Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre."

Transkript

1 BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen PILEGAARDEN s kørebane. Se nærmere detalje beskrivelse i BYGGESAGSBESKRIVELSE 3. DEL. Nærværende udbudsmateriale vedrører alle arbejder og leverancer i forbindelse med overfladebehandling af Grundejerforeningen Pilegaarden s kørebaner, som består af: Nybøl Alle fra Finderupvej til Pilegårds Alle.. Dagebøl Alle. Studsbøl Alle fra nr. 25/28 til Pilegård Alle. Mosbøl Alle fra Dagebøl Alle til nr. 13/22. Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. Arbejdet skal tilrettelægges således at der hele tiden vil være adgang for rednings- og renovationskøretøjer Stedlige forhold De bydende er pligtige at besigtige og gøre sig bekendt med forholdene på stedet inden tilbud afgives. Ekstra krav som følge af ukendskab til de stedlige forhold vil ikke blive honoreret. Inden arbejdet påbegyndes registrerer entreprenøren alle tilstedeværende skader. Entreprenøren sikrer sig, at byggeledelsen har kopi af registreringen, og at byggeledelsen er enig i entreprenørens registrering. Eventuelle beskadigelser herudover skal retableres af entreprenøren for egen regning. Side 1 af 17

2 1.2.2 Adgang til området. I sagens natur er der adgang til vejarealet når som helst. 1.3 Oversigt over entrepriser/arbejder Arbejdet udføres i hovedentreprise omfattende alene 04 TERRÆNBEFÆSTELSE 1.4. PROJEKTORGANISATION/ BYGGELEDELSEN BYGHERRE : GRUNDEJERFORENINGEN PILEGAARDEN KONTAKT : FORMAND WILLIAM LERCHE TLF.: MOB.: Byggeplads Generelt Denne beskrivelse af byggepladsarbejdet skal læses i tilknytning til: - Den øvrige del af byggesagsbeskrivelsen. - Byggesagsbeskrivelsen 3.del, der giver almen orientering og bestemmelser for alle arbejder indeholdt i entreprisen.. Ud over de i BSB nævnte dokumenter danner nedennævnte almengyldige dokumenter og fordringer grundlag for såvel afgivelse af tilbud som overdragelse og udførelse af arbejdet. Entreprenøren projekterer og udfører alle nødvendige tiltag vedrørende sikring af jordunderlag for byggepladsens etablering og drift, herunder nødvendig udskiftning af blød bund, udlægning af grusunderlag, for skure m.m. Side 2 af 17

3 1.5.2 Bestemmelser Myndighedsforskrifter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. Arbejdsministeriets Bekendtgørelse nr. 775 af 17. september 1992 om indretning af skurvogne. Arbejdsministeriets Bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 om indretning af tekniske hjælpemidler. Arbejdsministeriets Bekendtgørelse nr. 670 af 7. august 1995 om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler. At-anvisning Nr , Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 15. december 1992 Av-cirkulæreskrivelse Nr. 2/1995 At-cirkulæreskrivelse nr.16/1990 At-cirkulæreskrivelse nr.4/1996 AT-MEDDELELSE NR AT-MEDDELELSE NR AT-MEDDELELSE NR Evt. nye opdaterede udgaver af ovenstående, erstatter de ovennævnte udgaver Myndighedstilladelser og anmeldelser De respektive entreprenører skal rettidigt indhente de fornødne tilladelser og foretage de fornødne anmeldelser. Entreprenøren må ikke uden byggeledelsens tilladelse søge om dispensation eller andre lempelser fra betingelser i byggetilladelse eller lovgivning Overdragelse og aflevering Byggeområdet overtages som det foreligger på udbudstidspunktet. Det påhviler entreprenøren at retablere de arealer, der ikke indgår i det færdige arbejde, men som entreprenøren anvender i forbindelse med udførelsen af arbejdet, således at de fremstår som ved overtagelsen dog kun i det omfang, det ikke strider mod dansk rets almindelige erstatningsregler. Entreprenøren foranlediger inden arbejdets påbegyndelse afholdelse af et vejsyn med deltagelse af byggeledelsen. Side 3 af 17

4 Entreprenøren skal foretage en registrering af tilkørselsveje, samt omliggende bygninger der kan påvirkes af arbejdet på pladsen. Hvor dele af tilstødende vej/fortov anvendes ved til/frakørsel skal disse beskyttes eller retableres, ligesom arealer i ind- og udkørsler til den enkelte parcelhusejer, skal afleveres i samme stand som ved overtagelse. Den enkelte entreprenør skal selv levere, opstille, vedligeholde og nedtage egne skure og materialecontainere. Eventuelle skader skal være registreret inden arbejdets påbegyndelse. Materiale herom fremsendes til byggeledelsen inden bygningsarbejderne opstartes Eksisterende forhold Master, lygtepæle, antenneskabe, strømskabe, ledningsføringer, hegn, skilte, træer og buske må ikke beskadiges. Beskæring af træer og buske der evt. kunne forhindre arbejdets udførelse, aftales med byggeledelsen. Entreprenøren bærer selv ansvaret for indhentning af oplysninger om eksisterende installationer og ledninger i terræn og afholder alle omkostninger til reparation af disse ved eventuel beskadigelse. Følgende ledninger, kabler m.v. forefindes i normal dybde for disse: El Vand Telefon Fiber- og antenne Kloak system Regnvandssystem Støder entreprenøren under arbejdets gang på ledninger, kabler m.v., skal det straks meddeles byggeledelsen, hvorefter der i samråd træffes bestemmelser om, hvilke foranstaltninger, der skal træffes. Side 4 af 17

5 1.5.5 Bygherrens afsætninger Bygherren foretager ingen afsætning af kotefikspunkter. Entreprenøren afsætter selv sine nødvendige kotefikspunkter Byggepladsens indretning Som del af udbudsmaterialet indgår tegning over Grundejerforeningen PILEGAARDEN s veje Vagtordning Bygherren etablerer ikke vagtordning Tyverisikring Bygherren etablerer ikke tyverisikring. Entreprenøren kan, efter aftale med byggeledelsen, etablere tyverisikring. Udgifter til etablering af tyverisikring er bygherren uvedkommende Varsling, afspærring, skilte. Entreprenøren leverer og opsætter skilte med teksten, BYGGEPLADS, Hjelm påbudt, når det er tilfældet, at dette er påkrævet. Entreprenørerne må kun opsætte i alt 2 firmaskilte. Grundejerforeningen orienterer beboerne i foreningen om det kommende arbejde. Varsling, skiltning og afspærring samt orientering om parkeringsrestriktioner påhviler alene entreprenøren Byggepladsens færdselsarealer Parkering Entreprenørens arbejdsvogne må foretage nødvendige standsninger på pladsen, og kun i forbindelse med af- og/eller pålæsning af materialer og arbejdsredskaber. Parkering for håndværkernes private biler må ikke ske på Grundejerforeningen PILEGAARDEN s område. Side 5 af 17

6 Færdselsarealer Hovedentreprenøren etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer, og gennemfører nødvendige belægningsbeskyttelsesforanstaltninger på adgangsvejene til Grundejerforeningen PILEGAARDEN Oprydning og renhold af færdselsarealer Hovedentreprenøren leverer og forestår renholdelse af alle tilkørsels- og færdselsarealer, i hele byggeperioden. Alle tilkørsels- og færdselsarealer skal til stadighed holdes ryddelige. Såvel færdsels- som arbejdsområder skal efter behov, dog mindst en gang ugen, ryddes for affald Skurby og oplagsplads Tyverisikring Bygherren etablerer ikke tyverisikring. Entreprenøren kan, efter aftale med byggeledelsen, etablere tyverisikring. Udgifter til etablering af tyverisikring er bygherren uvedkommende Skurforhold Der er ikke udlagt areal til skurby. Placering heraf afhænger af antallet af skurvogne. Hoved-Entreprenøren meddeler bygherren behov. Hovedentreprenøren etablerer, vedligeholder og afvikler areal til skurby. Hovedentreprenøren leverer mandskabs-, sanitets-, møde- og funktionærvogne, sørger selv for rengøring af mandskabsvogne, toiletpapir, papirhåndklæder, sæbe og førstehjælpskasse. I henhold til det udstyr overenskomster og Arbejdstilsynet kræver Oplagsplads Hovedentreprenøren etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer og retablerer evt. oplagspladser. Side 6 af 17

