Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre."

Transkript

1 BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen PILEGAARDEN s kørebane. Se nærmere detalje beskrivelse i BYGGESAGSBESKRIVELSE 3. DEL. Nærværende udbudsmateriale vedrører alle arbejder og leverancer i forbindelse med overfladebehandling af Grundejerforeningen Pilegaarden s kørebaner, som består af: Nybøl Alle fra Finderupvej til Pilegårds Alle.. Dagebøl Alle. Studsbøl Alle fra nr. 25/28 til Pilegård Alle. Mosbøl Alle fra Dagebøl Alle til nr. 13/22. Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. Arbejdet skal tilrettelægges således at der hele tiden vil være adgang for rednings- og renovationskøretøjer Stedlige forhold De bydende er pligtige at besigtige og gøre sig bekendt med forholdene på stedet inden tilbud afgives. Ekstra krav som følge af ukendskab til de stedlige forhold vil ikke blive honoreret. Inden arbejdet påbegyndes registrerer entreprenøren alle tilstedeværende skader. Entreprenøren sikrer sig, at byggeledelsen har kopi af registreringen, og at byggeledelsen er enig i entreprenørens registrering. Eventuelle beskadigelser herudover skal retableres af entreprenøren for egen regning. Side 1 af 17

2 1.2.2 Adgang til området. I sagens natur er der adgang til vejarealet når som helst. 1.3 Oversigt over entrepriser/arbejder Arbejdet udføres i hovedentreprise omfattende alene 04 TERRÆNBEFÆSTELSE 1.4. PROJEKTORGANISATION/ BYGGELEDELSEN BYGHERRE : GRUNDEJERFORENINGEN PILEGAARDEN KONTAKT : FORMAND WILLIAM LERCHE TLF.: MOB.: Byggeplads Generelt Denne beskrivelse af byggepladsarbejdet skal læses i tilknytning til: - Den øvrige del af byggesagsbeskrivelsen. - Byggesagsbeskrivelsen 3.del, der giver almen orientering og bestemmelser for alle arbejder indeholdt i entreprisen.. Ud over de i BSB nævnte dokumenter danner nedennævnte almengyldige dokumenter og fordringer grundlag for såvel afgivelse af tilbud som overdragelse og udførelse af arbejdet. Entreprenøren projekterer og udfører alle nødvendige tiltag vedrørende sikring af jordunderlag for byggepladsens etablering og drift, herunder nødvendig udskiftning af blød bund, udlægning af grusunderlag, for skure m.m. Side 2 af 17

3 1.5.2 Bestemmelser Myndighedsforskrifter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. Arbejdsministeriets Bekendtgørelse nr. 775 af 17. september 1992 om indretning af skurvogne. Arbejdsministeriets Bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 om indretning af tekniske hjælpemidler. Arbejdsministeriets Bekendtgørelse nr. 670 af 7. august 1995 om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler. At-anvisning Nr , Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 15. december 1992 Av-cirkulæreskrivelse Nr. 2/1995 At-cirkulæreskrivelse nr.16/1990 At-cirkulæreskrivelse nr.4/1996 AT-MEDDELELSE NR AT-MEDDELELSE NR AT-MEDDELELSE NR Evt. nye opdaterede udgaver af ovenstående, erstatter de ovennævnte udgaver Myndighedstilladelser og anmeldelser De respektive entreprenører skal rettidigt indhente de fornødne tilladelser og foretage de fornødne anmeldelser. Entreprenøren må ikke uden byggeledelsens tilladelse søge om dispensation eller andre lempelser fra betingelser i byggetilladelse eller lovgivning Overdragelse og aflevering Byggeområdet overtages som det foreligger på udbudstidspunktet. Det påhviler entreprenøren at retablere de arealer, der ikke indgår i det færdige arbejde, men som entreprenøren anvender i forbindelse med udførelsen af arbejdet, således at de fremstår som ved overtagelsen dog kun i det omfang, det ikke strider mod dansk rets almindelige erstatningsregler. Entreprenøren foranlediger inden arbejdets påbegyndelse afholdelse af et vejsyn med deltagelse af byggeledelsen. Side 3 af 17

