Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE PLACERING AF DEN DAGLIGE ARBEJDSTID 3. A. Arbejdstid. 3. B. Overarbejde/afspadsering.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE. 3 2. PLACERING AF DEN DAGLIGE ARBEJDSTID 3. A. Arbejdstid. 3. B. Overarbejde/afspadsering."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE PLACERING AF DEN DAGLIGE ARBEJDSTID 3 A. Arbejdstid. 3 B. Overarbejde/afspadsering. 3 C. Pauser: 3 D. Ferie. 4 E. Sygdom/Barsel. 4 F. Regler om Flextid 5 Personkreds 5 Arbejdstiden og dens placering 5 Arbejdstidens registrering 5 Opgørelse af arbejdstiden. 6 Indberetninger. 7 Misbrug VELFÆRDSFORANSTALTNINGER (GÆLDENDE FOR ALLE ANSATTE VED ODDER KOMMUNE) 8 A. Tjenestefrihed 8 B. Vedr. fravær på grund af snevejr. 8 C. Samarbejdsaftale med Falck om psykologisk førstehjælp og misbrugsrådgivning. 9 D. Gaveregulativ Jubilæer: 9 2. Fratræden: 9 E. Receptioner for personalet: 9 F. Kørselsgodtgørelse: FORHOLD VEDR. MEDARBEJDERNES SIKKERHED. 10 A. EDB-brille: UDARBEJDELSE AF ORDENSREGLER. 10 A. Ordensregler vedr. brug af papirkurve 10 B. Ordensregler vedr. kantinen ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE 12 1

2 7. - FASTSÆTTELSE AF ARBEJDSMETODER INDRETNING AF EGNEDE ARBEJDSLOKALER FYSIOLOGISK RIGTIGT INDRETTEDE ARBEJDSPLADSER PERSONALEORGANISATIONER NES NOTAT TIL BESTEMMELSE OM INDFØRELSE OG BRUG AF NY TEKNOLOGI I KOMMUNEN INDGÅET MELLEM KL OG KTU SUPERBRUGER SENIORPOLITIK 13 A. Seniorordninger 13 B. Generationsskiftestillinger ÆGTEFÆLLEPOLITIK TYVERISIKRING PÅ ODDER RÅDHUS ROTATIONSORDNINGER VOLD SEXCHIKANE 15 2

3 VEDTAGNE PRINCIPPER VEDRØRENDE ARBEJDSFORHOLD PÅ ODDER RÅDHUS, jf. SAMARBEJDSREGLERNES 5, stk. 1, bogstav A. Alle ændringer i nedenstående skal forelægges SU. 1. INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE. Det er vigtigt at nye medarbejdere føler sig velkomne på Odder Rådhus og hurtigt bliver bekendt med Odder kommunes organisation - og får indblik i arbejdsopgaver og arbejdsgange. Bogen Velkommen til Odder udleveres til alle nyansatte. Det er også af største betydning, at den nye medarbejder får et tilhørsforhold til afdelingen, vedkommende er blevet ansat i, til de nærmeste kolleger i særdeleshed og til kommunen i almindelighed. Det er den nye medarbejders afdelingsleder, der byder velkommen og giver en kort introduktion. Der skal udarbejdes et introduktionsprogram for den enkelte afdeling. Den videre introduktion er overladt til de nærmeste kolleger. Den første dag drikker den nyansatte formiddagskaffe med afdelingslederen, nærmeste kollega og tillidsrepræsentanten. Dér kan der under en afslappet atmosfære informeres om de sociale forhold på rådhuset. Derefter vises den nyansatte rundt på rådhuset og præsenteres i de forskellige afdelinger i huset. 2. Placering af den daglige arbejdstid A. Arbejdstid. Arbejdstiden på rådhuset er pr fastsat således: Mandag, tirsdag, onsdag kl. 8,00-15,20 Torsdag kl. 8,00-17,00 Fredag kl. 8,00-14,00 B. Overarbejde/afspadsering. Overarbejde indtil 3 timer på den enkelte dag kan meddeles af afdelingslederen. Overarbejde af længere varighed aftales med kommunaldirektøren. Overarbejde skal afvikles ved afspadsering af de indtjente timer med de i overenskomsterne nævnte tillæg. Deltidsansattes arbejde (merarbejde) indtil normal arbejdstids ophør for fuldtidsansatte er normaltimer, dvs. 1 times arbejde = 1 times afspadsering. Spisepauserne indregnes i antallet af afspadserede timer i de overenskomster, hvor spisepauserne er indregnet i arbejdstiden. Afspadseringens tilrettelæggelse aftales med afdelingslederen senest 2 dage før dens påbegyndelse. C. Pauser: 10 minutters kaffepause om formiddagen 3

4 30 minutters spisepause om middagen Det præciseres, at kaffepausen om formiddagen samt middagsspisepausen er indregnet i arbejdstiden, når ansættelsen overstiger 21 timer om ugen. Dette indebærer bl.a., at personalet skal være til rådighed i pauserne og således kun undtagelsesvis kan forlade rådhuset efter aftale med afdelingslederen. D. Ferie. Optjening sker i timer i forhold til antal måneders beskæftigelse i optjeningsåret (se nedenfor). Ved beskæftigelse i hele optjeningsåret med en arbejdstid på 37 timer ugl. optjenes der ret til at holde ferie i 185 timer (optjent 15,4167 timer pr måned) i ferieåret (se nedenfor). Optjening og afvikling af ferie sker altid i forhold til beskæftigelsesgrad (det timetal man er ansat på). Optjeningsår 1/1-31/12 Ferieår 2/5 - l/5 Ferieperiode 2/5-30/9 (sommerferie) Ferietimer kan principielt ikke overføres fra et ferieår til et andet. Når optjening ikke er sket ved Odder Kommune, betales de manglende timer med den pågældendes timeløn. Ferieplan: Det påhviler institutions-/afdelingslederen senest 1. marts at tilrettelægge sommerferie (2/5-30/9), og senest 15. september vinterferie (1/10-30/4) i institutionen/ afdelingen. Ændring af ferieplaner kan kun ske efter aftale med afdelingslederen og med efterfølgende korrektion af den oprindelige plan. Afdelingslederen påser, at der ikke ved feriens afholdelse forsømmes væsentlige opgaver i afdelingen. Elever: 1. Års elever må holde 1 uges vinterferie. E. Sygdom/Barsel. Sygdom skal uden ugrundet ophold anmeldes til afdelingslederen 1. sygedag senest kl. 9,00. Den ansatte bekræfter ved egen underskrift på den månedlige fraværsliste sygefraværets rigtighed, der tillige attesters af afdelingslederen. "Særlige tilfælde" I tilfælde, hvor sygemelding måtte give anledning til tvivl, kan der kræves dokumentation fra første sygedag ved lægeerklæring (afkrydsningsformular). En medarbejder, der hyppigt er sygemeldt, eller hvis tilstand i øvrigt giver anledning til tvivl om, hvorvidt han kan anses for helbredsmæssigt egnet til at varetage sin stilling, har pligt til på forlangende at fremskaffe helbredsoplysninger fra sin læge eller specialist. Udgiften til sådan erklæring betales af kommunen. Foruden forannævnte erklæringer kan kommunen forlange en af lægen udstedt varighedsattest. Denne attest kan normalt forlanges efter 3 ugers sygdom og betales af kommunen. Afdelingslederen skal endvidere være opmærksom på, om sygefraværet skyldes en kronisk eller langvarig sygdom, der væsentligt forøger fraværsrisikoen, da der i disse tilfælde vil være mulighed for indgåelse af aftale i henhold til dagpengelovens 28 (Refusion af lønudgift). 4

5 F. Regler om Flextid Personkreds Alle ansatte på rådhuset omfattes af ordningen. Følgende omfattes ikke af arbejdstidsregistreringen: Personale uden højeste tjenestetid, receptionspersonalet og stabsmedarbejderne Arbejdstiden og dens placering Arbejdstidsnormen. For heltidsansatte er den ugentlige arbejdstidsnorm 37 timer. Normtiden på de enkelte ugedage: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 7 t 20 min. 7 t 20 min. 7 t 20 min. 9 t 6 t For deltidsansatte aftales arbejdstidens placering mellem den ansatte og afdelingslederen. Fixtiden. Alle ansatte skal være til stede på rådhuset: mandag-fredag kl torsdag tillige kl ,00. Flextiden. Ansatte kan - under hensyntagen til arbejdets tarv - selv vælge deres arbejdstid indenfor flg.: mandag-fredag kl. 7-9 og torsdag dog ikke kl ,00. Samtlige afdelinger skal være bemandet indenfor følgende tidsrum: Mandag - onsdag kl Torsdag kl. 8, Fredag kl Rådhuset er lukket for borgere påskelørdag, pinselørdag, lørdagen efter st. bededag og fredag og lørdag efter kr. himmelfarstsdag. Personalet kan holde fri med flex eller ferie. (Godkendt i Rådhusets HovedMED-udvalg Arbejdstidens registrering Flexmeteret og dets anvendelse. 5

6 Det maskinelle system består af et elektronisk tælleværk. Tælleværket startes og standses med en særlig nøgle (flexbrik). Flexbrikken er påført den ansattes navn og flexnr. Ved arbejdstidens begyndelse føres flexbrikken gennem tælleværket ("stemples ind"), og aktuel saldo kan aflæses på displayet. Flexbrikken anbringes derefter i en lomme til venstre for tælleværket (lommen er påført den ansattes navn). Ved arbejdstidens ophør føres flexbrikken igen gennem tælleværket ("stemples ud"), og aktuel saldo kan aflæses i displayet. Flexbrikken anbringes i en lomme til højre for tælleværket. (Lommen er påført den ansattes navn). Aflæsningstidspunkt Flexuret aflæses og nulstilles sidste arbejdsdag i hver normperiode af Receptionen. Den aflæste saldo fremgår af en liste som for hver ansat angiver: Flex-nummer Komme- og gå tidspunkter Aflæst saldo Opgørelse af arbejdstiden. Flexkortet. For at kunne afregne og kompensere for eventuel manglende tid i saldoen i flexuret, udfylder den ansatte et flexkort, hvorpå angives tid for arbejde, der har været udført under sådanne omstændigheder, at der ikke har været mulighed for at anvende flexuret, f.eks. skolegang og kursusophold. På flexkortet føres endvidere fravær (f.eks. ferie og sygedage) der tælles som arbejdstid. Flexkortet føres løbende, når der er noget at påføre. Normtiden. Normtiden er den tid, den enkelte medarbejder skulle have været på arbejde i den forløbne måned. For ansatte på fuld tid, er normtiden indregnet i flexsystemet. For deltidsansatte udregnes normtiden af den enkelt medarbejder ved at gange antallet af uger i den enkelte måned med den ugentlige arbejdstid iflg. ansættelsesbrevet og fradrage den tid man skulle have været på arbejde på søgnehelligdage samt l.5 og 5.6 efter kl Kurser, a. Faglige kurser af en 1 dags varighed fx. EDB-kurser. Disse kurser betragtes som en arbejdsdag således, at personalet godskrives det antal timer pgl. er på kursusstedet inkl. transporttid mellem rådhus og kursussted, dog max 11 timer pr. dag. b. For uddannelseskurser som Kommunom og Danmarks Forvaltningshøjskole godskrives den tid den pågældende er på kursusstedet inkl. befordringstid dog max. den tid den pågældende ellers ville have været på arbejde. En undervisningsdag med 6 lektioner sidestilles for en fuldtidsansat med en hel arbejdsdag. c. For kurser på Den Kommunale Højskole + faglige kurser af flere dages varighed godskrives personalet med det antal timer, pågældende ellers ville have være på arbejde (normtiden). For deltidsansatte godskrives dog normtiden for fuldtidsansatte. Hvis kurserne starter eller slutter i en week-end godskrives der 5 timer for lørdag formiddag og 3 timer for søndag aften. 6

7 Tandlæge- og lægebesøg. Tandlæge- og lægebesøg i arbejdstiden bemærkes på flexkortet (Flexbrikken bliver i flexuret). Ferie. På flexkortet føres endvidere den tid, der har været fravær på grund af ferie. Overarbejde/merarbejde. Ved beordret overarbejde/merarbejde "stemples ud" ved normal arbejdstids ophør, og overarbejdet/merarbejdet påføres flexkortet til afspadsering. Overførsel af +/- timer Der tillades en afvigelse i forhold til arbejdstidsnormen på +40, -10 timer ved månedens udgang. Overskydende timer udover den tilladte saldo på 40 ved månedens udgang slettes med mindre, der er tale om en ekstraordinær arbejdssituation i afdelingen som f.eks. beordret overarbejde. Afvigelser herfra afgøres af afdelingslederen. Underskydende timer i forhold til den tilladte saldo på - 10 betragtes som misbrug jf. 6. Fratræden Ved fratræden skal eventuelt overskud eller underskud af tid være udlignet inden medarbejderen fratræder. Overskud af tid, der af tjenstlige grunde ikke er afviklet, kan dog udbetales med et beløb svarende til medarbejderens normale nettotimeløn x antallet af overskydende timer. Tilsvarende er gældende, hvor overskud af timer ikke har kunnet afvikles på grund af sygefravær umiddelbart forud for at medarbejderen rejser. Sygdom a. Delvis fravær: Hvis en arbejdsdag afbrydes på grund af sygdom, herunder børns sygdom, noteres den manglende tid op til norma bejdstids ophør den pågældende dag på flexkortet. b. Heldagsfravær: Heldagsfravær på grund af sygdom, herunder børns 1. sygedag, noteres med de pågældende dages normtid. Tjenstligt fravær i arbejdstiden Når rådhuset forlades i tjenstligt ærinde, og den ansatte kommer tilbage til rådhuset samme dag inden normal arbejdstids ophør, anvendes farvede plastic-clips på tavlen ved receptionen til angivelse af forventet "hjemkomsttidspunkt". Der kan i forbindelse med deltagelse i fester på rådhuset ved runde fødselsdage, jubilæer og elevers fratræden godskrives max 1/2 time på flexuret. Indberetninger. Umiddelbart hver måned efter den 1. afleverer medarbejderen det udfyldte flexkort til sin afdelingsleder, der kontrollerer og godkender oplysningerne, herunder flex- og feriesaldi. Fravær som følge af sygdom og ferie skal indberettes til Borgmesterkontoret på særskilte blanketter. 7

8 Misbrug. Konstateres der overtrædelse af regulativet, herunder afvigelser fra arbejdstidsnormen på mere end de tilladte 10 timer, fremsender afdelingslederen meddelelse herom til Borgmesterkontoret, der herefter skriftligt gør medarbejderen og dennes tillidsrepræsentant opmærksom på, at enhver overtrædelse af regulativet indenfor de følgende 12 måneder, vil medføre udelukkelse af flextidsordningen i 12 måneder. 3. Velfærdsforanstaltninger (gældende for alle ansatte ved Odder kommune) A. Tjenestefrihed Tjenestefrihed op til 1 dags varighed kan meddeles af afdelingslederen. I ekstraordinære tilfælde efter aftale med kommunaldirektøren. Tjenestefrihed udover feriedage bør normalt kun gives i følgende tilfælde: 1. Ved eget eller børns bryllup 2. Ved eget sølv- eller guldbryllup 3. Ved eget 25-, 40- eller 50 års jubilæum for ansættelse ved Odder kommune. 4. Afdelingslederen kan give tjenestefrihed med 1 dag både i forbindelse med dødsfald og i forbindelse med begravelse ved ægtefælles, børns, søskendes, forældres, bedsteforældres og svigerforældres død. (når det er på en arbejdsdag). 5. Kurser og møder af arbejdsmæssig karakter, jf. flextidsregulativet. 6. Dagen før eksamen og eksamensdagen i forbindelse med kurser, som er relevante såvel i henseende til arbejdsstedets arbejdsopgaver som til ansøgerens egne nuværende og fremtidige arbejdsopgaver. Danmarks Forvaltningshøjskole - frihed i forbindelse med eksamenslignende situationer - afløsningsopgaver. Det overlades forvaltningschefen - på baggrund af undervisningsstedets vurdering - at give frihed, dog max. 3 dage. I forbindelse med gennemgang af SK-kurserne gives der frihed med en-dags varighed til hver af de 2 studieholdsopgaver og den ene integrationsopgave. 7. Ved egen 50-, 60-, 65- og 70-års fødselsdag. 8. Juleaftensdag, nytårsaftensdag og påskelørdag er fridage, mens grundlovsdag og 1. maj er fridage fra kl (Gælder kun såfremt overenskomsterne indeholder bestemmelser herom). 9. Tandlæge- og lægebesøg, jf. flex-tidsregulativets 5 stk Børns 1. sygedag, konsultation ved speciallæge eller indlæggelse på syge hus. 1. Tjenestefrihed med løn til deltagelse i konferencer etc. arrangeret af KL, LO og FTF vedr. samarbejdsudvalg kan ydes, når konferencen etc. henvender sig til alle samarbejdsudvalgsmedlemmer uden hensyntagen til, hvilket fagforbund den enkelte er medlem af, og når der ikke er mulighed for dækning af tabt arbejdsfortjeneste via de faglige organisationer. 2. Ansøgning om tjenestefrihed med løn fremsendes til økonomiudvalget. (Vedtaget i økonomiudvalget den sag nr. 442). B. Vedr. fravær på grund af snevejr. Helt ekstraordinær tjenestefrihed op til flere dages varighed på grund af dårligt vejr kan meddeles af forvaltningschefen i det tilfælde, hvor de ansatte ikke kan møde på arbejdet, fordi vejene er lukket for udkørsel af vejmyndighederne eller at den kollektive trafik er indstillet i det område, hvor den pågældende bor. 8

9 C. Samarbejdsaftale med Falck om psykologisk førstehjælp og misbrugsrådgivning. Såfremt en ansat i arbejdstiden udsættes for vold, trusler eller lignende, der kan give psykiske problemer, tilbydes pågældende psykologisk førstehjælp i henhold til aftalen med Falck. Ordningen omfatter Psykologisk Bistand i følgende situationer: Arbejdsulykker, herunder trafikulykker, vold eller trusler om vold under udførelse af arbejdet Hjælpen gives til den direkte implicerede fysisk eller psykisk tilskadekomne, samt de kolleger der overværede ulykken (dvs. de der er sansemæssigt påvirkede) Arbejdsrelaterede pludselige dødsfald. Hjælpen ydes her ligeledes til afdøde ansattes pårørende dvs. husstanden, forældre og udeboende børn. Trivsel: Stress, mobning, chikane, udbrændthed, omstrukturering, fyring. Hjælpen ydes udelukkende til den/de ansatte i kommunen ikke deres familier Privat: Skilsmisse, implicering i alvorlig hændelse i fritiden, egen alvorlig sygdom og dødsfald i nærmeste familie (husstand, forældre børn og svigerbørn samt børnebørn) Hjælpen ydes udelukkende til den/de ansatte i kommunen ikke ders familier. Alle ansatte samt pårørende kan ringe til Falcks vagtcentral på telefon alle døgnets 24 timer. Endelig giver aftalen alle ansatte samt pårørende med mulige misbrugsproblemer adgang til et landsdækkende netværk af erfarne misbrugskonsulenter. D. Gaveregulativ. (vedtaget af Odder byråds økonomiudvalg den 17. juni 1991) 1. Jubilæer: 2. Fratræden: 25 års tjeneste ved Odder kommune kr ,00 40 års tjeneste ved Odder kommune kr ,00 50 års tjeneste ved Odder kommune kr ,00 over 15 års tjeneste ved Odder kommune og fratræden med pension kr ,00 over 20 års tjeneste ved Odder kommune og fratræden med pension kr ,00 Satserne der gældende pr reguleres i overensstemmelse med Finansministeriets regler. E. Receptioner for personalet: Kommunen yder følgende bidrag til afholdelse af arrangementer i kantinen når 1. Elever der er "udlært" kan træffe aftale med kantinelederen om et mindre traktement ved "svendegildet" indenfor en beløbsgrænse på 15 kr. pr. deltager. 2. Jubilæer (mindst 25 år) For forvaltningschefer afholder kommunen en "åben" reception - der træffes nærmere aftale i økonomiudvalg om formen herfor i hvert enkelt tilfælde. For øvrige ansatte aftales form og indhold med forvaltningschefen. 9

10 3. Fratræden med pension/efterløn (efter mindst 10 års ansættelse). For forvaltningschefer afholder kommunen en "åben" reception - der træffes nærmere aftale i økonomiudvalg om formen herfor i hvert enkelt tilfælde. For øvrige ansatte aftales form og indhold med forvaltningschefen. Kommunen yder den sidste arbejdsdag tjenestefrihed for ansatte i pågældende forvaltning af max. 1 times varighed. F. Kørselsgodtgørelse: For at yde befordringsgodtgørelse på p.t. kr. 2,33 pr. km. skal foreligge skriftlig bemyndigelse fra Borgmesterkontoret. I andre tilfælde ydes p.t. kr. 1,30 pr. km. Afdelingslederen meddeler kommunaldirektøren, hvem der regelmæssigt benytter egen bil i kommunens tjeneste. Kommunaldirektøren lader herefter udfærdige generel kørselsbemyndigelse til de pågældende. I tilfælde af tjenesterejser, hvor der benyttes egen bil betragtes bemyndigelse for givet, når bogholderibilaget er attesteret og anvist. Indberetning om antal kørte km. i kommunens tjeneste skal med afdelingslederens attestation afleveres til borgmesterkontoret senest den 5. i efterfølgende måned. Indberetninger, der ikke er foretaget senest 3 måneder efter kørselens afholdelse, vil normalt ikke blive honoreret. 4. Forhold vedr. medarbejdernes sikkerhed. Dette pkt. henhører under sikkerhedsudvalgets kompetenceområde. A. EDB-brille: Odder kommune har i august 1984 indgået en rammeaftale med SYNOPTIK A/S om levering af EDB-briller til ansatte beskæftiget ved terminalarbejde. Kommunen afholder udgifterne i forbindelse med synsprøve, brilleglas og stel. Henvendelse rettes til Inger Rasmussen, Borgmesterkontoret Udarbejdelse af ordensregler. Eventuelle ordensregler forelægges SU til godkendelse. A. Ordensregler vedr. brug af papirkurve For at undgå, at fortrolige papirer ved et uheld kommer i forkerte hænder, har kommunen indgået en aftale med firma Averhoff & Co. A/S om makulering af alt kommunens papir. Firmaet garanterer for at alt bliver makuleret. Papiret bliver efterfølgende genanvendt i papirindustrien. Til andre former for affald er der i hver afdeling opstillet et antal røde papirkurve. 10

11 B. Ordensregler vedr. kantinen Efter spisning/kaffedrikning sættes stolen på plads og det anvendte service anbringes ved "opvasken". 11

12 6. - Arbejdstilrettelæggelse Løsningen af den enkelte medarbejders arbejdsopgaver skal tilrettelægges i nært samarbejde mellem medarbejderen og afdelingslederen, således at medarbejderen gives størst muligt spillerum inden for de rent praktiske rammer. Se også Overordnet Personalepolitik regler om udviklingssamtaler Fastsættelse af arbejdsmetoder. Principielle ændringer vedr. arbejdsmetoder, der berører flere forvaltninger, forelægges SU Indretning af egnede arbejdslokaler Såvel indretning af nybyggeri som ændringer i bestående bygninger skal forelægges sikkerhedsudvalget i planlægningsfasen. Indretning af arbejdslokaler skal ske i nært samarbejde med den enkelte afdeling og medarbejderen Fysiologisk rigtigt indrettede arbejdspladser Personalet kan få besøg af fysioterapeut fra BST med henblik på at få arbejdspladsen indrettet fysiologisk rigtigt Personaleorganisationernes notat til bestemmelse om indførelse og brug af ny teknologi i kommunen indgået mellem KL og KTU Teknologiaftalen er tiltrådt af Odder Kommune. Formålet med aftalen er: "at tydeliggøre, at samarbejde om indførelse og brug af ny samt ændring af bestående teknologi skal ske på en sådan måde, at der gives medarbejderne mulighed for at være medbestemmende ved arbejdets tilrettelæggelse og udformningen af deres egen arbejdssituation for at øve indflydelse i beslutningsprocesserne. Det er endvidere aftalens formål at fremhæve, at der ved indførelse og brug af ny samt ændring af bestående teknologi også lægges vægt på at tilgodese medarbejdernes behov for tryghed". 12

13 11. Superbruger En superbruger er kontaktperson for brug af Fællessystemer og udstyr i afdelingen. Til hver afdeling og institution udpeges en superbruger, der har til opgave, at yde støtte og vejledning til brugerne, samt afhjælpe driftsproblemer. Superbrugerne tilføres speciel EDB-viden efter behov og har som følge deraf særlige beføjelser i dagligdagen. Superbrugerne skal i samspil med ledelsen, brugerne, ERFA-grupper, samt EDB-funktionen, løbende udvikle brugen af EDB, og inspirere til nye anvendelser 12. Seniorpolitik A. Seniorordninger Seniorordningerne er møntet på den situation, hvor en medarbejder ønskes fastholdt på arbejdspladsen i en mindre belastende stilling, indtil vedkommende fratræder, f.eks. for at gå på efterløn eller pension. Forslag om en seniorordning kan komme fra ledelsen eller fra vedkommende medarbejder selv. Vilkårene for ordningen aftales mellem kommunen og den forhandlingsberettigede organisation. Seniorordninger kan anvendes i kombination med fratrædelsesordninger Der kan indgås seniorordninger for såvel chefer og ledere som det øvrige personale. Det er afgørende, at seniorstillingerne bliver introduceret og udviklet åbent og med den fornødne kompetence. En forudsætning for, at seniorstillingen tilskrives en værdi for alle, er, at den har et reelt indhold. Samtidig skal stillingen appellere til seniormedarbejdernes appetit på arbejdslivet, derfor må en seniorstilling rumme krav om fortsat udvikling af den enkelte seniormedarbejder - både fagligt og ansvarsmæssigt. Der gennemføres seniorsamtaler for alle medarbejdere, der passerer en vis alder. Samtalen retter fokus mod de krav, ønsker og behov, der måtte eksistere i forhold til det daglige arbejde som seniormedarbejder. I samtalen kan fokus også rettes mod den egentlige afsked med det aktive arbejdsliv Gennemsnitsalderen for Odder kommunes medarbejdere vil være stigende i de kommende år. På nuværende tidspunkt er gennemsnitsalderen for kommunale medarbejdere større end for arbejdsstyrken som helhed, og med en fortsat lav personaleomsætning i Odder kommune må vi forvente, at en fremskrivning viser, at Odder Kommune vil ligge tæt på landsgennemsnittet med at mere end 60 % af de kommunale medarbejdere i år 2010 er over 40 år. Ud over seniorpolitiske overvejelser kan der være behov for at overveje, hvordan man kan fastholde og rekruttere medarbejdere. Der er brug for at udvikle nye strategier til at rekruttere medarbejdere - både helt unge og lidt mere erfarne. 13

14 B. Generationsskiftestillinger Generationsskifteordninger er møntet på de situationer, hvor chefer eller ledere ønskes fastholdt i den hidtidige stilling for en periode på op til 6 år og derefter fratræder (tidligst fra det 60. år) Der er nu åbnet mulighed for at anvende decentral løn til seniorstillinger. En evt. mere konkret anvendelse indgår i overvejelserne omkring "Ny løn". 13. ÆGTEFÆLLEPOLITIK. Da rådhuset er en lille arbejdsplads er det ikke hensigtsmæssigt, at der er ansat ægtefæller/samboende i samme afdeling. Hvis personer gifter sig efter ansættelsen på rådhuset, er det direktøren i den forvaltning, de pgl. er ansat i, der tager stilling til, om det giver problemer. Man kan evt. overveje rotationsordning. 14. TYVERISIKRING PÅ ODDER RÅDHUS. Der er installeret alarm på Odder Rådhus. Hvis du har brug for at komme på rådhuset udenfor normal arbejdstid kan du henvende dig hos afdelingsleder Jørgen K.Z. Larsen, borgmesterkontoret med henblik på at få en kode, så du kan komme ind på rådhuset. 15. ROTATIONSORDNINGER Jobbytte er en frivillig og planlagt faglig/personlig udvikling af medarbejderne ved rotation mellem flere arbejdsområder/institutioner såvel indenfor kommunen som med Århus Amtskommune. Jobbytte sikrer større fleksibilitet og viden om arbejdspladsen. Jobbytte er med til at fjerne barrierer mellem forvaltningerne/institutionerne og sikre et bedre samarbejde. Jobbytte giver medarbejderne bedre kvalifikationer, som kan gavne den enkelte både indenfor kommunen og udenfor, og jobbytte øger medarbejdernes og kommunens omstillingsevne. Når en afdelingsleder (evt. i en udviklingssamtale) får kendskab til, at en medarbejder ønsker en jobrotation, skal afdelingslederen drøfte med direktøren for fagområdet, om en sådan mulighed er til stede. Direktøren skal så diskutere det i direktionen, da der ofte kan være flere personer indblandet for at få en jobrotation til at falde på plads. Jobrotation skal være tidsbegrænset. 16. Vold Vold og trusler om vold er et stigende problem på arbejdspladserne. Volden kan antage forskellige former: * trusler om vold og chikane mod medarbejdere eller deres pårørende, * ødelæggelse af kontormøbler m.v. * fysisk/psykisk voldsudøvelse 14

15 Voldstilfælde kan give en varig angstfornemmelse hos de udsatte medarbejdere. Det er derfor vigtigt at foretage forebyggende foranstaltninger mod volden på den enkelte arbejdsplads, så man ved, hvad man skal gøre under og efter en voldssituation. I lighed med Det Kriminalpræventive Råd anbefales følgende adfærd, når man f.eks. befinder sig i en truet situation: * Udvis altid en venlig, rolig og neutralt adfærd over for klienten * Argumenter ikke med klienten, hvis du føler, at en truende situation er ved at opstå. * Forsøg at berolige klienten og at tale klienten til rette. * Tryk altid på alarmknappen, hvis du føler dig truet * Gør så vidt muligt, som personen beder dig om, indtil hjælpen når frem * Undgå bevægelser, der kan opfattes som aggressive. * Spil ikke helt og forfølg ikke personen. 17. Sexchikane Skønt sexchikane beviseligt er et alvorligt arbejdsmiljøproblem, er det også et emne, hvor myter og fordomme blomstrer i fuldt flor. Sexchikane er magtmisbrug, der bestemt ikke skal være plads til. Da sexchikane i høj grad er en hæmsko for et godt arbejdsmiljø, er det arbejdsgiverens pligt at sikre, at ingen ansatte chikaneres. Mænd og kvinder oplever sexchikane højst forskelligt, hvilket nok er en af grundene til, at mænd sjældent klager over sexchikane. Selvfølgelig sker det, at mænd forulempes, og derfor skal disse sager tages lige så alvorligt, som når kvinder er ofrene. Dansk retspraksis har slået fast, at sexchikane er ulovlig. Det står helt klart, at det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at der ikke forekommer sexchikane på en arbejdsplads. Alligevel er det vigtigt at signalere følgende: Sexchikane er uprofessionel og ulovlig adfærd sexchikane vil ikke blive tolereret Ingen behøver at finde sig i sexchikane. Hvis man bliver udsat for sexchikane, kan man tale med sin tillidsrepræsentant, sikkerhedsrepræsentant, samarbejdsudvalgsmedlem eller afdelingsleder. 15

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed

Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed Ekstraordinær Tjenestefrihed Højtider Administrations- og teknisk personale har fri juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag samt 1. maj fra kl. 12.00. Mellem jul og nytår samt dagen efter Kristi

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) Indhold 1 Område.................................................

Læs mere

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 16. april 2012 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

Overenskomst. mellem. HK-Privat

Overenskomst. mellem. HK-Privat Overenskomst mellem HK-Privat og BL 2011 2014 side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid.. 3 3 Overarbejde... 4 4 Løn... 5 5 Løn- og arbejdsforhold for elever se side 19.. 7 6 Valgfrie lønelementer... 7

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

OVERENSKOMST 2013-2015

OVERENSKOMST 2013-2015 OVERENSKOMST 2013-2015 FINANSFORBUNDET OG ARBEIÐSGEVARAFELAGÍD HJÁ FÍGGJARSTOVNUM Í FØROYUM FINANSFORBUNDET FØROYA ARBEIÐSGEVARAFELAG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Overenskomstområde... 3 2. Ansættelse... 3 Medarbejdere

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

Uddrag af personalepolitik i Randers Kommune

Uddrag af personalepolitik i Randers Kommune Uddrag af personalepolitik i Randers Kommune omfatter Politik om fleksibel arbejdstid og tjenestefrihed Vejledning om tjenestefrihed med og uden løn Rådhusgruppens forslag til Flexordning på Laksetorvet

Læs mere

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER 2011 2014 mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid, merarbejde og fridage... 3 3 Løn... 4 4 Valgfrie lønelementer...

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Lægesekretærer i lægepraksis

Lægesekretærer i lægepraksis Overenskomst for Lægesekretærer i lægepraksis mellem HK/Privat og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område...3 2 Ansættelsens grundlag...3

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti Personalehåndbog Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd Syddjurs Provsti Revideret udgave juni 2015 1 Indledning Menighedsrådet ved Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere

Nye regler for gymnasielærere Vejledning om Nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Juli 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Udgivet juli 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

Overenskomst. løn- og arbejdsforhold for servicemedarbejdere i Indendørsbeplantningsfirmaer. mellem. Danske Anlægsgartnere

Overenskomst. løn- og arbejdsforhold for servicemedarbejdere i Indendørsbeplantningsfirmaer. mellem. Danske Anlægsgartnere 2012-2014 Indendørsbeplantningsfirmaer Overenskomst løn- og arbejdsforhold for servicemedarbejdere i Indendørsbeplantningsfirmaer mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes

Læs mere

3.11.0. Overenskomst. mellem HK HANDEL. Coop Danmark A/S. Vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontorer, edb og lagre. Marts 2007

3.11.0. Overenskomst. mellem HK HANDEL. Coop Danmark A/S. Vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontorer, edb og lagre. Marts 2007 3.11.0 Overenskomst mellem HK HANDEL og Coop Danmark A/S Vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontorer, edb og lagre Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Overenskomstområdet... 5 2 Minimallønninger for

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

Personalehåndbog for. Vestegnens Brandvæsen I/S

Personalehåndbog for. Vestegnens Brandvæsen I/S Personalehåndbog for Vestegnens Brandvæsen I/S Indhold - oversigt 1. Brandchefen byder velkommen... 1 2. Vores vision... 3 3. Vores mission... 3 4. Vores værdigrundlag... 3 5. Menneskesyn... 5 6. Vores

Læs mere

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Indholdsfortegnelse Afspadsering fleksmuligheder Briller og høreværn Decentral ledelse og uddelegering Det gode arbejdsliv, den attraktive arbejdsplads

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening. Personalehåndbog. Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus

Arbejdernes Andels Boligforening. Personalehåndbog. Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus Arbejdernes Andels Boligforening Personalehåndbog Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus Havebyen Skovbakken«og Komplekset Teglgaarden er Seværdigheder paa Boligbyggeriets Omraade, som forevises for

Læs mere