7 Affaldshåndtering og affaldscontainere Hovedentreprenøren sørger for opstilling, mærkning med affaldsfraktioner og tømning af evt. affaldscontainere i byggeperioden samt efterfølgende fjernelse. Containere placeres på byggepladsarealet. Undtagelsesvis kan affaldscontainere opstilles ved arbejdsstedet, hvis de fjernes ved arbejdstids ophør. Dette skal dog aftales særskilt med byggeledelsen. Alt byggeaffald skal håndteres og sorteres i henhold til anvisningsregulativ for bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald i Tårnby kommune. Såfremt entreprenørens transport ad offentlige veje medfører tilsmudsning af disse, skal entreprenøren uden ekstrabetaling sørge for rengøring af disse veje i henhold til de offentlige myndigheders krav. Den enkelte entreprenør er pligtig til løbende at fjerne sit affald fra arbejdssteder og oplagspladser m.v. og henlægge affaldet i affaldscontainere eller at bortkøre det direkte. Hovedentreprenøren leverer og administrerer dagrenovation fra skurby tilmeldt kommunens dagrenovationsordning Belysning i skurby og på oplagsplads Hovedentreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner belysning af skurby og oplagsplads i henhold til gældende regler. Lyset skal være styret med ur og skumringsrelæ Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads Hovedentreprenøren forestår udførelsen af vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads. Vejrligsforanstaltninger planlægges og etableres så betids og i et sådant omfang, at de er i stand til at afbøde vejrligets indflydelse på tidsfrister og kvalitet Oprydning og renhold Hovedentreprenøren har pligt til at sørge for løbende at foretage oprydning på oplagspladser og renholdelse af mandskabsvogne dagligt. Side 7 af 17

8 Forbindingskasser Hovedentreprenøren leverer forbindingskasser og har ansvaret for, at de til enhver tid indeholder de nødvendige rekvisitter jf. Arbejdstilsynets krav hertil. Min. 1 forbindingskasse placeres tæt på arbejdsstedet, med uhindret adgang for alle når der arbejdes på pladsen. Hovedentreprenøren opbevarer båre i eget skur Brandslukningsmateriel Hovedentreprenøren sørger selv for, at der opsættes/medbringes brandslukningsudstyr i området, tilpasset de aktuelle aktiviteter, og varmt arbejde udføres iht. gældende regler. Hvortil brandslukningsudstyret anvendes og placeres angives i samarbejde med byggeledelsen på byggepladstegning og markeres på stedet ved skiltning Arbejdsbetingelser generelt Normal arbejdstid er fra kl til Arbejde uden for dette tidsrum skal aftales med bygherren. Det er forbudt at medbringe, indtage eller være påvirket af øl, vin, spiritus eller narkotika på byggepladsen. Rygning på byggepladsen er tilladt. Side 8 af 17

9 1.6 Sikkerhed og sundhed Generelt Denne plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) omfatter arbejdet i forbindelse med om- og tilbygninger. Planen er gældende for alle entrepriser. Gældende lovgivning, herunder: Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 739 af 22. september 1997 om virksomhedernes sikkerheds og sundhedsarbejde. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om byggepladsers og lignende arbejdssteders indretning. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 18. december 1996 om sikkerhedskrav m.v. til personlige værnemidler. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 775 af 17. september Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr af 18. december 1992, kapitel 11 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde ved samarbejde mellem flere arbejdsgivere på samme arbejdssted. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 1993 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø. Evt. nye opdaterede udgaver af ovenstående, erstatter de ovennævnte udgaver Bygherrens arbejdsmiljømålsætninger Bygherren har opstillet følgende arbejdsmiljømålsætninger: Alt arbejde skal planlægges og udføres således, at den, der udfører arbejdet, ikke udsættes for risiko, for uheld eller sundhedsskadelig påvirkning. Ved alternative muligheder for anvendelse af teknologi, arbejdsprocesser, stoffer eller materialer skal de løsninger vælges, inden for projektets tekniske og økonomiske rammer samt lovgivningens krav på området, der giver laveste belastninger på mennesker. Støvgener skal minimeres af hensyn til de beskæftigede arbejdere. Støj og vibrationer skal minimeres af hensyn til de beskæftigede arbejdere og de omkringboende. Side 9 af 17

10 Formål med plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed og Sundhed skal sikre, at de enkelte udførende kan udføre deres arbejdsopgaver under overholdelse af kravene i byggepladsbekendtgørelsen og arbejdsmiljølovgivningen i øvrigt. Planen skal desuden sikre en forsvarlig arbejdsgang og koordinering af sikkerhedsforanstaltningerne. Planen for Sikkerhed og Sundhed udfærdiges af hovedentreprenøren, og skal være tilgængelig for alle ansatte og arbejdsgivere på byggepladsen. Det skal understreges, at hver enkelt arbejdsleder er ansvarlig for sikkerheden for de ansatte under dennes ledelse, og skal drage omsorg for, at sikkerhedspolitik og sikkerhedsforanstaltninger bekendtgøres og følges af alle Byggepladsens sikkerhedsorganisation Organisering af sikkerhedsarbejdet skal ske iht. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 739 af 22. september 1997 om virksomheders sikkerheds- og sundhedsarbejde. På byggepladsen etableres der ved byggeriets start en sikkerhedsorganisation. Sikkerhedsorganisationens opbygning fremgår af organisationsdiagram men diagrammet ajourføres løbende af Hovedentreprenøren Entreprenørens sikkerhedsorganisation på arbejdsstedet Alle entreprenører deltager i sikkerhedsmøderne med deres arbejdsledere Sikkerhedskoordinator Bygherren overdrager ansvar for koordinering og afgrænsning af sikkerheds- og sundhedsarbejdet til Hovedentreprenøren, som udpeger en sikkerhedskoordinator. Sikkerhedskoordinatoren koordinerer det fælles sikkerhedsarbejde gennem direkte kontakt, ved afholdelse af regelmæssige sikkerhedsmøder og opfølgning under det daglige arbejde til fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed i fællesområderne. Side 10 af 17

11 Sikkerhedsmøder Sikkerhedsmøder afholdes 1. gang ved arbejdets påbegyndelse, herefter mindst hver 2. uge. Ekstraordinære møder skal afholdes efter alvorlige ulykker, uheld eller tilløb hertil, eller såfremt der er begrundet ønske herom. I sikkerhedsmøderne deltager sikkerhedskoordinatoren og de enkelte entreprenører og deres evt. sikkerhedsrepræsentanter. Dagsorden for sikkerhedsmøderne vil som minimum omfatte følgende punkter: Mødedeltagere Næste møde Godkendelse af referat Bemanding Sikkerhedsorganisation Ulykkestilfælde og sundhedsskader Fejl og mangler i sikkerhedsmæssige foranstaltninger Problemer med faciliteter/velfærdsforanstaltninger Ajourføringer/revision af plan for sikkerhed og sundhed Forestående arbejder med særlige risici Forebyggende og/eller nye foranstaltninger Myndigheder Udestående punkter på aktionslister Eventuelt Der er mødepligt til sikkerhedsmøderne Entreprenørens ansvar for sikkerhedsarbejdet Det er den enkelte entreprenørs ansvar at etablere og vedligeholde de sikkerhedsforanstaltninger, han er blevet pålagt ved afgrænsningen. Overholdes afgrænsningen ikke, vil sikkerhedskoordinatoren lade sikkerhedsforanstaltningerne udføre for entreprenørens regning. Det er ligeledes den enkelte entreprenørs eget ansvar, at arbejdsmiljøloven, bekendtgørelser og anvisninger overholdes og at alt udstyr og maskiner m.v. er i forsvarlig og lovlig stand. Dette såvel i fællesområder som i entreprenørens eget arbejdsområde. Hvis en entreprenør ikke opfylder sine sikkerhedsmæssige forpligtelser, vil sikkerhedskoordinatoren uden varsel lade forholdet bringe i orden for entreprenørens regning. Side 11 af 17

12 Plan for sikkerhed og sundhed Hovedentreprenøren, til hvem bygherren har overdraget pligten til at færdiggøre og ajourføre Plan for Sikkerhed og Sundhed, samt pligten til at koordinere sikkerhedsarbejdet, benævnes sikkerhedskoordinatoren. Tilsyn med de påbudte sikkerhedsforanstaltninger påhviler den entreprenør, der udfører dem Arbejdsmiljø Begrænsning af støjgener Entreprenøren skal vælge materiel, som giver mindst mulig støj til brugeren af materiellet samt til øvrige personer på arbejdspladsen. For de personer, som anvender støjende udstyr, skal reglerne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse 801 af 4. oktober 1993 overholdes. Det betyder, at ingen personer heller ikke i anden entreprise må udsættes for en støjbelastning over 80 db(a) uden brug af høreværn. Ved støjniveauer over 80dB(A) skal der stilles høreværn til rådighed Begrænsning af skader og gener fra vibrationer Entreprenøren skal vælge værktøj, som giver mindst mulige hånd-/armvibrationer, eller anvende metoder til ophæng af værktøjet, så det ikke håndholdes. Overstiger vibrationsbelastningen 130dB(HA), skal entreprenøren vibrationsdæmpe udstyret eller anvise anden arbejdsmetode Begrænsning af støvgener Entreprenøren skal sørge for, at der udføres effektiv støvbegrænsning ved kilden Begrænsning af ergonomiske gener Entreprenøren skal sørge for, at manuel transport, såsom løft, bæring, skub, træk og lignende af tunge byrder begrænses mest muligt ved anvendelse af tekniske hjælpemidler. Side 12 af 17

13 Forholdsregler ved farligt arbejde Følgende områder og aktiviteter betragtes som farligt arbejde: kemiske stoffer giftige stoffer Sikkerhedskoordinatoren skal sikre, at de respektive entreprenører udarbejder specifikke arbejdsprocedurer som beskriver de sikkerhedsmæssige forhold Omgivende miljø Generelt Arbejdets praktiske udførelse skal tilrettelægges i nøje samarbejde med byggeledelsen Naboer Naboer og trafikanter skal af Hovedentreprenøren informeres om arbejder, der kan påvirke dem, inden de iværksættes. Hvis det er nødvendigt at arbejde uden for tidsrummet hverdage kl skal dette meddeles til tilsynet senest dagen før arbejdet igangsættes, således at der kan varsles i tide. Entreprenøren skal foretage en systematisk registrering af alle nabohenvendelser. Samtlige nabohenvendelser skal videregives til bygherren Trafikanter Trafikanter som bilister, cyklister, fodgængere mv. skal informeres om begrænsninger i deres færdselsmuligheder. Der skal foretages en systematisk information til alle trafikanter, således at sikkerhedsniveauet kan opretholdes. Side 13 af 17

14 1.8. Kvalitetsstyring Generelt Senest ved indgåelse af kontrakt skal entreprenørerne fremsende sin kvalitetshåndbog til bygherrens tilsyn. Kvalitetshåndbogen kan foreligge i form af et standarddokument udarbejdet af entreprenørens brancheorganisation bilagt relevante uddrag af tilsvarende dokumenter fra underentreprenørers brancheorganisationer. Alternativt kan kvalitetshåndbogen helt eller delvis være udarbejdet af entreprenørerne som et generelt firmadokument. I alle tilfælde skal kvalitetshåndbogen omfatte alle sædvanlige elementer i et kvalitetsstyringssystem for virksomheder inden for de relevante fag. Entreprenørens kvalitetssikring på sagen skal planlægges og gennemføres i overensstemmelse med ovennævnte dokumenter samt udbudskontrolplan Byggeledelsen Uafhængigt af entreprenørens kontrol vil bygherren lade udføre tilsyn Byggemøder Der vil blive afholdt byggemøde, hver uge, på fast ugedag og tidspunkt. Dag og tidspunkt aftales ved opstart. I byggemøderne deltager bygherren, aktuelle rådgivere og repræsentanter for entreprenørerne, men ikke underentreprenører. Eventuelle bemærkninger til byggemødereferatet skal fremføres på første efterfølgende byggemøde. Sker dette ikke, vil referatet blive betragtet som godkendt Opstartsmøde Inden et arbejde påbegyndes afholdes et opstartsmøde. Af hensyn til tilpasningen imellem entrepriserne vil entreprenøren for de efterfølgende arbejder i visse tilfælde blive indkaldt til opstartsmøde, til det forudgående arbejde. Bygherren indkalder til opstartsmøde. Side 14 af 17

15 1.8.3 Kvalitetsplan Det påhviler entreprenøren at udarbejde en kvalitetsplan, der skal forelægges bygherren til godkendelse senest 7 arbejdsdage efter overdragelsen af arbejdet. Senest 7 arbejdsdage efter modtagelsen af bygherrens kommentarer skal disse være indarbejdet i planen, og atter fremsendt til bygherren. Kvalitetsplanen skal omfatte følgende emner: Entreprenørernes organisation inkl. eventuelle underentreprenører i relation til byggesagen med dertil knyttede ansvarsforhold. Specielt angives, hvem der er ansvarlig for kvalitetskontrollen, og hvem der udfører den. Dokumentstyring Styring af indkøb Kvalifikationer Kontrolplan Krav til underentreprenører og leverandører Håndtering af fejl og mangler ved materialer og arbejde Håndtering af afvigelser fra projektmaterialet Entreprenørens kontrol og dokumentation Generelt Det påhviler entreprenørerne at udføre og dokumentere kvalitetskontrollen med eget arbejde inkl. underentreprenører og leverancer. Den i udbudsmaterialet foreskrevne kontrol begrænser ikke entreprenørens ansvar for arbejdets konditionsmæssige udførelse; om nødvendigt må entreprenøren supplerer med yderligere kontrol. Der skal anvendes fortrykte skemaer til registrering af arbejdets omfang og den udførte kvalitetskontrol (kontroljournal). Entreprenørernes kvalitetskontrol dokumenteres ved de af ham udfyldte og underskrevne skemaer, som afleveres til bygherren, før delarbejder færdigmeldes. Alle kontroldokumenter skal opbevares på byggepladsen og være tilgængelige for bygherren Kvalitetsdokumentation Relevante kontrolplaner skal foreligge ved arbejdets påbegyndelse. Side 15 af 17

16 Projektgennemgang Senest 1uge før opstart indkaldes til projektgennemgangsmøde. I mødet deltager hovedentreprenøren, eventuel underentreprenør, samt bygherre. Formålet med mødet er at orientere den udførende om særlige forhold, og at sikre at der er enighed om kvalitet og omfang. Formålet med projektgennemgangen er gennem dialog mellem entreprenøren og de projekterende: at få udnyttet entreprenørens udførelsesmæssige sagkundskab, at få afdækket eventuelle forhold, som kan føre til svigt, at få løst projektmæssige forståelsesproblemer samt at få drøftet og eventuelt justeret kontrolplaner, at gennemgå Plan for Sikkerhed og Sundhed, at afdække miljømæssige belastninger, At afdække rækkefølger der har betydning for detailtidsplanen. Gennemgangen ændrer ikke ved fordelingen af ansvar og risiko mellem bygherre og entreprenør, heller ikke selvom gennemgangen resulterer i ændringer i projektet Garantierklæringer Hvis der stilles krav om afgivelse af særlig garantierklæring for en ydelse, skal entreprenørerne give meddelelse til byggeledelsen, så snart garantierklæringen foreligger Aflevering Ved arbejdets færdigmelding skal entreprenøren til byggeledelsen aflevere kopi af den krævede kvalitetsdokumentation for udførte arbejder, i det omfang dokumentationen ikke tidligere er afleveret til byggeledelsen. Ved arbejdets færdigmelding skal entreprenøren aflevere skriftlig dokumentation for tidligere udarbejdet mangelliste og at disse mangler er afhjulpet. Entreprenøren har 10 arbejdsdage til at udbedre evt. mangler. Hvis manglerne ikke er udbedret kan bygherren få udefrakommende entreprenør til at udbedre manglerne. Udgiften hertil fratrækkes den bydende entreprenørens tilgodehavende. Side 16 af 17

17 1.8.6 Kvalitetssikring efter aflevering Entreprenørens mangelafhjælpning efter afleveringen er underkastet de samme betingelser for kvalitetssikring som øvrige ydelser. Entreprenørens kvalitetsdokumentation vedrørende mangelafhjælpningen overdrages byggeledelsen ved mangelafhjælpningens afslutning Mangelafhjælpning Entreprenøren skal med kvittering dokumentere at mangelafhjælpningen er udført og kontrolleret før færdigmelding er fremsendt til byggeledelsen Tidsstyring Generelt Der lægges i udbuddet stor vægt på at arbejdet gennemføres inden for den tidsramme, der er angivet i udbudstidsplanen. Der er 1 hovedentreprenør på byggepladsen, med flere underentreprenører. Hovedentreprenøren udfærdiger en detailtidsplan med nedenstående oplysninger. Det er Hovedentreprenøren der har det fulde ansvar for at koordinere og samordne underentreprenører på en og samme detailtidsplan. Tidsplanen skal foreligge senest 1 uge efter byggestart. Hovedentreprenøren skal i deres tilbud indregne tid til koordineringsmøder og til udarbejdelse af tidsplan. Byggeledelsen deltager gerne i tidsplansmøder med, men ansvaret for udarbejdelsen af den samlede tidsplan påhviler Hovedentreprenøren i samarbejde med de respektive underentreprenører Tidsplan Udbudstidsplanen indeholder byggeriets start- og sluttidspunkter. Starttidspunkt skal være mellem 2. Maj 2011 og 2. Juni Sluttidspunkt skal være senest 22. Juni Hovedentreprenøren er pligtig til umiddelbart efter accept, at udarbejde arbejdstidsplanen for byggeriet inden for rammerne af udbudstidsplanen.. Detail-tidsplan skal forelægges byggeledelsen senest 1 uge efter byggestart. Side 17 af 17

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 PROJEKTNR. A019647 DOKUMENTNR. 0.050 - PSS VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Side 0.0 ANVENDELSE AF FAB... 9 1.0 PLANLÆGNING

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren.

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren. GENERELLE BETINGELSER FOR UNDERENTREPRISER Dato: 2014.04.01. Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller leverandører og Disse generelle betingelser skal opfattes

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Fællesbetingelser. Januar 2012

Fællesbetingelser. Januar 2012 Fællesbetingelser Januar 2012 Rev. nr. 2 februar 2012 Fællesbetingelser Forord Nærværende Fællesbetingelser udgør Christiansen og Essenbæk A/S almindelige juridiske vilkår for aftaler med underentreprenører

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september 20144 0 Udgave Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

Dato: Status 6. Godkendt

Dato: Status 6. Godkendt Vers. Udarbejdet af. Dato: Status 6 Tanja Andersen 28-05-2014 Godkendt INDLEDNING Arbejdsmiljøprogrammet er en samlet præsentation af den arbejdsmiljøindsats, som Hospitalsenheden Vest (bygherren) stiller

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej Holbækmotorvejen (M11) >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2010 Udvidelse af M11 Støjskærme

Læs mere

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012 Byggeprogram del II Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter 9. marts 2012 Udarbejdet af: Jan Sørensen, Henning Jørgensen, Jette Zwinge, Poul Rahbek Kontrolleret af: Stine Bjødstrup Jensen Godkendt

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherren...6 Den projekterende...6 Entreprenøren...6 Arbejdslederen...7 De ansatte...7

Læs mere