Kvalitetsvurdering af. Arken Museum for Moderne Kunst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsvurdering af. Arken Museum for Moderne Kunst"

Transkript

1 Kvalitetsvurdering af Arken Museum for Moderne Kunst 2006

2 Indhold Baggrund for kvalitetsvurderingen 3 Lovgrundlag og ejerforhold 4 Museets arbejdsgrundlag og formål 4 Samlinger, arkiver og bibliotek 5 Indsamling, erhvervelser, undersøgelser og forskning 7 Konserverings- og bevaringsarbejde 8 Formidling 8 Bygninger og udendørs arealer 11 Inventar og materiel 12 Museets organisation og administration 12 Ledelse og personale 13 Økonomi 14 Konklusion og anbefalinger 15 Bilag Kulturarvsstyrelsens notat om museets internetformidling af 31. januar Det Kunsthistoriske Faglige Råd bedømmelse af museets om museets forsknings- og formidlingspublikationer af 6. november

3 Baggrund for kvalitetsvurderingen Som et led i Kulturarvsstyrelsens resultatkontrakt med Kulturministeriet skal styrelsen årligt kvalitetsvurdere et antal statsanerkendte museer. Styrelsen udvælger disse museer ud fra kriterier, der sikrer en bred repræsentation. I 2006 sætter Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger fokus på museer, der er omfattet af museumslovens 16. Derfor er Arken Museum for Moderne Kunst (Arken) i denne omgang udvalgt til kvalitetsvurdering. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering 2006 af Arken er baseret på: Museets besvarelse af styrelsens kvalitetsvurderingsskema med bilag, som blev modtaget pr. mail i styrelsen den 6. september Bilag til spørgeskemaet blev modtaget pr. post sammen med en papirversion af spørgeskemaet d. 6. september Museets 17 publikationer samt et stort antal artikler, som blev indsendt til bedømmelse i Kulturarvsstyrelsen den 16. august Drøftelse af museets forhold på grundlag af det udfyldte skema fandt sted på Arken den 21. september 2006 på et møde med følgende deltagere: - Fra Arken: Museumsdirektør Christian Gether og vicedirektør Stefan Hermann. - Fra museets bestyrelse: Formand Svend Jakobsen. - Fra Kulturarvsstyrelsens museumskontor: Kontorchef Frank Rechendorff Møller, souschef Michael Lauenborg og museumskonsulenterne Louise Straarup-Hansen og Hanne Jönsson. Under mødet blev museets udstillingslokaler, magasiner samt kontorer beset. Evaluering af museets forsknings- og formidlingspublikationer ved Kulturarvsstyrelsens kunsthistoriske faglige råd af 6. november Bedømmelse af museets internetformidling af 31. januar

4 Lovgrundlag og ejerforhold Arken Museum for Moderne Kunst er et statsanerkendt kunstmuseum efter museumslovens 15 og 16 med følgende ansvarsområde: Museet skal afspejle nutidskunsten og de væsentlige kunstindtryk, der danner forudsætning herfor i de seneste årtier. Det er museets opgave hermed at integrere den danske billedkunst i nordisk og international sammenhæng. Arken Museum for Moderne Kunst er en selvejende institution. Hovedtilskudsyder: Københavns Amt (indtil 31. december 2006). Museumsleder: mag.art. og cand.mag. Christian Gether Bestyrelsesformand: Svend Jakobsen Museets adresse: Skovvej Ishøj Museets arbejdsgrundlag og formål Museets ansvarsområde Museets ansvarsområde, der er koordineret med de øvrige statslige og statsanerkendte kunstmuseer, blev godkendt i 1999 som det senest godkendte ansvarsområde inden for billedkunst. Afspejlingen af nutidskunsten og de væsentlige kunstindtryk, der i de seneste årtier danner forudsætning herfor er museets særlige forpligtelse sammen med den danske kunsts integrering i nordisk og international sammenhæng. Museets oprettelse Opførelsen af museumsbygningen blev påbegyndt i Museumsbygningen er et resultat af en arkitektkonkurrence udskrevet af Københavns Amt i 1988, der blev vundet af arkitektstuderende Søren Robert Lund. Det skibslignende korpus skal afspejle den tætte beliggenhed ved vandet samt landskabets historie og til det faktum, at museet ligger på en kunstigt anlagt tange, hvor der før var vand. Museet blev indviet den 15. marts 1996 med Københavns Amt som hovedtilskudsyder. Pr. 1. januar 2000 blev museet statsanerkendt og dermed støtteberettiget til statstilskud i henhold til museumslovens 15 og 16. Før dette tidspunkt modtog museet et særligt driftstilskud fra staten over finansloven. Samdriftsaftaler Museet er ikke omfattet af nogen samdriftsaftale. 4

5 Internationale samarbejder og netværk Museet samarbejder med en række internationale kunstmuseer, gallerister, privatsamlere m.m. omkring de enkelte særudstillinger. Over en fireårig periode ( ) har museet konciperet og afviklet et stort antal udstillinger med hovedsagelig internationale samarbejdspartnere og institutioner såsom Norrköpings Konstmuseum, Nordic Institute for Contemporary Art, CoBrA Museum of Modern Art, Amstelveen), Kunsthalle zu Kiel, Moderna Museet, Stockholm, Astrup Fearnley Samlingen, Oslo, Retretti, Helsinki, Assoziatione Arte Continua, Images Modernes, Paris, Sprengel Museum Hannover, Nolde Museum, Seebüll. Museé national Fernand Léger, Centre Georges Pompidou og Message Biblique Marc Chagall, Nice. Kun i et tilfælde har et dansk museum (Kertemindeegnens Museum) været medarrangør af en udstilling Ved kommende, allerede planlagte projekter vil følgende indgå som samarbejdspartnere: Fondation Maeght, Nasjonalgalleriet, Oslo, Andy Warhol Museum, USA, Sprengel Museum, Hannover, Nolde Museum, Seebüll, Göteborgs Kunstmuseum, Fondation Bayeler (Basel), Tretyakov Gallery, Moskva m.m. Museet følger derudover aktivt ca. 300 danske og internationale kunstneres udvikling og aktiviteter. Museet har et udstrakt og tæt netværk specielt inden for samtidskunst med henblik på udstillinger og samlinger. Også formidlingsnetværket i relation til Collect and Share og MID, dvs. både internationalt og nationalt er stærkt, mens museet forsøger at udbygge og styrke sit forskningsnetværk. Kulturarvsstyrelsen noterer med tilfredshed, at museet i sin korte levetid har fået etableret omfattende og frugtbare internationale relationer og netværk, der matcher museets ansvarsområde inden for det internationale felt. Kulturarvsstyrelsen opfordrer museet til at opprioritere udbygningen af et forskningsnetværk, der knytter sig til udstillingssamarbejder i relation til museets ansvarsområde ikke blot internationalt, men også nationalt. Samlinger, arkiver, bibliotek Hovedvægten i samlingen lægges på dansk og nordisk samtidskunst produceret efter 1990 suppleret med væsentlige internationale værker og med særligt fokus på den engelske kunstscene til belysning og perspektivering af den danske kunst. Samlingen rummer ca. 340 værker af danske kunstnere, herunder installatoriske og konceptuelle skulpturer af Olafur Eliasson, Superflex, Kaspar Kaum Bonnén, Elmgreen & Dragset, Elisabeth Toubro samt Martin Erik Andersen og postminimalistisk skulptur af Jeppe Hein, Peter Bonnén, Øyvind Nygaard og Thorbjørn Lausten. Indenfor maleri er det ekspressive og figurative maleri repræsenteret ved John Kørner, Tal R, Kathrine Ærtebjerg, Allan Otte og Peter Bonde. Dertil kommer det formelle og postminimalistiske maleri ved Freddie A. Lerche, Thorbjørn Lausten og Claus Jensen samt dansk grafik, tegning, fotografi og videoværker. For den internationale kunst lægger samlingen sig i to markante spor: Det ene spor har vægten på YBA kunstnere (unge britiske kunstnere) fra 1990érne såsom Damien Hirst, Mona Hatoum, Sarah Lucas, Tim Noble og Sue Webster. Det andet følger Den nye Leipzig Skole - Tilo Baumgärtel, Matthias Weischer, Tim Eitel og David Schnell. Dertil kommer video og videoinstallationer, skulptur og installationer samt fotografi af internationale kunstnere som bl.a. Bill Viola, Tony Oursler og Doron Solomons med mange flere. 5

6 Nordisk samtidskunst er repræsenteret både inden for maleri, skulptur, installation og video. Et særligt fyldigt afsnit udgør her fotografiet. Samlingen omfatter ca. 45 værker af nordiske kunstnere som Lars Arrhenius, Ola Billgren, Clay Ketter, Carin Ellberg, Elina Brotherus, Hardy Strid m.fl. Arken har etableret klare retningslinjer for registrering af samlingen, for magasinering og revision. Museet har ikke deponeret værker på andre institutioner. Hele museets samling er registreret. Der er intet efterslæb i registreringen af værker. Kulturarvsstyrelsen finder museets systematiske tilgang i forbindelse med registrering m.m. af samlingen samt retningslinjer for udlån, der lever op til internationale museumsstandarder vedrørende udlån, transport, forsikring, klima, konservering og dokumentation, rosværdig. Inddeponeringer og indlån fra andre museer, institutioner eller private Museet har en del inddeponerede kunstværker, der næsten alle stammer fra samlingens oprettelse og de tidligste år , heriblandt en stor samling (142 værker) af Egill Jacobsens malerier og tegninger, der er deponeret af Egill og Evelyn Jacobsens fond. Museet har fra og med 2006 været i gang med at gennemgå museets deponeringsaftaler med henblik på genovervejelser af værkernes relevans i samlingen. Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet opsiger deponeringsaftalerne, returnerer kunstværkerne til ejerne og reserverer museets magasin til museets egen samling samt opbevaring af værker, der relaterer sig til museets udstillingsvirksomhed. Arkiv Museets arkiv (udklip, pressemeddelelser, artikler etc.) relaterer sig selektivt til kunstnere og værker i samlingen. Arkivets bestand består af hængemapper for hver kunstner, hvori relevant kildemateriale anbringes løbende. Bibliotek Museets bibliotek er et institutionsbibliotek, der kun benyttes af museets ansatte. Bibliotekets bogsamling, der i vidt omfang består af udstillingskataloger, er elektronisk registreret. Biblioteket er ikke tilgængeligt for offentligheden, og hjemlån er ikke tilladt. I forskningsmæssige sammenhænge vil der i særlige tilfælde blive givet adgang til ekstern benyttelse af arkiv og bibliotek. Museet forudser pladsmæssige problemer. Disse tænkes løst ved på længere sigt at ændre de fysiske rammer og etablere et offentligt tilgængeligt kunstbibliotek. Biblioteket deltager i sammenslutningen af danske kunstbiblioteker. Museet bør overveje hvilke driftsmæssige udgifter i form af personale og bygningsarealudnyttelse, der vil være en følge af at etablere et offentligt kunstbibliotek samt gennemføre en analyse af, hvor stort brugerbehovet rent faktisk er. 6

7 Indsamling, erhvervelser, undersøgelser og forskning Ved museets oprettelse i 1996 var det ikke i besiddelse af en samling bortset fra den deponerede samling af Egill Jacobsens værker. Museet har derfor i realiteten måttet skabe en samling fra nulpunktet i relation til det emne, der dækkes af det godkendte ansvarsområde. Det er museets ambition at udbygge og styrke samlingen i flere specifikke retninger. Som den ene linje ønsker museet at erhverve kunst i samtiden, som i særlig grad viser overvejelser vedrørende menneskets grundlæggende eksistentielle forhold. Som den anden linje er det planen at erhverve værker, som viser kunstnernes overvejelser vedrørende selve kunstbegrebet. Som særlige satsningsområder derudover kan nævnes værkkategorier som kunstfotografiet, det nye maleri, installationer, den multimediebaserede kunst og i det hele taget kunst, der tager nye medier og nye udtryk i anvendelse. Museet ønsker desuden at supplere samlingen med flere hovedværker af førende internationale kunstnere. Kulturarvsstyrelsen finder det positivt, at museet har ambitioner inden for samlingsområdet. Museets indsamlingspolitik virker konsekvent i forhold til den udstukne linje. Den del af museets strategi, der består i at supplere samlingen med hovedværker på internationalt niveau, kan det dog være vanskelig at gennemføre inden for en kortere årrække. For at styrke samlingen indenfor kerneområderne på det internationale område bør museet allerede nu planlægge at udbygge repræsentationen og dokumentationen af den enkelte kunstner, mens tid er. Museet bør identificere, hvilke retninger og kunstnere inden for - nordisk kunst, Young British Artists og de yngre tyske kunstnere - der allerede nu kan dokumenteres. Kulturarvsstyrelsen finder, at museet er målrettet i sin erhvervelsespolitik inden for sit ansvarsområde. Det er prisværdigt, at museet har intentioner om at erhverve relevante hovedværker også inden for det internationale område. Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet gennem sin indsamlingsplan styrker værk-porteføljen for de internationale kunstner, der allerede er repræsenteret i museets samling, mens de supplerende værker endnu lader sig anskaffe. Forskning Museet udgiver et udstillingskatalog til alle større udstillinger og har i perioden udgivet i alt 18 udstillingskataloger. Hver publikation indeholder ofte flere forskningsbaserede artikler af danske og internationale kunsthistorikere. Museets udstillings-, formidlings- og forskningsaktiviteter er dermed uløseligt knyttet til hinanden. Museet har planer om at styrke målsætning og omfanget af museets forskningsindsats ved udvikling af en forskningsstrategi og -plan samt ved samarbejde med andre forskningsinstitutioner. Museets medarbejdere er meget aktive deltagere i faglige konferencer, hvilket Kulturarvsstyrelsen finder prisværdigt. I sin bedømmelse af museets forskning udtaler Det kunsthistoriske Faglige Råd bl.a. følgende: Arken er en ung museumsinstitution, der allerede har etableret en systematisk forskningspraksis med et godt strategisk reflektionsniveau og et nuanceret forskningsbegreb. Museets publikationer dokumenterer en forskningsmæssig spændvidde fra den reflekterede dataindsamling over det fortolk- 7

8 ningsmæssige udviklingsarbejde og udfoldelse af et anvendelsesorienteret forskningsbegreb til egentlig grundforskning. Rådet finder, at museet med udgivelsen af Arken Bulletin på engelsk gør målsætningen om at bibringe ny viden indenfor sit ansvarsområde til virkelighed og påtager sig dermed den vigtige rolle at formidle nordisk samtidskunst til en international forskerskare. De to foreliggende numre viser tidsskriftet som et seriøst forum for artikler af såvel museets egne faglige medarbejdere som af eksterne forskere. Rådet anbefaler, at tidsskriftets videnskabelige lødighed styrkes gennem etablering af peer reviewbedømmelse. Rådet vurderer, at Arken i sine publikationer viser vilje, initiativ og evne til at skabe og fastholde en seriøs og vidtrækkende forskningspraksis. Rådet finder samtidig, at i betragtning af museets unge alder er forskningen allerede forholdsvis stærkt forankret i institutionen, hvor der arbejdes med et mangefacetteret forskningsbegreb. Da Arken råder over et fastansat personale med så rige forskningskompetencer og formidlingsevner vil det blive interessant at følge, hvordan museet videreudvikler sin forskningsprofil i årene fremover. Man kan håbe, at museets udstillingsvirksomhed i højere grad kommer til at basere sig på forskning, der knytter sig til museets eget genstandsområde og perioden efter Rådets udtalelse vedlægges rapporten. Kulturarvsstyrelsen hilser det velkomment, at museet formulerer en forskningsstrategi samt ønsker at styrke omfanget af forskningen. Styrelsen finder imidlertid, at museet kan styrke sin forskningskompetence ved at lade den del af museets forskningsaktivitet, der retter sig mod de store blockbuster-udstillinger, følge linjen i museets erhvervelsespolitik og dermed rette den mod museets ansvarsområde, dvs. samtidskunsten. Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet styrker den videnskabelige tyngde af sit tidsskrift gennem etablering af peer review-bedømmelse af indholdet. Konserverings- og bevaringsarbejde Museet angiver, at værkerne i museets samling er i god stand. Konservatorer fra Fælleskonservering Øst foretog i 1999 en samlet vurderingen af tilstanden. Resultatet heraf er skrevet ind i museets kunstdatabase. Senere erhvervelser er efterfølgende blevet gennemgået og vurderet af Fælleskonserveringen. Der afholdes månedlige samlingsmøder, hvor bl.a. konserveringsmæssige behov og mangler drøftes, og der aftales en nærmere tidsplan for konserveringsarbejdet. En medarbejder fra Fælleskonserveringen er på museet minimum 10 gange om året af 1-2 dages varighed. For 2007 er der allerede lagt en plan for konservering eller overvejelser vedr. indramning af et antal nærmere definerede værker. Formidling Museet har et varieret formidlingstilbud, der hovedsageligt retter sig mod særudstillinger. Skoletjenesten udarbejder formidlingsmateriale til såvel skoler som institutioner, børn med forældre, private grupper samt til frie børn. Skoletjenesten ARKEN udarbejder undervisningsmateriale til såvel skoler som insti- 8

9 tutioner samt formidlingsmateriale til børn, der besøger museet med deres forældre. Skoletjenesten ARKEN varetager desuden dialogbaseret undervisningsforløb, workshops, omvisninger og afholdelse af seminarer om samtidskunst. I børnerummet formidles særudstillinger til børn gennem børnebøger relateret til udstillingens tematik, tegning af tegninger, sansekasser, perleplader etc. Nyeste tiltag er ipods til udstillinger, der udlånes til publikum. På grund af pladsmangel vises museets permanente samling ikke ofte og kun i mindre sektioner ad gangen. Formidlingen af museets permanente samling bliver dermed nødlidende, specielt i forhold til den formidlingsaktivitet, der retter sig mod særudstillingerne. Der savnes i høj grad plads til kontinuerlig præsentation af værker i samlingen, som publikum med en vis form sandsynlighed kan få mulighed for at se, og som er permanent tilgængelige både i den planlagte og den improviserede formidlings- eller undervisningssituation. Museet kompenserer for den sparsomme præsentation af samlingen gennem information på hjemmesiden om enkeltværker og interviews med værkernes ophavsmænd. Museets samling bør dog i højere grad være tilgængelig. Museet skal gøre sin samling tilgængelig for offentligheden (museumslovens 2, stk.1, pkt.4). Dette gælder også værker, der er uddeponerede eller på magasin. Det er i imidlertid museets politik kun at give ledsaget adgang til værker på magasin ud fra en vurdering af forespørgslens forskningsmæssige karakter. Kulturarvsstyrelsen finder det ikke i overensstemmelse med museumsloven, at museet begrænser offentlighedens adgang til at bese værker på magasin på baggrund af en vurdering af forespørgslens forskningsmæssige karakter. Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet opprioriterer formidlingen af den permanente samling i museets udstillingsvirksomhed samt gør sine samlinger på magasin tilgængelige for offentligheden efter nærmere aftale uden vurdering af en forespørgsels forskningsmæssige karakter. Undervisnings- og formidlingsprojekter Museet har været yderst aktivt i forbindelse med formidlingsprojekter i form af brugerundersøgelser, pædagogiske undersøgelser, kompetenceudvikling for kulturinstitutionernes pædagogiske medarbejdere i Øresundsregionen og udarbejdelse af indskolingsmateriale til Chagall-udstillingen, der fremover vil være en del af det aldersdifferentierede undervisningsmateriale, der udarbejdes til hver udstilling. I 2004 blev 'børnerummet' etableret, hvor man kan læse børnebøger relaterede til temaer i udstillingerne og tegne tegninger. Til Chagall-udstillingen i 2005 lanceredes børnerummet on-line på Arkens hjemmeside. Derudover har museet haft flere større projekter, der retter sig mod børn og unge i lokalområdet. Blandt disse kan nævnes Humørekspressen, der er et lektiehjælpsprojekt for udsatte børn blev etableret i samarbejde med Brøndby Strandskole i 2004, og Boldkunst, der var et pilotprojekt i samarbejde med Brøndby IF. På projektniveau findes der for nærværende planer om med støtte fra Egmont Fonden at igangsætte en kunstskole for unge fra Vestegnen, der kan kvalificere til optagelse på uddannelse på akademiniveau. 9

10 Det seneste projekt er ARKcast, der retter sig mod unges brug af mp3/4 afspillere, mobiltelefoner og ipods. I sin fireårs plan ønsker museet at fortsætte denne linje og stiler mod at blive et af de førende kunstmuseer i Europa med hensyn til teknologibaseret kunstformidling. Kulturarvsstyrelsen finder, at museet er meget innovativt inden for undervisnings- og formidlingsområdet. Formidlingsværktøjerne ligger teknologisk i front. Vedligeholdelse og udvikling af denne linje er imidlertid ressourcekrævende og kan derfor være vanskelig at fastholde. Udstillinger Museet har kun i meget ringe omfang en basisudstilling, der viser museets samling. Udstillingsarealet benyttes i høj grad til særudstillinger. Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet overvejer forholdet mellem formidling af særudstillinger og formidling af den permanente samling - både i relation til indholdet og til visningslængde. Det er ikke hensigtsmæssigt, at hovedværker i museets samling befinder sig på magasin i flere år, mens museet lægger store ressourcer i særudstillingsaktiviteter. Særudstillinger Museet har en meget omfattende særudstillingsaktivitet baseret på en høj grad af egenproduktion, dvs. produktion af udstillinger, hvor museet anvender egne ressourcer (medarbejdere og økonomi) til at opbygge og formidle udstillinger med værker fra andre museer og samlinger. Kun et mindretal af særudstillingerne har været præfabrikerede, indlånte vandreudstillinger. Af de egenproducerede udstillinger er desuden kun en enkelt blevet udlånt til museer i udlandet. Museet har således selv måttet bære alle omkostningerne ved hovedparten af særudstillingerne. Det er museets intention at blive hovedformidler af dansk samtidskunst og samtidig fortsætte den internationale udstillingsaktivitet, der bygger på museets relationer og igangværende udstillingsaktivitet. En af hovedmålsætningerne for museet er for perioden at sætte øget fokus på samtidskunsten gennem specialsyede udstillinger af samtidskunst i verdensklasse i Kunstaksen. Museet giver udtryk for, at det savner midler til denne aktivitet og bedømmer, at målet kun kan opfyldes gennem ekstern fondsstøtte. Museet finder, at det internationalt orienterede samarbejde er blevet mere ressourcekrævende i de senere år og at der er behov for øgede personalemæssige og økonomiske ressourcer på dette felt. Som en yderligere faktor, der stiller krav til museets ressourcer, stiles der mod at afholde to forskningsbaserede udstillinger fremover med en forberedelsestid på minimum to år. Kulturarvsstyrelsen finder det glædeligt, at museet vil styrke forskningen i relation til sin særudstillingsvirksomhed. Da museet samtidig ønsker at styrke formidlingen af samtidskunst det vil sige det ansvarsområde, hvor museet er forpligtet til at have sine kompetencer er det Kulturarvsstyrelsens anbefaling, at museet lægger et væsentligt engagement såvel i forskning som i formidling af samtidskunsten. Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet prioriterer væsentlige udstillinger indenfor såvel dansk som international samtidskunst, således at der etableres synergi mellem særudstillinger og museets samling, hvorved museets profil skærpes. 10

11 Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet finder øgede ressourcer gennem samarbejde med andre museer omkring forskning og særudstillingsaktiviteter. Styrelsen anbefaler, at museet udformer en arbejdsplan, der strækker sig over et længere tidsrum, og dermed styrker muligheden for at etablere samarbejder omkring selve forskningsprojekterne og ikke blot omkring de administrative opgaver. Styrelsen foreslår, at museet allerede i de første stadier af en projektfase kontakter andre museer, danske såvel som internationale, med henblik på at etablere et forskningssamarbejde og sikrer frugtbare samarbejdsrelationer omkring særudstillingerne. Museet afvikler mange formidlingstiltag i tilknytning til hver enkelt særudstilling. Kulturarvsstyrelsen finder, at det kunne være relevant at overveje ressourcefordelingen mellem den forskning og formidling, der er knyttet til de enkelte særudstillinger. Internet formidling Bedømmelsen af museets internetside vedlægges rapporten som et særskilt bilag. Heraf fremgår det bl.a., at Kulturarvsstyrelsen finder, at museets hjemmeside har mange kvaliteter og må betragtes som velfungerende. Den rummer en stor mængde af relevant indhold tilpasset forskellige brugergrupper og situationer. Den er udført i et gennemført design, som virker enkelt og læservenligt. Den fremstår desuden opdateret og godt vedligeholdt. Når siden bedømmes ud fra vurderingskriterierne i Bedst på Nettet, opnår den imidlertid kun 10 ud af 50 mulige point. Det anbefales derfor, at museet gennemgår listen over kriterier for teknisk tilgængelighed i vurderingsgrundlaget for Bedst på Nettet for at opnå en højere grad af tilgængelighed og dermed give flere brugere adgang til hjemmesidens indhold. Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet supplerer den solide præsentation af værker og kunstnere med en digital formidling, der udfordrer hjemmesidens besøgende ved at tilbyde mere overraskende, udfordrende eller involverende oplevelser af visuel og æstetisk karakter og dermed følger op på sin målsætning om at rokke ved den besøgendes perspektiv. Åbningstid og besøgstal Museet er åbent i alt timer om året. Åbningstiden er anbragt yderst fleksibelt, således at der fx er åbent på mandage i skolernes vinterferie og efterårsferie samt på helligdage, der falder på en mandag. Besøgstallet for 2005 var: Heraf et stort antal voksne og pensionister. Bygninger og udendørs arealer Museumsbygningen er beliggende på en grund, der ejes af Strandparken I/S. Brugsretten for arealet er overdraget til Københavns Amt, der udlejer brugsretten til Arken. Brugeren betaler ejendomsskatter og afgifter samt forbrug af vand, el og kraft. Dertil kommer udgifterne til renholdelse og vedligeholdelse af belægninger og friarealer, pasning af beplantning og græsarealer, vedligeholdelse af hegn samt sne- og isrydning i fornødent omfang. 11

12 Efter nedlæggelsen af Københavns Amt pr. 1. januar 2007 overgår brugsretten til grunden til museet, der samtidig bliver ejer af museumsbygningen. Til opbevaring af kataloger og plakater samt transportkasser har museet har lejet lokaler i lokalområdet. Museets tekniske og sikkerhedsmæssige niveau er højt. Der er klimastyring i de fleste af museets udstillingslokaler og på magasinet og den relative luftfugtighed er meget stabil. Magasinet døgnovervåges af et CTS anlæg. Ved udsving sendes en SMS om sagen til rådighedsvagten. Der savnes imidlertid klimastyring i Kunstaksen og i Grafikgalleriet. Som en konsekvens af at udstillingsarealet ikke er tilstrækkeligt stort til, at museet kan vise samling og særudstillinger samtidig, har der gennem et stykke tid været overvejet at foretage en udbygning af museet. Denne udbygning er nu påbegyndt. De mange forbedringer af sikrings- og sikkerhedsniveauet, der er foretaget på museet de seneste år, planlægges videreført og udbygget bl.a. gennem træning og uddannelse af personalet. Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet udarbejder en langsigtet plan for fastholdelse af et opdateret sikringsniveau med henblik på kommende udviklinger på området, der stiller krav til økonomien. Inventar og materiel Museets ansvarsområde samtidskunst stiller særlige krav til det tekniske udstyr. Museet har tilkendegivet at have behov for mere og bedre teknisk udstyr til visning af nogle af værkerne fra samlingen og tilkendegiver samtidig at det er svært at finansiere den del. Der er desuden behov for mobile skillevægge til bedre opdeling af udstillingsrum. Kulturarvsstyrelsen finder, at museet bør udarbejde en handlingsplan med tilhørende økonomi, der tilgodeser anskaffelsen af det relevante tekniske udstyr, der muliggør en optimal visning af værkerne i samlingen på niveau med det teknologiske formidlingsudstyr på andre områder. Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet ved fremtidige anskaffelser samtænker en finansiering af det nødvendige tekniske udstyr med anskafffelsen af værkerne. Organisation og administration Arken har indgået en udviklingskontrakt med Københavns Amt for perioden Museet har desuden udarbejdet en intern virksomheds- og strategiplan for perioden , der er under revision på baggrund af den forestående udbygning af museet samt nedlæggelsen af Københavns Amt. Der er indgået driftsaftaler med firmaet KoncertART, der forestår museets koncertprogram. Museets venneforening klubarken har et medlemstal på pr. 1. august Foreningen administreres af et administrationsbureau, der varetager medlemsdatabasen, står for indmeldelser og fornyelser af medlemskaber, telefonbesvarelser samt tilmeldinger til arrangementer. Muset overvejer at overtage administrationen selv for at forbedre koordineringsmuligheder med resten af museets aktiviteter. 12

13 Museets venneforening klubarken har et meget varieret tilbud til medlemmerne med bl.a. gratis entré, kataloger og rabat på varer fra butikken. Dertil kommer foredrag, arrangementer på andre kulturinstutitoner og rejser ca. hvert andet år. Museets it-chef forestår p.t. selv drift af servere og pc ere. Museets hjemmeside og bibliotekssystem varetages imidlertid eksternt. Ledelse og personale Museet ledes p.t. af en bestyrelse på i alt 10 personer. Heraf udpeger Københavns Amt fire medlemmer, Ishøj Byråd et medlem, museets repræsentantskab tre medlemmer. Museets medarbejdere udpeger to, der ikke har stemmeret. På grund af nedlæggelsen af Københavns Amt står museets vedtægter over for ændringer i bestyrelsessammensætningen pr. l. januar Forslag til nye vedtægter er fremsendt til Kulturarvsstyrelsen. Bestyrelsen har fire faste bestyrelsesmøder om året, hvor museets strategi og målsætning drøftes løbende. Museets fastansatte kunsthistoriske personale omfatter direktøren, overinspektøren og to museumsinspektører samt en formidler. Museet har derudover en chefgruppe bestående af en vicedirektør, en økonomichef, en it-chef, en drifts- og sikkerhedschef og en kommunikationschef. Dertil kommer leder af skoletjenesten, en kommunikationsmedarbejder, en bibliotekar, tre sekretærer, en regnskabs- og budgetansvarlig medarbejder, to regnskabsassistenter, to arrangementskoordinatorer, en administrativ koordinator, tre museumsvagter og et antal museumsassistenter m.m. i alt 32 medarbejdere, der udgør 29 årsværk. På grund af den forestående nedlukning af museet affødt af ombygningen, som man forventede ville blive iværksat tidligere på året, blev der allerede pr. januar 2006 foretaget en reduktion i det faste personale på ca. 4 årsværk. Dette berørte i alt 6 medarbejdere, som enten blev afskediget eller fik arbejdstiden reduceret. To stillinger som henholdsvis salgs- og marketingschef og som butikschef er p.t. vakante. Genbesættelse af stillingerne afventer åbningen af det ny museum i januar Indenfor gruppen af freelancemedarbejdere, timelønnede, sæsonansatte m.v. beskæftiger museet i alt 39 ansatte, der udgør 10 årsværk. Også denne stab blev reduceret pr. januar Det drejer sig om en reduktion på i alt 4,5 årsværk fordelt på 21 ansatte. Museet vurderer, at der ved genåbning af museet ikke blot vil være behov for at genbesætte de jobs, der blev skåret væk i 2006, men også for en udvidelse af staben for at kunne imødekomme ønsker til formidlingsinitiativer, sikring m.v. Museet vurderer, at det vil dreje sig om flere assistenter i kunstafdelingen samt en yderligere inspektør. Kulturarvsstyrelsen finder det prisværdig, at museet har forsøgt at nedbringe omkostningsniveauet på grund af den økonomiske situation. 13

14 Økonomi Museets samlede driftsbudget var i 2005 på i alt 40,9 mio. kr. Tilskud fra Københavns Amt Tilskud fra HUR : Tilskud fra Staten 15 Tilskud fra Staten i ht. 16 Andre tilskud Entréindtægter til museet KlubARKENkontingent Omvisningsindtægter m.m. Andre indtægter: café, butik m.m kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Københavns Amt har været museets hovedtilskudsyder siden museets start. Med amtets nedlæggelse pr. 1. januar 2007 overtager staten udbetalingen af de tidligere tilskud fra hhv. amtet og HUR. I dette beløb indgår tilskud til finansieringen af det lån, som amtet har optaget såvel til opførelse af bygningen som den ny tilbygning, der er under opførelse. Derudover vil bopælskommunen, Ishøj Kommune, fremover bidrage med 1 mio. kr. årligt til driften. Kulturministeriet har indgået en aftale med Arken om, at den planlagte udbygning af museet iværksættes. Det er dog en forudsætning, at museet inden for den nuværende driftsramme skal finansiere dels en forøget husleje, dels de forøgede driftsudgifter, der er forbundet med arealudvidelsen. Ovennævnte budget afspejler museets forventning om et kommende driftsbudget på denne baggrund. I forbindelse med finanslov 2007 har museet fået forhøjet sit statslige tilskud med 0,5 mio. kr. Dialogen med Ishøj kommune har været meget frugtbar. Der samarbejdes i øjeblikket om udviklingen af Ishøj havn og Strandparken samt realiseringen af kunstaksen fra Ishøj station til museet. Kulturarvsstyrelsen finder det prisværdigt, at museets egenindtægter udgør så høj en andel af det samlede budget. 14

15 Konklusion og anbefalinger Arken Museum for Moderne Kunst er et veldrevet kunstmuseum, der afspejler nutidskunsten og de væsentlige kunstindtryk, der danner forudsætning herfor i de seneste årtier samtidig hermed skal det integrere den danske billedkunst i nordisk og international sammenhæng. Internationale relationer og netværk Kulturarvsstyrelsen noterer med tilfredshed, at museet i sin korte funktionsperiode har etableret omfattende og frugtbare internationale relationer og netværk, der matcher museets ansvarsområde inden for det internationale felt. Kulturarvsstyrelsen anbefaler museet i fortsættelse heraf at opprioritere udbygningen af forskningsnetværket ikke blot internationalt, men også nationalt. Registrering Kulturarvsstyrelsen finder museets systematiske tilgang i forbindelse med registrering m.m. af samlingen samt retningslinjer for udlån, der lever op til internationale museumsstandarder vedrørende udlån, transport, forsikring, klima, konservering og dokumentation rosværdigt. Deposita Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet prioriterer sine ressourcer og reserverer museets magasin til egne værker. Det anbefales, at opsige deponeringsaftalerne for private deposita, returnere kunstværkerne til ejerne og reserverer museets magasin til museets egen samling. Bibliotek Museet bør analysere hvilke driftsmæssige udgifter i form af personale og bygningsarealudnyttelse, der vil være en følge af at etablere et offentligt kunstbibliotek, samt gennemføre en analyse af, hvor stort brugerbehovet rent faktisk er. Erhvervelsespolitik Kulturarvsstyrelsen finder, at museet er målrettet i sin erhvervelsespolitik inden for sit ansvarsområde. Det er prisværdigt, at museet har intentioner om at erhverve relevante hovedværker også inden for det internationale område. Det vil dog ofte være vanskeligt at finansiere anskaffelsen af værker, der allerede ved erhvervelsen har status af hovedværk Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet gennem sin indsamlingsplan styrker repræsentativiteten af værker for de internationale kunstner, der allerede er i museets samling, mens værkerne endnu lader sig anskaffe. Forskning Kulturarvsstyrelsen hilser det velkomment, at museet formulerer en forskningsstrategi. Kulturarvsstyrelsen finder, at den del af museets forskningsaktivitet, der retter sig mod de store blockbuster-udstillinger, af ressourcemæssige grunde bør følge linjen i museets erhvervelsespolitik og rettes mod museets ansvarsområde, dvs. samtidskunsten. Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet styrker den videnskabelige tyngde af sit tidsskrift gennem etablering af peer review-bedømmelse af indholdet. Formidling Kulturarvsstyrelsen finder, at museet er meget innovativt indenfor undervisnings- og formidlingsområdet. Formidlingsværktøjerne ligger teknologisk i front, men museet bør tage højde for, at vedligeholdelse og udvikling af denne linje er ressourcekrævende og derfor kan være vanskelig at fastholde. 15

16 Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet opprioriterer formidlingen af den permanente samling i museets udstillingsvirksomhed samt gør sine samlinger på magasin tilgængelige for offentligheden efter nærmere aftale uden vurdering af en forespørgsels forskningsmæssige karakter. Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet overvejer forholdet mellem formidling af særudstillinger og formidling af den permanente samling - både i relation til indholdet og til visningslængde. Det er ikke hensigtsmæssigt, at hovedværker i museets samling befinder sig på magasin i flere år, mens museet lægger store ressourcer i særudstillingsaktiviteter. Særudstillinger Kulturarvsstyrelsen finder det glædeligt, at museet vil styrke forskningen i relation til sin særudstillingsvirksomhed.. Da museet samtidig ønsker at styrke formidlingen af samtidskunst det ansvarsområde, hvor museet er forpligtet til at have sine kompetencer er det Kulturarvsstyrelsens anbefaling, at museet økonomiserer med sine ressourcer og lægger et væsentlig engagement såvel i forskning som i formidling af samtidskunsten. Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet prioriterer væsentlige udstillinger inden for såvel dansk som international samtidskunst, således at der etableres synergi mellem særudstillinger og museets samling, hvorved museets profil skærpes. Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet finder øgede ressourcer gennem samarbejde med andre museer omkring forskning og særudstillingsaktiviteter. Styrelsen anbefaler, at museet udformer en arbejdsplan, der strækker sig over et længere tidsrum, og dermed styrker muligheden for at etablere samarbejder omkring selve forskningsprojekterne og ikke blot omkring de administrative opgaver. Styrelsen foreslår, at museet allerede i de første stadier af en projektfase kontakter andre museer, danske såvel som internationale, med henblik på at etablere et forskningssamarbejde og sikrer frugtbare samarbejdsrelationer omkring udstillingerne. Museet har mange formidlingstiltag i gang i relation til hver enkelt udstilling. En indskrænkning heraf kunne flytte ressourcer til forskningsdelen af museets virksomhed. Internet Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet supplerer den solide præsentation af værker og kunstnere med en digital formidling, der udfordrer hjemmesidens besøgende ved at tilbyde mere overraskende, udfordrende eller involverende oplevelser af visuel og æstetisk karakter og dermed følger op på sin målsætning om at rokke ved den besøgendes perspektiv. Sikring Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet udarbejder en langsigtet plan for fastholdelse af et opdateret sikringsniveau med henblik på kommende udviklinger på området, der stiller krav til økonomien. Økonomi Kulturarvsstyrelsen finder at museet bør udarbejde en handlingsplan med tilhørende økonomi, der tilgodeser anskaffelsen af det relevante tekniske udstyr, der muliggør en optimal visning af værkerne i samlingen på niveau med det teknologiske formidlingsudstyr på andre områder. For at varetage denne væsentlige del af museets virksomhed - samlingens formidling - bør museet ved fremtidige anskaffelser samtænke en finansiering af det nødvendige tekniske udstyr med anskafffelsen af værkerne. Kulturarvsstyrelsen finder det prisværdig, at museet har forsøgt at nedbringe omkostningsniveauet på grund af den økonomiske situation. Kulturarvsstyrelsen finder det hensigtsmæssigt, at museet også fremover tilpasser sin personalesituation såvel til økonomi som aktiviteteter. Kulturarvsstyrelsen finder det prisværdigt, at museets er i stand til at generere så store egenindtægter. 16

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

J.F. Willumsens Museum. Kvalitetsvurdering

J.F. Willumsens Museum. Kvalitetsvurdering J.F. Willumsens Museum Kvalitetsvurdering 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 3 Vurderingsgrundlag...3 J.F. WILLUMSENS MUSEUM... 5 Nøgletal for museet...5

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Kvalitetsvurdering af NATURAMA

Kvalitetsvurdering af NATURAMA Kvalitetsvurdering af NATURAMA 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE NATURAMA..5 Nøgletal for museet.5 Kulturarvsstyrelsens samlede vurdering...6 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDE Forskning 6 Formidling...7 Indsamling

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

SPØRGESKEMA. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN:

SPØRGESKEMA. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN: SPØRGESKEMA Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN: Senest revideret i februar 2007 Vejledning Spørgeskemaet besvares af museets leder i samarbejde med museets bestyrelsesformand

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Skagens Museum

Kvalitetsvurdering af. Skagens Museum Kvalitetsvurdering af Skagens Museum 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Skagens Museum 4 Lovgrundlag og ejerforhold 5 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger,

Læs mere

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Indholdsfortegnelse Introduktion til kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingskonceptet 3 Kvalitetsvurderingsprocessen 4 Inden

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Oplevelseskoncept for World of Energy. 1. januar 2010 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-23-13-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Oplevelseskoncept for World of Energy. 1. januar 2010 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-23-13-08 Resultatkontrakt Vedrørende Oplevelseskoncept for World of Energy 1. januar 2010 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-23-13-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum VEJLEDNING REVIDERET JUNI 2009 JUNI 2009 Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum KULTURARVSSTYRELSEN

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM HANDLINGSPLAN 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Museet som sted 3. Det lokale, det nationale og det internationale 4. Museets forpligtigelser:

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013

KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013 MUSEUM SØNDERJYLLAND KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013 SÆRUDSTILLING 1. FEBRUAR 2013-12. MAJ 2013 LEE MILLER OG DET SURREALISTISKE BLIK Forårets udstilling sætter fokus på den amerikanske fotograf

Læs mere

OM SKOLEN KUNSTLINJEN

OM SKOLEN KUNSTLINJEN OM SKOLEN Københavns Kunstskole er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske. Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1550 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02410

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Det danske Kunstindustrimuseum

Kvalitetsvurdering af. Det danske Kunstindustrimuseum Kvalitetsvurdering af Det danske Kunstindustrimuseum 2005 Indhold Baggrund for kvalitetsvurderingen 3 Lovgrundlag og ejerforhold 4 Museets arbejdsgrundlag og formål 4 Samlinger, arkiver og bibliotek 5

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Københavns Ejendomme har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål og svar bringes nedenfor i anonymiseret form.

Københavns Ejendomme har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål og svar bringes nedenfor i anonymiseret form. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Rettelsesblad 3 til udbudsmaterialet for Øksnehallen Københavns Ejendomme har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Københavns Rådhus 1599 København V København den 9. september 2011

Kultur- og Fritidsudvalget Københavns Rådhus 1599 København V København den 9. september 2011 Kultur- og Fritidsudvalget Københavns Rådhus 1599 København V København den 9. september 2011 Revideret ansøgning om tilskud til indretning af nye lokaler og drift 2011 samt driftstilskud 2012 I forlængelse

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad. SPONSORSAMARBEJDE PRÆSENTATION KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.dk Driftschef Ole Dahl, direkte: 38410940, mail: oledahl@silkeborgbad.dk

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: postmus@kulturarv.dk Vejledning

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Flytning af Saxo-Biblioteket

Flytning af Saxo-Biblioteket Arbejdsfaser Dubletkassation Kvalitetsbetinget kas- sation Nødkassation Fordeling Målsætning Kassere dubletter. Også dubletter, hvor det ene eksemplar er elektronisk (kun tidsskrifter). Ambition: ca. 23%

Læs mere

BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL

BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL KULTURELLE FORMÅL uddybende og konkretiseret projektbeskrivelse 1. BAGGRUND Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA 22.5.2013 Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA I dette notat beskrives de kompetencer, vi ønsker at opdyrke/understøtte i KORA med afsæt i, at KORA skal have to sidestillede spor

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Forslag. til vilkår for sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum til Den selvejende institution Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Forslag. til vilkår for sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum til Den selvejende institution Silkeborg Kulturhistoriske Museum Kultur- og Fritidsafdelingen, den 9. juni 2008, rev. 1. august 2008 Forslag til vilkår for sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum til Den selvejende institution Silkeborg Kulturhistoriske

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Kunst.dk: Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Page 1 of 3 Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Refusion af dækning af udgifter for lån af nulevende kunstneres, kunsthåndværkeres og designeres

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning og regnskab 2009 Indhold: KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk

Læs mere

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

(Navn, adresse, tlf. nr. og email) 1. Institution: Museerne i aftalekommunerne

(Navn, adresse, tlf. nr. og email) 1. Institution: Museerne i aftalekommunerne Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 2: Kvalificeret digital formidling af museernes samlinger NB! Der gøres opmærksom på at denne projektbeskrivelse

Læs mere