4 Entreprenøren skal foretage en registrering af tilkørselsveje, samt omliggende bygninger der kan påvirkes af arbejdet på pladsen. Hvor dele af tilstødende vej/fortov anvendes ved til/frakørsel skal disse beskyttes eller retableres, ligesom arealer i ind- og udkørsler til den enkelte parcelhusejer, skal afleveres i samme stand som ved overtagelse. Den enkelte entreprenør skal selv levere, opstille, vedligeholde og nedtage egne skure og materialecontainere. Eventuelle skader skal være registreret inden arbejdets påbegyndelse. Materiale herom fremsendes til byggeledelsen inden bygningsarbejderne opstartes Eksisterende forhold Master, lygtepæle, antenneskabe, strømskabe, ledningsføringer, hegn, skilte, træer og buske må ikke beskadiges. Beskæring af træer og buske der evt. kunne forhindre arbejdets udførelse, aftales med byggeledelsen. Entreprenøren bærer selv ansvaret for indhentning af oplysninger om eksisterende installationer og ledninger i terræn og afholder alle omkostninger til reparation af disse ved eventuel beskadigelse. Følgende ledninger, kabler m.v. forefindes i normal dybde for disse: El Vand Telefon Fiber- og antenne Kloak system Regnvandssystem Støder entreprenøren under arbejdets gang på ledninger, kabler m.v., skal det straks meddeles byggeledelsen, hvorefter der i samråd træffes bestemmelser om, hvilke foranstaltninger, der skal træffes. Side 4 af 17

5 1.5.5 Bygherrens afsætninger Bygherren foretager ingen afsætning af kotefikspunkter. Entreprenøren afsætter selv sine nødvendige kotefikspunkter Byggepladsens indretning Som del af udbudsmaterialet indgår tegning over Grundejerforeningen PILEGAARDEN s veje Vagtordning Bygherren etablerer ikke vagtordning Tyverisikring Bygherren etablerer ikke tyverisikring. Entreprenøren kan, efter aftale med byggeledelsen, etablere tyverisikring. Udgifter til etablering af tyverisikring er bygherren uvedkommende Varsling, afspærring, skilte. Entreprenøren leverer og opsætter skilte med teksten, BYGGEPLADS, Hjelm påbudt, når det er tilfældet, at dette er påkrævet. Entreprenørerne må kun opsætte i alt 2 firmaskilte. Grundejerforeningen orienterer beboerne i foreningen om det kommende arbejde. Varsling, skiltning og afspærring samt orientering om parkeringsrestriktioner påhviler alene entreprenøren Byggepladsens færdselsarealer Parkering Entreprenørens arbejdsvogne må foretage nødvendige standsninger på pladsen, og kun i forbindelse med af- og/eller pålæsning af materialer og arbejdsredskaber. Parkering for håndværkernes private biler må ikke ske på Grundejerforeningen PILEGAARDEN s område. Side 5 af 17

6 Færdselsarealer Hovedentreprenøren etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer, og gennemfører nødvendige belægningsbeskyttelsesforanstaltninger på adgangsvejene til Grundejerforeningen PILEGAARDEN Oprydning og renhold af færdselsarealer Hovedentreprenøren leverer og forestår renholdelse af alle tilkørsels- og færdselsarealer, i hele byggeperioden. Alle tilkørsels- og færdselsarealer skal til stadighed holdes ryddelige. Såvel færdsels- som arbejdsområder skal efter behov, dog mindst en gang ugen, ryddes for affald Skurby og oplagsplads Tyverisikring Bygherren etablerer ikke tyverisikring. Entreprenøren kan, efter aftale med byggeledelsen, etablere tyverisikring. Udgifter til etablering af tyverisikring er bygherren uvedkommende Skurforhold Der er ikke udlagt areal til skurby. Placering heraf afhænger af antallet af skurvogne. Hoved-Entreprenøren meddeler bygherren behov. Hovedentreprenøren etablerer, vedligeholder og afvikler areal til skurby. Hovedentreprenøren leverer mandskabs-, sanitets-, møde- og funktionærvogne, sørger selv for rengøring af mandskabsvogne, toiletpapir, papirhåndklæder, sæbe og førstehjælpskasse. I henhold til det udstyr overenskomster og Arbejdstilsynet kræver Oplagsplads Hovedentreprenøren etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer og retablerer evt. oplagspladser. Side 6 af 17

7 Affaldshåndtering og affaldscontainere Hovedentreprenøren sørger for opstilling, mærkning med affaldsfraktioner og tømning af evt. affaldscontainere i byggeperioden samt efterfølgende fjernelse. Containere placeres på byggepladsarealet. Undtagelsesvis kan affaldscontainere opstilles ved arbejdsstedet, hvis de fjernes ved arbejdstids ophør. Dette skal dog aftales særskilt med byggeledelsen. Alt byggeaffald skal håndteres og sorteres i henhold til anvisningsregulativ for bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald i Tårnby kommune. Såfremt entreprenørens transport ad offentlige veje medfører tilsmudsning af disse, skal entreprenøren uden ekstrabetaling sørge for rengøring af disse veje i henhold til de offentlige myndigheders krav. Den enkelte entreprenør er pligtig til løbende at fjerne sit affald fra arbejdssteder og oplagspladser m.v. og henlægge affaldet i affaldscontainere eller at bortkøre det direkte. Hovedentreprenøren leverer og administrerer dagrenovation fra skurby tilmeldt kommunens dagrenovationsordning Belysning i skurby og på oplagsplads Hovedentreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner belysning af skurby og oplagsplads i henhold til gældende regler. Lyset skal være styret med ur og skumringsrelæ Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads Hovedentreprenøren forestår udførelsen af vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads. Vejrligsforanstaltninger planlægges og etableres så betids og i et sådant omfang, at de er i stand til at afbøde vejrligets indflydelse på tidsfrister og kvalitet Oprydning og renhold Hovedentreprenøren har pligt til at sørge for løbende at foretage oprydning på oplagspladser og renholdelse af mandskabsvogne dagligt. Side 7 af 17

8 Forbindingskasser Hovedentreprenøren leverer forbindingskasser og har ansvaret for, at de til enhver tid indeholder de nødvendige rekvisitter jf. Arbejdstilsynets krav hertil. Min. 1 forbindingskasse placeres tæt på arbejdsstedet, med uhindret adgang for alle når der arbejdes på pladsen. Hovedentreprenøren opbevarer båre i eget skur Brandslukningsmateriel Hovedentreprenøren sørger selv for, at der opsættes/medbringes brandslukningsudstyr i området, tilpasset de aktuelle aktiviteter, og varmt arbejde udføres iht. gældende regler. Hvortil brandslukningsudstyret anvendes og placeres angives i samarbejde med byggeledelsen på byggepladstegning og markeres på stedet ved skiltning Arbejdsbetingelser generelt Normal arbejdstid er fra kl til Arbejde uden for dette tidsrum skal aftales med bygherren. Det er forbudt at medbringe, indtage eller være påvirket af øl, vin, spiritus eller narkotika på byggepladsen. Rygning på byggepladsen er tilladt. Side 8 af 17

9 1.6 Sikkerhed og sundhed Generelt Denne plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) omfatter arbejdet i forbindelse med om- og tilbygninger. Planen er gældende for alle entrepriser. Gældende lovgivning, herunder: Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 739 af 22. september 1997 om virksomhedernes sikkerheds og sundhedsarbejde. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om byggepladsers og lignende arbejdssteders indretning. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 18. december 1996 om sikkerhedskrav m.v. til personlige værnemidler. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 775 af 17. september Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr af 18. december 1992, kapitel 11 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde ved samarbejde mellem flere arbejdsgivere på samme arbejdssted. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 1993 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø. Evt. nye opdaterede udgaver af ovenstående, erstatter de ovennævnte udgaver Bygherrens arbejdsmiljømålsætninger Bygherren har opstillet følgende arbejdsmiljømålsætninger: Alt arbejde skal planlægges og udføres således, at den, der udfører arbejdet, ikke udsættes for risiko, for uheld eller sundhedsskadelig påvirkning. Ved alternative muligheder for anvendelse af teknologi, arbejdsprocesser, stoffer eller materialer skal de løsninger vælges, inden for projektets tekniske og økonomiske rammer samt lovgivningens krav på området, der giver laveste belastninger på mennesker. Støvgener skal minimeres af hensyn til de beskæftigede arbejdere. Støj og vibrationer skal minimeres af hensyn til de beskæftigede arbejdere og de omkringboende. Side 9 af 17

10 Formål med plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed og Sundhed skal sikre, at de enkelte udførende kan udføre deres arbejdsopgaver under overholdelse af kravene i byggepladsbekendtgørelsen og arbejdsmiljølovgivningen i øvrigt. Planen skal desuden sikre en forsvarlig arbejdsgang og koordinering af sikkerhedsforanstaltningerne. Planen for Sikkerhed og Sundhed udfærdiges af hovedentreprenøren, og skal være tilgængelig for alle ansatte og arbejdsgivere på byggepladsen. Det skal understreges, at hver enkelt arbejdsleder er ansvarlig for sikkerheden for de ansatte under dennes ledelse, og skal drage omsorg for, at sikkerhedspolitik og sikkerhedsforanstaltninger bekendtgøres og følges af alle Byggepladsens sikkerhedsorganisation Organisering af sikkerhedsarbejdet skal ske iht. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 739 af 22. september 1997 om virksomheders sikkerheds- og sundhedsarbejde. På byggepladsen etableres der ved byggeriets start en sikkerhedsorganisation. Sikkerhedsorganisationens opbygning fremgår af organisationsdiagram men diagrammet ajourføres løbende af Hovedentreprenøren Entreprenørens sikkerhedsorganisation på arbejdsstedet Alle entreprenører deltager i sikkerhedsmøderne med deres arbejdsledere Sikkerhedskoordinator Bygherren overdrager ansvar for koordinering og afgrænsning af sikkerheds- og sundhedsarbejdet til Hovedentreprenøren, som udpeger en sikkerhedskoordinator. Sikkerhedskoordinatoren koordinerer det fælles sikkerhedsarbejde gennem direkte kontakt, ved afholdelse af regelmæssige sikkerhedsmøder og opfølgning under det daglige arbejde til fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed i fællesområderne. Side 10 af 17

11 Sikkerhedsmøder Sikkerhedsmøder afholdes 1. gang ved arbejdets påbegyndelse, herefter mindst hver 2. uge. Ekstraordinære møder skal afholdes efter alvorlige ulykker, uheld eller tilløb hertil, eller såfremt der er begrundet ønske herom. I sikkerhedsmøderne deltager sikkerhedskoordinatoren og de enkelte entreprenører og deres evt. sikkerhedsrepræsentanter. Dagsorden for sikkerhedsmøderne vil som minimum omfatte følgende punkter: Mødedeltagere Næste møde Godkendelse af referat Bemanding Sikkerhedsorganisation Ulykkestilfælde og sundhedsskader Fejl og mangler i sikkerhedsmæssige foranstaltninger Problemer med faciliteter/velfærdsforanstaltninger Ajourføringer/revision af plan for sikkerhed og sundhed Forestående arbejder med særlige risici Forebyggende og/eller nye foranstaltninger Myndigheder Udestående punkter på aktionslister Eventuelt Der er mødepligt til sikkerhedsmøderne Entreprenørens ansvar for sikkerhedsarbejdet Det er den enkelte entreprenørs ansvar at etablere og vedligeholde de sikkerhedsforanstaltninger, han er blevet pålagt ved afgrænsningen. Overholdes afgrænsningen ikke, vil sikkerhedskoordinatoren lade sikkerhedsforanstaltningerne udføre for entreprenørens regning. Det er ligeledes den enkelte entreprenørs eget ansvar, at arbejdsmiljøloven, bekendtgørelser og anvisninger overholdes og at alt udstyr og maskiner m.v. er i forsvarlig og lovlig stand. Dette såvel i fællesområder som i entreprenørens eget arbejdsområde. Hvis en entreprenør ikke opfylder sine sikkerhedsmæssige forpligtelser, vil sikkerhedskoordinatoren uden varsel lade forholdet bringe i orden for entreprenørens regning. Side 11 af 17

12 Plan for sikkerhed og sundhed Hovedentreprenøren, til hvem bygherren har overdraget pligten til at færdiggøre og ajourføre Plan for Sikkerhed og Sundhed, samt pligten til at koordinere sikkerhedsarbejdet, benævnes sikkerhedskoordinatoren. Tilsyn med de påbudte sikkerhedsforanstaltninger påhviler den entreprenør, der udfører dem Arbejdsmiljø Begrænsning af støjgener Entreprenøren skal vælge materiel, som giver mindst mulig støj til brugeren af materiellet samt til øvrige personer på arbejdspladsen. For de personer, som anvender støjende udstyr, skal reglerne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse 801 af 4. oktober 1993 overholdes. Det betyder, at ingen personer heller ikke i anden entreprise må udsættes for en støjbelastning over 80 db(a) uden brug af høreværn. Ved støjniveauer over 80dB(A) skal der stilles høreværn til rådighed Begrænsning af skader og gener fra vibrationer Entreprenøren skal vælge værktøj, som giver mindst mulige hånd-/armvibrationer, eller anvende metoder til ophæng af værktøjet, så det ikke håndholdes. Overstiger vibrationsbelastningen 130dB(HA), skal entreprenøren vibrationsdæmpe udstyret eller anvise anden arbejdsmetode Begrænsning af støvgener Entreprenøren skal sørge for, at der udføres effektiv støvbegrænsning ved kilden Begrænsning af ergonomiske gener Entreprenøren skal sørge for, at manuel transport, såsom løft, bæring, skub, træk og lignende af tunge byrder begrænses mest muligt ved anvendelse af tekniske hjælpemidler. Side 12 af 17

13 Forholdsregler ved farligt arbejde Følgende områder og aktiviteter betragtes som farligt arbejde: kemiske stoffer giftige stoffer Sikkerhedskoordinatoren skal sikre, at de respektive entreprenører udarbejder specifikke arbejdsprocedurer som beskriver de sikkerhedsmæssige forhold Omgivende miljø Generelt Arbejdets praktiske udførelse skal tilrettelægges i nøje samarbejde med byggeledelsen Naboer Naboer og trafikanter skal af Hovedentreprenøren informeres om arbejder, der kan påvirke dem, inden de iværksættes. Hvis det er nødvendigt at arbejde uden for tidsrummet hverdage kl skal dette meddeles til tilsynet senest dagen før arbejdet igangsættes, således at der kan varsles i tide. Entreprenøren skal foretage en systematisk registrering af alle nabohenvendelser. Samtlige nabohenvendelser skal videregives til bygherren Trafikanter Trafikanter som bilister, cyklister, fodgængere mv. skal informeres om begrænsninger i deres færdselsmuligheder. Der skal foretages en systematisk information til alle trafikanter, således at sikkerhedsniveauet kan opretholdes. Side 13 af 17

14 1.8. Kvalitetsstyring Generelt Senest ved indgåelse af kontrakt skal entreprenørerne fremsende sin kvalitetshåndbog til bygherrens tilsyn. Kvalitetshåndbogen kan foreligge i form af et standarddokument udarbejdet af entreprenørens brancheorganisation bilagt relevante uddrag af tilsvarende dokumenter fra underentreprenørers brancheorganisationer. Alternativt kan kvalitetshåndbogen helt eller delvis være udarbejdet af entreprenørerne som et generelt firmadokument. I alle tilfælde skal kvalitetshåndbogen omfatte alle sædvanlige elementer i et kvalitetsstyringssystem for virksomheder inden for de relevante fag. Entreprenørens kvalitetssikring på sagen skal planlægges og gennemføres i overensstemmelse med ovennævnte dokumenter samt udbudskontrolplan Byggeledelsen Uafhængigt af entreprenørens kontrol vil bygherren lade udføre tilsyn Byggemøder Der vil blive afholdt byggemøde, hver uge, på fast ugedag og tidspunkt. Dag og tidspunkt aftales ved opstart. I byggemøderne deltager bygherren, aktuelle rådgivere og repræsentanter for entreprenørerne, men ikke underentreprenører. Eventuelle bemærkninger til byggemødereferatet skal fremføres på første efterfølgende byggemøde. Sker dette ikke, vil referatet blive betragtet som godkendt Opstartsmøde Inden et arbejde påbegyndes afholdes et opstartsmøde. Af hensyn til tilpasningen imellem entrepriserne vil entreprenøren for de efterfølgende arbejder i visse tilfælde blive indkaldt til opstartsmøde, til det forudgående arbejde. Bygherren indkalder til opstartsmøde. Side 14 af 17

15 1.8.3 Kvalitetsplan Det påhviler entreprenøren at udarbejde en kvalitetsplan, der skal forelægges bygherren til godkendelse senest 7 arbejdsdage efter overdragelsen af arbejdet. Senest 7 arbejdsdage efter modtagelsen af bygherrens kommentarer skal disse være indarbejdet i planen, og atter fremsendt til bygherren. Kvalitetsplanen skal omfatte følgende emner: Entreprenørernes organisation inkl. eventuelle underentreprenører i relation til byggesagen med dertil knyttede ansvarsforhold. Specielt angives, hvem der er ansvarlig for kvalitetskontrollen, og hvem der udfører den. Dokumentstyring Styring af indkøb Kvalifikationer Kontrolplan Krav til underentreprenører og leverandører Håndtering af fejl og mangler ved materialer og arbejde Håndtering af afvigelser fra projektmaterialet Entreprenørens kontrol og dokumentation Generelt Det påhviler entreprenørerne at udføre og dokumentere kvalitetskontrollen med eget arbejde inkl. underentreprenører og leverancer. Den i udbudsmaterialet foreskrevne kontrol begrænser ikke entreprenørens ansvar for arbejdets konditionsmæssige udførelse; om nødvendigt må entreprenøren supplerer med yderligere kontrol. Der skal anvendes fortrykte skemaer til registrering af arbejdets omfang og den udførte kvalitetskontrol (kontroljournal). Entreprenørernes kvalitetskontrol dokumenteres ved de af ham udfyldte og underskrevne skemaer, som afleveres til bygherren, før delarbejder færdigmeldes. Alle kontroldokumenter skal opbevares på byggepladsen og være tilgængelige for bygherren Kvalitetsdokumentation Relevante kontrolplaner skal foreligge ved arbejdets påbegyndelse. Side 15 af 17

16 Projektgennemgang Senest 1uge før opstart indkaldes til projektgennemgangsmøde. I mødet deltager hovedentreprenøren, eventuel underentreprenør, samt bygherre. Formålet med mødet er at orientere den udførende om særlige forhold, og at sikre at der er enighed om kvalitet og omfang. Formålet med projektgennemgangen er gennem dialog mellem entreprenøren og de projekterende: at få udnyttet entreprenørens udførelsesmæssige sagkundskab, at få afdækket eventuelle forhold, som kan føre til svigt, at få løst projektmæssige forståelsesproblemer samt at få drøftet og eventuelt justeret kontrolplaner, at gennemgå Plan for Sikkerhed og Sundhed, at afdække miljømæssige belastninger, At afdække rækkefølger der har betydning for detailtidsplanen. Gennemgangen ændrer ikke ved fordelingen af ansvar og risiko mellem bygherre og entreprenør, heller ikke selvom gennemgangen resulterer i ændringer i projektet Garantierklæringer Hvis der stilles krav om afgivelse af særlig garantierklæring for en ydelse, skal entreprenørerne give meddelelse til byggeledelsen, så snart garantierklæringen foreligger Aflevering Ved arbejdets færdigmelding skal entreprenøren til byggeledelsen aflevere kopi af den krævede kvalitetsdokumentation for udførte arbejder, i det omfang dokumentationen ikke tidligere er afleveret til byggeledelsen. Ved arbejdets færdigmelding skal entreprenøren aflevere skriftlig dokumentation for tidligere udarbejdet mangelliste og at disse mangler er afhjulpet. Entreprenøren har 10 arbejdsdage til at udbedre evt. mangler. Hvis manglerne ikke er udbedret kan bygherren få udefrakommende entreprenør til at udbedre manglerne. Udgiften hertil fratrækkes den bydende entreprenørens tilgodehavende. Side 16 af 17

17 1.8.6 Kvalitetssikring efter aflevering Entreprenørens mangelafhjælpning efter afleveringen er underkastet de samme betingelser for kvalitetssikring som øvrige ydelser. Entreprenørens kvalitetsdokumentation vedrørende mangelafhjælpningen overdrages byggeledelsen ved mangelafhjælpningens afslutning Mangelafhjælpning Entreprenøren skal med kvittering dokumentere at mangelafhjælpningen er udført og kontrolleret før færdigmelding er fremsendt til byggeledelsen Tidsstyring Generelt Der lægges i udbuddet stor vægt på at arbejdet gennemføres inden for den tidsramme, der er angivet i udbudstidsplanen. Der er 1 hovedentreprenør på byggepladsen, med flere underentreprenører. Hovedentreprenøren udfærdiger en detailtidsplan med nedenstående oplysninger. Det er Hovedentreprenøren der har det fulde ansvar for at koordinere og samordne underentreprenører på en og samme detailtidsplan. Tidsplanen skal foreligge senest 1 uge efter byggestart. Hovedentreprenøren skal i deres tilbud indregne tid til koordineringsmøder og til udarbejdelse af tidsplan. Byggeledelsen deltager gerne i tidsplansmøder med, men ansvaret for udarbejdelsen af den samlede tidsplan påhviler Hovedentreprenøren i samarbejde med de respektive underentreprenører Tidsplan Udbudstidsplanen indeholder byggeriets start- og sluttidspunkter. Starttidspunkt skal være mellem 2. Maj 2011 og 2. Juni Sluttidspunkt skal være senest 22. Juni Hovedentreprenøren er pligtig til umiddelbart efter accept, at udarbejde arbejdstidsplanen for byggeriet inden for rammerne af udbudstidsplanen.. Detail-tidsplan skal forelægges byggeledelsen senest 1 uge efter byggestart. Side 17 af 17

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Plan of health and safety

Plan of health and safety Qualitas Architects Plan of health and safety Søndersø Skolen Nordmark Afdeling Steven S Jensen 1/8/2014 Dato : 08-01-2013 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: SSJ Kontrolleret: Godkendt: Kapitel

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Orientering... 4 2.1. Generelt... 4 2.2. Byggesagen... 4 2.3. Oversigt over arbejder...

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik. Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013 Sagnr. 12001 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005 Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram Juni 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 ARBEJDSMILJØMÅL 4 3 BYGGEPLADSPOLITIKKER 5 4 KRAV TIL ENTREPRENØREN 8 5 BYGHERRENS INDSATSER 10 6 KOMMUNIKATION

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 03.06.2008 Golder Associates International Miljørådgiver 6000 ansatte 150 kontorer 100% medarbejderejet Kontor

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL

MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL MINI PSS DIN INTRODUKTION TIL PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GAPS FORMÅL Formålet med en Plan for Sikkerhed og Sundhed er: At sikre fokus på de særlige udfordringer i forhold til arbejdsmiljø, der er på

Læs mere

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER:

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER: FB-S Fællesbetingelser Side: 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BYGGERIETS ORGANISATION...2 2.0 BYGGEPLADSTEGNINGER...3 3.0 TIDSPLAN FOR BYGGERIETS FASER...3 4.0 EKSISTERENDE FORHOLD...3 5.0 RISICI SOM FØLGE

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse (BSB)

Byggesagsbeskrivelse (BSB) Byggesagsbeskrivelse (BSB) Statens Serum Institut Bygning 84 Ombygning af laboratorier Udarbejdet af SSI 19. marts 2014 Indholdsfortegnelse Side : 1/26 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen: UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december 2014 1. Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej 1 6040 Egtved Cvr.: 10 47 27 33 Tlf.: 75 55 19 99 Mail:

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal

Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal RÅDGIVENDE INGENIØRER Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal Storentreprise B1.010 Byggesagsbeskrivelsen 07.09.2015 Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af

Læs mere

Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23

Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23 Forord Denne branchevejledning henvender sig til Bygherrer, der pålægges at udarbejde en skriftlig plan for byggepladsens sikkerhed og sundhed (PSS), Projekterende/rådgivende virksomheder, der udfører

Læs mere

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om BYGHERREnS PLIGTER Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 trådte i kraft den 15. februar 2013. Bekendtgørelsen gælder for bygherren, når det må forventes, at der vil blive udført arbejde

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle Nyt hus Eller ombygning af det gamle Før Efter Når planen om nyt hus, eller ombygning af det gamle, trænger sig på, er der mange ting der skal tages stilling til: Hvor stort? Hvor dyrt? Hvordan skal det

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A041924 A041924-BSB VERSION UDGIVELSESDATO 21.05.2014 UDARBEJDET LRO

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed

Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed og Sundhed Rev. 1. Indledning 1.1 Arbejdspladsens organisation Bygherre Rådgiver Hovedentreprenør Christiansen og Essenbæk A/S Ejby Industrivej 80 2600 Glostrup Tlf. 88 88 82 03 Fax.

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 UNDERRAMMEAFTALE 009_OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(9:10)... 7 Bilag 15: INFO

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Plan for sikkerhed og sundhed Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører: RÅDGIVENDE

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Teknisk chef Mogens Rosendahl Aaskov, den 11.12.2014 Vores igangværende projekter 91 % 57 % 97 % Frem til medio 2016 gennemføres

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 02 Afholdt 21. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger

Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger en: Bella Hotel Center Boulevard 5 2300 København = tablerer = edligeholde = jerne A = Aflevere løbende jf. tidsplanen Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig / / / 01. Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar Sagsnr.: Side 1 af 4 1. Tid: 1.1 2. Sted: 2.1 3. Deltagere: 3.1 På et sikkerhedsmøde deltager fra underentreprenøren en arbejdsleder, som kan tage stilling til økonomiske spørgsmål. Derudover deltager,

Læs mere

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7

REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7 Dato: 2012.05.11 msag Vor ref: 2011 404 00 - REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7 Dato: Fredag d. 11.05.2012, Kl.: 9.00 Vedr.: Sted: Vinduesrenovering, Carlton Karréen, etape 2 (Gårdside) På pladsen. Deltagere:

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Plan for sikkerhed og sundhed Udgave 4 Totalrådgiver: Dato: 16.10.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: 26-02-2014 Ingeniører:

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 04 Afholdt 11. juli 2012, kl. 10.30 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER

BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Faktablad om BS-måling på mindre byggepladser BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER BS-måling, Byggeriets Sikkerhedsmåling, er en målemetode for sikkerhedsniveauet

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN

SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN Uddannelse: Bygningskonstruktøruddannelsen Navnet på projektet: Sikkerhed på byggepladsen Forfatter: Olivier Grand Vejleder: Sigurður Ólafsson Skole:

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog for

Kvalitetssikringshåndbog for Virksomhed: Mikaellauridsen.dk Kloak Aps Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Havneholmen Ordre nr.: 123456789 Entreprise: Kloak Udførelsesperiode: 24.01.14 31.01.14 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend Ejer, Bestyrelses formand, Projektleder, Entrepriseleder Virksomheden Konstruktøren A/S Udbudsmaterialet Til Vestas Blades Technology Center Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Kvalitetssikringshåndbog Dato: 29-10-2013 13:53

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Kvalitetssikringshåndbog Dato: 29-10-2013 13:53 1 af 9 Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Skolen i bymidten Ordre nr.: E2013-001 Entreprise: Udførelsesperiode: Underentreprise xx-xx-2012 - xx-xx-2012 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Sagsidentifikation

Læs mere

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DECEMBER 2014 REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Tid og sted Onsdag den 18/12-2014 kl. 13:30-15:30 Ladegårdsvej 16, Vejle Deltagere Henrik Jensen HJ Ejlif Jensen EJ Keld Rasmussen KR Judith Kristensen

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME JUNI 2015 1 INDHOLD Indledning / ambition 3 Generelt / Vision 4 Krav til arbejdsmiljøkoordinator under projektering

Læs mere

Firma Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførsel Aflevering

Firma Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførsel Aflevering Jonas Bille Projektplanche Udbudsmateriale Planlægning Dokumenter Erfaringer Navn Alder Uddannelse Bopæl Jonas Bille 25år Tømrer Horsens Jonas Bille Projektplanche Udbudsmateriale Planlægning Dokumenter

Læs mere

Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering

Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering Hallur Hansen 27/06 1984 Tømrer Færøerne Opgavetekst Planlægning Projektgrundlag Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob.

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Oticon høreapparater gennem tiden

Oticon høreapparater gennem tiden Oticon høreapparater gennem tiden 1 Mechanical hearing trumpets Multi Acousticon from 1910 Acousticon model 30 from 1933 Oticon T3 from 1953 Oticons Grundlægger William Demant 1904 Over 2000 højt uddannede

Læs mere

DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction. Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU

DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction. Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU Emner 1. DNU-projektet 2. Byggeplads og gennemførelsesstrategi 3. Sikkerhedsarbejdet

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

E-mail til deltagerne + afdelingsbestyrelsen Ingen. 9.1 Forrige byggemøde Der var ingen bemærkninger til byggemødereferat nr. 7

E-mail til deltagerne + afdelingsbestyrelsen Ingen. 9.1 Forrige byggemøde Der var ingen bemærkninger til byggemødereferat nr. 7 Mødereferat BKÅ afd.04, Chr. Molbechsvej Emne: Byggemøde nr. 09 Sag: Ombygning af varmeanlæg Dato: 24. september 2014 Deltagere: Christian Jessen, Bygherre CJ BKAA Niels Petersen, entreprisel. NPE Frede

Læs mere

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER Side 1/5 Byggemødereferat 08 01.01 Deltagere Lars Beck Andersen LBA Finn L. & Davidsen A/S(FLD) Jesper Hågensen JHÅ Finn L. & Davidsen A/S(FLD) Jesper Hauge JH Vicevært EF Solvej Michael Riisbrigh Andersen(ref.)

Læs mere

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren.

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren. GENERELLE BETINGELSER FOR UNDERENTREPRISER Dato: 2014.04.01. Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller leverandører og Disse generelle betingelser skal opfattes

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere