Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre."

Transkript

1 BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen PILEGAARDEN s kørebane. Se nærmere detalje beskrivelse i BYGGESAGSBESKRIVELSE 3. DEL. Nærværende udbudsmateriale vedrører alle arbejder og leverancer i forbindelse med overfladebehandling af Grundejerforeningen Pilegaarden s kørebaner, som består af: Nybøl Alle fra Finderupvej til Pilegårds Alle.. Dagebøl Alle. Studsbøl Alle fra nr. 25/28 til Pilegård Alle. Mosbøl Alle fra Dagebøl Alle til nr. 13/22. Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. Arbejdet skal tilrettelægges således at der hele tiden vil være adgang for rednings- og renovationskøretøjer Stedlige forhold De bydende er pligtige at besigtige og gøre sig bekendt med forholdene på stedet inden tilbud afgives. Ekstra krav som følge af ukendskab til de stedlige forhold vil ikke blive honoreret. Inden arbejdet påbegyndes registrerer entreprenøren alle tilstedeværende skader. Entreprenøren sikrer sig, at byggeledelsen har kopi af registreringen, og at byggeledelsen er enig i entreprenørens registrering. Eventuelle beskadigelser herudover skal retableres af entreprenøren for egen regning. Side 1 af 17

2 1.2.2 Adgang til området. I sagens natur er der adgang til vejarealet når som helst. 1.3 Oversigt over entrepriser/arbejder Arbejdet udføres i hovedentreprise omfattende alene 04 TERRÆNBEFÆSTELSE 1.4. PROJEKTORGANISATION/ BYGGELEDELSEN BYGHERRE : GRUNDEJERFORENINGEN PILEGAARDEN KONTAKT : FORMAND WILLIAM LERCHE TLF.: MOB.: Byggeplads Generelt Denne beskrivelse af byggepladsarbejdet skal læses i tilknytning til: - Den øvrige del af byggesagsbeskrivelsen. - Byggesagsbeskrivelsen 3.del, der giver almen orientering og bestemmelser for alle arbejder indeholdt i entreprisen.. Ud over de i BSB nævnte dokumenter danner nedennævnte almengyldige dokumenter og fordringer grundlag for såvel afgivelse af tilbud som overdragelse og udførelse af arbejdet. Entreprenøren projekterer og udfører alle nødvendige tiltag vedrørende sikring af jordunderlag for byggepladsens etablering og drift, herunder nødvendig udskiftning af blød bund, udlægning af grusunderlag, for skure m.m. Side 2 af 17

3 1.5.2 Bestemmelser Myndighedsforskrifter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. Arbejdsministeriets Bekendtgørelse nr. 775 af 17. september 1992 om indretning af skurvogne. Arbejdsministeriets Bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 om indretning af tekniske hjælpemidler. Arbejdsministeriets Bekendtgørelse nr. 670 af 7. august 1995 om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler. At-anvisning Nr , Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 15. december 1992 Av-cirkulæreskrivelse Nr. 2/1995 At-cirkulæreskrivelse nr.16/1990 At-cirkulæreskrivelse nr.4/1996 AT-MEDDELELSE NR AT-MEDDELELSE NR AT-MEDDELELSE NR Evt. nye opdaterede udgaver af ovenstående, erstatter de ovennævnte udgaver Myndighedstilladelser og anmeldelser De respektive entreprenører skal rettidigt indhente de fornødne tilladelser og foretage de fornødne anmeldelser. Entreprenøren må ikke uden byggeledelsens tilladelse søge om dispensation eller andre lempelser fra betingelser i byggetilladelse eller lovgivning Overdragelse og aflevering Byggeområdet overtages som det foreligger på udbudstidspunktet. Det påhviler entreprenøren at retablere de arealer, der ikke indgår i det færdige arbejde, men som entreprenøren anvender i forbindelse med udførelsen af arbejdet, således at de fremstår som ved overtagelsen dog kun i det omfang, det ikke strider mod dansk rets almindelige erstatningsregler. Entreprenøren foranlediger inden arbejdets påbegyndelse afholdelse af et vejsyn med deltagelse af byggeledelsen. Side 3 af 17

4 Entreprenøren skal foretage en registrering af tilkørselsveje, samt omliggende bygninger der kan påvirkes af arbejdet på pladsen. Hvor dele af tilstødende vej/fortov anvendes ved til/frakørsel skal disse beskyttes eller retableres, ligesom arealer i ind- og udkørsler til den enkelte parcelhusejer, skal afleveres i samme stand som ved overtagelse. Den enkelte entreprenør skal selv levere, opstille, vedligeholde og nedtage egne skure og materialecontainere. Eventuelle skader skal være registreret inden arbejdets påbegyndelse. Materiale herom fremsendes til byggeledelsen inden bygningsarbejderne opstartes Eksisterende forhold Master, lygtepæle, antenneskabe, strømskabe, ledningsføringer, hegn, skilte, træer og buske må ikke beskadiges. Beskæring af træer og buske der evt. kunne forhindre arbejdets udførelse, aftales med byggeledelsen. Entreprenøren bærer selv ansvaret for indhentning af oplysninger om eksisterende installationer og ledninger i terræn og afholder alle omkostninger til reparation af disse ved eventuel beskadigelse. Følgende ledninger, kabler m.v. forefindes i normal dybde for disse: El Vand Telefon Fiber- og antenne Kloak system Regnvandssystem Støder entreprenøren under arbejdets gang på ledninger, kabler m.v., skal det straks meddeles byggeledelsen, hvorefter der i samråd træffes bestemmelser om, hvilke foranstaltninger, der skal træffes. Side 4 af 17

5 1.5.5 Bygherrens afsætninger Bygherren foretager ingen afsætning af kotefikspunkter. Entreprenøren afsætter selv sine nødvendige kotefikspunkter Byggepladsens indretning Som del af udbudsmaterialet indgår tegning over Grundejerforeningen PILEGAARDEN s veje Vagtordning Bygherren etablerer ikke vagtordning Tyverisikring Bygherren etablerer ikke tyverisikring. Entreprenøren kan, efter aftale med byggeledelsen, etablere tyverisikring. Udgifter til etablering af tyverisikring er bygherren uvedkommende Varsling, afspærring, skilte. Entreprenøren leverer og opsætter skilte med teksten, BYGGEPLADS, Hjelm påbudt, når det er tilfældet, at dette er påkrævet. Entreprenørerne må kun opsætte i alt 2 firmaskilte. Grundejerforeningen orienterer beboerne i foreningen om det kommende arbejde. Varsling, skiltning og afspærring samt orientering om parkeringsrestriktioner påhviler alene entreprenøren Byggepladsens færdselsarealer Parkering Entreprenørens arbejdsvogne må foretage nødvendige standsninger på pladsen, og kun i forbindelse med af- og/eller pålæsning af materialer og arbejdsredskaber. Parkering for håndværkernes private biler må ikke ske på Grundejerforeningen PILEGAARDEN s område. Side 5 af 17

6 Færdselsarealer Hovedentreprenøren etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer, og gennemfører nødvendige belægningsbeskyttelsesforanstaltninger på adgangsvejene til Grundejerforeningen PILEGAARDEN Oprydning og renhold af færdselsarealer Hovedentreprenøren leverer og forestår renholdelse af alle tilkørsels- og færdselsarealer, i hele byggeperioden. Alle tilkørsels- og færdselsarealer skal til stadighed holdes ryddelige. Såvel færdsels- som arbejdsområder skal efter behov, dog mindst en gang ugen, ryddes for affald Skurby og oplagsplads Tyverisikring Bygherren etablerer ikke tyverisikring. Entreprenøren kan, efter aftale med byggeledelsen, etablere tyverisikring. Udgifter til etablering af tyverisikring er bygherren uvedkommende Skurforhold Der er ikke udlagt areal til skurby. Placering heraf afhænger af antallet af skurvogne. Hoved-Entreprenøren meddeler bygherren behov. Hovedentreprenøren etablerer, vedligeholder og afvikler areal til skurby. Hovedentreprenøren leverer mandskabs-, sanitets-, møde- og funktionærvogne, sørger selv for rengøring af mandskabsvogne, toiletpapir, papirhåndklæder, sæbe og førstehjælpskasse. I henhold til det udstyr overenskomster og Arbejdstilsynet kræver Oplagsplads Hovedentreprenøren etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer og retablerer evt. oplagspladser. Side 6 af 17

7 Affaldshåndtering og affaldscontainere Hovedentreprenøren sørger for opstilling, mærkning med affaldsfraktioner og tømning af evt. affaldscontainere i byggeperioden samt efterfølgende fjernelse. Containere placeres på byggepladsarealet. Undtagelsesvis kan affaldscontainere opstilles ved arbejdsstedet, hvis de fjernes ved arbejdstids ophør. Dette skal dog aftales særskilt med byggeledelsen. Alt byggeaffald skal håndteres og sorteres i henhold til anvisningsregulativ for bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald i Tårnby kommune. Såfremt entreprenørens transport ad offentlige veje medfører tilsmudsning af disse, skal entreprenøren uden ekstrabetaling sørge for rengøring af disse veje i henhold til de offentlige myndigheders krav. Den enkelte entreprenør er pligtig til løbende at fjerne sit affald fra arbejdssteder og oplagspladser m.v. og henlægge affaldet i affaldscontainere eller at bortkøre det direkte. Hovedentreprenøren leverer og administrerer dagrenovation fra skurby tilmeldt kommunens dagrenovationsordning Belysning i skurby og på oplagsplads Hovedentreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner belysning af skurby og oplagsplads i henhold til gældende regler. Lyset skal være styret med ur og skumringsrelæ Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads Hovedentreprenøren forestår udførelsen af vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads. Vejrligsforanstaltninger planlægges og etableres så betids og i et sådant omfang, at de er i stand til at afbøde vejrligets indflydelse på tidsfrister og kvalitet Oprydning og renhold Hovedentreprenøren har pligt til at sørge for løbende at foretage oprydning på oplagspladser og renholdelse af mandskabsvogne dagligt. Side 7 af 17

8 Forbindingskasser Hovedentreprenøren leverer forbindingskasser og har ansvaret for, at de til enhver tid indeholder de nødvendige rekvisitter jf. Arbejdstilsynets krav hertil. Min. 1 forbindingskasse placeres tæt på arbejdsstedet, med uhindret adgang for alle når der arbejdes på pladsen. Hovedentreprenøren opbevarer båre i eget skur Brandslukningsmateriel Hovedentreprenøren sørger selv for, at der opsættes/medbringes brandslukningsudstyr i området, tilpasset de aktuelle aktiviteter, og varmt arbejde udføres iht. gældende regler. Hvortil brandslukningsudstyret anvendes og placeres angives i samarbejde med byggeledelsen på byggepladstegning og markeres på stedet ved skiltning Arbejdsbetingelser generelt Normal arbejdstid er fra kl til Arbejde uden for dette tidsrum skal aftales med bygherren. Det er forbudt at medbringe, indtage eller være påvirket af øl, vin, spiritus eller narkotika på byggepladsen. Rygning på byggepladsen er tilladt. Side 8 af 17

9 1.6 Sikkerhed og sundhed Generelt Denne plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) omfatter arbejdet i forbindelse med om- og tilbygninger. Planen er gældende for alle entrepriser. Gældende lovgivning, herunder: Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 739 af 22. september 1997 om virksomhedernes sikkerheds og sundhedsarbejde. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om byggepladsers og lignende arbejdssteders indretning. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 18. december 1996 om sikkerhedskrav m.v. til personlige værnemidler. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 775 af 17. september Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr af 18. december 1992, kapitel 11 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde ved samarbejde mellem flere arbejdsgivere på samme arbejdssted. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 1993 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø. Evt. nye opdaterede udgaver af ovenstående, erstatter de ovennævnte udgaver Bygherrens arbejdsmiljømålsætninger Bygherren har opstillet følgende arbejdsmiljømålsætninger: Alt arbejde skal planlægges og udføres således, at den, der udfører arbejdet, ikke udsættes for risiko, for uheld eller sundhedsskadelig påvirkning. Ved alternative muligheder for anvendelse af teknologi, arbejdsprocesser, stoffer eller materialer skal de løsninger vælges, inden for projektets tekniske og økonomiske rammer samt lovgivningens krav på området, der giver laveste belastninger på mennesker. Støvgener skal minimeres af hensyn til de beskæftigede arbejdere. Støj og vibrationer skal minimeres af hensyn til de beskæftigede arbejdere og de omkringboende. Side 9 af 17

10 Formål med plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed og Sundhed skal sikre, at de enkelte udførende kan udføre deres arbejdsopgaver under overholdelse af kravene i byggepladsbekendtgørelsen og arbejdsmiljølovgivningen i øvrigt. Planen skal desuden sikre en forsvarlig arbejdsgang og koordinering af sikkerhedsforanstaltningerne. Planen for Sikkerhed og Sundhed udfærdiges af hovedentreprenøren, og skal være tilgængelig for alle ansatte og arbejdsgivere på byggepladsen. Det skal understreges, at hver enkelt arbejdsleder er ansvarlig for sikkerheden for de ansatte under dennes ledelse, og skal drage omsorg for, at sikkerhedspolitik og sikkerhedsforanstaltninger bekendtgøres og følges af alle Byggepladsens sikkerhedsorganisation Organisering af sikkerhedsarbejdet skal ske iht. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 739 af 22. september 1997 om virksomheders sikkerheds- og sundhedsarbejde. På byggepladsen etableres der ved byggeriets start en sikkerhedsorganisation. Sikkerhedsorganisationens opbygning fremgår af organisationsdiagram men diagrammet ajourføres løbende af Hovedentreprenøren Entreprenørens sikkerhedsorganisation på arbejdsstedet Alle entreprenører deltager i sikkerhedsmøderne med deres arbejdsledere Sikkerhedskoordinator Bygherren overdrager ansvar for koordinering og afgrænsning af sikkerheds- og sundhedsarbejdet til Hovedentreprenøren, som udpeger en sikkerhedskoordinator. Sikkerhedskoordinatoren koordinerer det fælles sikkerhedsarbejde gennem direkte kontakt, ved afholdelse af regelmæssige sikkerhedsmøder og opfølgning under det daglige arbejde til fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed i fællesområderne. Side 10 af 17

11 Sikkerhedsmøder Sikkerhedsmøder afholdes 1. gang ved arbejdets påbegyndelse, herefter mindst hver 2. uge. Ekstraordinære møder skal afholdes efter alvorlige ulykker, uheld eller tilløb hertil, eller såfremt der er begrundet ønske herom. I sikkerhedsmøderne deltager sikkerhedskoordinatoren og de enkelte entreprenører og deres evt. sikkerhedsrepræsentanter. Dagsorden for sikkerhedsmøderne vil som minimum omfatte følgende punkter: Mødedeltagere Næste møde Godkendelse af referat Bemanding Sikkerhedsorganisation Ulykkestilfælde og sundhedsskader Fejl og mangler i sikkerhedsmæssige foranstaltninger Problemer med faciliteter/velfærdsforanstaltninger Ajourføringer/revision af plan for sikkerhed og sundhed Forestående arbejder med særlige risici Forebyggende og/eller nye foranstaltninger Myndigheder Udestående punkter på aktionslister Eventuelt Der er mødepligt til sikkerhedsmøderne Entreprenørens ansvar for sikkerhedsarbejdet Det er den enkelte entreprenørs ansvar at etablere og vedligeholde de sikkerhedsforanstaltninger, han er blevet pålagt ved afgrænsningen. Overholdes afgrænsningen ikke, vil sikkerhedskoordinatoren lade sikkerhedsforanstaltningerne udføre for entreprenørens regning. Det er ligeledes den enkelte entreprenørs eget ansvar, at arbejdsmiljøloven, bekendtgørelser og anvisninger overholdes og at alt udstyr og maskiner m.v. er i forsvarlig og lovlig stand. Dette såvel i fællesområder som i entreprenørens eget arbejdsområde. Hvis en entreprenør ikke opfylder sine sikkerhedsmæssige forpligtelser, vil sikkerhedskoordinatoren uden varsel lade forholdet bringe i orden for entreprenørens regning. Side 11 af 17

