøg at berolige klienten og at tale klienten til rette. * Tryk altid på alarmknappen, hvis du føler dig truet * Gør så vidt muligt, som personen beder dig om, indtil hjælpen når frem * Undgå bevægelser, der kan opfattes som aggressive. * Spil ikke helt og forfølg ikke personen. 17. Sexchikane Skønt sexchikane beviseligt er et alvorligt arbejdsmiljøproblem, er det også et emne, hvor myter og fordomme blomstrer i fuldt flor. Sexchikane er magtmisbrug, der bestemt ikke skal være plads til. Da sexchikane i høj grad er en hæmsko for et godt arbejdsmiljø, er det arbejdsgiverens pligt at sikre, at ingen ansatte chikaneres. Mænd og kvinder oplever sexchikane højst forskelligt, hvilket nok er en af grundene til, at mænd sjældent klager over sexchikane. Selvfølgelig sker det, at mænd forulempes, og derfor skal disse sager tages lige så alvorligt, som når kvinder er ofrene. Dansk retspraksis har slået fast, at sexchikane er ulovlig. Det står helt klart, at det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at der ikke forekommer sexchikane på en arbejdsplads. Alligevel er det vigtigt at signalere følgende: Sexchikane er uprofessionel og ulovlig adfærd sexchikane vil ikke blive tolereret Ingen behøver at finde sig i sexchikane. Hvis man bliver udsat for sexchikane, kan man tale med sin tillidsrepræsentant, sikkerhedsrepræsentant, samarbejdsudvalgsmedlem eller afdelingsleder. 15

Alle ændringer i nedenstående skal forelægges Det Centrale Hovedudvalg. Arbejdstiden for en fuldtidsansat er som hovedregel 37 timer pr. uge.

Alle ændringer i nedenstående skal forelægges Det Centrale Hovedudvalg. Arbejdstiden for en fuldtidsansat er som hovedregel 37 timer pr. uge. ARBEJDSFORHOLD I ODDER KOMMUNE, jfr. Samarbejdsreglernes 5, stk. l, bogstav A. Alle ændringer i nedenstående skal forelægges Det Centrale Hovedudvalg. 1. - Placering af den daglige arbejdstid A. Arbejdstid.

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Løn - og arbejdsvilkår

Løn - og arbejdsvilkår Løn - og arbejdsvilkår Jubilæumsregler ved 25, 40 og 50 års ansættelse Jubilæumsregler gældende fra 1. januar 2007 Hillerød Kommune markerer medarbejdernes 25, 40 og 50 års ansættelsesjubilæum efter nedenstående

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden I AU Viden er der fokus på brugere og opgavevaretagelse. Det er lederens ansvar, at mængden af arbejdsopgaver matcher den tid, der er til rådighed.

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

Kapitel 3 Personale. 3.0 Tjenestefri med løn til private formål Personaleadministrative retningslinier - Index nr.: 9.10:

Kapitel 3 Personale. 3.0 Tjenestefri med løn til private formål Personaleadministrative retningslinier - Index nr.: 9.10: Kapitel 3 Personale Indeksnr. 300 3.0 Tjenestefri med løn til private formål Personaleadministrative retningslinier - Index nr.: 9.10: Overordnet beskrivelse Tjenestemænd, reglements- og funktionæransatte

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Nyuddannet og ferie! Hvad så?

Nyuddannet og ferie! Hvad så? 14. oktober 2010 Nyuddannet og ferie! Hvad så? Feriepenge m.v.: Timenede: af sagsbehandler Svend Hviid Ferie med 12½ % feriegodtgørelse i den del, der er optjent "ferieret" i kalenderåret forud. Resten

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning Psykologisk krisehjælp og coaching - vejledning Hvis du har trivselsproblemer på din arbejdsplads eller privat, som gør at du ikke kan fungere i dit arbejde, så har vi i Silkeborg Kommune to former for

Læs mere

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Roskilde Kirkegårde Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Indledning I løbet af få år står vi over for en ny ansættelsessituation ved vore kirkegårde. Tidligere var en del af de

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme Seniorpolitik Delpolitik Det er Vejdirektoratets politik at sikre, at seniormedarbejdere er velkvalificerede, fleksible og en efterspurgt og accepteret arbejdskraft, indtil seniormedarbejderen ønsker at

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik.

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Menighedsrådets personalepolitiske mål Det er menighedsrådets mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, samarbejde

Læs mere

Tjenestemænd der i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark overgår til ansættelse i staten og udlånes til Arbejdsmarkedets Tillægspension

Tjenestemænd der i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark overgår til ansættelse i staten og udlånes til Arbejdsmarkedets Tillægspension Cirkulære af 31. maj 2012 Modst.nr. 025-12 PKAT nr. 210 J.nr. 10-204-101 Aftale om ansættelsesvilkår for Tjenestemænd der i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark overgår til ansættelse i staten

Læs mere

FERIE OG AFSPADSERING

FERIE OG AFSPADSERING FERIE OG AFSPADSERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indhold 1 Automatisk beregning af ferie og afspadsering...3 2 Overtidsmodeller...4 2.1 Ingen honorering af overarbejde...4 2.2 Honorering

Læs mere

Personaleinformation. Rengøringsafsnittet

Personaleinformation. Rengøringsafsnittet Personaleinformation Rengøringsafsnittet Indholdsfortegnelse Velkommen i Rengøringsafsnittet.................. 4 Lidt om afsnittets baggrund og historie................ 4 Organisatorisk tilhørsforhold.....................

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

Delvis syg kan kun indberettes i samlede perioder af 1 uge. Delvis syg indberettes derfor hver uge for en medarbejder, der har dette sygefravær.

Delvis syg kan kun indberettes i samlede perioder af 1 uge. Delvis syg indberettes derfor hver uge for en medarbejder, der har dette sygefravær. Vejledning til indberetning af delvis syg. For at delvis sygdom kan afføde korrekte dagpengeskemaer til ydelse af refusion fra medarbejderens bopælskommune, skal dette indberettes på en særlig måde. Denne

Læs mere

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK Indhold Indledning... 3 1. Aftale... 3 1.1 Reglerne gælder for... 3 1.2 Reglerne gælder delvis

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af psykologisk rådgivning og akut krisehjælp til de 5 kommuner under Fællesindkøb Fyn.

Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af psykologisk rådgivning og akut krisehjælp til de 5 kommuner under Fællesindkøb Fyn. Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af psykologisk rådgivning og akut krisehjælp til de 5 kommuner under Fællesindkøb Fyn. Udbuddets omfang Udbuddet omfatter psykologisk rådgivning

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

mellem medarbejdernes kompetencer og ressourcer individuelle aftaler om seniorordninger. En senior- og potentialer.

mellem medarbejdernes kompetencer og ressourcer individuelle aftaler om seniorordninger. En senior- og potentialer. Seniorpolitik Seniorpolitik I Frederikshavn Kommune anerkender vi, at vi har forskellige behov i forskellige perioder i vores liv. Derfor skal vi behandle hinanden individuelt på Det er en styrke for arbejdspladsen

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt Side 1 Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde handlingskartellet

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Strategi Seniorpraksis

Strategi Seniorpraksis Hvorfor en seniorpolitik? Fokusspørgsmål Hvilke personalemæssige udfordringer har virksomheden? Hvorledes kan seniorerne være en del af løsningen? Er en seniorpolitik og -praksis midlet? Værktøjer 1. Mulig

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne Overenskomst 2007 2008 mellem Landsforeningen LEV og HK Service København og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnet medlemmer,

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere