Cyklens potentiale i bytrafik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cyklens potentiale i bytrafik"

Transkript

1 Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik Ifølge Trafik 2005 vil regeringen arbejde for, at 4% af transportarbejdet med personbil overflyttes til cykel eller gang inden år Procentandelen svarer til, at 1/3 af persontransportarbejdet med bil på ture på 3 km og derunder overflyttes. Men er målsætningerne for Trafik 2005 realistiske? I 1994 startede Vejdirektoratet, Afdelingen for Trafiksikkerhed og Miljø, et forskningsprojekt til undersøgelse om og hvordan man kan fremme cyklens brug i bytrafik som en del af et samlet transportsystem, hvor både fodgænger-, cykel-, kollektiv- og biltrafik indgår. Projektet forløber i tre dele. Første del af undersøgelsen har til formål at afdække, hvor stort et potentiale der er tilstede i bytrafiksammenhæng for overflytning af biltrafik til cykeltrafik. Endvidere at belyse årsager til at hhv. bilen og cyklen vælges som transport-middel og hvilke virkemidler der skal til for at realisere et eventuelt potentiale. I anden del af projektet udarbejdes konkrete planer til fremme af cykeltrafikken. Projektets sidste del består af en evaluering af de gennemførte handlingsplaner. På baggrund af 1095 interviews med personer fra Gladsaxe og Horsens er potentialet for overflytning af ture/transportarbejde fra bil til cykel i de to byer beregnet vha. tre forskellige metoder. I metode 1 ytrer respondenterne generelt, at de vil cykle mere, hvis nogle konkrete tiltag bliver gennemført. I metode 2 bliver interviewpersonerne, i forbindelse med en konkret tur, spurgt om de en anden gang ville anvende cyklen på den konkrete tur, og hvad der i så fald skulle til af virkemidler, for at dette ville blive en realitet. Den 3. metode tager udgangspunkt i et spørgsmål, hvor respondenterne til den specifikke tur bliver spurgt om, hvor lang tid ekstra turen ville tage på cykel, frem for det benyttede transportmiddel. Hvis turen eksempelvis var foretaget i bil, ville respondenten blive spurgt, hvor lang tid turen ville tage på cykel. Ved at beregne mertiden, ved at vælge cyklen som transportmiddel, og opstille kriterier for maksimal acceptabel mertid, beregnes en potentialestørrelse. 1

2 Fællesmængden for de tre metoder betegnes potentialet, se Figur 1. Figur 1 Illustration af potentialet. Resultater Ses på det samlede potentiale, altså bilister og kollektivister, børn som voksne, opnås et potentiale på 14% af bil-/kollektivturene svarende til 4,5% af det totale persontransport-arbejde udført med bil og kollektiv transport. 2

3 Figur 2 illustrerer dels den nuværende transportmiddelfordeling i Gladsaxe og Horsens som funktion af transportarbejdet (de hvide søjler), dels det transportarbejde som indenfor hver transportmiddelkategori regnes som værende potentielt for cyklen (grå- skraverede søjle). De gråskraverede arealer svarer således til 4,5% af bilisters og kollektivbrugeres transportarbejde, og til en stigning på ca. 50% af transportarbejdet udført på cykel (det sorte søjleareal). Overflytning fra bil til cykel Ses udelukkende på potentialet for overflytning af bilister (bilførere og voksne bilpassagerer) vil det under betingelse af visse bl.a. fysiske foranstaltninger (beskrevet nedenfor) være muligt at overflytte 3,6% af bilisternes samlede persontransportarbejde, svarende til ca. 13% af bilisternes ture. Dette svarer til, at knap 2/3 (60%) af bilisternes persontransportarbejde på Figur 2 Potentielt persontransportarbejde. 3

4 ture af 3 km's længde eller derunder kan overflyttes til cykelture. En realisering af dette potentiale svarer til en forøgelse i cykeltrafikken på 32% ture og 34% cykelkilometre, Figur 3. Hvem er de potentielle cyklister? De potentielle cyklister adskiller sig (procentvis) fra hele stikprøven ved at: * der er flere funktionærer/tjenestemænd og fag- og ufaglærte, men færre pensionister, arbejdsløse og studerende i potentialegruppen. * der er flere årige og færre unge og ældre i potentialegruppen. * der er flere med husstandsindkomster mellem kr. og færre med husstandsindkomster under kr. Figur 3 Potentialet (fra bil til cykel). Da unge og lavtlønnede allerede på nuværende tidspunkt cykler meget, er denne gruppe underrepræsenteret i potentialegruppen. Er de potentielle ture anderledes end andre ture? Fordelingen af de potentielle tures turformål adskiller sig ikke væsentligt fra alle ture i stikprøven. Knap halvdelen af bilisternes potentielle ture har hjemmet som udgangspunkt eller bestemmelsessted. Indkøbs- og fritidsturene andrager begge omkring 20% af turene, mens ca. 10% af turene starter eller slutter ved daginstitutioner eller lignende. Er der forskel mellem de to byer? Selvom der i undersøgelsen er benyttet to byer, der kunne formodes at give forskellige resultater mht. turmønstre, transportmiddelvalg osv., er der ikke fundet store indbyrdes forskelle. For de potentielle cyklister er der mht. aldersfordeling, erhvervsfordeling, turformål og indkomstfordeling ikke væsentlige forskelle. Der er dog tendens til, at man i Gladsaxe er villig til at cykle lidt længere end i Horsens, da det potentielle persontransportarbejde for Gladsaxe er ca. dobbelt så stort som for Horsens, på næsten samme antal potentielle ture. Årsager til at vælge bilen 4