12 Plan for sikkerhed og sundhed Hovedentreprenøren, til hvem bygherren har overdraget pligten til at færdiggøre og ajourføre Plan for Sikkerhed og Sundhed, samt pligten til at koordinere sikkerhedsarbejdet, benævnes sikkerhedskoordinatoren. Tilsyn med de påbudte sikkerhedsforanstaltninger påhviler den entreprenør, der udfører dem Arbejdsmiljø Begrænsning af støjgener Entreprenøren skal vælge materiel, som giver mindst mulig støj til brugeren af materiellet samt til øvrige personer på arbejdspladsen. For de personer, som anvender støjende udstyr, skal reglerne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse 801 af 4. oktober 1993 overholdes. Det betyder, at ingen personer heller ikke i anden entreprise må udsættes for en støjbelastning over 80 db(a) uden brug af høreværn. Ved støjniveauer over 80dB(A) skal der stilles høreværn til rådighed Begrænsning af skader og gener fra vibrationer Entreprenøren skal vælge værktøj, som giver mindst mulige hånd-/armvibrationer, eller anvende metoder til ophæng af værktøjet, så det ikke håndholdes. Overstiger vibrationsbelastningen 130dB(HA), skal entreprenøren vibrationsdæmpe udstyret eller anvise anden arbejdsmetode Begrænsning af støvgener Entreprenøren skal sørge for, at der udføres effektiv støvbegrænsning ved kilden Begrænsning af ergonomiske gener Entreprenøren skal sørge for, at manuel transport, såsom løft, bæring, skub, træk og lignende af tunge byrder begrænses mest muligt ved anvendelse af tekniske hjælpemidler. Side 12 af 17

13 Forholdsregler ved farligt arbejde Følgende områder og aktiviteter betragtes som farligt arbejde: kemiske stoffer giftige stoffer Sikkerhedskoordinatoren skal sikre, at de respektive entreprenører udarbejder specifikke arbejdsprocedurer som beskriver de sikkerhedsmæssige forhold Omgivende miljø Generelt Arbejdets praktiske udførelse skal tilrettelægges i nøje samarbejde med byggeledelsen Naboer Naboer og trafikanter skal af Hovedentreprenøren informeres om arbejder, der kan påvirke dem, inden de iværksættes. Hvis det er nødvendigt at arbejde uden for tidsrummet hverdage kl skal dette meddeles til tilsynet senest dagen før arbejdet igangsættes, således at der kan varsles i tide. Entreprenøren skal foretage en systematisk registrering af alle nabohenvendelser. Samtlige nabohenvendelser skal videregives til bygherren Trafikanter Trafikanter som bilister, cyklister, fodgængere mv. skal informeres om begrænsninger i deres færdselsmuligheder. Der skal foretages en systematisk information til alle trafikanter, således at sikkerhedsniveauet kan opretholdes. Side 13 af 17

14 1.8. Kvalitetsstyring Generelt Senest ved indgåelse af kontrakt skal entreprenørerne fremsende sin kvalitetshåndbog til bygherrens tilsyn. Kvalitetshåndbogen kan foreligge i form af et standarddokument udarbejdet af entreprenørens brancheorganisation bilagt relevante uddrag af tilsvarende dokumenter fra underentreprenørers brancheorganisationer. Alternativt kan kvalitetshåndbogen helt eller delvis være udarbejdet af entreprenørerne som et generelt firmadokument. I alle tilfælde skal kvalitetshåndbogen omfatte alle sædvanlige elementer i et kvalitetsstyringssystem for virksomheder inden for de relevante fag. Entreprenørens kvalitetssikring på sagen skal planlægges og gennemføres i overensstemmelse med ovennævnte dokumenter samt udbudskontrolplan Byggeledelsen Uafhængigt af entreprenørens kontrol vil bygherren lade udføre tilsyn Byggemøder Der vil blive afholdt byggemøde, hver uge, på fast ugedag og tidspunkt. Dag og tidspunkt aftales ved opstart. I byggemøderne deltager bygherren, aktuelle rådgivere og repræsentanter for entreprenørerne, men ikke underentreprenører. Eventuelle bemærkninger til byggemødereferatet skal fremføres på første efterfølgende byggemøde. Sker dette ikke, vil referatet blive betragtet som godkendt Opstartsmøde Inden et arbejde påbegyndes afholdes et opstartsmøde. Af hensyn til tilpasningen imellem entrepriserne vil entreprenøren for de efterfølgende arbejder i visse tilfælde blive indkaldt til opstartsmøde, til det forudgående arbejde. Bygherren indkalder til opstartsmøde. Side 14 af 17

15 1.8.3 Kvalitetsplan Det påhviler entreprenøren at udarbejde en kvalitetsplan, der skal forelægges bygherren til godkendelse senest 7 arbejdsdage efter overdragelsen af arbejdet. Senest 7 arbejdsdage efter modtagelsen af bygherrens kommentarer skal disse være indarbejdet i planen, og atter fremsendt til bygherren. Kvalitetsplanen skal omfatte følgende emner: Entreprenørernes organisation inkl. eventuelle underentreprenører i relation til byggesagen med dertil knyttede ansvarsforhold. Specielt angives, hvem der er ansvarlig for kvalitetskontrollen, og hvem der udfører den. Dokumentstyring Styring af indkøb Kvalifikationer Kontrolplan Krav til underentreprenører og leverandører Håndtering af fejl og mangler ved materialer og arbejde Håndtering af afvigelser fra projektmaterialet Entreprenørens kontrol og dokumentation Generelt Det påhviler entreprenørerne at udføre og dokumentere kvalitetskontrollen med eget arbejde inkl. underentreprenører og leverancer. Den i udbudsmaterialet foreskrevne kontrol begrænser ikke entreprenørens ansvar for arbejdets konditionsmæssige udførelse; om nødvendigt må entreprenøren supplerer med yderligere kontrol. Der skal anvendes fortrykte skemaer til registrering af arbejdets omfang og den udførte kvalitetskontrol (kontroljournal). Entreprenørernes kvalitetskontrol dokumenteres ved de af ham udfyldte og underskrevne skemaer, som afleveres til bygherren, før delarbejder færdigmeldes. Alle kontroldokumenter skal opbevares på byggepladsen og være tilgængelige for bygherren Kvalitetsdokumentation Relevante kontrolplaner skal foreligge ved arbejdets påbegyndelse. Side 15 af 17

16 Projektgennemgang Senest 1uge før opstart indkaldes til projektgennemgangsmøde. I mødet deltager hovedentreprenøren, eventuel underentreprenør, samt bygherre. Formålet med mødet er at orientere den udførende om særlige forhold, og at sikre at der er enighed om kvalitet og omfang. Formålet med projektgennemgangen er gennem dialog mellem entreprenøren og de projekterende: at få udnyttet entreprenørens udførelsesmæssige sagkundskab, at få afdækket eventuelle forhold, som kan føre til svigt, at få løst projektmæssige forståelsesproblemer samt at få drøftet og eventuelt justeret kontrolplaner, at gennemgå Plan for Sikkerhed og Sundhed, at afdække miljømæssige belastninger, At afdække rækkefølger der har betydning for detailtidsplanen. Gennemgangen ændrer ikke ved fordelingen af ansvar og risiko mellem bygherre og entreprenør, heller ikke selvom gennemgangen resulterer i ændringer i projektet Garantierklæringer Hvis der stilles krav om afgivelse af særlig garantierklæring for en ydelse, skal entreprenørerne give meddelelse til byggeledelsen, så snart garantierklæringen foreligger Aflevering Ved arbejdets færdigmelding skal entreprenøren til byggeledelsen aflevere kopi af den krævede kvalitetsdokumentation for udførte arbejder, i det omfang dokumentationen ikke tidligere er afleveret til byggeledelsen. Ved arbejdets færdigmelding skal entreprenøren aflevere skriftlig dokumentation for tidligere udarbejdet mangelliste og at disse mangler er afhjulpet. Entreprenøren har 10 arbejdsdage til at udbedre evt. mangler. Hvis manglerne ikke er udbedret kan bygherren få udefrakommende entreprenør til at udbedre manglerne. Udgiften hertil fratrækkes den bydende entreprenørens tilgodehavende. Side 16 af 17

17 1.8.6 Kvalitetssikring efter aflevering Entreprenørens mangelafhjælpning efter afleveringen er underkastet de samme betingelser for kvalitetssikring som øvrige ydelser. Entreprenørens kvalitetsdokumentation vedrørende mangelafhjælpningen overdrages byggeledelsen ved mangelafhjælpningens afslutning Mangelafhjælpning Entreprenøren skal med kvittering dokumentere at mangelafhjælpningen er udført og kontrolleret før færdigmelding er fremsendt til byggeledelsen Tidsstyring Generelt Der lægges i udbuddet stor vægt på at arbejdet gennemføres inden for den tidsramme, der er angivet i udbudstidsplanen. Der er 1 hovedentreprenør på byggepladsen, med flere underentreprenører. Hovedentreprenøren udfærdiger en detailtidsplan med nedenstående oplysninger. Det er Hovedentreprenøren der har det fulde ansvar for at koordinere og samordne underentreprenører på en og samme detailtidsplan. Tidsplanen skal foreligge senest 1 uge efter byggestart. Hovedentreprenøren skal i deres tilbud indregne tid til koordineringsmøder og til udarbejdelse af tidsplan. Byggeledelsen deltager gerne i tidsplansmøder med, men ansvaret for udarbejdelsen af den samlede tidsplan påhviler Hovedentreprenøren i samarbejde med de respektive underentreprenører Tidsplan Udbudstidsplanen indeholder byggeriets start- og sluttidspunkter. Starttidspunkt skal være mellem 2. Maj 2011 og 2. Juni Sluttidspunkt skal være senest 22. Juni Hovedentreprenøren er pligtig til umiddelbart efter accept, at udarbejde arbejdstidsplanen for byggeriet inden for rammerne af udbudstidsplanen.. Detail-tidsplan skal forelægges byggeledelsen senest 1 uge efter byggestart. Side 17 af 17

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1 PSS Plan for sikkerhed og sundhed Bilag 1 A Udbud dd.mm.20åå GERS HNP ELO Udg. Betegnelse/revision Dato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Denne plan er udarbejdet for at sikre en godt og systematisk samarbejde

Læs mere

Udarb.: Kontrol: Godk.:

Udarb.: Kontrol: Godk.: Kapitel : 1. Plan for Sikkerhed og Sundhed Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : Udarb.: Kontrol: Godk.: 0. Indholdsfortegnelse...1 1. Orientering om byggesagen...3 1.1. en...3 1.2. Oversigt over

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Af 11. marts 2016 for udførelsen af Renovering af Nalunnguarfiup Atuarfia - Udvendig malerarbejde del 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 01. DE GRUNDLÆGGENDE REGLER... 2 02. BESKRIVELSE

Læs mere

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Side 1 af 6 Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Byggesagen... 2 1.3 Projektorganisation... 2 1.4 Projektmaterialet... 2 1.4.1

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. for udførelsen af. Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2

Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. for udførelsen af. Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2 PSS Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED for udførelsen af Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2 Nedrivning af bygningerne: B-115a, 115b, 115c, 115d, 115e og 115f undtaget fyrrum

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Sikkerheds- og Sundhedsplan.

Sikkerheds- og Sundhedsplan. Dato: 12.09.2012 Nyt læringscenter ved Tønder Grundskole. Sikkerheds- og Sundhedsplan., Kilen 6, 1. sal, 6200 Aabenraa, tlf. 74 62 48 88. Nyt læringscenter ved Tønder Grundskole side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Plan of health and safety

Plan of health and safety Qualitas Architects Plan of health and safety Søndersø Skolen Nordmark Afdeling Steven S Jensen 1/8/2014 Dato : 08-01-2013 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: SSJ Kontrolleret: Godkendt: Kapitel

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed Plan for sikkerhed og sundhed Sikkerhed og sundhed på byggepladsen: Ombygning af Herlev Rådhus Dato 17. oktober 2014 Side 1 af 10 Indhold Plan for sikkerhed og sundhed... 1 Navne & adresseliste... 3 Beskrivelse

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af 37, stk. 2, 3, 5 og 6, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Vesterport, AAB afd. 6 Realisering af fysisk helhedsplan - Renovering og modernisering \\cher\sagarkiv\2011\1100017931\dok\ld00821-1-kegh.xlsx Paradigme 2016-03-18 Pladsens

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

22. september Plan for sikkerhed og sundhed. ATP Ejendomme A/S. Dato: Byggesag: Ryesgade 45, kælder Ansvarlig: JLG.

22. september Plan for sikkerhed og sundhed. ATP Ejendomme A/S. Dato: Byggesag: Ryesgade 45, kælder Ansvarlig: JLG. Plan for sikkerhed og sundhed ATP Ejendomme A/S Dato: 21-09-2011 Byggesag: Ryesgade 45, kælder Ansvarlig: JLG Side 1 af 9 1. Generelle forhold 1.1. Generel projektbeskrivelse Entrepriseform: Hovedentreprise

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Ombygning og etablering af baderum i kælder 29. April 2013 Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Projektbeskrivelse... 3 1.3 Projektmaterialet...

Læs mere

Boligselskabet Strandparken, Dragør Dato: 22. juni 2012 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr.

Boligselskabet Strandparken, Dragør Dato: 22. juni 2012 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 9. SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSPLAN 2 9.1 BYGGEPLADS... 2 9.2 BYGHERRE... 2 9.3 PROJEKTERENDE... 2 9.4 ARBEJDSTILSYNET... 2 9.5 BYGGELEDELSE... 2 9.6 ENTREPRENØRER... 2 10. SIKKERHEDSORGANISATION...

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om bygherrens pligter I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i, lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

E/F Kallerupgård Dato: 6. februar 2013 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr.:

E/F Kallerupgård Dato: 6. februar 2013 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr.: INDHOLDSFORTEGNELSE 9. SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSPLAN 2 9.1 BYGGEPLADS... 2 9.2 BYGHERRE... 2 9.3 PROJEKTERENDE... 2 9.4 ARBEJDSTILSYNET... 2 9.5 BYGGELEDELSE... 2 9.6 ENTREPRENØRER... 3 10. SIKKERHEDSORGANISATION

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter Bygherre s tjekliste til PSS og andre bygherrepligter* 2 Organisationsplan Organisationsplanens indhold: Bygherrens navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson mv. Koordinators navn(e) og telefonnummer.

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Orientering... 4 2.1. Generelt... 4 2.2. Byggesagen... 4 2.3. Oversigt over arbejder...

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser Arbejdsmiljø - tillæg til standardbetingelser Gældende for leverandører og underentreprenører November 2013 Generelt Nisgaard + Christoffersen A/S (N+C) vil have et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed Plan for sikkerhed og sundhed Hovedprojekt 0. Indholdsfortegnelse Rev.dato : Side : 1/2 Udarbejdet: PT Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen...

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed 1 Plan for sikkerhed og sundhed Formålet med Byggepladsens Plan for Sikkerhed og Sundhed PSS er at sikre, at alle, der arbejder på pladsen, har et godt arbejdsmiljø. Planen kan samtidigt være et godt styringsredskab

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 1210.77 Signalarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 Signalanlæg ved vestlig rampekryds på Jyllingevej 1210.77 Forord til udbudskontrolplaner

Læs mere

Projektspecefik byggesag

Projektspecefik byggesag 1 af 23 Projektspecefik byggesag Beskrivelse - byggesag 2 af 23 Indholdsfortegnelse 1. Orientering 1.1 Generelt 1.2 Byggesagen 1.2.1 Generelt 1.2.2 Entrepriser/arbejder 1.2.3 Bygherreleverancer 1.3 Projektorganisation

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3 1.1 Fælles regler på pladsen Planen for byggepladsens Sikkerhed og Sundhed skal sammen med den enkelte entreprenørs arbejdspladsvurdering (APV) sikre, at alle, der er beskæftiget på byggepladsen, har et

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UKP Indhold 6620 700 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG Byggesag: Sags nr.: Sags beskrivelse: Hoved/Totalentreprisen, incl. alle underliggende fagentrepriser Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) I medfør af 49, 72, stk. 1, og 73 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere

Entreprise Beplantning. Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm

Entreprise Beplantning. Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm Udbudskontrolplaner Entreprise 6770.50 Beplantning Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm NOVEMBER 2011 UKP Indhold 6770.50 Udbudskontrolplaner Strækning: Holstebro - Vejle 6770 Riis - Ølholm Entreprise: 6770.50

Læs mere

UDBUD EL-ENTREPRISEN SOLCELLEANLÆG Bygherre: HOLSTEBRO KOMMUNE 02 HOLSTEBRO RÅDHUS

UDBUD EL-ENTREPRISEN SOLCELLEANLÆG Bygherre: HOLSTEBRO KOMMUNE 02 HOLSTEBRO RÅDHUS UDBUD EL-ENTREPRISEN SOLCELLEANLÆG 2014 Bygherre: HOLSTEBRO KOMMUNE 02 HOLSTEBRO RÅDHUS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 1.0 GENEREL ORIENTERING 1.1 Orientering og formål 4 1.2

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv.

Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv. Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv. Arbejdsmiljøregler for de kommunale institutionsledere Revision 0 Sikkerhedsloven Denne pjece er et uddrag af lov nr. 1395 af 27 december 2008

Læs mere

Mikaellauridsen.dk - Entreprise Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen.

Mikaellauridsen.dk - Entreprise Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. Mikaellauridsen.dk - Entreprise Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. Revisionsnummer 01 Dato: 30.04.2015 Udarb. af: Mikael D. Lauridsen MDL Byggeplads: Location Adresse Bygherre Århus

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) (opgave) Indsæt billede Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Arbejdspladsens organisation... 3 2. Arbejdsmiljøorganisation... 6 3. Afgrænsning... 6 4. Tidsplan

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik. Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013 Sagnr. 12001 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005 Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram Juni 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 ARBEJDSMILJØMÅL 4 3 BYGGEPLADSPOLITIKKER 5 4 KRAV TIL ENTREPRENØREN 8 5 BYGHERRENS INDSATSER 10 6 KOMMUNIKATION

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1) BEK nr 1504 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 1129/1079-0017 Senere ændringer til

Læs mere

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen.

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. Opdateret 21. April 2010 NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. PSS skal udarbejdes hvis der er 10 eller flere ansatte på pladsen samtidigt, eller pladsen falder

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Underleverandører til

Underleverandører til Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

Det gælder din sikkerhed

Det gælder din sikkerhed Det gælder din sikkerhed DU BLIVER HØRT Sikkerhedsregler for arbejde på Esbjerg Kommunes byggepladser For at forbedre sikkerheden er det vigtigt for bygherren at blive orienteret om nærved ulykker Du er

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.15 Nedrivning Februar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 03.06.2008 Golder Associates International Miljørådgiver 6000 ansatte 150 kontorer 100% medarbejderejet Kontor

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme. Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme. Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm GRUPPEN THORUP ARKITEKT & INGENIØR PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED BYGHERRE: Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme BYGGESAG: Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm SAGSNR.: 4057 DATO: 07.08.2013

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT PLAN SIKKERHED OG SUNDHED

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT PLAN SIKKERHED OG SUNDHED TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT PLAN SIKKERHED OG SUNDHED Skorpeskolen Renovering af kloak Princip illustration Plan for sikkerhed og sundhed Dateret: 04.01.2017 LeanDesign ApS Skorpeskolen Renovering af

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Byggesagen Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr 17/1 Sags nr.:17/1 Dato:xx.xx.2017. Vers.: 01 Projektleder: flp ENTREPRISEKONTRAKT SIDE 1 Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi

Læs mere

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring Grøn Proces Et redskab til produktionsforberedelse og styring Undersøgelser i byggebranchen viser at ventetid, spild, svind, tyveri og skader......udgør en væsentlig del af årsagen til branchens dårlige

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe Sikkerhedsarbejde om bord i skibe I denne pjece kan du læse om sikkerhedsarbejde i skibe. Pjecen fortæller om bestemmelserne i kapitel XIA i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A om sikkerhedsarbejde i handelsskibe,

Læs mere

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 1. Generelt. 2 1.1 Gyldighedsområde. 2 1.2 Omfang.. 2 2. Svendborg Kommunes ydelser.. 2 2.1 Generelt 2 2.2 Driftsmøde/Organisation. 2 2.3 Arbejdets overdragelse 2 3. Entreprenørens

Læs mere

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Firma navn og CVR. Nr. Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) PSS for (byggeriets navn og adresse) Navn arbejdsmiljøkoordinator 2.25 Bilag 25 Skabelon for PSS BYGHERRENAVN 1 Indhold 2 Formål...

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1)

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1) Page 1 of 6 BEK nr 1416 af 27/12/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-12-2008 Beskæftigelsesministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Område og definitioner Kapitel 2 Udpegning af koordinatorer

Læs mere

Kravspecifikation. Drift og vedligehold af oplukkelige broer i København, El-installationer Maskininstallationer Hydraulikinstallationer.

Kravspecifikation. Drift og vedligehold af oplukkelige broer i København, El-installationer Maskininstallationer Hydraulikinstallationer. 02-11-2015 Sagsnr. 2015-0198257 Kravspecifikation Drift og vedligehold af oplukkelige broer i København, El-installationer Maskininstallationer Hydraulikinstallationer Side 1 af 6 Kravspecifikation til

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen FRI og Danske ARK Ydelsesbeskrivelser Udgave Byggeri og Planlægning, april 2006. - Tilrettes let ultimo 2009. -

Læs mere

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle Nyt hus Eller ombygning af det gamle Før Efter Når planen om nyt hus, eller ombygning af det gamle, trænger sig på, er der mange ting der skal tages stilling til: Hvor stort? Hvor dyrt? Hvordan skal det

Læs mere

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral Side : 1 af 9 Entreprisebeskrivelse (EB) for levering og idriftsætning af vaskeriudstyr Side : 2 af 9 1.0 Almen orientering Bygherre: Fællesvaskeri Ruskær v. Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300

Læs mere

Deltagere: Anne-Marie Johnstone (AM) AB Lindstrand (AB) Klaus Hemmingsen (KH) MinAltan A/S (MIN) Lars Madsen (LM) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP)

Deltagere: Anne-Marie Johnstone (AM) AB Lindstrand (AB) Klaus Hemmingsen (KH) MinAltan A/S (MIN) Lars Madsen (LM) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP) Referat. Sag: 11.3158.02 - AB Lindstrand Emne: Byggemøde nr. 1, uge 8 Mandag d. 16. februar 2015, kl. 10.00 Sted: Hjalmar Brantings Plads 6 Referent: LM Deltagere: Anne-Marie Johnstone (AM) AB Lindstrand

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013 GRUPPEN THORUP ARKITEKT & INGENIØR PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED BYGHERRE: Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole BYGGESAG: Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013

Læs mere

Dato : Dokument Byggesag Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/5. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: 0. Indholdsfortegnelse...

Dato : Dokument Byggesag Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/5. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: 0. Indholdsfortegnelse... Indholdsfortegnelse Side : 1/5 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 1.2 en... 1 1.2.1 Generelt... 1 1.2.2 Entrepriser/arbejder...

Læs mere

Dragør Kommune. Vedligeholdelse af kommunale bygninger

Dragør Kommune. Vedligeholdelse af kommunale bygninger Dragør Kommune Vedligeholdelse af kommunale bygninger Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Totalentreprise Version: 1 Dragør Kommune Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LEGO Kornmarken Brandsektionering

LEGO Kornmarken Brandsektionering RÅDGIVENDE INGENIØRER LEGO Kornmarken Hovedentreprise B1.010 Byggesagsbeskrivelsen 26.6.2015 Hovedentreprise B1.010 Byggesagsbeskrivelsen 26.6.2015 HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S Rådgivende ingeniører Kløvervej

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed. MBG Entreprise A/S. Dato: Byggesag: Østergade 36, 3. sal SAG 243 Ansvarlig: JLG.

Plan for sikkerhed og sundhed. MBG Entreprise A/S. Dato: Byggesag: Østergade 36, 3. sal SAG 243 Ansvarlig: JLG. Plan for sikkerhed og sundhed MBG Entreprise A/S Dato: 12.12.2012 Byggesag: Østergade 36, 3. sal SAG 243 Ansvarlig: JLG Side 1 af 11 1. Generelle forhold 1.1. Generel projektbeskrivelse Entrepriseform:

Læs mere

DNU. Arbejdsmiljø- og Sikkerhedskrav. Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Kurt Egmose Rådgivergruppen DNU I/S. Det Nye Universitetshospital.

DNU. Arbejdsmiljø- og Sikkerhedskrav. Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Kurt Egmose Rådgivergruppen DNU I/S. Det Nye Universitetshospital. DNU Arbejdsmiljø- og Sikkerhedskrav Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Kurt Egmose Rådgivergruppen DNU I/S Det Nye Universitetshospital Det Nye i Aarhus Universitetshospital i Århus En stor byggeplads Byggeområdet

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland Udkast 18. juni 2012 Bilag 1 a Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland I medfør af 7, 9, stk. 2, 56, 57, stk. 1, og 57 a i lovbekendtgørelse nr. 1048 af 26. oktober 2005, som

Læs mere

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe GÆLDENDE Sikkerhedsarbejde Kapitel XI af 1. september 2013 Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe Regel 1 Anvendelse og definitioner 1 I handelsskibe, hvor den fastsatte besætning,

Læs mere

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus Retningslinjer Krav for arbejdets udførelse Der må ikke udføres arbejde / leveres ydelser med mindre sygehuset har rekvireret dette.

Læs mere

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3 Udbud af rammeaftaler for ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE Aftalebilag 3 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Orientering...3 1.1 Generelt...3 1.2 Udbudsmaterialet...3 1.2.1 Grundlag for udbud...3 1.2.2 Almengyldige

Læs mere

Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23

Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23 Forord Denne branchevejledning henvender sig til Bygherrer, der pålægges at udarbejde en skriftlig plan for byggepladsens sikkerhed og sundhed (PSS), Projekterende/rådgivende virksomheder, der udfører

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Temamøde 9. december Arbejdsmiljø. Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet

Temamøde 9. december Arbejdsmiljø. Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet Temamøde 9. december 2010. Arbejdsmiljø. Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.dk

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 13 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL

MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL MINI PSS DIN INTRODUKTION TIL PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GAPS FORMÅL Formålet med en Plan for Sikkerhed og Sundhed er: At sikre fokus på de særlige udfordringer i forhold til arbejdsmiljø, der er på

Læs mere