5 Når man vælger bilen på en konkret tur der er under 5 km lang har de hyppigst nævnte årsager været: Behagelighed/magelighed, tidsbesparelse, bagagemængden, bilen var til rådighed, på grund af ærinde senere på dagen, afstanden, manglende eller dårlig adgang til brug af kollektiv trafik samt vane og dårligt vejr. Årsager til at vælge cyklen Når man vælger cyklen på en konkret tur har de hyppigst nævnte årsager været: Afstanden, tidsbesparelse, motion og frisk luft, behagelighed, vane, let at komme rundt på cykel, manglende eller dårlig adgang til kollektiv transport, uafhængighed, økonomi. Hvad kan få bilisterne til at skifte til cykel? Når man spørger de bilister, som ifølge den beskrevne metode er potentielle cyklister: a) Hvad der helt generelt kan motivere dem til hyppigere at vælge cyklen i stedet for bilen? - så svarer de: Man kommer hurtigt frem på cykel, man får motion og frisk luft, man kan gøre småindkøb, man er uafhængig på cykel, cyklen er billig, cyklen er miljøvenlig, bilen giver parkeringsproblemer b) hvilke fysiske betingelser, der har stor betydning for at få dem til hyppigere at vælge cyklen frem for bilen? - så svarer de: Bedre vedligeholdelse af cykelstier og cyklisternes del af vejnettet, flere cykelstier, trafiksikre løsninger for cyklisterne i kryds, bedre trafikmiljø og grønne cykelveje, legalisering af højresving for rødt lys for cyklister, tyverisikring af cykler, etablering af bilfri bymidte, mulighed for tøjskift og bad på arbejde, generel nedsættelse af bilhastigheden i byzonen. c) hvad der i relation til en helt konkret biltur kunne få dem til at vælge cyklen i stedet for bilen? - så svarer de: Bedre vejr, ændring af vane, rådighed over cyklen på rette sted og tidspunkt, flere cykelstier og bedre trafiksikkerhed for cyklister samt bedre mulighed for cykelreparationer. Forslag til løsninger På baggrund af de fundne årsager til valg af transportmiddel samt de fundne motivationsparametre og betingelser for at skifte fra bil til cykel, er der opstillet en liste over forslag til, hvad der kan gøres for at overflytte korte bilture til cykelture i bytrafik. Forslagene rummer både cyklistvenlige tiltag samt restriktioner for biltrafik. De omfatter både fysiske virkemidler, kampagner og information. En forudsætning for at overflytte korte bilture til cykel i bytrafik er at overveje og realisere en kombination af disse løsningsforslag som en integreret del af en samlet lokal planlægning for cykeltrafik. 5

6 Løsningsforslag * Bedre vedligeholdelse af cykelstier og cyklisters del af vejarealet (jævn belægning, renholdelse, (vinter)- vedligeholdelse) * Kampagner (Information/kampagner der rører ved folks vane, behagelighed og magelighed (bilrådighed, regnvejr), men også kampagner der vedrører byens "cykelplaner" samt cyklens fordele. Dvs. det at man kan komme let og hurtigt frem på cykel og at den er tidsmæssig konkurrencedygtig med bilen, at cyklen er let og billig at parkere i byen, at cyklen giver motion, at man er uafhængig ved tilfældige ærinder, at cyklen er billig og at cyklister tager hensyn til miljøet) * Flere cykelstier (herunder grønne cykelveje) * Sikrere løsninger for cyklister (fx i kryds og ved busstoppesteder) * Restriktioner for biltrafikken (herunder etablering af bilfri bymidte, generel nedsættelse af bilhastigheden i byzonen, parkeringsrestriktioner, bedre trafikmiljø) * Rådighed over cykel det relevante sted (fx bycykler, firmacykler, mulighed for at medtage cyklen i bybus og tog døgnet rundt) * Bedre muligheder for transport af bagage (fx cykelanhængere, cykeltasker, rumlige cykler ) * Bedre adgang til kollektiv transport (fx flere afgange, mulighed for at medtage cyklen i bybus og tog døgnet rundt) * Lettilgængelige cykelreparationsmuligheder * Effektiv tyverisikring af cykler (fx aflåste cykelparkeringsanlæg især ved stationer og busstoppesteder) * Mulighed for tøjskift og bad på arbejde Tabel 1 Løsningsforslag. Perspektivering Vores undersøgelse peger på at det er realistisk at regne med et potentiale på 3,6% af biltrafikarbejdet, der kan overflyttes til cykel. Dette svarer til en forøgelse i cykeltrafikken på ca. 35%. Svaret på spørgsmålet om hvorvidt trafik 2005's mål er realistiske bliver altså et ja. Og betingelsen den er naturligvis, at en række tiltag igangsættes. Det er hensigten, at der på baggrund af denne undersøgelse udarbejdes konkrete handlingsplaner til demonstrationsprojekter, og at disse implementeres i én eller flere modelbyer. På finansloven 1995 er der afsat 10 mio. kr, via Trafikpuljen til demonstrationsprojekter til "Fremme af sikker cykeltrafik". De aktuelle kommuner vil i samarbejde med Vejdirektoratet udføre denne del af projektet. Det videre arbejde vil herefter bestå i at foretage en evaluering af de gennemførte handlingsplaner, hvor det bl.a. undersøges i hvor stort et omfang det reelt er lykkedes at fremme brugen af cyklen som transportmiddel. 6

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Cykling i Danmark - hvor står vi?

Cykling i Danmark - hvor står vi? Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 4. Cykling i Danmark - hvor står vi? Indhold 1. Formål og sammenfatning...

Læs mere

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus - med cykel, F ra dør til dør tog og bus Indhold 4 Cykelparkering 6 Cyklen og bussen 7 Cyklen med på rejsen 8 Cykel nummer 2 10 Sikkerhed og Tryghed 11 Når det går galt 12 Fra rat til cykelstyr og togkort

Læs mere

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 SEKRETARIATET

Læs mere

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011 Cykelregnskab Godkendt af Teknisk Udvalg den 0. november 2011 INDHOLD 1. Forord... 2. Cykelregnskab...4. Et sammenhængende stinet...5 4. Trafiksikkerhed....6 Ulykker med cyklister....6 Cyklisternes følelse

Læs mere

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune Cyklen i fokus Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025 Kolding Kommune Forord Cyklen er et transportmiddel med et stort potentiale - den er CO 2 -neutral og kan indgå som en del af den daglige motion,

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Cyklen og den kollektive trafik

Cyklen og den kollektive trafik Cyklen og den kollektive trafik Arbejdspapir 4 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST 2. Cyklen og den kollektive trafik Cyklen og den kollektive trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Bæredygtig medarbejdertransport. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Bæredygtig medarbejdertransport. - et Carbon 20 innovationsprojekt Bæredygtig medarbejdertransport - et Carbon 20 innovationsprojekt Bæredygtig medarbejdertransport - Widex I denne case får du gode råd til, hvordan virksomheder kan nedsætte sin CO 2 -udledning ved at

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Cykeltrafik er mere end cykelstier

Cykeltrafik er mere end cykelstier FOTO: Lars Bahl Cykeltrafik er mere end cykelstier At fremme og sikre cykeltrafik involverer mange problemstillinger og interessenter i ofte komplekse sammenhænge. Vi står overfor en helhedsorienteret

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for:

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for: Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Udarbejdet for: 1 Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Titel Før biltrafi

Læs mere

Flere buspassagerer Hvad skal der til?

Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? April 2011 Titel: Flere buspassagerer Hvad skal der til? Tekst og grafik: Tetraplan & Incentive Partners Udgiver: Danske Regioner,

Læs mere

Familiens transportvaner kan vi lade bilen stå? Afsluttende rapport udarbejdet af Hellmuth Christian Stuven &Thomas Krag for Københavns Kommune

Familiens transportvaner kan vi lade bilen stå? Afsluttende rapport udarbejdet af Hellmuth Christian Stuven &Thomas Krag for Københavns Kommune Familiens transportvaner kan vi lade bilen stå? Afsluttende rapport udarbejdet af Hellmuth Christian Stuven &Thomas Krag for Københavns Kommune Oktober 2001 Indhold 1. Formål side 3 2. Opbygning side 3

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 Forsynings- og Miljøudvalget den 10. august 2009 Forsynings- og Miljøudvalget den. 2. november 2009, revideret efter høringsperiode SKANDERBORG KOMMUNE FORSLAG TIL TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 1 Forord Du

Læs mere

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025 Fra god til verdens bedste københavns cykelstrategi 2011-2025 Udgivet 2011 af Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik www.kk.dk/cyklernesby Visualiseringer og grafisk design

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Søren Underlien Jensen April 2007

Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Søren Underlien Jensen April 2007 Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Søren Underlien Jensen April 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 Forord...4

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONEN Hver ulykke er én for meget Trafiksikkerhed starter med dig Mod nye mål 2001-2012 Udgivet af Trafikministeriet for Færdselssikkerhedskommissionen Layout Design og grafisk

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2009. Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm

Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2009. Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm Fredensborg Kommune er udarbejdet af: Fredensborg Kommune, Miljø og Teknik i samarbejde med Via Trafik. Indholdsfortegnelse 1 Indledning 7 1.1 Læsevejledning

Læs mere

Cykelstiplan for Vordingborg Kommune

Cykelstiplan for Vordingborg Kommune UDKAST TIL 1. DEL AF Cykelstiplan for Vordingborg Kommune September 2011 1 Indhold 1 Indledning / Opgaven...3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Afgrænsninger... 4 1.4 Rapportens opbygning... 5 2 Vej-

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere